Sunteți pe pagina 1din 3

ORDIN nr.

386 din 7 aprilie 2004


privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
EMITENT:
MINISTERULS N T II
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 22 aprilie 2004
Data intrarii in vigoare : 22 aprilie 2004

Forma actualizata valabila la data de : 20 mai 2015


Prezenta forma actualizata este valabila de la 22 aprilie 2004 pana la data selectata
Avnd n vedere prevederile art. 38 alin. (3) din Legea drepturilor pacientului nr.
46/2003,
v zndReferatuldeaprobarealDirec ieigeneraleasisten medical nr.OB3.992/2004,
n temeiul prevederilor Hot rrii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea i
func ionareaMinisteruluiS n t ii,cumodific rileicomplet rileulterioare,
ministruls n t

iiemiteurm torulordin:

ART. 1
Seaprob Normele deaplicarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003,prev zute n
anexacarefaceparteintegrant dinprezentulordin.
ART. 2
Respectarea prevederilor prezentului ordin este obligatorie pentru to i furnizorii de
serviciides n tatedinRomnia.
ART. 3
Direc ia general asisten medical , celelalte direc ii din Ministerul S n t ii,
direc iile de s n tate public jude ene i a municipiului Bucureti, ministerele i
institu iile cu re ea sanitar proprie, precum i unit ile sanitare de orice fel vor duce
la ndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentulordinsepublic nMonitorulOficialalRomniei,ParteaI.
Ministruls n t ii,
Ovidiu Brnzan
Bucureti,7aprilie2004.
Nr. 386.
ANEX
NORME
de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
ART. 1
Unit ile sanitare de orice fel, denumite n continuare unit i, care acord ngrijiri
de s n tate sau ngrijiri terminale i n care sunt efectuate interven ii medicale, au
obliga iadeafurnizapacien ilorinforma iireferitoarela:
a) serviciilemedicaledisponibileimoduldeacceslaacestea;
b)identitateaistatutulprofesionalalfurnizorilordeserviciides n tate;
c) regulile i obiceiurile pe care trebuie s le respecte pe durata intern rii n
unit icupaturi;
d) starea proprieis n t i;
e)interven iilemedicalepropuse;
f)riscurilepoten ialealefiec reiproceduricareurmeaz afiaplicat ;
g) alternativele existente la procedurile propuse;
h) date disponibile rezultate din cercet ri tiin ifice i activit i de inovare
tehnologic ;
i)consecin eleneefectu riitratamentuluiialenerespect riirecomand rilormedicale;
j)diagnosticulstabilitiprognosticulafec iunilordiagnosticate.
ART. 2
(1)Unit iletrebuies asigureaccesulegalalpacien ilorlangrijirimedicale,f r
discriminare pe baz de ras , sex, vrst , apartenen etnic , origine na ional , religie,
op iunepolitic sauantipatiepersonal .

(2) Fiecare unitate trebuie s cuprind n regulamentul propriu de organizare i


func ionare prevederi referitoare la obliga ia personalului angajat privind dreptul
pacien ilorlarespectcapersoaneumane.
ART. 3
Unit ile trebuie s
utilizeze toate mijloacele i resursele disponibile pentru
asigurarea unui nalt nivel calitativ al ngrijirilor medicale.
ART. 4
n situa ia n care interven iile medicale sunt refuzate de c tre pacien i care i
asum n scris r spunderea pentru decizia lor, acestora trebuie s li se explice
consecin elerefuzuluisauopririiactelormedicale.
ART. 5
nsitua iancareestenecesar efectuareauneiinterven iimedicaleunuipacientcare
nu i poate exprima voin a, personalul medical poate deduce acordul acestuia dintr-o
exprimareanterioar avoin ei,dac aceastaestecunoscut .
ART. 6
(1) n situa ia n care, pentru efectuarea unei interven ii medicale, se solicit
consim mntul reprezentantului legal al pacientului, acesta trebuie s fie implicat n
adoptareadeciziei,nlimitelecapacit iisaleden elegere.
(2)nsitua iancarefurnizoriideserviciimedicaleconsider c interven iaesten
interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuz s i dea consim mntul, unit ile
au obliga ia efectu rii n cel mai scurt timp posibil a demersurilor pentru constituirea
comisieidearbitrajdespecialitate,nconformitatecudispozi iilelegalenvigoare.
ART. 7
(1) Fotografierea sau filmarea pacien ilor n unit i, n cazurile n care imaginile
sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului i a tratamentului sau pentru evitarea
suspect riiuneiculpemedicale,seefectueaz f r consim mntulacestora.
(2) n toate situa iile care nu sunt prev zute la alin. (1) unit ile sunt obligate s
asigureob inereaconsim mntuluipacientului.
ART. 8
Participarea la activit i de cercetare tiin ific medical a persoanelor care nu sunt
capabile s -i exprime voin a poate fi realizat numai dup ob inerea consim mntului
reprezentan ilorlegaliinumainsitua iancarecercetarearespectiv esteefectuat i
ninteresulpacien ilor.
ART. 9
Unit ile trebuie s asigure accesul nengr dit al pacien ilor la datele medicale
personale.
ART. 10
(1) nsitua iile ncaresesolicit informa iicucaracterconfiden ial,unit ile au
obliga ias asigurerespectareacadruluilegalprivindfurnizareaacestora.
(2) n situa iile n care datele referitoare la via a privat , familial a pacientului
influen eaz pozitiv stabilirea diagnosticului, tratamentul sau ngrijirile acordate,
unit ile le pot utiliza, dar numai cu consim mntul acestora, fiind considerate excep ii
cazurile n care pacien ii reprezint pericole pentru ei nii sau pentru s n tatea
public .
ART. 11
n situa iile n care sarcina reprezint un factor de risc major i imediat pentru
s n tateafemeiigravide,seacord prioritatesalv riivie iimamei.
ART. 12
n asigurarea serviciilor din domeniul s n t ii reproducerii, unit ile trebuie s
asigure condi iile necesare alegerii de c tre pacien i a celor mai sigure metode din punct
devederealeficien eiilipseideriscuri.
ART. 13
(1) Unit ile au obliga ia de a asigura efectuarea de interven ii medicale asupra
pacientuluinumaidac dispundedot rilenecesareidepersonalacreditat.
(2) Interven iile medicale asupra pacientului pot fi efectuate n absen a condi iilor
prev zutelaalin.(1)numaincazurideurgen ap rutensitua iiextreme.
ART. 14
Unit ilepotasigura,lacerereapacientuluisauafamilieiacestuia,cadruladecvatn
careacestapoate beneficia desprijinul familieiialprietenilor, desuportspiritual i
material pe tot parcursul ngrijirilor medicale.
ART. 15
(1) La cererea pacien ilor interna i, unit ile cu paturi trebuie s asigure condi iile
necesare pentru ob inerea de c tre acetia a altor opinii medicale, precum i pentru
acordareadeserviciimedicaledec tremediciacredita idinafara unit ii.
(2)Plataserviciilormedicaleacordatepacien ilorinterna idec tremediciiprev zu i
laalin.(1)seefectueaz nconformitatecudispozi iilelegalenvigoare.

ART. 16
n scopul asigur rii continuit ii ngrijirilor acordate pacien ilor, precum i a
serviciilor comunitare necesare dup externare, unit ile stabilesc parteneriate cu alte
unit i medicale publice i nepublice, spitaliceti i ambulatorii, care dispun de medici,
cadremediisanitareidealtpersonalcalificat.
---------------