Sunteți pe pagina 1din 5
ROMANIA JUDETUL BOTOSANI COMUNA MIHALASENI NR.GLY/_ 30.07 016. INVITATIE DE PARTICIPARE 1. COMUNA MIHALASENI, in calitate de autoritate contractanta, va invita sa pacticipati la procedura de atribuire a contractului de servicii de cadastru avand ca obiect »Realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica in‘sectoare cadastrale pentru 5 sectoare cadatrale de pe raza UAT Comuna Mihalaseni, in vederea inscrierii imobilelor in Cartea Funciara”. 2. Deserierea servieiilor care urmeaza sa fie elaborate, se regaseste in caietul de sarcini anexa la prezenta invitatie. Obiectul achizitici il constituie atribuirea unui contract de servicii de cadastru pe 5 sectoare cadastrale situate in extravilanul UAT Comuna Mihalaseni, astfel: a) Sector 1: 138 = Suprafata: 180,12 ha. - 212 Imobile; b) Sector 2: T 60 = Suprafata: 186,81 ha. ~ 658 Imobile; ©) Sector 3: 752 ~ Suprafata: 126,85 ha. - 461 Imobile; 6) Sector 4: °T 57 - Suprafata: 221,99 ha, - 487 Imobile; ©) Sector 5:1 55 - Suprafata: 31,07 ha. - 63 Imobile; 1881 imobite; ~746,84 ha. Oferta se va depune pentra toate sectoarele specificate in catalogul de produse / servieii / lucrati din SEAP, de la adresa www.e-licitatie.ro Total; 3. Procedura aplicata pentru atribuire contractului de achizitie publica: Achizitie directa, in conformitate cu art. 7alin.(5) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, sia art, 43-46 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuirea contractului de achzitie publica/acordului—cadru din Legea nr, 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare. 4, Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit:contract de finantare nr. 6291/22.08.2016 ineheiat intre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Botosani si UAT Comuna Mihalaseni. 5. Limba de redactare a ofertei: romana. pane 11, 12. 13, 1 15. 16. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile fata de data transmiterii acestora. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA. Pretul ofertei este ferm, in lei. Valoarea estimata: 94.050 lei fara TVA. Tariful maxim admis la ofertare este de 60 lei/ imobil (inclusiv TVA). |. Criteriul de atribuire al contractului: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic prin pretul cel mai scazut. Prezentarea ofertei. Se va posta pe site-ul www.e-licitatie.ro, la rubrica Proceduri de atribuire ~ Cumparari directe— Catalog de produse/servicii/lucrari. Criterii de adjudecare: Pretul cel mai scazut. Postarea ofertei in CATALOGUL ELECTRONIC SEAP, cu denumirea Servicii de cadastru avand ca obiect ,,Realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica in sectoare cadastrale pentru 5 sectoare cadatrale de pe raza UAT Comuna Mihalaseni, in vederea inscrierii imobilelor in Cartea Funciara”. Termen de executic inform caictului de sé La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative. Plata pretului contractului se-va efectua in contul operatorului economic. Data limita pentru postarea ofertei pe site-ul www.c-licitatie.ro este: 06.10.2016, ora 15, a Consilier principal — achizitii publice Lge Vieru Maria Aurelia tw Romania Judetul Botosani Comuna Mihalaseni Nr 607 1 AY 0F-Lo18. CAIET DE SARCINI Pentru atribuirea contractului de servicii de cadastru avand ca obiect ,Realizarea lucrasilor de inregistrare sistematica in sectoare cadastrale pentru 5 sectoare cadatrale de pe raza UAT Comuna Mihalaseni, in vederea inscrierii imobilelor in Cartea Funciara”’ conform Ordonantei de Urgenta nr. 35/2016, privind modificarea si completarea Legii cadastrului sia publicitatii imobiliare nr. 7/1996 : IL Introdacere + Autoritatea contractanta: COMUNA MIHALASENI, adresa: sat. Mihalaseni, str. Calea Nationala, nr. 38, com. Mihalaseni, jud. Botosani, cod fiscal 3373462, telefon / fax: 0231566108 / 0231566108 int. 13 * Sursa de finantare: Contractde finantare nr. 4687/05.08.2016 incheiat intre Oficiul de Cadastra si Publicitate Imobiliara Botosani si U.AT. Comuna Minalaseni, © Cod CPV: 71354300-7 — Servicii de cadastru I. Obiectul caictului de sarcini face parte integranta din Documentatia de atribuire si este elaborat in concordanta cu necesitatile obiective ale autoritati contractante si cu respectarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara, finantate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobitiara aprobate prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 979/2016. ‘Obiectul caietului de sarcini il constituie atribuirea contractului de servicii de cadastru avand ca obiect sRealizarea lucrarilor de inregistrare sistematica in sectoare cadastrale pentru sectoare cadatrale de pe raza UAT Comuna Mihalaseni, in vederea inscrierit imobilelor in Cartea Funciara’” conform Ordonantei de Urgenta ar. 35/2016. 2.1, Definirea luerarilor sistematice de cadastru Lucrarile sistematice de cadastru reprezinta: © Identificarea, masurarea, descrierea si inregistrarea imobilelor in documentele tehnice, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale si stocarea datelor pe suporturi informatice; ‘* dentificarea proprietarilor, a posesorilor si a altor detinatori de imobile, in vederea inscrierii in cartea funciara; * Afisarea publica a reznltatelor obtinute in urma executarii lucrarilor sistematice de cadastru, rectificarea erorilor semnalate de catre detinatori si deschiderea noilorcarti funciare. Cadastrul determina pozitia limitelor imobilelor, pe baza de masuratori.Cartea funciara cuprinde descrierea imobilelor si inscrierilereferitoare Ia drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, actele, faptele sau raporturile juridice in legatura cu imobilele, precum si sarcinile care greveaza imobilul sau modul de exercitare a drepiului de proprietate. Prin detinator de mobil, se intelege titularul dreptului de proprietate, al altor drepturi reale asupra acestuia sau cel care, pottivit legii civile , are calitatea de posesor. OL Etapele lucrarilor sistematice de cadastru a)Onganizarea si desfasurarea campaniei de informare publica, la nivel national si local care are ca seop instiintarea cctatenilor cu privire la inccperca lucrarilor de inregistrare sistematica si cu privite la beneficiile, drepturile si obligatiile acestora pe parcursul procesului de inregistrare sistematica. b) Realizarea lucrisilor premergitoare cadastrului: identificarea limitelor UAT, stabilirea sectoarelor cadastrale, analizarea si integrarea informafiilor preluate de la OCPI, primi sau alte institutii gi autoritati publice, ori din alte surse; ©) Derularea lucrarilor de specialitate: realizarea interviurilor la teren avand ca scop identificarea amplasamentelor sia limitelor imobilclor, realizarea misuritorilor cadastrale, identificarea detinatorilor legali ai imobilelor si colectarea actelor juridice; 4) Actualizarea informatiilor culese din teren cu cele din inregistrarea sporadic’ gi intocmirea documentelor tchnice cadastrale; ©) Receptia documentelor tehnice cadastrale de catre personalul de specialitate desemnat in acest scop; f) Derularea campaniei de informare cu privire la afisarea documentelor tehnice ale cadastrului; g) Publicarea si afisarea, in condifille legii, a documentelor tehnice cadastrale; h) Inregistrarea si solutionarea cererilor de restificare a documentelor tehnice cadastrale publicate; i) Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului, in urma solution’ cererilor de rectificare gi ca umare a integririi lucrirlor sporadice inregistrate tn perioada de publicare; D Inchiderea lucritilor sistematice de cadastru, in vederea inscrierii in cartea funciaré, deschiderea noilor citi funciare si tochiderea, prin ordin al directorului general al ANCPI, publicat in Monitorul Oficial, Partea 1, a vechilor evidente; Kk) Comunicarea in conditile legii, a extrasului de carte funciar pentru informare gi a extrasului din noul plan cadastral; 1) Arhivarea dociimentelor care stau Ia baza inregistr&rii imobilelor in sistemul integrat de eadastru gi carte funciars, 1m) Eliberarea de citre notarul public, in conditiile legi, a certficatului pentru inscrierea in cartea funciar’ a posesorilor ca proprietai IV. _Valoarea contractului sau contractelor ‘Valoarea contractului va fi de 60 lei/imobil cu TVA inclus, conform Ordin nr. 819/2016 al ANCPI privind aprobarea procedurii si a modalitatilor de alocare a sumelor pentru lucrarile de inregistrare sistematica initiate de unitatile administrativ — teritoriale. V. — Durata de executie Durata de executie va fi conform ,,Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastra pe sectoare cadastrale” pana la 16.12.2016 ~ Receptie finala cu Proces verbal de receptie cu respectarea ‘tuturor termenelor prevazute in specificatiile tenice aprobate prin Ordin 979/2016. VL Legislatie Prestatorul v-a intocmi si preda Iucrarea sistematica de cadastru pe fiecare sector cadastral cu respectarea stricta a urmatoarelor acte normative: ~ Legea Cadasirului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; = Ordinul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 70/2014 privind aprobarea completarile ulterioare; ~ Ordonania de urgenta nr. 35/2016 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996; = Ordinul 819/2016 al ANCPI privind aprobarea Procedurii si a modalitatii de alocare a sumelor, precum, si raportarea de catre beneficiati a stadiului de executie a lucrarilor pentru lucravile de inregistrare sistematica initiate de unitatile administrativ-teritoriale; = Ordimul 97912016 privind aprobarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastralein vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara, finantate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, in aplicarea prevederilor OUG nr. 35/2016. Vi. Criteriile de atribuire ale contractului vor fi: — Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic prin pretul cel mai scazut Pretal ofertat nu trebuie sa depaseasca 60 de lei inclusiv TVA/imobil; Prestatorul trebuie sa fie persoana fizica autorizata — categoria A, B sau D ori persoana juridica autorizata — clasa I, If sau Tl, autorizate conform Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de cadastra si Publicitate Imobiliara nr. $19/2016. VIL. Conditii de participare Toti operatorii economici interesati isi vor posta oferta financiara Ia adresa www e-licitatie.ro, in CATALOGUL ELECTRONIC SEAP. ca denumirea Servicii _de_cadastra_avand_ca_obiect Realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica in sectoare cadastrale pentru 5 sectoare cadastrale de pe raza UAT Comuna Mihalaseni, in vederea inscrierii imobilelor in Cartea Funciara” si vor notifica autoritatea contractanta despre postarea acestei oferte prin fax la nr. (0231566108 int. 13 sau e-mail: mihalaseniprimaria@yahoo.com. Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut, care va deveni castigatoare dupa ce ofertantul selectat va depune, la solicitatea autoritatii contractante, la sediul Primariei Mihalaseni Ofertantul va depune la sediul Primariei Mihalaseni, urmatoarele documente: a) Adresa de inaintare din care sa reiasa datele de identificare ale societatii, adresa, CUI, RC, persoana de contact. ) Propunerea financiara va cuprinde usmatoarele documente: -Formularul de oferta; Graficul activitatilor, ©) Documente de calificare: ~ Copie CUVCIE; ~ Copie certificat ONRC / statut; - Copie Certificat de Autorizare; + - Declaratie privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; - Declarafic privind neincadrarea in si 167 din legea 98/2016 privind achizitiile publice; - Declaratie privind evitarea conflictului de interese potrivit si 60 din legea 98/2016 privind achizitiile Publice. Informatii suplimentare In cazul depunerii de oferte similare in ceea ce priveste pretul ofertat , acestea vor fi difesrentiate in funetie de numarul de specialisti de care dispune prestatorul si de numarul de sectoare propus a fi finalizat pana la data receptiei. Consitier principal, Vieru Maria Aurelia