Sunteți pe pagina 1din 5

CCFTP Identificaţi normele generale de conduită ale funcţionarilor publici corelate fiecărui principiu care stă la baza exercitării funcţiei publice identificarea principiilor care stau la baza exercitării funcţiei publice (art.3 din Legea nr.188/1999) – 3 puncte identificarea normelor generale de conduită a funcţionarilor publici (art.519 din Legea nr.7/2004) – 7 puncte corelarea principiilor cu normele de conduită – 5 puncte . 5puncte CCFTP Prezentaţi interdicţiile stabilite de lege pentru funcţionari publici în scopul de a nu aduce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. Daţi un exemplu care se înscrie în această normă. enumerarea interdicţiilor ( art. 7, alin. (2), lit. a) e) 10 puncte (5x2) exemplul prezentat 5 puncte . 5puncte

CCFTP Descrieţi o situaţie care ar reprezenta o încălcare a normelor de conduită privind cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice a.Identificaţi consecinţele acestei fapte. b.Arătaţi ce măsuri aţi lua în situaţia în care aţi fi superiorul direct al funcţionarului public care nu a respectat normele de conduită privind cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice. Art.12 descriere 5 puncte pct. a) – 5 puncte pct. b) – 5 puncte .5 puncte

CCFTP Prezentaţi obligaţiile funcţionarilor publici în ceea ce priveşte respectarea cadrului relaţiilor în exercitarea funcţiei publice. Daţi un exemplu de posibilă încălcare a acestei norme. @@ art.12 obligaţiile funcţionarilor publici în relaţiile cu personalul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice – 10 puncte exemplul prezentat 5 puncte .5 puncte

CCFTP Precizaţi care sunt obiectivele codului de conduită al funcţionarilor publici şi care sunt metodele prin care acestea se realizează. @@ art.2 prezentarea obiectivelor 6 puncte - prezentarea celor trei metode de realizare a obiectivelor 9 puncte .5 puncte

CCFTP Prezentaţi comparativ rolul Agenţei Naţionale a Funcţionarilor Publici( ANFP ) şi rolul autorităţilor şi instituţiilor publice în coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională.

@@

Capitolul III

rolul ANFP 5 puncte

rolul autorităţilor şi instituţiilor publice

5 puncte

analiza comparativă 5 puncte CCFTP Având în vedere principiul general privind imparţialitatea şi independenţa în

exercitarea funcţiei publice analizaţi trei norme din Codul de conduită al funcţionarilor publici care să reflecte acest principiu.

@@

art.3 lit.e) prezentarea celor 3 exemple 3 x - folosirea prerogativelor de putere publică

detalierea normei generale privind participarea la procesul de luare a deciziilor detalierea normei generale privind obiectivitatea în evaluare

CCFTP Având în vedere principiul general privind prioritatea interesului public în exercitarea funcţiei publice, analizaţi trei norme care să reflecte acest principiu.

@@ art.3 lit.b) analiza normelor identificate 3 x 5 15 puncte exemple orientative precizarea interdicţiilor după încetarea raportului de serviciu precizări privind dezvăluirea informaţiilor care au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii utilizarea resurselor publice limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri

CCFTP Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi dacă, pentru următorul caz, acceptaţi propunerea/oferta făcută: sunteţi poliţist local şi o firmă care confecţionează articole de pielărie vă propune să deţineţi rolul principal întrun spot publicitar pentru curele / centuri. Ideea spotului este că dacă centurile produse de firma respectivă rezistă în medie 5 ani la

folosirea zilnică a poliţiştilor locali, acestea vor rezista o viaţă în condiţiile unui utilizator privat.

art. 11 identificare normă de conduită generală – 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte motivare soluţie – Nu, deoarece în considerarea funcţiei publice deţinute, funcţionarilor publici le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale. 5 puncte /

CCFTP Enumeraţi şi detaliaţi limitările la care sunt supuşi funcţionarii publici în ceea ce

priveşte participarea la achiziţii, concesionări sau închirieri ale bunurilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativteritoriale

aplicarea în

mod corespunzător pentru concesionare, închiriere art. 19 alin (2) 5 puncte restricţionarea furnizării informaţiilor art. 19 alin (3) 5 puncte capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte

posibilitatea de a achiziţiona împreună cu excepţiile

art. 19 alin (1)

5 puncte

CCFTP Descrieţi cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice şi folosirea prerogativelor de putere publică. – Art. 12: obligaţia de a avea un comportament bazat pe respect, bunăcredinţă, corectitudine şi amabilitate – 2 puncte obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii – 2 puncte obligaţia de a avea o atitudine imparţială şi justificată, de a respecta principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice – 3 puncte Art. 17: interdicţia folosirii în alte scopuri a prerogativelor funcţiei publice – 2 puncte interdicţia urmăririi de foloase – 2 puncte interdicţia de folosire a poziţiei oficiale– 2 puncte interdicţia de a impune altor funcţionari publici înscrierea în organizaţii sau asociaţii – 2 puncte capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte

CCFTP Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi dacă, în cazul în care, fiind funcţionar public în cadrul unei Direcţiei Generale Judeţene a Finanţelor Publice, un prieten vă cere informaţii referitoare la recuperarea în justiţie a unei taxe pe care acesta a achitato instituţiei dumneavoastră, îi oferiţi informaţiile solicitate. – 20 de puncte identificare normă de conduită generală – art. 7 alin. (2) lit. e.) – 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte Motivare soluţie – obligaţia de a nu acorda asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statutului sau a instituţiei în care îşi

desfăşoară activitatea – 5 puncte capacitate de analiză, claritate în exprimare, logica exprimării ideilor – 5 p

CCFTP Comentaţi folosirea prerogativelor de putere publică.

Art. 17:

interdicţia folosirii în alte scopuri a prerogativelor funcţiei publice – 4 puncte

interdicţia urmăririi de foloase – 4 puncte interdicţia de folosire a poziţiei oficiale – 4 puncte interdicţia de impune altor funcţionari publici înscrierea în organizaţii sau asociaţii – 3 puncte capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte

CCFTP Prezentaţi şi comentaţi normele de conduită profesională a funcţionarilor publici privind utilizarea resurselor publice. – Art. 18: obligaţia de a acţiona ca un bun proprietar – 4 puncte obligaţia de a folosi timpul de lucru şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute – 4 puncte obligaţia de folosire utilă şi eficientă a banilor publici – 4 puncte interdicţia de a folosi timpul de lucru ori logistica pentru realizarea activităţilor publicistice în interes personal sau pentru activităţi didactice – 3 puncte capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte ` 3/4

CCFTP Descrieţi conduita funcţionarilor publici în procesul de luare a deciziilor şi evaluare a competenţei profesionale. Art. 15 obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale şi de a exercita capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial – 3 puncte interdicţia de a promite luarea unei decizii şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat – 3 puncte Art. 16 asigurarea egalităţii de şanse şi tratament – 3 puncte obligaţia funcţionarilor publici de conducere de a aplica obiectiv criteriile de evaluare – 3 puncte interdicţia funcţionarilor de conducere de a favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţia publică – 3 puncte capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte

CCFTP Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz:

La ieşirea din instituţia în care sunteţi încadrat ca funcţionar public, un reprezentant al unui post TV local vă solicită informaţii privind starea unui dosar pe care acesta la depus cu 3 săptămâni înainte. Ştiţi că dosarul este soluţionat pozitiv şi că poate fi ridicat de către deponent oricând între orele 0816 de la registratura instituţiei. Îi comunicaţi reprezentantului postului TV informaţia? – identificare normă de conduită generală art.12 – 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte motivare soluţie – Da, deoarece calitatea acestuia în relaţia cu funcţionarul public este de beneficiar al serviciilor publicefuncţionar public iar nu de reprezentant al preseifuncţionar public.5 puncte /

CCFTP Prezentaţi şi comentaţi normele de conduită profesională a funcţionarilor publici privind activitatea publică şi activitatea politică. – 20 de puncte Art. 9: relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi – 2 puncte respectarea limitelor mandatului de reprezentare – 2 puncte obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia

exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial, dacă funcţionarul public nu este desemnat în acest sens. – 3 puncte Art. 10: prezentarea celor 4 interdicţii x 2 puncte fiecare – 8 puncte capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte

CCFTP Comentaţi rolul autorităţilor şi instituţiilor publice în coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională? – @@ Art. 21: desemnarea unui funcţionar public cu atribuţii de etică – 2 puncte atribuţiile acestuia – 3 atribuţii x 1,5 puncte fiecare – 4,5 puncte comunicarea rapoartelor şi rolul acestora – 4,5 puncte Art. 22: cuprinsul raportului anual elaborat de către ANFP– 4 date x 1 punct 4 puncte capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte

CCFTP Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: la ieşirea din primăria în care sunteţi încadrat ca funcţionar public cu atribuţii exclusive în domeniul economic, un reprezentant al unui post TV local vă solicită informaţii privind stadiul unei acţiuni publice a primăriei. Îi comunicaţi reprezentantului postului TV informaţia? identificare normă de conduită generală art. 9 alin. (1)– 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte motivare soluţie – Nu, deoarece relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii. 5 puncte /

CCFTP Cu ce scop şi în ce condiţii un funcţionar public îndeplineşte atribuţii de consiliere etica şi monitorizare a respectării normelor de conduita? Prezentaţi o situaţie care var determina să vă adresaţi funcţionarului public cu atribuţii de consiliere etică. – Art. 21: desemnarea funcţionarului public – 2 puncte atribuţiile acestuia – 3 puncte temeiul în care se exercită atribuţiile acestuia – 1 punct modalitatea de transmitere a rapoartelor – 1 punct prezentarea aspectelor legate de baza de date în care sunt centralizate aceste rapoarte x 1 punct de fiecare – 3 puncte situaţia prezentată 5 puncte capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte

CCFTP Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz:

sunteţi funcţionar public iar şeful ierarhic superior vă roagă să îi achiziţionaţi medicamente în timpul programului de lucru. Acceptaţi rugămintea acestuia? @@ identificare normă de conduită generală – art. 18 alin. (2) – 5puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte motivare soluţie – Nu, deoarece funcţionarii publici au obligaţia să folosească timpul de lucru numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute 5 puncte /

CCFTP Detaliaţi rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională ale funcţionarilor publici Art. 20: analizarea celor 3 atribuţii ale A.N.F.P. x 2 puncte fiecare – 6 puncte interdicţia de a influenţa derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplină – 5 puncte ` 4/4 Informaţii utile Harta site Certificat ISO Art. 22: cuprinsul raportului anual elaborat de către ANFP– 4 date x 1 punct

CCFTP Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz:

un cetăţean vă atrage atenţia asupra faptului că în instituţia în care lucraţi ca funcţionar public responsabil de relaţii publice nu este afişată Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată. Cum reacţionaţi? – 20 de puncte Identificare normă de conduită generală – art. 25 5p identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte motivare soluţie – Solicit imediat şefului ierarhic permisiunea de a afişa Codul de conduită la sediul instituţiei publice, întrun loc vizibil după care îl afişez, afişarea constituind obligaţie prevăzută de lege în sarcina instituţiei publice 5 puncte /

CCFTP Descrieţi şi comentaţi loialitatea faţă de Constituţie şi lege şi loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice ale funcţionarilor publici. – 20 de puncte Art. 6: Loialitatea faţă de Constituţie şi lege – 5 puncte Art. 7: obligaţia de a apăra prestigiul autorităţii sau instituţiei publice 2,5 puncte descrierea celor 5 interdicţii ale funcţionarilor publici 2,5 puncte precizarea că primele 4 interdicţii se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani 2,5 puncte modul în care se realizează dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public 2,5 puncte capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenta şi logica exprimării ideilor 5 puncte

CCFTP Analizaţi comparativ libertatea opiniilor, activitatea publică şi activitatea politică a funcţionarilor publici. – descrierea libertăţii opiniilor în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu – art. 8 3 puncte descrierea activităţii publice – art. 9 3 puncte descrierea activităţii politice – art. 10 3 puncte analiza comparativă 6 puncte capacitatea de analiză şi sinteză, claritatea, coerenta şi logica exprimării ideilor 5 puncte

CCFTP Prezentaţi principiile generale care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici. Comentaţi principiul imparţialiăţii şi independenţei. @@ Art.3 9 principii x 1 puncte = 9 puncte comentariu 6 puncte . 5 puncte

CCFTP Prezentaţi principiile generale care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici. Comentaţi principiul supremaţiei Constituţiei şi a legii. @@ Art.3 9 principii x 1 punct = 9 puncte comentariu 6 puncte . 5 puncte