Sunteți pe pagina 1din 486
LY, OD Sa SOS INTRU SLAV. ; ‘A SFINTEI CEI DE O FINA $I DE viaTA FACATOAREI SI NEDESPARTITEL TREIMI MINEIVEL LUNEI NOEMVRIE TIPARIT IN ZILELE PREA INALTATULDI NOSTRU REGE —_— BY Lan {Pi CU BINECOVANTAREA anggesaaa3i iat < - EON z scuagnemmaanaiesseeseesssse222 TONE ROME EDITIaA- ut TIPOGRAFIA CARTILOR BISERICESTI, — STR cpa ‘TE, 60, — BUCURESTI =- PRINCIPATELE UNITE, 60. LOR BISERICESTI, — $ G r 1927 SSS AES ASEM, PRECUVANTARE FACUTA ,CATRE CETITORI* STARETUL NEONII. AL MANASTIRIL NEAMTUL IN ANUL 1846 LA EDITIA Ita. unui lucru folositor, este nu numai mahnitoare celui ce o simteste, dar poate inct si pagubitoare celor ce-i asteapta folosul : Deci iata si al 3-lea tom de Minee esit a doua editie din Tipografia a acestii Monastire, potrivit publicafiei facute in anul trecut. i Aceasta este pe luna Noemvrie, adica luna a noua, socotind dela Martie, precum am mai vorbit in Precuvantarile lunilor trecute. Noemvrie este un cuvant latin stricat insa de greci si prin urmare si de noi, spre pilda, din November lepadand pe v, ramane Noem, si preficand pe 4 in v grecesc, apoi mutand pe 7 latin langa 4, si e schimbat in # se sAvarseste Noemvrios, iara dupre Calindarul de astazi, vedem ca este luna a unsprezecea dela Ianuarie, Aceasta luna de catre Atinei se numia Antestirion, adeca, florariul dela Antestiria, sarbari a lui Bahus, sau pentrucd duceau ei la morminte erburi si flori, dupre Calendarul lor, inst era luna a opta. Luna Noemyrie sau Novembrie, ori gi cum poarta cuvant Roman si este insemnata mai cu seama pentru sarbatorile Nascatoarei de Dumnezeu. A adu- narii Arhanghelilor sia tuturor Puterilor ceresti, a carora aparare si rugaciune, O! de ne-am invrednicii pururea ale avea cu noi, pre langa care iscalitul gi aici nu lipseste a ruga pre dumnealor cinstifii prenumeranti si pre tofi credin- ciogii a carora plecare evlavioas’ si datorie crestineasci ii face sa citeasca aceasti carte, ca sA binevoiasca a ierta la intamplare, cand s'ar intampina vreo gresala, de si sarguinta de a nu se face a fost pre cat se poate de mare, precum insugi lucrul dovedeste. Dar totodata cu cea mai adanc’ umilinga roag’ pre toti sfintii ce se cuprind intr’insa ca sa va invredniceasca de acel duhovnicese folos, a caruia este scopul facerii sale. Al dragostei voastre fierbinte rugator catre Milostivul Dumnezeu pentru mantuirea voastra si doritor de tot binele [et de a rosti sufleteasca bucurie, ori si cand cineva vede savarsirea NEONIL Arhinandrit gi Stare{ al Stintelor Mandstiri: Neam{ul si Secu, impreuna cu tot Soborul LYNA NOEMVRIE ARE ZILE TREIZECI ZIUA ARE CEASURI 10 $1 NOAPTEA ARE In ziua intaia, sfinjii si faedtorii de minuni & La Doamne strigat-am Glasul al (-lea, insigi Podobia oalé n&dejdea puindu-si in ceruri, vistierie nefu- rata, loru-si_ sfintii sau strans. In dar au luat, in Dar dau, celor bolnavi tamaduiri. Aur sau argint, precum la Eyanghelie, n’au agonisit, si oamenilor si dobitoacelor, fa- ceri de bine au dat; ca prin foate fiind ascultatorilui Hristos, cu indraznealé sa se roage, pentru sufletele noastre. De doua ori. Bucrit cel stricdcios de pre pamant kau urit, si locuitori ceresti in trup ca niste ingeri sau facut, petrecerea cea cu & de arginti Cosma gi Damian, cei din Asia. * Stihirile pe 6. un gand dimpreuna, insofirea cea cu un néray si cu un suflet a sfintilor. Pentru aceasta tutu- ror celor ce patimesc, tama- duiri le daruesc, fara de argint dand facerea de bine celor ce le trebuiesc. Pre caricu aceste praznuiri de preste an, sé-i lau- dam dupre vrednicie, pre cei ce se roaga cu indrazneala, pentru sufletele noastre. De doua or. Thats Treimea intru sine sa- lasluindu-o insofirea cea puru- rea ldudaté. Cosma si Damian de Dumnezeu infeleptitii; ca niste izvoare izvorasc din izvo- rul cel de viafa purtétor, ape de tamaduiri. Ale carora moa- cpp AAR ARR PEPE PEED EAE ELTTT TAA RAIA RAEI IOS sle vindeca patimile prin pipa- ire, si numai singure numele departeazi boalele dela oa- meni. Tuluror celor ce alearga la dansii limanuri de méntuire intru Hristos fiind, si cu indraz- neala se roaga, pentru sufletele noastre. De doua ori glasul al 6-lea, @ Ii Anatolie FP ra de sfarsit este Darul sfinfilor, care dela Hristos a luat. Pentru aceasta si moastel lor cu dumnezeeasca puter: neincetat lucreaza minuni. A carora si numele cu credin| cheméndu-se, izbavese d boale nelamaduite. Prin cari Doamne si pre noi, din pati- mile sufletului si ale trupului ne méntueste, ca un iubitor de oameni. c ome a © Si acum, al Nascitoare! ic. mintea alunecdndu-ma, si cu amagire fiind robil de ti- ranul, dumnezeeasca mireasa, la milostivirea fa cea prea imi- nunata, si la rugdciunea ta cea calda, prea curataé Fecioara, a- lerg eu cel mult ticdlos. Pentru aceasta scapa-mia de ispite si de nevoi, si ma méantueste, ceea ce esti cu fotul fra prihana, de asuprelile dracesti. Ca sa te maresc si cu: dragoste sé ma ‘nchin fie, si ’si te laud pre fine Stdp4na, cea pururea fericita. A Crucii, a Naschtoarei abie, precum a zis Simeon, prin inima ta a trecut prea cu- rafé Stapana, cand ai vazut pre cel ce a stralucit din tine cu cuvant negrait. De cei farade- lege ca un osandit, pre Cruce inalfat, si cu ofet si cu fiere a- dapat, si in coasté impuns, pi- ronit la mini si la picioare. Si fanguindu-te ai glasuit, strigand ca o maica: Ce este aceasta taind noua prea dulce Fiule. LA STIHOAVNA. Stihitile Octoihului, lark de volesti zi aceste stiri, glasul al 2lea, singur glasul onl f4maduirilor, numai pre unul intr'un an témaduia, iard lAcasul celor fara de ar- ginti, toat4 multimea celor bol- navi vindecé. Ci neimputinata este si nechelluité bogalia sfin- tilor. Pentru rugaciunile lor, Hri- stoase, milueste-ne pre noi. A lui Teoten Stih: Minunat este Dumnezeu intru. g u dragoste dumnezeeasca, si cu dorirea celor ce vor sa fie, cu lucrarea vieluind, caile cele de mantuire le-afi indreptal. Pentru aceasta puterea sufletu- lui neintinata p&zindu-o, de cele materialnice pana in sfarsit v'afi departat. Si cu duhul cel dum- | nezeesc poliindu-va, fara de aur celor bolnavi famaduiri dafi. In- sofire sfanta; adunare stralucita, tenement anenrenn nee nore IN_ZIUA INTAI impreunare luminati dumne- zeeasca, cei ce afi fost fara de arginfi: Infru necazuri siin boale cercetiindu-ne pre noi, si nepu- linfele sufletelor noastre fara de argint timaduifi. A lui Ghermano. Stih: Sfiaiilor celor ce* sunt pre. De mari daruri invrednicin- du-va prea laudalilor, cu sme- rita viafa pre pamant afi vietuit. Si umbland pretutindenea, si in dar patimile boalelor tamaduind Vali aratat impreund vorbitori cu ingerii, Cosma impreuna cu inteleptul Damian, prea fru- mosilor frafi. Sipatimile noastre cu rugaciunile yoastre le vin- decafi. Slava, glasul al 6-lea otdeauna avand pre Hri- stos, lucrand intru voi sfinfilor cei fara de arginfi, facefi_ mi- nuni in lume, pre cei holnavi vindecafi. Pentrucd doftoria voastra este izvor neimputinat. Si scofandu-se dintrinsul, mai mult izvoriiste, si varsandu-se, mai de prisosit este. In toate zilele se deserteaza, si mai mult se inmulfeste. Tuturor dand si nescazand; iaré cei ce scot se satura de tamaduiri, si acelas ramane neimpu tinal. Deci, ce vi vom, numi pre voi? Doftori ce vindecali_su- fletele si trupurile, tamaduitori de patimi nevindecate, cari in aS 7 Dar tamaduifi pretoji, uand da- rurile dela mantuitorul Hristos; celce darueste nouimare mild, $i acum, al Nascitoarei: Nascatoare de Dumnezeu, tu esli vila cea adevarata, care ai odraslit rodul vi Tie ne rugém, roagi-le St&pana cu sfinfii, cei fara de arginti, si cu tofi sfinfii, si milueasca sufletele noastre. A Crueii, @ Nascatoarei p re poporul cel prea fara- delege, cu nedreptate pironin- du-te pre tine pre lemn, vaz4n- du-l Fecioara si Curata maica ta, precum Simeon mai ’nainte azis, s’a ranit la cele din laun- tru, Mantuitorule. t Si filor cei fari de arginti si de minuni facatorilor, cerce- tafi neputinfele noastre, in Dar afi luat, in Dar dafi-ne noua. parul, glasul al S-tea Sau aceasta, glasul I-iu. D oftorii cei infelepti ai lumii, dela Dumnezeu luand pre im- preuna patimirea, rugafi-va si acum pentru noiceicestrigam! Doamne mantueste pre Regele> si fara aceasta si méantueste | sufletele noastre de cumplitele nevoi, pentru rugaciunile Nas- catoarei de Dumnezeu. | Nascdtoarei farsitul cari Slava, $i Cautd I ea "a, | LUNA NOEMVRIE LA UTRENIE CANOANELE Amandoud din Octoih, fri mucenicine 9 al sfingilor pe 6. ark unde va fl hramul sfinjilor, eanonul Nas- citoarei de Dumnezeu, cu Irmosul pe 5. Si ale sfintilor dowd pe 8. CANONUL cel inti Al caruia acrostih Ia Greci este acesta Cu cantici cinstese pre infeleptit ect fara de argint Facerea lui loan Damaschin, Peasna 1, glasul iu, Irmos @ cantim toate popoarele S »celui ce a méantuit pre »lsrail, din robia cea a »mara a lui Faraon, si cu pi- »cioare neudate prin adancul »marii lau povafuit, cantare de biruinta, ci s'a_preaslavit*. Din Darul Treimii cei sta- panitoare, insofire acea minu- naa si cinstité luminata find, tuturor celor ce vin cu cre- din{a, tamaduiri le da pururea izvorind. In taind invatali fiind cuvin- telor celor de viata purtatoare, ca niste lumin&tori in lume ali stralucit, negura patimilor lesne gonindu-o, cu caldura credin- fei prea fericitilor. esi Mantuitorului plecan- du-se toaté dulceafa patimii trupesti au lepadat, si cu fap- tele bune, sufletele mai stralu- cit luminandu-si, in lume au stralucit cei vrednici de minuni. eee AAO TR! A Niscttoarei Cy ce in pantecele tau s‘a salasluit, Maica lui Dumnezeu, intru tol omul negrail sa imbracaf, Fiul cel ce a stralucit din Tatal fara de ani, Dumne- zeu cel prea inalt. Aceluia s&-i céntim ca s’a preaslavit. Alt CANON, al sfintilor. Al caruia acrostih la Greci este acesta Mantuegte-ma pre mine doime a inteleptilor fra de argint Faceres hui losif Peasna 1, glasul al 4-lea, Irmos Pre voievozii cei tari. inteleptilor celor fara de ar- ginti, Treimii cei cinstite, cu foti cei alesi stand inainte, roa- ga-te s& se lumineze cei ce sa- varsese pomenirea ta cea de lumina purtatoare, cu Dumne- zeesti stralucirile Duhului. [inet in chipul luminii a Cu minte mai inalla de cat cei materialnici aratandu-va, stralucirile cele fara materie ale Duhului afi lual, infeleptitilor sfinti. Pentru aceasta, intunere- cul boalelor deslegafi totdea- una cu dumnezeestile cercetari, cei ce suntefi fara de arginti. Slava Nedormitorul ochiu al. su- fletului agonisindu-v4, spre plinirea dumnezeestilor porun- cilor lui Dumnezeu, pre cei_ce dorm intru neputinfe, mArifilor, spre bunitate fi desteptati. cu Darul milostivirilor, de Dum- nezeu purfatori cei fara de argin|i. Si acum, a Nascdtoarei: p Méntuitorul si Dumne- zeu, din curat sangele tau |-ai intrupat, Curata, cel ce ne-a arafat noua doftori patimilor noastre, Preacurala, mantuitori si calzi folositori cu Duhul, pre cinstifii cei fara de argin{i. Peasna 3, Irmos ntarestema pre mine Hri- I »Sloase pre piatra cea ne- lati’ a poruncilor tale, si »ma lumineaza cu lumina fefii »lale; ci nu este sfant, fara shumai Tu, iubitorule de ,oameni“. Pre izvoarele cele de tama- duiri si curgerile Dumneze- estilor daruri, lécasurile cele prea stralucite ale luminii cei fara materie, tofi dupre vred- nicie s&-i laudam. Gs cei ce vindecali palimile sufletelor si ale trupurilor si nepulintele celor ce vin la voi cu osardie acum, prea cinsti- filor, ca niste facdtori de bine le vindecati. ___IN_ZIUA INTAL bune rodifoare, foat% dulceata viefii_ cea stricicioas’ aratat © afi lepadal, privind neincetat spre frumusefea lui Dumnezeu, A Nasciitoarei: Fj chipul_nostru, cel mai ‘nainle neinchipuit, s’a_aratat Nascéloare de Dumnezeu, im- preunandu-se Dumnezeirea cu trup in pantecele tiu cel prea sfant, dumnezeeascé mireasi. Alt Canon, trmos: Nu intru injelepetne... Biserics voastra cea dum- nezeeasca izvorand cu sfinfenie mir cu bun miros de tamaduiri, prin ploile Duhului, patimile cele rau mirositoare le spala fotdeauna. In ldcasurile cele ceresti salasluindu-vi totdeauna, cor- ful vostru il aratafi pururea izvor de tamaduiri sfinfilor, cu Darul celui Atotputernic. Slava... P atimile frupului cu zabala infranarii infranandu-le, afi luat razele Duhului prea de prisosit. Pentru aceasta ati imbogatit lumea cu vindecirile. Si acum, @ Nascatoarei Mai frumoasa intre femei pre tine Dumnezeu te-a ales, Impodobifi find cu fapte | si din tine trupeste, Curala, a gee T APPELLEE I TAS NO se naste bine a voit, cel ce se odihneste intru sfinfii sai. Irmos Ri fntru infelepciune, si in »putere, si in bogafie ne 1a- ,udim; ci intru tine infelep- ,ciunea Tatalui cea ipostatnica. »Hristoase. Ca nu este sfant »afaré de tine, iubitorule de »oameni*. Sedeslna, glasul al 8-lea. Podobie» Pre infelepciunea si Cuvantul. D in Cer ludnd dela Hristos Darul t&m&duirilor cu_stralu- cire, toate patimile vindecali totdeauna. Ca intru voi s’a a- ratat Darul Duhului, lucraénd puterea dumnezeestilor tama- duiri. Pentru aceasta si boga- tia bundtitilor celor nestrica- cioase prin credinfa afi doban- dit, cu gand nepriimitor de argint, de Dumnezeu_purlato- tilor cei fara de arginfi. Ruga- {iva lui Hristos Dumnezeu, iertare de greseli si daruiasca, celor ce praznuiesc cu dra- goste sfanta pomenirea voastra. Slavi, asemenea Datatori de tamaduiri, fac tori de minuni, si sfesnice pur- tétoare de lumina luminilor, tuluror vafi ar&tat cu Darul Duhului. Ca vapaia_patimilor cu credinfa raécorindu-o, gén- dul credinciosilor intr’ansa in- calzifi. Pentru aceasta, doftorie de suflete castigand dumneze- easci Biserica voastra, la dansa scapam, de Dumnezeu_purta- forilor cei fara de argini. Ru- gati-va lui Hristos Dumnezeu, iertare de greseli si daruiasca, celor ce praznuiesc cu dra- goste sfanta pomenirea voastra. Si acum, a Naseatoare! Pre Imparateasa Maica Zi- | ditorului tuturor, venifi tofi cre- dinciosii cu glasuri s8 0 marim, si ldudandu-o sa strigim: Ceea ce esti pricina bucuriei, Fecioa- r& cu totul léudata: Pre cei ce te cinstese pre tine mantuesle-i, si-i acopere cu rugaciunile tale; ca ai cao maica a lui Dum- nezeu indrazneala, a te milostivi, sia da vindeeare de boale. Pentru aceasta strigim c&tre line: Roaga-te Fiului t&u si Dumnezeu, si daruiasca ier- fare robilor tai, celor ce cu cuviin{& se inchind Preacuratei nasterii fale. A Crucii, a Nascitoarei Bre Mieluselul si pastorul, pre Cruce daca |-a vazul span- zurand, cea Curat’, la cele din léuntru se rumpea ca o Maica, graind: Vai mie lumina lumii, Dumnezeul meu si Domnul. Pentruce suferi acestea de | buna voie acum, vrand pre tofi pamantenii si-i mantuesti, sila dumnezeeasca viata s&-i mufi, stricat fiind chipul tau? Slavese patimile tale, cela ce esti fara de rautate, Doamne. Cx dupre | indelunga rabdare ai suferit pentru milostivirea indurarilor, durerile tuturor cu ranele tale vindecandu-le. C »iconomia ta, si cu fricd ,te-am prea slavit pre tine, »Méantuitorule*. Peasna 4 Irmos unoscut-am Alotputernice Bicert dumnezeesti luminat urmand, nici stréluciri de aur, nici argint, dumnezeestilor nu afi agonisil. Sitrstucind cu dumnezeesti minuni cei fara de arginfi, futu- ror le facefi bine, Dar daruin- du-le. Doftori infelepfi vali aratat la durerile patimilor maini fara de rautate tinzand. A Nascdtoarei Sa se bat acum fefele celor ce nu fe marturisesc pre line, de Dumnezeu Nascatoare, Preacuraté Stapana. Alt Canon, lemos ce gade in marire. Ce Cu lucrarile cele purtatoare de viafa, si cu toate darile, pa- timile cele de _moarte aducs- toare oamenilor le vindecati, cei ce suntefi stalpi luminosi, turnuri neclatite, dumnezeesti vile ale viei cei adevarate. ee Bisericii, care vars laple de timaduiri, luminafii cei fara de arginfi, cei ce hranesc pre tofi cu dumnezeesti bucate, s& se laude cu céntiri de bu- curie. Slav Tamiduire s‘a aratal Bise- rica voastra sfinfilor. Celor vi- fordfi liman neviforat side man- tuire. La care alergand tofi, ludm liniste si mantuire de cele rele. $i acum, a Nascitoarei Livrsditonstos Fecioara, milostivirii tale celei_ ce este intru tine, ceea ce ainascut pre Cuvantul unul cu adevaral cel prea indurat; cel ce pre sfinfi milostivi tAmaduitori i-a aratat, si de minuni facdatori_ margi- nilor. Peasna 5, Irmos e noaple manecand te lau- dam pre fine, Hristoase, cela ce estiimpreuna fara ,deinceput cu TatalsiMantuito- »tul sufletelor noastre, pace lumii darueste, iubitorule de ,oameni“. Cs niste izvoare de Dun | RR AA RAR A AR | |