Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT

de prestri servicii
Nr. 100/02.02.2015

I. PRILE CONTRACTANTE
1.1 PFA SIMCAD DEMO, cu sediul n str. Principala, nr. 1, mun. Suceava, jud. Suceava, CIF RO12345678, n calitate
de PRESTATOR,
i
1.2 Cristescu Ioan, cu domiciliul/sediul n jud. SUCEAVA, mun. Suceava, Strada Oceanografilor, nr. 3, bl. 6, et. 2, sc. A, ap.
6, CNP/CIF 1550101527554, n calitate de BENEFICIAR,
au convenit s ncheie prezentul contract de prestari de servicii, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


2.1. Obiectul contractului l reprezint ntocmirea unei documenta ii cadastrale de " Prima inregistrare imobil" pentru
imobilul amplasat n jud. SUCEAVA, com. Moara, sat. Moara Carp, Strada Principala, nr. 1.
2.2. Serviciul va fi prestat de ctre PRESTATOR n favoarea BENEFICIARULUI.

III. TERMENUL CONTRACTULUI


3.1. Contractul se ncheie pe o durata de 365 zile, ncepand cu data de 02.02.2015.

IV. ONORARII I MODALITATEA DE PLATA


4.1. Onorariul convenit pentru prestarea serviciilor descrise la capitolul II este de 100 lei, din care BENEFICIARUL va
achita un avans de 0 lei, urmnd ca restul de 100 lei s fie achitat la predarea documentaiei.
4.2. Onorariul nu include taxele de avizare a documenta iei de ctre Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar, denumit n
continuare OCPI.

V. OBLIGAIILE PRILOR
5.1. PRESTATORUL se oblig s preseteze urmtoarele servicii:
5.1.1. S se deplaseze la amplasamentul descris la capitolul II;
5.1.2. S efectueze msurtori topografice asupra amplasamentului, conform normelor tehnice i juridice n vigoare;
5.1.3. S ntocmeasc documentaia tehnic aferent, conform normelor tehnice i juridice n vigoare;
5.1.4. S depun documentaia la OCPI, n vederea avizrii;
5.1.5. S ridice de la OCPI documentele aferente avizului;
5.1.5. S predea BENEFICIARULUI documentele avizate, dup ncasarea onorariului;
5.2. BENEFICIARUL se oblig s efectueze urmtoarele :
5.2.1. S comunice PRESTATORULUI adresa amplasamentului;
5.2.2. S faciliteze PRESTATORULUI accesul nengrdit la amplasament;
5.2.3. S comunice PRESTATORULUI toate informaiile tehnice i juridice, cu privire la amplasament, inclusiv dac
amplasamentul se afl n litigiu;
5.2.4. S indice PRESTATORULUI limita de proprietate a amplasamentului;
5.2.5. S furnizeze PRESTATORULUI toate actele de proprietate asupra amplasamentului i actele de identitate ale
proprietarilor;
5.2.6. S achite onorariul convenit cu PRESTATORUL i taxele aferente avizrii documenta iei de ctre OCPI.

VI. CONDIII DE INCETARE A CONTRACTULUI

6.1. Contractul inceteaz n una din urmtoarele condiii:


6.1.1 - prin ajungerea la termen;
6.1.2 - cu anticipatie, prin acordul partilor sau pentru neindeplinirea clauzelor contractuale;

VII. FORA MAJOR


7.1. Niciuna dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/ i de executarea n mod necorespunztor,
n totalitate sau parial, a oricrei obliga ii care i revine n baza prezentului contract, dac neexecutarea sau executarea
necorespunztoare a obligaiei respective a fost cauzat de for a major, a a cum este definit de lege.
7.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice de ndat celeilalte pr i producerea evenimentului i s ia toate
msurile posibile n vederea limitrii consecinelor lui.
7.3. Dac n termen de 60 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz, pr ile au dreptul s- i notifice
ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna dintre ele s pretind daune-interese.

VIII. LITIGII
8.1. Prile convin ca toate nenelegerile privind prezentul contract s fie rezolvate pe cale amiabil de reprezentan ii lor.
8.2. n cazul n care nu este posibil rezolvarea litigiilor pe care amiabil, pr ile se vor adresa instan elor judectore ti
competente.

IX. ALTE CLAUZE


9.1. Modificarea prezentului contract se face numei prin act adi ional, ncheiat ntre pr ile contractante.
9.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su, reprezint voin a pr ilor i
nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui.
9.3. n cazul n care prile i ncalc obliga iile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun prejudiciu a dreptului de a cere
executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obliga iei respective nu nseamn c a renun at la acest drept al su.
9.4. Prezentul contract a fost ncheiat azi, 02.02.2015, n 2 (dou) exemplare, cte unul pentru fiecare parte.
BENEFICIAR
Cristescu Ioan
(semntura)

PRESTATOR
SIMCAD DEMO SRL
ing. SIMCAD DEMO
(semntura i tampila)