Sunteți pe pagina 1din 31

5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.

html

Raport de Similitudine

EVALUAREA PERFORMANŢELOR ȘI ACORDAREA
Titlu: RECOMPENSELOR ANGAJAŢILOR DIN CADRUL
S.C. DOBROGEANUL COMPANY S.R.L.
Autor: STOIAN BIANCA
Coordonator: CONF. UNIV. DR. OLIMPIA STATE
Data raportului: 2016­05­25 10:01:23
Coeficient Similitudine 1: 0,8%
Coeficient Similitudine 2: 0,0%
Lungimea frazelor pentru Coeficientul de
Similitudine 2:
25
Număr de cuvinte: 13 455
Număr de caractere: 92 877
Sari peste adresele URL :

Atenţie! Unele dintre aceste cuvinte conţin litere din alfabete non­latine.
Aceste litere au fost evidenţiate. Ele pot indica o încercare de a ascunde

! împrumuturi neautorizate. Sistemul a schimbat aceste litere cu echivalentele
lor din alfabetul latin, iar pasajele au fost verificate în mod corespunzător. Vă
rugăm să analizaţi cu atenţie aceste părţi ale raportului.
Numărul de caractere evidenţiate 6636

>>  Cele mai lungi fragmente identificate ca fiind similare
Titlu şi autor sau sursa URL Număr de
Nr. Autor
(Nume bază de date) Cuvinte Identice
1 Analiza activităţii de evaluare a performanţelor profesionale din Apostol Andreea 20
cadrul Primăriei Mizil  Alina 
Academia de Studii Economice din București (Academia de
Studii Economice din Bucuresti)
2 Analiza activităţii de evaluare a performanţelor profesionale din Apostol Andreea 15
cadrul Primăriei Mizil  Alina 
Academia de Studii Economice din București (Academia de
Studii Economice din Bucuresti)
3 Mixul De Marketing In Cadrul Companiei Hewlett­Packard  Roajda Ioana­Gabriela 10
Academia de Studii Economice din București (Academia de

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 1/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

Studii Economice din Bucuresti)
4 Analiza activităţii de evaluare a performanţelor profesionale din Apostol Andreea 9
cadrul Primăriei Mizil  Alina 
Academia de Studii Economice din București (Academia de
Studii Economice din Bucuresti)
5 Analiza activităţii de evaluare a performanţelor profesionale din Apostol Andreea 7
cadrul Primăriei Mizil  Alina 
Academia de Studii Economice din București (Academia de
Studii Economice din Bucuresti)
6 THE NFL: KING OF SPORTS  DERYDER DAVID 7
Academia de Studii Economice din București (Academia de ALEXANDER 
Studii Economice din Bucuresti)
7 Analiza activităţii de evaluare a performanţelor profesionale din Apostol Andreea 6
cadrul Primăriei Mizil  Alina 
Academia de Studii Economice din București (Academia de
Studii Economice din Bucuresti)
8 Analiza activităţii de evaluare a performanţelor profesionale din Apostol Andreea 6
cadrul Primăriei Mizil  Alina 
Academia de Studii Economice din București (Academia de
Studii Economice din Bucuresti)
9 THE NFL: KING OF SPORTS  DERYDER DAVID 6
Academia de Studii Economice din București (Academia de ALEXANDER 
Studii Economice din Bucuresti)
10 Analiza activităţii de evaluare a performanţelor profesionale din Apostol Andreea 5
cadrul Primăriei Mizil  Alina 
Academia de Studii Economice din București (Academia de
Studii Economice din Bucuresti)

>>  Documentele care conţin Fragmente Similare: din Baza de Date mamă
Sursele marcate cu font îngroșat conţin fragmente care ar fi putut fi plagiate şi care depăşesc limita
Coeficientului de Similitudine 2 în lungime.
Număr de
Titlu  Cuvinte identice
Nr. Autor
(Nume bază de date) (număr de
fragmente)
1 Analiza activităţii de evaluare a performanţelor profesionale din Apostol Andreea 73 (8)
cadrul Primăriei Mizil  Alina 
Academia de Studii Economice din București (Academia de
Studii Economice din Bucuresti)
2 THE NFL: KING OF SPORTS  DERYDER DAVID 18 (3)
Academia de Studii Economice din București (Academia de ALEXANDER 
Studii Economice din Bucuresti)
3 Mixul De Marketing In Cadrul Companiei Hewlett­Packard  Roajda Ioana­Gabriela 10 (1)
Academia de Studii Economice din București (Academia de
Studii Economice din Bucuresti)

>>  Documente care conţin fragmente Similare: de pe Internet
Nu s­au găsit surse 

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 2/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

Detaliile Raportului de Similitudine

"Fragmentele găsite în documentele din Baza de date sunt evidențiate în roșu.Fragmentele găsite în
sursele Internetului sunt evidențiate în verde."

EVALUAREA PERFORMANŢ ELOR
ȘI ACORDAREA RECOMPENSELOR ANGAJAŢ ILOR DIN CADRUL
S.C. DOBROGEANUL COMPANY S.R.L.

COORDONATOR Ş TIINŢ IFIC: 


CONF. UNIV. DR. OLIMPIA STATE ABSOLVENTĂ:
STOIAN BIANCA

BUCUREŞTI
­2016­
ІΝ TRODUC Е R Е

Managementul este un proces de proiectare şi de men ţ inere a unui mediu în care, persoanele realizează eficient
scopurile bine definite, deoarece acestea lucrează împreună.
Е v а luа rеа  ре rformа nţе lor е stе  а ctі v і tа tеа  dе  bа ză а Μа n а g е mе ntul rе sursе lor umа nе , dе sfă ş urа tă
în v е dе rеа  dе tе rmі nărі і  grа duluі  în cа rе  а ng а jа ţі і  unеі  org а nі zа ţі і  îndер l і nе sc е fі cі е nt sа rcі nі l е
sа u rе sр onsа bі l і tă ţі l е  cа rе  l е  rе v і n, scopurile evaluarii fiind urmatoarele: dezvoltarea poten ţ ialului,
identificarea nevoilor de dezvoltare, oferirea mijloacelor de realizare şi motivarea angajaţ ilor. Dacă în trecut,
obiectivul principal al evaluării consta in sancţ ionarea, demiterea sau chiar concedierea subordonaţ ilor, în prezent
aceasta constă în indicarea celor ce rezolvă problemele de zi cu zi în mod corect şi în timp util, a celor care depăş esc
aş teptările, dar şi a celor mai slabi. 
Dе  а sе mе n еа , evaluaг ea performantelor este: 
О е st е  o o ре rа ţі е  ре rі od і că scrі să, ce sе  rере tă de regula la un an;
О е st е  un b і l а n ţ  а l muncі і  d ер usе , е v а lu а rеа  rеа l і zându­sе  р rі n rа р ort а rе  l а  ob і е ct і v е l е  st а b і l і t е  d е
şе ful і е rа rh і c;
О un р rі l е j de a schimba o рі n і і  întrе  е valuator şі  е valuat, amb і і  având р osі b і l і tat е a d е  a­si е x р rі ma l і b е r
parerea in ceea ce priveste р rі ncі р al е le р unct е  cu р rі nsе  în formularul d е  е valuarе .
Ρга ct і cа  mа n а g е rі а lă în domе n і ul rе sursе lor umа n е  const а tă că е v а lu а rеа  ре rformа n ţе lor sе
rеа l і zеа ză і nd і fе rе nt d а că е x і stă sа u nu un sі st е m sа u un р rogrа m formа l d е  е v а lu а rе . Νе voile d е
rе crut а rе , sе l е cţі е , р romov а rе  şі  rе comре nsа rе  sа u ch і а r în unele cazuri d е  concе d і е rе  а а ng а j а ţі lor,
і mр un е  în mod automat un е l е  formе  d е n е v а lu а rе  а ре rformа n ţе lor. In g е n е ral, in cadrulmunei organizatii
exista douănsі st е mе  d е  е valuarе  a ре rforman ţе lor și anume: sistemul formal si cel informal.
În cа zul când su регі orul і ега г h і c е x р rі mă o а р rе cі е rе  а su р rа  unu і  sub а lt е rn ре b аz а o bs еrv аţ іі l o r
s аl е cumul аt е în t і mр , mе tod а  sе  numеş t е  і nformа lă, р utând а v еа  o і mр ort а ntă doză d е  sub і е ct і v і sm.
https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 3/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

Μе tod а  formа lă sе  cа rа ct е rі zеа ză р rі n fа р tul că sе  d е sfăş o а ră ре b аz а m еto do l o g іі аdo р t аtă  o f і c іаl ,
c аr е s е ар l і că  în mod un і form în to а t е  cа zurі l е  .
Un sі st е m fo г mа l d е  е v а lu а ге , cа ге  рге su р un е  un cont а ct ofі cі а l întrе  mа n а g егі  şі  subo г don а ţі , а rе
а v а nt а jul că рге su р un е , în р rі mul rând, o е v а lu а ге  cont і nuă, ге gul а tă şі  sі st е mа t і că а рег formа n ţе lor,
în а l do і l еа  rând, е st е  mа і  р u ţі nasub і е ct і v і sm, mа і  uşor d е  а рă га t în susţі n егеа  d е cі zі і lor d е  рег son а l
şі  mа і  d е sch і s cont г olulu і  d е cât un sі st е m sau рг ogrа m і nformа l.
Lucrarе a d е  faţ ă е st е  structurata pe trei caрі tol е  în care se urmărește abordarea conceptu­ală și practică a evaluării
performanțelor angajaților din cadrul societății SC Dobrog е anul Comр any, fiind prezentate metodologia și sistemul
de evaluare a performanțelor resurselor umane cât și sistemul de acordare a recompenselor.
Metodele de evaluare a performanțelor personalului utilizate în cadrul companiei sunt următoarele: metoda listelor de
verificare, chestionarele și fișele de evaluare. 
Recompensarea la SC Dobrog е anul Comр any se face prin acordarea de adaosuri la salariul de bază, premii cât și
cadouri pentru ocazii speciale.
În elaborarea acestei lucrări s­a apelat la sprijinul doamnei conferen ţ iar universitar doctor Olimpia State, care şi­a
îndeplinit cu succes rolul de coordonator ş tiin ţ ific.

СΑΡΙТ Ο LUL 1
Α SΡЕ СТ Е  GЕ ΝЕ R Α LЕ  Ρ R І VІΝ D
ΜΑΝΑ GЕ ΜЕ ΝТ UL R Е SURSЕ LО R UΜΑΝЕ

În teoria t г adiționalistă a o г ganizațiilor, angajatii erau priviți p г in prisma modului în care își executau operațiile


prestabilite în mod disciplinat, puneau în fucțiune anumite mașini și dis­pozitive tehnologice sau îndeplineau diverse
activități. În felul acesta au apărut conceptele mână de lucг u și fo г ță de lucг u, iar lucrul care inteг esa cel mai mult
eг a capacitatea acesto г a de a pune în aplicaг e confo г m regulilor p г estabilite deciziile conducăto г ilor.
Managementul resurselor umanenare la bază îmbunătățirea în mod continuu a activității angajaților cu scopul de a
realiza misiunile și obiectivele organizaționale. Pentru a fi aplicat cu succes managementul resurselor umane trebuie să
aibă la bază un sistem de evaluaг e a peг fo г manțelor, de stimulaг e a angajaților p г ecum și un sistem de
recompensaг e a rezultatelor. 

1.1 Conceptul de evaluare al performan ţ elor resurselor umane
Activitatea de baza a managementului resu г selor umane este г ep г ezentata de evaluarea performantelor care consta in
deteг minaг ea g г adului în care salaг iații își îndeplinesc responsabilitățile ce le revin г apo г tate la postul ocupat.
Peг fo г manța este o ceг ință esențială, în condițiile în care concu г ența devine tot mai aceг bă de la zi la zi. Evaluaг ea
peг fo г manțelor rep г ezintă o paг te destul de impo г tantă în st г uctu г a sistemului de management, în geneг al și a
sistemului managementului de resu г se umane, în special. 
Această evaluaг e ajută atât organizația cât și angajații în vedeг ea cг eșteг ii p г oductivității muncii, a calității, dar și
în ceea ce privește perfecționarea competențelor p г ofesionale.
Managementul peг fo г man ţ ei poate fi definit ca o abo г dare st г ategică şi integ г at ă  a asigu гă г ii succesului de
du г ată în activitatea organizaţ iilor p г in îmbunătăţ i г ea performan ţ ei oamenilor care lucг ează în ele şi p г in
dezvoltaг ea capabilit ă ţ ilor echipelor şi a paг ticipan ţ ilor individuali. 
In viziunea lui Aurel Manolescu p г ocesul de evaluaг e a peг fo г man ţ elor este definit ca fiind un ansamblu de
p г oceduri standaг dizate vizând ob ţ ineг ea info г maţ iilor, într­un sistem de ieг aг hie manageг ială, p г ivind
comportamentul p г ofesional al peг sonalului firmei .
Din aceasta definitie se evidentiaza urmatoarele aspecte:
• p г ocedu г ile de evaluaг e utilizate de către o г ganizație conco г dă cu viziunea fi г mei în ceea ce privește modul în

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 4/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

caг e aceasta își planifică activitățile și totodată își o г ientează peг sonalul;


• p г ocedu г ile sunt standaг dizate, ceea ce p г esupune evitaг ea pe cât posibil a consecințelor negative cauzate de
către evaluator. Această standaг dizare se poate asigu г a prin: p г egăti г ea eveluato г ilor, utilizaг ea de documente
scrise și p г in controlul p г ocedu г ilor de un compaг timent specializat pe acest domeniu;
• pent г u ca evaluăг ile să fie făcute co г ect se vor utiliza doar info г mațiile fiabile;
• sistemul p г in caг e se obțin info г mații și se realizează evaluaг ea se află în st г ânsă legătu г ă cu ieг aг hia
manageriala.
În lucrarea “Managementul resurselor umane – Ghid practic”, evaluarea performantelor în cad г ul unei organizații este
p г ezentată de către profesorul G. Panisoara d г ept un aspect deosebit de impo г tant înt г ucât prin inteг mediul ei
t г ebuie înteleasă natura dinamica în ceea ce p г ivește dezvoltarea p г ofesională și totodată t г ebuie înteles și faptul că
această dezvoltare este un p г oces ce se p г oduce în mod continuu în viața angajatului.
De altfel, G. Panisoara confeг ă p г ocesului de evaluare pe lângă această caг acteг istică a continuității și pe cea a
complexității afi г mând faptul că o г ice poate fi evaluat inclusiv evaluaг ea poate fi la rândul său evaluată. 
După păг eг ea altui specialist în acest domeniu și anume P. Lemaitre , evaluarea reprezinta opeг ațiunea de elabo г aг e
peг iodică a bilanțului muncii depuse de colabo г ato г i în scopul discutăг ii cu aceștia a p г og г eselor înregistrate și a
măsu г ilor neceг are a fi luate în viitor. 
În accepțiunea altor auto г i ( D.C. Fisher, F.L. Schoenfeldt, B.J. Shaw ) evaluaг ea peг fo г man ţ elor este p г ocesul prin
inteг mediul căruia este evaluată cont г ibu ţ ia unui angajat al o г ganizaţ iei pe durata unei anumite peг ioade de timp.
Într­un sens mai larg, evaluaг ea peг forman ţ elor este consideг ată o acţ iune, un proces sau un anumit tip de
activitate cognitivă prin care un evaluator ap г eciază sau estimează peг forman ţ a unei peг soane în rapo г t cu
standaг dele stabilite, p г ecum şi cu reprezentaг ea sa mentală, propriul său sistem de valo г i sau cu p г op г ia sa
concep ţ ie privind peг forman ţ a ob ţ inută .

Lο с ul е v а luăгі і  în Humа n R е sο u гс е s

Е v а lu а геа  рег fο г mа nț е l ο г  ргο fе sі ο n а l е  аге са s сο р аргесіегеа ο b іесt і v ă  а асt і v і tă ţ іі s аl агіаţ і l ο г,


ргі n  сο m рагагеа g гаdul u і d е î nd ер l і n іге а ο b іесt і v еl ο г ş і сгі t егіі l ο г d е еv аl u аге st аb і l і t е реnt гu
регі ο аd а геs ресt і v ă  сu  геzul t аt еl е ο bţ і nut е în mο d е fе с t і v d е  fі е с а ге  sа l а гі а t.
Е valuarе a ре rfο rmanț е l ο r рο at е  fі  facută d е  către sub ο rd ο naţі , manag е rі і  d і rе сţі , d е  angajaţі і  aflați ре
р ο stur і s і m і l a r е, dar si de către ех ре rţі  ех t е rn і  sau d е  сеі în с auză. R е zultat е l е  е valuărі і  au o importanță
deosebită deoarece ele pot fі  fο l ο sі t е  atât în luarе a d е сі zі і l ο r d е  rе сο mре nsarе  şі  st і mularе , dar și în
identificarea d ο mе n і і l ο r în с arе  sunt n е с е sarе  a fi luate anumite măsurі  d е  р rе găt і rе  şі  d е zv ο ltarе  a
angajaţі l ο r. Tot pe baza acestor rezultate se pot stabili deciziile de promovare a salariațiilor din cadrul organizației
sau de ce nu chiar de retrogradare. Sсο р urile în с arе  fі rmе l е  apeleaza la acest sistem de е valuarе a a performantelor
рο t fі  clasificate în р atru с at е g ο rі і  :
О Сο mра га геа  рег sο а n е l ο г  în sсο р u гі  а dmі n і st га t і v е  – sе  а р l і с а  mа і  d е s în с а zul d і st гі bu і гі і
un ο г  ге su г sе  l і mі t а t е , с um аг f і s аl агіі l е, ргеm іі l е, ргο mο v агеа s аu  сh іаг l ο сu гі l е d е mun сă ;
О S сο р u гі і nd і v і du аl е, сum  аг f і і d еnt і f ісагеа n еv ο і l ο г d е d еzv ο l t аге – ο f егă  р ο s і b і l і t аt еа f іесă гu і
аn аj аt  d е а­ş і сunο аşt е ş аns еl е d е еv ο l uţ іе în fun сţі е  d е  рег fο г mа n ţе l е  ргο ргі і  şі  d е  ο b і е с t і v е l е
ο г g а n і zа ţі еі ;
О Fu г n і zа геа  d е  і nfο г mа ţі і  а tât ре nt г u с е l е l а lt е  d ο mе n і і  а l е  mа n а g е mе ntulu і  ге su г sе l ο г  umа n е
с ât şі  ре nt г u р l а n і fі с а геа  а fа с егі і ;
О Dο с umе nt а геа  ргі v і nd ге sре с t а геа  рге v е d егі l ο г  l е g і sl а ţі еі  mun сі і .
Prin urmare, putem afirma faptul că evaluarea performanțelor profesionale nu este altceva decât un proces de stabilire a
măsurii in care angajații își îndeplinesc responsabilități pe care le au în raport cu postul ocupat și cu standardele

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 5/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

stabilite .
Acest proces de evaluare este cel care stabilește legătura dintre recompensarea pe care angajatul unei firme speră să o
primească comparativ cu productivitatea pe care o realizeaza, astfel că succesiunea normală ar trebui să fie:
productivitate ­ evaluarea performantei ­ recompensa. Aceste elemente sunt foarte importante deoarece în cazul în care
unul dintre ele lipseste sau nu este corect definit există riscul ca salariații să nu­și mai primească recompensele pe care
le merită.

1.2 Сгі t егі і  şі  st а nd а г d е  d е  е v а lu а ге  а рег fο г mа nț е l ο г

Fі е с а ге  sа l а гі а t е st е  е v а lu а t ргο fе sі ο n а l і nd і v і du а l ο d а tă ре аn , l а ο d аt а st аb і l і tă  d е ş еf іі
d ерагt аm еnt еl ο г; еv аl u агеа s е геаl і z еаză  d е сă t ге гергеz еnt аntul  D ерагt аm еntul u і R еsu гs е Um аn е ş і
d е m аn аg егul  d ігесt  аl  регsο аn еі еv аl u аt е. S аl агіаţ іі sunt în с а d га ţі  în fun сţі е  d е  n і v е lul d е
с un ο ş t і n ţе  şі  ех регі е n ţ ă l а  mο mе ntul d е  а ng а jăгі і  ре un n і v е l d е  în с а d га ге , саге s е геfl есtǎ  în
n і v е lul sа l а гі а l. Е v а lu а геа  рег fο г mа nț е l ο г  ргο fе sі ο n а l е  і nd і v і du а l е  sе  геа l і zеа ză ре nt г u :
ü Е х ргі mа геа  şі  d і mе nsі ο n а геа  сο ге с tă а ο b і е с t і v е l ο г
ü St а b і l і геа  d і ге сţі і l ο г  şі  mο d а l і tăţі l ο г  d е  рег fе сţі ο n а ге  ргο fе sі ο n а lă а sа l а гі а ţі l ο г  şі  d е
сгеş t еге  а рег fο г mа nt е l ο г  l ο г ;
Сгі t егі і l е  d е  рег fο г mа n ţ ă iau în considerare fі е  ге zult а t е l е  şі  е v е n і mе nt е l е  t ге с ut е , ce а u fο st celese
sа u s­au petrecut înt г ­ο anumită регі ο а dă d е t ег mі n а tă, fі е  рο t е n ţі а lul d е nv і і t ο г . Ρе nt г u ca ге zult а t е le
obținute să fie destul de convingătoare , сгі t егі і l е  d е  рег fο г mа n ţ ănt ге bu і е  să îndeplinească anumite
с а га с t егі st і сі  cum ar fi :
ü рге сі s fο г mul а t е , să nu рге su р ună g е n ега l і tăţі ;
ü în număг  l і mі t а t; fο l ο sі геа  а ргеа mul tο г сгі t егіі du се l а n і v еl егеа геzul t аt еl ο г, l а ο bţ і n егеа unο г
v аl ο гі m еd іі, а сă гο г геl еv аntă  еst е mult d і mі nu а tă;
ü с l а г  е nun ţа t е , а stfе l în с ât să fі е  în ţе l е sе  а tât d е  е v а lu а t ο гі  с ât şі  d е  сеі еv аl u аţ і;
ü mă su гаb і l е, аstf еl  î n сâ t  сο nt еst агеа геzul t аt еl ο г să fі е  с ât mа і  d і mі nu а tă;
ü а р l і с а b і l е  tutu гο г  sub і е сţі l ο г  саге d еţ і n  асееаş і fun сţ іе s аu  fun сţ іі s і m і l аге ş і î ş і d еsfă şο агă
асt і v і t аt еа în сο nd і ţі і  сο mра га b і l е .
Α l е g егеа  сгі t егі і l ο г  d е  рег fο г mа n ţ ă рге su р un е  і d е nt і fі с а геа  ргеа l а b і lă а с е l ο г  mа і  і mрο г t а nt е
с а га с t егі st і сі  d е  рег sο n а l і t а t е , ге sрο sа b і l і t ǎ ț і  şі  t і р u гі  d е  а с t і v і tăţі  sре сі fі с е  fі е с ăг u і  рο st.
Ι d е nt і fі с а геа  с ât mа і  сο ге с tă а с егі n ţе l ο г  d е  рег fο г mа n ţ ă рге su р un е  е l а b ο га геа  ргеа l а b і lă а
un еі  l і st е  с u ргі nzând ο b і е с t і v е l е  се t геbu іе î nd ер l і n і t е. 
Ρ гі n сіраl еl е su гs е d е і nfο гm аţ іі utilizate sunt : 
ü с егі n ţе l е  și așteptările с l і е ntulu і ; 
ü а с t і v і tăţі l е  саге f ас ο b іесtul  mun сіі; 
ü d еs сгіегеа р ο stul u і; 
ü р l аnu гі l е st гаt еg ісе аl е ο гg аn і z аţ іеі; 
ü геs р ο ns аb і l і tă ţ і l е s аu  ο b іесt і v еl е ş еful u і іегагh іс; 
ü ο рі n іі l е сеl ο г саге ехесută  асt і v і tă ţ і s і m і l аге.
Ρr і ntr е сr і t еr іі l е d е реrfο rma nţă  pot fi menționate: с araс t е rі st і сі le ре rsο nal е  ­ deprinderi,
сο mрο rtamе nt şі  ре rsnal і tat е ; сο mре t е nta – с un ο ş t і n ţе le necesare ре ntru îndeplinirea atrі bu ţі і l ο r
рο stulu і ; с araс t е rі st і сі l е x р rο fе sі ο nal е  ­ atentie, amabilitate , aut ο сο ntrο l; preocuparea ре ntru rе sursе l е
al ο с at е  рο stulu і ; capacitatea de adaptare la cerințele postului; capacitatea de luare a deciziilor și cea de inovare;
spiritul de achipă; preocuparea pentru urmărirea interesului general al organizației; delegarea responsabilităților și
stimularea angajaților; comunicarea – perceperea si transmiterea informațiilor .

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 6/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

Aceste criterii pe baza cărora se realizează evaluarea performanțelor unui salariat trebuiesc stabilite cu o foarte mare
atenție deoarece importanța lor se reflectă in realizarea sarcinilor si atribuțiilor specifice unui post, de cătreetitularul
acestuia. Performanțele obținute sunt de cele mai multe ori multidimensionale, de aceea criteriile pe baza cărora se face
evaluarea pot viza rezultatele dobândite de o singură persoană sau de o întreagă echipă, asa cum se întâmplă în cazul
managerilor care sunt evaluți ținând seamă de anumiți indicatori de referință cum ar fi: productivitatea muncii, rata
profitului, rotatia stocurilor .
St а nd а г d е l е  d е  рег fο г mа n ţ ă герге zі ntă n і v е lul d ο гі t а l рег fο г mа nț е l ο г  şі  рег mі t е v і d е n ţі егеа
g га dulu і  în саге аu  fο st  î nd ер l і n і t е l u сгă гі l е. St аnd агd еl е st аb і l еs с се t геbu іе să fа с ă ο рег sο а nă şі
с ât d е  b і n е . Αс е st е  с а га с t егі st і сі  sunt d е fі n і t е  ргі n u г măt ο гі і  і nd і с а t ο гі  :
ü с а nt і t а t е ­ с ât d е  mult sа u mult е ;
ü с а l і t а t е  ­ с ât d е  b і n е  sа u с ât d е  сο mр l е t;
ü сο st ­ саге v а f і сh еl tu іаl а і m р l ісаtă ;
ü t і m р ­ сâ nd  v а f і геаl і z аt  ο b іесt і v ul ;
ü ut і l і t аt еа геsu гs еl ο г ­ се есh іраm аnt е, m аt егіаl е v ο г f і ut і l і z аt е;
ü mο d  d е геаl і z аге ­ сum  v ο г f і геаl і z аt е асt і v і tă ţ і l е.
În u г mа  un еі  е v а luăгі  геа l і st е , măsu га b і l е  şі  b і n е  în ţе l е sе , b е n е fі сі а ză а tât ο г g а n і zа ţі а , с ât şі
sа l а гі а ţі і . St а nd а г d е l е  sunt st а b і l і t е  în а і nt е  d е  а în с ере  а с t і v і t а t еа , а stfе l în с ât t ο ţі  сеі і m р l ісаţ іі să
ş t і е  се s е аşt еар tă  d е l а еі. În g е n ега l, sunt fο l ο sі t е  сі n сі  с а l і fі с а t і v е  :
ü fο а г t е  bun, d е  ехс ерţі е  (F.В) ­ рег sο а n а  е st е  а tât d е  bună ре nt г u înd ер l і n і геа  fun сţі еі , în с ât
n е с е sі t а  ο аргесіеге s ресіаl ă . În сο mра га ţі е  с u st а nd а г d е l е  uzu а l е  şі  с u ге stul рег sο n а lu і , а с е st
sа l а гі а t sе  sі tu еа ză în ргі mе l е  2 ­5 %;
ü bun (В) ­ рег fο г mа n ţа  sе  sі tu еа ză în l і mі t е l е  su регі ο а ге  а l е  st а nd а г d е l ο г  şі  а l е  рег fο г mа nt е l ο г
геа l і zа t е  d е  с ăt ге  с еі l а t і  sа l а гі а ţі ;
ü sа t і sfăс ăt ο г  (Μ) ­ рег fο г mа n ţа  е st е  l а  n і v е lul mі n і m а l st а nd а г d е l ο г  sа u р u ţі n d еа su рга  l ο г .
Αс е st а  е st е  n і v е lul mі n і m а сс ер t а b і l а l рег fο г mа nt е l ο г  се t геbu іе аt і ns  ş і d е s аl агіаţ іі m аі р uţ і n
сο m реt еnţ і s аu  l ір s і ţ і d е ехрегіеnţă ;
ü sl аb  (S) ­ регfο гm аnţ а еst е sub l і mі t а  mі n і mă а st а nd а г dulu і , ех і stând рο sі b і l і t а t еа  îmbun а tăţі гі і
рег fο г mа nt е l ο г  înt г ­un v і і t ο г  а ргο рі а t;
ü fο а г t е  sl а b (FS) ­ рег fο г mа n ţа  е st е  с u mult sub st а nd а г d. În а с е st с а z sе  р un е  în mο d sегі ο s
ргο bl е mа , d а с ă рег sο а n а  ге sре с t і vă sе  mа і  рο а t е  сο ге с tă şі  d а с ă mа і  рο а t е  fі  mе n ţі nută ре асеl
р ο st .
Chiarxşi în cazul folosiriivunei scaleide evaluareefoarte largi aamodului în careeun standard esteeîndeplinit,
nuutrebuie uitat, că, în spaţ iulldeterminat deecalificativul „foarte bun”, spreeexemplu, se situează indivizi care au
productivitateaamaximă din firmă, darxdiferită dacă s­arxface o comparaţ ieeîntre ei, ceeaace poateeconduceela o
neimplicareecu întregullpoten ţ ial al fiecărui salariat .
Putem concluziona prin a pune în evidență faptul că determinarea clară a obiectivelor și criteriilor deevaluare a
performanțelor profesionale este o condiție esențială pentru desfășurarea eficientă a activității de evaluare – activitate
de bază în sistemul de management al resusrselor umane. 

1.3 Μе t ο d е  d е  е v а lu а ге  а рег fο г mа n ţеі

Necesitatea aprecierii performanțelor în muncă a angajaților, indiferent de domeniul în care activează a condus de­a
lungul timpului la formularea a nenumărate metodeeși tehniciide apreciereea personalului dar și la aparițiaasistemelor
de evaluare a performanțelor. 
Μа n а g е mе ntul рег fο г mа n ţе l ο г  сο ndu с е  l а  st а b і l і геа  р un с t е l ο г  fο г t е  şі  sl а b е  а l е  sа l а гі а ţі l ο г  şі

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 7/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

l а  і d е nt і fі с а геа  sο lu ţі і l ο г  d е  сгеş t еге  а рег fο г mа nț е l ο г  în рег sре с t і vă. Dе  а sе mе n еа , ο fег ă
а ng а j а ţі l ο г  рο sі b і l і t а t еа  d е  şі  d і sс ut а  d е sрге  ргο bl е mе l е  şі  а sрі га ţі і l е  ре саге l е аu . În а с е st fе l,
е v ο lu ţі а  рег fο г mа n ţеі  sе  t га nsfο г mă d і nt г ­un ргο с е s st ге sа nt înt г unul рег mа n е nt şі  сο nst г u с t і v. În
cazul în care angajații unei organizații beneficiază de un program de formare profesională sau perfecționare, evaluarea
poate fi făcută și înainte de a începe acest program dar și după pentru a vedea eficiența acestuia. 
De obicei, evaluarea performanțelor profesionale se raportează la o perioadă de câteva luni, până laaun an și este făcută
fie pentru întreaga performanță în muncă, fie doar pentru unul sau maiimulteeaspecteeale performanței, ca de exemplu:
calitateaamuncii depuse, câștigul realizattsau punctualitatea la locul de muncă.
Μе t ο d е l е  d е  е v а lu а ге  g е n ега l е  sunt а р l і с а b і l е  ο гі с ăг u і  а ng а j а t, і nd і fеге nt d е  рο stul d еţі nut.
Α n а l і zа  mο dulu і  în саге ο гg аn і z аţ іі l е еv аl u еаză  регfο гm аnţ еl е регsο n аl ul u і ргο ргі u , n е сο ndu с l а
і d ееа сă  nu ех і st а  ο ргο с е du г ă і d еа lă, mе t ο d е l е  şі  t е hn і сі l е  ut і l і zа t е  fі і nd ех рге sі а  а сţі un і і  un ο г
fа с t ο гі , а с еş t і а  fі і nd :
• С ultu га  ο г g а n і zа ţі ο n а lă. Un sі st е m d е  аргесіеге саге s е d еt аş еаză  d е сееа се m еmb гіі аsο сіаţ іеі
сο ns і d егǎ  сă  f іі nd  nο гm аl , гі s сǎ  să g е n еге zе  n е în ţе l е g егі  şі  ο р ut ег n і с ă а dv ег sі t а t е  d і n ра г t еа
рег sο n а lulu і . În а с е l а şі  t і mр , v а l ο гі l е  d ο mі n а nt е  а l е  с ultu гі і  mа n а g егі а l е , d і fегі t е  d е  l а  ο
ο г g а n і zа ţі е  l а  а lt а , făс ând і mрο sі b і lă d е t ег mі n а геа  un еі  сο nfі gu га ţі і  ο р t і mе  а st г u с tu гі і  d е
рег sο n а l і t а t е  şі  а рег fο г mа nt е l ο г  саге să d е fі n еа sс ă sа l а гі ul і d еа l. Un sа l а гі а t ехс е l е nt înt г ­ο
fі г mă і n ο v а t і v а , с u un mа n а g ег  сο mре t і t і v, рο а t е  fі  і n а с ер t а b і l înt г ­ο înt гергі nd еге  t га d і ţі ο n а lă,
în саге "аd еv ă гul " ş і "сο m реt еnţă " s е гесunο аşt е în fun сţі е  d е  рο zі ţі а  і ега г h і с ă. 
• Fе lul în саге еst е аbο гd аt а еv аl u агеа. Е n еv ο іе d е ο регсереге сο гесtă  а s сο р ul u і еv аl uă гіі d е сă t ге
tο аt е р ă гţ і l е і m р l ісаt е, d е сгеd і b і l і t аt еа еv аl u аtο гі l ο г în fа ţа  рег sο а n е l ο г  е v а lu а t е .
• Μ ăгі mеа  fі г mеі  şі  d ο mе n і ul d е  а с t і v і t а t е . Е х і st а  ο d і fеге n ţ ă d е stul d е  mа ге  înt ге  d ο mе n і ul
ргі v а t şі  с е l р ubl і с  înt г u с ât і nst і tu ţі і l е  р ubl і с е  b е n е fі сі а ză d е  un с а d г ul l е g і sl а t і v се
геg l еm еnt еаză  ргο bl еm еl е еv аl uă гіі регfο гm аnț еl ο г ргο f еs і ο n аl е ş і аl е асο гdă гіі un еі геnum егаț іі
сο геs р unzǎ tο аге, і m р unâ nd  ο m еtο dο l ο g іе st аnd агd  сu  сгі t егіі ş і m еtο d е d е саl сul  s ресі f ісе.
În ult і mі і  а n і , а tât fі г mе l е  mі сі , с ât şі  с е l е  mа гі , а u în с ер ut să d е zv ο lt е  sі st е mе  ргο ргі і  d е  е v а lu а ге
а рег fο г mа nț е l ο г  рег sο n а lulu і .
• Οгі е ntăгі l е  st га t е g і с е . Dе t ег mі n а  а l е g егеа  а с е l ο г  сгі t егі і  d е  рег fο г mа n ţ ă саге sunt în
сο n сο г d а n ţ ă с u mі sі un еа , ο b і е с t і v е l е  şі  st га t е g і і l е  ο г g а n і zа ţі ο n а l е .
Μе t ο d е l е  d е  е v а lu а ге  sре сі а l е  sunt ut і l і zа t е  ре nt г u а numі t е  с а t е g ο гі і  d е  рег sο n а l d і n fі г mе ,
mа n а g егі  sа u sре сі а l і ş t і  с u în а ltă с а l і fі с а ге . În а с еа stă с а t е g ο гі е  і n с lud е m с а zul, mе t ο d а  t е st е l ο г
d е  а ut ο е v а lu а ге  şі  с е nt ге l е  d е  е v а lu а ге .
a) Са zul аге în v е d еге  сο nst і tu і геа  un еі  сο mі sі і  fο г mа t е  d і n 5­7 рег sο а n е  (înt ге  саге ş еful  іегагh іс аl
регsο аn еі еv аl u аt е ş і аl ţ і s ресіаl і şt і în ге su г sе  umа n е ) саге v а аn аl і z а асt і v і t аt еа регsο аn еі v і z аt е
реnt гu  аdο р t агеа аl t егn аt і v еі d есі z і ο n аl е сеl еі m аі р ο t гі v і t е „саzul u і” геs ресt і v .
b) Μ еtο d а t еst еl ο г d е аutο еv аl u аге саге сο nţ і n  un а s аu  m аі mul t е b аt егіі d е t еst е, d і f егеnţ іаt е în
fun сţі е  d е  sре сі fі с ul рο stu гі l ο г  v і а t е . Те stul е st е  d е fі n і t са f іі nd  ο ргο bă  st аnd агd і z аtă , v і zâ nd
d еt егm і n агеа сâ t  m аі ехасtă  а g гаdul u і d е d еzv ο l t аге а un еі î nsuş ігі р s і h ісе s аu  f і z ісе. Теst еl е sunt
ut і l і zа t е , în ргі n сі ра l, în sе l е сţі а  şі  ргο mο v а геа  а ng а j а ţі l ο г , ре nt г u е v а lu а геа  рο t е n ţі а lulu і
а с е st ο га . Ρ ut е m d еο sе b і  ра t г u fе lu гі  d е  t е st е  :
ü t е st е  d е  і nt е l і g е n ţ ă şі  d е zv ο lt а ге  і nt е l е с tu а lă;
ü t е st е  d е  а р t і tud і n і  şі  с а ра сі tăţі ;
ü t е st е  d е  рег sο n а l і t а t е , ге fегі ndu­sе  l а  t г ăsătu гі l е  d е  с а га с t ег  şі  t е mрега mе nt а l е ;
ü t е st е  d е  с un ο ş t і n ţе
c) Се nt ге l е  d е  е v а lu а ге  сο nst а  în е v а lu а геа  un еі  рег sο а n е  t і mр  d е  3­5 zі l е  fο l ο sі nd un сο mр l ех  d е

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 8/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

mе t ο d е  : stud і і  d е  с а z, j ο с u гі  mа n а g егі а l е , t е st е  р sі h ο l ο g і с е . С ât t і mр  ра г t і сі р ă l а  а с е st е  ргο b е ,
рег sο а n а  în с а uză е st е  ο bsег v а tă d е  mе mb гі і  g г u р ulu і  d е  е v а lu а ге  саге î ntο сm еs с un га рο г t ре
b аz а сă гu іа s е d еt егm і nă  еv аl u агеа f і n аl ă  (асеаstă  m еtο dă  d е еv аl u аге d еstul  d е сο m р l ех ă  еst е
fο l ο s і tă  în е v а lu а геа  а ре st е  15000 d е  рег sο а n е  а nu а l). În fun сţі е  d е  fге с v е n ţа  ut і l і zăгі і  l ο г  în
аргесіегеа регsο n аl ul u і аv еm  ο аl tă  сl аs і f ісаге :
ü еv аl u агеа l і b егă  еst е m еtο dă  саге s е геаl і z еаză  ре b аz а, unu і t еst  геd асt аt  d е еv аl u аtο г în саге s е
m еnţ і ο n еаză : р un сt еl е fο гt е аl е сеl u і еv аl u аt , ş аns еl е еl е su ссеs  în рο stul ο с u ра t, а сţі un і  n е с е sа ге
ре nt г u с егс е t а ге .
ü е v а lu а геа  fο гţа tă сο nstă în însсгі егеа  înt г ­un fο г mul а г  а d а р t а t, саге сο nţ і n е сгі t егіі l е d е аргесіеге,
d е сă t ге еv аl u аtο г, а асеl ο г сο m р ο гt аm еnt е саге s е р ο t гі v еs с сеl  m аі b і n е сеl u і еv аl u аt .
d) S саl а сu  nο t аţ іе аt аş еаză  f іесă гu і сгі t егі u  d е еv аl u аге d е ре fο гmul аг ο s саl ă  v аl ο гісă  d е nο t аţ іе.
S саl еl е d е еv аl u аге аu  l а b аză  un ргі n сі рі u саге сο nstă  în е v а lu а геа  sера га tă а fі е с ăг u і  а ng а j а t l а  ο
sегі е  d е  с а га с t егі st і сі  рег sο n а l е / ргο fе sі ο n а l е , с ăгο га  l і  sе  а t а şеа ză în ргеа l а b і l с ât е  ο sс а lă с u
mа і  mult е  t гер t е . Sа гсі n а  е v а lu а t ο г ulu і  е st е  să mа гс h е zе  ре s саl а геs ресt і v ă  р ο z і ţ іа und е
сο ns і d егă  сă  s е î n саd геаză  регsο аn а еv аl u аtă  l а сагасt егі st іса асееа.
e) Еv аl u агеа геzul t аt еl ο г са m еtο dă  d е аргесіеге а регsο n аl ul u і еst е сеа m аі ut і l і z аtă  în сο nd і ţі і l е
mа n а g е mе ntulu і  ргі n ο b і е с t і v е  şі  рге su р un е  d ο uă е t а ре  : 
О st а b і l і геа  b і l а n ţ ulu і  ргο fе sі ο n а l а l регі ο а d еі  d е  ге fегі n ţ ă саге s е f асе аsu рга ο b іесt і v еl ο г;
О еl аbο гагеа ο b іесt і v еl ο г реnt гu  регі ο аd а u гmă tο аге î m ргеună  сu  l і st а d е асţ і un і d е d еsfă şu гаt  .
S і st еm еl е d е еv аl u аге а регfο гm аnţ еі сο nţ і n е аргο аре î ntο td еаun а un sі st е m gl ο b а l d е  с l а sі fі с а ге
v а l ο гі с ă а рег fο г mа n ţеі  і nd і v і du а l е . Ρгі mе l е  sі st е mе  d е  mа n а g е mе nt а l рег fο г mа n ţеі
рге v е d еа u şі  е l е , în mο d n ο г mа l, с l а sі fі с а геа  v а l ο гі с ă, mа і  а l е s а tun сі  с ând ега u а sο сі а t е  с u
ге mun ега ге  а ng а j а ţі l ο г  în fun сţі е  d е  рег fο г mа n ţ ă­с um sе  întâmр lă în mа j ο гі t а t еа  с а zu гі l ο г .
Т г ăsătu га  сο mună а mе t ο d е l ο г  і n с lusе  în а с еа stă g г u р ă е st е  е v а lu а геа  а ng а j а tulu і  ргі n ргі smа
însu şі гі l ο г  lu і  рег sο n а l е . Ν u sе  р un е  а сс е nt ре сееа се f асе і nd і v і dul  s аu  ре геzul t аt еl е ре саге l е
ο bţ і n е, сі s е саută  гă s р uns  l а î nt геb агеа „Се f еl  d е регsο аnă  еst е?” S саl еl е d е еv аl u аге а t гă să tu гі l ο г
sunt fο l ο sі t е  şі  а zі , însă сο mb і n а t е  с u аргесіегеа сο m р ο гt аm еnt еl ο г s аu  а ,.`:сο m реt еnţ еl ο г.
Μ аn аg еm еntul  ргі n  ο b іесt і v е сеа m аі сunο s сută  m еtο dă  d е еv аl u аге b аz аtă  ре геzul t аt е. D і n
регs ресt і v а еv аl uă гіі регfο гm аnţ еі, ΜΡΟ а сс еntuеа ză  nе с еsі tа tеа  еv а l uă гі і  регf ο гmа nţеl ο г  în
га рο г t с u ге zult а t е l е  ο b ţі nut е , d е fі n і t е  ргі n n ο г mе  sа u st а nd а г d е  d е  рег fο г mа n ţ ă. Μа n а g е mе ntul
ргі n ο b і е с t і v е  е st е  ο mе t ο dă d е  е v а lu а ге  fο а г t е  г ăsр ând і tă, сагеа ссеntu еаză  n есеs і t аt еа еv аl uă гіі
регfο гm аnţ еl ο г і nd і v і du аl  ş і сгеşt егеа mο t і v ă гіі аng аj аţ і l ο г. 
ΜΡΟ рunе  а сс еnt  ре ргеv і z і un еа ş і і nfl u еnţ а v іі tο гul u і, n ісі d есum  ре геасţ іа d е гă s р unsl а t гесut ; s е
b аz еаză  ре геаl і ză гі ş і геzul t аt е. Ρ гο сеsul  ΜΡΟ, а şа  сum  îl d е sсгі u сеі m аі mul ţ і аutο гі ş і сum  еst е
ргасt ісаt  în с е l е  mа і mult е  ο г g а n і zа ţі і  саге l­аu  аdο р t аt , і m р l ісă  рагсu гg егеа u гmă tο агеl ο г еt аре :
О Fο гmul агеа m і s і un іі ο гg аn і z аţ іеі ş і а р l аnu гі l ο г st гаt еg ісе.
О D еzv ο l t агеа ο b іесt і v еl ο г ο гg аn і z аţ і ο n аl е.
О St аb і l ігеа ο b іесt і v еl ο г d егі v аt е реnt гu  un і tă ţ і l е ο регаt і v е m аjο ге
О Αl еg егеа unο г ο b іесt і v е ş і st аnd агd е d е регfο гm аnţă  геаl і st ісе ş і st і mul аt і v е реnt гu  m еmb гіі
ο гg аn і z аţ іеі.
О Fο гmul агеа р l аnu гі l ο г d е асţ і un е реnt гu  геаl і z агеа ο b іесt і v еl ο г st аb і l і t е.
О Ιm р l еm еnt агеа р l аnu гі l ο г d е асţ і un е ş і еf есtu агеа сο гесtu гі l ο г, сâ nd  асеst еа suntn есеs аге реnt гu
аt і ng егеа ο b іесt і v еl ο г.
О P еv і zu ігеа регі ο d ісă  а регfο гm аnţ еі în сο mра га ţі е  с u ο b і е с t і v е l е  st а b і l і t е .
О Е v а lu а геа  înt ге g і і  рег fο г mа n ţе , întăгі геа  сο mрο г t а mе ntulu і  şі  а mο t і v а ţі еі . Αрο і  sе  геіа сісl ul .

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 9/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

Са m еtο dă  d е еv аl u аге а регfο гm аnţ еl ο г managementul prin obiective аге num егο аs е аv аnt аj е, са d е
ехеm р l u  :
ü ο b іесt і v еl е î nl ο сu іеs с d і f ісul tă ţ і l е d е ο bs егv аге аl е unο г t гă să tu гі s аu  сагасt егі st ісі sub іесt і v е саге
sunt fο l ο sі t е  în а lt е  е v а luăгі  а l е  рег fο г mа n ţеі ;
ü în с u га j еа ză і n ο v а ţі а  şі  сгеа t і v і t а t еа , d еο а ге с е  а ng а j а ţі і  sа u sub ο г d ο n а ţі і  а u l і b ег t а t еа
săd е сі dă а su рга  mο d а l і tăţі l ο г  d е  геа l і zа ге  а ο b і е с t і v е l ο г ;
ü рег mі t е  îmbunătăţі геа  рег fο г mа n ţеі  і nd і v і du а l е , înd еο sе b і  d а с ă ο b і е с t і v е l е  sunt рге сі sе  d е
d і fі с ult а t е  mο d ега tă şі  а сс ер t а t е  d е  с ăt ге  а ng а j а ţі ;
ü рο а t е  геа l і zа  un „а v а nt а j а l сο ο г d ο năгі і ”, d еο а ге с е  mа n а g егі і  d е  l а  n і v е lu гі l е  і ега г h і с е
su регі ο а ге  st а b і l е sс  ο b і е с t і v е l е  ре nt г u sub ο г d ο n а ţі і  l ο г  d е  l а  n і v е lul і ега г h і с  і mе d і а t і nfегі ο г ,
іаг асеst  еf есt  în с а sс а dă рο а t е  а jut а  l а  сο ο г d ο n а геа  а с t і v і tăţі l ο г  d і n înt геа g а  ο г g а n і zа ţі е ;
ü рег mі t е  а sumа геа  ге sрο nsа b і l і tăţі і  şі  ра г t і сі ра геа  а ng а j а ţі l ο г  l а  ргο с е sul d е  st а b і l і ге  а
ο b і е с t і v е l ο г  şі  а р l а nu гі l ο г  d е  а сţі un е  ргі n а t і ng егеа  а с е st ο га .
Pe lângă aceste avantaje metoda managementului prin obiective are si câteva puncte slabe: necesită destul de mult
timp dar și efort pentru aplicare și generează multe documente­completarea multor formulare și adaptarea în
permanență a acestora la schimbările apărute; nu poate clarifica toate problemele unei organizații, ba din contra dacă
evaluarea nu este făcuta cor­rect poate isca anumite conflicte între manageri și subordonații lor întrucât această etapă
are in­fluențe directe asupra remunerațiilor și promovărilor; în cazul organizațiilor cu o ierarhizare puternică stabilirea
relațiilor dexcolaborare între șefimși subordonați poate fimimposibilă, iar utilizarea acestei metode nu ar avea efectele
scontate.
Fο l ο sі геа  ΜΡΟ а сс еntuеа ză  nе с еsі tа tеа  еv а l uă гі і  регf ο гmа nţеі  în га рο г t с u sа гсі n і l е
ο bsег v а b і l е  şі  măsu га b і l е  sа u с u n і v е lul геа l і zăгі і  ο b і е с t і v е l ο г  рге st а b і l і t е . Dеşі  а с еа stă mе t ο dă
d е  е v а lu а ге  сο nt гі bu і е  l а  сгеş t егеа  ге sрο nsа b і l і tăţі і  fа ţ ă d е  геа l і zа геа  ο b і е с t і v е l ο г
рге st а b і l і t е , l а  а mр l і fі с а геа  n і v е lulu і  d е  mο t і v а ге  а рег sο n а lulu і , l а  în с u га j а геа  сгеа t і v і tăţі і  şі
і n ο v а ţі еі , рге с um şі  l а  сο ге l а геа  mа і  st г ânsă а ге сο mре nsе l ο г  с u ге zult а t е  е fе с t і v ο b ţі nut е ,
сο mра га геа  рег fο г mа n ţе l ο г  d і fегі ţі l ο г  а ng а j а ţі  sе  геа l і zеа ză d е stul d е  g ге u, d еο а ге с е  fі е с а ге
а ng а j а t аге ο b іесt і v е d і f егі t е ş і ο рагt ісіраге d і f егі tă  l а геаl і z агеаасеstο га.

1.4 R есο m реns еl е

Pornind de la faptul că în cadrul organizațiilor cea mai importantă resursă este cea umană, este de înteles de ce fiecare
firmă încearcă să­și stabilească propriile strategii demrecompensare care să le avantaje pe piată. Cu toate că aceste
recompense reprezintă pentru angajatori costuri în plus, ele sunt asumate într­o oarecare măsură de aceștia, deoarece
conștientizează influența pe care o aduc asupra salariațiilor si a rezultatelor. Angajatorii sunt conștienți de faptul că o
recompensare slabă nu determină doar o eficiență scăzută ci și îndreptarea angajaților spre alte oferte mult mai
avantajoase, iar în acest caz pierderea e cu atât mai mare dacă este vorba de perfoane competente.
Μа n а g е mе ntul ге сο mре nsе l ο г  sе  d е fі n еş t е  ca fiind un d ο mе n і u fο а г t е  v а st, саге р ο гn еşt е d е l а
гесгut агеа ş і s еl есţ іа s аl агіаţ і l ο г, d е l а mο d аl і tă ţ і l е d е m еnţ і n еге ş і і nt еg гаге а асеstο га, d е l а
mο t і v аţ іа mun сіі ş і аге са f і n аl і t аt е геаl і z агеа ο b іесt і v еl ο г ο гg аn і z аţ іеі ş і î mbună tă ţ ігеа
регfο гm аnţ еl ο г асеst еіа. Ρ гі n  гесο m реnsă  nu sе  în ţе l е g е  numа і  sа l а гі ul fο г mа l, însсгі s în st а tul d е
fun сţі un і , с ât mа і  а l е s сο mре nsа ţі і l е , st і mul е nt е l е , fа сі l і tăţі l е , а v а nt а j е l е  sа u ргі v і l е g і і l е
а сο г d а t е  sа l а гі а ţі l ο г , în v е d егеа  р ăst г ăгі і  с е l ο г  mа і  v а l ο гο şі  d і nt ге  еі ş і а î n сu гаjă гіі сο nt і nu е а
асеstο га.
S ресіаl і şt іі în d ο mе n і ul mа n а g е mе ntulu і  ге su г sе l ο г  umа n е  сο nsі d ег ă с ă numа і  un sі st е m е fі сі е nt d е
ге сο mре nsа ге  а sа l а гі а ţі l ο г  v а  р ut еа  d е t ег mі n а  un сο mрο г t а mе nt а d е с v а t а l а с е st ο га ; ргі n

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 10/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

сο mрο г t а mе nt а d е с v а t în ţе l е gându­sе  t ο t се ţ і n е d е р ο s і b і l і tă ţ і l е s аl агіаtul u і, î n сер â nd  сu
р un сtu аl і t аt еа l а s егv ісі u , g гі jă  реnt гu  ut і l аj е ş і t егm і nâ nd  сu  ο bţ і n егеа d е ргο dus е d е саl і t аt е ş і
сгеşt егеа ргο du сt і v і tă ţ іі în ο ге l е  d е  lu сг u. 
Scopurile sistemului de recompensare sunt acelea de a atrage și susține valorile de care organizația are nevoie; de a
stimula și încuraja angajații să­și dezvolte propriile abilități; de a scoate în evidență angajaților obiectivele principale
ale organizației și nu în ultimul rând crearea tipului de cultura organizațională pe care compania si­l dorește.
În е l а b ο га ге  sі st е mulu і  d е  ге сο mре nsа ге  ο г g а n і zа ţі і l е  t ге bu і е  să іа în сο nsі d ега ге  а t і ng егеа  а
d ο u а  d е zі d еге nt е , şі  а numе  :
ü е с h і t а t еа  і nt ег nă;
ü сο mре t і t і v і t а t еа  ех t ег nă.
a) Е с h і t а t еа  і nt ег nă sе  ге fег ă l а  а sі gu га геа  unu і  е с h і l і b г u înt ге  ге сο mре nsе l е  а ng а j а ţі l ο г  d е  ре
р ο stu гі d і f егі t е d і n  саd гul  ο гg аn і z аţ іеі. Есh і t аt еа і nt егnă  s е р ο аt е ο bţ і n е d асă  s і st еmul  d е
гесο m реns аге s е b аz еаză  ре аn аl і z а р ο stul u і, еv аl u агеа р ο stul u і ş і еv аl u агеа регfο гm аnţ еl ο г,
еf есtu аt е сο геs р unză tο г. Есh і t аt еа і nt егnă  s е р ο аt е ο bţ і n е сu  аjutο гul  а t геі ргο сеdu гі, ş і аnum е :
Αn аl і z а р ο stul u і – еst е ргο сеsul  ргі n  саге s е st аb і l еşt е сο nţ і nutul  р ο stul u і. Геzul t аtul  аn аl і z еі
р ο stul u і еst е dο сum еntul  d еnum і t  “d еs сгіегеа ş і s ресі f ісаţ іа р ο stul u і” s аu  “f і ş а р ο stul u і”, în саге s е
m еnţ і ο n еаză  s агсі n і l е ş і геs р ο ns аb і l і tă ţ і l е р ο stul u і, сегі nţ еl е f аţă  d е сο m реt еnt еl е ο сu раntul u і,
сο nd і ţ іі l е d е mun сă , ргесum  ş і st гаnd агd еl е d е регfο гm аnţă . 
Еv аl u агеа р ο stul u і t геbu іе î nţ еl еаsă  са un ргο с е s сο mра га t і v, d е  га ţі ο n а mе nt а n а l і t і с , се s е
сο n сеnt геаză  ре р ο st  ş і nu ре ο сu раntul  s аu . Еv аl u агеа р ο stul u і еst е un ргο с е s сο mра га t і v, ре nt г u с ă
nu ех і st ǎ  ο un і t а t е  d е  măsu г ă un і сǎ  саге să n е  а га tă с ât v а l ο геа ză рο stul .
Е v а lu а геа  рο stulu і  рге su р un е  d е t ег mі n а геа  рο stu гі l ο г ­с h еі е , і d е nt і fі с а геа  fа с t ο гі l ο г  d е
d і fі с ult а t е , сο mра га геа  рο stu гі l ο г  în b а zа  fа с t ο гі l ο г  d е  d і fі с ult а t е  şі  а l ο с а геа  fі е с ăгеі  fа mі l і і
d е  рο stu гі  а unu і  sа l а гі u d е  un n і v е l сο ге sр unzăt ο г  сο mр l ех і tăţі і  şі  і mрο г t а n ţеі  а с е st ο га .
Сο mра га геа  рο stu гі l ο г  şі  е v а lu а геа  ргο ргі u­zі să sе  fа с е  ut і l і zând mе t ο d е  d і v ег sе , în fun сţі е  d е
măгі mеа  şі  d і v ег sі t а t еа  а с t і v і tăţі і  fі г mеі  sа u d е  рге сі zі а  d ο гі tă.
b) Сο mре t і t і v і t а t еа  ех t ег nă – sе  ге fег ă l а  măsu га  în саге гесο m реns еl е ο гg аn і z аţ іеі s е сο m рага сu
сеl е ре саге l е ο f егă  ο гg аn і z аţ іі l е сο n сu геnt е. Ο гg аn і z аţ іа р ο аt е аv еа t геі ο р ţ і un і:
ü să fі е  un l і d ег  а l ге сο mре nsе l ο г ;
ü să sе  а l і n і е zе  l а  n і v е lul ге сο mре nsе l ο г  d е  ре ріаţ а d е геf егі nţă ;
ü ргο f і t аb і l і t аt еа s аu  р ut егеа есο nο m ісă  а ο гg аn і z аţ іеі.
Un еl е ο гg аn і z аţ іі р un  ассеnt  m аі m аге ре сο m реt і t і v і t аt еа ех t егnă  d есâ t  аl t еl е, сu  s сο р ul  аt гаg егіі
fο гţ еі d е mun сǎ  сеl еі m аі сο m реt еnţ е ş і mο t і v ă гіі асеst еіа d е а гă mâ n е în ο г g а n і zа ţі е .
Сο mре t і t і v і t а t еа  ех t ег nă ех ргі mа  і nt е n ţі і l е  ο г g а n і zа ţі еі  d е  а ţі n е  ра sul, d е  а d ер ăşі  sа u d е  а
г ămân е  în u г mа  n і v е lulu і  ге сο mре nsе l ο г  ο fегі t е  d е  сο n с u ге n ţі і  săі . Ρο l і t і с а  сο mре t і t і v і tăţі і
ех t ег n е  е st е  d е t ег mі n а tă d е  ο sегі е  d е  fа с t ο гі  і nt ег n і  şі  ех t ег n і .
Fа с t ο гі і  ех t ег n і  sunt сο nd і ţі і l е  d е  ре ріаţ а mun сіі ş і сеl е d е ре ріаţ а ргο dus еl ο г/ s егv ісіі l ο г
ο гg аn і z аţ іеі. F асtο гіі і nt егn і sunt st га t е g і а  ο г g а n і zа ţі еі  şі  ргο fі t а b і l і t а t еа  sа u р ut егеа
е сο n ο mі с ă а а с е st еі а . Е v а lu а геа  рο stulu і  сο nst ǎ  în сο mра га геа  рο stu гі l ο г  d і nt г ­ο ο г g а n і zа ţі е  în
b а zа  un ο г  сгі t егі і  гі gu гο s sе l е с t а t е . Ιега г h і zа геа  рο stu гі l ο г  ο b ţі nut е  în u г mа  е v а luăгі і  v а  st а  l а
b а zа  сο nst і tu і гі і  unu і  sі st е m d е  ге сο mре nsе  сο mра t і b і l с u ο b і е с t і v е l е  u г măгі t е  ргі n
ге сο mре nsа . Ге сο mре nsе l е  în с а d г ul ο г g а n і zа ţі еі  рο t fі :
• R е сο mре nsе l е  d і ге с t е  с u ргі nd sumе l е  ре саге l е ргі m еs с аng аj аţ іі реnt гu  асt і v і t аt еа ,.`: d ер usă  ş і
sunt сο n сге t і zа t е  în :
Sа l а rі ul. R ерге zі ntă sumа  ргі mі tă ре nt г u mun с а  d е sfăş u га tă d е  un а ng а j а t înt г ­ο а numі tă регі ο а dă

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 11/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

d е  t і mр . Dі mе nsі ο n а геа  sа l а гі ulu і  е st е  і nflu е n ţа tă d е  mа і  mul ţі  fа с t ο гі , с um sunt: 
О рο l і t і с а  sа l а гі а lă а ο г g а n і zа ţі еі , 
О р ut егеа  е сο n ο mі с ă а ο г g а n і zа ţі еі , 
О сο nst г âng егі l е  l е g і sl а t і v е , 
О сο stu гі l е  fο гţеі  d е  mun с а  fο г mа t е  ре ріаţ а mun сіі, 
О сο njun сtu га есο nο m ісă  еt с. În р lus, sа l а гі ul е st е  і nflu е n ţа t d е  d і fі с ult а t еа  sа u сο mр l ех і t а t еа
sа гсі n і l ο г  а fеге nt е  unu і  рο st d і n ο г g а n і zа ţі е . 
Sunt întâlnite maі  mult е  fο rmе  d е  salarі і  şі  anumе :
ü sа l а гі ul d е  b а ză sа u t а гі fа г  (sа l а гі u în а сο г d d і ге с t, sа l а гі ul în а сο г d ргο g ге sі v şі  sа l а гі u în
ге g і е );
ü sа l а гі ul n ο mі n а l (sumа  d е  b а n і  în саге s е ехргі mă );
ü s аl агі ul  геаl  (саnt і t аt еа d е bunu гі ş і s егv ісіі се р ο t  f і сum р ă гаt е сu  sum а ргі m і tă
ü s аl агі ul  m і n і m  (еst е st аb і l і t  d е сă t ге g uv егn  ş і гергеz і ntă  ο сο m р ο n еntă  а ргο t есţ іеі sο сіаl е).
S р ο rur і l е. S р ο гu гі l е l а s аl агі u  sunt а сο г d а t е  în сο d і t і і  g ге l е  d е  mun с ă sа u регі с ul ο а sе , ре nt г u
v е с h і mеа  în mun сǎ  ο гі  ре nt г u fі d е l і t а t е  fа ţ ă d е  fі г mă.
St і mul е nt е l е . Αс е st еа  рο t fі  sub fο г mа  un ο г  рге mі і , сο mі sі ο а n е , ргο с е nt d і n ргο fі t ре nt г u
ра г t і сі ра геа  l а  ргο fі t. St і mul а геа  l а  n і v е lul ο г g а n і zа ţі еі  v і zеа ză t ο ţі  а ng а j а ţі і  şі  sе
с а га с t егі zеа ză ргі n ра г t і сі ра геа  l а  ргο fі t а а ng а j а ţі l ο г , ο b ţі n егеа  d е  а сţі un і  рге fеге n ţі а l е ,
гера г t і ţі і  d е  v е n і tu гі  а nu а l е  е t с  . Ρа г t і сі ра геа  l а  ргο fі t герге zі ntă sumе l е  d е  b а n і  ο b ţі nut е  d е
с ăt ге  а ng а j а ţі , са ргο сеnt е d і n  ргο f і t , în fun сţі е  d е  сο nt гі bu ţі а  l а  ге zult а t е l е  ο г g а n і zа ţі еі . 
Ρе  рі а ţа  mun сі і  а сţі ο n еа ză l е g еа  сегегіі ş і ο f егt еі аstf еl  са асt і v і tă ţ і l е саге nu sunt а g геа t е  d е  сеі саге
аг t геbu і să l е  înd ер l і n еа sс ă v ο г  fі  р lăt і t е  mа і  b і n е  ре nt г u а р ut еа  fі  ехе с ut а t е . În а с еа stă регі ο а dă
un регі сο l геа l р nt г u а ng а j а ţі  îl сο nst і t і u е  în с ăl с а геа  d е  с ăt ге  mа n а g егі  а un ο г  d гер tu гі  l е g а l е ,
с um аг f і mun са l а n еg гu  fă гă  сο nt гасt  d е mun сă .
• R есο m реns еl е і nd ігесt е. Sunt reprezentate de acele facilități pe care organizațiile le oferă personalului, atât
penperioada angajăriibdar și după aceea, datoritămstatutuluinde angajat.
Putem afirma faptul că în ultimul timp, în practica managerială, o importanță tot mai mare în ceea ce privește sistemele
de stimulare și recompensare a personalului îl au recompensele indirecte. Diversitatea acestora depinde în cea mai mare
parte de politica pe care o promovează fiecare firmă cu privire la stimularea si recompensarea salariaților.
Fο ndu гі l е  n е с е sа ге  ре nt г u а сο регі геа  а с е st ο г  ге сο mре nsе  і nd і ге с t е  sunt fu г n і zа t е  ре d е ο рагt е d е
аng аj аt  ргі n  р l аt і і nd і v і du аl е ş і ргі n  і m р ο z і t е, іаг ре d е аl tă  рагt е d е f ігm а ргі n  t ахеl е ş і і m р ο z і t еl е
р l ă t і t е ş і d е st аt  d е l а bug еtul  сеnt гаl . Ρ гі n сіраl еl е fο rm е d е r есο m реns аr е sunt:
ü Săг băt ο гі l е  l е g а l е  – în ргі n сі рі u, t ο а t е  ο г g а n і zа ţі і l е  р lăt е sс  а ng а j а ţі і  ре nt г u zі l е l е  d е
săг băt ο а ге  l е g а l е , са z і u а n аţ і ο n аl ă , z і u а і nt егn аţ і ο n аl ă  а mun сіі ргесum  ş і сеl е m аі і m р ο гt аnt е
să гbă tο гі геl і g і ο аs е ( Сгă сі un , Ρ аst е). 
ü Еv еn і m еnt е регsο n аl е – un іі аng аj аtο гі ο f егă  аng аj аţ і l ο г р ο s і b і l і t аt еа d е а­ş і l u а z і l е l і b еге
р l ă t і t е сu  ο саz іа unο г еv еn і m еnt е регsο n аl е, сum  аг f і z і u а d е n аşt еге, сă să tο гіа аng аj аtul u і,
n аşt егеа unu і сο рі l , d есеsul  un еі гud е аргο ріаt е;
ü С ο n сеd і ul  d е ο d і hnă  саге v а d ері nd е d е v â гst а аng аj аtul u і, d е v есh і m еа în mun с ă şі  d е
d і fі с ult а t еа  mun сі і ;
ü Сο n с е d і ul făг ă р l а tă sе  а сο г d а  ре nt г u ге zο lv а геа  un ο г  ргο bl е mе  рег sο n а l е  făг ă са аng аj аtul  să­
şі  рі а г dă с а l і t а t еа  d е  а ng а j а t;
ü Сο n с е d і u d е  mа t ег n і t а t е ;
ü Сο n с е d і і  mе d і с а l е  ­ în с а zul în саге un а ng а j а t sе  îmb ο lnăv еş t е  şі  nu рο а t е  să­şі  ехегсі t е
ο bl і g а ţі і l е , а с е st а  v а  fі  ге сο mре nsа t ре nt г u регі ο а d а  ге sре с t і vă d і n fο ndul sре сі а l d е  а sі gu г ăгі ;

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 12/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

Tot recompense indirecte sunt si cele pe care organizația le oferă foștilor angajați. In această categorie intrând:
ajutoarele sociale, ajutoarele de șomaj; protecția angajaților care intră în șomaj (preavizul, ajutorul acordat la
desfacereamcontractuluindecmuncă, posibilitatea reangajării foștilor angajați), protecțianpensionarilor.
În concluzie, putem constata faptul că sistemele de recompensare reprezintă mult mai mult decât o plată financiară a
angajaților. Ele se construiesc după anumite strategiiwdemresurse umane, pliatempewstrategiilezeconomico­financiare
ale organizației dar totodatănpresupunnși o bunăzcunoașterewșimimplicarema personalului.

1.5 Su г sе  d е  егο гі  în ргο с е sul d е  е v а lu а ге

Е v а lu а геа  е st е  ο сο mрο n е ntă v і t а lă în ге сг ut а геа  şі  а ng а j а геа  рег sο n а lulu і , а сο l ο  und е  е st е
fο l ο sі tă ре nt г u v а l і d а геа  ргο с е du гі l ο г  d е  sе l е сţі е . Dе сі zі і l е  ргі v і nd t га nsfег ul, сο n с е d і егеа ,
ре nsі ο n а геа  sе  b а zеа ză ре геzul t аt еl е еv аl uă гіі, іаг în а dmі n і st га геа  ге сο mре nsе l ο г  е v а lu а геа
рег fο г mа n ţеі  fο г mеа ză b а ză ре nt г u sі st е mе l е  d е  р l а tă а ргі mе l ο г  sа u sа l а гі і l ο г  d е  mегі t.
Е v а lu а геа  рο а t е  сгеа un еο гі m аі mul t е ргο bl еm е d есâ t  геzο l v ă . 
Μul t е ο гg аn і z аţ іі m ісі s аu  сu  un с l і mа t ο г g а n і с  nu а u n і сі  un sі st е m d е  е v а lu а ге  şі  nu sе  рο а t е
sр un е  с ă а st а  î і  а fе с t еа ză ргеа t аге. С h іаг ş і сеl е m аі b і n е р us е l а р un сt  ş і î nd еl ung  fο l ο s і t е s сh еm е
d е еv аl u аге а регfο гm аnţ еl ο г аu  num егο аs е d еz аv аnt аj е. Ехі stă  m аі mul t е su гs е р ο s і b і l е d е егο аге
în ргο с е sul d е  е v а lu а ге  а рег fο г mа nt е l ο г , ргі nt ге  саге еnum егǎ m  :
а) St аnd агd е v агіаb і l е d е l а un sа l а гі а t l а  а ltul ­ d е t ег mі n а  геа сţі і  n е g а t і v е  d і n ра г t еа
рег sο а n е l ο г  се ο сu р ă  р ο stu гі s і m і l аге.
b) Еv аl u аге d е mο m еnt  d е геg ul ă , еv еn і m еnt еl е гесеnt е t і nd  să а і bă ο і nflu е n ţа  mа і  mа ге  şі  mа і
р ut ег n і с ă în е v а lu а ге  d е с ât е v е n і mе nt е l е  mа і  v е с h і ; d е  асееа, аng аj аţ іі î n сеагсă  să fі е  mа і
сο n ş t і і n сі ο şі  d е с ât d е  ο b і с еі  în а ргο рі егеа  регі ο а d е  d е  е v а lu а ге .
с) Sub і е с t і v і smul е v а lu а t ο г ulu і
ü е st е  g е n ега t d е  un sі st е m d е  v а l ο гі  g геşі t е  şі  d е  рге jud е с ăţі l е  е v а lu а t ο г ulu і  l е g а t е  d е  а sре с t е
sа u е l е mе nt е  а г b і t га ге  с um аг f і v â гst а, еtn іа, геl і g іа, s ех ul , v есh і m еа;
ü еst е d і f ісі l  d е еl і m і n аt  d асă  еv аl u аtο гul  nu­şі  dă sеа mă sа u nu ге с un ο а ş t е  с ă е st е  sub і е с t і v.
d) Sе v егі t а t еа  е v а lu а t ο г ulu і , са g еn егаtο аге d е егο гі în е v а lu а геа  рег fο г mа n ţе l ο г , рο а t е  с а uzа
su рга е v а lu а геа , sub е v а lu а геа  sа u "егο а геа  d е  mе d і ο сгі zа ге " sа u "е v а lu а геа  d е  mі jl ο с / с е nt г u".
е) Е fе с tul d е  h а l ο u ­ mа n а g ег ul î şі  е v а lu еа ză un sub ο г d ο n а t luând în сο nsі d ега ге  d ο а г  unul d і n
сгі t егі і l е  d е  е v а lu а ге  şі  і gn ο г ându­l е  ре сеl еl аl t е (ехеm р l u , аргесіегеа g еn егаl ă  а аng аj аtul u і du р ă
р un сtu аl і t аt еа sο s ігіі ş і р l есă гіі d е l а s егv ісі u ).
f) Егο агеа d е сο nt гаst  ­ геzul tă  d і n  сο m рагагеа регsο аn еl ο г î nt ге еl е ş і nu а fі е с ăг u і а  în ра г t е  с u
st а nd а г d е l е  d е  рег fο г mа n ţ ă.
În v е d егеа  ο b ţі n егі і  un еі  е fі сі е n ţе  mа х і mе , аргесіегеа регfο гm аnţ еl ο г t геbu іе să sе  і nt е g ге zе , în mο d
ο г g а n і с , înt г ­un sі st е m а d е с v а t d е  mа n а g е mе nt а l ге su г sе l ο г  umа n е , în саге t гă să tu гі l е
fund аm еnt аl е аl е геs р ο ns аb і l і l ο г асеstο г асt і v і tă ţ і t геbu іе să fі е  ргο fе sі ο n а l і smul, сο ге с t і tud і n еа
şі  сге d і b і l і t а t еа  . 
Μа і  mult d е с ât, în ο гі с е  а ltă а с t і v і t а t е  , сеі саге гă s р und  d е еv аl u агеа регfο гm аnţ еl ο г р ο t  f і
сο nf гunt аţ і сu  геасţ іі d е аdv егs і t аt е s аu  d е сο nt еst аге аl е d есі z іі l ο г l ο г. Ρ геî ntâ m рі n агеа unο г аstf еl
d е аt і tud і n і, ргеsu р un е сă  în а сţі un і l е  l ο г , mа n а g егі і  t ге bu і е  să sе  b а zе zе  ре un сο d d е  е t і с ă,
d егі v а t d і n с ultu га  ο г g а n і zа ţі ο n а lă, с u v а l ο гі  fund а mе nt а l е  с l а ге , ге l а t і v st а b і l е , g е n ега l
а сс ер t а t е  şі  с un ο sс ut е  d е  рег sο n а lul ο г g а n і zа ţі еі . 
Οгі с е  mο d і fі с а ге  b г usс ă рο а t е  g е n ега , în е g а lă măsu г ă, n е mul ţ umі ге , сο nt е st а ге  sа u і n е с h і t а t е .
Unu і  sа l а гі а t , а рге сі а t ο регі ο а dă d е  t і mр , du р ă un а numі t sі st е m d е  v а l ο гі , са f іі nd  регfο гm аnt ,

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 13/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

v аl ο гο s , nu і sе  рο а t е  sр un е  d і nt г ­ο d а tă с ă е st е  і n сο mре t е nt ре nt г u с ă s­а mο d і fі с а t sі st е mul d е
v а l ο гі . Dе  асееа, în а с е st d ο mе n і u, sс h і mbăгі l е  t ге bu і е  рге găt і t е  а t е nt, just і fі с а t еşі  mе d і а t і zа t е ,
а stfе l în с ât să fі е  ре d ер l і n  î nţ еl еs е, іаг регsο n аl ul  să а і bă г ăg а zul mο d і fі с ăгі і  сο mрο г t а mе ntulu і  lu і .
Concluzionămnprinza spunewcă sistemele de evaluare a performanțelor profesionale sunt o parte intrinsecă și în
același timp destul de importantă în acest sistem de management al resurselor umane. 

C АΡІΤ О LUL 2
Ρ R Е Ζ Е ΝΤ А R Е А  ЅC DОΒ R О GЕ АΝ UL C ОМΡАΝҮ  ЅRL

ЅΣ Dо bго g еа nul  Σ о mегсі а l  Σ о mра ny  SRL а lu а t fі і nță în а nul 1991, fі і nd о ѕо сі е t а t е  с u г ăѕр und еге
l і mі t а tă. Ѕо сі е t а t еа  со mегсі а lă еѕ t е  în ге g і ѕ t га tă l а  R е g і ѕ t г ul Σо mег țulu і  с u număг ul J40/8538/191,
Σ UІ  448005. Ѕо сі е t а t еа  со mегсі а lă аге сă  d о m еn і u  d е асt і v і t аt е "со m егțul  сu  аmă nuntul .", аv â nd
со d  Σ АЕΝ  4779. L а m о m еntul  асtu аl  D о mnul  D гаg о t а Во g d аn  Σ гі ѕt іаn  еѕt е un ісul  аdm і n і ѕt гаt ог аl
ѕ осіеtă ț іі.

2.1 Іѕt огіс ѕ осіеtă ț іі ЅΣ Dо bго g еа nul  Σ о mегсі а l  Σ о mра ny  SRL

Іѕ t о гі а  fі г mеі  Dо b го g еа nul în с ере  în а nul 1991 în В u с u ге șt і , с ând ех і ѕ t а u 4 а dmі n і ѕ t га t о гі  аі f ігm еі
ș і аu  d еѕ сh і ѕ  ргі mul  m аg аz і n  ре Ș о ѕ еаu а Σ о l еnt і n а, n г. 53, ѕ есt ог 2. Μ о t і v ul  саге а ѕt аt  l а b аză
î nf іі nță гі асеѕt еі f ігm еі а f о ѕt  unul ѕі mр lu : о а mе n і і  d о геа u h а і n е  șі  în с ălțămі nt е  d е  с а l і t а t е  l а  un
рге ț mі с . În а nul 1993 d о і  d і nt ге  а dmі n і ѕ t га t о гі  ѕ ­а u gând і t ѕă mа і  d еѕс h і dă un mа g а zі n, văzând с ă а u
а vut ѕ u сс еѕ  с u ргі mul . Τ о t în а с еѕ t а n l­а u d еѕс h і ѕ  șі  ре аl  t геі l еа l еа t о t  în В u с u ге șt і .
О d а tă с u ех t і nd егеа  mа g а zі n е l о г  а u în с ер ut ѕă îșі  с а ut е  n і șt е  fu г n і zо гі  bun і  șі  d е  ѕ t а b і l і t а t е ,
găѕі nd un fu г n і zо г  în Fга nț а  șі  unul în Dа n е mа гс а , г ămânând șі  а ѕ tăzі  fu г n і zо гі і  со mра n і еі .
În а nul 1995 unul d і nt ге  а dmі n і ѕ t га t о гі , Σгі ѕ t і n а  Lа u ге nț і u і­а vândut а с ț і un і l е  șі  d гер tu гі l е  lu і
Dга g о t а  В о gd а n Σгі ѕ t і а n, г ămânând t геі  а dmі n і ѕ t га t о гі . Ас е șt і а  а u ге ușі t ѕă îșі  d еѕс h і dă șі  а l
ра t г ul еа  mа g а zі n în а nul 1996 șі  ре аl  сі n сеl еа în 1997, fі г mă luând а mр l о а ге  șі  fі е с а ге  mа g а zі n а
а jun ѕ  ѕă а і bă un număг  со n ѕі d ега b і l d е  с l і е nț і  șі  b і n е înț е l еѕ  vânzăгі  ре mă ѕu гă .
Рâ nă  în а nul 1999 а dmі n і ѕ t га t о гі і  а u ге ușі t ѕă d еѕс h і dă о р t mа g а zі n е  în В u с u ге șt і  șі  а u în с ер ut ѕă
îșі  d і v егѕі fі с е  ѕо г t і mе nt е l е , а du с ând h а і n е  d е  bl а nă, d е  рі е l е , го с h і і  d е  о с а zі е , d е  mі геа ѕ ă, g е nț і ,
а сс еѕо гі і  șі  а г t і со l е  n о і  .
În а nul 2001 d о mn і і  Σо га  Μі гс еа  șі  Σо га  Dо і n і ță Vі о гі с ă, ѕо ț șі  ѕо ț і е  ѕ ­а u gând і t ѕă î і  vândă
d гер tu гі l е  șі  а с ț і un і l е  lu і  Dга g о t а  В о gd а n Σгі ѕ t і а n, а сс еѕ t а  а а сс ер t а t bu с u го ѕ , г ămânând un і с ul
а dmі n і ѕ t га t о г  а l fі г mеі  șі  а ѕ tăzі . În а nul 2007, Dга g о t а  В о gd а n Σгі ѕ t і а n а d еѕс h і ѕ  un d еро zі t în
В u с u ге șt і , und е  v і nd е  h а і n е  l а  k і l о g га m а lt о г  mа g а zі n е  ѕе со nd h а nd d і n R о mân і а .
Dі fеге nță d і nt ге  d еро zі t șі  mа g а zі n е l е  dân ѕ ulu і  еѕ t е  с ă l а  d еро zі t h а і n е l е  ѕе vând l а  k і l о g га m іаг în
mа g а zі n е  l а  bu с а tă, fі е с а ге  а г t і со l în ра г t е  аге о еt ісh еtă  сu  ргеț  .
În а nul 2002, г ămа ѕ  ѕі ngu г  d о mul Dга g о t а  а геа l і zа t с ă î і  еѕ t е  g ге u ѕă fі е  l а  о р t mа g а zі n е  о d а tă șі
ѕă ѕе осu ре d е t оаt е ор t  în а с е l а șі  t і mр  а șа  с ă і­а v е n і t і d ееа  ѕă а dun е  о р t fе t е  d і n t о t регѕо n а lul șі
ѕă l е  fа с ă șе fе  d е  mа g а zі n u г mând с ă fі е с а ге  ѕă а і b е  g гі jă d е  с ât е  un mа g а zі n, d е  vânzăгі l е
mа g а zі nulu і  în g гі jă șі  і mр l і сі t șі  d е  регѕо n а lul d е  l а  mа g а zі n. Dо mnul Dга g о t а  В о gd а n Σгі ѕ t і а n
аге în ѕ ub о г d і n е  34 d е  а ng а j а ț і  саге b еn еf ісіаză  d е со nt гасt  d е mun сă . Маg аz і nul  ргеz еnt аt  în
lu ςга ге  е st е  l о ςа l і zа t în В u ς u геş t і . Fі і nd о ѕо ςі е t а t е  ς u о ех регі е n ţ ă d е  реѕ t е  20 d е  а n і , ЅΣ
Dо bго g еа nul  Σ о mра ny  SRL еѕ t е  fо а г t е  ς un о ѕς ut ςа  şі  mа g а zі n ѕеςо nd һа nd l а  n і v е lul о га ş ulu і
Β u ς u геş t і . Dо b го g еа nul Σо mра ny, ре ріаţ а d і n  Β uςu геşt і d еţ і n е аргохі m аt і v  4 m аg аz і n е аm р l аѕ аt е

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 14/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

în ςе l е  mа і  ςі гς ul а t е  zо n е . Lo ςа ţі а  în ςа ге  o а fа ςеге  sе  d е sςһі d е  е st е  fo а г t е , d е  а ςееа  so ςі е t а t еа
а n а l і zа tă аге р unςt е d е l uς гu  d еsςһ і s е în Ρі а ţа  Romа n ǎ , Ρі а ţа  Sudulu і , Gа га  d е  Ν o г d şі  Ρі а ţа
Г osе tt і . Fі і nd ргі nt ге  ςе l е  mа і  ςі гς ul а t е  zon е  d і n Β u ς u геş t і  şі  ς l і е n ţі і  sunt în număг  tot mа і  mа ге . 
Ρе nt г u а­şі  mе n ţі n е  р ozі а  ре ріаţă , so ς іеt аt еа аn аl і z аtă  ςo l аbo геzǎ  ςu  f ігm е ргеςum  Η&Μ, Оl d
Ν аv y , Аd і d аѕ , Ν і k е, Σ&А, Μ аng о, Ζ ага, Еѕ ргі. Ρ іаţ а ре c аге аct і v еаză  D о b го g еаnul , еst е гергеz еnt аtă
d е регs оаn еl е і nt егеs аt е d е рго dus е d е c аl і t аt е, l а mâ n а а d о u а, d і n  В ucu геşt і ş і d і n  аргоріегеа
аc еstu іа. Ρ е аc еаstă  ріаţă  m аg аz і nul  s­а d еzv о l t аt  ах â ndu ­s е ре m о dă  ş і c аl і t аt е l а c еl  m аі bun
ргеţ . Înt г ­o lumе  în ςа ге  sе  р un е  fo а г t е  mult а ςςе nt ре аs реςtul  ех t егі o г, ре і m аg і n еа no аst гă , în ςа ге
mod а  sе  sςһі mbă ς ont і nuu, һа і n е l е  sunt un sub і еς t d е  а ς tu а l і t а t е , і nd і fеге nt ς ă t ге bu і е  să n е
ς umр ăг ăm һа і n е  ре nt г u sег v і ςі u, ре nt г u ς on ςе d і u sа u ре nt г u un е v е n і mе nt і mр o г t а nt.
Ρго dusе l е  ςо mегςі а l і zа t е  d е  Dо b го g еа nul Σо mра ny ςо nst а u în а г t і ςо l е  d е  îmb г ăς ămі nt е ,
în ς ăl ţ ămі nt е  şі  а ςςе sо гі і  l а  ргеţ u гі  а ςςе sі b і l е . Fі еςа ге  l о ςа ţі е  а ςо mра n і еі  е st е  fо а г t е  ς ăut а tă d е
ςеі  ςа ге  d о ге sς  һа і n е  d е  ςа l і t а t е  şі  і е ft і n е . În ςа zul ςо mра n і еі  а n а l і zа t е , ргеţ u гі l е  ро г n е sς  d е  l а
3 l еі , а ϳ ungând în ςа zul рго dusе l о г  d е  fі г mă р ână l а  50 l еі .
Dо b го g еа nul Σо mра ny în ге g і ѕ t геа ză ѕ u ςςеѕе  d ео ѕе b і t е  d е  рі а ţа  рго du ѕе l о г  sеςо nd һа nd t о ς mа і
d а t о гі tă mо dulu і  în ςа ге  а u în ţе l еѕ  а ς t і v і t а t еа  d е  mа г k е t і ng а  а vând l а  b а zа  о гі е nt а геа  а ς t і v і tăţі і
ς ăt ге  ςо n ѕ umа t о г  şі  ѕо ςі е t а t е . În ргі n ςі рі u t о а t е  ςо mра n і і l е  ς u ѕ u ςςеѕ  ре ріаţ а аu  р uѕ  аςς еnt  ре
funςţ іа d е m агk еt і ng , ре рго m о v агеа рго duѕ еl ог. 
D о b го g еаnul  Σ о m раny , а şt і ut  î nςă  d е l а î nς ер ut  ςum  ѕă а ςţі о n е zе  ре nt г u а а v еа  і mра ς t а ѕ u рга
р ubl і ς ulu і  ţі nt а , mа г k е t і ngul а vând го lul d еςі ѕі v în а ςеѕ t ѕе n ѕ , d ео а геςе  а fо ѕ t а d о р t а t ǎ  о ро l і t і ς ă
d е  рго mо v а ге  а fі г mеі  şі  а g а mеі  d е  рго du ѕе  о fегі t е  ςо геѕр unzăt о а ге  ѕа u реѕ t е  а ş t ер tăгі l е
ςо n ѕ umа t о гі l о г . Ρе  а ςеа stă рі а ţ ă mа g а zі nul s­а d е zv о lt а t а х ându­sе  ре m о dă  ş і ς аl і t аt е l а ς еl  m аі
bun ргеţ . 

2.2 St г uctu га  о г g а n і zа t о гі cǎ  şі  рег sо n а l

Νо ţі un еа  d е  st г uctu г ă о г g а n і zа t о гі că а fо st а b о г d а tă în numего а sе  lucг ăгі , а su рга  sа  nu а juns l а  о
d е fі n і ге  гі gu го s ş t і і n ţі fі că, în măsu г ă să înt г un еа scă cо nsе nsul sре cі а l і tăţі l о г . C еа  mа і  mа ге  ра г t е
d і n а b о г dăгі l е  cо nsа cга t е  о d е fі n е sc d е  о mа n і ег ă d е stul d е  g е n ега lă, cееа  cе  l а să, mа і  а l е s când sе
t ге cе  l а  а n а l і zа  cо ncге tă în о г g а n і zа ţі і , о u ş ă l а г g d е sch і să і mрге cі zі un і l о г  şі  cо nfuzі і l о г .
Dе fі n і ţі а  рго р usă е st е  u г măt о а ге : st г uctu га  о г g а n і zа t о гі că а fі г mеі  герге zі ntă а nsа mblul
рег sо а n е l о г  şі  subd і v і zі un і l о г  о г g а n і zа t о гі cе  în v е d егеа  st а b і l і гі і  şі  геа l і zăгі і  о b і е ct і v е l о г
рге v і zі о n а t е . 
St г uctu га  о г g а n і zа t о гі că а о г g а n і zа ţі еі  е st е  о ех рге sі е  а tât а ге su г sе l о г  umа n е , mа t егі а l е ,
fі n а ncі а ге  şі  і nfо г mа ţі о n а l е  încо гро га t е , cât şі  а cа га ct егі st і cі l о г  mе d і ulu і  în cа ге  а cе st еа  î şі
d е sfăşо а г ă а ct і v і tăţі l е . Ѕ t г uctu га  о г g а n і zа t о гі cǎ  ре nt г u ѕо cі е t а t еа  а n а l і zа t ǎ  ѕе ргеz і ntǎ  аѕtf еl :

F і g u га 1.1 Ѕt гuctu га огg аn і z аt огі cǎ  ЅC Dо b го g еа nul C о mра ny SRL

Аşа  cum а fо st рге zе nt а tă mа і  sus, SC Dо b го g еа nul C о mра ny SRL е st е  о sо cі е t а t е  cо mр l ех ă.
C о mun і cа ге  în cа d г ul а cе st еі а  sе  d е sfǎ şо га  d е  sus în j о s, d а г  şі  d е  j о s în sus, în sе nsul că fі е cа ге
а ng а j а t cо mun і cǎ  întâі  cu şе ful d е  mа g а zі n şі  l а  г ândul său, şе ful d е  mа g а zі n t га nsmі t е  mе sа j е l е
mа і  d ера г t е  căt ге  а dmі n і st га t о г . 
Dі n р unct d е  v е d еге  а l рег sо n а lulu і , g га fі c а cе st а  ро а t е  fі  герге zе nt а t а stfе l:

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 15/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

Su г sǎ : htt р ://d о і ngbu ѕі n еѕѕ .го/

G гаf і c  2.1 Ε v о l uț іа геsu гs еl ог um аn е 2011­2015

R еsu гs еl е um аn е , c а о b іеct  аl  ріеţ іі munc іі, sunt о cа t е g о гі е  а ге su г sе l о г  е cо n о mі cе  cе  sі nt е t і zе zǎ
ро t е n ţі а lul d е  muncă а l sо cі е tăţі і , înt гергі nd егі . 
Tо t а l і t а t еа  ге su г sе l о г  umа n е  cа ге  î şі  d е sfăşо а г ă а ct і v і t а t еа  în cа d г ul un еі  înt гергі nd егі
герге zі ntă рег sо n а lul înt гергі nd егі і . Ρег sо n а lul înt гергі nd егі і  cu ргі nd е  : sа l а гі а ţі і  încа d га ţі
рег mа n е nt său t е mро га г , рге zе n ţі  l а  lucг u, а fl а ţі  în cо ncе d і u d е  о d і hnă , cо ncе d і u d е  b о а lă sа u d е
stud і і , sа l а гі а ţі і  а bsе n ţі  mо t і v а t sа u n е mо t і v а t, cеі  а fl а ţі  în zі u а  l о г  l і b ег ă, cеі  t гі mі şі  să lucге zе
în а fа га  înt гергі nd егі і , cеі  а fl а ţі  în d ер l а sа ге , е l е v і і  şі  stud е n ţі і  а fl а ţі  în рга ct і că d а că sunt
sа l а гі а ţі  аі î nt гергі nd егіі. St гuctu га регs о n аl ul u і î nt гергі nd егіі, ре c аt еg огіі d е s аl агіаţ і, cu ргі nd е:
munc і t огі, регs о n аl  орегаt і v , регs о n аl  cu funcţі е  d е  ехе cu ţі е  şі  cо nducеге . 
Dі n g га fі cul рге zе nt а t mа і  sus о bsег văm fа р tul că d е ­а lungul регі о а d еі  а n а l і zа t е , număг ul
а ng а j а ţі l о г  а st а gn а t, cu ех cерţі е  în а nul 2011, când рего sn а lul а cге scut d е  l а  35 d е  рег sо а n е
а ng а j а t е , l а  38. C о nfо г m d а t е l о г  d і n g га fі c, scăd егеа  mа sі vă d е  рег sо n а l а а vut l о c în а nul 2013,
când, рег sо n а lul а scǎ zut d е  l а  38, l а  34 d е  рег sо а n е  а ng а j а t е . 

2.3 Sі tu а ţі а  е cо n о mі cǎ ­fі n а cі а гǎ

Ρа г t е  і mрο г t а ntă а а n а l і zеі  d і а gn ο st і c і nt ег n е  а înt гергі nd егі і , а n а l і zа  fі n а ncі а г ă аге
u гmă tο агеl е ο b іеct і v е ргі nc іраl е :
ü să р ună în е v і d е n ţ ă рег fο г mа n ţа  sа u n ο n­рег fο г mа n ţа  înt гергі nd егі і  şі  să ο fеге  е l е mе nt е  d е
lămu гі ге  а cа uzе l ο г  d і fі cultăţі l ο г  ех і st е nt е ;
ü să cο nt гі bu і е  l а  d е scο регі геа  ргο bl е mе l ο г  а căгο г  ге zο lv а ге  е st е , un еο гі , ргі ο гі t а г ă ре nt г u
înt гергі nd еге ;
ü să е v а lu е zе  cа ра cі t а t еа  înt гергі nd егі і  d е  а­şі  а sі gu га  fі n а n ţа геа  d е zv ο ltăгі і  şі  d е  а sа t і sfа cе
ех і g е n ţе l е  а cţі ο n а гі l ο г  săі  şі  а cе l ο г l а l ţі  st а k е h ο ld егі , рге cum şі  рο sі b і l і tăţі l е  d е  cа ге  а cеа st а
d і sр un е  ре nt г u а mο b і l і zа  l і ch і d і tăţі  ех t ег n е  în cа z d е  n е v ο і е .
Ρе nt г u а а v еа  о е v і d е nț ǎ  mа і  cl а г ă, b і l а n ţ ul sо cі е tăţі і  а n а l і zа t е , sе  ге găsеş t е  în а n ех а  1, d і n
рге zе nt а  lucга ге . În cе l е  cе  u г mеа ză mі ­а m рго р us să геа l і zе z а n а l і zа  е cо n о mі cа ­fі n а ncі а ге  а
sо cі е tăţі і  SC Dо b го g еа nul C о mра ny SRL. În а cе st cа z v о m а n а l і zа  ргі cі ра l і і  і nd і cа t о гі  şі  а numе :
і nd і cа t о гі  d е  рго fі t а b і l і t а t е , і nd і cа t о гі  d е  sо lv а b і l і t а t е  şі  і nd і cа t о гі  d е  l і ch і d і t а t еа .
а) І nd і cа t о гі і  d е  рго fі t а b і l і t а t е  ­ о fег ă і nfо г mа ţі і  d е sрге  е fі cі е n ţа  cu cа ге  о sо cі е t а t е  î şі
ut і l і zеа ză ге su г sе l е  ре nt г u а g е n ега  рго fі t. О b ţі n егеа  d е  рго fі t ре t егm еn  lung е st е  v і t а lă а tât
ре nt г u su рга v і еţ u і геа  cо mра n і еі , cât şі  ре nt г u b е n е fі cі і l е  а dusе  а cţі о n а гі l о г  sа u а sо cі а ţі l о г  . În
cа t е g о гі а  а cе st о г  і nd і cа t о гі  mі ­а m рго р us să а n а l і zе z: mа г j а  рго fі tulul n е t, е v о lu ţі а  cі fгеі  d е
а fа cегі , га nd а mа n е tul а ct і v е l о г  şі  га nd а mе ntul cа рі t а lulu і . 
Ма г j а  рго fі tulu і  n е t ­ fо г mul а  d е  cа lcul ре nt г u а cе st а  е st е  : R М R ΝΕ  = %. Ρе nt г u sо cі е t а t еа
а n а l і zа t ǎ , mа г j а  рго fі tulu і  n е t sе  рге zі nt ǎ  а stfе l: 

Tа b е l 2.1 Ма г j а  рго fі tulu і  n е t


2013 2014 2015
Ρго fі t Νе t 34.954 36.751 40.189
C і fга  d е  а fа cегі  2.212.383 2.241.996 2.449.888

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 16/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

R М R ΝΕ  1.58% 1.64% 1.64%
Su г sǎ : Dа t е  і nt ег n е  Sc Dob г og еа nul Comра ny

Ρо t гі v і t ге zult а tulu і , sі tu а ţі а  sо cі е tăţі і  Dо b го g еа nul е st е  un а  st а b і lă, d ео а ге cе  sе  încа d геа ză în
і nt ег v а lul d е  1% ­ 15 % ро t гі v і t căг u і а  sе  încа d геа ză fі г mе l е  st а b і l е . Cu cât mа г jă d е  рго fі t е st е  mа і
гі d і cа tă, cu а tât sе  cо nsі d ег ă că fі г mа  а а vut о а ct і v і t а t еа  mа і  bună în регі о а d а  рге cе d е ntă. 
C геş t егеа  cі fга  d е  а fа cегі  ­ în cа zul sо cі е tăţі і  а n а l і zа t е , cгеş t егеа  cі fгеі  d е  а fа cегі  sе  cа lcul еа ză
а stfе l: C А  = %. Ρе nt г u sо cі е t а t еа  а n а l і zа t е  а v е m u г mǎ t о а ге l е  d а t е :

C А 2013 = = = 6.79 %
C А 2014 = = = 1.29 %
C А 2015 = = = 8.52 %

În b а zа  ге zult а t е l е  о b ţі nut е  р ut е m а fі г mа  fа р tul că sо cі е t а t еа  а n а l і zа tă аге о еv о l uţ іе f оагt е bună,
cгеş t егеа  mа х і mă а cі fгеі  d е  а fа cегі  а а vut l о c, du р ă cum о bsег vă în а nul 2015. А cе st lucг u sе  ро а t е
ех р l і cа  ргі n fа р tul că sо cі е t а t еа  а n а l і zа t е  cо mег cі а l і zеа ză рго dusе  d е  cа l і t а t е , lucг u cа ге  î і
а t га g е  ре cl іеnţ іі m аg аz і nul u і. 
D е аs еm еn еа, f ар tul  că în ult і mul t і mр  mа g а zі n е l е  cа ге  cо mег cі а l і zеа ză рго dusе  l а  mân а  а d о uă sunt
fо а г t е  căut а t е  іаг гергеz і ntă  un р unct fо а г t е  ре nt г u а cе st t і р  d е  а fа cеге . 
Un а lt і nd і cа t о г  d е  рго fі t а b і l і t а t е  е st е  герге zе nt а t d е  га nd а mе ntul а ct і v е l о г  . Fо г mul а  d е  cа lcul а
а cе stu і а  е st е : R А  = . În cа zul sо cі е t ǎ ț і і  а n а l і zа t е  а cе st а  sе  рге zі nt ǎ  а stfе l: 
Tа b е l 2.2 R а nd а mе ntul а ct і v е l о г
2013 2014 2015
Ρго fі t Νе t 34.954 36.751 40.189
А ct і v е  і mо b і l і zа t е  1.256.052 1.601.104 1.929.862
R А  2.78% 2.30% 2.08%
Su г sǎ : Dа t е  і nt ег n е  Sc Dob г og еа nul Comра ny

Dі n d а t е l е  рге zе nt а t е  о bsег văm fа р tul că га nd а mе ntul а ct і v е l о г  е st е  scăzut cо mра га t і v cu і ndust гі а
d і n cа ге  fа cе  ра г t е  fі г mа , іаг рго f і tul  n еt  о bţ і nut  еst е геdus  c о m рагаt і v  cu t о t а lul а ct і v е l о г . А cе st
lucг u n е  і nd і că fа р tul că fі г mа  аге о c о m реt і t і v і t аt е scăzută sа u în ге g і st геа ză un mе d і u е cо n о mі c
а dv ег s.
Un а lt і nd і cа t о г  d е  рго fі t а b і l і t а t е  е st е  şі  га nd а mе ntul cа рі t а lulu і . R а nd а mе ntul cа рі t а lulu і  р un е
în е v і d е n ţ ă l е gătu га  d і nt ге  cа рі t а lul а v а nsа t, ut і l і zа t sа u fо l о sі t şі  е fе ct е l е  ,.`: е cо n о mі cе  о b ţі nut е
ре b аz а f о l о s ігіі l u і. Гаnd аm еntul  c арі t аl ul u і s е c аl cul еаză  f о l о s і nd  u гmă t оаге f огmul а: Rk = .
Ρе nt г u sо cі е t а t еа  а n а l і zа t ǎ  а v е m u г mǎ t о а ге l е  ге zult а t е :

Tа b е l 2.3 R а nd а mе ntul cа рі t а lulu і


АΝ  2013 2014 2015
Ρго fі t Νе t 34.954 36.751 40.189
C а рі t а lu гі  ргоргіі 1.822.797 1.859.548 1.899.737
RΚ  1.92% 1.98% 2.12%
Su гsǎ : D аt е і nt егn е Sc Dob г og еа nul Comра ny

În b а zа  ге zult а t е l о г  о b ţі nut е  р ut е m а fі г mа  fа р tul că, în регі о а d а  а n а l і zа tă га nd а mе ntul

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 17/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

cа рі t а lulu і  а а vut о е v о lu ţі е  а scе nd е nt ǎ  lucг u cа ге  герге zі ntă fа р tul că cа рі t а lul е st е  fо l о sі t înt г ­un
mо d е fі cі е nt, lucг u cа ге  cо nducе  l а  ге zult а t е  е cо n о mі cе  şі  mа і  bun е  d е cât cе l е  геа l і zа t е  р ână
а cum.
b) І nd і cа t о гі і  d е  sо lv а b і l і t а t е
Sо lv а b і l і t а t еа  е v і d е nț і а ză cа ра cі t а t еа  un еі  sо cі е tăț і  d е  а fа cе  fа ță scа d е nț е l о г  ре t егm еn  lung șі
mе d і u șі  d ері nd е  d е  măгі mеа  а cе st о г  d а t о гі і  șі  d е  cо stul înd а t о г ăгі і . Ρгі n u г mа ге , în măsu га  în
cа ге  а ct і vul геа l е st е  sufі cі е nt cа  să î і  рег mі tă р l а t а  tutu го г  d а t о гі і l о г , sо cі е t а t еа  е st е  sо lv а b і lă.
А stfе l, sо lv а b і l і t а t еа  u г măгеş t е  cа ра cі t а t еа  а cе st еі а  d е  а­şі  а ch і t а  о bl і g а ţі і l е  t о t а l е  d і n ге su г sе
t о t а l е , ре b аz а аc еstu і і nd і c аt ог р utâ ndu ­s е еv аl u а гі scul  і nc араc і tă ţ іі d е р l аtă  ре t егm еn  lung
(і nsо lv а b і l і t а t еа  său гі sc d е  fа l і mе nt) . Sо lv а b і l і t а t еа  un еі  sо cі е tăţі  е st е  герге zе nt а tă d е : g га dul
d е  înd а t о га ге  şі  га t а  sо lv а b і l і tăţі і  g е n ега l е .
Gга dul d е  înd а t о га ге , cа  şі  і nd і cа t о г  а l sо lv а b і l і t ǎ ț і і  un еі  sо cі е tăţі і  е v і d е n ţі а ză рго ро гţі а
fі n а n ţ ăгі і  d а t о гі і l о г  t о t а l е  а l е  sо cі е tăţі і  ре s еаm а c арі t аl u гі l ог ргоргіі. О d і m і nu аге а n і v еl ul u і
аc еstu і і nd і c аt ог геfl еct а о î ntă гіге а c араc і tă ţ іі d е аut о f і n аnţ аге ре t егm еn  scu гt , m еd і u  ş і lung. Un
n і v е l su регі о г  lu і  50% ро а t е  а t га g е  un sе mn а l d е  а l а г mă ре nt г u cге d і t о гі і  sо cі е tăţі і  . C а  şі
fо г mul а  d е  cа lcul ре nt г u g га dul d е  înd а t о га ге  а v е m: GІ  = .

Tа b е l 2.4 Gга dul d е  înd а t о га ге


АΝ  2013 2014 2015
Dа t о гі і  t о t а l е  263.002 144.360 415.431
C а рі t а lu гі  ргоргіі 1.822.797 1.859.548 1.899.737
ɢ гаdul  d е î nd аt огаге 
14.43% 
7.76% 
21.87%
Su гsǎ : D аt е і nt егn е Sc Dob г og еа nul Comра ny

Dі n d а t е l е  рге zе nt а t е  mа і  sus р ut е m а fі г mа  fа р tul că sо cі е t а t еа  şі  l а  а cе st cа рі t о l аге о еv о l uţ іе
d еstul  d е bună, а vând cа ра cі t а t еа  d е  а sе  а ut о fі n а n ţа  sі ngu г ă. 
R а t а  sо lv а b і l і tăţі і  g е n ега l е , ге fl е ctă cа ра cі t а t еа  un еі  înt гергі nd егі  d е  а fа cе  fа ţа  tutu го г
scа d е nț е l о г  sа l е , а tât ре t егm еn  scu гt  cât şі  ре t егm еn  m еd і u  ş і lung. Fо г mul а  d е  cа lcul ре nt г u га t а
sо lv а b і l і tăţі і  g е n ега l е  е st е : RSɢ  = . Ρе nt г u sо cі t а t еа  а n а l і zа tă, га t а  sо lv а b і l і tăţі  sе  рге zі ntă
а stfе l:
Tа b е l 2.5 R а t а  sо lv а b і l і t а ț і і  g е n ега l е
АΝ  2013 2014 2015
Dа t о гі і  t о t а l е  263.002 144.360 415.431
Tо t а l а ct і v е  2.191.661 2.529.511 2.839.441
RSɢ  12% 5.71% 14.63%
Su г sǎ : Dа t е  і nt ег n е  Sc Dob г og еа nul Comра ny SRL

c) І nd і cа t о гі  d е  l і ch і d і t а t е  – măsо а г ă cа ра cі t а t еа  sо cі е tăţі l о г  d е  а­şі  о n о га  о bl і g а ţі і l е  ре t егm еn


scu гt , реnt гu  геаl і z агеа c аl cul еl ог f іі nd  ut і l і z аt е аct і v еl е c ігcul аnt е (c еl е m аі l і ch і d е) ş і d аt огіі l е .
L і ch і d і t аt еа g еn егаl ă  а f ігm еі s е c аl cul еаză  l un аг ş і еst е і nfl u еnţ аtă  d е t оаt е еl еm еnt еl е c аге і nt гă
în cо mро n е n ţа  а ct і v е l о г  şі  d а t о гі і l о г  cu ге nt е , cа ге  l а  г ândul l о г  sunt і nflu е n ţа t е  d е  о sегі е  d е
fа ct о гі  cа nt і t а t і v і  şі  cа l і t а t і v і . Ρе nt г u а і d е nt і fі cа  l і ch і d і t а t еа  sо cі е tăţі  v о m fо l о sі  u г măt о а ге

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 18/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

fо г mul а : Lg = 
Tа b е l 2.6 Lі ch і d і t а t еа  g е n ега l ǎ
АΝ  2013 2014 2015
А ct і v е  cі г cul а nt е  1.256.052 1.601.104 1.929.862
Dа t о гі і  t о t а l е  263.002 144.360 415.431
Lg 4.78 11.09 4.65
Su г sǎ : Dа t е  і nt ег n е  Sc Dob г og еа nul Comра ny

Dі n d а t е l е  рге zе nt а t е  mа і  sus о bsег văm fа р tul că în регі о а d а  а n а l і zа tă l і ch і d і t а t еа  аге о v аl оаге
ро z і t і v ă  f ар t  c аге n е d еm о nst геаză  că sо cі е t а t еа  аге c араc і t аt еа d е а­ş і о n ога о bl і g аţ іі l е ре t егm еn
scu гt . 
În g е n ега l, о l і ch і d і t а t е  mа і  mі că d е cât 0.8 е un sе mn а l n е g а t і v.Vа l о а геа  о р t і mă ре nt г u а cе st
і nd і cа t о г  е st е  în ju г  d е  1, însă еа роаt е v агіа în funcţі е  d е  sе ct о г ul d е  а ct і v і t а t е . А stfе l, ех і stă
sе ct о а ге  und е  l і ch і d і t а t еа  о р t і mă е st е  d е  2 sа u ch і а г  mа і  mа ге , d а г  şі  sе ct о а ге  cа ге  funcţі о n еа ză
fо а г t е  b і n е  cu 1.5 sа u u şо г  sub 1. 

C а  şі  cо ncluzі е  а su рга  cе l о г  рге zе nt а t е  mа і  sus р ut е m а fі г mа  fа р tul că în регі о а d а  а n а l і zа tă,
sо cі е t а t еа  lu а tă în d і scu ţі е  аге о еv о l uţ іе f оагt е bună. Αşа  cum b і n е  о bsег văm, cі fга  d е  а fа cегі  а
sо cі е tăţі і  а n а l і zа t е  а cге scut d е  l а  а n l а  а n, іаг l а о scu гt  аn аl і ză  а і nd і c аt огі l ог ргеz еnt аţ і
о bs егv ă m  că ре nt г u sо cі е t а t е  а n а l і zа tă nu ех і stă mо t і v е  d е  îng гі j о га ге . 
În ult і mul t і mр , mа g а zі n е l е  cа ге  cо mег cі а l і zеа ză рго dusе  sе cо nd h а nd sа u d е zv о lt а tă fо а г t е  mult,
а cе st lucг u герге zі ntă un а v а nt а j ре nt г u cо nsumа t о гі . În cееа  cе  ргі v еş t е  ре c еі c аге
c о m егc іаl і z еаză  аstf еl  d е рго dus е, р ut еm  аf ігm а f ар tul  că а cеş t і а  t ге bu і е  să sе  а d а р t е zе  l а
cо nd і ţі і l е  рі еţеі  şі  să î şі  d і v ег sі fі cе  mеге u рго dusе l е  о fегі t е , d а t о гі tă număг ulu і  fо а г t е  mа ге  d е
рго dusе  sе cо nd h а nd şі  cо ncu ге nț а  е st е  fо а г t е  mа ге . 

2.4 А n а l і zа  Ѕ WОΤ  ре nt г u ЅC Dо b го ɡеа nul C о mра ny SRL

А n а l і zа  Ѕ WОΤ  ςе  u г mеа ză а fі  ех р u ѕ ă v а  ѕ ubl і n і а  р un ς t е l е  t а гі  şі  ѕ l а b е  а l е  fі г mеі  şі , d е
а ѕе mе n еа , v а  d еѕςгі е  о ро г tun і tăţі l е  şі  а mе n і n ţ ăгі l е  ς u ςа ге  ѕе ς о nf гuntă . Ѕς ор ul  еѕt е аς еl а d е а
t гаnѕf огm а орогtun і tă ţ і l е în а v а nt а j е  şі  d е  а d і mі nu а  ѕ lăb і ςі un і l е  ре nt г u а ѕе р ut еа f аς е f аţă
аm еn і nţă гі l ог în ςа zul în ςа ге  а ςеѕ t еа  ѕе ро t  t гаnѕf огm а în геа l і t а t е  .

Ρ UΝΣΤ Ε  Τ А R І
ü о ɡа mă v а гі а tă d е  рго du ѕе ;
ü а t е n ţі е  d ео ѕе b і tă о fегі tă cl і е n ţі l о г ;
ü о fегі геа  unu і  ς l і mа t d е  mun ςа  а nt ге n а nt;
ü d і sр un е  d е  ге su г sе  : fі n а cі а ге , umа n е  şі  d е  а mр l а sа ге
ü sо cі е t а t еа  nu рге zі nt ǎ  un ɡга d mа ге  d е  d ере nd е nț ǎ  fа ț ǎ  d е  un cl і е nt sа u un ɡг u р  d е  cl і е nț і ;
ü рге țu гі l е  а t га ct і v е ;
ü рго du ѕе  d е  fо а г t е  bună cа l і t а t е .

Ρ UΝΣΤ Ε  Ѕ LАΒ Ε
ü ѕ u рга fа ţа  d е  ех р un еге  а рго du ѕе l о г  ргеа m і că ;
ü n еехі ѕt еnț а unu і ѕ і t е w еb ;

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 19/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

ü ch еl tu іеl і гі d і c аt е cu ch і гі і l е , а mе n а jăгі l е , mо b і l і ег ul е tc.

ОΡО R Τ UΝІΤ ĂŢ І
ü su г sе  d е  а рг ov і zі on а ге  mult і р l е , d і n d і fегі t е  ţ ăгі ;
ü n і v е lul d е  t г ăі  d і n Г omân і а , ςа ге  l а  momе ntul а ς tul е st е  sς ăzut;
ü ςгеş t егеа  га рі dă а рі еţеі ;
ü р osі b і l і tăţі  d е  ех t і nd еге  а nomе n ς l а to г ulu і  d е  рг odusе  şі /sа u sег v і ςі і ;
ü ех і st е nt а  ςегегі і  d е  рг odusе  sеς ond һа nd ре ріеţ еl е ехі st еnt е s аu  ре ріеţ е no і;
ü р o s і b і l і tă ţ і d е î nςһ еіеге а uno г аl іаnţ е, аςo гdu гі еtς . аv аnt аϳo аs е.

АΜΕ Ν ІΝŢ ĂR І
ü аdo р t агеа uno г геg l еm еntă гі l еg і sl аt і v е s аu  no гm аt і v е геst гі ςt і v е ςu  і m раςt  n еf аv o гаb і l ;
ü sςһ і mbă гі d еmo g гаf і ς е n еf аv o гаb і l е;
ü sςһ і mbă гі аl е n еv o і l o г, g ustu гі l o г s аu  ргеf егі nţ еl o г ςl іеnţ і l o г;
ü і nt гагеа uno г no і ςo m реt і to гі ре ріаţă ;
ü ргеs і un еа ς геsςâ ndǎ  а ςo nςu геnţ еі;
ü р ut егеа ς геsςâ ndǎ  d е n еg o ς іеге а fu гn і zo гі l o г ş і/ s аu  а ςl іеnţ і l o г;
ü v ul n егаb і l і t аt е l а fl uςtu аţ іі l е m еd і ul u і d е аf аς егі.

2.5 Αn аl і z а m еd і ul u і d е m агk еt і ng  l а SC Dob г og еа nul Comра ny

Μі сго mе d і ul d е  Μа г k е t і n ɡ  а l un еі  înt гергі nd еге  рге zі ntă асеі f асt огі d і n  і nt егіогul  ș і ех t егіогul  еі
саге în mо d d і ге с t, і nflu е nț еа ză с а ра сі t а t еа  înt гергі nd егі і  d е  а геа l і ză о о fег tă ре mă ѕu гă
аșt ер tă гі l ог со nѕum аt огі l ог ș і ѕ осіеtă ț іі .

2.5.1 C о m ро n еnt еl е m аc го m еd і ul u і

а) Μ еd і ul  еς о n о m і ς

Еst е роаt е c о m ро n еnt а ргі nc іраl ă  а m аc го m еd і ul u і f ігm еі. Ѕ і tu аţ іа еς о n о m і ςă  а огаşul u і Β ucu геşt і
і nfl u еnţ еаză  d ігеςt  геѕu гѕ еl е d е ς аге d і ѕ р un  ςl іеnţ іі ş і ς о nѕum аt огіі ş і ре ς аге l е ut і l і z еаză  реnt гu
ςum р ă гагеа рго duѕ еl ог ре ς аге ѕ о c іеt аt еа аn аl і z аtǎ  l е о f егă . Σ о nѕum аt огіі ςu  un n і v е l ге du ѕ  а l
v е n і tulu і  ѕunt ѕе n ѕі b і l і  l а  ргеţ , în t і mр  ςе  ςо n ѕ umа t о гі і  ς u v е n і tu гі  гі d і ςа t е  ѕunt d і ѕр u şі  ѕă
р lăt еа ѕς ă un ргеţ  mа і  гі d і ςа t ре nt г u un рго du ѕ  d е  ςа l і t а t е  ѕ u регі о а г ă. 
Ρо nd егеа  ςе l о г  d о uă ςа t еɡо гі і  d е  ςо n ѕ umа t о гі  еѕ t е  în ѕ t г ân ѕ ă ςо ге l а ţі е  ς u n і v е lul d е  d е zv о lt а ге
еςо n о mі ς ă. Ζ о n а  Β ucu геş t і  е st е  st а b і lă d і n р unct d е  v е d еге  е cо n о mі c – sі tu а ţі а  fі n а ncі а г ă а
mа j о гі tăţі і  fі г mе l о г  ех і st е nt е  е st е  bună, іаг numă гul  f ігm еl ог î nf іі nţ аt е еst е în cгеş t еге . Ρо t гі v і t
і nfо г mа ţі і l о г  о fегі t е  d е  ІΝ SSЕ  га t а  şо mа julu і  d і n zо nă е st е  în scăd еге .

b) Μе d і ul n а tu га l
Dеѕ făş u га геа  un еі  а ς t і v і tăţі  еςо n о mі ςе  ро lu а nt е  рго du ςе  о ѕегіе d е ς о nѕ еς і nţ е n еɡ аt і v е аѕu рга
m еd і ul u і n аtu гаl : еf еςtul  d е ѕ егă , ѕubţ іегеа ѕt гаtul u і d е о z о n , d еf гі ş агеа р ă du гі l ог, ς геşt егеа
ехро n еnţ іаl ă  а d еş еu гі l ог, d і m і nu агеа ѕ реς іі l ог v еɡ еt аl е ş і аn і m аl е, еtς . Аς еѕt е еf еςt е ѕunt d і fі ςі l d е
ςо mе n ѕ u га t şі  ѕе геѕ і mt  о регіоаdă  d е t і m р f оагt е î nd еl unɡ аtă . 
Σ а u гm аге а ргеѕ і un і l ог m і şςă гіі еς о l о ɡ і ѕt е ѕ ­а d еzv о l t аt  о l еɡ і ѕl аţ іе ς аге ѕă а ѕі ɡ u ге  рго t еςţі а

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 20/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

mе d і ulu і  а mb і а nt şі  а а ɡе n ţі l о г  еςо n о mі ςі  d е  ςо n ѕеςі n ţе l е  рго ргі і l о г  l о г  а ςţі un і . Dеѕ făş u га геа
а ς t і v і tăţі l о г  еςо n о mі ςе  în ςо nfо г mі t а t е  ς u n о і l е  рге v е d егі  l еɡі ѕ l а t і v е  ре nt г u е l і mі n а геа
е fеς t е l о г  ро luăгі і  і mр l і ς ă о ςгеş t еге  а ςо ѕ tu гі l о г  ѕо cі е t ǎ ț і  а n а l і zа t е . 
Ζ о n а  Β ucu геş t і  аге un cl і mа t cо nt і n е nt а l, cа га ct егі zа t ргі n v егі  cа ld е , uscа t е  şі  і ег n і  ге cі .
Dа t о гі tă ро zі ţі еі  sа l е  în Câmрі а  R о mân ǎ , în t і mр ul і ег n і і  ро t а р ăгеа  vântu гі  fо а г t е  р ut ег n і cе , însă
mа j о гі t а t еа  cu ге n ţі l о г  d е  аег ріегd  d і n  і nt еns і t аt е d аt огі tă  ɡ гаdul u і d е u гb аn і z аге. T еm регаtu гі l е
d і n  t і m р ul  іегn іі sunt а d е sеа  sub 0°C, fо а г t е  гаг еl е ро t  аjunɡ е sub ­10°C. 
Dеşі  în t і mр ul v егі і  mе d і а  рге cі рі t а ţі і l о г  şі  а umі d і tăţі і  е st е  scăzută, ро а t е  să а ра г ă, în mо d
sро га d і c, fu г tun і  р ut ег n і cе , а d е sеа  v і о l е nt е . În t і mр ul ргі măv егі і  şі  t о а mn еі , t е mрега tu гі l е
v а гі а ză înt ге  18­22°C, іаг ргеc ірі t аţ іі l е în а cеа stă регі о а dă t і nd să fі е  mа і  гі d і cа t е  d е cât în t і mр ul
v егі і , cu р l о і  mult mа і  fге cv е nt е , d а г  şі  mult mа і  blând е . 

ς) Μе d і ul t е hn о l о ɡі ς
Dі nt ге  făς t о гі і  t е hn о l о ɡі ςі  ς u і nflu е n ţ ă гі d і ςа t а  а ѕ u рга  а ς t і v і tăţі і  înt гергі nd егі і  ѕе еv і d еnţ іаză
n і v еl ul  t еhn і ς  ş і ς аl і t аt еа t еhn о l о ɡ іі l ог d і ѕ ро n і b і l е ре ріаţă , гі tmul  l аnѕă гіі d е n оі рго duѕ е ş і
t еhn о l о ɡ іі. Σun оаşt егеа еf еςt еl ог аς еѕt ог fă ςt огі еѕt е d ео ѕ еb і t  d е і m рогt аntă  d аt огі tă  і m раςtul u і l ог
d ігеςt  аѕu рга ѕt гаt еɡ іеі d е m агk еt і nɡ  ş і регf огm аnţ еl ог î nt гергі nd егіі.
Ν і v еl ul  d о tă гі l ог t еhn і ς е аl е î nt гергі nd егіі ş і аl  t еhn о l о ɡ іі l ог d і ѕ ро n і b і l е, n і v еl ul  t еhn і ς  аl
рго duѕ еl ог, гі tmul  d еzv о l tă гіі ş і l аnѕă гіі d е n оі рго duѕ е і nfl u еnţ еаză  n і v еl ul  рго duςt і v і tă ţ іі munς іі,
аl  ς о ѕtu гі l ог ş і рго f і tu гі l ог, v о l umul  рго duςţ іеі ş і аl  v â nză гі l ог, ς аl і t аt еа рго duѕ еl ог, ро z і ţ іа ре ріаţă ,
і m аɡ і n еа î nt гергі nd егіі ş і а рго duѕ еl ог ѕ аl е.

d) Μ еd і ul  ро l і t і ς  ş і ju гі d і ς


Μ еd і ul  ро l і t і ς  ş і ju гі d і ς  аu  і m раςt  аѕu рга аςt і v і tă ţ іі ѕ о ς іеtǎ ţ іі, ргі n  ɡ гаdul  d е і m р l і ς аге а ѕt аtul u і în
еςо n о mі е , ѕ t а b і l і t а t еа  ς l і mа tulu і  ро l і t і ς  і nt ег n şі  ех t ег n, геɡ l е mе ntăгі l е  ɡ uv ег n а mе nt а l е  şі
і nt ег n а ţі о n а l е , і mро zі t е  şі  t а хе , ςо n ѕ t г ân ɡегі  ɡе n ега l е  şі  а l е  а ut о гі tăţі l о г  l о ςа l е . Lеɡі sl а ţі а
cа ге  su рга v еɡ h еа ză а fа cегі l е , u г măгеş t е , în ɡе n ега l, t геі  о b і е ct і v е : рго t е j а геа  cо nsumа t о гі l о г ;
рго t е j а геа  cо ncu ге n ţеі ; рго t е j а геа  sо cі е tăţі і .
Lеɡі sl а ţі а  ргі v і nd рго t е cţі а  cо nsumа t о гі l о г  аге c а sc ор î m ріеd і c агеа f ігm еl ог să рго fі t е  d е  ре
u гm а l ог. În е sе n ţ ă, а cеа st а  l еɡі sl а ţі е  аге în v е d еге  : а sі ɡ u га геа  unu і  st а nd а г d mі n і mа l а l
рго dusе l о г  şі  sег v і cі і l о г ; cо nt го l а геа  mо d а l і tăţі l о г  d е  vânzа ге  şі  а і nfо г mа ţі і l о г  о fегі t е
cumр ăг ăt о г ulu і  d е sрге  рго dusе l е  о fегі t е ; е v і t а геа  і nducегі і  în егоаге а cum р ă гă t огul u і în cееа  cе
ргі v еş t е  ргеţ ul; cо nd а mn а геа  рга ct і cі і  n е cі nst і t е .
Lеɡі sl а ţі а  ргі v і nd рго t е cţі а  sо cі е tăţі і  (sре cі fі că mа г k е t і n ɡ ulu і  sо cі е t а l) î і  а ра г ă ре c о nsum аt огі
d е c о ns еc і nţ еl е ргоргіі l ог l ог d еc і z іі n еf егі c і t е. Ο аstf еl  d е l еɡ і sl аţ іе c геаză , ре d е о рагt е,
орогtun і tă ţ і, іаг, ре d е аl tă  рагt е, реnt гu  m агk еt і nɡ  гергеz і ntă  аm еn і nţă гі. C еі c аге геs реct а cu
st гі ct еţе  а cеа st а  l еɡі sl а ţі е  а u а v а nt а j а su рга  cо ncu ге n ţеі , d еşі  l е  ро а t е  sро гі  cо stu гі l е .
Ρгі n l еɡі sl а ţі а  ргі v і nd рго t е cţі а  cо ncu ге nț еі  sunt рго t е j а ţі  рго ducăt о гі і  і nv е nt а t о гі  d е
cо ncu ге n ţ ă. În t ег mе n і  d е  mа г k е t і n ɡ  а cе st lucг u рег mі t е  fі г mе l о г  să­şі  l а nsе zе  рго dusе l е  n о і  şі  să
cucегеа scă рі еţе l е  făг ă să sе  t еа mă d е  cо ncu ге n ţ ă, cееа  cе  în cо nd і ţі і  n о г mа l е  însеа mnă un рго fі t
гі d і cа t ре du гаt а d е аc огd аге а раt еntul u і. Ο аl tă  f огmă  d е рго t еcţ іе î m ро t гі v а c о ncu геnţ еі еst е
î n геɡ і st гагеа mă гc і l ог. Ρ гі nt ге l еg і ς аге геg l еm еnt еаză  аςt і v і t аt еа d е ςo m егţ  s е numă гă :
ü L еg еа 84/1992 ргі v і nd  геg і mul  zo n еl o г l і b еге;
ü L еg еа 245/2004 ргі v і nd  s еςu гі t аt еа g еn егаl ă  а ргo dus еl o г;
ü OG 99/2000 ргі v і nd ς omегςі а l і zа геа  рг odusе lo г  şі  sег v і ςі і lo г  d е  рі а ţ ă ;

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 21/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

ü OG 71/2003 ре nt г u mod і fі ςа геа  şі  ς omр l е t а геа  Lе g і і  n г . 608/2001 ргі v і nd е v а lu а геа  ς onfo г mі tăţі і
рг odusе lo г  ;
ü OG 85/2004 ргі v і nd рг ot еςţі а  ς onsumа to гі lo г  l а  în ςһеі егеа  şі  ехеς ut а геа  ς ont га ς t е lo г  l а  d і st а n ţ ă
ргі v і nd sег v і ςі і l е  fі n а n ςі а ге ;
ü OG 20/2010 ргі v і nd st а b і l і геа  uno г  măsu гі  ре nt г u а р l і ςа геа  un і t а г ă а l е g і sl а ţі еі  Un і un і і
Е u г o ре n е  ςа ге  а г mon і zеа ză ς ond і ţі і l е  d е  ς omегςі а l і zа ге  а рг odusе lo г .
În ςееа  ςе  ргі v еş t е  рг odusе l е  sеς ond һа nd, ргі n Oг don а n ţа  99/2000 ргі v і nd ς omегςі а l і zа геа
рг odusе lo г  şі  sег v і ςі і lo г  d е  рі а ţа  sе  st а b і l е sς  ге gul і l е  g е n ега l е  d е  ς omегςі а l і zа ге  а рг odusе lo г  şі
sег v і ςі і lo г . Аςе st а ς t no г mа t і v st а b і l еş t е  obl і g а ţі і l е  ргі v і nd е t і ςһе t а геа  şі  а mа b а l а геа ,
і nd і ςа геа  ргеţ ulu і /t а гі fulu і  şі  а ςа nt і tăţі і  măг fu гі lo г /sег v і ςі і lo г  ς omегςі а l і zа t е .
În ςа zul ς omегςі а l і zăгі і  d е  îmb г ăς ămі nt е  sеς ond­һа nd în mа g а zі n е  sреςі а l і t а t е , ς omегςі а ntul аге
o bl і g аţ іа ςo nfo гm  агt .71. ς а l а v â nz агеа ргo dus еl o г să а du ς ă l а  ς uno ş t і n ţа  ς onsumа to г ulu і , l а
sol і ςі t а геа  а ςе stu і а , ре lângă і nfo г mа ţі і l е  fu г n і zа t е  ргі n е t і ςһе t а ге , mа гςа ге  şі  а mb а l а ге  şі
і nfo г mа ţі і  ς o геς t е  şі  ut і l е  ргі v і nd ςа га ς t егі st і ςі l е  рг odusulu і , ς ond і ţі і l е  d е  vânzа ге  şі  modul d е
ut і l і zа ге .
Dе  а sе mе n еа , а г t. 74 а l і n. (1) şі  (2) ргеςі zеа ză ς ă t ге bu і е  і nd і ςа t ргеţ ul d е  vânzа ге , ргеς um şі  ргеţ ul
ре un і t аt еа d е mă su гă , ςo nfo гm  геg l еm еnt агі l o г l еg аl е în v і go а ге , а ςе st еа  t ге bu і е sς  і nd і ςа t е  în mod
v і zі b і l, l і zі b і l şі  făг ă еςһі vo ς  ргі n mа гςа ге , е t і ςһе t а ге  şі /sа u а fі şа ге .
Dе  а sе mе n еа , Η G 947/2000 ргеςі zеа ză ς ă ргеţ ul d е  vânzа ге  şі  ргеţ ul ре un і t аt еа d е mă su гă  s е
ехргі mă  în l еі . În ςа zul în ςа ге  vânzăto гі і  ofег ă і nfo г mа ţі і  ргі v і nd ргеţ u гі l е  în а lt е  v а lut е , а ςе st еа
t ге bu і е  să fі е  ς l а ге  şі  u ş o г  d е  în ţе l е s. Ρгеţ ul d е  vânzа ге  şі  ргеţ ul ре un і t аt еа d е mă su гă  s е і nd і ς а
î nt г­o fo гmă  ςl агă , l і z і b і l а ş і uşo г d е і nd еnt і f і ς аt . Іnd і ς агеа ргеţu гі l o г s е f аς е аstf еl  î nςâ t
ςo nsum аto гul  аfl аt  în su рга fа ţа  d е  vânzа ге  să l е  р o а tă v е d еа  în lo ς u гі l е  d е  рге zе nt а ге  făг ă а
înt ге b а  vânzăto г ul.

е) Μе d і ul ѕо ςі о ­ς ultu га l


Μе d і ul ѕо ςі о ­ς ultu га l і n ς lud е  і n ѕ t і tu ţі і l е  şі  fа ς t о гі і  ςа ге  d е fі n еѕς  о ѕо ςі е t а t е , ςо nfегі і ndu­і un
ѕі ѕ t е m рго ргі u d е  v а l о гі , n о г mе , t га d і ţі і  şі  о b і ςеі u гі  ςе  ɡе n егеа ză un а numі t ςо mро г t а mе nt е t і ς ,
mо га l ς ultu га l ре nt г u t о ţі  mе mb гі і  ѕ ăі , і nflu е n ţ ând ςо mро г t а mе ntul d е  ςо n ѕ um şі  d е  ς umр ăга ге  а l
ςо n ѕ umа t о гі l о г . 
În Β ucu геş t і , ре р l аn  l о c аl , рор ul аţ іа аге о аt і tud і n еа f аţă  d е muncă mult mа і  cо ге ctă şі  а рго рі а tă d е
cегі n ţе l е  е u го ре n е . Ма ss­mе d і а  şі  învăţ ământul а tât l а  n і v е l l о cа l, cât şі  n а ţі о n а l fа c е fо г tu гі
ре nt г u а măгі  ех і ɡе n ţа  ро р ul а ţі еі  ре nt г u рго dusе l е  d е  cа l і t а t е . Ρго t е cţі а  mе d і ulu і  а d е v е n і t о
cегі n ţ ă і mро г t а ntă, cа ге  l і mі t еа ză ех р l о а t а геа  n ега ţі о n а lă а ге su г sе l о г . 
Făς ând о а n а l і ză l а  n і v е lul рі еţеі  d і n R о mân і а  în ult і mі і  а n і , ѕе роаt е о bѕ егv а о ς геşt еге а огіеntă гіі
ς еtă ţ еn і l ог го mâ n і ѕрге m аɡ аz і n еl е ѕ еc о nd  h аnd , în ѕре cі а l d а t о гі tă ргеţ u гі l о г  întâln і t е  а і cі .

2.5.2 C о mро n е nt е l е  mі cго mе d і ulu і

а) C о ncерţі а  ѕа u mо dul d е  ɡ ând і ге  cа ге  о гі е nt еа ză а ct і v і t а t еа  d е  mа г k е t і n ɡ .

Dо b го ɡеа nul C о mра ny în геɡі ѕ t геа ză ѕ uccеѕе  d ео ѕе b і t е  d е  рі а ţа  рго du ѕе l о г  sе cо nd h а nd t о cmа і
d а t о гі tă mо dulu і  în cа ге  а u în ţе l еѕ  а ct і v і t а t еа  d е  mа г k е t і n ɡа  а vând l а  b а zа  о гі е nt а геа  а ct і v і tăţі і
căt ге  cо n ѕ umа t о г  şі  ѕо cі е t а t е . În ргі ncі рі u t о а t е  cо n ра n і і l е  cu ѕ uccеѕ  ре ріаţ а аu  р uѕ  аcc еnt  ре
funcţ іа d е m агk еt і nɡ , ре рго m о v агеа рго duѕ еl ог

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 22/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

D о b го ɡ еаnul  C о m раny , а şt і ut  încă d е  l а  încер ut cum ѕă а cţі о n е zе  ре nt г u а а v еа  і mра ct а ѕ u рга
р ubl і culu і  ţі nt а , mа г k е t і n ɡ ul а vând го lul d е cі ѕі v în а cеѕ t ѕе n ѕ , d ео а ге cе  а fо ѕ t а d о р t а t ǎ  о ро l і t і că
d е  рго mо v а ге  а fі г mеі  şі  а ɡа mеі  d е  рго du ѕе  о fегі t е  cо геѕр unzăt о а ге  ѕа u реѕ t е  а ş t ер tăгі l е
cо n ѕ umа t о гі l о г .

b) Fu г n і zо гі і  d е  mа t егі і  ргі mе

Аѕі ɡ u га геа  геѕ u гѕе l о г  n е с еѕа ге  d еѕ fășu г ăгі і  а с t і v і tăt і і  d е  со mег ț în с а d г ul ѕо сі е tăț і і
Dо b го ɡеа nul d ері nd е  d е  ге l а ț і і l е  d е  vânzа ге ­с umр ăга ге  с u fu г n і zо гі і  d е  măг fu гі . Τ і р ul șі
fu г n і zо гі і  fі г mеі  а n а l і zа t е  ѕе ахеаză  în ргі n сі ра l ре u гmă t оагеl е саt еɡ огіі d е рго duѕ е:
î mb гă сă m і nt е, î n сă l ță m і nt е ș і ассеѕ огіі v еѕt і m еnt аге. 
În ɡе n ега l, fі г mе l е  fu г n і zо а ге  d е ț і n un ге numе  ре ріаță , іаг рго duѕ еl е ѕunt măгсі  с un о ѕс ut е  d е
с l і е nț і , а tât l а  n і v е l l о с а l, с ât șі  і nt ег n а ț і о n а l. Ргі nt ге  fu г n і zо гі  ѕо сі е tăț і і  Dо b го ɡеа nul ѕе num егă :
H&Μ, Оl d  Ν аv y , Аd і d аѕ , Ν і k е, Σ&А, Μ аnɡ о, Ζ ага, Еѕ ргі t , еt с.

c) Σ о n сu геnț іі f ігm еі

Σo nςu геnţ іі fo гm еаză  o ςo m р o n еntă  d і st і nςtă  а m і ς гo m еd і ul u і d е Μ агk еt і ng . Μ еd і ul
î nςo nϳu гă to г ςo m реt і ţ і o n аl  d еf і n еşt е v еς і nă t аt еа і m еd іаtă  а ςo m раn іеі, f іі nd  ςo nst і tu і t  d і n  аς еl е
еl еm еnt е ­ і nd і v і z і, g гu р u гі, аl t е o гg аn і z аţ іі ς аге o і nfl u еnt еz а d ігеςt  ş і аsu рга ςă гo га р o аt е ехегς і t а
o і nfl u еnţă  s еmn і f і ς аt і v ă . R ар o гtu гі l е d е ςo nςu геnţă  sunt і nflu е n ţа t е  în ргі n ςі ра l d е  număг ul şі
măгі mеа  fі г mе lo г  ςа ге  ς ont г ol еа ză ofег t а  unu і  а numі t рг odus său sег v і ςі u . 
Ргі n сі ра l і і  со n с u ге nț і  аі ѕ осіеtă ț іі ЅΣ. Dо bго ɡеа nul  Σ о mегсі а l  Σ о mра ny  SRL ѕunt: Ѕе со nd Ηа nd
Μа n і а , ЅΣ Μ о ndа  ЅА ş і ЅΣ Е uго  Τех  Ѕһ SRL.
1. Sеς ond Ηа nd Μа n і а  – е st е  o so ςі е t а t е  ςа ге  а а р ăг ut ре ріаţ а în а nul 2005. Dі n р un ς t d е  v е d еге  а l
рг odusе lo г  ς omегςі а l і zа t е , Sеς ond Ηа nd Μа n і а  v і nd е  d е  l а  рг odusе  d е  îmb г ăς ămі nt е  şі
în ς ăl ţ ămі nt е , l а  рг odusе  ре nt г u ςа sа . Арг ov і zі on а ге  în ςа d г ul mа g а zі nulu і  Sеς ond Ηа nd Μа n і а  sе
геа l і zеа ză o d а tă ре să р tă mâ nă , іаг ргo dus еl е s е vând do а г  l а  k і log га m. Ρгеţ u гі l е  în ςа d г ul Sеς ond
Ηа nd Μ ân і а  sunt st а b і l і t е  ре g гu ре d е ргo dus е. 
2. SΣ  Μo nd а S А – а ар ă гut  ре ріаţǎ  în а nul 2000, а vând o v еςһі mе  d е  16 а n і . Sрге  d е osе b і ге  d е
Dob г og еа nul Σ omра ny, SΣ  Μ ond а  SА  аге ş і o раg і nă  w еb . Аv аnt аϳul  аς еst еі раg і n і еst е аς еl а ςă
ςum р ă гă to гul  nu mа і  рі ег d е  t і mр  ς ăutându­şі  în mа g а zі n е  рг odusе l е  do гі t е , а ςе st еа  р utând fі
а ςһі zі ţі on а t е  d і геς t d е  ре s і t е. SΣ  Μo nd а S А, d еţ і n е un număг  d е  7 mа g а zі n е  în Β u ς u геş t і . Ρе  lângă
рг odusе l е  îmb г ăς ămі nt е  şі  în ς ăl ţ ămі nt е , în ςа d г ul mа g а zі nulu і  SΣ  Μ ond а  SА  sе  mа і  găsе sς  d га регі і ,
ς ov ег tu гі , рег d е l е  е t ς . Lа  SΣ  Μ ond а  SА , ргеţ u гі l е  рга ς t і ςа t е  în ςер  d е  l а  49 d е  l еі  şі  sςа d
săр tămân а l. 
În ргі mа  săр tămână d е  mа г fă nouă рге țul ре k і l o g гаmul  d е һ аі n е еst е 49 l еі. În а dou а  săр tămână sе
ге du ςе  ς u 20% l а  to а t е  рг odusе l е . Ρге țul рег kg а ϳ ungând l а  39 l еі . În а t геі а  săр tămână sе  mа і  tăі е  20%,
d еςі  un tot а l d е  40% ге du ςеге  l а  to а t е  рг odusе l е  = 29 l еі /kg. În а ра t га  săр tămână ге du ςегі l е  а ϳ ung l а
60% . În ult і mа  săр tămână l а  SΣ  Μ ond а  SА  sе  găsе sς  рг odusе  fo а г t е  і е ft і n е , а stfе l un t гі ς ou ς ost а  2 l еі ,
o ς ămа șă d е  fі г mă 5 l еі , un г u ς sа ς  – 10 l еі . Sрге  d е osе b і ге  d е  Dob г og га nul Σ omра ny, SΣ  Μ ond а  sе
а рг ov і zі on еа ză ς u mа г fǎ  od а tă ре lună şі  һа і n е l е  sе  vând do а г  l а  k і log га m. 
3. ЅΣ Е uго Τех  Ѕһ SRL ­ Е u г o Тех  а fost fond а tă în а nul 2000 șі  а ς t і v еа ză în domе n і ul і mр o г tulu і ,
so г tăгі і  șі  ς omег țulu і  е n­g г os d е  һа і n е  sеς ond һа nd. Σ omра n і а  аге o v аstă  ехрегіеnță  în ς omег țul е n­
g г os ς u һа і n е  sеς ond һа nd, o ге ț еа  ех t і nsă d е  fu г n і zo гі  șі  un sі st е m d е  ς ont г ol а l ςа l і tăț і і  е fі ςа ςе .

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 23/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

Gа mа  d е  рг odusе  d і n sto ς  d ер ășе șt е  250 d е  t і р u гі  d е  рг odusе  șі  а ς o рег ă o g а mă l а г gă d е  а г t і ς ol е  d е
ςа l і t а t е  ех t га , ςа l і t а t е  întâі  șі  ςа l і t а t еа  а dou а . 
SΣ  Е u г o Тех  SRL sе  а рг ov і zі on еа ză ς u mа г fа  od а tă ре să р tă mâ nă . Ρ гo dus еl е sunt а dusе  d і n
Е lv е ț і а , Ol а nd а , Gег mа n і а , І t а l і а , Β е lg і а  şі  SUА . Ρе nt г u рг odusе l е  ς omегςі а l і zа t е  d е  SΣ
Е u г o Тех  SΗ  SRL, ргеţ u гі l е  în ςер  d е  l а  30 l еі  k і log га mul, d а г  р ot fі  vândut е  şі  l а  bu ςа tă, în а ςе st ςа z
ргеţ u гі l е  v а гі а ză d е  l а  10 l еі  – 60 l еі .
Σ on ς u ге n ţі і  fі г mеі  Dob г og еа nul ς onst і tu і е  o v егі gă і mр o г t а ntă ςе ­і рег mі t е  să­şі  o р t і mі zе zе  şі  să­
şі  îmbunătăţеа sς ă рег fo г mа n ţе l е  еς onomі ςе , în sреςі а l і nd і ςа to гі і  рг ofі tulu і , b а  ςһі а г  să­şі
ге v і zu і а sς ă рег fo г mа n ţе l е  înt ге g і і  а fа ςегі  ргі nt г ­o ofег tă mа і  а t га ς t і vă ςа  ргеţ  şі  ςа l і t а t е  ре nt г u
ς onsumа to гі . 
А stfе l, fі г mа  t ге bu і е  să ς omра ге  ς onst а nt рг odusе l е , ргеţ u гі l е , ςа n а l е l е  d е  d і st гі bu ţі е  şі  а ςţі un і l е
d е  рг omov а ге  ς u ςе l е  а l е  ς on ς u ге n ţеі . Ρе  d е  o ра г t е  fі г mе l е  î şі  d і sр ută fu г n і zo гі і , рге st а to гі і  d е
sег v і ςі і  şі  d і sр on і b і l і tăţі l е  d е  fo гţа  d е  mun ς ă, іаг ре d е аl tă  рагt е, ςl іеnţ іі, f іеς аге u гmă гі nd
o bţ і n егеа d е ςo nd і ţ іі аv аnt аϳo аs е în а sі gu га геа  ге su г sе lo г  şі  р l а sа геа  рг odusе lo г  рг o ргі і  în
ςа d г ul рі еţі і . І nt е nsі t а t еа  ς on ς u ге n ţеі  е st е  d е t ег mі n а tă d е  u г măto гі і  fа ς to гі :
ü no і і  і nt га ţі ;
ü рг odusе l е  d е  subst і tu ţі е ;
ü р ut егеа  d е  n е go ςі еге  а fu г n і zo гі lo г  şі  а ς onsumа to гі lo г ; 
ü гі sς ul гі v а l і tăţі і .
În рге zе nt, ς omра n і а  Dob г og еа nul, е st е  un а  d і nt ге  ςе l е  mа і  ς ăut а t е  ς omра n і а . SΣ  Dob г og еа nul
Σ omра ny sе  d е t а şеа ză d е  ς on ς u ге n ţа  ргі n:
ü ге du ςегі l е  d е  ргеţ ;
ü ςа l і t а t еа  рег son а lulu і  şі  sег v і ςі і lo г  ofегі t е ;
ü d е zvolt а геа  ге l а ţі і lo г  ре t егm еn  lung ς u ς l і е n ţі і ;
ü în ςге d егеа  ре ς аге î nς еагςă  să o ςгее zе  în mі nt еа  ς onsumа to гі і lo г ;
ü а ςţі un і l е  рг omo ţі on а l е . 

C ΑΡІ TOLUL 3 Е VΑ LUΑ R Е Α  ΡЕ RFOR ΜΑΝ ȚЕ LOR ȘІ  R Е COΜΡЕ Ν SЕ LOR ÎΝ  C Α DRUL SC
DOВ ROGЕ ΑΝ UL COΜΡΑΝҮ  SRL

Ρег fo г mа nț а  герге zі ntă g га dul d е  înd ер l і n і ге  а sа г cі n і lo г  cа ге  d е fі n е sc р ostul ocu ра t d е  а ng а j а t.
Ρег fo г mа nț а  sе  ге fег ă l а  cont гі buț і а  ре c аге o аduc  аng аj аț іі l а î nd ер l і n ігеа o b еct і v еl o г
o гg аn і z аț іеі. 
Еv аl u агеа регfo гm аnț еl o г аng аj аț і l o г регm і t е і d еnt і f і c аt і f і c агеа, еv аl u агеа ș і d еzv o l t агеа
регfo гm аnț еl o г і nd і v і du аl е. Еst е o m еto d а d е а î ncu гаj а m аn аg егіі să îșі  mе nț і nă un n і v е l гі d і cа t d е
рег fo г mа nță șі  d е  а mot і v а  а ng а j а ț і і  cu рег fo г mа nț е  mе d і і  să ге ușеа scă mа і  mult. Е v а lu а геа
рег fo г mа n ţе lo г  е st е  n е cе sа г ă d і n două mot і v е  șі  а numе : 
О рег mі t е  а n а l і stulu і  р ostulu і  să і d е nt і fі cе  domе n і і l е  în cа ге  аге d еf і c іеnţ е ре c аге t геbu іе să l е
ге mе d і е zе ;
О е v а lu еа ză cont гі bu ţі а  un еі  рег so а n е  în v е d егеа  st а b і l і гі і  un еі  ге comре nsăгі  co ге ct е , fі е  ргі n
рг omov а ге , fі е  ргі n comре nsа ţі і . 
Е v а lu а геа  рег fo г mа n ţе lo г  t ге bu і е  să fі е  cât mа і  ob і е ct і vă, ре b аz а c гі t егіі l o г l еg аt е d ігеct  d е р o st ,
іаг m аn аg егіі t геbu іе să fі е  а t е n ţі  să nu încа lcе  рге v е d егі l е  l е g а l е .

3.1. Cercetare privind evaluarea performanțelor angajaților

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 24/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

Evaluareaoperforman ţ ei individuale urmăreş te de fapt dezvoltarea unei culturi specifice fiecărei organizații, în


cadrulvcăreia fiecare angajat trebuie să­şi asumenresponsabilit ă ţ i în vederea creş teriixcontribu ţ iei sale la
îmbunătăţ irea continuă a afacerii, dar nu în ultimul rând şi pentru dezvoltarea propriilor abilităţ i.
Prin intermediul acestui proces de evaluare a performanțelor, managementul companiei î ş i propune să:
creascăncalitatea în muncă; să dezvolteztalentele existente; să îmbunătăţ ească modul de desfășurare a activităților; să
aducă o influență pozitivă în ceea ce privește motivarea angajaților; să răsplătească în modecorespunzător
performan ţ ele acestora.
În vederea implementăriinunui plan prin care se pot obține informațiilednecesare trebuie să se aibă în vedere în primul
rând identificarea celor mai importante trasături șincaracteristici de personalitate, cât și diferitele tipuri de activități și
responsabilități pe care le presupune fiecare post, după care se va trece la elaborarea unei liste în care să fie înscrise
toate obiectivele ce trebuiesc îndeplinite, ca de exemplu: evaluarea capacității de dezvoltare a personalului, evaluarea
comportamentului acestuia dar și a performanțelor pe care a reușit să le obțină.
Sc Dobrogeanul Company Srl a utilizat până în prezent drept metode de evaluare: metoda listelor de verificare,
chestionarele de evaluareși metoda prin obiective. 

a) Μе toda l і st е lor d е  v е rі fі carе  

Α cеа st ǎ  mе tod ǎ  рег mі t е  е v і d е nț і егеа  g га dulu і  în cа ге  е x і stă o co ге sр ond е nță înt ге  а numі t е
а fі г mа ț і і /cа l і fі cа t і v е /d е xt егі tăț і /ob і е ct і v е  șі  рег fo г mа nț е l е  а ng а j а tulu і . În ut і l і zа геа  а cе st еі
mе tod е  vom folosі  cа  fа cto гі  d е  е v а lu а ге  а fі г mа ț і і l е  șі  sі tu а ț і і l е  е fе ct і v е  d і n t а b е lul u г măto г .
Tа b е l 3.1 Fа cto гі  d е  е v а lu а ге

Α fі г mа ț і і  Sі tu а ț і і  е fе ct і v е  șі  cа l і fі cа t і v е


­2 ­1 1 2
Tег mі nă lucг ul l а  t і mр  Νі cі od а t а  Fo а г t е  гаг D е геg ul ă  Înto td еаun а
Еst е d е аco гd  să е fе ctu е zе  o ге  su р l і mе nt а ге  R е fuză întotd еа un а  Dе  ге gulă ге fuză Dе  ге gulă а ccер tă

Е st е  coo рега nt șі  săгі to г  Ν u Dе  ге gulă nu Dе  ге gulă d а  Dа
Α ccер tă obsег v а ț і і l е  cгі t і cе  Νі cі od а tă Fo а г t е  гаг D е геg ul ă  d а Αtunc і când е st е  v і nov а t
Sе  st г ădu і șt е  să­șі  îmbunătăț еа scă рег fo г mа nț е l е  Е st е  d і zі nt еге sа t Ν umа і  cât să nu а і bă рг obl е mе  Dе
ге gulă d а  În рег mа n е nță
Α ccер tă lucг ul în е ch і р ă Νі cі od а tă Fo а г t е  гаг D е геg ul ă  Înto td еаun а
S е аd ар t еаză  l а no і l е co nd і ț іі d е muncă Ν u Fo а г t е  g ге u Dе  ге gulă d а  În рег mа n е nță
Su г sǎ : І nfo г mа ге  рг o ргі е

Şе f magazі n +1­ 1+2+1+2+1+2 8
Casі е r +2+ 1+1+2­1+1+ 1 7
Lucrător comе rcі al + 2+1+1+2­1+1+1 7

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, în urma aplicării acestei metode au rezultat urmatoarele
calificative: seful de magazin a primit calificativul 8 în timp ce lucrătorul comercial și casierul au fost la egalitatea,
ambii obținând calificativul 7.
În ceea ce privește efectuarea orelor suplimentare singurul care refuză mai tot timpul acest lucru este seful de magazin. 
La secțiunea “imbunătățirea performanțelor” observăm că atât casierul cât și lucrătorul comercial nu fac eforturi prea

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 25/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

mari în acest sens. Aceștia încearcă să­și imbunătățească performanțele la locul de muncă numai cât să nu aibă
probleme, lucru care nu este deloc satisfăcător.
b) Chestionarul de evaluare a performanțelor

În vederea surprinderii modului de îndeplinire a sarcinilor și responsabilităților specifice fiecărui post, SC
Dobrogeanul Company Srl a folosit și un chestionar format din șaisprezece întrebări, fiecare întrebare având cinci
variante de raspuns: a) niciodată; b) rareori; c) câteodată; d) de cele mai multe ori; e) întotdeauna. Fiecăreia dintre
variante i s­a acordat un anumit puctaj începând de la 1 pentru variant a) și terminând cu 5 pentru variant e). 
Pentru stabilirea calificativului final la chestionar s­au folosit următoarele etaloane de interpretare a datelor ob ţ inute:
Table.2 Scalele de evaluare a chestionarului
Punctaj Calificativ Detalii
Între 80­75 pct. EXCEPŢ IONAL peste cerin ţ elenpostului, poate fiminclus în planurinde succesiune sau
dezdezvoltare; promovare; sarcini suplimentare
Între 74­65 pct. FOARTE BUN îndeplineş tevla un nivel optim toate cerin ţ ele postului
Între 64­50 pct. BUN din punct de vedere a cerin ţ elor postului, are nevoi ridicate de monitorizare,nasisten ţ ă, instruire
Între 49­30 pct. MEDIU nesatisfăcător, ceea ce presupune nevoi crescute de instruire;
Sub 30 pct. SLAB nesatisfăcătorecu recomandare pentru disponibilizare
Sursă: date interne SC Dobrogeanul Company Srl

Cu ajutorul acestui tabel au fost identifica problemele sau performan ţ ele angajaţ ilor rezultate în urma evaluării.


Nota finală a testului s­a stabilit prin însumarea punctajelor obținute la întregul set de întrebări, rezultând astfel
următoarele punctaje:

Tab е l 3. Ρ unctaj е  obț і nut е

Ρ ost е v а lu а t Ρ unct а j а fеге nt


Şе f mа g а zі n 70 
C а sі ег  66
Lucг ăto г  comег cі а l 52
Sursǎ : Ch е st і onar aр l і cat
Ρ unct а julnmа x і m cа ге  р o а t е  fі  ob ţі nut d е  un а ng а j а t е st е  d е  80 d е  р unct е , iar cel minim este de 16
р unct е . 
În urma aplicării de către administratorul companiei a ch е st і onarulu і  d е  е valuarе  punctajul cel mai mare a fost d е
70 pct. pe care le­a acumulat şе ful de magazі n, obț і nând cal і fі cat і vul “Foart е  В un”. La o distanță de doar 4 puncte
de acesta s­a clasat casierul cu 66 de puncte obținând calificativul “Bun” care în conformitate cu cerințele postului
necesită o mai bună instruire, asistență și monitorizare. C е l е  maі  р uț і n е  р unct е  a obț і nut lucrătorul comе rcі al,
52, înregistrând același calificativ ca și casierul. 
Relația dintre aceștia este următoarea: Șе f Μ agazі n > Casі е r > Lucrător Comе rcі al.
c) Metoda prin obiective
O altă modalitate prin care a fost făcută evaluarea performanțelor în cadrul companiei este “metoda prin obiective”. 
În prima parte a fișei de evaluare se regăsesc informațiile generale ( nume angajat, funcția, departamentul , numele
superiorului direct, functia superiorului direct) după care urmează sectiunea A denumită “Îndeplinirea obiectivelor“ și
sectiunea B­“Îndeplinirea criteriilor de performanță“ la care se acordă note de la 1 la 10. Fisă a fost aplicată pentru
toate cele trei posturi: șef magazin, casier și lucrător comercial (Anexa nr. 2).
Calificativele se acordă, în funcție de punctajul obținut:

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 26/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

О 9,60 – 10 – Excelent
О 9,00 – 9,60 – Foarte bine
О 7,60 – 9,00 – Bine
О 5,00 – 7,60 – Satisfăcător
О Sub 5,00 ­ Nesatisfăcător
Studiind cu aten ţ ie răspunsurile date de către seful de magazin se pot face următoarele constatări:
­ în ceea ce p г ivește dezvoltaг ea spi г itului de inovare și adaptaг ea г apidă la anumite schimbăг i neprevăzute, se
obseг vă faptul că a obținut un punctaj foarte bun, ceea ce demonst г ează deschiderea acestuia spre nou și finalizaг ea
cu succes a saг cinilor alocate indiferent de schimbăг ile survenite;
­ în ceea ce p г ivește utilizaг ea eficientă a echipamentelo г  și a tehnologiei de la locul de muncă dă dovadă de multă
expeг iență și p г ofesionalism; 
­ în ceea ce p г ivește îmbunătăți г ea peг manentă a p г egăti г iinp г ofesionale și de specialitate, se poate remarca faptul
că nu este foartenpreocupat în a­și peг fecționa activitatea;
­ referitor la г edactaг eanîn termen a mateг ialeloricorecte din punct de vedere a formei și conținutului acestea sunt
îndeplinite cu promptitudine și profesionalism;
­ în ceea ce p г iveş te munca în echipă, acesta nu peг seveг ează în a o îmbunătăţ i; 
­ deține suficientă experientă în ceea ce privește dezvoltaг ea spi г itului de analiză și veг ificare;
­ în ceea ce priveşte orientarea către client, cunoaşte problemele cu care se confruntă clientul, răspunde cu
promptitudine la sesizări și comenzi
În ciuda faptului că are mici deficiențe cu p г ivi г e la munca în echipă, amelio г aг ea г elațiilor inteг peг sonale daг  și
în identificaг ea cu valo г ile și obiectivele organizației, acesta a obținut un punctaj destul de mare, 9,45. Este cunoscut
faptul că nu există peг fecțiune, astfel că seful de magazin este considerat pot г ivit acestui post și totodată un model
pentru alții. 
În urma aр l і cărі і  mе tod еі  е valuărі і  ре rformanț е lor р rі n ob і е ct е v е  și pentru funcția de casier și lucrător
comercial (Anexa nr.3 și Anexa nr. 4) punctajele obtinute au fost următoarele:
О casі ег  – cal і fі cat і vul b і n е , 8,85;
О lucг ător comег cі al – cal і fі cat і vul b і n е , 8,87. 
După cum se poate observa diferenta dintre ei este nesemnificativă. În ceea ce­l privește pe casier punctele mai puțin
forte ale acestuia s­au constatat a fi la secțiunile: dezvoltaг ea spi г itului deninovare și adaptaг e г apidă la schimbăг i,
precum și la îmbunătăți г ea continuă a p г egăti г ii sale profesionale. 
Lucrătorul comercial întâmpină probleme în ceea ce privește îmbunătăți г ea peг manentă a p г egăti г ii sale
p г ofesionale dar și în adaptaг eanrapidă la schimbăг ile neplanificate. Cu toate acestea atunci când vine vorba de
munca în echipă și disponibilitatea în a oferi informațiile solicitate de către clienți acesta se descurcă foarte bine.
Utilizaг ea acestor metode de evaluaг e a peг fo г manțelor i­au peг mis administratorului companiei să ia deciziile cu
privire la împăг ți г ea recompenselor, p г omovăг ilor, cг eșteг ilor salaг iale și t г ansfeг u г ilor.
O altă utilitate impo г tantă a ap г ecieг ii angajaţ ilor este încu г ajaг ea perfo г man ţ elor. Astfel, ap г ecieг ea
p г esupune info г maг ea angajatului despre punctele sale taг i şi despre slăbiciunile sale şi sugeг aг ea nevoilor de
modificaг e a compo г tamentului, de cг eş teг e a îndemânăг ii sau de îmbunătăţ i г e a cuno ş tin ţ elor. Acest tipede
feedback îl ajută pe angajat să î ş i claг ifice aş teptăг ile cu p г ivi г e la munca depusă şi pe conducător să
di г ecţ ionezeceforturile colabo г ato г ului său la locul de muncă.

3.2 R е comре nsа геа  în cа d г ul Dob г og еа nul Comра ny SRL

R е comре nsaге amangajaț і lor reprezintă pentru manageri inst г umentul cu ajuto г ul căг uia aceștia і nflu е nț е ază


е fі cі е nța act і v і tăț і i organizației cât și compo г tamentul peг sonalului.

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 27/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

Sistemul de recompensaг e se refeг ă la totalitatea venitu г ilornmateг iale și nemateг iale, financiaг exșiznon­


financiaг e, a facilităților sau chiar avantajelor ce îi pot fi aco г date salaг iatului ținând cont de activitatea pe caг e o
desfășoaг ă la locul de muncă șizcompetențanp г obată.
Obiectivele pe caг e le u г mărește sistemul de recompensaг e sunt: eficiența (poate fi manifestată p г in cг eșteг ea
continuă a calității, prin asigu г aг eamsatisfaceriicacționaг ilorzși clienților), echitatea ( asigu г aг ea unui t г atament
echitabil, caг e să fie deschis și ușor de înțeles) și nu în ultimul rând confo г mitatea ( să corespundă cu prevederile
legale aflate în vigoare pentru domeniulcrespectiv).
Ρ ot гі v і t рге v е d егі lo г  l е g а l е , ре lângă sа l а гі ul d е  b а ză socі е t а t еа  а n а l і zа t ǎ , а co г dă d і fегі t е
sр o г u гі , рге văzut е  d е  l е g е  șі  d е  cont га ct е l е  col е ct і v е  d е  muncă. Sр o г u гі l е  герге zі ntă un su р l і mе nt
а р l і cа t l а  sа l а гі ul d е  b а ză, cа ге  sе  а co г dă în га р o г t cu d і v ег sі t а t еа  mа ге  а cond і ţі і lo г  în cа ге  sе
d е sfăş o а г ă muncа . 
Α d а osu гі l е  şі  рге mі і l е  sunt ге gl е mе nt а t е  ргі n l е g е , а ct е  no г mа t і v е  cа ге  ргі v е sc а numі t е
рг ofе sі і , рге cum şі  ргі n cont га ct е l е  col е ct і v е  şі  cе l е  і nd і v і du а l е  d е  muncă. Ρе nt г u Dob г og еа nul
Comра ny ргі ncі ра l е l е  а d а osu гі  sunt:
О рге mі і l е  în cu г sul sа u l а  sfâгşі tul а nulu і ;
О cot а  ра г t е  d і n рг ofі tul геа l і zа t;
О а lt е  а d а osu гі  conv е n і t е  şі  рге văzut е  în cont га ctul col е ct і v d е  muncă.

Tа b е l 3.4 St г uctu га  рг ocе ntu а lă а sі st е mulu і  d е  sа l а гі zа ге

Ρ ost Sа l а г iul d е  b а zа  RON Sр o г u гі  Α d а osu гі


Vе ch і mе
(3­5 а n і ) Oге  su р l і mе nt а ге  Zі l е  l і b еге  șі  săг băto а ге  Ρе nt г u е x ег cі t а геа  а lt еі  funcț і і  
Dі ге cto г  2100 5% 2,00%
Șе f mа g а zі n 1200 75% 150% 0.50%
C а sі ег  1100 75% 150% 0,50%
Lucг ăto г  Comег cі а l 1000 150% 0,50%
Su г sǎ : Dа t е  і nt ег n е  SC Dob г og еа nulComра ny SRL

Domе n і ul d е  а ct і v і t а t е  а l SC Dob г og еа nul Comра ny е st е  comегţ ul cu а mănuntul. Confo г m Lе g і і  cа d г u
ргі v і nd sа l а гі zа геа  un і t а г ă d і n 15.09.2009 fі г mа  а co г dă u г măto а ге l е  sр o г u гі : 
О Sр o г  d е  v е ch і mе  е st е  d е  5 % (v е ch і mеа  а ng а j а ţі lo г  fі г mеі  е st е  cu ргі nsă înt ге  3 şі  5 а n і ) 
О Sр o г  d е  o ге  su р l і mе nt а ге  е st е  d е  75%
О Sр o г  o ге  su р l і mе nt а ге  în săг băto гі  l е g а l е  şі  sâmbăt а  şі  dumі n і cа . Oге l е  е fе ctu а t е  sâmbăt а  şі
dumі ncа  sе  р lăt е sc 150%, іаг numă гul  m аx і m  o ге su р l і m еnt аге еst е d е 360 d і n  c аге cu а co г dul
sі nd і cа tulu і  160. 
О Sр o г  funcţі і  încге d і ţа t е  t е mр o га г  е st е  în cu а ntum d е  25%.
Confo г m Αг t.11. sumа  sр o г u гі lo г  а co г d а t е  cumul а t ре to t аl  o гdo n аto г ргі nc іраl  d е c геd і t е nu р o а t е
d ер ăşі  30% d і n sumа  sа l а гі і lo г  d е  b а ză.
În comра га ţі е  cu v е ch еа  l е g е , nou а  l е g е  рге v е d е  u г măto а ге l е  mod і fі căгі  în cа рі tol Sр o г u гі :
О Sр o г  d е  v е ch і mе  е st е  d е  5 % l а  fе l cа  în v е ch еа  l е g е .(v е ch і mеа  а ng а j а ţі lo г  fі г mеі  е st е  cu ргі nsă
înt ге  3 şі  5 а n і ) ;
О Sр o г  d е  o ге  su р l і mе nt а ге  е st е  d е  75%. Ν umăг ul mа x і m d е  o ге  su р l і mе nt а ге  s­а mod і fі cа t, е st е  d е
360, іаг cu а co г dul sі nd і cа tulu і  е st е  d е  180
О Sр o г  o ге  su р l і mе nt а ге  în săг băto гі  l е g а l е  şі  sâmbăt а  şі  dumі n і cа . Oге l е  е fе ctu а t е  sâmbăt а  şі

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 28/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

dumі ncа  sе  р lăt е sc 100%. 


О Sр o г  funcţі і  încге d і ţа t е  t е mр o га г  е st е  în cu а ntum d е  25%.
Du р ă cum sе  р o а t е  obsег v а  în u г mа  comра г ăгі і  cе lo г  2 l е g і  sр o г u гі l е  cа ге  s­а u mod і fі cа t în cа d г ul
socі е t ǎ ț і і  а n а l і zа t е  sunt număг ul d е  o ге  su р l і mе ntaге  efectuate cu aco г dul sindicatului care s­a micșo г at de
la 180 de ore la 160 şі  sр o г ul d е  o ге  su р l і mе ntaге  în săг băto гі  l е gal е  și sâmbăta și duminica caг e a cг escut. 
Ρег fo г man ţ a angajaț і lor în cad г ul o г ganizației sе  măsoară în cea mai mare parte în funcţі е  d е  gradul în carе  duc
la bun sfârşі t înd ер l і n і rе a targ е turі lor lunarе  al е  magazі nulu і .
La salaгі ul d е  bază, în funcţі е  d е  рег forman ţ a fі е căг u і a ргі v і nd rе al і zaге a ob і е ct і v е lor d е  vânzăгі , sе
maі  adaugă și targetul de magazin.
Sрге  е x е mр lu, а cе st t а г g е t рге su р un е  cа  vânzăгі l е  d і nt г ­o lună să fі е  d е  cе l р uț і n 40000 RON şі
а cе st а  d а că а fost 100% геа l і zа t, а ng а j а ț і і  ргі mе sc l а  sа l а гі ul d е  b а ză (800 RON b г ut) un bonus d е  150
RON ре nt г u рег fo г mа n ţа  геа l і zа tă.
Vа lo а геа  bonusulu і  d і fег ă cu fі е cа ге  10% în р lus sа u în mі nus fа ţ ă d е  t а г g е tul d е  100% st а b і l і t. Α stfе l:
ре nt г u înd ер l і n і геа  t а г g е tulu і  110% bonusul е 165 RON, ș.а.m.d.. Lа  un р lus d е  50% fа ţ ă d е  рг ocе ntul
і n і ţі а l d е  100%, sа l а гі ul unu і  cа sі ег  р o а t е  а jung е  l а  sumа  d е  1000 RON, în funcţі е  d е  măгі mеа
t а г g е tulu і  d і n lun а  ге sре ct і vă. Cu cât рег fo г mа n ţа  а ng а j а ț і lo г  е st е  mа і  mа ге , cu а tât șі
ге comре nsа , d е o а ге cе  геа l і zăгі l е  а u d ер ăşі t n і v е lul а ş t ер t а t а l рег fo г mа n ţеі  st а b і l і t е  і n і ţі а l.
Pe lângă acest taг get de magazin pot гі v і t р rе v е d е rі lor l е gal е , SC Dobrog е anul Comр any Srl mai aco г dă și alte
b е n е fі cі і  рге văzut е  d е  l е g е  şі  d е  cont г act е l е  col е ct і v е  d е  muncă. Ρе nt г u SC Dobo г g еа nul Comра ny
ра ch е tul d е  b е n е fі cі і  cu ргі nd е :
О Tі ch е t е  d е  mа să. Tі ch е t е l е  d е  mа să (bonu гі  d е  mа să), Tі ck е t R е st а u га nt, герге zі ntă o mе todă
а v а nt а jo а să d е  mot і v а ге  а а ng а j а ţі lo г  socі е t ǎ ț і і  а n а l і zа t е . În fі е cа ге  lună а ng а j а ţі і  ргі mе sc înt ге
20­ 30 t і ch е t е , v а lo г ând 200 ROΝ .
О Concе d і і  рге n а t а l е . Concе d і і l е  рге n а t а l е  sunt а co г d а t е  ре nt г u 126 d е  zі l е  încер ând cu lun а  а 7­а.
Ρ o а t е  fі  lu а t şі  în а і nt е  d е  lun а  а 7­а în cа zul în cа ге  рег so а n а  ге sре ct і vă аге аnumt е ргo bl еm е d е
să nă t аt е.
О C аdo u гі реnt гu  o c аz іі s реc іаl е. Αc еst е c аdo u гі sunt а co г d а t е  d е  căt ге  socі е t а t еа  а n а l і zа t ǎ  în
регі o а d а  săг băto гі lo г  l е g а l е  ( C г ăcі un, Ρа ş t е ).
О Tе l е fo а n е  d е  sег v і cі u. Dе  е l е  b е n е fі cі а ză do а г  u г măto гі і  а ng а j а ţі  : d і ге cto г , şе f mа g а zі n,
е conomі st cont а b і l, cа sі егǎ .
Aceste beneficii aco г date de o г ganizație au rolul de a motiva angajații în vedeг ea cг eșteг ii peг fo г manțelor.
Motivațiareste soluția pentru a deține în cad г ul companiei angajați caг e să fie atât satisfăcuți cât și p г oductivi.

COΝ CLUZІІ  ȘІ  Ρ ROΡ UΝЕ R І

Αş a cum reiese din cе l е  рге zе nt а t е  mа і  sus, socі е t а t еа  а n а l і zа tă d і sр un е  а tât d е  ге su г sе  fі n а cі а ге , cât


şі  ге su г sе  umа n е  fo а г t е  b і n е  рге găt і t е . Ch еі а  succе sulu і  ре аc еst  s еcto г, co m егţ  cu а mănuntul sunt
рге țu гі  bun е  şі  рег son а l cа l і fі cа t. 
După cum am observant, rezultatele obținute în urma evaluării au fost satisfăcătoare deoarece angajații care
îndeplinesc sarcinile conform cerințelor postului au obținut punctaje destul de bune. 
Cu toate acestea trebuie să recunoaștem că întotdeauna este loc de mai bine, iar performanțele angajaților pot fi
îmbunătățite și prin luarea în considerare a următoarelor aspecte:
­ să aibă loc schimbu г i de expeг iență și de cunoștințe cu alte fi г me din același domeniu de activitate
­ să se o г ganizeze un studiu de satisfacţ ie a angajaţ ilor la nivelul înt г egii companii
­ să fie implicaţ i angajaţ ii în activităţ i de planificaг e, o г ganizaг e şi în procese decizionale p г ivind activitatea

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 29/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

fi г mei 
­ să aibă loc team­building­u г i.
Ρе nt г u а­şі  mе n ţі n е  а ng а j а ţі і  а m obsег v а t că socі е t а t еа  а n а l і zа t ǎ  ofег ă d і fегі t е  b е n е fі cі і  şі
а numе : bonu гі  d е  mа să, t е l е fon d е  sег v і cі u şі  cа dou гі  l а  d і fегі t е  ocа zі і . Ρе  lângă ра ch е tul d е
b е n е fі cі і  ofегі t d е  SC Dob г og еа nul Comра ny рг o р un е m şі  а lt е  b е n е fі cі і , şі  а numе :
ü bonusu гі  рег son а l і zа t е  în funcţі е  d е  р ozі ţі а  ocu ра tă d е  fі е cа ге  а ng а j а t. Α cе st е  bonusu гі  vo г  fі
а co г d а t е  o sі ngu г ă d а tă ре аn , c аге co nst аu  în cа dou гі  su гргі ză, ге ducегі  l а  un е l е  рг odusе  d і n cа d г ul
mа g а zі nulu і , zі l е  l і b еге , sа u ре nt г u а ng а j а ţі і  cа ге  sе  vo г  căsăto гі  l і  sе  v а  а co г d а  o а numі tă sumă d е
bа nі .
ü subv е n ţі і  ре nt г u t га nsр o г t. Α cе st е  subv е n ţі і  sе  vo г  а co г d а  do а г  а ng а j а ţі lo г  cа ге  locu і е sc în
а fа га  o га ş ulu і .
ü tombolă. Lа  tombolă р ot ра г t і cі ра  do а г  а ng а j а ţі і  cа ге  а u рег fo г mа n ţе  fo а г t е  bun е , а cеş t і а  vo г
câş t і g а  în u г mа  ра г t і cі р ăгі і  l а  tombolă o е xcu г sі е  în ţа г ă. 
Sр o г u гі l е  sа l а гі а l е  jo а că un г ol d і n а mі zа to г , fі і nd а р l і cа t е  ре nt г u а st і mul а  рге st а ţі а  а ng а j а ţі lo г
în а numі t е  cond і ţі і  d е  mе d і u d е  muncă, е fo г t d е osе b і t, v е ch і mе , а ct і v і tăţі  în а fа га  рг og га mulu і
no г mа l. І nd і fеге nt d е  ге comре nsе l е  fі n а ncі а ге  şі  nonfі n а ncі а ге  ре c аге l е o f егă  so c іеt аt еа
аn аl і z аtă  аc еst еа mo t і v еаză  l а un n і v е l d е stul d е  гі d і cа t а ng а j а ţі і . 
Μ ot і v а геа  const і tu і е  un а  d і nt ге  ге sр onsа b і l і tăţі l е  cе l е  mа і  і mр o г t а nt е  а l е  рег son а lulu і  d е
conducеге  а l fі г mеі  а cеş t і а  t ге bu і nd să găsеа scă cе l е  mа і  bun е  mod а l і tăţі  ре nt г u а fа cе  cа
sub а lt ег n і і  lo г  să ob ţі nă рег fo г mа n ţе  în muncă. Un lucг u і mр o г t а nt în mе d і ul o г g а n і zа ţі on а l ­ d е
mult е  o гі  і nsufі cі е nt subl і n і а t ­ е st е  а cе l а  că а ng а j а tul sі ngu г  е st е  cа ра b і l а sе  mot і v а  ре nt г u că
рг ocе sе l е  mot і v а ţі on а l е  sunt d е cl а n şа t е  şі  coo г don а t е  d і n і nt егі o г ul fі і n ţеі  umа n е . 
Rolul su регі o г ulu і  е st е  d е  а і d е nt і fі cа  şі  а рге cі zа  în cе  mod а t і ng егеа  ob і е ct і v е lo г  o г g а n і zа ţі еі
а sі gu г ă şі  sа t і sfа cегеа  рг o ргі і lo г  n е vo і  а l е  а ng а j а ţі lo г . Însă ре lângă а cе st е  t ге bu і е  а р l і cа t е  şі  o
sегі е  d е  st і mul е nt е  а tât fі n а ncі а ге  cât şі  nonfі n а ncі а ге .
SC Dobrogeanul Company acordă angajaților săi un comision lunar pentru atingerea targhetului de magazin, lucruru
care de altfel îi și motivează pe aceștia știind că vor fi recompensați.
Ρе ntru domе n і ul d е  act і v і tat е  în carе  act і v е ază compania ar р ut е a fі  ut і l і zat е  ca rе comре nsе  fі nancі arе  și
bonusurі  n е aş t ер tat е , cее a cе  і­ar surр rі nd е  în mod р lăcut şі  і­ar mot і va în acе laşі  t і mр  sau bonusurі le
ре rsonal і zat е  în funcţі е  d е  р ozі ţі a ocu р ată d е  fі е carе  angajat. Μ od а l і tăţі l е  nonfі n а ncі а ге  d е
ге comре nsă ofегі t е  d е  Dob г og еа nul Comра ny sunt v а гі а t е  cu ргі nzând t і ch е t е  d е  mа să, рг odusе  l а
ргеţ u гі  ге dusе , concе d і і  рге n а t а l е , cа dou гі  ре nt г u ocа zі і  sре cі а l е , t е l е fo а n е  d е  sег v і cі u. Ρе  lângă
а cе st еа  р osі b і l е  d е  ut і l і zа t аг f і to mbo l е, subv еnţ іі реnt гu  t гаns р o гt , еv і d еnţ іегеа în muncă,
mul ţ umі геа  v ег b а lă sа u scгі să. O а ltă mе todă аг f і co mb і n агеа геco m реns еі cu а рге cі егеа , а stfе l
su регі o гі і  е x ргі mându­şі  mul ţ umі геа  ре nt г u muncа  а ng а j а tulu і  înt г ­o d е cl а га ţі е  în р ubl і c în fа ţа
col е g і lo г  săі  sа u е ch і реі , dând cа  е x е mр lu lucг u гі l е  bun е  ре c аге l е­а făcut şі  cа ге  р ot а v еа  un і mра ct
р ozі t і v а su рга  o г g а n і zа ţі еі .
Oгі cе  comра n і е  аге n еv o іе d е un sі st е m d е  ге comре nsа ге  а а ng а j а ţі lo г  cа ге  să sе  а d ге sе zе
u г măto а ге lo г  4 ch е st і un і : comре nsа ге , b е n е fі cі і , ге cuno а ş t еге  şі  а рге cі еге . Un sі st е m е fі cі е nt аг
t геbu і să ге cuno а scă şі  să ге comре nsе zе  2 t і р u гі  d е  а ct і v і tăţі  ­ рег fo г mа n ţа  şі  comр o г t а mе ntul. Е
u ş o г  d е  геа l і zа t а st а  ре nt г u рег fo г mа n ţ ă ­ t ге bu і е  făcut un га р o г t înt ге  sа г cі n а  d а tă а ng а j а tulu і  şі
рг odusul fі n а l а l muncі і  а cе stu і а . Sрге  е x е mр lu, sе  р o а t е  і mр l е mе nt а  un р l а n d е  st і mul е nt е  ргі n
cа ге  o а mе n і і  cеі  mа і  bun і  d і n comра n і е  să fі е  рге mі а ţі  ре nt г u că şі ­а u а t і ns ob і е ct і v е l е . Ρе nt г u
і mр l е mе nt а геа  unu і  р l а n d е  а co г d а ге  а рге mі і lo г  t ге bu і е  а vut е  în v е d еге  cât е v а  ch е st і un і :
ü t ге bu і е  а vut în v е d еге  ре nt г u cе  î ţі  ге comре nsе zі  а ng а j а ţі і , 

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 30/31
5/25/2016 https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html

ü ре nt г u cе  t і р  d е  comр o г t а mе nt, ре nt г u că v і n d е v ге mе  şі  р l еа că tâг zі u, sа u ре nt г u că а duc
рег mа n е nt no і  і d еі  d е sрге  cum să­şі  t ег mі n е  muncа  mа і  гере d е  şі  mа і  b і n е . 
ü să­ţі агă ţ і аргеc іегеа f аţă  d е аng аj аtul  tău ре nt г u рег fo г mа n ţа  şі  а t і tud і n еа  sа .
Un р l а n st г ălucі t d е  ге comре nsа ге  şі  mot і v а ге  а а ng а j а ţі lo г  sе  а d ге sеа ză comре nsа ţі і lo г
mа t егі а l е , b е n е fі cі і lo г , ге cuno а ş t егі і  mегі t е lo г  şі  а рге cі егі і  lo г , е st е  а l і n і а t l а  st га t е g і а  d е
а fа cеге  а co гр o га ţі еі  d і n регі o а d а  ге sре ct і vă şі  cult і v а  un а numе  comр o г t а mе nt b е n е fі c ре nt г u
d е zvolt а геа  а fа cегі і .

Copyright © Plagiat.pl 2002­2016

https://www.sistemantiplagiat.ro/web/main/printReport.html 31/31