Sunteți pe pagina 1din 9

AUTORIZAIA

DE MEDIU

Profesor coordonator:

Student:

Lector univ. dr. Roxana Mihaela Prisacariu

Sfichi Mihaela

Iai,
22- 05- 2015

Cuprins
1

I.
II.

Introducere3
Necesitatea obtinerii autorizatiei de mediu4
II.1 Avizul de mediu................................................................................................4
II.2 Acordul de mediu.............................................................................................5
II.3 Autorizatie integrata de mediu.......................................................................6
II.3.1 Prevederile autorizatiei integrate de mediu....6
III.
Proceduri de autorizare si competente de emitere6
IV.
Sanctiuni7
V.
Cand se solicita autorizatia de mediu?...................................................................7
VI.
Lista documentelor necesare pentru eliberarea autorizatiei de mediu...8
VII. Valabilitate8
VIII. Bibliografie9

I.

Introducere

Fara ocrotirea mediului, nu se poate asigura dezvoltarea durabila. Dezvoltarea durabila


include protectia mediului, iar protectia mediului conditioneaza dezvoltarea durabila. Cerintele si
exigentele existente la nivelul Uniunii Europene impun o noua abordare a problemelor globale de
mediu, din punct de vedere al efectelor si presiunii asupra mediului si a tuturor consecintelor
dezvoltarii socio-economice.
Problemele de protectie a mediului sunt deosebit de complexe si vizeaza toate sectoarele
de activitate: economice, sociale si politice. Rezolvarea acestor probleme reclama participarea
tuturor celor implicati in poluarea factorilor de mediu: agenti economici, departamente, ministere,
dar si a acelora care sunt interesati in ocrotirea mediului: in primul rand populatia si
reprezentantii ei alesi in diverse organisme, organizatii neguvernamentale, intreaga structura
statala. Protectia mediului prezinta pentru toti o intrecere si multe oportunitati. Trebuie sa se ia in
considerare nu numai dorinta populatiei de a trai intr-un mediu sanatos, ci si pagubele cauzate de
poluare si schimbarile climatice.
Protejarea mediului nu trebuie sa se transfome prin ea insasi intr-o frana asupra dezvoltarii si a
consumului. Standardele inalte de mediu sunt de asemenea impulsuri pentru activitatea de
inovatii, creaza astfel noi piete si oportunitati de afaceri. In schimb, trebuie gasite cai de
imbunatatire a calitatii cresterii economice si a altor activitati umane care sa rezolve in acelasi
timp cererea de bunuri si servicii si mentinerea unui mediu sanatos. Trebuie separat impactul
asupra mediului si degradarea sa de cresterea economica, prin investitii in ecoeficienta prin
folosirea a cat mai putine resurse pentru obtinerea de profituri economice sau obtinerea de
valoare adaugata. Planurile de consum trebuie sa devina mai durabile.
Resursele planetei, in special cele regenerabile precum solul, apa, aerul si padurile, sunt puternic
influentate de societate. Este necesara o strategie focalizata pe masuri, precum taxe si stimulente,
pentru a asigura o folosire durabila a resurselor.
Pe scurt, trebuie incurajata dezvoltarea unei societati ale carei masini nu polueaza, ale carei
deseuri sunt reciclate sau depozitate in siguranta, ale carei surse de energie si tehnologii nu duc la
incalzirea globala a Planetei, ale carei produse, de la computere la jucarii ale copiilor, nu
disperseaza substante periculoase in mediu, a carei mancare sau activitate (afaceri, turism,
agricultura) sunt planificate pentru a proteja biodiversitatea, habitatele si terenurile.

II.

Necesitatea obtinerii autorizatiei de mediu

Romania in cadrul procesului de negociere cu Comisia Europeana si in Tratatul de aderare


la Uniunea Europeana si-a asumat obligatii de indeplinit aferente capitolului 22 'Protectia
mediului',obligatii ce reveneau tarii noastre in calitate de stat in curs de aderare. Societatile a
caror activitate se incadreaza in categoriile de activitati industriale si instalatiile pe care le detin
au capacitatile deproductie mentionate in ordonanta de mai sus sunt obligate pentru a putea
functiona sa obtina autorizatie integrate de mediu .
In Romania cerintele specifice privind abordarea integrata sunt transpuse in totalitate prin OUG
nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr.
645/2002, care a fost abrogata prin aparitia OUG152/2005 si prin aprobarea lg.84/2007, privind
prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii.
Autorizatiile de mediu reprezinta instrumentele juridice care imbraca forma unui act
administrativ, eliberate in conditiile prevazute de reglementarile legale privind procedura de
autorizare de catre autoritatile administrative centrale si teritoriale care au in competenta protectia
mediului.
In urma modificarii si completarii Legii 137/1995 prin OUG 91/2002 aprobata prin Legea
29/2003 la autorizatiile de mediu reglementate initial se reglementeaza o noua autorizatie, avizul
de mediu pentru planuri si programe care pot avea efecte semnificative asupra mediului precum
si acordul integrat de mediu si autorizatiile integrate de mediu.

II.1 Avizul de mediu se elibereaza in urma evaluarii de mediu pentru anumite planuri
si programe.
Definitia legala (anexa la OUG 91/2002) precizeaza ca evaluarea de mediu consta in
elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului si a autoritatilor competente implicate in
implementarea unor anumite planuri si programe, luarea in consideratie a raportului de mediu si a
rezultatelor acestor consultari in procesul decizional si asigurarea informarii asupra deciziei luate,
conform legislatiei in vigoare.
Relativ logic aceasta definitie sintetizeza practic procedura legala. In cadrul definitiilor
din anexa mentionata este definit si avizul de mediu pentru planuri si programe emis de
autoritatea competenta (conform legii) care confirma integrarea aspectelor privind protectia
mediului in planul sau programul supus adoptarii. Este vorba, desigur, de respectarea
obligativitatii de a lua in consideratie protectia mediului pentru orice strategie, politica, plan de
dezvoltare pentru a se ajunge la o dezvoltare durabila.
Domeniile specifice avute in vedere pentru evaluarea de mediu a anumitor planuri si
programe sunt: amenjarea teritoriului si urbanism, utilizarea terenurilor agricole, agricultura,
silvicultura, piscicultura, transportul, energia, industria inclusiv activitatea de extractie,
gospodarirea deseurilor, gospodarirea apelor, telecomunicatiile si turismul.
4

Raportul de mediu, care cuprinde si rezultatul evaluarii de mediu pentru planurile si


programele respective se anexeaza la planul sau la programul inaintat spre aprobare la nivel
national, regional sau local.
Autoritatile competente emit aviz de mediu pentru planuri si programe, ca urmare a
efectuarii evaluarii de mediu si a anlizarii raportului de mediu. Avizul de mediu pentru planuri si
programe are aceeasi perioada de valabilitate ca si planul sau programul pentru care a fost emis,
in cazul in care nu intervin modificari ale respectivului plan sau program.
Procedura de evaluare de mediu, structura raportului de mediu si conditiile de emitere a
avizului de mediu pentru planuri si programe, inclusiv cele cu efecte transfrontiera, se stabilesc
prin hotarare a Guvernului.
Aprobarea planurilor si programelor este conditionata de existenta avizului de mediu
pentru respectivul plan sau program.
Evaluarea de mediu, la care ne-am referit mai sus, nu se efctueaza pentru planurile si
programele financiare sau bugetare sau pentru cele al caror unic scop este apararea nationala ori a
protectiei civile. Mentionam ca, autoritatile competente pentru eliberarea avizului de mediu sunt
autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si autoritatile publice teritoriale pentru
protectia mediului.
De asemenea, prin modificarile aduse legii 137/1995 se precizeaza ca solicitarea si
obtinerea avizului de mediu sunt obligatorii in cazul in care titularii de activitati urmeaza sa
deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de
active, fuziune, divizare urmata de lichidare, lichidare, concesionare.
Credem ca situatiile, sus mentionate, se refera la avizul de mediu pentru stabilirea
obligatiilor de mediu luate in considerare ca prevederi ale unui program conformare, in vederea
asumarii acestora de catre partile implicate in cazul schimbarii titularului unei activitati cu impact
asupra mediului si sau modificarea ori incetarea unor astfel de activitati inclusiv pentru situatiile
enumerate in alineatul precedent.
Acest aviz este emis cu scopul cunoasterii impactului asupra mediului, oferindu-se,astfel,
posibilitatea unor tranzactii intre partile implicate precum si a asumarii responsabilitatilor.
Un alt aviz de mediu eliberat de autoritatea centrala priveste, are in vedere in primul rand
protectia mediului si se refera la omologarea produselor de uz fito-sanitar.
II.2 Acordul de mediu
Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt de asemenea obligatorii pentru proiectele
publice sau private de investitii noi sau de modificare a celor existente ce ar putea avea impact
asupra mediului.
Acordul integrat de mediu stabileste conditiile de realizare a unei activitati inca
din etapa de proiectare care si asigure ca instalatia corespunde cerintelor legislatiei in vigoare
(OUG34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii aprobata prin Legea
645/2002).
Acest acord poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale instalatiilor
situate pe acelasi amplasament.

II.3 Autorizatie integrata de mediu - act tehnico-juridic emis de autoritatile competente,


conform dispozitiilor legale in vigoare, care da dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o
instalatie, in anumite conditii care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor privind
prevenirea si controlul integrat al poluarii. Autorizatia poate fi eliberata pentru una sau mai multe
instalatii sau parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament si care sunt exploatate de acelasi
titular (L.137/95, Anexa).
Autorizatia integrata de mediu se elibereaza pentru activitatie cu impact semnificativ
asupra mediului, care se supun evaluarii impactului asupra mediului, activitati care fie sunt
prevazute expres in lege, fie sunt supuse etapei de incadrare in procedura de evaluare a
impactului asupra mediului.
II.3.1 Prevederile autorizatiei integrate de mediu
Autorizatia integrata de mediu se elibereaza de catre autoritatile competente pentru
protectia mediului in baza solicitarii titularului de activitate/operatorului, care trebuie sa cuprinda
descrierea urmatoarelor elemente:
a) amplasamentul prevazut pentru operare;
b) instalatia si activitatile desfasurate, din care sa rezulte natura si amploarea acestor activitati;
c) materiile prime si auxiliare, substantele si tipul de energie utilizata sau produsa de instalatie;
d) sursele de emisie ale instalatiei;
e) starea amplasamentului instalatiei;
f) impactul activitatii asupra mediului, ca intreg;
g) natura si cantitatea de emisii previzibile ale instalatiei in fiecare element component al
mediului, astfel incat sa fie posibila o identificare a efectelor semnificative ale emisiilor asupra
mediului;
h) tehnologia prevazuta si alte tehnici utilizate pentru prevenirea emisiilor provenind de la
instalatii, iar daca aceasta nu este posibila, pentru reducerea lor;
i) masurile prevazute pentru prevenirea producerii si valorificarii deseurilor generate de
instalatie;
j) masurile prevazute pentru supravegherea emisiilor in mediu;
k) alte masuri stabilite pentru indeplinirea obligatiilor de baza;

III. Proceduri de autorizare si competente de emitere


In cele ce urmeaza, vom utiliza la modul generic expresiaprocedura de autorizare atat
pentru procedurile prevazute de lege pentru emiterea acordului de mediu, cat si pentru
procedurile prevazute pentru emiterea autorizatiei de mediu, inclusiv a acordurilor/autorizatiilor
integrate de mediu.
Autoritatile publice pentru protectia mediului aplica proceduri diferentiate, dupa caz, de
emitere a avizului, acordului sau a autorizatiei de mediu, in functie de impactul asupra mediului
al proiectelor si activitatilor supuse procedurii de autorizare. Procedurile diferentiate si
6

competentele de emitere a avizelor, acordurilor[1] si a autorizatiilor[2] de mediu, inclusiv


procedura de participare a publicului, se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii publice
centrale pentru protectia mediului.
Pentru proiectele propuse pe teritoriul Romaniei, care pot avea efecte semnificative pe
teritoriul altor tari, se aplica prevederile Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului
in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr.
22/2001.' (L.137/95, art. 11)

IV. Sanctiuni
Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei
(RON):
a)nerespectarea prevederilor privind obligatia operatorului de a obtine autorizatia integrata de
mediu, in scopul exploatarii instalatiei;
b)obligatia operatorului de a intocmi un plan de masuri obligatorii, in vederea obtinerii
autorizatiei integrate de mediu;
c)obligatia operatorului de a respecta oricare dintre conditiile prevazute in autorizatia integrata de
mediu;
d)obligatia operatorului de a informa autoritatile competente despre orice modificare in
exploatare si modificare substantiala pe care doreste sa o aduca instalatiei;
e)obligatia operatorului de a comunica la termenele stabilite prin autorizatia integrata de mediu
rezultatele monitorizarii emisiilor provenite din instalatie sau, in termen de maximum 24 de ore
din momentul producerii, a oricaror emisii aparute incidental, accidental ori ca urmare a unui
accident major.
(2)Faptele prevazute la alin. (1) lit. c)-e) se sanctioneaza cu suspendarea autorizatiei integrate de
mediu potrivit prevederilor Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
(3)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul anume
imputernicit din cadrul autoritatii competente.

V.

Cand se solicita autorizatia de mediu?

Solicitarea si obtinerea autorizatiei de mediu sunt obligatorii atit pentru desfasurarea


activitatilor existente, cat si pentru inceperea activitatilor noi.Solicitarea unei autorizatii de mediu
se face cu minimum 45 de zile inainte de expirarea unei autorizatii de mediu existente.
7

VI. Lista documentelor necesare pentru eliberarea


autorizatiei de mediu
- Cerere pentru eliberarea autorizaiei de mediu in doua exemplare, stampilate,
semnate,inregistrata-Fisa de prezentare si declaratie (Anexa nr.2 conform modelului
Ord. MMDD 1798/2007)-Dovada ca a facut publica solicitarea prin cel putin una din metodele
de informare specificate inanexa 3 la Ord. MMDD 1798/2007.
-Piese desenate (plan de situatie, plan incadrare in zona)
-Proces verbal de constatare pentru verificarea respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul
demediu intocmit conform Ord. MAPM nr.860/2002 sau nota privind stadiul de realizare
a programului de conformare existent, dupa cazFunctie de specificul activitatii, A.P.M. poate
solicita, dupa verificarea amplasamentului si analizadocumentelor depuse, informatii, acte
sau documente suplimentare.

VII. Valabilitate
Potrivit OUG nr.195/2005 privind Protecia Mediului , art. 14 valabilitatea autorizatiei de
mediueste de 5 ani.

Bibliografie

1. Suport de curs Dreptul mediului, Prof. Univ. dr. Gheorghe Durac


2. Ordonanta de urgenta nr. 152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea si controlul
integrat al poluarii
3. www.scribd.com