Sunteți pe pagina 1din 722

Preotul Profesor DUMITRU STNILOAE

SPIRTrUALITATE I COMUNIUNE
N LITURGHIA ORTODOX

C A R T E TIPRIT C U B IN E C U V N T A R E A
PREA FERICITULUI PRINTE

TE O C T I S T
PATRIARHUL BISERICII O R T O D O X E R O M N E

Ediia a II-a

E D IT U R A INSTITUTULUI BIBLIC I D E M IS IU N E
A L BISERICII O R T O D O X E R O M N E
B U C U R E T I - 2004

Ilustraia copertei: "De Tine se bucur". Icoan din sec. XVI, M-rea Sfnta
Ecaterina, Sinai.

- 2004
E D IT U R A INSTITUTULUI BIBLIC I D E M IS IU N E
A L BISERICII O R T O D O X E R O M N E
I.S.B.N. 973-616-020-3

PRECUVNTARE
"Cnd e s te v o r b a d e c e le c e s e s v r e s c la S f n ta Liturghie,
n e s p u n e S fn tu l N ic o la e C a b a s ila , to a te n e d u c cu g n d u l la
lu c ra re a m n tu ito a re a lui H ristos, p e n tru c a p riv e lite a ei fiind n
fa fa o c h ilo r notri, s n e s fin e a s c s u fle te le i astfel s d e v e n im
v red n ici d e p rim ire a S fin te lo r D aruri. C c i d u p cu m o d in io a r
a c e a s t lu c ra re a iz b v it lu m e a d e m o a rte , tot a a i a c u m , fiind
m e r e u c o n te m p la t , e a m b u n t e te i a p r o p ie d e D u m n e z e u
s u fle te le c e lo r c e o a u n fa ta ochilor" ( Tlcuirea D u m n e z e ie tii
Liturghii, I, trad. d e Pr. p ro f. E n e B ran ite, E .I.B .M .B .O .R ., 1 9 9 7 ,
p. 11). A c e a s ta , cu att m ai m u lt cu ct S f n ta L iturgh ie - centrul
i in im a v ie a cultului cretin - a fo st s v r it p rim a d a t chiar
d e M ntuitorul lis u s H ristos, n ain te d e S fin te le Patim i, d e C ru
c e a , d e n v ie re a i d e n la re a S a la ceruri, c n d , la C in a c e a d e
T ain , p rin in stitu irea E u h aristiei i prin p o r u n c a "Aceasta s
fa cei intru p o m e n ir e a M e a " (Lc. 2 2 , 19), s -a rn d u it prin c e r e a s
c a P ro n ie c a to a te g e n e ra iile d e c re d in c io i cretini -

p n la

sfritu l istoriei - s s e p o a t m p rti, prin S fin tele T a in e , n


m o d real i d e p lin d e h a ru l m n tu ito r n e c re a t d at lum ii prin
J ertfa i n v ie re a Fiului lui D u m n e z e u n o m e n it p en tru a n o a str
iz b v ire , s p r e v ia ta d e v e c i ntru m p r ia Sfintei T reim i.
Prin S f n ta L itu rgh ie d e v in e o m u l c re d in c io s i strd aln ic
ntru d o b n d ir e a virtuii p rta T ru p u lu i jertfit, nviat i n d u m
n ezeit al lui H ristos, p re g u s t n d a stfe l b u c u r ia n e a ju n s a c o m u
niunii d e iu b ire d in m p r ia c e a f r d e sfrit a lui D u m n e z e u
C e l n T r e im e p re a m rit. i c e l c a re n e -a dru it i a c e a s t n en tre
cu t t lcu ire d o g m a t ic i att d e c a ld d u h o v n ic e a s c a Liturghiei
o rto d o x e , P reo tu l P ro fe s o r d e vie i n e t e a r s p o m e n ir e D u m itru
S t n ilo a e , n e lu m in e a z a stfe l latu ra com u n itar-Iitu rgic a m n
tuirii n o a stre : "C h iar d a c e x is t i u n u rc u in d iv id u al al c red in
c io ilo r s p r e D u m n e z e u p rin c u r ire a d e p a tim i..., a c e s t u rc u
n -ar p u t e a a v e a lo c d a c n -ar fi a ju tat d e u n u rc u liturgic s p re
D u m n e z e u , c a re s e n f p tu ie te d e fie c a re m p r e u n c u o b t e a
celorlali c re d in c io i. A c e s t u rc u e su sin u t d e H ristos C e l nviat
i unit cu credincioii prin Sfn ta m prtanie" (p. 8). Cci "de vre m e
c e e s t e o singur P in e (H risto s), n trete Sf. A p o s to l P a v e l, noi,
c e i m uli, un sin g u r trup s u n te m , fiindc toi din tr-o singur Pine
n e m p rt im " (I Cor. 10, 17). C t d e p u te rn ic a r tre b u i s r s u n e
a c e s te d u m n e z e ie ti cu vin te, -

c a re n e r e v e le a z c o m u n iu n e a

a d n c , fiintial, d in tre toti cei c e s e s o c o t e s c , s e sim t i s e corn-

PRECUVNTARE

p o rt ca fiind ai lui Hristos ~, n. contiinele tuturor celor care se


a m g e s c cu gndul c-i pot afla pacea cu D um nezeu i cu ei
nii, i d e c i m n tu ire a , e v it n d n c h in a re a m p re u n cu o b t e a
c e lo r d re p tc re d in c io i i, m ai grav, ch iar p a rtic ip a re a la S f n ta
Liturghie, s u b v ic le a n u l p re te x t al n epu tin ei d e a s e re c u le g e n
p r e a jm a alto r s e m e n i.
A su p ra acestei prim ejdii, a nchiderii ntr-o izolare egoist s a u a
lipsei d e consideraie fa d e a p ro ap ele, struie cu ndreptire
sfinitul autor al tratatului d e fa, cn d sp u n e: "aceasta o d ep rin d em
n cursul Sfintei Liturghii: tran scen d em a sa u ridicarea noastr peste
interesele e g o ise i trupeti ce n e leag d e lu m e i unirea n oastr n
d u h d e je rtf cu Hristos i, prin El, cu Tatl n Sfntul Duh. Iar
a d u n n d u -n e toi n am bian a d e com u n iu n e a Sfintei Treim i, ntrim
c o m u n iu n e a ntre noi... Iar c o m u n iu n e a realizat ntre credincioi n
am b ia n a Sfintei Treim i este u n a cu m pria Sfintei Treimi" (p. 9).
B ise ric a fiind "m pria an ticip at a Sfintei Treim i" (p. 10), a
c r e d e c poi s tr b a te ,

cu n d e jd e d e

iz b n d , p r im e jd io a s a

m a r e a vieii re fu z n d n c o r p o r a r e a - re a l , iu b ito a re , r e s p o n s a
b il fa d e s e m e n i i activ prin fa p te v irtu o a se , d e d ru ire i
le p d a r e d e s in e - n T ru p u l m istic al D o m n u lu i H ristos, s e v a d o
v e d i o p ie rz to a re n e la re . C ci n u m a i n B ise ric s e s v r e te ,
d u p D u m n e z e ia s c a p o r u n c (Lc. 2 2 , 1 9 ), n m o d n e s n g e r o s i
n en treru p t - s u b ch ip u l pin ii i al vinului, p re f c u te prin p u t e re a
D u h u lu i S fn t, la r u g c iu n e a p reo tu lu i slu jito r i a cred in cio ilo r,
n D u m n e z e ie s c u l T ru p i D u m n e z e ie s c u l S n g e a le D o m n u lu i S f n ta J e rtf "sp re t m d u ir e a su fletu lu i i a trupului", "sp re ier
ta re a p c a te lo r i s p r e viaa d e veci" (L itu r g h ie i E .I.B .M .B .O .R .,
2 0 0 0 , p. 1 7 7 ), p e n tru tot o m u l c a re , p o c in d u -s e cu z d ro b ire d e
in im p en tru p c a te le s v rite , a le a r g cu b u n n d e jd e la M n
tuitorul lum ii i "nem u ritoru l m prat" - H ristos Iisus.
S f n ta Litu rgh ie e s te nu o s im p l a d u n a r e d e rn d u ieli, ru g
ciuni, cn tri i gestu ri s im b o lic e , ci e a a d u c e - ori d e c te ori
e s te s v r it - s u b privirile i n a u zu l n ostru , cel m ai im p o rtan t
i s a c ru

e v e n im e n t al istoriei o m e n e ti, d u p

c d e r e a pro to -

prin ilor n p c a t: fap u l m ntuirii n o a s tre din m o a rte a v e n ic ,


d in ia d u l d e z n d e jd ii i d e s u b p u te re a d ia v o lu lu i i a p c a tu lu i,
p rin ic o n o m ia Iui D u m n e z e u C e l ntreit n P e rs o a n e , artat n
n tru p a re a , p tim ire a i n v ie re a cu trupul a C e le i d e a d o u a Per
s o a n e d iv in e, prin C a re a m i fo st zidii - Fiul i C u v n tu l cel v e
nic al lui D u m n e z e u . tiind a c e s te a , "cum v o m sc p a n o i ntrea-

PRECUVNTARE

b Sf. A p o s t o l P av el, dac fi-v o m n ep s to ri fa d e o astfel d e


m n tu ire? " (E vrei 2, 3 ). C u m n e v o m n d rep ti n oi o a r e p e n tru o
a s e m e n e a n e p s a r e , c n d tim c S v rito ru l S fintei J ertfe, la
fie c a re S f n t Liturghie, e s te n su i D o m n u i H ristos?: "Cci T u eti
C e l c e a d u c i i C e l c e T e a d u c i, C e l c e p rim eti i C e l c e T e m
pri, H risto a se , D u m n e z e u l nostru" (Liturghier, ed . cit., p. 1 4 9 ).
Printele P ro feso r Dum itru Stniloae, tiind att d e b in e c n Bi
seric tot c e privete ic o n o m ia mntuirii noastre s e afl ntr-o tainic
i d e n e d e sf c u t legtur, c o n d u c e p a s cu p a s n elegerea n oastr
ctre cu p rin d erea d u m n ezeietilor nelesuri din Sfnta Liturghie,
exp licn d u -n e m ai nti, printr-o a d ev rat m ystagogie, chipurile lo
caului b isericesc i rostul sfintelor ic o a n e n cultul ortodox.
Tlcuirea, d e o p o triv cu acrivie d o g m a tic i cu n e a se m u it
sim ire d u h o v n ic e a sc , a rn duielilor D u m n ezeietii P roscom id ii s a u a p ro a d u c e rii darurilor d e p in e i vin pen tru S fn ta J ertf - , a
Liturghiei c e lo r ch em ai i a p o i a Liturghiei cred in cioilor n e d e s
c o p e r m reia cu a d e v ra t c o sm ic a celei m ai sfinte s lu jb e a
Bisericii noastre: S f n ta Liturghie. Prin e a s e a d u n , n ch ip nevzut,
s p re a p re a m ri i a s e b u c u r a d e r o a d e le n ep tru n sei iubiri d e o a
m en i a lui D u m n ezeu , i drepii i proorocii Vechiului Testam ent, Sfin
ii A p ostoli, toi cei c e s-au sfinit n v r e m e a harului, to ate sfintele
Puteri cereti, n treaga a c e a s t slvit ce a t a c e lo r ce s l lu ie sc
u n d e "strlucete lu m in a Feei lui D u m n ezeu " a v n d n ain tea lor p e
P reasfn ta n s c to a re d e D u m n e z e u i P u ru rea F ec io a r Maria.
A ceast s lu jb d u h o v n iceasc s e a d u c e att pentru iertarea p
catelor celor vii i sp re m prtirea lor cu Sfntul Duh, prin prim irea
Sfintelor T aine ale lui Hristos, ct i "pentru cei adorm ii ntru credin:
strm oi, prini, patriarhi, prooroci, apostoli, propovduitori, evangheliti, m ucenici, mrturisitori, pustnici, i pentru tot sufletul cel
drept, care s-a svrit ntru credin" (Liturghier, ed. cit., p. 165).
Mai mult, B iserica s e ro a g c a s u b harul izbvitor al Sfintei Jertfe
a d u s e la Sfnta Liturghie s fie a d u s "toat lum ea", toat zidirea.
"Cci tim , n e s p u n e i Sfntul A p o sto l Pavel, c p n a c u m toat
fptura suspin laolalt i sufer-n durerile naterii" (Rom . 8, 22).
Astfel, iu birea ntreolalt, primindu-i p u terea din iu birea fa d e noi
a lui Hristos - Viaa care a biruit m oartea, este tem eiul ndjduirii n
n vierea i n em u rirea noastr fericit, n v e d e re a m prtirii cu
Hristos "mai ad ev rat n ziua c e a nenserat a m priei Sale" (Liturghier, ed. cit., p. 180). C ci "noi tim c am trecut din m o a rte la
via, pen tru c iu b im p e frai", n e ad e v e re te Sfntul Evanghelist

PRECUVNTARE

Io an ( l

3,

14). U rm n d Sfintelor Scripturi i nvturii Sfinilor

Prini, aceste nepieritoare adevruri ni le tlm cete aici, apropiindu-le minii i inimii noastre, cu daru-i bin ecu n oscu t, Printele n o s
tru Dum itru Stniloae.
D e z v lu in d u -n e , att d e inspirat, "coninutul n egrit d e a d n c
i d e b o g a t al cred in ei cretin e'1 (p. 8 ), p re z e n t - n c e p n d ch iar
c u a m b ia n t a s p e c ific oricru i lo c a b is e r ic e s c c re tin -o rto d o x n sfin te le rostiri, ru gciu n i, im n e , cn tri, n r s p u n s u rile c re d in
cioilor, c a i n a c te le s im b o lic e i m ic rile liturgice d in c u rsu l
Sfin tei Liturghii, P rin tele P ro fe s o r d u m itru S t n ilo a e , c a re a p u
b lic a t ed iia I a a c e ste i cri u n ic e d u p ap ariia T e o lo g ie i D o g m a
tice O r t o d o x e i a Spiritualitii O r t o d o x e , s o c o tim c a dorit i n
fe lu l a c e s t a s n e n v e d e r e z e m a r e le a d e v r al cred in ei n o a s tre
d re p tm rito a re : o ric e c u n o a t e r e u m a n , o rict d e n alt, i o ric e
n f p tu ire i trire sp iritu a l a le o m u lu i, orict d e n lto are, a u
c u a d e v r a t v a lo a r e i su n t d in u ito a re d o a r d a c iz v o r s c din
m p rt ire a n o a s tr - n d r e a p ta cre d in i d u p o a te n t p r e
g tire i c e rc e ta re d e s in e - cu "Pinea c e a vie" (Io a n 6, 5 1 ), cu
H ristos C e l n sc u t, jertfit, nviat i nltat cu T ru p u l la ceru ri p e n
tru m n tu ire a s a u n d u m n e z e ir e a n o astr.
A a d a r, b in e c u v n t n d cu ra r b u c u rie p u b lic a r e a a c e s te i n e
p reu ite lu crri c a re , f r nici o n d o ia l , p e m uli i v a fa c e m ai
con tien i d e v a lo a r e a c ru c ia l i d e fru m u s e e a c e r e a s c a S fin
tei Liturghii o r t o d o x e , i p o m e n in d cu a d n c re c u n o tin n ain
t e a "Printelui n d u r rilo r i D u m n e z e u lu i a toat m n g ie r e a "
(II Cor. 1, 3 ) p e a u to ru l ei, P reo tu l i D a s c lu l n ostru , al tuturor,
D u m itru S t n ilo a e , rostim m p re u n cu d n su l: "D ac o m u l e s te
flinta c a re s e n tre a b d e s p r e sin e , iar n tre b a re a fu n d a m e n ta l
este: v o i p u t e a n v in g e m o a rte a ? , L iturgh ia i d r s p u n s u l afir
m ativ, o d a t cu re m e d iu l c e n c e p e n c din cu rsu l ei s-l n t
r e a s c s p r e n v in g e re a m orii. E a i d r s p u n s u l c v a n v ia i
to to d a t a rv u n a nvierii, p rin u n ire a c u Hristos".
La srbtoarea
Sf. M ucenic Ioan Valahul, 2 0 04

A R H IE P IS C O P A L B U C U R E T IL O R ,
M ITROPOLIT A L M U N TE N IE I I D O B R O G E I
LOCIITOR A L C E Z A R E E I C A PAD O C IEI

I
PATRIARH A L B ISE R IC II O R T O D O X E R O M N E

INTRODUCERE
n cartea Spiritualitatea ortodox* am nfiat crete
rea n viaa spiritual a cretinului privit ca persoan apar
te. Dar chiar din ea s-a vzut c lucrul acesta implic, cel
puin pn la un loc, relaia lui cu semenii, cci curirea *
lui de patimi i creterea In virtui, ca baz pentru rugciu
nea curat, nu se pot realiza dect n relaia iubitoare cu
semenii si.
n aceast lucrare, voim s mergem mai departe i s
artm c rugciunea permanent a cretinului ca persoa
n aparte presupune o nclzire prealabil i des repetat
a lui prin rugciunea fcut mpreun cu alii.
n general, o spiritualitate adevrat e o spiritualitate *
vie, care angajeaz toat fiina omului. Ca atare, ea e ali
mentat de o comuniune n rugciune i de manifestarea
identitii de credin ntre mai muli. Numai aceast comu
niune nclzete viaa spiritual a fiecruia. O spiritualitate v
urmrit de unul singur se rcete, se usuc, devenind mai
mult o cugetare teoretic ce angajeaz doar mintea, i
aceasta din cnd n cnd. De spiritualitate ine n mod ne
cesar comuniunea. Viaa fiecruia sporete n legtur cu
alii, i vine de la alii. Spiritualitatea aceasta vie, care cu
prinde ntreaga fiin uman i e alimentat de comunica
rea cu alii, crend comuniunea, se ntreine n cretinism
prin Sfnta Liturghie. Ea primete n Liturghia ortodox o
pecete proprie.
* Reeditat n anul 2002, sub titlul Ascetica i Mistica Bisericii
Ortodoxe, de Editura Institutului Biblic i de Misiune Ortodox (EIBMO).

SPIRITUALITATE I COMUTIIUTIE J/YLITURGHIA ORTODOX

* Dac spiritualitatea nseamn coninutul credinei ex~


periat n trirea lui vie, Liturghia ortodox face aceasta ntr-un
mod deosebit de accentuat. Aceasta rezult i din faptul
urmtor; spiritualitatea i arat cretinului i o cale pe care
are s nainteze la o trire tot mai deplin a coninutului
credinei, sau a lui Dumnezeu, deci l duce i spre o int.
Cretinul ortodox se apropie prin ea tot mai mult de tinta
desvririi sale, aa cum o nelege credina sa. Dar se
poate spune i c de aceast desvrire i adncire n cre
din tine comuniunea ntre el i ceilali cretini i deci
crearea unei comuniti tot mai strnse ntre ei. Nu se
poate nimeni desvri i adnci n credin fr ajutorul
altora i fr s-i arate naintarea sa n desvrire n rela
iile cu alii.
Liturghia ortodox satisface i aceast trebuin, n
mod deosebit de accentuat, hrnind comuniunea spiritual
ntre cretini cu coninutul negrit de adnc i de bogat al
credinei cretine. Chiar dac exist i un urcu individual
al credincioilor spre Dumnezeu prin curirea de patimi,
prin dobndirea virtuilor i prin contemplarea raiunilor
creaiunii, acest urcu n-ar putea avea loc dac n-ar fi aju
tat de un urcu liturgic spre Dumnezeu, care se nfptu
iete de fiecare mpreun cu obtea celorlali credincioi.
Acest urcu e susinut de Hristos Cel nviat i unit cu cre
dincioii prin Sfnta mprtanie. Dar unirea cu Hristos n
Sfnta mprtanie unete pe credincioii adunai n
Hristos i cu Sfnta Treime, ntrindu-le calitatea de mo
tenitori mpreun cu Hristos ai mpriei Tatlui, avnd pe
Duhul Sfnt odihnind peste ei.
Desigur, Hristos Cel nviat cu Care ne unim este i
Hristos Cel care S-a jertfit pentru noi, artndu-Se prin
aceasta curat de orice egoism i ntrindu-ne i pe noi n
aceasta. De aceea, unindu-ne cu El, trebuie s ne artm i

INTRODUCERE

noi curai de egoism, ca adevrate jertfe vii, sfinte i bineplcute lui Dumnezeu (Rom. 12, 1). Iar aceasta se arat n
iubirea cu fapta a semenilor notri. De aceea cheam Iisus
la motenirea mpriei Printelui Su pe cei care au
hrnit pe cei flmnzi, au mbrcat pe cei goi, au cercetat
pe cei bolnavi etc. (Mt. 25, 35 .u.). Prin aceasta naintm
n comuniunea dintre noi i Dumnezeu, ca mprie a Sfin
tei Treimi. Dar n-am putea face aceasta dac nu ne-am uni
prin Sfnta mprtanie cu Hristos Cel n stare de jertf.
Astfel, Sfnta Liturghie poate fi socotit i ca un mijloc
de transcendere a oamenilor de la viata nchis n egoism
i n lume la viata de comunicare n Dumnezeu, ca mp
rie a Lui. Rugciunile indic o astfel de transcendere, sau
o ieire a omului nchis n egoism, spre Dumnezeul Cel n
Treime, sau al iubirii, chiar cnd se cer n rugciuni bunuri
necesare vieii pmnteti, drept condiii de pregtire pen
tru mpria lui Dumnezeu. Cci contiina c ele ne sunt
date de la Dumnezeu, spre a ntri comuniunea noastr n
El, e ea nsi o transcendere sau o ridicare din egoismul
nchis n lume, la Dumnezeul Treimii, ambianta i izvorul
* comuniunii. Deci aceasta o deprindem n cursul Sfintei
Liturghii: transcenderea sau ridicarea noastr peste intere
sele egoiste i trupeti ce ne leag de lume i unirea noas
tr n duh de jertf cu Hristos i, prin El, cu Tatl n Sfntul
Duh. Iar adunndu-ne tofi n ambiana de comuniune a
Sfintei Treimi, ntrim comuniunea ntre noi. De aceea ce
rem acestea n comun, pentru toi.
Iar comuniunea realizat ntre credincioi n ambiana
Sfintei Treimi este una cu mpria Sfintei Treimi, n care
nu sunt supui i stpni, ci toi sunt frai ntre ei, pentru
c sunt fii ai Tatlui ceresc i frai ai Fiului Lui fcut om
pentru veci i unit cu ei, fiind Cel jertfit pentru ei.

10

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA O R I O D O X

Biserica e corabia In care nainteaz credincioii spre


aceast stare de fii ai Tatlui ceresc i de frai ai Fiului fcut
om i jertfit pentru ei. Ea e mpria anticipat a Sfintei
Treimi. Iar locul n care se ntrete cel mai mult aceast
mprie pregustat a Sfintei Treimi este Sfnta Liturghie.
Ea e fntna care adap n mod esenial viaa de comuni
u n e a credincioilor cu Sfnta Treime i cea dintre ei. n
Sfnta Liturghie e cobort cel mai mult la credincioi
Sfnta Treime i ei triesc ca o arvun ntlnirea cu Ea i
bucuria acestei ntlniri n laudele entuziaste ce I le aduc.
Toate ecfonisele preotului sunt o laud a Sfintei Treimi. Cel
mai deplin se unesc credincioii cu Sfnta Treime prin
unirea cu Fiul Tatlui, Cel fcut om, jertfit i nviat pentru
ei n Duhul Sfnt.
Ecfonisele acestea nu sunt dect o preluare a laudelor
aduse Sfintei Treimi n Noul Testament. n atmosfera spiri
tual a Sfintei Liturghii se prelungete atmosfera Noului
Testament, trit n preajma Mntuitorului de Sfinii Apos
toli. Mntuirea este identificat att n Liturghie, ct i n
Noul Testament cu calitatea de membru al mpriei Sfin
tei Treimi. Cine rmne n izolare i nu triete n comuni
unea mpriei, care pe pmnt are forma Bisericii i se
triete n gradul suprem n Liturghie, nu are parte de mn
tuire. Sau: o omenire risipit i tulburat de tot felul de
lupte nu e o omenire mntuit. De aceea la sfritul Litur
ghiei, n rugciunea amvonului, preotul cere deodat mn
tuirea poporului i binecuvntarea motenirii lui Dum
nezeu, adic a mpriei Lui. n Liturghie credinciosul tr
iete relaia unui dialog cu Sfnta Treime, deci o anumit
prezen a Ei.
De aceea n toate rugciunile sale preotul cere mn
tuirea credincioilor, dar le ncheie cu slava Sfintei Treimi.
Aceasta o fac ns i credincioii, ndemnai de preot. Totul

INTRODUCERE

11

e o doxologie comun a Treimii i o cerere a mntuirii.


Preotul are n Liturghie poziia de rugtor pentru comuni
tate, dar e nsoit de ea, la ndemnul lui. El are rolul de adu
ctor al rugciunilor i darurilor credincioilor ctre Dum
nezeu, de organ vzut al prefacerii darurilor n Trupul i
Sngele lui Hristos, de transmitor al binecuvntrilor lui
Dumnezeu ctre credincioi, nu ca s arate c poporul nu
are i el o relaie direct cu Sfnta Treime, ci ca organ v3 zut al Arhiereului Hristos. nsui Hristos Se roag n preot
pentru credincioi, Se adreseaz lor, adun rugciunile i
darurile poporului, unindu-le cu ale Sale. Hristos nva,
prin preot, n Evanghelie, preface darurile credincioilor n
Trupul i Sngele Su, i unete pe credincioi cu Sine n
Sfnta mprtanie pentru a-i prezenta ca fii plini de Duhul
Sfnt, Tatlui. Dac n-ar avea preotul acest rol de mijloci
tor, n-ar fi prezent nici Hristos cu rolul Su de Mijlocitor
ntre ei i Tatl. Preotul este un fel de transparent al lui
Hristos. Fr preot, n-ar avea cine s adune comunitatea i,
pe plan general, s fac s se realizeze i s se menin
Biserica n Hristos.
Dependenta participrii la mpria lui Dumnezeu de
mprtirea de Hristos o arat preotul n "rugciunea a
doua pentru credincioi". La aducerea darurilor pe altar
spre a fi prefcute n Trupul i Sngele lui Hristos n ve
derea mprtirii credincioilor de ele, preotul cere lui
Dumnezeu s fie pomenite n mpria lui Dumnezeu toate
categoriile de credincioi. Preotul se roag pentru prefa
cerea darurilor n Trupul i Sngele Domnului "pentru ca s
fie celor ce se vor mprti de ele spre iertarea pcatelor,
spre mprtirea de Sfntul Duh, spre plinirea mpriei
cerurilor, spre ndrznirea (de fii) ctre Tatl ceresc". ntr-o
rugciune de dup prefacere, preotul cere la fel, mereu
nsoit de credincioi, acelai lucru.

12

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE

n LITURGHIA

ORTODOX

nsoirea preotului n rugciunile sale i n tot ceea ce


face de rugciunile credincioilor arat c, dei ierarhia e
necesar n Biseric pentru a realiza i menine unitatea ei,
ea trebuie pe de alt parte s se comporte n Biseric nu
ca un factor de stpnire, ci de susinere a coeziunii prin
iubire, dup pilda lui Hristos Cel fcut om i jertfit pentru
noi. Orice preot i episcop trebuie s fac aceasta nu nu
mai prin nvtura sa, ci i prin pilda vieii jertfelnice. Nu
mai aa Biserica e o arvun a mpriei cereti, n care
Tatl rmne Tat fa de oameni, i Fiul, Frate al lor, ne
exercitnd vreo stpnire n sens lumesc.
Dar s dm i cteva exemple despre identitatea laude
lor aduse n ecfonisele preotului Sfintei Treimi i mpriei
Ei, cu cele din Noul Testament.
n Apocalips 4, 8 cele patru fiine (Serafimii) cnt ne
ncetat: "Sfnt, Sfnt, Sfnt e Domnul Dumnezeu, Atotiitorul". Prin aceasta ele "dau slav, cinste i nchinciune
Celui ce ade pe tron, Celui ce este viu n vecii vecilor" (v.
9). Aceasta se face i n imnul trisaghion i n ecfonisul de
dup prima ectenie a Liturghiei celor chemai i de dup
prima ectenie a Liturghiei celor credincioi. Laude asem
ntoare, la care se adaug pomenirea puterii i stpnirii i
mpriei lui Dumnezeu, se repet de multe ori n Apoca
lips. Dar i Apostolul Petru zice: "A Lui fie slava i puterea
n vecii vecilor. Amin" (I Petru 5, 11). n Liturghie, se spune
aceasta n ecfonisul de dup ectenia a doua. Iar Sfntul
Apostol Pavel nal "cinste i slav mpratului veacurilor
(ITim. 1, 17).
Am vzut c mpria Tatlui este fgduit de Hristos
celor ce vor ajuta pe cei lipsii i asuprii (Mt. 25, 34), pe
cnd cei nemilostivi sunt trimii n focul venic menit celor
ri sau egoiti, spre care s-au pregtit prin egoismul lor (Mt.
25, 41). Starea aceasta nu e o stare de mprie sau de

INTRODUCERE

13

comuniune, ci de nsingurare. De aceea "un bogat cu greu


va putea s intre n mpria cerurilor" (Mt. 19, 23), care e
comuniune n dragoste. n acea mprie se vor bucura de
o slav deosebit cei ce au lsat toate i au urmat lui
Hristos i pildei Lui de slujire i de jertf (Mt. 19, 28). Ace
tia "vor mprai n vecii vecilor" (Apoc. 22, 5). mpria
aceasta i dreptatea ei ne ndeamn Mntuitorul s o cu
tm mai nainte de orice, cci toate celelalte ne vor veni ca
nite adaosuri la ea (Mt. 6, 33). Ascultnd de acest ndemn,
mpria aceasta o cutm mai nti n Sfnta Liturghie. La
ea ni se va aduga mai ales slava de fii ai mpratului cel
venic i de frai ai Fiului Lui cel Unul nscut (Sfntul Chirii
al Alexandriei, nchinare n Duh i Adevr, cartea a 2-a).
Cnd preotul ncepe Sfnta Liturghie, binecuvntnd
mpria Sfintei Treimi, face cunoscut credincioilor asi
gurarea dat de Sfntul Apostol Fetru: "C vou vi se va da
cu bogie intrarea n venica mprie a Domnului i Mn
tuitorului nostru Iisus Hristos". El urmeaz ndemnul Apos
tolului care spune n continuare: "Drept aceea, voi avea grij
s v aduc aminte pururea de aceasta" (II Fetru 1, 11-12).
Deci numai detandu-ne de viaa ngust a egoismu
lui, ne umplem de viaa infinit a comuniunii Sfintei Treimi.
Biserica a exprimat acest paradox numind moartea lui
Hristos, contrar oricrui egoism, "de via fctoare".
Trupul jertfit al lui Hristos este "pine spre via
lumii",
cum a spus Domnul nsui (Ioan 6, 33), pentru c n El se
face aceast ieire din egoism la largul comuniunii cu toi.
Scufundndu-i trupul prin moarte n Dumnezeu, n lrgi
mea infinit a vieii, ntr-o suprem transcendere de Sine
nsui, Hristos l-a umplut de viaa nemuritoare i nesfrit
de iubitoare a Sfintei Treimi. Cine se druiete din dra
goste, mpreun cu Hristos, intr n legtur cu apele vii ale

14

SPIRITUALITATE I COMUniUNE H LITURGHIA ORTODOX

Dumnezeirii treimice care e dragoste i, deci, via fr


sfrit, i se umple de ele.
Dar aceast intrare n legtur cu viaa Sfintei Treimi nu
nseamn pierderea persoanei credinciosului. Cine se scu
fund din dragoste ntr-o alt persoan, chiar dac aceea
este infinit, nu se topete n ea. Cele dou persoane care
se unesc din dragoste nu-i pot menine dragostea dect
rmnnd contiente una de alta, bucurndu-se una de
alta. Dragostea fiind bucuria cea mai mare a cuiva de alt
cineva, unirea fr confuzie a celor ce se iubesc e o carac
teristic de nepierdut a ei.
n unirea cu Dumnezeu, cretinul se menine ca per
soan necontopit cu att mai mult cu ct Dumnezeu, n
nvtura cretin, e o Treime de persoane n care unita
tea este cu att mai mare cu ct e mai adevrat pstrarea
neconfundat a Persoanelor. Unindu-se cu Dumnezeu,
cretinul i menine contiina despre Tatl ca deosebit de
Fiul, cu Care unindu-se, simte afeciunea Sa filial deo
sebit de afeciunea Tatlui. Deci e contient i de Fiul ca
deosebit de Tatl, trind afeciunea sa filial fa de Tatl
din i mpreun cu afeciunea Fiului fa de Tatl, fr s
se confunde cu Fiul. Cci simte c nu de la sine, ci din afec
iunea Fiului fa de Tatl, ca dintr-un izvor deosebit i ne
sfrit, i vine afeciunea sa filial fa de Tatl. La fel e
contient de Duhul Sfnt c e deosebit de Tatl i de Fiul,
cci se unete prin Duhul att cu Tatl, ct i cu Fiul, ca o
persoan deosebit cu Persoane deosebite, pentru c i
Duhul care i d elanul acestei uniri este Persoan deo
sebit. Pieconfundndu-se cele trei Persoane dumnezeieti,
nu se poate confunda nici omul cu Dumnezeu, cci pentru
aceasta ar trebui ca Dumnezeu nsui s devin imperso
nal, lipsit de un interes personal pentru fiecare om ca per
soan deosebit. Cnd copilul experiaz dragostea unit,

INTRODUCERE

15

dar i distinct, a ambilor prini fa de el, ca persoan


distinct, nu se confund cu ei.
Urcuul liturgic, trit de credincioi ca unire crescnd
comun cu Dumnezeu cel n Treime, deci ca experien a
dragostei lui Dumnezeu, a relaiei intime cu Dumnezeu cel
viu - e deosebit de teologie, care n cel mai bun caz e reflexiune asupra acestei experiene. n Sfnta Liturghie se
ntmpl ceva ntre Dumnezeu i oameni. Ea nu e o trire
pur subiectiv. Ea e Evanghelia mereu actualizat, relaia
actualizat cu Hristos din Evanghelie, relaie mereu experiat de credincioi. Teologul red aceast experien cnd
o red ca experien proprie; teologia lui e vie atunci i ea,
dei nu att de vie ca experiena nsi. Cnd experiena
nu e a lui proprie, ci a altuia, teologul care face reflexiuni
asupra ei, face o teologie moart. Dar chiar cnd experien
a e fcut de teologul respectiv nsui, altceva e s cni
n entuziasmul extatic al experienei proprii a Sfintei Treimi
mpreun cu ceilali, i altceva e s faci reflexiuni asupra
ei. Uneori reflexiunea nu urmeaz numai experienei sau
nu conduce numai la ea (n cazul cnd se ntmpl de fapt
aceasta teologului), ci o poate i nsoi. Atunci reflexiunea
lui e i mai cald i mai adnc. De aceea e un bine n suc
cesiunea sau unirea simultan a tririi lui Dumnezeu Cel n
Treime n rugciune i n Liturghie, cu o reflexiune teologic. Teologia adncete experiena a ceea ce se ntmpl
n Sfnta Liturghie n sensurile ce le gsete n ea, iar expe
riena lui Dumnezeu Cel n Treime d via teologiei i o
adncete la rndul ei.
Faptul c Sfnta Liturghie e trit de credincioi n co
mun ca urcu sau naintare n ambiana de comuniune a
Sfintei Treimi, face din ea cel mai efectiv mijloc de creare,
meninere i ntrire a comunitii ntre oameni, ca antici
pare a mpriei Sfintei Treimi. Credincioii care merg Du

16__________ SPIRITUALITATE I COMUNIUNE n LITURGHIA ORTODOX

minic de Duminic mpreun la Sfnta Liturghie din


aceeai biseric se simt din ce n ce mai mult adunai n
Dumnezeul iubirii treimice, sporind i ntre ei comuniunea.
Nici un alt fel de asociaii, de adunri sau legturi nu creea
z o att de adnc comuniune ntre oameni ca Sfnta Li
turghie, fie pentru c nu-i adun n Dumnezeu Cel mai pre
sus de ei, fcndu-i s depeasc interesele lor trectoa
re, care nu pot fi toate identice, fie pentru c nu se simt
ajutai unul de altul n rezolvarea intereselor lor diferite.
Dar Liturghia devine un cheag unificator chiar pentru cele
lalte feluri de asociaii i adunri, pentru c d un funda
ment comun vieii lor n diversitatea de la suprafa.
Chiar membrii aceleiai familii i ntresc comunitatea
ntre ei cnd se adun toi regulat la aceeai Sfnt Litur
ghie. Comunitatea ntre ei se adap atunci din izvorul co
mun suprem al iubirii i al vieii netrectoare, care poate
face s slbeasc divergenele de interes trector ce se
ivesc ntre ei.
Liturghie nseamn n grecete slujire comun. Ea i
adun pe oameni ntr-o slujire comun adus lui Dum
nezeu Cel n Treime, a lui Dumnezeu al comuniunii. Ea e
deci i cea mai mare putere creatoare de comunitate. Ea i
adun pe toi tot mai mult n mpria dragostei nesecate
a Sfintei Treimi.
Cretinismul se distinge de orice religie i filosofie prin
faptul c e religia dragostei. Dar dragostea nseamn afir
marea eternitii persoanei i credina n ea. i numai aceas
ta proiecteaz lumina sensului peste existen. Aceast
lumin o trim n cel mai nalt grad n Liturghie, proiectndu-se din Fiul lui Dumnezeu fcut om pentru veci. n Sfnta
Liturghie fiecare persoan e luminat ca tain de valoare
inepuizabil a existenei. i tocmai prin faptul c e izvor de
lumin inepuizabil, persoana e totodat cea mai mare

INTRODUCERE

17

tain, nsetat de eternitate i capabil s dea altor per


soane bucurii eterne, de care acelea nu se satur niciodat.
Dac nu e persoan, nu e dragoste, numai persoana
poate iubi, i ea nu poate iubi dect alt persoan. Dac
exist persoan care iubete alt persoan i se cere iubit
de ea, ele se vor nemuritoare, pentru o unire tot mai de
plin. Vreau s fiu iubit n veci i vreau s iubesc o alt per
soan n veci ntr-o unire tot mai desvrit. Persoanele,
dragostea i nemurirea spre o unire tot mai deplin se fin
la un loc. Acestea dau sensul deplin al existentei. Ce sens
ar avea lumea fr acestea? Persoana fr dragoste nu are
nici valoarea, nici sensul dup care tinde. Fr dragoste
slbete, i viaa ei este un chin. Persoana i dragostea fr
nemurire sunt iari lipsite de valoarea i sensul deplin. n
dragostea lor se amestec chinul. Dragostea la rndul ei
fr persoan nu poate exista. Iar nemurirea persoanelor
fr dragoste e un iad. E o moarte sufleteasc a persoa
nelor. La fel, nemurirea fr un progres continuu n unirea
prin dragoste devine monoton. Unde nu sunt acestea
patru, existenta se scufund n nonsens sau n ntuneric.
Dac nu iubesc alte persoane i nu sunt iubit de ele,
m srcesc de viat i m plictisesc de mine nsumi pn
a nu m mai putea suporta. Unii merg pn la sinucidere
din aceast cauz. Dar omul, o dat ce a primit existenta
de la Dumnezeu, nu i-o poate lua el nsui dect n forma
ei pmnteasc. Iar Dumnezeu nu i-o mai ia, o dat ce i-a
dat-o. Omul rmne deci n veci plictisit i chinuit de el
nsui dac nu s-a deprins s iubeasc i nu s-a fcut vred
nic de iubit ct a fost pe pmnt. Dumnezeu ne arat prin
aceasta c n-a fcut persoanele pentru existenta trec
toare, ci pentru existenta etern. Dar deplina lor viat atr
n de iubirea lor, i aceasta, de libertatea lor. Chiar prin
existenta chinuit n iadul etern persoanele dau mrturie
- Spiritualitate i comuniune n Liturghia Ortodox

18

SPIRITUALITATE l COMUMIUTiE H LITURGHIA ORTODOX

despre valoarea etern pe care le-a acordat-o Dumnezeu ca


existente libere.
Credina cretin afirm c Sfnta Treime e baza eter
n a persoanelor umane i modelul de fericire n unitatea
dragostei. Dumnezeu a creat pe oameni ca persoane pe
care s le iubeasc i ca Tat i ca Frate. Cnd au czut din
dragoste prin libertatea lor, L-a trimis pe Fiul Su nsui s
Se fac Frate deplin al lor prin asumarea firii omeneti sau
prin ntrupare, s duc pn lajertfa de Sine iubirea Sa fat
de ei i s le asigure eternitatea prin nvierea Sa. Le-a acor
dat astfel o i mai mare dragoste dup ce oamenii au czut
din iubire n pcat. n Sfnta Liturghie aceast dragoste ne
e artat, dovedit i comunicat permanent de Sfnta
Treime, de Fiul ntrupat, jertfit i nviat pentru ca prin
aceasta s ne conduc la dragostea desvrit a mp
riei Sfintei Treimi.
Numai aceast unire etern n dragoste ntre persoane,
ntemeiat pe Sfnta Treime, susinut de Fiul lui Dum
nezeu prin ntrupare pn la jertfa de Sine pentru oameni
i asigurat pentru eternitate prin nviere, d sens exis
tenei. Altfel totul ar fi fr sens. Fr jertf, lumea ar fi
exclusiv un teatru de rzboi al egoismelor slbatice; fr
nviere, naterea oamenilor n-ar avea nici o raiune. Exis
tena nsi ar rmne cu totul inexplicabil. Singur nvie
rea umple toate de sens, de lumin.
La originea lumii st dragostea Sfintei Treimi. Istoria e
lsat de Sfnta Treime ca drum al creterii oamenilor n
dragoste; sfritul ei va fi dragostea etern i fericit n
unirea desvrit cu Sfnta Treime i ntreolalt. Sfnta
Liturghie e locul central de cretere a oamenilor n aceast
dragoste i unire, prin mprtirea mpreun de Fiul lui
Dumnezeu Cel jertfit i nviat pentru ei, ca s nvee i s
ia putere s se iubeasc i ei pn la jertf, i prin aceasta

INTRODUCERE

19

s nainteze spre nvierea cu El n viaa de veci. Dac n-ar


fi intervenit pcatul am fi crescut n dragoste numai prin
druire reciproc. Dar pcatul egoismului a fcut necesar
forma druirii ca jertf mpreunat cu durerea pe care o
implic desprinderea de obinuina falsei i trectoarei
dulcei a egoismului.
Pcatul e o pricin a diminurii existenei persoanei; el
aduce moartea trupeasc. Iar dac e o existen continu
dup aceea, ea e o existen chinuit, o moarte sufleteasc
venic, ce ncepe nc de aici.
Hristos a biruit moartea pentru c a biruit pcatul lipsei
de iubire prin jertfa Sa pe cruce. El a restabilit persoana n
atributele normale ale dragostei i nemuririi. A reactivat
prin aceasta comuniunea ntre persoane. n Sfnta Litur
ghie credincioii triesc i se obinuiesc s creasc n dra
goste i n unire fr sfrit cu Hristos Cel jertfit i nviat i
ntre ei nii, activnd dragostea ca atribut al persoanelor
i gustnd prin arvun viaa de veci de dup nviere, via
fericit n comuniunea mereu sporit ce se hrnete din
Hristos i din Sfnta Treime. Prin aceasta ei triesc sensul
deplin al existenei n mod anticipat, sens artat prin lu
minile ce sunt aprinse n tot timpul Sfintei Liturghii.
n comuniunea nceptoare cu Sfnta Treime prin uni
rea lor euharistic cu Hristos i deci prin nfierea lor, care-i
face asemenea Fiului, ei triesc, dac voiesc, n arvun ca
motenitori ai mpriei Sfintei Treimi sau ca prtai la Ea.
Iar comuniunea Sfintei Treimi este izvorul suprem i nese
cat al celor trei valori mai nalte ale existenei: persoana,
dragostea i venicia lor. Aceste valori ni se comunic prin
Fiul lui Dumnezeu Care nu S-a fcut om, nu S-a rstignit i
n-a nviat i nu S-a nlat ca s nu mai fie cu noi, ca s
rmn doar o amintire i o ndejde c ne va da i nou
nvierea, ci ca s rmn cu noi i s Se slluiasc n noi

20

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

prin Taine, ca jertfit i nviat, ca s ntreasc i n noi


dragostea spre nviere i spre viafa de veci. In acest scop
El Se unete cu noi cel mai mult prin Sfnta mprtanie
n Sfnta Liturghie ca Cel jertfit i nviat. De aceea Sfnta
Liturghie este prin excelent trirea cu Hristos Cel jertfit i
nviat, ca s ntrim n noi duhul dragostei pn la jertfa
contrar egoismului i s naintm astfel spre nviere n
mpria dragostei eterne a Sfintei Treimi.
mpria Sfintei Treimi sau comuniunea n ea se tr
iete n Sfnta Liturghie nu numai ntre cei prezeni, ci i cu
toi cei alipii de Hristos, ca Biseric, fie c sunt tritori n
prezent, fie c au trecut la cele venice. Dragostea ca atri
but al persoanei i vede continundu-i viaa n veci i pe
cei adormii. Cei prezeni la Liturghie i arat dragostea i
fa de cei adormii, i, o dat cu aceasta, credina n ne
murirea lor, fcut fericit prin dragostea lor, prin pomeni
rile dese ale acelora n rugciunile lor. Frin aceasta cei pre
zeni arat nu numai credina n durata etern a persoa
nelor iubite, ci i contiina rspunderii lor pentru eterni
tatea lor fericit. Acolo unde nu se crede n eternitatea per
soanei, scade i rspunderea unora pentru alii. Rspun
derea aceasta ia proporii nemsurate acolo unde se tie c
de faptele noastre fa de alii, att ct triesc, i de ru
gciunile noastre pentru ei, dup moartea lor, depinde nsi
fericirea eternitii la care sunt destinai. i numai o astfel de
rspundere, crescut dintr-o iubire nemsurat, nal cali
tatea persoanei umane la trepte de negrit nlime.

PRELIMINARII

A
LOCAUL BISERICESC,
CHIP A L CREAIUNII COSMICE I UMANE
Ideea c locaul bisericesc este chip al creatiunii cos
mice i al omului, ca biserici n devenire posibil, a fost
afirmat n mod hotrt de Sfntul Maxim Mrturisitorul1.
Aa cum locaul bisericesc ine ntr-o unitate pe cre
dincioii mireni aflai n naos i pe preoi aflai n altar (ierateion), i acetia nainteaz mpreun spre unirea cu Dum
nezeu2 i spre tot mai mare unire ntre ei, tot aa i creaiunea cosmic ine ntr-o unitate mulimea fiinelor vzute
i nevzute care nainteaz tot mai mult spre Dumnezeu, i
prin aceasta spre o i mai accentuat unire ntre ele; i, la
fel, fiina uman e o unitate alctuit din trup i suflet, i
acestea nainteaz tot mai mult spre Dumnezeu i prin
aceasta spre o tot mai deplin unitate a lor.
Nu se poate spune c locaul bisericesc, creatiunea
cosmic i cea uman sunt trei locauri bisericeti inde
pendente unul de altul, chiar dac creaiunea cosmic i
uman au i ele o unitate dual iniial i o micare spre
Dumnezeu i, prin aceasta, spre o i mai mare unitate ntre
ele. Cci creaiunea cosmic, cel puin n latura ei vzut,
1. Mystagogia, PQ 91, 657-717; cap. II-IV; col. 669-672.
2. Despre locaul bisericesc ca prom ovnd o cltorie a credincio
ilor spre Rsrit, sau spre Dum nezeu, a se vedea: Dr. Wilhelm Nyssen,
Bildgesang der Erele, Paulinus Verlag, Trier, 1977, tradus n romnete
de Preot D. Stniloae i Lidia Stniloae sub titlul Pmnt cntnd n
imagini, Bucureti, EIBMO, 1978.

22

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

i om ul cel puin In starea de dup cdere, nu au con


tiina clar naintrii lor spre Dumnezeu. Humai comuni
tatea credincioilor (Biserica n calitate de comunitate a lor)
are contiina acestei naintri a ei spre Dumnezeu, dnd
prin aceasta i locaului n care se adun spre slujirea litur
gic acel caracter de Biseric actualizat. Apoi,naintarea
spre Dumnezeu a creatiunii cosmice i umane, luate n ele
nsei, este altfel dect naintarea liturgic n sensul strict
al cuvntului, din locaul biseri esc propriu-zis. Creaiunea
cosmic i fiina uman sunt locauri bisericeti n alt sens,
ntr-un sens mai larg dect locaul bisericesc propriu-zis, i
micarea lor spre Dumnezeu e deosebit de micarea litur
gic n sensul strict, din locaul bisericesc propriu-zis. Dar
ele se ntregesc.
De aceea creaiunea cosmic - n latura ei vzut numai n solidaritate cu locaul bisericesc propriu-zis sau
cu comunitatea credincioilor adunat n el, i prin aceas
ta, poate ajunge i rmne n starea de Biseric actualizat
sau de Biseric extins. La fel i omul. Pe de o parte, Bise
rica actualizat este propriu-zis o parte a cosmosului vzut
i a comunitii umane n general, pe de alta, este ca un fel
de aluat ce penetreaz ntregul cosmos i ntreaga comuni
tate uman, tinznd s ajute la actualizarea caracterului lor
de biserici, desigur n alt sens dect al Bisericii propriu-zise.
Dumnezeu i exercit lucrarea Sa atractiv n aceast par
te a creatiunii cosmice i a comunitii umane n sensul
unificrii lor cu Sine i ntreolalt ntr-un mod mai eficient
dup ntruparea i nvierea Fiului Su ca om i dup trimi
terea Sfntului Duh n ziua Cincizecimii. Dar aceasta nu cu
scopul de a separa aceast parte a creatiunii cosmice i uma
ne de restul lor, ci cu scopul ca prin aceasta s le atrag i pe
acelea n ntregime n unitatea i mai strns cu Sine.
Astfel, ntruct nu poate fi vorba de o separaie, dar nici de
o identificare, ci de o interferen ntre Biserica propriu-zis i
creaiunea cosmic i uman, legate i ele obiectiv de

PRELIMINARII

23

Dumnezeu, se poate spune c creaiunea cosmic i uma


n, unite i ele obiectiv cu Dumnezeu, nu au numai o ase
mnare cu Biserica, ci particip ntr-un anumit grad la ea,
precum i Biserica particip la creaiunea cosmic i la
umanitate, lucrnd n snul lor. Prin aceasta, att Biserica
ct i creaiunea cosmic i fiina uman sunt n general
ntr-o interpenetrare i n acelai timp sunt chemate la o tot
mai accentuat interpenetrare. n acest sens se poate spu
ne c creaiunea este o Biseric de alt chip i nedezvolta
t3, nedeplin actualizat, avnd Biserica n ea ca un fer
ment care o poate ajuta s se dezvolte pn la starea de
Biseric actualizat, dar ntr-un sens propriu ei. i aa cum
fermentul are n sine puterea de a dospi fina, iar fina, ca
pacitatea de a se dospi i a face pine prin aluat, aa tinde
i Biserica de a penetra creaiunea, i creaiunea de a se
lsa penetrat i transfigurat de Biseric. Pentru c n Bi
seric lucreaz Duhul Cuvntului cel ntrupat, prin care a
fost creat lumea4.
Astfel,nu poate fi vorba de trei Biserici alturate, sau de
una n alta, ci de o singur Biseric deplin cu trei aspecte.
3. Sf. Maxim nu se sfiete, de aceea, s num easc cosm osul nu
numai o imitaie a locaului bisericesc, ca chip al lui, ci chiar biseric:
"ntreg cosm osul, fiind In chip nelegtor o biseric nefcut d e mn,
indic prin aceasta biserica fcut de mn. Exist n el un loc sfnt al
preoimii, ntruct are lum ea de Sus, care s-a dat puterilor de Sus; i are
naosul, ntruct cuprinde locul de jo s , care s-a rezervat acelora crora li
s-a rnduit viaa simurilor" (O p. c/t., col. 669).
4. Sf. Maxim aplic acestei interpenetrri a celor trei aspecte ale
Bisericii im aginea de la Iezechiel, a carului lui Dum nezeu purtat de roi
ce se m ic una n alta (1, 16) (Mystagogia, PG 91, 669 C). Dionisie Areopagitul explic aceast imagine astfel: "Roile incandescente i deiform e
p osed d e fapt, n acelai timp, micrile lor d e ju r m prejur (una n
alta), pentru c se m ic etern n jurul aceluiai Dum nezeu, dar i reve
lrile lor, pentru c manifest ceea ce e ascuns, ridic ceea ce e negrit
i transmit printr-o pornire progresiv iluminri mai nalte fiinelor infe
rioare (Ierarhia cereasc XV, 9; la Pierre Miguel, Quatre sym boles de la
vie monastique, n Collectanea Cisterciensia, tom e 42, 1980, p. 62).

24

SPIRITUALITATE I COMUHIUnE N LITURGHIA ORTODOX

Biserica propriu-zis are n parte legat de ea, ca pe o curte


ntins i ca pe o mare mulime de fiine umane, ntreaga
creaiune cosmic i ntreaga umanitate, care nu i-au asi
milat explicit i deplin caracterul de Biseric n felul propriu
lor, dar sunt chemate s i-l asimileze prin rspunsul lor po
zitiv la lucrarea prii creaiunii i umanitii devenit Bise
ric n sensul explicit sau strns i deplin. Dar faptul c
aceast curte cosmic i aceast mulime uman au n fi
rea lor o micare spre starea deplinei lor unificri i um
pleri de un coninut spiritual mai desvrit i de o frumu
see tot mai mare i c uneori aceast micare e foarte pu
ternic, dei nu e deplin contient de inta i de drumul ei
adevrat - i de aceea se soldeaz adeseori cu eecuri -,
d amploare i complexitate desfurat micrii Bisericii,
i prin aceasta arat c i ele au un anumit caracter de bi
serici, avnd n Biserica propriu-zis icoana lor de model.
Dar numai cnd creaiunea cosmic i fiina uman
ctig contiina clar c inta naintrii lor e Dumnezeu,
n Care gsesc desvrirea adevrat, micarea lor poate
scpa de formele ambigue - n parte bune, n parte rele i ele pot fi numite Biserici n sensul actualizat. n acest caz
ele sunt imprimate de forma clar a Bisericii, i prin aceas
ta ele devin aspecte ale Bisericii celei una sau pri orga
nice de un fel propriu al Bisericii celei una, sau forme prin
care se arat aceasta.
E de remarcat c Sfntul Maxim nu include n definiia
pe care o d Bisericii, ca loca al comunitii liturgice a cre
dincioilor i ca chip al creaiunii cosmice i al fiinei uma
ne, pe Dumnezeu. Dumnezeu e socotit de Sfntul Maxim
mai presus de Biseric, n calitatea Lui de necreat. Dar leg
tura Lui cu Biserica o afirm implicit cnd l vede legat ntr-un
raport cu creaiunea asemenea celui al Bisericii cu ea.
Noi vom include n definiia Bisericii, n cele trei sensuri
ale ei, prezena lui Dumnezeu. Cci chiar dac Dumnezeu
ca necreat e transcendent oricrei creaiuni cosmice sau

PRELIMINARII

25

umane, El st totui obiectiv Intr-o att de strns legtur


cu ea, nct fr prezena Lui nu exist Biserica n cele trei
sensuri ale ei.
n locaul bisericesc al comunitii liturgice, Dumnezeu
Se afl la locul cel mai nalt, care e Sfnta Mas din altar,
n Trupul i Sngele lui Hristos; n vrful creaiunii cosmice
El Se afl ca Cel din care sunt toate, Care le susine pe
toate, iar n fiina uman, ca fundament i ca orizont ne
sfrit, posibil de simit n legtur cu inima.
Pe lng aceasta, menionm c Sfntul Maxim vede, ca
parte nevzut a Bisericii, creaiunea cosmic, fiinele nge
reti. Fr a contesta c creaiunea cosmic, ca Biseric, n
felul ei are i acest sens, noi ne vom concentra atenia
cnd e vorba de ea mai mult asupra raiunilor lucrurilor, ca
parte superioar a Bisericii cosmice. Iar pe Dumnezeu l
putem vedea n aceast Biseric n strns legtur cu
aceste raiuni. n plus, nu vom vedea nici fiina uman des
prita de aceast Biseric cosmic. Ba, mai mult, chiar
dac fiinele ngereti pot fi i ele un fel de preoime (ieratelon) a creaiunii cosmice vzute, cci ele laud pe Dum
nezeu pentru minunata ornduire a cosmosului, preotul cel
mai propriu al cosmosului este omul, sau comunitatea
uman ndeobte. Nici fiina uman sau comunitatea uma
n ndeobte nu se poate actualiza deplin ca Biseric n
felul ei fr creaiunea cosmic, nici aceasta, fr fiina
uman, sau fr umanitate n general. Cci nici micarea
creaiunii cosmice spre Dumnezeu, sau n general spre
trepte mai nalte, bine ornduite, nu se poate realiza fr
fiina uman, i nici aceasta nu poate progresa spre Dum
nezeu sau spre o via superioar fr ajutorul creaiunii
cosmice.
Deci curtea cosmic ce se ntinde n jurul locaului bi
sericesc, ca Biseric n devenire posibil n felul ei, e plin
de mulimea fiinelor umane, i naintarea lor e o micare
mbinat, fie c se face spre o participare actualizat a lor

26

SPIRITUALITATE I C O M U n iU m U LITURGHIA ORTODOX

la Biserica propriu-zis, prin naintarea explicit spre Dum


nezeu, fie spre o stare slbit i ambigu a acestui carac
ter de Biseric, prin naintarea spre fiine care nu sunt cu
adevrat bune.
Pe lng aceea, mai trebuie observat, pe de alt parte,
c fiina uman i mplinete n mod normal funcia de
preot al creaiunii cosmice, n msura n care descoper
raiunile nevzute ale lucrurilor i le face s devin efi
ciente n coninutul lor adevrat, i deci n mod propriu, n
creaiunea vzut. ns ndata ce fiina uman se ridic la
aceast cunoatere, ea vede i pe ngeri lucrnd la eviden
ierea acestor raiuni i la mplinirea rostului lor ca mijloace
de apropiere, prin creaiunea vzut, de Dumnezeu. n
acest caz ngerii fac mai evident fiinei umane pe Dum
nezeu n creaiunea cosmic i fac mai eficient slujirea lui
Dumnezeu de ctre om n aceast creaiune.
Pe lng aceste reflexiuni, care n parte rein viziunea
Sfntului Maxim despre cele trei aspecte componente ale
Bisericii, n parte le ntregesc nelesul, mai socotim demn
de menionat nc o trstur din viziunea Sfntului Maxim
despre Biseric, pe de o parte pentru a-i evidenia impor
tana, pe de alta, pentru a-i aduce unele precizri de neles.
n cldirea bisericii Sfntul Maxim vede categoria mire
nilor reprezentat prin naos i pe cea a preoimii reprezen
tat prin altarul rezervat ei nu ca fixate n starea lor, ci ca
tegoria mirenilor o vede ca pe o preoime n devenire, i
categoria preoimii, ca pe o categorie a mirenilor care i-a
actualizat chemarea preoeasc potenial. "Haosul este lo
cul preoimii n poten, zice el, prin orientarea spre sfr
itul Sfintei slujbe; i iari, locul preoimii este naos,
avnd naosul ca nceput al lucrrii ei"5.
Dar aa cum partea vzut a creaiunii cosmice nu de
vine lume ngereasc, orict se face de strvezie ultima
5. Op. c/t, col. 660 A.

PRELIMINARII

27

prin prima, tot aa nici categoria laicilor nu se confund cu


cea preoeasc, orict de mult se imprim una de alta; ele
devin o unitate n mod neconfundat. Totui e de reinut
ideea acestei imprimri a laicilor de starea preoeasc i
cea de prezen potenial a strii preoeti n ei, i invers,
ns nu prin coborrea strii preoeti la starea mireneasc,
ci prin conducerea celei din urm de ctre cea dinti spre
unirea cu Dumnezeu, adic spre unificarea ambelor n
Dumnezeu6.
n aceast viziune poate fi vzut temeiul mai adnc al
preoiei universale a mirenilor, i datoria preoiei sacra
mentale de a nu se distana de mireni, ci de a i-i apropia
printr-o ajutorare a lor de-a nainta mpreun cu ea spre
unirea cu Dumnezeu i, mpreun, n Dumnezeu7.
Pe lng aceasta, preoia universal a mirenilor, a crei
activitate ajut preoiei sacramentale s se exercite, se
arat att n faptul c omul credincios devine preot n bise
rica fiinei proprii, ct i n faptul c descoper raiunile
nevzute ale lucrurilor i prin aceasta contribuie la desco
perirea i promovarea caracterului de Biseric al creaiunii
cosmice i al fiinei proprii.
Iar fiinele umane, descoperind chipurile raiunilor
dumnezeieti n lucruri, cunosc totodat c minile (noes)
ngereti cuprind n ele raiunile tuturor realitilor sensi
bile, ca trepte tot mai nalte spre Dumnezeu, pn la rd
cinile lor n Dumnezeu i ntr-o tot mai strns solidaritate
ntre ele, aa cum le cuprind treptat la un nivel inferior i
6. Ibidem.
7. Al. Schm em ann zice despre datoria de iubire a preoilor fat de
mireni: "Preoia arat sm erenia, i nu mndria Bisericii, cci In ea se
vdete deplina atrnare a Bisericii d e iubirea Iui Hristos, adic de
preoia Lui unic i desvrit. La hirotonia sa, preotul primete nu
preoia", ci darul iubirii lui Hristos. Iubirea a fcut n Hristos preotul unic
i ea d, celor trimii s slujeasc poporul Su, acea preoie unic" (Aus
d er Ereude Leben, Freiburg im Breisgau, 1974, p. 115).

28

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

minile omeneti. Dar cuprinznd raiunile lucrurilor, ngerii


le i fac pe cele din urm s se resimt de prezena acelor
raiuni, ca imaginile sensibile n care acele raiuni sunt
plasticizate, ajutnd i fiinele umane s cunoasc mai clar
raiunile lucrurilor i s-i exercite lucrarea lor asupra lu
crurilor ca imagini plasticizate ale lor, ntr-un mod mai efi
cient i mai bine ornduit, sau s prezinte n realizri artis
tice adncurile strvezii, frumoase i tainice ale lucrurilor.
Dar odat ridicat la vederea raiunilor dumnezeieti i
la simirea fiinelor ngereti ce strlucesc prin imaginile
vzute ale acelor raiuni, dup o dezlipire de prea ptimaa
alipire de latura vzut a lucrurilor, considerat ca ultim
realitate i productoare de plceri sensibile i de griji,
mintea omeneasc vede prin ele i pe Dumnezeu. Dac
Sfntul Maxim a vzut n latura nevzut a Bisericii cosmice
mai mult pe ngeri, Calist Patriarhul vede n ea mai mult
raiunile lucrurilor. Dar credem c acestea sunt numai dou
etape n urcuul spiritual al omului. Cci tim ct de mult
a insistat Sfntul Maxim asupra raiunilor lucrurilor. n orice
caz, att cel dinti, ct i cel din urm strvd - primul prin
ngeri, cel din urm prin raiunile lucrurilor - pe Dumnezeu
cel Unul. Redm aici cuvintele lui Calist Patriarhul n acest
sens: "M vd umplut de sfnta lumin din inim prin darul
lui Dumnezeu, ca un sfenic nestins al Duhului, dac se
poate spune aa. i aa sunt introdus n raiunile fpturilor
i vd toate raiunile tuturor unite ntr-o singur Raiune tai
nic i toate ale Scripturii le vd sfrind n acea Raiune"8.
Calist Catafygiotul introduce o alt idee referitoare la
partea nevzut a Bisericii cosmice. Pentru el, latura aceas
ta e constituit din energiile mntuitoare, sau i prin ele. El
vede prin aceasta pe Dumnezeu ntr-o legtur mai intim
cu lumea. Dar i prin raiunile lucrurilor create mintea ome
neasc se poate ridica la unirea cu Dumnezeu cel Unul. n
8. Capete despre rugciune, Filoc. rom., voi. VIII, p. 292.

PRELIMINARII

29

cazul dinti, Dumnezeu lucreaz mai eficace la mntuirea


noastr, cci lucreaz prin nsui Duhul lui Hristos. Fe cnd
cunoaterea raiunilor lucrurilor create e proprie i raiunii
naturale, cunoaterea energiilor necreate se produce printr-o experien a omului nzestrat cu har. i o altfel de preo
ie realizeaz aceasta dect cel care lucreaz n lume nu
mai pe baza cunoaterii naturale a raiunilor lucrurilor crea
te. Dar iat cuvintele lui Calist Catafygiotul n acest sens:
"Deci cele multe sunt toate din Unul9, dar sunt din Unul n
chip felurit, pentru c i modurile n care vin acestea la uni
tate sunt felurite. Cci unele din acestea sunt ncepute i
create; altele sunt necreate i lipsite de un nceput tempo
ral. Dar tuturor le este n tot chipul cauz Unul cel nep
truns ca fire. ns unora prin creare, altora prin fire (firea
dumnezeiasc). De aceea nu la fel ne apropiem de toate
acestea i nu ni le nsuim la fel. De cele afltoare sub st
pnire n stare de creaturi, trebuie s ne apropiem pentru
altceva, nu pentru ele, precum de oglind ne apropiem
pentru ceea ce se arat i ia chip n ea. Astfel, nu ne apro
piem de creaiune pentru mbuntire, ci pentru artarea
Unului suprem n ea. Dar de cele fr nceput i care sunt
din El, ne apropiem nu pentru altceva, ci pentru ele nsele
i pentru Cel din care sunt. De aceea trebuie s ne apropiem
cu adevrat de ele pentru ele nsele, i lor le este apropiat
prin fire Unul cel suprem. Mai bine-zis ele sunt prin fire
aproape de Unul suprem i din vrf... Astfel, cele cauzate
din creaiune, privite corect, nal mintea prin aceast pri
vire la oglindirea Unului i o unesc dezlegnd-o de toate, n
chip simplu, cu nelesul unitar al Unului, dac mintea pri
vete la ele aa cum se cuvine. Iar cele care au pe Unul
cauzator i lucrtor prin fire, ntruct Acela d minii prin
ele o form asemenea lor, au puterea s fac mintea s
cunoasc pe nsui Unul acela. Acum cosmosul a devenit
9. O spusese i Sf. Maxim n Ambigua, PG 91, 1081

C.

30

SPIRITUALITATE I COMU1TIUHE H LITURGHIA ORTODOX

pentru acest om cu adevrat Biseric, n care se strvede


Dumnezeu cel Unul"10.
S trecem acum la expunerea deosebit a celor trei
aspecte ale Bisericii.

1. Sensul creaiunii cosmice


ca Biseric n devenire posibil
Sfntul Maxim consider ca parte nevzut, deci preo
easc, a creaiunii ca Biseric fiinele ngereti. Aceast
idee conine un adevr, cci ngerii laud pe Dumnezeu
pentru nelepciunea i puterea Lui artat n creatiune i
ajut la conducerea ei spre Dumnezeu. Dar pe noi ne inte
reseaz aici nu att slujirea preoeasc a ngerilor, ci rolul
pe care-1 are fiina uman n creatiune. De altfel chiar Sfn
tul Maxim, preciznd despre creafiunea vzut c este com
pus din "fiinele vzute", credem c nelege prin aceasta
nu lucrurile sau animalele, ci fiinele umane. n acest caz,
oamenii sunt la fel de mireni n raport cu ngerii ca preoi.
Dar un fel de mireni n micarea spre starea ngerilor, sau
a preoilor, superiori creaiunii cosmice, desigur dup slu
jirea, i nu dup fiina lor. Dar ca s ajung pn la nivelul
chemrii preoeti a ngerilor, flintele umane trebuie s
practice continuu o slujire cuvenit lor ca preoi n cadrul
creaflunii cosmice a lucrurilor i animalelor. Sensul general
n care vede Sfntul Maxim pe mireni, n calitate de fiinfe
vzute, ca naos, iar pe ngeri, ca preoime, ne d putinta s
socotim pe ngeri nu att ca preoi ai ordinii materiale i
animale a creaiunii, ci ca preoi ai flintelor umane.
Dar ntruct flintele umane au calitatea de subiecte ca
pabile de iniiative i aciuni libere n cadrul creaflunii cos
mice nensufleite, aceasta ne d de neles c Sfntul Ma
xim i consider pe ngeri ca folosindu-se mai ales de oa
10. Despre viaa contemplativ, Filoc. rom., voi. VIII, p. 414-415.

PRELIMINARII

31

meni n conducerea creatiunii cosmice materiale i ani


male spre Dumnezeu. Chiar faptul c Sfntul Maxim con
sider fiinele umane ca preoi n devenire arat aceasta.
Drept urmare, n creaiunea vzut ca naos trebuie s dis
tingem ca pe o categorie deosebit subiectele umane, ca
preoi n devenire care, slujind lui Dumnezeu, deschid lu
mea pentru o lucrare mai eficient a lui Dumnezeu n ea 11.
Iar ntruct pe noi ne intereseaz aici nu att lucrurile
sau animalele, ct fiinfele umane, ne vom ocupa mai mult
cu acestea n rolul lor de preofi chemai s transfigureze
aspectul sensibil al creatiunii cosmice, fcnd s se vad
tot mai clar Dumnezeu prin acest aspect, ca Cel n care toti
i toate au s se uneasc. Aciunea sau micarea aceasta a
fiinelor umane trebuie s vin n ntmpinarea forelor s
dite n natur i s actualizeze toate posibilitile lor ntr-o
armonie ntre ele i cu trebuinele armonizate ale fiinelor
umane.
Dumnezeu ne-a dat toate aceste forte ca daruri impri
mate de raiuni complementare ce se las organizate spre
folosul nostru, sau descoperite n raionalitatea i n fru
museea lor variat i totui unitar. Descoperirea acestei
raionaliti o efectueaz micarea uman prin activitate
tiinfific; organizarea forelor naturii conform raiunilor lor
spre folosul nostru o efectueaz prin munca noastr, iar
punerea n relief a frumuseii lor armonioase o efectueaz
11.
Al. Schm em ann, Aus der Freude L eben , p. 113, zice: "Omul a
fost creat ca preot al lumii, pe care o ofer ca jertf a iubirii i a laudei
lui Dum nezeu i cheam prin aceast venic euharistie iubirea lui Dum
nezeu asupra lumii... Hristos este singurul preot adevrat, pentru c este
unicul brbat (Mann) desvrit...}n Hristos adevrat este esena preo
iei ca iubire. i de aceea preoia este esena vieii". Cci n El a fost
om ort m oartea i s-a ivit viata (pp. 113-114). Cele adugate de
Schm em ann despre preotul ca "brbat" al creatiunii ca fem eie nu le so
cotim prea potrivite. Creaiunea este "obiect", nu fem eie. i fem eia nu e
obiect.

32

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

prin art. Prin toate acestea fiina uman mplinete o slu


jire de laud a lui Dumnezeu, plin de recunotin pentru
folosul ce-1 are din darurile creaiunii, i prin toate acestea
poate nainta spre Dumnezeu.
Dar Dumnezeu ni le-a fcut pe toate daruri pentru ca i
noi s I le aducem Lui ca daruri i s le folosim ca daruri
ntre noi, dup ce le nfrumusem i organizm prin mun
ca noastr de diferite feluri. Aceasta e slujirea sfnt sau
preoeasc spre care am fost destinai n cadrul creaiunii
cosmice. mprtirea de aceste daruri, cu mulumire
adus lui Dumnezeu, e un chip al Euharistiei. Prin toate ne
mprtim de "trupul" Cuvntului.
Adevrata unire a tuturor n Unul druitor de la Care vin
toate se nfptuiete prin iubire. Iar iubirea se vdete prin
daruri. Darului lui Dumnezeu, sau iubirii Lui, trebuie s-i
rspundem cu darul nostru. ns darul nostru nu poate fi
dect darul Lui, prelucrat de munca noastr i fcut prin
ntoarcerea celor druite de El ctre El, ca semn al iubirii
noastre. Dar iubirea aceasta trebuie s-o manifestm i ntre
noi prin aceleai daruri ce ni le facem reciproc din darurile
lui Dumnezeu. i precum darurile ce ni le facem sunt din
iubirea lui Dumnezeu, aa i fora iubirii noastre ntre noi
i ia puterea din iubirea lui Dumnezeu fa de noi.
Munca i druirea - pn la propria fiin - sunt cele
dou laturi ale destinaiei umane, iar ele alctuiesc mpre
un slujirea noastr liturgic n sensul larg al cuvntului, ca
naintare spre unirea cu Dumnezeu i ntre noi n cadrul
creaiunii cosmice. Aceasta e liturghia cosmic de care
vorbete Sfntul Maxim Mrturisitorul, ca naintare a noas
tr spre Dumnezeu i ca unire tot mai strns ntre noi, prin
naintarea n Dumnezeu.
n liturghia aceasta cosmic, ce ne duce spre Dumnezeu
i spre unirea tot mai strns ntre noi n El, se ncadreaz
munca prinilor pentru creterea copiilor i jertfelnicia lor
pentru ei, munca tuturor celor ce au un aport dezinteresat

PRELIMINRI!

33

spre o viat mai freasc In comunitile umane, strdania


descoperirii raiunilor divine ale forelor creaiunii, munca
scriitorilor i a creatorilor de art care fac mai frumoas i
mai curat convieuirea omeneasc. Munca aceasta i su
doarea ei au devenit dintr-o osnd o slujire a lui Dum
nezeu i a semenilor, un mijloc de nlare a fiinei umane.
Sudoarea ei a devenit o agheasm, cum a spus odat, ntr-o vizit n Romnia, Patriarhul Atenagora al Constantinopolului.
Cnd munca aceasta e evitat sau cnd produsele scri
sului literar i filosofic i creaia artistic sunt folosite spre
aarea patimilor i dezvoltarea pornirilor urte i a tot
soiul de dezbinri, se nelege c nu se dezvolt caracterul
de Biseric al creaiunii cosmice i cei ce fac aceasta nu-i
mplinesc slujirea sfnt, liturgic, ci creaiunea cosmic e
fcut teren i motiv de lupt, de dezbinare, iar cei ce fo
losesc munca n acest fel nu conduc creaiunea spre Dum
nezeu i spre nfrirea ntre oameni, ci spre nmulirea
forelor rului i urii n ea.
Nu trebuie s uitm ns c ntruct Dumnezeu, spre
Care nainteaz fiina uman chiar n cadrul creaiunii cos
mice, este Hristos cel rstignit, ea trebuie s se mprt
easc i de crucea Lui. De aceea naintarea aceasta nu e
ferit de greuti, de boli i, pn la urm, de moarte. Dac
le primete pe acestea ca participare la crucea lui Hristos,
ea ajunge prin ele la nviere, sensibilizndu-se pentru bi
nele i progresul duhovnicesc i obinuindu-se s renune
la sine i la plcerile trupeti i la viaa pmnteasc n
mod treptat sau pocindu-se prin ele de pcate i curfindu-se de ele. n felul acesta, ele sunt transformate din
osnd pentru pcatul strmoesc, n mijloace de nduhovnicire i n cale spre viaa venic mpreun cu Hristos cel
nviat. Exemplul accentuat pentru primul caz este Iov, pen
tru cel de al doilea, e tlharul de pe cruce, cel din dreapta
lui Hristos.
- Spiritualitate i comuniune n Liturghia Ortodox

34

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE //YLITURGHIA ORTODOX

Dac se revolt pentru ele, nu le gsete nici un sens.


Unii l acuz pe Dumnezeu pentru ele c nedrept sau l
socotesc neputincios, uitnd c prin aceasta i contest n
suirile unui Dumnezeu adevrat, deci l neag; alii le atri
buie proceselor naturii, contrazicndu-i afirmaia despre
perfeciunea i raionalitatea ce trebuie s o aib natura,
pe care ei o privesc ca suprem realitate.
Adunarea fiinelor umane In locaul bisericesc propriu-zis
are scopul s ajute, prin liturghia svrit n acest loca,
n sensul direct i explicit al cuvntului, la mplinirea aces
tei liturghii a lor n sensul larg, n naosul cosmic.

2. Fiina uman ca biseric i persoana uman


ca preot al ei
Adunarea fiinelor umane n biserica propriu-zis le
ajut acestora s-i mplineasc funcia lor preoeasc n
cadrul creaiunii cosmice, pentru c prin Liturghia din bise
ric ele realizeaz n fiina lor o naintare explicit i conti
ent spre Dumnezeu Cel aflat pe Sfnta Mas din altar i o
naintare sufleteasc a unora spre alii. Dar nu ajunge ca
credinciosul s nainteze numai n locaul bisericesc spre
Hristos cel din altar, ci trebuie s devin el nsui loca bisericesc propriu-zis spre starea preoeasc - i n calitatea
aceasta putnd s slujeasc lui Dumnezeu ca preot n
creaiunea cosmic.
El trebuie s dezvolte i n fiina sa calitatea de biseric
ce are n centrul ei pe Dumnezeu i calitatea sa de preot ce
slujete lui Dumnezeu afltor n altarul inimii sale12. Cci
inima sa profund, unde slluiete Dumnezeu de la Bo
tez, e ca un altar pe care Se afl acelai Dumnezeu Care se
afl i n inima celorlali credincioi i la fundamentul crea
tiunii, i pe altarul locaului bisericesc. Inimile pline de
Dumnezeu se ntlnesc ntre ele ca unele ce se deschid
12. Mystagogia, loc. cit.

PRELIMINARII

35

spre acelai infinit dumnezeiesc i se scald In lumina Lui


iubitoare fr s se contopeasc ntre ele i cu El, se ntl
nesc n acelai infinit care este i fundamentul atotputernic
al creaiunii, i infinitul spre care e deschis altarul sau locul
cel nalt al locaului bisericesc13.
Dar n modul cel mai concret Se afl Dumnezeu pe
altarul locaului bisericesc, cci aici Se afl n mod nevzut
ca Fiul lui Dumnezeu, Cel care a venit la noi lund trupul
nostru pe care, dup ce l-a predat morii pentru noi, i a
nviat cu el, ni-1 mprtete plin de Duhul Sfnt nou,
unificndu-ne cu El i ntreolalt i uurndu-ne prin aceas
ta i realizarea vzut a unirii noastre ntre noi, cci El ni se
comunic tuturor sub chipurile vzute de toi ale pinii i
vinului. Iar toate acestea le cunoatem clar i le primim toi
cei adunai n acest loca prin unitatea credinei.
Despre omul ca biseric a scris foarte lmurit Sfntul
Marcu Ascetul. Omul credincios e i el o biseric actuali
zat pe msura credinei lui, n care el nsui ofer darurile
sale lui Hristos. Dar ceea ce e de remarcat este c Sfntul
Marcu Ascetul vede preoia persoanei umane strns legat
13.
A w a Dorotei descrie aceast condiionare a unirii fiinelor crea
te contiente ntre ele de unirea cu Dum nezeu astfel: "Cu ct este cine
va mai unit cu aproapele, cu att este mai unit cu Dum nezeu. Pentru ca
s nelegem sensul acestor cuvinte, v voi da o imagine luat de la
Prini: presupunei un cerc pe pmnt, adic o linie n cerc tras cu
com pasul, i un centru. Numim centru mijlocul cercului... nchipuii-v
c acest cerc e lumea, iar centrul. Dum nezeu; i razele, diferite ci sau
m oduri de vieuire a oamenilor. Cnd sfinii, doritori de a se apropia de
Dum nezeu, m erg spre mijlocul cercului, n m sura n care ptrund n in
teriorul lui, se apropie de Dum nezeu, i n m sura n care se apropie unii
d e alii, se apropie n acelai timp de Dum nezeu, i cu ct se apropie
mai mult de Dum nezeu, se apropie mai mult unii de alii. i nelegei c
i inversul e adevrat: cnd se ntorc d e la Dum nezeu, pentru a se n
drepta spre exterior, este evident c, cu ct se ndeprteaz mai mult de
Dum nezeu, cu att mai mult se ndeprteaz unii de alii, i cu ct se n
deprteaz mai mult unii de alii, se ndeprteaz mai mult de Dumnezeu"
(nvturi de suflet folositoare, Filoc. IX, la P. Miguel, op. cit.,p. 61).

36

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

i dependent de arhieria central a lui Hristos, E ceea ce


are loc i n Liturghia din locaul bisericesc, unde Cel ce se
aduce jertf, pentru a se mprti de ea cei de faf prin
preotul vzut, este Hristos, Arhiereul nevzut. i acest fapt
trebuie s-I vedem i n Liturghia cosmic n care Hristos,
Care e izvorul tuturor darurilor pe care noi le oferim lui
Dumnezeu, dup ce a devenit om, S-a fcut i Arhiereul
care le aduce pe ele, i ne aduce i pe noi Tatlui, ca dar,
prefcute n jertfa Lui, sau im oii cate n jertfa Lui, dat fiind
c dup ce El ne-a dat bunurile naturii i pe unii altora ca
daruri, noi am nesocotit datoria de a le aduce i de a ne
aduce lui Dumnezeu i unii altora.
Sfntul Chirii al Alexandriei a struit asupra faptului c
noi nu putem intra la Tatl, deci nu ne putem mntui, dect
n stare de jertf curat, depind orice egoism. Dar
aceast stare nu o putem dobndi dect n Hristos, Cel ce
a primit crucea pentru noi renunnd la Sine. El ne ia n
Sine i ne prezint Tatlui ca jertf curat, eliberai de ego
ism, prin starea Lui de jertf curat, izvor a toat iubirea.
Dar se nelege c El nu ne ia pe noi n Sine ca pe nite
obiecte, ci i noi nine trebuie s ne oferim, cu propria
voin, n actul prin care ne ofer Hristos, sau ne d putere
s ne oferim mpreun cu El. "Dup ce S-a ridicat din mori,
Emanuel, noul fruct al umanitii ntru nestricciune, S-a
suit la cer pentru a Se arta acum pentru noi n fata lui
Dumnezeu i Tatl (Evr. 9, 24), desigur nu pentru a Se
aduce pe Sine la vederea Tatlui (cci El este totdeauna cu
Acela i nu e lipsit de Tatl ca Dumnezeu), ci mai degrab
pentru a ne aduce n Sine la vederea Tatlui, pe noi, care
eram n afara fetei Lui i sub mnia Lui din cauza neas
cultrii... n Hristos deci ne dobndim putinta de a veni n
fata lui Dumnezeu, cci El ne face de acum vrednici de
primirea lui Dumnezeu, ca unii ce suntem sfinii "14.
14. nchinare n Duh i Adevr, cartea XVII, PG 68.

PRELIMINA RII

37

Deci noi am dobndit calitatea i puterea de jertf


total, nu lipsit de propria noastr libertate, n actul prin
care Hristos ne ia cu Sine n jertfirea Sa, deci nu lipsii n
acelai timp de calitatea de preoi ai jertfei noastre, prin
calitatea lui Hristos de jertf i de Arhiereu al jertfei Sale i
de izvor de putere pentru jertfirea noastr. "Cci jertfa
noastr este primit i place lui Dumnezeu, pentru patima
mntuitoare a lui Hristos. i eu cred c aceasta este ceea
ce a spus Domnul nsui: "Fr de Mine nu putei face ni
mic" (Ioan 15, 5). Deci n buna noastr mireasm (buna
mireasm a jertfei noastre, prin care depim egoismul
nostru din iubire, n.n.) e amestecat buna mireasm a jert
fei lui Hristos, ridicndu-ne mpreun cu ea la Tatl. Cci
noi nu suntem primii altfel dect prin Hristos"15.
Dar aceast druire sau jertfire a noastr lui Hristos, ca
Arhiereu care ne aduce Tatlui, ntemeind, susinnd i du
cnd Ia eficien deplin preoia noastr prin arhieria Lui,
se face i n interiorul nostru. n acest interior Se afl
Hristos ca Arhiereu al bisericii noastre luntrice i mpreu
n cu El suntem i noi preoi n ea. O spune aceasta Sfntul
Marcu Ascetul, declarnd c noi oferim lui Hristos, aflat n
interiorul inimii noastre ca ntr-un altar, toate gndurile
noastre din primul moment al apariiei lor, nainte de a fi
mucate de fiara poftei sau a mniei. Frin aceste gnduri
noi trim o via luntric nchinat lui Hristos, dar n le
gtur cu lumea din afar, deci nu lipsit de efect sfini tor
i asupra acesteia.
Cci n faptul c Sfntul Marcu Ascetul vede jertfele
aduse Iui Hristos de noi pe altarul inimii nu numai ca o adu
cere a fiinei noastre, ci i a tuturor gndurilor i simirilor
noastre, el arat c noi nu trebuie s renunm la viaa
15. Ibidem.

38

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

noastr n lume, ci s o nchinm pe aceasta cu toate cele


ce le efectueaz ea n lume ca daruri lui Hristos.
Cu alte cuvinte, preoia noastr interioar, lucrtoare n
biserica fiinei noastre, Sfntul Marcu Ascetul o leag de
lucrarea noastr n lume, avnd s contribuim la sfinirea
acesteia sau la aciunea noastr preoeasc n creaiunea
exterioar. Totui, Sfntul Marcu Ascetul afirm c Hristos
arde "chiar aceste gnduri nti nscute, deci nemucate de
fiara ispitelor pcatului, n focul dumnezeiesc, adic ne
face s trecem prin aceste gnduri dincolo de ele n unirea
cu Dumnezeu".
Sfntul Marcu ne recomand ca pe altarul inimii s-I
aducem lui Hristos nu lucrurile din afar, cci aceasta nu o
putem face, ci gndurile prin care pornim la svrirea ac
iunilor noastre referitoare la lucruri i persoane din afar.
Dar iat cuvintele Sfntului Marcu Ascetul: "Templul
(personal) este sfnta cas, care e zidit de Dumnezeu. Iar
altarul este masa ndejdii aezat n luntrul acestui tem
plu. Pe aceast mas se aduce de ctre minte gndul nti
nscut al fiecrui lucru sau mprejurri n care ajungem, ca
un animal nti nscut, ca jertf de ispire pentru cel ce-1
aduce, dac l aduce fr pat.
Acest templu are loc n partea dinluntru a iconostasu
lui. Acolo a intrat Iisus pentru noi ca naintemergtor (Evr.
6, 20), locuind de la Botez n noi, dac noi nu suntem
cretini nevrednici (II Cor. 13, 5). Acest loc este ncperea
cea mai dinluntru, cea mai ascuns, cea mai curat a ini
mii. Dac aceast ncpere nu se deschide prin Dumnezeu
i prin ndejdea raional i nelegtoare, noi nu putem
cunoate n mod sigur pe Cel ce locuiete n ea i nu putem
ti dac jertfele noastre de gnduri au fost primite sau nu.
Deschizndu-se inima credincioas prin ndejdea amintit,
Arhiereul ceresc primete gndurile nti nscute ale minii
i le arde n focul dumnezeiesc, despre care a zis: Am

PRELIMINARII

39

venit s aduc foc pe pmnt i ct a dori ca el s se fi


aprins" (Lc. 12, 49)"16.
Prin aceast liturghie interioar se realizeaz i n bise
rica fiinfei noastre o unificare a tuturor micrilor i tendin
elor omului credincios Intre ele, i a lui cu Dumnezeu. i
ea ajut, la rndul ei, la unificarea fiecrei fiine umane cu
celelalte In Dumnezeu, n activitatea sa n cadrul creaiunii
cosmice, intensificnd pe cea din locaul bisericesc n sens
strict, pe care, pe de alt parte, se susine. Cci un om neu
nificat n sine - unificare ce nu se poate mplini dect n
Dumnezeu - nu se poate unifica nici cu ceilali.
n acelai timp, aducnd gndurile noastre despre lu
cruri lui Hristos, le ntoarcem cu mulumit i curate Celui
din care provin toate raiunile lucrurilor, unificndu-le din
nou cu El i, mpreun cu ele, i pe noi: "Ale Tale dintru ale
Tale. Meninerea raiunilor lucrurilor n curia n care le-a
creat Dumnezeu, prin aducerea lor lui Dumnezeu, a afir
mat-o Sfntul Maxim Mrturisitorul. Prin aceasta noi nine
ne meninem curai, neadugnd patima noastr la ele.
Despre trebuina de a despri patima de nelesurile sim
ple ale lucrurilor Sfntul Maxim zice: "neles ptima este
gndul compus din patim i neles. S desprim patima
de neles, i va rmne gndul simplu. i o desprim prin
iubire duhovniceasc i nfrnare, dac voim" (Capete despre
dragoste III, 43, Filoc. rom. II, p. 85). Iar despre curirea
sufletului nsui prin dezlipirea patimii de nelesurile sim
ple ale lucrurilor, tot Sfntul Maxim zice: "Hecuria sufle
tului const n a nu lucra dup fire. Cci din aceasta se
nasc n inim gndurile ptimae. i lucreaz dup fire
atunci cnd puterile ptimitoare (pasionale) ale sufletului,
adic iuimea i pofta, rmn fr patim n ntlnirea cu
lucrurile i cu nelesurile (sau cu chipurile) lor" ( Capete
despre dragosteM, 35, Filoc. rom., II, p. 84).
16.
col. 996.

Rspuns celor ce s e ndoiesc de dum nezeiescul Botez, PG 65,

40

SPIRITUALITATE I COMUMIUME U LITURGHIA ORTODOX

Dar ca i Sfntul Marcu Ascetul, care vede chiar o ar


dere a gndurilor curate n oferirea lor lui Hristos celui din
inim, tot aa i Sfntul Maxim cere o ridicare a minii din
colo i de raiunile simple ale lucrurilor, ntr-o predare a sa
nsi lui Hristos: "Virtuile despart mintea de patimi; con
templaiile duhovniceti, de nelesurile simple; n sfrit,
rugciunea curat (golit de orice gnd, n.n.) nfieaz
mintea lui Dumnezeu nsui" (Capete despre dragoste III,
cap. 44, Filoc. rom., II, p. 85).
Dar lucrarea arhiereasc a lui Hristos din inima noastr
nu se restrnge numai la primirea gndurilor noastre i a
fiinei noastre nsei, ci se arat i ntr-o mprtire a noas
tr de El. Aceasta pentru c n orice iubire adevrat are
loc o predare reciproc. Iar mprtania este un act de
reciproc iubire ntre credincios i Hristos. Sfntul Simeon
Pioul Teolog i isihatii, care au ajuns la o realizare culmi
nant a unirii cu Hristos, iradiind ca lumin n interiorul
propriei lor fiine, vorbesc att de predarea lui Hristos ctre
ei, ct i de predarea lor lui Hristos. n aceasta triete
omul cea mai negrit tain.
n acest sens, Calist Catafygiotul zice: "Cnd nete n
inim, din adncul profund al izvorului dumnezeiesc i din
vederea nelegtoare, puterea Duhului, e vremea potrivit
de a tcea. Cci atunci se svrete n chip negrit sfnta
slujb (latreia) i nchinarea minii ctre Dumnezeu n duh
i adevr"17.
i mai direct vorbete despre aceast mprtire inte
rioar Calist Patriarhul zicnd: "Cnd mintea vede n Hristos
adevrul n chip unitar (trecnd peste mulimea raiunilor
curate ale lucrurilor predate Lui, n.n.), e vremea de a tcea
(Eccl. 3, 7). Cci e vremea n care se bea nectarul dumne
zeiesc al bucuriei i al veseliei duhovniceti; e vremea ve
derilor de tain i a mprtirii de lucrurile mai presus de
17. Despre viaa contemplativ, cap. 59, Filoc. rom., VIII, p. 472.

PRELIMINARII

41

fire. De fapt, atunci mintea vede limpede potirul n mna


Domnului, plin de vinul amestecrii neamestecate (al dumnezeirii i omenitii unite neamestecat n persoana, deci i
n sngele lui Hristos, n.n.), contempl ct se poate de
vdit turnarea din acesta n acesta (Fs. 74, 8, turnarea din
Hristos, n noi - n.n.) i cunoate lmurit c dragostea Lui
nu s-a deertat (Ps. 74, 8). Cci strfundul revrsrii bun
tii dumnezeieti i, aa-zicnd, adncul bogiei i cap
tul harului nu se descoper nimnui din noi n viaa de
acum, chiar dac s-ar nvrednici de cel mai nalt urcu spre
Dumnezeu i de cea mai mare ndumnezeire. Cci captul
i desvrirea se pstreaz tuturor spre mprtire n
veacul viitor"18.
Hristos ni Se druiete nu n mod simplu, ci cu sngele
Lui cel vrsat pe Qolgota pentru noi, cu sngele care ps
treaz n ei dispoziia n care S-a predat pe cruce Tatlui
peni:: noi. Cci druindu-Se atunci pentru noi, a fcut-o ca
s ne druim i noi mpreun cu El Tatlui, dar noi nc nu
ne-aa deschis ca s-L primim. Acum, deschizndu-ne Lui,
ni S e druiete n parte i efectiv fiecruia. i precum cine
d sngele su altuia i d viaa sa cu tot ce e propriu celui
ce i-I druiete, aa ne d Hristos viaa Sa, druindu-ne sn
gele Su. i pentru c sngele Su e curat de orice patim
(sufleteasc), ne d i nou o dat cu acest snge curat
viaa Sa curat i venic durabil, unit cu a Tatlui, mntuind viaa noastr de orice boal a pcatului i ntrindu-ne,
cnd Dumnezeu vrea s mai trim pe pmnt, chiar tru
pete (I Cor. 11, 30).
Dar mprtirea de Dumnezeu e nsoit totdeauna de
simirea c ceea ce se primete, orict de bogat ar fi, e nu
mai o mic parte din bogia nesfrit a vieii dumne
zeieti. Sfntul Simeon Houl Teolog a redat pe larg aceast
experien, pe care o facem de altfel i n mprtirea de
18. Capete despre rugciune, cap. 55, Filoc. rom., Viii, p. 328-329.

42

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

cunoaterea realitii create, sau de unirea prin iubire cu


fiina uman:
"Etotul recapitulat, dup prerea mea, n ceea ce se vede.
Dar nu desigur dup fiin, ci prin participare.
De fapt tu aprinzi un foc de la un foc.
E focul ntreg pe care l iei.
i totui focul rmne nemprit, fr a fi pierdut nimic'19.
nici n locaul uman al lui Dumnezeu, nici n cel cos
mic, nici n cel liturgic propriu-zis, mprtirea de Dum
nezeu nu poate ajunge la capt. n toate aceste locauri ale
lui Dumnezeu, mprtindu-ne de El, experiem infinitatea
Lui. n toate ne ntlnim cu infinitatea, cci mprtindu-ne
de El ne dm seama c viaa Lui depete infinit ceea ce
putem primi. i aceasta ntreine setea noastr de a primi
tot mai mult din El.
Sfntul Simeon Noul Teolog zice iari:
"Cnd eu beau, nsetez...
Eu doresc s am i s beau tot,
Dac e cu putin, toate abisurile...
Dar nefiind aceasta cu putin,
i spun c sunt totdeauna nsetat...
Dei gura mea e plin totdeauna de apa care curge,
care se revars n praie.
Cnd vd abisurile, mi se pare c nu beau deloc
Dei apa e toat n gura mea,
Pentru c eu doresc s am tot,
Eu sunt totdeauna un ceretor,
Cnd posed totul cu adevrat.
Fiind unit cu puinul pe care-1 beau"20.
19. Imnul /, In Im ne (tiym nes), Sources Chretiennes, voi. 156.
20. Imnul XIII, op. cit., p. 219.

PRELIMINARII

43

Aceasta susine creterea noastr nesfrit, dar mereu


n Hristos. E o cretere ntreinut nu numai de primirea lui
Hristos, ci i de druirea noastr ctre El. i aceasta n
seamn creterea prin iubire i n iubirea care nu se satur
niciodat. Iar noi cretem n iubire dnd i primind. n m
sura n care dm, primim, i n msura n care primim, dm.
Dar noi dm numai din puterea a ceea ce primim din El.
Dac naintarea creaiunii ca ntreg spre desvrire n
timpul de fa nu este n nvtura cretin att de clar,
dat fiind sfritul prin care avem s trecem spre a ajunge
la o desvrire n Dumnezeu, sau la o desfiinare total a
distanrii de Dumnezeu, aceeai nvtur d ca un fapt
deplin clar desvrirea noastr n viaa viitoare. n acelai
timp e un fapt nu numai clar, ci i verificabil prin expe
rien, naintarea spre desvrirea duhovniceasc a unora
dintre fiinele umane credincioase. Spiritualitatea cretin
e n msur s descrie i etapele acestei naintri a credin
ciosului singular. El parcurge un drum de purificare, ca s
ajung apoi la o tot mai accentuat unire cu Hristos.
Pe de alt parte, aceast naintare, sau aceast liturghie
personal, insul credincios nu o efectueaz rupt de creaiunea cosmic i de comunitatea uman. Etapa curirii de
patimi i a deprinderii virtuilor, ce culmineaz n iubire, i
a cunoaterii lui Dumnezeu din creaiune, din sine i din
semenii si, se efectueaz nu numai prin legtura cu Dum
nezeu prin credin i rugciune, ci i prin mplinirea datori
ilor fa de semeni prin lucrarea sa asupra creaiunii.
Dar ntre insul personal i creaiunea cosmic i se
menii si, primul loc l ocup familia Iul. Cci naintarea
spre Dumnezeu nu e un privilegiu exclusiv al monahilor (de
altfel i acetia au obtea monahal drept familie). Astfel
persoana uman are datoria de a face i din casa sa un lo
ca al lui Dumnezeu, prin care s nainteze spre unirea cu

44

SPIRITUALITATE l COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

Hristos, ntr-o slujire, sau ntr-o liturghie care s-l duc tot
mai aproape de El.
Membrii familiei sunt chemai s-i dea n acest scop n
primul rnd lor un ajutor reciproc. Ei sunt chemai s-i
ierte unii altora greelile ce le svresc ca oameni, s se
ndemne cu cuvntul i cu pilda Ia ferirea de lucruri urte,
s se ajute n cele bune, s se ngrijeasc unul de altul i
s se ndemne cu pilda la rugciune. i fcnd astfel, ei
simt cum nainteaz spre HrisL. s Sau pot experia c fr
Hristos e greu s duc o viaa ferit de pcate grele, de cer
turi, o via de pace i bun nelegere. Prin aceasta ei se
ntresc i pentru mplinirea datoriilor lor fa de semenii
din afara familiei, dndu-i pild de purtare cinstit i de
mplinire a datoriilor, de activitate a lor n folosul societii,
ndemnul i pilduirea aceasta sunt o datorie ndeosebi pen
tru cei cu o rspundere mai mare prin poziia ce o dein n
familie, prin vrsta lor, printr-o stare mai avansat duhovnicete. n felul acesta membrii familiei pot ajunge s vad
unul n altul lucrnd pe Hristos nsui.
Iar legtura lor cu Hristos i naintarea mpreun n El
n viaa de familie i-o ntresc innd legtura cu Hristos
din locaul Lui euharistie. Acolo pot cunoate clar i pot
pune mai mult la inim ndemnul de pace i de ntraju
torare material i spiritual, ce li se d necontenit, sau pot
simi ntrindu-se n ei darul pcii i al bunei-nelegeri, mai
ales prin desele cuvinte ale preotului ce li se adreseaz cu
crucea ridicat: "Pace tuturor". Acolo, privind mereu la cru
cea prin care Hristos i-a dat viaa Sa pmnteasc din
dragoste pentru ei i mprtindu-se de trupul Lui rstignit
i de sngele Lui vrsat pentru ei, pot cpta i ei puterea,
ca membri ai familiei, s-i biruie egoismul i s duc o
via de pace i de nfrnare de la toate pornirile i certurile
care ngreuneaz viaa lor n familie, sporind ntre ei iubi
rea i jertfelnicia.

PRELIMINARII

45

LOCAUL BISERICESC PROPRIU-ZIS: CERUL


PE PMNT SAU CENTRUL LITURGIC A L CREAIEI
n locaul bisericesc Hristos continu s svreasc n
modul cel mai direct toat lucrarea Sa mntuitoare sau
sfinfitoare. Prin ea Hristos unific cu Sine i ntreolalt pe
cei ce cred n El i-i ntrete spre lucrarea preoiei lor ge
nerale n fiina proprie i n creaiunea cosmic. A stfel prin
ea Dumnezeu conduce creaia spre unitatea ei desvrit,
treimic, conducere care se nfptuiete prin druirea ei n
Hristos lui Dumnezeu i prin druirea lui Dumnezeu prin
Hristos nou. Locaul bisericesc este centrul liturgic al
creaiei, sau locul central unde se svrete i de unde se
rspndete peste ntreaga creaie puterea mntuitoare a
lui Hristos prin Duhul Su, sau prin energiile Sale necreate,
i prin aceasta se promoveaz naintarea ei spre unitatea
ct mai deplin. E o unitate imprimat de unitatea treimic,
datorit unei tot mai accentuate penetrri a creaiei de
Sfnta Treime sau de puterea Ei care unific persoanele n
iubire fr s le confunde.
Locaul bisericesc este spaiul central al lucrrii mn
tuitoare a lui Hristos, pentru c inima Liturghiei ce se svr
ete n ea este dumnezeiasca Euharistie, care const n
Taina prefacerii pinii i vinului n Trupul i Sngele Dom
nului i n mprtirea cu ele a credincioilor. O mare par
te din alte acte de cult svrite aici este alctuit din cele
lalte Taine. Iar n Taine credincioii primesc prin rugciuni
i acte vzute ale preotului sau episcopului harul lui Dum
nezeu, care - ca lucrare necreat izvortoare din fiina lui
Dumnezeu - nu e desprit de prezena iubitoare a lui Dum
nezeu, n aceast lucrare aflndu-Se nsui Cel ce lucreaz.
n locaul bisericii lund loc, n timpul Sfintei Liturghii,
pe Sfnta Mas din altar, prin prefacere, nsui Trupul i
Sngele Domnului spre mprtirea credincioilor de ele.

46

SPIRITUALITATE I COMUNIUHE N LITURGHIA ORTODOX

are loc ntlnirea culminant a acestora cu Iisus Hristos i


cu Duhul Lui cel Sfnt, Care a prefcut pinea i vinul n
Trupul i Sngele Domnului i le-a umplut pe acestea de
prezena Sa. Iar ntlnirea cu Hristos n locaul bisericii nu
e trit de credincioi ca persoane izolate, ci n comunitate,
ntrind unitatea dintre ei, fr de care nu este mntuirea.
Astfel, locaul bisericii nu e numai o cas de rugciune
a credincioilor, care i-ar lua din ei nii puterea de unire
cu Dumnezeu i ntreolalt, c1 o as n care lucreaz Dum
nezeu, mai bine-zis Hristos nsui prin Duhul Lui cel Sfnt,
nedesprit de Tatl. Sfnta Treime i unete pe credincioi
n locaul bisericesc fr s-i confunde, aa cum sunt unite
i Persoanele dumnezeieti. Credincioii nu se adun n lo
caul bisericesc numai pentru a se ruga mpreun unui
Dumnezeu care rmne la distan, sau de a asculta o pre
dic despre El. Acest loca este totodat i un loc al pre
zenei i al lucrrii lui Dumnezeu cel n Treime. Precum
este n cer, aa este Sfnta Treime i n biseric, sau cerul
e prezent n biseric. Dumnezeu cel n Treime nu ascult
numai din cerul deprtat rugciunile credincioilor, ci la
aceast chemare a lor rspunde cu prezena i lucrarea
Lui. n mod special ntlnirea aceasta ajunge pn la punc
tul culminant n mncarea Trupului Fiului lui Dumnezeu cel
rstignit i nviat i n butura Sngelui Su cel vrsat pen
tru noi dintr-o iubire nermurit, pentru ca i noi s ne
umplem de o iubire asemntoare, cu care s-I rspundem
Lui i s ne ntmpinm unii pe alii.
Aceast esen general a cultului ortodox, cu deose
bire a Sfintei Liturghii svrit n locaul bisericii, apare
ntr-o seam de caracteristici ale lui, pe care le vom nfia
referindu-ne mai ales la Sfnta Liturghie.
1. Sfinenia locaului bisericesc
Sfnta Liturghie i celelalte Taine svrite n locaul
bisericesc sunt trite de ctre credincioi ca evenimente

PRELIMINARII

47

sfinte care se svresc n lume, dar care vin de dincolo de


lume i transfigureaz o parte a ei, avnd menirea s o
transfigureze ntreag. Aceasta mbrac locaul bisericesc
cu nsuirea sfineniei.
Cretinismul occidental a fcut nc din vechime deo
sebire ntre noiunea de sfnt (sanctus) i sacru (sacer).
Sanctus e referit la Dumnezeu ca persoan; credincioii
ajuni la desvrire sunt numii i ei n Biserica RomanoCatolic uneori sfini, dar de la un timp ncoace mai mult
beati, fiind proclamai ca atare printr-un act de beatificare.
Pentru locaul bisericesc, pentru actele de cult, pentru
obiectele cultului, pentru tot ce se triete de ctre credin
cioi n biseric, se folosete numirea de "sacru", care e mai
puin dect "sfnt". De aceea chiar Tainele sunt numite sa
cramente, sau aciuni sacre. Dac mai adugm la aceasta
faptul c graia dat prin sacramente este socotit n catoli
cism creat, ne dm seama c sacrul cade adeseori n ca
tegoria creatului. Nu mai vorbim de protestantism i de cul
tele rsrite din el, care nu mai cunosc nici mcar reali
tatea sacrului, ci socotesc c singur Dumnezeu e sfnt, iar
El este transcendent oricrei experiene i nu produce nici
un fel de transformare n planul vieii credincioilor.
n aceast distincie dintre sacru" i "sfnt" n cretinis
mul catolic e implicat, credem, necunoaterea lucrrii ne
create a lui Dumnezeu, care, fiind i ea sfnt, ca i Dum
nezeu, Subiectul ei, face s fie vzute ca "sfinte" toate ac
tele svrite n Biserica Ortodox, toate persoanele i obiec
tele atinse de ea, toate fiind "sfinite" prin aceasta. Cretinii
ortodoci vorbesc de "sfinirea apei", de "sfinirea veminte
lor preoeti", a icoanelor, a caselor, de "sfinirea" celui hi
rotonit ca preot. Pentru ei e "sfnt" crucea, sunt "sfinte
icoanele, e "sfnt" biserica i vasele din ea. Ei nu-L consi
der pe Dumnezeu cel sfnt desprit de acestea.
Dac n distincia pe care o face catolicismul ntre
"sfnt" i "sacru" se poate spune c e implicat nvtura lui

48

SPIRITUALITATE l COM UNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

despre caracterul creat al gratiei de care se folosete Dum


nezeu pentru a produce unele transformri n planul bise
ricesc, dar nu nite imprimri ale puterii lui Dumnezeu
nsui, n Ortodoxie, n necunoaterea deosebirii i sepa
rrii dintre "sfnt" i "sacru" e implicat contiina c Dum
nezeu este prezent El nsui n mod personal n lucrrile
Sale necreate referitoare la creaturile ridicate n planul vie
ii bisericeti.
Biserica Ortodox urmeaza in aceast privin exem
plul Sfintei Scripturi, n care numele de sfnt e dat nu nu
mai lui Dumnezeu i persoanelor care intr n legtur cu
El, ci i obiectelor supuse lucrrii Lui, obiecte care nu pot
fi concepute dect n legtur cu persoana lui Dumnezeu
sau cu persoanele omeneti sfinite de lucrarea Lui. n
Ieirea 3, 5 se spune: "Acest loc (unde apare rugul aprins)
e pmnt sfnt"; n Ieirea 29, 37, c "altarul va fi sfnt". n
Levitic 10, 10 se cere: "S deosebeti ntre ce este sfnt i
ce nu este sfnt, ntre ce nu este curat i ce este curat". La
lezechiel 44, 23 se cere, iari, preofilor "s nvefe poporul
s deosebeasc ntre ce este sfnt i ce este spurcat, ntre
ce este curat i ce este necurat". La Iona 2, 5 i 8 se nu
mete sfnt templul. La Avacum 2, 20 se spune: "Domnul
este n templul cel sfnt al Su "; n Psalmul 96, 8 se spune:
"nchinafi-v Domnului n curtea cea sfnt a Lui".
n cteva locuri din Vechiul Testament traducerea fran
cez folosete pentru obiecte folosite n cult expresia de
"sacru". Dar traducerea romneasc folosete peste tot ex
presia "sfnt". Astfel, n traducerea francez se spune: "Vei
face lui Aaron veminte sacre" (le. 28, 2); "A pus placa de
aur, ca diadem sacr" (Lev. 8, 9); sau: "Finees purta n
mini vasele sacre" (Num. 31, 6 )1. Dar traducerea rom
neasc folosete n toate locurile amintite numirea de
sfnt, i chiar traducerea francez folosete aceast numi
1. Concordance des Saintes Ecrtures, ed. II, Lausanne, 1965, p. 649.

PRELIMINARII

49

re In marea majoritate a locurilor2, cci la baza ambelor


cuvinte franceze st evreiescul kado.
n noul Testament se folosete termenul "sfnt" (ayicx;)
nu numai pentru Dumnezeu, ci i pentru persoanele nchi
nate slujirii Lui, ba chiar pentru toi cretinii, deci i pentru
Biserica constituit din ei (Efes. 5, 25-26). Sfntul Apostol
Pavel cere s nfim trupurile noastre jertf sfnt lui
Dumnezeu" (Rom. 12, 1), iar de femeia care slujete Dom
nului spune c e "sfnt" i n sufletul i n trupul ei (I Cor.
7, 34). Mntuitorul numete chiar templul i altarul din el
"sfinte", ba i aurul i darul pus pe ele (Matei 23, 17). E drept
c uneori se folosete n Noul Testament pentru mnc
rurile sfinite n templu nu numai numirea de "sfinte", ci i
de "sfinite" (lepd) (I Cor. 9, 13), pe care limba latin a tra
dus-o cu "sacre". Dar faptul c pentru templu este folosit n
Sfnta Scriptur att cuvntul "sfnt" (ayiov), ct i "sfinit"
(lepov) arat c ntre nelesurile acestor cuvinte nu se face
o deosebire strict. Faptul acesta l red bine limba romn
cnd numete pe Dumnezeu "sfnt", ca Unul ce are sfine
nia din Sine, iar persoanele i lucrurile care se mprtesc
de sfinenia lui Dumnezeu le numete uneori "sfinte", alte
ori "sfinite" (lepd). i acest uz al limbii romne e ndreptit
prin faptul c dei persoanele omeneti i anumite obiecte
sunt socotite numai prtae la sfinenie, deci numai sfin
ite, nu sfinte prin ele nsei, n ele a cobort i e slluit
puterea necreat a aceluiai Dumnezeu, izvor al sfineniei,
neprimind numai o graie creat, care menine o separaie
ntre ele i Dumnezeu.

2. Locaul bisericii, spaiu sfinit de prezena


Iul Dumnezeu nsui i prin coborrea Lui n el
Astfel, departe de a fi profanizat toate, cum spun mai
nou unii teologi protestani, Fiul lui Dumnezeu, prin ntru2. Op. c/f., p. 662-663.

- Spiritualitate i comuniune n Liturghia Ortodox

50

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

parea Lui i prin trimiterea Duhului Su cel Sfnt a adus


putina mbrcrii n sfinenie a tuturor celor ce-L primesc
prin credin. Cci "Hristos ni S-a fcut tuturor nelepciune
de la Dumnezeu, dreptate i sfinenie i rscumprare"
(I Cor. 1, 30). El nu ne mai cere acum s ne facem sfini mai
mult prin eforturile noastre, ci ne face sfini prin slluirea
Sa i a Duhului Su n noi (Qal. 2, 20; Efes. 2, 10; 3, 17),
n ce privete sfinenia locurilor i a lucrurilor, nu mai
exist un singur templu sfnt care s se aduc jertfe lui
Dumnezeu, ci Dumnezeu primete nchinarea n tot locul,
numai s se fac "n duh i adevr" (Ioan 4, 24). Dar aa
cum exist o gradaie a sfineniei persoanelor, la fel exist
o gradaie a sfineniei locurilor. Locurile, mai bine zis loca
urile n care credincioii se adun cu un efort de gnduri,
de simiri deosebite, pentru a asista i participa la acte
sfinte, au o sfinenie deosebit. Ei se adun n ele cu astfel
de simiri i gnduri i intenii, pentru c tiu c Dumnezeu
e slluit ntr-un mod mai deosebit n ele.
Astfel, nc din vremea Apostolilor s-au rezervat anu
mite ncperi pentru adunarea credincioilor, pentru rug
ciune i pentru svrirea Tainelor, ca i pentru ascultarea
cuvntului lui Dumnezeu. Sfntul Apostol Pavel l nva pe
Timotei s tie cum trebuie s se poarte "n casa lui Dum
nezeu" (I Tim. 3, 15). Deci ncperea aceasta nu era soco
tit numai o cas de rugciune a credincioilor, adresat
unui Dumnezeu absent, ci se socotea c nsui Dumnezeu
locuia n ea. Faptul c Sfntul Apostol continu: "care este
Biserica (ecclesia) lui Dumnezeu celui viu, stlp i ntrire
a adevrului", arat c el vedea ntr-o strns legtur lo
caul cu comunitatea bisericeasc ce se aduna n el (eccle
sia). Cci ntr-adevr un loca de slvire a lui Dumnezeu n
care nu se mai adun credincioii nu mai e un loca viu sau
al lui Dumnezeu experiat ca lucrtor, deci viu. Dar nu e mai
puin adevrat c un simplu loca fr Dumnezeu prezent
n el mpreun cu comunitatea credincioilor, deci un loca

PRELIMINARII

51

al unei simple adunri a credincioilor, n-ar mai fi "stlp i


ntrire a adevrului". De aceea Prinii adunai n Sinoade,
cnd hotrau formula unei nvturi de totdeauna a Bise
ricii, se vedeau unii pe ei, ca reprezentani ai Bisericilor
lor, cu Sfntul Duh: nPrutu-s-a Sfntului Duh i nou". Ba,
mai e de amintit c edinele Sinoadelor se ineau de obi
cei n biseric, iar despre Sinodul IV ecumenic se spune c
episcopii au pus lng moatele muceniei Eufimia din bi
serica din Calcedon ce-i purta hramul dou hrtii cu cele
dou formule ntre care erau mprii membrii Sinodului
( "n dou firi" i din dou firi") i au constatat c a doua for
mul fusese aruncat de lng moate, dar prima rm
sese la locul ei. Sinodul a aprobat-o, de aceea, pe cea din
ti. Sfinii particip i ei la stabilirea adevrului lui Hristos,
fiind n mod deosebit organe ale Sfntului Duh i membri
ai Bisericii.
Acestea arat ct de strns e legat Biserica, n calitate
de trup al lui Hristos, de biserica n calitate de loca n care
i triete comunitatea de credincioi cel mai accentuat
caracterul ei de trup al lui Hristos. Sobornicitatea Bisericii
ca trup al lui Hristos nu se poate menine fr comunitile
adunate n locaurile bisericeti pentru a se mprti toate
din acelai Trup i Snge al lui Hristos prin preoii hirotonii
de episcopii aflai n comuniune. Adunarea credincioilor
Bisericii pentru svrirea dumnezeietii Euharistii vdete
unitatea trupului Bisericii. n locaul bisericesc nu ne adu
nm pentru a ne ruga individual, ci pentru a manifesta i
susine taina Bisericii celei una prin rugciunea plin de
acelai Hristos i prin mprtirea de El3. Iar Biserica i
mplinete lucrarea ei sfinitoare asupra creaiunii cosmice,
sau lucreaz la unificarea acesteia prin comunitile cre
dincioilor adunate n locaurile bisericeti.
3.
Ierom. Grigoriu, 'H Qeicx Xeixo'opyia xf\q E'uxapioxla<; xov eox>, Atena,
1971, p. 85.

52

SPIRITUALITATE I. COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

Caracterul acesta de case ale lui Dumnezeu, dar i de


locauri de adunare a credincioilor trebuie s-l fi avut i
"bisericile" amintite n Faptele Apostolilor i n epistolele
Sfntului Apostol Pavel. Aa, n Fapte se vorbete de "bise
rica" din Ierusalim care fcea rugciuni n chip struitor, n
form de ectenii (ectenos), pentru Fetru ct timp se afla n
nchisoare (Fapte 12, 5). Aici cuvntul de biseric" este
iari folosit att pentru adunarea credincioilor, ct i pen
tru locul n care se inea ad ui tarea4. Sfntul Apostol Pavel
vorbete n dou rnduri de biserica din casa lui Acvila i
a Priscilei" (Rom. 16, 3; I Cor. 16, 19); alt dat vorbete de
"biserica din casa lui nimfas", pe care l deosebete de
"fraii" din aceeai localitate a Laodiceii, artnd astfel c e
vorba de un loca, i nu de Biserica n calitate de corp al
credincioilor lui Hristos (Col. 4, 15). Cu siguran c n
aceast biseric-loca cere Sfntul Apostol Pavel s se
citeasc Epistola lui ctre Coloseni. Se pare c acest neles
l aveau i "bisericile Asiei", n continuarea crora e amintit
de Sfntul Apostol Pavel "biserica din casa lui Acvila i a
Priscilei" (I Cor. 16, 19). Acelai neles l pot avea i "toate
bisericile lui Hristos" (Romani 16, 16).
nelesul acesta de loca al "bisericii" e confirmat i de
deosebirea pe care o face Sfntul Apostol Pavel ntre "bise
rica" n care se mprtesc credincioii cu Trupul i Sn
gele Domnului i ntre casele lor particulare, n care i pot
satisface foamea i setea obinuite. "Oare nu avei case ca
s mncai i s bei? Sau dispreuii biserica lui Dumnezeu
i ruinai pe cei ce nu au?" (I Cor. 11, 22). Dac la I Tim.
3, 15 locaul de cult era numit "casa lui Dumnezeu", aici e
numit biserica lui Dumnezeu", artnd prin ambele numiri
c aceste locauri nu sunt simple sli de rugciune lipsite
4.
Vezi i Pr. P. Vintilescu, ncercri de istoria liturghiei, Bucureti,
1930, p. 2.

PRELIMINARII

53

de prezena Iui Dumnezeu, ci case In care este prezent i


deci i lucrtor Dumnezeu.
n aceste locauri era i un jertfelnic, sau un altar (I Cor.
9, 13), care trebuie vzute ca masa pe care se svrete
prefacerea pinii i vinului n Trupul i Sngele Domnului
spre mprtirea credincioilor (I Cor. 11, 27). Locaurile
cretine de cult nu se puteau arta ca nite locauri publice
n primele timpuri ale cretinismului, cnd numrul cre
tinilor era foarte mic. Ele trebuiau s se adposteasc de
aceea n casele unor familii cretine. Pn astzi a rmas
de atunci obiceiul n Cirecia de a se rezerva n cas sau
lng cas o ncpere ca biseric, n care vine o dat pe an
preotul (la ziua hramului) ca s svreasc Sfnta Litur
ghie. Dar aceste biserici din case au cptat un caracter
public atunci cnd cretinii au devenit numeroi i, mai
ales, n-au mai fost persecutai. Dar i cnd se adposteau
n case particulare, n ele se aduna o comunitate. Creti
nismul nu s-ar fi putut menine fr adunarea cretinilor n
locauri n care se ntreau mpreun n credin prin "rug
ciuni i cntri duhovniceti" (Efes. 5, 19), dar n care
aveau i credina n prezena i lucrarea lui Dumnezeu, cul
minnd n prezena lui Hristos pe altar, sub chipul pinii i
vinului, dup "frngerea pinii" i "binecuvntarea paharu
lui" (Fapte 2, 42; Didahia celor 12 Apostoli). Aceast con
vingere bazat pe o trire a lucrrii lui Dumnezeu e mrtu
risit clar de Apostoli. Sfntul Apostol Pavel spune: "Cci
Evanghelia noastr n-a venit la voi n cuvinte simple, ci n
putere i n Duhul Sfnt i n ncredinare deplin" (I Tes. 1,
5). Sau: "Iar Celui ce poate s lucreze prin puterea cea lu
crtoare n noi cu mult mai presus dect toate cte cerem
sau pricepem noi, Lui fie slava n biseric i ntru Hristos
Iisus, n veacul veacului, Amin". Sau: "Drept aceea i noi
mulumim lui Dumnezeu c, lund voi cuvntul ascultrii
de Dumnezeu de la noi, nu ai luat cuvntul omenesc, ci

54

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE IT LITURGHIA O R TODOX

cuvntul lui Dumnezeu care lucreaz n voi, cei ce credei"


(I Tes. 2, 13) etc.
nc de la Clement Romanul, pe la sfritul sec. I, aflm
c rnduiala ce se svrea de ctre comunitate n aceste
"locauri" se numea Liturghie5 i c ea se svrea sub con
ducerea Arhiereului nconjurat de preoi i diaconi, Arhie
reul fiind cel ce frngea pinea i binecuvnta paharul. Iar
aceasta se svrea dup porunca dat de Mntuitorul, la
timpuri anumite i n locuri anumite.
Unirea aceasta indisolubil ntre loca, comunitate i
prezena Iui Hristos spre mprtirea credincioilor, su n
general primirea harurilor i darurilor necreate, s-a pstrat
pn azi, n mod nediminuat, n convingerea i practica
Bisericii Ortodoxe.
E foarte probabil c nc din primele secole cretine, n
timpurile i locurile unde persecuia se domolea, apreau
i locauri de cult publice. Se tie c astfel de sli publice
de cult au aprut, nc de prin sec. II, n prile Siriei i n
Smirna. Ele purtau acolo numele de basilici. Cu acest nu
me ele au trecut la traco i daco-romanii ncretinai din
Peninsula Balcanic i din nordul Dunrii de Jos, la care
acest nume s-a pstrat pn azi. Ele s-au putut pstra n
deosebi la daco-romanii din nordul Dunrii, mai ales dup
retragerea autoritilor romane i deci a ncetrii persecu
iei cretinilor din partea lor. Dar la daco-romanii cretini
nelesul cuvntului locauri, de sli publice, s-a modificat
n nelesul de case ale mpratului Dumnezeu. Modificarea
aceasta a fost influenat i de nceperea Liturghiei, foarte
de timpuriu, cu cuvintele: "Binecuvntat este mpria
Tatlui i a Fiului i a Sfntului Duh. Prin aceasta, n sen
sul de loca al bisericii, s-a accentuat i mai mult legtura
cu prezena lui Dumnezeu n el, sau cu ntlnirea credin
cioilor de pe pmnt cu Dumnezeu i cu sfinii n aceeai
5. Epistola I ctre Corinteni, cap. XLI, 1.

PRELIMINARII

55

mprie a lui Dumnezeu, cu deosebire n Sfnta Liturghie.


De altfel, numele de mprat folosit pentru Dumnezeu, cu
deosebire n locurile amintite, n numirea bisericii i n cu
vintele nceptoare ale Liturghiei, a fost luat, mpreun cu
alte elemente, de ctre cultul cretin din cultul iudaic, la
nceputul desprinderii lui de acela6. Pentru Dumnezeu nu
mirea aceasta o vedem aplicat nc la Sfntul Apostol Pa
vel, n contextul unei propoziii care sun aproape ca un
imn liturgic. Cci numind pe Dumnezeu "mpratul mpra
ilor", Sfntul Apostol Pavel termin zicnd: "Cruia este
cinstea i stpnirea venic. Amin" (I Tim. 6, 16)7. Avem
6. Op. cit., cap. XL, 5, 5; L. Bouyer, La spiritualite du Nouveau
Testament et des Peres, Aubier, Paris, p. 221, socotete c nsui Cle
ment Romanul a aplicat cel dinti num ele liturghie, ca serviciu public
fcut d e un individ unei comuniti, serviciului cretin, care se fcea cu
m are rnduial. Dar din spusa lui Clement rezult c ia aceast dat de
la Apostoli i, probabil, chiar i numele. Lui Clem ent pare s-i datorm
sensul pe care cretinismul l va da cuvntului liturghie. El nsui, n
realitate, utilizndu-1 n sensul grec tradiional, d e serviciu public fcut
de un individ comunitii, aplica cel dinti acest cuvnt cultului cretin.
i Bouyer citeaz din Clement: "Pentru c acestea sunt acum lucruri
foarte clare pentru noi, care am ptruns cu privirea adncim ile gnozei
dumnezeieti; noi trebuie s facem cu rnduial tot ce ne-a poruncit
Stpnul s mplinim la timpuri determinate. Cci El ne-a poruncit s
aducem darurile i s svrim liturghiile nu la ntmplare i fr rn
duial, ci n timpuri i la ore fixate. El nsui a rnduit prin hotrrea Lui
suveran n ce locuri i prin ce slujitori trebuie s se svreasc, pen
tru ca toate lucrurile s se fac cu sfinenie dup buna Lui plcere i s
fie bineplcute voii Lui. Deci aceia care prezint darurile lor la timpurile
rnduite sunt bine primii i fericii... Arhiereului i-au fost rnduite litur
ghii (slujiri sfinte) deosebite; preoilor li s-au desem nat locuri deosebite"
(I Corinteni XL).
7. La m asa pascal iudaic, ce avea loc seara, cnd se turna la
nceputul ei primul pahar d e vin rou, se spunea: Binecuvntat este
Dum nezeul nostru. Binecuvntat eti, mprate al universului. Cel ce ai
creat rodul vitei" (apud P. Vintilescu, ncercri d e istoria liturghiei.
Bucureti, 1930, p. 21). Dar numele de mprat se d lui Dum nezeu i
n Apocalipsa 15, 3 ("mprate al neamurilor") i el e implicat n acele
locuri din Apocalips unde se vorbete d e Cel ce ade pe tron (cap. 4,
2, 3 etc.) i d e mpria Lui (11, 17; 12, 10).

56

SPIRITUALITATE I COMUHIUME PI LITURGHIA ORTODOX

aici se pare unul dintre imnele ce se rosteau n "biserici


nc n timpul apostolic. Dar numele de mprat se d lui
Dumnezeu i n Apocalips, 15, 38.
Numele de "biseric" pstrat pn azi la poporul romn
arat i el vechimea cretinismului su.
Cum am spus, n tot timpul de pn acum s-a pstrat n
Ortodoxie sentimentul de sfinenie al locaului bisericesc,
nvtura c el e casa lui Dumnezeu i deci c n el cre
dincioii se ntlnesc cu Dum~~zeu n mod deosebit i de
aceea trebuie s se ntlneasc i ei toi pentru a primi pu
terea Lui i chiar Trupul i Sngele lui Hristos n comun.
Definind locaul bisericesc, Sfntul Simeon Tesaloniceanul spune c el este "casa lui Dumnezeu, c, dei este
alctuit din lucruri nensufleite, ea se sfinete cu dum
nezeiescul dar i cu rugciunile preoeti i nu este ca cele
lalte case, ci este fcut pentru Dumnezeu i pe El l are
locuitor i n ea este slava, puterea i darul Lui... Drept
aceea nu o mai numim pe ea numai cas, ci sfnt, ca una
ce este sfinit de Sfntul Printe, cu Preasfntul Fiu prin
Duhul Sfnt, fiind sla al Treimii'9. Sfinirea ei nseamn
deci slluirea lui Dumnezeu n ea, mai bine zis slluirea lui Dumnezeu, Cel n Treime, de o fiin i nedesprit.
Patriarhul Qherman al Constantinopolului din sec. VIII spu
ne: "Biserica este templul lui Dumnezeu, locaul sfnt, cas
a rugciunii, mireasa lui Hristos, care cheam popoarele la
pocin i rugciune". "Biserica este cerul pe pmnt, n
care locuiete Dumnezeul cel ceresc, nchipuind crucea i
mormntul i nvierea lui Hristos" (PQ 98, 384). "Biserica
este casa dumnezeiasc, unde se svrete jertfa vie, tai
8. O d o Casei, Das chrstliche Opfermysterium, Verlag, Styria, Qraz,
pp. 272 i urm.
9. Sfntul Sim eon Tesaloniceanul, Tratat asupra tuturor dogm elor
credinei noastre ortodoxe, retiprit dup traducerea din 1765 la 1865,
Bucureti, p. 120.

PRELIMINARII

57

nic n cele dinluntru ale sfintelor, i sfnta peter, unde


e mormntul, i masa de suflet hrnitoare i de via fc
toare" (PG 98, 385).
Biserica ntrunete n ea toate cele cereti i cele p
mnteti i prilejuiete continuarea lucrrii de mntuire a
lui Hristos pn la sfritul timpului.
De aceea, cine intr n biseric, sau trece prin faa ei se
nchin, cci intr sau trece pe lng locul unde locuiete
i lucreaz Sfnta Treime toate cele ale mntuirii i ndumnezeirii noastre nvenicite. Trecnd prin faa bisericii, cre
dinciosul tie c trece prin faa lui Dumnezeu celui n Trei
me, din Care o Persoan s-a rstignit pentru noi. De aceea
i face semnul crucii, aducndu-i aminte att de Sfnta
Treime, ct i de jertfa lui Hristos i prin aceasta simind
asupra lui lucrarea Treimii i a lui Hristos cel rstignit pen
tru e l
Faptul c tot credinciosul tie c n rugciunea, i cu
att mai mult n Liturghia ce se svrete n biseric, nu e
activ numai el sau comunitatea credincioilor, ci i Dum
nezeu, i d sentimentul de ieire din planul obinuit al vie
ii, de nlare, dar n acelai timp i de micime n faa m
reiei dumnezeieti. Arhimandritul Vasileios, stareul m
nstirii Stavronichita de la Sfntul Munte Athos, scrie
despre acest sentiment, trit n biseric n Liturghia svr
it n ea: "Ea adun n sine la un loc toate n luntrul i n
jurul nostru. ntrupeaz i aduce lng noi i n noi, prin
cele ce le putem cunoate i atinge, cele nevzute i ne
create. Transfigureaz i sfinete cele vzute i nensem
nate. n ea trim ntreptrunderea (perihoreza) necreatului
i a creatului, a vieii i a morii, a micrii i a stabilitii,
a tainicului i a raionalului, a minunii i a legii, a libertii
i a naturii. Cele nevzute se vd n mod nevzut. Cele de
nespus se spun n mod negrit. Cele de neapropiat, cele de
dincolo, se slluiesc n noi. i noi suntem ceva foarte
mic, dar ncpem n noi ceva nemrginit i de neajuns. i

58

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE H LITURGHIA ORTODOX

cu ct nainteaz cineva de bunvoie n micime i se mis


tuie de micime, cu att li lumineaz slava neapropiat mai
mult flinta i l scoate din ntuneric la lumin, cu att cresc
n faa lui mai mult cele necreate i se ivesc n ei bucurii
noi, nesfrite. Pn la urm el nu tie dac cele nevzute
nu sunt mai sensibile n el dect cele create, sau dac cele
din urm nu sunt mai sfinte dect cele dinti "10.
ntr-un poem despre Sfnta Sofia din Edessa se zice: "E
un lucru minunat c, n micimea ei, biserica este aseme
nea unui cuprinztor univers... Cupola ei nlat este ase
menea cerului cerurilor... Ea se odihnete solid pe partea
ei inferioar. Arcurile ei reprezint cele patru laturi ale lu
mii"11. "Fiecare biseric este un centru cosmic... Biserica
reproduce structura intern a universului; este Ierusalimul
ceresc, care arat unirea cercului i a ptratului (Apoc. 21,
16). Este corabia eshatologic, naosul (de la navis) peste
care se nal forma sferic a cupolei, sintetiznd unirea
cercului cu ptratul, msura i cifrul ceresc al mpriei".
Cci aceasta i d msura, cu toat sugerarea infinitului. Iar
"msura face orice lucru frumos", zice Sfntul Isaac irul12.
"Ptratul sau cubul reprezint neschimbabilitatea neclin
tit, stabilitatea proiectului realizat, i nluntrul ei se efec
tueaz dinamismul circular al slujbelor"13. E micarea n
stabilitate a epectazelor de care a vorbit Sfntul Grigorie de
Myssa. "Dezvoltarea spaiului liturgic se face dup un plan
vertical: aceasta e direcia rugciunii simbolizat de ridi
carea tmiei..., aceasta e micarea minilor ridicate n ru
gciune, micarea epiclezei i a ridicrii darurilor"'14.
10. Arhimandritul Vasileios, Eisodikon. Elem ente ale tririi liturgice
a misterului unitii n Biserica Ortodox, Sfnta Mnstire Stavronichita
din Sfntul Munte, 1974, p. 103.
11.
12.
13.
14.

La P. Evdokimov, L'art
Idem, ibidem.
Idem, ibidem,
Idem, ibidem.

de l'icone, Paris, 1970, p. 125.

PRELIMINARII

59

Dar pstrarea aceasta a fiinei umane att de firave i


umplerea ei de mrirea nemrginit a necreatului se ex
plic prin faptul c Dumnezeu este personal. Dac ar fi im
personal, ar strivi-o, o dat ce e att de mic. Iat de ce tri
rea sfineniei lui Dumnezeu, ptruns n toate ale bisericii,
nu e o trire de care omul se simte nspimntat, ame
ninat, strivit, ci este asemenea tririi unui copil la snul
printesc, la snul unui printe a toate cuprinztor, ns i
atotiubitor.
Poate c tocmai slbirea sentimentului legturii dintre
sfinenia lui Dumnezeu i caracterul Lui personal i iubitor
de oameni, sentiment trit n Ortodoxie, i nlocuirea aces
tui sentiment cu sentimentul de sacru trit n Occident ca
ceva impersonal, a fcut pe Rudolf Otto s defineasc, n
celebra sa carte Das Heilige (tradus n limba francez sub
titlul Le sacre), acest sacru prin termeni impersonali, care
indic o realitate productoare a unor sentimente lipsite de
iubire: "Das Huminose" (divinul de genul neutru, imperso
nal), "mysterium tremendum" (misterul care te face s te
cutremuri), das ganz Andere" (ceea ce e cu totul altceva).
Acest "sacru" e simit ca o mreie copleitoare, dar vag,
deoarece nu-i arat o voin care se poate adapta bine
voitor la putina de comuniune cu fptura noastr; e ceva
de care i-e team ca de o for discreionar sau imper
sonal, de o natur nu numai cu totul altfel dect a noas
tr, ci i tulburtoare, amenintoare pentru noi15.
15.
Rudolf Otto, Das Heilige, 1927, p. 48. Teologul catolic Heribert
Muhlen vedea cea mai m are scdere a conceptului d e sacru al lui Otto
n caracterul nspimnttor al lui. Dar din ceea ce vrea s pun Muhlen
n locul sensului dat d e Otto sacrului se vede c el consider ca sacru
sentimentul c Dum nezeu ni se sustrage ca transcendent deprtat
infinit de noi. Deci nici pentru el "sacrul" nu e o experien a puterii lui
Dumnezeu: "...critic e de observat fa d e analizele lui Otto c el subor
doneaz experiena numinosului unui anumit organ intern, religios, i c
d u p concepia lui num ai anumii oam eni au acest organ (nu e aici un

60

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

Acest sentiment al unei fore uriae, dar impersonale, l


produce n bisericile apusene i cntarea orgii, n vreme ce
n Rsritul cretin cntarea care se face prin glasuri ome
neti produce sentimentul pstrrii omului n faa lui Dum
nezeu, sau al intrrii lui ntr-o comuniune familiar cu Dum
nezeu, Care e i El personal.

3.
Urcuul spre Dumnezeu simbolizat
i ajutat l prin arhitectura locaului bisericii ortodoxe
Poate c n aceast trire a sacrului la Rudolf Otto se
simte i influena concepiei calvine despre Dumnezeu,
Care a predestinat pe unii, - pe care credinciosul nu-i tie,
deci poate c se afl i el printre ei -, la venicele chinuri,
fr nici un motiv raional i fr nici o mil. n orice caz,
acest sentiment al sacrului n sensul a ceva ce nspimnt
are o paralel arhitectonic i n unghiurile ntunecoase ale
plafonului bisericilor gotice n care se ascunde Dumnezeu,
sau n mpodobirea pereilor exteriori ai lor cu chipuri
monstruoase, care n-au n eie nici un sentiment omenesc.
Acestea nchid pe om ntr-o ordine imanent creat, la dis
creia unor puteri neomeneti. Lucrul acesta l sugereaz i
plafonul dreptunghiular al bisericilor de stil romanic, lipsit
de prezena misterului, a misterului binevoitor i luminos.
Se arat n aceasta acea sustragere a lui Dumnezeu de la le
gtura cu creatura, de care vorbete teologul catolic H. Muhlen.
efect al predestinaiei calvine? n.n.)... n afar de aceasta, Otto leag
aceste triri numai de sentiment, care, n expunerea sa, ia caracterul
unei abstraciuni "subiective". De aceea criticii lui i-au reproat, nu pe
nedrept, un subiectivism anevoie de contestat. Greu se poate observa
la el faptul c aceast experien poate fi produs i prin ncorporri m a
teriale, deci i din afar". Muhlen nsui, atribuind sacrului o fascinaie,
declar c ceea ce fascineaz sau atrage pe om e ceea ce i se sustrage:
"Ceea ce fascineaz pe om, l atrage ntruct i se sustrage, sau, altfel
spus, ntruct i se sustrage n nemrginitul neneles, l atrage" (Heribert
Muhlen, Entsakralisierung, Paderborn, 1971, p. 14).

PRELIMINARII

61

n Rsrit, sentimentul sfineniei, ca al unei nsuiri per


sonale de oameni iubitoare a lui Dumnezeu cel prea bun,
ca al nsuirii unei persoane desvrite, are ca paralel ar
hitectonic bolta lor unic, bolt central, i alte bolti mai
mici, care exprim o aplecare a lui Dumnezeu, la diferite
nivele, cu o mare grij iubitoare, spre credincioi. Se trie
te n aplecarea mbrfitoare a acestei - sau acestor bolti aplecarea lui Dumnezeu peste comunitatea din bise
ric, manifestnd att iubirea Lui, ct i voina de a-i face
pe membrii ei s se strng n iubirea, n mbriarea Lui.
Aceast bolt aplecat indic nu "un transcendent (ano
nim) care coboar" (dup expresia lui Lucian Blaga) ca s
devieze orice elan de nlare a fpturii, ci pe Dumnezeu
cel personal, Care mbrieaz cu iubire comunitatea pen
tru a o atrage la viata Sa ndumnezeind-o; o face s se
uneasc n El, Care o ocrotete ca Atotiitoru (Pantocra
torul din vrful cupolei centrale). Chiar bisericile moldove
neti, influenate de stilul gotic, au aplicat acestuia n inte
rior una sau mai multe cupole. Cupola arcuit peste comu
nitatea credincioilor red faptul c nsui Fiul lui Dum
nezeu a cobort din cer i rmne n continuare cu cei ce
cred n El i formeaz trupul Lui, dar nu dintr-o necesitate
intern, ci din iubire pentru noi oamenii i pentru a noas
tr mntuire, pe care o lucreaz n favoarea noastr cu
deosebire n biserici.
Totui noi trebuie s naintm spre El i prin eforturile
noastre de curire i prin rugciunea intensificat conti
nuu. E o naintare n dublu neles: att prin nlarea sufle
tului spre Hristos cel din vrful bolii, ct i spre propirea
ntr-o via tot mai curat i mai apropiat de El, Cel afltor
pe altar. De aceea biserica are pe Hristos att ca Panto
crator n vrful cupolei din mijlocul bisericii, ct i ca jertf
vie pe altarul spre care trebuie s naintm ca s ne nvred
nicim la sfritul Liturghiei de starea Lui de jertf i de

62__________ SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA

ORTODOX

nviere. De aceea Liturghia e o micare, In ambele sensuri,


spre Hristos.
n vreme ce Atotputernicul" Occidentului este distant i
discreionar, Pantocratorul sau Atotiitorul Hristos e Dum
nezeu cel apropiat i plin de grij pentru viaa noastr, de
Care vorbesc Apocalipsa (11, 17; 15, 3; 21, 22) i Sfinii
Prini. Cci aceast calitate se acord cu calitatea Lui de
jertf pe altar. i unde Dumnezeu este un Printe sau un
Frate apropiat, acolo i comunitatea se simte ca o familie,
de care nu sunt strini nici ngerii, nici sfinii, ca membri
sau ca frai nevzui ai familiei vzute.
Aceasta nu nseamn c Pantocratorul, Care coboar la
noi i ne ascult cererile cu iubire de oameni, e total inteli
gibil, c nu este plin de mrire, c nu ne inspir sentimen
tul de tain, c nu e mai presus de nelegerea noastr n
mod infinit. Dar taina Lui neneleas nu nseamn depr
tare, rceal, separaie, ci e taina Celui ce a venit la noi i
S-a jertfit. El nu Se sustrage nou n nemrginitul neneles,
cum zice catolicul H. Muhlen (entzieht Sich uns unbegreiflich als Qrenzenlose)16. El e, cu nemrginirea Lui nene
leas, aici, cci e o nemrginire plin de cldura iubirii, druindu-ni-Se ca jertf. E nemrginirea iubirii, e taina iubirii,
nu taina distanei, a golului, a ntunericului. E ceea ce este
pentru copil taina printelui care l ine cu putere, dar i
plin de grij duioas i delicat, n braele lui. Desigur,
aceast apropiere i iubire o simt cei ce n-au contiina n
crcat de pcate i s-au hotrt pentru pocin i pentru
cererea iertrii Lui. Nimeni din cei legai cu pofte i cu
desftri nu este vrednic s vin, s se apropie, sau s slu
jeasc ie, mprate al slavei" (Rugciunea preotului din
timpul cntrii heruvimice).
Aceast tain negrit a Celui care, dei nemrginit n
putere, totui ne este apropiat prin iubire, o numete
16. Ibidem.

PR E LIM iriA R II

63

Arhimandritul Vasileios "apofatismul liturgic", pe care-1 vede


exprimat n cntarea: Cu vrednicie i cu dreptate este a-i
cnta, a Te binecuvnta, a Te luda i a-i mulumi ie, a
ne nchina ie. Cci Tu eti Dumnezeul cel negrit, necu
prins cu gndul, neneles, pururea fiind i acelai fiind".
nc Sfntul Grigorie de Nazianz vedea n cupola bise
ricii n form de octogon, zidite n amintirea tatlui su, "o
locuin a luminii". "Pe cele opt coloane egal de lungi, nao
sul se ntoarce n sine nsui. Prin cupol el lumineaz de
sus, ca i cnd ar fi cu adevrat o locuin a luminii"17.
Dumnezeu cel infinit e deosebit de lume, are viaa n Sine,
dar din El iradiaz lumina; El n-are nevoie s ias din El, o
dat ce e infinit n Sine. Dac totui iese, o face din iubire
fa de noi. Lumina Lui care ni se arat e o lumin a iubirii,
care d un sens vieii noastre i ntregii existene.
nc basilica timpurie era ntr-un anumit mod chipul
cerului, desigur mai puin prin imitare (a cerului cosmic),
ct prin redarea sensibil, n calitate de cas, a sfintei co
muniti (numit ecclesia), ca proprietate a lui Hristos, Basileul, i ca sal de tron a lui Dumnezeu". Dar mai ales
Sfnta Sofia, cldit din porunca lui Justinian, a devenit un
model ideal al bisericilor bizantine ulterioare, "cu bolta ei
larg, plutind peste cununa de ferestre ca o imitare a ceru
lui i cu tot spaiul ei vzut ca un cosmos dominat de cer
i ornduit ierarhic, care face din liturghie o participare prin
imitare, sau o participare direct la liturghia cereasc a
ngerilor"18.
Simbolica cerului i a luminii se face simit copleitor
n arhitectura bisericii Sfnta Sofia. Procopie o descrie, n
cartea sa despre cldirile lui Justinian, n modul urmtor:
17. La 11. J. Schulz, D/e byzantinische Liturgie, n col. Sophia,
Freiburg im Breisgau, 1964, p. 64.
18. O. Wulff, "Das Raumerlebnis des haos im Spiegel der Ekfrasis",
n Byzant. Zeit., 30 (1929), p. 531-539; la p. 535 citeaz din Omilia a
18-a a Sfntului Grigorie de hazianz.

64

SPIRITUALITATE l C O M U M U N E Pi LITURGHIA ORTODOX

"Uriaa cupol rotund ofer o privire deosebit de fru


moas. Ea nu pare aezat pe o baz ferm, ci acoper
spaiul atrnnd de un lan"19. "Ea e plin de lumin i de
strlucirea soarelui; s-ar putea spune c spaiul nu e limitat
din afar prin lumina solar, ci are strlucirea din ea nsi,
atta lumin copleitoare e revrsat n cuprinsul bise
ricii"20. Dumnezeu a devenit interior bisericii. Nu se mai
simte ca dincolo de ea. "Rugtorul, al crui duh se ridic n
nlimile cereti, tie c Dumnezeu nu e departe, ci c are
bunvoirea s Se afle n acest loc pentru c El nsui l-a
ales'21.
n arhitectura aceasta a bisericii se arat c biserica
fiind "cerul pe pmnt", "scopul ei nu e s fug din lume (ci
s coboare n ea). Dumnezeu o ine legat de Sine, pn
cnd va face prin ea toat creaiunea cer"22. Bolta arcuit
peste comunitate, peste lume, avnd pe Hristos Atotiitoru
n centrul ei cel mai nalt, ne arat pe Dumnezeu la supre
ma nlime, dar privind spre noi i mbrindu-ne prin
tete i atrgndu-ne n Sine ca n Unul suprem n Care ne
putem uni toi i putem avea totul.
"Catedralele de odinioar erau ncrcate de o for i de
o intensitate supranaturale; dinamismul lor taie i azi rsu
flarea... n gotic verticalele i masa de pietre se arunc vio
lent spre infinit i trag dup ele spiritul omului. Din contr,
n Sfnta Sofia totul se ordoneaz n jurul unei axe cen
trale, ncoronat de majestatea unei cupole, i exprim fru
museea ntr-un mod mai esoteric (mai luntric), venind
dintr-o adncime tainic i dintr-o nlime nelimitat care,
cobornd peste om, l umple de o pace transcendent...
19. Procopie, Despre cldirile Iul Justinian I, 1. Corpus Scriptorum
Historiae Byzantinae, 45, 179.
20. Op. cit., 45, 175.
21. Op. cit., 45, 179.
22. Arhim. Vasileios, op. cit., p. 64.

PRELIMINARII

65

Prin liniile ei, cupola traduce micarea cobortoare a iubirii


dumnezeieti; sfericitatea ei reunete pe toi oamenii In
sinax (adunare liturgic), n trupul lui Hristos. Sub cupol
noi ne simim protejai, scpai de angoasa pascalian a
spatiilor infinite"23. Cupola ne sugereaz o infinitate a ini
mii iubitoare, nu a nlimilor exterioare, reci i fr sfrit.
Dumnezeu care ne privete i ne mbrieaz din cu
pol e deasupra tuturor, dar le cuprinde pe toate i Se afl
n toate cu iubire personal. E aproape de toate, i totui
mai presus de toate. E deasupra tuturor, dar nu rupt de ele,
nu nchis n Sine, ci cuprinzndu-le i ocrotindu-le i cluzindu-le pe toate. E familiar i infinit n taina Lui. E taina
care ne nconjoar i ne susine, nu taina ascuns de noi.
Tiu-L bnuim c este undeva, ci i simim mbriarea aci.
E taina vzut i simtit, taina pe care o vedem cum ne
susine, nu o tain bnuit. E taina iubit, nu taina temut.
H.
J. Schulz, care a folosit citatele de mai sus din Procopie, rezum ideile lor n aceste trei impresii: "Cupola nu
pare s aparin materiei mpovrtoare pmnteti, ci
pare c st n direct legtur cu cerul, a crui copie este.
Precum cerul cosmic, aa este i cupola izvorul i lcaul
luminii care se revars de acolo peste naos i, ridicndu-se,
ridic totodat i duhul rugtorului n nlimea cereasc...
Lumina ce se coboar nluntrul bisericii de la o treapt la
alta este o imitare a luminrii harului, care dup Dionisie se
mprtete, prin mijlocirea ierarhiilor ngereti, treptelor
bisericeti'24.
Wulff observ c, pe cnd basilicile romanice ne con
duc prin sala lor larg spre locul din fund, iar prin plafonul
lor plat mpiedic orice nlare a privirii dincolo de lume
(erau cldiri influenate de slile necretine romane), iar
domurile gotice ne cheam i nainte, dar ne atrag privirea
23. P. Evdokimov, op. cit., p. 126.
24. H. J. Schulz, op. cit., p. 65-67.

5 - Spiritualitate i comuniune n Liturghia Ortodox

66

SPIRITUALITATE I COMUTIIUITE N LITURGHIA ORTODOX

i spre o nlime care nu-i poate gsi o odihn n trans


cendent, bisericile cu cupol, n stilul bizantin, ne permit i
naintarea spre Hristos, dar i nlarea de pe acum spre
cer, ns spre un cer care ne i mbrieaz i din care ira
diaz lumina la nesfrit25. Wulff, dup ce citeaz din
Sfntul Grigorie de Nazianz i din Frocopie, citeaz i din
Ekfrasis a lui Fotie despre biserica Nea, din palatul mp
rtesc din Constantinopol: "ndat ce s-a rupt cineva de
pridvor i a intrat n naos, de ce farmec i totodat de ce
emoie i uimire e umplut! E ca i cnd a intrat n cer, fr
ca cineva s-i fi pus vreo piedic, i e nvluit din toate pr
ile de frumuseile de multe feluri, ca de stele". Prin stele
nelege icoanele. Fotie vorbete mai mult de experiena
micrii dect de a repaosului. Dar de a unei micri n pli
ntatea aceluiai infinit. Fare c totul se afl n micare.
Naosul pare a se nvrti de jur mprejur26. E experiena
aceleiai plinti, unitare i multiple, care e sugerat i de
icoane, i e trit i n Liturghie, n care acelai HristosDumnezeu ni Se druiete mereu n alte i alte feluri, dar
ntreg, cu toat plintatea vieii i actelor mntuitoare. Nu
se ateapt experiena plenitudinii numai n viitorul eshatologic, sau nu e bnuit numai ca ascunzndu-se ntr-o
nlime de neajuns n viaa aceasta. Aceasta ar slbi efec
tul i simirea ntruprii lui Hristos i a nvierii Lui, sau L-ar
socoti cu totul nlat de la noi dup ce a pltit pentru
pcatele noastre, cum se ntmpl n Occident. n Ortodo
xie se triete convingerea i simirea c El continu s fie
cu noi i s lucreze asupra noastr prin Duhul Su cel
Sfnt. nsui Wulff ncheie articolul su cu cuvintele: Aceste
biserici ni se adreseaz "cu graiul unei concepii care se n
temeiaz pe credina n ntruparea lui Dumnezeu i ntr-un
plan de mntuire neclintit"27.
25. Wulff, art. cit., p. 531.
26. Wulff, art. cit, p. 530.
27. Ibidem.

PRELIMINARII

67

De multe ori pe lng bolta central mai sunt, cum am


spus, i alte bolti; ele sunt coborri mai apropiate de noi
ale lui Dumnezeu prin fapte legate de ntruparea Fiului Su.
Evdokimov vede n ele i simboluri ale lumnrilor i rug
ciunilor nlate spre cer: "Bisericile cu plan central, uneori
adevrate turnuri, cu cupolele lor, peste care strlucete
aurul, evoc lumnrile de Pate i nvierea". "O biseric cu
mai multe cupole e ca un candelabru arznd n flcri "28.
n afar de bolta central sau de celelalte boli, orice
biseric, inclusiv cele din Occident, au la captul dinspre
Rsrit spaiul altarului, aproape la toate, curbat. Aceasta
arat comunitatea orientat spre unirea cu Dumnezeu,
originea tuturor, n care-i gsesc toate odihna i mntui
rea. n Orient acest neles e accentuat prin faptul c acest
loc a nceput s fie desprit, dup cte tim ncepnd cu
Sfnta Sofia a lui Justinian, sugernd misterul dumneze
iesc spre care nainteaz poporul credincios.
Schulz vede n aceast desprire numai desprirea
dintre popor i ierarhie, conform viziunii lui Dionisie Areopagitul, neleas de Schulz ntr-un sens rigid, nedinamic29.
Dar faptul c prin uile altarului ce se deschid adeseori se
vd licrind dintr-un plan de tain razele luminilor de pe
Sfnta Mas, arat c n aceast desprire avem mai mult
o ilustrare a deosebirii ntre fiina dumnezeiasc incomunicabil i energiile ei ce iradiaz i lucreaz n creaie. Iar n
faptul c preotul iese adeseori n naos i e nconjurat de
popor i atins de el n modul cel mai familiar, arat c
accentul nu se pune pe o nlare autoritar a preotului
peste popor, ci pe misterul transcendenei lui Dumnezeu,
Care totui Se coboar, plin de iubire, n mijlocul poporu
lui. Piu e n bisericile ortodoxe distana mare ntre poporul
credincios i locul unde stau preoii n jurul Sfintei Mese,
28. P. Evdokimov, op. cit., p. 128.
29. Op. cit., p. 67-68.

68

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

cum e n Occident, fapt care sugereaz un Dumnezeu acce


sibil speculaiei raionale, dar necomunicndu-se prin ener
giile Sale.
P. Evdokimov refer desprirea altarului de naos prin
iconostas, dar In comunicare cu credincioii prin ui, mai
mult la Hristos nlat de la noi, dar i comunicnd cu noi.
Hu-L putem nelege pe Hristos, dar experiem iubirea Lui,
pentru c i trim binefacerile.
Se mai poate spune c desprirea altarului de naos
prin iconostas arat c viaa de pe pmnt a membrilor
Bisericii este deosebit de viaa din mpria cereasc, dar
e orientat spre ea. Tiu avem aici cetate stttoare, ci p
im spre cea viitoare, fr a ajunge la ea nainte de moarte.
Aceast mpreun cltorie a credincioilor i ia puterea i
se arat mai ales prin sinaxa euharistic. Dumnezeiasca
Euharistie este pentru Sfinii Prini un sfnt 'syn-odos', - o
mpreun cltorie a celor de pe pmnt spre cer, sau a
oamenilor spre ngeri, a lumii vzute spre cea nevzut'30.
Dar e n acelai timp i o anumit ntlnire ntre cele de pe
pmnt i cele din cer, care trebuie s sporeasc nencetat.
'Acest perete transparent, acest perete n faa rugciu
nii, primete i amplific rugciunea inimii: "Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiete-ne pe noi, pc
toii, i acoper-ne cu harul Tu ...Sub impulsul acestei
rugciuni, poarta mprteasc se deschide larg, ca s pu
tem vedea cerul. Comentariile liturgice explic simbolis
mul uii ca chip al lui Hristos "prin care vei vedea cerul
deschis" (Ioan 1, 51). nsui Hristos a spus: "Eu sunt ua"
(Ioan 10, 7, 9)".
Dar simbolismul iconostasului duce i mai departe.
Hristos, ua, introduce la El, ua mprteasc se deschide
spre altar, locul nalt al lucrrii lui Dumnezeu i centrul
mprejurul cruia se desfoar lucrarea sfnt a Liturghiei,
30. Ierom. Grigoriu, op. cit., Atena, 1971, p. 85.

PRELIMINARII

69

"cerul unde se mic Dumnezeu Cel ntreit cobort pe


pmnt" (Sfntul Gherman, FG 98, 384). De pe altar iradia
z iubirea nesfrit a lui Hristos cel rstignit, deosebit de
toate iubirile de aici, iubire pe care o ateptm ca s putem
avea viaa venic n El. Hicolae Cabasila zice: "Sufletul
omenesc are o sete infinit. Ochiul a fost creat pentru
lumin, urechea pentru sunete, orice lucru pentru inta lui,
iar dorina omului, pentru a se mica spre Hristos" (la P.
Evdokimov, op. c i t , p. 134). Origen atribuie lui Hristos
acest agraphon (cuvnt nescris n Evanghelii): "Cine e
aproape de Mine, e aproape de foc". "Acest cuvnt nu e
oare o ilustrare a interiorizrii mistice a "uii", care se des
chide spre inima lui Dumnezeu?". i Evdokimov d acest
cuvnt al lui S. Bulgakov, prin care acela i descrie expe
riena hirotoniei: "Toat hirotonia a fost un fulger de lumi
n. Cel mai tulburtor moment a fost prima trecere prin
ua mprteasc, ndreptndu-m spre altar. Treceam lite
ralmente peretele focului arztor, lumintor, rennoitor. Am
intrat n alt eon, am intrat n mprie"31. Am vzut c i
Sfntul Marcu Ascetul spune c Hristos arde gndurile ce I
le oferim Lui pe altarul inimii. Omul care simte apropierea
lui Hristos, l triete ca foc nu numai pe altarul locaului
bisericesc, ci i pe altarul bisericii fiinei sale.
n orice caz, i n Occident i n Orient aceast ori
entare a spaiului liturgic spre Rsrit arat caracterul de
cltorie a vieii pmnteti spre ntlnirea eshatologic n
Dumnezeu. Biserica Ortodox, avnd, pe lng aceast ori
entare spre altarul curbat la rsrit, i una spre bolta cen
tral sau spre celelalte boli, arat din nou c nc din viaa
pmnteasc avem cu noi n parte pe Hristos-Pantocratorul
drept cluzitor i susintor, dar i ca o pregustare a unirii
depline cu El n viaa viitoare. E o credin care s-a pierdut
n arhitectura ocidental pentru c s-a pierdut n teologia
31. P. Evdokimov, op. c it , p. 133-134.

70

SPIRITUALITATE I .COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

de acolo, mai ales n cea protestant. Un pas mai departe


spre dezbrcarea locaurilor bisericeti din Occident de
aceast semnificaie este faptul de a fi nceput s se aeze
n ele altarul n mijlocul comunitii, eliminndu-se orice
sentiment de tain i nchizndu-se comunitatea cu totul n
imanent.
Despre orientarea bisericilor din Moldova spre rsrit,
caracteristic comun n general pn de curnd i tuturor
bisericilor din Occident, Wilhem Nyssen spune: "Bisericile
din Moldova sunt biserici c are sugereaz viaa viitoare. Ele
cheam la o cltorie de la Apus spre Rsrit; deci exact
contrar cupolei bizantine obinuite (noi credem c nu con
trar, ci n combinaie), care e aezat n centru chiar i la
bisericile mici"32. "Orientarea axial a spaiului de la Apus
spre Rsrit e comun bisericilor din Moldova i multor bi
serici din rile balcanice, dar se ghicete n ele mai curnd
o amintire a construciilor celor mai timpurii aprute n tim
pul migraiilor popoarelor nordice, mai ales a cldirilor vi
zigote pstrate n Spania sau n arhitectura de lemn a Nor
dului"33. Pe lng aceasta, se mai tie c aceste cldiri duc
gndul la corbiile ce plutesc prin uvoiul timpului i se
ndreapt spre limanul vieii de dincolo. "Un exemplu im
portant pentru impresia unei corbii e biserica mnstirii
Dragomirna, dar i a Moldoviei i a Suceviei "34. Absidele
laterale de lng altar, proprii celor mai multe biserici orto
doxe, dau credincioilor sau comunitii liturgice convin
gerea c se afl adunai n interiorul crucii lui Hristos, sau
ncorporai n Hristos cel rstignit, naintnd prin El spre
nvierea cu El. Cci dac e adevrat c Biserica sau comu
nitatea e trupul lui Hristos, ea e trupul lui Hristos cel rstig
nit, fcnd mpreun cu El drumul spre starea Lui nviat.
32. Pmnt cntnd n imagini Bucureti, 1978, p. 26.
33. Ibidem.
34. Op. c it, p. 25-27.

PRELIMINARII

71

Aceasta ar corespunde cu faptul c n centrul Liturghiei, sau


al evenimentului fundamental al Liturghiei ce se svrete
n biseric, st mprtirea de Hristos cel rstignit, de
Hristos ca jertf, precum i cu faptul c El rmne pe altar
permanent cu Trupul i Sngele Lui. Arhimandritul Vasileios de la Sfntul Munte spune, de aceea, pe drept cuvnt,
c "nevzuta prezen a lui Hristos lumineaz i descoper
toate "n biseric"35. n legtur cu aceasta menionm c
locaul bisericii i forma ei, sau vasele i cele ce se svr
esc n ea nu sunt simple simboluri, n sensul de chipuri
ale unor aciuni spirituale desprite de ele, ci mijloace
sensibile prin care se produc acele lucrri, fiind pline de
ele, strbtute de ele. Pe msur ce un credincios nain
teaz n viaa duhovniceasc, el experiaz faptul c aflndu-se n biseric se afl n interiorul crucii lui Hristos, sau
al lui Hristos cel jertfit care ne mbrieaz pe toi, sau al
lui Hristos care, dei e nviat, face mereu pentru noi drumul
jertfei sau al crucii spre nviere; sau c face sub condu
cerea lui Hristos-Pantocratorul drumul spre deplina unire
cu El n Euharistie i n viaa viitoare, dar nu fr cruce ct
suntem n viaa pmnteasc.
Cel care a explicat n modul cel mai profund sensul bi
sericii realizat arhitectonic n Sfnta Sofia, pe de o parte ca
un cosmos unificat n parte cu Dumnezeu, pe de alta nain
tnd spre deplina unificare n Hristos sub conducerea Lui,
a fost Sfntul Maxim Mrturisitorul.
Pe cnd bisericile apusene sugereaz naintarea spre
Dumnezeu a unei comuniti neinteresate de transfigura
rea creaiei cosmice, bolta bisericilor rsritene cu Panto
cratorul n vrful ei cheam comunitatea i pe fiecare cre
dincios, considerat i ei ca biseric mictoare, la o pre
ocupare fa de creaia ntreag. Avnd pe Hristos ca Panto35. Op. c it, p. 102.

72

SPIRITUALITATE l COMUniUNE n LITURGHIA ORTODOX

crator n ea, biserica este n acelai timp chipul" lui Dum


nezeu cel lucrtor n lume pentru readunarea ei n El.
Astfel Hristos nu mplinete prin Biseric o lucrare des
prit de cea pe care o mplinete ca Pantocrator n lume,
ci Se preocup i de lume, pornind de la un cerc mic de
oameni, cu intenia de a ntinde lucrarea Sa desvritoare
asupra ntregii creaii36.
Dar, desigur, n nelegerea Bisericii ca chip al cosmo
sului sub grija Pantocratorului, sau ca tinznd s se extind
asupra creaiei i s o cuprind, e implicat voina cre
tinilor care particip la Liturghia din biseric, de a duce cu
ei, n viaa din afara ei, duhul unirii cu Dumnezeu i al unirii
lor n El. Ei merg ca biserici personale n mijlocul lumii din
afar. Ca ortodoci, cnd vorbim de viaa liturgic nu ne
legem druirea noastr liturgic de cteva ore n biseric,
ci toat viaa noastr, care, pornind de la actele liturgice
din biseric, devine liturgic i nchinat lui Dumnezeu.
Cretinul ortodox nu este schizofrenic. Mu triete nluntrul bisericii o via liturgic, i n afara bisericii o via neli
turgic. Triete, pe ct e cu putin, mai multe ore n bise
ric (la Liturghie, la Sfintele slujbe), ca s poat tri n afar
de biseric, dup putin, mai aproape de duhul, de atmos
fera i de ndrumrile morale ale dumnezeietii Liturghii"37.
Credinciosul nu trebuie s promit n van la Sfnta Litur
ghie: "i toat viaa noastr lui Hristos Dumnezeu s o dm".
Dac prin Biseric creaiunea nainteaz spre unitatea
dintre partea ei sensibil i inteligibil i a acestora n
Dumnezeu, omul nainteaz spre unificarea ntre trupul i
sufletul lui i a amndurora n Dumnezeu, dar nu fr lu
crarea lui asupra creaiei. Legtura ntre prile creaiei i
ale omului va dura i va progresa - n cei ce vor voi - pn
36. Mystagogia, cap. 1, PG 91, col. 665.
37. Arhim. Gheorghe, stareul mnstirii Grigoriu din Sf. Munte,
Om ul fiin liturgic", n rev. 'O "Omog Tprijopioq, 1979, nr. 4, p. 34.

PRELIMINARII

73

cnd Raiunea suprem cea una care le leag le va face s


se mplineasc printr-o legtur mai misterioas n lumea
viitoare. Atunci cosmosul lucrurilor vizibile va muri aseme
nea trupului omenesc i va nvia rennoit din starea lui
mbtrnit, cum va nvia i omul ca o parte a ntregului, ca
o lume mic mpreun cu lumea mare. Legtura nou care
se va restaura atunci ntre toate nu se va mai altera n veci.
Aceast legtur va fi susinut de puterea dumnezeiasc
ce se va arta n toate ntr-un mod clar i deplin eficient. Ea
va face, prin unirea deplin realizat a sufletului cu trupul i
a lucrurilor sensibile cu realitile inteligibile, ca prin toate
s se vad Dumnezeu. Cci toate vor fi copleite de Dum
nezeu, Care e prin excelen Duh38.
Sfntul Simeon Tesaloniceanul va relua i va mbogi
ideile lui Dionisie Areopagitul, Frocopie i ale Sfntului Maxim
Mrturisitorul, artnd c aceast nelegere a locaului bi
sericesc nu e legat de un timp, ci are o valabilitate per
manent. El spune: "Biserica fiind ndoit prin cele de ne
ptruns (altarul) i prin cele din afar, nchipuiete pe
nsui Hristos, Care este ndoit, Dumnezeu i om, dup o
parte vzut, i dup alta nevzut. De asemenea nchipu
iete pe om care este din trup i suflet. nchipuiete i taina
Sfintei Treimi, Care este neapropiat cu fiina i cunoscut
n pronia i n lucrrile Ei (energiile necreate). Mai nchipu
iete i nsi lumea aceasta: cerul, prin Sfntul Altar, iar
cele de pe pmnt, prin naos. Dup alt neles, toat dum
nezeiasca biseric se arat ntreit: pridvorul, naosul i
altarul, ceea ce nchipuiete Treimea, i cetele cele de sus
cu ordinea lor ntreit, i grupurile dreptcredincioilor, care
au o ntreit mprire: a celor hirotonii, a credincioilor celor pe drum spre desvrire i a celor n stare de po
cin; la fel, cele de pe pmnt, din cer i mai presus de
38. Sfntul Maxim, op. cit., 685 C.

74

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

ceruri. Cci pridvorul nchipuiete cele de pe pmnt, nao


sul cerul, iar Sfntul Altar, cele mai presus de ceruri"39.
Aceste nelesuri ale locaului bisericii pot fi considera
te nu ca alternative, ci cuprinzndu-se toate unele n cele
lalte. Sfnta Treime nu e desprit de lumea ngereasc,
de cea pmnteasc i de om, ci Ea se afl n toate, i toate
n Ea. Credincioii sunt unii ntre ei i cu creaiunea cos
mic i cu cea ngereasc i cu Treimea. Numai pctosul
e desprit cu voia de toate. Credinciosul e unit cu toate.
Arhimandritul Vasileios spune: "Biserica cunoate i
cuprinde toate prin Dumnezeu. Are pe cel Unul, pe Cel care
prin cuprinderea cea dup cauz le tie i le fine la un loc
i le are pe toate. n organismul ei de chip al lui Dumnezeu,
cunoate n sine pe Dumnezeu, toat creaia i trebuinele
ei i mijlocete harul de via fctor. Dar i omul cunos
cnd n biseric cu adevrat sinea sa, ca chip al lui Dum
nezeu, cunoate toate. Intr n relaie ontologic i n atin
gere nemijlocit cu ele". "Celui ce se cunoate pe sine, i se
d cunotina tuturor. Cci cunoaterea de sine e pleni
tudinea cunotinei tuturor. n vremea n care mprtete
n vieuirea ta smerenia, se va supune ie sufletul tu i
mpreun cu el fi se vor supune toate" (Aw a Isaac, Cuv.
15). "De va cuprinde cineva pe Unul, atunci va cuprinde
toate. Sau se va nstrina de toate, prsind tendina de a
cunoate dup trup i de a aduna, de a strbate i de a
cuceri toate pentru sine nsui "40.
Dac Hristos cuprinde totul n Sine nc din pntecele
sau din braele Maicii Sale, cu att mai mult cuprinde totul
din locaul bisericesc, iar cei unii cu El cuprind i ei toate,
sau sunt unii cu toate. De aceea, orict de mic ar fi bi
serica, avnd pe Atotiitorul n ea cuprinde virtual i n ten
din totul: "i n timp ce locuia n snul Maicii Sale, locuiau
39. Op. cit., p. 253.
40. Op. cit., p. 50-51.

PRELIMINARII

75

n snul Lui toate fpturile". "El era ntreg n trupul Maicii


Sale i totodat ntreg n toate"41. Furtndu-L pe El, Maica
Lui purta toate. Aa poart toate n sine credinciosul i bi
serica ce-L cuprinde pe El.

4. Biserica primete n ea pe Dumnezeu ca mplinitor


al lucrrii Sale mntuitoare prin sfinirea ei
Astfel locaul bisericesc nu fine nchis n sine cele s
vrite n el. El e locaul de unde Hristos i ntinde lucra
rea asupra creaiei. Dar aceasta nseamn c actele litur
gice nu pot fi socotite ca o reprezentare sau ca chipuri ale
operei de mntuire a lui Hristos, aa cum sunt riturile din
vechile culte de misterii. Ele trebuie socotite ca forme de
exprimare a lucrrii mntuitoare svrite n ea, nu chipuri
de privit; ca forme sensibile n care se mplinete lucrarea
nevzut a lui Hristos. Prin ele se arat credinei Hristos
nsui prezent i lucrtor prin Duhul42.
i ceea ce face ca locaul bisericesc s nu fie numai
locul de mplinire a unor acte simbolice, ci s fie de fapt
locaul Sfintei Treimi, aa nct credincioii s se ntlneas
c n Ea i, prin aceasta, cu cerul sau cu Hristos n lucrarea
Sa mntuitoare, este sfinirea lui. Sfinirea transfigureaz
acest spaiu i din el se proiecteaz peste toat creaia lu
mina i lucrarea lui Dumnezeu. Credincioii triesc n bise
ric ntr-un alt plan al realitii, ntr-o alt ambian dect n
cea a lumii naturale. Aa cum cel ce iubete vede n fiina
iubit o fiin transfigurat, i ea se i transfigureaz de fapt,
i din ea se proiecteaz aceast transfigurare peste toat
lumea, aa vede credinciosul biserica sfinit ca pe un spaiu
41. Ephraim d er Syrer, Lobgesang d er Erde, Introd. i trad. n ger
m an de Edm und Beck, Lam bertus Verlag, Freiburg im Br., 1967, p.
32-33.
42. Langenmeyer, O.F.M., "Die Weise der Gegenwart Christi in liturgisehen G eschehen", n voi.: Martyria, Liturgia, Diakonia, p. 301.

76

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE H LITURGHIA ORTODOX

plin de o lumin dumnezeiasc ce se rspndete peste


toat lumea. n biseric, trecutul nu mai e desprit de pre
zent i de viitorul eshatologic; ntre pmnt i cer nu mai e
o desprire. Creatul nu mai e nchis n el nsui, ci e trans
figurat de necreat. Tulburarea vieii din lume e depit
ntr-o linite, care nu e lipsit de o alt via43. Pentru Sfn
tul Ioan Qur de Aur nu exist numai o identitate de scop
i de svritor ntre Cina cea de Tain i mprtania euharistic, ci i o identitate de lc^ Pe Sfnta Mas nu e ceva
mai puin. Cci nu a fcut-o pe aceea Dumnezeu, i pe aceas
ta omul, ci i pe aceasta tot Dumnezeu. nsi aceasta e
cea pe care Hristos o nconjura cu Apostolii atunci. De aci
au ieit la Muntele Mslinilor"44.
nc de la punerea temeliei locaului bisericesc, nsui
arhiereul, dup ce a tmiat i sfinit materialele adunate
pentru zidirea lui, face o rugciune la locul unde se va
aeza Sfnta Mas i pune pietrele de temelie n chipul
crucii, artnd prin aceasta c a pus temelie pe nsui
Hristos cel rstignit, Piatra cea din capul unghiului. Dar n
acelai timp Hristos nsui este, dup Sfntul Simeon Tesaloniceanul. Acela care-i alege locul lucrrii Sale n acest
moment45.
Dup ce zidirea bisericii s-a terminat, ea devine loc al
slluirii i lucrrii sfinitoare a lui Hristos. Sfinirea se face
prin arhiereu, artndu-se c Hristos nsui Se slluiete
n ea i ncepe n ea lucrarea Sa mntuitoare. Arhiereul
intr n ea mbrcat n toate odjdiile arhiereti, prin care
43. Arhim. Vasileios, op. cit., p. 123, 125: 'Omul ptruns de
Liturghie are o vedere luntric a lumii. Spaiul lumii se schim b la fa.
Om ul nu mai e un privitor exterior. El a intrat n cm ara de nunt. Se afl
nuntru, vede toat lum ea dinuntru... Evenimentele iconomiei dum
nezeieti nu sunt evenimente trecute i nchise, ci prezente i lucr
toare. Ne mbrieaz, ne mntuiesc".
44. Omilii Ia Matei, 82, 5.
45. Op. cit., p. 110, cap. 101.

PRELIMINARII

se arat fructificarea de ctre Hristos nsui prin arhiereu a


ntruprii i jertfei Sale prin care a ntemeiat Biserica i n
care i continu lucrarea Sa mntuitoare ca Arhiereu. Apoi
peste odjdii se mbrac ntr-un giulgiu care arat pe
Hristos retrindu-i coborrea n mormntul din care a ieit
viaa, de vreme ce se va sfini altarul, care reprezint mor
mntul n care Se afl tainic Hristos46, ca jertf nencetat
oferit Tatlui pentru noi, din care nencetat ne izvorte
viaa nvierii.
Sfnta Mas este mormntul din care ni se arat Trupul
i Sngele Su jertfit n chipul pinii i vinului. Dar tot ea
este i masa Cinei celei de Tain i tronul ceresc pe care S-a
aezat Hristos cel jertfit, ca Miel njunghiat. Mrirea nu e
contrar jertfei, ci n jertf e adevrata mrire (Apoc. 5,
13). Dar jertfa e implicat n naterea lui Hristos ca om. De
aceea Sfnta Mas e i iesle. Hristos Se afl pe Sfnta Mas
cu toate actele Sale mntuitoare recapitulate. Cci numai
aa ne mntuiete.
Sfnta Mas este chipul mormntului, - spune Sfntul
Qherman -, pe care se afl Pinea adevrat i cereasc,
jertfa de tain i nesngeroas, n care a fost aezat Hris
tos, Cel ce-i aduce jertf vie (zootymenos) Trupul i Sn
gele Su spre mncare i butur spre via venic, cre
dincioilor. Dar tot ea este i tronul n care Dumnezeul cel
ceresc, Cel purtat pe Heruvimi, Se odihnete ntrupat. E i
masa la care la Cina cea de Tain, eznd n mijlocul Apos
tolilor, lund pinea i vinul a zis: "Luai mncai" i cele
lalte (PG. 98, 388). "Este jertfelnicul pe care S-a oferit..., pe
care Hristos S-a adus pe Sine lui Dumnezeu i Tatl prin
oferirea Trupului Su, ca Miel ce se jertfete i ca Arhiereu
46.
Op. cit., p. 111, cap. 103. Arhim. Gheorghe, art. cit, p. 33,
scrie: "Fiecare arhiereu i preot care liturghisete la altarul pmntesc
exercit preoia lui Hristos In biseric (un canon de la Cartagina), nu are
o preoie a sa, ci particip la unica preoie a Iui Hristos".

78

SPIRITUALITATE l COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

i Fiu al Omului ce aduce i Se aduce ca jertf tainic i nesngeroas i ca slujb cuvnttoare, Care Se d jertfit
credincioilor, i prin Care ne-am fcut prtai vieii venice
i nemuritoare". "Jertfelnicul (masa de jertf, n.n.) este
iesle i mormnt al Domnului. Jertfelnicul este i se nu
mete aa dup jertfelnicul ceresc i nelegtor, cci preo
ii pmnteti i n trup nchipuiesc ierarhiile nelegtoare
i slujitoare (liturghisitoare) ale Puterilor de sus... De aceea
i acetia trebuie s fie ca focul arztor (PG. 98, 388).
Vedem aci reluat ideea Sfntului Maxim Mrturisitorul, c
i ngerii sunt ca nite preoi prin care Hristos Se aduce
jertf i Se d spre mprtanie. Ei sunt o prezen inte
rioar n preoi.
Iar chivotul de pe altar este "locul rstignirii lui Hristos.
Cci era aproape de el locul unde a fost nmormntat" (PG.
98, 389). Permanena Sfintei mprtanii n chivot arat
struirea permanent a lui Hristos n stare de jertf pentru
a Se mprti credincioilor, nici un moment nu va lipsi
din Hristos dispoziia Lui de jertf i de mprtire ca
jertf.
Iar precum sub jertfelnicul ceresc se afl sufletele mu
cenicilor care au urmat lui Hristos, fructificnd pn la
capt jertfa Lui, sufletele "celor njunghiai pentru cuvntul
lui Dumnezeu i pentru mrturia pe care au dat-o, strignd
cu glas mare i zicnd: "Pn cnd, Stpne Sfinte i ade
vrate, nu vei judeca i nu vei rzbuna sngele nostru fa
de cei ce locuiesc pe pmnt?", crora li se spune "s mai
stea n tihn pn cnd se va mplini numrul celor mpre
un slujitori cu ei i al frailor lor ce vor avea s fie omori
ca i ei" (Apoc. 6, 9-11), la fel n Sfnta Mas din altarul
vzut, pe care st Mielul (Agneul) jertfit sub chipul pinii
hrnitoare spre via venic, se afl moatele mucenicilor
i deci, n chip nevzut, mucenicii nii, ca sub Tronul-jertfelnic pe care st Mielul cel jertfit. Cererea lor dup Ju
decata din urm i fgduina dat lor c ea va veni cnd

PRELIMINARII

79

se va mplini numrul celor ce vor da mrturie pentru


Hristos, arat orientarea eshatologic a Sfintei Liturghii din
Biserica vzut. Mucenicii sunt n ateptare, i Mielul de pe
altar i asigur c mplinirea ei va veni. Sfnta Liturghie e o
pregtire pentru viaa viitoare, prin jertfa Mielului, a muce
nicilor, prin prezena nevzut a tuturor sfinilor "ca un nor
de martori", care ne arat nlimea la care au ajuns i ne
ndeamn prin pilda druirii lor de sine i ne ajut prin
rugciunile lor s naintm i noi prin aceeai druire de
sine pn la jertf spre desvrirea duhovniceasc, spre
unitatea dintre noi, prin care vom dobndi viaa de veci.
n locaul bisericii se nfptuiete continuu paradoxul:
prin cruce la nviere, prin mormnt la via, prin mpr
tania prezent la unirea cu Cel ce prin jertf S-a nlat la
mrire, cci crucea, jertfa de care ne mprtim au ca
subiect pe Fiul lui Dumnezeu, Ziditorul vieii, Care S-a fcut
om pentru ca s nving moartea creia i este supus omul,
prin luarea ei asupra Lui; s-o nving nti n El, i apoi i n
cei ce se mprtesc de El; s nving moartea ivit prin
desprirea omului de Dumnezeu - izvorul vieii, prin fap
tul c El ca Dumnezeu unete nti umanitatea global cu
Sine i apoi i pe cea realizat, a celor ce-L primesc pe El.
De aceea n biseric e ludat nvierea lui Hristos n vreme
ce se face semnul crucii, exprimndu-se i prin aceasta pa
radoxul biruirii morii omeneti prin asumarea ei de ctre
Fiul lui Dumnezeu o dat cu firea noastr omeneasc. Bi
serica este astfel locul morii, dar i al nvierii nevzute a
lui Hristos i al coborrii Duhului Su cel Sfnt, deci i locul
nvierii noastre anticipate mpreun cu El. Moartea fpturii
n Dumnezeu este ca o scufundare n izvorul vieii, n care
cel mort iese la o via nou, sfinit. E ca un botez n ap
i n Duh. Cci din ap i din Duh ia fiin orice via. Cine
se ferete de aceast scufundare n Dumnezeu prin moar
tea vieii slbite de pcat, i pierde viaa, cci rmne ntr-o
existen amestecat cu neantul. Persoana care i are ori

80

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

ginea n Dumnezeu, izvorul infinit, dar personal al vieii, nu


moare, ci trece la viaa adevrat. Cci primind moartea cu
credina n El, ca o druire a sa lui Dumnezeu, afl n El
viaa i-i ntrete pentru veci identitatea. Dumnezeu cel
personal fiind izvorul sau rdcina tuturor identitilor per
sonale, El nu renun n veci la manifestarea iubirii Sale n
relaiile cu nenumratele identiti personale. Numai dac
ar fi parte a naturii, omul s-ar dizolva ca identitate n pro
cesele incontiente ale naturi;, care produce alte i alte
forme monotone. Mucenicii ne sunt pild de aceast in
trare i venic pstrare i adncire n identitatea lor per
sonal prin moartea cu Hristos i pentru Hristos.
Hristos, Cel venic n stare de jertf pentru a ni Se da
nou - nconjurat de mucenicii care i pstreaz mereu
aceast stare a muceniciei lor pentru Hristos, i de ngerii
prin care Arhiereul cel ceresc i ofer continuu jertfa Sa -,
continu o liturghie cereasc nencetat. i mpreun cu
ea, din puterea ei, sau a jertfei oferite n cer Tatlui, are loc
liturghia comunitii, care reprezint creaiunea vzut,
adunat naintea jertfelnicului i tronului aceluiai Miel n
junghiat, pentru a coplei prin mprtirea din El orice tr
stur luat de la fiar, pentru a se imprima de trsturile
Mielului, care face posibil panica i blnda convieuire
ntre oameni. "i toate fpturile care sunt n cer i pe p
mnt i sub pmnt i n mare i toate cte sunt ntr-nsele
le-am auzit zicnd: Celui ce ade pe tron i Mielului fie
binecuvntarea, cinstea i mrirea i puterea n vecii ve
cilor" (Apoc. 5, 13). Rzbunarea" pe care o cer mucenicii
lui Hristos nu e o rzbunare n sensul pmntesc al cuvn
tului, ci dorina lor de a se pune n lumin pentru cei de pe
pmnt valoarea jertfei lor pentru Hristos, valoarea imitrii
Mielului jertfit, pentru ca ntre oameni s se slluiasc
pace, bunvoire i ca ei s nainteze n adevrata unitate a
lor i la viaa venic, prin ntrirea n acelai duh de jertf.

PRELIMINARII

81

In timpul sfinirii bisericii, mirenii sunt scoi afar, cci


sfinirea bisericii, sau a locului n care se sfinesc oamenii,
nu vine de la ei, ci de la Hristos, nchipuit de arhiereu,
nconjurat de preoi i de ngerii Lui nevzui. Mirenii tre
buie s intre n biserica gata sfinit. Cci nu se apropie de
Fiul lui Dumnezeu i nu primesc mntuirea de la El dect
dup ce a nviat i dup ce le este vestit de Sfinii Apostoli
peste care a cobort Duhul Lui cel Sfnt i sfinitor. Cci
sfinirea bisericii reprezint coborrea Duhului cel Sfnt al
lui Hristos peste Apostolii adunai n foiorul de sus, care
prin coborrea Sfntului Duh devine prima biseric.
La fel, n timpul sfinirii bisericii se scoate din ea tot ce
poate fi mutat din loc, sau tot ce e trector, rmnnd
numai cele ce in de ntregimea ei, cci biserica ncepe de
la Hristos, persist prin El ca izvor al sfineniei i prin Duhul
Sfnt care trimite pe Apostoli i pe urmaii lor la propovduire i la sfinirea creaiunii, i numai dup aceea se
adun n jurul Lui cei ce vor fi sfinii i cele prin care vor
fi sfinii. "Astfel, se nchid uile, pentru c biserica se face
atunci cer i puterea Duhului Sfnt vine peste dnsa. Pen
tru aceea trebuie a fi numai cei ce sunt ai cerului, adic cei
hirotonii, i altcineva nimeni s nu vad, cci cele sfinte
numai sfinilor se cade a le vedea pn ce se vor svri'47.
Sfinirea bisericii e o Cincizecime rennoit, iar Duhul Sfnt
S-a cobort peste comunitatea Apostolilor n chip de limbi
de foc, dnd n cadrul ei fiecruia puterea s porneasc la
propovduirea lui Hristos cel nviat, ca reprezentnd prima
comunitate bisericeasc, deci nu ca un ins izolat. "Atunci
Petru stnd ntre ei (ntre cei ce alergaser la locul de unde
pornea vuietul produs de coborrea Duhului Sfnt) cu cei
unsprezece, a ridicat glasul su i a grit" (Fapte 2, 14).
Rugciunile i actele arhiereului de la sfinirea bisericii
exprim ntr-o mare varietate de forme acelai fapt al s47. Ibidem, p. 111, cap. 104.

6 - Spiritualitate i comuniune n Liturghia Ortodox

82

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

lluirii lui Hristos, Cel ce prin moarte biruie moartea, Cel


ce este prezent mpreun cu Tatl i din ai Crui ochi ira
diaz darurile nesfrite ale Duhului, prin Biseric, peste
tot pmntul (Apoc. 5, 6).
Mai amintim dintre actele de la sfinirea bisericii doar
cteva: Masa propriu-zis se lipete pe stlpii ei de piatr
cu ajutorul unui amestec din cear, sacz, smirn, aloe i
alte substane, "care toate nchipuiesc ngroparea Mntui
torului"48. n acelai timp acestea prin puterea lor de lipire
"nchipuiesc dragostea i unirea ce a avut-o Hristos fa de
noi pn la moarte"49, sau rmnerea lui Hristos cu noi n
stare de jertf iubitoare i cu puterea nvierii strbtut de
aceeai dragoste.
Apoi se spal Sfnta Mas cu ap, nchipuindu-se tainic
Botezul lui Hristos, dinainte de a ncepe lucrarea Sa mn
tuitoare. Totodat prin aceasta se cheam Cel ce S-a bote
zat n Iordan spre sfinirea apei acesteia i spre sfinirea
jertfelnicului"50.
Aceast concentrare de semnificaii ale bisericii, ale
altarului, ale actelor liturgice se ntemeiaz pe faptul c
actele mntuitoare ale lui Hristos provoac n noi amintirea
(anamneza) real a ntregii Lui viei, ncepnd de la ntru
pare. Iar aceasta nseamn totodat c n fiecare moment
al vieii lui Hristos, ncepnd cu ntruparea, sunt date virtu
al toate actele mntuitoare ulterioare i aceste acte rmn
ca urme vii i eficiente n El, n vederea iradierii lor n noi.
Prinii Sinodului Trulan au vzut nfiecare icoan a lui
Hristos anamneza ntregii opere de mntuire a Lui51.Dac
ei au vzut ntreaga via a lui Hristos ntr-o icoan a Lui,
"cu att mai mult, zice Schulz, trebuie s fie valabil aceas
48.
49.
50.
51.

Ibidem, p. 111, cap. 106.


Ibidem , p. 112, cap. 106.
Ibidem, p. 112, cap. 107.
Mansi, Amplissima Coiiectio Conciliorum, voi. 11, 977-980.

PRELIMINARII

83

ta pentru Liturghie, care nu e o icoan obinuit, ci cu


prinde realitatea vieii lui Hristos"52. Dar nc Sfntul Atanasie zice: "Cnd Cuvntul a cobort n Sfnta Fecioar, a
venit n Ea totodat Sfntul Duh, i Cuvntul i-a format
trupul n Duhul Sfnt cu intenia de a aduna n Sine crea
iunea i de a o aduce Tatlui i de a o mpca iari n
Sine" (Ad Serap. I, 31, PG 26, 605). Logosul sau Cuvntul,
ca sn al raiunilor sau al cuvintelor, adun toate raiunile
creaturilor n Sine i aceasta o face prin fora Duhului, Care
a fcut i formarea trupului Su n Sfnta Fecioar. Toat
iconomia mntuirii e dat potenial de la zmislire.
Sfnta Mas este deci i Iordanul n care El S-a botezat
pentru a ncepe propovduirea Sa, ncoronat cu jertfa i
nvierea Sa. Dup Sfntul Efrem irul, Iordanul n care Se
scufund Hristos pentru a Se boteza e i un sn din care El
Se nate iari ca om. n Botez i retriete din nou na
terea, dar i i anticipeaz moartea i nvierea. Existena
omului n Dumnezeu e o continu moarte i natere, sau
nviere. "Rul n care (Hristos) S-a botezat, L-a zmislit pe El
simbolic din nou. Snul umed al apei L-a zmislit pe El n
curie, L-a nscut n strlucire i L-a fcut s apar ntru
slav"55.
Concomitenta prezenei n Hristos a tuturor momen
telor mntuitoare trite odinioar de El are o analogie n
faptul c, i atunci cnd mi amintesc din viaa mea sau a
altuia cele ce s-au ntmplat n mod real, ele nu rmn o
simpl amintire care nu mic viaa mea, ci sunt retrite ca
stri reale din nou. Aceasta nseamn c evenimentele
amintite din viaa mea lucreaz din nou n mine i, prin
iradiere, i asupra altora.
Astfel, ntr-o icoan a Naterii Domnului, datnd nc
de la jumtatea secolului VI, ieslea ntruprii e artat tot
52. Schulz, op. cit., p. 151. i citeaz din Mansi, op. cit., voi. 13,
col. 265 BC.
53. Ephraim der Syrer, op. cit., p. 66.

84

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

odat ca altarul lumii, din care Pinea Cuvntului lui Dum


nezeu Se ofer ca hran popoarelor pmntului; n taina
Crciunului este privit i slvit ntreaga mntuire". "Prun
cul nsui ia chipul Celui ce ofer o jertf negrit"54. Cci
noi, care vedem Pruncul n iesle din starea Lui de acum, de
dup nviere, i din lucrarea Lui de acum asupra noastr,
vedem n starea Lui de Prunc tot ce avea s fac pentru
mntuirea noastr. Dar El nsui nc nainte de a Se ntru
pa avea intenia s fac toate acestea. De aceea vedem n
starea Lui de prunc nvierea Lui, i n starea Lui de nviere,
pe Prunc. Aa trebuie neles ceea ce spune episcopul Pe
tru din Alexandria (decapitat la 311 de mpratul Maximin),
c pe cnd se afla n nchisoare i S-a artat Hristos n chi
pul unui copil de 12 ani, cu hainele sfiate, ntr-o stare ce
strnea mil. La ntrebarea Sfntului Petru: "Doamne, cine
i-a rupt cmaa?", Hristos a rspuns: "Arie mi-a rupt-o, dar
ai grij s nu-1 primeti la mprtanie... Spune-le i preo
ilor Achila i Alexandru, care vor pstori dup moartea ta
Biserica, pentru care Eu m-am fcut un copil mic i am
murit - vieuind venic -, ca s nu-1 primeasc"55.
Dup splarea cu ap (i spun) i tergerea ei, Sfnta
Mas se spal cu vin i cu ap de trandafir. Acestea sunt
nchipuirea dumnezeiescului Mir, ntru cinstirea ngroprii
lui Iisus, cum a spus Iisus despre splarea picioarelor Lui
de ctre femeia pctoas (Matei 26, 13).
Pn aci Sfnta Mas nc nu e mormntul Domnului,
ci scaunul pe care, eznd n casa lui Simon leprosul, a
lsat s I se spele picioarele n vederea ngroprii.
Urmeaz apoi ungerea Sfintei Mese cu Sfntul Mir. "Deci
arhiereul face trei cruci cu Sfntul Mir pe Sfnta Mas: la
54. Dr. Wilhelm Nyssen, nceputurile picturii bizantine, Bucureti,
1975, p. 82, trad. rom. a crii Das fruchristliche Byzanz de ctre Fr. D.
Stniloae i Lidia Stniloae.
55. Q. Millet, "La vision de Pierre d'Alexandrie", n Melanges Charles
DiehI, II (Paris) 1910, pp. 99-115, 107, la Schulz, op. cit., pp. 145-146.

PRELIMINARII

85

mijloc i de amndou prile. Prin aceste trei cruci se


unge Sfnta Mas n vreme ce se cnt Aliluia. Prin Sfntul
Mir coboar peste Sfnta Mas Sfntul Duh, iar prin cn
tarea Aliluia se anun venirea lui Dumnezeu Cel n Trei
me". Ungerea ntreit n chipul crucii arat i ea pe de o
parte c Duhul Sfnt este nedesprit de celelalte dou Per
soane dumnezeieti i c El vine mpreun cu Hristos Cel
rstignit pe cruce pentru noi, Care acum se ngroap n
Sfnta Mas ca ntr-un mormnt din care pururea se rs
pndete viaa Lui cea curat. "Cci mirul vrsat este nu
mele lui Hristos, Dumnezeul nostru. i Sfnta Mas, care l
arat pe El ngropat ntr-nsa, ungndu-se cu mir se face
toat mir. Pentru c i masa nsi primete darul Duhului ",
care lucreaz dintr-nsa, svrindu-se pe ea Sfnta Euha
ristie i punndu-se pe ea Sfnta Evanghelie, care, amn
dou, reprezint pe Hristos, Cel care nu vine i nu e pre
zent fr Duhul Sfnt. "Deci cu adevrat aceast mas este
jertfelnicul lui Hristos, scaunul slavei, locaul lui Dum
nezeu, mormntul i odihna lui Hristos"56.
Se pun apoi patru buci de pnz pe cele patru coluri
ale Sfintei Mese, cu icoanele celor patru Evangheliti, artndu-se c pe Hristos, Piatra cea din capul unghiului, sunt
aezai Apostolii ca temelie, ca primul nceput al zidirii
Bisericii pe El, i c El e fcut cunoscut n cele patru laturi
ale lumii prin Sfintele Evanghelii. Sfnta Mas reprezentnd
pe Hristos e mbrcat apoi n cmaa care nfieaz giul
giul lui Hristos. Iar deasupra ei se pune o pnztur alb,
care reprezint haina de slav i de lumin a lui Hristos.
Peste ea se pune Sfntul Antimis, care reprezint ngropa
rea lui Hristos. n el sunt cusute Sfintele Moate ale vreunui
mucenic, artndu-se c Biserica se ntemeiaz pe jertfa lui
Hristos, dar se susine i prin jertfa adugat la ea, din pu
terea ei, a celor ce cred n El i dau mrturie cu preul vieii
56. Op. cit., p. 113, cap. 111.

86

SPIRITUALITATE l COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

pentru El. Aceasta pentru ca toi credincioii s nvee s se


zideasc n Biseric, adic n trupul lui Hristos, sau n co
muniunea iubitoare ntre ei i Hristos, prin jertfa lor, sau
printr-o via strbtut de duhul jertfei, din puterea jertfei
lui Hristos. Numai cel ce jertfete cele pmnteti i tre
ctoare dezlegndu-se de ele se uit pe sine prin jertf, se
ridic la cele cereti, nemuritoare, la unitatea iubitoare cu
Hristos i, prin El, cu toi semenii si.
Antimisul se d fiecrei biserici de ctre arhiereu, cci
Biserica, ntemeiat de Hristos prin Duhul Sfnt nti n
Ierusalim, se ntinde tot de ctre El prin arhierei, ca organe
ale Lui, n Bisericile locale, ce se in toate ntr-o unitate,
prin episcopi, urmaii Apostolilor, care i ei se in ntr-o uni
tate. n antimis se pun moate, el se spal, se unge cu
Sfntul Mir, se sfinete, ca i Sfnta Mas, pentru c o
poate nlocui pe aceasta n mprejurri excepionale.
Deasupra antimisului se pune Sfnta Evanghelie, pen
tru c prin ea se vestesc toate cele ce s-au svrit i se
svresc de Hristos, cu valabilitate venic; pentru c prin
ea se deschid inimile celor ce vor s se adauge la Trupul
Domnului i prin mplinirea poruncilor din ea se menin i
sporesc n unitatea cu Hristos, reprezentat de ea. Evan
ghelia este Hristos n lucrarea Lui n lume, pe baza cobo
rrii n lume, n mormnt i a ieirii din mormnt la viaa
nvierii.
Dup aceea episcopul cdete biserica, i un preot,
mergnd dup el, unge cu Sfntul Mir toat biserica: "Mirul,
fiindc a sfinit Sfnta Mas i o a desvrit nti pe ea, de
la dnsa ca de la o prg i ca de la un nceput de sfinenie
se sfinete toat casa, precum i Hristos a sfinit cu dum
nezeiescul dar, prin luarea trupului, toat firea noastr.
Cci de acest dar mprtindu-se n urma lui Apostolii, l-au
dat n toat lumea". Dup aceea venind iari arhiereul n
Sfntul Altar, ngenuncheaz naintea Sfintei Mese, i dup
o alt rugciune, ncheie cu rugciunea ce urmeaz, n care

PRELIMINARII

87

se arat c prin pogorrea Sfntului Duh i sflnfirea acestei


biserici este o adevrat Cincizecime, cum a fost i aceea
de care s-au bucurat Apostolii: "Mulumim ie, Doamne, c
darul pe care l-ai vrsat peste Apostolii Ti l-ai vrsat i
peste noi, pctoii. Drept aceea ne rugm ie, ca jertfele
ce se aduc ntr-nsa s se prefac Intru prea sfntul Trup i
Snge al Unuia nscut Fiului Tu spre mntuirea a toat
lumea i a nevredniciei noastre'57. Duhul Sfnt nu Se po
goar pentru c Hristos rmne n cer, ci pentru a face ca
Hristos s vin cu Trupul i cu Sngele sub chipul pinii i
vinului pe Sfnta Mas, ca acestea s se mprteasc,
pline de Duhul Sfnt, credincioilor. Cincizecimea i Euha
ristia sunt strns unite, cum sunt unite Cincizecimea i
toate Tainele Bisericii prin care ne unim cu Hristos. Hristos
l trimite pe Duhul, ca Duhul s-L aduc pe El, pentru ca
Duhul s deschid cele create pentru Hristos.
Dezbrcndu-se de giulgiu i rmnnd mbrcat nu
mai n odjdiile arhiereti, arhiereul se duce cu pomp la
biserica veche i aduce de acolo Sfintele Moate ale muce
nicilor, aezate pe cap, i le aaz n Sfnta Mas, cum se
afl sufletele celor ce au murit pentru Hristos sub jertfel
nicul ceresc (Apoc. 6, 9-10).
Mucenicii sunt mpreun cu Apostolii "temelia Bise
ricii"58, cu mrturia ce au dat-o pentru nvierea lui Hristos,
cu preful viefii lor, cu pilda i cu puterea ce ne-o dau pen
tru a da i noi aceast mrturie i a ne aduce i pe noi
nine, ca fiine trectoare, "jertfe vii" lui Dumnezeu, pentru
a dobndi viafa nemuritoare a nvierii.
Moatele se aduc de la biserica veche, artndu-se ast
fel c precum darul aceluiai Hristos ni se transmite prin
Apostoli i prin arhiereii urmai ai lor, prin succesiunea
nentrerupt a hirotoniilor, aa ni se transmite i de la
57. Ibidem, p. 114, cap. 115.
58. Ibidem , pp. 115, 116.

88

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

bisericile vechi, care nu mai pot dura, la cele noi. Aceasta


e tradiia vie a puterii mntuitoare i sfinitoare i a primirii
ei prin aceeai credin. Tradiia nu e numai transmiterea
unei nvturi teoretice, ci a unei credine plina de puterea
lui Hristos, capabil de jertfa vie continu i, cnd e cazul,
de moartea pentru Hristos. Tradiia e puterea lui Hristos
persistent nentrerupt prin credina n El unit cu jertfa.
Intrnd arhiereul cu moatele pe cap n tinda bisericii
celei noi i gsind ua acesteia nchis, zice: "Ridicai, pori,
pragurile voastre", cci moatele aduse nchipuiesc pe
Hristos care a nviat din moarte, a Crui putere s-a artat n
mucenici i se arat n moatele lor, iar biserica nchipuiete cerul i porile lui, ngerii, care opresc intrarea omului
nevrednic de cer, sau de unirea cu Dumnezeu dup c
derea n pcat. Dar aa cum Hristos ca om, prin jertfa Sa
ca druire total lui Dumnezeu, poate intra dup nviere
pn la Tatl, mai presus de toate treptele cereti, aa pot
intra i mucenicii, unii n jertf cu Hristos, cum spune
Sfntul Chirii al Alexandriei c numai n starea de jertf
curat, dobndit de noi n unirea cu Hristos, putem intra
Ia Tatl. Intrarea mucenicilor n biseric, intrare la Tatl, e
intrarea lui Hristos, sau nsoete intrarea lui Hristos cu jert
fa Lui.
De aceea, dup arhiereul care a sfinit biserica, sau
dup Hristos care ne-a deschis locul sfinit. n faa Tatlui,
intrm i noi, sau intr i comunitatea, care s-a decis prin
credin s-I urmeze Lui i lor.
Intrm n biserica sfinit, unde este Dumnezeu cu ade
vrat, ca s participm la Liturghia ca slujire comun lui
Dumnezeu, pentru a ne mprti de jertfa lui Hristos i a
ne nsui starea de jertf a Lui, pentru a putea intra la Tatl.
"Iar Hristos, venind Arhiereu al buntilor viitoare..., a
intrat o singur dat n Sfnta Sfintelor, nu cu snge de api
i de viei, ci cu nsui sngele Su, i a dobndit o singur
rscumprare. Cci dac sngele apilor i al taurilor i ce

PRELIMINARII

89

nua junincii, stropind pe cei spurcai, i sfinete spre cu


rirea pcatelor, cu ct mai mult sngele lui Hristos, Care,
prin Duhul cel venic, S-a adus lui Dumnezeu pe Sine jertf
fr de prihan, va curi cugetul vostru de faptele cele
moarte ca s slujii lui Dumnezeu celui viu? i pentru
aceasta El este Mijlocitorul unui nou aezmnt, ca prin
moartea primit spre rscumprarea greelilor de sub ntiul
aezmnt, cei chemai s ia fgduina vieii venice" (Evr.
9 , 11- 15).
O dat ce Hristos S-a slluit n locaul bisericii, ceea
ce coincide cu sfinirea ei de ctre El nsui prin arhiereul
vzut, ncepe n ea prima Liturghie ca lucrare mntuitoare
a Sa.
Dac locaul bisericii i adun la un loc pe credincioi
i-i ajut s nainteze mpreun, prin rugciuni, prin lauda
lui Dumnezeu, prin eforturile de curire de pcate, de du
mnii, de egoism, prin druirea de sine, spre Hristos, iar
deplina unire cu El se realizeaz prin mprtirea cu Tru
pul i Sngele Lui de pe Sfnta Mas, ntre locaul biseri
cesc i Liturghia din ea, care culmineaz n Sfnta mpr
tanie, este o strns legtur. "ncepe s se neleag de
ctre teologi cu tot mai mult seriozitate faptul c nu e cu
putin s vorbim despre biseric fr s ne referim nti la
dumnezeiasca Euharistie i la legtura deosebit de strns
ntre Euharistie i biseric'59.
Dar, cum am mai spus, din locaul bisericii, ca spaiul
lucrrii sfinitoare a lui Hristos, Hristos i ntinde puterea
acestei lucrri i n afar de acest loca. Hristos pornete
de aci cu cei ce s-au mprtit aci de El, i-i nsoete ori
unde, ajutndu-i s se roage i s mplineasc fapte de aju
torare a semenilor lor. Hristos continu astfel s fie oriunde
cu persoana fiecrui credincios: e prezent n mijlocul celor
59.
Arhim. Elias Mastroianopulos, EKKXricria icai E-oxccpiaxia, n
AvnXaaig, mai-iunie, 1967, p. 183.

90

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

ce vorbesc despre EL sau se ajut unul pe altul din cre


dina In EL din rspunderea fa de El; oriunde se afl
cretini cu o via mai mult sau mai puin sfnt, familii
mai mult sau mai puin sfinte; oriunde merge preotul,
organul vzut al preoiei Lui, ducnd prin slujbele i prin
sfaturile i mngierile lui, prin pastoraia lui, lumina i
lucrarea lui Hristos.
Hristos i ntinde lucrarea Sa sfinitoare In mod pre
cumpnitor din Tainele ce se svresc de regul i n mod
special n locaul bisericii, i din cuvntul propovduit de
preot despre El cu mai mult regularitate n biseric.
Iar n msura n care cretinii se duc mai des la bise
ric, cunoscndu-L mai bine i mprtindu-se mai des de
puterea Lui, ntind prin viaa lor mai mult puterea Lui n
lume.
Locaurile bisericeti sunt ca nite flori care, dei cresc
n anumite locuri, i ntind mireasma lor la distane mari,
oriunde sunt fiine capabile s o simt60.

SFINTELE ICOANE
N CULTUL ORTODOX
1. ndreptirea sfintelor icoane
Noi ne nchinm Domnului Hristos i cinstim pe Maica
Domnului i pe sfini i prin icoanele care i reprezint.
Pe Maica Domnului i pe sfini i cinstim n ultima in
stan pentru faptul c n ei strlucete Hristos, pentru fap
tul c n ei s-a imprimat chipul lui Hristos. Deci cinstim
icoanele lor pentru c ele reprezint pe cei ce sunt loca
60.
A se vedea despre aceast lucrare a lui Hristos oriunde ntre
oameni, la Walter Kasper, "Wort und Sakrament", n voi. Martyria,
Liturgia, Diakonia, Grunewald - Mainz, 1968, pp. 250 i urm.

PRELIMINARII

91

urile pnevmatizate ale lui Hristos, a Crui umanitate e


desvrit pnevmatizat prin Duhul Sfnt, unit prin fiin cu
ipostasul acestei umaniti.
Suprema justificare a icoanelor Maicii Domnului i ale
sfinilor este deci implicat n justificarea icoanei lui Hristos.
Dar n ce const aceast justificare a icoanei lui Hristos?
n Vechiul Testament nu existau icoane ale lui Dumnezeu.
Existau numai simboale sacre: mielul pascal, toiagul lui
Aaron, cortul sfnt, chivotul legii etc.
Dar admind simboalele sacre, Vechiul Testament in
terzice chipurile i asemnrile lui Dumnezeu (le. 20, 4;
Deut. 5, 8-9). Care e deosebirea ntre simbolul admis i
idolul interzis n Vechiul Testament? Simbolul sacru e un
semn sensibil al prezenei lui Dumnezeu, un obiect n care
Dumnezeu i-a artat puterea i i-o arat n continuare.
Dumnezeu poate lucra prin toate fpturile, ca creaturi ale
Lui, i lucreaz de fapt prin toate. Dar a artat i arat c
prin unele a lucrat i lucreaz n mod deosebit de accen
tuat. Adic lucreaz n mod supranatural, i nu simplu na
tural. Distincia aceasta pe care o face Vechiul Testament
ntre simboalele naturale i cele sacre, indicate prin Reve
laia supranatural i introduse n cult, era menit s fe
reasc poporul Israel de a confunda pe Dumnezeu cu natu
ra, n mod panteist. Dar odat fcut aceast distincie i
clarificnd prin obiectele alese n mod supranatural de
Dumnezeu, ca locuri ale lucrrii Sale deosebite, faptul c
El nu se confund cu natura, Vechiul Testament nu se mai
ferete s spun c n toate se vede slava lui Dumnezeu
("Plin e cerul i pmntul de mrirea Lui").
Aceast distincie ntre natur i Dumnezeu nu o mai
fceau nchintorii la idoli. Ei confecionau sau alegeau sin
guri anumite obiecte i le aduceau nchinare, fr ca un
dumnezeu deosebit de natur s se fi manifestat printr-un
act de putere supranatural ca prezent n mod special n
acele obiecte, numite idoli. Ei erau simplu "cioplii" sau

92

SPIRITUALITATE I. COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

alei prin simpla hotrre omeneasc, nu artai de Dum


nezeu printr-un act de putere supranatural ca locauri ale
prezenei i lucrrii Lui.
Idolul era o simpl pies a naturii, sau un obiect con
fecionat de om. Dar tocmai n aceast calitate era identifi
cat cu un dumnezeu. Tocmai ntruct, ca parte a naturii,
reprezenta ntreaga natur, sau o for oarecare a naturii,
el era considerat c e ca atare identic n esen cu dum
nezeu.
Poporul evreu, n baza Revelaiei Vechiului Testament,
fcea ns o distincie ntre simbol i Dumnezeu, fie c era
vorba de simbolul natural, fie de cel ales printr-un act spe
cial al lui Dumnezeu, printr-un act supranatural. De aici
putem trage concluzia c nu recunoaterea unei lucrri a
lui Dumnezeu n obiectele naturale i cu deosebire n simboalele sacre, indicate de Dumnezeu n mod supranatural,
era interzis n Vechiul Testament, ci identificarea lor cu
Dumnezeu nsui.
Acesta e motivul pentru care Vechiul Testament a in
terzis idolul, dar a recomandat vederea mririi lui Dum
nezeu n toate, i n mod special n anumite obiecte n care
Dumnezeu a artat printr-un act supranatural c a lucrat i
lucreaz, adic n simboalele sacre folosite n cult. Prin
idoli se pierdea contiina deosebirii lui Dumnezeu de na
tur. Prin simbolul natural i sacru se meninea contiina
acestei deosebiri. Prin idol poporul Israel ar fi pierdut con
tiina unui Dumnezeu superior naturii, deci contient, per
sonal, superior naturii i deosebit i liber de ea. Prin sim
bol ei pstrau credina n Dumnezeu deosebit de lume,
transcendent ei, i practicau o legtur concret cu El, prin
adorare, prin cult, prin rugciune, pe temeiul credinei c
acest Dumnezeu i poate apra chiar fa de greutile na
turii, fa de legile ei implacabile. Prin simbol vedeau toat
lumea ntr-o dependen de acest Dumnezeu personal,

PRELIMINARII

93

superior n putere naturii, atotputernic fa de ea, proniator al ei i, n mod deosebit, al oamenilor.


n toate cazurile, prin simboalele sale sacre, dar i prin
toat natura vzut ca simbol, Vechiul Testament mrturi
sete credina sa n comunicabilitatea lui Dumnezeu prin
mijloace sensibile, dar i deosebirea Lui de aceste mijloa
ce. Simboalele sunt n acest sens o anticipare a icoanelor,
precum Vechiul Testament e o anticipare a lui Hristos.
Cci icoana nu mai este nici idol, care identific o pies
a naturii, confecionat sau nu de om, i prin aceasta toat
natura sau diferitele ei fore, cu Dumnezeu, nici simbol
care atest n el prezena lui Dumnezeu, dar i afirm dis
tincia de el, ci reprezentarea lui Dumnezeu nsui devenit
ipostasul personal al firii umane, fr s Se identifice cu
aceast fire, sau s Se confunde cu ea. Icoana pstreaz
distincia dintre creatur i Dumnezeu, ca i simbolul, dar
vede ntr-o fa uman creat pe ipostasul dumnezeiesc
nsui devenit Subiectul ei. Matura uman, prin spiritul care
ine de ea, e deosebit de apt s devin natur proprie a
ipostasului dumnezeiesc, mediu de manifestare nemijloci
t a Persoanei dumnezeieti. n timpul recent. Oii vier Cle
ment a atras n mod special atenia asupra tainei inson
dabile pe care o reveleaz faa uman, pentru c e revelare
a spiritului din om, care e orientat spre infinit (Le visage interieur, Stock, Paris, 1978). Faa omului reveleaz o infini
tate negrit, pentru c dac e luminoas, e ancorat feri
cit n infinitatea mngietoare a lui Dumnezeu-Persoan,
iar dac e ntunecat i tragic de trist, e nspimntat de
golul infinit ce se casc naintea contiinei umane. Despre
faa uman ancorat, prin spiritul care se vede prin ea, n
infinitatea lui Dumnezeu tia i Vechiul Testament cnd
spunea c pe faa lui Moise era atta strlucire, c evreii nu
puteau privi la ea, i de aceea Moise trebuia s o acopere
cu un zbranic care modera strlucirea ei. Credincioii Ve
chiului Testament nu puteau privi la aceast slav de pe

94

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE n LITURGHIA ORTODOX

faa lui Moise, pentru c nu erau nc pregtii s neleag


c Dumnezeu Se poate arta prin fata omului, sau poate c
l-ar fi socotit pe Moise nsui Dumnezeu, fr s fie. Cnd
a venit ns Iisus Hristos, prin a Crui faf privea cu ade
vrat Dumnezeu, acest zbranic n-a mai fost inut pe ea,
pentru c revelarea lui Dumnezeu, dei era pe de o parte
cu totul desvrit, pe de alta tocmai aceast desvrire
n care se arta ddea fetei Lui o blndee i o smerenie
curat cum nu s-a putut vedea vreodat printre oameni.
Fata lui Hristos i-a convins pe Apostoli c e fata lui Dum
nezeu nsui, dar a unui Dumnezeu care nu nspimnt,
cci apropierea Lui maxim de oameni e apropiere a
nesfritei Lui iubiri i bunti n chip uman.
Cei ce rmn aadar la litera Vechiului Testament, cu
nosc "chipul slavei lui Dumnezeu" strlucind pe muntele
Sinai (le. 24, 17), i n general strlucind peste anumite
obiecte sacre, n baza faptului c Dumnezeu poate face
aceasta cu anumite obiecte i locuri din natur (simboale
sacre), pentru c toate sunt fpturile Lui, deci simboale ale
Lui n mod general i natural. Ei i dau de asemenea
seama c "chipul slavei lui Dumnezeu" a strlucit pe faa lui
Moise, ntr-un mod deosebit de intens, dar n acelai timp
ascuns, pentru c se smintesc la ideea c Dumnezeu ar pu
tea lua faa uman ca faf proprie a Sa. "Dar cnd se vor
ntoarce la Domnul (adic vor recunoate cu adevrat c
Hristos este Dumnezeu cel ntrupat), se va lua acoper
mntul de pe inima lor" i vor recunoate c faa Domnului
Hristos e "chipul" cel mai deplin al lui Dumnezeu.
Dar dac simboalele sacre ale Vechiului Testament, ca
locuri i obiecte n care s-a manifestat n mod special pu
terea lui Dumnezeu, s-au putut pstra spre nchinare pn
ia artarea nemijlocit a lui Dumnezeu prin faa omeneas
c, ba se poate avea pentru toate timpurile ntreaga creaie
ca un ansamblu de simboale naturale ale prezenei i lu
crrii lui Dumnezeu, nu a binevoit oare Dumnezeu s ne

PRELIMINARII

95

acorde i un mod de a pstra i contiina i sentimentul


prezentei fetei Sale umane ca artare deplin a Lui pn
cnd ea se va arta descoperit la sfritul timpului? Nu ne-a
acordat Dumnezeu o posibilitate de a pstra vie i contiin
a prezentei fetei Sale, mai ales c El pstreaz n realitate
aceast fat pn la sfritul timpului, nevzut sensibil,
dar dup aceea, In eternitate vizibil, n mod pnevmatizat?
Acest mod de a pstra contiinfa perpeturii prezentei
Domnului ntre noi cu fata Sa uman, din plahul Su invi
zibil, ni l-a lsat Dumnezeu prin icoana Sa. Dac Fiul lui
Dumnezeu cel ntrupat continu s fie printre noi pn la
sfritul veacului prin toate puterile dumnezeieti, mijlocite
prin trupul Su, de ce nu ar continua s fie prezent i lu
crtor printre noi i prin faa Sa, ntr-un mod care s ne
fac deplin contieni de aceast prezent cu fata Sa? Dac
nu putem concepe c Domnul lucreaz n noi puterile Sale
fr mijlocirea trupului Su ndumnezeit, cum am putea
gndi c El nu e prezent i cu fata trupului Su, prin care
se manifest n modul cel mai deplin intimitatea i comunicabilitatea Lui cu noi, sau infinitatea dumnezeiasc de
dragoste n forma fetei omeneti, care este, mai mult dect
toate obiectele naturii i mdularele trupului omenesc, ex
presia infinitii, sau a legturii omului cu infinitatea? Dac
ne mprtim cu Trupul i cu Sngele Domnului, i aces
tea sunt izvorul sau mijloacele umane ale mprtirii cu
toate puterile dumnezeieti ale lui Hristos, de ce n-ar exista
i o anumit mprtire de fata Lui? Hu e Domnul cu fata
Lui n Euharistie, ci numai cu un Trup i cu un Snge fr
fat? i dac pstrm "chipurile" Trupului i Sngele Lui n
Euharistie, sub nfiarea pinii i vinului, nu putem pstra
oare i o oarecare prezent i a fetei Lui?, desigur fr o
prefacere a fetei Sale nevzute ntr-o fat vzut, asemn
toare prefacerii din Euharistie.

96

SPIRITUALITATE I C O M U M U m H LITURGHIA ORTODOX

Dumnezeu are diferite moduri de a ne face contieni


de prezena Sa, adic de a ne ajuta s pstrm contiina
prezenei Sale ntre noi.
E semnificativ faptul c respingerea icoanei e proprie
celor ce resping n general orice fel de comunicare a lui
Hristos din planul invizibil cu noi prin vreo putere oarecare,
afar doar de o oarecare comunicare de putere prin cu
vnt. Se spune de ctre aceti susintori ai cuvntului ca
singurul mijloc de comunicare a lui Hristos cu noi, c cele
lalte mijloace sunt alese i organizate de om. Dar cuvntul
rostit n numele lui Hristos nu e i el ales i organizat de
om? Se mrginete vreo predic numai la repetarea cuvin
telor Domnului din Scriptur? i avem dovezi nenumrate
c aceast comunicare a Domnului prin cuvnt a fost mai
expus dect toate celelalte comunicri celor mai subiec
tive interpretri umane, contribuind enorm, acolo unde n-a
fost ntrebuinat dect el, la frmiarea unitii credinei.
Humai unde cuvntul a fost asociat cu Tainele i cu cin
stirea icoanelor s-a pstrat unitatea credinei, acestea fiind,
prin identitatea lor n toate timpurile, frnele care au inut
cuvntul n matca Tradiiei pornite de la Apostoli.
Dar se poate merge i mai departe pe aceast linie de
dovedire a ndreptirii icoanelor.
Faa omeneasc este prin ea nsi mijlocul de comu
nicare ntre oameni. Faa nu e dat omului pentru o exis
ten a lui n izolarea individualist. Din acest punct de
vedere, exist o mare identitate de rol ntre fa i cuvnt.
Amndou sunt date insului pentru a se comunica altora.
Ele sunt date omului pentru c el este persoan, deci su
biect comunicabil, subiect pentru alte subiecte. Ca persoa
n, omul nu exist numai pentru sine, ci i pentru ceilali,
sau se realizeaz pe sine n comunicare cu ceilali. n faa
i cuvntul lui se reflect i se realizeaz contiina sa c e
pentru alii, c nu se poate realiza dect n comuniunea cu
alii. n faa omului se reflect toate urmele lsate de nti-

PRELIMINARII

97

nirea i de convorbirea cu ceilali oameni. Iar cuvintele lui


se mbogesc din convorbirea cu ceilali, din nvarea de
la ei, din cuvntul lor rostit sau scris. n faa i n cuvintele
fiecruia se pstreaz urmele i vibraiile sentimentelor
produse de alii, sau sentimentele nutrite i exprimate fa
de alii.
Omul este fiin interpersonal, noi cretinii spunem c
este fiin tripersonal, dup chipul Sfintei Treimi, pentru
c totdeauna dou persoane care vorbesc au n vedere o a
treia persoan, sau pe el multiplicat. Lucrurile intr n pre
ocuparea lor numai ca obiecte care-i intereseaz n comun, ca
obiecte care sunt ntre ei, dorind s i le dea sau s i le ia.
Faa ine de om, pentru c el este pentru alii i prin
fa i arat trebuina s fie cu ei, s se intereseze de ei,
i alii s tie c el se intereseaz de ei. Faa nu aparine
cuiva n izolare. Faa e proiecia inevitabil a insului spre
ceilali. Ea ine de el, pentru c el ine de ceilali.
De aceea a luat Fiul lui Dumnezeu fa omeneasc. El
a artat prin aceasta interesul Lui fa de noi, voina de a
comunica cu noi.
Faa uman e pe de o parte expresia infinitii de ne
lesuri spre care e orientat spiritul uman, iar n cazul c e un
spirit credincios, expresia legturii lui mngietoare cu in
finitatea personal divin; pe de alta, arat voina de comu
nicare a acestei infiniti trite ctre ceilali semeni. Fiul lui
Dumnezeu lund faa uman, a dus la maximum aceast
ancorare a ei n infinitatea dumnezeiasc, pe de alta, voin
a ei de comunicare ctre ceilali oameni a acestei triri a
umanitii asumate de El n infinitatea de via i de dra
goste a Dumnezeirii. Dac a luat faa omeneasc cu scopul
de a comunica prin ea experiena vieii dumnezeieti, trit
de El, frailor Si ntru umanitate, de ce nu ar menine
aceast comunicare cu noi prin faa Sa n continuare? Dac
voiete ca permanent cuvntul Su s se comunice oame
nilor, ca exprimare a tririi Sale ca om n adncurile dum7 - Spiritualitate i comuniune n Liturghia Ortodox

98

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

nezeieti, de ce n-ar voi ca aceast comunicare s se fac


n continuare i prin faa Sa, care cuprinde concentrat toate
cuvintele Sale i care comunic mai mult dect cuvntul nu
numai nelesuri, ci i putere i viat?
Credincioii vor s aib cu ei nu numai cuvntul lui
Hristos pn la sfritul veacurilor, ci i fata Lui uman i,
prin ea, "Fata" Dumnezeirii ca izvor al tuturor fetelor ome
neti, deci i al fetei asumate de Hristos; sau "Fata" dum
nezeiasc, form mai presus de forme a existentei Sale
tripersonale eterne, ca expresivitate intratreimic, izvor al
oricrei expresiviti i comunicri interpersonale create. i
dac Fiul lui Dumnezeu a luat fat omeneasc pentru a fi
ntr-o comunicare maxim cu toti fraii Si ntru umanitate,
de ce nu ar satisface aceast voin a Lui i sete a lor de
maxim comunicare ntre El i ei prin fata asumat?
Cuvntul Lui li s-ar prea lipsit de intimitatea i de cl
dura maxim dac n-ar simi c el pornete din fata Lui, n
care e concentrat toat intimitatea i cldura fat de oa
meni. Li s-ar prea c e un cuvnt venit de departe, de la
un Dumnezeu ascuns, distant, retras din nou, dup nl
are, n transcendenta Lui. Ei vor s tie nu numai teoretic,
sau prin memoria istoric, c aceste cuvinte au fost odat
grite de Hristos, vor s-L simt c le griete i acum El
nsui, c toate cuvintele lor au ca punct viu, unitar i per
manent al legturii Lui cu ei, fata Lui.
Aceast fat a lui Hristos este de altfel ea nsi pleni
tudinea inepuizabil i vie a cuvintelor Lui. Ele sunt raze ce
pornesc din viata adnc, infinit, exprimat prin fata Lui,
din iubirea Lui, pe care o exprim fata mai plenar dect
cuvintele, ntruct ea este expresia subzistent, ipostatic
a iubirii Lui, care vrea s se comunice, care nu s-a alctuit
ca fat a lui Dumnezeu-Cuvntul dect pentru c El vrea s
Se comunice prin ea fr sfrit.
De aceea, El vrea ca fata nsi pe care a asumat-o s
continue a fi cu noi prin icoan i dup nlarea Lui la cer.

PRELIMINARII

99

vrea ca faa Lui nsi s ne vorbeasc despre El; sau prin


icoan vorbete El nsui mai plenar, mai viu dect prin cu
vintele dezlegate de El. S-a spus c icoanele sunt o Biblie
pentru cei ce nu tiu s citeasc, ceea ce astzi poate n
semna: pentru cei ce n-au vreme s citeasc, sau s ascul
te prea multe dintre cuvintele despre El. Dar pe lng aceas
ta, se mai poate spune c icoana lui Hristos ni-L pune ntr-un
fel pe Hristos nsui naintea noastr, sau ne d contiina
prezentei Lui cu fata proprie naintea noastr n planul in
vizibil. Icoana ni-L face ntr-un fel transparent pe Hristos
nsui, aa cum printr-o pnz transparent pe care se
proiecteaz chipul Lui, se vede El nsui.
Astfel, icoana lui Hristos n-a ajutat numai la pstrarea
nelesului exact al nvturii lui Hristos i despre Hristos,
prezentndu-ni-L n tot cursul istoriei Bisericii ca pe acelai
Hristos, autor al faptelor Sale mntuitoare, ci a avut i un
important rol de vivificare a credinei, meninnd n cre
dincioi contiina prezentei lui Hristos, ca Subiect al cuvin
telor ce se griesc de ctre El sau despre El.
Pe lng aceea, Hristos reprezentat n icoana ortodox,
n acelai fel cum a fost reprezentat n toat tradiia Bise
ricii, ncepnd cu primele secole, ne-a pstrat pe Hristos n
integritatea trsturilor vieii Lui pnevmatice, ca model i
ndemn pentru credincioi de a se strdui pentru o nduhovnicire a vieii lor dup chipul lui Hristos. Dac Hristos
cere credincioilor s imprime n ei chipul Lui, su s se
fac dup chipul Lui, cum ar reui acetia s imprime n ei
chipul autentic al lui Hristos dac n-ar avea dect cuvintele
Lui, sau despre El, pe care fiecare teolog sau predicator le
poate interpreta dup capul lui? Astfel, icoana Iui Hristos,
pstrat pn azi cu nfiarea Lui pnevmatizat din pri
mele secole, a constituit, alturi de literatura duhovniceas
c a Sfinilor Prini, o cluz important pentru formarea
duhovniceasc a credincioilor ortodoci dup chipul au
tentic al lui Hristos. Icoana lui Hristos din Ortodoxie a fost

100

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOXA

nu numai o icoan hristologic, ci i pnevmatologic, i


nnd seama de faptul c Hristos a fost plin de Duhul Sfnt,
i acest Duh li L-a druit i L-au vzut ca putere formatoare
In direcia sfineniei.
Cel mai mult s-au format n acest sens Sfinii, n ale
cror icoane se reflect aceast via pnevmatic a lui
Hristos i n a cror fa strlucete curia i prezena Du
hului sfnitor al lui Hristos. Stilul bizantin al icoanelor men
ine pn azi aceeai veche i nalt spiritualitate n cadrul
iconografiei cretine, i azi ncepe s fie apreciat pretutin
deni din nou, nu pentru c e stilul epocii bizantine, ci pen
tru c este stilul subirimii i delicateei pnevmatice ade
vrate, care nu poate fi nlocuit de alta. Aceast prevmaticitate, pe lng faptul c reprezint pe Hristos mpreun
cu actele Sale mntuitoare, unice, este singurul mod
"obiectiv" n care poate fi sugerat spiritualitatea "nescris
mprejur" (necircumscris), a dumnezeirii lui Hristos, n for
ma circumscris uman, sugernd adncimile abisale dum
nezeieti prin trsturile unei fee omeneti fizic circum
scrise, dar prin spiritul ce-1 reflect sugernd ea nsi necircumscrisul.
Fr ndoial, pictorii de talent pot da acestei pnevmaticiti a prezenei dumnezeirii lui Hristos o profunzime i
mai accentuat.
Dar s revenim la comunicarea ce se nfptuiete ntre
credincioi i Hristos prin icoan.
Credincioii tiu c icoana nu le vorbete numai despre
Hristos i nu le arat numai pe ce linie de nduhovnicire au
s-i conduc viaa lor pentru a se face tot mai asemenea
cu Hristos. Ei sunt convini n primul rnd c prin icoan ei
intr ntr-o comunicare real cu Hristos.
De aceea, problema cheie care se pune pentru expli
carea teologic a nsemntii icoanei n Ortodoxie, este:
ce legtur real, vie i prezent exist ntre Persoana vie
a lui Hristos i icoana Lui, mai bine-zis ntre Hristos i ere-

PRELIMINARII

101

dinciosul care se roag In fata icoanei Lui? i n ce mod se


stabilete ea?
Cel mai uor rspuns ar fi acela c orice cuvnt de
rugciune adresat de credincios lui Hristos are un rspuns
de la Hristos, o dat ce Hristos e viu i ca om. Cci nu e
cuvnt adresat de o persoan altei persoane, cruia acea
persoan s nu trebuiasc s-i rspund, n baza unitii
dialogioontologice ce exist ntre persoane i cu deosebire
ntre persoanele umane, ntre care a binevoit s ia loc Cu
vntul lui Dumnezeu, sau susintorul tuturor cuvintelor i
al legturii dintre cei ce i vorbesc. Iar cretinul e provocat
n mod deosebit de presant s gndeasc la Hristos i s-I
adreseze cuvinte de rugciune privind la icoana Lui. Aa
cum fata semenului nostru ne provoac s i ne adresm,
sau fata noastr prezent n timp ce i ne adresm l pre
seaz pe acela cu deosebit putere s ne rspund, aa tre
buie s socotim c i chipul fetei lui Hristos ne provoac n
mod deosebit de presant s I ne adresm Lui nsui, iar
prezenta noastr ce I se adreseaz naintea icoanei Lui l
face s rspund cuvntului nostru.
Dar rspunsul la ntrebarea de mai sus poate fi nte
meiat i prin unele explicri ale textelor de autoritate din
tradifia bisericeasc.
Definiia Sinodului VII ecumenic afirm c nchinarea
acordat icoanei "trece", "urc" la persoana reprezentat,
sau la prototip, la modelul viu al ei. Aceast expresie este
interpretat de obicei ca o "trecere"' de bunvoie a gndirii
de la icoan la prototip, ca de la un chip la realitatea vie a
lui Hristos, pe baza unei asocieri fcute de mine. Dar
aceast "trecere" are un neles mai adnc. Cel ce crede n
Hristos nu poate s nu fac aceast trecere de la icoana Lui
la realitatea Lui vie. n aceast trebuin a gndului de a
trece de la icoana lui Hristos la realitatea Lui vie mai este
implicat i o lucrare a lui Hristos nsui asupra celui ce
privete icoana. Dac toate lucrurile care exist sunt cu

102

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

vinte ncorporate ale lui Dumnezeu adresate nou, cu att


mai mult este icoana lui Hristos un cuvnt, un ndemn, o
revendicare adresat de Hristos ctre noi. Astfel, precum
un cuvnt specificat despre Hristos este i un cuvnt al lui
Hristos, care provoac cu necesitate n cel ce-l aude gndi
rea la Hristos i un rspuns la cuvntul Lui, la fel cuvntul
acesta plasticizat i concentrat despre Hristos, sau al lui
Hristos, care este icoana Lui. provoac n cel ce o privete
(care e i ea un fel de auzir) necesitatea de a gndi la
Hristos i de a-I rspunde pnn rugciune i prosternare.
Exist o legtur ontologic (o legtur prin fiin) ntre
o reprezentare i realitatea reprezentat, asemntoare
aceleia ce exist ntre ceea ce se spune sau s-a spus prin
cuvnt i ntre cpninutul sau chiar persoana celui ce ros
tete sau a rostit cuvntul, ba, mai mult, ntre acela i ntre
cel ce aude sau a auzit cuvntul. Dac prin cuvntul lui
Hristos sau despre Hristos, rostit acum dou mii de ani, dar
repetat acum din nou n auzul meu, se stabilete o legtur
ntre mine i Hristos, cum nu s-ar stabili o legtur ntre
mine i Hristos i prin icoana Lui, care este un cuvnt plas
ticizat ce cuprinde ntreaga lui Persoan? Aceast legtur
ntre mine, cel ce aud cuvntul - sau vd chipul - cuiva sau
despre cineva, se stabilete cu subiectul cuvntului sau al
chipului, pentru c exist mai nti o legtur ontologic
ntre ceea ce se spune despre cineva sau de ctre cineva
sau ntre chipul lui i persoana lui nsi.
Piu exist persoan care s nu aib implicat n ea chipul
ei i cuvntul despre ea, sau cuvntul ei, dac este o rea
litate contient. Iar cuvntul despre mine, de exemplu,
sau chipul meu sunt implicate n mine prin faptul c sunt
pentru alii. De aceea, nu se poate s nu m intereseze
reacia necesar pe care acestea o provoac n alii sau s
nu caut s provoc nite reacii n alii. De fapt, prin cuvn
tul i prin chipul legate de o persoan pentru a se comuni

PRELIMINARII

103

ca prin ele altora, ea nsi lucreaz asupra acelora, mplinindu-se n acelai timp pe ea nsi.
Sfntul Teodor Studitul exprim aceast idee n felul
urmtor: "Dac de orice corp ine n mod inseparabil um
bra sa, i n-ar putea spune cineva, de este nzestrat cu in
teligen, c exist vreun corp fr umbr, ci vede n orice
corp umbra care-i urmeaz, i n umbr corpul care i premerge, la fel nu s-ar putea spune de Hristos c nu poate fi
reprezentat n icoan, dac exist n El un corp definit. Ci
trebuie vzut existnd n Hristos icoana Sa, i n icoan
trebuie vzut Hristos ca prototipul ei. i ntruct acestea
dou sunt date mpreun, se poate spune c i atunci
cnd era vzut Hristos, s-a artat virtual icoana Lui, pentru
c ea a fost luat din realitatea Lui, imprimndu-se n oare
care materie"1. n acelai sens, Sfntul Teodor Studitul mai
zice: "Dei ceea ce exist prin natur i ceea ce exist prin
act nu exist simultan, totui prin faptul c icoana exist
virtual i nainte de a fi confecionat prin meteug, ea
poate fi vzut totdeauna n Hristos, aa cum umbra este
totdeauna mpreun cu corpul, chiar dac nu primete for
ma ei prin raza luminii. n felul acesta nu e greit a zice c
Hristos i icoana Lui exist mpreun'2.
E de remarcat c Sfntul Teodor Studitul, afirmnd c
prototipul i chipul sunt mpreun, nu le confund totui.
Ele sunt legate, dar nu identice. Pn este n prototip, ima
ginea nu se distinge de el. Dar dup ce iese la iveal ima
ginea, se deosebete de prototip, dar nu se separ. Aa
cum prototipul nu poate exista fr s aib o umbr sau o
imagine virtual, aa nici imaginea sau umbra nu poate
exista fr o legtur cu prototipul. Ea continu s-i aib
fundamentul n prototip, chiar dac e altceva dect el.
1. Antirrh. adv. iconom achos, PG 99, 429 A.
2. Op. c/t., 429 D.

104

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

E ceea ce am lmurit noi cu exemplul relaiei ntre cu


vnt i persoana care-1 rostete. Cuvntul pn nu e rostit,
nu se poate sesiza ca deosebit de persoan. Dar dup ce e
rostit, se constat c e distinct de ea. Totui, el nu poate fi
explicat fr persoana care l-a rostit. i efect deplin nu
poate avea dect innd seama de legtura lui cu persoana
care l-a rostit. Aa cum nu poate fi persoan fr cuvnt,
aa nu poate fi cuvnt fr persoan. Iar aceasta e valabil
i pentru relaia ntre persoan~ i chip. Dar aa cum cuvn
tul se detaeaz de o persoan numai cnd e o alt per
soan care s-l asculte, aa e i chipul: se detaeaz interi
or pentru un doritor de a o cunoate, n cazul lui Hristos,
pentru un nchintor. Iar faptul c imaginea cuiva nu poate
fi separat de persoana a crei imagine este, se arat n
trebuina ca, ndat ce o vezi, s te gndeti la persoana res
pectiv, aa cum ndat ce auzi cuvntul rostit de o persoan
cndva, trebuie s te gndeti la persoana care l-a rostit.
Desigur, pentru mulimea de cuvinte generale care cir
cul ntre oameni, nu le mai poi identifica pe acestea cu
autorii lor deosebii, pentru c ele pot fi ale oricui. Dar cu
vintele lui Hristos rmn exclusiv ale Lui, prin unicitatea
lor. De aceea, cnd le auzi trebuie s te gndeti numaide
ct la El i nu le poi simi n ele nsei, sau nu le poi atri
bui indiferent crei persoane.
Tot aa este i cu icoana Lui. Cnd o vezi, nu te poi
gndi dect la Persoana lui Hristos i nu poi s nu te gn
deti la ea. Chiar dac ar avea numai acest rost, icoana lui
Hristos ar avea o mare nsemntate pentru viaa cretinilor.
Dar legtura aceasta, pe care trebuie s o facem su
biectiv ntre icoana lui Hristos i Persoana Lui, are, precum
am vzut, i o baz ontologic, dincolo de subiectivitatea
noastr.
Dar se poate merge i mai departe. Dac umbra lumi
noas se arat legat de corpul de care fine prin anumite
raze care pornesc din corp, chipul unei persoane se arat

PRELIMINARII

105

legat cu realitatea aceleia prin raze spirituale, sau i prin


acestea, prin care aceea proiecteaz, ntr-un mod necesar,
chipul su specific n sufletele altora. Chipul unei persoane
spune i ceva spiritual celorlali. Spune ce este caracteris
tic ei. Cu att mai mult spune icoana lui Hristos nu numai
ceea ce i este caracteristic n mod deosebit numai Lui ca
om, ci ceea ce l arat ca unicul Mntuitor. Cnd vedem
icoana Lui, ne gndim n mod necesar la El ca la unicul
Mntuitor al nostru. i aceasta provoac la credin, la ru
gciune, la mulumire.
Graie acestui fapt, Persoana lui Hristos provoac n
mod necesar i unic prin icoana Sa gndirea la El a celor
ce cred n El. Iar prin gndire i atrage pe ei nii. Acest
lucru l spune din nou Sfntul Teodor Studitul cnd insist
asupra concomitentei ntre privirea icoanei i gndirea la
prototipul ei: Prototipul i icoana sunt corelative ca o ju
mtate cu cealalt jumtate. Cci prototipul poart mpreu
n cu el n mod necesar icoana, al crei prototip este, aa
cum jumtatea aduce inevitabil cu ea a doua jumtate, n
raport cu care se i numete jumtate. Cci nu exist pro
totip dac nu este icoan, cum nu e nici jumtate care s
nu te fac s gndeti la cealalt jumtate. Cele ce sunt
mpreun sunt gndite mpreun tocmai pentru acest mo
tiv. Deci, dac nu se intercaleaz ntre ele nici un interval,
nici nchinarea nu e alta pentru fiecare din ele, ci e aceeai
pentru amndou"3.
Remarcm afirmaia Sfntului Teodor Studitul c nu
exist un interval ntre icoan i Hristos, ca prototip al ei,
sau comparaia lor cu dou jumti care nu pot fi separate
nici n gnd, nici n realitate. Dar trebuie s remarcm fap
tul c ontologia chipului st n prototip, fapt care nu poate
fi inversat. Icoana ca jumtate i are temeiul n prototip,
nu i invers. Icoana triete din ontologia prototipului, dar
3. Ibidem.

106

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

prototipul i manifest toat realitatea lui ontologic n fap


tul c are i un chip. Dac n-ar avea implicat n el chipul ca
virtualitate, n-ar avea realitate adevrat. Cel ce n-are um
br, nu exist; tot aa, cel ce nu are virtualitatea chipului
sau virtualitatea cuvntului. Cel ce nu e pentru alii, nu e
nici pentru sine. n sensul acesta umbra, sau virtualitatea
chipului, sau cuvntul, sunt o condiie a ontologiei pro
totipului.
De aici apare deplin justificat convingerea credincio
sului c, atunci cnd privete icoana, vorbete cu Hristos,
i nchinndu-se n faa ei, se nchin n faa lui Hristos.
Dac ar aduce icoanei o nchinare deosebit de cea adus
lui Hristos, ar face din icoan un fel de idol n sine, chiar
dac i-ar acorda o putere mai mic dect lui Hristos. De
fapt, puterea ce se manifest prin icoanele fctoare de
minuni, nu e dect puterea lui Hristos, nu a icoanei nsei.
Cnd credinciosul se roag n faa icoanei, nu se roag
ei, ci lui Hristos. Privind la ea, privirea lui se ndreapt spi
ritual spre Hristos, aa cum mama privind la fotografia fiu
lui ei, vorbete cu el, dei ea nu confund fotografia fiului
cu fiul nsui. Ea uit de fotografie, aa cum credinciosul
uit de icoan. Mama zmbete fiului, credinciosul se roa
g lui Hristos, stnd n faa icoanei i privind la ea. Icoana
i prototipul sunt cuprinse deodat prin simire i gndire,
fr s fie confundate; sau, mai bine-zis, icoana este uitat,
credinciosul trind propriu-zis relaia cu prototipul. Sfntul
Teodor Studitul voiete s precizeze direct acest lucru.
La acuzaia c el ndumnezeiete icoana, mbrind
ntr-o singur nchinare icoana i pe Hristos, el rspunde:
Nu se poate gsi aceasta n epistola mea, ci c nu trebuie
adorat icoana lui Hristos (n sine). Cci aceasta este un
gnd idolatru i nu se acord adoraie dect Sfintei Treimi.
i c Hristos adorat n sfnta icoan este adorat mpreun

PRELIMINARII

107

cu Tatl i cu Duhul Sfnt, n timp ce (ntruct) icoanei i


dm o venerafie relativ"4.
Aprtorii icoanelor n-aveau nc prea explicit con
tiina despre energiile necreate aduse n creaiune de
Sfntul Duh. Aceasta le-ar fi dat posibilitatea de a explica
legtura ntre Hristos i icoana Lui, legtur pe care ei o
afirm fr s o explice suficient. ntruct n-au explicat su
ficient sensul termenului "nchinare relativ", "nchinare ce
trece la prototip", ei n-au explicat c "trecerea"' de la icoan
la prototip nu nseamn o separaie ntre Hristos i icoan,
sau o distan ntre El i ea. De aceea, ei afirm i una i
alta (adic i trecerea, i legtura interioar ntre ele), dar
fr s le aduc la o explicare unitar, de sintez. n felul
acesta unii au reinut numai ideea de separaie, alii numai
ideea mpreunei existene a icoanei i a lui Hristos, fr s
se confunde totui.
Mai clar explic aceast legtur rugciunea pentru
sfinirea icoanei lui Hristos, coninut n Evhologiul Bisericii
Ortodoxe. Aceast explicare e vie i n evlavia poporului. n
aceast rugciune se amintete de tergarul lui Avgar de
Edessa, de care Hristos i-a atins sfnta Sa fa, i pe care
a imprimat mpreun cu chipul Lui i puterea Lui, datorit
creia a vindecat pe stpnitorul Edessei, cruia i l-a trimis.
Prin aceasta se confirm ceea ce s-a zis: chipul i cuvntul
cuiva sunt legate de subiectul aceluia printr-o iradiere de
putere din el. Apoi, n rugciune se cere: "O, Bunule Mn
tuitor, privete cu milostivire spre noi i spre aceast icoa
n i... trimite asupra ei binecuvntarea Ta cereasc i da
rul Prea Sfntului Tu Duh i... d-i ei puterea de a vindeca
i de a alunga toate uneltirile drceti; umple-o pe ea de
binecuvntarea i de puterea chipului sfnt i nefcut de
mn, pe care prin alipirea de preacurata fa a Fiului Tu
preaiubit a dobndit-o cu mbelugare, pentru ca prin ea s
4. Epistola 16, PG cit., col. 1502-1504.

108

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOXA

fie svrite puterile i minunile pentru ntrirea dreptei


credine i mntuirea poporului Tu".
Se cere, deci, ca i icoana sfinit acum s se mpr
teasc de puterea dat icoanei nefcute de mn, prin
alipirea tergarului de fata lui Hristos; pentru a se prelungi
deci puterea acelei icoane i n icoana sfinit acum. Iat
cum fata vie a lui Hristos, pstrat de El n veci, lucreaz
cu puterea ei n icoanele fetei Lui, rmnnd prezent ne
vzut, dar prin puterea ei, in 'oanele Lui. Avem astfel pu
rurea cu noi fata lui Hristos, mai bine-zis puterea ei dum
nezeiasc, prin trsturile fetelor zugrvite dup asem
narea ei. n felul acesta, prin icoana lui Hristos ne privete
i lucreaz asupra noastr fata Lui real plin de dragoste;
aceasta nsi rmne n comunicare cu noi.
Apoi rugciunea se termin cu afirmarea c naintea
icoanei se aduce adorare lui Dumnezeu n Treime: "Ca nchinndu-ne cu credin naintea ei, ie, Atotputernicule, i
Fiului Tu Unul-Hscut i Preasfntului Duh, i chemndu-Te
pe Tine cu struin prin rugciune, s fim auzii i s aflm
mila iubirii Tale ctre noi i s dobndim darul Tu".
Chemat prin rugciune n fata icoanei, Sfnta Treime,
rspunznd, i revars puterea Ei peste cel ce privete
icoana, l ndeamn s se nchine Ei i s-I cear ajutorul,
chemnd-O s Se aplece spre el.
S rezumm: idolul avea de cele mai multe ori un chip
monstruos, care reda forele nenelese i dezordonate ale
naturii. Fata omului, care reflect contiina legturii cu Dum
nezeu cel personal i deci izvor al ordinii, nchinndu-se ido
lului se supunea naturii inferioare, conceput ca un com
plex de fore dezordonate, socotind-o ca ultima realitate i
resemnndu-se s suporte capriciile ei, neavnd contiinfa
incomparabilei sale superioriti, ca putnd, prin spiritul
ce-1 reflect, stpni natura, aa cum i-a cerut Dumnezeu.
Prin simbolul sacru, care implic recunoaterea naturii
ntregi ca supus spiritului luminos sau personal al lui

PRELIMINARII

109

Dumnezeu, omul se nchina lui Dumnezeu ca deosebit de


natur, crescnd el nsui n comuniune cu acest Dum
nezeu personal infinit. Dar acest Dumnezeu rmnea nc
la oarecare distant de om. fiu se cunotea intimitatea po
tenial ce exist ntre Dumnezeu cel personal i persoana
i deci fata uman. Aceasta era etapa superioar a Vechiu
lui Testament, fat de religiile naturiste. n slava ce se ater
nuse pe fata lui Moise, se ghicea aceast relaie deosebit
ce o poate avea Dumnezeu cel personal cu omul ca per
soan, se ghicea strlucirea deosebit ce o d acestei fete
slava lui Dumnezeu, sau relaia cu El, dar slava aceasta
manifesta nc de la oarecare distant mai mult puterea
dect iubirea lui Dumnezeu, aa cum se manifest i n
simboalele sacre luate din natur, n care se reflect mai
mult puterea dect iubirea lui Dumnezeu ca nsuirea cea
mai proprie persoanei. De aceea nici nu puteau privi evreii
la fata descoperit a lui Moise.
Deplina intimitate ntre fata omeneasc sau persoana
uman i caracterul personal i iubitor al lui Dumnezeu se
arat atunci cnd Dumnezeu-Cuvntul i face proprie fata
omeneasc pentru a intra ntr-o relaie descoperit cu toti
fraii Si ntru umanitate. Acum oamenii nu se mai simt
nfricoai s priveasc la fata omeneasc plin de slava
dumnezeiasc deplin a lui Dumnezeu cel ntrupat, ci, dim
potriv, se simt atrai de ea, sunt dornici s o priveasc
nencetat i s o vad ca model de desvrire a fetei lor
proprii. O relaie de afeciune nesturat se instaureaz
ntre fata omeneasc devenit fat a lui Dumnezeu i cei ce
recunosc n Hristos pe Dumnezeul supremei iubiri de oa
meni i mpliniri a aspiraiilor umane dup desvrirea
prin iubire. Slava dumnezeiasc a fetei omeneti a lui
Hristos le este att de proprie, att de drag, nct ea se
rspndete i asupra fetelor lor prin comunicare cu El. "Iar
noi toti, spune Sfntul Apostol Pavel, privind ca n oglind,
(adic prin fata omeneasc a lui Hristos), slava Domnului,

110

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

ne prefacem din slav n slav (adic din zi n zi mai mult),


ca de la Duhul Domnului" (ceea ce se petrece prin lucrarea
Duhului) (II Cor. 3, 18).
Dar pentru aceast sporire a slavei, sau a luminii lui
Dumnezeu pe faa noastr, dup asemnarea slavei de pe
fata lui Hristos ce reflect adncimile iubirii i curtiei, se
nelege c trebuie s privim mereu la fata lui Hristos. Dar
cum am putea privi la ea dac n-am avea icoana lui
Hristos? A crede n Hristos, dar a nu privi la slava fetei Lui
prin icoana Lui, nseamn a te priva de posibilitatea m
prtirii de slava fetei Lui, de nduhovnicirea prin El. n
seamn a reduce enorm eficienta lucrrii lui Hristos asupra
ta. nseamn a nu aprecia preuirea ce a dat-o Iisus fetei
omeneti ca mijloc i ca obiectiv de nduhovnicire. n
seamn a micora nsemntatea faptului c Dumnezeu a
luat fafa omeneasc pentru vecie, ca cea mai concentrat
manifestare a spiritualitii umane fat de natur.

2. Rostul sntelor icoane


n Biserica Ortodox
Aa cum nu se poate svri Sfnta Liturghie fr ru
gciuni, la fel nu se poate svri fr icoane. Dac n mod
excepional ea se svrete ntr-un alt loc dect n biseri
c, trebuie s fie cel puin un antimis, pe care este zugr
vit nmormntarea Domnului, o icoan a lui Hristos la
dreapta uilor mprteti i una a Maicii Domnului la stn
ga lor, spre care privesc credincioii.
Sfintele icoane au mai nti o funcie de cluzire i n
trire n dreapta credin. nc Sfntul Vasile cel Mare a
spus: "Ceea ce aduce cuvntul prin istorisire la auz tot
aceea nfieaz i arat pictura n mod tcut ochilor" (Omi
lie la mucenicul Varlaam, 17, 3 )1. Ele ntipresc n mintea
1. La W. Fiyssen, nceputurile picturii bizantine, Bucureti, 1975, p.
44. Vezi n aceeai lucrare i alte texte din Sfinii Prini despre rostul
educativ al icoanelor, p. 44-47.

PRELIMINARII

111

i amintirea credincioilor nvtura despre Dumnezeu cel


n Treime, actele mntuitoare ale lui Hristos, locul Maicii
Domnului n iconomia ntruprii Fiului lui Dumnezeu, rodi
rea credinei n Hristos, n sfini, ca ndemn la nduhovnicirea noastr.
Sfinii Prini, care vorbesc de rolul nvttoresc al sfin
telor icoane, vorbesc i de modul emoionant n care ne
sdesc ele nvturile credinei i pildele de mplinire a lor
de ctre sfini. Sfntul Grigorie de Hyssa privete cu adnc
cutremurare o icoan a jertfei lui Isaac (Despre dumne
zeirea Fiului i a Sfntului Duh, PG 46, 572 CD; idem, Omi
lie la Sfntul Teodoi).
Sfntul Vasile cel Mare a dat i formula pe care i-a
nsuit-o Sinodul VII ecumenic: "Cinstirea chipului trece la
cel zugrvit" (Comentariu la Isaia Proorocul cap. 13). Aceast
trecere a cinstirii la modelul chipului se produce n mod
firesc. Episcopul Ipatie al Efesului scrie: Tioi permitem po
doaba n biserici, pentru c fiecare ptur de credincioi e
ridicat la Dumnezeu n modul potrivit ei, i unii sunt nl
ai de la aceast podoab la o frumusee spiritual i de la
multele lumini din locaul sfnt la o lumin spiritual i
necorporal"2.
Dar mai mult dect aceasta, prin sfintele icoane cei zu
grvii n ele devin o prezent n locaul bisericesc. Astfel,
n Epistola ctre Evrei se spune, dup ce s-a amintit de
mulfi drepi din Vechiul Testament (i poate i din vremea
Hoului Testament dinainte de scrierea epistolei): "Drept
aceea, avnd mprejurul nostru atta nor de martori, s le
pdm orice povar i pcatul ce grabnic ne mpresoar i
s alergm cu struin la lupta care ne st nainte" (Evrei
12, 1-2). Sfinii de mai nainte au rmas vii i dup moarte.
Ba, mai mult, ei se afl mprejurul credincioilor, mai ales
cnd acetia sunt adunai n rugciune i cnd Hristos se
2. La W. Myssen, op. cit., p. 48.

112

SPIRITUALITATE I COMUMIUME n LITURGHIA ORTODOX

aduce din mijlocul lor jertf Tatlui. Sfinii nu pot lipsi din
jurul lui Hristos ntruct nsui Hristos a fgduit: "Iat, Eu
cu voi sunt pn la sfritul veacurilor" (Matei 28, 20). Dar
Hristos este cu ei cnd se deschid Lui prin rugciune i prin
ascultarea cuvintelor Lui. Cel ce-i vede cuvintele Lui as
cultate se vede El nsui de fa, repetndu-i aceste cu
vinte n mod spiritual i bucurndu-Se de ascultarea lor i
de mplinirea lor. Dar tot aa este de fa acolo unde-i
vede privit cu credin i c u k bire chipul Lui. De aceea pu
tem spune c prin icoane e dat un plus de prezen i de
lucrare mntuitoare, sau se revars un plus de daruri peste
credincioii adunai n locaul bisericesc.
De aceea i Sinodul VII ecumenic declar: "Fie prin cu
getarea la cuvintele Scripturii, fie prin reprezentarea icoa
nei... noi ne amintim de prototipuri (de modelele lor vii) i
suntem introdui lng ele" (Mansi XIII, 482). Iar Sinodul
din Constantinopol din 860 afirm n acelai sens: "Ceea ce
Evanghelia ne spune prin cuvinte, icoana ne vestete i ne
face prezent prin culori" (Mansi XVI, 400).
n mod special prin sfinirea ei de ctre preot, dup ce
ei a verificat conformitatea ei cu coninutul de totdeauna al
nvturii cretine, icoana devine o ajuttoare minunat,
sau "o conductoare a harului", cci "fiecare icoan pri
mete prin sfinire harul Sfntului Duh". "Icoana d mrturie
despre prezena Sfntului, ea exprim slujirea lui prin ru
gciunea cea pentru noi i prin comuniune"3.
"Desigur, icoana nu are o via proprie; n ea nsi, nu
e dect o scndur de lemn. Numai pentru c ea i atrage
valoarea teofanic din participarea la "Cel cu totul altfel",
prin mijlocirea asemnrii, ea nu se poate nchide n ea
nsi, ci devine un mijloc de iradiere... Icoana traduce o
3.
Sf. Ioan Damaschin, Cuvntul nti despre sfintele icoane I, 16,
FQ 94, 1300.

PRELIMINARII

113

prezen energetic ce nu e localizat, nici nchis, ci ira


diaz n jurul punctului ei de condensare "4.
Cinstirea care trece de la icoan la prototipul ei viu, nu
e o trecere de la un spaiu definit la alt spaiu definit, ci tre
cerea de la spaiul definit la spaiul supradefinit, la un
spaiu de alt ordin, dar nu deprtat, nu rupt de legtura cu
spaiul definit. Trecerea aceasta de la icoan la prototipul
ei viu e o intrare prin ea In contact cu prezena prototipu
lui nevzut, spiritual. Dar orientarea sufletului cinstitor spre
prototipul chipului vzut, atrage i atenia aceluia spre cin
stitor. Iar unde privete sfntul la un cinstitor, el privete
plin de puterea Duhului Sfnt din el, putere care i iradiaz
din el. Slujba de sfinire a icoanei, care cheam pe Duhul
Sfnt asupra ei, e o confirmare a acestui fapt. Aceast sluj
b, ntrind ncrederea cinstitorului n puterea ce iradiaz
din prototip asupra lui prin icoan, intensific gndirea pli
n de credin a cinstitorului la prototipul chipului, iar
aceasta ndeamn prototipul s se aplece cu i mai mult
atenie spre nchintorul la icoana lui. Cci chemarea pro
totipului pe nume cu credin i convingerea c n prototip
este prezent Hristos i din El iradiaz Duhul cel Sfnt, e ca
un fel de epiclez adresat de nchintorul la icoan,
Duhului Sfnt afltor n prototip. Dup Sfntul Ioan Damaschin, icoanele sunt "pline de puterea lucrtoare a lui Dum
nezeu i de har, cci numele celui care este zugrvit e che
mat asupra lor ntr-un fel de epiclez (invocare) "5.
Rezumnd ideile din scrierea mpotriva mpratului
Constantin V Copronimul, Ioan din Ierusalim, sincelul patri
arhului Teodor din Antiohia (socotit mult timp ca un com
pendiu al nvturii despre icoane a Sfntului Ioan Damaschin, scris dup 766), H. J. Schulz zice: "Icoana conduce
4. F. Evdokimov, L'art de l'icdne, Bruges, 1970, p. 154.
5. La H. J. Schultz, Die byzantinische Liturge, Freiburg im Breisgau,
1964, p. 96, nota 11.

8 - Spiritualitate i comuniune n Liturghia Ortodox

1 14

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

prin privirea ei cu credin de la vederea simtual la con


templarea spiritual i la ntlnirea tainic cu sfintele per
soane i cu faptele mntuitoare reprezentate n ea...
Aceasta presupune c ntlnirea haric cu cel reprezentat
nu e simpl opinie subiectiv, ci bazat pe o prezent
obiectiv a celui reprezentat n chip"6.
Aceast aplecare a prototipului spre cinstitorul icoanei
are loc n orice clip n care un credincios, intrnd n bise
ric, se nchin la o icoan. Ba, aceasta are loc chiar i n
cazurile nchinrii la icoanele din cas, sau din alte locuri.
Dar mai accentuat este aceast aplecare a lui Dumnezeu
celui n Treime, a Domnului Iisus Hristos, a Preasfintei ns
ctoare de Dumnezeu, a sfinilor i a ngerilor n timpul
Sfintei Liturghii, cnd sunt invocai des prin rugciunile
preotului nsotit de ntrega comunitate. Cci nu fr folos
ndeamn preotul, spre sfritul tuturor ecteniilor, comuni
tatea: "Pe Preasfnta, Curata, Preabinecuvntata, Mrita
Stpna noastr, de Dumnezeu nsctoarea i Pururea
Fecioara Maria, cu toti sfinii pomenindu-o", la care comu
nitatea rspunde: "Preasfnt nsctoare de Dumnezeu,
miluiete-ne pre noi".
Am spus c unde este prezent Hristos, nu poate s nu
fie prezent i Preasfnta Lui Maic i toti ngerii i sfinii.
Dar ei sunt prezeni nu fiecare n izolare, ci concentrai toti
spre aciunea mntuitoare a lui Hristos, pe care El o svr
ete n Sfnta Liturghie. De aceea adresndu-ne Maicii
Domnului, sau vreunui sfnt n fata icoanei lui, noi ne adre
sm n acelai timp lui Hristos, noi ne aflm ncadrai ntr-un
progres continuu n aceast solidaritate i n aciunea Sfin
tei Treimi i a lui Hristos Mntuitorul, ce se svrete asu
pra noastr.
Pe de alt parte, nu numai ascultnd cu credin cuvin
tele lui Hristos i privind chipul Lui, sau cuvintele Lui ncor
6. Ibidem, p. 96.

PRELIMINARII

porate i realizate n sfini, ne punem In legtur cu El, ci


i rostindu-le noi nine. ns toate cuvintele Lui rostite de
noi se cuprind concentrat n numele Lui, iar cele ncorpo
rate n sfini, n numele sfinilor. Prin nume distingem pe de
o parte o persoan de celelalte, pe de alta, prin el cuprin
dem toate faptele ei; de aceea, chiar ntr-o singur fapt a
ei se cuprind toate, cu specificul persoanei lor, cci e o
fapt cu o pecete imprimat pe toate faptele ei ca persoa
n unic. Dar prin rostirea numelui o chemm n mod deo
sebit, sau ne punem n atenia ei persoana noastr n faa
ei, intrnd ntr-o relaie direct. De aceea, pe drept cuvnt
spune Evdokimov c "numele lui Dumnezeu este icoana
Lui oral; nu se poate rosti numele lui Dumnezeu n deert,
cci Dumnezeu este prezent n numele Lui'7, sau n cel ce-I
rostete numele. De aceea icoana i capt toat impor
tana pentru credincioi prin faptul c o dat cu sfinirea i
se d i numele, cum i se d omului la Botez8. Iar numele
e propriu persoanei, pentru c numai ea e contient c e
strigat pe nume i distins de celelalte prin aceasta. Iat
de ce privind icoana lui Hristos, a Nsctoarei de Dum
nezeu, a sfinilor, credincioii se ntlnesc cu ei i pentru c
li se adreseaz pe nume. Credinciosul provoac persoa
nele dumnezeieti sau pe ale sfinilor s vin de fa chiar
prin chemarea cu credin a lor pe nume9.
n cadrul Sfintei Liturghii, ntlnirea tainic cu persoa
nele reprezentate n icoane este ca un fel de pregtire spre
ntlnirea mai deplin cu Hristos n Taina Euharistiei, aa
cum sunt de altfel i rugciunile preotului i cele ale comu7. P. Evdokimov, op. c it, p. 179.
8. "Icoana e sfinit prin numele lui Dumnezeu i prin numele prietenilor
lui Dumnezeu, i acesta e motivul pentru care primete harul lui Dumnezeu"
(Sf. Ioan Damaschin, Prima cuvntare despre icoane, PQ 94, 1300).
9. Olivier Clement, La visage interieur, Paris, 1978, p. 46: "n icoan
o persoan se deschide, se comunic, intr n relaie cu noi, ne antre
neaz n relaia sa cu Dumnezeu".

116

SPIRITUALITATE I COM UM UM E

n LITURGHIA

ORTODOX

nittii cluzite de preot. i unele, i altele sunt pe de o


parte mijloace de ntrire n dreapta credin, pe de alta,
mijloace de ntlnire cu Hristos Mntuitorul, nconjurat de
ngeri i de sfini. Cci att n cuvnt, ct i n chipurile din
icoane e prezent tainic Dumnezeu Cuvntul cel ntrupat,
Subiectul tuturor cuvintelor i faptelor mntuitoare i ndumnezeitoare, iar mpreun cu El, drept cuvinte ncorpo
rate deosebit de fidel, Preasfnta lui Maic, ngerii i sfinii
care-L nconjoar, i care sunt cuvintele ipostaziate mpli
nite n mod exemplar i cuvnttoare n modul cel mai fo
lositor i mai eficient. Dar toat sporirea acestei ntlniri cu
Hristos prin rugciunile Sfintei Liturghii i prin icoanele din
locaul bisericesc nainteaz spre ntlnirea suprem din
Euharistie.
Dac Liturghia este naintarea cu Hristos, Care ne con
duce prin faptele Sale mntuitoare pn la prefacerea pi
nii i vinului n Trupul i Sngele Lui, al Celui rstignit i
nviat, i la mprtirea de ele, atunci El i faptele Lui tre
buie s domine spaiul principal al locaului bisericesc, n
conjurat de ngeri, sau avnd n apropiere pe Preacurata
Lui Maic; numai n locuri mai deprtate trebuie s fie zu
grvite i diferitele categorii de sfini, fiecare din ei n cte
o singur icoan. Tematica principal, multiplu reprezen
tat a icoanelor, este hristologic, sau lucrarea mntuitoare
a lui Hristos, care a nceput cu faptele Lui istorice i con
tinu s se mplineasc acum, prelungindu-se n tot cursul
Liturghiei, pentru a se aplica i celor ce cred i vin la ntl
nirea cu El acum n biseric. Sfinii ne arat efectele lucrrii
mntuitoare a lui Hristos n trecut, dar ne deschid i pers
pectiva ndumnezeirii noastre asemenea celei a lor i ne
ndeamn s ne silim asemenea lor n mplinirea progra
mului de nduhovnicire din puterea lui Hristos i ne asigur
de ajutorul rugciunilor lor prin prezena lor nevzut re
prezentat n icoane. Adresrile comunitii ctre Hristos
alterneaz din cnd n cnd cu adresri ctre sfini. Co

PRELIMINARII

117

munitatea simte rugciunile ei de cerere i cntrile de lau


d ctre Dumnezeu nsoite i nclzite de rugciunile nge
rilor, ale sfinilor i mai ales ale Nsctoarei de Dumnezeu.
Hristos cel din biseric nu e un Hristos izolat, cum e n
lumea protestant, nu e un stpn ascuns ntr-o transcen
dent total desprit de lumea celor mntuii, a sfinilor, i
de noi, cei din biseric. Transcendentul e cobort i co
boar prin tot universul de persoane mntuite n trecut, e
prezent i lucrtor n lumea ngereasc, aceea care, pre
cum l nconjoar pe El, ne nconjoar i pe noi, e prezent
n Sfnta Lui Maic i n toti sfinii, iradiind prin toti asupra
noastr. Cerul sfinilor, al ngerilor, cer care nseamn pre
zenta lui Hristos i a Sfintei Treimi n ei, se unete cu p
mntul, pentru transfigurarea ntregii creafiuni vzute. Ru
gciunile acelora unite cu ale credincioilor se nalt m
preun spre Hristos, Care e mai presus de ei, dar i n ei,
Care le primete i le prezint Tatlui n cerul cerurilor, n
jertfelnicul cel mai presus de ceruri, culminnd cu jertfa
Sa. Dar tot El i umple totodat pe toti cu puterea Duhului
Su cel Sfnt. Hristos e ntr-un anumit grad nc de acum
totul n tofi cei ce cred i tind spre El, i unitatea aceasta a
lor prin prezenta Lui n ei nainteaz spre mprtirea euharistic de El i apoi spre viata eshatologic, fr sfrit,
cnd unitatea tuturor n El se va desvri (I Cor. 15, 28).
Rugciunea i cntarea credincioilor, din care nu lipsete
Duhul lui Hristos, se ntrete prin privirea icoanelor, care
nalf cugetul dincolo de ele, la Hristos nsui, nconjurat
de ngerii i de sfinfii Lui.
Trirea aceasta a lui Dumnezeu, a Nsctoarei de Dum
nezeu, legtura cu sfinfii, prin privirea icoanelor lor, prin
chemarea numelui lor, e mai presus de ceea ce se poate
defini raional. Ea e apofatic. De aceea icoana nsi e
apofatic, pentru c prilejuiete legtura celui ce o pri
vete, prin contemplare, cu realitatea vie, tainic, de din
colo de simfuri a lui Dumnezeu sau a sfinilor reprezentai,

118

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

plini i ei de Dumnezeu, Cel cu neputin de definit10. E


apofatic aa cum e toat Liturghia. E apofatic, pentru c
unete trecutul cu prezentul i cu viitorul eshatologic etern.
"Icoana este un chip al eternitii. Ea ne ngduie s ne de
pim timpul i s ntrevedem veacul viitor n oglinda tremurnd a chipurilor"11. La aceast caracterizare a lui Florensky, am putea aduga c icoana este un chip al eterni
tii vii, pentru c prin ea transpare i Cel ce nu are nceput
i sfrit i margine n puteile Lui. Ea este un chip prin
care transpare infinitatea lui Dumnezeu.
Dar eternitatea i infinitatea vieii spre care deschide
icoana poarta sunt ale ipostasului divin fcut om din iubire
i ale ipostasunlor umane n care locuiete ipostasul dum
nezeiesc Cel ntrupat, i, o dat cu aceasta, nsi Sfnta
Treime. De aceea icoanele au nume de persoane. Prin ele
nu licrete o esen etern i infinit, ci o persoan dum
nezeiasc, i aceasta implic o comuniune cu altele, prin
fete omeneti care au caracter personal. E o eternitate i o
infinitate care ne vorbete i cu care vorbim, cu care sun
tem n dialog i care-i revars eternitatea i infinitatea ei
ajuttoare, iubitoare, cluzitoare, sfinitoare n noi. Eterni
tatea aceasta ce transpare prin icoane, revrsat n trup,
ridic i trupul la viaa etern prin nvierea trupului asumat
de Fiul lui Dumnezeu. Att prin faptul c ne arat eterni
tatea personal, ct i prin faptul c ea ne arat eternizarea
trupului, "iconografia este metafizica existenei concrete",
cum zice P. Florensky12, care e totodat metafizica con
cret a vieii.
Sfnta icoan i are nceputul, dup Sfntul Ioan Damaschin, n ntruparea Fiului lui Dumnezeu, deci n nce
putul coborrii din iubire a Fiului lui Dumnezeu la noi, n
10. P. Evdokimov, op. c/.,p. 195.
11. P. Florensky, "L'icone", n Contacts, 1974, nr. 4, p. 325.
12. Idem, art. cit., p. 324.

PRELIMINARII

119

vederea mntuirii. Ea e dovada iubirii lui Dumnezeu cel


mntuitor i de oameni iubitor, fat de noi. Refuzul icoanei
ascunde In sine o nencredere n iubirea cobortoare a lui
Dumnezeu la noi. Icoana e dovada faptului c Cel fr de
nceput, Cel mai presus de existent, S-a artat n chip
omenesc, a luat un mod de existent omeneasc, dei n
acest mod de existent omeneasc se strvede toat taina
Celui mai presus de existent. De aceea numai deasupra
icoanei lui Hristos se scriu cuvintele "Cel ce este" (O DN).
Existenta omeneasc i-a descoperit n El adncimile as
cunse n infinitatea divin, mai presus de existent. Icoana
e totodat ncoronarea lucrrii Fiului lui Dumnezeu pe linia
mntuirii noastre, artndu-ne n El umanitatea noastr
nviat i eternizat. Icoana e o laud adus lui Dumnezeu,
dar nu unui dumnezeu a crui mrime l-ar mpiedica s se
apropie de noi, ci unui Dumnezeu care din iubire fat de
noi S-a fcut om, ca s ndumnezeiasc pe om. "Minunat
este Dumnezeu ntru sfinii Si, incomparabil mai minunat
dect un dumnezeu care se tine ntr-un plan cu totul sepa
rat i ascuns de noi, care nu are fat de noi nici o bun
voin. Icoana concretizeaz astfel n sine mrirea lui Dum
nezeu, i mrirea de care i-a fcut parte omului. Ea con
centreaz n sine ntruparea Fiului lui Dumnezeu i nvierea
umanitii asumate din puterea Lui, care s-a artat cu ade
vrat eficient i n acelai timp iubitoare.
Dar faptul c Fiul lui Dumnezeu ia faf omeneasc i o
poate eterniza pe aceasta prin nviere, fcnd-o un mediu
de comunicare a slavei dumnezeieti, sau faptul c dum
nezeirea Lui poate transpare prin fata omeneasc, arat c
Dumnezeu nsui are n Sine virtualitatea fetei omeneti, n
care e concentrat ntreaga spiritualitate a firii omeneti;
sau c Dumnezeu a fcut pe om dup chipul spiritualitii
Sale, capabil de comunicare cu spiritualitatea dumneze
iasc. "Dac contiina dogmatic afirm adevrul icoanei
n funcie de ntrupare (care se mplinete n nviere, n.n.),

120

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

ea e condiionat prin creaiunea omului "dup chipul lui


Dumnezeu", prin structura iconic a fiinei umane. Fiul lui
Dumnezeu nu Se ntrupeaz Intr-un element strin, etero
gen, ci regsete propriul Su chip'13, sau chipul al crui
arhetip este El nsui. Animalul nu poate fi fcut tem a
icoanei, pentru c prin el nu poate transpare spiritualitatea
contient a persoanei n comunicare cu spiritualitatea in
finit a lui Dumnezeu cel personal. n Hristos chipul uman
i arhetipul dumnezeiesc se unesc ntr-un unic ipostas.
Apostolii care priveau faa lui Hristos nu puteau separa
ntre ceea ce se arta omenesc i dumnezeiesc n ea. Prin
chipul lui Hristos din icoan transpare arhetipul divin, pu
tnd fi privite i trebuind s fie privite n unitatea lor. n
icoana lui Hristos ipostasul divin s-a actualizat n chipul Su
uman, sau prototipul suprem, n propriul Su chip. Humanum capax divini nseamn c Dumnezeu i poate impro
pria, purificnd i desvrind la maximum, gndirea, sim
irea, voina, toat complexitatea vieii umane, prezent n
trupul ce-i gsete ntreaga expresivitate n fa.
"Contra srciei unui spiritualism excesiv trebuie afir
mat c n Dumnezeu absena imaginii (a arhetipului chipu
rilor, n special al celui uman, n.n.), ar fi o lips de plenitu
dine. Dumnezeu este forma tuturor formelor, Icoana tutu
ror icoanelor, Arhetipul atotcuprinztor. Apofaza nu e pur
negaie, ea vrea s spun c Dumnezeu este o Meta-Icoan, dup terminologia lui Dionisie, o Hyper-Icoan. Icono
clatii manifest o ciudat insensibilitate fa de realismul
sacru al existenei, o ruptur total ntre spiritual (i dum
nezeiesc) i ntrupat'14. Dumnezeu nu poate fi socotit con
damnat la o venic stare inform, sau haotic.
Cretinismul nu vede n toate o unic esen panteist,
supus involuntar unor procese formatoare ciclice, nici nu
13. P. Evdokimov, op. cit.,p. 178.
14. Ibidem.

PRELIMINARII

121

ine separat pe Dumnezeu de lumea creat de EL incapabil


s-i dea nite forme corespunztoare virtualittilor Sale
pline de sens, ci vede pe Dumnezeu potennd, adncind,
sensibiliznd, prin puterile Sale, prin viaa Sa, prin iubirea
Sa etern i infinit fa de unele persoane neuniforme,
puterile, viaa, iubirea fpturii i sporindu-i cu frumuseea
Sa negrit i nesfrit frumuseea ei.
Dac Dumnezeu este lumina In care nu e nici o umbr
de ntuneric (I Tim. 6, 16), aceast lumin nu poate fi un
haos, un indefinit total, ci armonia mai presus de orice ar
monie a tuturor sensurilor pozitive, a puterilor de via, a
simirilor iubitoare, riumai neantul e lipsit de orice struc
tur interioar. Orice existen e prin sine structurat15.
Existena suprem e snul unitar al tuturor structurilor ce
se actualizeaz, desigur pe un plan nesfrit inferior, n va
rietatea lor, n existenele mrginite, dar legate ntre ele i
capabile s se umple i s reflecte tot mai mult armonia
suprem. Toate fpturile sunt lumini, pentru c toate au o
structur ordonat, o ordine interioar. Dar omul le cuprin
de virtual i e chemat s le cuprind actual pe toate i s
se imprime de toate. n lumina lui nelegtoare se cuprind
unitar i prin ea se descoper toate luminile create, sau
toate sensurile armonizate, pentru c el e chipul lui Dum
nezeu. i fiecare persoan e o lumin distinct de alta, dar
n legtur cu celelalte, nelegnd fiecare n mod propriu,
dar n solidaritate cu celelalte, toate. De aceea persoana
are un nume propriu, cum nu au lucrurile. n numele ei ex
primm modul ei distinct de a fi i de a cuprinde toate i
de a le organiza pe toate, n armonie ins cu modurile ce
lorlalte persoane de a le vedea i organiza pe toate. Astfel,
prin numele nsui exprimm o lumin nelegtoare, sau
aceasta se exprim pe sine pentru alt lumin neleg
toare, se semnalizeaz ca o lumin nelegtoare proprie,
15.
Bernhard Philibert, D e r D reieine. A n fa n g u n d Sein. D ie S tru k tu r
d e r S chdpfu ng, Stein am Rein, Schweiz, 1971, pp. 21 -24.

122

SPIRITUALITATE l COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

pentru celelalte lumini nelegtoare. Relaiile interpersonale ca lumini contiente se susin prin nume i se exprim
concentrat prin nume. "Lumina icoanei nu deschide un
ocean impersonal, ea este coninutul i supraabundena
comuniunii" ntre persoane16.
Dar capacitatea omului de a le cuprinde pe toate n
mod unitar organizat i n adncul deplinei lumini, neaco
perite de ntuneric i nestrmbate, o ctig omul n Hristos,
n Care chipul lui Dumnezeu ste refcut deplin, ntruct e
strbtut intim de arhetipul dumnezeiesc.
Dumnezeu Cuvntul, crend pe om ca fiin contient
mrginit n puteri, nu poate s nu-i dea acesteia un chip
actualizat pn la un anumit grad. Cci chipul e forma or
ganizat a raionalitii proprii omului ca chip culminant n
cosmos, destinat s imprime chipul su n tot cosmosul, n
toate lucrurile ce le face, prin organizarea lor conform ra
iunii sale i deci conform, n mod indirect, Raiunii supre
me, spre care raiunea omului tinde, revenind mereu asu
pra formelor anterioare ale organizrii date lucrurilor i fap
telor sale. Dar chipul acesta, fiind conform Logosului divin
ca arhetip, este pe de alt parte ntr-o legtur cu Arhetipul
dumnezeiesc infinit i e chemat s se imprime n toate n
mod tot mai desvrit i s le cuprind pe toate ca i Ar
hetipul lui i n mod tot mai conform cu Acela. Iar chipul
lui Dumnezeu n om, avndu-i baza n sufletul acestuia, se
reflect sau se prelungete i n trup i n special n faa lui.
Iar n Hristos arhetipul penetrnd chipul Su, se reflect i
n faa Lui omeneasc. De asemenea, ntr-o anumit m
sur, i n feele celor ce se unesc prin credin i via cu
Hristos, Care ne arat cum trebuie s ne organizm viaa i
relaiile noastre cu semenii i cu creaiunea ntr-un mod tot
mai desvrit.
16. Olivier Clement, op. cit.,p. 52.

PRELIMINARII

123

Prin aceasta faa omeneasc i rectig toat lumina,


toat adncimea i adun In ea toate sensurile creaiei n
mod drept i armonios. "Dup fire rmne ntreg om, dup
har i participare, dup ce s-a rstignit omul vechi i se re
ctig asemnarea, se face ntreg dumnezeu n suflet i n
trup, avnd harul necreat i strlucirea de cristal a slavei
cereti a luminii fetei Dumnezeu-omului Iisus Hristos, care-1
unete cu slava Tatlui i a Fiului i a Sfntului Duh. Pentru
aceasta sfintele icoane ne nfieaz pe sfini asemntori
dup har i participare cu Acela care, fiind ntreg Dum
nezeu, i umple ntregi de El nsui i nu las n ei nimic gol
de prezenta Lui. Prin firea ndumnezeit a omului, n care
se recapituleaz toate, nsui Dumnezeu Se face totul n
toate"17. "Pentru Ortodoxie, omul i creaia pe care le-a f
cut Dumnezeu sunt existente teologice, una fiind n alta i
toate i fiecare participnd n msura proprie la energiile
necreate ale lui Dumnezeu. Toate au fost create n Hristos
i particip la centrul lumii care este Hristos"'18. Toate par
ticip la centrul de lumin, care este n acelai timp centrul
de foc al iubirii din ea, care este Hristos.
Adunarea realizat a tuturor sfinilor din cer i cea in
tenionat a credincioilor de pe pmnt n Hristos e afir
mat oral prin cuvintele cu care se ncheie fiecare ectenie:
"Pe Preasfnta, Curata, Preabinecuvntata, Mrita Stpna
noastr, de Dumnezeu Nsctoarea i Pururea Fecioar
Maria, cu toti sfinii pomenind-o... pe noi nine i unii pe
alii i toat viaa noastr lui Hristos Dumnezeu s o dm".
S trim viata noastr cum au trit-o aceia, pentru ca s
ajungem n Hristos la deplina unitate cu ei.
Dar "lumina icoanei nu este a veacului acestuia. Nu
vine din afar ca s o lumineze n mod trector. Ci chiar din
icoan, din fetele sfinilor i din zidirea schimbat la fat se
17. Ierom. Simion Qrigoriatis, Dup chipul i asemnarea Iui Dum
nezeu, 1978, p. 64 (n grecete).
18. Ibidem , p. 65.

124

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

revars lumina senin, odihnitoare, lin, necreat i nen


serat, ca un har i dar al Sfntului Duh. Nu sunt mai lumi
noase icoanele care nfieaz fapte ce s-au svrit ziua
dect cele care ne nfieaz fapte care s-au svrit noap
tea. Nu e mai ntunecoas Cina cea de Tain, sau rugciu
nea n Ghetsimani dect Domnul care vorbete cu Samarineanca la fntna lui Iacov, dect nvierea sau Cincize
cimea. Nu ziua este cea care lumineaz scena icoanei, nici
noaptea, care o ntunec... Icoana nu are nevoie nici de zi
i nu se teme nici de noapte. Noaptea i ziua au nevoie de
puterea transfiguratoare i de harul icoanei... Toate sunt
pline de lumina necreat... Ne aflm n pridvorul cerului i
pmntului nou, n afara luminii create i a spiritului nchis
al lumii, acolo unde lumina tainic se rspndete n toat
lumea natural"19.
"Icoana Schimbrii la fa nu e mai luminoas dect
icoana Rstignirii. Fata Domnului nu "strlucete" mai mult
la Schimbarea la fat dect n orice alt icoan a Lui.
Schimbarea la fat nu e n icoan un fapt nsingurat i se
parat, ci har i lumin tainic ce umple i face vii toate.
Toat iconografia este un spafiu schimbat la faf... Este
lumea schimbat la faf, lumea luminii necreate... Toate se
ntreptrund, se afl pretutindeni i nicieri"20 n spaiul
natural.
Olivier Clement spune i el: "Lumina icoanei simboli
zeaz slava dumnezeiasc necreat, voalat chiar prin pro
funzimea ei, trimind la sursa ei suprafiinfial. Iat de ce
ntr-o icoan lumina nu vine dintr-un focar situat n interio
rul cosmosului i provocnd fenomenul umbrei sau expri
mnd opacitatea i dedublarea omului... Iconografii nu
mesc fondul nsui al icoanei, lumin... Toate culorile se
definesc n aceast art, ca tot attea refracii ale luminii
19. Ibidem , p. 130-132.
20. Ibidem , p. 132-134.

PRELIMIHARII

125

luminilor, un alb vibrant care le sintetizeaz pe toate i se


deschide transcendentei prin tueurile unui aur solar"21.
Aflndu-ne n biseric, ne aflm n orizontul dumneze
iesc care e numai lumin, dar o lumin care, dei pornete
din Hristos, nu confund persoanele sfinilor unite cu El,
care se pstreaz i ele ca lumini pline de lumina Lui.
Spaiul bisericesc e un spaiu al luminii mai presus de fire,
al sensului plenar i etern al existenei. "Mrire ie, Celui ce
ne-ai artat nou lumina", cnt comunitatea pregtindu-se
pentru nceputul Sfintei Liturghii. "Pe nsctoarea de Dum
nezeu i Maica Luminii ntru cntri cinstindu-o s o m
rim", se cnt la peasna a noua de la Utrenie, artnd pe
Hristos ca lumin; ca lumin nu numai n dumnezeirea Sa,
ci i n umanitatea scpat de ntunericul pcatului, pe care
a primit-o din Sfnta nsctoare de Dumnezeu, pentru ca
s umple lumea de ea.
Faa omului se descoper n comuniune n adevrul ei,
prin faptul c se lumineaz, artnd c e chipul comuniu
nii Persoanelor treimice. Icoana e luminoas pentru c n
fieaz faa lui Hristos n comuniunea treimic, faa sfin
ilor n comuniune cu Dumnezeu, ntreolalt i plini de
atenie binevoitoare fa de noi. Sfntul Grigorie Palama
spune: "Cum se poate oferi trupul nostru ca o jertf plcut
lui Dumnezeu? Cnd ochii notri au o privire plin de dul
cea, dup cum s-a scris: "Cel a crui privire e dulce, ier
tat va fi"22.
"Faa sfntului din icoan e luminoas pentru c e des
chis cu iubire lui Dumnezeu i credincioilor, i prin
aceasta e fericit. Icoana sugereaz mplinirea prototipului
prin deschiderea, dubl i simultan, transcendenei i
aproapelui. Ea arat o exterioritate-interioritate, o prezen
a incognoscibilului n care transcendena se druiete fr
21. Olivier Clement, op. c/f.,p. 54.
22. Triades, ed. Meyendorff, la Oliver Clement, p. 55.

126

SPIRITUALITATE I COMUHIUHE n LITURGHIA ORTODOX

a nceta s fie inaccesibil"23. "Faa bun a privirii e men


inut, tcerea hrnete fgduina unui cuvnt"24. Lumina
fetei iubitoare spune mai mult dect orice cuvnt. Pentru
c sfntul privete transcendenta iubitoare infinit, "icoana
lui este nemicat i tcut, avnd tcerea unei chemri.
Dar ea nu e prin aceasta static. Ea prezint echilibrul celei
mai extreme tensiuni"25.

3. Aezarea icoanelor m locaul bisericesc


Locaul bisericesc red pnn ordinea n care sunt ae
zate icoanele n el recapitularea tuturor n Hristos, recapitu
larea realizat ntr-o msur pe seama sfinilor i n curs de
realizare pe seama noastr printr-o naintare n asem
narea cu Hristos i prin apropierea de El pn la unirea cu
El. Chiar dac nu sunt zugrvii toti sfinii n biseric, cei zu
grvii i reprezint pe toti, precum chiar dac nu sunt pre
zeni toti credincioii vii n biseric, sau ntr-o singur bi
seric, cei prezeni ntr-o biseric i reprezint pe toti. Sfin
ii i credincioii de pe pmnt se mprtesc toti de ace
lai Hristos, ultimii sub chipul pinii i al vinului, dar i n
alte moduri anterioare acestuia, primii, n chip spiritual.
Din cupola central a bisericii, Hristos Pantocratorul i
privete i i mbrieaz pe toti, pe ngeri i pe sfinii tre
cui din aceast viat, pe ultimii aezai n general ntr-un
registru inferior celui al ngerilor, i pe credincioii vii din
biseric. Descriind pictura bisericii Fea, zidit de mpratul
Vasile I n palatul imperial, Patriarhul Fotie zice, n cuvn
tarea de la sfinirea ei, n 1 mai 881: "n cupol este un chip
care reprezint pe Hristos. Ai putea spune c El privete
peste pmnt i se preocup de ordinea i chivernisirea lui,
aa de potrivit a exprimat zugravul n chip i culori provi23. Olivier Clement, op. cit., p. 58.
24. Ibidem , p. 59.
25. Ibidem , p. 61.

PRELIMINARII

127

denta Ziditorului fat de noi. In registre circulare aflate mai


jo s este zugrvit un mare numr de ngeri, care se mic
slujind Aceluiai Domn"26. Pe pandantivele cupolei care
leag cupola cu spaiul naosului se afl icoanele celor pa
tru Evangheliti, care prin scrisul lor inspirat de Dumnezeu
unesc cerul cu pmntul i reprezint toat nvtura prin
care ne conduce Hristos spre El, i care ne spune c Pan
tocratorul S-a ntrupat pentru a noastr mntuire i unire cu
El. Mai jos, pe pereii laterali, sunt sfinii care s-au apropiat
de Hristos n viaa lor pmnteasc i mai mult n cea de
dup moarte. Chiar chipurile sfinilor din naos sunt aezate
dup o ordine folosit n biserica Nea: "n timp ce cupola e
locul bisericii cereti (a ngerilor n jurul Pantocratorului,
n.n.), zona de mai jo s reprezint chipul bisericii pmn
teti... Patriarhi, nvtori ai Bisericii i preoi i au locurile
lor n naos, aproape de absida principal, sau n niele
aezate imediat sub cupol. Martirii acoper, grupai dup
o anumit ordine, arcurile principale ale cupolei, pereii,
coloanele i bolile din naos, ascei, cuvioi, sfini locali
ocup locuri n partea de Apus a bisericii, aproape de in
trare"27. Dar Hristos Pantocratorul ne conduce, folosindu-se
i de ngeri i de sfini, n viaa noastr de acum, spre viaa
noastr viitoare, la unirea cu El, Care ne cheam spre m
prtirea cu El, aflat sau venit n ntmpinarea noastr pe
Sfnta Mas din altar. Dar n legtur cu Pantocratorul, cu
ngerii, cu sfinii avem nc de acum o pregustare a vieii
26. Fotie, Ekfrasis, G eorge Kodinos, Excelta, Corpus Scriptorum
Historiae Byzantinae, 16, 199 urm. la H. Schulz, op. c it , p. 101 i nota
23 de la aceeai pagin.
27. E. Giordani, "Das mittelbyzantinische Ausschmuckungssystem
als Ausdruck einer hieratischen Blldprogramms", n Jahrbuch d er osterreichischen byzantinischen Qesellschaft, Wien, p. 125, la H. J. Schulz,
op. cit.,p. 110. O descriere amnunit a temelor iconografice n Bise
rica Ortodox, cu varietatea ce o primesc n unele privine, n multe
biserici, se poate afla la I. D. tefnescu, L'illustration des Liturgies dans
Part de Byzance et de I'Orient, Bruxelles, 1936.

128

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE H LITURGHIA ORTODOX

viitoare. Iar aceasta ne ajut s naintm la o i mai deplin


pregustare a ei prin Sfnta mprtanie cu Hristos, Cel
jertfit i nviat pe altar.
"Absida altarului cere o reprezentare care s fie ntr-o
relaie special cu mntuirea noastr... Dac chipul lui
Hristos are un loc privilegiat n cupol..., rangul al doilea
dup El nu-1 poate avea dect chipul nsctoarei de Dum
nezeu. Lucrarea mntuirii, a crei actualizare se ncheie pe
altar, ia nceputul de la ntruparea n snul Maicii Sale, fapt
zugrvit n absida altarului. Cea mai expresiv nfiare a
acestui chip este chipul bizantin de mai trziu al Flatiterei
(mai cuprinztoare ca cerurile), al nsctoarei, la snul
creia Se odihnete, plutind ntr-o aureol, Cuvntul ntru
pat. n biserica Nea, Maria este zugrvit n forma mai
veche a Orantei (a Rugtoarei), cu minile ntinse spre Fiul
ei, din partea Lui dreapt, la stnga Lui aflndu-se Ioan
Boteztorul. Fotie o prezint ca pe marea rugtoare, ca pe
ocrotitoarea mpriei, cum o laud acatistul'28.
Cele dou mari biserici nchinate nelepciunii dumne
zeieti, dup modelul Sfintei Sofia din Constantinopol, anu
me Sfnta Sofia din Kiev (1037) i cea din Ohrida (1050),
duc mai departe reprezentarea lucrrii mntuitoare a Dom
nului, svrit n Liturghie, deschiznd drumul pentru eta
pa urmtoare a temelor i ordinii iconografiei locaului bi
zantin29. Catedrala din Kiev aaz n absida altarului mpr
tirea Apostolilor, iar pe registrul inferior, chipurile marilor
ierarhi ai Bisericii: Sfntul Atanasie, Sfntul Vasile cel Mare,
Sfntul Ioan Gur de Aur, Sfntul Grigorie Teologul i Sfn
tul Chirii din Alexandria, ca modele de slujitori ai Sfintei
Liturghii, ca chipuri ale Marelui Arhiereu Hristos, Care m
prtete pe Apostoli pe un registru superior, i pe preoi
i pe credincioi la Liturghia ce se svrete n locaul bi
sericesc. Catedrala din Ohrida mai are pe pereii din altar
28. H. J. Schulz, op. cit., p. 105.
29. Ibidem , p. 169.

PRELIMINARII

129

zugrvit jertfa lui Isaac i alte scene ce se refer la Sfnta


mprtanie30.
Biserica Mnstirii Moi din Hios (de pe la mijlocul sec.
XI) arat un ciclu lrgit de scene, care zugrvesc opt dintre
faptele principale cu semnificaii mntuitoare ale lui Hristos,
prin care credincioii sunt condui spre unirea cu Hristos
de pe altar. Ele se afl n niele dintre altar i naos i re
prezint: Buna-Vestire, Naterea, Prezentarea la templu,
Schimbarea la fa, Rstignirea, Luarea de pe cruce i n
vierea. n biserica din Dafni se afl n aceste nie 12 scene,
ntre care i Naterea Sfintei Fecioare31, Ceea ce e repre
zentat n ele nu e numai numrul srbtorilor mprteti,
ci taina lui Hristos n ntregimea ei, precum e actualizat n
viaa liturgic-sacramental a Bisericii i n anul bisericesc,
dar concentrat mai ales n svrirea Euharistiei, n Sfnta
mprtanie i n propovduirea Evangheliei.
"Astfel icoanele aduc, n felul lor, la expresie faptul c
biserica este locul prezenei mntuitoare a tainei lui Hristos,
i ntruct ele o nfieaz, contribuie ele nsei la actua
lizarea ei"32. Cele 12 srbtori mprteti mai sunt repre
zentate i prin icoanele din primul rnd de pe iconostas,
deasupra crora sunt aezai apostolii, apoi proorocii, iar
sus de tot crucea, care domin totul, ca un fel de paralel
a Pantocratorului, ntruct "prin cruce a venit mntuirea a
toat lumea", i n jertfirea de Sine a lui Hristos pentru noi
i n jertfirea de noi nine lui Dumnezeu i ntre noi const
toat mntuirea, sau toat "liturghia".
Icoanele exprim n chipuri ceea ce se nfptuiete prin
cuvinte, prin rugciuni, prin svrirea Tainei Sfintei Euha
ristii, prin mprtirea de ea; i ntruct ele sunt alte mij
loace ale iradierii puterii lui Hristos n mod direct i prin
30. Ibidem, p. 170.
31. Ibidem, p. 133.
32. Ibidem, p. 134.
- Spiritualitate i comuniune n Liturghia Ortodox

130

SPIRITUALITATE I COMUHIUHE H LITURGHIA ORTODOX

Sfnta Sa Maic, prin ngeri i prin sfini, contribuie i ele la


primirea de ctre credincioi a darurilor lui Hristos i la
trirea aciunii mntuitoare svrite de Hristos n Sfnta
Liturghie.
La aceast participare i trire a lucrrii lui Hristos,
credinciosul e introdus sau e pregtit prin privirea n prid
vor a judecii lui Hristos, a fericirii venice sau a chinurilor
venice ce-i ateapt pe cei ce mplinesc sau nu mplinesc
nvturile Lui, nainteaz sau se opun naintrii n unirea
cu Hristos prin conformarea voinei lor cu a Lui.
Am amintit c locaul Bisericii, ca spaiu liturgic, e pen
tru credincioi o alt lume sau o lume creat transfigurat,
sau n curs de transfigurare, lumea n care e depit sepa
raia ntre trecut, prezent i viitorul eshatologic, ntre p
mnt i cer, ntre creat i necreat. La trirea acestui carac
ter al locaului bisericesc contribuie n mare msur icoa
nele din el. n cuvinte de subtil sesizare, pline de poezie,
descrie atmosfera ce iradiaz din icoane stareul Vasileios
al mnstirii Stavronichita de la Sfntul Munte: "Altceva
este tabloul, i altceva icoana (ortodox). Primul este opera
unei capaciti de creaie artistic; cealalt, vlstar i str
lucire a vieii liturgice. Primul vorbete de aceast lume i
las pe om n ea, cealalt i aduce o solie simpl, linitit,
dttoare de via, cobort de sus. i vorbete de ceva
care a depit pe ieri i pe azi, pe aci i pe acolo, pe al meu
i pe al tu... i vorbete prin ea o realitate pururea vie i
neschimbat..., ceva din adnc care unete toate n om"33,
"n icoan nu avem o expunere fidel a istoriei, ci o pre
facere a ei ntr-o lucrare liturgic prezent. n iconografie
evenimentele mntuirii nu se interpreteaz istoric, ci ne
introduc n lucrarea lor tainic, se ntrupeaz liturgic... Cina
cea de Tain nu s-a terminat. Nu a trecut vuietul Cincizecimii... Botezai (scufundai n harul noii creaii), intrai n
33. Arhim. Vasileios, Eisodikon , pp. 123-124.

PRELIMINARII

131

lumea iconografic i liturgic aflm pe Domnul i pe sfini


vii, n atingere nemijlocit i In comuniune vie"34.
n lumea eliberat de schimbri a icoanelor domnete
netulburarea i linitea, "sufl adierea Duhului, plutete
odihna Duhului. n ea se afl sabatismul adevrat, care
ndulcete osteneala i satur dorul de via... He aflm n
a opta zi, n spaiul raiului "35.
Eternitatea neschimbat, dar bogat a vieii n Dum
nezeu e afirmat n icoanele ortodoxe prin marea varietate
a culorilor, unit cu stabilitatea formelor. A observat
aceasta teologul catolic Thomas pidlik, care scrie: "Icoa
nele ruse (noi am zice: ortodoxe, n.n.) sunt de o bogie
surprinztoare de culori, i sentimentele pe care ele le tre
zesc sunt exprimate printr-o tonalitate extrem de variat, n
vreme ce liniile i formele rmn totdeauna identice, aa
cum le voiete tradiia iconografic. Pentru artistul din
Occident, a se dezvolta i a progresa nseamn a rspunde
unui irezistibil impuls spre o schimbare de forme, spre o
"'restructurare'". Zugravul icoanelor era, dimpotriv, fericit
s gseasc schema de forme fixe, un teren prezervat, ferit
de orice evoluie intern i personal"36. Icoanele ortodoxe
redau i ele "odihna mobil", sau "micarea stabil" a vieii
duhovniceti, a vieii n Acelai Dumnezeu infinit i ne
schimbat de care vorbesc Prinii rsriteni (Sfntul Grigo
rie de Pyssa, Sfntul Maxim Mrturisitorul etc.). Viaa sfn
tului nu iese din Dumnezeu, nu trece la altceva, nu trece
dincolo de Hristos, pentru c Dumnezeu e nesfrit, iar n
afar de El, deci i de Hristos, Care S-a fcut om ca s-l
eternizeze pe om, aa cum este, n cadrul lui potenial in
finit, nu e ceva mai nalt.
34. Ibidem , pp. 125-126.
35. Ibidem , p. 127.
36. La spirituaiite de i'Orient chretien, Manuel systematique, Orientalia Christiana Analecta, 206, 1978, p. 3.

132

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

Totul e paradoxal n lumea pe care ne-o nfieaz


icoana. E o unire a contrariilor, deci o unire a tuturor aspec
telor realitii, ntr-o mare pace. Trupul lui Hristos din icoa
n poart semnele cuielor, i nu e sfiat de ele i biruit de
moarte. Trim experiena tainic i echilibrul plin de via
adnc i intens al sfinilor, "beia lor treaz", bogia ne
sfrit a vieii i mbtarea de ea, unit cu linitea nesfr
it i nenviforat, smerenia i mreia n gradul suprem
accesibil omului, plintatea vieii ntr-o etern nemicare
"extern", "frumuseea ascuns i totui iradiant". "Nici o
tristee n suportarea morii... pocina se mpac cu seni
ntatea ndejdii i cu linitea". Toate acestea se resimt n
spaiul bisericii. "Unitatea i comunitatea n Sfntul Duh
domnete n ntreag aceast lume, care triete, se roag,
se zidete, se exprim n icoane, cnt. Toate sunt libere i
mprietenite, nfrite i de un neam... Nu e n ea nici o tul
burare a lumii prezente, dei toat creaia e prezent, m
preun esut cu nestricciunea i nclzit cu lumina...
Aceleai tonuri exprim i durerea, i ptimirea Spt
mnii celei Mari, i bucuria nvierii i Cincizecimii... ntris
tarea n spaiul liturgic nu sfrete n dezndejdea necre
dinei... Toate se amestec cu ndejdea mngietoare, cu
Duhul Mngietorul. ntristarea bucuroas domnete n pe
rioada de pocin a Triodului i aceeai inim nfrnt,
cuvioas, sfnt, va strluci de lumina nvierii, din lumina
Dumnezeu-omului"37.
Despre trirea depirii prin icoane a separaiei ntre
lumea vzut i nevzut, fapt care ntrete aceeai trire
n Liturghie, spune i H. J. Schulz: "Specificul acestei icono
grafii st tocmai n faptul c graniele ntre vzut i nevzut,
ntre timp i venicie, ntre simbol i realitate sunt depite
i n ele se aduce la expresie unitatea trainic trit ntre
amndou"38.
37. Arhim. Vasileios, op. cit., pp. 127-130.
38. Op. cit., p. 171.

PRELIMINARII

133

Dei icoanele ne arat pe Hristos i pe sfini aflndu-se


n eternitate, scufundai n ea, ei caut spre noi, i trimit
puterile la noi. Pantocratorul nu e numai atent la menine
rea lumii n rnduiala ei general, ci i atent la fiecare din
tre noi, ajutndu-ne i mngindu-ne pe fiecare. Viata noas
tr e i personal, i comunitar n ambianta lui Hristos i
a sfinilor. Iar pe lng icoana lui Hristos Pantocratorul, a
aprut nc de timpuriu icoana lui "Iisus cel milostiv", "Cel
de oameni iubitor", "Cel bine fctor", pe baza unei tradiii
din primele secole cretine39. Icoanele ne sugereaz prezenta vie a lui Hristos i a sfinilor Lui n locaul bisericesc.
Ele nlesnesc dialogul credincioilor cu Sfnta Treime, cu
Maica Domnului i cu sfinii.
Iconografia rsritean e o revrsare a eternitii
milostive peste viaa pmnteasc, ndulcind-o cu linitea
plin de ndejde a eternitii.
H.
Ozoline a remarcat c icoanele nu sunt numai o re
prezentare vzut a planului nevzut al faptelor mntui
toare ale lui Hristos, ce s-au svrit i se svresc n
Sfnta Liturghie i care i-au artat eficienta deplin n
sfini, ci au un rost complementar, care const pe de o
parte n intensificarea ntlnirii credincioilor cu Hristos i
cu sfinii n timpul Liturghiei, pe de alta, ntr-o punere n re
lief a semnificaiei lrgite a evenimentelor mntuitoare. De
aceea nu se poate svri Liturghia fr cteva icoane (de
ex. fr icoana lui Iisus de-a dreapta uilor mprteti i a
Maicii Domnului la stnga lor, a chipului nmormntrii
Domnului - zugrvit pe antimis). Preotul trebuie s se n
chine n fata lor la svrirea anumitor acte i la rostirea
anumitor cuvinte, iar uneori s le i srute. Pe de alt parte,
ntr-o icoan de la mnstirea Sfnta Ecaterina din Sinai
39.
Dem. Constantelos, "A Note on Christos Philanthropos in Byzantine Iconography", n The Orthodox Theological Review, Brooklin, nr. 2,
1978, pp. 159-162.

134

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

din sec. VIL locul central ntre Apostoli este gol. El e locul
Sfntului Duh. Prin aceasta se red plenitudinea apostolic
a Bisericii, care nu poate exista fr Sfntul Duh. Tot acolo,
naintea Sfntului Apostol Petru st Sfntul Apostol Pavel,
ceea ce nu corespunde istoriei. Prin aceasta se red din
nou plenitudinea apostolic a Bisericii, care nu poate fi
conceput fr Sfntul Apostol Pavel.
Din sec. VII ncepe s se zugrveasc Domnul care Se
schimb la fa pe Tabor n mandorl, care arat slava
necreat ce-L nconjoar. Aceasta pune din nou ntr-un re
lief mai accentuat transcendenta lui Hristos cel nconjurat
de slav, care nu mpiedic ns iradierea ei peste Apostoli
i, prin ei, peste toat Biserica40.

MODURILE PREZENEI LUI HRISTOS


N CULTUL BISERICII
Contiina Bisericii Ortodoxe tie de o prezen a lui
Hristos n cult, n modurile urmtoare: a) n Jertfa euharistic; b) n celelalte Taine; c) n ierurgii, n alte slujbe bise
riceti (Laude), n rugciunile i binecuvntrile preotului;
d) n cuvntul Sfintei Scripturi citit de preot n biseric; e)
n cuvntul de propovduire al preotului; f) n rugciunile
rostite i cntate de credincioi n biseric, n dialogul din
tre ei i preot n cadrul cultului; g) n citirile credincioilor
din Sfnta Scriptur n afar de locaul bisericesc, n ru
gciunile lor i n citirile altor cri de nvtur i evlavie
ortodox; h) n convorbirile credincioilor despre Dum
nezeu, purtate cu credin, i n faptele lor bune i curate
40.
N. Ozoline, "L'icone. Antologie et complementarite de l'im age
par rapport au geste et la parole de la liturgic", n Qestes et paroles
dans Ies diverses familles Ilturgiqiies, Roma, 1978, p. 167.

PRELIMINARII

135

svrite din credin1. n felul acesta, toat viaa credin


cioilor este un cult adus lui Dumnezeu, sau o liturghie In
sensul larg al cuvntului.
nainte de a face unele reflexiuni asupra unora dintre
aceste moduri ale prezenei lui Hristos In cult i asupra
unora dintre mijloacele prin care se obin diferitele moduri
ale prezenei lui Hristos, trebuie menionat c toate mo
durile prezenei lui Hristos presupun un popor credincios,
care mpreun cu preoii i cu ierarhii face parte constitu
tiv din Biseric, ea nsi avnd ca temei specific ei dife
ritele moduri ale prezenei lui Hristos. Cci, pe de o parte,
Biserica se constituie i se ntreine prin Sfintele Taine i
prin celelalte mijloace de obinere i meninere a prezenei
lui Hristos, pe de alta, toate aceste mijloace au ca premis
Biserica. n Biseric vine Hristos i pe ea o extinde prin
toate formele ei de rugciune, de propovduire i de m
plinire a voii Lui, pe de alt parte, El este n Biseric prin
Duhul Lui cel Sfnt, fcnd din rugciunile, din propovduirea i faptele bune i curate ale credincioilor mijloace
ale unei mereu rennoite veniri a Lui, toate acestea fiind
necesare pentru fiecare credincios.
Vorbind n special despre Liturghie n sens strict, Ro
mano Guardini spune: "Liturghia nu este svrit de cre
dinciosul singular, ci de totalitatea credincioilor. Dar
aceast comunitate nu se alctuiete numai din oamenii
care sunt n locaul bisericesc, ea nu este "comunitatea"
adunat. Ea se ntinde mai departe, peste marginile spa
iului respectiv, i cuprinde pe credincioii de pe tot p
mntul. Ea se ntinde de asemenea peste graniele timpu
1.
n Constitutio Liturgica a Conciliului II Vatican, art. 7, se nir
astfel gradele prezenei lui Hristos n cult: prezenta n Jertfa liturgic,
prezenta n Taine, prezenta n cuvnt i n Sfnta Scriptur, cnd e citit
n biseric, n sfrit, prezenta n com unitatea care se roag i cnt
(J. Langeling, Die Konstitution der zweiten Vatikanischen Konzils uber
die heilige Liturgie, Munster, 1964, p. 28).

136

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE U LITURGHIA ORTODOX

lui, ntruct comunitatea rugtoare de pe pmnt se tie


una i cu cei adormii, pentru care nu mai exist timpul, ci
se afl n planul veniciei. Dar nici faptul cuprinderii ge
nerale nu epuizeaz noiunea comunitii liturgice. Eul
care poart lucrarea rugciunii liturgice nu e numai num
rarea mpreun a tuturor inilor dreptcredincioi. Ca atare,
unitatea lor este ceva mai mult dect mulimea celor care
constituie totalitatea lor: este Biserica... Credincioii sunt
legai printr-un fundament de via real, comun. Acesta
este Hristos cel real; viaa Lui este a noastr; suntem ncor
porai n El. Suntem trupul Lui "tainic". Iar puterea care
susine aceast mare unitate, care face pe insul singular s
participe la viaa ei, care l sdete i l menine n ea, este
Duhul lui Hristos, Duhul Sfnt. Fiecare credincios ndeosebi
este o celul a acestei uniti de via, un mdular al aces
tui trup... n Liturghie, n cadrul creia insul are cea mai
intens contiin despre aceast unitate care-1 cuprinde, el
nu se simte stnd n faa lui Dumnezeu ca o fiin aparte,
ci ca un mdular al acestei uniti"2.
Dac numim uneori, n aceast lucrare, poporul cre
dincios "comunitate", nelegem prin ea o comunitate unit
cu toate comunitile, sau cu Biserica ndeobte, care are
n ea pe Hristos, temelia unitii att ntre membrii comu
nitii adunai n acelai loca bisericesc, ct i ntre ei i
membrii Bisericii de pretutindeni. O unitate oarecare se
realizeaz sau exist ntre toi acei oameni care sunt legai
prin ceva comun n afar de firea lor omeneasc: n fami
lie, n naiune etc. Dar cea mai adnc unitate e realizat
n Biseric.
Unitatea aceasta arat c fiinele umane alturate la un
loc nu sunt simpli ini alturai i uniformi. Aritmetica nu
poate surprinde aceast legtur interioar dintre cei nu
2.
Rom ano Quardini, Vom Geist der Liturgie, Freiburg im Br., 1922,
pp. 30-31.

PRELIMINARII

137

mrai, care nu sunt ntru totul uniformi. Pentru ea nume


rele reprezint simple uniti uniforme i alturate, fapt
care nu exist nicieri n realitate. Cele patru operaiuni nu-i
deschid nici ele planul real, n care numerele nu mai indic
uniti uniforme i n care ntre cele numrate se realizeaz
o anumit unitate, fr ca ele s se topeasc n acea uni
tate. Aritmeticii sau matematicii, ca tiin, i rmne nchis
acest plan cu adevrat real, pentru c ea lucreaz cu uniti
uniforme, abstracte, separate, ca s poat face cu ele
operaiunile ei general valabile pn la un punct. i toate
tiinele exacte rmn Ia fel n acel plan general, abstract,
n afar de planul concret al vieii umane reale, o dat ce
numai separnd sau unind elementele uniforme, prin con
topiri sau alturri ale lor, ca n planul naturii, ele pot face
afirmaii exacte, sau numai general valabile.
De aceea taina comunitii rmne inaccesibil mate
maticii, o dat ce comunitatea nu e nici o simpl unitate,
nici o simpl alturare de uniti.
Forma ei e desvrit dat n Sfnta Treime, n Care nu
e nici separaie, nici contopire, ci unire de uniti neuni
forme i neconfundate.
Strns legat de aceast tain este i o alta: o mare
comunitate uman nu poate proveni din numerele care o
compun ca pri, sau din unitatea lor de natur. Cci ve
dem ct de sfiat este comunitatea uman cnd se nte
meiaz numai pe unitile umane care o compun, sau pe
unitatea lor de natur, numai comunitatea n credin reu
ete s biruiasc aceste sfieri prin raportarea ei la un
Unul care e mai presus de ea, Care e transcendent ei, dar
nu fr legtur cu ea. n universul imanent uman nu con
statm un Unul care s aib atta for nct s ne in cu
consimmntul nostru ntr-o unitate iubitoare i fericit
sau s ne conduc tot mai adnc n ea. Dar ntruct acest
Unul nu ne duce la o unitate care s ne confunde, El nsui
trebuie s fie un Unul comunitar, sau un "Unul" n care Se

138

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

menin nite Persoane fr s Se confunde, sau s Se uni


formizeze. Prin sine, universul contiinelor umane triete
Intr-o sfiere continu, i n planul subuman i material
constituirea ntregurilor se alterneaz cu descompunerea
lor, iar n ntreguri i ntre ele nu se constat, atta vreme
ct se menin, o contiin a unitii i o promovare a
unitii cu voia lor.
Aceasta ne oblig s cugetm c exist un "Unul" trans
cendent universului imanent, dar n legtur cu acesta, de
la Care acesta poate primi putere spre mai mult unitate,
cu voia lui, un "Unul" care nu exclude, ci implic forma unei
comuniuni perfecte. Aceasta e Sfnta Treime. Eficiena
acestui "Unul" comunitar asupra existenei imanente n spe
cial umane ne face s socotim c de la El i are originea i
durata universul imanent i, n special, fiinele umane i
puterea lor de a se menine i spori n unitate; dar aceasta
nu cu sila, ci de bun voie i fr s se confunde vreodat
ntre ele, lucru care ar nsemna pierderea identitii lor varia
te. Pe de alt parte, acest "Unul" n-ar face pe inii umani s
sporeasc cu voia n unitatea lor dac ar rmne numai
transcendent lor. Eficiena Lui unificatoare se exercit mai
accentuat prin faptul c li Se face i un centru imanent.
Acesta este Iisus Hristos, prin Care fora unificatoare ntre
oameni se exercit dinluntrul lor, dar ea vine totodat de
mai presus de ei. Refacerea i promovarea unitii lor se da
toreaz prezenei Lui, benevol acceptate, n ei, n diferite
grade i moduri, corespunztor unor mijloace folosite de ei.
Dac privim bine aceste mijloace prin care Hristos ne
devine prezent n diferite moduri, vedem c ntre ele se
disting cu deosebire cuvntul i rugciunea. Prin ele lu
creaz att Hristos asupra credincioilor, ct i ei nii n
vederea ntririi prezenei Lui n ei i ntre ei. n unele
Taine, pe lng rugciune, se mai folosesc ca mijloace vreo
materie, sau vreun gest, sau o materie unit cu vreun gest,
care n fond sunt i ele cuvinte ncorporate.

PRELIMINARII

139

Dar exist o gradaie i n cuvinte i rugciuni. Gradaia


cuvntului const n msura n care cuvntul e unit cu
rugciunea. Cci ntre cuvnt i rugciune e o grani foarte
fluid. Prezena lui Hristos venit i ntreinut prin cuvnt
e cu att mai simit i mai eficient, cu ct el e mai puin
separat de rugciune. i amndou sunt cu att mai efi
ciente n obinerea prezenei lui Hristos, cu ct sunt mai
mult opera comunitii bisericeti, svrindu-se prin preot
i prin poporul unit vizibil n jurul preotului, ca organ vizibil
al lui Hristos, centrul nevzut dar simit al ei.
Cuvntul i rugciunea sunt mijloace care aduc pe
Hristos, pentru c ele pun n legtur gndul celor ce le ros
tesc sau le aud, cu El, i prin acest gnd se pun ei nii n
legtur cu El. n felul acesta chiar n inimile ce se roag e
prezent i lucrtor Hristos, prin Duhul Lui cel Sfnt (Rom. 8,
26), ca i n ale celor ce propovduiesc pe Hristos (Matei 10,
20; Fapte 4, 8, 31). Aceasta, pentru c n starea de ru
gciune i de propovduire plin de credin n puterea mn
tuitoare a lui Hristos, omul i triete deplina deschidere i
referire la Hristos i toat fragilitatea propriei fiine, luat n
sine, i, n acelai timp, ntrirea i sigurana ce-i vin de la Cel
cruia I se roag i despre Care vorbete sau se vorbete.
Cea dinti form a cuvntului care face pe Hristos pre
zent este cuvntul despre Hristos sau despre Dumnezeu,
rostit cu credin. Dar ntruct legtura cu Hristos cel ade
vrat i ntreg nu poate fi nfptuit dect cu gndirea la
Hristos cel adevrat i ntreg, iar pe Acesta nu-L poate face
cunoscut dect Biserica, prin preot, ca slujitor autorizat al
cuvntului ei despre Hristos, cuvntul propovduit de preot
e primul mijloc prin care se nfptuiete prezena lui
Hristos. De aceea nti a fost propovduirea lui Petru, sau
a lui Filip, i apoi, ndemnai de strpungerea inimii, audi
torii au cerut Botezul (Fapte 2, 37-38; 8, 35-36).
Dar cuvntul propovduit de preot face prezena lui
Hristos cu att mai lucrtoare, cu ct are n el mai mult

140

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

duhul rugciunii, primit de auditorii lui In duh de rugciu


ne, sau de pocin pentru pcate i de cerere a mntuirii.
De aceea, o treapt mai nalt a cuvntului propovduit de
preot sunt diferitele rugciuni ale lui n folosul credincio
ilor, ca rugciuni care cer de la Dumnezeu binecuvntarea
i sfinirea credincioilor sau a mediului lor de via, n
diferite situaii. Ele aduc o prezen mai lucrtoare a lui
Hristos asupra lor, o prezen care restabilete sau nt
rete sntatea credincioilor, i ajut n trebuinele lor i
sporete n ei viaa duhovniceasc.
Urmnd lui Boris Bobrinskoy ('AYiacmKai npa^eiq, n
"0priaK\mK:f| m i HSncfi EYK'DKXomiSEia", voi. I, Atena,
1962, col. 238-242), Fairy von Lilienfeld zice: Aceste rug
ciuni de sfinire nsoesc toat viaa credincioilor i n
afar de viaa liturgic i sacramental, de la natere pn
la moarte, att viaa de familie, ct i cea profesional".
Prin ele, toat viaa cretinilor este nsoit de lucrarea lui
Hristos, de atenia i ajutorul Lui. Apoi Fairy von Lilienfeld
citeaz din Bobrinskoy: "Nimic nu este nevrednic de harul
cerului, nimic nu este indiferent. Toate faptele minilor
omeneti sunt rnduite spre slava lui Dumnezeu. Dum
nezeu ajut pe om, i omul, ajutat de Dumnezeu s creas
c, slvete chiar prin aceasta pe Dumnezeu". i Fairy von
Lilienfeld continu: "Biserica binecuvinteaz casele, va
poarele, holdele, seminele, stupii, pomii i fructele, sarea,
turmele etc. Cere binecuvntarea pentru nceputul oricrei
activiti, care are nevoie de ea, pentru orice fapt bun,
pentru nceputul anului nou, pentru nceputul studiului sau
al oricrei opere, pentru vindecarea bolnavilor, pentru mn
gierea celor ntristai, pentru cltori, pentru cei din
robie..., pentru aprarea de dumani, mpotriva cutremu
relor, a secetei etc."3. Prin rugciunile de binecuvntare se
3.
Fairy von Lilienfeld, "Evlogia und evlogein im gottesdienstlichen
Handeln der orthodoxen Kirche", n Archiv fur Liturgiewissenschaft,
Regensburg, voi. XX-XXI, 1978-79, p. 19.

PRELIMINARII

141

exprim credina "n puterea dumnezeiasc manifestat n


creterea, ntrirea, susinerea tuturor celor de folos, m
potriva relelor din lume"4. Lucrarea lui Dumnezeu se extin
de, la cererea omului, asupra tuturor celor din cosmos, i
le face de folos credincioilor. Se cere druirea de prunci
buni, buna rodire a pmntului, nmulirea vitelor. Dac se
vede lucrarea lui Dumnezeu n toate, cnd e cerut, cum
nu s-ar vedea atunci Hristos lucrnd i n tot timpul Litur
ghiei, care e rugciunea prelungit sau un ir de rugciuni?
Dar cea mai nalt treapt a rugciunii Bisericii svr
it prin preot este rugciunea prin care se nfptuiesc dife
ritele Taine, prin venirea harului propriu lor, iar mai presus
de toate, Epicleza euharistic.
Dar prezena lucrtoare a lui Hristos, de diferite grade
i moduri, nu se produce n credincioi dac ei nu se des
chid cuvntului prin credin, cuvnt care are cu att mai
mare efect cu ct e mai plin de duhul rugciunii. Iar rug
ciunile credincioilor trebuie s urce i ele corespunztor
cu rugciunile de binecuvntare, de sfinire i de chemare
a harului Duhului Sfnt n Taine, orientndu-se n coni
nutul lor dup coninutul cuvntului propovduit de preot
i al rugciunilor lui. Orientarea rugciunilor credincioilor
dup coninutul cuvntului i rugciunilor preotului n
seamn o adevrat mrturisire a credinei lor n cele spu
se de preot n cuvntul i n rugciunile lui. Aceast mrturi
sire o fac i formal credincioii nainte de primirea vre
uneia sau alteia din Taine. Ascultnd n comun propovduirea cuvntului din partea preotului, ca reprezentant au
torizat al Bisericii, rugndu-se i cntnd mpreun, potrivit
coninutului acestei propovduiri i rugciunilor preotului,
credincioii se introduc i sporesc n cunoaterea i uni
tatea credinei n Hristos cel ntreg i adevrat, sau se
umplu n comun de prezena Aceluiai Hristos.
4. Op. c it , p. 20.

142

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

Legtura ntre cuvnt i rugciune este att de strns,


nct n rugciune e prezent cuvntul, i n cuvnt, rug
ciunea. Totui e necesar att cuvntul ca atare, pentru a se
arta sensurile celor cuprinse n rugciune, ct e necesar
i rugciunea, pentru ca mintea asculttorilor s nu uite c
auzind cuvntul trebuie s se roage, nu numai s gn
deasc. Cnd se neglijeaz una dintre ele, n forma lor ex
plicit, viaa sufleteasc a credincioilor nu se dezvolt in
tegral, sau nu se mai dezvolt n general.
Legtura strns ntre cuvnt i rugciune s-a neglijat n
Occident, poate n defavoarea rugciunii, iar n Ortodoxia
ultimelor secole, n defavoarea cuvntului. n cretinismul
primar i bizantin, pe ct de mult rugciune se practica, tot
pe att de mult reflexiune asupra rugciunii se producea.
Toate scrierile rsritene duhovniceti sunt o dovad de
spre aceasta.
Reflexiuni profunde asupra rugciunii ncep s apar n
timpul din urm din nou n Ortodoxie. Unele dintre aceste
reflexiuni i analize ale coninutului de sensuri cuprinse n
rugciunile Bisericii s-au publicat n timpul din urm sub
numele marelui teolog rus Pr. Pavel Florensky. Vom reda
unele dintre analizele lui referitoare la rugciune, ca s re
venim dup aceea cu noi precizri asupra legturii dintre
cuvnt i rugciune n cadrul cultului ortodox i n special
al Sfintei Liturghii.
Pr. Pavel Florensky d mai nti schema general a ru
gciunilor prin care preotul cere binecuvntarea i sfinirea
i orice alte bunuri pe seama credincioilor. Iat aceast
schem:
1) Adresarea ctre Dumnezeu: Doamne, Bunule.
2) Amintirea unor fapte trecute ale lui Dumnezeu din
Vechiul sau Noul Testament, asemntoare celor pe care
intenioneaz preotul (urmat de credincioi) s le cear pe
seama lor.
3) Cererea nsi.

PRELIMINARII

145

4) Slvirea lui Dumnezeu, de obicei a Celui in Treime.


5) Confirmarea acestei slviri prin cuvnt: "Amin"5.
i d alte exemple, ca rugciunea de la sparea unei
fntni:
T. Doamne, Dumnezeul nostru... II. Cela ce din piatr
seac ai fcut s curg izvoare de ap i ai adpat pe po
porul Tu cel nsetat... III. nsui i acum, Stpne a toate,
ascult rugciunea noastr, a robilor Ti, i ne druiete
nou ap ntru acest loc, limpede i de but... IV. ca i ntru
aceasta s mrim prea Sfnt Numele Tu, al Tatlui i al
Fiului i al Sfntului Duh, acum i pururea i n vecii vecilor.
V. Amin".
Putem da i de la Liturghie, ca rugciune ce urmeaz
acestei scheme, drept pild, pe cea rostit de preot n timp
ce comunitatea intoneaz cntarea ntreit sfnt:
"I. Dumnezeule cel Sfnt... II. Cela ce din nefiin ntru
fiin ai adus toate, Care ai zidit pe om dup chipul i
asemnarea Ta... III. nsui, Stpne, primete i din gurile
noastre, ale pctoilor, ntreit sfnta cntare i ne cer
ceteaz pe noi ntru buntatea Ta. Iart-ne nou toat gre
eala cea de voie i cea fr de voie... IV. C sfnt eti,
Dumnezeul nostru i,ie slav nlm: Tatlui i Fiului i
Sfntului Duh, acum i pururea i n vecii vecilor. V. Amin".
E de remarcat c rugciunile preotului de la Liturghie
cer pentru popor mai mult bunuri duhovniceti, ceea ce
arat c Liturghia e scar a urcuului duhovnicesc.
Dar trecnd peste aceast deosebire, rugciunea fcut
de preot n numele Bisericii, ntemeind cererea pentru noi
pe fapta creatoare a lui Dumnezeu sau pe ajutoare ase
mntoare date altora n Vechiul i Noul Testament, o ri
dic din subiectivismul nostru arbitrar, ncadrnd-o n
obiectivitatea creaiei voite de Dumnezeu, prin creaia i
5.
Preot Pavel Florensky, "Slovesnie Slujenie", In Jurnal M oskovskoi
Patriarhii, 1977, pp. 63-75.

144

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE FI LITURGHIA ORTODOX

susinerea ei n existen de ctre El. Noi cerem, i prin


preot nsi Biserica cere pentru noi, ceva ce se ncadreaz
n susinerea creaiei de ctre Dumnezeu, sau ncadrm
voia noastr n voia lui Dumnezeu6. Dorina mea este la
nceput un impuls subiectiv, dar la baza acestei micri
subiective s-a artat ceva obiectiv; la baza dorinei mele st
grija dumnezeiasc de creaie. Prin aceasta s-a artat c
ceea ce-i subiectiv e obiectiv". Dorina mea se arat astfel
ca fiind "dup voia lui Dumnezeu". "Eu lucrez (dup ce am
cerut ajutorul lui Dumnezeu, n.n.) cu puterea lui Dum
nezeu, sau prin mine ca mijloc lucreaz puterea lui Dum
nezeu". n rugciune recunosc c la baza tuturor puterilor
i micrilor din lume, ca i a puterilor i lucrrilor mele,
este puterea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu o actualizeaz
pentru mine n modul cel mai folositor, la cererea mea,
ntrind n scopul acesta i puterea mea i adaptnd puteri
le creaiei lucrrii mele n scopul cerut. Rugciunea nu e
numai o cerere a lucrrii lui Dumnezeu n folosul meu,
ntrind n acest scop lucrarea mea i adaptnd la ea pu
terile naturii i lucrrile semenilor mei, ci i oferirea mea
de a m face unealt voluntar a lucrrii lui Dumnezeu,
expresia voinei mele de a m face colaborator al lui Dum
nezeu. Rugciunea implic sinergia ntre mine i Dum
nezeu. Puterile din creaie i din fiina mea n folosul cel
bun al meu nu se mic singure, ci cu ajutorul lui Dum
nezeu i prin lucrarea mea ntrit de El. De aceea rug
ciunea e i o jertf a fiinei mele adus lui Dumnezeu, pe
care o exprim prin cuvinte, o "jertf cuvnttoare" (Florensky, op. cit., p. 75), prin care pun nsui trupul meu
(Rom. 12, 1) n slujba lui Dumnezeu. Dar n-a putea aduce
aceast jertf fr chemarea prealabil a lui Dumnezeu i
fr darul Duhului Su cel Sfnt. "Cci de la El i prin El
6.
Schem a aceasta o vede Florensky i n Vechiul Testament, ba
chiar i n religiile necretine; cretinismul aduce nou pe Hristos i
Sfnta Treime, op. c it, p. 64-66.

PRELIMINARII

145

sunt toate ". Chiar puterea de a ne ruga, de a ne aduce jert


f. De aceea, "a Lui fie slava n veci. Amin" (Rom. 11, 36).
Dar cele mai profunde analize le dedic Florensky che
mrii numelui lui Dumnezeu de la nceputul rugciunii.
"Adresndu-ne Iui Dumnezeu pe nume, printr-un act de
voinf, noi ne deschidem solitudinea noastr Celui numit,
ne recunoatem ca existene de al doilea grad, vedem n
faa noastr pe Cineva mai nalt dect noi, prsim nchi
derea n subiectivitatea noastr. Chemarea (Lui n ajutor,
apelul la El, n.n.) nseamn recunoaterea de ctre mine c
eu nu exist singur i prin mine nsumi i c nu eu sunt te
melia ntregii existene". n orice chemare eu ies spiritual,
existenial din sinea mea, i cel chemat iese din sinea sa,
intrnd spiritual, existenial n mine; cu att mai accentuat
se ntmpl aceasta n chemarea ce o adresm lui Dum
nezeu i n chemarea ce ne-o adreseaz El n contiin,
nou. De altfel, chiar n apelul semenului meu la ajutorul
meu, n strigarea mea pe nume, simt, n obligaia necon
diionat de a-i rspunde, chemarea lui Dumnezeu. Astfel
numele ce ni se d la Botez nu e numai pentru a fi strigai
prin el de semenii notri, ci pentru a simi, n strigarea lor,
strigarea lui Dumnezeu.
Dar n rugciune l chemm pe Dumnezeu direct, nu
numai indirect, cum se ntmpl cnd chemm pe alii pe
nume. Chemarea lui Dumnezeu nseamn o deschidere
mai total a noastr, nseamn "deschiderea fiinei noastre
ascunse, trecerea (direct i contient) a graniei care se
afl ntre om, sau ntre oameni, i Dumnezeu, nlturarea
piedicilor comunicrii adncimilor fiinei noastre cu Cel nu
mit n rugciune...". Este un act "al voinei de comunicare".
Dar noi svrim cu voia acest act, pentru c avem con
tiina c putem trece grania ntre noi i Dumnezeu, sau c
Dumnezeu e dispus s ni Se deschid. "n acest moment,
Dumnezeu a ncetat s fie un dumnezeu al filosofilor; a
- Spiritualitate i comuniune n Liturghia Ortodox

146

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

devenit un Dumnezeu viu, al lui Avraam, al lui Isaac i al lui


Iacov".
"n fata ochilor notri se afl un nor gros i, privindu-1,
vedem multe forme interesante, dar nu tim c el e numai
un nor i c depinde de noi s rmnem n iluziile noastre
i s explicm norul prin formele lui, adic s explicm
forma aceasta sau aceea a norului aa sau altfel. Dar iat,
ne-am ridicat peste nor i vedem cerul nstelat, sau soarele
strlucind. i acum tim c acesta nu e produsul nostru, ci
ceva de nedezminit"7.
"Chemarea rugciunii este tocmai aceast ridicare peste
subiectivitatea noastr, peste tlmcirea subiectiv a pro
priilor micri sufleteti... Oricine tie cum se deschide
cerul nnorat prin chemarea lui Dumnezeu i ct de infinit
se deosebete dup calitate senzaia nchiderii n sine de
aceast ntlnire ochi n ochi cu Tatl nostru cel din ceruri i
ce puternic, strvezie i diamantin temelie apare sub exis
tena noastr personal i sub tot ce se petrece mprejur"8.
Desigur c aceast chemare a rugciunii presupune
credina n Dumnezeu, chiar dac Florensky nu o spune.
"Iar credina este din auzire, i auzirea din cuvntul lui
Hristos" (Rom. 10, 17).
De aceea, pe drept cuvnt, teologul catolic B. Langenmayer (O. F. M.) vede, ca fundament al tuturor modurilor
de prezen a lui Hristos n Biseric, modul prezenei Lui
prin credin. Hristos este prezent, dup el, n credina so
cotit nu ca o simire, sau ca o stare subiectiv de voin,
ci ca o prezen real a lui Hristos cel nviat, venit prin
Duhul Sfnt n urma propovduirii cuvntului despre El.
"Hristos triete mai departe (dup nviere i nlare) i Se
face prezent n lume prin credina pe care o produce"9. Iar
7. Op. c/t., p. 67.
8. Op. cit., p. 67-68.
9. "Die Weisen der Gegenwart Christi in liturgischen Geschehen", n
Martyria, Liturgia, Diakonia, Mainz, 1968, p. 290.

PRELIMINARII

147

prezena aceasta o lucreaz Hristos n primul rnd prin cu


vntul Su, sau prin cuvntul despre Sine. Ea e o prezen
n Biseric n general, pentru c n toat Biserica se aude
cuvntul Lui, sau cuvntul despre El. Dar o dat ce cuvn
tul Lui auzit a produs credina n unii oameni, care prin
aceasta au devenit membri ai Bisericii, ei vd cuvntul lui
Hristos chiar i n lucrurile, n persoanele din lume i n
mprejurrile vieii lor trite ntre lucrurile lumii i n relaie
cu celelalte persoane. Prezena obiectiv a lui Hristos este
n toate, dar subiectiv ea se sesizeaz prin credin, care e
produs n primul rnd de cuvntul lui Hristos sau despre
Hristos.
Cuvntul lui Hristos sau despre Hristos e nu numai o
ncunotinare despre faptele mntuitoare trecute ale lui
Hristos, ci produce o asigurare despre lucrarea mntui
toare actual a Lui n cel ce crede i o cretere treptat a
vieii venice n el. n lucrarea mntuitoare trite actual se
exercit o putere transformatoare a lui Hristos asupra omu
lui care crede. Deci n el este Hristos nsui lucrtor.
"ntregul om este prins de Duhul transformator prin
credina n Cel ce o produce. ntreaga ridicare a omului la
credin este prin urmare purtat i produs de prezena
lui Hristos. Dei transcendent pentru contiin, Hristos e
prezent pentru credin. ntruct e prezent pentru credin,
ca mprtitor al ei - anume ca Cel ce mprtete pe
Duhul Su - , El este prezent ca origine a credinei i n
credin'10. "Aceast formulare evit nelegerea prezenei
lui Hristos ca un produs subiectiv; evit ideea c aceast
prezen ar fi produs sau asigurat n mod subiectiv de
credin. Dimpotriv, nsui Cel nviat este Cel care Se face
pe Sine statornic prezent, ntruct produce durabil credina
n prezena Sa"11.
10. Langenmayer, op. cit., p. 291.
11. Ibidem.

148

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

Credina, ca semn al prezentei lucrtoare, transforma


toare a lui Hristos n om, ia fiin ns i se menine n
Biseric. Pentru c omul nu poate veni singur la credin i
nu i-o poate menine i nviora dect ntr-o legtur cu
ceilali oameni care cred, care au deja pe Hristos n ei i
care vorbesc despre El. Credina se nate, se menine i se
nvioreaz n om, dintr-o credin sau din Hristos; ea se
mic i se manifest n jurul Lui, dintr-o relafie cu Hristos
prin alte persoane credincioase.
De aci "rezult c durata prezentei Lui n lume nu
atrn de fidelitatea n credin a inilor singuratici. Cnd
unul din acetia o refuz, sau cade din ea, Hristos rmne
prezent n credinfa altora, pe care a produs-o sau o pro
duce. Cu alte cuvinte, credinfa prin care i n care Hristos
rmne prezent n lume este credina comunitii, credinfa
Bisericii"12.
Faptul acesta, sau mai precis faptul c n credina ca
act sau ca stare a credinciosului i a comunitii e prezent
Hristos, Cel care a svrit i svrete toate actele Sale
mntuitoare n cadrul Bisericii, face credina ca act, sau ca
stare s se hrneasc din credina ca coninut, din credinfa
n ntregimea prezentei i lucrrii lui Hristos. "Prezenta trans
cendent a lui Hristos, care face posibil actul credinei i
confinutul lui, cuprinde ntreaga realitate a Celui nviat"13.
Dar legtura n care ne pune cuvntul lui Hristos cu per
soana Sa sub forma credinei, cnd cel ce-1 rostete ne
comunic prin credinfa cu care-1 rostete energia fiinei lui
umplut de experiena lui Hristos, iar cel ce-1 aude se des
chide acestei energii cu toat atentia, se explic din natura
cuvntului ca atare. Cuvntul este ncorporarea energiei
prin care o persoan ptrunde n fiina persoanei creia i
se adreseaz. Mntuitorul a asemnat cuvntul cu smn
12. Ibidem, p. 291.
13. Ibidem, p. 290.

PRELIMINARII

149

a. Dar aceasta nseamn, nti, c cel ce vorbete ptrun


de cu energia lui n cel cruia i vorbete; al doilea, c
aceast energie pornete din fiina lui, deci duce ceva din
ea n cel cruia i vorbete, configurndu-1, pe msur ce-i
vorbete mai mult i e ascultat cu mai mult atenie, dup
modelul su. Chiar dac i vorbete aceluia despre alte
lucruri, introduce n acela un mod propriu de a vedea, deci
i un patos al fiinei sale. Lucrul acesta l observm regulat
n cuvintele ce i le comunic oamenii unii altora. n nece
sitatea i capacitatea de a comunica prin cuvinte oamenii
arat c nu sunt monade nchise i terminate de la nceput,
ci sunt fcui ntr-o micare continu de ntreptrundere i
formare reciproc, sau de continu mbogire i nrudire
spiritual. De aici provine i faptul c uneori cuvntul fo
losit de unii, strmbai de interese egoiste, cu aparen
elocvent de adevr, i amgete sau i strmb i pe muli
alii, neexperimentai n putina folosirii mincinoase a cu
vntului. O alt urmare a acestei folosiri mincinoase a
cuvntului poate fi i minirea reciproc a oamenilor, care
poate merge aa de departe, nct ajung s nu mai aib
ncredere unul n altul, sau cuvintele s nu mai aib nici un
credit, ceea ce duce la o nsingurare total. Acesta e iadul
n care omul i altereaz, prin lipsa de ncredere n cuvnt,
funcionalitatea comunitar, i sufer de aceast alterare.
De aceast alterare i poate feri sau vindeca pe oameni
numai contiina originii cuvintelor n Cuvntul suprem, n
rspunderea pe care contiina le-o ntreine n folosirea
cuvintelor, n meninerea lor ca fiine sincer comunicante
prin cuvinte, ca fiine autentic cuvnttoare.
Dar unii pot falsifica chiar cuvintele lui Hristos, sau al
nelesului lor. Cauza st n mndria omului. Leacul mpo
triva acestei boli st n primirea i predarea cu umilin a
cuvintelor lui Hristos i despe Hristos aa cum ni le-a trans
mis tradiia ce vine de la Apostoli, adic nu un ins sau altul,
ci ntreaga comunitate bisericeasc. Acesta e cuvntul

150

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE M LITURGHIA ORTODOX

drept al lui Hristos sau despre Hristos. Singur acest cuvnt


drept al lui Hristos sau despre Hristos, pstrat de comuni
tatea bisericeasc, are autoritatea s in pe toti cei ce-1
primesc i n unitatea dreptei vieuiri, voit de Hristos.
Altfel, cnd fiecare d ca drept ceea ce socotete el c e
drept, se nasc ca urmare moduri de vieuire diferite, con
trare unele altora. Pentru cei ce nu primesc cuvintele ca
venind de la Dumnezeu i nu primesc ca drepte pe cele pe
care tradiia apostolic ni le garanteaz ca venind de la El,
orice prere proprie e justificabil. n acest caz, totul e per
mis. Cci fiecare socotete ca ultim fundament al faptelor
sale prerile sale individuale.
Dar dac cuvntul despre Hristos ptrunde n fiina
celor ce-1 primesc cu credin, cuvntul rugciunii acestora
face drumul invers: ptrunde el la Dumnezeu, ncheind cir
cuitul ntre Dumnezeu, sau ntre Hristos i credincioi.
Cnd caracterul de fiine cuvnttoare al oamenilor ara
t c ei sunt fcui pentru a se ptrunde i deschide reci
proc, puterea deosebit de impresionant a cuvntului dum
nezeiesc asupra lor i pornirea spre cuvntul rugciunii
arat c ei sunt pentru a fi ptruni de Dumnezeu i pentru
a ptrunde la Dumnezeu, pentru a fi ptruni n ultimul fun
dament al fiinei lor i a ptrunde la ultimul fundament al
existenei pentru a se uni prin ntreptrunderea cu Dum
nezeu. Humai aceast ntreptrundere dialogic, interpersonal, cu ultimul fundament al existenei, care le asigur
existena deplin explic i necesitatea ntreptrunderii lor
interpersonale cu semenii, pentru meninerea lor n exis
ten. Cci necesitatea inevitabil de a vorbi i de a rs
punde semenilor arat c cuvintele ca mijloc de ntrep
trundere personal au ultima origine n Dumnezeu. El e su
premul Cuvnt cuvnttor, Care ni Se adreseaz prin toate
persoanele care sunt cuvinte cuvnttoare create. Altfel, n-am
simi necesitatea necondiionat de a le rspunde.

PRELIMINARII

151

Apartenena cuvntului la fiina omului, n mod necesar


comunitar, dependenta omului de spusa semenului i de
rspunsul la ea, trimit la o surs transcendent personal-comunitar a lui. Unde nu se recunoate aceasta i cuvntul
e dezlegat de destinaia lui susintoare a comunitii, fie
care individ l manipuleaz pentru adncirea descompu
nerii sociale, pentru justificarea oricrui comportament
productor de dezbinare, numai credinfa n sursa trans
cendent i n destinafia unificatoare a cuvntului, urmat
de mplinirea voii Cuvntului dumnezeiesc, poate susine o
vieuire dreapt i armonioas ntre oameni. Cci credina
aceasta se dovedete prin mplinirea voii Cuvntului dum
nezeiesc prin fapte. Cuvntul i arat prin aceasta toat
eficienta lui. Cuvntul rodit n fapte arat o credin mult
mai puternic i se dovedete el nsui mult mai convin
gtor. n faptele de credin se simte mai accentuat lucra
rea Duhului Sfnt. De aceea, n vieile sfinilor se arat pre
zenta lui Hristos ntr-un grad cu totul eficient. Vieile lor
sunt cuvinte nentrerupte ale credinei duse la ultima inten
sitate. De aceea produc i n noi o credin mai puternic
i o simire mai accentuat a prezentei lui Hristos. i n
msura n care ne silim i noi s trecem credina n fapte,
simim mai mult prezenta lui Hristos n noi. Prezenta lui
Hristos se ntiprete aa de mult n noi, c nu se mai
poate separa ntre viata noastr i cea a lui Hristos. "Acum
nu mai triesc eu, ci Hristos triete n mine" (Gal. 2, 20).
ns aceast via, transformat din partea lui Hristos i
configurat dup viaa Lui, nu se nate i nu se ntrete n
noi dintr-un cuvnt nensotit de rugciune i neproductor
de rugciune n cei ce-1 aud. Apostolii, i cu ei primii cre
tini, alternau propovduirea i primirea cuvntului cu ru
gciunea (Fapte 2, 42, 47). Rugciunea ca dialog cu Hristos
indic o contiin mai acut a prezenei Lui. Sfntul Apos
tol Pavel intercaleaz chiar n epistolele sale, printre cuvin
tele de nvtur, cereri, imne de laud i de mulumire lui

152

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

Dumnezeu, sau le ncheie cu asemenea laude i ndeamn


i pe cei crora le scrie la rugciune (Rom. 16, 17; II Cor.
13, 7, 13; Col. 3, 16; Efes. 1, 16 urm. 18-19, 23; Filip. 4,
6, 19-20, 23; I Tes. 5, 17-18, 23, 25, 28).
Cuvntul propovduirii este cuvntul Iui Dumnezeu
ctre noi, iar rugciunea este cuvntul nostru ctre Dum
nezeu, dar hrnit prin cuvntul lui Dumnezeu ctre noi i
de puterea Lui lucrtoare n noi. Cci rugciunea ca rs
puns la cuvntul lui Dumnezeu are n ea, ca orice rspuns,
puterea din cuvntul care apeleaz la un rspuns. n rug
ciune ne artm credinfa noastr ctre Dumnezeu, rodit
prin cuvntul Lui. n rugciune artm curajul pe care ni l-a
dat cuvntul Lui sau despre El, de a-I cere cele ce ni le asi
gur prin cuvnt. Dac n cuvnt Dumnezeu a intrat n dia
log cu noi, n rugciune intrm i noi n dialog cu El. n
rugciune ne-a chemat El la ncredere n El, n rugciune
rspundem artndu-I aceast ncredere i apelnd i noi
Ia El. Fr rugciune nu ne-am arta deplin ncrederea pe
care ne-o cere. n rugciune simim pe Dumnezeu mai
aproape dect ca pe un El de care ne vorbete preotul; l
simim ca pe un Tu, cu care intrm n legtur direct. Fr
rugciune s-ar prea c evitm din partea noastr aceast
legtur pe care El o caut. Aceast simfire a prezenfei di
recte a lui Dumnezeu n rugciune a descris-o foarte impre
sionant Florensky, n rndurile citate mai nainte.
Dar cnd vorbirea lui Dumnezeu sau despre Dumnezeu
se face de ctre un preot n numele lui Dumnezeu (sau i
de un credincios), plin de simfirea prezenfei Lui, sau n duh
de rspundere (de rspuns) la porunca Lui, care e duh de
rugciune, atunci cel care aude cuvntul simte c prin cu
vntul acesta e chemat de Dumnezeu sau de Hristos nsui.
Un astfel de cuvnt e deja un cuvnt naintat spre rug
ciune. Prin el vorbete i Dumnezeu ctre i prin cel ce-1
rostete, dar vorbete i omul care-1 rostete ctre Dum
nezeu. Totui, n acest caz, nc e precumpnitor cuvntul

PRELIMINARII

153

lui Dumnezeu. In orice caz, nti e chemat cineva de Dum


nezeu prin cuvnt, i apoi l cheam el pe Dumnezeu prin
rugciune. Lucrul acesta nu l-a remarcat Florensky. Dac
nu e chemarea omului din partea lui Dumnezeu, nu se
trezete credina, nu se nate n el pornirea de a se adresa
Lui. Dumnezeu cheam nti pe Samuel, apoi l umple de
darul cunoaterii viitorului (al preotului Eli) i de putere n
toate cuvintele lui (I Regi 3, 18) i de duhul rugciunii. Piu
poate umbla cineva cu cuvntul nencetat al rugciunii, al
pomenirii Domnului, dac nu e stpnit de simirea prezenei i chemrii Lui, adic de Duhul Lui. Numai cel ce e
stpnit mereu de contiina c e chemat de Dumnezeu i
triete viaa ca slujire a Lui. Dac nu m simt eu nti
chemat ca un tu al lui Dumnezeu prin cuvntul Lui, nu
devine El un Tu al meu n rugciune. Numai celui ce mi
spune "tu", i pot spune i eu "tu", sau m simt ncurajat s
intru n familiaritatea ce mi-o ofer, cerndu-i cu ncredere
ceva. Dac nu s-a nscut prin chemarea lui Dumnezeu
adresat mie prin preot sau prin altcineva din Biseric
dorina de a-L chema i eu, e semn c nu s-a nscut n
mine credina. n rugciunea pe care o adresez lui Dum
nezeu, dup ce a nscut odat n mine credina prin cuvn
tul Lui, am eu iniiativa. Dar ntr-o adevrat rugciune simt
pe Dumnezeu c a ateptat rugciunea mea i c mi rs
punde Ia ea, umplndu-m de bucuria, de linitirea, de asi
gurarea mplinirii a ceea ce cer. De aceea, adeseori, cnd
ncep s m rog, m simt n prealabil chemat, atras, ndem
nat de Dumnezeu s I m adresez. El m invit la rug
ciune. Eu trebuie s rspund chemrii Lui. El ne face s ne
adresm Lui cu simirea i ncrederea unor fii ctre prin
tele lor: "Duhul nsui mrturisete mpreun cu duhul nos
tru c suntem fii al lui Dumnezeu (Rom. 8, 16). Iar dac,
atrai de iubirea de Printe a Iui Dumnezeu, ncepem s ne
rugm, tot Duhul ne vine n ajutor n rugciune: "De aseme
nea i Duhul vine n ajutor slbiciunii noastre. Cci a ne

154

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

ruga cum trebuie nu tim, ci nsui Duhul Se roag pentru


noi cu suspine negrite" (Rom. 8, 26). Apoi Dumnezeu rs
punde cererii mele pe de o parte imediat, pe de alta, mai
trziu. Dumnezeu m cheam la Cin, i cnd mi art do
rina de a ajunge la ea, El mi ofer buntile Cinei (Luca
14, 16-24). Cuvntul lui Dumnezeu ctre mine (prin propovduirea sau rugciunea altora, dar uneori i n mod direct,
dup aceea) i rugciunea mea ctre El se leag imediat
ntr-un dialog. Iniiativa dial gului o are n cuvnt Dum
nezeu; n rugciune, de obicei, eu. n cuvntul lui Dum
nezeu ctre mine, m simt nti ca un tu al lui Dumnezeu,
iar pe El l simt ca pe un Eu care mi Se adreseaz; dar
ndat eu devin eu i Dumnezeu mi devine un Tu. Distana
ntre calitatea mea de "tu" al lui Dumnezeu, la calitatea de
eu care I m adresez, deci i distana ntre calitatea Lui de
Eu ce mi Se adreseaz i de Tu cruia m adresez, e att
de scurt, c aceste caliti ale mele i ale Lui apar aproape
simultan, ca de altfel n orice convorbire.
Aceasta se ntmpl att cnd ncepe cuvntul, ct i
cnd ncepe rugciunea. Urcndu-m la Dumnezeu prin
cerere, El mi vine n ntmpinare prin rspunsul la ea. Din
calitatea mea de eu care cheam pe Dumnezeu trec ndat
n simirea mea de tu spre care Se apleac Dumnezeu, ca
aceste dou caliti s le am apoi simultan, cum i Dum
nezeu din Tu al meu, devine imediat un Eu fa de mine, i
m umplu de darul Lui.
Relaia de eu-Tu ntre mine i Dumnezeu, care poate fi
totodat sau poate deveni imediat i relaia de Eu-tu ntre
Dumnezeu i mine, legtura ntre mine i Dumnezeu este
att de strns, att de intim, c ea se poate numi i o
"perihorez" ntre mine i El, o interioritate reciproc, un
du-te vino ntre Dumnezeu i mine, fiecare fiind n acelai
timp dttor i primitor de iubire, desigur, Dumnezeu fiind
primul izvor al acestui schimb reciproc.

PRELIMINARII

155

In general eu nu pot fi eu fr un tu, sau un tu fr un


eu, ceea ce nseamn c existena mea implic, drept fun
dament al ei, pe Dumnezeu, ca Tu sau ca Eul meu suprem
i originar, care m constituie ca eu i ca tu, caliti fr de
care nu pot exista. Iar ntruct tu al meu nu exist dect ca
un eu care-mi vorbete, i eu nu exist dect ca un eu care-i
vorbesc, sau ca tu care trebuie s ascult cuvntul lui, i el,
ca un tu care ascult cuvntul meu, cuvntul este expresia
inevitabil a acestei realiti duale n care sunt ncadrat, a
acestei relaii perihoretice.
La baza cuvntului meu st necesitatea de a rspunde
ca tu Eului dumnezeiesc. Eu nu pot fi fr cuvnt pentru c
nu pot fi de unul singur, independent n existena mea, sau
de la mine nsumi. n necesitatea mea de a vorbi i de-a
rspunde, am dovada existenei lui Dumnezeu ca Eu su
prem, Care m-a adus la existen i Care m ine n le
gtur cu El vorbindu-mi i rspunzndu-I ca unui Tu. Eu
sunt permanent chemat de un Eu de care depind n mod
absolut. Dar dependena aceasta mi devine mai clar con
tient n rugciune, n care trebuie s chem eu pe Dum
nezeu ca pe un Tu suprem al meu.
n cuvntul lui Dumnezeu ctre noi ni se face cunos
cut i simit dragostea Lui ctre noi, dar nu fr s se
trezeasc i dragostea noastr fa de El. n rugciune ne
exprimm dependena i afeciunea noastr fa de El, dar
nu fr s simim i rspunsul dragostei Lui la ea. Prin
amndou ne-am introdus n spirala micrii nesfrit sui
toare n comunicarea dintre noi i Dumnezeu. Cci rug
ciunea nsi, ca rspuns la cuvntul lui Dumnezeu, e i
dar al Lui, i rspuns al nostru la cuvntul i darul Lui. n
ea artm c nu rmnem pasivi la darul credinei trezite
prin cuvnt. n ea se arat c a rodit cuvntul lui Dumnezeu
ctre noi i lucreaz mai departe n noi prin Duhul Su cel
Sfnt. n ea i prin ea se ntoarce mulumirea noastr i
ncrederea noastr rodit de cuvntul i de Duhul Lui cel

156

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE U LITURGHIA ORTODOX

Sfnt, ctre El, dar se i revars noi daruri ale lui Dum
nezeu ctre noi ca prin nite mini ntinse ctre El. Cci
atunci cnd ne ridicm minile i fata noastr n rugciune
spre El, ridicm fiina noastr deschis spre El i dezlipit
de toate cele strine de El, nu numai ca s ne drpim Lui,
ci i ca s primim de la El darurile ce le revars peste noi.
Dar aa cum credina insului singular se slbete cnd
st prea mult n afara legturii cu credina comunitii bise
riceti, sau de Hristos care vorbete prin alti muli care
cred, aa i rugciunea lui se slbete cnd st prea mult
nentrit de rugciunea comun, sau a altora, dei, dup
ce a crescut mult n puterea rugciunii, el poate atinge n
rugciunea lui personal grade mai adnci n scufundarea
lui n legtur cu Dumnezeu. Unirea cea mai eficient ntre
rugciunea ce urc spre Dumnezeu i coborrea Duhului
Sfnt se nfptuiete n Taine, cnd rugciunea e fcut de
preot n numele Bisericii, pentru cei ce vin cu o pregtire
contient spre primirea acestei coborri.
Prin Taine prezenta lui Hristos se slluiete n cei ce
le primesc, n mod mai durabil, iar n unele Taine, pentru
totdeauna. Cci acum rugciunea preotului e rugciunea
Bisericii ntregi. Prin rugciunea aceasta se manifest i do
rina celor ce voiesc s primeasc Tainele de a se drui sau
jertfi total lui Dumnezeu, iar prin coborrea Duhului Sfnt
se primete i se sfinete jertfa, cci Duhul care Se co
boar e Duhul lui Hristos cel jertfit, Care vrea s ne fac,
dac vrem i noi, asemenea Lui.
Dar ca s nelegem i mai bine prezenta mai intens i
mai durabil a lui Hristos slluit ca jertf i structurndu-ne
ca jertfe n Taine, prin rugciunea Bisericii i inclusiv a
noastr, trebuie s cercetm i mai mult relaia ntre cuvn
tul care ne cheam la unirea cu Hristos cel jertfit, i rug
ciunea ca oferire a noastr ca jertf n ansamblul comu
nitii credincioilor ca jertfe.

PRELIMINARII

157

Cum am spus, dei rugciunea e un mijloc de trire


mai simit a prezenei i lucrrii lui Hristos cel jertfit, ea nu
poate avea loc fr cuvnt. Rugciunea e focul ce aprinde
i nal spre cer fiina noastr ca jertf, dar focul acesta e
flacra ce nete din cldura credinei, adus n suflet de
Duhul Sfnt prin cuvnt. Cuvntul ntreinnd credina d
continuu noi impulsuri pentru nirea flcrii rugciunii.
Cci cuvntul se inspir din - sau descrie - faptele de dra
goste ale lui Hristos, ca Dumnezeu cel ntrupat, fapte care
devin un coninut de cunotine tot mai inflamabile, pro
ducnd o flacr tot mai fierbinte sub forma rugciunii, n
care se ofer fiina noastr ca jertf lui Dumnezeu, mpre
un cu Hristos, Fiul Lui care S-a fcut om i Se unete cu
noi prin cuvnt. Cuvntul pune n reliefuri tot mai lumi
noase, mai productoare de cldur, buntatea fr margini
a lui Dumnezeu, artat n Hristos, iar rugciunea aprinde
dorina de a ne drui fiina noastr Lui, drept mulumire
pentru aceast buntate, dup asemnarea i din puterea
lui Hristos. Rugciunea e mai apofatic (mai negrit) dect
cuvntul, pentru c n cldura ei a ajuns la capt efectul
cuvntului i experiena dragostei lui Dumnezeu, care a
aprins dragostea noastr. Ea e flacra ce nete n vatra
fiinei noastre, dar crbunii s-au aprins n aceast vatr de
cuvntul despre faptele lui Hristos, ptruns n noi cu cl
dura Sfntului Duh. n cuvnt Dumnezeu e trit ca solici
tant, ca revendicator al iubirii noastre, pe baza descoperirii
iubirii Lui fa de noi. De aceea, n rugciune, iubirea cu
care rspundem lui Dumnezeu e simit nu numai ca fapta
noastr, ci i ca fructul iubirii lui Dumnezeu.
Fe de alt parte, rugciunea fiind expresia iubirii i n
crederii noastre fa de Dumnezeu, are i ea o funcie de
adncire a coninutului credinei, sau a experienei lui
Dumnezeu, care e iubire nesfrit.
Rugciunea urmeaz cuvntului, dar i cuvntul ur
meaz rugciunii, mbogit i nclzit de ea, cci n ea se

158

SPIRITUALITATE I COMUMIUnE n LITURGHIA ORTODOX

fac experiene tot mai adnci ale lui Dumnezeu, ale iubirii
lui Hristos, artate In ntruparea, In jertfa, n nvierea i
nlarea lui Hristos i n venirea Lui la noi, prin Duhul Su
cel Sfnt. Rugciunea se aprinde tot mai mult din cuvnt,
i cuvntul se lumineaz tot mai mult i mai adnc din
rugciune. Rolul acesta al rugciunii de finalizatoare dar i
de lumintoare a cuvntului l face pe Sfntul Ioan Gur de
Aur s pun pe locul nti rugciunea, i apoi cuvntul,
desigur pentru cei ce sunt deja n Biseric, nu pentru cei ce
nu tiu nc de Hristos, sau pentru cei care, fiind n Biseric
mai reci, nu tiu prea mult despre Hristos i nu cer prin
rugciune s neleag mai mult din cuvintele despre El:
"nti rugciunea, apoi cuvntul. Aa zice i Apostolul: "Iar
noi vom strui n rugciune i n slujirea cuvntului" (Fapte
6, 4). Aa face i Sfntul Apostol Pavel, rugndu-se n intro
ducerea epistolelor sale, ca precum lumina din sfenic, tot
aa lumina rugciunii s mearg naintea cuvntului. Dac
te vei ruga cu struin, nu vei avea trebuin de nvtura
celor mpreun robi, cci nsui Dumnezeu i va lumina
cugetarea fr mijlocire"14.
Corespunztor cu acest cuvnt, n timpul Sfintei Litur
ghii, naintea Evangheliei este purtat un sfenic (sfenicul
rugciunii), iar preotul se roag nainte de citirea Evanghe
liei: "Strlucete n inimile noastre, Iubitorule de oameni,
Stpne, lumina cea curat a cunoaterii dumnezeirii Tale
i deschide ochii minii noastre spre nelegerea evanghe
licelor Tale propovduiri". Dar tot n aceast rugciune se
cere pe baza cunoaterii Evangheliei i o via mai curat.
Astfel nu numai rugciunea premerge cuvntului, ci i cu
vntul Evangheliei ntrete rugciunea. Iar acestea dou
se ntresc reciproc mai deplin cnd se svresc n biseri
c, n comunitate, nu n izolarea individualist.
14. D e incomprehensibili Del natura, PG 48, col. 725-728.

PRELIMINARII

159

In orice caz cuvntul i rugciunea se completeaz. Ba,


mai mult, fiecare trebuie s aib ceva din cealalt.
De aceea nu trebuie s lipseasc propovduirea din
Biseric, precum nu trebuie s lipseasc nici duhul rugciu
nii din propovduire, ci s fie mereu mpreun. 'Struiete
n nvtur. Cci fcnd aceasta, i pe tine te vei mntui,
i pe cei ce te ascult", zice Sfntul Apostol Pavel (I Tim. 4,
16). Deci e vorba de un cuvnt cu voina de a ajuta i pe
ceilali s se mntuiasc, de un cuvnt nsoit "cu purtarea
dragostei, cu Duhul, cu credina, cu curia", din contiina
preotului de a fi chemat la propovduirea lui prin har (I Tes.
2, 13). E vorba de un cuvnt din care s iradieze convin
gerea celui ce-1 rostete c prin Hristos i-a gsit mntuirea.
Sau: "Propovduiete cuvntul, struiete cu timp i fr
timp, ceart, mustr, ndeamn cu toat ndelunga rbdare
i nvtur" (II Tim. 4, 2). Dar tot Sfntul Apostol Pavel
zice: "Rugai-v nencetat" (I Tes. 5, 17).
De aceea citirea cuvntului lui Dumnezeu din Evan
ghelie i din Epistolele Apostolilor face parte integrant din
Sfnta Liturghie. Apoi, chiar rugciunile din Sfnta Litur
ghie i au n cea mai mare parte coninutul din Sfnta
Scriptur. Ele sunt cuvntul lui Dumnezeu asimilat n fiina
credincioilor i folosit ca temei pentru rugciune15. Cci
cuvntul Scripturii nsui este ntreesut cu rugciunea.
Pentru c Dumnezeu comunicndu-1 prin om, acesta e att
de impresionat de el, nct adeseori trece de la comuni
carea cuvntului lui Dumnezeu, sau despre faptele lui
Dumnezeu, la rugciunea de mulumire, de laud i de ce
rere ctre Dumnezeu.
Dar Sfinii Prini nu s-au mulumit numai cu citirea cu
vntului Scripturii n cadrul Sfintei Liturghii, ci au i predi
cat totdeauna n cadrul ei, nu numai ca s tlcuiasc, s
15.
pp. 7-8.

I. Funduli, 'O Xoyoq t o u ecru ev xr\ S e t a Xaxpeia, Tesalonic, 1965,

160

SPIRITUALITATE I COMUNIUTfE N LITURGHIA ORTODOX

aplice i s descopere ceva din adncimile nesfrite ale


cuvntului lui Dumnezeu, ci i ca s nclzeasc rugciu
nile Liturghiei prin explicarea lui i s aprind i mai mult
rugciunile comunitfii liturgice. De aceea preotul trebuie
s predice i azi n cadrul Sfintei Liturghii. Cnd cuvntul
propovduit e predat nefalsificat i transmite pe ntregul
Hristos aflat n Biseric, 'Acelai Duh griete i prin gura
Apostolilor n Sfnta Scriptur, i prin cea a urmailor lor n
predic"16.
"E gura lui Dumnezeu i e vrednic de Hristos preotul
sau arhiereul care propovduiete cuvntul", dup Sfntul
Simeon Tesaloniceanul, svrind un lucru excepional,
mai obligatoriu dect toate celelalte'17. "Cuvntul nv
turii, obligatoriu i necesar, e o lucrare a Duhului care s-a
ncredinat arhiereului. n rugciunea de la hirotonia preo
tului i a arhiereului se cere ca ei s propovduiasc Evan
ghelia mpriei i s svreasc slujirea sfnt
(lEpo'opYev) a cuvntului adevrului". Cci dac n rugciu
nea preotului i n actele lui de svrire a Tainelor se roa
g i lucreaz Hristos nsui, la fel cuvintele preotului sunt
cuvinte rostite de Hristos. Dac n timpurile vitrege de odi
nioar, cnd preoii nu aveau o pregtire teologic, ci can
didaii la preoie se deprindeau doar s svreasc actele
cultului i s citeasc rugciunile mpreunate cu ele, astzi
de ce nva mai muli ani teologia, dac nu ca s comu
nice credincioilor nvtura lui Hristos prin cuvnt? De ce
s in ncuiat n ei nii, sau s uite nvtura primit?
n cutremurul trit de preot din contiina c prin el i co
munic Hristos nsui cuvntul Su, se arat pe de o parte
c el se distinge de Hristos, pe de alta, c trebuie s se pu
n cu toat rspunderea la dispoziia lui Hristos, ca uneal
t slujitoare n comunicarea cuvntului Lui. El se triete ca
16. Ibidem , p. 13.
17. Dialog contra ereziilor 154, PG 155, 173 D. Textele acestea
sunt luate dup I. Funduli, op. cit., p. 13.

PRELIMINARII

161

un "tu" al lui Hristos, chemat s propovduiasc, iar pe


Hristos l triete ca Eu, care propovduiete El nsui, dar
se triete pe sine i ca eu care cere lui Hristos puterea s-L
propovduiasc; propovduire cu efect mntuitor. Dac
preotul e contient c vorbete n numele lui Hristos, nu se
va mndri pentru puterea ce iradiaz din cuvntul su, cci
unde e pomenit numele Domnului, este El nsui de fa ca
propovduitor; dar se va simi rspunztor s fie o unealt
eficient i autentic a cuvntului lui Hristos i al puterii
Lui. Cu ct va fi mai smerit preotul, cu att va avea mai
mult efect n cuvntul su, cci va arta c simte pe Hristos
nsui lucrtor n el. Tocmai n cutremurul plin de smerenie
al preotului fa de Hristos, simit ca lucrtor n el ca printr-o
unealt, credincioii vd c preotul simte c Hristos vor
bete prin el i simirea lui li se transmite i lor.
E demn de remarcat legtura deosebit de strns a
predicii cu Sfnta Liturghie, ca i nsuirea sfnt a ei. La
aceasta contribuie mult rostirea ei n biseric i n timpul
Sfintei Liturghii, ca i calitatea de preot, sau de sfintit a
celui ce propovduiete18.
"n mod special trebuie s se reliefeze caracterul mistagogic (de introductoare n tain) al predicii. Aceasta nu
const numai n aducerea-aminte vie a Scripturilor, ci i n
faptul c ajut la introducerea credincioilor n sfintele acte
de tain ce se svresc"19.
Dar legtura interioar ntre cuvnt i rugciune se ara
t nu numai n nsoirea cuvntului de rugciune, ci i n
caracterul de cuvnt al rugciunii nsei. Iar cea mai nalt
rugciune e cea epicletic. Rugciunea n general produce
o simire mai accentuat i mai afectiv a lui Dumnezeu
dect cuvntul. Iar rugciunea care produce cel mai nalt
grad de simire a prezenei lui Dumnezeu e rugciunea epi18. I. Funduli, op. cit., p. 14.
19. Ibidem , pp. 14-15.

- Spiritualitate i comuniune n Liturghia Ortodox

162

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

cletic (de invocare a Duhului Sfnt), prin care coboar


harul vreunei Taine peste vreo materie, prin gesturile preo
tului, sau preface pinea i vinul n Trupul i Sngele
Domnului.
Profesorul grec Funduli, socotind acest alt mod de
folosire a cuvntului lui Dumnezeu n Liturghie ca al treilea
(pe lng cel n forma Scripturii i al predicii; noi l-am
socotit ca al patrulea, dup cel al Scripturii, al predicii i al
rugciunii n general), afirm c aceasta este o artare a
puterii creatoare a cuvntului dumnezeiesc. "nsuirea deo
sebitoare a lui... st tocmai n artarea puterii creatoare a
cuvntului dumnezeiesc"'20.
Reinem ca preioas aceast gradare a cuvntului
dumnezeiesc pn la forma de rugciune, care i atinge
gradul cel mai nalt n rugciunea epicletic. Dar pe de alt
parte ni se pare c el face o deosebire prea mare ntre
cuvntul propovduit i cuvntul ca rugciune, mai ales ca
rugciune epicletic. Cci el zice: "Acolo (n celelalte mo
duri ale lui) omul aude cuvntul cum a vorbit i a lucrat n
trecut. Aci, Cuvntul lucreaz direct n prezent. Acum se
lucreaz prin cuvnt mntuirea oamenilor"21. Puterea
aceasta a cuvntului prin Taine "produce sfinirea indele
bil (avacpcripETOc;) a persoanelor, cum e cea a celor ce cred
prin Botez, a preoilor prin hirotonie, a monahilor prin rnduiala schimei, a celor ce se cstoresc prin rnduiala
nunii; i a materiei, cum e cea a pinii i vinului n dum
nezeiasca Euharistie, a apei n Botez, a mirului i untdelem
nului de la Maslu, a sfinirii bisericilor, a vaselor, a ve
mintelor, a sfintelor icoane. "Cci tot ce este atins de Duhul
Sfnt se sfinete i se preface"'22.
20. Ibidem , p. 16.
21. Ibidem.
22. 1. Funduli, op. cit., p. 17. Citatul dat de el la sfrit e de la Sfn
tul Chirii al Ierusalimului, Cateheza 23 (mistagogic 5), 7, PQ 33, 1116 A.

PRELIMINARII

163

Prof. Funduli socotete c accentul aproape exclusiv


pus In Rsrit pe lucrarea Sfntului Duh n Taine s-a nscut
din lupta Sfinilor Prini din a doua jumtate a sec. IV pen
tru aprarea dumnezeirii Sfntului Duh mpotriva pnevmatomahilor. n realitate, spune el, afirmarea lucrrii Sfn
tului Duh e implicat n lucrarea Cuvntului23.
n lucrrile de sfinire i de prefacere, Prof. Funduli
vede o prelungire a actelor svrite de Mntuitorul ct a
fost pe pmnt. "Lucrarea aceasta a Cuvntului n Taine e
comparat de Prini cu dou dintre lucrrile sfinte cunos
cute din istorie ale Cuvntului lui Dumnezeu: cu creaia
lumii pe de o parte, i cu ntruparea Cuvntului din
Fecioara prin cuvntul ngerului, o dat cu venirea Sfn
tului Duh"24. Aa cum cuvntul de la creaie: "S fie lumi
n", se mplinete mereu, dar nu fr un proces al naturii,
i precum cuvntul: "cretei i v nmulii" se mplinete i
el mereu, dar nu fr unirea brbatului i a femeii n c
storie, aa i cuvntul lui Hristos de la Cina cea de Tain:
"Aceasta s-o facei ntru pomenirea Mea", i prelungete
puterea n prefacerea euharistic, dar numai prin lucrarea
preotului. Aceasta o spune Hicolae Cabasila25.
"Dup tlcuirea aceasta, toat lucrarea svritoare a
Tainelor are n sine puterea lucrrii ce izvorte din cuvin
tele i faptele Mntuitorului nsui; dar se mplinete la
fiecare lucrare sfnt n parte n prelungirea ei prin cuvn
tul preotului, prin care Dumnezeu Cuvntul nsui vorbete
i lucreaz. Aa, n Hirotonie, nsui Domnul sfinete pe
preoi prin rugciunile hirotonisitoare ale urmailor Apos
tolilor; n Botez, nsui Cuvntul renate; la Mrturisire,
nsui Hristos acord iertarea; prin cuvntul preotului, n
Maslu, nsui Iisus vindec prin untdelemnul sfinit pe bol
navi; n Piunt, nsui Cuvntul cel adevrat, Care a ntrit
23. Ibidem , p. 19.
24. Ibidem.
25. Tlcuirea Dumnezeietii Liturghii PG 150, 429 B.

164

SPIRITUALITATE l COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

pmntul, binecuvinteaz i ntrete prin cuvntul preotu


lui unirea conjugal"26.
Ceea ce am vrea noi s artm nti este c o anumit
lucrare prezent svrete Hristos i prin citirea Scripturii,
prin propovduire i prin rugciunile anterioare sfinirii per
soanelor i sfinirii i prefacerii materiilor necesare unor
Taine. Al doilea, s precizm mai bine relaia ntre lucrarea
lui Hristos i a Sfntului Duh, n Taine.
n ce privete primul lucru, socotim c o anumit lu
crare svrete Hristos i prin cuvintele i rugciunile
dinainte de actul svririi Tainelor. Acele cuvinte i rug
ciuni nu sunt numai o rugciune omeneasc a credincio
ilor pentru nelegerea Tainelor ce se vor svri i pentru
primirea lor, prin aducerea n amintire a celor spuse i
fcute de Hristos ct a fost pe pmnt. "Ierurgia cuvntului"'
de care se vorbete ca de o datorie a preotului la hiroto
nirea lui, e mai mult dect o simpl aducere n amintire a
celor vorbite i fcute odinioar de Mntuitorul. A spus-o
aceasta i Frof. Funduli.
ntre cuvintele Domnului i rugciunile anterioare pre
facerii din Liturghie, ca s ne oprim mai mult la ea, i actul
prefacerii euharistice, trebuie s vedem deosebirea pe care
o vedem ntre prezena cuiva care ne vorbete i gesturile
svrite de el asupra noastr n mod direct, sau prin ma
terii pe care le atinge mai nti el; sau ntre prezena cuiva
care ni se arat la orizont, i vine tot mai aproape, i veni
rea pn la noi i mbriarea noastr de ctre el. E o gra
daie, nu o discontinuitate ntre acestea dou. Hristos care
ne vorbete n chip nevzut prin preot sau cruia i vorbim
rugndu-ne Lui, fapt care nu e fr un ajutor al Duhului
Sfnt al Lui, nu e numai un Hristos al amintirii, ci un Hristos
prezent n diferite grade de intensitate, ba, ntr-un anumit
26. Ibidem , p. 20.

PRELlMinARIl

165

fel, chiar lucrtor n noi. Aceasta se ntmpl i n relaiile


dintre oameni.
Simim o putere n noi a celui ce ne vorbete ca o pu
tere care produce n noi mngiere, ntrire, bucurie, sau
ntristare, durere, neplcere, curaj spre faptele bune ce ne
stau n fa, sau spre nfrnarea pornirilor spre ru. Iar
cnd i cerem ceva celui ce ne arat permanent iubirea lui,
sau i mulumim, sau l ludm, simim n acela o deschi
dere binevoitoare, o bucurie. n nici un caz din acestea nu
ne simim cu totul separai de acela.
Cu mult mai mult se ntmpl aceasta cnd ne vorbete
prin preot Hristos, sau cnd i cerem ceva, sau i mulumim
i l ludm prin cntri n Liturghie/ascultnd ndemnurile
preotului sau nsoind rugciunile lui.
Dar cnd cineva nu ne vorbete numai, ci ne atinge prie
tenete cu mna, ne cuprinde de mijloc, sau ne d ceva pe
care l-a pregtit pentru noi, simim realizndu-se ntre el i
noi o intimitate cu mult mai mare. Comunicarea prin cu
vnt mai las o distant ntre cel ce ne vorbete i noi;
locul ntre el i noi se mai cere umplut de o apropiere i
mai mare. La fel rugmintea, mulumirea i lauda ce i-o
adresm, care ntrete i din partea noastr comunicarea,
mai las loc pentru o apropiere i mai mare. ntr-o astfel de
intimitate mai mare, Hristos ne comunic o putere mult
mai mare, n atingerea Sa nevzut prin preot n Taine, fie
prin minile acestuia, fie prin materia prin care strbate
puterea Persoanei Sale curate, curtind-o, sfinfind-o, nvluindu-ne n ea. Primul caz are loc n Taina Mrturisirii, a
Cununiei i a Hirotoniei, al doilea, n Taina Botezului, a
Mirungerii i a Maslului.
Dar n Euharistie Hristos nu imprim numai puterea Sa
curtitoare, sfinitoare, ntritoare, ntr-o materie, pentru a
ni Se comunica prin ea, ci preface pinea i vinul n nsui
Trupul i Sngele Su, izvorul a toat puterea ce este n El,

166

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

covrindu-le deplin cu prezenta Lui, pentru a ni le da s le


mncm i bem, s ni le nsuim.
Apoi prin vorbirea Lui i prin rugciunea noastr pu
terea ce ne-o comunic lucreaz din plin numai n momen
tul vorbirii sau al rugciunii. Dar puterea ce ne-o imprim
cu atingerea Sa prin preot, sau prin materiile pe care le-a
strbtut i le strbate, sau prin Trupul i Sngele Su, se
imprim n mod mai durabil. Dac ne mrturisim adeseori
pcatele cernd iertarea lor, c ste pentru c am svrit alte
pcate dect cele iertate, rupnd iari comunicarea cu El,
iar dac ne mprtim mai des cu Trupul i Sngele Lui,
este pentru c dorim s ne unim cu El tot mai mult.
Dar cuvntul, sau prezenta lui Hristos prin cuvnt, r
mne i n actele prin care El Se druiete mai eficient, dar
acum nu att ca cuvnt cu putere pregtitoare, ci care ex
plic i adncete spiritual comuniunea prin atingere de
persoanele credincioase, prin preot, sau prin materii sfin
ite sau prefcute n Trupul i Sngele Lui. Unirea lui
Hristos cu credincioii se face mai deplin prin atingerile
Lui de ei prin preot; dar cuvntul ce le nsoete face mai
neles ceea ce urmrete Hristos cu noi i ceea ce reali
zeaz n noi prin aceste atingeri, deci i mai eficient. Cnd
mbriez pe cineva m unesc mai mult cu el dect cnd
i vorbesc numai. Dar dac i spun i un cuvnt de iubire,
tlmcindu-i sentimentul pe care i-1 art prin mbriare,
aceasta sporete dovada iubirii mele fat de el, sau face
mai transparent gestul mbririi, explicnd simirea ce o
pun n ea. De-abia cuvntul revelator al celuilalt mi des
chide originalitatea i unicitatea modului su de a fi i de a
se manifesta: persoana lui. Prin aceast revelare n cuvnt
devine i apariia lui transparent. nfiarea, gestul, aciu
nea lui se lumineaz prin cuvnt dinluntru i abia prin el
apare ca ceea ce este: expresie a modului n care se face
prezent o persoan ca existent distinct, n relaia ei cu

PRELIMINARII

167

mine27. Abia cuvntul aceleia mi arat c m trateaz ca


persoan distinct, nelegtoare, cu care comunic.
Persoana se face altfel prezent, "se druiete" altfel n
nfiarea vzut, n cuvnt, n gest i n dar. Ea e altfel
experiat prin vedere, auzire, pipire etc. Gradele de inten
sitate n care devine prezent sunt i ele diferite, dup for
mele de expresie, de manifestare. Aa de exemplu masa
srbtoreasc este cel mai intensiv grad al modului de a se
face prezent (de a se actualiza) comunitatea n srb
toare. n Liturghie exist Taine i ierurgii, exist cuvntul
Scripturii, mrturisirea credinei apostolice, dar i tlcuirea
celor ce ni se dau prin predic, rugciuni i cntri de
coninut diferit. Dar toate formele de expresie sunt moduri
complementare de a se face prezent i lucrtoare Bise
rica, sau Capul ei n ea. Dac se scoate din acest ntreg un
mod, n favoarea altuia, fie acesta chiar cel mai intensiv,
slbete realitatea prezenei i lucrrii lui Hristos. Aceasta
a artat-o destul de clar fixarea prezenei lui Hristos, n
Biseric, prea exclusiv n chipurile euharistice, cum s-a n
tmplat n pietatea contra-Reformei, cum o spune cu regret
teologul catolic citat28.
O pledoarie n acest sens, de recunoatere a cuvntu
lui ca mijloc de comunicare a puterii lui Hristos i de scoa
tere a Tainelor din ngustimea formalismului magic-juridic,
ntreprinde i un alt teolog catolic, Walter KaSper. El vede
unirea cuvntului cu gesturile preotului din Taine o apro
piere mai eficient a lui Dumnezeu de situaiile concrete
ale omului, dintre care situaiile de rscruce primesc un
ajutor mai eficace prin Tainele n sensul strict al cuvntu
lui. "Cuvnt i Tain, zice el, alctuiesc ntre ele o unitate i
un ntreg, fiu se poate porni la definirea relaiei ntre ele de
la deosebirea lor, ci unitatea care le cuprinde trebuie ne
27. O. Langenmayer, op. c it , p. 303.
28. Ibidem , p. 302.

168

SPIRITUALITATE I C O M U H IU m //YLITURGHIA ORTODOX

leas ca dou faze ale unui ntreg... Aceast unitate se


poate arta i n cadrul nvturii tradiionale despre Taine. Dup ea, cuvntul este sacramental, este sacramentum
audibile"29. Iar Taina este cuvntul vzut, verbum visibile.
Precum Taina este signum efficax (semn eficace), aa
i cuvntul este verbum efficax. Tot ce se poate spune
esenfial despre Tain se poate spune i despre cuvnt:
fiecare este memorie lucrtoare a operei de mntuire a lui
Hristos, prin prelungirea ei i anticipare a eshatologicului "30. "Precum cuvntul este sacramental, aa i invers: sa
cramentul este structurat verbal. Cuvntul este sufletul
(forma, puterea formatoare a) sacramentului i ca atare are
funcia de imprimare i de scoatere n relief a sensului Tai
nei i, prin aceasta, de consacrare. Sacramentul este de
aceea o alt form a propovduiii cuvntului (I Cor. 11, 26)".
Dar de aci nu urmeaz c cuvntul poate fi schimbat cu
Taina, sau invers. "Mai drept e s se spun c de aci ur
meaz o perihorez reciproc ntre cuvnt i Tain. Ambele
se refer n esen una la alta i se ntresc reciproc. Cu
vntul se refer la o situaie omeneasc, ce i afl n Tain
ultima mplinire... Ambele formeaz un ntreg... Taina tre
buie s primeasc un caracter verbal (worthaft), i cuvn
tul trebuie ntrit (concretizat) prin Tain... Taina angajeaz
n mod normal omul n ntregime, mai deplin n fiina lui
corporal-concret, n relaia lui comunitar, dect cuvntul
simplu... Slujirea mntuirii din partea Bisericii prin cuvnt
i Tain trebuie s devin din nou mai uman... Slujirea
mntuirii din partea Bisericii trebuie s se dezlege de for29. La Augustin se gsete expresia "verbum visibile" ( loan 80, 3,
PL 35 1840). Noi spunem c toate lucrrile create sunt cuvinte vzute
ale lui Dumnezeu. Schohngen a format prin analogie expresia 'sacra
mentum audibile", n Sym bol und Wirklichkeit im Kultmysterium, Bonn,
1940, p. 20, la Walter Kasper, art. cit., p. 200, nota 43.
30. J. Betz, "Wort und Sakrament", n. Verkundigung und Glaube,
Freiburg im Br., 1958, p. 91.

PRELIMINARII

169

mutele devenite nenelese sau uzate, i de rigidizrile sa


crale". Aa cum Dumnezeu S-a cobort n revelaia biblic
nu numai la nelegerea omului n general, ci i la modul de
gndire i de vorbire al fiecruia, aa i Biserica trebuie s
se apropie azi mai mult de oamenii din vremea noastr, de
trebuinele lor. Cele apte Taine sunt ajutoare n situaiile
concrete nodale ale omului. Dar nu trebuie separat prea
mult ntre ele i ajutorul ce trebuie dat lui n toate situaiile
vieii lui. "O dat ce ntreaga viat omeneasc i cretin
are un caracter de prilej i semn vzut n care se poate da
un ajutor dumnezeiesc, formele proprii ale sacramentelor
primesc ntregul lor sens '31. Cci dac trupul e semn vzut
i mijloc de ptrundere la suflet i de manifestare a lui,
orice act cu intenie i cu putere sfinitoare ce atinge trupul
are un caracter de Tain sau de ierurgie ce ptrunde ntrea
ga fiin a omului.
Cuvntul lui Dumnezeu, cuvntul rostit n numele Dom
nului, numele nsui al Persoanelor treimice, rostite cu
credin, sunt mijloace ale lucrrii lui Dumnezeu; cu att
mai mult sunt aceasta cnd sunt nsoite de gesturi ca
semne ale iubirii i apropierii lui Dumnezeu fat de oa
meni. Dar gesturile acestea sunt fcute i mai transparente
i mai eficiente n semnificaia lor iubitoare prin cuvintele
ce le explic. Sau cuvintele fac gesturile mai umane, pre
cum i gesturile fac cuvintele mai umane, numai mpreun
acestea fac deplin neleas i simit ntruparea i faptele
mntuitoare (Rstignirea, nvierea) ale lui Dumnezeu, Care
voiete s-i arate prin ele apropierea Sa permanent de
oameni i ajutorarea lor.
Ct vreme Reforma a acordat o eficien aproape ex
clusiv cuvntului, iar Catolicismul a separat prea mult
cuvntul i rugciunea de Taine, iar n Liturghie, Euharistia,
de ansamblul Liturghiei, Ortodoxia a inut i n privina
31. W. Kasper, op. cit., p. 280, 283, 284.

170

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

aceasta un echilibru. Credincioii au un folos de la Sfnta


Liturghie chiar dac nu se mprtesc. i nu numai un
folos didactic, sau sentimental ci se mprtesc i de o
lucrare a lui Hristos n ea, ntlnindu-se cu El prin cuvntul
Lui sau despre El, prin rugciuni i cntri i prin iradierea
puterii Lui, mai ales n momentul prefacerii i din prezena
Lui dup prefacere, pe altar32.
Dar lucrarea lui Hristos n Liturghie nu e desprit de
lucrarea Duhului Sfnt. Confesiunile occidentale vd aproa
pe numai pe Hristos: protestanii, prin cuvntul predicii, iar
catolicii, prin actul transsubstanierii pinii i vinului, prin
simpla repetare a cuvintelor de instituire ale lui Hristos.
De fapt n toat Liturghia Hristos e prezent i lucrtor n
diferite grade i moduri mpreun cu Duhul Sfnt. Unde nu
e numai cuvntul despre Hristos, sau al lui Hristos, ci i
lucrarea Lui n inimi, cu o anumit lucrare de sfinire a lor,
e i Duhul Sfnt. Cuvntul e al lui Hristos, dar puterea lui
ptrunde n inimi, le mic, le sfinete, le nclzete la ru
gciune prin Duhul Sfnt. La svrirea Tainei nu se repet
numai cuvintele iui Hristos, ci se i invoc prin rugciune
Duhul Sfnt. Cci atunci cnd se roag omul, e i Duhul n
el. n general totul se cere Sfintei Treimi i Ea e ludat tot
deauna. Iar vrednicia de a sta n faa Sfintei Mese din altar
i de a aduce jertfa nesngeroas lui Dumnezeu e socotit
de preot ca venindu-i de la Hristos, sau de la Tatl prin
Duhul Sfnt. Duhul Sfnt e considerat ca Cel prin care
lucreaz Hristos n preot sau n credincioi, cci prin Duhul
i actualizeaz Hristos lucrarea mntuitoare svrit n
cursul timpului.
nc de la nceputul Liturghiei preotul cere ajutorul
Sfntului Duh prin rugciunea: "mprate ceresc". Duhul
Sfnt e invocat tot mai direct, pe msur ce Liturghia se
32.
De aceea afirmaia de sorginte catolic i protestant, c par
ticiparea la Liturghie este inutil celor ce nu se mprtesc, nu cores
punde adevrului.

PRELIMINARII

171

apropie de actul jertfirii lui Hristos. In rugciunea de dup


intrarea cu Sfintele daruri, preotul se roag: "S se slluiasc Duhul Cel bun al harului Tu peste noi, peste aces
te daruri ce sunt puse nainte i peste tot poporul Tu". Dar
nc nainte, ndat dup aezarea darurilor pe Sfnta
Mas, la cererea diaconului, preotul spune: Duhul Sfnt s
vie peste tine, puterea Celui Prea nalt s te umbreasc", iar
diaconul rspunde: "Acelai Duh s lucreze mpreun cu
noi n toate zilele vieii noastre". Duhul nu este cerut numai
pentru nite efecte trectoare n ei, ci pentru o lucrare n ei
n cursul ntregii viei.
n epiclez (n invocarea Duhului pentru prefacerea
pinii i vinului n Trupul i Sngele Domnului), preotul
cere pe Duhul de la Tatl, ca pe Cel prin care Tatl nsui
preface pinea i vinul n Trupul i Sngele Hristosului Su.
Prefacerea nu e numai o lucrare a lui Hristos, chiar dac
pinea i vinul se prefac n Trupul i Sngele Lui, cum nici
nu S-a ntrupat fr lucrarea Duhului n Fecioar. De la
Tatl nsui pornete lucrarea de prefacere, dar Tatl o n
deplinete prin Duhul, cum a pornit i s-a mplinit i
creaia. Tatl i Duhul nu sunt strini de ceea ce se petrece
cu Trupul i cu Sngele lui Hristos, sau cu pinea i cu vi
nul rnduite spre prefacere. Opera de mntuire svrit
prin ntruparea Fiului lui Dumnezeu, prin rstignirea, nvie
rea Lui i prin aducerea efectelor ei n fiina noastr, e o
oper comun a Sfintei Treimi. Fiecare Persoan a Treimii
are partea Ei deosebit n aceast lucrare, dar ca ntreg ea
e opera Ei comun. Fiul nu lucreaz singur mntuirea noas
tr. n chenoz (n micorarea) ce o accept Fiul, fcndu-Se
ca noi, pentru a liturghisi mntuirea n numele nostru, e
implicat i acceptarea unei anumite pasiviti benevole,
care i atinge momentul culminant n acceptarea strii de
jertf, prelungit n prefacerea euharistic. Ea e implicat
n starea de Miel pe care o accept. Pcatul nostru i are
cauza i n voina de a rezolva cele ale noastre de capul

172

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

nostru, ca i cnd totul ar depinde de noi. Comuniunea


deplin nu se poate realiza acolo unde fiecare crede c nu
are nevoie de cellalt n realizarea fericirii lui. Fiul Se face
om pentru c Tatl I-o cere, pentru a mplini voia Tatlui;
i Se ntrupeaz cu mpreuna lucrare a Duhului. Fiul r
mne asculttor de Tatl n toat lucrarea mntuitoare a
noastr,ca s ne fac pe toti fii. Dar totodat El are n Sine
pe Duhul Sfnt, Care-L tine unit cu Tatl ca Fiu, spre a ni-L
da i nou ca Duh care ne face s ne simim fii adoptivi ai
Tatlui. Tatl nu are numai iniiativa ntruprii Fiului Su, ci
i a prefacerii continue a pinii i a vinului n Trupul i
Sngele Lui, cci L-a trimis ca s i le asume. Iar aceasta o
face tot prin Duhul Sfnt, ca s ne dea prin aceasta i nou
Duhul ca fii, mpreun cu Fiul Su. Fiul accept continuu
aceast transpunere a Sa n stare de jertf, care duce pn
la capt destinul de om desvrit n raport cu Dumnezeu,
ca s ne-o sdeasc i nou.
Despre aceast supunere a Fiului ctre Tatl n toat
lucrarea de mntuire a noastr, a vorbit Fiul nsui, nc
nainte de a Se ntrupa, prin cuvntul spus de El prin psalmist, cum ne arat Sfntul Apostol Pavel: "Drept aceea,
intrnd n lume, zice: Jertf i prinos n-ai voit, dar mi-ai
ntocmit trup. Arderi de tot i jertfe pentru pcat nu i-au
plcut. Atunci am zis: Iat, vin ca s fac, Dumnezeule, voia
Ta" (Evr. 10, 5-7; Psalm 39, 9-11). n acelai sens, spune
Sfntul Apostol Pavel: "i dei era Fiu, a nvat ascultarea
din cele ce a ptimit". Aceasta, ca s ne desvreasc i
pe noi prin nvarea ascultrii de fii de la El (Evr. 5, 8-9).
Hu poate fi desvrire unde nu este ascultare. Cci acolo
nu poate fi nici iubire. De aceea nici slujba de arhiereu,
care, dei o slujb de autojertfire, e mpreunat cu ade
vrata mrire, nu i-a luat-o Hristos de la Sine, dei era Fiul
lui Dumnezeu, ci a primit-o de la Tatl. "i nimeni nu-i ia
singur cinstea aceasta, ci dac este chemat de Dumnezeu,
dup cum i Aaron. Aa i Hristos nu S-a proslvit pe Sine

PRELIMINARII

173

ca s se fac arhiereu, ci Cel ce a grit ctre El: "Fiul Meu


eti Tu, Eu astzi Te-am nscut". Cci n alt loc zice: 'Tu eti
preot n veac dup rnduiala lui Melchisedec"' (Evr. 5, 4-10).
Dar chemarea lui Hristos ca arhiereu i slvirea Lui ca om
se face prin Duhul (Ioan 7, 39).
Iar prefacerea fiind cel mai accentuat act de sfinire a
unor materii, nvrednicite s devin nsui Trupul i nsui
Sngele Fiului ntrupat al lui Dumnezeu, ca s ne sfineasc
prin mprtirea de ele i pe noi, e firesc s se efectueze
prin Duhul Sfnt. Duhul Sfnt preface pinea ntr-un trup
pnevmatizat, n care simirile sunt cu totul nduhovnicite,
ba chiar ndumnezeite, fr a nceta s fie omeneti. Cnd
n potirul care conine sngele Domnului se scufund prti
cica TS" din agneul prefcut n Trupul Domnului, preotul
spune: "Plinirea potirului credinei Sfntului Duh". Prezena
Sfntului Duh aflat n trupul lui Hristos intensific pn la
plenitudine prezena Duhului aflat n snge. Iar cnd se
toarn apa cald n potir, preotul spune: "Cldura credinei
plin de Duhul Sfnt". Credincioii vor primi, mprtindu-se
din potir, o dat cu Trupul i cu Sngele Domnului, pe
Duhul Sfnt, Care va nclzi credina lor. ntre Duhul Sfnt
i credin este o legtur deosebit. Duhul Sfnt este o
Persoan real a Sfintei Treimi, deci are o realitate obiec
tiv. Dar realitatea Lui obiectiv e productoare de cea mai
adnc sensibilitate subiectiv. Trupul i Sngele Domnu
lui, dei sunt o realitate obiectiv, obiectivitatea lor e un
factor izvortor de credin, iradiind din ele pe Duhul Sfnt.
Dumnezeu i toate cele umplute de El prin Duhul sunt cea
mai ferm obiectivitate i, n acelai timp, o obiectivitate
iradiant de cea mai accentuat sensibilitate, manifestat
n credin. Cu ct e cineva mai fierbinte n credin, cu
att are n aceasta o mai sigur dovad c e plin de pre
zena lui Dumnezeu, prin Duhul Sfnt. De aceea, dup pre
facere, preotul se roag pentru cei ce se vor mprti de

174

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

Trupul i Sngele Domnului, ca aceasta s le fie "spre m


prtirea cu Sfntul Duh", aflat n acestea.
Dar puterea Duhului care preface pinea i vinul n
Trupul i Sngele Domnului este n acestea nc nainte de
prefacerea pinii i vinului n ele. n acest sens, lucreaz i
Hristos cel plin n Trupul i Sngele Lui de Duhul Sfnt, la
prefacerea pinii i vinului n ele.
Dar n tot cursul Liturghiei, Hristos, cu Care preotul, n
solidaritate cu comunitate, este ntr-un dialog, n care
Hristos i comunic prin cuvinte puterea, iar preotul i co
munitatea se deschid prin rugciunea lor plin de credin
i de simirea crescut din acestea, e Hristos care S-a jert
fit Tatlui i a nviat cu trupul plin de Duhul Sfnt i Care
nainteaz acum spre aezarea din nou pe Sfnta Mas a
acestei stri permanente de jertf adus Tatlui, pentru ca
mprtindu-se i credincioii de ea s se aduc i ei Ta
tlui ca jertfe curite prin Trupul i Sngele lui Hristos,
umplute sau transfigurate de Duhul prin nviere.
n ncheiere, s-ar putea rezuma modurile prezenei lui
Hristos n Liturghie, sesizate de cei ce cred i nesesizate de
cei ce nu cred, n urmtoarele:
1. Prin lucrrile personale i mprejurrile vieii. E o pre
zen prin cuvinte plasticizate, o prezen prin puterea
pus n aceste cuvinte prin plasticizarea i meninerea lor
n existen.
2. Prin cuvintele lui Hristos din Evanghelie, sau prin
cele despre Hristos rostite de preot, primite cu credin,
prin rugciunile de laud, de mulumire i de cerere ale
credincioilor, rostite personal sau cntate de comunitate.
E i aceasta tot o prezen prin putere, dar printr-o lucrare
mai direct, pentru c i contiina preotului i a credin
cioilor e ndreptat mai direct i cu mai mult simire spre
Hristos, ca ntr-un adevrat dialog.
3. Prin cuvintele i gesturile rostite i svrite de preot
ca ierurgii i Taine. E o prezen prin daruri i haruri de

PRELIMINARII

175

durat. E o prezent i mai accentuat. Prin ele se ntrete


i lucrarea lui Hristos din creaie. Credina prin care cer i
primesc credincioii aceste daruri se manifest tot prin
rugciune.
Prezena prin lucrri din cuvintele rugciunilor e de di
ferite grade, dup concentrarea i insistena rugciunilor.
Pe lng aceea, n rugciunile Liturghiei gradele prezenei
lui Hristos sporesc n msura naintrii preotului i a po
porului credincios n atmosfera de rugciune i a apropierii
lui Hristos de momentul prefacerii.
Mai trebuie menionat c Hristos, prezent i lucrtor
prin rugciunile i chemrile (Duhului Sfnt) din ierurgii i
Taine, are n Sine imprimate actele mntuitoare, svrite
de El pn la nviere i nlare, pentru a le iradia i n noi
n diferite grade.
4.
Prezena cu Trupul i cu Sngele Su sub chipul pi
nii i vinului e o prezen n care Hristos e de fapt n modul
cel mai accentuat ca Persoan mpreun cu Tatl i cu
Duhul Sfnt, pentru c ne d nu numai o lucrare prin trupul
Su, ci nsui trupul Su jertfit i nviat, pentru c aa e
cerut acum. Hristos care a lucrat tot timpul Liturghiei prin
cuvntul Su i prin rugciunile preotului i ale comunitii,
i intensific acum la maximum, prin iradierea Duhului
Su cel Sfnt, eficiena asupra materiilor de pine i vin,
pentru a Se oferi prin chipurile lor, ntr-un act de suprem
iubire i copleire transformatoare a lor, cu nsui Trupul i
Sngele Su ca jertf Tatlui i n acelai timp credincio
ilor, pentru a se drui i ei mpreun cu El i din puterea
Lui Tatlui i unii altora.
Contient de aceast suprem aducere a lui Hristos Ta
tlui prin Duhul i n acelai timp credincioilor n acest act,
preotul cere n mod precis Tatlui s trimit pe Duhul
Sfnt, prin epiclez, ca s prefac pinea i vinul n Trupul
i Sngele "Hristosului Su".

CAPITOLUL

DESPRE SFNTA LITURGHIE


Proseomidia
sau rnduiala producerii darurilor
pentru Sfnta Jertfo a iul Hristos
Darurile care se vor preface In Trupul i Sngele Dom
nului, o dat cu aducerea lor propriu-zis lui Dumnezeu
spre sfritul Sfintei Liturghii, se aduc de mai nainte de
credincioi i se pregtesc printr-o rnduial special,
nainte de Liturghia catehumenilor sau a celor chemai.
ncepnd de pe Ia mijlocul secolului al XIX-lea, s-a sus
inut prerea c Proseomidia s-a dezvoltat ca o parte deo
sebit a Sfintei Liturghii, dup ce s-a desfiinat instituia catehumenatului, cnd o pregtire scurt a darurilor pentru
prefacere, nainte de Intrarea cea mare, s-a mutat, de la
nceputul Liturghiei credincioilor, la nceputul Liturghiei n
general. n legtur cu aceasta, s-a mai susinut prerea c
pn la aceast mutare, scurtul ritual al Proscomidiei nu
pomenea dect de jertfirea Mielului i de-abia dup aceast
mutare, nscndu-se i ideea c Liturghia este o reprezen
tare a ordinii vieii Mntuitorului, s-a introdus n Proscomidie
i tema naterii Lui i, prin aceasta, a jertfirii Pruncului1.
Dar R. F. Taft a adus argumente, socotite de Felmy deci
sive, c o astfel de mutare a Proscomidiei n-a avut loc i c
totdeauna pomenirea naterii Mntuitorului a fost mpreu
1.
Vezi despre aceasta la Karl Kristian Felmy, "Kleine Beitrge und
Misszellen zur Liturgik. Der Christusknabe auf den Diskos", In Jahrbuch
fur Liturgie und Hymnologie, 1979, p. 9 5 -96.

DESPRE SFNTA LITURGHIE

nat jertfirii Mielului2. ntre alte argumente Taft a adus i pe


acela c n Rsrit, la aducerea darurilor (a prescurilor) de
ctre credincioi se scriau i numele celor ce le aduceau.
Aceasta o spune deja Ieronim, n secolul IV. Dar aceast
scriere a numelor lor nu putea avea loc dect la nceputul
Liturghiei. (Astzi aceste nume sunt scrise i aduse de
ctre credincioii nii, ca pomelnice pentru mori i pen
tru vii).
Felmy a adus mrturie pentru vechimea temei naterii
Domnului, i deci a Pruncului jertfit, i apoftegmele 7 i 8
din Pateric, unde se istorisete despre artarea Pruncului
jertfit unui btrn care se ndoia de prefacere. Aceste apof
tegme, aflate sub numele A w ei Daniil, dateaz de prin se
colele V-VI3.
Felmy vede aceast mbinare dintre tema Pruncului i a
Mielului jertfit ntemeiat n capit. 53 de la Isaia, unde
Mntuitorul este prezis ca prunc, dar ca Prunc ce Se las
jertfit ca un Miel fr de glas. Dar un motiv pentru prezen
tarea lui Iisus ca jertfit n vrsta pruncului, i nu a brbatu
lui, este i textul din Facere 22 despre jertfirea lui Isaac de
ctre Avraam. Acesta se nvoiete, ca un chip al Tatlui
ceresc, s jertfeasc pe fiul su, Dumnezeu ns admite ca
Isaac s fie nlocuit cu un miel4. Dar se poate aduga c
mbinarea dintre ntruparea lui Iius i Mielul jertfit Ia Proscomidie este atestat de tiri i mai vechi.
Amintim nti un chip al naterii lui Iisus ntr-un relicvar
adus n Roma din Betleem i pstrat acolo, datnd din sec.
al Vl-lea. n acest chip Hristos e prezentat n iesle ca o
jertf. E un chip despre care Wilhelm Hyssen spune: "Sub
2. R. F. Taft, The Great Entrance. A History o f the Transfer o f Gifts
and other Preanaphoral Titles o f the Liturgy o f St. John Chrysostomos
(Or. Chr. An. 200), Roma, 1975, p. 439. La Felmy, op. cit., p. 97, 98.
3. PG 65, 156-160. Patericul, ed. rom. de la Rmnicu Vlcea, 1930,
p. 5 2 -5 4 .
4. Felmy, op. cit., p. 101.

- Spiritualitate i comuniune n Liturghia Ortodox

178

SPIRITUALITATE I-COMUNIUNE n LITURGHIA ORTODOX

bolta peterii, ieslea Pruncului capt arhitectura unui


altar. Pruncul nsui ia chipul unei negrite jertfe oferite...
Biserica primar afirm nu numai prin icoanele sale, ci i
prin cuvintele Sfntului Apostol Pavel, c momentele sin
gulare ale mntuirii care s-au petrecut pe pmnt cuprind
totdeauna mntuirea n ntregime, i anume venirea Dom
nului n lume i schimbarea lumii prin venirea Lui"5.
Nyssen prezint un text din Sfntul Irineu (la sfritul
secolului II) n care acesta vede mplicat jertfa lui Hristos
n naterea Lui: Neascultarea strmoului Adam ne-a prins
pe toi n legtura morii. De aceea era necesar i drept ca
legturile morii s fie sfrmate prin Acela care S-a fcut
om. Deoarece moartea domnea peste trup, era necesar i
drept s fie supus tot prin trup, i astfel omul s fie eli
berat de robia ei. Cuvntul S-a fcut trup pentru ca trupul,
prin care pcatul a ajuns s domneasc i s stpneasc,
s devin tot el nsui altfel. i de aceea a luat Domnul
acelai trup, cum era i n Adam, pentru ca El s lupte pen
tru prinfi i prin trupul lui Adam s biruiasc pe acela prin
care a fost biruit Adam'"6.
Despre vechea implicare a jertfei lui Iisus ca Miel n
naterea Lui avem dovezi i n imnele Sfntului Efrem irul
din secolul al IV-lea. Vorbind de ziua naterii Domnului,
Sfntul Efrem vede implicat n ea mpcarea prin cruce i
hrnirea noastr cu trupul Lui cel jertfit n Euharistie: "Ziua
Ta este mijlocitoarea i chezia pcii". "Ziua Ta a mpcat
cerul i pmntul. Cci n ea s-a cobort cerul la cele p
mnteti". "Ziua Ta de natere poate mpca pe Cel Drept,
care Se mniase pentru pcatele noastre". "Mii de pcate
ne-a iertat ziua Ta. Cci n ea a venit milostivirea Ta peste
pctoi". "Strugurele copt de timpuriu este aceasta zi, n
5. nceputurile picturii bizantine. Bucureti, 1975, p. 82, trad. crii
germane: Das fruhchristliche Byzanz, de Pr. D. Stniloae i Lidia Stniloae.
6. Demonstraia propovduiii apostolice. La W. Nyssen, op. cit, p. 84.

DESPRE SFNTA LITURGHIE

179

care era ascuns paharul mntuirii". "Cmri numeroase a


umplut Iosif cu gru. Dar ele s-au golit In vremea foametei,
ns un singur spic adevrat a dat pinea, pinea cereascnemrginit". "Pinea pe care a frnt-o ntiul nscut n pus
tie era consumat i se sfrea, mcar c o nmulea. Dar
El a frnt o nou pine, pe care n-o vor sfri nici toate nea
murile i seminiile". "Au fost consumate cele apte pini pe
care le-a frnt El i s-au sfrit ca i cele cinci. Dar pinea
cea una pe care a frnt-o El a biruit zidirea, cci orict s-ar
mpri, ea se nmulete mereu". "El a umplut vasele cu
mult vin, s-a but din ele i s-a sfrit cu toat mulimea lor.
Dar butura paharului pe care l-a dat El, dei era puin,
totui puterea ei este uria, nemrginit. E un pahar care
primete n el toate vinurile, i totui simbolul lui este me
reu la fel*. Pinea cea una pe care a frnt-o nu are hotar;
i paharul pe care l-a amestecat nu se poate mrgini"'7.
Aceste imne ale Sfntului Efrem ne pot da i o expli
caie pentru ce la Proscomidie e nfiat Iisus ca jertfit n
vrsta Pruncului: ntruct Fiul lui Dumnezeu S-a fcut trup
pentru a ne mntui prin jertfa Lui, nc din primul moment
al naterii Sale ca om implica n El jertfa Sa viitoare.
Aceasta a vzut-o duhovnicete dreptul Simeon i de aceea
i-a spus Sfintei Fecioare: "i prin sufletul tu va trece sabie"
(Lc. 2, 35). De aceea ochii "Fecioarei" privesc n deprtare,
cu nesfrit durere, la moartea ce avea s o suporte Prun
cul din braele ei.
Motivul pentru care Sfntul Efrem irul struie asupra
calitii de pine a Pruncului ce se nate e c Hristos S-a
druit de la nceput n Euharistia Bisericii ca pine, dar i
c Hristos nsui S-a declarat pe Sine, n legtur cu fg
duina c-i va da Trupul Su spre mncare, "Pinea care s-a
cobort din cer". E pinea care d via venic, spre deo
7.

Ephraim der Syrer, Lobgesang der Wuste, n colecia Sophia,

Lambertus-Verlag, Freiburg im Br., 1967, p. 2 9 -3 1 .

180

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE In LITURGHIA ORTODOX

sebire de mncarea ce nu ddea nemurirea (In. 6, 58). E


potrivit deci ca, chiar de la natere, de la pogorrea Lui din
cer, n trup, Hristos s fie vzut de Biseric drept pinea co
bort din cer, care se arat n trup ca ntr-o pine vzut,
ce a venit s hrneasc pe oameni n calitate de pine ce
reasc, prin Trupul Su ca pine vzut, plin de dumne
zeirea Lui ca pine nevzut. Trupul Lui e tocmai mijlocul
prin care Se d El ca pinea cea cereasc i era firesc ca
acest trup s ni se dea sub chipul pinii pentru a reprezen
ta ct mai adecvat pinea cereasc.
n mod special dup ce jertfa lui Hristos s-a produs,
ucenicii Lui i toi cretinii vd ntiprit n Pruncul Iisus tot
ce avea s fac El pentru mntuirea noastr. Vd c El de
aceea S-a ntrupat, ca s Se jertfeasc pentru noi i s ni
Se dea ca pine cereasc prin trupul Su, ca pine vzut,
mijlocitoare a celei nevzute. Vd c n naterea Lui e dat
potenial rstignirea Lui i mprtirea Trupului Su. n
ieslea din Betleem vd implicat Golgota i foiorul Cinei
celei de Tain. neleg c Hristos S-a nscut n Betleem,
deoarece el nseamn Casa Pinii, a pinii euharistice ce
avea s ni se dea ca trup jertfit pe cruce8. De aceea Sfntul
Apostol Pavel vede moartea pe cruce ca o continuare a
ntruprii, adic vede implicat n ntrupare realizarea omu
lui model prin ascultarea desvrit care a mers pn la
moarte: "i S-a deertat pe Sine, chip de rob lund, fcndu-Se asemenea oamenilor. i Ia nfiare aflndu-Se ca
un om, S-a smerit pe Sine, asculttor fcndu-Se pn la
moarte, i nc moarte de cruce" (Filip. 2, 7-8).
Astfel, dac Sfnta Liturghie este o actualizare pentru
noi a lucrrii mntuitoare a lui Hristos, care ncepe prin
8.
Pelerina Paula spunea n sec. IV: "Slvit s fii, Betleeme, C asa
Pinii unde s-a nscut Pinea care S-a cobort din cer". La Fericitul
Ieronim, Epist. 108. Viaa vduvei Paula, pustnic lng Betleem. Trad.
n "Bibliothek der Kirchenvter", Munchen, 1914. Hieronymus I, p. 108.
La W. Myssen, op. cit., p. 83.

DESPRE SFNTA LITURGHIE

181

natere i sfrete prin moartea urmat de nviere, e firesc


ca, o dat ce tim c Hristos a trecut prin toate acestea i
c actualizarea lor o face ca Cel In care sunt imprimate
toate acestea, Liturghia s nceap cu naterea Lui, dar s
arate c n ea era implicat jertfa Lui.
Dar n Hristos care Se nate, Biserica vede nu numai
Mielul care Se va jertfi, ci i pe Cel ce a biruit prin moarte
pe cruce moartea i a fost nltat pe tronul dumnezeiesc.
De aceea El, ca pinea care s-a cobort din cer, poart n
Agnet/ pe partea de dedesubt, tietura crucii, iar pe cea de
deasupra, numele Lui mpreun cu cuvntul MKA: Iisus
Hristos nvinge. nvinge pururea prin crucea care a rmas
imprimat n adncul fiinei Lui. Fiul lui Dumnezeu ni S-a
fcut prin ntrupare pine spre viat, prin faptul c a primit
crucea, dar a i nvins-o prin aceasta. Toate sunt concen
trate n Hristos. Prin copie, Agnetul nu e numai desprit
din prescur ca din trupul Fecioarei, ci se i prefigureaz n
el moartea pe cruce. i la fel prefigureaz strpungerea
coastei Lui pe cruce.
Moi, cugetnd n Hristos sau intrnd n legtur cu El
acum, dup ce El a trecut prin toate actele Lui mntuitoare
ca s primim puterea tuturor acestor acte, ncepem cu
naterea, dar cu o natere care tim c poart n ea virtual
crucea i nvierea.
Dar s mai dm cteva imne ale Sfntului Efrem irul
care ne prezint un nou motiv pentru care tema naterii
este legat de la nceput cu tema jertfei lui Hristos; "Cel
prea nalt S-a fcut un Prunc i n El era ascuns comoara
nelepciunii, mare ct s ajung tuturor". "El era Crucea ce
bea laptele Mriei, n vreme ce toate fpturile beau din
bogia Lui"9.
Prin acestea putem vedea, ca un alt motiv al temei
Pruncului nfiat ca jertfit nc la Proscomidie, voina de
9. Op. cit., p. 31.

182

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

a se arta c din cea mai mare smerenie a Fiului lui Dum


nezeu - smerenie de Prunc - pornete mntuirea tuturor,
sau puterea mntuirii tuturor. Cel mai smerit i Cel mai
nevinovat n jertfa Lui a putut s mntuiasc toate. Aceasta
pentru c nu din El ca om porneau puterile mntuitoare, ci
din dumnezeirea Lui care e prezent i n Euharistie.
Mai amintim c tema Pruncului jertfit apare i n viaa
Sfntului Qrigorie Decapolitul (nceputul secolului al IX-lea),
care convertete un sarazin dup ce acesta a vzut att la
Proscomidie, ct i la Intrarea cea mare i la mprtirea
credincioilor, un prunc jertfit10.
Dar n legtur cu tema Naterii Domnului la Proscomi
die putem aduga c Hristos nu e prezent n Sfnta Litur
ghie numai din momentul prefacerii pinii i vinului n Tru
pul i Sngele Lui. Din acest moment ncepe o prezen a
Lui ca a Celui ce Se unete cu noi dup ce i-a terminat
lucrarea Sa mntuitoare pe pmnt i Se afl nlat la cer,
prin chipul pinii i vinului. Dar pn la aceast unire EI ne
face oarecum contemporani cu Sine n drumul Su mplinit
pe pmnt pentru noi, sau Se face oarecum El contempo
ran cu noi n acest drum strbtut de El. Aceast mpreun
cltorie cu noi are n ea o anumit tainic realitate.
Dup ce o persoan a strbtut mai multe acte, nu
poate fi vzut ulterior, dac continu s fie vie, fr s se
vad n ea toate actele svrite de ea. Toate sunt concen
trate n persoana Sa i din ele se cunoate identitatea actua
lizat a acelei persoane. ntre evenimentele trecute din via
a ei i ea nsi nu mai exist o separaie. Dar prin amin
tirea lor, ele devin ntr-un anumit mod prezente pentru cei
ce le amintesc. Trecutul este ntr-un anumit fel prezent,
fapt caracteristic Sfintei Liturghii, cum s-a remarcat de
ctre explicrile mai vechi ale ei. Proseomidia e deci nu nu
mai o pregtire a darurilor ce vor fi prefcute n jertfa lui
10. PQ 100, 1201-1204, la Felmy, op. cit., p. 100.

DESPRE SFNTA LITURGHIE

183

Hristos, ci i o anumit proaducere sau proprezent a lui


Hristos cel jertfit.
Sfntul Hicolae Cabasila a precizat poate mai mult dect
toi comentatorii Sfintei Liturghii dinainte de el deosebirea
ntre prezenta lui Hristos nainte de prefacerea pinii i vi
nului n Trupul i Sngele Lui i cea care ncepe din acest
moment: "Acum, zice el, nsi marea Jertf i Mielul cel
njunghiat pentru lume se vede zcnd pe Sfnta Mas.
Cci pinea nu mai este doar un chip (zxm oq) al Trupului
Domnului sau numai un dar purtnd icoana (eiicova) adev
ratului dar, nici nu mai aduce n sine numai un desen al
mntuitoarelor Patimi ca ntr-un tablou, ci este nsui ade
vrul cel adevrat, nsui Trupul Stpnului celui atotsfnt...,
Trupul cel rstignit, cel jertfit..., sub Poniu Pilat..., este
Trupul i Sngele care s-au zmislit de la Duhul Sfnt, s-au
nscut din Sfnta Fecioar, a fost ngropat, a nviat a treia
zi, S-a nlat la ceruri i S-a aezat de-a dreapta Tatlui '11.
Totui de aci nu trebuie dedus c Sfntul Hicolae Ca
basila socotete c la Proscomidie e numai o "prenchipuire
i prevestire a lui Hristos ca n Vechiul Testament"12. "Tipul"
i "icoana" lui Hristos la Proscomidie sunt altceva dect
"tipul" Lui din Vechiul Testament. De altfel chiar n Vechiul
Testament exist o anumit prezen a Cuvntului. Sfntul
Maxim Mrturisitorul spune c, nainte de venirea vzut n
trup. Cuvntul lui Dumnezeu "venea spiritual la Patriarhi i
Prooroci". "Prenchipuirea" n Vechiul Testament nu nseam
n c exist acolo numai "chipul" Lui, ci era El nsui pre
zent n chip.
Proscomidia se svrete pe baza faptului mplinit al
ntruprii i rstignirii lui Hristos, i acest Hristos ntrupat i
rstignit continu s fie cu cei ce cred n El. Gndirea preo11. Tlcuirea Dumnezeietii Liturghii, cap. XXVII; PG 150, col. 425 CD
12. Diac. Ene Branite, Explicarea Sfintei Liturghii dup Nicolae
Cabasila, Bucureti, 1943, p. 199.

184

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURQNIA ORTODOX

tulul la acest Hristos provoac o anumit prezent a Lui,


deci o prezent printr-o anumit lucrare special a Lui chiar
n Froscomidie, fr ca aceast lucrare s produc o pre
facere a pinii i vinului n Trupul i Sngele Lui. Dac sim
pla rugciune ctre Hristos ne pune ntr-un fel de legtur
cu El, cu att mai mult actele Proscomidiei. Dac chiar i
numai n icoan este o anumit prezent lucrtoare a lui
Hristos, cu att mai mult trebuie s fie n Froscomidie, nu
mit i ea "chip" i "icoan" a lui Hristos. E o anumit pre
zent a lui Hristos, Cel ce S-a nscut din Fecioar i s-a rs
tignit i a nviat. Proscomidia are cel puin caracterul unei
ierurgii, sau al unei sfinte lucrri de pregtire a Tainei Eu
haristiei.
nsui Sfntul Hicolae Cabasila spune pe de alt parte
c sfinirea darurilor sau jertfa preface darurile n nsui
Trupul care a primit toate acestea, n Trupul rstignit, n
viat, nltat la cer. Actele svrite nainte de jertf nfi
eaz prezena, sau artarea Lui desvrit. Iar cele de
dup jertf reprezint mplinirea fgduinei Tatlui, cum a
spus Hristos nsui, adic pogorrea Sfntului Duh peste
Apostoli, ntoarcerea neamurilor prin ele la Dumnezeu i m
prtirea de El. "Toat mistagogla (Liturghia) e ca o icoan
a unicului Trup al vieuirii Mntuitorului, toate prile ei, de
la nceput pn la sfrit, aduc sub privire ordinea i armo
nia lor. De aceea psalmii, cntat! ca ntr-o introducere, i
nc i cele fcute i rostite cu darurile, nainte de acetia,
la Proscomidle, arat primul timp al iconomiei lui Hristos...
Psalmii ce urmeaz i citirile Scripturii sfinesc i ele pe cei
ce citesc i cnt'13. Dar numai lucrarea lui Hristos prin Du
hul Sfnt poate sfini pe credincioi.
Astfel Proscomidia, care se svrete de preot n afar
de vederea comunitii, reprezint pe Hristos nainte de
13.
Liturgae exposltio, P. Q. 150, 372. n sensul de Proscomidle e
folosit cuvntul np60ecn<; de Patriarhul Qherman, Theorla mystca, PQ 98,
col. 400 A i 420 P. Vezi la Pr. P. VIntllescu, Liturghiile bizantine, p. 9.

DESPRE SFNTA LITURGHIE

185

ieirea n lume la propovduire i la mplinirea actelor Sale


mntuitoare. Dar l reprezint pe Hristos care i retriete
naterea i viaa Sa retras n vederea rstignirii Sale. De
aceea, dei El nu e nc vzut n aceast perioad redat la
Froscomidie, totui lucreaz i acum n lume, i lucrarea Lui
e simit de preot care reprezint cercul restrns al familiei
Sale, a dreptului Simeon, care-L vede i ca nscut, dar i ca
Cel care va primi rstignirea, sau al proorocite! Ana, care-L
vede ca Mntuitor, sau al celor apropiai de familia Lui care
vedeau c "Pruncul sporea n nelepciune, cretea cu tru
pul i avea har la Dumnezeu i la oameni" (Lc. 2, 35, 38,
40, 52). Acum creteau organele trupeti i facultile Sale
omeneti pentru a putea sliji ca mijloace de comunicare a
nelepciunii Sale dumnezeieti, acum sporea n experlenele omeneti care s poat capta i reda n cuvintele oa
menilor, potrivit nelegerii lor, Taina dumnezeirii Sale i s
poat arta la ce nlime poate ajunge omenescul care are
ca ipostas pe Dumnezeu.
C gesturile preotului de la Proscomidie prefigureaz
pe Hristos care, nscndu-Se, va avea s se rstigneasc o
arat i chipul Lui ca Prunc n potir, deasupra mesei de la
Proscomidie, chip ntemeiat pe viziunea patriarhului Ale
xandru al Alexandriei. Hol, cei ce cunoatem deja pe Hristos
rstignit, putem vedea n Pruncul ce Se nate pe Hristos cel
ce s-a rstignit. n El actele acestea nu mai sunt distanate,
ci constituie ntregimea Persoanei Sale realizate ca om. Ac
tele trecutului se concentreaz n El, nghiind distanele
temporale. Faptele din timp nu se pierd n eternitate, ci
devin coeterne cu eternitatea, i ordinea lor temporal se
schimb n ordine valoric. Jertfa lui Hristos pe cruce ia
primul loc n dimensiunea etern n care vieuiete Hristos
dup nviere, pentru c e fapta de cea mai mare valoare i
eficien comunitar i mntuitoare. Totui Proseomidia se
distinge de Sfnta Liturghie printr-o intensitate mai puin

186

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

accentuat a prezenei lucrtoare a lui Hristos14. Acest fapt


permite nelegerea ieirii cu Evanghelia i a citirii ei, ca
ieire a lui Iisus Hristos la propovduire chiar azi.
Dar ntruct naterea i rstignirea lui Iisus constituie
baza unei lucrri permanente a lui Hristos, deci i ri Pros
comidie i n Sfnta Liturghie, se poate socoti c Iisus e
prezent cu lucrarea Lui ntreag n mod actual prin actele
Proscomidiei, ct i prin cele ale Sfintei Liturghii, n grade
diferite. Aceste dou grade de prezen i de lucrare se
succed, dar uneori se i suprapun. n Hristos cel etern e
lucrtor trecutul, dar i prezentul i viitorul, ntre care dis
tanele au disprut. Trecutul, prezentul i viitorul sunt con
densate, nu desprite. Iar aceasta o triesc i credincioii.
Ei pot tri toate actele lui Hristos ca prezente i ca viitoare.
Ei se pot nchina lui Hristos Cel rstignit odinioar, ca Celui
ce se rstignete acum, i pot s-i concentreze privirea
nti asupra lui Hristos Cel nviat, apoi asupra lui Hristos
care Se nate i se rstignete. Eternitatea Iui Hristos nu e
un gol lipsit de faptele svrite de El n timp, ci e plin de
ele, dar acestea pot fi inversate dup voia i trirea credin
cioilor.
Aa cum n prefacerea euharistic nu se arat numai un
moment trecut din viaa lui Hristos, ci i un act prezent, aa
n pregtirea Agneului ca chip al lui Hristos care Se nate
i se rstignete, nu se arat numai viaa necunoscut a lui
Hristos dinainte de ieirea la propovduire, adic nu se in
dic numai aceast perioad trecut din viaa Lui, ci se
arat i caracterul actual al acelei perioade. Toat Sfnta
14.
Sf. nicolae Cabasila spune: "Pinea a rmas pine, primind
numai calitatea de a fi darul Iui Dumnezeu, i de aceea poart chipul
(tipul) Trupului Domnului n prima vrst, pentru c i acela era dar de
la nceput... De aceea e ca nscut de curnd i aezat n iesle... Darurile
se acoper, pentru c i atunci era nc acoperit puterea lui Dumnezeu
cel ntrupat, pn ce a venit timpul minunilor" (Liturgiae expositio, PG
150, 389).

DESPRE SFNTA LITURGHIE

187

Liturghie nu e numai o istorisire a ceea ce a fcut Hristos


In trecut, ci i o prezen a lui Hristos lucrtor acum. n
Sfnta Liturghie totul e prezent fr a se anula trecutul.
Desprirea ntre trecut i prezent e depit. Hristos este
ieri i azi Acelai. Aflndu-Se n cer. Se afl deasupra des
pririlor proprii timpului. Pioi nine, ntr-o via adncit
duhovnicete, nu trim propriu-zis un prezent separat de
trecut i viitor. Cu ct mbtrnim i cretem duhovnicete,
faptele trecute, pe care odinioar le-am svrit fr s ne
dm prea mult seama de semnificaia i urmrile lor, ne
devin mai prezente i ne preocup mai mult. n prezent e
trit i mai deplin trecutul, i ne este prezent, ca un avertis
ment sau ca o ndejde, i mai puternic viitorul, sau viitorul
nu mai scap de sub vederea noastr cu eficiena lui
proiectat asupra noastr. Am nceput s intrm de aici n
zona eternitii.
Cu att mai mult Se afl Hristos, sub chipul Agneului,
lucrtor n prezent, dar plin de retrirea trecutului i preg
tit spre lucrarea viitoare. i alturi de El este Maica Dom
nului cu toi cei adormii n credina n El, retrindu-i tre
cutul i lucrnd cu ndejde pentru mntuirea noastr. Ba i
toi cei ce cred n Hristos, aflndu-se nc n via. Toi gus
t, cu ct devin mai maturi duhovnicete, eternitatea lui
Hristos, plin de faptele Lui mntuitoare, trecute, dar i
prezente n lucrarea lor. Totui i amintesc de naterea i
de rstignirea Lui i triesc cu El n prezent lucrarea aces
tor fapte ale Lui din trecut i nainteaz spre efectele lor
viitoare n ei. Taina fiinei omului st i n faptul c el nu e
nchis n momentele succesive, ntrerupte i desprite ale
timpului, ci aparine tot mai mult eternitii.
Vom vedea acestea n cele urmtoare, trecnd la expli
carea pe rnd a cuvintelor i gesturilor preotului din cursul
Proscomidiei.
Preotul stnd n mijlocul bisericii, cu faa spre Sfntul
Altar, cere lui Dumnezeu "s trimit mna Lui dintru nli

188

SPIRITUALITATE i COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

mea locaului Su (ceresc), ca s-l ntreasc spre slujba


ce-1 este pus nainte, pentru ca stnd naintea Sfintei Sale
Mese s svreasc neosndit lucrarea sfnt a jertfei
celei fr de snge". Deci puterea lucrtoare a lui Dum
nezeu vine de pe acum asupra preotului i n fiina lui. In
trnd apoi n Sfntul Altar, face trei nchinciuni naintea
Sfintei Mese, srutnd Sfnta Evanghelie, Sfnta Cruce i
Sfnta Mas. nchinciunea e totdeauna ntreit, pentru c
ntreit e Dumnezeu, i nsoit de semnul crucii, pentru c
amintirea crucii lui Hristos trebuie s ne nsoeasc de cte
ori ne gndim Ia Dumnezeu. Iar Sfnta Evanghelie, Sfnta
Cruce i Sfnta Mas sunt Hristos cel ce a nvat, s-a rstig
nit i prezint n continuare pn la sfritul lumii jertfa cea
pentru noi (care se face artat, sub chipul pinii i vinului,
i pe Sfnta Mas), naintea "altarului celui adevrat" (Evr. 8,
2), unde "pururea mijlocete pentru noi" (Evr. 7, 25).
Totul arat o coborre a cerului pe pmnt. "Mna
Domnului" coboar din cer peste preot; aflndu-se n faa
Sfintei Mese vzute, se afl n mod real n faa Mesei celei
nevzute din cer, unde Mielul st pururea r\junghiat ntre
tron i cele patru fiine i cei douzeci i patru de btrni
(Apoc. 5, 6).
nchinarea de trei ori cu vemintele n mn, o dat cu
rostirea cuvintelor: *Dumnezeule, curete-m pe mine,
pctosul", apoi iari la nceputul Proscomidiei, precum i
nainte de ieirea cu darurile i de prefacere, arat cum
sporesc gradele prezenei Sfintei Treimi, i n primul rnd a
lui Hristos, cum i contiina preotului despre acest fapt
care-1 umple tot mai mult de sentimentul pctoeniei sale.
Apoi preotul se mbrac n ody'diile preoeti, care-1 ri
dic din planul vieii obinuite i-l arat mpodobit n ve
mntul de curenie i de lumin al harului, i prin care va
lucra cele ale mntuirii, se va ncinge cu putere i va face
activ harul preoiei sale n mplinirea acestei slujbe.

DESPRE SFNTA LITURGHIE

189

Dup aceea se spal pe mini i se roag ca aceast


splare vzut s fie nsoit de splarea nevzut a sufle
tului de toate gndurile strine, scufundat n cele nevino
vate, ca nconjurnd astfel jertfelnicul pe care Se aduce
prin el jertf nsui Domnul nostru, s fie n stare s aud
glasul laudei ce I-o aduc ngerii i s poat vesti cu nele
gere i cu efect mntuitor minunile mntuitoare ale Dom
nului. Cci minuni face Domnul prin jertfa Lui i minune e
coborrea Celui Atotputernic la starea de jertf pentru ca
s ne nale i pe noi la blndeea i jertfelnicia Lui, de care
e legat mntuirea noastr. Contient de micimea sa n ra
port cu lucrarea sfnt pe care o ncepe, mijlocind prin ea
jertfirea lui Hristos pe Sfnta Mas, preotul continu s se
roage: "Izbvete-m, Doamne, i m miluiete".
Venind apoi la proscomidiar, dup ce se nchin iari
de trei ori, cernd: Dumnezeule, curete-m pe mine, p
ctosul", preotul arat c nu svrete numai un simbol
gol de prezena lui Hristos, ci c n ceea ce va svri, pre
zena prin lucrare a lui Hristos va fi i mai accentuat.
Dup aceast nchinare, preotul duce prescura i copia
cu amndou minile pn n dreptul frunii, artnd c
pornete pregtirea jertfei mntuitoare a lui Hristos de la
amintirea iconomiei mntuirii, a crei temelie a pus-o
Hristos prin rstignire i prin curgerea sngelui din coasta
Lui strpuns cu sulia, snge prin care s-a fcut izvorul
nemuririi oamenilor. Prescura cu copia lng ea reprezint
i are ntr-un anumit grad pe Hristos, Care pe de o parte s-a
rstignit, pe de alta se va rstigni, plin de amintirea i de
continuarea ei n fiina Lui. Trecutul l leag cu viitorul prin
prezent, prin intenia de a-1 menine venic n Sine i de a-1
face eficient pn la sfritul lumii. Sngele lui Hristos curs
odat va drui nemurirea pn la sfritul lumii tuturor
celor ce-1 vor bea n taina Euharistiei, cci n el e nsi
dumnezeirea lui Hristos, e viaa nemuritoare, cum nu e n
sngele - primit prin prini - celui ce se nate de la Adam.

190

SPIRITUALITATE ICOM UH IUH E N LITURGHIA OR TO D O X

Dar ca s se poat bea continuu de toi cei ce cred n EI,


acest Snge trebuie s fie mereu gata spre a se da.
Dup acest preambul, preotul binecuvintez iari n
semnul crucii prescura cu copia, reamintind, prefigurnd i
actualiznd ntr-un anumit grad rstignirea trupului lui
Hristos, rostind, ca la nceputul oricrei ierurgii sau slujbe,
cuvintele: "Binecuvntat este Dumnezeul nostru, totdeau
na, acum i pururea i n vecii vecilor. Amin". Binecuvntat
s fie Dumnezeu n veci de ctre noi, deci i noi s avem
prilejul s-L binecuvntm n veci pe El, Care a binevoit ca
Fiul Su s Se fac om din dragoste negrit pentru noi,
sau pinea cereasc a vieii s se fac trup omenesc, care
s se jertfeasc pentru noi i s ni se dea sub chipul pinii
ce hrnete viaa noastr, ca pine spre viaa venic a
trupului nostru.
Prin cuvntul nostru de laud adresat lui Dumnezeu,
fcut nou posibil prin trup, artm c ni s-a dat cuvntul
spre a-1 folosi n primul rnd spre lauda noastr i binecu
vntarea lui Dumnezeu, spre a rspunde cu lauda noastr
darurilor Lui i cuvintelor ce ni le spune El nti prin toate
lucrurile i binefacerile ce ni le-a dat i continu s ni le
dea. Cci toate i au originea ultim i unitar n Cuvntul
ipostatic dumnezeiesc. Laudei lui Dumnezeu trebuie s-I
nchinm prima dat orice cuvnt al nostru, care i are ori
ginea n El, mai ales cnd urmeaz s primim darurile Lui
i cu deosebire darurile mntuirii noastre prin Fiul Lui cel
ntrupat. Toate cuvintele noastre pornesc din Cuvntul
ipostatic dumnezeiesc i trebuie s fie un rspuns la cuvin
tele Lui. Cuvntul nostru prim binecuvintez pe Dumnezeu
Cuvntul (i inclusiv pe Tatl i pe Duhul Sfnt), dar face
semnul crucii peste prescur, sau peste pinea ce ni s-a
dat, ca mijloc de susinere i ca chip al trupului nostru din
care i va lua i Fiul Su trupul spre a-1jertfi Tatlui pentru
noi i spre pilda noastr. Numai printr-un trup jertfit se
poate cineva uni n mod curat cu ceilali frai ai si. Numai

DESPRE SFNTA LITURGHIE

191

un trup jertfit se uit pe sine i e curat de plcerea carnal


i lipsit de orizont a egoismului. Numai un trup jertfit e un
trup nduhovnicit i dttor de viat altora. Aceasta ne-o
arat Hristos prin trupul Lui jertfit.
Cuvntul implicnd sufletul nelegtor i comunitar,
trupul omenesc i pinea formeaz cele trei componente
sau daruri principale ale realitii vieii noastre. Pinea ne
ntreine trupul, fcnd din el cnd se umple de viaf spi
ritual mijloc de sesizare i rostire a Cuvntului dumneze
iesc. Trupul hrnit de pine face posibil cuvntul nostru
care trebuie adresat n primul rnd lui Dumnezeu i apoi
semenilor notri cu iubire. De aceea prin trupul Su, Fiul lui
Dumnezeu ne poate drui viata venic, jertfindu-Se sau
dndu-ni-Se ca mncare sub chipul pinii pmnteti ce
ntreine viata noastr pmnteasc, prin care ne pregtim
spre viata cea venic, cereasc. Cuvntul semenului ca
atenfle a lui fat de noi, ca expresie comunicat nou a
sensurilor existenei, experiat de el, ne hrnete, pentru c
se hrnete din cuvntul desvritei iubiri i cuprinztor al
tuturor sensurilor afltoare n Cuvntul dumnezeiesc. Cu
vntul dumnezeiesc ce-i arat iubirea suprem n jertfirea
trupului Su este pentru noi pinea vieii noastre venice.
El include i pinea vieii noastre pmnteti n Sine. El Se
unete cu trupul nostru, cum se unete i cuvntul nostru
cu trupul nostru care se hrnete i cu pinea, ntruct e
trup cuvnttor, prefcnd-o n el. De aceea trupul nostru
se umple prin cuvnt de un coninut spiritual i de viat
spiritual cu att mai mult cu ct se unete mai mult cu
Cuvntul dumnezeiesc. Trupul nostru pe care-1 ia Cuvntul
dumnezeiesc e prefcut astfel n pinea vieii, care ncepe
acum s se actualizeze spre viaa noastr venic i pentru
care preotul binecuvinteaz pe Dumnezeu n Treime, n
numele comunitii.
Menionm c prescur nseamn aducere, aducerea
pinii ca susintoare a vieii noastre, deci n fond aduce

192

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

rea noastr lui Dumnezeu. Dar ntruct noi aducem ceea ce


avem de la Dumnezeu, e i o aducere a Fiului Su, Care S-a
fcut trup In numele nostru. De aceea prescura are pe ea
o pecete format din semnul crucii i pe cele dou pri de
sus ale crucii literele IS HS, iar pe cele dou pri ale bra
ului de jos: HI KA, ceea ce nseamn n total: Iisus Hristos
nvinge. De acum numai partea aceasta reprezint trupul
lui Hristos. Prescura ntreag din care se scoate aceast
parte reprezint pe Maica Domnului, care la rndul ei repre
zint ntreaga umanitate ce se druiete lui Dumnezeu prin
ea 15. Partea aceasta care reprezint trupul lui Hristos poar
t de la natere crucea biruitoare, crucea care rmne ntiprit n El n veci, deci i dup ce a suportat-o. Dar prin
cruce Hristos a biruit moartea, pentru c a biruit pcatul
afirmrii egoiste de sine, care e pricina morii. Crucea n
vinge moartea pentru c nvinge plcerea pcatului, pentru
c e jertfa de sine adus de Hristos Cel fr de pcat lui
Dumnezeu i, prin aceasta, nlturarea pcatului despri
tor dintre om i Dumnezeu, izvorul vieii.
n Liturghierul romnesc aceast parte se numete agne (din slavonescul nsemnnd miel, care are origine co
mun cu latinescul agnus). n Liturghierul grec i se spune
numai "sfnta pine", sau "pecetea"16. Dar faptul c preotul
spune cnd taie aceast parte din dreapta i stnga "miel",
arat c nu e greit s i se spun "agne".
Dup aceea preotul nseamn din nou de trei ori cu co
pia prescura n semnul crucii, zicnd de fiecare dat: "intru
15. Patriarhul Gherm an al Constantinopolului zice: "Iar prescura
(prosfora), care se num ete i pine i binecuvntare i prg, din care
se taie trupul Domnului, nchipuiete pe Prea Curata Fecioar, care,
dup bunvoina Tatlui i nvoirea Fiului Su, a Cuvntului, i dup
slluirea dumnezeiescului Duh - primind In sine pe Unul nscut Fiul
lui Dum nezeu i Cuvntul, L-a nscut Dumnezeu desvrit i om
desvrit" ( Theoria mystica, PG 98, col. 397 CD).
16. IepatiKov. Ed. Sf. Sinod al Bisericii Eladei, 1971, p. 65.

DESPRE SFNTA LITURGHIE

193

pomenirea Domnului i Dumnezeului i Mntuitorului nos


tru Iisus Hristos". Acum nu mai binecuvintez numai pe
Dumnezeu In general, ci pomenete pe Hristos Mntuitorul
ndeosebi. Atenia se concentreaz la persoana lui Hristos
i la tot ce a fcut El pentru mntuirea noastr. i ndat
preotul desparte cu copia partea prescurei cu pecetea din
latura dreapt a ei, zicnd: "Ca un miei spre junghiere S-a
adus". Apoi din latura stng, zicnd: "i ca o oaie, fr de glas
mpotriva celui ce-o tunde, aa nu i-a deschis gura Sa"17.
Dei tierea aceasta reprezint nceputul despririi tru
pului Domnului din Fecioara, deci naterea Lui, totui gn
dul e ndreptat spre Mielul care Se jertfete, adic spre
rstignire. Aceasta mai vrea s spun c i n natere e
implicat rstignirea. Ieirea n lume ca om din Fecioara
Maria implic n ea naintarea spre rstignire. De fapt noi
cei de azi cugetm pe Hristos cu toate cele svrite cu El:
cu naterea i cu rstignirea, sau cu naterea acceptat n
vederea rstignirii.
Iar simbolul pinii care se vede e unit cu simbolul Mie
lului, care nu se vede, dar de care se vorbete. i gestul
tierii unete n sine att amintirea nelipsit de o anumit
actualizare a naterii lui Hristos i a rstignirii Lui, ct i a
Mielului care Se jertfete pentru noi. Cel ce Se nate e Mie
lul care Se va jertfi, singurul jertfit. El Se nate ca Miel de
jertf. Dar Se nate i cu trup ce se d spre mncare i se
va da pururea.
Prin Miel se indic mai accentuat faptul c Hristos e
pine vie i Miel ce Se jertfete. Pinea e fcut s fie mn17.
n Liturghierul grec, ed. cit., p. 65, se folosete pentru prima
desprire cuvntul npopatov, care ar putea fi tradus cu "oaie, i pentru
a doua tiere, cuvntul oqivo. Aceast ordine reproduce exact ordinea
din textul Septuagintei Is. 53, 7. n romnete s-a inversat. Dar 7tpo(3axov
are i nelesul de miel.
Prin aceasta se unete iari amintirea Naterii, cnd Iisus e Mielul
mic destinat jertfirii, cu amintirea Mielului mai m are, care se va rstigni.

- Spiritualitate i comuniune n Liturghia Ortodox

194

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

cat, i Mielul s fie jertfit. Hristos e Pinea contient ce


Se d voluntar spre mncare i Mielul contient ce Se jert
fete de bun voie. Spunndu-I-se de acum 'Miel fr de
glas", se arat c El a suferit durere prin rstignire i, n
acelai timp, c El a primit aceast durere cu toat blnde
ea, fr s protesteze sau s Se plng. Cine protesteaz
i se plnge e slab. Hristos era slab ca om, dar n supor
tarea durerii era tare pentru c era totodat Dumnezeu.
Aceasta e mreia uluitoare a lui Dumnezeu descope
rit n Hristos: Dumnezeu Se face Miel de jertf, fr s Se
plng, Miel care-i stpnete durerea cu puterea bln
deii, capabil s mblnzeasc pe oamenii ispitii la ceart,
la ur, la proteste i la plns. El a fcut-o aceasta pentru a-i
preface pe oameni din fiare n miei, care nu-i apr prin
ur, prin ceart i prin protest interesele lor. El, Care putea
gri cu glas care s ntreac orice tunet, accept s primeas
c moartea fr s crteasc. El, Care putea pleda nevi
novia Sa infinit mai convingtor dect orice avocat, tace.
E mai tare smerenia i nevinovia care tace dect orice
artare a ei prin cuvnt. Sfntul Efrem irul zice: "Maria pur
ta Copilul tcut n care erau ascunse toate graiurile"18. "Era
tcut ca un prunc mic, i n acelai timp ddea tuturor fp
turilor toate poruncile Sale'"19. Cine tace din nelepciune
are n el nu numai blndeea, ci smerenia ce nu vrea s se
impun, cci nu e stpnit de frica de a nu fi luat n seam,
dar i toate nelesurile i toate cuvintele sau raiunile lu
crurilor cu neputin de exprimat n mod distinct. n bln
dee e contiina puterii infinite i a nelepciunii atotnelegtoare i atotcuprinztoare. Cel blnd se odihnete sigur
de sine n aceast nelepciune. Tot Sfntul Efrem irul mai
spune: "Biruitorul a cobort jos pentru a fi biruit, nu de Satan, pentru c pe acesta l-a biruit i l-a necat. El a fost bi
ruit de iudeii ce L-au rstignit. Dar El a biruit prin dreptatea
18. Lobgesang der Wuste, p. 10.
19. Op. cit., p. 11.

DESPRE SFNTA LITURGHIE

195

Sa i a fost n acelai timp biruit de buntatea Sa"20. A


nvins pentru c S-a lsat nvins de bunvoie, din buntate.
El a biruit ntruct S-a lsat biruit. 'El a biruit pe cel tare i
a fost biruit de cei slabi. Ei L-au rstignit pentru c li S-a
predat El nsui. El S-a lsat nvins ca s nving. El a nvins
n ptimirile primite de bunvoie. A nvins prin mila Sa"21.
numai acest Miel poate mntui, pentru c numai El
poate nnobila pe oameni, imprimndu-le simirea de Miel.
Dac n starea de pcat omul este homini lupus, n Hristos
se poate ajunge la starea de hom o homini agnus. Din jert
fa Lui se poate da celor ce cred n El puterea unei mori
care implic n ea suprema putere a Duhului, care nltur
omorrea Duhului din om prin Duhul cu care poate nvinge
moartea. Cei din Vechiul Testament au simtit vag - prin re
velaia de acolo - c mielul reprezint prin blndeea lui
umanitatea mntuit. Dar numai Fiul lui Dumnezeu a putut
nfptui n Sine acest nceput al adevratei umaniti, al
umanitii mntuitoare i mntuite. Mielul pascal din Ve
chiul Testament arta vag nzuina omenirii de a "trece" de
la robia pcatului la libertatea stpnirii peste pcat i
comuniunii iubitoare cu Cel Atotputernic fat de pcat. Fiul
lui Dumnezeu cel ntrupat, Mielul adevrat, ne trece cu ade
vrat la aceast libertate, cci El este i ca om unit cu Tatl,
a Crui libertate atotputernic nu e stpnit de nimic.
Libertatea Lui neslbit i-a artat-o n primirea crucii.
Cci n druirea de Sine, pn la moarte, fr opunere, din
iubire, Se arat n cea mai mare libertate i putere.
i numai ieirea noastr din limitele sinelui egoist ne
pune n legtur cu El, izvorul vieii i al libertii. Sfntul
Efrem irul zice: "Silit de acest Miel al vieii, moartea a dat
din sine pe drepii care au ieit din gropile lor". Blndeea
nvinge prin sigurana de sine slbiciunea ce se manifest
20. Op. cit., p. 45.
21. Ibidem.

196

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

n ur, n ucidere, n moartea celor ce se ursc. Ea poate


aduce la via victimele urii, cci n ea e puterea lui Hristos.
El a putut nvinge moartea pe care I-au produs-o cei plini
de ur, pentru c a rmas tare, a trecut cu sufletul tare prin
moartea trupului. "ntre miel i Miel stteau apostolii. Ei au
mncat mielul pascal, dar i Mielul adevrat. "Apostolii st
teau ntre simbol i realitate. Ei au vzut cum s-a rupt sim
bolul i cum a aprut realitatea"22.
Se mai poate spune c, precum Hristos ca Mielul ade
vrat, blnd prin contiina triei i a iubirii Sale, a nlturat
mielul incontient, ca simbol, tot aa Pinea adevrat care
se preface n Trupul Lui, ca pinea ce se druiete volun
tar din iubire, a nlturat simbolul pinii nedospite. Sfntul
Efrem irul zice, urmnd lui Hristos (In. 6, 58): "Prin pinea
pe care ne-a frnt-o Domnul, a disprut pinea nedospit,
din care, mncnd, cei ce mncau mureau"23. Iar Simeon
Tesaloniceanul zice la rndul su: "Iar preotul scond din
mijlocul prescurei acea prticic de pine dospit, arat
prin aceasta cum din firea noastr, iar nu din alt fiin, S-a
ntrupat Mntuitorul, i din o femeie binecuvntat i sfnt,
din cea pururea fecioar'"24. Pinea nsufleit a Trupului Su
se desprinde din pinea nsufleit a trupului Maicii Sale.
Plasarea n prezentul continuu a celor ce le svrete
preotul la Proscomidie, fr s se uite c aceasta o face pe
baza trecutului, se arat nu numai n emoia cu care preo
tul mplinete aceste acte, ci i n dialogul dintre diacon i
preot. De fapt preotul d la trecut numai cuvintele din Is.
53, 7, care arat i ele c Isaia vede viitorul lor n trecut,
iar prin preot se perpetueaz n prezent lucrarea mntui
toare a lui Hristos n baza jertfei trecute. De aceea, dup ce
preotul a scos Agneul din prescur, diaconul zice la pre
22. Op. cit., p. 47.
23. Op. c/f., p. 48.
24. Op. c/t., p. 97.

DESPRE SFNTA LITURGHIE

197

zent ctre preot: "Junghie, printe", iar preotul njunghiind


n chip cruci, sau sfiind prin cruce Mielul dumnezeiesc,
identic cu Pruncul ieit din trupul Fecioarei, spune: "Junghie-se Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridic pcatul lumii,
pentru viaa i mntuirea lumii".
njunghierea cruci se face dup aezarea Agnetului
cu fafa n jos, artnd c ntruparea i jertfa lui Hristos s-a
fcut pentru cei de jos, pentru folosul lor i c jertfa depli
n a lui Hristos are ca premis smerenia Lui deplin, pn
la ascunderea total a fetei Sale, n care licrea Dum
nezeirea. Aceasta o arat preotul nc i mai nainte, spu
nnd n continuare, dup Isaia, la tierea Agnetului din par
tea de sus indicnd venirea lui Hristos de sus: "ntru smere
nia Lui judecata Lui s-a ridicat ", adic n smerenia Lui s-a
artat nelepciunea judecii Lui nalte, criteriul judecii
adevrate a faptelor omeneti. Cine nu se smerete nu se
nalt ca om n judecata lui. Aceast smerire sau chenoz
e att de mare, pentru c Cel ce a asumat-o e dintr-un
neam, dintr-o obrie suprem, pe care n-o poate spune
nimeni, fapt exprimat de preot n continuare, tot dup
Isaia: "Iar neamul Lui cine-1 va spune?". Hu poate spune ni
meni neamul Lui necunoscut care, dup atta smerenie, se
ridic din nou pn la suprema nlime de unde a venit.
Neamul Lui e mai presus de cuvnt. Dar nici neamul Lui de
jo s nu poate fi spus, pentru c nu are un tat care e legat
cu un neam.
Aceasta o spune i n mod direct preotul dup aceea,
la rugmintea la prezent a diaconului: "Ridic, printe ", fapt
care indic din nou o actualitate prezent att a naterii,
ct i a morii, dar i a nlrii lui Hristos. Preotul scoate de
tot Agnetul din prescur, prinzndu-1 cu copia din dreapta,
zicnd n toate cele trei sensuri: "C s-a ridicat de pe p
mnt viaa Lui". Scoaterea Agnetului nseamn n acelai

198

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

timp naterea Lui din Fecioar, dar i ieirea i nlarea Lui


dintre oameni, prin moarte25.
O anumit prezen bazat pe trecut a jertfei lui Hristos
o exprim i dialogul dintre diacon i preot, cnd preotul,
aeznd Agneul cu faa n jos, la cuvntul diaconului:
'Junghie, printe", l taie cruci pn la coaj, artnd moar
tea lui Hristos, dar nu desfiinarea ipostasului Lui. ntors cu
faa n jos, Agneul e tiat pn la coaj n semnul crucii,
artndu-se c a suferit o adevrat sfiere a trupului prin
moarte, i aceasta cu faa ctre oameni, sau n favoarea
lor, fr a nceta ca unitate de persoan.
Dup ce a primit moartea, faa lui Iisus se ntoarce n
sus, artnd c moartea primit pentru oameni e jertfa
adus Tatlui. Dar prin aceasta moartea Lui se face i izvor
de putere. Moartea Lui adevrat, dar i puterea Lui ndat
dup moarte, se arat n faptul c din coasta Lui au ieit
sngele i apa preacurate pline de Duhul Sfnt, snge care
va da via nemuritoare celor ce-1 vor bea i ap cu care se
vor spla pcatele celor ce se vor boteza n numele Sfintei
Treimi. Dar chiar sngele Lui, pe care-1 vor bea cei ce cred
n Sfnta mprtanie, are n el i ap, cci nu numai sn
gele, ci i apa este principiu de via pentru trupul ome
nesc. Trupul nostru nainteaz spre eternitate cnd i curete de pornirea spre pcat sngele i apa din el i se
umple de Duhul Sfnt prin sngele i apa preacurate ce au
curs din coasta lui Hristos.
De aceea preotul, dup ce mpunge cu copia sub nu
mele Iisus, adic n omul Iisus, ntors prin jertfa Lui, n nu
mele umanitii ndeobte, cu faa spre Tatl, fa pe care
acum Tatl o iubete n fiecare om (cum zice Sfntul Chirii
25.
Sf. riicolae Cabasila, op. cit, PQ 150, col. 384: "C precum
aceast pine a fost desprit din cea de aceeai fire pentru a se aduce
lui Dum nezeu i a se sfini, la fel i Domnul a plecat dintre oameni, de
a cror fire S-a fcut prta, i ca un miel a fost dus la junghiere i n
felul acesta s-a ridicat de pe pmnt viaa Lui".

DESPRE SFNTA LITURGHIE

199

din Alexandria n nchinare n Duh i Adevr), toarn ndat


n potir vin i ap, zicnd nti cuvintele: "Unul din ostai cu
sulia coasta Lui a mpuns", apoi cuvintele: "i ndat a curs
snge i ap; i cel ce a vzut a mrturisit i adevrat este
mrturisirea Iui" (In 19, 34-35).
Precum pinea e trupul virtual, aa vinul i apa sunt
sngele virtual al lui Hristos. Precum pinea se va preface
n Trup, aa i vinul i apa se vor preface n Sngele ce va
curge din trupul jertfit al lui Hristos. Sfntul Ciprian struie
asupra amnuntului din Evanghelia lui Ioan (In 19, 34-35),
anume c din coasta lui Iisus a curs snge i ap, i afirm
c i la Cina cea de Tain Iisus a amestecat vinul cu apa.
De asemenea spune c apa reprezint unirea lui Hristos cu
credincioii (Epist. LXIII ctre Caecilius, 13). Mai trziu s-a
afirmat, mpotriva arienilor, c apa e simbolul firii ome
neti, unit cu cea dumnezeiasc n ipostasul Cuvntului
(Sfntul Simeon Tesaloniceanul, Despre Sfnta Liturghie,
cap. 92). ntr-o icoan romneasc pe sticl, Hristos e re
prezentat ca eznd pe o lavi cu crucea la spate, iar din
El crescnd o vi din ai crei struguri El stoarce vinul n
potir. Tot aa, n reprezentarea Lui ca Prunc n potir, dea
supra mesei de la Proscomidie, crete din El o vi. Vinul
ce curge din El e Sngele Lui, sau Sngele ce curge din El
e vinul prefcut n Snge. E aceeai depire a distanei a
dou faze din viaa Lui. Natura e destinat personificrii n
om, datorit trupului ce-1 poart acesta, dar apoi e i hristificat, datorit trupului asumat de Hristos. Reprezentarea
Lui ca vi ce ne d s bem butura ntritoare a viei Lui e
i o urmare a cuvntului Su: "Eu sunt via" (In 15, 1 .u.).
Binecuvntarea ce o d preotul amestecrii vinului cu
ap din potir arat din nou c n ea ncepe s se afle de pe
acum ntr-un anumit grad puterea lui Hristos care i-a vr
sat sngele pentru noi, dei n acelai timp sunt i un dar
al nostru prin cuvintele binecuvntrii: "Binecuvntat este
amestecarea sfintelor Tale, totdeauna, acum i pururea i

200

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

n vecii vecilor. Amin"26. Ele sunt de pe acum ale lui Dum


nezeu i sfinfite, att pentru c sunt druite lui Dumnezeu,
ct i pentru c prefigureaz sngele omenesc al Fiului
Su, druit Tatlui pentru noi, sngele In care se afl i vi
nul i apa prefcute; sunt ale lui Dumnezeu i sfinite, pen
tru c, fiindu-ne date nou de Dumnezeu spre viaa pmn
teasc, le ntoarcem prin Hristos care i le-a nsuit deplin
curite i sfinite prin prefacerea n Trupul i n Sngele Lui.
Preotul acoper apoi potirul cu acopermntul rnduit
pentru el. Dar discul cu Agneul rmne nc descoperit,
pentru c lng Agne se vor aeza i miridele (prticelele)
pentru sfini, pentru vii i mori, dar n potir nu se va vrsa
vin pentru acetia, pentru c acetia nu au fost rstignii
pentru viaa lumii. Potirul e acoperit, pentru c i sngele e
acoperit deplin n trup, pe cnd trupul e descoperit, dei
mbrcat, i deci oarecum n comunicare vzut cu alii.
Agneul are forma ptratului pentru c Hristos-omul re
prezint umanitatea ntreag rspndit n toate cele patru
direcii n care se mic persoana uman, sau umanitatea,
fr s fie infinit n fiina i n continua ei actualizare.
Preotul scoate, dup cele svrite pentru Agne, o pr
ticic mai mare, n form de triunghi, pentru Maica Dom
nului, apoi prticele mai mici, tot n form de triunghi, pen
tru sfini. Fpturile contiente, avnd o baz n creaiunea
general, se nal cu mintea, cu vrful subiat al persoanei
lor spre Dumnezeu. n vreme ce taie i aaz prticica pen
tru Maica Domnului de-a dreapta Agneului, preotul zice:
"ntru cinstea i pomenirea prea binecuvntatei, slvitei
Stpnei noastre, de Dumnezeu nsctoarei i Pururea
Fecioarei Maria, pentru ale crei rugciuni primete, Doam
ne, jertfa aceasta ntru jerfelnicul Tu cei mai presus de
ceruri". Sfntul Nicolae Cabasila are n locul cuvntului
26.
n grecete se spune: "unirea". Aici cele dou firi ale Domnului
se unesc, nu se amestec.

DESPRE SFNTA LITURGHIE

201

"ntru cinstea", "ntru slava". Jertfa lui Hristos i pregtirea


prefacerii ca jertf a Lui n Sfnta Liturghie e i spre slava
Maicii Lui. Cci n aceast jertf s-a artat i se va arta
spre ce mare rezultat S-a ntrupat Fiul lui Dumnezeu din Ea.
Dar Agneful neprefcut este nc jertfa comunitii. De
aceea preotul se roag ca pentru rugciunile Maicii Dom
nului s primeasc Hristos jertfa comunitii n jertfelnicul
cel mai presus de ceruri, pentru a o preface n jertfa trupu
lui Su, care va include astfel n ea i jertfa comunitii.
Dar aceste cuvinte mai au i alt sens. Viaa preacurat
i de rugciune a Maicii Domnului a fcut cu putin ca
Domnul s-i ia trup din trupul Ei spre a Se aduce jertf
pentru mntuirea noastr. Acum iari Ea, reprezentat
lng Agne, sau lng chipul trupului Fiului Ei, dar i ca
prticic din trupul omenirii, concentrat n prescur ca n
chipul trupului Maicii Domnului, se roag n fruntea ntregii
comuniti ca acest Agne s fie primit n jertfelnicul cel
mai presus de ceruri i prefcut n trupul jertfit al Fiului Ei,
care va reprezenta, o dat ce e luat din prescur, sau din
pinea oferit de comunitate i ndeosebi din chipul trupu
lui Ei, jertfa comunitii i a Maicii Domnului nsi. Comu
nitatea ntreag e reprezentat de pinea pe care o ofer
lui Dumnezeu, ca El s o primeasc n jertfelnicul cel mai
presus de ceruri i s o prefac prin Duhul Sfnt n trupul
lui Hristos. Dar i Domnul nsui i va preface pinea ofe
rit n Trupul Su spre a-1 aduce ca jertf n continuare pen
tru noi i pentru a se drui oamenilor. Dar El nu o face
aceasta n faa unei umaniti pasive, care nu se bucur de
ceea ce se svrete, care nu o dorete i nu o ateapt
i nu se roag pentru aceast prefacere i aducere ca jertf
a lui Hristos pentru ea. Prefacerea i aducerea ca jertf
pentru oameni a Domnului poate lucra eficient asupra lor
numai cu voia lor. Dac prin mprtirea de Trupul Dom-

202

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

nului i de Sngele Lui se urmrete sfinirea noastr,


aceast sfinire, zice Cabasila, "nu ni s-ar putea comunica
dac nu ne-am face disponibili pentru ea"27. Iar starea
aceasta ne-o pot drui rugciunile, psalmii i tot ce se svr
ete i se spune n Sfnta Liturghie cu sfinenie. Acestea ne
sfinesc i ne dispun pe de o parte pentru a le primi, pe de
alta, pentru a contribui ca jertfa Domnului s fie primit ca
jertf a noastr n jertfelnicul cel mai presus de ceruri.
Maica Domnului i unete rugciunile Ei cu rugciunile
comunitii pentru primirea Agneului i pentru prefacerea
lui n Trupul jertfit al Domnului n jertfelnicul cel mai pre
sus de ceruri, prin lucrarea Sfntului Duh. De aceea i se
aduce Ei slav.
Aa cum Hristos nu S-a ntrupat desprit de umanitate,
ci mijlocind ntre ea i Dumnezeu, nici Maica Domnului nu
s-a rupt din aceast legtur i nici de prefacerea euharistic a pinii, n Trupul Lui jertfit. Ea se roag Lui pentru ca
s fie primit i jertfa ei, reprezentat de prticica ei, i a
Agneului ce nchipuie trupul luat din Ea ca trup real al Lui
jertfit i primit n jertfelnicul cel mai presus de ceruri".
Jertfelnicul cel mai presus de ceruri" e nlimea spiri
tual din faa Tatlui, unde a intrat cu jertfa Sa de pe
Qolgota i unde rmne Hristos permanent, prefcnd n
acest trup jertfit i jertfa de pine a comunitii care se
apropie i ea de aceast suprem nlime, unde Se afl El
n stare de jertf. Acesta, dimpotriv, aducnd o singur
jertf pentru pcate, S-a aezat n vecii vecilor la dreapta
lui Dumnezeu... i avnd mare Preot peste casa lui Dum
nezeu, s ne apropiem cu inima curat ntru deplintatea
credinei, curindu-ne prin stropire inimile de orice cuget
ru" (Evr. 10, 12, 22).
Maica Domnului e acolo sus, la dreapta Fiului su jert
fit, folosindu-se de jertfa Lui, umplut fiind de Duhul Lui de
27. Op. cit., P. G. 150, 370.

DESPRE SFNTA LITURGHIE

203

jertf i de slava Lui de pe urma acestei stri. Faptul aces


ta l spune preotul cnd aaz prticica Maicii Domnului la
dreapta Agnetului: "De-a dreapta a sttut mprteasa n
hain aurit mbrcat, nfrumuseat'. St la dreapta Lui,
cum a stat lng El i pe Golgota. St Ia aceast suprem
nlime a slavei, imediat dup cea a Fiului, dar rugndu-se
totui Lui pentru a preface darurile noastre n Trupul i
Sngele Lui jertfit. Pomenirea" Ei nu nseamn rugciune a
noastr pentru o i mai mare nlfare a Ei - dei orice pre
facere a darurilor noastre n trupul jertfit al Fiului i atra
gerea noastr la o i mai mare unire cu El pune i slava Ei
ntr-o mai mare evident -, ci o nou laud a Ei28.
Prticelele pentru ngeri, prooroci, apostoli, ierarhi, mu
cenici, cuvioi (monahi), doctori fr de argini (mari bine
fctori ndeobte), Ioachim i Ana i toi sfinii. Sfntul
Ioan Gur de Aur, sau Sfntul Vasile cel Mare, sunt aezate
de-a stnga Agneului, la aceeai nlime cu el, artndu-se
c i ei se bucur de slava n care Se afl Domnul cel rstig
nit i nviat, dar nu se afl n aceeai intimitate cu Hristos
cel slvit, ca Maica Lui. Prticelele care i reprezint se scot
rostindu-se aceleai cuvinte: "ntru cinstea i pomenirea... ".
Li se cere i lor s se roage pentru cei din biseric, dar
acestor rugciuni nu li se mai spune "mijlociri" (peaiTeiai) i
28.
Pr. Petre Vintilescu explic cuvintele de la scoaterea miridelor,
nti cu un text din Sf. riicolae Cabasila (Op. cit. col 388 D): "Cnd se zice
la proseom idia miridelor: "ntru cinstea i pom enirea... Stpnei noastre,
d e Dum nezeu nsctoarei...", i a altor sfini, e ca i cum am spune:
Mulumescu-i ie, c prin m oartea Ta uile vieii ne-ai deschis; c i-ai
ales Maic dintre noi, c noi oamenii am dobndit atta mrire, nct
avem mijlocitori pe sfinii d e aceeai fire cu noi i c ai druit atta tre
cere celor de acelai neam cu noi". Apoi Pr. P. Vintilescu continu: "De
vrem e ce sfinii s-au unit cu Hristos i s-au sfinit printr-nsul, gsindu-se
astfel n jurul slavei dumnezeieti, ei pot s ne ajute i pe noi, prin solirile lor, s ne unim cu ei. Aducnd deci miride ntru cinstea i pom enirea
lor, aceasta vine n folosul sau n sprijinul nostru, ca i pom enirile ce se
fac la icoanele lor" {Liturghierul explicat, Bucureti, 1972, p. 125).

204

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

nici nu se mai cere ca prin ele s fie primit Agneul n cer


pentru prefacerea n Trupul i Sngele Domnului, ci li se
spune simplu rugciuni i de la ele se ateapt simpla cer
cetare sau ajutorare a credincioilor. Aducerea darurilor ce
se vor preface n Trupul i Sngele Domnului se face totui
i "ntru cinstea" lor, cci primind credincioii pe Hristos, ei
l vor luda nu numai pe El, ci i pe sfinii care L-au fcut
cunoscut i primit prin mrturisirea i viaa lor. n acest
sens se face i pomenirea lor iar nu pentru ca s fie iertai
de pcate. Hu se cere rugciunea lor pentru nfptuirea
prefacerii n Trupul jertfit al Domnului, cci ei n-au avut un
rol nici la ntruparea Domnului, nici n-au stat lng El rugndu-se i suferind pe Golgota i, deci, dei se roag i ei
lui Hristos pentru noi la nlimea la care ei se afl lng El,
nu au nici acum o contribuie la continuarea strii de jertf
a Domnului i la realizarea prefacerii.
Dar n orice caz, prefacerea pinii n Trupul lui Hristos
i mprtirea credincioilor de El n Euharistie, i n orice
Tain, nu se nfptuiete dect n prezena rugtoare i
plin de bucuria contient a ntregii Biserici din ceruri.
Contrar Liturghierului grec, n Liturghierul romnesc
din 1956 lipsete prticica pentru ngeri, i numrul de
nou prticele se obine prin desprirea celei a Sfntului
Ioan Boteztorul de ale celorlali prooroci. Dar aceasta ni
se pare nefiresc. Expresia "ntru cinstea"' arat c jertfa
Domnului are pentru sfini mai mult rostul de a pune n
relief cinstea sau slava lor, ca a unora ce au crezut n
Hristos. Iar acest rost l are i pentru ngeri. Toat Biserica
din cer e slvit n prefacerea euharistic. ngerii au i ei o
nelegere sporit a iubirii lui Dumnezeu, dup ce cunosc
c El i-a dat pe Fiul Su la moarte pentru oameni. "nelep
ciunea lui Dumnezeu cea de multe feluri s-a fcut cunos
cut acum prin Biseric Domniilor i Stpniilor n ceretile
locauri" (Ef. 3, 10). Fe lng aceasta, bucuria lor a sporit
intrnd n comuniunea lor, n comuniunea sporit a celor

DESPRE SFNTA LITURGHIE

205

ce-L laud pe Dumnezeu, i oamenii, adic cealalt cate


gorie de creaturi contiente. ntr-un fel spiritual toi cei din
ceruri se mprtesc i mai mult de Hristos; prin Sfnta
Liturghie se realizeaz o i mai mare unire a celor cereti
i a celor pmnteti.
Dar n jurul lui Hristos se nfptuiete nu numai soli
daritatea Bisericii din cer cu a celei de pe pmnt, ci i a
celei de pe pmnt nsi. Cci dup ce preotul a aezat
prticelele sfinilor i ale celor adormii, el scoate i prti
celele pentru cei vii. Prin aceasta se face vdit c i ei par
ticip nc de acum la viaa venic a lui Hristos. Cei ce dau
pomelnice pentru rudenii i cunoscui ai lor simt c viaa
lor n Hristos n-ar fi ferit de anumite umbre de egoism
dac nu s-ar mprti de ea mpreun cu aceia, precum nu
le-ar fi deplin bucuria de mprtirea lui Hristos dac n-ar
avea parte de El mpreun cu rudeniile, cu prietenii, cu
cunoscuii lor vii i adormii n credina n Domnul.
Aa cum pomenind actele mntuitoare ale lui Hristos
sau invocndu-L pe El, facem ca El s fie ntr-un anumit fel
prezent, aa prin pomenirea sfinilor i a tuturor celor ador
mii intrm ntr-o anumit legtur cu ei. Dac pe pmnt
gndul intens la cineva e provocat uneori de acela, i acest
gnd, la rndul lui, l face pe acela s se gndeasc la noi,
printr-o tainic legtur spiritual, tot aa se poate ntm
pla aceasta n cazul pomenirii celor adormii. Pentru c ei
nu sunt mori cu totul. Aceast legtur se nfptuiete mai
ales prin faptul c pomenindu-i simultan cu rugciunile
adresate lui Hristos Cel viu, ntr-o maxim simire, El nsui
pomenindu-i i aduce ntr-o anumit legtur cu Sine i,
prin aceasta, i ntr-o mai mare legtur cu noi. Cci noi
aflndu-ne n legtur cu Hristos prin rugciunile noastre
ctre El, lng El i ntlnim i pe cei adormii pe care-i po
menim.
Dac se poate realiza o apropiere spiritual de noi a
celor de departe de pe pmnt, de ce nu s-ar putea realiza

206

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

o astfel de apropiere prin gnd i "prin pomenire"? In aceas


ta se arat apoi i nesfrita rspundere a fiecruia pentru
semenii si i deci existena lor etern.
Teologul rus Serghie Bulgakov a ncercat s surprind
n nsi semnificaia numelui temeiul pentru faptul c prin
rostirea numelui cuiva ne punem n legtur cu persoana
pomenit. El vede n numele cuiva o ntrupare existenial
a cuvntului i o legtur ntre aceast ntrupare i ntru
parea Cuvntului dumnezei* _>c Numele este, dup el, nu
numai o expresie concentrat a nsuirilor unei persoane,
ci o expresie a smburelui ei unic de dincolo de toate fap
tele i nsuirile ei pariale, care st n mod real la baza lor
ca o ntrupare existenial unitar i unic a nsuirilor. Ros
tind numele unei persoane, am pus-o n vibraie pe ea
nsi pentru c am atins-o pe ea nsi n unicitatea ei exis
tent, concret, pe ct vreme, cnd rostim o nsuire a
cuiva, nsuirea aceasta poate fi nsuire a oricui i nimeni
nu vibreaz la aceast rostire. "Numele vorbete despre
existen, nu despre o calitate... El nu e numai o idee predi
cativ, ci o existen, ideea devenit realitate, un punct
unic contient n cosmos. De aceea numele d pe de o par
te "simirea existenei", pe de alta, simirea unei existene
unice, cu neputin de determinat analitic n nsuirile ei".
"Numele este ntr-un anumit neles ceea ce este i eul, cu
deosebire c numele este eul concret, calificat individual,
ca baz tainic i neschimbat a ceea ce se poate spune n
mod specific despre un eu". "Definirea smburelui luntric
al numelui nu poate fi dect aceasta: numele este o putere,
o energie, este Cuvntul ntrupat. El ne arat o ntrupare cu
totul deosebit a Cuvntului a crui tain e de neneles, ca
i toat existena ce se nate, mplinind porunca dumne
zeiasc: s fie. Dar urmrile sunt vdite: Cuvntul S-a fcut
trup, ceea ce este idee a devenit real, ideea s-a prefcut n
energie, urmrindu-i entelehia ei, cuvntul a intrat n cos
mosul numelor existenei,... ntruparea Cuvntului (dum

DESPRE SFNTA LITURGHIE

207

nezeiesc) presupune i totodat postuleaz ntruparea cu


vintelor. Izvorul cuvintelor n lume este Cuvntul dum
nezeiesc, prin care cerurile s-au ntrit. i dac Domnul a voit
s Se ntrupeze i S-a fcut om, cu individualitate proprie i
cu nume, aceasta presupune individualitatea i numele
omenesc, ca form general a vieii: ntruparea dumneze
iasc presupune ntruparea omeneasc prin nume... Dom
nul are dou firi, dou voine, dar un singur ipostas i un
singur nume. Humele Lui nu suprim legea ntruprii ntr-un
nume, ci o mplinete, se folosete de ea. Omul primete
un nume i se ntrupeaz ntr-un nume, dup chipul i ase
mnarea ntruprii dumnezeieti i a numelui ce i se d ei.
n general chipul i asemnarea lui Dumnezeu n om, n
baza creia a fost posibil i ntruparea dumnezeiasc, pre
supune deplina asemnare a omului cu Dumnezeu i n
privina numelui ce-1 are, ca ntrupare a numelui"29.
Aceasta ne ndeamn s precizm n mod special c
numele se dovedete ca exprimnd o existen concret,
i nu nsuiri n abstract, prin aceea c, de cte ori e rostit,
atinge aceast existen concret individualizat. Cci exis
tena concret e att de vie, att de plin de energie iradian
t, att de specific n existena ei, nct ndat ce e atins
prin nume, ea i trimite energia ei spre cel ce o numete,
numele ei rostit de altul produce micarea de reacie a ei.
Se poate spune c numele indic acea existent care
reacioneaz la rostirea numelui ei. n aceasta se arat c
el exprim cea mai vie, cea mai contient existen. Hu
mele exprim smburele unic al fiecrei persoane, acel
smbure care reacioneaz de cte ori e numit. Humai o per
soan contient reacioneaz la numele ei rostit i reac
ioneaz pentru c se aude vizat n unicitatea ei. i numai
o persoan care are un nume, i deci poate primi un rs
puns, se poate adresa pe nume unei alte persoane. Toate
29. S. Bulgakov, Filosofia imen, Paris YMCA Press, 1953, p. 176-178.

208

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

celelalte cuvinte se mic ntre persoane ce au un nume.


Numele a dou persoane stau la baza tuturor cuvintelor ce
i le spun, pentru c toate cuvintele ce le schimb ntre ele
indic nsuirile, faptele, inteniile lor trecute sau viitoare,
sau lucrurile care fac legtura dintre ele, prin care intr i
rmn n legtur. Deci toate lucrurile exist pentru a fi
numite de persoane, pentru ca persoanele s-i reveleze
prin ele voina lor, prin cuvintele ce i le adreseaz. Fiecare
adreseaz cuvnt altuia pen ru a primi de la acela cuvnt,
pentru c fiecare persoan este un trimitor i receptor de
cuvinte. Lucrurile nu reacioneaz contient la cuvintele
noastre, de aceea nu au nume. n aceasta se arat c per
soana purttoare de nume nu rmne pasiv i nu reac
ioneaz pasiv i numai fizic la cuvintele noastre. Dac se
ntmpl aa cu persoanele umane, aceasta nseamn c
ele sunt dup chipul unei comuniuni de Persoane supre
me. De aceea cnd ne adresm lui Dumnezeu cu un nume
care nu se poate da dect Lui, El cu siguran c reacio
neaz ca realitatea cea mai vie, iar noi, la rndul nostru,
reacionm la chemarea ce ne-o face El pe nume. Noi ne
vorbim unul altuia pentru c aa am fost fcui. Am fost
fcui avnd un nume prin care suntem silii s rspundem
i s ne chemm unii pe alii i s fim chemai de Dum
nezeu i s-L chemm pe El i s-I rspundem, ntrind uni
citatea noastr n comuniune. Venind pe lume capabili de-a
purta un nume i silii s rspundem la chemarea pe nume,
nu putem avea originea dect ntr-o Fiin suprem purt
toare de nume, avnd s rspundem la chemarea Ei i a
tuturor semenilor purttori de nume.
Dar aa cum o anumit prezen a lui Hristos Ia Prosco
midie se nfptuiete nu numai prin cuvntul rugciunilor
i prin rostirea numelui Lui, ci i prin Agneul scos din pres
cur i prin semnul crucii fcut n el, tot aa prezena celor
decedai cu credina n Hristos se nfptuiete nu numai
prin pomenirea numelor lor, ci i prin prticelele de pine

DESPRE SFNTA LITURGHIE

209

scoase din prescur i aezate lng Agneul ce reprezint


pe Hristos.
Pinea e creaiunea concentrat i de maxim utilitate,
dat de Dumnezeu spre ntreinerea noastr. Dar ca ceea
ce reprezint puterea susintoare a vieii noastre n trup,
pinea ne reprezint i pe noi. i cnd o punem n legtur
cu o anumit persoan, o reprezint i pe ea. De aceea,
scond o prticic din pine pentru o persoan pomenit
pe nume, o reprezentm n mod special pe aceasta. Dar
Agneul reprezint nu numai o persoan omeneasc, ori
care ar fi ea, ci Persoana care, fcndu-Se i om ca noi. S-a
fcut totui Omul central, n jurul cruia graviteaz toi, n
truct a rmas i Dumnezeu, Care st la obria i la te
melia ntregii creaiuni.
Bucica de pine scoas pentru fiecare persoan uma
n distinge pe cei pentru care se scoate, dar i i apropie
de Hristos i ntre ei, artndu-i n plus ca fiind de aceeai
fire uman cu Hristos i ntre ei. Dar Hristos e n centru,
fiind i Dumnezeu i reprezentnd i creaiunea i umani
tatea ntreag. Pinea este un aliment specific uman, cci
numai omul o poate pregti. De aceea i Hristos ca om e
reprezentat prin Agne. Iar indicnd la fiecare prticic nu
mele unei anumite persoane, se arat i distincia ei netre
ctoare n cadrul solidaritii celor de aceeai fire.
De aceea, cu prticelele care reprezint persoanele nu
ne mprtim nu numai pentru c nu ele sunt izvorul vie
ii noastre, ci i pentru c voim s afirmm existena lor
neconfundat, ba chiar venic. De aceea la parastase ru
gm pe Dumnezeu s-i pomeneasc n veci. Cci numai cei
pomenii exist plenar prin atenia ce le-o acord Dum
nezeu i alii dintre oameni. Cei pierdui din atenia tuturor
i mai ales a lui Dumnezeu se scufund ntr-un minus ex
trem de chinuitor al existenei.
Cu Hristos ne mprtim, i de aceea Agneul se pre
face n Trupul Lui, pentru c existena Lui asigurat prin
- Spiritualitate i comuniune n Liturghia Ortodox

210

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

Sine dureaz chiar dac ne mprtim cu El. Apoi, El este,


prin dumnezeirea Lui unit cu trupul Lui, temelia i izvorul
de putere al ntregii creatiuni i a noastr, a oamenilor, n
special. Prin mprtire artm c voim s restabilim i s
sporim i prin voina noastr unirea noastr cu acest fun
dament personal al tuturor, cu care nu ne vom confunda
tocmai pentru c pe de alt parte scoatem o prticic dis
tinct i rmas distict pentru fiecare din noi. Toi ne unim
cu Hristos prin mprtanie, dar rmnem i distinci de
El, sau lng El, prin prticelele cu care nu se mprtete
nimeni.
Dar persistena celor pomenii i reprezentai prin prti
celele n distincia lor se unete cu aducerea vieii lor, re
prezentat prin pinea care-i ntreine, lui Hristos. flecare
credincios se druiete i pe sine nsui lui Hristos, dar i
druiete i pe toi cei cunoscui i dragi, tiind c prin
aceasta i va avea cu adevrat n veci. "Pe noi nine i unul
pe altul i toat viata noastr lui Hristos Dumnezeu s l-o
dm". Hu numai Hristos Se druiete Tatlui pentru noi i
nou nine, n stare de jertf, ci i noi ne druim mpreun
cu El Tatlui i Lui nsui, din puterea druirii Lui, ca s
existm cu adevrat. Iubirea e druire reciproc de sine,
un continuu dar i contra-dar. Aa e n Dumnezeu, aa e
ntre oameni. Aceast reciproc druire arat c la funda
mentul vieii este comuniunea iubitoare a unor Persoane
supreme, i aceasta se ntinde pe planul creaiei. Cci viaa
deplin se arat i se menine n iubire. Aceasta se arat la
Proscomidie prin voina lui Hristos de a Se jertfi. Dar lng
El venim noi, atrai de iubirea Lui de Sine druitoare, i-i
aducem cu noi i pe ceilali. i druim i pe ei, ca s-i avem
i mai mult. Dac am vrea s-i inem pentru noi, sau dac
n-am vrea s fie druii i ei, nu i-am avea deplin nici pen
tru noi i n-ar avea nici ei viaa plenar, care le vine numai
din Hristos, izvorul vieii, ntruct se druiesc Lui. Pe de
alt parte, creaiunea e cuvntul multiplu al Cuvntului

DESPRE SFNTA LITURGHIE

211

dumnezeiesc, iar pinea e cuvntul n care se arat n


modul cel mai lmurit i mai eficient iubirea de oameni a
Cuvntului.
Dac n Agnet ni se arat n modul cel mai lmurit voin
a iubitoare a Cuvntului, Care intenioneaz s ne comu
nice voina Lui de ntreinere i de mntuire prin jertf, n
prticelele care ne reprezint pe noi i rspundem i noi cu
cuvntul nostru de mulumire i cu druirea noastr. Cuvin
tele i darurile noastre venind prin prticele lng Cuvn
tul, rspund Cuvntului i darului suprem al Celui ce ne
griete i ni Se druiete cu iubire. Prin el rspundem i ne
druim i noi cu iubirea noastr i i facem pe toi cei iubii
de noi s fac la fel. Pe disc se svrete un dialog ntre noi
i Cuvntul dumnezeiesc pentru eternizarea noastr.
Sfntul Nicolae Cabasila face ntre slujba Proaducerii
(Proscomidiei) i a Liturghiei urmtoarea deosebire: la
Proscomidie Se aduce lui Dumnezeu Hristos ca prg a
creaiunii, sau ca dar prezentat Tatlui de cnd a luat trupul
nostru din Fecioar, deci pn ce n-a fost nc rstignit; de
aceea nu se aaz darurile de la nceput pe altar; "Cci jert
f a devenit mai trziu, cnd a fost njunghiat spre slava
Tatlui. Dar El aparinea de la nceput lui Dumnezeu i era
darul Lui preacinstit i ca Cel luat ca prg din neamul nos
tru, i ca Cel ce era, pentru lege, Primul Nscut"30.
Dar aa cum Hristos Se proaduce nc nainte de a se
rstigni, ca trup deplin format, din pine, prin voina lui
Dumnezeu, aa ne proaducem mpreun cu El noi toi. Cci
pentru aceasta a luat El trup i Se proaduce ca dar Tatlui,
ca s ne proaducem i noi mpreun cu El, pregtindu-ne
pentru o adevrat moarte cu Hristos, dup omul cel vechi,
pentru a nvia cu El.
Hristos S-a proadus ca dar Tatlui, ca s ne proaducem
mpreun cu El i noi, pentru c avnd viaa i toat crea30. Op. c/t, col. 377.

212

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

iunea ca dar al lui Dumnezeu, acest dar ne cere s-l rs


pundem cu un contra-dar. Sfntul Nicolae Cabasila schim
b poziiile: ne face pe noi s fim nceptori n druire. Dar
recunoate c Dumnezeu a rnduit acest schimb. Deci
totui El are iniiativa. Cabasila zice: "Care e cauza pentru
care trebuie s aducem acestea ca prg i dar lui Dum
nezeu? Pentru c Dumnezeu ne d nou, n schimbul daru
rilor acestora, viaa. i era potrivit ca darul s nu fie cu
totul diferit de contra-darul Lui, ci oarecum nrudit. Cci
numai ntruct viaa este contra-darul Lui, este ntr-un fel
oarecare viaa i darul nostru; deci El este i legiuitorul
darului nostru, i autorul contra-darul ui... Cci El a poruncit
s aducem pine i vin, i tot El ne druiete n schimbul
acestora pinea vie i potirul vieii venice... ca s primim
viaa n schimbul vieii, viaa venic n schimbul celei vre
melnice'31.
Primul Druitor a fost Dumnezeu, dndu-ne viaa p
mnteasc i pinea spre ntreinerea ei, dar vrnd s ne
dea pe urm darul superior al vieii eterne, hrnit prin
trupul nviat al Cuvntului, copleit de Duhul, ne urc la
acest dar, cu condiia ca s facem i noi un dar din darul
prim ce ni l-a dat Dumnezeu, din pinea ce reprezint i
susine trupul sau viaa noastr pmnteasc. i o facem
aceasta urmnd pildei Cuvntului ntrupat.
Dar nc nainte de a ne da Dumnezeu, n schimb, pen
tru darurile de pine i de vin, care reprezint viaa noastr
pmnteasc, Trupul i Sngele lui Hristos, ne d un dar, al
Sfntului Duh. O spune aceasta preotul care tmiaz da
rurile pregtite la Proscomidie: "Tmie i aducem ie,
Hristoase, ntru miros de bun mireasm duhovniceasc.
Cel ce le-ai primit pe ele n jertfelnicul cel mai presus de
ceruri, trimite-ne nou darul Prea Sfntului Tu Duh". Da
rurile au mers pn sus la Tatl, ca solia dragostei lui Hristos
31. Op. cit., col. 377-380.

DESPRE SFNTA LITURGHIE

213

i a dragostei noastre fat de El; adic ele sunt strbtute


de pe acum de bunvoina Tatlui. Rmne s svrim
chemarea suprem a Duhului (epiclez), pentru ca ele s
fie prefcute n Trupul Domnului, iar noi s ne mprtim
de El sau s-L simim n apropiere ca atare.
La Proscomidie ncepe dialogul ntre noi i Dumnezeu
ca un sui de daruri. Urcnd pe scara schimbului de daruri
spre mpria lui Dumnezeu, spre viaa venic, ne transcendem tot mai mult.
Dup pregtirea darurilor i tmierea lor, se aaz
steaua peste discul pe care ele se afl. Vine steaua peste
ieslea unde S-a nscut sau Se nate pentru noi Hristos.
Vine cosmosul ntreg, cu rotunjimea lui, s-L acopere, nchinndu-I-se, dar i acoperindu-L pn la nceputul lucrrii
Lui publice. E starea de chenoz n care se acoper Dum
nezeirea, servindu-Se de cosmos chiar pentru aceast che
noz: "i venind steaua, a sttut deasupra unde era Prun
cul". Cei ce vor s vad, ca magii, vd prin strlucirea str
vezie a cosmosului, dar i a trupului lui Hristos, a vieii Lui
pmnteti, dumnezeirea Lui. Prin stea, prin cosmosul as
tronomic, l putem vedea i azi pe Hristos. Pe de o parte
acest cosmos l acoper, pe de alta ne conduce Ia Cuvntul
cel ntrupat. El l acoper, dar ntr-un mod care l las str
veziu pentru cei n stare s-L vad. Hu numai starea de che
noz (de smerenie) a lui Hristos din vremea vieii pmn
teti o reprezint Proscomidia, ci pe Hristos cu toate strile
prin care a trecut, deci i pe Hristos aflat acum n slav. Se
vede aceasta i din faptul c Agneul nu e numai tiat n
forma crucii, ci are imprimat n el i cuvntul NIKA, adic
Cel ce nvinge; nvinge acum din cer pe dumanii binelui,
dar n mod nevzut. De aceea, pe disc cele pmnteti
sunt la un loc cu cele cereti; nc pe disc se afl creaiunea ntreag, a celor vii i a celor trecui n cealalt via,
n jurul lui Hristos. Dar aceast unire a tuturor e reprezen
tat i mai bine prin aezarea peste ele a semicercului care

214

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

are n vrf o stea, pe Hristos. Peste cele ce au fost sau sunt


pe pmnt, peste cele ce sunt n viaa de dincolo, se bol
tete cerul sau Hristos nsui. E o unire ntre cer i pmnt,
ntre Dumnezeu cel ntrupat, rstignit i nviat, i creaiunea Lui. Toate culmineaz, i ajung suprema treapt n
Hristos.
Apoi se acoper trupul lui Hristos sau discul cu aco
permntul prevzut. Iar peste disc i potir, acoperit i el,
se pune un alt acopermnt. Aceasta nseamn, dup Sfn
tul Hicolae Cabasila, c "puterea lui Dumnezeu cel ntrupat
s-a acoperit deocamdat pn la vremea minunilor i la
mrturia din cer". Totui cei ce vedeau steaua strlucind
asupra locului unde era Pruncul tiau c acest Prunc care
nu-i arat nc puterea dumnezeiasc e Fiul lui Dumnezeu
cel ntrupat. O tiau magii, o tia Maica Domnului, o tia
Iosif, o tiau pstorii, au tiut-o Dreptul Simeon i Proo
rocit Ana, a tiut-o Sfntul Ioan Boteztorul. Acest timp e
reprezentat pentru credincioi de Proscomidie, avnd s-L
cunoasc pe Hristos intrat n comunicare mai simit cu ei
o dat cu nceputul Sfintei Liturghii32.
Chiar a ine ceva acoperit arat c sub acopermnt e
ceva deosebit ce ateapt s fie descoperit. De aceea cei
ce tiu Cine este sub acoperminte, reprezentai de preot,
simt c acopermintele sunt ele nsei strbtute de pu
terea lui Hristos. De aceea ele l i acoper, dar l i arat.
Se spune aceasta prin preot: "Domnul a mprib ntru p o
doab S-a mbrcat mbrcatu-S-a Domnul ntru putere i
S-a ncins". i: Buntatea Ta a acoperit cerurile, Hristoase,
i de lauda Ta este plin pmntul". Acestea le spune preo
tul referindu-se la Hristos cel aflat ntru slav, la Mielul de
pe jertfelnicul de sus, reprezentat prin Agne. Prin acope
rminte, adic prin smerenie, dar i prin cosmosul care l
acoper dar face i strvezie slava Lui, se rspndete
32. Op. c/t, col. 389.

DESPRE SFNTA LITURGHIE

215

peste ceruri vrtutea (puterea) Lui i peste pmnt, lauda


puterii Lui. Vrtutea Domnului ca om a covrit vrtutea
ngerilor. De aceast putere cerem i noi s fim acoperii i
prin ea s fie alungat de la noi tot vrjmaul i s fim
umplui de pace i toat lumea, de mila Lui mntuitoare.
Acopermintele sunt aripile Lui nevzute. Prin ele ne
ocrotete i ne acoper i alung de la noi pe tot vrjmaul;
prin ele ne miluiete pe noi i tot cosmosul i ne mntuiete: "Acoper-ne p e noi cu acopermntul aripilor Tale,
alung de ia noi p e tot vrjmaul i protivnicul. mpac via
a noastr. Doamne; miluiete-ne pe noi i lumea i mntuiete sufletele noastre, ca un bun i de-oameni-iubitor".
Proscomidia capt acum un sens hristologic-cosmologic, reprezentnd pe Hristos cel n slav, Care acoper
nevzut i conduce la mntuire lumea i sufletele noastre.
Domnul Se acoper mpreun cu noi; Se acoper cu
noi, ca s ne acopere de vrjmai i s ne in lng El; Se
adncete n Sine, ca s ne atrag i pe noi n adncimea
Sa nevzut, izvortoare a vieii. Acolo e concentrarea pu
terii, de unde vom porni s ne artm viaa noastr vzut
n faptele noastre, mpreun cu El, s zburm purtai de El
la nlimile vieii.

C A P I T O L U L II

LITURGHIA PROPRIU-ZIS: NAINTAREA COMUN


N MPRIA SFINTEI TREIMI
1. Liturghia celor chemai
sau a chemrii i nvturii
n vechime cei chemai la Hristos i decii s fie cretini
erau muli i petreceau nti un timp de catehizare nainte
de a se boteza. Ei erau primii s asiste la Sfnta Liturghie
pn la nceperea rugciunilor rnduite pentru prefacerea
pinii i vinului n Trupul i Sngele lui Hristos i pentru
mprtire. Atunci erau poftii s ias: "Cei chemai, ieii",
ncepea o tain pentru care nu erau pregtii. Astzi, cei
doritori s intre n cretinism sau n Biserica Ortodox, dar
nc nebotezai, nu sunt att de muli. Cel puin n regiunile
ncretinate sau compact ortodoxe. Totui, partea aceasta
a Sfintei Liturghii continu s se numeasc astfel i n aces
te regiuni. Dar i n regiunile compact ortodoxe la ea par
ticip i cei "credincioi", ca i n vechime. Aceasta cu att
mai mult cu ct s-au nmulit membrii Bisericii Ortodoxe
care cunosc prea puin nvtura cretin, sau se simt in
difereni i nstrinai sufletete de ea. Acetia se pot folosi
i ei de aceast parte a Sfintei Liturghii dedicat nvturii.
Ba, aceast parte ar trebui chiar dezvoltat.
Fot s rmn pn la sfritul Sfintei Liturghii chiar cei
ce nu se mprtesc, din diferite pricini, pentru a cunoate
i mai bine cuprinsul nvturii cretine.
Deci aa cum necretinii sau neortodocii sau indife
renii se pot folosi din toat Liturghia, la fel membrii obi
nuii i rvnitori ai Bisericii pot fi continuu chemai la o tot
mai mare naintare n cunoaterea nvturii cretine i,

LITURGHIA CELOR CHEMAI

217

prin aceasta, la o viat tot mai conform ei. Sfntul Apostol


Pavel socotea c nc n-a ajuns la fint, ci se afl ntr-o aler
gare continu (Filip. 3, 14) i ndemna pe credincioii din
Corint s alerge ca ntr-un stadion (I Cor. 9, 24). Iar aler
garea aceasta o considera ca un rspuns ce-1 dau Celui ce-i
cheam" (Gal. 5, 8). Alergarea continu rspunde unei che
mri continue.
n sens restrns, chemai i catehumeni sunt cei ce n-au
intrat nc n Biserica Ortodox, dar n sens larg toi cre
dincioii sunt mereu chemai. Poate de aceea numele de la
origine al Bisericii n limba greac este cel de Ecclesia, sau
comunitatea celor chemai, al celor mereu chemai. Pe de
alt parte, e semnificativ c pe cnd n limba greac partea
prim a Sfintei Liturghii se numete Liturghia catehumenilor, n romnete ea se numete Liturghia celor chemai,
riu cumva traductorii romni au voit s scoat n relief ca
litatea de chemai a credincioilor, care n limba greac a
dat Bisericii numele de Ecclesia?
Ar rmne de explicat cum se poate mpca ideea c
toi credincioii sunt n sens larg mereu chemai, cu faptul
c la sfritul primei pri a Liturghiei se spune: "Cei che
mai, ieii..., ca nimeni din cei chemai (s nu rmn)".
Sau cum pot avea aceste cuvinte azi un sens pentru cre
dincioii prezeni n biseric? Ele pot fi nelese ca o invi
taie adresat credincioilor de a nu rmne n starea n
care se afl, ci de a iei din aceasta naintnd spre starea
de credincioi vrednici de a participa la aducerea jertfei
euharistice, n sensul n care Sfntul Grigorie de Nyssa con
sider c toat viaa cretinilor este un ir de "epectaze", de
ieiri din strile de dinainte i de naintri la trepte supe
rioare, sens preluat de la Sfntul Apostol Pavel (Filip, 3,
14). Sfntul Grigorie de Hyssa a precizat c aceasta n
seamn un ir de "ieiri" i de "intrri", de ieiri de la trepte
mai de jo s i de intrri la trepte mai nalte.

21 8

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

Dar Liturghia celor chemai, ncheiat prin cuvintele


"cei chemai, ieii", are, dup Sfntul Maxim Mrturisitorul,
un sens mereu actual i pentru c reprezint pe cei ce, dei
chemai, nu trec la starea de credincioi adevrai, i de
aceea la Judecata din urm vor fi desprii de cei ce au
crezut. "Cci muli sunt chemai, dar puini alei" (Mt. 22,
14). (Sfntul Maxim Mrturisitorul, Nystagogia; PG 91,
708 B). Astfel, i cuvintele care ncheie aceast parte a
Liturghiei sunt un ndemn de folos pentru cei ce vin Ia bise
ric spre a nu rmne mereu n starea de chemai, ci s
treac (sau s ias) la starea de adevrai credincioi.

2. Lauda mpriei fgduite a Sfintei Treimi,


ca ndemn i nceput al naintrii n ea
Preotul ncepe nu numai Liturghia celor chemai, ci n
treaga Sfnt Liturghie cu cuvintele: "Binecuvntat este
mpria Tatlui i a Fiului i a Sfntului Duh, acum i
pururea i n vecii vecilor". Spunnd aceste cuvinte, face
semnul crucii cu Evanghelia peste antimisul de pe Sfnta
Mas. Credincioii binecuvntnd mpreun cu preotul pe
Dumnezeu, vor fi binecuvntai ei nii de El. Ei tiu aceas
ta de la sfritul altor Liturghii, cnd preotul adresndu-se
lui Dumnezeu a zis: "Cel ce binecuvintezi pe cei ce Te binecuvinteaz..., mntuiete poporul Tu i binecuvintez
motenirea Ta", fcndu-i membrii ai mpriei Tale. Cel
ce binecuvintez pe Dumnezeu o face pentru c simte
buntatea Lui i chiar prin aceasta se simte druit de Dum
nezeu. Sfntul Apostol Pavel zice: "Binecuvntat fie Dum
nezeu i Tatl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce ntru
Hristos ne-a binecuvntat pe noi n ceretile locauri" (Ef. 1,
3). Deci prin aceste cuvinte exprimm i o speran c vom
face parte din mpria cereasc. Dar binecuvntnd m
pria Sfintei Treimi, cerem binecuvntarea tuturor celor
ce fac sau vor face parte din ea, inclusiv a noastr.

LITURGHIA CELOR CHEMAI

219

Notm ase nelesuri din cele multe cuprinse n aces


te cuvinte:
a) Lauda mpriei Sfintei Treimi implic prin aceasta
voina comunitii de a nainta n ea, cci cel ce laud ceva
dorete s se mprteasc de ceea ce laud;
b) mpria aceasta este mpria Tatlui ceresc iu
bitor, a Fiului devenit prin ntrupare Fratele cel mai iubitor
al nostru i a Duhului Sfnt, curitorul nostru de pcate,
eliberatorul nostru de patimile care ne stpnesc ca forme
multiple ale egoismului;
c) Fiind mpria dragostei, ea are sensul unei comu
niuni a celor ce fac parte din ea, care sporete continuu n
orice Sfnt Liturghie, ca s ajung desvrit n viaa
viitoare;
d) Ea va dura venic, deci i noi vom fi venic fericii i
prtai ai ei; ca atare, ne deschide perspectiva eshatologic
i deci ne d sigurana c existena noastr nu va nceta
prin moarte; de aceea att preotul, ct i credincioii pri
vesc spre Rsrit, spre Dumnezeu cel venic, de la Care vin
toate; ei nainteaz din lumea dezbinrilor egoiste din spa
tele lor, spre unitatea lor n Sfnta Treime, ca spre inta lor
final venic, dincolo de care nu mai e alta, cci ea va fi
odihna noastr fericit, fr sfrit, n comuniunea dragos
tei eterne;
e) mpria aceasta ni s-a deschis prin i n Fiul lui
Dumnezeu Care, biruind n veci moartea pentru umanita
tea asumat de El, prin crucea suportat pentru noi, a biruit-o i pentru noi; prin aceasta ne-a artat att iubirea
venic a lui Dumnezeu cel n Treime, ct i modul prin
care putem intra i noi n acea mprie n care nu mai e
moarte, mod care const n biruirea prin jertfelnicie a ego
ismului nostru pctos;
f) Artndu-ne sensul existenei, i nc un sens att de
nalt care const n viaa etern a noastr n nesfrita
bucurie a comuniunii ntre toi, Liturghia e o srbtoare

220

SPIRITUALITATE I .COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

adevrat, plin de lumin i opus ntunericului n care nu


se vede nimic. De aceea se aprind lumnri pe altar i n
naos, de aceea preotul se roag nainte de citirea Evanghe
liei, zicnd: "Strlucete n inimile noastre lumina cunotin
ei Tale"; de aceea spun credincioii dup Sfnta mpr
tanie: "Vzut-am lumina cea adevrat". Hristos e "lumina
lumii" (In 8, 12), ca Cel ce, fiind Fiul etern fcut om pentru
veci, ne-a artat prin nviere durata noastr etern de fii ai
Tatlui ceresc. Liturghia e srbtoarea nvierii n mod deo
sebit. De aceea la capul muribundului se aprinde lum
narea, artndu-se c cel ce pare c a intrat n ntunericul
nefiinei i c totul e fr sens, intr n viaa etern a lui
Hristos i existena lui are un sens. Sensul existenei s-a lu
minat cel mai mult prin nvierea lui Hristos. La nviere
"toate de lumin s-au umplut".
Dar cele ase nelesuri ale laudei mpriei Sfintei
Treimi sunt organic unite. De aceea nu le vom trata n mod
deplin separat, ci ca un ntreg. Mai nti, cteva consideraii
introductive.
Hristos a fcut cunoscut prin ntruparea, nvtura i
faptele Sale mntuitoare pe Dumnezeu, n mod clar, ca
fiind o Treime de Persoane, o comunitate de iubire ntre
Tatl i Fiul n Duhul Sfnt. Aceasta distingea credina cre
tin despre Dumnezeu, prezentat clar n Noul Testament,
de orice alt religie. mpria cerurilor se preciza prin
aceasta ca mpria unui Dumnezeu care nu e o Persoan
solitar, ci un Tat venic iubitor al unui Fiu venic, pe Care
L-a trimis s Se fac om ca s-L nfreasc cu noi, i prin
aceasta s-i ntind iubirea Sa printeasc i la noi, care
am i fost creai n acest scop. O persoan etern solitar
nici nu e o persoan, pentru c e lipsit de iubire. Iar dac
ea creeaz alte persoane, o face din trebuina de a se com
pleta, n care caz nu e liber. Propriu-zis acest dumnezeu
nu e Dumnezeu. nelegerea lui panteist este inevitabil.
El e una cu lumea.

LITURGHIA CELOR CHEMAI

221

Dumnezeu Tatl este mprat din veci, adic are o pu


tere absolut, nefiind stpnit de nimic i neavnd de la
nimeni nimic; Fiul este de asemenea mprat; Duhul Sfnt
este i El mprat, pentru c Treimea nu e stpnit din
veci de nici o lege mai presus de Ea i de nici o trebuin,
avnd n viaa i iubirea Ei toat fericirea. Ea e cu des
vrire liber, fiind o comuniune de Persoane In desvr
it iubire, avnd n aceasta totul. Cci unde stpnete o
lege sau o poft de altceva, nu este fericirea n iubirea de
svrit, deci nu e o comuniune desvrit de Persoane
desvrite.
Cretinii tiau nc de la nceput, de la Hristos prin
Apostoli, c nu numai Tatl e mprat, ci i Fiul Lui este m
prat. tiau c, n calitate de Fiu al Tatlui, Hristos e m
prat din veci, dar prin ntrupare, prin jertfa cea pentru noi,
prin nviere i nlare. El S-a fcut mprat i ca om i c
mpreun cu El, ca frai ai Lui i ca fii ai Tatlui ceresc, vor
mpri i toi cei ce se alipesc Lui prin credin i I se fac
asemenea prin eliberarea de egoismul patimilor (Lc. 22,
29-30; Mt. 25, 34-40; Mc. 14, 62; In 18, 36; Lc. 23, 3;
42-43; Apoc. 1, 5-6). tiau de la Sfntul Apostol Pavel c
"Fiul ducea pe muli fii la slav" (Evr. 2, 10). Cci Fiului I se
cdea s fac pe alii fii prtai la slava Sa. Dar Fiul face
aceasta mplinind voia Tatlui. i o face ntrupndu-Se ca
om i ptimind moartea pentru ei ca s nving pcatele i
moartea din firea lor i s le dea prin aceasta pild de
slvire a Sa, temei de slvire a lor. Sfntul Apostol Pavel
zice: Umblai cum se cuvine naintea Celui ce v cheam
la mpria i slava Sa" (I Tes. 2, 12).
C Fiul era mpreun cu Tatl i cu Sfntul Duh mprat
din veci i de aceea, fcndu-Se om, S-a fcut mprat i ca
om, i prin aceasta ne-a fcut i pe noi mprai ntru Sine, o
spune i Sfntul Atanasie al Alexandriei, explicnd cuvintele
psalmistului: "De aceea Te-a uns pe Tine, Dumnezeule, Dum
nezeul Tu cu untdelemnul bucuriei" (Ps. 44, 9; Evr. 1, 8-9);

222

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

"Se spune aci c se unge nu ca s fie fcut Dumnezeu, Cci


era Dumnezeu i nainte de aceea. Nici ca s se fac m
prat, cci mpria Lui e din veci, fiind chipul lui Dum
nezeu... Ci s-a spus aceasta pentru noi. Regii din Israel de
veneau regi cnd se ungeau, nefiind regi mai nainte... Dar
Mntuitorul, dei e Dumnezeu i mprtete peste mp
ria Tatlui i este druitorul Duhului Sfnt..., se unge cu
Duhul ca om, ca s ne druiasc nou, oamenilor, o dat
cu nvierea, i slluirea Duhului i familiaritate cu El"
( Cuv. I contra arienilor, cap 46)
La fgduina aceasta se gndete preotul mpreun cu
credincioii cnd rostete cuvintele: "Binecuvntat este
mpria Tatlui i a Fiului i a Sfntului Duh". Dar se gn
desc i la condiia pentru primirea ei, artat de Apostolul
Fetru: Pentru aceea, frailor, silii-v cu att mai vrtos s
v facei sigur chemarea i alegerea voastr" (II Petru, 1,
10), preciznd apoi c e vorba de chemarea i alegerea lor
pentru mpria cerurilor (II Petru, 1, 11).
Aceast mprie s-a fgduit de Hristos celor ce cred
n Sfnta Treime care, din iubire i cu voina de a-i ridica la
calitatea de fii ai Tatlui, a trimis pe Fiul s Se fac om, s
se rstigneasc pentru ei, s nvie, s Se nale ca om i s
ad de-a dreapta Tatlui spre a-i atrage i pe ei la aceast
nlime. Prin aceasta se arat c ea este o mprie a iu
birii ntre Dumnezeu i noi i ntre noi nine, nu a unui
Dumnezeu dornic de stpnire, sau a unor oameni care se
ntrec n a fi unul mai mare dect altul. Ea e mpria
Treimii iubitoare, dat fiind c Fiul iubit i iubitor din veci al
Tatlui S-a fcut i ca om mpreun mprat cu Tatl, iubit
i iubitor al Tatlui, i prin aceasta ne-a ridicat i pe noi cei
ce credem n El la vrednicia de mprai, dezlegai de orice
robie a patimilor egoiste. Hristos ne-a ridicat prin Duhul
Su la libertatea desvrit de pofte, de patimi acapara
toare i dornice de stpnire, cci unde este Duhul care
sfinete, acolo e libertatea (II Cor. 3, 17). n mpria

LITURGHIA CELOR CHEMAI

223

aceasta toti vom fi mprai, deci liberi, o dat ce vom fi fii


ai mpratului Tat i frai ai mpratului Fiu, nestpnii de
nici o patim i, deci, nici unul de altul. Ea va fi o mprie
adevrat, pentru c nici o patim egoist nu-i va stpni
pe membrii ei i nu-i va dezbina, ci va fi mpria iubirii i
comunicrii desvrite, care e n acelai timp o libertate
desvrit. Cei ce se iubesc nu voiesc s se stpneasc
unul pe altul i nici nu sunt silii s se supun unul altuia.
Ci toi au cea mai mare bucurie s se druiasc unii altora i
s se mbogeasc spiritual reciproc, deci o fac n cea mai
desvrit libertate. mpria aceea va fi unirea desvr
it n libertate, n libertatea iubirii. Membrii ei se vor bucu
ra de libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu (Rom. 8, 21). Dar
aceasta Fiind adevrata libertate, ei "nu vor face din libertate
un acopermnt (o masc) al libertii" (I Fetru 2, 16).
mpria aceasta s-a ntins la noi prin Mntuitorul, dar
apropierea ei o anunase Sfntul Ioan Boteztorul i pe ea
o atepta ntre ali muli i Iosif din Arimateea (Mc. 15, 43).
Ei au luat aceast ateptare din cultul mozaic. Dar Mntui
torul a precizat c Dumnezeul a Crui mprie o propovduiete este Tatl Lui i Tatl nostru (Rugciunea Tatl
nostru". Predica de pe munte). Ca Fiul Tatlui, Mntuitorul
Se prezint i pe Sine ca mprat (naintea lui Filat). Sfntul
Grigorie de Nyssa, bazndu-se pe muli codici manuscrii,
spune c n loc de mpria Tatlui, n Evanghelia lui Luca
se cere: "Vie Duhul Tu cel sfnt i s ne mntuiasc pe
noi" (Lc. 11, 2). Deci i Duhul Sfnt ca Cel de o fiin cu
Tatl i cu Fiul este mprat, sau El e Cel ce ne deschide
mpria iubirii Sfintei Treimi ( Comentar la Tatl nostru).
De aceea ne adresm i noi Sfntului Duh, numindu-L "m
prate ceresc", iar preotul nainte de a ncepe Sfnta Litur
ghie cu binecuvntarea Sfintei Treimi rostete rugciunea
"mprate ceresc".
Pe baza revelrii mpriei cerurilor ca mpria Trei
mii, comunitatea cretin, ncepnd un cult propriu, a n

224

SPIRITUALITATE I COMUniUTIE N LITURGHIA ORTODOX

locuit binecuvntarea mpriei cerurilor sau a lui Dum


nezeu n general, din cultul mozaic, cu binecuvntarea m
priei Tatlui i a Fiului i a Sfntului Duh.
Clement din Alexandria spune, curnd dup mijlocul
secolului al Il-lea: Noaptea, la nceputul zilei, pn la sfr
itul zilei voim s cntm cntare de mulumit i de laud
Tatlui cel Unul i Fiului, Care e pedagog i nvtor, i
Sfntului Duh. Totul pentru Unul, n Care sunt toate, pentru
Care sunt toate, pentru Caie este venicia, ale Crui m
dulare sunt toi, a Crui slava e in veci... a Lui este slava n
veci. Amin" (Pedagogul, III, 101, 2).
mpria aceasta fiind o extindere a iubirii Sfintei
Treimi la noi, se cade s rspundem i noi cu iubirea noas
tr fa de Sfnta Treime, dar i ntre noi. Numai aa ar
tm c voim real s ne facem prtai de ea.
Aceasta o arat preotul, n numele tuturor, srutnd,
dup rostirea binecuvntrii mpriei Sfintei Treimi, Sfn
ta Mas, ca tron al Sfintei Treimi i ca mormnt al lui
Hristos, care are alturi de Sine i moatele sfinilor, Sfnta
Evanghelie sau pe Hristos i crucea Lui. nainte de aceea
au srutat i credincioii Sfnta Evanghelie n naos, cci
Hristos este i cu ei.
La binecuvntarea Sfintei Treimi de ctre preot, cre
dincioii i dau adeziunea cu cuvntul "Amin" = "Aa s fie",
ludnd i ei aceast mprie n toate sensurile amintite
i artnd dorina lor de a se face prtai de ea. Binecu
vntarea ei de ctre preot e o anunare a ei, i aceasta le
produce bucurie, att pentru ct li se d acum, ct i pen
tru ndejdea primirii desvrite a ei n viaa viitoare.
Anunarea mpriei pe seama credincioilor a artat-o
preotul deschiznd, nainte de binecuvntarea ei, uile m
prteti, ca ndat dup aceea s le nchid; dar fr s
trag perdeaua peste ele. Aceasta nseamn c mpria
Sfintei Treimi, mpria dragostei eterne s-a fcut cunos
cut de Hristos, i oamenii sunt poftii s intre i s nain

LITURGHIA CELOR CHEMAI

225

teze n ea; dar n viaa pmnteasc, nainte de unirea de


plin cu Hristos, ea nu e trit dect nedeplin. Ea iradiaz
n viaa aceasta, dar nu ne e dat deplin. Aceasta se arat
din faptul c interiorul altarului nu e acoperit de tot prin
perdeaua tras n dosul uilor mprteti, ci dup o ful
gerare intensiv a luminii ei, prin spaiul de deasupra uilor
mprteti se filtreaz doar o parte din aceast lumin. n
cursul Sfintei Liturghii aceste ui se vor mai deschide la In
trarea cea mic, la cntarea ntreit sfnt, la citirea Apos
tolului i a Evangheliei, la Crez. Apoi, de la mprtirea
credincioilor vor rmne deschise pn la sfritul Sfintei
Liturghii, nchipuindu-se c prin Sfnta mprtanie ei au
intrat deplin n mpria Treimii.
Sfnta Liturghie prilejuiete astfel trirea anticipat,
prin arvun, a mpriei cerurilor i prefigurarea ajungerii
depline n ea, dup o naintare treptat spre ea n viaa p
mnteasc. Acest urcu liturgic de la trirea n parte pn
la trirea deplin n mpria Sfintei Treimi e reprezentat
n Sfnta Liturghie ca un urcu spre unirea cu Hristos cel
jertfit i nviat, nu a credinciosului singular, ci a comunitii
care se umple tot mai mult de iradierea prezenei Lui ani
mat de predarea mntuitoare a Sa Tatlui i lor, ca s-i
pregteasc s se predea i ei unii ntre ei i mpreun cu
EI Tatlui la sfritul timpului, cnd Tatl va fi totul n toi
i n toate, fr ca Fiul i oamenii nfiai s dispar (I Cor.
15, 28).
n acest 'Amin" al comunitii e o bucurie care antici
peaz pe cea pe care o vor avea cnd o vor primi n de
plintatea ei, cnd toat mulimea celor mntuii va striga
cu glas puternic: "Aliluia! Mntuirea i slava i puterea sunt
ale Dumnezeului nostru" (Apoc. 19, 1). Apostolul Ioan vede
i aude de mai nainte bucuria de atunci: "Atunci am auzit
ca un glas de mulime mult i ca un vuiet de valuri fr
numr i ca un bubuit de sunete puternice zicnd: Aliluia!
Pentru c Domnul Dumnezeul nostru Atotiitorul este m- Spiritualitate i comuniune n Liturghia Ortodox

226

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

prat" (Apoc. 19, 6). Atunci se va arta in toat strlucirea


ei slava mpratului Hristos fcut om. Dar o dat cu aceas
ta se va arta i slava celor cu care S-a unit El, ca Mielul ce
S-a junghiat pentru oameni, i slava cu care i-a mbrcat pe
ei, asemenea slavei cu care mirele mbrac pe mireasa sa.
Cci Apostolul Ioan aude mulimea zicnd n continuare:
"S ne bucurm i s ne veselim i s-I dm slav, cci a
venit nunta Mielului i mireasa Lui s-a gtit" (Apoc. 19, 7).
Cuvntul "Amin" a fost luat nc de primii cretini din
cultul mozaic. Dar cretinii l spun pe baza faptului c n
Hristos s-a revelat cu adevrat mpria Treimii celei iubi
toare, c prin EI s-a ntemeiat i s-a fgduit cu adevrat
aceast mprie. nc Sfntul Apostol Pavel spune c
orice "Amin" l spunem spre slava Iui Dumnezeu n Hristos,
pentru c n Hristos s-au mplinit pe de o parte toate fg
duinele lui Dumnezeu, iar pe de alta, s-a asigurat mplini
rea lor viitoare pentru cei ce cred (II Cor.l, 20). Deci la
Hristos ne gndim cu deosebire cnd zicem "Amin". Humai
cretinii pot zice n mod sigur "Amin", "aa s fie", cci nu
mai ei tiu de mplinirea prezent i viitoare a fgduinelor
lui Dumnezeu n Hristos pentru noi i numai ei au nte
meiat ndejdea mntuirii n El1. Humai prin Hristos am
cunoscut c Dumnezeirea nu este o infinitate inform sau
monopersonal, lipsit de iubire, ci e plin de dragoste;
nluntrul Ei este un Tat iubitor, i un Fiu iubitor, o via
neindiferent sub raportul moral, ci o via sfnt. Prin
Hristos am cunoscut c mpria lui Dumnezeu este m
pria dragostei venice, c slava, stpnirea i puterea ei
sunt ale unui Dumnezeu ntreit i deci al dragostei. Prin El
tim c, de credem, Duhul ne va face membrii ei venici.
Fericii vor fi n veci cei ce vor fi membrii ei. Deci cu
vntul "Amin" exprim i ncrederea membrilor comunitii
1.
La O do Casei, 'Die Doxologie und des Amen der Qemeinde", n
voi. Das christliche Opfermysterium, Verlag Styria, Koln, 1968, p. 561.

LITURGHIA CELOR CHEMAI

227

c vor face parte din aceast mprie, sau ndejdea lor


c se vor nvrednici i ei de fericirea din ea.
ntemeiai pe ndejdea mpriei, n a crei ambian
anticipat intr de la nceputul Sfintei Liturghii, credincioii
i aduc aminte de condiia ce a cerut-o Mntuitorul celor
ce vor s ajung n deplintatea ei, n viaa viitoare: grija de
cei lipsii i asuprii, cci prin aceasta se fac asemenea
Fiului care a fost alturi de ei, de Fiul care S-a fcut ca ei i
a spus: "Venii, binecuvntaii Printelui Meu, i motenii
mpria cea gtit vou de la ntemeierea lumii, c fl
mnd am fost i Mi-ai dat s mnnc" etc. (M. 25, 34 etc.).
mpria aceea este nu mpria celor puternici n sens
lumesc, ci a celor smerii i nfrii n smerenie. Dar ndej
dea ei se d i celor ce au fcut n cursul vieii pmnteti
rele, dar s-au poci n ceasul din urm, asemenea tlha
rului din dreapta care s-a rugat lui Iisus: "Pomenete-m,
Doamne, cnd vei veni n mpria Ta".
mpria aceasta este unirea celor ce cred n Sfnta
Treime, prin cstoria omenirii credincioase cu Fiul mp
ratului ceresc, urmat de ospul unei venice iubiri (Mt.
22, 2-14). n ea se intr prin Sfnta Tain a Botezului i a
Mirului, se reintr dup cderea din ea prin taina Mrtu
risirii i se ntreine viaa n ea prin Sfnta mprtanie. De
aceea Sfnta Liturghie ncepe cu o fgduin deplin a
acestei uniri cu Sfnta Treime i a acestui osp venic al
iubirii, spre care credincioii progreseaz prin Sfnta m
prtanie, ca unire cu Hristos.
n unirea deplin cu Hristos Cel jertfit, fcndu-ne de
un trup i snge cu EI, fr confundare, urcm ca o comu
nitate, pentru ca i membrii ei s se predea mpreun cu El
Tatlui i unul altuia, ca Tatl s fie toate n toi. Dar ur
cuul spre Hristos Cel jertfit const ntr-o umplere treptat
a lor de dispoziia de jertfire proprie, sau de druire lui
Dumnezeu i unul altuia din puterea ce iradiaz din Hristos

228

SPIRITUALITATE I C O M U M U m N LITURGHIA ORTODOX

Cel jertfit care se apropie tot mai mult de ei pe msura


pregtirii loc pentru a li se drui deplin.
Astfel, toat Sfnta Liturghie este micarea comunitii
n duhul de jertf a lui Hristos spre unirea deplin cu
Hristos cel jertfit i nviat i spre jertfirea reciproc ntre ei
din puterea jertfei Lui. Aceasta este una cu urcarea n depli
ntatea iubirii. Ea echivaleaz cu intrarea i naintarea n
mpria Treimii. Aceasta pune o pecete de jertfire din iu
bire pe toat viaa cretin, devenind toat o Liturghie n
sens larg. Sensul acesta al Liturghiei e artat de faptul c
preotul nsoete binecuvntarea mpriei cu semnul cru
cii, fcut cu Evanghelia peste Sfntul Antimis, care repre
zint moartea lui Hristos pentru noi, avnd alturi de Sine
moatele mucenicilor, care ne-au dat exemplul cel mai de
plin al nsuirii de ctre ei a duhului de jertf al lui Hristos.
Dar acelai semn l face i peste Sfnta Mas, care repre
zint pe de o parte tronul Sfintei Treimi, pe de alta, mor
mntul lui Hristos, sau jertfelnicul din faa Tatlui, pe care
st pururea Hristos n stare de jertf pentru noi, ca s pu
tem lua i noi puterea de a ne jertfi. De fapt mpria a
fost revelat i ntemeiat de Sfnta Treime prin Fiul cel
ntrupat, jertfit i nviat, pentru a uni prin jertfire din amn
dou prile Treimea cu creaiunea, cci jertfa lui Hristos n-a
fost privit cu nepsare de Tatl i de Duhul Sfnt. Tatl cel
atotmilostiv comptimea i El cu Fiul, Care Se aducea jertf
pentru noi, i Duhul Sfnt ntrea pe Fiul ca om n aducerea
acestei jertfe. Iar starea de jertf permanent a Fiului n
semnnd o atenie a Lui fa de noi, nseamn o atenie a
Treimii ntregi.
De aceea binecuvntnd Treimea, i i mulumim pen
tru ceea ce a fcut ca s ne fac i nou parte de mpria
Ei, iar o dat cu mulumirea i cu bucuria ce I-o mrturisim,
ne angajm i noi s umblm pe calea ce ne-a artat-o
Hristos prin jertfa Lui, i Tatl i Duhul Sfnt rnduind jert
fa Fiului pentru mntuirea noastr. E calea pe care au imi

LITURGHIA CELOR CHEMAI

229

tat-o In gradul cel mai deplin atia mucenici i tritori n


slujirea altora i prin care, n msura n care o vom imita i
noi, vom ajunge la nvierea cea ntru fericire.
Dar cel ce aduce o jertf este totodat preot. Cretinii
care se aduc jertf nfrnndu-se de la pcatele egoismului
i deci jertfindu-se i ei pentru alii, devin nu numai m
prai, ci i preoi. Hristos e Arhiereul universal i izvorul
arhieriei, pentru c Se aduce jertf i pentru c este izvor
al puterii de jertf pentru toi. Noi devenim preoi nsuindu-ne puterea de jertf a lui Hristos, asimilndu-ne perso
nal cu starea Lui de jertf. Dar devenim i fiii mpratului
venic ntruct ne-am fcut frai ai Fiului Aceluia.
Identitatea strii de mprat i de preot a Celui ce Se
jertfete o arat Apocalipsa i Apostolul Petru. n Apocalips, Hristos este numit pe de o parte "Mielul" ce ade ca
njunghiat ntre tron i cele patru fiine i "presbiteri" (Apoc.
5, 6), ca Cel ce e Mijlocitorul ntre Tatl ca mprat i cei
patru Evangheliti reprezentai prin cele patru fiine, i po
porul reprezentat de presbiterii mntuii (n unele texte ro
mneti e tradus greit "btrni"), pe de alta, e ludat de
cele patru fiine i de presbiteri cu cuvintele: "Vrednic eti
s iei cartea i s deschizi peceile ei (istoria), cci ai fost
njunghiat i ai rscumprat lui Dumnezeu cu sngele Tu
oameni din toat seminia..., i I-ai fcut Dumnezeului nos
tru mprie i preoi, i vor mpri pe pmnt" (Apoc. 5,
9-11). Mielul njunghiat e Fiul lui Dumnezeu Care S-a fcut
om i Care ne-a scos din robia patimilor i a morii i a
diavolului prin jertfa Lui. El S-a fcut prin aceasta mprat
i ca om i ne-a fcut mpreun mprai cu Sine sau o m
prie nou, cci i El i noi ne-am fcut i suntem mp
rai prin jertfa Lui. Deci precum El S-a fcut Arhiereu i
mprat, la fel suntem fcui i noi mpreun cu El preoi i
mprai. Cei 24 de presbiteri i arat aceast calitate pur
tnd cdelnie pline cu tmie, care simbolizeaz rugciu
nile sfinilor ce se nal spre Tatl ntru miros de bun

230

SPIRITUALITATE I COMUrUUHE

n LITURGHIA

ORTODOX

mireasm, de bun cuviin asculttoare, care place Tat


lui. Prin aceasta se face o anumit distincie ntre preoii
slujitori i ceilali cretini preoi, ale cror rugciuni le aduc
presbiterii. Toi credincioii sunt preoi i se roag, dar
rugciunile lor sunt adunate ntr-o unitate prin preotul slu
jitor, pentru a se nla ca un val unitar, curat i bineplcut
spre Dumnezeu. Dar fiind preoi ce aduc ca jertf rugciu
nile lor, sunt i mprai stpni peste patimi i chemai la
nviere ca victorie asupra morii, o dat ce sunt fcui frai
cu Hristos, Fiul cel Unul nscut al Tatlui, prin unirea cu El n
Sfnta mprtanie i prin nsuirea duhului de jertf a Lui.
Dar nu numai cei douzeci i patru de presbiteri laud
pe Mielul care i-a fcut pe cei ce cred n El preoi n sens
larg, ci i miliardele de ngeri care i nconjoar, artnd c
mai aproape de Mielul care mprtete prin jertfa Lui, sunt
preoii slujitori ai Lui i sfinii ale cror rugciuni ei le adu
n, pentru c pentru oameni S-a fcut Hristos Arhiereu i
jertf, i ei i-au putut nsui n mod deosebit prin trupul
ce-1 au, starea de jertf i de preoi: "i am vzut i am auzit
glas de ngeri muli, de jur-mprejurul tronului i al fiinelor
i al presbiterilor i era numrul lor zeci de mii de zeci de
mii i mii de mii, zicnd cu glas mare: Vrednic este Mielul
cel njunghiat ca s ia puterea i bogia i nelepciunea i
tria i cinstea i binecuvntarea" (Apoc. 5, 11-12). Se ne
lege iari c El ia acestea ca om, deci S-a fcut mprat i
ca om, pentru ca s ne facem i noi mprai. Ca om ia
slava i puterea, ca s le primim i noi.
Sfntul Apostol Petru unete calitatea de preoi i de
mprai a credincioilor ntr-una singur: "preoie mpr
teasc". Aceast dubl calitate o au credincioii datorit
jertfei lui Hristos, rodind puterea jertfei lui Hristos n jert
fele lor duhovniceti. Cci prin ele pe de o parte slujesc lui
Dumnezeu ca preoi, pe de alta, se elibereaz de patimi i
de moarte, ca mprai. Astfel, cei ce se elibereaz de patimi
prin jertfe alctuiesc o preoie mprteasc sau o comu

LITURGHIA CELOR CHEMAI

231

nitate nchegat ce nainteaz n snul Sfintei Treimi. Sfn


tul Apostol Fetru nu-i spune ns acesteia mprie, ci "po
por agonisit lui Dumenzeu (I Petru, 2, 9), sau "cas duhov
niceasc", alctuit din pietre vii zidite pe piatra de temelie
care este Hristos: "i voi niv, ca pietre vii, s fii zidii ca
s duhovniceasc spre preoie sfnt, ca s aducei jertfe
bineplcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos" (I Petru 2, 5).
Credincioii sunt chemai la transcenderea alipirii la
lume i a nchiderii n timpul trector, spre planul mpr
iei netrectoare a Treimii, a Unicului Dumnezeu n Treime,
din Care sunt toate i n Care avem s ne ridicm toi, rea
liznd unitatea prin mplinirea aceleiai voi a Lui. mpria
aceasta are un caracter eshatologic. Ea ncepe ca un alt
plan de via nc n existena noastr pmnteasc, dar ni
se va descoperi n toat desvrirea ei n viaa viitoare. La
calitatea de membri ai ei, pentru veci suntem chemai i
noi. Aceast transcendere suntem chemai s ne-o nsuim
i noi din puterea lui Hristos Cel ntrupat, jertfit i nviat,
putere pe care o are pentru c este i Dumnezeu. Un Dum
nezeu netranscendent acestei lumi, supus legilor i afec
telor, n-ar fi un Dumnezeu adevrat. Ar fi supus i el legii
emanaiei i evoluiei spre nici o int, fr nici un sens.
Dac n-ar avea o via a iubirii n Sine, suficient Siei,
dac n-ar fi Tat care are un Fiu nscut din fiina Sa i
deosebit de lumea creat din nimic, neaprut din evoluia
unei esene identice cu esena lumii, nu ne-ar putea ridica
din existena supus acelorai legi ale apariiei i morii
tuturor ntr-o succesiune fr sens.
nsi jertfirea este o astfel de transcendere liber,
nsi ea arat capacitatea omului de a se ridica peste o
lume supus unor legi care nu cunosc dect o succesiune
fr sens. Aceasta arat c nsi jertfirea d un sens vieii.
O mam nu-i vede sensul vieii fr slujirea pn la jert
fire a copiilor. Dar slujirea altor persoane nu ni s-ar impune
ca o porunc necondiionat fr valoarea absolut a per

232

SPIRITUALITATE I COM UNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

soanelor slujite i fr ca ele s fie considerate ca destinate


veniciei, unei venicii a crei fericire depinde i de slujirea
ce le-o aduc eu. Dar venicia lor nu o pot crede dect cre
znd In Dumnezeu, izvorul personal al veniciei. Slujirea
persoanelor umane Ii are importana necondiionat nu
mai dac o triesc ca o mplinire a unei porunci a lui Dum
nezeu cel personal, care asigur venicia persoanelor cre
ate de El din iubire ca s le iubeasc n veci. Slujirea oame
nilor se ncadreaz astfel n slujirea lui Dumnezeu. Dum
nezeu a dat atta valoare oamenilor, nct L-a fcut pe
nsui Fiul Su slujitor al lor (Mt. 20, 28). Primind moartea
ca jertf pentru ei, dar primind-o dintr-o asemenea iubire
nemsurat, a i nvins-o. Prin aceasta a dat chiar morii,
care n afara lui Hristos pune peste existen pecetea celei
mai mari absurditi i tragedii, un sens pozitiv.
Pascal a spus: "Noi tim c viaa, i cu deosebire viaa
cretinilor, este o jertf continu, care nu se poate termina
dect n moarte; noi tim c Iisus Hristos, intrnd n lume,
s-a socotit i s-a oferit lui Dumnezeu ca o ardere a tot i ca
un adevrat dar de jertf; c naterea Sa, viaa Sa, moartea
Sa, nvierea Sa, nlarea Sa, ederea venic de-a dreapta
Tatlui Su, prezena Sa n Euharistie nu sunt dect o sin
gur i unic jertf; noi tim c ceea ce s-a petrecut n
Hristos trebuie s se petreac n toate mdularele Sale. S
privim deci viaa ca jertf i s socotim c accidentele vieii
noastre nu au semnificaie n spiritul cretinilor dect n
msura n care ele ntrerup sau mplinesc aceast jertf. S
nu numim ru dect ceea ce face din darul de jertf desti
nat lui Dumnezeu o victim a diavolului... Dac nu trecem
la Dumnezeu prin Mijlocitorul Hristos, nu gsim n noi dect
nenorociri adevrate, sau plceri condamnabile. Dar dac
privim toate lucrurile n Hristos, vom afla toat mngierea,
toat mulumirea, toat creterea noastr spiritual.
S privim deci i moartea n Iisus Hristos, i nu n afar
de El. Fr Iisus Hristos ea este ngrozitoare, este detesta-

LITURGHIA CELOR CHEMAI

233

bil, este o oroare a naturii. In Iisus Hristos e vrednic de


iubit, e sfnt, e bucuria credinciosului. Totul e dulce n
Iisus Hristos, pn i moartea. De aceea a suferit El i a mu
rit, ca s sfineasc moartea i suferinele"2.
Astfel prin crucea lui Hristos, nsuit de noi, trecem n
mpria cerurilor, n mpria iubirii Sfintei Triemi. "Cci
El este pacea noastr, El care a fcut din cele dou una,
adic a surpat peretele din mijloc al despririi, desfiinnd
vrjmia n trupul Su... ca s mpace cu Dumnezeu pe
amndoi, unii ntr-un singur trup prin cruce, omornd prin
ea vrjmia... C prin El avem i unii i alii apropierea
ctre Tatl ntr-un Duh. Deci dar nu mai suntei strini i
locuitori vremelnici, ci mpreun ceteni cu sfinii i cas
nici ai lui Dumnezeu" (Efes. 2, 14, 15, 16, 18, 19).
Treimea a venit prin Fiul Su fcut om, pentru veci la
noi, iar pe noi ne-a suit la Ea, cci prin jertfa lui Hristos,
omul a drmat zidul egoismului i a intrat la Tatl, n per
soana Lui ni s-a deschis i nou drumul spre Sfnta Treime,
prin crucea pe care, primind-o i noi de la El, ieim din
desprirea egoist de Dumnezeu i dintre noi. Cci numai
prin jertf putem deschide poarta lui Dumnezeu i poarta
semenului.
mpria cerurilor, care fusese anunat ca apropiindu-se
de ctre Sfntul Ioan Boteztorul, a devenit n Hristos rea
litate i s-a definit ca mprie a Treimii iubitoare, Care
i-a artat iubirea prin Fiul fcut om asemenea nou i rs
tignit pentru noi, pentru a ne face i pe noi s rspundem
iubirii Ei i s ne artm iubirea ntre noi.
Iisus Hristos ne-a artat c Dumnezeu este iubire pentru
c nu este o singur persoan, ci o Treime de Persoane n
relaie de Tat, Fiu i Duh Sfnt, i a dovedit prin ntruparea
i jertfa Lui pentru noi c i ntinde iubirea Sa i la noi. S-a
servit pentru aceasta de trupul omenesc, artnd valoarea
2. Pensees, Flammarion, p. 283-284.

234

s f ir it u a l it a t e i

co M u m u riE n

l it u r g h ia o r t o d o x

lui i valoarea noastr ca fiine n trup. A nviat trupul Lui la


o via venic, artnd c i trupul nostru este destinat
veniciei. A artat c unitatea lui Dumnezeu nu e o unitate
abstract, ci una vie i iubitoare. i aceast unitate vrea s
o avem i noi. Unitatea aceasta o realizm n Biserica cea
"plin de Treime". Hristos ne-a artat c Treimea e vie i
iubitoare, prin nsui faptul c El, Unul din Treime, S-a fcut
om i S-a jertfit pentru noi, druindu-Se Tatlui i nou, ca
i noi s ne druim, din puterea Lui, Tatlui i unii altora,
ca, fiind plini de Treime, s fim i noi n chipul Treimii, uni
tate iubitoare de persoane umane neconfundate, extrem
de preioase una alteia. Cci neschimbarea lui Dumnezeu
nu este o neschimbare a ncremenirii, ci o neschimbare a
iubirii mobile.
Lucrurile acestea le spune frumos stareul Vasileios de
la mnstirea Stavronichita de la Sfntul Munte: "Cu ntru
parea Cuvntului se deschide drumul mpcrii. Cu nte
meierea Bisericii avem "cortul lui Dumnezeu ntre oameni,
i Dumnezeu va locui cu ei i ei vor fi poporul lui Dum
nezeu i nsui Dumnezeu va fi cu ei" (Apoc. 21, 3). Bise
rica are misiunea s dea mrturia unitii i s o nfptu
iasc, pentru c Dumnezeu nu e cunoscut ca un monarh
singuratic, ci ca desvrita comuniune a trei Persoane. i
Cuvntul S-a ntrupat ca s descopere adevrata unitate i
libertate ce domnete n snul Dumnezeirii. S-a fcut "trup"
ca s arate misiunea duhovniceasc a trupului i cum toate
au venit la lumin pentru o via n unitate, prin unitatea
treimic, i prin rodnicia Ei, i cum prin Ea cresc i se trans
figureaz toate... Dumnezeu a ntemeiat Biserica dup
chipul Lui. "Sfnta Biseric este chipul lui Dumnezeu, ca
una ce lucreaz n credincioi aceeai unitate care este i
n Dumnezeu" (Sfntul Maxim, Mystagogia, PQ 91 668 B)...
Domnul a venit s ne uneasc prin Sine cu Tatl Su i cu
Tatl nostru. A venit "ca toi s fie una" (In 17, 21)... Cine a
vzut cu adevrat Biserica, a vzut Sfnta Treime... Unirea

LITURGHIA CELOR CHEMAI

235

tuturor pentru care se roag Biserica nu se nelege ca o


articulare a inilor unii n alii n baza pornirii lor naturale,
ci ca o prelungire a unitii treimice, care se nfptuiete ca
un trup liturgic... Taina unitii trit i neleas ca Biseric
este mpria Tatlui i a Fiului i a Sfntului Duh "3. "nimic
nu e static n dumnezeiasca Liturghie, nimic izolat. Toate
vieuiesc, se mic armonic n cadrul ntregului. Toate se
cunosc; i descoper firea i raiunea existenei lor n "sluj
ba cuvnttoare", n Liturghie ca slujba Cuvntului, "prin
Care toate s-au fcut". Este mpria binecuvntat a Ta
tlui i a Fiului i a Sfntului Duh care primete i sfinete
creaiunea. Este harul necreat al Sfintei Treimi care nno
iete zidirea.
Sfnta Liturghie ncepe de aceea cu cuvntul de prea
mrire a mpriei ntreit sfinte. n continuare numai aceas
ta o cerem. Spre ea sau n ea nainteaz credincioii n
toate i prin toate. Dumnezeiasca Liturghie este locul dum
nezeiesc n care toate se ntlnesc. n afar de cldura ei,
toate sunt necunoscute, ngheate, singuratice"4.
Un dumnezeu monarh ne stpnete, dar nu ne iube
te, nu ne sdete iubirea. O esen panteist nu ne deschide dect perspectiva desfiinrii personale. Dar unirea
noastr cu Sfnta Treime i ntre noi dup chipul unitii
treimice nu se nfptuiete fr renunarea la egoismul nos
tru, fr jertfirea inei noastre lui Dumnezeu i semenilor.
Iar puterea pentru aceast jertfire ne-o d Hristos. La te
melia jertfirii lui Hristos ca om st ns venica druire de
Sine a Persoanelor Sfintei Treimi. De aceea unim semnul
crucii cu pomenirea Sfintei Treimi sau cu preamrirea Ei.
Ludm pe Dumnezeul iubirii, pe Dumnezeul care din iu
birea fa de noi, ntemeiat n iubirea Persoanelor trei
mice, a trimis pe Fiul s Se fac om i s Se jertfeasc pen
3. Arhim. Vasileios, Eisodikon, Sfntul Munte, 1974, p. 55, 68.
4. Ibidem.

236

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

tru noi i s rmn cu noi n starea de jertf pentru a ne


conduce la unirea cu Treimea n iubire.
"Cnd vztorul Apocalipsei zice: "Eu, Ioan, fratele
vostru... am fost n duh n ziua de Duminic... am vzut cer
nou i pmnt nou"' (Apoc. 1, 9-10), e ca i cnd ar zice:
"Eu, Ioan, fratele vostru, svream Liturghia"5. S menio
nm ns c spusa ntreag a Apostolului Ioan este: "Eu,
Ioan, fratele vostru i mpreun prta cu voi ntru necaz i
ntru mprie... am fost n duh. Faptul c cretinii vd n
cadrul Sfintei Liturghii cerul i pmntul nou, nu-i scoate
totui din greutile i ostenelile vieii pmnteti. Dar nici
din acestea nu lipsete mpria. Cci mpria e mpreu
nat cu crucea i la ea ajungem prin cruce, care are un
ultim fundament n Sfnta Treime i n ntruparea lui
Hristos. Iar crucea, ct vreme suntem n trupul pornit spre
pcat, ia pentru noi forma nfrnrilor, a ostenelilor, a greu
tilor. Dar chiar ele ne fac strveziu pe Duhul ce ntrete
nluntrul nostru cerul nou i pmntul nou, cerul i p
mntul dragostei. Crucea de care e legat mpria nu e
numai a Sfintei Treimi i nici nu-L nsoete n concret nu
mai pe Fiul care a luat trupul nostru, ci i pe noi, n viaa
de aici. De aceea trebuie s ne mprtim i noi de ea.
Fr cruce nu se realizeaz iubirea. n noi, crucea nseam
n nfrnare de la egoismul pcatelor i pocina pentru
ele. Ea e o durere, dar i o mngiere, cci prin ea intrm
n adncul autentic al fiinei noastre i n largul viu al mp
riei iubirii. Peste tot mprtete durerea pocinei care
mngie tainic i rodnic, care produce bucurie i nfrete
toate. Altceva este durerea trit sentimental, i altceva du
rerea pocinei liturgice. Prima irit epiderma i chinuiete
biologic pe om, a doua alin i mngie, descoperind n
regiunile nalte ale existenei firea noastr cea n chipul lui
Dumnezeu... Omul n adncurile necunoscute ale sale as5. Ibidem, p. 101.

LITURGHIA

celor chemai

237

cunde minunea dumnezeiasc. Nici cnd e strmtorat de


necazuri nu dezndjduiete n Biseric, nici cnd se bucur
nu se tulbur. i ntristarea i bucuria l slujesc liturgic"6.
Antinomicul e mereu prezent, solicitndu-ne brbia bucuri
ei n durere i ntreinnd sentimentul de tain complex i
aparent contradictorie, i totui unitar, a existenei.
Iubirea care stpnete n mpria lui Dumnezeu nte
meiat i deschis nou de Hristos prin cruce ne arat cu
deosebire faptul c mpria aceasta nu este mpria a
trei Persoane uniforme, ci a Tatlui i a Fiului n Duhul
Sfnt, semnul desvrit al unirii n iubire. Ea nu este m
pria unui stpnitor despotic, ci mpria n care m
pratul e Tat i n care toi cetenii sunt fii prin adopiune
sau prin har, deci printr-un act de iubire, i, prin aceasta,
frai ai Fiului Cel Unul Nscut din Tatl dup fiin. Aceasta
nseamn c mpratul e Tat al cetenilor din ea nu n
sens paternalist, cci ea este i mpria Fiului Cel Unul
Nscut al Su, iar pe noi ne face frai ai acestui Fiu, mpre
un motenitori cu El ai calitii de mprai n ea. "Cci ci
sunt mnai de Duhul lui Dumnezeu sunt i fii ai lui Dum
nezeu. Pentru c n-ai primit iari un duh al robiei, spre
temere, ci ai primit Duhul nfierii, prin care strigm: Awa!
Printe!... i dac suntem fii, suntem i motenitori - mo
tenitori ai lui Dumnezeu i mpreun motenitori cu
Hristos, dac ptimim i noi mpreun cu El, ca mpreun
s ne i proslvim" (Rom. 8, 14, 15, 17).
mpria adus la noi de Hristos este mpria iubirii
pentru c mpratul este un Tat care, avnd un Fiu de o
fiin cu El, a voit s-i extind iubirea ce o simte fa de
Fiul i asupra altor fiine contiente, capabile s simt iubi
rea Lui i s rspund ei, cum a subliniat n timpul mai
nou i teologul protestant Jurgen Moltmann. Tatl trimite
pe Fiul s Se fac om, zice Moltmann, ca s poat vedea n
6. Ibidem , p. 116.

238

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE n LITURGHIA ORTODOX

oameni pe fraii Lui. Astfel, Iisus nu propovduiete mp


ria Iui Dumnezeu, ci a Tatlui Su... Aceast mprie
propovduit de El are o nou calitate. n aceast mpr
ie Dumnezeu nu e Domnul, ci Tatl milostiv. n aceast
mprie nu sunt robi, ci copii liberi ai lui Dumnezeu. n
aceast mprie nu se cere ascultare i supunere, ci iu
bire i participare liber... Aceasta o arat i rugciunea
Tatl nostru. n ea se cere mpria Tatlui, se cere s se
fac voia Tatlui, s se sfineasc numele Tatlui"7. "n li
bertatea ce o trim n rugciunea noastr ctre Tatl sim
im c ea nu mai e o rugciune de robi (Rom. 8, 15). n ea
se reveleaz filiaia noastr. Prin rugciunea prin care
strigm: "Awa! Printe!', credincioii sunt primii n comu
niunea ce o are Fiul cu Tatl... Dumnezeu nu vorbete ca un
Domn care trebuie ascultat fr nici o m urmurare; Dum
nezeu ascult ca Tatl rugciunile i propunerile fiilor Si'8.
"Prin Fiul cel trimis se mijlocete nfierea... Filiaia n
seamn n primul rnd relaia special a lui Iisus cu Cel
care L-a trimis, dar nu exclusiv, ci inclusiv'9. Dar Fiul ne
face fii iubitori ai Tatlui nu numai prin faptul c Se face
om i frate al nostru, ci i prin faptul c Se druiete i n
calitate de om n mod deplin Tatlui, iar aceast pornire de
druire ne-o transmite i nou, dndu-ne i nou, prin Du
hul cel Sfnt al Lui, puterea s ne aducem din iubire jertf
curat Tatlui.
Noi devenim fii iubitori ai Tatlui mpreun cu Cel Unul
Nscut, pentru c ne nsuim i noi starea Lui de jertf ca
om. Prin jertf El a devenit i ca om mpreun-mprat cu
Tatl, pentru c prin jertf i-a artat i ca om iubirea de
svrit fa de Tatl. Deci numai nsuindu-ne simirea
Lui de jertf, deci de iubire identic faf de Tatl, ne facem
7. Trinitt und Reich Gottes, Kaiser Verlag, Munchen, 1960, p. 26-27.
8. Ibidem, p. 39.
9. Ibidem, p. 68.

LITURGHIA CELOR CHEMAI

239

i noi fii i mpreun mprai cu Fiul cel ntrupat. Iubirea


fa de Tatl ne unete n demnitatea de fii ai Lui i de mo
tenitori ai mpriei. "Iar Hristos, spune Sfntul Chirii al
Alexandriei, este mpratul tuturor prin fire i participare.
Cci fiind Dumnezeu prin fire, S-a golit pe Sine de slav, pogorndu-Se la chipul de rob (Filip. 2, 7) i primete mp
ria, n chipul omului, cu toate c troneaz dinainte i din
veci mpreun cu Dumnezeu i Tatl i e mpreun crmuitorul i stpnitorul tuturor"' (nchinare n Duh i Adevr,
cartea XI, FG 68). Primind puterea de fii de la Fiul cel UnulNscut, odat ce ne-a unit cu Tatl, prin iubirea prin care
am renunat la noi, mpreun cu El avem i noi puterea de
a stpni peste toate mpreun cu Fiul.
Sfntul Chirii dezvolt att ideea c n Fiul Tatl ne
vede i pe noi ca fii, ct i ideea c ne vede ca fii nu numai
pentru c Fiul S-a fcut om, ci i pentru c El, aducndu-Se
jertf, ne d i nou puterea de a ne aduce Tatlui jertf
mpreun cu Fiul. Ca toi Prinii, Sfntul Chirii a artat c
noi nu ne putem arta iubirea fa de Tatl dect aducndu-ne i noi jertf mpreun cu Hristos, cum a spus i Sfn
tul Apostol Pavel n Rom. 8, 14. Explicnd inscripia nume
lor seminiilor lui Israel n cele dou pietre de smarald pur
tate de arhiereul Vechiului Testament pe umerii lui (le. 28,
9-12), Sfntul Chirii spune: "Iar nscrierea pe pietre a spus
c va fi spre amintirea de ctre Domnul a fiilor lui Israel,
pentru c Domnul i va primi aa zicnd pe toi n persoana
lui Aaron. Cci Dumnezeu i Tatl ne privete n Hristos
spre aducere aminte i ne-am fcut n El cunoscui i vred
nici de privire i ca scrii n cartea lui Dumnezeu"'10.
Iar despre jertfirea noastr din puterea jertfei lui Hristos
i despre intrarea noastr prin aceasta la Tatl, Sfntul Chi
rii spune: "Aadar, s-a junghiat El pentru pcatele noastre,
dar ne-am ngropat i noi mpreun cu El, suportnd rnoar10. nchinare n Duh i Adevr, cartea XI; PG 68.

240

SPIRITUALITATE I COMUHIUHE N LITURGHIA ORTODOX

tea, nu cea trupeasc, ci omornd mdularele cele de pe


pmnt i nemaivietuind nou, ci lui Hristos i, prin El, Ta
tlui"11. Sau: "Cci dac nu murea Hristos pentru noi, n-am
fi fost primii i noi spre miros de bun mireasm, de Dum
nezeu i Tatl. Dar o dat ce S-a desvrit El (ca om) prin
Patimi, venim dup El ndat ca dar sfinit lui Dumnezeu i
Tatl i ne oferim pe noi nine jertf cu adevrat duhovni
ceasc, sfinit"12. Sau: n nenumrate moduri ne sfinete
pe noi Domnul nostru Iisus Hristos, fcndu-ne sfini i
bine primii. Cci prin El i n El avem aducerea (intrarea)
i ne facem plcui lui Dumnezeu i Tatl. Cci aflndu-ne
sub stricciune i pcat, ne sunt de cel mai mare folos i
cu totul necesare pentru mntuire moartea i viaa Lui i,
pe lng acestea, desvrirea prin Trupul i Sngele Lui.
Cci n Hristos, i nu n lege e desvrirea"13.
Sfnta Liturghie este aciunea de mpreun jertfire a
noastr cu Hristos, sau unirea comunitii cu Hristos n sta
re de jertf pentru a se aduce i ea mpreun cu El jertf
Tatlui, ca s se realizeze mpria Treimii n toate. Nu e
vorba de o jertf ca moarte trupeasc, ci de o renunare la
orice egoism, la orice cutare a celor ale noastre.
Preotul st napoia uilor mprteti, lng Sfnta Mas,
deosebit de credincioi, dar nu fr legtur cu ei prin ru
gciune, prin dialog, prin unele ieiri i artri. Dar rmne
deplin artat dup mprtire. Prin aceasta reprezint pe
Hristos care st ca un Miel njunghiat naintea tronului Ta
tlui (Apoc. cap. 5), intervenind pentru noi, cu atenia n
dreptat spre noi, voind s ne ridice i pe noi unde este El.
Preotul reprezint pe Hristos, Arhiereul cel mare, Care a
intrat cu jertfa Sa n Sfnta Sfintelor din cer, mijlocind ne
ncetat pentru tergerea pcatelor noastre prin sngele
11. Op. cit., cartea XVII; PG 68
12. Op. cit, cartea XVII; PG 68.
13. Op. cit, cartea XI; PG 68.

LITURGHIA CELOR CHEMAI

241

Su. "i a intrat o singur dat In Sfnta Sfintelor, nu cu


snge de api, ci cu nsui sngele Su... Hristos, Care S-a
adus pe Sine lui Dumnezeu jertf fr de prihan, va curi
sngele vostru, ca s slujii Dumnezeului cel viu" (Evr. 9,
12, 14). "Drept aceea, frailor, avnd ndrzneal, s intrm
n Sfnta Sfintelor prin sngele lui Hristos" (Evr. 10, 19),
adugnd la jertfa adus de Arhiereul ceresc, reprezentat
prin preot, jertfele noastre. Cci reprezentnd pe Iisus,
preotul se roag pentru credincioi n Sfnta Sfintelor, po
menind numele lor legate de prticelele aduse ca jertfe ale
lor lng Agneul ce reprezint pe Mielul ce st ca o jertf
nevzut pe altarul nevzut. Dac prin umanul lui Hristos
i comunic Dumnezeu ca printr-un mediu central puterile
Sale, i prin acest mediu ntrit n experiena i ajutorul lui
Dumnezeu se aduce jertfa i mijlocirea rugciunii ctre Ta
tl, de ce nu s-ar prelungi acest rol mijlocitor al umanitii
lui Hristos i prin umanitatea preotului, aleas spre a fi un
centru vzut al adunrii credincioilor?
Sfntul Chirii din Alexandria s-a ocupat pe larg de nece
sitatea slujirii preoeti pentru mntuirea noastr n
Hristos. Aa cum Aaron a fost chemat de Dumnezeu s slu
jeasc lui Moise care reprezenta n faa poporului pe
Hristos, aa sunt chemai i preoii Legii noi s slujeasc lui
Hristos, cel real. "Cci Arhiereului i Cpeteniei tuturor,
Hristos, I-au fost mpreun lucrtori n chip duhovnicesc
dumnezeietii ucenici, adugndu-I-se Celui ce toate le
poate mplini, nu ca unuia slab n putere, ci ca unii ce au
fost chemai i bine alei s-I slujeasc i au ctigat de la
El putere pentru toate. Despre aceasta va mrturisi i dum
nezeiescul Pavel zicnd: "Toate le pot n Cel ce m ntrete
pe mine, Hristos" (Filip. 4, 13) "{nchinare n Duh i Adevr,
cartea XI).
i aa cum numele seminiilor lui Israel nscrise pe pie
trele de smarald purtate pe umerii lui Aaron "erau spre
amintirea fiilor lui Israel naintea Domnului", pentru c
16 - Spiritualitate i comuniune n Liturghia Ortodox

242

SPIRITUALITATE l COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

Domnul i va primi aa zicnd n persoana lui Aaron, aa ne


primete i pe noi n persoana (n faa) lui Hristos, dar i a
preotului n care e prezent Hristos. Dac n mod nevzut
suntem recapitulai n Hristos, n mod vzut suntem reca
pitulai n preot. Dac n mod nevzut suntem "aezai
lng inima i mintea lui Hristos, n mod simit de noi (i de
el) suntem aezai lng inima i mintea preotului". i dac
Hristos este mpreun cu sfinii... pentru c El duce n faa
Tatlui cele ale noastre, "pururea fiind viu, ca s mijloceas
c pentru noi" (Evr. 7, 25), aceasta o face n chip vzut i
auzit prin preot. Preotul este locul coborrii lui Hristos la
noi. Contiina preotului, care nu e spre slujirea lui, ci a
noastr, e ntiprit de contiina lui Hristos.
n sfinirea unor persoane pentru slujirea jertfei lui Hristos
spre mntuirea credincioilor, se arat c nu omul prin sine
poate s fac aceasta, ci numai cel chemat prin harul de
sus, care prin Apostoli vine de la Hristos nsui. Preotul e
ales de Hristos dintre cei mai rvnitori cretini pentru slu
jirea mijlocitoare a sfineniei Lui. Hristos a luat o fa de
om deosebit de a noastr. El lucreaz i acum prin faa
altui om, aleas de El. "Cci oare n-a spus i dumnezeiescul
Pavel c cei alei pentru preoie s aib un nume de laud
i s fie respectai n toate? Ca s fie, zice, omul lui Dum
nezeu desvrit, pregtit pentru orice lucru bun" (II Tim.
3, 17). De asemenea a afirmat c episcopul trebuie s fie
fr pat i a dat multe amnunte n privina aceasta.
mpria Treimii este mpria iubirii ntre Tatl i fiii
nfiai de Fiul i druii cu totul n Fiul Tatlui. Deci este m
pria libertii depline. Libertatea este a doua nsuire a
mpriei Treimii, pe lng aceea de unitate n iubire. De
altfel, aceste dou nsuiri se implic una pe alta.
Comentnd cuvintele "Vie mpria Ta" din rugciunea
"Tatl nostru", Sfntul Grigorie de Piyssa zice: "Noi nele
gem c una singur e stpnirea i puterea adevrat, cea
mai presus de toate; aceea care nu a primit stpnirea i

LITURGHIA CELOR CHEMAI

243

mpria prin vreo sil i nu tine sub stpnire pe cei su


pui prin vreo tiranie, prin fric i dintr-o nevoie impus
lor". Dumnezeu cucerete prin iubire, prin buntate, printr-o
putere n care mrirea i blndeea nu sunt n opoziie.
Dumnezeu nu Se impune prin nici un fel de for, ase
menea celor din natur, nici prin sila vreunei forte exerci
tate prin arme i prin dibcii omeneti. El nu aduce i nu
ine sub autoritatea Sa pe nimeni fr voia lui. El cucerete
i tine prin foia uria a iubirii, care a mers pn la jertfirea
Fiului Su, i a unei puteri izvortoare de via ce nu se
epuizeaz. Acestea produc fericirea adevrat. Mama ine
pe copil cu att mai mult alipit de ea cu ct l iubete mai
mult, cu ct i se druiete mai mult, cu ct se jertfete pe
sine n fiecare clip. Dar ea nu are un coninut de putere i
de via pe care s i-1 comunice o dat cu jertfelnicia ei
total, pe cnd Dumnezeu are i viaa nesfrit din care
ne poate drui viaa venic. mpria Treimii nu se im
pune, ci ea atrage, i nefericii sunt cei ce nu vor s se fac
ceteni ai ei.
Fe de alt parte, zice Sfntul Grigorie de Myssa, virtutea
adevrat este liber de orice fric i nu e stpnit de
nimic, alegnd binele prin voie liber. Iar supremul Bine nu
este o esen, ci suprema Persoan iubitoare. Pe Ea o alege
virtutea celui bun n mod liber. Cci Ea e bun, sau bun
tatea n lucrare voit, personal. El alege pe Dumnezeu ca
binele personal, iubitor la nesfrit care o naripeaz, n
mod nesilit, spre tot mai mult bine.
rieptimitorul a drmat peretele din mijloc al despriturii prin unirea deplin cu Hristos, prin faptul c voia lui
Hristos a devenit propria lui voie, nct nu mai vieuiete el,
ci Hristos vieuiete n el plin de duhul de jertf (Gal. 2,
20). Aceste lucruri le spune Sfntul Ioan Scrarul, care nu
se gndete numai la Efes. 2, 14, ci citeaz i cuvntul lui
Dumnezeu din Isaia 59, 2: "Oare nu pcatele voastre sunt
cele care fac desprirea dintre voi i Mine?" (Scara, Cuv. XXIX).

244

SPIRITUALITATE I COM UNIUNE //YLITURGHIA ORTODOX

n sensul acesta, unde este Duhul Domnului, Care a


fcut puternic duhul nostru, duh de comuniune jertfelnic,
acolo e libertatea; acolo ne simim ca nite fii ai Tatlui
ceresc (Rom. 8, 15; II Cor. 3, 17).
Firea noastr a pierdut libertatea, abtndu-se de la
comuniunea cu Dumnezeu n mod liber, deci abtndu-se
de la Binele suprem ca Persoan, cznd sub puterea ego
ismului care o ngusteaz i o robete tot mai mult, dei i
se pare c n aceasta i afirm mai mult libertatea. Prob
c aceast stare e o libertate ce se mic n robie e faptul
c nu poate scpa din acest arc al egoismului. Iar aceasta
i mpuineaz puterea i viaa, innd-o ntr-o moarte spiri
tual i ducnd-o la moartea fizic. Astfel oamenii, trind
sub robia patimilor i a morii, tnjesc cu o voin slbit
spre libertatea adevrat a mpriei n care nu vor mai fi
stpnii de nici o ngustare. Dar la aceast mprie, care
n-are nici o putere deasupra ei, nu ne putem ridica prin
voina noastr slbit.
Cnd deci binecuvntm mpria lui Dumnezeu, o i
cerem s vin la noi prin puterea lui Dumnezeu. "Cerem s
ne izbvim de stricciune (de descompunere), s ne eli
berm de moarte, s fim dezlegai de legturile pcatului,
s nu mai mpreasc asupra noastr moartea, s nu ne
stpneasc tirania rutii, a patimilor... Cnd va veni la
noi mpria lui Dumnezeu, toate cele ce ne stpnesc
pn atunci vor disprea... Moartea se va goli de putere,
stricciunea va pieri cnd va mpri peste noi viaa i va
fi stpn nestricciunea" (Sfntul Grigorie de Myssa, Co
mentariu la Tatl nostru).
Puterea acestei mprii const n Duhul Sfnt, prin
Care Dumnezeu vine n noi. El e mpratul ceresc pe Care-L
cerem s Se slluiasc n noi i l cere i preotul nainte
de a ncepe Sfnta Liturghie.
Eliberarea noastr prin Duhul Sfnt, ntritorul duhului
din noi, de patimile prin care ne impunem cu fora unii

LITURGHIA CELOR CHEMAI

245

altora, aduce i o misterioas eliberare a noastr de firea


cosmic. Nici ea nu ne va mai stpni prin legile ei, ci noi
o vom ncovoia dup voia noastr. Toate vor fi un imperiu
al libertii, cu toate vom comunica mai presus de legi. Ani
malele ne vor sluji din iubirea noastr care le va ptrunde
i pe ele. Firea va fi eliberat de stricciune, "ca s se bucure
de mrirea libertii fiilor lui Dumnezeu" (Rom. 8, 21).
Att prin semnul crucii, pe care-1 face preotul cu Evan
ghelia peste Antimis, amintind binefacerea mpriei Trei
mii peste oameni i binecuvntnd-o, ct i prin aezarea
crucii n locul Evangheliei, la "Intrarea cea mic", se arat
nedesprirea ntre mpria aceasta, vestit de Evanghe
lie, sau ntre Hristos, propovduit de Evanghelie, i cruce.
Aceasta nu pentru c crucea ar ine n mod esenial i invo
luntar de Treime, deci ar impune i ntruparea i rstignirea
Fiului lui Dumnezeu, ca ntr-o unire i alternare fatal de
suferin i fericire, cum e n sistemele panteiste, sau pen
tru c iubirea L-ar sili pe Dumnezeu s-i dea Fiul la moar
te pentru a ctiga iubirea oamenilor de care are neaprat
nevoie. Ci pentru c numai prin iubirea liber se poate n
vinge desprirea liber a creaiunii, oper i ea a libertii
dumnezeieti, de Dumnezeu, desprire care a produs su
ferina ei. De aceea i El accept crucea, pentru c numai
prin ea poate aduce creaiunea la unirea cu El, Cel nemu
ritor. Iar aceasta se svrete prin Fiul lui Dumnezeu,
Care, din iubirea ntregii Treimi fa de oameni, ia firea
omeneasc i o dat cu aceasta accept moartea ei ca s
o depeasc n plintatea de via a Dumnezeirii, comu
nicat prin iubire.
Voina Iui Dumnezeu de a crea fiine contiente, care
prin libertatea lor asociat cu creaturalul lor pot cdea, fapt
care producndu-se solicit mila lui Dumnezeu i hotrrea
de a le rectiga prin jerfta Fiului Su, e conform cu iu
birea ntre Persoanele treimice, dar conformitatea aceasta
nu implic pentru Dumnezeu necesitatea de a proceda ast

246

SPIRITUALITATE I C O M U N IU m U LITURGHIA ORTODOX

fel. Nu negm o mil a lui Dumnezeu, care implic i o anu


mit participare spiritual a Lui la durerea lor, acceptat
prin "coborre" la ele. Cci aceasta arat realitatea i adn
cimea vieii Lui. De aceea nu trebuie s uitm c Hristos a
suferit durerea pe cruce ntr-o ncordare de putere ome
neasc prin care a nvins durerea, cum spune Sfntul Ma
xim Mrturisitorul (Rspunsuri ctre Talasie, cap. 21). Prin
aceasta moartea suportat de El a nvins moartea fini i, cu
ea, orice robie sub care era inut firea omeneasc. Deci
avem iari paradoxul: o participare dumnezeiasc a Lui la
durerea omeneasc, prin care nvinge durerea, sau nu Se
las biruit de ea. Durerea nu L-a zdrobit cu totul, nu s-a ar
tat mai tare dect El, cum susin unii teologi protestani,
cci din aceasta ar urma c iubirea Lui l silete s creeze
fpturi i s le ctige iubirea prin jertf. Participarea Lui la
durere e unit n Duh cu libertatea i cu puterea Lui.
Omul poate muri n dou feluri: fie persistnd n starea
de desprire voit de Dumnezeu, fie n elanul renunrii la
sine pentru a se scufunda n plintatea de via a Dumnezeirii; fie pentru a se pierde i a-i slbi viaa n apa st
tut, lipsit de oxigenul spiritual al vieii dumnezeieti, fie
pentru a tri sorbind apa vieii dumnezeieti nemuritoare,
n nici unul dintre aceste dou cazuri el nu iese total din
existenta pe care i-a dat-o Dumnezeu pentru veci. Dar n
primul caz cade ntr-o extrem de redus i strmt partici
pare la existen, ntr-o minim atrnare de Dumnezeu, pe
cnd n al doilea devine prta al vieii infinite a lui Dum
nezeu, strbtnd n adncul vieii dumnezeieti fr s se
desfiineze ca persoan. n orice caz, depinde i de om s
ajung n aceast via sau nu. Prin voina de a crede, omul
descoper pe Dumnezeu sau Dumnezeu i vine n ntm
pinare, descoperindu-i-Se. i cu aceasta omul se descoper
pe sine nsui n actualizarea sa pozitiv, i nu n neputina
despririi de Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea s Se desco
pere omului fr contribuia acestuia, aa cum nici pe sine

LITURGHIA CELOR CHEMAI

247

nu se poate descoperi omul n plintatea sa fr s-L des


copere pe Dumnezeu, aducnd i contribuia sa. E o mis
terioas conlucrare ntre Dumnezeu i om n descoperirea
lui Dumnezeu ctre om i a omului nsui prin aceasta i
deci n participarea omului la viaa dumnezeiasc.
Dar Dumnezeu nu numai c Se descoper pe Sine
omului care struie n voina de a crede, ci l i ajut pe om
s moar inei sale superficiale i desprite de Dumnezeu,
prin puterea ce i-o d din moartea pe care o suport Fiul
Su ntrupat ca om.
Iat de ce Dumnezeu Cel n Treime i-a fcut o pre
ocupare din moartea care a intrat n existena creaturilor
Sale, voind s nving moartea acestora ca desprire de
Dumnezeu prin moartea lor ca unire cu Dumnezeu, cu via
a Lui infinit. Dumnezeu nvinge moartea aceasta odat
pentru totdeauna n Fiul Su cel ce S-a fcut om. Iar din
starea Lui de biruitor al morii prin moarte, victoria Lui ca
Miel njunghiat pentru noi se ntinde pn la sfritul lumii
asupra fiecrui om care crede n El i se unete cu El n
moartea Lui nchinat Tatlui. Fiul ntinde astfel mpria
libertii ntre oameni pn cnd toate vor fi "supuse de
bun voie Lui, cnd pe toate le va supune prin dragostea
lor deplin Tatlui, Izvorului ultim al vieii (I Cor. 15, 24, 27)
afar de Sine, rmnnd i El mprat peste toate mpreu
n cu Tatl. Astfel se ntinde mpria Lui din starea de bi
ruitor al morii pn la sfritul lumii, ca o biruin asupra
egoismului din fpturi, prin jertfa Lui. Aceasta l face s r
mn ntr-o legtur actual cu moartea noastr ca s-o n
ving prin alt moarte din puterea morii Lui. Deci nele
gem n ce fel de moarte a transformat Fiul lui Dumnezeu ca
om moartea noastr i cum n ea antreneaz i pe cei ce
cred n EI. E o moarte ca fapt a puterii iubitoare neartate
i ca drum spre o putere artat a nvierii. Astfel Hristos
dup nviere rmnnd mai departe Miel njunghiat, e pe
de o parte scufundat ca om n Tatl, pe de alta e slvit ca

248

SPIRITUALITATE I COMUHIUHE n LITURGHIA ORTODOX

Cel ce a nvins, prin moartea Sa ca jertf, moartea ca de


prtare de Dumnezeu. "Moartea lui Emanuel e sfinit i bineprimit la Dumnezeu i Tatl dup modul jertfei. Aceasta
se nelege din aceea c sngele se vars (n Legea Veche)
la sfntul altar (unde e Dumnezeu, n.n.) i cu el se unge al
tarul". "Deci moartea lui Hristos nainteaz spre slava dum
nezeiasc, avnd drept capt final nvierea strlucitoare i
biruirea patimii. Aceasta, biruit de slava suprem, dispare
n nefiin" (Sfntul Chirii al Alexandriei, op. cit., cartea XI).
Jertfirea fiind eliberarea de pcatele egoismului, e una cu
sfinirea. Iar ntruct din jertfa lui Hristos primim i noi pu
terea s ne urcm spre Dumnezeu prin jertf, fiind un ur
cu liturgic cu Hristos, o jertfire cu El e deci i un urcu n
sfinenie. Sfntul Chirii din Alexandria unete totdeauna
jertfirea cu sfinirea. n msura n care ne golim de noi n
ine, de egoismul nostru, de moartea noastr spiritual, n
vingem moartea, cci ne umplem de Dumnezeu i prin
aceasta ne sfinim. De aceea Sfntul Chirii spune c toate
se sfinesc prin cruce: "n diferitele moduri ne sfinete pe
noi Domnul nostru Iisus Hristos, fcndu-ne sfini (daruri
jertfite) i bine primii. Cci prin El i n El avem intrarea i
ne facem bine plcui lui Dumnezeu i Tatlui. Pentru c
aflndu-ne sub stricciune i n pcat, ne sunt de cel mai
mare folos i cu totul necesare pentru mntuire moartea i
viata Lui" (op. cit., cartea XI). n definitiv, prin jertfirea noas
tr ne artm iubirea de Dumnezeu. Deci iubirea ca unire
cu El e cea care ne sfinete. Ca s ne dea putere spre
aceast jertfire, Hristos rmne ntr-un fel de moarte ca
scufundare, plin de iubirea Sa ca om, n dumnezeirea co
mun a Sa i a Tatlui, care e i o druire deplin a Sa Ta
tlui, dar i o slvire a Sa de ctre Tatl, pentru ca din pu
terea ei s dea i oamenilor puterea s moar astfel i s
biruiasc moartea ca desprire de Dumnezeu i s se sl
veasc mpreun cu Hristos.

LITURGHIA CELOR CHEMAI

249

Fiul Tatlui actualizeaz astfel din iubire desvrit


de Tatl i de oameni, pentru fiecare moartea Sa ca jertfire
spre biruirea morii noastre ca desprire de Dumnezeu.
Aceasta ine Treimea ntreag ntr-o legtur cu moar
tea oamenilor pn la sfritul lumii. Ba, ntruct n veci i
va ine pe oameni n viaa Ei nesfrit prin actul biruirii
morii n Fiul cel ntrupat, mplinit cu bunvoirea Tatlui i
cu mpreun lucrarea Sfntului Duh, n veci va rmne le
gat de amintirea morii lui Hristos, n veci va rmne n ea
fora prin care a biruit moartea. Cci se spune n Epistola
ctre Evrei: "El a intrat o singur dat n Sfnta Sfintelor nu
cu snge de api i de viei, ci cu sngele Su, i a dobn
dit o venic rscumprare... Acesta aducnd o singur
jertf pentru pcate, a ezut n vecii vecilor de-a dreapta lui
Dumnezeu" (Evr. 9, 12; 10, 12).
n veci pe tronul dumnezeiesc alturi de Tatl va sta i
va primi laud Mielul njunghiat, mai bine zis pe tronul m
priei pe care a ntemeiat-o pentru noi ade i Mielul:
"Celui ce ade pe tron i Mielului fie binecuvntarea i cin
stea i slava i puterea n vecii vecilor (Apoc. 5, 13). Sau:
"Vrednic eti s iei cartea i s deschizi pecetea ei, cci ai
fost njunghiat i ai rscumprat lui Dumnezeu, cu sngele
Tu, oameni din toat seminia i limba i neamul i i-ai
fcut fiii Dumnezeului nostru, mprie i putere, i vor m
prai pe pmnt" (Apoc. 5, 9-10). n ederea pe tron a Mie
lului njunghiat st temeiul participrii noastre la mprie.
Dar i lui Dumnezeu n Treime, Care a dat la moarte pe
Fiul Su pentru noi ca s ne dea via venic, i aducem
slav, ludndu-I mpria n Sfnta Liturghie, nvnd s
facem aceasta din Apocalips (5, 13). Cnd spunem c
Mielului I se cuvine slava n vecii vecilor, artm c n veci
l vom slvi pentru buntatea Lui fa de noi artat prin
sngele ce l-a vrsat, cci n veci vom fi prtai, datorit
Lui, de fericirea vieii desvrite a mpriei Treimii. "i
mpreun cu El ne-a sculat i mpreun cu El ne-a aezat

250

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE H LITURGHIA ORTODOX

ntru cele cereti, n Hristos Iisus, ca s arate n veacurile


viitoare covritoarea bogie a harului Su prin buntatea
ce a avut-o ctre noi n Hristos Iisus" (Efes. 2, 6-7).
De fiecare dat cnd fcndu-ne cruce spunem: "Mrire
Tatlui i Fiului i Sfntului Duh n vecii vecilor", artm c
slvim Treimea care st n legtur pentru veci cu crucea,
prin una dintre Persoanele Ei care S-a rstignit cu trupul
asumat i poart n acest trup venic viu semnele crucii,
artnd c vom fi n comuniune venic cu aceast Treime
legat cu crucea. Ba, chiar prin cuvntul "Amin" dm slav
lui Dumnezeu Cel n Treime, Care a desvrit creaiunea
prin cruce. Cci n aceasta s-a artat mrimea mai presus
de orice nchipuire a dragostei Ei fa de noi. Unul din Trei
me e n comuniune venic cu noi prin trupul ce-1 are co
mun cu noi, trup purttor al semnelor crucii. Trupul nostru
comun cu al acestei Persoane treimice e mijlocul prin care
ne facem prtai de infinitatea vieii dumnezeieti. i
aceasta se arat n nvierea Lui din moarte.
Umanitatea unei Persoane din Treime a atins culmea de
pirii oricrui egoism i a iubirii desvrite fa de Dum
nezeu prin cruce i de aceea prin ea se revars peste noi,
care avem un trup comun cu al Lui, iubirea Lui fa de Tatl
i fa de noi; prin cruce a devenit umanitatea Lui vas de
svrit al iubirii dumnezeieti. Urma aceasta a crucii pe
care o ntiprete i n noi nu se terge niciodat din uma
nitatea lui Hristos, i deci i a noastr, i ea rmne prin
excelen mediul suprem al iradierii vieii Treimii celei atotiubitoare fa de noi i al iubirii noastre fa de Ea. De
aceea (prin Hristos i prin crucea Lui), "toate fgduinele
lui Dumnezeu n El sunt da, i prin El, amin, spre slava lui
Dumnezeu prin noi" (II Cor. 1, 20) 14.
Prin cruce a ridicat Dumnezeu umanitatea lui Hristos i
prin ea i pe a noastr la desvrita ei libertate, a ridicat-o
14. Concordance des Saintes Ecritures, Lausanne, 1965, p. 357,
traduce: Amin este pronunat de noi spre slava lui Dumnezeu.

LITURGHIA CELOR CHEMAI

251

nu numai prin dumnezeirea Lui, ci i prin efortul ei de nfrnare de la dorina de a scpa de durerea de a rbda pen
tru Dumnezeu, precum i prin efortul de a renuna la sine,
dei acest efort a fost ajutat i de dumnezeirea unit cu
ea 15. Prin cruce s-a pus de aceea temelia eliberrii noastre
de pornirile inferioare, ca prin urmele active lsate de su
portarea crucii n umanitatea lui Hristos, urme ce iradiaz
ca putere de nfrnare, de rbdare, de renunare la noi n
ine, s se nale i umanitatea noastr spre nvierea i
viaa de veci. De aceea, cnd slvim pe Tatl, pe Fiul i pe
Sfntul Duh i libertatea mprteasc promis nou, ne
facem semnul crucii, imprimnd n noi att puterea elibera
toare a crucii lui Hristos, ct i pe a Treimii. Cci nu putem
imprima pe una fr alta. Numai nfrnnd egoismul pof
telor spre plceri inferioare i rbdnd durerile pn la re
nunarea la noi nine, din puterea lui Hristos, ne deschi
dem cu iubire lucrrii iubitoare i de via dttoare a Sfin
tei Treimi, i viceversa.
Nu putem slvi Treimea fr s artm i s slvim mij
locul prin care Ea lucreaz n noi i nu putem s ne facem
semnul crucii fr a slvi Treimea i puterea Ei de via
fctoare artat prin cruce. Prin crucea lui Hristos a lucrat
i lucreaz asupra noastr Sfnta Treime. De aceea slvind-O
pe Ea, ne facem semnul crucii. La fel, slvind mpria iu
bitoare de care ne face parte, ne facem semnul crucii prin
care ne deschidem acestei mprii, deschidere simboli
zat prin deschiderea uilor mprteti. E ceea ce facem
nc de la nceputul Sfintei Liturghii, cnd preotul binecuvinteaz mpria Sfintei Treimi fcnd cu Evanghelia, 15.
Sf. Maxim Mrturisitorul, Rspunsuri ctre Talasie, cap. 21, Filoc. rom., III, p. 65-66: "Dup ce a dezbrcat aadar Domnul cpeteniile
i stpniile la prima ncercare a ispitelor, tmduind latura de plcere
a trsturii ptimitoare a ntregii firi, le-a dezbrcat din nou n vrem ea
morii, eliminnd d e asem en ea latura de durere din trstura ptimi
toare a firii".

252

SPIRITUALITATE I COMUTilUTIE N LITURGHIA ORTODOX

care reprezint pe Hristos, nvtura i faptele Lui mntui


toare -, semnul crucii peste Antimis, care e amintirea vie a
morii Lui reale spre nviere. Cci punerea n mormnt a lui
Hristos nu e punerea ntr-un mormnt venic, ci ntlnirea
Lui ca om cu Tatl, Cruia I S-a druit total la captul morii
Sale, ceea ce a avut ca urmare nvierea Lui.
Dar ca s fi putut birui prin crucea Fiului ntrupat moar
tea i s ntemeieze mpria lui Dumnezeu pentru cei
scpai de moarte i ridicai Ia viaa venic n Dumnezeu,
trebuia ca Dumnezeu Cel n Treime s fi avut aceast capa
citate din veci. Crucea trebuie s fie pentru Dumnezeu Cel
n Treime o posibilitate din veci, ca mijloc de ntemeiere a
mpriei Lui pentru oameni. Aceasta trebuie s o nele
gem aa, c Fiul Cel ce Se nate din veci din Tatl are n
Sine capacitatea s Se "coboare" nu ca fire, ci ca ipostas, la
putina de a uni cu firea Sa n mod liber firea omeneasc,
fr ca firea Sa dumnezeiasc s se schimbe, i s sufere
moartea acestei firi care i-a venit din desprinderea ei de
Dumnezeu prin libertate, pentru ca s o biruiasc prin uni
rea acestei firi cu Dumnezeu. Crucea legat venic de Trei
me n acest neles, st deci n putina coborrii Fiului lui
Dumnezeu ca ipostas la firea uman czut sub domnia
morii i n putina nlrii Lui din nou la Tatl, ca ipostas
unit cu firea omeneasc eliberat de moarte prin moartea
suportat de El n aceast fire. Iar ntruct aceast cobo
rre la treapta de om ntrupat din Fecioara Maria se svr
ete prin lucrarea Sfntului Duh asupra Ei, Sfntul Duh ia
i El parte la aceast coborre pn la cruce, ca i la renl
area Fiului devenit om. Ba, ntruct fapta aceasta se mpli
nete cu bunvoirea Tatlui, ntreaga Treime are nscris n
existena Ei capacitatea crucii din iubire fa de oameni,
ntruct are capacitatea crerii lor ca fiine libere n trupuri.
Prin nsui faptul c Tatl are din veci un Fiu, El are din
veci capacitatea s ne nfieze i pe noi, dar nu prin natere
din firea Lui, cci nu se poate relativiza valoarea Fiului prin

LITURGHIA CELOR CHEMAI

253

nmulire, ci prin ntruparea i, n urma pcatului, prin cru


cea Fiului Su, prin coborrea Acestuia la noi cu dragoste
de Frate, pn la moartea noastr, i prin nvierea Lui ca
om pentru veci. Aceasta o spune Sfntul Apostol Favel prin
cuvintele: "ntru El - ntru Hristos - ne-a ales mai nainte de
ntemeierea lumii ca s fim sfini i fr de prihan nain
tea Lui, mai nainte rnduindu-ne, n a Sa iubire, s ne n
fieze, prin Iisus Hristos, dup bunvoirea voii Sale" (Efes. 1,
4-5, 9). Sau: "El ne-a mntuit i ne-a chemat cu chemarea
sfnt, nu dup faptele noastre, ci dup a Sa hotrre i
dup harul ce ne-a fost dat n Hristos Iisus, mai nainte de
nceputul veacurilor" (II Tim. 1,9). Sau: "Taina cea ascuns
din veci de neamuri, acum s-a artat sfinilor Lui, crora a
voit Dumnezeu s le arate care este bogia slavei acestei
taine ntre neamuri, adic Hristos cel dintru voi, ndejdea
slavei" (Col. 1, 26-27).
Iar crucea prevzut i hotrt de Dumnezeu pentru
Fiul Su dinainte de ntemeierea lumii nseamn mila lui
Dumnezeu pentru noi nainte de ntemeierea lumii.
n acest plan al lui Dumnezeu, rnduit n Sine nainte
de veacuri fa de noi, ca fiine libere pe care avea s le
aduc la existen i care n libertatea lor erau capabile s
se desfac de El i s se supun morii, era inclus i pu
tina s le readuc la Sine prin coborrea Fiului Su pn
la suportarea morii lor ca s o biruiasc n Sine ca om i
s se nale din nou la Tatl, rmnnd ca Fiu ntrupat n
veci Frate cu noi, ca n veci s fie biruit moartea n trupul
nostru i noi, nlai la slav mpreun cu El. Ca atare,
acest plan e una cu taina iubirii noastre i a unei preuiri
att de mari, c ea copleete nelegerea noastr. Dar n
aceast tain st n acelai timp supremul sens al creaiunii
noastre. n nici un panteism, produs de filosofia omeneas
c, nu e biruit moartea, sau nonsensul existenei. Persoa
na apare n Evanghelie ca taina de necuprins a unei valori
supreme i eterne. Dar n persoan, nelegnd persoana

254

SPIRITUALITATE I C O M U n iU m N LITURGHIA ORTODOX

omeneasc, e i supremul sens al ntregii existente create.


Ea e misterul care lumineaz existenta. Iar posibilitatea
acestui mister de atta valoare care lumineaz existenta nu
poate fi dat dect n calitatea de persoan a existentei
supreme.
i numai pentru c l-a fcut pe om persoan capabil
de iubire contient sau nelegtoare, Se poate bucura
Dumnezeu de om att de mult, c voiete s-l menin n
veci n dialogul iubirii cu Sir -* Altfel, creaiunea n-ar fi avut
nici un sens. Numai de aceea Se poate face nsui Fiul lui
Dumnezeu i persoan a firii omeneti, pentru c omul
este persoan. Altfel, nu avea rost nici ntruparea Fiului lui
Dumnezeu i nu era posibil nici relaia de iubire dintre
Dumnezeu i oameni, sau ntre Dumnezeu i creatiune n
general. Creaiunea n-ar fi avut nici un rost. Dumnezeu ar
fi fost nchis n Sine, sau ar fi una cu lumea. Dar nici una
dintre acestea dou nu las putinta iubirii nesfrite n exis
tent. Omul poate fi infinit de mic ca fire fat de Dum
nezeu, dar ca persoan e nvrednicit de a fi partener venic
de iubire al lui Dumnezeu, sau n om poate ncpea n mod
contient toat bogia infinit a vieii dumnezeieti. Infini
tul mic cuprinde n nelegere infinitul mare, sau totul; este
ntr-un fel i el capabil de infinit. Astfel, cnd ne facem
semnul crucii, afirmm legtura noastr pe veci cu Sfnta
Treime, Izvorul suprem al iubirii, dar i valoarea noastr
venic pentru Ea, o dat ce a hotrt ca Unul din Treime
s Se fac om i s aduc jertfa suprem a Sa pentru noi
i s nvie ca om pentru veci, ca s ne nvie i pe noi pen
tru veci, pentru ca s contemple existenta infinit ca om
mpreun cu noi, ntr-un venic dialog al iubirii.
Jertfa se ncadreaz n atingerea acestei tinte ca un fapt
necesar realizat i din partea uman. Nu ajunge ca Dum
nezeu s vrea s intre n dialog cu omul pentru veci. Tre
buie s voiasc i omul aceasta. Cci Dumnezeu i-a dat li
bertate. Dar pentru c omul nu poate face aceasta de la

LITURGHIA CELOR CHEMAI

255

sine, n urma pcatului care l-a slbit, Fiul lui Dumnezeu asu
m El nsui i rolul ce trebuie mplinit de om, fcndu-Se El
nsui om; dar aceasta nseamn c la o asemenea mpli
nire vrea s aib totui i umanul o contribuie. Hristos m
plinete acest rol al omului prin jertfa pe care o aduce ca
om. E o jertf care nu s-ar putea aduce fr ca Dumnezeu
nsui s fie activ n ea, dar n care rmne totui activ i
umanul. E o jertf adus de Fiul lui Dumnezeu, dar cu par
ticiparea voinfei i simirii umanului.
Cnd cineva se jertfete d tot ce are pentru ceea ce
poate primi de la cellalt, pe care-1 socotete cu mult mai
bogat dect sine. Prin jertf Hristos omul d viaa Sa uma
n Iui Dumnezeu din aspiraia de mplinire a setei Sale de
infinit, pentru a primi n ea acest infinit de la Dumnezeu,
Cruia I Se druiete integral. D totul dintr-o iubire pe care
I-o ntrete i l-o susine Dumnezeu, iar prin aceasta Se
face organul uman prin care Dumnezeu poate contempla
omenete ntreaga existen ntr-un dialog etern cu omul,
iar omul e nlat la capacitatea de a contempla n form
dumnezeiasc infinitul existenei n acest dialog etern.
Persoana uman unete paradoxal n ea marginea i
indefinitul, sau setea de a trece la infinit peste marginea sa.
Moartea din pcat e nchiderea n mrginire, moartea ca
druire sau ca jertf e trecerea n infinit, dar nu ca propriu
omului prin esen. Cine nu vrea s moar, moare nchizndu-se definitiv n limitarea chinuitoare a fiinei sale.
Cine accept s moar pentru a intra n infinit, i nsuete
de fapt infinitul. n Hristos, omul s-a umplut prin moarte de
viaa nesfrit.
Fiul lui Dumnezeu Cel ntrupat a umplut sngele ome
nesc de simirea infinit i preacurat a Dumnezeirii, actua
liznd valoarea infinit i satisfcnd setea de infinit, pus
prin creaie n om ca mediu al cunoaterii ntregii existene
n forma uman, sau a fiinei ce ne e prin ea nsi infinit
i creatoare a existenei, n forma fiinei mrginite prin

256

SPIRITUALITATE I C O M U n iU m //Y LITURGHIA ORTODOX

sine, dar participante prin har la infinitatea dumnezeiasc.


Dumnezeu S-a fcut om fr s-i mrgineasc firea Sa, i
omul s-a fcut dumnezeu, sau a depit mrginirea sa, dar
nu prin fiin, ci prin har. Aceasta pentru ca Dumnezeu s
poat vorbi In veci cu omul n forma proprie a acestuia, iar
omul s-L poat nelege pe Dumnezeu prin har16. Aceasta
ne-o spune semnul crucii fcut peste fiina omului. Aceasta
o trim n Liturghie continuu i o spunem prin cuvintele:
"Pe noi nine i unul pe altul i toat viaa noastr lui
Hristos Dumnezeu s o dm". Prin cruce e artat valoarea
infinit n care a mbrcat Dumnezeu fiina noastr. Ea e
pecetea acestei valori infinite pe care o pune pe fiina noas
tr. Ea e semnul legturii reciproce realizate de dragostea
nesfrit ntre noi i Dumnezeu, ca i ntreolalt.
Sfntul Apostol Pavel spune: "Cuvntul crucii pentru cei
ce pier este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mntuim,
este puterea lui Dumnezeu" (I Cor. 1, 18). ntr-adevr, cei ce
socotesc crucea nebunie pier pentru veci artndu-se pe ei
nii slujitorii nonsensului, sau al nebuniei egoiste. Humai
n cruce este nelepciunea, sau sensul adevrat al exis
tenei nvenicite prin iubire. Pentru cei ce n chip panteist
socotesc lumea aceasta ca ultima realitate, n care moartea
e definitiv pentru persoanele omeneti, fiind cerut de
naterea succesiv a altora, e nebunie s se socoteasc
moartea ca urmat de nviere. De aceea caut s o oco
leasc ct mai mult timp. Dar pn la urm tot cad n ea.
16.
Sf. Maxim Mrturisitorul spune chiar despre om ul alipit de
Hristos: "Ajuns aici, omul se afl ntreg i ntr-un chip integral ntr-o ntre
ptrundere cu Dum nezeu ntreg, devenit tot ce este i Dumnezeu, afar
d e identitatea dup fiin. El l are pe Dum nezeu nsui ntreg n locul
su nsui i agonisete ca premiu atotunic al urcuului pe Dum nezeu
nsui ca inta final a micrii celor ce se mic i ca stabilitatea neclin
tit i nemicat a celor purtate spre El i ca grani i margine neho
trnicit i nesfrit a toat grania i norm a i legea, raiunea i mintea
i firea" (Ambigua, cap. 106; trad. rom., p. 262).

LITURGHIA CELOR CHEMAI

257

Astfel In aceast afirmare a nelepciunii lor e implicat pe


de alt parte un nonsens. La ce ne mai natem dac tre
buie s murim definitiv? Ei afirm nonsensul ca o tez a n
elepciunii lor. Crucea are toat valoarea pentru c prin ea
Hristos a biruit moartea, a nviat.
Pentru cei ce cred c deasupra lumii e Dumnezeu cel
nemuritor i c moartea a fost biruit de nvierea Fiului lui
Dumnezeu fcut om, pentru a nltura o moarte intrat n
creaiune n chip nefiresc prin cderea din Dumnezeu sau
din dragoste, prin asumarea unei altfel de mori, a morii ca
reunire cu Dumnezeu, prin renunarea la sine, sau la rupe
rea de Dumnezeu, crucea nu e nebunie, ci adevrata ne
lepciune. Moartea acceptat benevol, din credina unirii
prin ea cu Dumnezeu, e ocolit dintr-o fals nelepciune,
dar fr scpare adevrat de ea. Dimpotriv, aceast oco
lire a ei dintr-o pretins nelepciune duce inevitabil la
moartea definitiv, pe cnd acceptarea ei din credina uni
rii cu Dumnezeu, prin renunarea la un egoism care n-are
puterea s menin pe om venic n via, duce la via.
Astfel ceea ce le pare acelora nelepciune e nebunie, i
ceea ce le pare lor nebunie e adevrat nelepciune i pu
tere a lui Dumnezeu. Sfntul Apostol Favel o spune aceas
ta astfel: "ns noi propovduim pe Hristos cel rstignit,
pentru iudei sminteal i pentru pgni nebunie. Dar pen
tru noi cei chemai, i iudei i elini, pe Hristos, puterea i
nelepciunea lui Dumnezeu. Pentru c nebunia lui Dum
nezeu este mai neleapt dect nelepciunea oamenilor i
slbiciunea lui Dumnezeu, mai puternic dect tria lor"
(I Cor. 1, 23-25). "Au n-a dovedit Dumnezeu nebun ne
lepciunea oamenilor?"' (I Cor. 1, 20). Ce nelepciune este
aceea care afirm nonsensul morii definitive, a existenei
lipsite de sens? Ce trie este aceea care sfrete inevitabil
n moartea definitiv, fr s poat face nimic pentru a o
nltura? nelepciunea i puterea adevrat stau n consi
derarea i acceptarea morii ca act de depire a egoismu17 - Spiritualitate i comuniune n Liturghia Ortodox

258

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

lui i de unire cu Dumnezeu, Izvorul vieii venice. In ea se


mrturisete un Dumnezeu Care are putere i asupra mor
ii, a Crui mprie nu e supus nici unei puteri, nici ace
leia a morii, nu un dumnezeu identic cu natura In care bn
tuie moartea i nonsensul. mpria venic a oamenilor
n comuniunea treimic e ntemeiat pe nvierea la care a
ajuns Hristos prin cruce. Ea e mpria lui Dumnezeu cel
atotputernic. Cel care a putut birui i moartea odat pentru
totdeauna, nefiind mereu din nou biruit de moarte, Cel
care a putut s intre pentru totdeauna ntr-o fire creat,
pentru a birui moartea intrat n ea prin desprinderea ei
liber de Dumnezeu. i Acesta e n acelai timp Dumnezeu
cel iubitor i Dumnezeu cel n care este implicat sensul po
zitiv al tuturor. Acestei atotputernicii i iubiri i mprii a
Lui, nesupuse nici unei alte puteri i cu att mai puin mor
ii, atotputernicie artat n prut slbiciune a suportrii
morii n Hristos, "I se cuvine slava i nchinciunea n vecii
vecilor". n biruina prin cruce s-a artat c El e "Domnul
slavei" (I Cor. 2, 8). Numai un Dumnezeu deosebit de lume,
transcendent lumii, vzut ca creaie a Lui, face din moarte
un fenomen explicabil, ce poate fi biruit.
Interesul generos al iubirii lui Dumnezeu pentru noi se
arat i n faptul c mpria Lui este mpria Celui ce a
voit n mod liber s ne fie i nou Tat. Tatl nu este un
tiran; Tatl nu caut prin noi ale Sale, cci le are toate din
veci. Dar El nu e silit nici de iubirea Lui s creeze alfi fii i
s fac pe Fiul Su om ca s-i nfieze. El dorete fericirea
noastr, dar n mod liber. Dac noi l slvim prin aceasta,
El nu are nevoie de slava noastr pentru Sine, ci Se bucur
de ea pentru c n ea noi exprimm bucuria ce o avem de
fericirea comuniunii cu El. Fericirea pe care El ne-o dorete
st n comuniunea iubirii noastre libere cu El, n artarea
iubirii Sale ctre noi i n rspunsul nostru la iubirea Lui, ca
semn c simim bucuria iubirii Lui. Pe nsui Fiul L-a dat din
iubire s Se fac om i s moar pentru noi. L-a dat s Se

LITURGHIA CELOR CHEMAI

259

fac Frate al nostru i prin aceasta, EI rmnnd Tatl Lui,


s fie i Tatl nostru dup har.
Dar ndemnndu-ne s-L numim nu Tatl meu, ci "Tatl
nostru", ne-a nvtat s ne considerm i pe noi frafi, ca
mpreun fii ai Lui i mpreun frafi ai lui Hristos. Aceasta
e mprfia lui Dumnezeu: unitatea noastr ntr-o iubire
desvrit izvortoare din iubirea Sfintei Treimi; unitate
umplut de toate buntile dumnezeieti, unitate umplut
de bucuria iubirii i a vieii venice, liber de orice stp
nire silnic. Toi suntem mprai n aceast mprie, ne
stpnit de nimeni i nestpnind asupra nimnui, dar
avnd fiecare toate, avnd fiecare inimile tuturor i druindu-i inima sa tuturor.
Acesta e sensul n care Sfntul Maxim Mrturisitorul
spune c n mpria lui Dumnezeu ncetm s mai voim
ceva contrar voii lui Dumnezeu. Fe de o parte suntem
liberi, mprai peste noi mpreun cu Dumnezeu, pe de alta
nu mai afirmm o voie proprie, creia suntem mai degrab
robi. Cu voia noastr acceptm s facem voia lui Dum
nezeu, prin care ne realizm n mod mai autentic ca ceea
ce suntem n potentele noastre. Aceasta este supunerea
noastr Tatlui, de care vorbete i Sfntul Apostol Favel
(I Cor. 15, 26). Iar fcndu-ne toi voia lui Dumnezeu voia
proprie, voim toi unul ca altul. De aceea n rugciunea
Tatl nostru, imediat dup cererea "Vie mpria Ta", ur
meaz: "Fac-se voia Ta". Astfel naintarea n mpria
Sfintei Treimi n cursul Sfintei Liturghii este naintarea cre
dincioilor n comuniunea iubirii cu Sfnta Treime i ntreolalt. "Aceasta, pentru c voina noastr de a fi stpni pe
noi nine, adic libertatea prin care fcndu-i moartea
intrarea n noi a ntrit asupra noastr stricciunea, a cedat
locul cu totul lui Dumnezeu, mprind cum se cuvine prin
faptul c voiete s fie mprit i nceteaz s mai vrea
ceva deosebit de ceea ce vrea Dumnezeu... "Cci nu mai
triesc eu, ci Hristos triete n mine" (Gal. 2, 20). Dar

260

SPIRITUALITATE I COMUHIUHE

n LITURGHIA

ORTODOX

aceasta nu e o suprimare a libertii, ci mai degrab nt


rirea ei... ca de unde avem existena, de acolo s dorim i
a primi a ne mica" (Ambigua, cap. 70, trad. rom., p. 75).
Voind n ea toi la fel ceea ce voiete Dumnezeu, ca
stare produs de iubirea fa de Dumnezeu i ntreolalt,
ea este mpria mprailor, ntre care nu este nici o lupt.
"De aceea este vdit, spune Sfntul Maxim, c mpria lui
Dumnezeu i Tatl este a celor smerii i blnzi'17. Stp
nirea lui Hristos este jugul criui smerit cu inima, ca s fim
i noi smerii, e jugul Mielului njunghiat, ca s fim i noi
miei. Jugul acesta ne va odihni (Mt. 11, 28). "Odihn nu
mete stpnirea mpriei cereti, care e ca o domnie ce
stpnete pe cei vrednici, eliberai de toat robia", zice tot
Sfntul Maxim Mrturisitorul explicnd cuvntul Domnului:
"Luai jugul Meu asupra voastr, cci sunt blnd i smerit cu
inima, i vei afla odihna sufletelor voastre"' (Mt. 11, 29)18.
Din toate cele spuse rezult c mpria Treimii, n
care suntem chemai s intrm i s naintm ca o comu
nitate prin cuvintele de nceput ale Sfintei Liturghii, este o
mprie a milei i iubirii de oameni a lui Dumnezeu
cobort la noi ca s ntrim comunitatea ntre noi prin
mil i iubire. Dar aceast mil de oameni a lui Dumnezeu
fa de noi i ntre noi nu o vom putea avea dac nu vom
simi trebuina ei i deci dac nu o vom cere. De aceea
cerem mereu mila Lui: "Doamne, miluiete". Mila ntre noi,
care ne mn s cerem mila lui Dumnezeu pentru toi, e
legtura universal i leacul tuturor dezbinrilor dintre noi.
Ea ntrete comuniunea ntre noi ca mprie a lui Dum
nezeu.
De aceea, adresndu-I lui Dumnezeu cererile ecteniilor
ce urmeaz, ateptm ca fiecare s fie mplinit prin mila
17. Idem, Explicare Ia Tatl nostru, PQ
II, p. 263.
18. Ibidem, p. 265.

90, 871, 910, Filoc. rom.,

LITURGHIA CELOR CHEMAI

261

Lui. Acesta e sensul repetrii dup fiecare cerere a cuvn


tului: "Doamne, miluiete'. Prin aceasta urmm pilda celor
care cer mila lui Hristos n Evanghelie (Lc. 17, 13; Mc. 10,
47) i o urmeaz i mai mult cei ce zic tot timpul rugciu
nea lui Iisus: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluiete-m pe mine pctosul". Tot urmnd Evangheliei,
cerem mila lui Dumnezeu i pentru alii (Mt. 18, 15). Cci
prin aceasta artm c avem i noi mil pentru ei, sau ne
facem i noi subiecte ale milei lui Dumnezeu fa de alii.
Cci dac nu avem mil fa de alii, deci dac nu cerem
mila lui Dumnezeu fa de alii, nici Dumnezeu nu are mil
fa de noi (Mt. 18, 17; Rom. 9, 15). Pe acetia i va pierde
fr mil (Mt. 21, 41). Prin aceast cerere comun a milei
lui Dumnezeu ntrim unitatea ntre noi ca mpria dra
gostei n Dumnezeu.

3. ntreitul ir al cererilor prelungite (ecteniile)


Biserica anunnd i ncepnd unirea final a tuturor n
mpria lui Dumnezeu sau comuniunea iubitoare a lor,
izvortoare din Sfnta Treime, i chemnd pe credincioi n
ea, le cere s se pregteasc spre ea, dndu-le prima pregustare a ei n Sfnta Liturghie ca pace19. Prin aceasta ara
t din nou c legea vieii omeneti normale i a desfurrii
ei spre desvrire nu e contradicie i lupt, ci pace. Prin
pace se nelege pacea noastr de patimi, cele care sfie
unitatea din noi i dintre noi. Cci numai aa putem deveni
prtai ai mpriei cerurilor, ca mprie a desvritei
armonii n noi, ntru noi i ntre noi i Dumnezeu. La aceast
pace sunt chemai nu numai cei nc nebotezai, ci i cre
dincioii. Cci n pacea aceasta se poate mereu spori. O
spune aceasta Sfntul Maxim Mrturisitorul, pe timpul c
19.
Stanley Harakas spune despre credincios c "experiaz o pregustare a mpriei venice prin experiena liturgic". n voi. Living the
Liturgy Light and Life, 1974, p. 27.

262

SPIRITUALITATE I COMUHIUHE //YLITURGHIA ORTODOX

ruia ecteniile pentru pace aveau loc dup intrarea arhiereu


lui i a credincioilor n biseric: "Intrarea poporului m
preun cu arhiereul n biseric nseamn intrarea celor ne
credincioi la cunotina lui Dumnezeu i mutarea celor cre
dincioi de la pcate i netiin la virtute i cunotin' 20.
Iar prin ndemnurile la pace fcute dinluntrul altarului,
prin cei ce reprezint pe ngeri, Dumnezeu poruncete pu
terilor rnduite n mod legiuit s lupte pentru adevr, destrmnd ncierrile nevzute i dnd pace "prin desfiina
rea trupului pcatului (Rom. 6, 6) i druind sfinilor harul
neptimirii n luptele pentru virtute"21. Credincioii trebuie
s-i aeze sufletele nc de la nceputul Sfintei Liturghii
ntr-o stare de pace. Humai aa se vor putea concentra,
fr tulburare, n gndul la Dumnezeu i se vor putea ruga
mpreun. Sfntul Piicolae Cabasila socotete c pacea e
nsi mpria lui Dumnezeu.
Pe de alt parte, armonia final nu va fi adevrat dect
dac i va cuprinde pe toi, sau pe cei mai muli. Biserica
voiete ca toi s se pregteasc n snul ei i deci i n
cadrul Sfintei Liturghii pentru aceast armonie, chiar dac
din motive practice credincioii se adun n grupuri mai
restrnse n cadrul unei Liturghii n jurul aceluiai Hristos,
mprtindu-se mpreun cu El. Biserica mbrieaz n
intenia ei tot universul uman i vrea ca tot s ajung la uni
tatea n acelai Hristos i n aceeai credin adevrat
propovduit de El i care-L reprezint pe El. Ea consider
o greeal frmiarea cretinismului n grupri restrnse
care au pierdut unitatea n credin adevrat.
Viaa noastr pmnteasc strbate un drum ntretiat
de dureri, de greuti, de boli, de probleme dificile pe care
ni le ridicm unii altora. Pe msur ce naintm n vrst,
contiina noastr se adncete prin trirea lor. Iar la cap
20. Mystagogia, cap. IX, PQ 91, col. 689.
21. Op. cit, cap. XII, col. 692.

LITURGHIA CELOR CHEMAI

263

tul ei, nu prea deprtat, ne ateapt moartea. Contiina


noastr i pune ntrebarea: de ce toate acestea? Aceeai
contiin mereu mai maturizat i d seama c, chiar
dac n-ar fi aceste greuti i moartea la captul lor, viaa
pmnteasc i lumea aceasta nu ne mulumesc deplin cu
cele ce ne dau ele. Tindem spre o infinitate de alt ordin
dect cel material. Aceast nemulumire cu lumea de aici
i aspiraia dup o infinitate de alt ordin distinge pe om de
animal. Omul i d seama c infinitatea pe care o dorete
nu o poate obine aici.
Aceeai contiin mereu adncit i d seama c de
durerile, de nemulumirile mpreunate cu aceast via i
mai ales de moarte nu putem scpa prin noi nine. Numai
o contiin neadncit poate trece peste faptul acesta cu
nepsare. Ne-ar rmne alternativa resemnrii, unit cu
acceptarea unei lipse de sens, sau cea a disperrii tragice.
Dar setea omului dup o infinitate lipsit de imperfeciuni
nu-1 las linitit n aceast resemnare, nici s se piard n
dezndejde.
De aici, credina n contiina suprem a unui Dum
nezeu n Treime, dotat totodat cu o putere suprem, dar
i cu mila nemrginit care o ndeamn s ne ajute, att n
uurarea greutilor mpreunate cu viaa aceasta imper
fect, ct i n susinerea setei noastre dup o via fr lip
suri, dup o mplinire a sensului ei, n alt plan, dup tre
cerea din viaa aceasta. Bazai pe aceast credin, cerem
contiinei supreme a lui Dumnezeu mila i mntuirea. n
cursul ntregii Sfinte Liturghii i cerem s aib mil de noi
i s ne uureze greutile vieii acesteia i mntuirea de
nedesvrirea ei pe planul veniciei.
Credina noastr n putina lui Dumnezeu de a ni le da
acestea, ca i n voina Lui de a ni le da, se ntemeiaz pe
Revelaie, care ne spune c El e un Dumnezeu n Treime,
deci un Dumnezeu al iubirii intrinsece din care crete mila
fa de noi, mil din care a trimis pe Fiul Su n lume, ca

264

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

s ne aduc mntuirea, pe care nu ne-o putem nsui dect


unindu-ne cu El n purtarea crucii i printr-o via de jertf
dup pilda i din puterea Lui. Cci prin acestea lum pu
terea de a rbda neajunsurile vieii pmnteti i de a ne
ntri chiar prin aceasta i de a ne elibera de egoismul care
accentueaz nemulumirile i ngustrile vieii pmnteti.
numai ntr-un Dumnezeu n Treime, n Care este un
Tat i un Fiu, poate exista o pornire de a extinde iubirea
de Tat i fa de persoanele create contiente i de a le
face prtae de viaa dat de FI Fiului Su. Numai un astfel
de Tat poate voi ca Fiul Sau sa Se fac om i s Se jert
feasc pentru noi, ca s ne scape de viaa ngustat de ego
ism, de dezbinare, de desprirea de izvorul vieii care este
Dumnezeu nsui. Numai de la un astfel de Dumnezeu se
poate atepta i se poate cere mila i mntuirea.
De aceea Liturghia este plin de mrturisirea Treimii, a
unui Tat care a trimis pe Fiul Su s Se fac om spre mn
tuirea adus de El prin ntrupare, prin cruce i nviere, ca
baz a cererii noastre adresat lui Dumnezeu cel n Treime
de a ne face parte de mila Lui i de mntuirea adus prin
Fiul, ca nfiere.
Aceast cerere a milei nu e o milogeal nedemn de
om (Nietzsche), cci lucrurile pe care le cerem nu ni le pu
tem da noi, orict am fi de ncreztori n noi; apoi, Dum
nezeu nu-i arat mila n gesturi de stpn dispreuitor, ci
n participarea, la dimensiunile noastre, la durerea noastr
prin crucea asumat de El, i n valoarea ce ne-o d fcndu-Se om ca noi pentru veci. Apoi, ajutorul Lui nu ne scap
fr contribuia noastr din greutile i neajunsurile exis
tenei acesteia, ci folosindu-se i de libera i eroica noastr
mpreun lucrare cu El, prin rspunsul nostru la iubirea Lui
cu iubirea noastr, de care El are nevoie ca s ne mntu
iasc.
Universalismul mpriei lui Dumnezeu i preocuparea
de pregtirea tuturor pentru ajungerea n ea l afirm Bi

LITURGHIA CELOR CHEMAI

265

serica n Sfnta Liturghie nc n prima ectenie ce urmeaz


laudei mpriei Treimii, n care Hristos a venit s adune
pe toi i pe toate. Cci tim de la Apostoli c "mpria lui
Dumnezeu nu este mncare i butur, ci dreptate i pace
i bucurie n Duhul Sfnt" (Rom. 14, 17). mpria lui Dum
nezeu este pace, i unde nu e pace, nu e nici bucurie i nici
dreptate. Dar pacea adevrat i cuprinde pe toi, ca i
dreptatea adevrat.
De aceea cele trei ectenii pun chiar de la nceput, ca
temei al diferitelor cereri ce vor urma, pacea, nsuirea de
cpetenie a mpriei lui Dumnezeu: "Cu pace Domnului
s ne rugm".
n acest ndemn nu se afirm numai necesitatea unei
pci care face pe fiecare credincios s nu fie tulburat de
vreun gnd la altceva sau la altcineva, ci s se concentreze
numai la Dumnezeu. Cci n cererile urmtoare credincioii
sunt ndemnai s cear multe lucruri pentru toate catego
riile de oameni. Acest ndemn cere credincioilor prezeni
n primul rnd o pace, o armonie ntre ei. Aceasta e i o
pace n extensiune, nu una care s uite de toi i de toate.
Avnd s ne rugm lui Dumnezeu, ni se cere s fim n pace
unii cu alii, s cerem lui Dumnezeu cele ce voim s le
primim "cu o gur i cu o inim", cum se precizeaz n Sfn
ta Liturghie mai trziu, cnd suntem ndemnai s-L ludm
pe Dumnezeu. De la prima cerere din ectenie, pn la sfr
itul Liturghiei, orice cerere este fcut la plural, este o ce
rere a tuturor, mpreun, pentru toi, pentru fiecare din cei
aflai n rugciune, ca i pentru alii, care nu sunt de fa.
Rugciunea e creatoare de armonie. Fiecare se simte sus
inut de toi n rugciunea sa i n faa lui Dumnezeu. Apar
tenena la aceeai mprie se manifest i n aceasta.
Acest "noi" al rugciunii liturgice care se adreseaz lui
Dumnezeu ca unui Tu comun pentru toi nu e numai o
alturare de eu-ri, ci o ntreptrundere reciproc a eu-rilor
personale. Eu nu sunt numai alturat celorlali, ci sunt n ei,

266

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

i ei. In mine. Cuvntul lor rsun n mine, cldura simirii


lor i a credinei lor o simt n mine i m nclzete i pe
mine n simirea i credina mea; mi devine simire i cre
din proprie, fr s nceteze s fie i a lor, fr s pierd
sentimentul c este i a lor. Qndul celuilalt devine gndul
meu, fr s nceteze de a fi, n simirea contiinei mele,
gndul lui. Eul lui se mic n eul meu, i eul meu n al lui.
Suntem interiori unul altuia, fr s ne contopim. Formm
un eu cuprinztor al multor euri ntr-o unitate. "Noi" pe care
l formm este eul meu, dar totodat al fiecruia. Toi sunt
n mine, i eu n toi. Rugciunea mea este a acestui eu uni
tar i multiplu n acelai timp, i rugciunea lui este rug
ciunea mea. n ea e dragostea spiritual ntre noi i dra
gostea comun de Dumnezeu. Dragostea personal capt
o lrgime indefinit, o cldur, o fermitato, devenind dra
gostea noastr; dragostea mea nu mai e numai a mea, ci a
tuturor, n-o mai simt numai ca pe a mea, ci ca pe a unei
uniti pluripersonale lrgite, dei o simt i ca pe a mea.
Fiecare e subiectul dragostei unificate, lrgite, fr margini
definite a tuturor. Prin dragostea aceasta lrgit, l iubesc
pe Dumnezeu, dar i iubesc i pe ceilali, fiind unit prin ea
cu Dumnezeu, aa cum sunt unit cu ei, fr s m simt se
parat, dar nici confundat cu ei. Comuniunea treimic e acti
v n comuniunea noastr.
nc de la nceput suntem ndemnai s ne constituim
toi cei prezeni ntr-un singur "eu" multiplu al Liturghiei,
ntr-un eu comunitar, cum este i Dumnezeu, Cel ce e un
singur Dumnezeu n Treime. Dumnezeu ne vrea narticulai
prin iubire ntr-o unitate generoas, scpat de orice ego
ism, n care iubirea de Dumnezeu a fiecruia e ntrit de
a tuturor. El vrea s naintm tot timpul Liturghiei n aceast
unitate, tot mai mult, pn la o unitate culminant ntre noi
i Hristos i n El ntre unii i alii, prin mprtirea mpreu
n de Acelai Hristos, ca s ajungem n treapta suprem a
acestei uniti n mpria veacului ce va s fie. n rug

LITURGHIA CELOR CHEMAI

267

ciunea cntat n comun experiem arvuna unitii noastre


din mpria Sfintei Treimi.
Dar pacea ntre noi cei prezeni nu se poate nfptui
deplin dac nu e n ea pacea lui Dumnezeu cel n Treime.
Apostolul ne-a nvat c Dumnezeu este Cel ce ne umple
"de toat bucuria i pacea" (Rom. 15, 13); c "Dumnezeu
este un Dumnezeu al pcii"' (I Cor. 14, 33; II Cor. 13, 11;
Filip. 4, 9), c "Domnul pcii ne d pacea" (II Tes. 3, 16)
etc. Noi ne artm prin aceasta voina de a urma ndem
nului Apostolului: "Fii n pace ntre voi" (I Tes. 5, 13). Tot
de la Apostol au nvat primii cretini c unde e pacea lui
Dumnezeu e Dumnezeu nsui sau Hristos (Efes. 2, 14),
Care fcnd pace n ei i-a mntuit. Cci El a omort prin
cruce vrjmia nluntrul nostru i dintre noi (Efes. 2, 16).
Astfel ntre cruce i pace e o strns legtur. Crucea e
temelia pcii adevrate. n crucea lui Hristos e pacea noas
tr. Acceptnd crucea, ne ntiprim fiina de pace, intrm
n comuniune cu toi. Astfel pacea ntre noi cei ce ne ru
gm e prelungirea pcii lui Hristos, Care S-a slluit n in
teriorul nostru i ne-a adus mntuirea de pcatul despririi
de Dumnezeu i al dezbinrilor din noi i dintre noi. Hristos
cel rstignit, pacea i mntuirea sunt deci unul i acelai
lucru, sau sunt una n alta.
De aceea, ndat dup prima cerere din ectenie, i adre
sm pe cea urmtoare: "Pentru pacea de sus i pentru mn
tuirea sufletelor noastre, Domnului s ne rugm". Pacea ori
zontal adevrat nu poate fi desprit de pacea interi
oar, care vine de la Hristos o dat cu mntuirea.
Cum am spus, Sfntul Nicolae Cabasila vede n aceast
"pace de sus" nsi mpria lui Dumnezeu. Aceasta ne-a
fost anunat de preot cnd a nceput Sfnta Liturghie, dar
acum trebuie s o cerem i noi ntr-un mod mai concret.
"Pacea de sus" nseamn dreptatea lui Dumnezeu, adic li
bertatea noastr de patimi, dreptate despre care Apostolul
Pavel a spus c e "pacea lui Dumnezeu care ntrece toat

268

SPIRITUALITATE I COMUHIUrfE N LITURGHIA ORTODOX

mintea" (Filip. 4, 7). Cci precum numele dreptii nu n


seamn numai egala distribuire de bunuri, ci, simplu, tot
felul de virtui, aa "i pacea este rodul i coninutul tuturor
buntilor... Cci nu poate dobndi cineva pacea des
vrit dac e lipsit de vreo virtute"22.
Dar dup ce am cerut acest fundament interior al pcii
ntre noi cei prezeni, suntem ndemnai s cerem ca s se
extind aceast pace i mai departe dect ntre noi cei
prezeni: s se extind n toat lumea. i ntruct aceasta
depinde i mai puin de puterea noastr, cerem aceast
pace ntre toi oamenii de pretutindeni, de la Dumnezeu:
"Pentru pacea a toat lumea... Domnului s ne rugm". Frin
aceasta, spune Sfntul Nicolae Cabasila, se arat c Dum
nezeu, Cruia ne rugm pentru pacea ntregii lumii, este
Creatorul i Froniatorul tuturor. Credincioii tiu c Stp
nul lor este Stpnul comun al tuturor i c "de toi i de
toate are grij ca de fpturile Sale"23. Slava dat de ei lui
Dumnezeu este prin aceasta cu att mai mare. Apoi, prin
pacea dat de Dumnezeu lumii ntregi au i cretinii asigu
rat o via de pace i de dezvoltare duhovniceasc linitit.
Pacea ntre toi este socotit ns i ca o condiie pen
tru "bunstarea sfintelor Iui Dumnezeu Biserici i pentru
unirea tuturor" (n credin). Pacea i unitatea ntre oameni
sunt date ca o prim temelie pe care s se zideasc unita
tea superioar, manifestat n unitatea n credin, deci n
statornicia n unitate a Bisericilor, cum la rndul ei aceasta
susine unitatea ntre oameni. Lumea nu-i poate ajunge
deplina pace i unitate dac unitatea ei natural nu se nt
rete i desvrete prin unitatea credinei sau a legturii
cu Dumnezeu cel adevrat i Unul, Creatorul, Proniatorul i
Mntuitorul ei, n Hristos. Lumea prin sine nclin mereu s
cad n tot felul de contradicii i de lupte i chiar Biseri
cile slbesc n unitatea lor prin dezbinrile dintre oameni.
22. Explicarea Dumnezeietii Liturghii, cap. XII, PG
23. Op. cit, cap. XII, col. 396.

150, col. 393.

LITURGHIA CELOR CHEMAI

269

rie rugm deci i pentru statornicia, mai bine-zis pentru


"buna statornicie a Bisericilor" n dreapta credin, sau pen
tru revenirea la ea, cu ajutorul pcii dintre oameni sau ca
temei al ei.
Lumea poate nainta spre mpria lui Dumnezeu cul
tivnd n ea de acum armonia i pacea, nu contradicia i
lupta i rzboiul. "Cei chemai" primesc i ei prin aceste
cereri un ndemn spre a se uni cu Biserica.
Dar cnd cerem aceast pace de la Dumnezeu i unire
a Bisericilor nu lsm grija pentru ele numai lui Dumnezeu,
ci artm c voim s lucrm i noi pentru ele, urmnd
ndemnul Apostolului: "Fii n pace cu toi oamenii" (Rom.
12, 18; Evr. 12, 14); sau: "S urmrim cele ale pcii" (Rom.
14, 19).
Urmeaz apoi ndemnul de a cere lui Dumnezeu alte
bunuri, unele de cuprins general, altele cu caracter special.
nti se face o cerere de cuprins general pentru locaul
bisericesc i pentru toi cei ce intr n el cu credin i cu
fric de Dumnezeu. E o solidaritate cu cei ce se roag ori
cnd n acest sfnt loca. Apoi se face o cerere tot de cu
prins general pentru cretinii dreptcredincioi ndeobte,
afirmndu-se solidaritatea n planul mai larg al dreptei cre
dine. Dreptcredincioii din toate locaurile bisericeti se
roag astfel unii pentru alii. n al treilea rnd comunitatea
adreseaz lui Dumnezeu o cerere pentru episcopul epar
hiei, ca arhipstor al ei i ca reprezentant al Bisericii n uni
tatea ei de pretutindeni, prin comuniunea lui cu ceilali
episcopi, ca i pentru preoimea i diaconimea din toat
Biserica, dar i pentru tot clerul i poporul drept credincios
de pretutindeni (Evr. 13, 17; I Tes. 5, 12; I Petru 5, 5).
Biserica este o unitate organizat spiritual i exterior, un
trup, nu numai pentru c toi membrii ei au drept cap unic
pe Hristos, ci i pentru c n acest trup sunt unele mdulare
cu slujiri de rspundere, deci i cu haruri deosebite n co
munitate, pentru susinerea ei n unitate n tot spaiul i de-a

270

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

lungul generaiilor In aceeai dreapt credin, prin svr


irea acelori Taine i n propovduirea aceleiai credine.
Dar nu se uit nici ndemnul dat comunitii de a adre
sa lui Dumnezeu i o cerere pentru autoritatea de stat, pen
tru ca, n ordinea susinut de ea, Biserica s poat lucra
pentru mplinirea misiunii sale, pentru ntrirea unitii
ntre oameni n vederea unitii desvrite din mpria
lui Dumnezeu. Supranaturalul are lips de natural pentru a-1
duce la mplinirea adevratelor aspiraii cuprinse n el
(Rom. 13, 1-8). Dar pe lng interesul pentru viaa organi
zat a oamenilor, comunitatea e ndemnat s aib un in
teres i deci s se roage i pentru localitatea n care tr
iete, iar imediat dup aceea, i pentru toate oraele i sa
tele i pentru cei ce cu credin locuiesc n ele. Credincioii
nu triesc n singurtate, ci n sate i orae. Dumnezeu e
rugat i pentru aceste aezri organizate ale lor, care susin
o via de comuniune naional, de unire i de rspundere
reciproc ntre oameni ca baz pentru sporirea lor, sau pen
tru intrarea lor n comuniunea mpriei lui Dumnezeu.
Dar viaa oamenilor depinde i de buna ntocmire a
vzduhului, de rodirea mbelugat a pmntului, de vre
muri panice. Comunitatea liturgic e ndemnat s se
roage i pentru acestea, adic pentru tot mediul cosmic i
spiritual nconjurtor. Cu aceasta cererile au nceput s fie
specificate dup coninutul lor.
Dar oamenii nu vieuiesc n mod pasiv n localiti, ci se
afl n diferite stri i activiti n localiti i n afar de ele.
Comunitatea liturgic e ndemnat s se gndeasc la toi
cei aflai n oricare situaie i lucrare: la cei aflai pe mare,
n vzduh, n altfel de cltorii, la cei bolnavi i la cei ce se
ostenesc sau muncesc n orice fel, la cei robii i la izb
virea lor (Evr. 13, 3: "Aducei-v aminte de cei nchii, de
cei ce ndur rele"; "Avei luare aminte pentru cei ce se os
tenesc i rugai-v pentru ei").

LITURGHIA CELOR CHEMAI

271

Dup toate acestea, credincioii prezeni sunt ndem


nai s-i ntoarc privirile spre ei nii, dar fr s exclud
nici pe alii. Acum ei sunt ndemnai de preot sau de dia
con s se roage mpreun cu el: "Pentru ca s fim noi iz
bvii de tot necazul mnia, primejdia i nevoia". E o ce
rere negativ. Dar ndat dup ea se adaug o cerere de
cuprins mai interior: *Apr, mntuiete, miluiete i ne p
zete pe n o i Dumnezeule, cu harul Tu".
Sunt nite cereri specificate: nti pentru ferirea de
greuti exterioare, apoi pentru aprarea de vrjmaii vzufi i nevzui, pentru mntuire, pentru mila lui Dum
nezeu de toate felurile i pentru pzirea credincioilor n
toate cele bune, mpotriva celor rele. Cele din urm se
refer att la condiiile din afar ale vieii, ct i la ajutorul
pentru mntuire.
Toate cererile amintite au fost propuse comunitii li
turgice de preot sau de diacon, ca s le ndrepte ctre
Dumnezeu mpreun cu el. Pentru toate preotul sau dia
conul a propus credincioilor prezeni: "Domnului s ne ru
gm". El a propus comunitii aceste cereri sau a invitat-o
s le adreseze lui Dumnezeu mpreun cu el. De fapt comu
nitatea le-a rostit pe optite mpreun cu el i apoi l roag
pe Dumnezeu dup fiecare: "Doamne, miluiete". Sau co
munitatea liturgic a artat c se asociaz la fiecare cerere
rostit de preot sau de diacon prin cuvintele rostite de
acetia cu voce tare. n cuvntul ei: "Doamne, miluiete", se
cere i n mod special din partea comunitii ceea ce s-a
propus prin preot sau prin diacon. Sau prin acest cuvnt
arat n mod direct c se roag pentru tot ceea ce i-a pro
pus preotul sau diaconul s se roage. Toate vin din mila lui
Dumnezeu. n mila lui Dumnezeu e izvorul tuturor celor ce
le cerem, e nsi mpria lui Dumnezeu, spune Sfntul
Nicolae Cabasila24. Prin "Doamne, miluiete" s-a rspuns
24. Op. cit, PG cit., col. 397.

272

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

din partea comunitii la invitaia preotului sau diaconului:


"Domnului s ne rugm" pentru lucrul cutare i cutare. Prin
cererea: "Apr" etc., s-a trecut de la propunerile fcute de
preot sau diacon comunitii, ca s se roage cu el, la cere
rea direct a lui. Cci n propunerile de dinainte ale preo
tului sau diaconului ce se adresau comunitii, Dumnezeu
rmnea la persoana a treia.
De abia prin asocierea comunitii la propunerile preo
tului sau diaconului se trece la rugciunea adresat direct
lui Dumnezeu, la persoana a doua. Acum preotul i diaco
nul trec la rugciunea adresat direct lui Dumnezeu, m
preun cu comunitatea. Totui preotul are, cum zice Sfn
tul riicolae Cabasila, i acum un rol deosebit: "Cci (dei nu
e desprit de popor, n.n.) el e sol i ntistttor al poporu
lui". El se roag direct, dar nsoit de popor, ca cererea
nlat de el s aib mai mult putere, cum a zis Apostolul
Iacov: "Cci are rod rugciunea dreptului cnd i cei pentru
care se roag aduc toate ale lor" (Iac. 5, 16). Fr prezena
comunitii liturgice preotul sau diaconul n-ar avea rost s
vorbeasc la plural. Deci nici Liturghia nu s-ar putea s
vri. Bine ar fi aadar ca toi cei prezeni s rspund la in
vitaia lui, prin: "Doamne, miluiete", cntat n cor. nainte,
cele mai multe din aceste cereri s-au fcut pentru alii. Avem
marea rspundere s ne rugm i pentru alii. De fapt nu
putem despri grija de noi de grija de alii. Dumnezeu n-a
creat pe oameni ca fiine izolate, ci toi sunt ncredinai
tuturor.
De aceea, dup cererile amintite credincioii prezeni,
la propunerea preotului sau diaconului, fgduiesc s se
druiasc pe ei nii i unii pe alii lui Hristos. Cel ce pri
mete ceva la cerere, trebuie s i dea. Numai aa se nfp
tuiete comuniunea n iubire ntre amndou prile. Dar
numai druindu-se unii pe ali lui Hristos se ajut unii pe
alii ca s se mntuiasc.

LITURGHIA CELOR CHEMAI

273

Viata noastr e un dar al lui Dumnezeu. De aceea tre


buie s-o ntoarcem lui Dumnezeu ca darul nostru. Druindu-ne-o ca viat contient i liber, Dumnezeu ne-a fcut
i pe noi n stare s druim, dar ne i cere s o druim la
rndul nostru n mod liber.
ns pentru a ne face i pe noi nine darul lui Dum
nezeu, trebuie s fi dobndit pacea de patimile egoiste, pa
cea cu alii. De abia aa am crescut la calitatea sau la ca
pacitatea de a ne drui, la calitatea de dar plcut lui Dum
nezeu. Pentru aceasta hotrrea de a ntoarce viaa noastr
ca dar lui Dumnezeu, vine dup ce am cerut i am primit de
la Dumnezeu nu numai viaa, ci i pacea sau libertatea de
egoismul ptima, rugndu-L pentru bunuri pentru alii.
Dumnezeu Se bucur de acest dar, mcar c este pn
la urm de la El. Se bucur de voina ce o punem de a ne
tri viaa druit de El cu contiina c vine de la El i cu
hotrrea de a l-o ntoarce, de a o folosi spre lauda Lui.
Prin aceasta se arat preuirea pe care El ne-o acord. Dar
i noi nine ne mplinim cu adevrat numai druindu-ne
Lui. Cine se druiete nu se pierde, ci se mplinete, in
trnd n plenitudinea de via, n circulaia de via trit
mpreun cu alii. Cu att mai mult cine se druiete lui
Dumnezeu, acceptnd s se ntoarc cu voia la unirea cu
El, se mplinete la o treapt mai nalt n El. Cine se d se
primete la un grad mai nalt. Circuitul nu se oprete nicio
dat dac noi o voim.
Dar i semenii notri sunt daruri date nou de Dum
nezeu. Fr ei n-am putea mplini viaa noastr, n-am pu
tea-o rodi i mbogi. Dar i darul dat nou n persoanele
semenilor trebuie s-l ntoarcem lui Dumnezeu spre feri
cirea lor. Desigur, nu-1 putem da lui Dumnezeu cu sila, fr
voia lor, ci convingndu-i s se druiasc i ei nii lui
Dumnezeu, ntruct le vorbim despre drnicia lui Dum
nezeu fa de ei, despre mplinirea ce le vine din druirea
lor lui Dumnezeu. Nu-i putem da lui Dumnezeu dect dac
8 - Spiritualitate i comuniune n Liturghia Ortodox

274

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE Tf LITURGHIA ORTODOX

ne dm noi nine lor. Numai atunci se dau i ei nou, pen


tru ca noi dndu-ne lui Dumnezeu s-i dm i pe ei. Dndu-ne
unii pe alii lui Hristos, nu ne rmnem exteriori ca nite
obiecte.
C ceilali nu sunt obiecte pasive n druirea lor de
ctre noi lui Hristos, ci rmn subiecte ce se druiesc ele
nsei, se arat i n expresia c i noi suntem adui de ei
n dar lui Hristos: Pe noi nine i unii pe alii i toat viaa
noastr lui Hristos Dumnezeu s o dm". Cellalt m las
s lucrez asupra lui pentru c i eu m las s lucreze el
asupra mea. El m ascult pe mine pentru c i eu l ascult
pe el. Pe acest drum naintm mpreun nvnd unul de
la altul, ajutndu-ne i ndrumndu-ne potrivit zisei Apos
tolului: "ndemnati-v i ziditi-v unul pe altul" (I Tes. 5, 11);
"i s lum seama unul altuia, ca s ne ndemnm la dra
goste i fapte bune" (Evr. 10, 24). Aa cretem mpreun i
prin aceasta crete trupul lui Hristos nsui n armonie,
unindu-ne tot mai mult ntre noi i cu El prin druirile reci
proce mereu mai depline ale noastre. Cci din druirea de
sine a unuia ia putere s se druiasc cellalt i-l face pe
cel dinti s rspund cu o druire i mai mare.
Numai ntruct m druiesc eu lui n deplin libertate,
mi se druiete i el. i druindu-m eu lui, m druiesc lui
Dumnezeu prin el i viceversa. Nici o subordonare nu e de
conceput acolo unde persoana se constituie sau se dez
volt printr-o infinit expropriere de sine, printr-o total re
ferire la altul25. Aa e n Treime, aa trebuie s devin i
ntre noi. Unde e dragoste, e i druire i libertate. Cci nu
mai sunt patimile egoiste care ne nchid n noi. De aceea
Sfntul Nicolae Cabasila spune c nu e uor s ne predm
lui Dumnezeu. Cci pentru aceasta se cere prsirea oric
rui egoism. De aceea cerem puterea pentru acest act eroic
de la Maica Domnului i de la toi sfinii, sau ne ntrim cu
25. M. Zundel, Je suis un autre, p. 85.

LITURGHIA CELOR CHEMAI

275

pilda lor. De aceea i pomenim, nainte de a fgdui drui


rea noastr unii altora i lui Hristos. Dndu-ne toi lui Dum
nezeu i unii pe alii urmm pilda Maicii Domnului i a tutu
ror sfinilor, dar ne unim i cu ei, ntrind unitatea credin
ei, dar i a vieilor noastre n Hristos26.
Unde e druire, acolo e libertate, pentru c acolo e Du
hul lui Dumnezeu nesupus nici unei robii. Cci El e n ace
lai timp Duhul dragostei: "Domnul este Duh, i unde este
Duhul Domnului, acolo este libertate" (II Cor. 3, 17). ntre
dragoste i libertate este o att de strns legtur, c nu
se poate nelege una fr alta. La aceast libertate a d
ruirii din dragoste ne-a chemat Hristos. i noi mplinim
aceast chemare cnd nu slujim patimilor trupeti, "ci unul
altuia, prin iubire" (Qal. 5, 13). Numai ntruct ne druim
din dragoste suntem liberi. n libertatea aceasta ns tre
buie s stm tari i prin efortul nostru: "Stai deci tari n li
bertatea cu care Hristos ne-a fcut liberi i nu v predai
iari jugului robiei" (Qal. 5, 1). E o libertate pe care nu o
avem dect n Hristos, cci numai El a fost cu totul liber de
patimi i desvrit strbtut de iubire (Qal. 2, 4). El a n
vins cu aceast trie i moartea prin nviere. n aceast li
bertate a dragostei desvrite i a druirii totale lui Hristos
i unii altora vom tri n mpria cerurilor. De aceea ni se
cere la sfritul ecteniilor s ne pregtim prin druirea lui
Hristos i unii altora pentru mpria Sfintei Treimi. Liber
tatea de patimi, pentru care trebuie s luptm de acum,
deci puterea de druire Iui Dumnezeu i unii altora n iu
bire, ne va duce n viaa viitoare i la eliberarea de stric
ciunea i de moartea trupului, care va fi copleit cu totul de
Duhul Sfnt. i aceast libertate de stricciune i de moar
te i ptrunderea noastr deplin de Duhul Sfnt se va
arta n slava noastr n viaa viitoare. Pentru c nu poate
fi slvit cel ce e supus vreunei stpniri. "Pentru c i fp
26. Sfntul Hicolae Cabasila, op. c it ; PG cit., col. 400.

276

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

tura nsi se va izbvi din robia stricciunii, ca s se bucure


de libertatea slavei fiilor iui Dumnezeu" (Rom. 8, 21).
De fapt, druindu-ne unii altora, ne druim fiecare lui
Dumnezeu. Cci cine dac nu Dumnezeu i d altuia atta
valoare ca s m druiesc total Lui i s gsesc fericirea n
aceasta? Un teolog occidental spune pe drept cuvnt: "Ct
timp s-a rmas la omul exterior, Dumnezeu a fost situat n
afaf, a fost plasat n spaiul dinapoia stelelor, ca un strin,
ca un stpn deprtat, ca un dominator, ca o limit, ca o
ameninare; s-a fcut din El un idol de care tiina nu are
nevoie, cci ea se ndestuleaz cu o lume a evidenei materializabile, se ndestuleaz cu ordinea ei, n care nu admite
alt tip de explicare dect acela cunoscut de metoda ei. Uni
versul pasional, lsat n seama determinrilor lui instinc
tuale, pentru alte motive, rmne la fel de indiferent, dac
nu ostil acestui Dumnezeu: ostil vieii. Rmne s cerce
tm pe Dumnezeu surs a vieii, ntr-un univers... pentru
care trebuie s ne natem din nou (n chip duhovnicesc,
n.n.) pentru a-L descoperi n sinea proprie ca surs a vieii
eterne... Trebuie reconstruit universul interpersonal al an
gajrii reciproce... De aceea, cu ct iubim mai mult, cu att
cunoatem mai mult... Iubirea este cu adevrat singura
cheie a lumii spiritului, n care rezid toate valorile. Noi nu
putem ptrunde, progresa i rmne n ea dect printr-o
angajare nencetat rennoit, dect printr-o iubire druit
tot mai generos, dect printr-o lepdare de sine mereu mai
profund27.
"Se ntrevede atunci c adevrul nsui nu este altceva
dect percepia negrit, prin estura de fenomene su
puse determinismului, a unei Fee, a unei Prezene, a unei
Lumini a Iubirii, care ilumineaz cel mai adnc mister al
nostru... Noi suntem confruntai cu o cerin care vine din
27. Maurice Zundel, Je est tu, Desclee de Brouwer, Paris, 1971, p.
28-29.

LITURGHIA CELOR CHEMAI

277

luntru: o cerin de a fi totdeauna mai mult i de a fi, de


a ne drui, fcnd din sinea nsi o ofrand de lumin i
de iubire. Numai prin intermediul acestei druiri de sine
ntlnim Faa vrednic de a I ne nchina, acea Fat care ne
ateapt n tot ce este mai intim n noi, acea Fat care este
n inima tuturor iubirilor noastre cu eternitatea lor, acea
Fat a primei Iubiri, care ne face inviolabili pentru noi n
ine i pentru ceilali, n msura n care devenim n mod
real sanctuarul Prezenei infinite"28.
Dar aceast aflare a intimitii proprii prin aflarea inti
mitii celuilalt i a lui Dumnezeu n ntlnirea noastr, cu
ajutorul exproprierii de sine, ncepe pe de o parte prin
cruce, pe de alta e ntrit n duhul propriu prin Duhul Sfnt,
care e puterea de comunicare ntre Sfnta Treime i noi,
putere care ne elibereaz de nchisoarea eului egoist i de
suprafa i realizeaz ntre noi i Dumnezeu i ntre noi
nine comuniunea adevrat, sau Biserica.
Dac persoana noastr se constituie prin referirea la
Dumnezeu i crete n msura n care ne golim mai mult de
noi nine, pentru a-1 oferi mai deplin spaiul iubirii noas
tre"29, atunci Maica Domnului a ncput n Ea n modul cel
mai desvrit pe Fiul lui Dumnezeu ntruct I s-a druit n
modul cel mai desvrit. "Ea l nate prin eliberarea Ei de
sinea proprie, printr-o contemplare care o despropriaz
funciar pe Ea nsi, nainte ca El s fi luat trup din trupul
Ei. Fecunditatea Ei nu ine de determinismele speciei; ea
nete din relaia deplin cu El, din aceast referire care
o personalizeaz prin druirea ntregii Sale fiine"30. Reali
znd n sine suprema druire ctre Fiul Ei, se unete deplin
28. Op. cit., p. 30-31.
29. M. Zundel, op. cit., p. 85. El zice c persoana um an se consti
tuie, ca i cea divin, ca referin ctre Dumnezeu. Noi am zice c de per
soan ine referina. Cci pentru a se referi trebuie s existe. Sau exis
tenta i referina sunt deodat i mpreun, fr ca una s fie fr alta.
30. Ibidem, p. 106.

278

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

cu EL dar druirea aceasta a Ei se extinde i ia noi, pentru


ca, umplui de pornirea Ei de druire ctre El i ctre noi,
s I ne druim i noi att Lui, ct i Ei. Astfel Ea ne dru
iete pe noi Lui, ntruct ni se druiete Ea nsi. i din
aceasta lum putere s ne druim i noi unii altora i deci
i unii pe alii lui Hristos.
Acelai lucru, ntr-un grad mai mic, l fac i sfinii cu
noi. Ea a nlat la culme feminitatea ntruct a unit cele
dou forme de druire ale femeii, mplinindu-le: fecioria i
maternitatea. Desigur, pe acestea nu le-a putut uni dect
prin Dumnezeu; numai prin El a putut fi pururea Fecioar
i totui maic, ntruct a fost Maica lui Dumnezeu. Numai
prin El a realizat n mod culminant cele dou forme de
afeciune feminin curat. Lui Dumnezeu s-a druit total
prin feciorie, lui Dumnezeu s-a druit total n calitate de
maic a Fiului Lui, nemprfindu-i afeciunea ntre brbat
i acest unic Fiu. Eul Fiului Ei a devenit cu adevrat eul Ei,
desigur fr s-l desfiineze, ci meninndu-1 ca afirmare a
eului Lui, dar n calitate de eu al Ei. Toate simirile sufletu
lui i trupului Ei erau pline de El. Dar prin aceasta. Duhul
Lui cel sfnt, Duhul puterii i focului spiritual, i-a copleit
procesele trupului ca Duh al libertii de orice lege, ca Duh
stpn peste orice patim ce se impune silnic. Prin aceas
ta, simirile sufletului i trupului Ei s-au umplut n ntregime
de El. De aceea Duhul a putut face ca Cel ce e Lumina i
Izvorul tuturor formelor create contiente s-i ia sufletul i
trupul Lui din sufletul i trupul Ei, umplndu-Se i El de
simirile Ei sufleteti i trupeti preacurate, sau imprimndu-Se n Eul Lui de eul Ei. De aceea, pe de o parte nu
putem vorbi de Hristos fr s vorbim de Maica Lui, pe de
alta, Ea s-a bucurat nc de pe pmnt de o slav a libertii
de robia unor legi ce se lucreaz n trup, acesta devenind
loc i organ al lucrrilor Duhului.
De aceea i spunem: Prea Sfnt (mai bine zis Atotsfnt - Panaghia), cum nu-i spunem nici unui sfnt; Prea Cu

LITURGHIA CELOR CHEMAI

279

rat, att n simirile sufleteti, ct i n cele trupeti; Prea


binecuvntat de Dumnezeu n mod unic ntre femei; Sl
vit, cum nu e alt fptur, Stpna noastr, cum iari nu
spunem nici unui sfnt, cci Maica Stpnului e i ea St
pn, avnd n sensul de mai sus ca Eu central n eul Ei pe
Domnul Hristos. Iar toate acestea, pentru c e "nsctoare
de Dumnezeu i Pururea Fecioar Maria".
Mai e de menionat legtura strns pe care o facem
ntre Ea i "toi sfinii", prin faptul c nu spunem: "Pe ns
ctoarea de Dumnezeu i pe toi sfinii", ci: "cu toi sfinii".
Sfinii nu pot fi dect lng Ea, cu Ea, pentru c Ea e plin
de Hristos n chip cu totul special. Sobornicitatea lor, dar i
a Bisericii ntregi, nu se poate realiza fr Ea, sau alturi de
Ea. Ea e ntr-o unire spiritual cu totul deosebit cu Hristos,
Capul Bisericii, n sensul desvrit al cuvntului. Cci Ea
nu are nici un alt fiu, nici brbat, nici frai i surori. De
aceea Ea e prezentat totdeauna ca inndu-L pe El n bra
e, sau rugndu-se Lui, neputnd-o concepe altfel, sau i
nnd El n brae, la Adormire, sufletul Maicii Lui.
De aceea nu e necesar s-i numim totdeauna i pe ei
"pe toi", cu numele lor. Acest lucru nici n-ar fi posibil.
Ajunge s o numim pe Ea, cci cu Ea sunt "toi". Hici unul
nu e n afara legturii cu Ea.
Cum se druiete Ea lui Hristos i cum se druiesc toi
sfinii pe ei nii i unii pe alii, druindu-se i ei mpreun
cu Ea, i Ea, mpreun cu ei, ca o Maic a tuturor, din pu
terea lor ne druim i noi pe noi nine i unii pe alii, tin
znd s fim tot mai mult unii n alii i toi n Hristos. Pome
nirea cuiva n rugciuni e prezena aceluia. Maica Dom
nului i toi sfinii sunt cu noi n druirea noastr.
Propunndu-ne preotul sau diaconul s ne druim lui
Dumnezeu, nu mai rspundem cu "Doamne, miluiete", ci
cu "ie, Doamne", cci acum, n schimbul milei pe care am
cerut-o, adresndu-I cererile de mai nainte, i ntoarcem i
noi viaa noastr ca dar Lui nsui.

280

SPIRITUALITATE I COMUHIUHE U LITURGHIA ORTODOX

Propunerea de a ne drui lui Dumnezeu, preotul o nte


meiaz prin ecfonisul ce urmeaz. Cci adresndu-se acum
lui Dumnezeu la persoana a doua, i spune: "C p e se cu
vine toat slava, cinstea i nchinciunea, Tatlui i Fiului
i Sfntului Duh ". Prin darul vieii noastre oferit lui Dum
nezeu, mrturisim slava Lui i i aducem nchinciunea cu
venit pentru tot ce ne-a dat.
n timpul acesta, preotul rostete n tain rugciunea:
"Doamne, Dumnezeul nostru, a Crui stpnire este fr
asemnare (de nenchipuit: aveimaxov) i slav de necu
prins (de neneles), a Crui mil este nemsurat i iubirea
de oameni negrit, nsui, Stpne, dup milostivirea Ta
cea bun (dup dulcea Ta duioie), caut spre sfnt locaul
acesta i revars peste cei ce mpreun cu noi se roag
milele Tale cele bogate i ndurrile Tale"31.
Ecfonisele de laud, de dup ectenii, dateaz de la adu
nrile de aducere a jertfei din vremea Apostolilor, din Ieru
salim. Le vedem n Epistola I Petru 4, 11; 5, 11. De aseme
nea, tot aici vedem binecuvntarea: "Pace tuturor" (I Petru
5, 14). Lui Dumnezeu I se cuvin aceste laude pentru c El
pe de o parte e necuprins n slava i mila Lui, pe de alta,
mplinete cererile amintite, i pentru acest motiv I se adu
ce ca dar de ctre credincioi toat viaa lor.
nsuindu-i i comunitatea liturgic convingerea despre
slava i nchinciunea ce se cuvin Dumnezeului Celui n
Treime, rspunde cntnd: "Mrire Tatlui i Fiului i Sfn
tului Duh. Binecuvintez, suflete al meu, pe Domnul i
toate cele din luntrul meu, numele cel sfnt al Lui. Bine
cuvntat eti, Doamne" (Ps. 102). La praznicele mpr
31.
n Liturghierul grec aceast rugciune e pus nainte de ecfonis.
E un obicei care are i el sensul lui. E bun i rugciunea dup ecfonis,
cum e n Liturghierul romnesc, cci las preotului timp s rosteasc
rugciunea lui n vremea cntrii de ctre popor a antifonului nti. Ar
trebui aflat dup ce Liturghier, grec sau slav, a luat la nceput Liturghie
rul romn aceast ordine.

LITURGHIA CELOR CHEMAI

281

teti, la Liturghia de Duminic, nchinate n mod deosebit


faptelor mntuitoare ale Domnului Hristos, comunitatea amin
tete n cntarea ei i pe Maica Domnului i cere Domnului
Hristos mntuirea i pentru rugciunile Ei: "Pentru rugciu
nile Nsctoarei de Dumnezeu, Mntuitorule, mntuiete-ne
pe noi". Nu se poate vorbi de iconomia mntuirii fr s se
aminteasc de Nsctoarea de Dumnezeu.
n rugciunea lui, preotul laud taina stpnirii necu
prinse, nenelese a lui Dumnezeu. Dar stpnirea Lui de
nenchipuit i slava Lui necuprins nu se opun milei i iu
birii de oameni negrite a lui Dumnezeu, care i d ndrz
neal preotului s-I cear s caute peste acest sfnt loca
al Lui i s-i reverse milele i ndurrile Lui peste el i
peste cei ce se roag mpreun cu el nluntrul iui. Stp
nirea lui Dumnezeu nu se exercit prin tiranie, ci prin dra
goste i mil. De aceea, aceast stpnire i face pe cre
dincioi pe de o parte liberi, pe de alta, fericii s se afle n
mpria dragostei Lui. Ei sunt liberi i stpni peste ei
nii, pentru c nu sunt robii patimilor. Numai patimile fac
pe oameni pe de o parte robi, pe de alta, stpni tirani ai
altora cnd pot, sau stpnii de ei nii i stpni tiranici
ai altora. mpria lui Dumnezeu are ca membri ai ei fiine
umane devenite curate de patimi, fiine delicate i de o
sensibilitate i ascuime de nelegere care sesizeaz planul
infinitei delicatei, care nu poate fi dect a unei Persoane
sau Treimi de Persoane. Stpnirea lui Dumnezeu este de
aceea mai presus de orice nchipuire, ntruct implic mila
i iubirea Lui de oameni. Lumea pe care o creeaz poate
deveni o lume a contradiciei i luptei ntre bine i ru.
Contradicia i lupta au rsrit din libertatea ei ru folosit,
prin care s-a rupt de Dumnezeu, de mila i libertatea Lui.
Deci lumea aceasta nu e din fiina lui Dumnezeu, ci o creaiune a libertii Lui, dotat ea nsi cu libertate, dar neavnd izvorul vieii i al fericirii n ea nsi. Dumnezeul mi
lei i al buntii poate vindeca aceast lume de contra

282

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

dicia i de rul din ea numai dac ea nsi se alipete n


mod liber din nou de El, cernd mila i puterea Lui.
Tocmai prin faptul c preotul e ntr-un loc mai nalt anume n altar, nu numai n sensul vzut, ci i n cel spi
ritual, adic ntr-o viaf mai ridicat peste patimi i n cu
noaterea lui Dumnezeu - se vede c stpnirea i slava
Lui e mai presus de stpnirea i slava nchipuit de noi,
unit cu tirania; cci stpnirea Lui e unit cu mila i iubi
rea, innd seama de libertatea noastr; c deci tocmai
prin aceast stpnire El este izvorul mbelugat al milei i
al ndurrilor, c ntre stpnirea Lui i calitatea Lui de P
rinte al milelor i ndurrilor nu e o contradicie.
Acesta e Dumnezeul trit n Liturghie: Dumnezeul cel
apofatic, de nenchipuit n taina Lui, dar n acelai timp trit
n revrsrile Lui de mil, de ndurare, de ajutor; Dum
nezeu stpn absolut, dar, tocmai de aceea, negrit n
mil. Cci dac ar fi mrginit n stpnirea Lui, n-ar putea
avea atta mil, pentru c s-ar teme s nu-i fie stpnirea
periclitat. El nu e un Dumnezeu al teologiei negative, ra
ionale i ea, n sensul nchiderii n El nsui, dar nici un
Dumnezeu care ncape ntreg n creaturi prin faptul c se
revars n acte de mil i putere. Cci chiar n aceste revr
sri de mil I se simte nemrginirea milei i puterii.
Se trece apoi la ectenia a doua, care repet prescurtat
cererile primei ectenii. Ecteniile nceptoare sunt trei, pen
tru a ne aminti c Dumnezeu este ntreit n Persoane i c
prin aceasta numrul trei e un simbol al infinitii, dar al
infinitii n iubire, cci n Dumnezeu e infinitatea vieii n
iubire. Cnd sunt doi, tu e numai unul i deci m mrgi
nete; cnd sunt trei, comunitatea scap de ngustime, dar
e totui comunitate de persoane, comuniune intim. Se
cere de trei ori mila Lui sau se aduce laud ntreit lui Dum
nezeu pentru a se arta c cererea noastr ctre El i lauda
ce I-o aducem vrea s se ntind mpreun cu infinitatea
Lui intim. De aceea pentru cretin numrul trei are o sem-

LITURGHIA CELOR CHEMAI

283

nificafie deosebit. Desvrirea fr sfrit a oricrui bun


vine de la Sfnta Treime infinit i intim. Repetnd de trei
ori cererile noastre i fgduina noastr, punem tot mai
mult foc n cererea, sau n lauda noastr, ne nclzim tot
mai mult n adresarea cererilor i n fgduina laudelor
noastre aduse Treimii infinite i familiare, hotri s ne
ntindem ntr-un infinit familiar. Aceasta o facem de cte ori
ne rugm pentru ceva ntreit sau fgduim ceva de trei ori.
Repetiia aceluiai cuvnt, mai ales cnd este al unei rug
ciuni, sau al unei hotrri de alt druire, nu e o reluare
monoton a acelora, ci n repetare se pune un accent i
mai puternic, dac nu i o intenie de struire neoprit, n
nelegerea sensului infinit al cuvntului spus, al rugciunii,
al fgduinei fcute. De aceea laud Domnul Hristos pe
vduva care struie n rugciunea ei (Lc. 18, 5). Aa se ia
mpria lui Dumnezeu cu sila (Mt. 11, 12). Tot Hristos ne
poruncete s struim n cererile noastre (Lc. 11, 8-10).
Prin struin neoprit se creeaz, se menine i se inten
sific n noi micarea de a cere lui Dumnezeu ceva sau de
a-L luda, sau de a-I mulumi, sau de a I ne drui la ne
sfrit. Ea nu creeaz simplu o obinuin static, lipsit tot
mai mult de putere.
Poetul Charles Peguy a remarcat c n acelai drum pe
care l fcea n fiecare diminea tria "un eternei recommencement", oprindu-se de fiecare dat cu alt interes, cu
alt nelegere la cele pe care le vedea n acelai peisaj.
Acelai lucru se ntmpl n repetarea acelorai cuvinte i
rugciuni cnd se pune atenia n ele.
Acest sentiment al infinitii ni-1 ntreine adresarea de
trei ori ctre Dumnezeu cel n Treime, ntruct dac dou
Persoane ne-ar face s trecem simplu de la una la alta,
Duhul Sfnt, ca al treilea, face pe fiecare din cele trei s-i
nnoiasc la infinit comuniunea dintre dou. n Duhul Sfnt
din Dumnezeu e dat apoi atenia virtual a tuturor celor
trei Persoane spre toate subiectele ce le vor crea. Dar i

284

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE M LITURGHIA ORTODOX

nou Duhul Sfnt ne deschide perspectiva infinitii n n


dreptarea rugciunii noastre ctre Sfnta Treime, de care
ne facem contieni prin rostirea ei de trei ori.
Acum fgduina credincioilor de a se drui lui Dum
nezeu e ntemeiat pe ecfonisul: "C a Ta este stpnirea i
a Ta este mpria i puterea i slava, a Tatlui i a Fiului
i a Sfntului Duh, acum i pururea i n vecii vecilor.
Amin". Acest ecfonis ntemeiaz totodat cuprinsul primu
lui ecfonis, n care s-a spus c lui Dumnezeu I se cuvine
toat slava, cinstea i nchinciunea. Acum se arat c lui
Dumnezeu I se cuvin slava, cinstea i nchinciunea, pen
tru c de fapt El are n Sine nsei stpnirea, puterea i
slava. Se afirm acum mai specificat c stpnirea Lui s-a
ntemeiat prin Fiul sau este o mprie n care suntem che
mai i noi ca mprai, o mprie a libertii de patimi i
a iubirii.
Credincioii spun aceasta cntnd antifonul al doilea,
n el, dup ce dau i ei slav Sfintei Treimi, se adreseaz
Fiului celui ntrupat, rstignit i nviat ca s-i mntuiasc,
conducndu-i n mpria Treimii. El poate s fac aceas
ta, pentru c are aceeai mrire pe care o are i Tatl i Du
hul Sfnt. Antifonul acesta cuprinde mrturisirea ntregii
lucrri mntuitoare a Fiului. Stpnirea ce o are Dumnezeu
n Sine nu numai c e unit cu mila Lui revrsat peste oa
meni, ci i cu lucrarea mntuitoare a Fiului Su, n care
aceast mil i-a atins cel mai nalt grad. Acum mila ce ne-o
arat Dumnezeu e specificat ca o mil a mntuirii prin
ntruparea n veci i prin rstignirea Fiului Su pentru noi,
prin jertfa Lui total pentru noi, prin biruirea morii din noi
datorit nvierii Lui:
"Unule nscut Fiule i Cuvntul lui Dumnezeu, Cel ce
eti fr de moarte i ai primit pentru mntuirea noastr a
Te ntrupa din Sfnta nsctoare de Dumnezeu i Pururea
Fecioar Maria, Care neschimbat Te-ai ntrupat i rstignim
du~Te, Hristoase, Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai

LITURGHIA CELOR CHEMAI

285

clcat Unul fiind din Sfnta Treime, mpreun mrit cu Ta


tl i cu Sfntul Duh, mntuiete-ne pe noi".
Acest imn cntat de comunitate dup ectenia a doua
ncepe cu doxologia mic, nchinat Sfintei Treimi. Cci Ei
I se cuvine o laud infinit pentru eliberarea noastr de
moartea venic, prin ntruparea, rstignirea i nvierea Fiu
lui cel Unul Nscut al Tatlui. Mrirea Treimii nu s-a mico
rat, ci, dimpotriv, s-a pus n eviden i mai strlucitoare,
n infinitatea Ei, prin ntruparea ca om a Fiului Tatlui, prin
rstignirea i nvierea Lui. Cci n imn se arat c toate ace
lea s-au fcut din libertate ("ai primit") i din iubire ("pentru
mntuirea noastr'), nu n temeiul unui proces intern, ne
liber, al Dumnezeirii. Dar lund moartea noastr, Fiul cel
ntrupat a clcat-o, pentru c a luat-o neschimbndu-Se n
dumnezeirea Sa atotputernic i pentru c este fr de
moarte. A clcat-o pentru c, dei S-a fcut om i a suferit
moartea noastr, este Unul din Sfnta Treime. Prin moartea
Lui i-a scufundat omenitatea n viaa nesfrit a Dum
nezeirii, pstrnd n ipostasul Lui propriu contiina ei; i-a
scufundat-o drindu-Se deplin Tatlui ca om i prin aceas
ta S-a umplut de viaa nesfrit i venic a Dumnezeirii,
trit n mod uman. De aceea El este mpreun slvit cu
Tatl i cu Sfntul Duh, mcar c este n acelai timp i om.
Iar n El ne umplem i noi de aceeai via mpreun cu El,
dac ne alipim Lui.
n rugciunea ce o citete preotul n acelai timp, n tai
n, cere i el n mod specificat: mntuirea poporului dreptcredincios i binecuvntarea lui. Dar ntruct acestea atr
n de sfinirea credincioilor i n ea e implicat slvirea
lor, preotul le cere i pe acestea. ns toate acestea se ob
in de credincioi n Biseric i prin acestea contribuie la
pstrarea plintii ei. Iar rmnerea ca membrii vii n pli
ntatea Bisericii e mpreunat cu cinstirea casei Domnului,
cu adunarea lor mpreun n ea. Toate acestea le cere din
nou la plural, asociind pe credincioi la rugciune.

286

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

n acest caz, ei, slvind pe Dumnezeu, primesc n


schimb slava Lui, prin puterea Lui dumnezeiasc. Iat tex
tul acestei rugciuni: "Doamne, Dumnezeul nostru, mntuiete poporul Tu i binecuvinteaz motenirea Ta; plinirea
Bisericii Tale pzete-o, sfinete pe cei ce iubesc podoaba
casei Tale; Tu pe acetia i preamrete cu dumnezeiasc pu
terea Ta i nu ne lsa pe noi, cei ce ndjduim ntru Tine".
Casa Domnului e sfnt, pentru c Sfnt este Domnul
care locuiete n ea, i nc n stare de jertf, n chivotul
Sfintei mprtanii. De aceea, cei ce iubesc sfinenia ei, i
vin s se ntlneasc n ea cu Dumnezeu cel Sfnt i s-L
slveasc, se sfinesc i se slvesc i ei: "ntru cei ce se
apropie de Mine M voi sfini i ntru toat adunarea M voi
proslvi" (Lev. 10, 3). Dumnezeu se sfinete i se slvete
n cei ce-L cinstesc prin faptele lor i, prin aceasta, ei nii
sunt sfinii i slvii de El32.
n Vechiul Testament se sfineau cei ce intrau n cortul
mrturiei sau n templu, unde se sfineau jertfele aduse lui
Dumnezeu, i se umpleau acolo de slava ce I-o aduceau lui
Dumnezeu prin acele jertfe. Cu att mai mult se sfinesc
cei ce intr n locaul Bisericii, unde se aduce cea mai
sfnt jertf lui Dumnezeu, jertfa lui Hristos i jertfa inimi
lor celor unii cu El prin credin, i unde se slvete Dum
nezeu prin aceast suprem jertf. Cum nu s-ar sfini n
aceast cas a lui Dumnezeu de jertfa prea sfinit i prea
slvit ce se aduce Tatlui n ea, umplndu-se ea nsi de
sfinenia i de slava Tatlui care primete jertfa Fiului Su?
"Cci dac sngele apilor i al taurilor i cenua junincii,
stropind pe cei spurcai, i sfinete spre curirea trupului,
cu ct mai mult sngele lui Hristos, Care, prin Duhul cel
venic, S-a adus lui Dumnezeu pe Sine, nu va curi cuge
tul vostru de faptele cele moarte, ca s slujii Dumnezeului
celui viu?" (Evr. 9, 13-14). Sfinenia locaului bisericesc cel
32. Sfntul Micolae Cabasila, op. cit, col. 400.

LITURGHIA CELOR CHEMAI

287

plin de mireasma duhovniceasc a jertfei atotsfinte a lui


Hristos, de puterea ei sesizat spiritual, se mbib n cuge
tul celor ce intr n el, dispunndu-i spre aceeai stare de
jertf i deci de sfinenie. Hristos, Cel ce Se afl pe altar n
stare de jertf ca om, sau Se aduce la fiecare Sfnt Litur
ghie ca jertf, umplndu-Se de sfinenia Tatlui i de slava
Lui pe care o preamrete, rspndete aceast sfinenie i
slav i peste cei ce se apropie de El n sfntul loca al pre
zenei Sale ca jertf: Pentru c (Hristos) Cel ce sfinete i
cei ce sunt sfinii, dintr-Unul sunt toi; de aceea nu se ru
ineaz s-i numeasc pe ei frai" (Evr. 2, 11); frai ntru
sfinenia venit de la Acelai Tat: lui Hristos ca om pentru
jertfa adus de El Tatlui, dar i pentru unitatea Lui cu Tatl
dup firea Lui dumnezeiasc, iar lor, ca celor cu care Fiul
lui Dumnezeu S-a fcut Frate prin ntrupare.
i pentru c sunt frafi ai lui Hristos i deci fii dup har
ai Tatlui ceresc, ei sunt i motenitori mpreun cu Fiul
Su, fcut om. A fi motenitor nseamn a deveni, n unire
cu Hristos ca om, posesor al tuturor buntilor Tatlui ce
resc, mprfind mpreun cu Tatl peste toate aceste bu
nti, fr ca El nsui s nceteze de a fi posesorul i m
pratul lor suprem, sau ultimul lor izvor. Ei sunt prin aceas
ta o familie binecuvntat a Tatlui. De aceea Iisus le va
spune la Judecata din urm: "Venii, binecuvntaii Tatlui
Meu, de motenii mpria cea pregtit vou de la nte
meierea lumii" (Mt. 25, 34). Buntile pe care le mote
nesc cei ce slvesc pe Tatl prin credin (Rom. 4, 16) i
sunt slvii de El, dei sunt nesfrite i venice, sunt adap
tate lor ca oameni. De aceea se spune c mpria aceas
ta este pregtit, deci e fcut pe potriva lor, de la nteme
ierea lumii sau de la crearea lor. n motenirea acestei m
prii, sau a vieii venice, plintate a vieii, const mn
tuirea (Evr. 1, 14; I Petru 3, 7). Motenirea aceasta este o
adevrat binecuvntare. i numai cei ce binecuvintez
pe alii primesc i ei aceast binecuvntare, adic numai

288

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE H LITURGHIA ORTODOX

cei ce rspund celor ce le fac rul cu binecuvntare, cu


doriri i cu faceri de bine, vor moteni i ei binecuvntarea
sau buntile nesfrite ale mpriei: Tiu rspltii rului
cu ru, sau ocrii cu ocar, ci, dimpotriv, binecuvntai,
cci spre aceasta ati fost chemai, ca s motenii binecu
vntarea" (I Petru 3, 9). Aa a fcut Hristos, binecuvntnd
pe cei ce-L rstigneau. Acesta e drumul spre motenirea
binecuvntrii cu toate buntile ce ni s-au pregtit de la
ntemeierea lumii, sau spre care am fost creai, sdindu-se
n noi nzuina spre ele i dorina de a ajunge la ele i de
a lucra spre a ne ridica la nlimea lor. Chemarea aceasta
ni se amintete n Sfnta Liturghie. i ea ne ajut s nain
tm spre mpria la care suntem chemai. De aceea ntr-un
fel toi suntem "chemai" prin Liturghie.
Deci att n antifonul al doilea, cntat de credincioi,
ct i n rugciunea preotului s-a trecut de la cererea milei
lui Dumnezeu n general i de la binecuvntarea Lui, la ce
rerea mntuirii n Hristos i la grija credincioilor de a se
pstra n plintatea Bisericii ca motenitori ai mpriei lui
Dumnezeu i Ia slvirea lor n schimbul slavei ce o recu
nosc i o aduc ei lui Dumnezeu.
Urmeaz a treia ectenie, de acelai cuprins prescurtat
sau concentrat ca i a doua.
n ecfonisul al treilea, rostit de preot cu glas tare, se
ntemeiaz ndejdea n mplinirea cererilor din a treia ecte
nie i n mntuirea, n sfinirea i n slvirea credincioilor,
cerute la sfritul ecteniei a doua, nu numai pe puterea i
sfinenia lui Dumnezeu, ci pe buntatea lui Dumnezeu.
Dumnezeu, Cel cruia I s-a recunoscut n primul ecfonis c
I se cuvin slava i nchinciunea, i n al doilea c are n
Sine stpnirea, mpria, puterea i slava, de care ne face
parte i nou n Hristos, mntuindu-ne, ni le poate da pe
toate acelea prin faptul c este bun i de oameni iubitor.
"C hun i iubitor de oameni Dumnezeu eti i p e slav
nlm. Tatlui i Fiului i Sfntului Duh, acum i pururea

LITURGHIA CELOR CHEMAI

289

i n vecii vecilor". Slava i nchinciunea ce I se cuvin sunt


ntemeiate pe stpnirea, mpria, puterea i slava ce le
are n Sine. Iar aceasta este o stpnire, o mprie, o pu
tere i o slav a buntii i iubirii de oameni. Nu e o st
pnire i o mprie tiranic ce ne sperie, sau care se mas
cheaz n mod neltor n buntate, ci o stpnire i o m
prie a buntii adevrate ce ne atrage. n buntate se
arat cel mai mult mrirea lui Dumnezeu, dar i caracterul
personal, sau tripersonal.
Fe temeiul buntii lui Dumnezeu din acest ecfonis,
ntrit cu "Amin", comunitatea liturgic cnt, ca al treilea
Antifon, "Fericirile", exprimnd prin ele ndejdea primirii
acestei mprii a buntii lui Dumnezeu. n ele comuni
tatea i amintete de condiiile ce se cer pentru trirea n
mpria cerurilor, iar prin aceasta, de nsei calitile
acestei mprii, condiii i caliti nfiate de Mntuito
rul Hristos nsui. Dnd expresie acestor condiii, comuni
tatea liturgic dorete s le dobndeasc i, prin ele, nsi
mpria cerurilor, cernd-o de aceea nc de Ia nceputul
"Fericirilor"; "ntru mpria Ta cnd vei veni, pomenete-ne
pe noi, Doamne".
mpria aceasta e a celor contieni de srcia vieii
pmnteti, a celor ce vor fi mngiai pentru c au plns
de dorul ei i s-au strduit pentru ea, a celor blnzi, nu a
celor dornici de putere, a celor ce au flmnzit i nsetat de
dreptate, sau de toat buntatea i curia, a celor ce se
vor mprti de mila desvrit a lui Dumnezeu pentru c
au fost miloi i milostivi, a celor curai la inim de patimi
i de gnduri rele i viclene, care vor vedea sau vor simi,
prin aceast curie i delicat sensibilitate, pe Dumnezeu
cu toat curia Lui, a fctorilor de pace, care prin aceas
ta se vor chema fiii lui Dumnezeu, Izvortorul a toat pacea
i iubirea, a celor ce au fost prigonii i batjocorii pentru
Dumnezeu i pentru aceste nalte valori umane spre care
au nzuit, fr s rspund rului cu ru. Toate arat m- Spiritualitate i comuniune n Liturghia Ortodox

290

SPIRITUALITATE I COMUUIUUE n LITURGHIA ORTODOX

prfia lui Dumnezeu ca mpria unei omeniri ajunse la


cel mai nalt grad de realizare a umanului, adic a celei mai
fine delicatefi, iubiri, atenii ntre unii i alii. Ea va simi
strlucind n sine lumina i dulceaa iubirii nesfrite pe
care ne-a fcut-o accesibil nou Iisus Hristos.
Prin aceste caliti ne facem asemenea Fiului lui Dum
nezeu, Cel ce S-a ntrupat pentru noi i a fost blnd i sme
rit cu inima, a fost fctor de pace i milostiv ca nimeni
altul, a suferit toate batjocuri1e i prigonirile, inclusiv moar
tea, din iubirea faf de Dumnezeu Tatl i fat de noi. Nu
vom fi nfiafi, deci nu vom deveni asemenea Lui i mpre
un cu El motenitori ai mprfiei, dac nu ne vom sili i
noi s fim ca EI. De aceea, cnd suntem prigonii ca EI,
pentru El i pentru aceste stri nalte la care vrem s ajun
gem asemenea Lui, se cuvine s ne bucurm, tiind c ne
vom i slvi pn la urm mpreun cu El; ba, ne vom slvi
chiar n suferirea prigonirii pentru bine, simind o mn
giere i o mulfumire n aceasta. Chiar n buntatea care
reuete s nu rspund rului cu ru e o bucurie. E bucuria
biruinei rului n fiina proprie. Cuvintele de la sfritul
"Fericirilor'' repet acestea n mod mai dezvoltat. Sfntul
Apostol Petru zice: "Cnd suntei prtai la suferinele Iui
Hristos, bucurai-v i v veselii, ca i la artarea slavei Lui
s v bucurai cu bucurie mare. De suntefi ocrfi pentru
numele lui Dumnezeu, fericii suntefi, cci Duhul slavei i
al lui Dumnezeu Se odihnete peste voi" (I Petru 4, 13-14).
Ct mngiere nu trebuie s fi dat aceste cuvinte creti
nilor din primele veacuri n sinaxarele lor, cnd tiau c-i
ateapt mucenicia pentru Hristos?
S-a spus c Sfnta Liturghie este hristologic, nfindu-ne n mod tainic lucrarea mntuitoare a lui Hristos i
conducndu-ne spre unirea cu El prin Sfnta mprtanie.
Opinia aceasta este ntemeiat, ntruct Fiul Iui Dum
nezeu e Cel ce S-a fcut om, ne-a ndrumat i ne conduce
pe calea vieii care duce la desvrire, s-a rstignit, a n-

LITURGHIA CELOR CHEMAI

291

viat ca s ne conduc n mpria Sfintei Treimi, n zona


spiritual a iubirii i fericirii ei.
Mai trebuie observat c toate laudele adresate lui Dum
nezeu n Treime sau mpriei Lui, se ncheie cu "Amin",
rostit de preot cnd nu e comunitatea de fa (la Proscomi
die), sau de comunitate: dup o laud adresat de preot lui
Dumnezeu cel n Treime (dup "Binecuvntat este mp
ria1
' etc., dup ecfonise), sau dup orice rostire de ctre
preot sau de ctre un credincios a cuvintelor: "Mrire Tat
lui i Fiului i Sfntului Duh, acum i pururea i n vecii
vecilor". Aceasta se fcea nc pe vremea Sfntului Irineu,
n a doua jumtate a sec. II33. Prin el se ntrete nu numai
lauda ce se aduce Sfintei Treimi pentru mrirea i bun
tatea Ei, ci i credina n venicia urmrilor lucrrii mntui
toare a Sfintei Treimi, deci o certitudine a eternitii fptu
rilor n Dumnezeu, datorit buntii Ei negrite.
Rugciunile de cerere ns, dac nu se ncheie cu o lau
d a Sfintei Treimi, nu se ncheie cu "Amin". Iar n Liturghie
se rostesc i multe rugciuni de cerere, att de preot n
oapt ct i de credincioi. Acestea se ncheie cu "Doam
ne, miluiete".
mpria e ludat att la nceputul, ct i n tot cursul
Sfintei Liturghii i n ea sunt chemai mereu credincioii s
intre i s nainteze. La ieirea cu darurile, preotul se roag
ca Domnul s pomeneasc diferitele categorii de credin
cioi "ntru mpria Sa". Credincioii nii o laud n mod
direct, sau prin lauda Sfintei Treimi, care o revars prin Fiul
cel ntrupat i prin Sfntul Duh. Antifonul nti i al doilea
ncep, iar "Fericirile"' sfresc cu lauda Sfintei Treimi: "M
rire Tatlui i Fiului i Sfntului Duh, acum i pururea i n
vecii vecilor. Amin ". S-a spus - i pe drept cuvnt - c Orto
doxia este doxologic. Dar tot aa de mult trebuie accen
tuat c doxologia ei se ndreapt spre Sfnta Treime i, prin
33. Adv. haer. 1, 3, 1.

292

SPIRITUALITATE I COMUttlUrfE n LITURGHIA ORTODOX

Ea, spre mpria proprie Ei. Cci numai In Sfnta Treime


sau n mpria Ei este fericirea noastr. Cci prin lauda
Sfintei Treimi, credincioii nva s uite de egoismul lor i
s realizeze comuniunea ntre ei din puterea comuniunii
sau a mpriei Sfintei Treimi. De aceea numai lauda Trei
mii i ridic pe credincioi din limitele eului lor individual la
contemplarea i dorirea iubirii negrite a lui Dumnezeu cel
n Treime i, prin aceasta, a adevratei desvriri a lor n
mpria Sfintei Treimi.
Dar aici mai trebuie menionat c drept Antifoane cn
tate de comunitatea liturgic n zilele de rnd servesc unele
pri din psalmi, n care e vorba de mpria lui Dum
nezeu, dar mai puin clar. Astfel, ca Antifonul nti se cnt
stihurile: "Bine este a ne mrturisi Domnului si a cnta nu
mele Tu, Prea nalte, a vesti mila i adevrul Tu toat
noaptea" (Ps. 91, 1,2), psalm care vestete venirea mpriei.
Ca Antifonul al doilea se cnt" "Domnul a mprit, ntru
podoab S-a mbrcat" (Ps. 92, 1), care cnt nsi mp
ria, mrirea i puterea Fiului lui Dumnezeu, ctigat de
El prin lipsirea de slava Dumnezeirii i prin srcirea ntru
prii" (Sf. Nicolae Cabasila, Explicarea Dumnezeietii Litur
ghii, cap. XVIII, PG cit., col. 408 B). Ca al treilea Antifon se
cnt: "Venii s ne bucurm i s strigm lui Dumnezeu,
Mntuitorul nostru. S ntmpinm fata Lui ntru mrtu
risire i n psalmi, s cntm Lui, c Dumnezeu mare este
Domnul i mprat peste tot pmntul (Ps. 94, 1-3)"34. Prin
aceasta se indic i bucuria pentru nsi ntlnirea cu Fiul
lui Dumnezeu care a luat fa omeneasc. Mntuitorul a
venit i S-a artat" (Sf. Nicolae Cabasila, op. cit., col. 409).
"Proorocul l are naintea ochilor... i-i cheam pe toi la
comuniune cu El" (ibid.).
ncadrarea imnului "Unule Nscut" dup al doilea Anti
fon, i a "Fericirilor" dup al treilea Antifon arat cu nume
34. Pr. Petre Vintilescu, op. cit., p. 167.

LITURGHIA CELOR CHEMAI

293

le pe Cel ce a deschis n Sine mpria cerurilor pentru noi


i a descris nsuirile ei i ale celor ce vor face parte din ea.
Dar nu numai n zilele de rnd, ci i n Duminici se cn
tau mai de mult pri din psalmi ca Antifoane, i unele frag
mente se cnt i azi. De pild, ca Antifonul nti se cntau
stihuri din psalmul 102, iar naintea imnului "Unule Nscut",
stihurile psalmului 14535.
Comentatorii mai vechi ai Sfintei Liturghii vorbesc pe
larg de acest psalm. i ei explic aceasta prin faptul c pn
Ia "Ieirea mic, sau pn la ieirea lui Hristos la propovduire, se triete nc n lumina cunoaterii vagi a mpr
iei lui Dumnezeu din Vechiul Testament, prin prooroci, i
ntr-o vedere mai strvezie, dar nedeplin clar, a mpriei
n Pruncul Iisus de ctre cei apropiai de El: Maica Domnu
lui, Sfntul Ioan Boteztorul etc. "Sfintele ui se nchid n
dat dup ce s-a dat binecuvntarea pentru nceperea
Sfintei Liturghii, rmnnd netras numai perdeaua lor.
Aceasta vrea s nsemne c numai proorocii i patriarhii Ve
chiului Testament, Sfnta Fecioar i Iosif, pstorii i magii,
simbolizai prin perdea, l-au recunoscut pe Fiul lui Dum
nezeu, n vreme ce restul pmntenilor, reprezentai prin
uile mprteti, n-au recunoscut n Noul Nscut pe Iisus,
pe Fiul lui Dumnezeu"36. Dar, precum am menionat, ar
tarea mai pufin deplin a mpriei prin deschiztura nea
coperit de perdea poate nsemna i o etap mai pufin
avansat n urcuul credincioilor spre mprie. nlocui
rea Antifoanelor cu psalmi n zilele de rnd arat i ea c
mpria Sfintei Treimi s-a descoperit deplin prin nvierea
lui Hristos.
n timp ce credincioii cnt "Fericirile", preotul rostete
n tain o rugciune n care aduce lui Dumnezeu o mulu
mire general pentru druirea puterii de a-I Fi nlfat cere
35. Ibidem , p. 163.
36. Ibidem, p. 172.

294

SPIRITUALITATE I-COMUNIUNE H LITURGHIA ORTODOX

rile "obteti i mpreun glsuite" din cele trei ectenii, i-L


roag s mplineasc toate cererile cele de folos ale cre
dincioilor, dar mai ales s le dea "cunotina adevrului n
veacul de acum, iar n cel ce va s fie, via venic". E un
lucru n plus ceea ce se cere n aceast rugciune de ctre
preot: cunoaterea adevrului dumnezeiesc i viaa de veci.

4. Intrarea mic, sau ieirea lui Hristos la propovduire,


i lauda sfineniei lui Dumnezeu
nc n acordurile finale ale laudei mpriei lui Dum
nezeu de ctre popor prin "Fericiri", preotul se pregtete
pentru "Intrarea cea mic". Cum am vzut de la Sfntul
Maxim Mrturisitorul, pe vremea lui acum intra arhiereul n
biseric. Acest obicei s-a pstrat pn azi n Liturghia din
Rsrit. Dar poate c nc pe atunci preotul intra ceva mai
nainte pentru unele rugciuni introductoare. Dar Litur
ghia arhiereasc ncepe abia acum37. Hristos, Arhiereul
37.
Pr. Petre Vintilescu, Liturghierul explicat Buc., 1972, la p. 170,
zice: "Liturghia ncepea n vechime o dat cu venirea episcopului n bise
ric i cu intrarea lui n altar. Cum acesta reprezint ntotdeauna n per
soana sa pe nsui Mntuitorul, venirea episcopului n biseric i intrarea Iui
n oficiu putea simboliza nceperea activitii Fiului Iui Dumnezeu n lume.
n curnd ns numrul bisericilor s-a nmulit, aa c nu mai era cu putint
participarea liturgic a reprezentantului prin excelent al Mntuitorului,
adic a episcopului, care acum trebuia s oficieze n catedrala de la re
edin; n aceste condiii noi ale vieii bisericeti, nevoia sau faptul repre
zentrii Mntuitorului s-a putut gsi nimerit s fie rezolvat prin simpla
purtare solemn a Evangheliei, cu att mai mult cu ct poate c atunci, ca
i astzi, episcopul era ntmpinat de cler cu Evanghelia, la venirea lui n
biseric, aa c ceea ce se fcea atunci n prezenta episcopului a putut s
continue i n lipsa lui". Pr. Petre Vintilescu spune c epoca n care vechiul
nceput al Liturghiei a primit acest adaos (dinainte de ieirea mic) e greu
de precizat. El se plaseaz n primul nceput al sec. Vil (op. c/t., p. 165).
Dar dac episcopul era ntmpinat de preot, foarte d e timpuriu,
ndat ce au aprut pe lng biserica episcopal i preoii, trebuiau s
se afle nc de atunci de mai nainte n biseric i e probabil c ei nu
stteau n tcere, ci svreau anumite rugciuni nceptoare, ca s
ocupe poporul (ecteniile i antifoanele).

LITURGHIA CELOR CHEMAI

295

adevrat, iese acum din viaa Lui ascuns, la slujirea Lui


artat. Ieirea e urmat de o intrare nc ne deplin la Ta
tl, cu ascultarea Lui ca om, cu slujirea Lui mntuitoare n
ceptoare. E "Intrarea mic". Intrarea cea mare" va fi intra
rea la Tatl prin jertfa Sa.
nti se deschid uile mprteti, prin care se revelea
z puin mai accentuat mpria lui Dumnezeu; sau intr
mpratul Hristos, venind prin preot, pe ua de la miaz
noapte. Acum se revars peste comunitatea liturgic mai
accentuat mpria, care dup ce a licrit o clip la nce
putul Sfintei Liturghii, a rmas mai mult ndjduit n vre
mea ecteniilor i a antifoanelor, rostite sau cntate nainte
de ieirea lui Hristos Ia propovduire. Pn acum, dup ce
li s-a anunat mpria Sfintei Treimi (mai accentuat prin
Sfntul Ioan Boteztorul, ultimul prooroc), ce va veni prin
Hristos, credincioii tiind de ea, dar nc nevznd-o cu
adevrat revelat, bat la ua ei cu cererile lor pentru a se
pregti n vederea ei, urmnd ndemnul lui Hristos: "Batei
i vi se va deschide". Acum iese Hristos n mod mai simit,
dar i intr ca om prin slujire, n altar, lng Tatl, artnd
c i va face lucrarea ca slujire a Tatlui pentru oameni.
De aceea, ndat dup aceast intrare, arhiereul, m
preun cu ali doi, svrete primul act arhieresc n cadrul
Sfintei Liturghii: hirotonia unui nou arhiereu, cnd e cazul,
pentru ca acesta s poat ncepe el nsui noua Liturghie,
ca Hristos slujirea Lui.
Dac nu e arhiereu, intrarea cea mic se face de ctre
preot.
Lund Sfnta Evanghelie de pe Sfnta Mas, o d dia
conului dac este, dac nu, ducnd-o el nsui, ocolete,
sau ocolesc, dac este i diacon, pe partea dreapt Sfnta
Mas i ies pe ua de la miaznoapte a altarului pn n
mijlocul bisericii, aezndu-se, dac e arhiereu, n jurul lui.
Aici spune, sau dac sunt mai muli preoi spun, o rug
ciune n care cer lui Dumnezeu ca s fie, o dat cu intrarea

296

SPIRITUALITATE I COM Um UHE U LITURGHIA ORTODOX

lor, "i intrarea sfinilor ngeri care slujesc mpreun cu noi


i mpreun slvesc buntatea Ta". Dei e rugciune, ntru
ct se vorbete n ea de slvirea lui Dumnezeu de ctre
ngeri i de ctre preot sau preoi, rugciunea se ncheie cu
ecfonisul doxologic de dup prima ectenie. Preotul i dia
conul (i arhiereul, dac este i el) nu nchipuiesc pe ngeri,
ci au pe ngeri alturi n intrarea lor. i desigur c unde sunt
ngerii i slujitorii de pe pmnt, este i Hristos.
De fapt, intrarea aceasta s-a socotit ca nchipuind iei
rea lui Hristos la propovduire. Uneori s-a socotit c arhie
reul nsui nchipuiete pe Hristos ieind la propovduire i
intrnd n altar, cu faa spre Tatl, de unde va mplini
propovduirea i apoi jertfa Sa n favoarea lumii. Dar fap
tul c Evanghelia e purtat nu de arhiereu, ba nici chiar de
preot, cnd este diacon, arat c pe de alt parte se face o
distincie ntre Hristos, reprezentat de Evanghelie, i arhie
reu sau preot. Evanghelia reprezint n mod mai accentuat
pe Hristos, pentru c ea este purttoarea cuvintelor i fap
telor Sale mntuitoare, pururea lucrtoare i actuale; acolo
unde se cinstesc ele, sau se ascult ele cu credin, e vzut
venind de fa nsui Cel ce le-a rostit i svrit i le svr
ete pururea. Sfntul Nicolae Cabasila spune: "Prin Evan
ghelie Se arat Hristos"38. Intrarea cu Evanghelia e i o co
memorare a ieirii Lui de la nceput la propovduire, dar i
o ieire continu la nvarea noastr.
Prezenta lui Hristos prin Evanghelia Sa se arat i din
faptul c diaconul sau (de nu este diacon) preotul nain
teaz pn la uile mprteti deschise i, nlfnd Evan
ghelia, rostete: "nelepciune, drepi". Adic: "Stai cu cuge
tul drept, curat, nestrmbat i nlfat, cci Aceasta este
Hristos, nelepciunea lui Dumnezeu". "Privii la nlimea la
care Se afl El. Nu privii n jos, ci stai drept, ca s putei
privi n sus, cci nalt este nvtura lui Hristos i nalt,
38. Op, cit., cap. XX, col. 412.

LITURGHIA CELOR CHEMAI

297

chipul de viat omeneasc ce ni-1 arat El". Tot Sfntul


Nicolae Cabasila zice: "Cntndu-se acestea, preotul stnd
n mijloc naintea altarului (jertfelnicului) ridic sus Evan
ghelia i o arat pe aceasta, ceea ce nseamn descoperi
rea Domnului cnd a nceput s Se arate"39. Faptul c
Evanghelia se ia de pe Sfnta Mas i se duce iari, ieindu-se pe ua dinspre miaznoapte, pe Sfnta Mas, nu se
opune faptului c Hristos e socotit c abia acum iese i in
tr la propovduire. Hristos, Care este cu noi, vine iari i
mai deplin la noi. Pe lng aceea, orice ieire presupune c
cel ce iese a fost nluntru, i dup ieire urmeaz o alt
intrare, cum spune Sfntul Qrigorie de Nyssa. Tot urcuul
duhovnicesc este o continu ieire dintr-o stare i intrare n
aceeai stare, la un nivel i mai nalt. De aceea se cere lui
Dumnezeu s binecuvinteze "ieirile i intrrile" credincioilor.
Aceast prezent a lui Hristos n Evanghelie o presu
pune Sfntul Nicolae Cabasila i cnd spune c preotul n
vremea ce se svrete ntreita cntare "introduce Evan
ghelia nconjurat de nsoitori, de sfenice i cdelnie,
ieind toti ci sunt n altar i purtnd-o diaconul, iar de nu
este diacon, preotul"40. Aa a fost nconjurat Hristos de
ngeri cnd S-a botezat n Iordan. Sfenicele sau luminile
mai nseamn i lumina cuprins n Evanghelie41.
Printele Petre Vintilescu spune c "lumnrile aprinse
mai simbolizeaz pe Sfntul Ioan Boteztorul, precum i pe
ali prooroci dinaintea Mntuitorului, care au vestit venirea
Lui, pe Sfinii Apostoli, pe care i-a trimis naintea Lui ca s
propovduiasc prin sate, doi cte doi"42. Am avea aadar
strni n jurul lui Hristos pe toi cei ce Dau precedat i Dau
urmat, vestindu-L pe El, adic ntreaga Biseric a celor ce
s-au alipit de El prin slujirea Lui, dar i continund s lu39.
40.
41.
42.

Ibidem.
Op. cit, col. 401.
Pr. Petre Vintilescu, op. cit., p. 171.
Ibidem.

298

SPIRITUALITATE l COM UniUNE

n LITURGHIA

ORTODOX

creze pentru El i cu E la nvarea i mntuirea noastr.


Tot trecutul e prezent In spiritualitatea cretin. Simboliza
rea multipl a momentelor, cuvintelor i actelor cultului se
explic tocmai din faptul c fiind viu, n El e condensat tre
cutul, o dat cu prezentul i cu viitorul anticipat n venicie.
Aceasta se mai explic i din interioritatea reciproc a
tuturor celor ce slujesc lui Hristos, n Hristos i mpreun.
Totui, de fiecare dat iese pe primul plan un moment, o
lucrare, sau un sens al acestei totaliti unitare de mo
mente, de lucrri i de sensuri. n acest sens, preotul, cnd
ia Evanghelia de pe Sfnta Mas, pune n locul ei crucea,
ntre Evanghelie i cruce e o legtur interioar. Evanghelia
duce la cruce. Dar ieirea cu Evanghelia pune n relief fap
tul c la nceput Hristos a ieit la propovduire, iar crucea
rmne s ias pe primul plan n viaa Lui la sfritul propovduirii, luminnd-o deplin i confirmnd-o pe aceasta.
"n Hristos totul este deja mplinit, dar rsunetul cosmic
i universal deplin rmne nc n suspensie. Totui, Dum
nezeu nu Se oprete din lucrare. El continu aciunile Sale
n Taine, n Liturghie. Acestea prelungesc vizibilitatea isto
ric a lui Hristos i sunt deci interveniile actuale ale lui
Dumnezeu"43. "Timpul nchis n curb se ncovoiaz spre el
nsui, provoac angoasa absurdului repetiiilor infinite...
Cu totul altfel e timpul existenial: fiecare moment se poate
deschide dinluntru spre o cu totul alt dimensiune. Acesta
e timpul sfnt sau liturgic. Participarea lui Ia Cel absolut
deosebit schimb natura lui. Eternitatea nu e nici nainte,
nici dup timp; ea este acea dimensiune spre care timpul
se poate deschide.
Adevrata finalitate a timpului nu e termenul final, ci
pleroma. Jertfa nu se reproduce, ci apare n realitatea tot
deauna prezent a nlrii. Sfntul Ioan Qur de Aur pre
cizeaz: "Hristos S-a suit la cer cu jertfa Sa" (Omilia 17 la
43. P. Evdokimov, La priere de l'Eglise de l'Orient, p. 59.

LITURGHIA CELOR CHEMAI

299

Evrei)". i acolo jertfa a luat amploarea pleromei, care um


ple cerul i pmntul, timpul i eternitatea, i de aceea
rugciunea anamnezei poate s aminteasc toat iconomia
mntuirii, inclusiv Parusia... Evenimentele nu se topesc, ci
rmn depozitate In memoria lui Dumnezeu... Prin analo
gie se poate imagina o anumit dimensiune a timpului In
care timpul se ntlnete cu viitorul... Prin puterea misteru
lui liturgic timpul se deschide i noi suntem proiectai pe
planul unde eternitatea se ncrucieaz cu timpul, i noi
devenim n Liturghie contemporani reali ai evenimentelor
biblice de la Genez pn la a doua venire; noi le trim
concret ca martorii lor oculari. De aceea fiecare citire a
Evangheliei ne plaseaz n evenimentul relatat... La srb
toarea Crciunului noi asistm real la naterea lui Hristos i
Hristos cel nviat ne apare real n noaptea Patilor i face
din noi martori oculari ai evenimentelor din Sptmna
Mare. Nu mai este aici trstura timpului mort al repetiii
lor... "Aceeai jertf o aducem, nu azi una i mine alta,
zice Sfntul Ioan Gur de Aur (Omilie la II Tim. PG 62,
612). Iar Teodor de Mopsuestia zice: "Nu e un lucru nou, ci
e Liturghia care are loc n cer, i noi suntem cu Cel ce este
n cer. Toate sfintele Cine ale Bisericii nu sunt dect una i
aceeai Cin etern i unic, aceea a lui Hristos n cmara
de sus"44.
Prin fiecare moment liturgic ne punem n legtur cu
toate momentele vieii lui Hristos, aflat n eternitate, cci
El nsui i le retriete pe toate; dar pentru trebuina fie
crui moment i a fiecrui credincios dintr-un moment sau
altul i pune n relief i n retrire pe primul plan lucrarea
care este potrivit pentru mntuirea aceluia, n momentul
respectiv.
Aceast prezen a lui Hristos prin Evanghelie o arat i
cntarea nlat n acest timp de poporul credincios: "Ve44. Ibidem, p. 52-54.

300

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE NLITURGHIA ORTODOX

niti s ne nchinm i s cdem la Hristos. Mntuiete-ne


pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cela ce ai nviat din mori, pe
noi, cei ce-i cntm ie: Aliluia". Zicnd acestea, credin
cioii, mpreun cu preotul, se apleac i-i fac semnul
crucii, ca n fata lui Hristos.
Dei intrarea aceasta nseamn ieirea lui Iisus la pro
povduire, credincioii I se nchin ca Celui nviat din
mori, pentru c ei tiu c Hristos e Cel care s-a rstignit i
a nviat, i n acest moment liturgic Cel ce iese la propov
duire este totodat Cel nviat. Liturghia de acum urmnd
Liturghiei Bisericii din timpul Hoului Testament, l cunoate
pe Hristos dup ce i-a svrit toat lucrarea Sa mntui
toare; iar n Liturghie El i retriete pentru credincioi pe
de o parte toate momentele Sale mntuitoare, pe de alta
i retriete cu eficient particular ceea ce e necesar cre
dincioilor n acel moment. tiindu-L ca pe Cel nviat i
nlat la cer i aezat de-a dreapta Tatlui, poporul credin
cios tie i c El i retriete acum nceperea propovduirii
Sale plin de toat slava i nconjurat n chip nevzut de
cetele ngereti; adic d Evangheliei pe care o propov
duiete toat lumina pe care propovduirea Lui a primit-o
dup nviere. Pentru acest act de nsoire a lui Hristos de
ctre cel din altar i de primire a Lui de ctre drept credin
cioi, s-au pregtit i unii i alii prin rugciunile de cerere
i prin laudele adresate pn acum lui Dumnezeu.
Dup intrarea cu Evanghelia, diaconul zice din uile m
prteti, adresndu-se credincioilor: "Domnului s ne ru
gm '. Acetia rspund: *Doamne, miluiete. Ei cer acum
mila lui Dumnezeu pentru a fi nvrednicii s laude sfinenia
Lui. Ei s-au apropiat de ngeri, care cunosc mai presus de
toat fptura sfinenia lui Dumnezeu i sunt plini de ea.
Cci Fiul lui Dumnezeu S-a ntrupat i a venit la noi ca s
ne dea i nou prilejul s cunoatem sfinenia lui Dum
nezeu, sau puritatea iubirii Lui, fcndu-ne i pe noi sfini
i prin aceasta pregtindu-ne pentru Sfnta mprtanie.

LITURGHIA CELOR CHEMAI

301

Am trecut de la treapta cererilor adresate lui Dumnezeu


pentru diferitele noastre bune trebuine trupeti i sufleteti,
ca i condiii exterioare ale sfineniei, la treapta cunoaterii i
laudei sfineniei lui Dumnezeu, fr de care nu ne putem
mprti i noi de sfinenie i nu ne putem mntui.
Apoi diaconul, plecndu-i capul ctre preot, zice ncet:
"Binecuvinteaz, printe, vremea cntrii ntreit sfinte".
Timpul acestei cntri se cere el nsui binecuvntat i
sfinit, pentru ca i credincioii s se simt ptruni prin el
de sfinenia lui Dumnezeu. i toate se binecuvinteaz prin
preot. Pe el l-a ales Dumnezeu ca s-i comunice n chip
vzut binecuvntrile Lui ca dintr-un centru unitar, care nu
depinde de oameni.
Chiar cnd diaconul pornete din mijlocul bisericii cu
Evanghelia, dup ce a prezentat-o preotului ca s-o srute,
cere preotului: *Binecuvinteaz, printe, sfnta intrare". In
trarea e sfnt prin ea nsi, cci e intrarea lui Hristos ca
om la Tatl, ca de lng El s-i mplineasc slujirea Lui
sfinitoare i mntuitoare prin fapte vzute. Dar tot n mod
vzut sfinenia Sa o comunic Hristos prin preot, sau i bine
cuvinteaz intrarea la slujire, prin preot, pentru ca poporul
credincios s-i nnoiasc contiina c sfinenia nu vine
din el, nici din vreo ambian impersonal, ci din Hristos ca
Persoan deosebit, izvortoare de sfinenie. Toate mo
mentele timpului liturgic, umplute cu slava lui Dumnezeu,
cu sfinirea de ctre preot i credincioi a numelui Lui, i
cer artat aceast calitate. i se cere s se arate c ele se
sfinesc numai de Dumnezeu fcut om. Prin aceasta ntreg
timpul liturgic devine un timp binecuvntat. De aceea, nc
de la nceputul Liturghiei, diaconul avnd s ias din Sfn
tul Altar, la rostirea ecteniilor, din faa i n numele poporu
lui, cu faa ctre Dumnezeu Cel din altar sau din cer, cere
preotului s binecuvinteze vremea care ncepe, spunnd:
"Vremea este a face (a lucra) Domnului. Binecuvinteaz,
printe". n timpul liturgic intr prin Hristos eternitatea. El e

302

SPIRITUALITATE I COMUniUHE N LITURGHIA ORTODOX

deschis prin Hristos eternitii personale a lui Dumnezeu,


n mod paradoxal, n timp se revars eternitatea i prin el
naintm n eternitate, datorit lui Dumnezeu fcut om.
n general binecuvntarea" preotului nu e numai un
"cuvnt bun" echivalent cu un fel de "s avem noroc", ci un
cuvnt prin care iradiaz Duhul lui Dumnezeu din Hristos
cnd e rostit n numele Domnului i n slujba lucrrii mn
tuitoare a Bisericii, sau a credinei menite s uneasc pe
oameni n Hristos. i binecuvntarea fiind un mijloc de
iradiere a Duhului Sfnt al lui Hristos, nsui Hristos binecuvinteaz prin preot, iradiind prin aceasta din Sine puterea
sfinitoare a Duhului Su cel Sfnt.
Toate cele ce le binecuvintez preotul se umplu n chip
nevzut de ctre Duhul cel Sfnt al lui Hristos. Binecuvn
tarea o face preotul cu semnul crucii, nct de cele mai
multe ori e una cu semnul crucii fcut peste cei sau peste
cele binecuvntate. Aceasta arat iari c puterea dum
nezeiasc ce se revars prin binecuvntare este puterea lui
Hristos, Cel ce, ca Dumnezeu ntrupat, prin cruce sau prin
jertf a nvins moartea, sau c puterea Treimii revrsat
peste cei sau peste cele binecuvntate (tot n favoarea
acelora) ni s-a fcut nou accesibil prin crucea lui Hristos,
a Fiului lui Dumnezeu cel ntrupat din iubire pentru noi i
din aceeai iubire rstignit. Ea nu e o putere impersonal,
strnit magic. Prin semnul crucii prin care se face binecu
vntarea, ni s-a artat i ni se comunic dragostea Fiului lui
Dumnezeu cel personal, Care din iubire pentru noi a mers
pn la cruce i-i retriete mereu, din aceeai iubire pen
tru noi, crucea suportat. Duhul Sfnt i revars puterea
Lui peste noi prin faptul c Hristos, din Care iradiaz, S-a
jertfit cu trupul Su pe cruce, dezbrcnd trupul omenesc
asumat de El n viaa pmnteasc, de trebuinele acesteia,
n urmele crucii lsate n trupul lui Hristos i prin care s-a
desvrit trupul Lui nviind i ndumnezeindu-se ca mai
presus de orice preocupare de sine e depozitat, ca ntr-un

LITURGHIA CELOR CHEMAI

303

izvor activ, viu i strveziu, toat puterea Duhului Sfnt ce


se revars o dat cu iubirea lui Hristos peste cei i peste
cele binecuvntate. Suferina purtat cu rbdare de Fiul lui
Dumnezeu cel ntrupat din puterea iubirii Lui pentru noi s-a
fcut mijlocul sau izvorul puterii dragostei dumnezeieti
permanent iradiante, pentru c ea nseamn libertatea de
orice nchidere a lui Dumnezeu i a umanitii asumate n
viata Sa intern. Cuvntul bun" al preotului nsoit de sem
nul crucii, sau plasticizat n semnul crucii, e "cuvntul cru
cii" lui Hristos. n acesta e toat puterea dumnezeiasc
(I Cor. 1, 18), ca iubire ndreptat spre noi.
Dup intrarea n altar, diaconul cere preotului s binecuvinteze n mod special timpul cntrii ntreit sfinte, ar
tnd c acum crucea, prin puterea lui Hristos, are menirea
nu numai s curee pe credincioi de toate pcatele egois
mului, ci i s-i fac s cunoasc i s laude sfinenia lui
Dumnezeu, ca treapt culminant a curiei i a iubirii de
oameni artat n ntruparea i jertfa Fiului lui Dumnezeu.
E timpul n care ncepe aceasta s lucreze sfinirea noastr.
De aceea preotul zice: "C Sfnt eti, Dumnezeul nostru, i
ie slav nlm, Tatlui i Fiului i Sfntului Duh, acum i
pururea", artnd implicit c cere sfinirea timpului acestor
momente de la Dumnezeu.
Dup ce n ecfonisele anterioare s-a ludat puterea, sla
va, mpria, buntatea, dar i fiina necuprins, apofatic
a lui Dumnezeu, acum se ndeamn comunitatea liturgic
la lauda sfineniei lui Dumnezeu. Dumnezeu i face prin
aceasta mai simfit prezena. Piu o laud pe aceasta numai
preotul, cerndu-se comunitii doar s o confirme, ci n
si comunitatea liturgic trebuie s laude aceast sfine
nie artat prin Hristos, pentru c ea ntreag trebuie s se
sfineasc din aceasta. A venit timpul s se laude sfinenia
lui Dumnezeu, lucrtoare prin Hristos, i aceasta de ctre
ntreaga comunitate liturgic, pentru ca ntreag s se m
prteasc de sfinenia Lui. Cci nsuirea pe care o lu

304

SPIRITUALITATE I COMUHIUHE H LITURGHIA ORTODOX

dm la Dumnezeu, pe aceea o primim, pentru c pe aceea


o admirm i ei i ne deschidem.
Dar nainte de a ncepe comunitatea liturgic lauda sfin
eniei lui Dumnezeu, preotul adaug ecfonisul su: *Doam
ne, mntuiete p e cei binecredincioi. i ne auzi pe noi. i
n vecii vecilor". Auzi-ne i cnd ludm sfinenia Ta, sau
f-ne curai n lauda sfineniei Tale, ca s primeti aceast
laud. Piumai ntruct ne mprtim de lucrarea mntui
toare a lui Dumnezeu, cur|indu-ne prin credin, putem
cunoate i simi n noi sfinenia lui Dumnezeu. Pe lng
aceasta, sfinenia lui Dumnezeu nu o pot luda cu toat
convingerea dect cei ce gust fericirea mntuirii Lui, care
nu e lipsit de sfinenie. i numai lauda nlat cu toat
aceast convingere e auzit de Dumnezeu. Iar lauda aceas
ta trebuie nlat de trei ori, ca mrturisire a Dumnezeului
ntreit, ca dar i ca simbol al venicei prelungiri a acestei
laude, fapt care-i asigur de venicie pe cei ce o svresc.
Acest lucru l spune preotul prin cuvintele: "i n vecii vecilor1'.
De fapt, credincioii nu repet numai acest imn de trei
ori, ci ncoroneaz cntarea i cu doxologia: Mrire Tatlui
i Fiului i Sfntului Duh, i acum i pururea i n vecii ve
cilor. Amin", urmat de un: "Sfinte fr de moarte, miluiete-ne pe noi". Prin aceasta artm direct c numai Celui
fr de moarte I se cuvine o laud nemuritoare, de ctre
cei ce nici ei nu vor muri, datorit Lui. Apoi preotul ndeam
n comunitatea liturgic la o repetiie a imnului prin cuvn
tul "Puternic", cci prin aceasta cheam i "Puterile" nge
reti s-i adauge lauda lor la lauda comunitii, dup ce
lauda ei a devenit att de tare, c se poate uni cu lauda n
gerilor, sau c simind lauda ngerilor n lauda ei, cntarea
ei poate s-i ating suprema intensitate. Astfel comunita
tea voiete ca lauda sfineniei lui Dumnezeu s nu fie nu
mai o laud etern din partea ei, ci i mplinit de lauda tu
turor puterilor creaiunii, inclusiv a ngerilor (Apoc. 4, 8).

LITURGHIA CELOR CHEMAI

305

Cci de fapt Serafimii laud i ei sfinenia lui Dum


nezeu nencetat, n veci, cu atta putere nct de puterea
glasului lor se ridic n infinit pragul de sus al casei n care
Domnul ade pe scaunul Su preanalt, nconjurat de slav
(Is. 6, 1-3), adic al Bisericii vzute i nevzute.
Lauda sfineniei lui Dumnezeu se nal i nal pe n
geri i pe oameni la mprtirea de ea mai mult dect
lauda celorlalte nsuiri ale Lui. Cci acele nsuiri pot face
pe oameni s le conceap lumete i s rstlmceasc
mrirea Lui n mrire lumeasc, mpria Lui n mprie
lumeasc, puterea Lui n putere lumeasc. Prin sfinenia
Lui ns Dumnezeu e simit ca fiind cu totul din alt plan,
transcendent tuturor categoriilor lumii, "das ganz Andere".
Ea reprezint misterul lui Dumnezeu prin excelen. Ea e
profund apofatic, dar, n acelai timp, profund trit. n
simirea i n nelegerea ei se poate nainta i nla la infi
nit. Sfinenia nu poate fi convertit n vreo nsuire care se
ngusteaz i se pteaz de nelegerea lumeasc, aseme
nea celorlalte, pentru c ea este prin excelen una cu cu
ria fr margini a lui Dumnezeu, Care cere pentru nele
gerea i pentru simirea ei tot mai mult curie din partea
fpturilor, curie la al crei capt nu pot ajunge acestea
niciodat. E un fapt exprimat de Dionisie Areopagitul n de
scrierea nlrii fr sfrit a ngerilor. Ea e prin aceasta
misterul ce ne umple totdeauna de o fric i de un cutre
mur de alt categorie dect frica i cutremurul din lume
(Mysterium tremendum). nsoii de ea naintm n simirea
sfineniei lui Dumnezeu, simind tot mai mult infinitatea ei
inepuizabil i creterea noastr n nelegerea fr sfrit
a existenei Lui. Sfinenia e proprie exclusiv lui Dumnezeu,
nu e proprie n vreo msur oarecare i ntr-un fel oarecare
i fpturilor, cum sunt alte nsuiri ale Lui, care pot fi trite
la un loc cu oarecare pat i n diferite grade de ngustare.
Ea d haina ei neptat tuturor celorlalte nsuiri ale lui
Dumnezeu i n msura n care se mprtete oamenilor
- Spiritualitate i comuniune n Liturghia Ortodox

306

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

i poate ajuta i pe ei s triasc la o anumit curie i


celelalte nsuiri ale lui Dumnezeu i s simt infinitatea
lor. Trirea sfineniei lui Dumnezeu de ctre fpturi desprihnete, n msura n care ea e trit, i nelegerea i tri
rea celorlalte nsuiri ale lui Dumnezeu mprtite oame
nilor. Ea poate fi proiectat i asupra vreunor oameni, dar
numai cnd acetia o pot pstra neptat de ceva lumesc,
deci cnd se curfesc de ceea ce e lumesc. Ea nu poate sta
mpreun cu ceea ce e lumesc. Ea se opune totdeauna lu
mescului. n clipa n care o simi pe ea, te despari de lu
mesc, te ridici peste creaie, n transcendent. i n msura
n care sporeti n ea, se micoreaz lumescul n tine. De
aceea i oamenii care se mprtesc de sfinenia lui Dum
nezeu trezesc n semenii lor un sentiment de fric sfnt.
Sfinenia e plin de curia iubirii desvrite.
Sfinii sunt plini de aceea de o curie pe care nu o pot
dobndi numai prin ei nii, ci i ca un dar al lui Dum
nezeu, dat fiind c e unit cu sfinenia care este exclusiv un
dar al lui Dumnezeu. De aceea Isaia strig: "O, ticlosul de
mine... C buze necurate avnd i locuind n mijlocul unui
popor cu buze necurate, L-am vzut cu ochii mei pe mp
ratul Savaot. i s-a trimis la mine unul din Serafimi i n
mn avea un crbune, pe care-1 luase cu cletele din altar,
i l-a atins de gura mea i a zis: Iat s-a atins de buzele tale
i va terge frdelegile tale i pcatele tale le va curi" (Is.
6, 5-7). Ct de exclusiv este sfinenia proprie lui Dum
nezeu, identificndu-se cu transcendeta Lui, ni se arat i
n faptul c nii Serafimii i acoper cu dou aripi faa,
neputnd privi spiritual la ea, dei simt prezena i iradie
rea ei, n timp ce cu dou aripi zboar n jurul ei (Is. 6, 2).
Sfinenia lui Dumnezeu e trit nu static, ci n cutremura
rea aripilor sufletului. Ea pe de o parte te umple de fric,
pe de alta te atrage, aa cum i face pe Serafimi s-i aco
pere fata, dar totui s zboare n jurul ei. Ei o triesc n
aceast nlare cutremurat a spiritului lor.

LITURGHIA CELOR CHEMAI

307

Experiena prezenei lui Dumnezeu a devenit acum foarte


accentuat i n comunitatea liturgic, fcnd-o s exprime
aceast experien n cntarea ei entuziast, asemenea
celei a ngerilor i unit cu ea. Ea le-a devenit simit prin
Hristos care a ieit la propovduire, dar din Care iradiaz
Duhul Sfnt, date fiind curia i nevinovia de Miel cuvn
ttor a Lui. Hristos propovduiete o nvtur care-L ex
prim. El este "Sfntul lui Dumnezeu", Care a venit la oameni,
cu trupul i cugetul preacurat, plin de sfinenia lui Dumnezeu.
Pe de alt parte, El a putut intra lng Tatl, avnd s-I
slujeasc Lui i s I Se aduc jertf Lui, pe jertfelnicul
ceresc. Hristos ne-a adus aproape sfinenia lui Dumnezeu,
umplnd de ea umanitatea Sa, care prin aceasta e atotcurat i e totodat aproape de Dumnezeu prin slujirea i jert
fa Lui adus Tatlui ceresc pentru noi, sau pentru mplini
rea voii Lui de a ne mntui, curind i sfinind umanitatea
noastr dac ne deschidem cu credin Lui. "Eu M sfinesc
pentru ei" (In 17, 19). "Hristos S-a dat pe Sine, pentru a
sfini Biserica Sa" (Efes. 5, 26).
Dar prin venirea Fiului lui Dumnezeu la noi i prin in
trarea Lui concomitent, ca om, la Tatl, prin slujirea Lui,
ce se va finaliza n rstignire, nviere i nlare, El ne-a des
coperit totodat n mod clar pe Dumnezeu ca Treime. De
aceea i nlm acum cntarea ntreit sfnt. "Apoi, zice
Sfntul Nicolae Cabasila, ludm pe Dumnezeu ca Treime,
cci aa ne-a nvat artarea Mntuitorului c este EI"45,
nvtura despre Dumnezeu ca Treime e prima nvtur
ce ne-a descoperit-o Mntuitorul. i prin aceasta ea e nv
tura c Dumnezeu este dragoste din veci. "Iar imnul aces
ta a fost luat de la ngeri, dar s-a luat i din cartea sfinilor
psalmi ai Proorocului i s-a combinat de ctre Biserica lui
Hristos i s-a nchinat Treimii. Cci "Sfnt"' strigat de trei ori
este cuvntul ngerilor, iar "Dumnezeu tare i fr de moar
45. Op. cit., col. 412.

308

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

te" este al fericitului David, care a zis: nsetat-a sufletul


meu spre Dumnezeu cel tare i viu (Ps. 41, 2). Biserica a
adugat la ele cuvntul: "Miluiete-ne pe noi ", pentru cei ce
cunosc i mrturisesc Treimea, ca s arate acordul ntre
Noul i Vechiul Testament. Prin Hristos s-a pus n relief ca
racterul iubitor i milostiv al lui Dumnezeu. Hristos ne-a adu
nat ntr-un singur cor pe cei pmnteti i pe cei din cer"46.
Treimea lui Dumnezeu e artat nu numai prin repeta
rea ntreit a cntrii, ci i prin cele trei pri ale fiecreia
din cele trei repetiii ale ei: "Sfinte Dumnezeule'" se poate
referi la Tatl, izvorul Dumnezeirii"; "Sfinte tare" se poate
referi la Fiul, Cel care prin cuvntul Lui a ntrit cerurile i
ne-a adus Ia via nou, biruind pcatul i moartea din oa
meni, sau poate aminti de cuvntul "Glasul Domnului ntru
trie" (Ps. 28, 4). n nimic nu s-a artat att de mult tria lui
Dumnezeu ca n mntuirea prin Fiul a oamenilor, n ndumnezeirea lor; "Sfinte fr de moarte "se poate referi la Duhul
Sfnt, cci Duhul e cel ce ne comunic viaa din Hristos (In
6, 63); El este de via fctorul.
Dup fiecare laud a sfineniei Treimii, comunitatea
credincioilor cere: "Miluiete-ne pe noi". Numai pentru c
Dumnezeu e sfnt, deci mai presus de natura ambigu, in
contient i supus legilor repetiiei, poate milui. Numai
Persoana poate avea mil. Ceea ce e lipsit de contiin,
ceea ce nu e Persoan curat de orice egoism, deci sfnt,
deci afltoare n comuniune etern cu alte Persoane, nu
poate avea mil nencetat, mil n veci mntuitoare. Acum
credincioii nu mai spun n general: "Doamne, miluiete", ci
"Miluiete-ne pe noi". Nu e nici acum un "Doamne, miluie
te" individualist, dar el e restrns la comunitatea celor de
faf, care se hotrsc s se mprteasc de sfinenia lui
Dumnezeu n comun, care primesc i pe Hristos ca Dum46. Ibidem.

LITURGHIA CELOR CHEMAI

309

nezeu Mntuitorul lor comun, ridicndu-i i pe ei la starea


de comuniune.
n acest timp uile mprteti continu s rmn des
chise. Cci cntarea ntreit sfnt a poporului credincios se
unete cu a preotului din altar i att comunitatea credin
cioilor, ct i preotul sunt unii totodat cu ngerii care
slvesc i ei pe Dumnezeu n jurul jertfelnicului ceresc,
nchipuit prin altar. mpria cerurilor sau a Sfintei Treimi
se revars peste cei din biseric n mod mai simit, o dat
cu cunoaterea sfineniei ei, care nu poate fi dect sfine
nia Treimii. Cci o singur persoan neputnd avea iubire,
nu poate avea nici sfinenie, neinspirnd delicateea curat
fa de alte persoane. Comunitatea acum urc la cer, la
Treimea cea Sfnt, nconjurat de ngeri, prin catapeteas
ma vie, strvezie, spiritualizat a trupului lui Hristos, de
venit astfel prin jertf (Evr. 10, 23).
n timp ce credincioii continu s nale aceast cn
tare, preotul rostete n tain rugciunea n care cere lui
Dumnezeu s primeasc ntreit sfnta cntare i, ca Unul
ce e sfnt i ntru sfini Se odihnete, s sfineasc i su
fletele i trupurile credincioilor, inclusiv sufletul i trupul
lui, ca s se odihneasc i ele i ca s-I slujeasc i ei cu
sfinenia de care doresc s se umple de la El n toate zilele
vieii lor. n aceast cerere se include preotul i pe sine,
vorbind la persoana nti plural. Rugciunea lui, fcut n
mod deosebit de popor, are totui un rost. Cci dei e unul
dintre "pctoii" ce-I nal lui Dumnezeu aceast ntreit
sfnt cntare, el i menine totodat i rolul de rugtor
deosebit pentru toi, inclusiv pentru sine. El nu se separ
de ceilali, dar nici nu se confund cu ei. Aceasta e poziia
preotului n tot cursul Liturghiei: unul dintre toi, i totui
deosebit de toi. Aa a fost i Hristos: a lucrat pentru ndumnezeirea tuturor, dar, ntruct a lucrat pentru ndumnezeirea trupului Su n mod deosebit, a adus jertf trupul
Su, ca s-l poat aduce n legtur cu el pe al tuturor.

310

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE Pf LITURGHIA ORTODOX

Desigur, preotul nu se deosebete de comunitate cum se


deosebete Hristos, Cci este i el pctos, are i el lips
de mntuire ca i credincioii, cum n-a avut Hristos.
Dar n rugciunea lui deosebit pentru toi, n care se
include i pe sine, nchipuiete pe Hristos i e organ vzut
al Lui, unit cu toi, i totui neconfundat cu ei. El trebuie s
se nalte ca reprezentant al tuturor n rugciunea sa. Dar
tocmai prin aceasta el poate nla i rugciunea lor, i
poate da aripi, poate atrage rugciunea tuturor n rugciu
nea sa, nlfnd-o mpreun cu ea. Comandantul de oaste
tocmai ntruct se avnt primul n lupt, sau pete na
intea tuturor, i atrage mai mult i pe ostai. Cu ct li se
arat mai mult luptnd n fruntea lor, pentru ei, i face i pe
ei s lupte mai mult. "n zilele trupului Su, El a adus, cu stri
gt i cu lacrimi, cereri i rugciuni ctre Cel ce putea s-L
mntuiasc din moarte, i auzit a fost pentru evlavia Sa. i
dei era Fiu, a nvat ascultarea din cele ce a ptimit. i
desvrindu-Se, S-a fcut tuturor celor ce-L ascult pricin
de venic mntuire" (Evr. 5, 7-9). Aa face Hristos i acum
i aa face i preotul, ca organ al Lui, sau slujindu-I Lui n
aceast calitate, prin harul preoiei ce i s-a dat, prin care se
svrete lucrarea mntuitoare de arhiereu a lui Hristos.
Primind i punnd continuu n lucrare harul preoiei, ca lu
crare a Arhiereului Hristos, preotul trebuie s urmeze Celui
despre Care s-a zis: Pentru aceea, dator era ntru toate s
Se asemene frailor, ca s fie milostiv i credincios Arhiereu
n cele ctre Dumnezeu, pentru ispirea pcatelor poporu
lui. Cci prin cele ce a ptimit, fiind El nsui ispitit, poate
i celor ce se ispitesc s le ajute" (Evr. 2, 17-18).
Tocmai aceast unire i distincie a preotului de comu
nitatea liturgic a credincioilor face ca plurarul 'noi'' folosit
de el s poat fi neles ca referindu-se fie la sine, fie la sine
i comunitate. Sfntul Hicolae Cabasila l refer la comuni
tate, zicnd: "Preotul, nainte de cntarea aceasta, roag pe
Dumnezeu s o primeasc i s dea har celor ce se roa-

LITURGHIA CELOR CHEMAI

g"47. Cnd se include ns i pe sine, zice: "Iart-ne toat


greala cea de voie i cea fr de voie". Dar cnd, contient
totodat de datoria sa de a pi nainte prin harul preoiei
ce i s-a dat ndeosebi, zice: "Cel ce ne-ai nvrednicit pe noi,
smeriii i nevrednicii robii Ti, a sta naintea slavei sfntu
lui Tu jertfelnic (nchipuind starea lui Hristos naintea jert
felnicului ceresc), primete i din gurile noastre, ale pc
toilor, ntreit sfnta cntare", grania ntre rugciunea pen
tru sine i pentru ceilali, ntre care se include i pe sine, e
foarte fluid. El o trece continuu, aici deosebindu-se de
credincioi, aici trecnd n rndul lor.
E pentru prima dat cnd se pomenete la Sfnta Litur
ghie de jertfelnicul din fata lui Dumnezeu. Dar deocamdat
nu se vorbete de jertfa Iui Hristos ce se va aduce pe el, ci
numai de nchinciunea i de slava ce I se va aduce n fata
acestui jertfelnic lui Dumnezeu.
Tot pentru prima dat e ludat Dumnezeu nu numai ca
sfnt n Sine, ci ca Cel ce Se odihnete ntru sfini, fcndu-i
i pe oameni sfini. Aceasta, datorit faptului c a adus
toate dintru nefiinf la fiin i a zidit pe om dup chipul i
asemnarea Lui i l-a mpodobit cu tot darul; i c d celui
care cere nelepciune i nelegere i nu trece cu vederea pe
cel ce a pctuit, ci rnduiete pocina, ca ieire din ngus
timea i ntinciunea egoismului, spre mntuire i sfinire.
Humai Dumnezeu, Care a putut aduce toate la flint, Care
a dat omului atta cinste nct l-a zidit dup chipul i ase
mnarea Sa i l-a mpodobit cu tot harul care se revars din
El, Care nici cnd omul greete nu-1 las n uitare i des
prit de El, ci l aduce la ndreptare i la nnoita legtur
cu El, prin pornirea spre pocina sdit n el, poate s-I i
ridice pe om pn acolo, nct s-l fac prta de cea mai
proprie nsuire a Lui, adic de sfinenie, slluindu-Se cu
sfinenia Sa n el.
47. Op. cit, cap. XX, col. 413.

312

SPIRITUALITATE l COM UM UrtE n LITURGHIA ORTODOX

n panteism, totul e imanent i supus determinismului,


adic nu e nimic deasupra esenei acestei lumi lipsite de
libertate, i totul e ambivalent, un amestec de bine i ru.
Nu exist curie i sfinenie neamestecat cu rul i cu ntinciunea. Sfinenia l arat pe Dumnezeu ca Persoan
pur, prin libertatea ei; nu e un "sacru" vag, obscur, imper
sonal i amestecat cu ceea ce e ptat.
n rugciunea aceasta a preotului ctre Dumnezeu apa
re i nsctoarea de Dumnezeu, precum i toti sfinii. Cci
toate cele cerute de preot n aceast rugciune se cer "pen
tru rugciunile nsctoarei de Dumnezeu i ale tuturor
sfinilor care din veac i-au bineplcut ie". O dat ce a
aprut Hristos la propovduire, nu se poate s nu fie vzui
mpreun cu El i Preasfnta Lui Maic i toti sfinii care I-au
bineplcut n toate timpurile i s nu se cear i rugciunile
lor. Cci n faptul sfinfeniei lor avem dovada c rugciunea
noastr pentru sfinirea noastr nu e fr speran de m
plinire. Dac lui Dumnezeu i place s ne rugm unii pen
tru alii cei din viata aceasta, pentru ca s vad ntrindu-se
prin aceasta dragostea neegoist ntre noi, nu se poate s
nu-I plac i rugciunile Maicii Sale i ale sfinilor Si pen
tru noi, sau s nu-i arate i acetia dragostea lor pentru
noi prin rugciunile ctre Domnul; cci El vrea ca toti s se
recapituleze n Sine prin dragostea fat de El i ntre ei (Ef.
1, 10). Nici nu putem concepe ca sfinii, care au ajuns la
atta dragoste fat de Hristos, s nu aib o dragoste ner
murit i fat de noi i ca aceast dragoste s nu-i ndemne
la rugciunile lor pentru noi. Cu att mai mult nu putem
concepe pe Maica Domnului privind nepstoare la lucra
rea Fiului Ei pentru mntuirea noastr i neartndu-i i Ea
dragostea Ei pentru noi, urmnd pilda Fiului Ei. Iar noi nici
nu putem atepta pasivi rugciunile lor, ca semn al dragos
tei lor, ci trebuie s artm i noi c ne bucurm de aceast
dovedire a dragostei lor ctre noi, de aceast imitare a lui
Hristos de ctre ei i n aceast privinf.

LITURGHIA CELOR CHEMAI

313

Cnd Liturghia e svrit de arhiereu, o dat cu Evan


ghelia sau cu Hristos intr i el n altar, pentru lucrarea
mntuirii credincioilor adunai. n acest caz, dup ce ar
hiereul intr n altar d el binecuvntarea pentru cntarea
ntreit sfnt i adreseaz lui Dumnezeu prima cerere pen
tru mntuirea credincioilor, a celor binecredincioi.
Apoi iese n ua altarului i binecuvinteaz pe credin
cioi, avnd ntr-o mn sfenicul cu trei lumnri, simbol
al Sfintei Treimi, i n alta, sfenicul cu dou lumnri, sim
bol al Iui Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel ntrupat, sau n
dou firi.
Fcnd semnul crucii cu aceste sfenice (dicherul i tricherul), de trei ori, adic peste credincioii din fa, de Ia
miazzi i miaznoapte, arhiereul rostete de fiecare dat
cuvintele:
"Doamne, Doamne, caut din cer i vezi i cerceteaz
via (lumea) aceasta, pe care a sdit-o dreapta Ta, i o des
vrete pe ea ".
Mntuirea e condiionat de desvrire. Cernd des
vrirea, arhiereul cere mntuirea credincioilor. Cere ca
via nsufleit de Dumnezeu prin creaie i ridicat ia starea
de Biseric s aduc roade plcute lui Dumnezeu, sau
fapte bune, pentru c de aceasta depinde mntuirea i n
aceasta se arat c merge pe calea desvririi.
Cele trei binecuvntri ale arhiereului sunt intercalate
ntre cele trei pri ale cntrii Sfinte Dumnezeule". De la
aceste trei puteri ale lui Dumnezeu, sfinenie, trie, nemu
rire, sau de la Sfnta Treime vine mntuirea sau desvr
irea, care se arat n sfinenia, tria duhovniceasc i ne
murirea credincioilor.
Mntuirea se realizeaz prin conlucrarea lui Dumnezeu
cu credincioii. Via i aduce rodul ei prin slujirea lucrto
rilor trimii Ia ea (arhiereu, preoi) i prin nsuirile date ei
de Dumnezeu. Dar att lucrarea slujitorilor, ct i a credin
cioilor iau puterea din rugciune. De acea ei se unesc n
dialogul rugciunii.

314

SPIRITUALITATE I COMUHIUHE N LITURGHIA ORTODOX

5.
Propovduirea Iul Hristos:
citirea Apostolului l a Evangheliei
Dup aceast rugciune, preotul spune i el n tain, de
trei ori: "Sfinte Dumnezeule". Apoi, mergnd la Proscomidie, la cuvintele diaconului: *Poruncete, stpne", dac
este diacon, iar dac nu, fr ele, zice, fcnd semnul crucii:
"Binecuvntat este Cel ce vine ntru numele Domnului".
Sunt cuvintele cu care a fost ntmpinat Domnul la intrarea
n Ierusalim. Prin lauda cntat a sfineniei Iui Dumnezeu,
prin nlarea sufletelor produs de ea, pn la simirea
unirii cu ngerii, comunitatea s-a pregtit pentru primirea n
vturii lui Hristos. Numai cu minile nlate, curite de
gnduri strine i pcate, sfinite din apropierea de Dum
nezeu prin lauda sfineniei Lui, pot nelege credincioii n
vtura lui Hristos i ea i poate conduce la o via i mai
curat, i mai luminat. n afar de aceea, Epistolele Apos
tolilor nu sunt o expunere teoretic a lucrrii mntuitoare
a lui Hristos, ci una doxologic, de preamrire. Doxologia
lui "Sfinte Dumnezeule" e urmat de doxologia pericopei
din Epistolele apostolice, care reprezint concentrat tot ce
a fcut i face Hristos i, prin aceasta, e totodat o mulu
mire i o laud aduse lui Dumnezeu n toate timpurile pen
tru mntuirea ce ne-a dat-o. Aceasta nu face ca Epistolele
s fie mai puin importante ca nvtur. Dar aflnd de la
Apostoli despre ce a fcut Dumnezeu pentru noi n Hristos,
aflm despre o lucrare vrednic de laud i de mulumire;
aflm despre Dumnezeu cel de oameni iubitor, despre un
Dumnezeu vrednic de toat lauda i mrirea. De aceea
dreapta credin este dreapta slvire, slvirea nempuinat
i nestrmbat a lui Dumnezeu, Ortodoxia. Oriunde am
deschide o Epistol, citim cuvinte sau temeiuri de slvire a
lui Dumnezeu (de ex. Filip. 4, 20; 2, 9-11; 1, 3; Ef. 5, 1920; 3, 16; 1, 3, 6; Qal. 1, 5 etc.). De aceea pericopa Apos
tolului se psalmodiaz, ca de altfel toat Liturghia. Psalmodierea d aripi cuvntului. Citindu-se nti din Epistolele

LITURGHIA CELOR CHEMAI

315

Apostolilor, apoi din Evanghelie, se arat c pentru nele


gerea lui Hristos e i azi, cum a fost i la nceput, nevoie de
predica Apostolilor. De la ei s-a aflat nti despre Hristos. Ei
ne-au dat nelegerea adevrat a lui Hristos i a operei Lui
mntuitoare. Pe temelia lor st dreapta credin pstrat n
Biserica Ortodox. Nu mergem nti la Evanghelie ca s o
nelegem dup capul nostru. nvtura Apostolilor e ne
legerea adevrat i complet a nvturii lui Hristos, care
rmne nentrerupt i permanent n Biseric.
Dar dei acum va ncepe numai propovduirea Domnului,
prin citirea Apostolului, totui El e binecuvntat ca Cel ce intr
n Ierusalim pentru a fi rstignit. Propovduirea lui Hristos
nu e desprit de jertfa Lui. Toate sunt i se vd concen
trate, cum am mai spus, n Persoana Lui. El vine la o pro
povduire care-L va duce la cruce, care se ncoroneaz prin
cruce. Aa se vede la Proscomidie. De altfel, chiar la propo
vduire El "vine n numele Domnului", al Tatlui Su ceresc,
de Care "e trimis" (In 17, 18). Preotul l binecuvinteaz cu
semnul crucii. Cci n faa lui Hristos ne facem semnul cru
cii. Prin aceasta ne artm nchinarea i recunotina fa
de El sau fa de buntatea i jertfa Lui pentru noi. Dac El
este Mntuitorul, i cu acest nume l ludm i l caracteri
zm, El este aceasta prin cruce. Binecuvntarea ce I-o dm
Lui nu e ca binecuvntarea ce ne-o d El nou, ci e o laud
adus Lui. i-L ludm, artnd crucea ca fapta hotr
toare a Lui. Crucea e semnul Lui de laud, slava Lui. Ea se
va arta precedndu-L, cnd va veni s judece viii i morii.
Cinstirea crucii Lui va fi temeiul pentru primirea noastr n
mpria Lui. Cine a dispreuit crucea Lui, sau jertfa Lui
pentru noi, ca semn al iubirii Lui pn la moarte, cine nu a
fcut din crucea Lui o putere de biruire a egoismului su i
de iubire a lui Hristos i a semenilor, nu se va mntui. Cnd
se va arta crucea Lui, lumina ei va coplei lumina soare
lui i a stelelor. n locul lor se va arta, ca izvorul luminii
copleitoare a sensului de negrit adncime a existenei,

316

SPIRITUALITATE I COMUHIUHE H LITURGHIA ORTODOX

strlucind semnul Fiului Omului (Mt. 24, 20-30). Mreiile


lumii se vor prbui, sau vor pli, ca s-i arate adevrata
mrire crucea, jertfa Fiului Omului, nlturnd orice dezbi
nare prin egoism i prin lipsa de iubire. Cine nu o va primi
cu cinste i cu slav ca semn prin excelent al lui Hristos,
pe Hristos nsui, sau pe Hristos cel adevrat nu-L va primi.
Apoi preotul merge ctre locul dinapoia Sfintei Mese
unde e scaunul arhiereului, care nchipuie scaunul lui Hristos,
zicnd: "Binecuvntat eti pe scaunul slavei mpriei Tale,
Cel ce ezi pe Heruvimi, totdeauna acum i pururea i in
vecii vecilor. Amin". i se aaz n locul de la rsrit - mia
zzi -, de lng scaunul "de sus". Hristos privete nevzut
din acel scaun "de sus", care e alctuit din Heruvimi, la n
vtura despre El n Biseric. El nva, dar nva prin
Apostoli i urmaii lor, sau prin Biseric, i pzete Biserica
n nvtura adevrat. El nva, dar ntruct nva prin
Biseric privegheaz la nvtura predat despre El. E nor
ma i autoritatea a ceeea ce se nva. Acesta e scaunul
slavei Lui de mprat, cci Heruvimii sunt treapta cea mai
de sus n mpria Lui, dar i ei sunt plini de slava iui
Hristos. Hu pe scaun nensufleit ade Hristos, ci pe scau
nul minilor pure i cele mai nalte ale creaiunii, cele mai
apropiate prin nelegere i iubire de Dumnezeu. Dum
nezeu i mai ales Fiul Su cel ntrupat nu e desprit de
creaiune, ci n ea. Mai ales e n minile nelegtoare i iu
bitoare, i, mai ales, Fiul lui Dumnezeu, Care S-a unit pe
veci cu creaiunea, ndeosebi cu cea contient, prin ntru
pare. Deci ederea pe Heruvimi a lui Hristos ptrunde pn
la noi dac ne deschidem Lui prin credin. Lumina Lui,
luminnd n modul cel mai nalt minile pure ale ngerilor i
minile curate de orice pcat ale sfinilor, vine n noi, adu
cnd o dat cu sine capacitatea creaturilor celor mai nalte
i mai curate de a o nelege.
De aici Hristos va asculta propovduirea Lui venit de
la El, dar transmis de ctre Apostoli i de ctre toat tra

LITURGHIA CELOR CHEMAI

317

diia de sfinenie a Bisericii, unit cu nelegerea ei de ctre


minile pure ale ngerilor, adic de ctre urmaii ierarhici i
nfptuitori ai nvturii Lui n cursul ntregii Tradiii, dei,
pe de alt parte, va fi i El cu acetia: "Drept aceea, mer
gnd, nvai toate neamurile... i iat, Eu cu voi sunt n
toate zilele pn la sfritul veacului. Amin" (Mt. 28, 19-20).
Dup terminarea cntrii ntreit sfinte, diaconul, venind
n uile mprteti care au rmas deschise de la "Intrarea
mic" pentru a se revrsa prin ele nvtura Iui Hristos,
dup prima cunoatere a sfineniei lui Dumnezeu, zice: "S
lum aminte", iar preotul, de la locul lui dinapoia Sfintei
Mese, zice*. "Pace tuturor", Dac nu e diacon, le spune pe
amndou preotul. Cuvntul Apostolului despre Hristos tre
buie ascultat cu luare aminte, dar i n pace interioar a su
fletului i n gnd de pace al fiecruia cu toi. n cel tulbu
rat de griji lumeti, n cel ce se gndete cu vreo dumnie
la cineva, nu va putea lucra cuvntul despre Hristos; acela
nu va putea pzi "toate cte le-a poruncit Hristos" (Mt. 28,
20). Face se cere la rugciune, pace se cere la scultarea
drept roditoare a cuvntului despre Hristos. Numai aa se
poate transcende de la lume la Hristos-Dumnezeu. Cuvn
tul despre Hristos e destinat s-i mpace pe toi cu El, n
unitatea credinei i a dragostei, s nu mai rmn nici
unul alipit de cele trectoare i nchis n egoismul lui (Col.
1, 20). nvtura adevrat e fctoare de pace, nu e o
teorie fr efect unificator i mntuitor.
Comunitatea credincioilor rspunde: "i duhului tu".
Nu numai preotul dorete pace credincioilor din biseric
i se roag pentru ei, ci i ei doresc pace pentru el i se roa
g pentru el. Rugciunea lucreaz nu numai de la preot
ctre credincioi, ci i de la ei ctre preot. Cci Hristos nu
rmne nchis n preot, dar nici n comunitatea liturgic.
Fluxul rugciunii, purtat de Duhul Sfnt, se mic din amn
dou prile, nfptuind o tot mai mare unire ntre cei ce se
roag. Numai dac preotul are pacea n adncul fiinei sale,

318

SPIRITUALITATE i COMUHIUHE M LITURGHIA ORTODOX

n duhul prin care e chemat s se ntlneasc cu Dum


nezeu, pacea dorit de el poate s se rspndeasc i peste
comunitatea poporului, ca o pace a lui Dumnezeu. Propriu-zis,
din Dumnezeu iradiaz pacea de la preot la comunitatea
credincioilor, i invers. Dar ea ncepe s lucreze prin preot.
Sunt preoi din care comunitatea credincioilor simte cum
se ntinde peste ea i n ea duhul rugciunii. Din aceti
preoi concentrai n rugciune se ntinde i pacea peste
ea. Din mprtierea Iui n cc.e ale lumii i din lipsa lui de
concentrare se ntinde i peste comunitatea credincioilor
un duh de mprtiere, ca la rndul lui s se resimt i el
de acest duh.
Citetul rostete apoi prochimenul Apostolului, sau sti
hul prevzut din psalm, ca semn al legturii nvturii Nou
lui Testament cu cea a Vechiului Testament, sau al unitii
planului de mntuire al lui Dumnezeu desfurat de-a lun
gul istoriei.
Diaconul, sau, n lipsa lui, preotul, spune: nelepciu
ne". Ceea ce se va citi din scrierile Apostolului, e aceeai
nelepciune a lui Hristos care se cuprinde i n Evanghelie.
Sau prin ele e vestit Acelai Hristos, nelepciunea ipostatic a lui Dumnezeu. Precum El este Cuvntul gritor de cu
vinte, aa este nelepciunea ce comunic nelepciune. Cci
adevratul Cuvnt griete cuvintele nelepciunii, ale drep
tei nelegeri i vieuiri. i nelepciunea i cuvntul nu sunt
desprite de persoan. Cu att mai puin de Persoana su
prem. Persoana suprem nsi e nelepciunea i Cuvn
tul. Ea e sensul contient cuprinztor al tuturor sensurilor
i Cuvntul cuprinztor al tuturor cuvintelor n care acea
nelepciune se poate exprima. Omul poart prin fire, n
chipul su, pecetea nelepciunii ipostatice a lui Dum
nezeu. Cu ea nelege pe Hristos ca nelepciune. Apoi cite
ul anun epistola Apostolului din care va citi. Cum am
spus, oricare pericop din aceste Epistole reprezint ntrea
ga propovduire a Apostolilor despre Hristos. Diaconul sau

LITURGHIA CELOR CHEMAI

319

preotul ndeamn din nou pe credincioi: "S lum aminte".


E bine s se struie n ndemnul dat credincioilor de a lua
aminte, cci coninutul celor ce se vor citi este de profun
zime dumnezeiasc i hotrtor pentru mntuire. n vreme
ce se citete Apostolul, tot diaconul, sau n lipsa lui preo
tul, ia cdelnia i, de e diacon, cere binecuvntarea tmii
din partea preotului, sau, dac nu e diacon, preotul o bine
cuvinteaz din proprie iniiativ cu semnul crucii, zicnd:
"Tmie i aducem ie, Hristoase, ntru miros de bun mi
reasm duhovniceasc, pe care, primind-o n cel mai presus
de ceruri ai Tu jertfelnic, trmite-ne nou darul Sfntului
Duh". Tmia prin buna ei mireasm e simbolul rugciunii
curate ce se nal ctre Dumnezeu: "S se ndrepteze rug
ciunea mea ca tmia naintea Ta" (Ps. 140, 2). Trebuie s
nlm lui Dumnezeu rugciunea noastr ca o jertf curat
pentru a nelege Evanghelia Celui atotcurat, Care S-a adus
jertf pentru noi. De aceea tmia e i simbolul oricrei
jertfe aduse de noi cu inim curat, simbolul prsirii ru
lui miros al egoismului nostru i al alipirii noastre la cele de
jos. E mai ales simbolul aducerii noastre ntru curie lui
Dumnezeu, din puterea jertfei lui Hristos i mpreun cu
ea, aa cum a dezvoltat aceast idee Sfntul Chirii din Ale
xandria n scrierea nchinare n Duh i Adevr.
Pioi trebuie n tot timpul s ne aducem jertf Tatlui, ca
i Hristos, Care pururea e n stare de jertf pe jertfelnicul
de sus, n faa Tatlui. Aceasta e "slujirea", latria noastr per
manent mpreun cu a lui Hristos. "Drept aceea, frailor,
avnd ndrzneala, s intrm (permanent, n.n.) n Sfnta
Sfintelor, prin sngele lui Iisus, pe calea cea nou i vie pe
care a nnoit-o pentru noi, prin catapeteasm, adic prin
trupul Su. i avnd (nencetat, n.n.) mare preot peste casa
(zidit din pietre vii, care suntem noi, n.n.) lui Dumnezeu,
s ne apropiem cu inim curat, ntru deplintatea cre
dinei, curindu-ne prin stropire inimile de orice cuget ru
i splndu-ne trupul n ap curat" (Evr. 10, 19-23). Per

320

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

manent Hristos e preot i jertf. Permanent ne spal prin


puterea sngelui i a apei ce au curs din trupul Lui pe
cruce, nlfndu-ne prin acest trup devenit transparent
(cci intra prin uile ncuiate) la cer. Permanent putem i
trebuie s mplinim, prin aceasta "slujirea" noastr Iui Dum
nezeu, dup cuvntul Apostolului: "Sngele lui Hristos,
Care, prin Duhul cel venic, S-a adus lui Dumnezeu pe Sine
jertf, va curi cugetul vostru de faptele cele moarte, ca s
slujii Dumnezeului celui viu" ,Evr. 9, 14).
Tmia nchipuiete acest adaos al jertfei noastre binemirositoare, curit de pcat, la jertfa lui Hristos, nlndu-se mpreun cu ea i din puterea ei i aducndu-ne, ca
"dar din dar" al dragostei de la Dumnezeu, n El prin Sfntul
Duh. Liturghia este un mereu sporit schimb de daruri ntre
noi i Dumnezeu, ntreinut de crucea lui Hristos. Dum
nezeu ni Se d n Hristos prin crucea Lui, prin renunarea
la Sine - i noi ne druim Tatlui mpreun cu Hristos din
puterea crucii Lui, pe care o ntiprim n fiina noastr,
devenit o cruce vie, o via n continu depire de sine
spre Dumnezeu. E un crescendo continuu al dragostei ce
rsare din crucea lui Hristos acceptat de noi. E un cres
cendo continuu al vieii devenite tot mai mult dragoste, ce
odrslete din trupul lui Hristos configurat i el ca dragoste
ctre Tatl i ctre noi prin cruce, fcut prin cruce conduct
voluntar al vieii dumnezeieti, nchipuit de pomul vieii din
rai. "Slujirea" noastr st n a fi parteneri ai lui Dumnezeu
n acest dialog al dragostei, pe care l extindem i ntre noi
i semenii notri.
Diaconul (de nu este diacon, preotul, iar n cazul c slu
jete arhiereul, acesta) cdete apoi altarul i naosul bi
sericii dup rnduiala stabilit, i de fiecare dat de trei ori
n semnul crucii. Cci numai n duhul depirii de noi prin
cruce se nal fiina noastr ca jertf ntru miros de bun
mireasm spre Dumnezeu. Rnduiala tmierii este aceas
ta: Sfnta Mas de jur-mprejur, pornind din faa ei i ncon

LITURGHIA CELOR CHEMAI

321

jurnd-o prin dreapta, apoi darurile de la Proscomidie.


Acolo e temelia vie a jertfei lui Hristos. Apoi se face ntoar
cerea pe dup Sfnta Mas, tmindu-se icoanele de pe
perei, sau aducndu-se cinstire sfinfilor, mai ales sfinilor
ierarhi din primele veacuri ale Bisericii care au slujit In altar
Sfnta Liturghie. Se iese apoi prin uile mprteti i se
cdete nti icoana Mntuitorului din dreapta lor, a Maicii
Domnului din stnga, celelalte icoane din rndul de jo s al
catapetesmei, sfrindu-se cu icoana hramului. Apoi scau
nul arhieresc, cntreii din abside i apoi credincioii din
biseric. E tmierea ce premerge citirea Evangheliei. Ea
pregtete pe credincioi pentru primirea lui Hristos, le nal
cugetele spre El ca ntr-o rugciune. Intr apoi n Sfntul
Altar, tmiaz iari Sfnta Mas, darurile de la Proscomi
die i Scaunul cel de Sus, pune cdelnia la locul ei i pri
mete Evanghelia de la preot. n timp ce diaconul cdete,
sau, dac nu e diacon, dup ce a cdit el nsui, preotul
cere n tain lui Hristos s fac s strluceasc n inimile
celor din biseric "lumina cea curat" a dumnezeirii Lui i
s deschid ochii minii lor spre nelegerea propovduirior Lui evanghelice. Nu cere s se trezeasc n ei numai
lumina natural a minii, ci lumina ce se rspndete din
Hristos nsui i care-L pune pe El nsui n vzul lor spiri
tual. Nu se poate cunoate Dumnezeu dac nu Se face El
nsui cunoscut, vdit. El este lumina, i din El se rspn
dete lumina, care-L face cunoscut ca lumin. Preotul nu
cere numai pentru credincioi aceast lumin, ca i cnd el
ar avea-o. n acest caz, ar putea cere s le fac parte i lor
de ea, cum are parte el. Ci zice: "Strlucete n inimile noas
tre, Iubitorule de oameni, Stpne, lumina cea curat a cu
noaterii dumnezeiirii Tale i deschide ochii mintii noastre
spre nelegerea evanghelicelor Tale propovduiri". Dac ar
fi vorba numai de o cunoatere teoretic a dogmelor despre
Dumnezeu, pe aceasta ar avea-o preotul cum nu o au cre
dincioii. E vorba deci despre o cunoatere din strlucirea
1 - Spiritualitate i comuniune n Liturghia Ortodox

322

SPIRITUALITATE I COMUHIUHE H LITURGHIA ORTODOX

luminii lui Dumnezeu, Care Se face El nsui lumin n


preot i n credincioi. Este vorba de o nelegere mai adn
c i o simire mai puternic a lui Hristos ca Persoan, ca
Dumnezeu fcut om: "ntru lumina Ta vom vedea lumin".
De la cererea ajutorului lui Dumnezeu pentru diferite
trebuine, de la lauda i simirea sfineniei Lui, comunitatea
credincioilor a urcat pe o nou treapt: la cererea luminii
cunotinei lui Dumnezeu cel ntrupat, Care este El nsui
lumin i izvorul suprem al luminii; e lumina ca Persoan
venit la noi, sau Persoana suprem ca lumin, ca izvor a
toat lumina. Cci persoana n general e identic cu lumi
na izvortoare de lumin, de lumin redus i nedeplin
clar, dac persoana e creat; de lumin nesfrit i atotcurat, dac e Dumnezeu Cuvntul. De aici se vede c de
la ascultarea cuvntului Apostolului, despre Lumin sau
despre Hristos, comunitatea liturgic e ridicat la primirea
cuvntului nsui al lui Hristos, sau a lui Hristos nsui, ca
Persoan dumnezeiasc ntrupat, Care rspndete lumi
na n inimile i minile lor, ceea ce ntrete i mai mult uni
tatea lor. Cci acum Hristos nsui i spune cuvntul prin
diacon sau preot, i prin cuvntul Lui vine i lumina i pu
terea Lui care le sporete viaa. "Cci Tu eti luminarea su
fletelor noastre, Hristoase Dumnezeule". El este sensul to
tal al existenei ntregi i al existenei umane, spre deose
bire de orice filosofie panteist.
Dar, cum am spus, cuvntul lui Hristos i puterea Lui nu
are ca scop s aduc numai o nelegere teoretic a Lui n
inimile i sufletele credincioilor, ci i s Ie ntreasc voin
a de a primi poruncile Lui, care cer clcarea peste poftele
trupeti i o vieuire duhovniceasc, nsufleit de iubire.
Cci cuvintele lui Hristos, tlmcindu-L pe El nsui, ne ara
t i un model spre care trebuie s nzuim, fiind n acest
sens totdeauna i porunci. Lumina lui Hristos este unit cu
curia vieii Lui; Cuvntul este unit cu Duhul Su cel Sfnt,
deci e via i sfinenie, sau e via ntruct e sfinenie.

LITURGHIA CELOR CHEMAI

323

Unde este Hristos, este i viata duhovniceas sau iubitoare,


n ea e lumina adevrat, armonia ordinii care alung dez
ordinea i ntrete pacea luntric i comuniunea interpersonal din Duhul comuniunii dumnezeieti (II Cor. 13, 13).
Acum nu se mai cere numai o pace i un ajutor pentru viaa
proprie, ci o vieuire interpersonal n comuniune, contrar
celei dominate de poftele trupeti, nchise n egoism, celei lip
site de lumina i de unitatea generoas ntre persoane.
Rugciunea de unul singur a preotului, care se svr
ete de-a lungul ntregii Liturghii, paralel cu cererile sau
laudele cntate ale poporului credincios, nu-1 desparte pe
preot de comunitatea credincioilor, dar l nfieaz ca
rnduit s se roage, ntr-un loc mai nalt (n altar), lui Dum
nezeu pentru ea. Ridicarea Iui la intimitate mai adnc cu
Dumnezeu i, prin aceasta, aflarea intimitii sale proprii,
nu-1 scoate din intimitatea cu comunitatea liturgic a cre
dincioilor, ci i d o poziie de iniiativ n realizarea aces
tui urcu al comunitii, nchipuind i n aceast privin pe
Hristos, Care a intrat i rmne n Sfnta Sfintelor cea ce
reasc naintea jertfelnicului suprem, strbtnd la noi prin
trupul Lui ca printr-o membran subiat, nduhovnicit i
fcut transparent prin cruce i, drept urmare, prin lumi
na dumnezeiasc pe care o iradiaz Duhul Lui cel Sfnt.
Aa intra Moise n locul mai nalt, iar Aaron n Sfnta Sfin
telor, ca s se roage pentru popor. Rugciunea care ptrun
de mai intim la Dumnezeu se face n vremea concentrrii
n sinea proprie. Aceast ridicare a preotului la o treapt
duhovniceasc mai nalt n-a ncetat n Noul Testament.
Dar acum tipul lui Moise sau Aaron a fost nlocuit de reali
tatea Mijlocitorului deplin eficient. Deci n-a ncetat nici ima
ginea sensibil a Mijlocitorului. Dumnezeu nsui a nvestit
cu putere de reprezentare aceast imagine palpitant a Mij
locitorului.
Diaconul, ieind cu Evanghelia prin uile mprteti,
prin uile mpratului suprem, cere preotului de la locul

324

SPIRITUALITATE I COMUFIIUPIE

n LITURGHIA

ORTODOX

obinuit din biseric, unde st cu fata ctre credincioi: "/necuvinteaz, printe, pe binevestitorul Sfntului (Apostol
i Evanghelist (H). Dei nsi puterea lui Hristos lucreaz
n cel ce binevestete cuvntul Lui, ea lucreaz n el n m
sura vibraiei lui spirituale la aceast putere. Hristos nu
anuleaz puterea omului, ci o sporete n msura n care
vrea s o pun i acesta la contribuie, prin credina lui.
Sau n credina omului se ntlnete puterea acestuia cu a
lui Hristos, ntr-o singur certitudine trit, care lucreaz
asupra credincioilor cu att mai mult cu ct e simtit mai
ferm i mai cald. De aceea, preotul rspunde diaconului
ca Dumnezeu nsui s-i dea, prin binecuvntarea Lui, n
care de asemenea se ntlnete puterea lui Dumnezeu cu
convingerea lui c Dumnezeu lucreaz prin el, "cuvnt cu
putere mult48, spre plinirea Evangheliei iubitului Su Fiu,
a Domnului nostru Iisus Hristos". Numai dac se bineves
tete cu putere mult Evanghelia Fiului lui Dumnezeu Evan
ghelia va ajunge la "mplinire", adic credincioii umplndu-se
de credin i vor duce viata la desvrire sau vor putea
s se foloseasc de mntuirea vestit de Hristos prin ea i
prin crucea i nvierea cu care se va ncununa.
Diaconul rspunde: "Amin. Fie m ie dup cuvntul tu,
stpne". Aa cum Fecioara a primit cu credin fgduina
c Puterea Celui Prea nalt o va umbri i va nate pe Fiul lui
Dumnezeu, aa primete diaconul cu credin asigurarea
preotului despre puterea de a face s se nasc spiritual,
prin cuvntul lui Hristos citit de el, n inimile auditorilor,
Hristos nsui, spre a simi c El nsui griete n inimile lor
cuvintele Lui. Dup aceea, preotul sau, dac mai este vreun
diacon, acesta zice: *nelepciune, drepi s ascultm Sfn
ta Evanghelie". La intrarea cu Evanghelia se spune numai:
48.
n textul grec este: "S-i dea ie cuvnt celui ce binevesteti cu
putere mult". E bine i aa, cci n msura n care omul pune d e la sine
mai mult putere, capt cuvnt de la Dumnezeu. Totui e mai bine cum
e n textul romnesc, cci puterea mult vine de la Dumnezeu".

LITURGHIA CELOR CHEMAI

325

"nelepciune drepi". Acum Hristos, nelepciunea lui Dum


nezeu (I Cor. 1, 17), sau nvtura Lui mntuitoare (Iacov
3, 17; II Fetru 3, 15) nu ni se arat numai prin ridicarea
Evangheliei la nlime, ci ne va i gri. De aceea ni se cere
s o ascultm stnd drepi cu cugetul i cu trupul, nenclinati de la dreapta gndire i vieuire, neabtui spre alte
gnduri. Hristos sau nvtura Lui nu ne conduce pe ci
strmbe, la dezordine, la neadevr, la non-sens, ci ne lumi
neaz ca adevrata nelepciune, prin care ajungem la viata
plin i venic. "S ascultm Sfnta Evanghelie - zice Fe
ricitul Augustin - ca i cum Domnul ar fi naintea noastr.
S nu zicem: fericii cei care au putut s-L vad, cci muli
dintre cei care Dau vzut L-au dat morii; i muli dintre noi
au crezut, fr s-L fi vzut"49.
Sfntul Hicolae Cabasila ne spune c prin cuvntul
'"Drepi"' ni se d i ndemnul la efortul de a urmri cu aten
ie ncordat cele ce se spun i se fac, nu cu trndvie i
nepsare. Semnul acestei atenii ncordate este starea
dreapt a trupului. Prin aceasta se arat c suntem gata s
pornim la mplinirea poruncilor mpratului ceresc50.
Apoi preotul continu: "Pace tuturor". Fiumai ntr-un cu
get netulburat de gnduri strine de Evanghelie poate intra
i lucra n suflete cuvntul dumnezeiesc. Fiumai ntr-o stare
de suflet netulburat de gnduri lumeti, dumnoase, de
ur, de amintiri neplcute, de griji strine de Dumnezeu,
poate ptrunde adnc cuvntul Evangheliei, poate face pe
om s se concentreze, total i rodnic, la coninutul lui. Mai
ales trebuie ca acest cuvnt s fie auzit drept cuvntul
Fiului lui Dumnezeu ntrupat, prin care Dumnezeu vrea s
ne nfieze i pe noi. Evanghelia trebuie s ne fie o dovad
a dragostei printeti a lui Dumnezeu Tatl, Care L-a trimis
pe Fiul Su ca om n lume pentru ca s ne fac i pe noi fii
49.
cit., p. 187.

Fer. Augustin, Tract. XXX

Ia I Ioan. Dup Pr. P. Vintilescu, op.

326

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

ai Si. Cum oare n-am prsi pentru aceast dragoste a lui


Dumnezeu Tatl i a Fiului Su toate alipirile la lucrurile
trectoare care nu ne asigur viata?
Diaconul anun apoi Evanghelia din care se va citi i,
dup ndemnul preotului sau al altui diacon: "S lum
aminte", citete pericopa de rnd. Pericopele sunt rnduite
n aa fel, nct n cursul unui an bisericesc cei ce vin regu
lat la biseric s cunoasc momentele importante ale vieii
i toate faptele mntuitoare ale lui Hristos, ca i nvturile
Lui eseniale care sunt ndrumri pentru viaa care ne duce
la nviere. Dar din fiecare pericop se poate cunoate
Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel ntrupat, i opera Lui mn
tuitoare n ntregime. De aceea greit este s se spun c
Biserica a inut Evanghelia ascuns de popor. Cci ea se
citete nsoit de slava adus lui Dumnezeu i deci psal
modiat, trezind simiri srbtoreti n suflete, sau simirea
tainei negrite a coninutului cuvintelor i faptelor lui
Hristos, n care se simte prezena i vibraia mai presus de
lume a Persoanei Lui. "Acolo unde cuvntul se oprete, se
indic negritul, cntarea l duce pe om dincolo de limit,
n apofatic'51. Evanghelia nu se citete critic, rece, iscodi
tor, cu porniri de ndoial n cele citite, ci cu simirea c
suntem ridicai ntr-o alt zon; se citete n duh de laud,
doxologic, ntr-o bucurie srbtoreasc pentru ceea ce ne-a
dat i ne d Dumnezeu. O dat ce tim c ucenicii Lui au
murit pn la ultimul mrturisind c L-au vzut nviat, i o
dat ce nu exist vreo nvtur a lui Hristos aflat n
Evanghelie, atins n nlimea ei de vreo alt nvtur, o
dat ce ea ne ridic gndurile la o via mai nalt dect
orice via pe care o putem tri numai cu puterile noastre,
ce rost mai are s ne ndoim de dumnezeirea lui Hristos i
s nu-L slvim pentru tot ce ne-a nvat i pentru tot ce ne-a
artat n Persoana Lui i pentru tot ce a fcut pentru noi
51. P. Evdokimov, op. cit, p. 34.

LITURGHIA CELOR CHEMAI

327

ntrupndu-Se, rstignindu-se i nlfndu-Se la cer ca Pri


mul nscut" la viata venic i atotfericit pentru noi? O da
t ce prin cuvntul Evangheliei ne unim cu Hristos-Dumnezeu care-1 rostete, de ce s mai cutm altceva?
Isprvind diaconul de citit pericopa evanghelic, preo
tul spune: "Face ie, celui ce ai binevestit", adic celui ce ai
citit Evanghelia, ai evanghelizat, ai fcut cunoscut vestea
bun a mntuirii, sau a vieii de veci n Hristos. Celui ce a
citit Apostolul i-a spus numai "Face ie, cititorule", sau "celui
ce ai citit". Despre Hristos pot gri n biseric i laicii, dar
numai cu ndemnul preotului, ctre credincioi de a lua
aminte, de a acorda atentie celui ce vorbete. Cuvntul lui
Hristos nsui e citit n biseric ns numai de preot, sau de
diacon, dar i de acesta numai cu binecuvntarea preotu
lui, pentru c Hristos e nfiat credincioilor de persoana
preotului, ca persoan trimis, prin harul primit de sus, de
la Dumnezeu, cum a fost trimis i Hristos de Tatl (In 15,
21). Preotul nu mai spune acum: 'Pace tuturor", ci numai
"Pace ie, celui ce ai citit", sau "celui ce ai evanghelizat",
pentru ca acela s continue s vorbeasc despre Hristos
sau s rosteasc cuvntul lui Hristos i dup aceea prin
fiina lui plin de pacea lui Hristos, pentru a exercita mai
departe o nrurire asupra credincioilor, s arate i mai de
parte convingerea c a citit nsui cuvntul despre Hristos,
sau al lui Hristos. Dac nu se va dovedi n continuarea vieii
lui un om de pace, cum vor rmne credincioii care au
auzit cuvntul despre Hristos sau al lui Hristos, citit de el,
convini c el crede n acest cuvnt, crede n dumnezeirea
mntuitoare a lui Hristos? Cuvntul citit despre Hristos sau
al lui Hristos, din puterea lui Hristos, e urmat de rspunsul
din partea comunitii, care, dup citirea Apostolului, cn
t: "Aliluia", sau "Ludai-L pe Domnul Dumnezeu", iar dup
citirea Evangheliei se adreseaz direct lui Hristos cu lauda:
"Slav ie, Doamne, slav ie". nvtura dat nou de Fiul
lui Dumnezeu cel ntrupat sau nfiarea faptelor Lui mn

328

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

tuitoare, cu dragostea venic a lui Dumnezeu fat de noi,


artat n ele, e un prilej de doxologie, de slvire a lui
Dumnezeu.
Apropiindu-se apoi cu Evanghelia nlat pn la uile
mprteti, diaconul o pred preotului, iar preotul, sru
tnd-o, o nalt la rndul lui, binecuvntnd cu ea poporul
n semnul crucii cu partea ce are pe ea icoana nvierii. Cru
cea i nvierea formeaz un ntreg. Prin cruce s-a ajuns la
nviere, prin nviere s-a ncununat lucrarea lui Hristos pen
tru noi. Puterea lui Hristos cel rstignit i nviat lucreaz i
acum asupra noastr, fcndu-ne s acceptm crucea Lui
care ne duce la nviere. nsui Hristos cel rstignit i nviat
pentru noi ne binecuvintez prin preot. Apoi preotul aaz Evanghelia pe Sfnta Mas mai sus de antimis, care are
zugrvit pe el nmormntarea Domnului. De la Liturghia
nvturii se trece acum la Liturghia jertfei lui Hristos. Sau
aceasta este acum pe primul plan; jertfa nu mai e implicat
n nvtur, ascuns n nvtur, cum a fost n vremea
activitii propovduitoare a lui Hristos. Dar antimisul rm
ne nc mpturit. La intrarea Domnului In Ierusalim nc
nu se vedea sigur c va fi rstignit. nvtura a fost pre
gtirea pentru jertf i nviere.

6. Ectenia dup citirea Evangheliei i rugciunile


pentru cei adormii i pentru cei chemai
a)
Antimisul, cu taina morii lui Hristos biruitoare, nu se
va desface dect dup ieirea celor chemai. Acum se mai
face att pentru ei, ct i pentru credincioii care vor r
mne, o ultim ectenie, un ir struitor de cereri a milei lui
Dumnezeu i a ajutorului Lui pentru trebuinele generale
ale vieii.
Struina n aceste cereri o arat comunitatea credin
cioilor i n faptul c rostete cuvintele "Doamne, miluie
te" nu o dat, ca dup cererile din ecteniile de la nceput,
ci de trei ori, mai bine zis dup prima i a doua cerere o

LITURGHIA CELOR CHEMAI

329

dat, apoi dup celelalte, de trei ori. In aceasta se arat c


cererile au devenit acum mai fierbini; comunitatea e hot
rt s nu lase pe Dumnezeu pn ce El nu le aude i le m
plinete, ca vduva din Evanghelie, despre a crei struin
a spus Mntuitorul: "Dar Dumnezeu oare nu va face drep
tate aleilor Si care strig ctre El ziua i noaptea i fa
de care are ndelung rbdare?" (Lc. 18, 7). Cei chemai i
cei care nu se pot mprti nc pentru unele pcate grele,
au motive speciale s cear cu strigare struitoare mila lui
Dumnezeu. Ei sunt asigurai de Mntuitorul, de ndelunga
Lui rbdare, de faptul c Dumnezeu i va face vrednici s
treac de la starea n care se afl la alta, n care se pot m
prti. O pild a struinei n cererea milei lui Dumnezeu
ni se d n Ortodoxie prin rugciunea necontenit ctre
Iisus, la care ajung nu numai monahii, ci i unii credincioi:
"Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiete-m
pe mine, pctosul". De aceea i cei ce se pot mprti
simt adeseori ndemnul s-i prelungeasc n mod mai
struitor rugciunea prin care cer mila lui Dumnezeu. Ei
creeaz nluntrul lor, prin repetarea continu a cererii mi
lei lui Dumnezeu, o stare de continu dorin dup aceas
t mil, simirea permanent a trebuinei milei Lui, o impri
mare a acestei trebuine n fiina lor.
Pentru c sunt i cei chemai i cei credincioi nc m
preun n biseric, preotul sau diaconul, dac este i aces
ta, ncepe aceast ectenie cu cuvintele: "S zicem to ti din
tot sufletul i din tot cugetul nostru, s zicem". Chiar repe
tarea cuvntului "s zicem" indic ndemnul la struirea n
rugciune. Apoi urmeaz dou cereri ndreptate ctre Dum
nezeu Ia persoana a doua, n care se cere foarte struitor
mila pentru diacon (sau preot), ct i pentru poporul cre
dincios. n prima cerere toi fac un apel struitor la Dum
nezeu, s le aud cererea i s-i miluiasc, artndu-i n
dejdea n El ca n "Dumnezeul prinilor". n mila ce a ar
tat-o prinilor lor, au temeiul ndejdii c Dumnezeu i va

330

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOXA

milui i pe ei. In prima cerere preotul cere mila o dat i


credincioii rspund sau se adreseaz i ei lui Dumnezeu,
cu "Doamne, miluiete", tot o dat. "Doamne, Atotstpnitorule, Dumnezeul prinilor notri, rugmu-ne ie, auzi-ne
i ne miluiete". De la nceput se cere acum nu pacea, ci
mila. Se cere lui Dumnezeu mila care nu d numai o pace
pentru viaa de pe pmnt, ci care prin jertfa Fiului Su ne
d mntuirea sau viaa de veci. A trebuit o mil deosebit
de mare a lui Dumnezeu ca s-L fac pe Fiul Su om i
Acesta s Se rstigneasc pentru noi, eliberndu-ne din
moartea venic adus de pcat. De altfel, toat Liturghia
este n fond o alternare a cererilor milei lui Dumnezeu i a
laudei aduse de noi Lui pentru mntuirea de care ne-a f
cut parte prin jertfa Fiului Su. Mila lui Dumnezeu vine n
forma a tot felul de daruri, dar culmineaz n druirea Tru
pului i Sngelui lui Hristos spre biruirea morii noastre. Iar
lauda noastr crete continuu dup orice dar sporit al Lui,
nsoit i din partea noastr de o druire i mai mare. n
ecteniile de la nceput se cerea mila o singur dat n cere
rea de la sfrit i printre alte bunuri: "apr, mntuiete,
miluiete" etc. Acum se cere chiar de la nceput mila.
n a treia cerere, se cere mila de dou ori, adic n mod
struitor: Miluiete-ne pe noi. Dumnezeule, dup mare
mila Ta, rugmu-ne ie, auzi-ne i ne miluiete". Iar poporul
credincios rspunde cu un: "Doamne, miluiete" ntreit. n
trei cereri urmtoare, dei nu se amintete mila, ea se pre
supune ca n toat ectenia, i credincioii rspund cu ace
lai "Doamne, miluiete" ntreit. Se cere (mila) pentru epi
scop, pentru conductorii statului, pentru preoi, monahi i
pentru toi fraii cei ntru Hristos", ba i pentru ctitorii bise
ricii i pentru toi prinii i fraii dreptcredincioi care odih
nesc aici i pretutindeni. Se mbrieaz cu generozitate i
n duh de solidaritate ntreaga comunitate bisericeasc uni
versal, a celor tritori pe pmnt i trecui din viaa aceasta.

LITURGHIA CELOR CHEMAI

331

Apoi se cere iari n mod apriat "mila" lui Dumnezeu i,


legate de ea, "lsarea i iertarea pcatelor robilor Iui Dum
nezeu, enoriai ctitori i binefctori ai sfntului locaului
acestuia". Mila e pus la loc de frunte, numai dup ea sunt
amintite i viata, pacea, sntatea, iertarea pcatelor, mn
tuirea i cercetarea.
Dup aceea se cere tot mila pentru cei ce aduc daruri
i fac bine n biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc i
cnt" lui Dumnezeu n ea i "pentru poporul ce st nainte
i ateapt de Ia Tine mare i bogat mil". Mila o cere i o
ateapt tot poporul dreptcredincios. Se poate numi ectenia aceasta o ectenie a milei.
Ecfonisul l numete i el pe Dumnezeu milostiv, cum
nu fusese numit n ecfonisele dinainte: "C milostiv i iubi
tor de oameni Dumnezeu eti i p e slav nlm: Tatlui
i Fiului i Sfntului Duh, acum i pururea i n vecii vecilor.
Amin", nu nlfm slav unui Dumnezeu n fata Cruia tre
murm ca n faa unui stpnitor atotputernic, ci unui Dum
nezeu milostiv, Cruia 1 se cuvine cea mai mare admirafie
i cea mai profund laud. De la cunoaterea i simfirea
necuprinderii i sfineniei lui Dumnezeu, prin care El ne r
mne nc oarecum neapropiat, ne-am ridicat la cunoate
rea lui Dumnezeu ca milostiv i deci ca Unul care Se aplea
c la noi cobornd din necuprinderea i sfinenia Lui ne
apropiat i neatins de noi. E Dumnezeu care e mare prin
faptul c Se umanizeaz. E un fapt artat n ntruparea Fiu
lui Su, n rstignirea Lui pentru noi, n nvierea Lui, n uni
rea cu noi prin mprtanie, n ridicarea noastr lng El
pentru veci.
n rugciunea pe care o rostete preotul n acest timp,
el zice iari: "Doamne, primete aceast rugciune strui
toare de la robii Ti i ne miluiete p e noi, dup mulimea
m ilei Tale".
Mila lui Dumnezeu s-a descoperit n bogia i mrimea
ei dup ce s-a cunoscut din citirea Apostolului i a Evan

332

SPIRITUALITATE I CO M U M U H E

n LITURGHIA

ORTODOX

gheliei coborrea lui Dumnezeu prin Fiul Su fcut om, la


noi; dar ni se va face cunoscut deplin dup ce Acesta va
primi i moartea pentru noi. Astfel aceast ectenie a milei
ncepe s ne fac neleas jertfa lui Hristos i Euharistia re
urmeaz.
Mila lui Dumnezeu nu e numai un act exterior de d
ruire a ceea ce I se cere de ctre cei ce au nevoie de cele
cerute. Dac ar fi numai atta, nu ne-ar nduioa aa de
mult. Cnd cineva arunc unui ceretor un ban, trecnd re
pede pe lng el, ca s nu fie incomodat de nfiarea lui
suferind, nu-i arat nc participarea sufleteasc la sufe
rina aceluia. Mila lui a rmas nc foarte redus. De abia
cnd se oprete ndurerat lng cel n suferin, cnd st
de vorb cu el, cnd se oblig la o angajare mai statornic
a lui, cnd i-l apropie aa de mult, nct se face asemenea
lui i pe acela l face asemenea siei, mila i-a atins dimen
siunile cu adevrat uimitoare i vrednice de toat admira
ia. Aceasta a fcut-o Fiul lui Dumnezeu pentru noi. S-a f
cut asemenea nou i pe noi asemenea Lui, intrnd ntr-o
comuniune venic cu noi, fcndu-ne mprafi ca pe Sine
pe noi, cei ce nu suntem nimic fat de El, dar care ne aflm
ntr-o adnc suferinf, iar aceasta chiar din vina noastr
de a nu fi rmas lng El. De aceea actului Lui de mil tre
buie s-i corespund o simfire adnc de mil n El nsui.
Dumnezeul Liturghiei nu e un Dumnezeu al raiunii reci, ci
al unei simiri miloase, al unei participri la durerea celor
ce sufer cumplit, n starea de adnc decdere i fr
sens n care se afl. Fiul lui Dumnezeu nu S-a ntrupat nu
mai ca s ne nvee, ci i ca s moar pentru noi.
Toti cei inferiori Lui - i toate creaturile i sunt infinit in
ferioare - ajung n mare nefericire cnd se despart de El. El
sufer pentru ei nu pentru c e lipsit i El de bunurile de
care sunt Iipsifi ei. Mila lui Dumnezeu nu e numai un gest
exterior, unit cu o indiferent interioar, ci o participare
luntric la durerea acelora fat de care are mil. E o

LITURGHIA CELOR CHEMAI

333

adnc tain n aceast putint a lui Dumnezeu de a par


ticipa la durerile fpturilor Sale. Poate c n nelegerea ei
ne-ar putea ajuta faptul c n trebuina fpturilor de a suferi
prin desprirea de El se reflect voina Lui de a le fi creat
pentru comuniune cu El, iar refuzul lor de a rmne n
aceast comuniune las nemplinit aceast int a crerii
lor. Dar tocmai participarea lui Dumnezeu la suferina fpturilor Lui l ndeamn s le druiasc ceea ce le lipsete,
adic s Se druiasc pe Sine nsui, i, dac ele voiesc s-L
primeasc, prin aceasta s le vindece de durerile lor spiri
tuale i trupeti de care sufer. Aa a rnduit Dumnezeu s
fie raportul ntre Sine i fpturile Sale; nu un raport ntre cel
nesimitor la durerile lor, care tie doar teoretic, raional,
de viaa lor concret cu lipsurile care pot s se iveasc n
ea i ntre aceste fpturi ce sufer din lipsa comuniunii cu
El, ci un raport viu, patetic, vibrant al ambelor pri. Mila lui
Dumnezeu e taina unui Dumnezeu viu, nu a unui dum
nezeu ncremenit n nesimirea lui. Raiunea acestei taine e
superioar raiunii pe care o poate nelege o speculaie
teoretic despre un dumnezeu monoton, lipsit de via i
de contiin. Este n ea raiunea iubirii care unete interior,
i nu numai exterior, prile capabile de iubire. E "raiunea
mai presus de raiune", cum i zice Sfntul Maxim Mrturi
sitorul, nelegnd prin ea nu o lege a cugetrii abstracte,
schematice, ci pe cea ipostaziat n comuniunea treimic
i n Fiul lui Dumnezeu ca Persoan de o plintate de via
care ntrece coninuturile de via ale oricrei persoane. Ea
st la baza faptei prin care Dumnezeu a creat lumea, o
susine i o conduce la fericirea n snul Lui. Ea e raiunea
iubirii unui Dumnezeu al Crui Fiu S-a ntrupat i S-a rstig
nit din mil fa de oameni, trind ca ipostas dumnezeiesc
al firii omeneti toate spaimele i chinurile morii. Ea are
nu numai mil, ci o bogie a milei, nelegnd prin ea bo
gia simirii, fr ca aceast simire s fie trit ca o for
care l stpnete fr voia Lui.

334

SPIRITUALITATE I COMUHIUHE N LITURGHIA ORTODOX

Mila Lui o cerem, ceea ce nseamn c depinde de voia


Lui s ne-o dea, adic s participe la durerea noastr. Dac
n-ar fi capabil de ea, n zadar I-am cere-o, dar dac n-ar fi
n aceast mil i voia Lui, iari I-am cere-o n zadar, cci
n acest caz n-am putea cere s triasc interior mila fa
de noi, sau ar tri-o fr voia Lui. Cu ct o cerem mai mult,
cu att artm c avem mai mult nevoie de mila unui
Dumnezeu personal i cu att Se milostivete El mai mult
de noi, contient de nevoia ce o avem de mila Lui.
Un Dumnezeu al milei e un alt Dumnezeu dect al lega
litii raionale, de nencovoiat. E un alt Dumnezeu dect al
mreiei aspre, al dreptii inflexibile, creia i este supus
el nsui, al stpnirii cu neputin de a se nmuia, al unei
stpniri care-I stpnete i pe care nu o stpnete, al
unei stpniri care nu poate fi obiectul celei mai nalte sl
viri pentru c nu e unit cu voia lui. E un Dumnezeu al mi
lei i al iubirii, Care e mai tare dect orice stpnire i pu
tere, al fermitii n delicatee, al slavei buntii cobor
toare la cei ce sufer. Pioi am golit slava, tria, dreptatea,
stpnirea de acest coninut al inimii, de aceast nsuire
care e mai presus de toate celelalte; ne-am mbibat de ad
miraie pentru mreia rigid, pentru stpnirea fr inim,
fr libertate, pentru mndria distanei. Le-am dat un con
inut rigid prin pcatul egoismului, micornd caracterul
nostru de persoan liber i dndu-ne o trstur pe jum
tate obiectual. i acestea le-am proiectat asupra lui Dum
nezeu, nenelegnd cum poate fi un Dumnezeu slvit n
mil, tare n iubire, stpnitor n vibraia liber a inimii la
durerile fpturilor.
Un Dumnezeu al milei e un Dumnezeu al libertii, un
Dumnezeu personal, n sensul plenar al cuvntului, iar lu
mea creat de El e o creaie liber a Lui, chemat la liberta
tea deplin a Lui, o lume druit unor fiine crora le poate
ajuta s scape, dac vor i ele, din strmtorri i s se
bucure de fericirea comuniunii chiar cu Sine nsui. Relaia

LITURGHIA CELOR CHEMAI

335

Lui cu lumea e o relaie a vieii, nu o relaie a repetiiei


moarte, cum e n lumea panteist construcia celor mai
multe sisteme filosofice schematice, abstracte. Omul cere
lui Dumnezeu mila, pentru c tie c El l poate ajuta i
vrea s-l ajute, iar de sine tie c poate fi ajutat, nefiind
supus unor legi implacabile. El tie c prin mil Dumnezeu
nu-1 umilete, cci El nsui sufer cu sine. De aceea perso
najele tragediilor eline triau tragicul total, pentru c se
micau ntr-un orizont filosofic panteist, neavnd cui cere
mila i neputnd fi scpate de legile implacabile, fatale ale
unei esene lipsite de libertate, supus unor legi inflexibile
ce se repet identic. A cere mila nu nseamn a se umili, ci
a se considera o fiin creat de un Dumnezeu capabil de
mil, creat de un Dumnezeu liber, pentru a crete prin iu
bire liber n comuniune cu El. n concepia cretin omul
e vzut la treapta de partener al lui Dumnezeu. ntre om i
Dumnezeu exist nite relaii oarecum umane sau care pot
deveni umane, ca ntre el i semenii si. Iar cine socotete
c se umilete cernd mil nu va avea nici el mil, socotind
c i umilete pe cei crora le arat mila. Relaiile ntre oa
meni devin n acest caz pur exterioare i deci pline de as
prime, dar i de neputin. Relaiile ntre ei se srcesc, de
vin rigide, schematice, supuse unor legi generale ca ntre
obiecte, chiar cnd sunt numite relaii de egalitate i drep
tate. "Supra-omul" lui Nietzsche, prin arogana i cruzimea
lui, e mult inferior omului complex i bogat n coninut su
fletesc i puternic n voin i mil. La fel, Dumnezeu cel
milostiv e infinit mai vrednic de slav dect o esen in
contient, guvernat de legi monotone. El e tare, pentru
c dispune i de voin.
n aceast mil i iubire a lui Dumnezeu mai presus de
orice nelegere, e dat fora ce ine pe oameni n unitate
interioar, care face lumea din afar s slujeasc acestei
uniti. n mila lui Dumnezeu e dat i capacitatea Lui de
asumare a firii noastre capabile de cruce, deci capacitatea

336

SPIRITUALITATE l COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

de a realiza unitatea interioar desvrit, dar neconfun


dat, ntre Dumnezeu i oameni i, prin ei, ntre Dumnezeu
i natura cosmic. Nu legile rigide sunt la temelia unitii,
ci iubirea lui Dumnezeu; i unitatea ntre toate nu e desti
nat s rmn la nivelul acestor legi, ci ea devine o uni
tate interioar n care umanitatea i cosmosul sunt trans
figurate duhovnicete de Dumnezeu. Legile, cu asprimea lor,
s-au ivit ca o form minim de unitate, ca o form extrem
a ei, neliber, dup ce fpturile contiente au nceput s
foloseasc libertatea n chip egoist pentru slbirea unitii
dintre ele. Raiunea care ine i ea toate n unitate are Ia
temelia ei mila lui Dumnezeu, dar n mil raiunea i atinge
o form superioar i o putere superioar de a menine
unitatea ntre toate. "Buntatea lui Dumnezeu a acoperit
cerurile".
b)
nainte de a slobozi pe cei chemai, se face uneori
i o ectenie pentru cei adormii, care se ntemeiaz tot pe
mila lui Dumnezeu. Mila nu se poate limita numai la cei
aflai nc n viaa aceasta. Cernd mila lui Dumnezeu ctre
noi, cei vii, ne gndim s o cerem i pentru cei scumpi ai
notri, adormii n Domnul. La ei ne gndim i la Froscomi
die, dar i n alte cereri din Liturghie. Dar acum li se acord
o ectenie special.
De ce s-ar amna rugciunea pentru iertarea celor ador
mii, dintre rudeniile celor chemai, pn dup botezarea
lor? Ce vin au cei adormii c cei dintr-o rudenie cu ei nu
s-au botezat nc, sau nu se pot mprti din cauza unor
pcate personale grele? Dorina de a ajunge n comuniune
cu cei adormii ai lor, care vor fi iertai, i poate ndemna s
se boteze mai repede, sau s se pregteasc mai repede
pentru Sfnta mprtanie, prin pocina de pcatele ce i
mpiedic de la aceasta.
Prima cerere din aceast ectenie coincide cu a treia din
ectenia struitoare nfiat mai nainte: "Miluiete-ne pe
noi, Dumnezeule, dup mare mila Ta, rugmu-ne ie, auzi-ne

LITURGHIA CELOR CHEMAI

337

i ne miluete". n prima ei parte, cererea aceasta e luat


din psalmul 50, n care David a cerut lui Dumnezeu mila
iertrii pentru pcatul adulterului i al uciderii lui Urie.
Avnd s cerem iertarea celor adormii ai notri, ne rugm
pentru iertarea pcatelor noastre mai nti. Cci cum am
putea atepta ascultarea rugciunii noastre pentru iertarea
celor adormii ai notri, cnd noi nine suntem ntinai de
pcate i avem nevoie de mila i iertarea lui Dumnezeu?
Mila ce o cerem lui Dumnezeu pentru cei adormii ai notri
e totodat i o mil a lui Dumnezeu fa de noi. Cci nu
putem fi deplin linitii cnd i tim pe cei adormii ai notri
c au nevoie de iertarea lui Dumnezeu, i noi putem face
ceva pentru aceasta prin rugciunile noastre. Dar dac n-am
cere mai nti mila lui Dumnezeu pentru noi, ar nsemna c
ne socotim mai buni dect cei pentru care ne rugm, c ne
mndrim fa de ei, n faa lui Dumnezeu i a contiinei
noastre, socotind c noi n-avem lips de mila Lui. Prin aceas
ta rugciunea noastr s-ar face mai puin ascultat de Dum
nezeu. i cerem lui Dumnezeu mila, ca s ne putem ruga
pentru alii.
De abia dup ce preotul nal n numele nostru i al lui
aceast cerere lui Dumnezeu, i comunitatea credincioilor
rspunde cu un ntreit: *Doamne, miluiete", trece tot n nu
mele nostru i al lui la cererile propriu-zise pentru cei ador
mii, cu precizarea celor ateptate pentru ei de la mila lui
Dumnezeu. nti se roag pentru odihna sufletelor lor, pomenindu-i cu numele, i pentru iertarea a toat greeala lor
cea de voie i cea fr de voie. Nu pot avea odihn sufle
tele celor adormii att timp ct ele sunt chinuite de amin
tirea pcatelor svrite i nu primesc de la Dumnezeu un
semn al iertrii de aceste pcate. i se cere nu numai
iertarea pcatelor svrite cu voia, ci i a celor svrite
fr de voie, pentru c n-au pus n lucrare, spre ocolirea p
catului, puterea voii ce li s-a dat. Mergnd cu precizarea
mai departe, preotul se roag apoi pentru aezarea sufle- Spiritualitate i comuniune n Liturghia Ortodox

338

SPIRITUALITATE l COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

telor celor adormii acolo unde drepii se odihnesc. Se cere


adic o mprtire de odihna de care se bucur drepii, de
odihna comuniunii cu ei. Nu se poate odihni cineva n sine
nsui, n singurtatea sa, pn nu este primit n comuniu
nea celor drepi i, prin ei, n comuniunea cu Dumnezeu.
Cel lsat la o parte din aceast comuniune are motive s
cread c i se ntmpl aceasta pentru c e nevrednic de
acea comuniune, pentru c nu e capabil s comunice cu
adevrat i intim cu Dumnezeu i cu ceilali. De abia odih
na n aceast comuniune le d celor adormii asigurarea
deplin c au fost iertai, deci le poate odihni contiina.
Apoi, numai n leagnul dragostei altora se poate odihni ci
neva "n snul lui Avraam", unde se afl mpreun toi sfinii
i unde se bucur fiecare de mngierile celor muli. Cci
odihna aceasta nu e o odihn static, ci o comunicare de
atenii i de mngieri. "Snul lu Avraam", ca strmo al lui
Hristos ca om, e Hristos nsui, spune Sfntul Atanasie.
ntr-o alt precizare, preotul cere mila lui Dumnezeu ca
prin aceast mil s le fac parte de mpria cerurilor i
de iertarea pcatelor. E bine ca nainte de orice am voi s
cerem, s cerem nti mila lui Dumnezeu, sau dup orice
cerere am face, s artm c ateptm mplinirea ei de la
mila lui Dumnezeu. Acum se precizeaz c odihna pe care
o cerem pentru cei adormii nu este o stare negativ, de
neactivitate, ci o bucurie de mpria cerurilor, care e co
muniunea tuturor i e plin de toate buntile spirituale:
cunoaterea lui Dumnezeu Cel iubitor, frietate atent
desvrit, slav de care se bucur fiecare de la Dum
nezeu i de la toi, bogie spiritual desvrit. Odihna
aceasta e via, dar o via scpat de activitatea plin de
griji pentru cele ale trupului, pentru cele trectoare ale lu
mii acesteia. E o via n care gustm, simim, ne asimilm
toate buntile spirituale care se revars din Dumnezeu i
din comuniunea cu semenii cu care suntem unii n Dum
nezeu.

LITURGHIA CELOR CHEMAI

339

De acestea ns nu putem avea parte pn ce nu sun


tem iertai de pcate. Cci pcatele neiertate ne tulbur
contiina, ne opresc s privim cu ochii limpezi i netem
tori la cei aflai n mpria iubirii, stingheresc comuniu
nea deplin, care este esena mpriei cerurilor. Cnd ne
preocupm de cei adormii, accentul cel mai struitor l
punem pe cererea iertrii pentru pcatele lor, pentru c ei
nu mai pot face nimic pentru obinerea acestei iertri; nu
mai pot curi prin fapte bune drumul de la sufletul lor la
sufletul celor crora le-au greit. Cci nici ei nu mai au posi
bilitatea de a-i arta mila fa de cei nedreptii de ei,
care poate au suferit din pricina lor urmri ce dureaz nc,
nici aceia nu mai au nevoie de faptele lor de milostenie.
i aceast stare de neputin a lor nu trezete, mai mult
dect starea celor din via, mila noastr? Dac noi avem
nevoie de mila lui Dumnezeu, cum n-ar avea cu att mai
mult ei? De aceea ne rugm pentru cei adormii, cernd
mai nti mila lui Dumnezeu fa de noi. Mila lui Dumnezeu
fa de noi mic cu att mai mult mila noastr fa de cei
adormii, legai oarecum n neputina lor. n mila noastr
fa de ei, ca fa de unii semeni aflai n extrem neputin
, se mic vibraia cea mai autentic uman. Ei sunt ntr-un
fel oarecare n groapa unei extreme mpuinri a existenei,
n mila noastr fa de ei se pune n micare coarda cea
mai sensibil a omenescului nostru.
De aceea nlm cererea iertrii lor de pcate ctre
Hristos, mpratul cel fr de moarte i Dumnezeul nostru,
cci n calitate de mprat al existenei, care e una cu cea
de mprat nemuritor, El le poate da iertarea ca ridicare din
puintatea existenei, din groapa existenial n care se g
sesc. Hristos e mpratul cel fr de moarte i ca om prin
nvierea Lui din mori; umanitatea Lui s-a umplut n aceast
desvrit unire cu Dumnezeu de toat plintatea vieii,
care ca atare este i fr de moarte. Dar triete ca om i
mila faf de fraii Si. Hristos iertndu-le pcatele, i ridic

340

SPIRITUALITATE l COMUNIUliE N LITURGHIA ORTODOX

la comuniunea cu Sine, la bucuria n El de plintatea Lui de


viat, deci i de nemurire. Unit cu o esen, ori te topeti
n ea, ori te plictiseti (Origen). Dragostea unei persoane,
cu deosebire a lui Dumnezeu, tine venic i e venic nou;
ea te odihnete n veci.
La aceast ntreit cerere, comunitatea credincioilor nu
rspunde numai cu un "Doamne, miluiete" nedefinit, ci cu
"D, Doamne", adic: Revars, Doamne, peste ei bogia ne
sfrit a mpriei i a vieii nemuritoare i odihna n ea.
Aceste cereri preotul le ncheie cu o rugciune n care
se arat i mai n amnunt cele cerute de la Dumnezeu
pentru ei. El cere lui Dumnezeu s odihneasc sufletele
adormiilor robilor Si, pe care i menioneaz cu numele,
"n loc luminos, n Joc de verdea, n loc de odihn, de
unde a fugit toat durerea, ntristarea i suspinarea". i o
cere aceasta adresndu-se lui Hristos prin cuvintele: "Dum
nezeul duhurilor i a tot trupul, Care ai clcat moartea i pe
diavol ai surpat i ai druit viat lumii Tale". "Locul luminat"'
e zona spiritual a nelesurilor totale i depline ale existen
ei, ale rostului ei, care iradiaz din soarele Hristos; "locul
de verdea" e zona spiritual a vieii pururea proaspete i
neobosite sau nevetejite, pentru c niciodat nu se mpu
ineaz; "locul odihnei, de unde a fugit durerea, ntristarea
i suspinarea", e vieuirea plenar, fr tirbiri, fr simirea
nici unei lipse. Cuvintele din urm sunt n Apocalips 21,
4. Expresia "locul de verdea"" e o aluzie la pomul vieii,
"ale crui frunze sunt spre tmduirea neamurilor" (Apoc.
22, 2) i care e mereu verde pentru c se afl lng rul i
apa vieii (Apoc. 22, 1). Iar expresia "loc luminat" i are te
meiul n Apoc. 21, 23, n care se spune c cetatea viitoare
a neamurilor "nu va avea trebuin nici de soare, nici de
lun, ca s o lumineze, cci slava lui Dumnezeu a luminat-o
i fclia ei este Mielul ". Blndeea i duhul de jertf ale Mie
lului vor descoperi i vor ntreine adevratul sens al existen
ei. Ele vor coplei i vor transfigura nu numai viafa inter-

LITURGHIA CELOR CHEMAI

341

personal a oamenilor, ci i cosmosul material, ca mijloc


de comunicare ntre ei, pierznd trstura de zid ntre ei,
de motiv de lupt.
Uscciunea morii sau a extremei putintti a existentei
va fi tmduit de apa pururea curgtoare i pururea proas
pt i nou a vieii. Cei ce vor fi aezai lng ea vor bea
din ea i se vor odihni n verdeaa ntreinut de ea, lng
pomul vieii i n lumina deplinei i nesfritei nelegeri ce
va iradia din plintatea de viat i de sensuri i din blnde
ea Mielului i din dragostea Lui, pe care El i-a dovedit-o
lsndu-Se ryunghiat pentru noi i retrind venic aceast
dragoste care a mers pn la jertf.
Viata aceasta deplin nu o poate da dect Cel ce a
clcat moartea, prin care se tirbea i se omora viata; Cel
ce a biruit pe diavolul care trgea creaturile contiente de
parte de Dumnezeu, izvorul vieii; Cel ce a druit pentru
veci viata infinit lumii, ncput n umanitatea Sa; Cel ce
le-a fcut acestea ca Unul ce e mai tare dect toate duhu
rile, fiind Creatorul lor, dar i dect trupul, pe care l-a putut
de aceea asuma, elibera de moarte i umple de viat pen
tru veci.
Dar ca s se poat odihni n lumina i dragostea Mie
lului i n verdeaa pururea proaspt a pomului vieii, cei
adormii au trebuin de iertarea a toat greeala. Cci
amintirea oricrei greeli neiertate e ca un ghimpe care je
neaz fiina lor, nengduindu-i deplina bucurie de viat. De
aceea se cere iertarea a toat greeala ce au svrit ei fie
cu cuvntul, fie cu fapta, fie chiar numai cu gndul. Cci
orice greeal a tulburat pe alii i-i poate menine n tul
burare, cum l-a tulburat i l tine n tulburare i pe cel ce a
svrit-o, stnjenind i deci mpuinnd viata i n cel ce a
greit, i n cei crora le-a greit, pn nu e iertat, i ca ata
re slbind dragostea unificatoare care susine fericirea n
mpria cerurilor, nimic impur nu poate intra n acea m
prie a iubirii avnd izvorul n Treime.

342

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

Iar n ecfonis, preotul afirm i mai direct credina c


Hristos nsui este 'nvierea i viaa i odihna adormiilor
robilor Ti". El e "locul luminat", "locul de verdea", "locul
de odihn", de la Care nu vine durere i ntristare i suspinare. Cci de la El vine numai dulcea, bucurie i fericire,
cci e numai dragoste i mngiere. El e apa i pomul vie
ii, el e Mielul care nu-i alung pe oameni ca o fiar, ci adu
n lng tronul Su de slav, dar de slava iubirii i a jertfei
pururea retrite pentru oameni, pe toi. Persoana lui Hristos
e lumina, viaa i odihna. Persoana Lui e lumina nelesuri
lor totale i nesfrite. Din ea izvorte viaa fericit i iubi
toare, pururea nou i nempuinat. El cu dragostea Lui ne
odihnete, cu blndeea Lui ferm alung orice grij i te
mere de la noi. Nu zicem nici numai c: "n Tine e nvierea,
viaa i odihna", ci Tu eti nvierea, viaa i odihna ador
m iilor robilor Ti", sau "Tu ca Persoan eti nvierea, viaa
i odihna". Persoana Lui e taina suprem care ne fericete,
Ea nsi este viaa, lumina, bucuria, odihna pentru cele
lalte persoane. i dei suntem "robi" ai lui Hristos, acest
Stpn Se face viaa noastr, nu caut s Se foloseasc de
a noastr. S-a fcut Miel blnd i jertfit la dispoziia noas
tr, ca s-L mncm i s ne facem ca El, unindu-ne deplin
cu El. Lui I se cuvine slava, nu unor locuri impersonale. Co
muniunea suprem a Persoanelor treimice e rul i apa vie
ii noastre, a dragostei dintre noi.
"C Tu eti nvierea i viaa i odihna adormiilor robilor
Ti (Pi.), Hristoase, Dumnezeul nostru, i ie slav nlm,
mpreun i Celui fr de nceput al Tu Printe i Prea
sfntului i Bunului i de via Fctorului Tu Duh". Hristos
este nvierea, viaa i odihna noastr pentru c e unit dup
fiin cu Tatl cel fr de nceput i cu Duhul Su de via
fctor. Dac Tatl nu are nceput, nu are nici sfrit, i
aceast via fr de sfrit o comunic nu numai Fiului
Su prin naterea dinainte de veci, ci i celor pe care-i nfiaz
datorit faptului c se unesc cu Fiul Lui cel Unul Nscut

LITURGHIA CELOR CHEMAI

343

devenit om. Dar nu o via impersonal fr de nceput i


face fericii pe alii, ci o Persoan, Care e Tatl prin exce
len al existenei. O via impersonal n-ar da via din
iubire unui Fiu i deci, o dat cu ea, fericirea; n-ar da via
unui Fiu la fel de contient din veci, deci capabil din veci
s triasc aceast fericire, ci unei forme de existen la fel
de impersonal, sau trector personal a vieii. Fiul cel per
sonal e viaa celor n care Se slluiete, pentru c e unit
dup fiin i cu Duhul de via fctor, adic cu Duhul per
sonal suprem, Care e fctor de via n libertate, sau druitor de via din dragoste unor alte persoane contiente
de aceast druire, nu iradiant fr voie al unei alte forme
de via neliber i incontient sau trector liber i con
tient. Duhul e deschiztorul suprem al nostru pentru via
a nemuritoare, curitorul nostru de pcatele egoismului;
EI ne aduce elanul vieii neobosite n comuniune.
Numai unui astfel de Dumnezeu personal, sau tripersonal, I se poate aduce slav i mulumire. Numai El Se
poate bucura de slava ce I se aduce, fiind contient de
acest act al nostru prin care l recunoatem ca plin de slav
i ne bucurm de El.
Adormiii sunt robii lui Hristos, cci sunt fpturile unui
Dumnezeu liber i tocmai de aceea i poate i mntui. Dar
cu toate c sunt robi, Hristos Se face nvierea i viaa lor,
unindu-Se cu ei. Prin aceasta Se face egal cu ei. Sunt robi
prin creaie, dar frai prin unirea Lui cu ei. Robi de pre
infinit, cci sunt ridicai la viaa etern n Dumnezeu prin
jertfa de valoare infinit a Fiului lui Dumnezeu. Robul valo
reaz ct s-a dat pentru el. i fiecare rob e valoros n parte.
De aceea fiecare e pomenit cu numele lui, nu toi la un loc,
ca o mas anonim. Cerndu-le acestea pentru scumpii
notri adormii, adncim n noi nine gndul la ele, dorina
dup ele, mai bine zis dorina de a ne uni cu Hristos n Care
le avem pe acestea. Cnd cerem lui Dumnezeu daruri pen

344

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOXA

tru alii, le primim i noi nine, pentru c le preuim i le


dorim ca bunuri de mare valoare.
n ncheiere, preotul cere lui Hristos pentru cei adormii
nu numai odihna, ci "venica odihn" i "venica pomenire".
"Venic odihn d, Doamne, sufletelor adormiilor robilor
Ti i le f lor venic pomenire". Iar cei de fa rspund,
cernd i ei "venica pomenire", de trei ori, lui Dumnezeu
cel n Treime, n amintirea crucii lui Hristos prin care a ve
nit via la toi cei ce cred n dragostea mntuitoare a Fiului
lui Dumnezeu, Care S-a jertfit pentru oameni. O poate cere
aceasta numai unui Dumnezeu, Care este: Tatl fr de n
ceput, deci i fr de sfrit; i Fiul Lui nscut din veci i
fr de sfrit, Care a dat prin nvierea trupului asumat de
El aceeai via venic, fr de sfrit, ntinznd aceast
via i la cei ce se alipesc de El prin credin; i Duh bun
i de via fctor, deci Duhul care nu-i poate dezmini bu
ntatea dnd o via trectoare, fiind din Sine venic de
via fctor.
Dar viaa aceasta venic o d Dumnezeu celor ce se
deschid prin credin Fiului Su, nviat ca om pentru veci,
numai dac se gndete la fiecare din ei cu numele lui, n
veci. Cci a pomeni pe cineva nseamn a trimite spre
acela un curent de via. Iar a-I pomeni nencetat i n veci
nseamn a trimite spre el un curent nentrerupt i venic
de via. A pomeni n veci nseamn deci a ine venic n
via pe cel pomenit. Cu ct pomeneti mai des i mai mult
pe cineva, cu att i devine mai familiar, cu att i ntip
reti mai mult n existena ta chipul lui viu.
i pomenirea deas a cuiva, mpreun cu voina de a-1
pomeni venic, este semnul unei iubiri care tinde s du
reze venic. Te obinuieti a te gndi la el permanent, nct
nu mai poi s exiti fr s-l pomeneti. Nu e iubire care
s nu se vrea venic i deci nu e fiin subzistent care s
nu vrea s fac nemuritor pe cel iubit i care s nu vrea s
rmn ea nsi nemuritoare, dar ntiprit de amintirea

LITURGHIA CELOR CHEMAI

345

celor pomenii i deci legat cu ei. "Iubirea, cum a demon


strat att de bine Gabriel Marcel, este o putere care nemu
rete; a spune: "eu te iubesc", nseamn a spune: "nu vei
muri"52. Dar iubirea aceasta pe de o parte poart un curent
de viat spre cel iubit, pe de alta se hrnete din credina
n Cel nemuritor. Atunci Cel venic existent i venic iubi
tor, deci Dumnezeu, Se ndur s tin venic n amintire i
deci i n viat pe cineva. Nu poate Dumnezeu lsa s dis
par n neant pe cel la care Se gndete cu iubire. Dar i
noi, cernd lui Dumnezeu ct mai des pomenirea celor
dragi ai notri, l putem face pe Dumnezeu ca din mil i
iubire fat de noi s-i ntind mila i iubirea i fat de cei
pe care-i cerem pomenii de El. n afar de aceasta, pome
nindu-i ct mai des i putem tine aproape nencetat n
amintire, sporindu-ne iubirea fat de ei. i numai dac vom
exista venic i noi, i vom putea tine i pe ei venic n
amintire, cernd i lui Dumnezeu s-i pomeneasc venic.
Astfel cnd cerem "venica pomenire" a celor dragi ai notri
de ctre Dumnezeu, mrturisim c vom dura i noi n veci
prin Dumnezeu i-I cerem aceasta, ca s ne putem bucura
de existenta lor i de iubirea ntre noi i ei, venic.
A pomeni pe cineva n veci nseamn a tine numele lui
neuitat n memorie, deci, ntr-un fel, n fiina proprie. i
prin nume, a-1 tine pe acela nsui legat de fiina noastr.
Cnd numele rostit nu se ndreapt spre un gol, ci spre
cineva, i acel cineva se simte atenionat prin numele lui
rostit de cineva, se simte i el micat, deci ntrit n viat
de ctre cel care-1 pomenete.
Persoana e fiina care e tinut minte de alte persoane
i tine minte cu deosebire alte persoane. De aceea are i
un nume. Numele meu sunt eu pentru alii. Pentru mine
sunt "eu". O persoan nu vrea i nu poate uita n veci alt
persoan i nu vrea s fie uitat n veci. Se arat n aceas
52. La P. Evdokimov, op. cit., p. 50.

346

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

ta c persoanele sunt destinate s existe n veci. Deci i


Dumnezeu dac exist n veci, nu poate uita n veci per
soanele. Humai animalele i lucrurile se uit. Dumnezeu va
uita n veci pe cei ce nu au fcut voia Lui i nu s-au cit de
aceasta. Faptul c cerem s-i pomeneasc n veci pe cei
scumpi ai notri nseamn c-I cerem o pomenire care-i
fericete. ntr-un fel Dumnezeu i tie i pe cei ce nu au
crezut n El i nu au fcut voia Lui. Prin aceasta i tine i pe
ei n existent, dar nu n fericire, ci ntr-o existent slbit
i nefericit. El le zice acestora: "Duceti-v de la Mine", nu:
pierii". El i tie, dar nu Se gndete la ei. Aceasta nseam
n c nici o persoan nu piere total. Chiar faptul c nu pu
tem uita niciodat rul fcut de noi vreunei persoane, dac
nu ne iart, este o dovad c dorim s fim iertati cndva de
persoana creia i-am fcut ru i c deci ea pstreaz, pen
tru contiina noastr, o existent venic, dar c i noi
avem o existent venic neuitat de ea.
Dar numai Dumnezeu poate tine pe cineva venic n
memoria Sa, iar noi o putem face numai unii cu Dum
nezeu. Cci numai Dumnezeu e venic existent prin Sine,
pe cnd noi putem dura venic numai unii cu Dumnezeu.
Cnd noi vrem s inem venic minte pe cineva, artm prin
urmare c vrem s trim venic, ceea ce nu se poate dect
prin Dumnezeu. Deci ne manifestm credina n venica
existent a lui Dumnezeu cel personal i a noastr n El.
Dar preotul nu cere numai lui Dumnezeu s-i pome
neasc pe cei adormii, ci exprim i voina de a fi pome
nii de cei vii, "din neam n neam": *Pomenirea lor din neam
n neam ". Prinii vor transmite copiilor lor pomenirea p
rinilor lor i aa mai departe. Dac nu vor putea fi reinute
numele lor n mod deosebit, e o datorie lsat de o gene
raie celei urmtoare de a-i pomeni mcar cu titlul general
de "strmoi". Suntem datori s inem n noi pomenirea
naintailor, a prinilor, a frailor, a strmoilor, n voina de
a-i ntlni pe toti, de a fi cu tofi n mprfia cerurilor, ca o

LITURGHIA CELOR CHEMAI

347

prezent vie, neuitat, a ntregului trecut, a ntregii istorii n


ceea ce au avut bun factorii ei umani. Aceast pomenire d
o valoare venic realizrilor bune din istorie, nimic nu se
va pierde n uitare, totul va fi retrit i adncit venic n
semnificaia sa ntr-o viat etern. Pomenind pe strmoi,
ne artm recunotina fat de cei prin care Dumnezeu ne-a
adus la existent.
Dar o dat ce urmaii din prima sau a doua generaie i-au
pomenit pe naintai i au cerut lui Dumnezeu s-i pome
neasc, dup numele lor, iar "strmoii", n general, rmn
distinci n veci dup numele lor n amintirea lui Dum
nezeu, cci urmaii din prima i a doua generaie vor ruga
pe Dumnezeu s-i tin n venica Lui pomenire dup nu
mele lor, urmaii din generaiile viitoare i readuc lui Du
mnezeu numai cererea de a nu uita pe cei pentru care ante
cesorii lor s-au rugat s-i tin n memoria Lui cu numele.
Cererea adresat lui Dumnezeu de a pomeni dup nu
mele lor n veci pe cei adormii, afirm credinfa n persis
tenta etern a fiecrei persoane prin pomenirea ei venic
de ctre Dumnezeu. E afirmat cu hotrre identitatea
etern a fiecrei persoane, i aceast identitate etern nu
poate fi susinut dect de Dumnezeul personal, identic i
El n venicie. Humai o Persoan identic preuiete per
soanele n identitate a lor. Cci meninerea celorlalte per
soane n memoria unei persoane, i deci credina n per
sistena lor etern, depinde de identitatea proprie. O per
soan uman ce le ine pe acelea n amintire arat c va
rmne venic identic, i prin aceasta afirm venicia cu
adevrat personal a lui Dumnezeu, Care nu poate exista
fr mil i fr dragoste etern fa de persoanele create
de El.
Cernd lui Dumnezeu pomenirea venic a unor per
soane, artm nu numai valoarea etern a acelor persoane
i voina noastr de iubire netrectoare a lor, ci i rspun
derea noastr pentru eternitatea lor fericit; afirmm c i

348

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

de noi depinde eternitatea lor fericit. Ne gndim la pri


virea cu care ne vor ntmpina venic dac nu vom fi fcut
i noi ceea ce putem pentru asigurarea sau sporirea lor n
fericirea etern. De aceea se spune n Viaa Sfntului Pahomie c sufletul este ntmpinat cnd iese din trup n primul
rnd de rudeniile lui.
Natura nu menine aceleai individuatiuni, cci este in
diferent fat de ele, i acelea nu-i dau seama de valoarea
existentei lor; natura menine numai specii identice, n ba
za unor legi crora le este supus fr voia ei.
Teoriile incarnationiste au o poziie ambigu, neclar n
problema persoanelor, conform cu doctrina lor ambigu
n privina caracterului personal al esenei fundamentale a
realitii. Individuatiunile rencarnate nu au contiina iden
titi lor, pentru c nu au o astfel de identitate. Aceste
teorii nu sunt n stare s ne spun clar ce se menine din
fostele ncarnri ale unei individuatiuni. Se menine un eu
identic? Dar atunci, de ce nu e contient de sine n toate
ncarnrile sale? De cele mai multe ori ele afirm rencar
nrile nu numai n cadrul aceleiai specii, ci le extind din
colo de grania aceleiai specii umane, n animale, sau n
fiine superioare, pn la contopirea lor n esena funda
mental, ca s porneasc din nou irul rencarnrilor, nce
pnd de la cele mai strict materiale.
Nu vedem aici o deosebire clar ntre esena funda
mental i natur; totul este supus unei legi ciclice de ve
nic manifestare a esenei fundamentale n unele indivi
duatiuni trectoare, identice ca specii, sau n esena lor ge
neral, dar nu ca persoane.
Persoanele destinate a rmne n veci nu pot fi dect
creaturile libere ale unui Dumnezeu personal, nu emana
iile nelibere ale unei esene supuse acelorai legi.
Cum mai poate cere i cui poate cere aderentul unei
astfel de teorii "venica pomenire" a unor fiine dragi? Mai
poate cere pomenirea unor astfel de persoane cu numele

LITURGHIA

celor chem ai

349

lor, cnd o dat cu noile lor reincarnri i schimb i nu


mele? Permanena numelui indic permanena persoanei.
Numai persoanele cernd venica pomenire pe nume a
unei persoane, afirm valoarea ei etern n identitatea ei
proprie. i numai persistena persoanelor explic i nte
meiaz iubirea ntre ele. Plantele n-au nume proprii i nici
animalele nu sunt distinse n cadrul speciei dup numele
lor, de ctre o mare comunitate, ci cel mult de una sau
dou persoane care le au ntr-o apropiere deosebit. Ele nu
se recomand din proprie iniiativ, altor i altor oameni,
cu att mai puin ntre ele. De aceea ele nici nu sunt desti
nate s rspund oricui cnd sunt chemate pe nume.
Omul se trezete de timpuriu la identitatea contient
a sa, prin contiina ce o ia despre numele cu care e che
mat. De aceea s-a spus de ctre unii teologi c nsi adu
cerea lui la existen de ctre Dumnezeu e i o venire a lui
la existen prin chemarea lui pe nume de ctre o alt per
soan, i anume de ctre Persoana suprem, creatoare. Un
temei pentru aceasta s-ar putea vedea n faptul c e posi
bil ca i copilul s rspund n sinea lui la chemarea pe
nume nc nainte de a putea vorbi, ndat ce a auzit de
mai multe ori c e chemat cu un anumit nume, destinat lui.
c)
Dup ecteniile pentru cei adormii, urmeaz ieirea
celor chemai, care se face i ea printr-o ultim rugciune
pentru ei. n primele cinci-ase veacuri ieeau pe rnd cele
dou clase de catehumeni (sau cei chemai), adic cei care
aveau nc de urmat un curs de instruire n nvtura
Bisericii i cei n preajma botezrii, i cele trei clase de pe
niteni. n textul actual al Liturghiilor bizantine figureaz
numai rugciuni pentru cele dou categorii de catehumeni.
Dar rugciunea pentru cei care aveau s se boteze la Pati
s-a pstrat numai n "Liturghia Darurilor nainte sfinite:
"Ci suntei pentru luminare (pentru Botez), apropiai-v.
Rugai-v, cei pentru luminare". "Scopul participrii catehumenilor la Sfnta Liturghie mrginindu-se la instruirea lor n

350

SPIRITUALITATE I COMUHIUHE

n LITURGHIA

ORTODOX

adevrurile credinei i de via cretin, nu mai era nici un


motiv s rmn mai departe n biseric, la Taina Sfintei
Jertfe"^.
Preotul Petre Vintilescu gsete c acest ritual de ieire
a catehumenilor nu mai are nici un sens: "Fapt este c
acest ritual nemaicorespunznd nici unei realiti din viaa
bisericeasc actual, el rmne nu numai fr neles pen
tru credincioi, dar chiar fr obiect pentru liturghisitori,
care sunt obligai s se roage (n tain) ca Dumnezeu s
fac vrednici de baia Botezului o categorie inexistent de
asisteni, pe care mai nainte i-a ndemnat la rugciune, iar
dup aceea, la plecarea capetelor, la ieirea din biseric.
Deci, dei n favoarea meninerii ritualului de la finele Litur
ghiei catehumenilor s-au fcut diverse consideraii senti
mentale, totui nu se poate contesta caracterul ei anacro
nic i c, gsindu-se golit de sens, prezena lui n Sfnta
Liturghie de astzi nu este dect efectul unei legi sau al
unui proces mecanic de aa zis "succesiune ereditar litur
gic"54.
Dar aceasta ar nsemna s nlturm i numele de "Li
turghia catehumenilor", sau "a celor chemai".
Noi socotim c nu numai consideraii istorice pledeaz
pentru meninerea acestei rugciuni de ieire a celor che
mai, n Liturghie, ci i unele ntemeiate pe realiti cu totul
obiective. Cei chemai ncep s devin i astzi o categorie
real. Au aprut din nou persoane care n-au fost botezate
ca mici copii, dar care, trind alturi de credincioii care
frecventeaz biserica, intr i ei uneori n ea, i aceasta i
poate determina cu vremea s se boteze. S-au nmulit
apoi indiferenii de diferite grade care intrnd uneori la o
Liturghie se trezesc la credin, dar nc nu sunt pregtii
pentru Sfnta mprtanie. Desigur, prin aceste cuvinte nu
53. Fr. F. Vintilescu, op. cit, p. 194.
54. Op. cit., p. 195.

LITURGHIA CELOR CHEMAI

351

li se mai eere nici acestora o ieire propriu-zis din biseric


n acest moment, cci e bine ca ei s cunoasc pn la
sfrit ceea ce se svrete n Sfnta Liturghie. Dar ei
ncep din acest moment o separare luntric de cei ce vor
nelege i vor primi cu inima cele ce se vor svri n con
tinuare.
ntr-un fel oarecare aceti "chemai" "ies" din rul vieii
liturgice care-i duce pe cei credincioi pn la unirea cu
Hristos prin Sfnta mprtanie, dei n alt fel ei rmn i
privesc, pn la un grad, care poate deveni tot mai accen
tuat, particip la el.
Apoi, cuvntul "cei chemai, ieii" poate rsuna ca un
avertisment pentru o mare parte din toi participanii la
Sfta Liturghie.
Muli se pot ntreba: e bine s rmn eu n aceast
stare de nevrednicie de a m mprti cu Trupul i Sn
gele Domnului? Oare am ajuns eu destul de departe, ca s
nu fiu n realitate unul dintre cei ce se despart de cei mai
naintai n Hristos? Contiina trezit n ei, c sunt nc n
categoria celor ce ar trebui s ias, sau c nu sunt vrednici
s se mprteasc, i poate face s intre n miezul mis
terului liturgic. "Anumite texte biblice se refer la impor
tana ce se acord ditototdeauna intrrilor. Cel ce tie s
intre i s ias "cu vrednicie" este capabil s in n minile
sale destinaia sa i a lumii'55. A nu fi contient c nu eti
vrednic s te afli undeva, nseamn a nu fi n stare s-i
simi lipsurile, deci s te strduieti spre depirea lor.
Astfel, ntr-un anumit sens, fiecare participant la Sfnta
Liturghie se poate simi un -chemat" i un "ndemnat- la o
"ieire" din pretenia c e un credincios deplin. Dar, pe de
alt parte, toi cei ce sunt botezai i nu sunt oprii de du
hovnic s se mprteasc, pot nainta la acest final, iar
ceilali pot asista numai pn la sfritul Sfintei Liturghii,
55. P. Evdokimov, op. cit, p. 59.

352

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

simindu-se Inc numai chemai, deci datori "s ias" din


categoria celor ce se pot mprti. Unii sunt astfel numai
n stare de chemai, alii de chemai-credincioi, alii de cre
dincioi, dei subiectiv i cei din urm se pot simi credincioi-chemai. Dumnezeu are nlimi nesfrite. Chiar cei
unii cu El se simt chemai s urce i mai sus, sau nc inca
pabili de a urca mai sus, cum a artat Sfntul Grigorie de
riyssa. ntr-un fel, i credincioii se pot simi nc n stare
de catehumeni, n sens larg in faza de nvtur.
n rugciunea ultim pe n ru cei chemai, acetia sunt
ndemnai nti ei nii s se roage: "Rugai-v, cei chem ai
Domnului". Apoi, adresndu-se celor credincioi, preotul i
invit s se roage mpreun cu el pentru cei chemai. Rug
ciunea pentru cei chemai nu poate avea efect deplin dac
acetia nu se roag i ei pentru ei nii: Cei credincioi
pentru cei chemai, Domnului s ne rugm". S-ar putea n
elege aceasta i cnd s-ar socoti c n biseric sunt numai
credincioi, n sensul c cei credincioi se roag pe de o
parte pentru ei nii, ca unii ce se afl nc, ntr-un fel oare
care, pe o anumit treapt din faza chemrii, n alt fel, n
faza credinei. nti se cere ca "Domnul s-i miluiasc pe
dnii" (pe cei chemai). Apoi se cere lui Dumnezeu s-i
specifice mila, nti: ca s-i nvee pe dnii cuvntul ade
vrului"-, apoi: "s le descopere lor Evanghelia dreptii".
Acestea sunt cele de trebuin n mod special pentru cei
chemai. "Cuvntul adevrului" este coninutul nvturii
pe planul cunoaterii; "Evanghelia dreptii" este solia care
ne arat cum Hristos "S-a fcut dreptate pentru noi" (I Cor.
1, 30), sdind n noi dreptatea Sa, ca s putem avea o vie
uire alctuit din toate virtuile.
Dar i cei credincioi, dei au auzit mai nainte i
"cuvntul adevrului" i "Evanghelia dreptii", nu au neles
nc suficient sensul nvturii i nici nu li s-a fcut vdit
n inim dreptatea ce ne-a adus-o Hristos i nu au naintat
destul pe calea asimilrii ei. Dar i mai puin le-au neles

LITURGHIA

celor chem ai

353

cei chemai propriu-zis. De aceea urmeaz cele patru cereri


pentru catehumeni, nsoite de desfacerea celor patru pri
ale antimisului. Aceasta nseamn c nainte de a iei ei
dintre credincioii ce vor nainta n trirea misterului mn
tuirii noastre realizat prin cruce, prin nvierea, prin nlarea
lui Hristos i, eventual, prin mprtirea de Trupul i Sn
gele Lui, dup prefacerea pinii i vinului n ele prin cobo
rrea Duhului Sfnt, li se d i lor un cuvnt i un semn al
acestei Taine, dar nu sunt dui pn la capt sau pn la o
trire adevrat n descoperirea nelesului Evangheliei
dreptii.
O dat cu ndemnul: "rugai-v, cei chemai. Domnului",
se desface partea de miaznoapte a antimisului; la: "cei
credincioi, pentru cei chemai, s ne rugm, ca Domnul
s-i miluiasc pe dnii", se desface partea de miazzi. Prin
acestea a nceput s se pregteasc descoperirea scenei
nmormntrii Domnului, dar nc nu s-a descoperit deplin.
De abia la cuvintele: "s-i nvee pe dnii cuvntul adev
rului, cnd se desface partea dinspre apus, i la cuvintele:
"s le descopere lor Evanghelia dreptii, se descoper
propriu-zis scena nmormntrii Domnului, artndu-se i
celor chemai ca n zare rstignirea i nmormntarea Lui
pentru mntuirea noastr. n aceasta se cuprinde "cuvntul
adevrului" sau nelesul adevrat al existenei noastre,
destinat s ajung la mntuirea de moarte i la desvri
rea ei, prin nfierea de ctre Dumnezeu, datorit ntruprii,
rstignirii i nmormntrii Domnului. i n aceasta se cu
prinde "Evanghelia dreptii". Acest neles rezult din antimisul care ne nfieaz descoperit nmormntarea Dom
nului. Cci din mormntul Domnului a rsrit viaa Lui ca
izvor al vieii noastre desvrite; unit cu mormntul Lui se
va preface i mormntul nostru n loc de trecere ctre viaa
n Hristos, dup ce EI a prefcut mormntul Su, din loc de
descompunere sau de trecere spre existena extrem de
mpuinat a fiinei, n cmar a vieii nviate i de nou
- Spiritualitate i comuniune n Liturghia Ortodox

354

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

odrslire a vieii noastre din viaa dumnezeiasc, cea care


nu poate fi nimicit de nimic i din care se nnoiete viaa
noastr.
Mormntul Domnului, n care vor intra cei chemai i
din care se vor nnoi, pentru existena pmnteasc i pen
tru cea de dup moartea cu trupul, n suflet, iar la sfritul
chipului actual al lumii i n trup, este Botezul. De aceea,
ct sunt ei nc n biseric li se descoper mormntul Dom
nului, ca o chemare spre moartea lor cu Hristos, prin Bo
tez. Cci prin Botez se vor uni cei chemai cu Hristos, sau
cu trupul Lui sobornicesc care este Biserica, cu trupul tai
nic al Domnului constituit din toi cei ce au murit cu Hristos
prin Botez, ridicndu-se la viaa netrectoare a Lui. De
aceea, dup desfacerea deplin a antimisului, ca chip al
mormntului Domnului, adunnd preotul cu buretele, spre
mijlocul lui, sau spre centrul lui, toate firimiturile aproape
invizibile de pe antimis, ca pe cei ce nu sunt nc adunai
n Hristos prin nmormntarea cu Domnul, sau prin Botez,
zice: "ca s-i uneasc pe dnii cu sfnta Sa soborniceasc
i apostoleasc Biseric". Moartea vieii de sine, nu din
scrba de via, ci din voina de a o jertfi cu Hristos pentru
a vieui cu El, e pricin de unire n unicul trup comunitar al
lui Hristos. Cci cel ce vieuiete cu Hristos vieuiete m
preun cu El pentru toi cei ce fac parte din acelai trup.
Aceste cereri pentru cei chemai le ncheie preotul cu
cererea cu care ncheie i celelalte ectenii. n ele roag pe
Dumnezeu s le fac pn la urm i lor parte, prin harul
Lui, de aceleai bunti ale Sale, dar ntr-o ordine puin
schimbat, cci acum cere nti mntuirea i mila Lui pen
tru ei i apoi aprarea (de vrjmai, de ispite), i nu invers,
ca n ecteniile pentru toi de la nceputul Sfintei Liturghii.
Acetia au nevoie nti de mntuire i mil: Mntuiete,
miluiete, apr i-i pzete pe dnii, Dumnezeule, cu ha
rul Tu". Dup aceasta, preotul i invit pe cei chemai s-i
plece capetele Domnului: "Cei chemai, capetele voastre

LITURGHIA CELOR CHEMAI

355

Domnului s le plecai". E gestul prin care omul ateapt


revrsarea buntilor cereti peste el. E gestul prin care
manifest contiina c are trebuin de darurile de sus ale
lui Dumnezeu i c n parte nu e nici el n afar cu totul de
mila lui Dumnezeu i de mprtirea de darurile Lui, chiar
dac nu este nc botezat. E un gest de smerenie fa de
Dumnezeu. Cel ce st drept arat c nu ateapt nimic de
la altul i are totul de la sine. Fcnd acest gest de plecare
a capului n faa lui Dumnezeu, ei l ntresc cu cuvintele:
"ie, Doamne". Ai Ti suntem i noi, dei nc nu suntem
botezai, ie ne plecm, de la Tine ateptm mntuirea i
toate cele de trebuin. A se pleca lui Dumnezeu nu n
seamn a cuta n jos, a se ntoarce de la cele de sus, ci a
manifesta contiina c de la Cel de sus ateptm toate, c
nu suntem noi pe treapta suprem a existenei, c nu avem
de la noi viaa pmnteasc, nici nu o ateptm de la noi
pe cea venic.
Ct stau cu capetele plecate, preotul se roag lui Dum
nezeu n tain pentru ei, dar adresndu-I-se acum lui Dum
nezeu la persoana a doua, deci n mod mai intim; lui Dum
nezeu, Care locuiete ntru cele de sus, deci e de fapt mai
sus de ei i mai sus de toate, dar totui privete spre cei
smerii, ba a dovedit c are atta atenie fa de neamul
omenesc, c a trimis pe nsui Fiul Su spre mntuirea lui,
smerindu-Se El nsui i nvndu-ne s ne smerim, artndu-ne c prin smerenie curg de la Dumnezeu darurile vieii
dumnezeieti. Deci preotul l roag pe Dumnezeu s caute
spre cei chemai, care i-au plecat capetele naintea Lui, i
s-i nvredniceasc de cinci bunuri: "nvrednicete-i pe dnii
ia vremea potrivit, de baia naterii celei de a doua, de
iertarea pcatelor: de vemntul nestricciunii; unete-i pe
dnii cu sfnta Ta soborniceasc i apostoleasc Biseric
i-i numr pe dnii cu turma Ta cea aleas ".
Aceast rugciune preotul o ncheie cu ecfonisul n
care cere lui Dumnezeu ca i cei ce nu sunt nc botezai

356

SPIRITUALITATE I CONUniUTiE Ti LITURGHIA ORTODOX

s ajung s slveasc pe Dumnezeu pentru darurile primi


te de ei, care se cuprind n mntuirea lor, ca i cei botezai:
"Ca i acetia mpreun cu noi s slveasc preacinstitul i
de mare cuviin numele Tu: al Tatlui i al Fiului i al
Sfntului Duh, acum i pururea i n vecii vecilor. Amin ".
Cei ce slvesc pe Dumnezeu Cel n Treime, n deplin cu
notin, l slvesc pentru c triesc bucuria de a fi n co
muniune cu comuniunea de dragoste a Persoanelor supre
me. Cel ce slvete pe Dumnezeu are o bucurie n el n
sui. La tot binele ce se d de Dumnezeu oamenilor acetia
rspund cu slvirea Lui, pentru c gust dulceaa acestui
bine. Dar aceasta e i darul ntors de ei lui Dumnezeu, in
diferent n ce s-ar concretiza el. Cei druii lui Dumnezeu
cu linite, ntorc lui Dumnezeu linitea de care se bucur ei
nii. Cei druii lui Dumnezeu cu darul rugciunii, ntorc
lui Dumnezeu rugciunea care-i ndulcete nti pe ei nii.
Cei mntuii l vor proslvi n veci i n mod mereu sporit
pe Dumnezeu cel n Treime, druindu-se n ntregime i cu
desvrire Lui, o dat ce au fost druii ei nii cu viata
desvrit.
"Cci acesta este, zice Cabasila, pretutindeni scopul
nostru: s slvim pe Dumnezeu"56. Iar Sfntul Pavel a spus:
"Toate s le facefi spre slava lui Dumnezeu" (I Cor. 10, 31).
Sfntul Ioan Qur de Aur, dndu-i sufletul Domnului ntr-o
biseric ruinat, n vreme de iarn, cnd era dus de garda
imperial n exil, a rostit cuvintele: "Slav ie, Doamne,
pentru toate, slav ie".
O dat cu rostirea cuvintelor: "Al Tatlui i al Fiului i al
Sfntului Duh, acum i pururea i n vecii vecilor", preotul
face semnul crucii cu buretele deasupra Sfntului Antimis.
Prin acest semn se arat c motivul pentru slvirea Treimii
l au cei chemai i cei credincioi n crucea primit pentru
noi de Fiul lui Dumnezeu, pe care Treimea a legat-o de
56. Sf. Micolae Cabasila, op. cit., col. 417.

LITURGHIA CELOR CHEMAI

357

Sine. n aceasta S-a i revelat de altfel, n plintatea dragos


tei ei, Treimea. Cci dac n-ar fi venit Fiul n lume i n-ar fi
adus jertfa suprem Tatlui prin trupul asumat i n-ar fi
fcut prin aceasta trupul Su mijloc de revrsare a Duhului
Sfnt al Su peste noi, n-am fi cunoscut Treimea, nici iu
birea Ei fa de noi. Buretele ne aduce aminte de suferina
pn la epuizare a Domnului pe cruce, dar el nseamn i
tergerea pcatelor noastre prin cruce, sau i adunarea
noastr a tuturor n mormntul sau n sngele Domnului,
care ne unete, cu dragostea prezent n el i rspndit
prin vrsarea lui, pe toi cu El i ntre noi.
Acum diaconul i invit pe cei chemai s ias: "Cei che
mai, ieii". Dac aceast invitaie nu se adreseaz unor
nebotezai, ea se adreseaz contiinei celor ce nu sunt
pregtii pentru Sfnta mprtanie, sau duc o via de
pcate, ca s se considere deosebii de cei care duc o via
de adevrai credincioi. Dar n aceast stare se pot consi
dera chiar i cei mai credincioi, cei mai naintai n vieui
rea lor cea dup Hristos. Repetarea invitaiei nc de dou
ori poate s fie o urm a ieirii pe rnd a mai multor cate
gorii de catehumeni sau de peniteni, n primele secole.
Acum poate s se adreseze celor ce se afl pe diferite
trepte n vieuirea lor din Biseric: nti, celor apsai de
pcate grele, al doilea, celor cu pcate obinuite, al treilea,
celor nemulumii cu starea n care se afl, orict ar prea
de naintat celor ce-i cunosc. A patra oar, porunca ieirii,
adresat celor chemai, este i mai categoric prin forma ei
negativ: "Ca nimeni din cei chemai s nu rmn". E o
struitoare invitaie la cercetarea contiinei, care i face i
pe cei ce-i par fr pat s se examineze dac nu cumva
nu sunt chiar att de fr pat i dac nu cumva e necesar
s ias din ea.
Un alt sens al acestei invitaii ni l-ar putea da i cuvn
tul grec "TtpoXOetE", care n mod principal nseamn: "venii
n fa", "ieii nainte", deci nu "ieii" pur i simplu. Invitaia

358

SPIRITUALITATE I COMUTfIUHE H LITURGHIA ORTODOX

n acest sens s-ar putea adresa azi nu celor nebotezai, ci


celor ce nu s-au hotrt nc la trecerea deplin ntre cre
dincioi: Venii spiritual ntre credincioi, venii n rndurile
din fat ale lor.
Dar cuvntul "cei chemai, ieii" mai poate lua azi i un
sens profetic. Frin el Biserica poate exprima datoria ei de a
se ridica la un viitor n care va face iar misiune mai inten
siv i va avea catehumeni. Iar cuvntul poate avea nc un
sens eshatologic, exprimndu-se prin el c cei ce rmn n
stare de chemare, dar nu s-au hotrt la o via de adev
rai credincioi, vor fi poftii la Judecata din urm a lui
Dumnezeu s ias dintre cei ce vor rmne n mpria
cerurilor, n calitate de credincioi (Mt. 24, 12). S-ar scoate
astfel din nou n relief orizontul sau perspectiva eshatologic a Sfintei Liturghii.
n orice caz, ectenia pentru cei chemai e bine s fie
meninut i pentru c Ia nceput n adunrile cretine de
cult aducerea jertfei euharistice era precedat de o lucrare
de propovduire serioas, i Biserica ar trebui s revin din
nou la aceast practic. E necesar s se revin la ceea ce
se spune n Faptele Apostolilor 2, 42: "i struiau n nv
tura Apostolilor, n mprtire, n frngerea pinii i n ru
gciune".
Timpul nostru i tradiia apostolic ne cer s nu redu
cem Sfnta Liturghie nici numai la aducerea jertfei lui
Hristos i la mprtirea de ea, dar nici numai la "struirea
n nvtura Apostolilor", ci s dm ntreaga importan
ambelor pri.

CAPITOLUL

III

LITURGHIA CREDINCIOILOR SAU A JERTFEI


I A SFINTEI MPRTANII
1. Ectenlile pentru credincioi i cele dou rugciuni
ale preotului, ca pregtire pentru aducerea
i prefacerea darurilor credincioilor
n jertfa nesngeroas
a. Prima ectenie i rugciune pentru credincioi. Litur
ghia credincioilor se introduce i ea cu dou ectenii ase
mntoare celor de la nceputul Sfintei Liturghii a celor
chemai, anticipnd o alt intrare a lui Hristos, cea spre
jertf, de la sfritul propovduirii. Cea dinti ns e aseme
nea uneia dintre cele dou, scurte, de la nceputul Liturghiei
celor chemai, ntruct se socotesc suficiente cererile cu
coninut mai orizontal din ectenia de la nceputul Litur
ghiei, de la care cei ce rmn s participe la svrirea Tai
nei Sfintei Jertfe s-au ridicat. Ea ncepe ns cu o invitaie
la rugciune adresat celor credincioi: "Ci suntem cre
dincioi iar i iar cu pace Domnului s ne rugm ". ntru
ct, chiar dac nu ne socotim nc ajuni la culmea vieuirii
cretine, totui, fiindc am primit Taina Botezului i n-am
ieit din Biseric, suntem considerai credincioi, dar cre
dincioi care avem nc nevoie s cerem lui Dumnezeu pa
cea, mntuirea, mila, aprarea i pzirea de ispite, prin ha
rul Lui.
Nu se mai repet nici mcar fgduina druirii de sine
i a unora de ctre alii, cu pomenirea Nsctoarei de Dum
nezeu i a tuturor sfinilor, ca modele. Ci acum preotul
anun c va aduce cereri, rugciuni i jertfe pentru credin
cioi, prin acestea fiind reprezentai ei nii. Dar aceast

360

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

ectenie e lrgit n parte n ectenia a doua. Cci dac pri


ma ectenie e restrns numai Ia credincioi, n a doua se
arat c ei nu uit de lume i de toti cei ce se roag n bise
rica aceasta.
Prima ectenie, format numai din dou cereri, adic
din cea amintit i din: *Apr, mntuiete, miluiete i ne
pzete pe noi, Dumnezeule, cu clarul Tu", se ncheie cu
ecfonisul identic cu cel de dup prima din cele trei ectenii
de la nceputul Sfintei Liturghii: "C ie se cuvine toat sla
va, cinstea i nchinciunea" etc. Dar slava, cinstea i nchi
nciunea lui Dumnezeu trebuie vzute acum la alt nivel,
cum i pacea cu care se roag cei credincioi i mntuirea,
mila, aprarea i pzi rea au cptat un neles mai profund.
Pentru vederea la acest nivel mai profund a slavei, a
cinstei i a nchinciunii ce se cuvin lui Dumnezeu, e nece
sar o nelepciune deosebit. De aceea nainte de acest
ecfonis li se cere credincioilor i li se promite de la Dum
nezeu: "nelepciune".
Dar nainte de acest ecfonis, preotul citete rugciunea
nti pentru credincioi. n ea mulumete lui Dumnezeu c
l-a nvrednicit s stea naintea sfntului Lui jertfelnic. Prima
dat a vorbit de aceast nvrednicire n timpul cntrii "Sfin
te Dumnezeule", dar fr s pomeneasc de jertf. Atunci
mrturisea numai c Dumnezeu e sfnt, i de aceea nu se
pot apropia de El nici ngerii, dect aducndu-I datorata n
chinciune. Pentru aceast apropiere se cere pocin i
iertare de greeli.
Acum, dup ce a cerut atunci s fie sfinit ca s se
poat apropia de Dumnezeu, avnd s nceap aciunea jert
firii propriu-zise, preotul declar c se afl naintea Sfn
tului Jertfelnic pentru a cdea la ndurrile lui Dumnezeu i
a se ruga pentru pcatele sale i cele din netiin ale po
porului. Se intensific contiina pctoeniei aprnd n
perspectiv iminenta aducere a Jertfei, care trebuie fcut
ntr-o total curenie. Cci i n istorie Hristos S-a apropiat

LITURGHIA CREDINCIOILOR

361

de jertfa Sa dup ce S-a apropiat de sfritul propovduirii.


i S-a adus jertf eficient fiind curat de orice pcat al Su.
Numai aa jertfa Lui a putut s aib drept efect mntuirea
noastr. Avnd s aduc acum i preotul lui Hristos jertf
pentru popor, el cere iertare de pcatele lui i ale poporu
lui, ca s fie vrednic s aduc "rugciuni cereri i jertfe fr
de snge pentru tot poporul". Prin cuvntul "jertfe fr de
snge" credem c se neleg att darurile de pine i de vin
aduse de popor i de preot pentru popor, ct i Trupul i
Sngele lui Hristos n care se vor preface. nelesul cel de
al doilea se vede i n expresia rostit de preot i nainte de
a intra n altar, cnd zice: "Doamne, trimite mna Ta dintru
nlimea locaului Tu i m ntrete... ca, neosndit
stnd naintea nfricoatului Tu scaun, s svresc slujba
cea fr de snge". Apoi, i din expresia rostit i n rug
ciunea dinainte de ieirea cu Sfintele Daruri, cnd preotul
se refer sigur la Sfnta Euharistie: Dar pentru negrita i
nemsurata Ta iubire de oameni Te-ai fcut om n chip ne
schimbat i ai slujit ca Arhiereu nou i ne-ai dat nou sfn
ta slujb a acestei jertfe liturgice i fr de snge". Tot la ea
se refer i expresia identic de la nceputul epiclezei euharistice (a chemrii Sfntului Duh), care zice: "nc adu
cem ie aceast slujb cuvnttoare, fr de snge, i Te
chemm, Te rugm... trimite Duhul Tu cel Sfnt peste
aceste daruri ce sunt puse nainte i f pinea aceasta cinstit
Trupul Hristosului Tu, iar ce este n potirul acesta, cinstit
Sngele Hristosului Tu".
Desigur, expresia jertf fr de snge" vrea s opun n
primul rnd aceast jertf a cretinilor jertfelor sngeroase
ale Vechiului Testament i ale pgnilor. Dar ea nu nseam
n numai o mulumire i o druire de sine adus lui Dum
nezeu prin cuvinte, cum au socotit unii teologi catolici57.
57. P.S. Renz, Geschichte des Messopferbegriffes I, 1909, p. 254.
P. Wieland, Mensa und Confessio, I, 1906, p. 51. A se vedea pentru
amndoi la O do Casei, op. cit., p. 104, 105.

362

s p ir it u a l it a t e i

c o M u m u m in

l it u r g h ia o r t o d o x

Precum le-a rspuns acestora foarte ntemeiat chiar un teo


log catolic, Odo Casei, dei Euharistia ca jertf de mulu
mire adus lui Dumnezeu din partea credincioilor const
i din cuvinte, totui cuvintele sunt nsoite de daruri mai
concrete, i anume de pinea i vinul ce se vor preface ntr-un
dar de mulumire i mai nalt, adic n jertfa Trupului i
Sngelui lui Hristos, adus de El n numele nostru i pentru
noi. Cci pinea i vinul numai prefcute n Trupul i Sn
gele Domnului, din puterea i din voina Lui de a Se aduce
dar, primesc caracterul de jertf deplin. Dar fiind oferite
pentru aceast prefacere, ele au de la nceput caracterul
potenial al jertfei lui Hristos, care devine actual prin voia
i puterea Lui.
Mai nti, dup Odo Casei, mulumirea sau Euharistia
sau jertfa const din napoierea ctre Dumnezeu a daruri
lor primite de la El. "Pentru c Dumnezeu este Agapi, iubire
ce se druiete liber, a chemat fpturi la via... Dar le-a
druit El iubirea, ca s-I ntoarc n libertate iubirea. Aceast
ntoarcere a iubirii nu-i nimic altceva dect iubirea - Euha
ristia (mulumirea). Aceast ntoarcere n dar a darurilor pri
mite este propriu-zis jertf. De aceea i poart jertfa lui
Hristos, pe care o prznuim n tain, numele de Euharis
tie"58. Propriu-zis, aceasta e mplinirea cea mai nalt a sen
sului jertfei, cea mai mare mulumire. Aceasta e cel mai
mare dar fcut lui Dumnezeu, dar nu de ctre noi, ci de
ctre Hristos Care S-a fcut om, n numele nostru.
Odo Casei i ntemeiaz i pe texte din Noul Testament
i din primii scriitori ideea c jertfa cea fr de snge"
const nu numai dintr-o mulumire prin cuvinte, ci i din
darurile concrete ce le ntoarcem lui Dumnezeu, i, n sens
deosebit, din pinea i vinul care reprezint anticipat viaa
nostr pmnteasc, adic trupul i sngele nostru, i ca
atare au fost alese de Dumnezeu pentru prefacerea lor n
58. Odo Casei, op. cit., p. 99.

LITURGHIA CREDINCIOILOR

363

Trupul i Sngele Su, aduse ca jertf de mulumire Tatlui


de ctre Hristos (ca Euharistie). Jertfa lui Hristos implic n
ea i jertfele noastre, dar acestea sunt ridicate la planul
suprem al jertfei lui Hristos, ca suprem mplinire a jertfei.
Pe baza textelor din Didahia celor doisprezece Apostoli
(sfritul sec. I), ale lui Justin, Irineu, Clement (sec. II), Odo
Casei conchide: "Eu am ajuns tot mai mult la convingerea
c n cretinismul vechi nu se poate vorbi numai de o jertf
a darurilor naturale. Desigur, exist o oferire de pine i vin
pentru Euharistie, ca i de alte daruri pentru agape i pen
tru mprirea la sraci; dar nu n aceasta era vzut Eu
haristia, ba nici mcar o parte a ei. Jertfa propriu-zis a Eu
haristiei este taina morii lui Hristos. Dac sunt aduse mai
nainte pinea i vinul n mod simplu, iar mai trziu nsoite
de cntri i rugciuni, aceasta e numai o aciune pregti
toare pentru Euharistie, sau o anticipare a jertfei adevrate
ce urmeaz dup aceea'59. "Domnul a ales ca elemente
pentru Taina Sa o simbolic simpl i minunat de adnc.
Simbolica pinii este uor de neles tuturor, pentru c e
mijlocul cel mai apropiat de hrnire i ntrire a vieii natu
rale"60.
Deci putem socoti c pinea i vinul sunt considerate
pe de o parte i ele jertf fr de snge i cuvnttoare,
prin faptul c au n ele virtual trupul nostru cuvnttor unit
organic cu sngele ntr-un ntreg n care se vor preface n
mod natural, pe de alt parte sunt considerate Trupul i
Sngele lui Hristos, asemenea celui al nostru, n care se vor
preface ele n chip tainic, fr ca Acesta s-i repete vr
sarea sngelui. Mai bine zis, ele sunt o condiie natural
mplinit de noi pentru svrirea Tainei mai presus de fire
a Euharistiei, n care se desvrete n mod culminant
"Jertfa cuvnttoare" ca jertfa trupului cuvnttor al lui
59. Ibidem , p. 126.
60. Ibidem , p. 128.

364

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

Hristos, cu att mai cuvnttor cu ct este trupul Cuvn


tului dumnezeiesc din care sunt toate cuvintele artate n
creaturi, dar mai ales n persoanele umane cuvnttoare.
Fiind jertfa trupului cuvnttor, e jertfa Persoanei contien
te supreme, deosebit infinit ca valoare de jerfele anima
lelor necuvnttoare, care sunt incontiente i nu se jert
fesc de bunvoie. Prefcnd pinea i vinul oferite de cre
dincioi n Trupul i Sngele Su, Hristos arat c a adus ca
jertf proprie trupul luat din noi ca jertf potenial, pentru
ca dndu-ni-1 nou ca jertf actualizat s ne putem face i
noi jertfe actuale.
Deci cuvintele preotului, 'jertf fr de snge", se pot
referi ca la un ntreg n care se cuprind att pinea i vinul
oferite de credincioi, ct i Trupul i Sngele pe care inten
ioneaz Hristos s le ofere lui Dumnezeu, prin prefacerea lor,
atandu-ne i noi prin rugciuni acestui act de jertf a Lui.
Jertfa Trupului i Sngelui Domnului este i ea o jertf nesngeroas, pentru c Domnul nviat nu-i mai vars sn
gele din nou n Euharistie, dar pe de alt parte i retriete
n eternitatea Sa ca un prezent continuu frngerea trupului
i vrsarea sngelui pe cruce pentru noi. Ceea ce s-a petre
cut odat n viaa cuiva rmne ntr-un anumit fel perma
nent, chiar dac nu se repet, sau tocmai pentru c avnd
o valabilitate etern nu se mai repet. Odo Casei spune:
"Moartea nu mai are putere asupra Lui (Rom. 6, 9). Dar
Dumnezeu ne-a dat posibilitatea de a ne nfia, de a ne
face prezent iari n rit, jertfa adus odat pe Qolgota,
jertfa venic valabil. Aceast nfiare n prezent a morii
ca jertf prin aciuni simbolice este ceea ce numim Tain.
Este contrachipul tainic al jertfei mplinite o dat n istorie,
nainte cu dou mii de ani"61. Ea s-a imprimat n El ca stare
etern. De Sngele Lui transfigurat, dar n aceast stare de
jertf, ne mprtim noi.
61. Ibidem, p. 101.

LITURGHIA CREDINCIOILOR

365

Aceast nfiare prezent a morii lui Hristos nu e n


eleas numai ca un act subiectiv al nostru, ci ca avndu-i
temeiul ntr-o retrire continu de ctre Hristos cel viu i
transfigurat a dispoziiei Sale din momentul jertfei pe cruce
pentru noi, retrire n care este i o identitate, dar i o deo
sebire ntre ceea ce s-a svrit sau s-a ptimit odat de
ctre o persoan i retrirea prezent. Hristos e ntr-o con
tinu druire a Sa Tatlui pentru noi, pentru a ni Se mpr
ti n aceast stare i nou, ca s ne atrag i pe noi n
aceast druire a Sa. Dar a retri nu nseamn a repeta. El
i retriete att de intensiv frngerea trupului i vrsarea
sngelui, c ea nu poate rmne ineficient n El, i, prin
mprtirea noastr de El n aceast retrire a Lui, e efi
cient i n noi, ca o mpreun "trire" a noastr a "tririi" de
ctre El prin amintirea eficient a vrsrii sngelui Lui, fr
ca ea s nsemne o vrsare real a sngelui Lui n momen
tul mprtirii noastre. Jertfa euharistic, ca re-prezentare
nesngeroas a jertfei de pe cruce, nu exclude fericirea n
care triete Hristos, ci, dimpotriv, o include.
Dar pentru c cei pentru care se roag acum preotul
sunt credincioi i membri ai Bisericii, el cere pentru ei sau
tie c li se va da prin jertfa euharistic puterea Sfntului
Duh, ca ntru mrturia curat a cugetului s cheme n toat
vremea i n tot locul numele lui Dumnezeu, iar El s-i aud
cu mulumire i cu buntate. Preotul nu mai cere deci pen
tru ei numai s primeasc de la Dumnezeu daruri (ca ierta
rea pcatelor), ci i puterea de a-I aduce ei nii darurile
lor. Dar puterea de a da, artnd o treapt mai nalt a lor,
trebuie primit i ea de Ia Dumnezeu.
Fiul lui Dumnezeu a voit prin nlturarea jertfelor snge
roase, fie i numai ca simboluri ale jertfei Sale, s ridice
omenirea de la simirile inferioare pe care le susin tierea
i mncarea animalelor. Cel puin n cult nu trebuie s apa
r carne de animale tiate. Prin aceasta se ndreapt privi
rea spiritual a omenirii spre o via mai nalt a veacului

366

SPIRITUALITATE l COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

viitor, pe care unii o anticipeaz nc de aici prin postul con


tinuu, sau chiar numai prin postul din anumite rstimpuri.
Hristos a ncheiat i depit jertfele sngeroase de ani
male nu numai pentru c El e o jertf infinit mai preioas,
ntruct a dat cu deplin contiin i libertate nsi viata
Sa, ca cea mai preioas viat, lui Dumnezeu, ci i pentru
c nu i-a luat El nsui viata, care e un dar al lui Dum
nezeu, i nu a fost ucis de ucigaii Lui cu contiina c aduc
o jertf lui Dumnezeu, ca s a;b i ei un merit pentru moar
tea Lui. Cu primul fapt a mplinit orice trebuin de noi
jertfe, cu al doilea, a oprit pe oameni s-i ucid semenii
lor cu scuza c o fac ca s aduc jertf lui Dumnezeu. De
sigur, oamenii mai ucid pe unii dintre semenii lor. i unii
dintre cei ucii, fiind ucii pentru mrturisirea Iui Dum
nezeu, sunt mucenici i jertfe (Mt. 24, 9; Apoc. 6, 9) din pu
terea jertfei lui Hristos. Dar cei care-i ucid n-au laud pen
tru aceasta, cci nu-i ucid pentru a aduce jertf lui Dum
nezeu.
Dar dac uciderile de oameni, cu scuza c cei ucii sunt
adui jertf lui Dumnezeu, sunt oprite, tierea de animale
este ngduit, dar Hristos n-a indicat carnea animalelor ca
chip al trupului Su jertfit, pentru a se socoti c jertfa Lui
n-a ncheiat jertfele de animale, sau c uciderea Lui n-a fost
cu totul condamnabil. Deci uciderea animalelor nu e ng
duit cu scuza c ar fi carnea lor chip al jertfei aduse lui
Dumnezeu, ci pentru c e o trebuin de hran natural.
Prin aceasta se indic ns un nivel spiritual mai nalt, spre
care cei ce voiesc pot s tind i n hrana lor.
Astfel, insistena Sfintei Liturghii asupra expresiei jert
fa nesngeroas" are i acest sens. De alt parte, Hristos
are ca simbol tot att de gritor al Su nu numai mielul,
care suport junghierea fr de glas, ci i pinea. El e pi
nea ce ne hrnete spiritual, precum e Mielul contient
care a suportat s fie jertfit pentru noi i care ne umple de
blndeea Lui gata de jertf. Pe plan nevzut se prefer s

LITURGHIA CREDINCIOILOR

367

fie socotit Miel, care are o simire, ct vreme pinea nu o


are; dar pe planul vzut vrea s fie nchipuit prin pinea
nesngeroas, care ne hrnete.
Puterea de a te drui este i ea un dar al lui Dumnezeu.
Cci prin aceasta ai scpat de nchisoarea ngust a egois
mului i ai intrat n lrgimea infinit a vieii lui Dumnezeu,
n care sufl Duhul cel Sfnt, sau Duhul dragostei. De aceea
se cere n aceast rugciune prima dat i Duhul Sfnt,
Care face pe cel n care sufl s fie nencetat nsufleit de
dragostea de Dumnezeu i deci s-L cheme nencetat pe
Dumnezeu n toat vremea i n tot locul, plin de simirea
buntii Lui.
Astfel preotul ncepe s vorbeasc acum de aducerea
jertfei i de venirea Sfntului Duh peste credincioi.
Dar preotul cere n aceast rugciune s aduc la altar
nu numai darurile de pine i vin ce au fost pregtite la
Proscomidie pentru a fi prefcute n jertfa lui Hristos, ci i
"rugciunile i cererile pentru tot poporul". Acestea sunt n
primul rnd rugciunile ce le va face pentru prefacerea da
rurilor n jertfa nesngeroas a lui Hristos. Cci fr rug
ciuni nu se nfptuiete jertfa aceea. n al doilea rnd, aa
cum vor fi aduse de el pentru popor darurile de pine i vin
n vederea prefacerii, aa se vor aduce de el pentru popor
i rugciunile i cererile poporului, care au nsoit darurile
aduse de el. E n tradiia Bisericii Ortodoxe s dea credin
cioii pomelnice cu cei vii i mori ai lor ca s fie pome
nii de preoi la Proscomidie, scondu-se prticele pentru
ei i aezndu-se n faa Agneului, care se va preface n
Trupul Domnului. Aceste prticele aezate o dat cu pome
nirea numelui celor pentru care se scot reprezint persoa
nele lor, ba chiar le aduc pe acestea ntr-un anumit fel de
fa. Dar pomelnicele aduse de credincioi pentru aceia
arat c ei se i roag pentru cei pentru care dau pomeniri.
Aceste pomelnice cu numele celor pomenii sunt nsoite

368

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

de obicei i de lumnri aprinse, artndu-se c se cere


pentru aceia viaa adus de Hristos prin nviere, c nu sunt
lsai n ntunericul morii venice, lipsite de orice sens.
Unii dintre cei pomenii la Proscomidie sunt readui n
amintire de ctre preot pentru a-i face i pe ceilali credin
cioi s se gndeasc la ei, i la "Intrarea cu darurile". Dar
preotul aduce cereri nu numai pentru cei nscrii pe aces
te pomelnice, ci pentru toi credincioii care particip la
Sfnta Liturghie, ca i pentru cei de pretutindeni. Preotul i
nsuete toate cererile i rugciunile credincioilor, adugndu-le i pe ale sale n diferite momente ale Liturghiei,
pentru ca toi s fie adui lng jertfa lui Hristos i aceasta
s le fie de folos tuturor.
b. A doua ectenie i rugciune pentru credincioi. Cnd
slujete numai preotul, el rostete ectenia a doua, identic
cu prima. De este i diacon, acesta intercaleaz: Tar
iar cu pace Domnului s ne rugm" i, nainte de: "Apr,
mntuiete...", nc patru cereri din ectenia prim de la n
ceputul Sfintei Liturghii pentru cei chemai: "Pentru pacea
de sus"...; "Pentru pacea a toat lumea"...; "Pentru sfnta
biserica aceasta..." i "Pentru ca s fim noi izbvii..." Sunt
cererile de cuprins mai general pe care le rostete diaco
nul, ca s aib preotul cnd s spun n oapt rugciunea
a doua pentru credincioi. n aceasta se face un pas mai
departe spre viitoarea aciune liturgic. Preotul cere pentru
el, i pentru cei ce se roag mpreun cu el, curirea de
orice pat a trupului i a duhului i putina s stea nevino
vai i neosndii de Dumnezeu i de contiina lor, nain
tea jertfelnicului Lui cel sfnt, nu numai ca s aduc jertfa
cea fr de snge, ci i ca s se mprteasc n chip nevi
novat i fr de osnd de Tainele Lui cele sfinte i prin
aceasta s se mprteasc de "mpria Lui cea cereasc".
Se deschide deci perspectiva Sfintei mprtanii, i, n le-

LITURGHIA CREDINCIOILOR

369

gtur cu ea, a mpriei Sfintei Treimi. "Timpul axat In


Hristos i gsete acum dimensiunea eshatologic"62.
Aceast apropiere de mprtirea de Hristos trebuie s
coincid cu "naintarea vieii noastre, a credinei, a nele
gerii duhovniceti". De aceea se roag preotul nostru acum
i pentru aceasta. "nelegerea duhovniceasc" este nele
gerea luminat de Duhul Sfnt. Duhul Sfnt va preface da
rurile n Trupul i Sngele Domnului, dar tot El va da cre
dincioilor capacitatea s neleag, s vad duhovnicete
aceast Tain i adncul ei sens mntuitor. Duhul Sfnt ce
rut n rugciunea anterioar e vzut acum n efectul lucrrii
Lui asupra credincioilor.
Ecfonisul cu care se nchide ectenia a doua i ultima a
preotului i rugciunea nu mai e o repetifie exact a ecfonisului ecteniei a doua de la nceputul Sfintei Liturghii, care
recunotea c a lui Dumnezeu este stpnirea i mpria
i slava, ci o laud unit cu cererea ca att preotul, ct i
credincioii s fie pzii totdeauna sub stpnirea Lui, s
nu fie atrai de ispite sau de puterile vrjmae de sub ea,
ca astfel s-I poat nla slav n vecii vecilor. Stpnirea
lui Dumnezeu nu e acum numai ludat, ci i cerut. Cci
fericii sunt cei ce se vor afla totdeauna sub aceast stp
nire a iubirii treimice, deci a libertii, a crei slav mai pre
sus de orice slav a stpnirilor lumeti va fi cunoscut prin
Duhul i ludat ca o slav care le-a devenit proprie i lor.
Pentru nelegerea fericirii a crei pregustare ncep cre
dincioii s o aib din mijirea la orizont a stpnirii iubi
toare sub care vor fi primii s triasc, se cere pentru ei
de la Duhul Sfnt din nou: "nelepciune
62.
P. Evdokimov, op. cit., p. 170; i citeaz din Sfntul Sim eon Tesaloniceanul, care spune: "Cnd catehumenii ies i credincioii sunt re
inui, acest m om ent arat sfritul timpului".

- Spiritualitate i comuniune n Liturghia Ortodox

370

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

Aceast cerere a Duhului Sfnt i descrierea lucrrii Lui


n rugciunea a doua pentru credincioi, se face n mod
direct n Liturghia Sfntului Vasile cel Mare: "Ce/a ce ne-ai
pus pe noi, smeriii i pctoii i nevrednicii robii Ti,
naintea sfintei Tale slave, ca s slujim sfntului Tu je rt
felnic, Tu ne ntrete pe noi cu puterea Sfntului Tu Duh
i ne d nou cuvnt ntru deschiderea gurii noastre, ca s
chemm harul Sfntului Tu Duh peste darurile ce se vor
pune nainte". Avem aici o nou dovad c jertfa cea fr
de snge, de care se vorbete n rugciunea corespunz
toare din Liturghia Sfntului Ioan Gur de Aur, se refer Ia
jertfa euharistic, dar ea se produce prin prefacerea daru
rilor de pine i vin. Cci aici se anun att prefacerea da
rurilor de ctre Sfntul Duh, ct i legtura acestei lucrri
cu cuvntul ce va fi rostit de preot. E un cuvnt care tre
buie rostit cu credin, plin de puterea Sfntului Duh. n
acest cuvnt lucreaz Hristos nsui, Cuvntul Tatlui, izvo
rul tuturor cuvintelor. Astfel Duhul Sfnt va lucra nu n mod
pur exterior asupra darurilor, ci prin ntrirea preotului "spre
slujba aceasta", prin rostirea cuvntului de chemare a Du
hului Sfnt. Cele exterioare nu se svresc dect prin in
termediul celor interioare; ntre ele nu este o grani fix.
Aici socotim c e cazul de a ntregi legtura amintit
nainte dintre chipul de Miel i de Pine ca simboluri ale Cu
vntului. Cuvntul n Sine implic i calitatea de Pine i pe
cea de Miel. Pinea ne hrnete. El Se jertfete din mil
pentru noi i ne stpnete cu blndeea Mielului, ca s ni
Se druiasc drept Pine. Dac n-ar fi Cuvntul, n-ar fi nici
Pinea i nici Mielul. De aceea numai n calitatea Lui de Cu
vnt care d putere, prin Duhul, cuvntului preoesc, pi
nea se preface n Pinea cereasc sau n Mielul ce poart
semnele junghierii. i ntruct cuvntul este att de esen
ial n svrirea jertfei, sau Cel ce ni se d n Tain ni se
arat n planul vzut ca Pine, iar n cel nevzut lucreaz ca

LITURGHIA CREDINCIOILOR

371

Miel Euharistia poate fi numit jertf nesngeroas i cu


vnttoare, mai ales c prototipul Mielului n planul nev
zut nu se mai jertfete la fiecare Euharistie, ci-i retriete
doar simirea jerfei, care s-a imprimat pentru veci n El. Sau
poate fi numit i cuvntul nostru de mulumire, plin de cu
vntul dumnezeiesc, jertfa adus Tatlui, ntr-un sens mai
puin complet: jertf de laud. Pentru noi Cuvntul e mai
ales Pinea, dei e i Mielul, pentru Tatl e mai ales Miel i
Cuvnt.
Comunitatea ncepe acum s cnte cntarea heruvimic. Pn la ieirea cu darurile, se cnt partea nti a ei:
"Noi, care pe Heruvimi cu tain nchipuim i fctoarei de
viat Treimi, ntreit sfnt cntare aducem, toat grija cea
lumeasc acum s o lepdm ".
Dup intrarea cu Evanghelia, poporul credincios a cn
tat cntarea ntreit sfnt a Serafimilor, dar fr s spun
explicit c ea e n cinstea Sfintei Treimi, cci Hristos nu O
revelase nc deplin prin propovduirea Sa. Acum declar
c aduce aceast cntare Sfintei Treimi, totui fr s nu
measc explicit cele trei Persoane. n plus, acum afirm
contiina c trebuie s lepede toat grija cea lumeasc.
Acum Hristos Se va arta ca Cel ce merge spre jertfa mn
tuitoare, ba chiar ca Cel jertfit ce merge spre ngropare i
nviere. Taina e cu mult mai mare. i pentru fapta aceasta
a lui Hristos e ludat Sfnta Treime, att de Heruvimi, ct
i de poporul credincios ce-i nchipuiete. n Vechiul Testa
ment, Serafimii nu aveau n faa lor taina lui Hristos svr
it. De aceea entuziasmul cu care se cnta atunci "Sfinte
Dumnezeule" face loc cntrii line, expresie a adncii ui
miri contemplative n faa dragostei de negrit a Sfintei
Treimi. Comunitatea liturgic nu se tia acolo nchipuind
pe Heruvimi; numai preotul, purttor al Evangheliei, al cu
vntului lui Hristos, nedesfurat nc n propovduire, se
ruga s-i fie intrarea sau lucrarea de propovduire nsoit
de a ngerilor.

372

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

2.
Rugciunea preotului n care cere direct
s fie nvrednicit s aduc pe Hristos nsui ca jertf
n timpul acesta preotul, stnd naintea Sfintei Mese,
citete n tain o rugciune, n care cere lui Hristos s-i cureasc sufletul i inima "de cugete viclene" i s-l nvred
niceasc, cu puterea Sfntului Duh, pe el, cel mbrcat cu
harul preoiei, s stea naintea Sfintei Mese i s jertfeasc
sfntul i preacuratul Lui Trup i scumpul Lui Snge. Cu ct
i d seama mai mult de nevrednicia sa, cu att cere mai
mult lui Hristos s-l nvredniceasc, sau invers: Tu m n
vredniceti ca preot, dar eu nu m pot afla pasiv n vredni
cia ce mi-o druieti, sau nu o pot primi fr s i-o cer i
s m deschid ei. Acesta e un paradox exprimat n aceast
rugciune.
n al doilea rnd, preotul tie c el, ca cel mbrcat cu
harul preoiei, e cel ce jertfete pe Hristos, dar n acelai
timp tie c Hristos nsui e Cel ce Se jertfete pe Sine, ca
Cel ce S-a fcut nou, tuturor, Arhiereul de care avem ne
voie. Paradoxul se rezolv n faptul c dei Hristos e Arhie
reul nostru, i ca atare El nsui S-a adus pe Sine jertf uni
c i permanent atoteficient, a dat preotului sfnta slujire
vzut a acestei jertfe liturgice fr de snge, adic l-a f
cut organ contient prin care El nsui i actualizeaz jert
fa de pe Golgota n mod nesngeros spre mprtirea cre
dincioilor cu ea sub chipuri vzute. Dac sunt necesare
chipuri vzute pentru actualizarea ei pe seama credincioi
lor nzestrai cu ochi, cu gur i n general cu trup vzut,
desigur c e necesar i o persoan ca organ vzut, care s
mplineasc rugciunile prin care sub aceste chipuri vzute
se actualizeaz jertfa nevzut a lui Hristos n cursul tim
pului. Preotul e cutremurat de rolul ce i s-a dat, dar i de
prezena lui Hristos lucrtor prin el.
Deci Hristos n-a ieit acum din slujirea Sa arhiereasc,
dar folosete ca organ vzut al acestei slujiri pe preot.
Aceasta o spune preotul spre sfritul rugciunii. Cci dei

LITURGHIA CREDINCIOILOR

373

se refer la darurile pentru care se cere nvrednicit s le


aduc lui Hristos, aceste daruri sunt destinate s se prefac
n Sfntul Trup i n Sngele lui Hristos, prin Hristos nsui.
Deci aceste daruri i preotul nsui l implic pe Hristos
nsui, nu numai ca nite simboluri ale lui Hristos, ci ca
avnd n legtura cu el pe Hristos, Cel ce va lucra prin preot
asupra darurilor. Aceast aducere a darurilor, deci i a lui
Hristos ca dar, sau aceast prefacere a lor, se face de
Hristos, dar de Hristos care lucreaz prin preot. Aceasta o
spune preotul, zicnd: "Binevoiete s-i fie aduse darurile
acestea de mine, pctosul i nevrednicul robul Tu. Cci
Tu eti Cel ce (Te) aduci i Cel ce eti adus"; deci Cel ce eti
adus de mine, pctosul, dei pe de alt parte Tu nsuti Te
aduci; Cel ce Te primeti ca jertfit i Cel ce Te druieti
(jertfindu-Te).
Apoi tmiaz altarul i biserica pentru ca toi s pri
measc pe Hristos, Care vine spre jertfire cu toat curia,
cum L-au primit cnd a venit s nvee prin Evanghelie.
mpratul mprailor trebuie ntmpinat de credincioii
din biseric ntru miros de bun mireasm a gndurilor i
a simirilor.

3. Ieirea cu Sfintele Daruri


ntorcndu-se n Sfntul Altar de la cdit, preotul face
trei nchinciuni naintea Sfintei Mese, zicnd naintea fie
creia: "Dumnezeule, curete-m pe mine, pctosul, i
m miluiete". Prin aceste cuvinte, ca i prin psalmul 50,
rostit n vremea tmierii, cere cu o struin deosebit
curirea sa pentru a se nvrednici de purtarea darurilor ce
se vor preface n Trupul i Sngele lui Hristos. Srut apoi
Sfnta Mas i Sfntul Antimis pe care va fi aezat Hristos,
sub chipul Sfintelor Daruri, sau ca mormnt n care Se va
cobor ca s nvie din el; de asemenea, Sfnta Cruce pe
care S-a adus Hristos jertf mntuitoare. Se ntoarce apoi i
se apleac n faa uilor mprteti ctre credincioi, pe de

374

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

o parte binecuvntndu-i pentru a ntmpina cu vrednicie


pe Hristos sub forma Sfintelor Daruri, pe de alta pentru a
cere iertare tuturor: "Deci, cnd i vei aduce darul tu la
altar i acolo i vei aduce aminte c fratele tu are ceva m
potriva ta, las darul tu acolo, naintea altarului, i mergi
nti i te mpac cu fratele tu i apoi, venind, adu darul
tu" (Mt. 5, 23). Cum va primi Domnul darul nostru, pe care
mai nti ni l-a dat El, ca s nfptuiasc la un nivel i mai
nalt unirea noastr cu El, dac suntem dezbinai de seme
nii notri, cnd Dumnezeu voiete ca pe toi s ne uneasc
cu Sine prin dragostea pn la jertf? Se duce apoi la Pros
comidie, unde darurile au fost acoperite mai nainte.
Slava Fiului lui Dumnezeu a fost acoperit chiar de la
ntrupare i a rmas acoperit n gradul cel mai accentuat
n timpul naintrii Sale spre rstignire i nmormntare la
intrarea n Ierusalim, dei cei ce erau apropiai simeau
chiar n smerenia Lui adevrata calitate a Lui de mprat.
Dar i acum, n Sfnta Liturghie, cnd se prelungete intra
rea de atunci n Ierusalim, ca intrare la jertfelnicul de sus,
intr ca un mprat smerit, ca un mprat "nevzut" pentru
cei ce privesc cu ochi lumeti, ns pentru cei ce I vd cu
ochi duhovniceti, ca mpratul cruia i vom cere s ne
pomeneasc ntru mpria Sa cea cereasc. Se ia de pe
sfntul disc i de pe sfntul potir numai "aerul", adic natu
ra cosmic sub care s-a acoperit ca orice om ce se nate n
lume i e dependent de ea. Se arat acum ntructva cali
tatea Sa de Fiu al omului, care merge spre jertf, ntruct
se nfieaz n mod deosebit sub acopermintele lor
trupul i sngele Lui. Acoperindu-i slava Sa prin ntrupare,
Fiul lui Dumnezeu ne-a artat c, cu ct vine mai aproape
ca om pentru cei ce pot s vad, cu att poate fi mai de
parte ca Dumnezeu pentru cei ce nu au ochi duhovniceti
s vad. n general, Cuvntul lui Dumnezeu nscndu-Se
ca om, Se acoper de creaiunea Sa, de "aerul" cosmosului,
descoperindu-i acum, cnd e s intre spre altarul de jert

LITURGHIA CREDINCIOILOR

375

f, calitatea de Cel ce Se va aduce jertf pentru oameni. EI


S-a acoperit, cci nu vrea s ne smulg o recunoatere i o
recunotin forat. Cum i-ar mai efectua n acest caz
coborrea Sa, din dragoste pentru noi, pn la jertf? To
tui, cei credincioi l slvesc chiar pentru aceast cobo
rre, cci vd mrirea Lui tocmai n aceast adnc smerire
a Lui din dragoste.
Preotul apropiindu-se de Sfintele Daruri la Proscomidie,
se nchin de trei ori, prin ceea ce manifest intenia infi
nitei Sale nchinri, dar i ndreptarea ei spre Sfnta Trei
me. Prin srutare arat c acest Dumnezeu care S-a culcat
n iesle pentru noi, orict este de slvit, e un Dumnezeu
care Se bucur s fie iubit de noi, spre folosul notru. Dar
srutndu-L, preotul nu uit s cear curirea sa i ndu
rarea Lui, cci dragostea Lui fa de noi i a nostr fa de
El ne cere o curenie continuu sporit, ca i dragostea s
sporeasc. De aceea zice: "Dumnezeule, curete-m pe
mine, pctosul". De este i diacon, face i el asemenea,
apoi cere preotului: *Ridic, stpne". Preotul ia "aerul" sau
acopermntul cel mare, l pune pe umerii diaconului, sau,
dac nu e diacon, pe ai si, ca pe giulgiul purtat de Iosif din
Arimateea, n care a fost nfurat Hristos la nmormntare,
sau ca pe crucea lui Hristos purtat de Simon Cirineanul.
Apoi d discul n minile diaconului ca s-l duc ridicat pe
capul su, rostind cuvintele: "Ridicai minile voastre la
cele sfinte i binecuvntai pe Domnul". Prin jertf Hristos
S-a ndreptat spre cer, spre Tatl Su. S-a rstignit pe vrful
Golgotei sau al Cpnii, ca s fie vzut n aceast stare
de toat lumea. Vrful creaiunii este omul, el este capul;
spre luarea la cunotin de ctre contiina omului, mani
festat prin capul Iui, s-a jertfit Domnul. Dac nu este dia
con, ia tot preotul i sfntul disc, ca i potirul, inndu-le ri
dicate la fruntea sa. Hristos umple mintea preotului de cu
vntul propovduirii i de fapta i nelesul jertfei. Hristos
"pzete cugetele noastre" i El e "pacea care covrete

376

SPIRITUALITATE l COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

toat mintea" (Filip. 4, 7). El vrea s avem n mintea noas


tr mereu jertfa mntuirii noastre. Dar se arat prin aceas
ta i slava la care S-a ridicat Hristos prin jertf.
Ieind el, sau ei, pe ua dinspre miaznoapte a altaru
lui, comunitatea liturgic i oprete cntarea, dup ce a n
cheiat partea nti a ei cu cuvintele: "Toat grija cea lu
measc acum s o lepdm '. Frin aceste cuvinte s-a preg
tit pentru vederea i primirea mpratului acoperit, sau ne
vzut, sau ascuns n taina Lui neptruns, Care iese i intr
cu jertfa Lui, sau spre actualizarea jertfei Lui; iese de la noi
i intr la Tatl, sau o nal din mijlocul nostru i pentru
noi, la Tatl. Acum comunitatea privete n tcere uimit
Taina cea mare: pe mpratul care Se arat intrnd pentru
noi, acoperit de smerenie, n Ierusalim, s Se jertfeasc
dus pe Golgota i spre nmormntare; iar n prezent, aezndu-Se pentru vederea duhovniceasc, fiind Cel nviat,
dar n stare de venic jertf, n faa Tatlui, pe jertfelnicul
de sus. El pete spre o Golgot a comptimirii i spre un
mormnt n care vrea s atrag viaa noastr veche, i spre
permanena strii de jertf din cer pentru noi, nconjurat i
slvit n mod nevzut de otile cereti pentru aceast jertf
din necuprins iubire. Coborrea pn la cruce i nlarea
ntru slav, dar tot n stare de jertf, nu se contrazic, ci pri
ma poteneaz slava care pentru iubirea artat de El nu e
ntrecut de nimeni, sau e mai presus de orice nelegere,
mpratul tuturor Se jertfete, artndu-ne adevrata stp
nire pe care o ctig prin aceasta peste suflete ca Cel mai
adevrat mprat. Se jertfete dei e mai mare ca orice m
prat lumesc sau tocmai de aceea, sau pentru a arta n ce
const calitatea de adevrat mprat. Au simit aceasta
chiar pe pmnt ucenicii i cei apropiai de El, intrnd cu
El, sub chipul preotului (sau i al diaconului) umplut de
toat smerenia, la acea nlime mpreun cu El, n numele
credincioilor care, cu nelegerea lor duhovniceasc, ne
leg acest paradox al calitii de mprat a Celui ce Se jert

LITURGHIA CREDINCIOILOR

377

fete. Cci cei progresai duhovnicete, chiar In dezordinea


nscut din necredina celor obinuii s-L vad pe Dum
nezeu i s-L recunoasc numai n acte de putere lumeas
c, vd marea putere a lui Dumnezeu, Care ridic lumea
din haos numai prin iubire i n vederea unei iubiri venice
i fericite n mpria Sfintei Treimi. Vd c Hristos e ade
vratul mprat care i ridic prin jertf la existena fericit
a vieii venice. Au simit c sub smerenia Lui se ascunde
calitatea Lui de mprat suprem i cei ce L-au primit pe
Iisus intrnd nainte de a se rstigni n Ierusalim. Ba, mai
mult, de El "s-a cutremurat cetatea" (Mt. 21, 10), cu toat
blndeea Lui artat n ederea pe un asin. De aceea n
Evanghelia lui Ioan se spune: Tiu te teme, fiic a Sionului!
Iat, mpratul tu vine eznd pe mnzul asinei" (In 12,
15). Acest cuvnt red un cuvnt al proorocului Zaharia,
care vorbete i mai explicit despre blndeea acestui su
prem mprat, recomandnd nu numai netemerea de El, ci
i bucuria: "Bucur-te foarte, fiic a Sionului (Biserica nou
lui Testament), strig, fiica Ierusalimului, iat, mpratul
tu vine la tine drept i nsui Mntuitor blnd i clare pe
asin i pe mnz tnr" (Zah. 9, 9).
Chiar cnd i-a dat sufletul pe cruce, acceptnd ultima
neputin a fiinei omeneti, toate s-au cutremurat i s-au
acoperit de ntuneric (Mt. 27, 51; Lc. 23, 44). Aceasta n
seamn c dac pentru cei care prin nivelul lor duhovni
cesc nlat sunt api s vad n blndeea i mila suprem
a lui Hristos pe Dumnezeu, El e mpratul cruia i aduc o
slav sincer, dimpotriv, cei ce socotesc c Dumnezeu nu
se vede dect ntr-o putere asemenea celei din lume, cnd
n-o vd pe aceasta, promoveaz haosul n lume, n ideea
c nu e Dumnezeu. Ei sunt obinuii s dea slav numai
celui ce-i manifest puterea silnic asupra lor. Dar lui
Dumnezeu nu-I trebuie o astfel de slav linguitoare, unit
cu crtirea ascuns.

378

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

Dup ce am lepdat "toat grija cea lumeasc", ne con


centrm n ntregime n minunarea de slava Lui, care mer
ge cu iubirea fat de noi pn la jertfa Sa. Ce ne mai pas
de grijile noastre trectoare, cnd avem sigurana acestei
iubiri venice a mpratului Hristos? Experiena duhovni
ceasc a slavei Lui care e potentat nc pe Golgota, dar cu
mult mai mult n cer, dei rmne n stare de jertf, i g
sete expresie mai gritoare n cntarea heruvimic din
Smbta mare: "S tac tot trupul i s stea cu fric i cu
cutremur i nimic pmntesc s nu gndeasc. Cci iat,
mpratul mprailor i Domnul domnilor, Hristos, Dum
nezeul nostru, pete spre a Se jertfi i pentru a Se da ca
hran credincioilor Si. naintea Lui merg cetele ngerilor
i toate nceptoriile. Domniile, Heruvimii cu ochi muli i
Serafimii cu cte ase aripi, fetele acoperindu-i i cntnd
cntarea: Aliluia, Aliluia, Aliluia" (Ludati-L pe Domnul Dum
nezeu).
Contiinei c Cel ce merge pentru amintire spre rstig
nire, sau e rstignit i, n aceast calitate, urc sau Se afl
pe jerfelnicul de sus ca jertf iubitoare pentru ptatele
noastre, i d expresie preotul cernd, dup pilda tlharu
lui rstignit la dreapta lui Hristos, pomenirea tuturor celor
ce cred n El n mpria Sa cea cereasc, n care Se suie
Hristos acum cu jertfa Sa. Aceleiai contiine i d expre
sia poporul credincios ntrind prin "Amin" convingerea c
Hristos purtat de preot n mini, prin chipul darurilor, e
mpratul ce intr pentru noi ca jertf n mpria ceru
rilor, ntemeind propriu-zis acea mprie, dinainte de tim
puri prevzut, pe seama noastr. nainte de a luda pe m
pratul nevzut, comunitatea liturgic, continund Heruvicul, i va cere mntuirea pentru toti cei din biseric i mai
ales pentru toti cei dragi, vii i mori, pentru cei prezeni i
pentru cei abseni. i va cere Celui ce va urca sau Se afl
cu jertfa Sa pe jertfelnicul de sus, pomenirea lor n mpr
ia Lui, adic aezarea lor lng El. Aa cum tlharul de-a

LITURGHIA CREDINCIOILOR

379

dreapta e sigur att de iminenta intrrii lui Hristos In mp


ria de sus, n care doar revine ca om, cci ca Dumnezeu
o are din veci, ct i de moartea Lui mntuitoare pentru
toi, cerndu-I s-l pomeneasc, s-l duc i pe el n acea
mprie, prin pomenirea de ctre El: "Pomenete-m,
Doamne, cnd vei veni ntru mpria Ta" (Lc. 23, 42) - aa
sunt siguri i cei din biseric att de intrarea iminent sau
de aflarea mpratului Hristos, Cel nevzut, de-a dreapta
Tatlui n stare de jertf pentru noi, ct i de puterea Lui de
a-i aduce la viaa adevrat pe ei, care pot sfri n orice
clip, i pe toi cei dragi ce cred n El, fie c sunt nc vii,
fie c sunt adormii, dac sunt pomenii de mpratul preanalt, pentru a-i ridica mai aproape de EL
Credincioii, dei au lepdat toat grija cea lumeasc,
n-au lepdat rspunderea de a ajuta cu rugciunea lor la
mntuirea tuturor i grija de mntuirea lor. Tocmai n aceas
ta se arat concentrarea ntregii lor ncrederi n mpratul
nevzut, Care Se aduce nencetat jertf pentru toi. Ei l lau
d nti prin aceste cereri, nainte de a-L luda prin con
inutul cntrii.
Prin aceste pomeniri, contiina sobornicitii Bisericii
i capt n fiecare membru al ei o nou ntrire. Cei de pe
pmnt sunt orientai spre venicie, dar vor s-i aib cu ei
pe toi cei vii i mori; ei se simt legai i de cei adormii i
ca avnd datoria de a cere pomenirea lor de ctre Hristos,
mplinindu-i prin aceasta partea lor de responsabilitate
fa de ei. Dar nu se roag numai pentru pomenirea celor
adormii, ci pentru toi cei de fa, pentru toi cei prezeni
i abseni. Toi trebuie s vrem i trebuie s cerem s fim
mpreun n mpria lui Hristos. Nu suntem exclusiviti.
Aceasta ar arta lipsa noastr de iubire, deci nemplinirea
condiiei care se cere pentru a fi fcui prtai de mpria
iubirii venice. Toi suntem responsabili unii pentru alii.
Jertfa permanent a lui Hristos, inaugurat pe Golgota, ne
leag pe toi, pentru c s-a adus pentru toi. Dac Hristos

380

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

nu i-a restrns scopul jertfei Sale, nici noi nu trebuie s-l


restrngem printr-un fel de egoism individual, sau de grup.
He rugm nti pentru pomenirea arhiereului, prin care
ni se comunic harurile lui Hristos, venite de la Apostoli, i
care le are n comuniune cu toi episcopii, deci cu toat Bi
serica. Prin aceasta se arat c vrem s rmnem n uni
tatea i n dreapta credin a Bisericii apostolice. Hu ne pu
tem mntui dect n aceasta. Desprirea de ea e una cu
desprirea de Hristos, de unitatea celor ce-L recunosc n
adevrul Lui, aa cum L-au cunoscut Apostolii. Hu numai
arhiereul i preotul se roag pentru credincioii pstorii, ci
i credincioii pentru ei. Hu numai de la inim curge sn
gele spre mdulare, ci i invers. Aa se menine unitatea i
viaa organismului.
He rugm, ndeosebi, pentru pomenirea ctitorilor i
sprijinitorilor locaului bisericesc n care ne aflm. Cci
aceasta ne d putina s meninem n mod practic, cei din
tr-o enorie, unitatea noastr n credin prin primirea Tai
nelor i s-o ntrim prin Sfnta Liturghie. Dar i pentru cti
torii i binefctorii sfintelor lui Dumnezeu biserici de pre
tutindeni. Afirmm n toate felurile contiina c mntuirea
noastr se nfptuiete n cadrul universal al Bisericii i c
toi suntem datori s ne rugm pentru toi. i totodat afir
mm c universalismul acesta se menine nu numai prin
rugciunea unora pentru alii, ci i prin jertf. Unde nu e
jertf, se ntrete egoismul care frmieaz unitatea uni
versal a Bisericii, unitatea creaiei lui Dumnezeu.
He rugm i pentru pomenirea celor ce au adus "aces
te cinstite daruri i a celor pentru care s-au adus". Darurile
care se vor preface n Trupul i Sngele Domnului, ca i da
rurile cele mai nalte de care se vor mprti toi unindu-se
toi n El, vin tot de la El. Ele sunt, ca i rugciunile unora
pentru alii, semne i mijloace ale iubirii unificatoare. Cei
ce au adus darurile le-au adus din iubire pentru unitate. Rugndu-ne pentru pomenirea lor, le rspundem cu iubirea

LITURGHIA CREDINCIOILOR

381

noastr i cu voina de a-i avea In unitate cu noi n mp


ria lui Hristos.
Preotul ncheie pomenirile cu cererea pentru pomeni
rea celor de fat. Cei de fat dau prin iubire ntietate ru
gciunii pentru toti ceilali: "i pe v o i pe to ti dreptcredincioilor cretini s v pomeneasc Domnul Dumnezeu
ntru mpria Sa, totdeauna, acum i pururea i n vecii
vecilor". Cei de fat sunt fericii c s-au rugat nti pentru
toti ceilali. Aceasta i va face mai vrednici de pomenirea lui
Dumnezeu.
Preotul pornete cu discul i cu potirul spre altar prin
uile mprteti. Dac a fost diacon, el a intrat cu discul
dup cererea fcut de el, la nceput: "Pe tot neamul cre
tinesc, Domnul Dumnezeu s-l pomeneasc ntru mpria
Sa". E datoria preotului s pomeneasc pe nume diferite
categorii sau persoane ale credincioilor. n altar se aaz
de-a dreapta Sfintei Mese, ateptnd cu discul pe cap, intra
rea preotului. El st cum a stat ngerul, n veminte strluci
toare, lng mormntul din care a nviat Domnul. Eveni
mentele istorice condensate n persoana lui Hristos i ntr-o
venic actualitate atrag atenia spre ele i lucreaz asupra
credincioilor n mod simultan.
Dup ce preotul a terminat cererile de pomenire, co
munitatea credincioilor i continu cntarea heruvimic,
vzndu-se, dup fgduina de a lepda toat grija cea
lumeasc, nvrednicit de a primi pe mpratul tuturor: "Ca
pe mpratul tuturor s-L primim p e Cel nevzut nconjurat
de cetele ngereti. Aliluia, Aliluia, Aliluia".
n acest timp preotul ajungnd n altar, pune sfntul po
tir pe antimisul de pe Sfnta Mas. Asemenea i sfntul
disc luat de la diacon. l aaz pe Hristos, socotit ca rstig
nit, i sngele vrsat din trup n mormnt, preotul nchi
puind pe Iosif din Arimateea, lucru amintit prin cuvinte co
respunztoare: "Iosif cel bun chip de pe lemn lund preacu

382

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

rat trupul Tu, cu giulgiu curat nfurndu-1 i cu miresme


(In 19, 40), n mormnt nou (Mt. 27, 60) ngropndu-1, l-a pus".
n timpul acesta a luat acopermntul de pe disc i de
pe potir i le-a acoperit pe amndou cu "aerul'1luat de pe
umrul diaconului. n mormnt Hristos a fost i mai aco
perit de stihiile cosmosului, pentru c nu mai tria i nu-i
mai arta sufletul plin de dumnezeire prin ochii Lui, dar pe
de alt parte starea Lui de jertf e i mai vzut. Aceast
acoperire cu "aerul" mai indic i dezbrcarea trupului lui
Hristos cel mort, ungerea lui cu miresme i nfurarea lui
n giulgiu. Aceasta e ceea ce s-a vzut. E o treapt nou n
chenoz (n coborre). Cel dezbrcat de alii e n gradul
ultim al lipsei Sale de putere. Iisus nu numai Se aduce prin
jertf, ci Se las i adus de alii n aceast stare, dei cei ce
L-au rstignit n-au fcut-o cu intenia de a jertfi. Dar preo
tul l dezbrac cu acest gnd, cum au fcut-o i Iosif i
Nicodim, care prin aceasta au fcut s se mplineasc actul
de jertf al Mntuitorului. Fr o participare a preotului i a
credincioilor, fr o participare a oamenilor la mplinirea
jertfei lui Hristos, aceasta totui nu se poate nfptui.
Apoi preotul spune i ceea ce nu s-a vzut, sau s-a v
zut numai printr-o parte: "n mormnt cu trupul n iad cu
sufletul, ca un Dumnezeu, n rai cu tlharul i pe scaun m
preun cu Tatl i cu Duhul ai fost, Hristoase, toate um
plnd u-le, Cel ce eti necuprins", nimeni nu se oprea nici
nainte de Hristos cu totul n mormnt. Cu sufletul mergea
fiecare mai adnc, n iad. nimeni nu disprea cu totul ca
persoan, se ducea cu sufletul mai adnc; dar n adncul
extremei mpuinri a vieii lui. Persoanele rmn n cadrul
existenei ntemeiate de Dumnezeu prin creaie. Dar ntru
ct s-au desprins cu voia de El, rmn numai n planul exis
tenei create, care nemaifiind n comunicare cu izvorul vie
ii, dei continu s fie susinute n fiin de puterea lui
Dumnezeu, nu se bucur de comunicarea vieii Lui proprii.

LITURGHIA CREDINCIOILOR

383

Hristos ducndu-Se i El cu sufletul In acel adnc ieit


din comuniunea de via cu Dumnezeu, ntruct a avut n
Sine nsui dumnezeirea, a dus acolo nsi viaa, nelsnd
sufletul unit cu El, ca Dumnezeu, s cad n acest grad ex
trem de mpuinat al vieii desprite de Dumnezeu. S-a dus
n iadul extremei puinti de via, n iadul umplut prin
aceasta de ntuneric, ducnd n el viaa i lumina, pe care
a mprit-o tuturor celor ce au crezut n timpul vieii p
mnteti n fgduina dumnezeiasc a venirii Lui n trup.
Hristos a sfrmat ncuietorile iadului, El a spart porile
temniei din care nu putea iei nimeni, cu viaa Sa care a
ptruns n el, la cei ce fuseser dui acolo, ateptnd cu n
credere venirea fgduit a Fiului lui Dumnezeu, Care S-a
unit cu firea omeneasc (I Fetru 3, 19-20). Acetia umplndu-se de viaa Lui, s-au mutat chiar prin aceasta n rai,
adic n cuprinsul vieii i luminii Lui dumnezeieti. Cel din
ti care s-a umplut de viaa i de lumina lui Hristos, de raiul
care se rspndea din El, a fost tlharul de-a dreapta, care
a plecat nc de aici unit cu El n credin, moartea lui ur
mnd imediat morii lui Hristos (In 19, 32), transformnd
moartea lui, din cale spre iad, n cale spre rai.
Dar din sufletul lui Hristos s-a rspndit viaa i lumina
dumnezeiasc, pentru c El era ca Dumnezeu totodat pe
scaunul puterii ce umplea, mpreun cu Tatl i cu Duhul,
toate, fiind necuprins. Ipostasul Lui dumnezeiesc nu se
mai desparte dup ntrupare de firea Sa omeneasc. El Se
tria chiar pe scaunul stpnirii supreme ca Cel nedesprit
de umanitatea Sa. De aceea nu spune preotul: "Trupul i
era n mormnt", ci se adreseaz Lui nsui ca Ipostas dum
nezeiesc, spunndu-I: "n mormnt (ai fost) cu trupul", pre
cum tot Lui i spune: "n iad (ai fost) cu sufletul, n rai cu
tlharul i pe scaun ai fost, Hristoase, Dumnezeule"; n gre
cete se reliefeaz faptul acesta i mai clar, spunndu-se
"n mormnt (ai fost) trupete" ( o c o i i c m K o q ) .

384

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

Hristos nsui Se tia aflndu-Se i n mormnt cu


trupul Su. n mod tainic, aa cum Se tria n cer, purttor
al umanitii Sale, Se tria prezent n trupul aezat n mor
mnt, legat de acest trup. De altfel, chiar sufletul omenesc,
cnd trupul este mort, tie de aceasta. Ba sfinii rmn
uneori legai de trup printr-un har deosebit. Cu att mai
mult ipostasul dumnezeiesc al lui Hristos, ba chiar sufletul
Su, i vedea trupul n mormnt, l tia legat de Sine, se
simea legat de el. Se mbina paradoxul: moartea trupului
cu contiina ipostasului, i sufletul lui Hristos cu acest trup
care i aparine. Ipostasul dumnezeiesc era nu numai n
sufletul, ci i n trupul Su, sau acestea erau inute ntr-o
legtur cu El, Care Se afla pe scaunul stpnirii peste
toate. Mai mult chiar, trupul Lui, dei n mormnt, era pre
zentat Tatlui ca jertf, iar sufletul tria i el starea de jertf
a trupului Su.
Moartea L-a dus pe Hristos nu numai ca Dumnezeu, ci
i ca om pn naintea Tatlui. Moartea ca jertf Da dus i
ca om n plintatea vieii dumnezeieti, pe cnd pe cel ce
moare n pcate l duce n ultimul adnc al mpuinrii vieii
create. De aceea mormntul lui Hristos e mormnt nou",
n sensul eminent, pentru c i trupul Lui omenesc, aezat
n el, e trup nou. i dei trupul lui Hristos nu e pretutindeni,
Hristos ca Dumnezeu, care se triete i ca om, e pretutin
deni i viaa Lui dumnezeiasc se rspndete pretutin
deni, ntiprit de simirea omeneasc, prin iubirea Sa de
venit iubire freasc, n sensul propriu al cuvntului, fa
de oameni.
Fiind ipostasul trupului din mormnt, deci i om care
i-a prezentat trupul Su Tatlui ca jertf, chiar dac acest
trup este n mormnt, l nvie, readucnd n el nu numai
viaa dinainte, ci o via omeneasc copleit n mod de
svrit de via dumnezeiasc. El asumase o via ome
neasc muritoare, ca s-o ridice prin jertf la viaa nemuri

LITURGHIA CREDINCIOILOR

385

toare. Se micorase primind o via muritoare, ca s-o n


noiasc dinluntrul ei prin acceptarea jertfei sau unirii cu
Dumnezeu prin jertf. Iar n aceasta s-a artat iubirea Lui
fa de noi i totodat voina ca s acceptm jertfirea noas
tr mpreun cu El, voit de El. Viaa trupului Lui s-a ntrit,
s-a nnoit i s-a mbogit pe veci din izvorul dumnezeirii.
Tocmai pentru c ipostasul dumnezeiesc e nedesprit
de trupul Su din mormnt, iar acesta, cu voia firii ome
neti asumate, accept jertfa, mormntul Lui "nou" e mor
mntul din care iese viaa, fiind purttor de via i izvorul
vieii noastre, ba chiar mai nfrumuseat i mai luminat
dect toat locuina mprteasc. Cci n el locuiete unit
cu trupul Su, chiar nainte de a-1 nvia, mpratul mpra
ilor, Care e mai presus de rai.
Acceptarea jertfei i unirea cu Dumnezeu ntr-un singur
ipostas sunt cele ce fac din acest mormnt un mormnt
"nou", dar i altfel de mormnt pentru oricare muritor care
se unete prin credin cu Hristos. Fiecare credincios va
iei la sfritul lumii din mormntul su, cum a ieit
Hristos, dar i pn atunci sufletul lui e la viaa primit de
la Hristos. "Moarte, unde este boldul tu?" (I Cor. 15, 55).
Unde mai este puterea ta? "Moartea nu mai are putere asu
pra Lui" (Rom. 6, 9). De altfel, jertfa curat se ntlnete n
mod firesc cu Dumnezeu i cu viaa din El. Ea nseamn
depirea de sine a omului, e scufundare n Dumnezeu. As
piraia lui spre Dumnezeu fiind infinit, ajunge pn la
Dumnezeu. Dar numai omenescul purtat de Dumnezeu e
capabil de o jertf curat, total, fr rezerve, n care omul
nu reine nimic pentru sine. Dumnezeu vine atunci i El n
ntmpinarea nlrii jertfei spre El, sau o ajut El nsui s
se nale la El. Dar numai n Iisus Hristos s-a produs ntl
nirea desvrit a lui Dumnezeu i a jertfei, i de aceea
numai ea a fost o jertf total, atotcurat, desvrit.
- Spiritualitate i comuniune n Liturghia Ortodox

386

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

Astfel, unde e jertfa e Dumnezeu. Dar unde e jertfa e i


moartea63. Deci unde e moartea ca jertf, ca predare total
a vieii, nereinut pentru sine, e Dumnezeu. i, in mod
eminent, n moartea ca jertf a lui Hristos. Deci pe ct de
real a fost moartea Lui, pe att de desvrit a fost jert
fa Lui i pe att de prezent a fost Dumnezeu n ea. Moartea
nu scap de sub prezena lui Dumnezeu, cnd ea e primit
ca jertf. Dac Dumnezeu e prezent adeseori n moatele
sfinilor i ale mucenicilor, cu att mai mult a fost prezent
n trupul Su omenesc, asumat de El, nelsndu-1 s pu
trezeasc. Trupul Lui s-a scufundat prin moarte i mai mult
n Dumnezeu, nu n mpuinarea existenei, nu n stare de
descompunere. Mormntul Lui era palatul lui Dumnezeu.
De aceea era i este izvor de via i de aceea ntre calita
tea de tron, de palat i de mormnt a Sfintei Mese nu este
o contrazicere.

63.
B. Pascal, Pensees, ed. Flammarion, cap. "Pensees sur la mort":
"Moi tim c viata, i viata cretinilor ndeosebi, este o jertf continu care
nu poate fi mplinit dect prin moarte; noi tim c Iisus Hristos intrnd
n lume s-a considerat i S-a oferit lui Dum nezeu ca un holocaust i ca
un sacrificiu; c moartea Sa, viata Sa, nvierea Sa, nlarea Sa la cer,
ederea venic de-a dreapta Tatlui i prezena Sa n Euharistie nu sunt
dect o singur i unic jertf; noi tim c ceea ce s-a svrit n Hristos
trebuie s se svreasc n toate m dularele Sale" (p. 283). "S privim
deci viaa ca o jertf, tiind c ntmplrile vieii nu au semnificaie pen
tru spiritul cretinilor dect n msura n care ntrerup sau mplinesc
aceast jertf. Hu numim ru dect ceea ce face din victima lui Dum
nezeu o victim a diavolului, dar numim bine ceea ce face din victima
devenit n Adam o victim a diavolului, o victim a lui Dumnezeu...
Dac nu cugetm aa, noi nu aflm n viaa noastr dect nenorociri sau
plceri urte; dar dac privim toate lucrurile n Hristos, vom afla mn
gierea, toat mulumirea, toat edificarea". "S privim deci m oartea n
Iisus Hristos, i nu n afar de Iisus Hristos. n afara lui Iisus Hristos ea
este ngrozitoare, ea este nfricotoare, ea e oroare a naturii. n Iisus
Hristos este cu totul alta: este vrednic de iubit, sfnt i bucuria cre
dincioilor. Totul este dulce n Iisus Hristos, pn i moartea. Pentru
aceasta a suferit El i a murit, ca s sfineasc moartea i suferina..., ca
s sfineasc n Sine toate lucrurile, cu excepia pcatului" (p. 284).

LITURGHIA CREDINCIOILOR

387

i tocmai pentru c Dumnezeu era prezent n trupul


mort al Domnului, mironosiele i Iosif i Nicodim au avut
un motiv special s-l spele, s-l ung, s-l cinsteasc. Fiul
lui Dumnezeu nsui l-a cinstit i l-a destinat veniciei, ca
loca desvrit al Lui. Dar l-a adus la aceast stare prin
faptul c l-a fcut s fie jertf. Chiar n faptul c numai prin
trup se poate aduce jertf lui Dumnezeu, se arat cinstea
la care e destinat trupul.
Dar n vremea aceasta sufletul lui Iisus plin i el de n
treaga dumnezeire, pentru c a suferit i el de jertfa trupu
lui Su, sau a participat i el la aceast jertf, se afla n iad.
Dar nu ca s sufere durerile iadului, ci ca s-l umple de
lumina dumnezeirii Sale. n iad nu se mai aduce jertf, ci
se sufer de ctre cel ce nu s-a jertfit. De aceea n Ortodo
xie nvierea e nfiat ca ncepnd n iad. Dar ca s fac
vdit c a murit real, nvierea trupului o svrete Hristos
numai a treia zi. Era firesc ca viaa i lumina nvierii s se
ntind n planul vzut al trupurilor, dup ce a nit n iad
prin sufletul Lui i a ntemeiat raiul prin suflet. Din ultimul
adnc al dumnezeirii viaa vine n mormntul n care se
afla trupul, prin sufletul lui Hristos.
Prin iubirea total ce se arat n ea, jertfa e att de plin
de putere, mai ales cnd ea e neumbrit de nici o ovial,
de nici o rezerv, nct mrirea lui Dumnezeu se reveleaz
n ea mai mult dect n acte de putere asemntoare celor
ale naturii, chiar dac acestea sunt de un grad potenat,
sau opuse actelor regulate ale naturii.
Dac minunile sau interveniile mai vdite ale lui Dum
nezeu n momente decisive din viaa noastr pot fi contes
tate prin diferite explicaii, revelarea lui Dumnezeu prin
jertfa lui Hristos face vdit n modul cel mai greu de con
testat puterea Lui iubitoare mai presus de orice putere na
tural. Dar tocmai jertfa l i acoper pe Dumnezeu pentru
cei ce nu au ochi s vad puterea suprem a spiritului. De
aceea "crucea Iui Dumnezeu sau jertfa Lui pentru noi a

388

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

putut fi socotit de pgni "nebunie", fiind obinuii s vad


puterea zeilor n fenomenele naturii, iar n timpul modern
a putut da natere teologiei "morii lui Dumnezeu". Dar cei
care au ochi duhovniceti i cnt lui Dumnezeu, Cel ce a
acceptat crucea i moartea: "Mrire ndelung rbdrii Tale,
Doamne".
Tocmai aceasta arat c jertfa, sau moartea trupului ca
jertf ncepe s fie nvins n sufletul plin de tria lui Dum
nezeu, dar i unit cu trupul. De aceea i nvierea lui Hristos
a nceput de la lucrarea lui Dumnezeu n sufletul cobort n
iad, ca de acolo s vin n trupul Su, care nu e lipsit nici
el de prezena Dumnezeirii.
Dup ce a exprimat aceste lucruri, preotul lund cdel
nia din mna diaconului, tmiaz Sfintele Daruri de trei
ori, zicnd: "F bine, Doamne, ntru bunvoirea Ta Sionului, i s se zideasc zidurile Ierusalimului". Iar diaconul
rspunde: "Atunci bine vei voi jertfa dreptii, prinosul i
arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tu viei". Prin
aceste cuvinte se arat c s-au mplinit proorociile i atep
trile celor din Vechiul Testament referitoare la jertfa de
plin. Jertfele de viei din templul pe care-1 atepta David
s fie nlat, indicau o alt jertf viitoare, jertfa suprem,
jertfa dreptii, jertfa adevratei arderi de tot, care se va
aduce lui Dumnezeu pentru oameni. Jertfa aceasta s-a
adus cnd s-a zidit Sionul, sau s-a rezidit trupul omenesc
fr de pcat, aa cum a fost la nceput, prin faptul c a
fost asumat de Fiul lui Dumnezeu i prin aceasta s-a zidit
Biserica constituit din trupurile celor ce se alipesc de
Hristos. Acum se pun pe altarul Iui Dumnezeu, alturi de
jertfa Mielului lui Dumnezeu, nu viei fr contiin, ci jert
f contient.
Apoi preotul cere i el diaconului s-l pomeneasc. n
tietatea lui n har l oblig la ntietatea n smerenie. Dia
conul i rspunde: "Preoia ta s o pomeneasc Domnul
Dumnezeu ntru mpria Sa". Dup ce a pomenit pe toi,

LITURGHIA CREDINCIOILOR

389

preotul nu se putea lsa singur nepomenit. Hu putea r


mne singur n afara mpriei iubirii venice, la care se
ajunge prin participarea la jertfa lui Hristos i prin pome
nirea tuturor de ctre toti i prin el nsui. La rndul su,
diaconul cere preotului: Roag-te pentru mine, printe ". Iar
preotul cere pentru diacon de Ia Dumnezeu darul cel mai
nalt, venirea Duhului Sfnt peste el, ca arvun a mpr
iei: "Duhul Sfnt s vie peste tine i puterea Celui Prea
nalt s te umbreasc ". Duhul i va da sufletului diaconului
puterea s nasc spiritual pe Hristos n el, dar pe Hristos
cel jertfit i nviat, aa cum i-a dat Maicii Domnului puterea
s nasc pe Hristos cu trupul din trupul Ei. i va da diaco
nului puterea s-L nasc pe Hristos spiritual i s-L arate
credincioilor prin ecteniile ce le va spune din mijlocul lor.
Diaconul ntoarce preotului, la darul acestei rugciuni,
darul aceleiai rugciuni, n contiina c unde e Duhul apa
re comuniunea schimbului i c Duhul nu lucreaz fr
conlucrarea oamenilor: Acelai Duh s lucreze mpreun
cu noi n toate zilele vieii noastre ". De abia acum cere i el
preotului s-l pomeneasc, ceea ce acesta i face. Toate
pomenirile se ncheie astfel cu pomenirea diaconului, cu
pomenirea slujitorului celui mai umil al Bisericii, aa cum
erau pomenii, poate, la agapele din primele timpuri ale
Bisericii, diaconii care pregteau aceste agape. Dar ultima
pomenire n timp nu e i ultima n rezultatul ei. Slujitorii de
pe treapta cea mai de jo s slujesc tuturor, dar la urm toi
cei slujii i aduc aminte de ei. i mulumirea general se
ncoroneaz prin mulumirea ce li se aduce lor.
Toate actele principale ale Sfintei Liturghii sunt intro
duse i urmate de ectenii. "Ieirea mic", "Sfinte Dum
nezeule", citirea Apostolului i a Evangheliei au fost intro
duse prin ectenii i ncheiate cu una. Ieirea catehumenilor
a fost anticipat de o ectenie. "Ieirea mare", ieirea la ve
derea duhovniceasc a lui Hristos cel care S-a jertfit, a fost

390

SPIRITUALITATE l COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

introdus cu dou ectenii. Dar ea trebuie s fie i urmat


de o ectenie, cum a fost urmat i citirea Evangheliei.

4. Ectenia i rugciunea preotului


dinaintea Crezului
Ieirii mari i urmeaz deci, de asemenea, o alt ecte
nie. Aceast ectenie este i o pregtire a credincioilor pen
tru mrturisirea Crezului i pentru prefacerea darurilor n
Trupul i Sngele Domnului. De aceea are nite caracteris
tici potrivite acestui scop. Mai nti, ea ncepe cu cuvintele:
"S plinim rugciunea noastr, Domnului", adic s nche
iem rugciunile noastre de pregtire pentru actul preface
rii. (La Utrenie ultima ectenie ncepe de aceea cu cuvintele:
"S plinim rugciunea noastr cea de diminea, Domnu
lui", iar la Vecernie, cu cuvintele: "S plinim rugciunea noas
tr cea de sear, Domnului"). Tiu se mai ncepe cu cererea
pcii, cci comunitatea se afl la sfritul rugciunilor de
cerere. Dar "plinirea rugciunii" este i gradul de desvr
ire a ei. Dup Evanghelie, ectenia ncepe cu ndemnul: S
zicem toti din tot sufletul i din tot cugetul nostru, s zi
cem". Acum se ncepe cu ndemnul de a ridica rugciunea
la desvrirea ei. S ne druim ntregi ei, ca s ne artm
i prin ea la nlimea strii care ne-a fcut s aducem da
rurile ce ne reprezint pe noi nine i care se vor preface
n Trupul i Sngele Domnului. De aceea a doua cerere a
acestei ectenii se refer la daruri: "Pentru cinstitele daruri
ce sunt puse nainte, Domnului s ne rugm". Ne rugm ca
Domnul s le primeasc i s le socoteasc vrednice de a
fi prefcute n Trupul i Sngele Lui. Deci nu mai cerem
ceva pentru noi, ci i aducem lui Dumnezeu darul nostru.
Dar i darul nostru se face desvrit tot prin lucrarea lui
Dumnezeu. Iar darurile vor fi socotite vrednice pentru a fi
prefcute n darul cel mai nalt care ni se va ntoarce nou,
dac noi le-am adus cu toat inima sau cu inima curat de
gnduri strine de Dumnezeu, dac nu le-am adus cu indi

LITURGHIA CREDIHCIOILOR

391

ferent i din cele ce nu corespund voii Iui Dumnezeu; de


aceea cererea aceasta se refer att la ele, ct i la noi
nine.
Din ecteniile obinuite nu se mai iau dect trei cereri
de un cuprins mai duhovnicesc: "Pentru sfnta biserica
aceasta... ", "Pentru ca s fim izbvii noi...", "Apr, mntuiete...". Apoi se trece la un ir de cereri care se refer la
bunuri duhovniceti mai specificate. i la ele credincioii
nu mai rspund cu "Doamne, miluiete", ci cu "D, Doam
ne". Prin ele se cer bunuri mai concrete. Se cer n ele: vie
uirea fr de pcat n ziua ntreag, nger de pace, ndru
mtor i pzitor sufletului i trupului nostru, mil i iertare
de pcate, cele bune i de folos sufletelor i pace lumii, pe
trecerea ntregii viei n pace i pocin. E un ntreg pro
gram pentru viaa personal i pentru lume. Dar printr-un
astfel de program se nfptuiete nu numai o vieuire cu
rat i pacea pe pmnt, ci credinciosul se pregtete i
pentru sfritul cretinesc al vieii i pentru nfricotoarea
judecat a lui Hristos. Un astfel de sfrit i un rspuns bun
la acea judecat se cere ns i, n mod special, n ultima
cerere. n aceasta se arat din nou deschiderea eshatologic a Liturghiei prin jertfa lui Hristos i prin mprtirea
credincioilor de ea. Aceasta e ultima noastr int spre
care ne duce jertfa lui Hristos. Cerem de pe acum, la fie
care Sfnt Liturghie, ca sfritul vieii noastre s nu ne cla
tine din credin, din ndejdea vieii viitoare, s nu svr
im din frica de moarte nici un act care ne va mpiedica
ajungerea la acea int. Nu ne ludm cu nepsarea noas
tr fa de durerile ce ne vor veni n zilele sau clipele dina
intea morii. Cci cretinul nu se laud cu puterile ome
neti, cretinul nu braveaz, fiind contient de neputinele
i limitele omeneti. De aceea, cere s fie ferit de dureri
prea mari, dei dac vor veni le va suporta cu ajutorul lui
Dumnezeu, pe care-1 cere nc mult timp nainte de moar

392

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

te. Durerile vor fi micorate chiar de contiina c Dum


nezeu este cu el.
Credinciosul se gndete cu team la acele dureri i
pentru motivul c ele l-ar putea mpinge la fapte i la cu
vinte care s-l mpiedice de a dobndi fericirea viitoare. Ar
putea rosti cuvinte i svri fapte de dezndejde, de n
doial n Dumnezeu, sau n purtarea Lui de grij, de trdare
a Lui. El se teme nu att de ruinea pe care astfel de fapte
i de cuvinte i-ar aduce-o lui, ci credinei sale cretine, sau
cretinismului n general, dovedindu-se lipsit de puterea
ntritoare n marile dureri.
Prin ultima cerere se privete dincolo de sfritul vieii
pmnteti: "Rspuns bun la nfricotoarea judecat a lui
Hristos ". De aceast judecat se teme credinciosul cel mai
mult. Gndul la aceast judecat e o putere normativ n
bine pentru toat viaa pmnteasc. Durerile morii sunt
trectoare, orict ar fi de mari. Dar judecata lui Hristos asu
pra lui va avea efecte venice. nfricotoare este pentru el
aceast judecat. Hu "Sein zum Tode", nu contiina per
manent a sfritului acestei viei n nefiin l sensibili
zeaz cel mai mult pe cretin. Aceasta se ntmpl numai
cu cei ce nu mai cred n continuarea etern a vieii perso
nale a omului, a acestei valori superioare fa de toate va
lorile lumii. i nici cu acetia toi. Pentru c cei mai muli
se obinuiesc s nu mai cugete la acest sfrit, sau se obi
nuiesc s nu-i mai dea importan. La urma urmelor, dac
moartea m desfiineaz cu totul, ce importan mai are s
m ridic dintr-o vieuire impersonal, iresponsabil, lipsit
de contiina valorii inei personale?
Humai gndul permanent la "nfricotoarea judecat" a
lui Hristos, nfricotoare pentru efectele ei venice, trite
contient, poate sensibiliza cu adevrat contiina uman,
poate scoate pe om din comportarea tocit, cvasi-impersonal, din coborrea de la persoan, n specie. i numai cre
dina n vieuirea venic, condiionat de trire n sensi

LITURGHIA CREDINCIOILOR

393

bilitatea contiinei, o poate promova pe aceasta i-i poate


da acesteia un rost.
Astfel, numai cretinismul, cu deschiderea lui adev
rat spre eshatologicul real, spre o vieuire venic dincolo
de viata pmnteasc, i numai acest eshatologic personal
i venic, care este adevratul eshatologic, este temei pen
tru nfricoarea de judecata lui Hristos i d putere reali
zrii valenelor umane, constituind cel mai eficient factor
de sensibilizare a umanului, sau de actualizare a tuturor
potentelor nobile ale lui. Teoriile incarnationiste nu cunosc
un astfel de eshatologic personal, etern, adevrat. Pentru
ele eternitatea nu va fi a mea ca persoan; de aceea nici
nu m ngrijoreaz. Vor tri alte i alte contiine, n acelai
plan monoton i relativ al existentei ce se ntoarce mereu
pe aceleai trepte i nu se statornicete etern ntr-o fericire
sau nefericire fr sfrit. Vor tri alte individuatiuni imper
sonale, sau trector personale, n repetiii relative i mono
tone. Deci nici nu se vor chinui de nefericirea venic (iadul),
nici nu se vor bucura de vreo plenitudine de viat n veci.
"Rspunsul bun" la aceast judecat nu e o dibcie avo
ceasc de a gsi scuze pentru faptele rele svrite, pen
tru viata necretineasc trit. n privina aceasta cuvntul
romnesc "rspuns bun" pare mai potrivit dect cel gre
cesc: "bun aprare" (Kcdrj noXoyia). Rspunsul bun e rs
punsul faptelor bune, sau al recunoaterii pline de pocin
a pctoeniei proprii. Credinciosul cere deci puterea de
la Dumnezeu s se pregteasc pentru acest "rspuns bun"
nc din viata pmnteasc, sau s-i dea Dumnezeu cin
cnd se va afla n fat lui Hristos Judectorul, s nu con
tinue, din obinuina tocirii, a cuta justificri mincinoase.
Dar duhul de cin crete n el nc de aici. Credinciosul,
ndemnat la aceast cerere, se triete nc de acum ca n
fata judecii lui Hristos, sensibilizndu-se continuu, de
pind viata actual pmnteasc. El ia putere din aceast
nfiare, trit anticipat, n fata judecii lui Hristos, s-i

394

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

normeze toat viaa n aa fel, ca s poat da rspunsul


bun cnd se va afla de fapt n faa Judectorului Hristos. El
triete de acum n perspectiva eshatologic. El cere, prin
urmare, s vieuiasc nc de aici n vederea acestui "rs
puns bun", vieuind ca un om destinat unei rspunderi. El
trebuie s vieuiasc mereu ca unul chemat s rspund
pentru faptele lui, pentru cuvintele lui, ca o fiin rspun
ztoare. De mplinirea rspunderii sale depinde existena
lui etern. Eshatologicul se deschide cu nfiarea naintea
unui for suprem, n faa cru a se va cerceta modul n care
omul a trit ca fiin responsabil. Liturghia nu e o simpl
anunare a eshatologicului, ci n ea eshatologicul e trit an
ticipat, ca normativ pentru ntreaga via de aici. Aa se
pregtesc credincioii la Sfnta Liturghie pentru cea mai
deplin ntlnire cu Hristos, n Sfnta mprtanie. Aceas
t ntlnire va aduce dup ea o alt ntlnire, n care se va
verifica mplinirea responsabilitii lui, de care va deveni
mai contient prin Sfnta mprtanie.
Cererile acestea se ncheie, ca i cele din ecteniile de
la nceputul Sfintei Liturghii, cu pomenirea Freasfintei Ns
ctoare de Dumnezeu i a tuturor sfinilor i cu fgduina
credincioilor de a se drui, dup pilda i prin rugciunile
acestora, pe ei nii i unii pe alii lui Hristos. Numai aa
fac din partea lor totul pentru a se pregti n vederea unui
astfel de sfrit i a unei verificri supreme a mplinirii res
ponsabilitii lor la judecata lui Hristos.
Dar toate cele cerute i un astfel de sfrit i de rs
puns depind n primul rnd de ndurrile lui Hristos. De
aceea ecfonisul le cere toate acestea Tatlui, bazndu-se
pe ndurrile Fiului Su, Care S-a fcut om i S-a rstignit
din iubire faf de noi: "Cu ndurrile Unuia Nscut Fiului
Tu, cu Care eti binecuvntat mpreun cu Frea Sfntul i
Bunul i de via Fctorul Tu Duh, acum i pururea i n
vecii vecilor. Amin". Se pune ultima ndejde n ndurrile,
n simirile duioase i milostive ale Fiului lui Dumnezeu,

LITURGHIA CREDINCIOILOR

395

Care S-a fcut om i S-a jertfit pentru noi i rmne om i


n stare de jertf pentru noi, artnd prin aceast calitate
de om pe care o menine i prin starea de jertf n care
rmne apropierea i mila Lui fa de noi. Dar se pune n
dejdea i n buntatea Sfntului Duh, Care ne va da putere
s ne mplinim n viaa aceasta rspunderile, pentru a fi g
sii la judecata suprem ca unii care le-am mplinit.
Hu se ncheie aa ecteniile finale, "mplinitoare", de la
Vecernie i Utrenie, n care se vorbete numai despre bu
ntatea i mila Sfintei Treimi n general. Dar numai un
Dumnezeu din care o Persoan, i anume Fiul prea iubit al
Tatlui , S-a fcut om i S-a jertfit pentru noi i rmne om
n veci, lund calitatea de Fiu i ca om, S-a artat ca un
Dumnezeu al milei pn la capt, asigurndu-ne i nou o
venic via fericit, prta la iubirea Lui. Humai Lui i
putem cere mila, iertarea, puterea unui rspuns socotit de
El bun la judecata suprem.
ns nainte de acest ecfonis, preotul citete n tain o
rugciune, n care roag pe Dumnezeu, Pantocratorul (Atotiitorul) i singurul sfnt, Cel ce primete jertf de laud de
la cei ce-L cheam, s primeasc rugciunea lui i a credin
cioilor, mcar c sunt pctoi, i s-o duc n sfntul Su
jertfelnic. i continu: "F-ne vrednici a-i aduce ie daruri
i jertfe duhovniceti pentru pcatele noastre i pentru cele
din netiin ale poporului. i ne nvrednicete s aflm har
naintea Ta, ca s fie bine primit jertfa noastr i s Se
slluiasc Duhul cel bun al harului Tu peste noi, peste
aceste daruri ce sunt puse nainte i peste tot poporul Tu".
Rolul euharistie al Duhului se precizeaz. n prezena
darurilor oferite, Biserica se roag Tatlui s trimit Duhul
Sfnt peste daruri i peste popor64.
Mai bine zis, preotul se roag s fie fcut vrednic el, i
credincioii, s afle har naintea lui Dumnezeu, pentru ca
64. F. Evdokimov, op. cit., p. 176.

396

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

darurile aduse acum de el i de credincioi, ca o jertf a lor


( jertfa noastr), s fie bine primite i, ca urmare, Duhul
Sfnt s Se slluiasc peste el, peste daruri, atunci cnd
l va cere, peste tot poporul ce st nainte. E o anticipare i
o pregtire a epiclezei (a chemrii Duhului Sfnt) i a pre
facerii darurilor n Trupul i Sngele Domnului prin Duhul
Sfnt.
Propriu-zis, se face distincia ntre daruri i jertfele du
hovniceti, sau jertfa de laud, care este o rugciune adre
sat de preot lui Dumnezeu pentru iertarea lui i pentru
iertarea pcatelor din netiin ale poporului. Darurile fr
rugciunea de iertare a pcatelor n-ar spune nimic, n-ar fi
bine plcute lui Dumnezeu. Mai ales aceast rugciune,
cere preotul, s fie dus de Hristos ca o jertf de laud pe
jertfelnicul Lui de sus. Sfntul Chirii din Alexandria a dez
voltat pe larg necesitatea ca noi s adugm jertfele noas
tre la jertfa lui Hristos, aflat pe jertfelnicul de sus, sau ca
Hristos s alture jertfele noastre la jertfa Lui, curind jert
fele noastre prin curenia jertfei Lui. Iar jertfele noastre le
numete i el "duhovniceti", vznd n ele, ca i rugciunea
din Liturghie, curirea de pcate prin cererea ei de la Dum
nezeu i prin pocin: "De aceea am fost nvai s zicem
n rugciune: "i ne iart nou greelile noastre", sau: "De
cele ascunse ale mele, curete-m" (Ps. 18, 13). Aceasta
e jertfa duhovniceasc, cea bine mirositoare lui Dum
nezeu, pentru mntuirea noastr"; sau: Deci n legea veche
iedul e jertfa pentru pcat, iar acum jertfa noastr, a celor
ce ne apropiem de Dumnezeu n Duh i adevr, e pocina
i cererea iertrii"65. Iar despre legtura ntre darurile noas
tre i darul de Sine al lui Hristos, aduse mpreun pe jert
felnicul de sus, tot Sfntul Chirii din Alexandria spune:
"Hristos fiind Unul i Acelai, e adus jertf prin nchintorii
ce se succed n timp... Iar aducerea darurilor n fiecare zi
65. nchinare n Duh i Adevr, cartea X.

LITURGHIA CREDINCIOILOR

397

(n Vechiul Testament) nchipuiete svrirea nentrerupt


i fr sfrit a jertfei lui Hristos n fiecare zi i aducerea de
daruri de ctre cei ndreptai n credin. Cci nu vor lipsi
nchintorii i nu va nceta aducerea de daruri. i Hristos se
va aduce de noi i pentru noi, fiind jertfit tainic n corturile
sfinte (n biserici). i El este darul nostru prin i mai presus
de toate. Cci S-a adus pe Sine jertf lui Dumnezeu i Tatl,
i nu pentru Sine, ci pentru noi, cei de sub jugul i vina
pcatului. Iar dup asemnarea cu El, i noi suntem jertfe
sfinite, ca unii ce am murit pcatului... i trim lui Dum
nezeu viaa cea ntru sfinenie i adevr".
A se observa alternarea ntre socotirea lui Hristos ca
darul nostru i socotirea darurilor noastre, sau a persoa
nelor proprii, ca asemenea daruri, ca i alternarea ntre
aducerea lui Hristos de ctre Sine nsui i aducerea Lui de
ctre noi. Aceast alternare credem c are loc i n rugciu
nea de fa. n ea se spune c Hristos Se aduce pe Sine
pentru noi, dar nu Se aduce cu efect mntuitor dac nu-L
aducem i noi i dac nu ni-L facem chiar prin aceasta i
"jertfa noastr". E o identificare a noastr cu Hristos, dar i
o distincie a noastr de El, ceea ce se arat prin faptul c
darurile de pine i vin sunt ale noastre, dar devin i Trupul
i Sngele lui Hristos. Acelai lucru se arat prin faptul c
jertfa de cerere a iertrii pcatelor noastre este n acelai
timp o jertf de laud a lui Dumnezeu i c e unit cu jert
fa lui Hristos. Cci prin aceast cerere recunoatem i lu
dm buntatea Lui ierttoare artat nou prin jertfa lui
Hristos. Aceasta o vedem din Epistola ctre Evrei (3, 15):
"Aadar, printr-nsul s aducem pururea jertf de laud,
adic rodul buzelor care preaslvesc numele Lui".
Darul nostru distinct artndu-se mai ales n cererile
iertrii i ale curirii noastre, preotul struie n aceast ru
gciune mai ales n cererea iertrii pcatelor sale i a celor
din netiin ale poporului. n smerenia sa socotete pca
tele poporului mai mici dect ale sale, dat fiind c ele sunt

398

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

'din netiin", pe cnd ale sale nu pot avea scuza aceasta,


cci el era dator s tie, s-i nving netiina.
Avem n aceast rugciune aceeai mpletire ntre actul
de aducere a acestor jertfe ale noastre de ctre Hristos, i
actul de aducere a Lui de ctre noi prin preot, care e afir
mat, cu referire Ia jertfa lui Hristos, n rugciunea din vre
mea cntrii heruvimice. Aceast mpletire e afirmat con
tinuu i de Sfntul Chirii din Alexandria: "Hristos adaug la
jertfa Sa jertfele noastre ". Dar n aceast alturare de ctre
El a jertfelor noastre la jertfa Lui nu putem rmne pasivi,
ci trebuie s le oferim i noi, sau prin ele s ne oferim i
pe noi. Ba, mai mult, chiar Hristos e oferit nu numai de
Sine, ci i de noi. Sau Hristos, Care ne curfete de pcate
prin jertfa curat a Sa, nu ne curfete ca pe nite obiecte
pasive, ci ca pe unii care facem i noi efortul de a ne curfi
din puterea jertfei Lui, identificnd jertfa noastr cu jertfa
Lui, sau fcnd din jertfa Lui jertfa noastr; adic umplndu-ne de simirea cu care Se aduce El pe Sine Tatlui.
Sensul adnc, cuprins n aceasta, se arat i pe planul
mai cobort al relaiilor dintre noi. Comuniunea ntre noi se
arat nu numai n faptul de a ne aduce jertf unul pe altul,
ci i n faptul de a ne jertfi mpreun cu altul cnd acesta
se jertfete pentru noi i pentru alii. Humai aa se imprim
transformator n noi simirea lui de jertfitor pentru noi.
Urmeaz apoi ecfonisul amintit, i dup el preotul se
adreseaz poporului cu cuvintele: "Pace tuturor". Le do
rete o stare de pace superioar celei din ecteniile nce
ptoare, sau dinainte de citirea Evangheliei, pentru c vor
s rosteasc mrturisirea comun a credinei. E o pace
care cuprinde n ea i iubirea, pentru c nu se poate men
ine unitatea n credin fr iubire. De aceea credincioii
rspund: "i duhului tu', dorind ca aceeai pace plin de
iubire pe care Ie-o dorete lor preotul, ca factor de unitate
a lor, s se afle i n el, pentru ca s fie comun credinfa

LITURGHIA CREDINCIOILOR

399

lor nu numai ntre ei, ci i ntre ei i el, ca cel ce are un rol


principal n susinerea n popor a unitii credinei.

5. Iubirea dintre credincioi


i mrturisirea Crezului
Necesitate iubirii dintre credincioi, ct i ntre credin
cioi i preot, sau i diacon, dac este (i ntre preoi, dac
sunt mai muli), ca ntemeiat pe credina comun n Dum
nezeul iubirii i ca temelia credinei comune, motenite de
la Apostoli, prin generaiile ce ne-au precedat, cu care sun
tem legai prin aceeai iubire, o proclam preotul, sau dia
conul, zicnd: "S ne iubim unii pe alii, ca ntr-un gnd s
mrturisim". Nu e vorba numai de iubirea dintre credincioii
mireni, ci i ntre ei i preot. Preotul nu e stpn al credin
cioilor, ci un slujitor ndatorat la iubirea fa de ei. Iar iubi
rea ntre noi toi o cere Dumnezeu nu doar ca pe un lucru
care n-are importan pentru El, ci n primul rnd pentru
faptul c altfel nu-L putem mrturisi toi ntr-un gnd. i
dac nu-L mrturisim toi ntr-un gnd, credina noastr n
El nu se ntrete prin convingerea i cldura ce ne-o comu
nicm reciproc. Fr iubirea celorlali fa de mine, fr iu
birea mea fa de ei, credina mea i a lor slbete. Sl
bete prin faptul c unul se pornete a-1 critica pe altul din
invidie, cnd l vede c-i afirm cu mai mult putere cre
dina, gsind cine tie ce dedesubturi nesincere n tria
acestei afirmri. Membrii unui grup de oameni neunii i
subestimeaz reciproc credina n Dumnezeu. De aceea
Dumnezeu vede n iubirea dintre noi premisa credinei pu
ternice n El. Desigur, raportul este i invers: din credina
puternic n El, afirmat n comun, crete iubirea ntre noi.
nct pn la urm folosul l avem tot noi. i aceast uni
tate o vrea Dumnezeu realizat ntre noi i ntre noi i El (In
17, 11). i prin aceasta naintm n mpria Sfintei Treimi,
Care este iubire.

400

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE H LITURGHIA ORTODOX

De fapt, Sfnta Liturghie ne arat i aceast legtur


ntre iubirea dintre noi i mrturisirea credinei. Credina
noastr are n coninut esenial pe Dumnezeu n Treime.
Dar Dumnezeu cel n Treime e un Dumnezeu al iubirii. Iar
dac e un Dumnezeu al iubirii, El este izvorul a toat iubi
rea, deci i al iubirii noastre fat de El i al iubirii noastre
dintre noi. Mrturisind pe Dumnezeu cel n Treime, noi lu
dm i slvim iubirea din interiorul Lui i iradierea ei n noi,
ca fpturi ale Sale. Aceast laud i slvire n-ar fi sincere
dac nu ne-am sili i noi s primim iradierea ei n noi. Sau,
dac n-am simi valoarea iubirii, care nu ne poate veni
dect de la Dumnezeu cel n Treime, nu am luda i admi
ra cu toat puterea Sfnta Treime i nu ne-am sili s nain
tm n ea. Astfel, mrturisind credina noastr n Dumnezeu
cel n Treime, nu socotim pe Dumnezeu ca un adevr teo
retic, ci ne mrturisim credina noastr ntr-un Dumnezeu
al iubirii n Sine nsui i Izvor al iubirii din noi. Aceasta ne
face s ne manifestm i noi iubirea noastr faf de un
Dumnezeu iubitor i s exprimm trirea de ctre noi a
acestei iubiri venite de la El.
S-ar mai putea aduga c legtura ntre iubire i mrtu
risirea unui Dumnezeu treimic al iubirii mai este i o leg
tur dintre iubire i cunoatere. Aceast legtur const n
faptul c cine iubete se deschide celui pe care-1 cunoate
i cel din urm ptrunde n interiorul lui. Astfel iubirea din
tre doi este i o cunoatere ntre ei prin comunicarea reci
proc dintre ei.
Legtura iubirii dintre noi cu Sfnta Treime o afirm
comunitatea liturgic rspunznd ndemnului diaconului
de a ne iubi unii pe alii, ca ntr-un gnd s mrturisim. Nu
mai dac ne iubim unii pe alii putem mrturisi ntr-un
gnd: "Pe Tatl pe Fiul i pe Sfntul Duh, Treimea cea de o
fiin i nedesprit". Numai aa putem realiza unitatea
fr contopire ntre noi asemenea Sfintei Treimi.

LITURGHIA CREDINCIOILOR

401

De aceea, preotul mrturisete legtura dintre iubirea


ntre noi i mrturisirea iubitoare a Sfintei Treimi, ca izvor
ai iubirii. Ambele iubiri (dintre noi i dintre noi i Dum
nezeu cel n Treime) sunt necesare pentru mrturisirea lui
Dumnezeu. n fond, a mrturisi pe Dumnezeu cel n Treime
e a mrturisi iubirea ca suprem adevr nu numai teoretic,
ci i de via fctor i susintor. i Dumnezeu numai un
astfel de adevr poate fi. Mumai cine experiaz iubirea sta
tornic experiaz pe Dumnezeu, i viceversa. A spune: cred
n Tine, Doamne, nseamn a spune: Te iubesc, Doamne;
Te iubesc pentru c Tu eti iubire; Tu eti scparea mea,
pentru c n iubirea fa de Tine am via; Tu eti cel ce m-a
adus la via, m susine n ea, m conduce spre plintatea
vieii i spre venicia ei. Altfel, m scufund n moarte.
Preotul rostete de aceea cuvintele Ps. 17,1: "Iubi-Te-voi,
Doamne, vrtutea mea; Domnul este ntrirea mea i sc
parea mea i izbvitorul meu". Iubi-Te-voi este aici echiva
lent cu: crede-voi. Sau credina mea n Tine e temei pentru
iubirea mea fa de Tine. Cci Tu eti, prin iubirea Ta, tria
mea i scparea mea i izbvitorul meu. Unui dumnezeu
esen impersonal, nu-i pot mrturisi nici credina, nici iu
birea. Dar Dumnezeul nostru e vrednic de iubire pentru c
mi-a artat iubirea Sa trimind pe Fiul Su s Se fac om
i s Se jertfeasc pentru mine, ceea ce n-ar fi putut face
dac n-ar avea n Sine iubirea. Prin aceasta mi S-a fcut
trie, care m elibereaz din robia egoismului pctos, mi
S-a fcut fundament neclintit al existenei mele personale
venice, scondu-m de sub puterea fatal a legilor, care
fr un Dumnezeu personal n Treime m-ar duce Ia des
compunere i nu mi-ar da nici o trie s nving egoismul.
Preotul i credincioii au naintat de la simirea sfin
eniei, apoi a milei lui Dumnezeu de dup citirea Evan
gheliei, la simirea iubirii Lui i, prin aceasta, s-au fcut api
s neleag i s mrturiseasc pe Dumnezeu cel n Trei
me cu toat convingerea.
- Spiritualitate i comuniune n Liturghia Ortodox

402

SPIRITUALITATE l COMUNIUNE U LITURGHIA ORTODOX

Dar simirea acestei iubiri a lui Dumnezeu cel n Treime


le va da putina s se ridice mai sus, la nelegerea jertfei
lui Hristos, a Fiului lui Dumnezeu fcut om din iubire pen
tru noi, ca temei al prefacerii pinii i vinului n Trupul i
Sngele Lui spre a li se mprti i lor i prin aceasta spre
a le deschide uile mpriei venice a iubirii Sfintei Treimi.
n acest timp preotul srut sfntul disc, sfntul potir
i marginea Sfintei Mese. Srutul este actul cel mai expre
siv al iubirii66. Preotul arat i prin acest srut c iubete
pe Dumnezeu, Care a dat pe Fiul Su pentru noi, deci l
mrturisete ca Dumnezeu al iubirii. Dar discul i potirul
sunt nc acoperite, cci nc n-a venit momentul prezentei
lui Hristos la noi n chipul pinii i al vinului. Prin cele trei
srutri indic mrturisirea Sfintei Treimi, dar prin sru
tarea discului, potirului i a Sfintei Mese i arat iubirea n
dreptat spre Hristos cel jertfit i spre jertfelnicul de sus,
unde El Se afl n stare de jertf permanent, mrturisind
iubirea Sa fat de noi n fata Tatlui. Iar prin srutarea Sfin
tei Mese preotul arat c Hristos Se va face prin prefacere
prezent n modul cel mai intensiv i pe aceast Sfnt Ma
s, care este Mas a Bisericii, ntruct e aezat ntr-unul
din locaurile Bisericii universale a lui Hristos. La iubirea lui
Hristos fat de noi mrturisit n fata Tatlui i avnd s se
arate prezent i pe Sfnta Mas preotul rspunde, n nu
mele credincioilor, cu iubirea sa.
Dac sunt doi preoi sau mai muli, se srut i ntre ei,
artnd legtura dintre iubirea ntre ei i mrturisirea cre
dinei comune n Hristos, mrturisire fcut ntr-un singur
cuget, artnd prezena iubirii lui Hristos n iubirea i uni
tatea dintre ei. Primul dintre preoi zice de aceea ctre cel
de al doilea, n vreme ce se srut: "Hristos n m ijlocul nos
tru". El ne unete pe noi n iubire, n unitate, prin iubirea
66.
n primele secole se srutau toi credincioii, brbaii cu br
baii, femeile cu femeile, sub supravegherea diaconilor. n Liturghia din
cartea VII, 1 1 a Constituiilor apostolice. La Pr. P. Vintilescu op. cit., p. 214.

LITURGHIA CREDIHCIOILOR

403

Sa. Iubirea Treimii fa de noi, care ne-a umplut i pe noi


de iubire fa de Ea i ntre noi prin ntruparea i jertfa Fiu
lui, s-a artat n Hristos, Care arat c rmne venic n
starea de jertf pentru noi prin aceste chipuri acoperite de
pe aceast Mas, deci n mod tainic jertfa Lui ne umple pe
noi de iubire.
Cellalt preot continu, mrturisind aceeai credin,
c Hristos este n mijlocul lor, dar nu prin simpla repetiie,
ci prin contribuia sa care l arat distinct ca persoan:
"Este i va fi". Piu suntem unii numai pentru aceast clip
prin prezena lui Hristos i prin iubirea Lui revrsat n noi
i prin mrturisirea Lui, ci i n viitorul fr un sfrit deter
minat. Primul preot continu iari acest gnd n felul lui
propriu, ncheind constatarea unirii lor, cum ncheie Duhul
Sfnt unirea dintre Tatl i Fiul: "Totdeauna, acum i puru
rea i n vecii vecilor. Amin". Hristos nu va fi ntre noi numai
ntr-un viitor nedeterminat, ci venic, i venic va fi unirea
noastr n El i mrturisirea comun a Lui i deci prin iubi
rea noastr fa de El. n vechime se srutau i credincioii.
n unele biserici din Transilvania credincioii mai tineri
srut i azi mna celor mai n vrst, iar acetia i mbr
ieaz. Aceasta o fac brbaii ntre brbai i femeile ntre
femei. Aceasta este srutarea pcii, urmnd dup cuvntul
preotului: Pace tuturor".
Sfntul Chirii din Ierusalim spune despre aceast s
rutare, care n timpul lui urma dup ndemnul diaconului:
"S ne mbrim unii pe alii i s ne dm srutarea": Tiu
cugeta c e vorba de acea srutare pe care obinuiesc s
i-o dea prietenii n agora. Nu e o astfel de srutare. Ea
unete sufletele ntre ele i nltur orice gnd ascuns. S
rutarea este unirea sufletelor. Despre ea a spus Domnul:
"Cnd aduci darul tu la altar i-i aduci aminte c ai ceva
mpotriva fratelui tu, mergi mai nti i te mpac cu fra
tele tu"' (PG 33, 1112 A).

404

SPIRITUALITATE I C O M U m iM E n LITURGHIA ORTODOX

Fericitul Augustin zice la rndul su: "Dup aceea se


spune: Face tuturor. i cretinii i dau sfnta srutare, iar
acesta e semnul pcii (al mpcrii). Ceea ce arat buzele,
s existe n inimi" (PL 38, 1101 A). Iar Teodor de Mopsuestia, adncind sensul acestui act, zice: "Toti i dau pacea
unii altora i prin aceast srutare ei i fac un fel de mr
turisire a unitii i a iubirii ce o au ntre ei. E o unitate pri
mit prin Botez, pe care o mrturisesc apropiindu-se de
Sfnta mprtanie. Prin Botez noi am primit de fapt na
terea din nou, prin care ne-am reunit ntr-o unitate de na
tur; hrnirea acesteia o primim din nou cnd primim
acelai Trup i acelai Snge. Noi toti, dei numeroi, alc
tuim un singur trup, pentru c ne mprtim de aceeai
pine. Deci se cuvine ca nainte de a ne apropia de Sfintele
Taine, s dm pacea prin care artm unirea noastr i iu
birea unora faf de alii. Nu se cuvine celor ce alctuiesc
un singur trup bisericesc s urasc pe vreun frate n cre
din" (Danielou, Les homelies catechetques de Teodor de
Mopsuestia, Citt del Vaticano, 1949; Horn. XV, 40; L'esprit
de la Liturge, ed. Cerf, Paris, 1952, p. 182). Danielou, comen
tnd acest text, zice: "Apare aici un nou semn al Tainei:
este semnul unitii ntre membrii trupului lui Hristos. Iar
srutarea pcii apare ca semn al acelei unitti" (p. 182).
Dar ceea ce i-au spus preoii srutndu-se ntre ei: "Hristos
n mijlocul nostru" i "Este i va fi", este valabil i pentru
credincioi. Ei formeaz un trup numai ntruct Hristos este
ntre ei. De aceea nu pot fi un trup dect n Hristos. Cu
vntul "Hristos n mijlocul nostru" se ntemeiaz pe spusa
Sfntului Apostol Pavel din I Tim. 2, 5: "Unul este Mijloci
torul ntre Dumnezeu i oameni: Omul Iisus Hristos". Unde
este Hristos ntre doi sau mai muli oameni se surp "pe
retele din mijloc al desprfiturii", al mndriei, al invidiei, al
nencrederii. n Hristos oamenii se ntlnesc ntre ei i n
Dumnezeu. Dac doi oameni desprii ntre ei pot fi adui
de un altul la pace, cu att mai mult i aduce la unire n

LITURGHIA CREDIHCIOILOR

405

Sine Hristos, Care ii iubete pe amndoi sau pe toi la fel,


ntruct dndu-Se pentru ceilali, "a desfiinat vrjmia n
trupul Su". Unindu-i n El "ntr-un singur om nou, nteme
iaz astfel pacea, mpcndu-i pe amndoi n Dumnezeu"
(Ef. 2, 14-15). n acest sens Hristos e "pacea noastr" (Ef.
2, 14).
Apoi preotul din altar, sau diaconul, de este, de la locul
su, din fata poporului, rostete: Uile, uile, cu nelepci
une s lum aminte*67. i unul dintre credincioi, n nu
mele tuturor, sau toti la un loc, rostesc Crezul niceo-constantinopolitan, Crezul comun al ntregii Biserici.
O interpretare potrivit pentru credincioii de azi i de
totdeauna a expresiei "Uile, uile", interpretare n care se
poate ncadra i adaosul: "cu nelepciune s lum aminte",
este cea a Sfntului Maxim Mrturisitorul: "nchiderea uilor
Sfintei biserici a lui Dumnezeu, ce se face dup citirea Sfin
tei Evanghelii i scoaterea catehumenilor, arat trecerea
peste cele materiale i intrarea viitoare a celor vrednici n
lumea inteligibil (gndit) sau n cmara de nunt a lui
Hristos, dup desprirea cea nfricoat i dup hotrrea
i mai nfricoat (de la judecata din urm); i lepdarea
deplin a lucrrii rtcite din simuri"68.
n Liturghia armeneasc s-a meninut pn azi practica
veche. Diaconul zice: "ntmpinati-v unul pe altul cu sru
tul pcii, i cei ce nu sunt vrednici s se mprteasc de
aceste Sfinte Taine, s se retrag i s mearg s se roage
afar". i tot poporul se ntmpin cu acest srut, zicnd:
"Iisus Hristos este n mijlocul nostru". Poporul cnt un cn
tec foarte scurt, care sintetizeaz sensul infinit de bogat a
ceea ce se petrece n acest moment: "Biserica s-a fcut un
67. Pr. P. Vintilescu socotete c n vechim e expresia s-a mrginit
numai la "Uile, uile, prin care diaconii erau fcui, probabil, ateni la
paza intrrilor n biseric. Mai trziu s-a adugat i expresia: 'Cu nelep
ciune s lum aminte" (Op. cit, p. 217).
68. Mystagogia XV, PG 91, col. 693 C.

406

SPIRITUALITATE I COMUUIUUE N LITURGHIA ORTODOX

singur trup i srutarea noastr reciproc este seninul


acestei uniri; dumnia s-a deprtat i iubirea a ptruns
peste tot"69. Prin aceasta se exprim simirea c Hristos S-a
apropiat i mai mult de comunitatea liturgic. El i trimite
razele prezentei Sale, care va fi deplin din momentul pre
facerii darurilor.
Sfntul Chirii din Alexandria pune expresia: "Uile, ui
le" n legtur cu porunca Vechiului Testament de a rmne
nluntru dup mncarea mielului de Pati pn dimineafa
(le. 12, 21-23). De aceea Sfntul Chirii consider invitaia
ca referindu-se la toat viata cretin de dup Sfnta m
prtanie. n Vechiul Testament, spune Sfntul Chirii, se
ungeau uile cu sngele mielului, ca s nu intre n casa
unde se aflau cei ce au mncat mielul, moartea, deci nici
abaterea gndurilor de la Dumnezeu: "Iar legea cernd
celor ce au mncat mielul s ad nluntrul uilor, arat
prin aceasta c e de trebuin i folositor celor ce s-au n
vrednicit odat s se mprteasc de Hristos, s-i duc
viata ntru sfinenie neclintit i statornic, pentru ca s nu
fie pierdui mpreun cu egiptenii, ieind din cas70.
Prin cuvintele: "Uile, uile, cu nelepciune s lum
aminte", credincioilor li s-ar spune deci, dup Sfntul Ma
xim Mrturisitorul: Gndifi-v la uile ce se vor nchide
celor ce vor fi scoi prin judecata din urm de Ia fericirea
vieuirii cu Hristos. Aceasta se va ntmpla celor ce nu i-au
nchis uile simurilor la poftele strnite de lucrurile trec
toare. Luai aminte, cu nelepciune, la adevrul mntuitor
al lui Hristos, cuprins n Crez. Pziti-v uile simurilor voas
tre, nchidefi-le acum, ca s nu suferii de nchiderea n fata
voastr a uilor mpriei cereti. Cuvintele acestea con
tinu s pregteasc deci pe credincioi pentru perspecti
va eshatologic. Fericirea aceea, care nseamn mntuirea
69. La F. Evdokimov, op. cit., p. 178.
70. Op. cit., cartea XVII.

LITURGHIA CREDINCIOILOR

407

noastr ca persoane de distrugerea prin natur, ne-a adus-o


Hristos prin ntruparea i jertfa Lui. Spre fericirea aceea ne
ndreptm prin mrturisirea Crezului. Tot ce se cuprinde n
el ne asigur acea fericire etern, sau mntuirea de desfi
inarea prin moarte, sau de chinul etern ntru existena
mpuinat n gradul maxim.
Crezul este dovada iubirii lui Dumnezeu fa de noi i
mrturisirea Lui de ctre noi, este recunoaterea acestei
dovezi a iubirii Lui. Iar mrturisirea Lui n comun este mani
festarea iubirii noastre ntreolalt, ntemeiat pe iubirea Lui
fa de noi. L o manifestare a sobornicitii Bisericii n
dreapta credina, ntemeiat pe mrturisirea comun a dra
gostei lui Dumnezeu fa de noi i a dragostei noastre fa
de El i ntre noi, mai ales c el e rostit n toate Bisericile,
conform hotrrii Patriarhului Timotei al Constantinopolului (512-518), ca semn de recunoatere a cretinilor orto
doci fa de erezii71.
Dar manifestarea iubirii noastre fa de Dumnezeu este
unit cu mrturisirea credinei noastre n tot ce a fcut pen
tru noi prin Fiul cel ntrupat i a ndejdii noastre neclintite
n viaa venic ce ne-a asigurat-o prin ntruparea pentru
veci a Acestuia, prin jertfa Lui ca lucrare netrectoare, prin
nvierea, nlarea i ederea Lui ca om de-a dreapta Tatlui.
Uimii, mrturisim credina noastr n copleitoarea iu
bire a lui Dumnezeu fa de noi, artat n faptul c nsui
Fiul lui Dumnezeu, Cel de o fiin cu Tatl, S-a fcut pentru
noi i pentru a noastr mntuire om, S-a rstignit i a nviat,
ca s ne asigure i nou nvierea veacului ce va s vie.
Prin mrturisirea n comun a Crezului de ctre credin
cioi, ei se pregtesc s primeasc pe acelai Hristos prin
Sfnta mprtanie, aa cum se pregtesc, prin mrturisi
rea aceluiai Crez, s-L primeasc n Taina Botezului, sau
s-L reprimeasc n Taina Mrturisirii, sau, n sfrit, cei ce
71. Fr. P. Vintilescu, op. cit., p. 117.

408

SPIRITUALITATE I COMUniUME n LITURGHIA ORTODOX

vor primi harul arhieriei. Ei tiu c n Euharistie vor avea


actul ultim i suprem al venirii Fiului la ei i arat prin Crez
temelia acestei veniri i fericirea care li se pregtete prin
aceasta n mpria Sfintei Treimi, mrturisind tot ce a
fcut Acesta din iubire pentru ei. n Crez mrturisesc c
Dumnezeu nu este o for oarb, ce nu tie de oameni, ci
un Tat plin de iubire fa de un unic Fiu, Care dorind s-i
arate iubirea de Tat i fa de ali fii, creeaz pe oameni i
trimite pe Unicul Fiu nscut s Se fac om, s Se rstig
neasc pentru noi, s nvie l s rmn venic om unit cu
noi, nviai i noi din puterea Lui. n iubirea din Dumnezeu
ca Tat i ca Fiu e ntemeiat iubirea fa de noi. i ea e cu
att mai mare, cu ct Tatl ne face pe noi asemenea Fiului
Su, fcndu-L pe El ca pe noi. La temelia mntuirii e iubi
rea contient fa de fiecare persoan uman, nu o lege
oarb a repetiiei. n ea e sensul i totalitatea sensurilor
fundamentale ale existenei, concentrate n Crez, nu n le
gile eternei i monotonei repetiii, care nu duc nicieri.
Taina iubirii lui Dumnezeu fa de noi, taina acestei
preuiri uimitoare a fiecruia dintre noi de ctre Dumnezeu,
taina buntilor ce ni le-a asigurat, este aa de mare, c n
veci nu vom sfri a ne adnci n fericirea i n nelesul ei
i n mulumirea i lauda adus lui Dumnezeu pentru ea.
De aceea Sfntul Maxim Mrturisitorul vede n rostirea
comun a Crezului, dup srutarea reciproc, semnul ve
nicei mulumiri i slviri unite i unitare a lui Dumnezeu de
ctre noi. Prin orientarea eshatologic a mrturisirii Crezu
lui accentum aceast orientare, mrturisit n cererea ulti
m a ecteniei dinainte: "Rspuns bun a nfricoata judeca
t a lui Hristos s cerem ". Acest rspuns bun l vom putea
da dac vom fi inut cu trie la mrturisirea Crezului.
Orientarea aceasta eshatologic a mrturisirii Crezului
o nfieaz Sfntul Maxim prin cuvintele: "Iar mrturisirea
dumnezeiescului Simbol al credinei fcut de ctre toi n
seamn mrturisirea tainic ce-o vom aduce n vecii vecilor

LITURGHIA CREDINCIOILOR

409

preanteleptei purtri de grij a lui Dumnezeu prin raiunile


i modurile uimitoare prin care ne-am mntuit. Prin aceas
ta cei vrednici se nfieaz pe ei plini de recunotin fat
de binefacerea dumnezeiasc. Cci n afar de aceasta nu
au ce oferi n schimb pentru nesfritele bunti dumne
zeieti fat de ei" (PQ 91, col. 796).
Crezul cretin cuprinde dou paradoxuri fundamentale.
Dac Dumnezeu nsui este un ocean infinit pe care nu-1
poate cuprinde raiunea noastr, cu att mai nesfrite
pentru nelegerea noastr sunt raiunile i modurile para
doxale prin care ne-am mntuit. Astfel, la baza mntuirii
noastre st paradoxul unitii de fiin i deosebirii perso
nale ntre Tatl i Fiul. De aceea se poate spune c aceas
ta este raiunea prim i fundamental a existentei sau
supraexistentei i baza mntuirii noastre, n-ar fi adevrat
raional o Dumnezeire care ar fi numai o unitate de esen
sau numai o pluritate de persoane desprite. Ar fi lipsit
de contiina voinei de iubire, care e raiunea fundamen
tal a existentei. Deci raiunea aceasta este paradoxal. Nu
mai n ea se implic unitatea cu contiina i iubirea.
Dar raiunea paradoxal a supraexistentei constituie i
fundamentul creaiei i al mntuirii. Numai o astfel de exis
tent poate aduce la fiin o creaie liber. Fr iubire n-ar
fi posibil s creeze Dumnezeu lumea, ca un cmp al liberei
manifestri a unor persoane dup chipul Lui. Cu att mai
puin ar fi posibil mntuirea, unind-o cu Sine i ndumnezeind-o. Iar dac S-a hotrt s-o creeze, e firesc s vrea
s Se i uneasc strns cu ea, cnd ea s-a desprit de El
prin pcat. Astfel ntruparea Fiului lui Dumnezeu e raiona
l i ea tocmai prin caracterul ei paradoxal, precum e raio
nal i paradoxala unitate a fiinei dumnezeieti n Treimea
Persoanelor. Ieirea din paradox este ieirea din raional.
Cci dac Hristos n-ar fi una n fiin cu Tatl, dar i cu
noi, nu ne-ar putea urca i pe noi la treapta vieii infinite a
Dumnezeirii; dar i dac n-ar exista n Dumnezeu dect o

410________ SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

unitate de fiin, nu ne-ar fi putut mntui ca persoane con


tiente i ne-am pierde n marea incontien a esenei
atotcuprinztoare. Numai fiind de fiin dumnezeiasc, dar
i Persoan deosebit, i numai fcndu-Se om, dar rm
nnd i Dumnezeu, Hristos ne-a putut mntui ndumnezeindu-ne ca persoane pentru veci.
Dar cine poate nelege vreodat pn la capt raiunea
paradoxului unitii de fiin i deosebirii personale ntre
Tatl i Fiul?
i cine o poate nelege pc a doua, prin care s-a realizat
de fapt mntuirea noastr, i care este unirea dumnezeirii
cu umanitatea n Persoana Fiului? Dac Fiul lui Dumnezeu
ar fi rmas numai Dumnezeu, nu ne-ar fi putut uni cu Sine
fr s ne contopeasc n Sine, deci nu ne-ar fi putut
mprti de viaa Sa infinit. Dar nici dac, fcndu-Se om,
ar fi ncetat s fie Dumnezeu - printr-o evoluie panteist -,
nu ne-ar fi putut ridica deasupra condiiei umane i a morii
noastre ca persoane. nomenirea real a Fiului lui Dum
nezeu, fr schimbarea dumnezeirii Sale, nu se putea ns
nfptui prin unirea ntre o Persoan dumnezeiasc i una
omeneasc, rmnnd dou persoane. Ar fi rmas mai de
parte n fiin grania ntre Dumnezeu i om. Nu se putea
nfptui aceast unire nici prin asumarea de ctre o persoa
n uman a firii dumnezeieti. n acest caz, iniiativa mn
tuirii ar fi fost a omului, i omul ar fi condus toa aciunea
mntuitoare. Omul s-ar fi dovedit mai mare dect Dum
nezeu! Dar atunci, n-ar fi avut nevoie de mntuire. Sau
aceasta ar fi nsemnat o evoluie ascendent a omului pn
la treapta Dumnezeirii. Toat fiina dumnezeiasc ar fi de
venit a omului, Dumnezeirea nemaiexistnd n Persoane
eterne, ca s asigure eternitatea persoanelor umane. Nu
mai prin faptul c o Persoan dumnezeiasc a asumat firea
omeneasc, ce subzist n general n ini distinci, S-a pu
tut face Unul i Acelai i om, fr s nceteze a fi Dum
nezeu. i numai aa, rmnnd Persoan distinct de noi,

LITURGHIA CREDINCIOILOR

411

fiind ns i Dumnezeu apropiat de noi, ca un Frate de


aceeai fire, ne poate uni cu Sine i ndumnezei.
Dar cine poate nelege pn la capt raiunea acestui
paradox: o persoan n dou firi? Iar temeiul acestei raiuni
paradoxale este tot iubirea, care unete fr s confunde.
i iubirea care st la baza primului paradox explic i iubi
rea ce st la baza celui de al doilea.
Dar raiunea celui de al doilea paradox cere i alte ex
plicri: cum poate uni o Persoan dumnezeiasc firea ome
neasc finit cu firea Sa dumnezeiasc infinit, fr s o
desfiineze? Rspunsul trebuie s admit c n firea dum
nezeiasc e ceva care nu e cu totul contrar firii omeneti;
i n cea omeneasc e ceva care nu o face inapt de ma
nifestarea Persoanei dumnezeieti prin ea. Dar cine poate
nelege aceste adevruri pn la capt? Deci raiunea n
truprii se refer nu numai la temeiul i motivul ntruprii,
care e iubirea din Sfnta Treime, ci i la posibilitatea ei. i
posibilitatea i are temeiul tot n iubire. Pii se arat n
aceasta c iubirea toate le poate. Persoana infinit cru
firea omeneasc finit i i-o face totui mediu de mani
festare. Persoana infinit poate face din finitul uman o fire
proprie tot prin iubire, prin care a i creat-o cu posibilitatea
de a rspunde iubirii dumnezeieti i de a o iradia prin
sine, cu posibilitatea de a se deschide prin cunoaterea in
finitului dumnezeiesc i de a sugera cel puin, dac nu a re
da n mod exact, acest infinit. ntre Dumnezeul infinit i
uman nu e o contradicie prin care s-ar exclude reciproc, ci
o posibilitate de unire fr anulare sau confuzie, cci uma
nul nu este pur i simplu finit, ci un finit deschis infinitului,
cum nici divinul nu e nchis n infinitatea Sa, ci deschis fini
tului i capabil s umple finitul de infinitatea Sa. ntre divin
i uman nu e o contradicie, prin care s se anuleze, sau
care s cear o confundare, cum nu e nici n Dumnezeu
ntre unitatea fiinei i Treimea Persoanelor, ci, dimpotriv,
una o cere pe cealalt, cci unitatea adevrat care e i

412

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

iubire cere n acelai timp persistenta persoanelor care se


iubesc. n toate panteismele, e o lupt ntre toate, ca pn
la urm toate s se topeasc n esen. Cretinismul afirm
att unitatea, ct i persistenta persoanelor. Cretinismul
este prin excelent paradoxal; paradoxal n fundamentele
sale, nu numai la suprafa. n paradox coexist simultan
unirea i deosebirea persoanelor, i unirea i distincia
ntre divin i uman, fr desprire i fr contopire. Totul
e paradoxal: lumea, viata persoanei. Cardinalul Nicolaus
Cusanus, care n sec. XV a fost trimis ntr-o delegaie la
Constantinopol, lund contact cu aceast gndire paradoxa
l a Sfinilor Prini a numit paradoxul "coincidentia oppos it o r u m n aceasta const raiunea ntregii existente, de la
Dumnezeu pn la creatur. Ultima posibilitate a raiunii
paradoxale a existentei e dat n Dumnezeu, n Care sunt
toate, unele actual (fiina i cele Trei Persoane), altele vir
tual (Dumnezeu cel necreat i putinta legturii cu creatu
rile). Paradoxul e plin de sens pentru c el face posibil
att iubirea, ct i libertatea.
Dar aici apare i raiunea paradoxal a modului ntru
prii. El const n unirea att de strns ntre Fiul lui Dum
nezeu i firea omeneasc, nct El S-a fcut om i Persoan
a firii noastre. Se pune ntrebarea: Cum i-a trit El nainte
de nviere umanitatea, unit att de strns cu Sine, dar
pstrnd totui slbiciunile i durerile ei, i cum o triete
dup nviere? i cum triete umanitatea Sa adncurile sau
orizonturile (cerurile) infinite ale dumnezeirii Ipostasului,
care a devenit i Ipostasul ei, nainte de nviere i a rmas
i dup nviere?
Dar din raiunea celor dou paradoxuri fundamentale
urmeaz altele. Aa este raiunea paradoxal a faptului c
Dumnezeu, izvorul vieii, poate accepta n firea omeneas
c, al crei purttor Se face, moartea. "n mormnt viat,
cum se spune n Prohod. Iar aceasta face s se nving
moartea. De aceea "mormntul Tu (Hristoase) este izvorul

LITURGHIA CREDINCIOILOR

413

nvierii". Avem aici propriu-zis dou raiuni paradoxale. Se


pune n legtur cu aceasta ntrebarea: Cum poate accepta
moartea n firea Sa omeneasc Cel nemuritor? i de ce a
fost necesar moartea pentru a nvinge moartea? Cum
poate coexista moartea cu viaa nesfrit n Ipostasul
dumnezeiesc ntrupat? i de ce e necesar moartea pentru
mntuirea noastr de moarte? Cum e clcat moartea prin
moarte? Cum nvie cel mort? Raiunile paradoxale proprii
morii lui Hristos se nfieaz i ca unirea unor laturi deo
sebite i opuse ale strii Lui n timpul morii: El e cu trupul
n mormnt cu sufletul n iad, iar ca Dumnezeu, pe scaun
mpreun cu Tatl, toate umplndu-le ca Cel necuprins.
Raiunea ultimelor paradoxuri, sau rspunsul la ntreb
rile puse de ele st n faptul c nici o fptur personal nu
mai poate muri de tot, odat adus la existen de Dum
nezeu i afltoare sub raza ateniei Lui. Aci se arat iari
interesul Lui etern pentru persoanele umane create. Cine
moare prin desprirea de Dumnezeu, moare pentru c sl
besc n raiunea spiritului su rdcinile raiunii sau com
plexului unitar de raiuni ale trupului su, pentru c spiritul
su nsui a slbit prin desprirea de Dumnezeu. Dar el ca
spirit e inut totui printr-o oarecare putere a lui Dumnezeu
n existen. Iar n cel ce moare lui Dumnezeu, pentru c
vrea s se druiasc de tot Lui, dei slbesc i n spiritul lui
rdcinile raiunii sau complexul unitar de raiuni ale trupu
lui, raiunea spiritului lui nsui rmne tare, sau se nt
rete i mai mult prin unirea cu Dumnezeu. i prin aceasta
se poate reface n el tria raiunilor trupului.
Cel mai mult S-a unit cu Tatl, Hristos, nu numai ca
Dumnezeu, ci i prin sufletul Su. Iar prin sufletul Su ome
nesc Fiul lui Dumnezeu unit cu el a putut rentri i suprantri n el rdcinile complexului de raiuni ale trupului
Su, ca prin aceasta s nvie trupul Su. Cci Dumnezeu
are putere i asupra materiei, care prin persistena unirii lui
Dumnezeu cu trupul, n-a intrat n descompunere.

414

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

Iar cei ce mor unii cu Hristos, lui Dumnezeu, atunci


cnd Dumnezeu la sfritul chipului actual al lumii va ntri
n sufletele lor rdcinile raionale ale trupului lor, vor nvia
i ei cu trupul, plasticiznd prin puterea trupului nviat al lui
Hristos aceste raiuni ntr-un trup nou, dup asemnarea
trupului lui Hristos. Dar pentru c toi vor trebui atunci s-i
primeasc din nou trupul lor, din trupul lui Hristos se va
ntinde puterea de plasticizare i n rdcinile raionale ale
trupurilor celor desprii de Dumnezeu, plasticiznd-se
prin aceeai putere n trupuri noi. Dar ele nu vor fi copleite
de Duhul lui Hristos, pentru c nici n sufletele lor nu S-a
slluit Hristos. Deci aceste trupuri vor fi noi numai pen
tru c nu vor fi trupurile pe care le-au avut n viaa pmn
teasc, sau identice cu acestea, dar nu vor fi noi n sens du
hovnicesc. Toate aceste raiuni, dei pe de o parte deplin
ntemeiate ntr-o raiune proprie, pstreaz pe de alt parte
adncuri niciodat epuizate. n ambele cazuri, numai prin
moarte se ajunge la nviere. i de aceea Hristos numai prin
moarte a clcat moartea. Cci trupul de dup pcat trebuie
s moar ca s poat fi readus la o via fr de moarte. i
aceste paradoxuri se arat ca paradoxuri ale iubirii i, de
aceea, ca paradoxuri raionale. Chiar n trupurile nviate
pentru starea de nefericire rmne un rest din iubirea lui
Dumnezeu, atta ct persoanele lor n-au putut s nu o pri
measc. n acestea moartea, sau viaa, nu ajunge niciodat
la o victorie definitiv.
Dar raiunea paradoxal a unirii ntre Fiul cel nemuritor
i moartea i nvierea Sa cu trupul, i are modul ei para
doxal propriu. Acest mod const n trirea morii Sale cu
trupul de ctre Cel nemuritor, ca i n trirea nvierii i a
vieii fr sfrit, n trupul Su, cu toate c aceast trire e
ntr-un trup limitat. Dac sfntul triete contiina trupului
su din mormnt (ba uneori i puterea harului din el), fr
s-l simt ca mediu de plceri i dureri, i puterea harului
se revars i asupra osemintelor lui, cu att mai mult tr-

LITURGHIA CREDINCIOILOR

415

iete Hristos cu sufletul i cu dumnezeirea legtura cu


trupul Su, fr ca acesta s fie mediu de simiri. Dar mo
dul acestei triri paradoxale a trupului Su mort i a trupu
lui Su nviat, dar persistent n umanitatea simirilor lui,
rmne o tem niciodat neleas pn la capt.
Revenind la expresia "Uile, uile ', ea poate avea i sen
sul: Deschidei uile minii voastre pentru nelegerea con
inutului mntuitor al Crezului".
n vreme ce comunitatea mrturisete Crezul, preotul
(sau preoii, de sunt mai muli) rostete i el ncet Crezul i
ridic "Aerul" de pe sfntul disc i sfntul potir, legnndu-1
deasupra lor. Hatura cosmic nu mai acoper pe Hristos,
Care Se jertfete, artndu-i n aceasta puterea Lui mn
tuitoare, ci se clatin de team n jurul Lui. Iubirea lui Dum
nezeu prin Hristos cel ntrupat i jertfit se cunoate, n vre
mea mrturisirii a ceea ce a fcut El pentru noi, i prin
aceast artare descoperit a jertfei i nvierii lui Hristos.
Iar artarea lor descoperit pune n stare de cutremur toat
creaiunea, inclusiv pe cea ngereasc, amintind de cutre
murul ce s-a petrecut la rstignirea i nvierea Domnului,
cnd ngerul a ridicat piatra de pe mormnt (Mt. 27, 51; 28,
2). De aceea, dup articolul al cincilea al Simbolului ("i a
nviat a treia zi, dup Scripturi") nceteaz cltinarea "Aeru
lui"72. nvierea a fost actul cel mai minunat i mai iubitor al
lui Dumnezeu fa de noi. n el a ajuns la culme iconomia
ntruprii, ntemeiat pe iubirea lui Dumnezeu cel n Trei
me. Toate acestea, cnd s-au fcut cunoscute prin Hristos,
au cutremurat otile ngereti i stihiile cosmice.
"Aerul" se pune apoi de-o parte i Sfintele Daruri rmn
descoperite. Prin moartea Sa ca jertf adus Tatlui, Hris
tos S-a apropiat de Tatl i ca om, dar a devenit puternic
eficient i n noi prin Duhul Su cel Sfnt, nemaifiind aco
perit de cosmosul care ngroa i trupul Lui de pe urma
72. Ibidem , p. 218.

416

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

ngrorii generale a creaiei, adus de pcat. El nu mai e


supus condiiilor de via din chipul actual al cosmosului.
Momentul supremei chenoze e totodat momentul ieirii
din chenoz. Prin moarte calc moartea, prin moarte trece
la nviere i la revelaie a Dumnezeini care ni se face evi
dent prin Duhul Sfnt la un nivel superior. Totui dup
nviere i mai ales dup nlare Hristos rmne ca jertf
naintea Tatlui, dar i la dispoziia noastr. Iar prin rostirea
Crezului artm c am fost ridicai la cunoaterea iconomiei Lui mntuitoare, care ni se confirm prin rmnerea
descoperit sau prin eficiena lui Hristos n starea de jertf
pn la sfritul veacurilor. Rostirea Crezului se ncheie cu
asigurarea vieii venice pe seama noastr, de pe urma
ntruprii, rstignirii i nvierii Fiului lui Dumnezeu pentru
noi. n ea se arat deplintatea iubirii lui Dumnezeu pentru
noi. Mrturisind credina n ea, mrturisim iubirea desvr
it i venic a lui Dumnezeu fa de noi.

6. Anamnez ca pregtire a prezentrii darurilor


Iul Dumnezeu i a sfinirii lor
a. Introducere la anamneza pregtitoare a prefacerii da
rurilor. Prin mrturisirea credinei credincioii s-au deschis
pentru iubirea lui Dumnezeu, ce se va arta pentru ei prin
mprtirea de Trupul i Sngele Iui Hristos, de care El le
va face parte. Cci nu se poate ajunge la mpria venic
a Treimii fr mprtirea repetat de Hristos cel jertfit,
fcndu-ne i noi fii ai Tatlui, asemenea Lui. Prin aceasta
Fiul cel ntrupat ne comunic prin starea Sa de jertf iubi
rea Sa fa de Tatl, ca s ne-o nsuim i noi. Dar la mpr
tire se ajunge prin aducerea darurilor noastre lui Dum
nezeu pentru a fi prefcute n Trupul i Sngele lui Hristos,
aflate pe jertfelnicul ceresc, pentru a se mprti i cre
dincioilor. Prin ele se druiesc nti ei lui Dumnezeu, pen
tru a se face prtai de jertfa Lui; apoi se vor jertfi o dat
cu Hristos, prin darurile lor prefcute n jertfa Lui.

LITURGHIA CREDINCIOILOR

417

nainte de anafora, diaconul sau n lipsa lui preotul, n


deamn dinaintea uilor mprteti pe credincioi s fie
cu luare aminte la cele ce urmeaz: S stm bine, s stm
cu fric, s lum aminte, sfnta jertf cu pace s o aducem".
Toat comunitatea liturgic svrete "sfnta aducere
(anaforaua). Aceasta const din darurile pe care, fiind vir
tual una cu Trupul i Sngele Domnului, aducndu-le, l
aducem pe El nsui, deci pot fi numite i "sfnta jertf", ca
n traducerea romneasc. Pe de o parte Hristos le prime
te, pe de alta le preface n Trupul i Sngele Su, aducndu-Se mpreun cu noi. Deci "aducerea" darurilor va avea
ca urmare "mila pcii" sau mila mpcrii lui Dumnezeu cu
noi prin prefacerea lor n Trupul i Sngele lui Hristos. Dar
att darurile aduse, ct i jertfa lui Hristos n care ele se
prefac e o jertf a laudei lui Dumnezeu. Credincioii rs
punznd astfel, nu repet simplu ce a spus preotul, ci com
pleteaz spusa lui. Totui prin cuvintele jertfa laudei" arat
c nainte de a se fi intercalat Simbolul credinei n Litur
ghie, repetau ndat aceleai cuvinte pe care le-a folosit
mai nainte preotul n rugciunea Iui, rostit poate odini
oar cu voce tare.
Printele Prof. Petre Vintilescu, ntemeindu-se pe folosi
rea desprit a cuvintelor mil, pace, din unii codici litur
gici vechi, socotete c odinioar credincioii promiteau
s aduc lui Dumnezeu mila i pacea lor faf de semeni n
preajma prefacerii euharistice73. Dar aceasta n-ar justifica
ndemnul preotului de a oferi "aducerea cu fric. Desigur,
mila ateptat de la Dumnezeu trebuie s aib ca urmare
i o mil a noastr faf de oameni74. n acest sens se poate
vedea n cuvintele "mila pcii" i nfelesul sesizat de Prin
tele Vintilescu.
73. Ibidem , p. 223.
74. Ibidem.

Spiritualitate i comuniune n Liturghia Ortodox

418

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N L/TURQHIA ORTODOX

Menionm c aceste cuvinte, mil i pace, reproduc


versetul din Epistola Sfntului Iuda: "Mil vou i pacea ...
s se nmuleasc" (Iuda 1,2).
De fapt, nc de la primele ectenii ale Sfintei Liturghii
credincioii spunnd lui Dumnezeu Doamne, miluiete"
pentru orice cerere pe seama oricui, arat nu numai c a
teapt mila lui Dumnezeu i pentru ceilali, ci arat i mila
lor fa de aceia. Numai acela se poate ruga lui Dumnezeu
s-i reverse mila Lui peste cineva, care are el nsui mil
fa de acela. n sensul acesta, de-a lungul ntregii Liturghii
credincioii cer nu numai mila lui Dumnezeu pentru ei i
pentru alii, ci i exprim i mila lor i deci iubirea fa de
alii. Aa se pregtesc s intre n mpria iubirii venice a
Sfintei Treimi. Aceast mil a lor fa de alii o ofer cre
dincioii lui Dumnezeu cu i mai mult putere n preajma
prefacerii pinii i vinului n Trupul i Sngele Domnului
spre mprtirea lor, ca suprema dovad i urmare a milei
lui Dumnezeu fa de ei. Explicarea dat de Printele Petre
Vintilescu este confirmat de aceeai legtur n care sunt
puse facerile de bine, n Evrei 13, 16, cu jertfa de laud"
din versetul anterior. Aceste faceri de bine, sau mila aceas
ta fa de aproapele, pe care Dumnezeu o socotete ca
adevrata laud adus Lui, prin grija artat de fpturile
Lui, este socotit astfel n Evrei 13, 16, ca o jertf de laud
adus de noi lui Dumnezeu. Cci e o jertf s faci bine altuia,
dar e o jertf din puterea dat nou de Dumnezeu, deci i
o laud a lui Dumnezeu pentru puterea ce ne-a dat-o de a
face bine. ns lui Dumnezeu ne jertfim n mod concret
ducnd mai departe rodul buzelor ce 1-1 oferim, n jertfirea
de noi nine scumpelor Lui fpturi, semenilor notri. F
cnd bine acestora, ntrim lauda Lui ce l-o aducem prin
cuvinte, ntruct preuim valoarea pus de Dumnezeu n
fpturile Lui contiente prin creaiune, dar i sporim valoa
rea lor i a noastr, sau Ie dezvoltm pe ele i pe noi pe li
nia binelui, sau n direcia spre Dumnezeu. l ludm pe

LITURGHIA CREDINCIOILOR

419

Dumnezeu dezvoltndu-ne pornirea spre bine pus In noi


de El, sau asemnarea noastr cu El, dar trezind prin
aceasta i pornirea spre bine pus de Dumnezeu n ceilali.
Dar noi putem s ne jertfim, sau s ludm pe Dum
nezeu n felul acesta numai din puterea jertfei lui Hristos.
Iat cuvintele din Evrei 13, 15-16, n care se cuprind toate
aceste nelesuri: "Aadar, printr-nsul, s aducem pururea
lui Dumnezeu jertfe de laud, adic rodul buzelor, care
preaslvesc numele Lui. Iar facerea de bine i mprtirea
(comuniunea) s nu le dati uitrii, cci cu jertfe ca acestea
se face plcere lui Dumnezeu". I-am adus lui Dumnezeu
jertf de laud mrturisind faptele Lui n Crez; s facem
aceasta n continuare prin fapte. Deci s ne hotrm i la
lauda Lui prin jertfa concret a facerii de bine i prin m
prtirea de jertfa Lui.
E drept ca Domnul Hristos pare s opun mila, jertfei,
zicnd: "Mil voiesc, i nu jertf" (Mt. 9, 13). Dar jertfele pe
care nu le voiete sunt cele sngeroase. Cci oare nu L-a
ndemnat pe El mila pn la jertfa de pe cruce? i mila de
cei bolnavi trupete i sufletete, mila care sfie inima de
durere pentru aceia, nu e i o adevrat jertf? i nu e
unit ea cu voina de pace, de nfrire cu aceia? Hu aduce
ea pace sufletului, eliberndu-1 de remucrile nepsrii?
Dar inima noastr deschis spre unirea cu ceilali prin
mil primete i mila lui Dumnezeu care ne mpac cu Sine
prin jertfa adus de Hristos spre lauda Lui i a iubirii Lui.
Cu El nu ne putem uni dect dac avem i noi mil. Cel mi
lostiv nu se poate uni dect cu cel milos. El Se aduce jertf
pentru cei ce se aduc altora jertf din mil. El are cea mai
mare mil de oameni, cci a spus: "i vznd mulimile, I
s-a fcut mil de ele, c erau necjii i rtceau ca nite oi
care n-au pstor" (Mt. 9, 36). Dar milostiv e i Tatl: "Fii dar
milostivi, precum i Tatl vostru cel din ceruri milostiv este"
(Lc. 6, 36). Dumnezeu este milostiv. El este "izvorul mi
lelor". Dar orict de milos ar fi El i Fiul Lui cel ce S-a jert

420

SPIRITUALITATE l C O M U M U N E n LITURGHIA ORTODOX

fit pentru noi din mil, dac nu ne deschidem inima cu


mil altora, nu suntem n stare s primim nici mila Lui. O
inim aspr, dumnoas, invidioas nu poate simi mila,
care nu e numai de la el, ci n primul rnd de la Dumnezeu.
De aceea s-a spus: "Fericii cei milostivi, c aceia se vor
milui", adic vor simi mila lui Dumnezeu.
Din acestea se vede c nu se poate exclude referirea
cuvintelor: "Mila pcii, jertfa laudei" la jertfa lui Hristos, care
va fi adus de preot mpreun cu credincioii, cernd pre
facerea darurilor aduse. Aceast referire corespunde mai
direct ndemnului preotului: "S stm bine, s stm cu fri
c, s lum aminte Sfnta Jertf cu pace a o aduce". Cci
faptul de a aduce jertf pe mpratul tuturor fcut om, ne
umple mai mult de fric dect jertfa milei i pcii aduse de
ctre noi, din partea noastr. Acest fapt ne scufund n abi
surile nenelese ale tainei iubirii lui Dumnezeu, Care Se
pune la dispoziia noastr fcndu-Se om pentru a Se adu
ce jertf pentru noi. El e mysterium tremendum, taina care
ne face s ne cutremurm, dar nu un "mysterium tremen
dum" care ne face s fugim de el, care poate nimici prin
oarba lui impersonalitate, ci unul care pe de o parte ne ui
mete, pe de alta, ne umple de recunotin i iubire ner
murit, prin iubirea personal artat de El. El trezete nu
frica de a ne pierde prin apropierea de El, ci frica fiului de
a privi la imensa durere amestecat cu iubirea din ochii
mamei, care moare pentru c s-a aruncat n fata primejdiei
ca s-l scape pe el, fiul ei, de la moarte. El trezete frica
noastr cunoscndu-ne nevrednicia la apropierea de acest
mister, dar nu ne oprete de la aceast apropiere.
Referirea principal a "aducerii" nu la mila noastr fa
de semeni, ci la jertfa lui Hristos o arat i Sfntul Ioan
Gur de Aur cnd amintete c frica aceasta o au i ngerii
n Liturghia cereasc: "Ei aduc nchinare i slav lui Dum
nezeu i rostesc nencetat cntare de laud, plin de tain"
(Despre Dumnezeu cei necuprins, PG 48, 707 B). Dar

LIT U R G H IA C R E D IH C IO IL O R

421

aceast ambiant de tain care e proprie Liturghiei cereti


ptrunde i n Liturghia vzut. De aceea spune Sfntul
Ioan Gur de Aur c momentul sfinirii darurilor este "prea
nfricotor" (FG 48, col 733 C).
Cu fric aducem darurile noastre pe de o parte pentru
c ne gndim la nevrednicia i necuria noastr cnd ne
apropiem cu ele de Dumnezeu, pentru c ele sunt aduse
spre a fi prefcute n nsui Trupul i Sngele lui Dumnezeu
fcut om. Sfntul Chirii din Alexandria spune c numai prin
jertfa noastr curat putem intra la Tatl. Dar ea nu poate
fi curat dect dac e alipit de Hristos la jertfa Lui. ns ne
gndim: Oare nu e ea att de necurat, nct Hristos s nu
voiasc s o alipeasc la jertfa Lui?
Hristos, aducndu-Se din mil pentru noi, ne-a mpcat
cu Tatl. De aceea acum se deschid uile mprteti, cum
s-au deschis i la nceputul Sfintei Liturghii, la citirea Apos
tolului i a Evangheliei. Toate au artat revrsri sporite ale
iubirii dumnezeieti sau ale arvunei mpriei Sfintei Treimi
peste credincioi. Acum se deschid pentru a se anuna re
vrsarea i mai bogat a mpriei, sau a venicei iubiri a
Sfintei Treimi peste ei. Se deschid mai ales pentru a anuna
credincioilor harul i dragostea Sfintei Treimi ce se va re
vrsa peste ei prin aducerea n comun a darurilor ce se vor
preface, prin coborrea Sfntului Duh peste ele, n Trupul
i Sngele Domnului.
Cci preotul ndreptndu-se spre credincioi i binecuvntndu-i cu crucea - de pe care Hristos ne-a adus i ne
aduce, din mil, pacea i mntuirea i tot darul, ca Unul ce
S-a jertfit i rmne n stare de jertf pentru noi, dndu-ne
i nou puterea de a aduce jertfa noastr reprezentat de
daruri ~, zice: Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragos
tea lui Dumnezeu Tatl i mprtirea Sfntului Duh s fie
cu voi, cu toi". Se deschid uile mprteti pentru a li se
comunica credincioilor, o dat cu harul Domnului nostru
Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatl, Care i va face

422

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

fii prin mprtirea de Fiul Su, i coborrea peste toti n


comun a Sfntului Duh, ca putere de a ntri comuniunea
ntre ei, spre a aduce n comun darurile lor sau pe ei nii.
Oricare dar sau jertf a credincioilor e anticipat i uu
rat de darul lui Dumnezeu. Acum se arat c darul anunfat
de comunitate va fi uurat de Dumnezeu prin harul dat
acestora i prin prtia la Sfntul Duh, care peste puin
timp va preface darurile lor n Trupul i Sngele lui Hristos.
Darurile ce ne vin de la Dumnezeu au fost exprimate
concentrat de Sfntul Apostol Favel n II Cor. 13, 13. De
aceea preotul le repet exact. n toat Liturghia este pre
zent Sfnta Treime, ca structur i izvor suprem al dragos
tei, care st la temelia ntruprii Fiului lui Dumnezeu, a jert
fei Lui i a nvierii Lui pentru mpcarea noastr cu Tatl,
pentru mntuirea, nfierea i nvierea noastr. Cnd se vor
bete de Hristos, cnd se actualizeaz actele Lui mntui
toare, El e vzut ca Unul din Treime. Tot ce a fcut El odin
ioar i se actualizeaz n Liturghie i are temeiul i expli
caia n Sfnta Treime, n faptul c El e Unul din iubitoarea
Treime. Semnul crucii lui Hristos e fcut ludndu-se Trei
mea. Toat Liturghia e plin de Treime, ca izvor iradiant al
iubirii i al milei Ei, deci al lucrrii Ei mntuitoare. De aceea
toat Liturghia e plin de Treimea pomenit i chemat o
dat cu semnul crucii.
Sfnta Treime e ludat n toate ecfonisele preotului, n
cntarea "Sfinte Dumnezeule", n imnul serafimic; Ei I se
adreseaz preotul cu rugciunile sale optite, Ea e mrtu
risit de comunitatea liturgic nainte de rostirea Crezului
i, pe larg, n Crezul nsui.
Dar numai acum, dup Crez, anun preotul credincio
ii despre revrsarea darurilor Treimii asupra lor. nainte
era ludat stpnirea, slava i buntatea Treimii, sau era
ludat Tatl cel fr de nceput i Duhul cel bun i de via
fctor, sau Hristos cel ntrupat, rstignit i nviat pentru
noi. Acum se dorete comunitii liturgice s aib cu ea

LITURGHIA CREDINCIOILOR

423

dragostea Tatlui, harul lui Hristos i prtia Sfntului


Duh, ceea ce nseamn i voina celor Trei Persoane de a
se drui credincioilor aceste daruri.
Tatl este izvorul suprem al dragostei. De aceea se nu
mete Tat, avnd din veci un Unic Fiu pe care-L iubete i
care, fiind rodul i destinatarul etern al acestei iubiri a Ta
tlui, i rspunde n mod firesc cu iubirea Sa, care ns i
are izvorul n Tatl. Dar aici se spune credincioilor c Tatl
i revars dragostea i spre ei. El a voit ca Fiul Su s Se
fac om, s ia fa de om pentru ca n El Tatl s ne iu
beasc i pe noi ca pe Fiul Su, adic s ne fac i pe noi
fii ai Si, El nsui fcndu-Se Tatl nostru prin harul lui
Iisus Hristos.
Dar aceasta nseamn c dragostea Tatlui se revars
peste noi ntruct ne mbrcm n harul ce se rspndete
peste noi din trupul Fiului, Care ne face, dac ne silim i
noi, asemenea Lui. Humai prin Fiul cel ntrupat ni s-a fcut
cu putin harul. Sfntul Chirii din Alexandria spune: "i
Hristos e naintea Domnului, adic n ochii Tatlui. Cci
cnd S-a fcut ca noi, a i intrat n Sfnta Sfintelor prin
cortul cel mai mare i mai desvrit, adic n cer, ca s Se
arate acum pentru noi, precum am spus, n faa lui Dum
nezeu (Evr. 9, 24). Cci Se nfieaz pe Sine n faa Ta
tlui i pe noi ntru Sine, care am czut de Ia faa i de la
ochii Lui din pricina neascultrii lui Adam i a pcatului
care a stpnit peste tot. n Hristos am dobndit deci apro
pierea i ndrzneala spre intrarea n Sfnta Sfintelor, pre
cum ne-a spus neleptul Pavel (Ef. 2, 18). Cci precum ne-am
sculat i am ezut ntru cele nalte n Hristos, tot aa n El
am ajuns n faa Tatlui"75. "Iar dup ce S-a sculat din mori
Emanuel, noul rod al omenirii ntru nestricciune, S-a suit
la cer s Se arate acum pentru noi feei lui Dumnezeu i
Tatl (Evr. 9, 24), nu aducndu-Se pe Sine nsui sub vede
75. nchinare n Duh i Adevr, cartea X, PG cit.

424

SPIRITUALITATE I C O M U M lU m H LITURGHIA ORTODOX

rea Lui, cci este pururea mpreun cu EI i nu-i lipsit de


Tatl ca Dumnezeu, ci aducndu-ne n Sine sub vederea
Aceluia mai vrtos pe noi, cei ce eram n afara feei Lui i
sub mnia Lui din pricina neascultrii n Adam i a pcatu
lui ce stpnea silnic asupra noastr. Aadar, n Hristos c
tigm putina de a veni n faa lui Dumnezeu. Cci ne nvred
nicete de acum de privirea Lui, ca unii ce suntem sfinii "76.
Dar dragostea Tatlui se revars peste noi prin harul lui
Hristos ca s ne fac i pe noi una n dragoste. n Hristos
ne unete Duhul Sfnt. i aceasta o spune tot Sfntul Apos
tol Pavel, Ef. 2, 18, cnd zice: "C prin El avem apropierea
i unii i alii ntr-un Duh". Aceasta ne arat ct de impor
tant este unirea noastr n Sfnta Treime, n gndirea Sfn
tului Apostol Pavel. i numai dac avem toi n comun
acelai Duh al lui Hristos putem fi una n Treime prin Hristos.
Cci Duhul Sfnt fiind cu adevrat sfnt i avnd i pu
terea de a ne sfini, nu Se las mprtit mai mult de unul
dect de altul, ci are puterea s curee pe fiecare de egois
mul care divizeaz i dezbin. El Se face n fiecare din cei
ce au prtie la El ca un eu propriu i n acelai timp ca
un eu comun, mai bine zis ca unul ce ne face s ne consi
derm ca un "noi" perfect unitar, dei fiecare dintre noi i
simte eul su n acest "noi", dar ca un eu deplin convergent
i egal cu al celorlali i susinut i ntrit prin ceilali, spo
rind i ntrind n acelai timp eul celorlali i fiind deci fie
care dintre noi un eu al tuturor. Cci eul propriu nu e anu
lat de al altora, ci ridicat Ia capacitatea de a se uni cu Eul
Duhului, deci unit cu eu-rile celorlali n acest Eu unic al Du
hului. Aceasta are i nelesul unei jertfe a noastre, adus
lui Dumnezeu Tatl mpreun cu Hristos, care nu e despr
it de pocina pentru egoismul nostru dinainte77. "Aa
dar, S-a junghiat El pentru pcatele noastre, dar ne-am n76. Op. cit, cartea XVII, PQ cit.
77. Op. cit., cartea X, PQ cit.

LITURGHIA CREDIHCIOILOR

425

gropat i noi mpreun cu El, rbdnd moartea, nu pe cea


trupeasc, ci omornd mdularele cele de pe pmnt, nemaivietuind lumii, ci mai vrtos lui Hristos i, prin El, Ta
tlui"78.
La aceast unitate n Hristos i prin El n Treime prin
Duhul Lui vor ajunge credincioii mprtindu-se de Trupul
i Sngele lui Hristos, pline de Duhul Lui. Anunarea de
ctre preot a slluirii Treimii n credincioi, prin cuvintele
spuse acum, deschide deci acestora privirea spre Sfnta
mprtanie care se apropie.
Comunitatea rspunde preotului cu dorina de a fi i cu
el Sfnta Treime: i cu duhul tu". Nu numai preotul se
roag pentru comunitate, ci i ea pentru el, dei el are ini
iativa i el premerge cu precizarea coninutului celor ceru
te. El direcioneaz micarea spiritual unitar a comuni
tii liturgice, dar nu stnd n afara ei, ci unit spiritual cu ea
i micat i el de ea.
Preotul invit apoi pe credincioi ca mpreun cu el s-i
nale inimile sus: "Sus s avem inimile". S ni le nlm ca
s aducem darurile noastre spre taina prefacerii lor n Trupul
i Sngele Domnului de care ne vom mprti. S le nl
m spre nlimile iubirii Sfintei Treimi, Care ni-L d pe Fiul
cel jertfit spre mprtire. Fiecare i pstreaz inima sa
neconfundat cu a celorlali, dei unit cu a lor, n aceeai
micare n sus. Unitatea i necontopirea se exprim para
doxal. Peste puin preotul va spune: "i ne d nou cu o
gur i cu o inim a slvi" etc.
Treimea Se pogoar n cei ce se nal spre Ea. Micare
de convergen i spre ntlnire se face din ambele pri.
Treimea Se druiete celor ce I se druiesc, sau I se des
chid nlndu-se. Treimea Se coboar spre cei ce s-au nl
at spre Ea cu jertfa de laud", rugnd-O s o primeasc.
Dar simind coborrea Ei, credincioii se nal i mai mult
78. Op. cit., cartea XVII, PQ cit.

426

SPIRITUALITATE I C O M UNIUNE H LITURQflfA ORTODOX

spre Ea, ca Ea s Se apropie n actul prefacerii darurilor n


Trupul i Sngele Domnului, Care li Se va da spre mpr
tire. E un dialog nesfrit al pailor de apropiere, al celor
ce nu isprvesc niciodat drumul unirii. E nesfrit, dar cul
mineaz n mprtirea de Domnul, care se va continua la
nivele tot mai nalte n veci.
Sfntul Chirii din Ierusalim zice: Preotul strig acum:
Sus s avem inimile. Da, n acest moment prea nfricotor
trebuie s ne inem inimile sus, ctre Dumnezeu, i nu n
toarse spre pmnt i spre lucrurile pmnteti. Preotul in
vit astfel pe toti s lase n acest moment grijile vieii i s
aib inima ntoars la cer, spre Dumnezeu, prietenul oame
nilor. Rspundei Ia aceasta: "Avem ctre Domnul", dndu-v
prin rspunsul vostru consimmntul la aceste cuvinte. S
nu fie nimeni care s zic doar cu buzele: "Avem ctre
Domnul", dar care s-i fin cugetul n grijile vieii. Trebuie
s ne aducem totdeauna aminte de Dumnezeu. Dac aceas
ta ne este cu neputin din pricina slbiciunii omeneti, s
o facem cel puin n acest moment" (PG 33, 1112 B).
Comunitatea rspunde: "Avem ctre Domnul". Acest
"sus" spre care i-a invitat preotul, e personal, nu e o idee,
nu e o valoare impersonal. Ideile i valorile nu plutesc n
ele nsele, ca nite nori n vzduh. Ele sunt trite i ncorpo
rate de persoane. Mai bine zis sunt forme de micare spiri
tual ale unei persoane spre alta, deci i strile de nrudire
i de calitate superioar la care au ajuns prin aceasta.
"Avem ctre Domnul"' nseamn c avem inimile noastre
ctre Domnul, avem iubirea noastr ndreptat spre Dum
nezeu cel n Treime. Inimile noastre se druiesc Treimii, n
Care iubirea e att de desvrit, c Treimea poate fi nu
mit i "Domnul" sau "Dumnezeu" Ia singular.
Acel "sus" e precizat de cruce, pe care o nalt preotul
o dat cu invitafia: "Sus s avem inimile". E nlimea Celui
ce S-a cobort pn la rbdarea crucii din iubire pentru noi
i Care va cobor la noi iari, ca jertf sub chipul pinii i

LITURGHIA CREDiriCIOILOR

427

vinului. S ne nlm i noi pe verticala crucii i a smere


niei, pe verticala renunrii la egoismul nostru, care sub
aparenta nlrii ne coboar, pe cnd crucea ne nalt n
vreme ce pare c ne coboar, numai aa ne vom folosi de
coborrea Lui la noi ca jertf n Sfnta mprtanie. nltndu-ne, vedem i mai mult mrirea faptelor de iubire mn
tuitoare ale Treimii ce coboar la noi pn la mprtirea
noastr cu Fiul cel ntrupat n Euharistie. nlfarea inimilor
noastre trebuie s fie i ea o nlfare n smerenie. i vznd
nlfimea, prin coborrea lui Dumnezeu la noi, nu putem
s nu-I mulumim. De aceea preotul continu, preciznd:
"S mulumim Domnului", n vreme ce se ntoarce spre
icoana Mntuitorului de la dreapta uilor mprteti, nchinndu-se. Lui I se cuvine, n prim plan, mulumirea, cci El
S-a cobort la noi, sau S-a prea nltat datorit crucii rb
date pentru noi. Dar prin El se strvede Treimea. n El S-a
cobort la noi i a lucrat i lucreaz pentru noi Treimea n
treag. Iar mulumirea noastr const n nchinarea ce I-o
aducem prin Hristos, fcndu-ne, la orice pomenire a Ei,
semnul crucii, prin care Unul din Ea cu mpreun-iucrarea
celorlalte Persoane ne-a mntuit i ne nalt continuu spre
Ea prin cruce i smerenie. Cnd mulumeti cuiva pentru
jertfelnicia lui pentru tine, te pleci n fata lui. Druitorului i
aduci mulumire plecndu-te n fata lui, mai ales cnd d
ruirea merge pn la jertfirea vieii lui. Aa se arat preui
rea celui ce se druiete i a darului nsui.
n ndemnul dat de preot: "S mulumim Domnului", el
amintete poporului de "mulumirea" prin care Domnul
Hristos a prefcut la Cina cea de Tain pinea i vinul n
Trupul i Sngele Su, deci l pregtete pentru acelai fapt
ce se va petrece i acum, asociindu-se i el la acea mulu
mire a Domnului Hristos. De altfel preotul a folosit prima
dat cuvntul "mulumim" la nceputul primei rugciuni
pentru cei credincioi, cnd a anuntat prima dat jertfa ce
o va aduce.

428

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHIA ORTODOX

Dar credincioii nu se socotesc vrednici s fac acelai


lucru ca Hristos, ci las preotului s nalte aceast "mulu
mire". Ei se mulumesc s aduc doar nchinare Sfintei
Treimi, a Crei dragoste a fcut s se svreasc Sfnta
Euharistie la Cina cea de Tain i o va face aceasta i
acum: "Cu vrednicie i cu dreptate (cuvenit i drept lucru)
este a ne nchina Tatlui i Fiului i Sfntului Duh, Treimii
celei de o fiin i nedesprite".
b.
Cele dou pil ale anamnezei. Printele Pavel Flo
rensky a remarcat c orice rugciune de cerere are patru
prfi: a) o adresare ctre Dumnezeu; b) pomenirea unor
fapte trecute ale lui Dumnezeu ca temei pentru cele cerute
acum; c) cererea nsi; d) lauda lui Dumnezeu.
Deci i acum, nainte de a se cere prin epiclez (chema
rea Sfntului Duh) prefacerea darurilor, preotul amintete
cele fcute de Dumnezeu nainte. Aceasta e anamneza,
care n acest caz are dou prfi. Ele se vor termina cu:
*Luai, mncai... " i "Bei dintru acesta...". Va urma apoi pre
zentarea sau nlarea darurilor de pine i vin i apoi
chemarea Duhului Sfnt pentru prefacerea lor, sau epicleza.
Liturghitii obinuiesc s numeasc toat rugciunea,
de la prima parte a anamnezei pn la sfritul epiclezei,
anafora. Dar n sens strict anafora ncepe numai cu cuvin
tele: Ale Tale dintru ale Tale, ie-i aducem de toate i pen
tru toate", ca s se sfreasc cu cuvintele: "Iari aducem
p e aceast slujb (jertf) cuvnttoare". Cu cuvintele ur
mtoare: "i cerem i Te rugm... trimite Duhul Tu cel
Sfnt..." ncepe cererea sau epicleza.
Iat coninutul celor dou prfi ale anamnezei.
n prima parte, care ncepe cu cuvintele: "Cu vrednicie
i cu dreptate este a-p cnta pe", preotul arat n forma de
laud (a cnta) c, dei Dumnezeu e mai presus dect tot
gndul i cuvntul nostru, El a fcut din iubirea fat de noi
pogormntul prin care ne-a adus din nefiin la fiin i,
cznd noi, iari ne-a ridicat i nu S-a mai deprtat de la

LITURGHIA CREDINCIOILOR

429

noi, ci ne-a suit prin Fiul Su cel Unul Nscut i prin Duhul
Sfnt la cer i ne-a druit mpria viitoare. "Pentru toate
acestea mulumim ie i Unuia Nscut Fiului Tu i Duhului
Tu cel Sfnt". Dar nu numai pentru acestea, ci i "pentru
toate pe care le tim i nu le tim, pentru binefacerile cele
artate i neartate fcute nou". n aceast parte a rug
ciunii preotul declar c mulumirea ce se cuvine adus lui
Dumnezeu e cu att mai mare, cu ct e mai mare nlimea
de la care S-a cobort i rmne cobort la noi. Nici o le
gtur de fire cu noi nu-L ndatora pe Dumnezeu la aceste
binefaceri. Descriind aceast mrire a lui Dumnezeu Tatl,
n modul schematic n care se poate descrie, mrire pe
care o are n comun cu Fiul i cu Sfntul Duh, rugciunea
gsete prilej s struie asupra caracterului apofatic (ne
grit), necuprins cu gndul, de neneles al Lui. Descrierea
pozitiv a mririi lui Dumnezeu se amestec cu evidenie
rea neputinei de a o descrie, sau e o descriere mai degra
b a neputinei de a o descrie. El e nu numai Acela dect
Care nu poate fi cugetat ceva sau cineva mai nalt (Anselm
de Canterbury), ci i Cel ce ntrece orice cugetare i nele
gere79. La picioarele Lui se oprete orice cugetare i ne
legere i cuvnt. Dar cugetarea noastr dorete s se nalte
pn la o existent pe care nu o mai poate nelege. Ea e
obligat luntric s cugete existenta realitii mai presus de
nelegerea ei. Numai aceea poate ncheia existena. Tre
buie s existe i ceva ce ntrece cugetarea i puterea noas
79.
Karl Jaspers vorbete i el de o existent dincolo de ceea ce se
poate cugeta. Dar el nu d nici o indicaie asupra interesului contient
ce-1 are acea existent pentru noi. El se mulumete simplu s remarce
neputina noastr d e a o cugeta: "Das Denken... will als Denken das
hicht-Denken vollziehen" (Philosophie, Bd. 111, Metaphysik, Berlin 1932,
p. 39). Ich kann also dieses absolutes Sein w eder denken, noch kann
ich angeben, es denken zu wollen. Dieses Sein ist Transzendenz, wenn
ich es nicht erfassen kann, sondern zu ihm transzendieren muss in
einem Denken, das sich in einem Nichtdenken vollendet" (p. 38). "Es ist
denkbar, dass es gibt was nicht denkbar ist" (p. 26 - 27).

430

SPIRITUALITATE l COMUNIUNE n LITURGHIA ORTODOX

tr de cuprindere. Fr ea nu poate exista nimic. Trebuie


s existe ceva mai presus de noi i de toate ale noastre,
deci de nsi cugetarea noastr. Ce putem nelege noi e
mrginit, sau mrginim prin nsi trebuina de a nelege;
deci ceea ce putem nelege e mai restrns dect cugetarea
noastr sau dect spiritul nostru. O simim aceasta, o trim
aceasta. Dar cine a fcut sufletul nostru? Cci ne dm sea
ma c nu e prin el nsui. Trebuie s existe deci i o cuge
tare care ne-a cugetat i ne cuget i pe noi, i pe care noi
n-o putem cugeta; o cugetare care ne-a programat pe noi i
ne-a creat conform acestei programri, aa cum tot ce fa
cem noi ntr-un mod raional trebuie s fie programat de
noi. Dup cum noi numai prin calitatea de fiine cuget
toare putem cuprinde ntructva spiritual toate cte se pot
cuprinde, tot aa numai o fiin cugettoare, pe care noi nu
o putem cuprinde, ne poate cuprinde i pe noi.
Deci faptul c nu o putem cuprinde pe aceea nu n
seamn c nu avem o legtur cu ea. Contiina ce ne este
proprie se resimte de un raport cu ea. "Dintru adncuri am
strigat ctre Tine, Doamne'1(Fs. 129, 1). Cci "inima fiec
ruia este un adnc" (Ps. 63, 7). Cel ce ne-a cugetat i ne
cuget i ne-a creat i ne susine conform cugetrii Sale a
sdit n noi contiina dependenei noastre de El. Adncul
nostru e n legtur cu adncimea infinit a Lui i prin El
simim prezena adncimii Lui. Aci e prima trstur a cali
tii noastre de chip al lui Dumnezeu.
Dar despre aceast adncime infinit, cugettoare i
creatoare, tim ca despre ceea ce ne cuprinde, nu ca de
spre aceea pe care o putem cuprinde. ntr-un anumit fel,
nici pe noi nine nu ne putem cuprinde. Dar simim c necuprinderea noastr atrn de necuprinderea infinit mai
adnc dect necuprinderea noastr. Totui El ne cuprinde
cum nu ne putem cuprinde nici noi nine. Cci cineva tre
buie s ne poat cuprinde. Altfel, n-am fi putut nici s fim

LITURGHIA CREDINCIOILOR

431

adui la existent. Existena noatr nsi n-ar avea o expli


caie: "Cci Duhul toate le cerceteaz" (I Con2, 10).
n accentul pus pe faptul necuprinderii lui Dumnezeu,
dar ca pe un fapt trit, nu simplu gndit, st apofatismul
trit al Sfinilor Prini, spre deosebire de teologia negativ
raional a scolasticii apusene, care se oprete la negaiile
intelectuale ale atributelor afirmative nelese ale lucrurilor
i potenate la maximum.
M simt cuprins de nelegerea Lui, dar nu ca obiect, ci
ca subiect de ctre un Subiect suprem. M simt cuprins de
un Subiect nzestrat cu voin i cu contiin, ns ca unul
ce sunt meninut de asemenea ca subiect nzestrat cu voin
i cu contiin. Am contiina Lui n faptul cuprinderii
mele de ctre El. M simt cuprins de un Subiect care nu
numai c a binevoit s m cugete, ci i s m aduc din ne
fiin la fiin i voiete s m in n comuniune intim cu
El, druindu-mi sau comunicndu-mi tot ce are El. Deci m
simt cuprins de un Subiect plin de iubire fa de mine sau
fa de noi toi. Dar iubirea aceasta e cu att mai nene
leas de mine, cu ct e a unui Subiect care n-are nevoie de
mine i e negrit mai nalt fa de mine i nu depinde de
mine ca s existe, cum depind eu de El. Nu tiu de El nu
mai printr-un apofatism rece al gndirii, ci l experiez ca pe
o realitate apofatic a crei cldur iubitoare simt c m
nvluie. l simt cu att mai apofatic, cu ct tiu c e i co
bort la mine din iubire. Iat cum apofaticul nu nseamn
a nu ti nimic despre Dumnezeu, ci a avea experiena unor
fapte ale Lui, care i fac i mai neneleas mrirea, i aces
te dou lucruri Ie putem exprima prin cugetele noastre.
Dac eu nu pot exista prin mine, numai de la El pot
avea nsi existena mea. Dar capacitatea Lui de a-mi d
rui nsi existena, sau de a m aduce la fiin din nimic,
l face i mai neneles n puterea Lui i pune i mai mult n
relief iubirea Lui de neneles fa de mine. El ne-a putut
drui nsi existena, pentru c are o existen care nu se

432

SPIRITUALITATE I C O M U N IU m U LITURGHIA ORTODOX

presupune adus Ia fiin din nimic de ctre altcineva. Cci


n acest caz, El ar fi fost silit de altcineva s m aduc i pe
mine la existen, deci n aducerea mea la existen nu s-ar
manifesta o iubire total. Eu n-a fi produsul unei iubiri ne
amestecate cu necesitatea, deci cu neputina, i nici n-a fi
chemat la un rspuns de mulumire deplin, printr-o iubire
la fel de nesilit. El este prin Sine existent i pururea la fel
de nemicorat sau de necrescut n existen, nu datorit
altor puteri superioare, "pururea fiind i la fel fiind". E o
existen att de desvrit, c nu are originea de la ni
meni altul i nu se cere susinut de nimeni altul. E existen
a prin excelen, care n-are nici o putere mai presus de Ea,
deci fcnd numai din iubire i fr nici o sil ceea ce face,
n vreme ce noi avem existena de la El i prin El, dar nu
dintr-o necesitate creia El i este supus, ci din pur iubire,
i ca atare suntem fcui cu nsuirea de a putea rspunde
i noi cu o iubire nesupus necesitii.
Deci Dumnezeu e un Subiect apofatic (negrit), tocmai
pentru c nu se explic din nite legi care se las definite.
E un Subiect apofatic cruia, ntruct ne-a fcut din pur iu
bire, ne simim datori s-I mulumim tot cu iubire pentru
nsi existena noastr, cu tot ce este legat de ea, i anu
me i pentru faptul c trebuie s ne gndim la El ca la Cel
ce nu poate fi cuprins cu gndul. E un Subiect apofatic c
ruia trebuie s-I cntm, s I ne nchinm i s-L ludm,
tocmai din cauza coborrii Lui dintr-o astfel de nlime ne
cuprins.
Ba, mai mult, trebuie s-I mulumim i pentru faptul c
putem s-I mulumim i s-L ludm, c avem contiina
negritelor daruri ce ni le-a fcut, pentru faptul c putem s
concretizm mulumirea noastr n darurile noastre, care
tot de la El i au ultima origine. i mulumim nu numai pen
tru faptul c i pe acestea le avem de la El, ci i pentru fap
tul c prin ele ne putem apropia de El, c binevoiete s le

LITURGHIA CREDINCIOILOR

433

primeasc de la noi, artndu-ne i n aceasta preuirea ce


ne-o acord.
ns cel mai nalt dar ce 1-1 putem aduce, i care e tot
de la El, este jertfa Fiului Su cel ntrupat. Acesta a luat
trupul i sngele nostru ca s le druiasc n numele nos
tru Tatlui Su i prin aceasta s ne sfineasc i pe noi,
care ne unim cu El n jertfa ce o aduce, aducndu-ne i pe
noi ca jertfe mpreun cu El, prin fapta Lui i prin fapta
noastr. Preuirea deosebit de care ne bucurm din par
tea Lui e c nu a rnduit s-I fie adus jertfa Fiului Su n
trupat de ctre ngeri, ci de ctre noi. Cci pe noi a voit s
ne uneasc Fiul Su cu El, nu numai dup duh, ci i dup
trup, ca s sfineasc nu numai creaiunea duhurilor, ci i a
fiinelor purttoare de trup, i, prin ele, toat lumea material.
Toat anamneza faptelor lui Dumnezeu pentru noi e
unit cu mulumirea, dar mai ales anamneza jertfei lui
Hristos. Dar i mulumirea ce I-o aducem prin jertfirea tru
pului Su pentru noi i a trupurilor noastre ce se vor uni cu
trupul Lui jertfit, face cu putin Taina Euharistiei, taina
unirii noastre cu Tatl prin jertfa trupului Fiului Su unit cu
trupurile noastre, ridicate prin aceasta i ele la stare de jert
f. De aceea se numete jertfa aceasta a noastr "Euharis
tie", adic mulumire, i aceast mulumire sau Euharistie
e una cu jertfa noastr cea mai nalt, cu jertfa trupului
Su, luat din noi, adus de noi nine prin preot, prin ceea
ce Fiul Su arat c vrea s fie i jertfa noastr. "Mulumim
ie i pentru Liturghia aceasta, pe care ai binevoit a o primi
din minile noastre, dei stau naintea Ta m ii de arhangheli
i zeci de mii de ngeri, Heruvimii cei cu ochi muli i Sera
fimii cei cu cte ase aripi care se nal zburnd".
Dar i mulumim Tatlui nu numai pentru c, fiind ne
grit de nalt, binevoiete s primeasc s-I aducem pentru
noi pe nsui Fiul Su ca jertf, ci i pentru c suntem n
vrednicii s ne unim cu Fiul Su: "Suntem nimic, i El care
este totul i mai mult dect totul vine i Se face una cu noi,
- Spiritualitate i comuniune n Liturghia Ortodox

434

SPIRITUALITATE I COMUNIUNE N LITURGHI