Sunteți pe pagina 1din 6
ROMANIA, APROBAT PRIMAR, JUDETUL CARAS-SEVERIN Cismaneanju Gabriel Eugen PRIMARIA ORASULUI BOCSA Serviciul Economic Compartimentul Achizitii Publice we SALE [89:12 8006 STRATEGIA ANUALA DE ACHIZITII PE ANUL 2017 A ORASULUI BOCSA 1, Nosiuni introductive Potrivit dispozitiilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a H.G. nr. 395/2016 ~ publicat in Monitorul Oficial nr. 423 /06.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie public/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, orasul Bocsa a procedat la intocmirea prezentei Strategii prin utilizarea informatiilor cel putin a urmatoarelor elemente estimative: ‘© Necesititile identificate la nivel de autoritate contractanta avand la baz referatele de necessitate intocmite de sefii de compartimente din priméria orasului Boes pentru anul 2017 ca fiind necesare a fi satisfcute ca rezultat al unui proces de achizitie; valoarea estimata a achizitiei corespunzitoare fiecarei nevoi; capacitatea profesionala existent la nivel de autoritate contractant’ pentru derularea unui proces care s& asigure beneficiile anticipate; © resursele existente la nivel de autoritate contractanté si, dupa caz, necesarul de resurse suplimentare externe, care pot fi alocate derularii proceselor de achizitii publice. Prezenta Strategie anual de € publica la nivelul orasului Bocsa reprezinté totalitatea proceselor de achizitie publica planificate a fi lansate de institutie in calitate de autoritate contractant& pe parcursul unui an bugetar. Strategia anuald de achizitie publica se realizeaza, potrivit dispozitiilor legale, in ultimul wimestru al anuluj anterior anului c&ruia fi corespund procesele de achizitie public cuprinse in aceasta si se aproba de catre conducatorul autorititii contractante ‘Avand in vedere noua legislatie a achizitiilor publice care a intrat in vigoare in cursul anului 2016, prezenta Strategie este valabild incepand cu data intocmirii si pana la data de 31.12.2017. Strategia anual de achizitie public Ia nivelul orasului Bocsa, se poate modifica sau complete ulterior, modificarii/completari care se aproba conform prevederilor Legii achizitiilor publice 98/2016 si H.G. nr. 395/2016. Introducerea modificarilor si completirilor in prezenta Strategie, este conditionata de identificarea surselor de finangare. in cadrul strategiei anuale de achizitie publica la nivelul oragului Bocsa_se va elabora programul anual al achizitiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de procese de achizitie la nivel de autoritate contractantai, pentru planificarea resurselor necesare derulairii proceselor si pentru verificarea modului de indeplinire a obiectivelor din strategia institutiei 2, stapele procesului de achizitie 2.1 Atribuirea unui contract de achizitie public/accord cadru este rezultatul unui proces ce se deruleaz in mai multe etape. Orasul Bocsa in calitate de autoritate contratantd, are obligatia de a se documenta si de a parcurge pentru fiecare proces de —achizitie publica. trei_— tape dstincte: a) etapa de planificare/pregittire, inclusiv consultarea pietei: b) etapa de organizare =a ~—procedurii si atribuirea__contractului/acordului-cadru; ©) etapa postatribuire contracVacord-cadru, respectiv executarea si monitorizarea_implementitii contractului/ acordului-cadru. 2.2 Etapa de planificare/pregatire a unui proces de achizitie public se inisiaza prin identificarez necesitatilor si elaborarea referatelor de necesitate de cAtre compartimentele interne si se incheie cu aprobarea de catre conducatorul autoritiii contractante a documentatiei de atribuire, inclusiv @ documentelor-suport, precum si a strategiei de contractare pentru procedura _respectiva. Strategia de contractare este un document al fiecdrei achizitii cu o valoare estimata egal sau mai mare decat pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, inigiats de autoritatea contractanta si este obiect de evaluare a ANAP, in conditiile stabilite la art. 23 din H.G. 395/2016. Prin intermediul strategiei de contractare se documenteazd deciziile din etapa de planificare/pregatire a achizitiei in legatura cu: a) relatia dintre obiectul, constrangerile asociate si complexitatea contractului, pe de o parte, si resursele disponibile la nivel de autoritate contractanti pentru derularea activitijilor din etapele procesului de achizitie publica, pe de alta parte; b) procedura de atribuire aleasa, precum si modalitajile speciale de atribuire a contractului de achizitie publics asociate, daca este cazul; ©) tipul de contract propus si modalitatea de implementare. a _—_acestuia; d) mecanismele de plati in cadrul contractului, alocarea riscurilor in cadrul acestuia, masuri de gestionare a acestora, stabilirea penalitatilor pentru neindeplinirer sau indeplinirea defectuoasi a obligatiilor contractuale: ¢) justificarile privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru, precum gi orice alte elemente legate de objinerea de beneficii pentru autoritatea contractanta si/sau indeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administratiei publice in care activeaz% autoritatea contractanti: justificarile privind alegerea procedurii de atribuire in situafiile prevazute la art. 69 alin, (2)-(5) din Legea nr. 98/2016 si, dup caz, decizia de a reduce termenele in conditiile legii, decizia de a nu utiliza impartirea pe loturi, criterile de calificare privind capacitatea si, dupa caz, criteriile de selectie, criteriul de atribuire si factorii de evaluare utilizati; g) obiectivul din strategia locali/regionala/nationala de dezvoltare la a c&rui realizare contribuie contractul/acordul-cadru respectiv, da este cazul; h) orice alte elemente relevante pentru indeplinirea necesitajilor autoritatii contractante. 2.3 Etapa de organizare a procedurii si atribuire a contractului/acordului-cadru incepe prin transmiterea documentatiei de atribuire in SEAP si se finalizeaza odata cu intrarea in vigoare a contractului de achizitie public’/acordului-cadru. Avand in vedere dispozitiile legale in material achizitiilor publice, oragul Bocsa va realiza un proces de achizitie publica prin utilizarea uneia dintre urmatoarele abordéiri cui resursele profesionale necesare celor trei etape mai sus identificate existente la nivel de autoritate contractanta, Atunci cand resursele proprii nu permit intocmirea caietelor de sarcini/ specificatiilo tehnice, prin exceptia de la regula de mai sus, oragul Bocsa va recurge la ajutorul unui specialist in domeniu, selectat in conditiile legislatiei achizitiilor publice; In vederea realizarii achizitiilor publice, autoritatea contractant& are infiinjat, in conditiile leg tun compartument intern specializat in domeniul achizitiilor publice, format dintr-o singura persoan’ avand studii superioare precum si specializari in domeniul achizitiilor. In aplicarea prevederilor art.2 alin, (3) din H.G. nr395/2016, autoritatea contractanta, prin compartimentul intern specializat in domeniul achizitiilor publice, are urmatoarele atributii principale: 2 a) intreprinde demersurile necesare pentru inregistrarea/ reinnoirea/recuperarea inregistrarii autoritatii contractante in SEAP sau recuperarea certificatului digital, daci- este cazul; b) elaboreaza si, dupa caz, actualizeaza, pe baza necesitatilor transmise de celelalte compartimente ale autorititii contractante, strategia de coniractare si programul anual al achizijiilor publice; ©) elaboreaza sau, dupa caz, coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire si a documentelor-suport, in cazul organizirii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs. pe baza necesitiilor transmise de compartimentele de specialitate; 4) indeplineste obligatile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea previizute de Legea nr. 98/2016; ° aplica si finalizeazi procedurile de atribuire; ) realizeaza achizitiile directe: 8) constituie si plstreaza dosarul achizitiei publice. In conformitate du prevederile art. 2, alin . (4) si (5) din H.G. nr.395/2016, celelalte compartimente ale autoritafii contractante au obligatia de a sprijini activitatea compartimentului inter specializat in domeniul achizitiilor, in funcfie de specificul si complexitatea obiectului achizitii in sensul celor mai sus menfionate, sprijinirea activitatii compartimentului intern specializat in domeniul achizitiilor publice se realizeazi, fri a se limita la acestea, dupa cum urmeaza: a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesitatile de produse, servicii si lucrari, valoarea estimati a acestora, precum si informatiile de care dispun, potrivit competenjelor, necesare pentru elaborarea —strategiei_ + de_—contractare. ~=—a_—respectivelor—_contracte/acorduri-cadru; ’) transmiterea, daci este cazul, a specificatiilor tehnice asa cum sunt acestea prevazute la art. 155 din Legea nt, 98/2016; ©) in functie de natura si complexitatea necesititilor identificate in referatele prevazute la lit. a), transmiterea de informatii cu privire fa pre{ul unitar/total actualizat al respectivelor necesitaqi, in urma unei cercetari a pietei sau pe baza istorica: 4) informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinafie, precum si pozitia bugetara a cestora; ©) informarea justificati cu privire [a eventualele modificdri_intervenite in executia contractelor/acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele si oportunitatea modificarilor propuse: 1) transmiterea documentului constatator privind modul de indeplinire a clauzelor contractuale. 3. Programul anual al achizitiilor publice 3.1 Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2017 la nivelul orasului Bocsa se elaboreaz’ pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele interne ale institujiei si cuprinde totalitatea contractelor de achizitie publicd/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractanté intenfioneaza sé le atribuie in decursul anului urmator. 3.2 La elaborarea programul anual al achizitiilor publice, orasul Bocsa a finut cont de: a) necesitatile obiective de produse, servicii si lucratis b) — gradul «= de_-—prioritate © a_—necesitatilor——_prevazut la lit aay: ©) anticiparile cu privire la sursele de finantare ce urmeazi a fi identificate. Dupa aprobarea bugetului propriu, precum si ori de cate ori intervin modificari, oragul Bocsa_va actualize programul anual al achizitiilor publice in functie de _fondurile _aprobate. Programul anual al achizitiilor publice trebuie si cuprinda cel putin informatii referitoare la: a) obiectul contractului de achizisie public’/acordului-cadru: b) codul~—vocabularului. © comun—al_~—sachizitiilor —publice =» (CPV); ) valoarea estimata a contractului/acordului-cadru ce ur meaz a fi atribuit ca rezultat al derulatii unui proces de achizitie, exprimata in lei, fara TVA: 4) sursa de finangare; ce) procedura ~—stabilita pentru derularea_-=—procesului. «== de achizitie; Dy data estimata pentru inigi procedurii; 9 data estimata pentru contractului; hh) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline. Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2017 al Primatriei orasului Bocsa va fi anexa Ja prezenta Strategie. Dupa definitivarea programului anual al achizitiilor publice, orasul Bocsa va publica semestrial in SEAP extrase din acesta, precum si orice modificari asupra acestora, in termen de 5 zile lueratoare, extras care se referd Ja: a) contractele/acordurile-cadru de produse si/sau servicii a cAror valoare estimata este mai mare sau egali cu pragurile prevazute = la_—sar., = 7_—soalin. = (1)_—s din. Lege; b) contractele/acordurile-cadru de lucrari a c&ror valoare estimata este mai mare sau egala cu pragurile prevazute la art. 7 alin. (5) din Lege. Totodata Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2017 al Primariei orasului Bocsa se va publica si pe pagina de internet a institutiei www.orasulbocsa.ro. 4. Exceptii 4.1 Prin excepfie de la art. 12, alin 1 din H.G nr, 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie public/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in cazul in care oragul Bocsa implementeaza in cursul anului 2017 proiecte va clabora distinct pentru fiecare proiect in parte un program al achizitiilor publice aferent proiectului respectiv. 4.2 Orasul Boesa va derula toate procedurile de achizitie numai prin SEAP. Utilizarea altor mijloacelor (offline) se va putea realize numai in conditiile legii si numai pentru situa reglementate prin lege. le expres 5. Prevederi finale 5.1 Orasul Boesa prin compartimentul intern specializat in domeniul achizitiilor, va fine evidenta achizitiilor directe de produse, servicii si lucrari, ca parte a strategiei anuale de achizitii publice 5.2. In derularea procedurilor de achizitii orasul Bocsa este responsabild pentru modul de atribuire a contractului de achizifie publica/ acordului-cadru, inclusive achizitia direct, cu respectarea tuluror dispozitiilor legale aplicabile. Prezenta Strategie anuali de achizitie a orasului Bocsa , se va aproba de reprezantantul legal al institufiei si se va publica pe pagina de internet www orasulboe: Sef Serviciu Economic intocmit: Ing. Nicolau Tiinde {/," y¢{) ROMANIA - CARAS-SEVERIN PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITULOR PUBLICE yentru anul 2017 ‘Sunade Finantar [Cod CPV ie VA 1 Semel 130 000 Te ‘Aprile 3017 [ online W000 Tet Mai 2017 voderes objinerii 71356300-1 | 9 000 lei “| Mai2017 | online de vedere al are traverseaza raul ‘inspre Incul de BTID | 130000 kei Tale 3017 | online ‘Nivofaw aESTMO- | 500 000 eT O17 | online BUTT | TAO 000 TEE ‘aprile 2017 | online WHI Maiz0r7 [online FIR10000-5 | ontine FSASRO00T | 32 ‘online Mai 2017 | Mai 2017 onde HRATANOR [77H War 3017 | Wa online 2017 oo ORSTOOG | 2000 kei Mal 2017 Wai 2017 13] Furnizare aparat foro ~ video- Pola Locals Bocya TO | 1000 Tet 1 Pareave-imprimanta- Pola Local Bosya SOTRIAOOT | $00 TE Mai 2017 | Mai 2017 | 351416202 | 1000 ei Mar 2077 | Mai 2017 Tunis 2017 [online Tos lel Tinde FW ei ‘Rebizage —[ Tunie[Tonie 2077 | online divest 2017 SETITWOOT | $136 er iu valine OHSHOOD | BOOT Achizie waling Permanenja Bossa 3951210045 sireets Avizat, intocmit, i Sef Serviciul Economic Nicolau Tande 1 tf Ec. Bundy Simona wa)