Sunteți pe pagina 1din 13

Pr.

nr:211/2017
Faza: S.F.
Denumire proiect CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA ACOPERITA IN COMUNA FERESTI, JUD

in LEI/EURO la cursul 4.5878 lei / euro din data de 02.10.2017 al BCE


euro 4.5878
data 02.10.2017

Deviz obiect nr. 1: BAZA SPORTIVA ACOPERITA

Proiectant
Intocmit, SC CONSTRUCT CC SRL

Beneficiar,
COMUNA FERESTI
MUNA FERESTI, JUDET VASLUI

0.2017 al BCE
DEVIZUL GENERAL
al obiectivului de investiții:
CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA ACOPERITA IN COMUNA FERESTI, JUDET VASLUI
întocmit conform HG nr. 907/2016 in LEI/EURO la cursul 4.5878 lei / euro din data de 02.10.2017 al BCE
VARIANTA 2
Valoare Valoare
Valoare Valoare
Nr. TVA 19%
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fără TVA) cu TVA
crt. (fără TVA) (CU TVA)
lei lei lei EURO EURO
0 1 2 3 4 5 6
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1. Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2. Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducere la starea iniţială 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiție
2.1. Lucrări de asigurare utilități 5,000 950 5,950 1,090 1,297
2.1.1 Racord la reteaua de energie electrica 5,000 950 5,950 1,090 1,297
Total CAPITOLUL 2 5,000 950 5,950 1,090 1,297
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1. Studii 2,000 380 2,380 436 519
3.1.1. Studii de teren 2,000 380 2,380 436 519
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0 0 0
3.1.3. Alte studii specifice 0 0 0 0 0
Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și
3.2. 1,000 190 1,190 218 259
autorizații
3.3. Expertiză tehnică 0 0 0 0 0
3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor 0 0 0 0 0
3.5. Proiectare 12,000 2,280 14,280 2,616 3,113
3.5.1. Temă de proiectare 0 0 0 0 0
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0 0 0
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 4,500 855 5,355 981 1,167
intervenții și deviz general
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 0 0 0 0 0
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 500 95 595 109 130
detaliilor de execuţie
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 7,000 1,330 8,330 1,526 1,816
3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 0 0 0 0 0
3.7. Consultanţă 10,590 2,012 12,602 2,308 2,747
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 10,590 2,012 12,602 2,308 2,747
3.7.2. Auditul financiar 0 0 0 0 0
3.8. Asistenţă tehnică 10,000 1,900 11,900 2,180 2,594
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 0 0 0 0 0
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 0 0 0 0 0
pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
3.8.1.2. programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 0 0 0 0 0
Inspectoratul de Stat în Construcţii
3.8.2. Dirigenţie de şantier 10,000 1,900 11,900 2,180 2,594
Total CAPITOLUL 3 35,590 6,762 42,352 7,758 9,231
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1. Construcţii şi instalaţii 319,500 60,705 380,205 69,641 82,873
4.1.1 Terasamente 57,000 10,830 67,830 12,424 14,785
4.1.2 Rezistenta 180,000 34,200 214,200 39,234 46,689
4.1.3 Arhitectura 82,500 15,675 98,175 17,982 21,399
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0 0 0 0 0
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 0 0 0 0 0
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
4.4. 0 0 0 0 0
montaj şi echipamente de transport
4.5. Dotări 33,500 6,365 39,865 7,302 8,689
4.5.1 Cosuri baschet 2,000 380 2,380 436 519
4.5.2 Porti fotbal 2,300 437 2,737 501 597
4.5.3 Stalpi multifunctionali 3,200 608 3,808 698 830
4.5.4 Nocturna 26,000 4,940 30,940 5,667 6,744
4.6. Active necorporale 0 0 0 0 0
Total CAPITOLUL 4 353,000 67,070 420,070 76,943 91,562
CAPITOLUL 5 Alte cheluieli
5.1. Organizare de şantier 5295 1006 6301 1,154 1,373
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
5.1.1. 5295 1006 6301 1,154 1,373
şantier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0 0 0 0 0
5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 5629 0 5629 1,227 1,227
Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
5.2.1. 0 0 0 0 0
finanţatoare

Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de


5.2.2. 1816 0 1816 396 396
construcţii
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
5.2.3. 363 0 363 79 79
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1649 0 1649 359 359
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
5.2.5. 1800 0 1800 392 392
construire/desfiinţare
5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 40418 7679 48097 8,810 10,484
Total CAPITOLUL 5 51342 8685 60027 11,191 13,084
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar
6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0 0
6.2. Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00 0 0
Total CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00 0 0
TOTAL GENERAL 444,932 83,468 528,399 96,982 115,175
Din care : C+M 329,795 62,661 392,456 71,885 85,543

Intocmit, Beneficiar,
Proiectant COMUNA FERESTI
SC CONSTRUCT CC SRL
DEVIZUL GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării investiţiei:
CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA ACOPERITA IN COMUNA FERESTI, JUDET VASLUI
întocmit conform HG nr. 28/09.01.2008
in LEI/EURO la cursul 4.5878 lei / euro din data de 02.10.2017 al BCE 1euro = 4.5878 lei
Valoare Valoare
TVA 19%
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fără TVA) (inclusiv TVA)
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1. Obţinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2. Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducere la starea
1.3. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
iniţială
Total CAPITOLUL 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1. Lucrări de alimentare cu energie electrică 5.000 1.090 0.950 5.950 1.297
Total CAPITOLUL 2 5.000 1.090 0.950 5.950 1.297
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1. Studii de teren 2.000 0.436 0.380 2.380 0.519
3.2. Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 1.000 0.218 0.190 1.190 0.259
3.3. Proiectare si inginerie 12.000 2.616 2.280 14.280 3.113
3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.5. Consultanţă 10.590 2.308 2.012 12.602 2.747
3.6. Asistenţă tehnică 15.295 3.334 2.906 18.201 3.967
Total CAPITOLUL 3 40.885 8.912 7.768 48.653 10.605
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1. Construcţii şi instalaţii #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4.2. Motaj utilaj tehnologic #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4.5. Dotări #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4.6. Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total CAPITOLUL 4 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
CAPITOLUL 5 Alte cheluieli
5.1. Organizare de şantier
5.1.1. Lucrări de construcţii 5.295 1.154 1.006 6.301 1.373
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 3.829 0.835 0.000 3.829 0.835
5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 40.418 8.810 7.679 48.097 10.484
Total CAPITOLUL 5 49.542 10.799 8.685 58.227 12.692
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar
6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.2. Probe tehnologice şi teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total CAPITOLUL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Din care : C+M #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Intocmit, Beneficiar,
Proiectant COMUNA FERESTI
SC CONSTRUCT CC SRL
EVALUARE LUCRĂRILOR
pe capitole/subcapitole, obiecte categorii de lucrări
La întocmirea devizului general al proiectului s-a ţinut cont de H.G. Nr. 28 / ianuarie 2008 care aprobă Structura
devizului general şi Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de investiţii.

CAP.2. - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂŢILOR NECESARE


OBIECTIVULUI
2.1. Lucrări de alimentare cu energie electrică
- Racord la reteaua de energie electrica
1.00 buc x 5,000.00 lei/buc = 5,000 lei
total 2.1. 5,000 lei

TOTAL cap. 2. 5,000 lei

CAP.3. - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ


3.1. Studii de teren
3.1.1. Studii geotehnice 1,000 lei
3.1.2. Studii topografice 1,000 lei
3.1.3. Studii hidrogeologic 0 lei
total 3.1. 2,000 lei

3.2. Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 0


3.2.1. Obţinere Certificat de Urbanism, avize şi acorduri 500 lei
3.2.2. Obţinere autorizaţie de construire 500 lei
total 3.2. 1,000 lei

3.3. Proiectare şi engineering


3.3.1. Proiectare
Faze de proiectare:
- Studiu de fezabilitate SF 4,500 lei
- Proiect tehnic: PT 5,500 lei
- Detalii de execuţie DE 1,500 lei
total 3.3.1. 11,500 lei

3.3.2. Documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi acordurilor


Conform contract de proiectare costurile sunt:
- documentaţii obţinere avize şi acorduri: 0 lei
total 3.3.2. 0 lei

3.3.3. Verificare tehnică conform legii 10/1995


- Proiect tehnic și Detalii de execuţie 500 lei
total 3.3.3. 500 lei

total 3.3. 12,000 lei

3.4. Organizarea procedurii de achiziţie publică


3.4.1. Cheltuieli pentru întocmirea documentaţiei de licitaţie
- Întocmirea documentaţiei de licitaţie 0 lei
total 3.4.1. 0 lei

3.4.2. Cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei


- corespondenţă, activitate tehnică a comisiei,
onorarii transport, cazare, diurnă 0 lei
total 3.4.2. 0 lei

total 3.4. 0 lei

3.5. Consultanță
- servicii de consultanta 10,590 lei
total 3.5. 10,590 lei

3.6. Asistenţă tehnică


3.6.1. Asistenţă din partea proiectantului
- pe perioada de execuţie a lucrărilor 5,295 lei
- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de
către Inspectoratul de Stat în Construcţii 0 lei
total 3.6.1. 5,295 lei

3.6.2. Supravegherea execuţiei de către inspectorul de şantier


luni x lei/lună = 10,000 lei 0
total 3.6.2. 10,000 lei

total 3.6. 15,295 lei

TOTAL cap. 3. 40,885 lei

CAP.5. - ALTE CHELTUIELI


5.1. Organizarea de şantier
5.1.1. Lucrări de construcţii 1,5% 5,295 lei
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0 lei
total 5.1. 5,295 lei

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri finanţare


- Cota Inspecţia în Construcţii - 0,5 % 1.2.; 1.3.; 2.;4;5.1.
0.50% x 363,295 lei = 1,816 lei
- Cota Inspecţia în Construcţii - 0,1 % 1.2.; 1.3.; 2.;4;5.1.
0.10% x 363,295 lei = 363 lei
- Cota Casa Socială a Constructorilor - 0,5 % din C+M
0.50% x 329,795 lei = 1,649 lei
total 5.2. 3,829 lei

5.3. Diverse şi neprevăzute


- Cota procentuală 10% din cap. 1.2., 1.3., 2, 3, 4, 5.1. a DG
0.100 x 404,180 lei = 40,418 lei
total 5.3. 40,418 lei

CAP.6. - Cheltuieli pentru darea in exploatare


6.1. Pregătirea personalului de exploatare
- Pregătirea personalului de exploatare
0.00 buc x 5,000.00 lei/buc = 0 lei
total 6.1. 0 lei

6.2. Probe tehnologice


- gospodaria de apa
0.00 buc x 16,057.30 lei = 0 lei
total 6.2. 0 lei

TOTAL cap. 6. 0 lei


DEVIZ PE OBIECT
Deviz obiect nr. 1: BAZA SPORTIVA ACOPERITA
in LEI/EURO la cursul 4.5878 lei / euro din data de 02.10.2017 al BCE 1euro = 4.5878 lei
Nr. Valoare Valoare
TVA 19%
Denumire (fără TVA) (inclusiv TVA)
crt. lei euro lei lei euro
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
1 Terasamente 57,000.00 12,424.26 10,830.00 67,830.00 14,784.86
2 Rezistenta 180,000.00 39,234.49 34,200.00 214,200.00 46,689.04

3 Arhitectura 82,500.00 17,982.48 15,675.00 98,175.00 21,399.15

TOTAL I 319,500.00 69,641.22 60,705.00 380,205.00 82,873.05


II. MONTAJ
Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
III. PROCURARE
Utilaje şi echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Utilaje şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dotări 33,500.000 7,301.975 6,365.000 39,865.000 8,689.350
Cosuri baschet 2,000.00 435.939 380.000 2,380.000 518.767
Porti fotbal 2,300.00 501.330 437.000 2,737.000 596.582
Stalpi multifunctionali 3,200.00 697.502 608.000 3,808.000 830.027
Nocturna 26,000.00 5,667.204 4,940.000 30,940.000 6,743.973
TOTAL III 33,500.000 7,301.975 6,365.000 39,865.000 8,689.350
TOTAL (total I+total II+total III) 353,000.000 76,943.197 67,070.000 420,070.000 91,562.405

Intocmit,
Proiectant
SC CONSTRUCT CC SRL
Denumire activitate Luna I Luna II Luna III Luna IV Luna V Luna VI

1 Elaborare

4,500.00
Studiu de
fezabilitate
si
consultanta

2 Elaborare

7,000.00

500.00
proiect
tehnic şi
Detalii de
execuţie si
verificare
proiect

3 Urmărirea
lucrărilor pe
şantier de
către
proiectanţi,
diriginte de
şantier si
organizare
de santier

4 Comisioane,

3,828.75

1,800.00
taxe, cote
legale,
costul
creditului

5 Organizare
5,295.00

de santier

6 Construire
tren
multisport

7 Lucrari
pentru
asigurare
utilitati

Suma/lună:
9795.00

7000.00

500.00

3828.75

1800.00

0.00
54916.67 53,250.00 1,666.67
Luna VII

54916.67 53,250.00 1,666.67


Luna VIII

54916.67 53,250.00 1,666.67


Luna IX

54916.67 53,250.00 1,666.67


Luna X

54916.67 53,250.00 1,666.67


Luna XI

93416.67 5,000.00 86,750.00 1,666.67


Luna XII

390923.75 5000.00 353000.00 5295.00 5628.75 10000.00 7500.00 4500.00


Total
Fara TVA