Sunteți pe pagina 1din 84

Proiectant: SC ROMART ASIST SRL

Beneficiar: Consiliul Local al orasului FIRBINTI - TARG Jude tul IALOMITA


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţie:CAMIN ROSIORI

Valoare ( inclusiv T.V.A. )


TOTAL din care
Valoare totală TVA 19%
Denumirea capitolelor şi a Valoare
Nr. fără TVA LEI (mii din fonduri de la din finan țare de
subcapitolelor (inclusiv
crt. LEI) bugetul de stat la bugetul local
de cheltuieli T.V.A.
LEI LEI LEI

(mii LEI) mii LEI mii LEI mii LEI mii LEI
Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 Amenajarea terenului. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Amenajări pentru protecţia mediului și
1.3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
aducerea la starea inițială
TOTAL CAPITOL 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile
2.1 necesare funcționării obiectivului de 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
investiție
TOTAL CAPITOL 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii de teren 0.360 0.068 0.428 0.000 0.428
Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și
3.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
autorizații
3.3 Proiectare şi Inginerie #REF! #REF! #REF! 0.296 0.044
Documentatie de Avizare a Lucrarilor de
3.3.1 0.037 0.007 0.044 0.000 0.044
Interventii

3.3.2 Proiect tehnic 0.249 0.047 0.296 0.296 0.000

3.3.3 Detalii de execuție 0.000 0.000 0.000 0.000

3.3.4 Verificarea tehnică a proiectării 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Documentații pentru avize, acorduri,


3.3.5 0.000 0.000 0.000 0.000
autorizații (DATC)
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.5 Consultanţă 0.083 0.016 0.099 0.000 0.099
3.6 Asistenţă tehnică (dirigentia de santier) 0.075 0.014 0.089 0.089

TOTAL CAPITOL 3 #REF! #REF! #REF! 0.296 0.661

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Construcţii şi instalaţii 8.300 1.577 9.877 9.877 0.000


Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură
4.1.1 de rezistenţă) şi arhitectură (închideri 0.000 0.000 0.000 0.000
exterioare, compartimentări, finisaje)
4.1.1.1 Rezistenta 0.000 0.000 0.000 0.000

4.1.1.1.1 Rezistenta - corp nou propus 0.000 0.000 0.000

4.1.1.1.2 Rezistenta - demolare si consolidare rost 0.000 0.000 0.000


4.1.1.2 Arhitectura 0.000 0.000 0.000 0.000
4.1.2 Instalatii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000
Instalatii sanitare, inclusiv PSI (interioare si
4.1.2.1 Exterioare) 0.000 0.000 0.000 0.000

Instalatii sanitare - PSI - rezerva de


4.1.2.2 incendiu 0.000 0.000 0.000 0.000

4.1.3 Instalaţii electrice 0.000 0.000 0.000 0.000


Instalaţii de încălzire, ventilare,
4.1.4. climatizare
0.000

Montaj utilaj tehnologice inclusiv


4.2 rezerva de incendiu
0.000 0.000 0.000 0.000

4.2.1 Montaj utilaj tehnologice 0.000


4.2.2 Montaj utilaj rezerva de incendiu 0.000 0.000 0.000 0.000
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 0.000 0.000 0.000 0.000
functionale cu montaj
4.3.1 0 0.000 0.000 0.000 0.000
4.3.2 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Utilaje fara montaj si echipamente de
4.4 transport
0.000 0.000 0.000 0.000

4.5 Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000


4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4 8.300 1.577 9.877 9.877 0.000
Capitolul 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier : 0.207 0.039 0.247 0.185 0.062
5.1.1 Lucrări de construcţii 0.156 0.030 0.185 0.185 0.000
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier 0.052 0.010 0.062 0.000 0.062
5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 0.095 0.018 0.113 0.000 0.113
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0.867 0.165 1.032 1.032
TOTAL CAPITOL 5 1.169 0.222 1.392 1.217 0.174
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar
6.1 Pregătirea personalului de exploatare. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.2 Probe tehnologice și teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL #REF! #REF! #REF! 11.390 0.835
Din care C + M 8.455 1.607 10.062 10.062 0.000

TOTAL GENERAL din care: #REF!


buget de stat 11.390
buget local 0.835

Beneficiar: Proiectant:
UAT ORASULUI FIERBINTI TARG SC ROMART ASIST SRL
Judetul IALOMITA
buget local
buget local

buget local

buget de stat

buget de stat

buget local

buget local

buget local

buget de stat
buget de stat

buget de stat

buget de stat
buget local
buget local
buget local

buget de stat

buget de stat
buget de stat

buget de stat
buget de stat
buget de stat
buget de stat

buget de stat

buget de stat
buget de stat

buget de stat

buget de stat
buget de stat
buget de stat

buget de stat
buget de stat
buget de stat

buget de stat
buget de stat
buget de stat

buget de stat
buget de stat

buget local
buget local
buget de stat

buget local
buget local
buget local
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiţii:

DESFIINTARE CORP C2

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

1 2
1 CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la
1.3
starea iniţială

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor

Total capitol 1
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor
2
necesare obiectivului de investiţii
Total capitol 2
3 CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii
3.1.1 Studii de teren (geotehnice)
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 Alte studii specifice
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,
3.2
acorduri şi autorizaţii
3.3 Expertizare tehnică
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al
3.4
clădirilor
3.5 Proiectare
3.5.1 Temă de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate şi deviz general
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
3.5.4
avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor
3.5.5
de execuţie
3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie
3.7 Consultanţă
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii
3.7.2 Auditul financiar
3.8 Asistenţă tehnică
3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor
pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
3.8.1.2 programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii
3.8.2 Dirigenţie de şantier
Total capitol 3
4 CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii
4.1.1 Obiect 1 : DESFIINTARE CORP C2

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale


Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită
4.3
montaj
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu
4.4
necesită montaj şi echipamente de transport
4.5 Dotări
4.6 Active necorporale
Total capitol 4
5 CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier
5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării santierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare

Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de


5.2.2 construcţii
(0,5% x C+M)
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de
5.2.3
construcţii
(0,1% x C+M)

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC


5.2.4
(0,5% x C+M)

Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de


5.2.5
construire/ desfiinţare
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10%)
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate
Total capitol 5
6 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
6.1 Pregătirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice şi teste
Total capitol 6
TOTAL GENERAL
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Data:
……………………………
Beneficiar/Investitor

Intocmit,
Z GENERAL
ului de investiţii:

TARE CORP C2

Valoare TVA Valoare


(fără TVA) - RON - (cu TVA)
lei lei lei
3 4 5
rea terenului
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
ă tehnică
360.00 68.40 428.40
150.00 28.50 178.50
210.00 39.90 249.90
- - -
215.00 40.85 255.85
320.00 60.80 380.80
- - -
248.99 47.31 296.30
- - -
- - -
87.15 16.56 103.71
37.35 7.10 44.45

12.45 2.37 14.82


112.05 21.29 133.34
- - -
83.00 15.77 98.77
83.00 15.77 98.77
- - -
124.50 23.65 148.15
49.80 9.46 59.26
29.88 5.68 35.56

19.92 3.78 23.70

74.70 14.19 88.89


1,351.49 256.78 1,608.27

8,299.75 1,576.95 9,876.70


8,299.75 1,576.95 9,876.70

- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
8,299.75 1,576.95 9,876.70

207.49 39.42 246.92


155.62 29.57 185.19
51.87 9.86 61.73
94.57 - 94.57

- -

42.28 - 42.28

8.46 - 8.46

42.28 - 42.28

1.56 - 1.56
867.32 164.79 1,032.12
- - -
1,169.38 204.22 1,373.60
este
- - -
- - -
- - -
10,820.62 2,037.95 12,858.57
8,455.37 1,606.52 10,061.89
DEVIZUL
Obiectului 1 :DESFIINTARE CORP C2

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de
(fără TVA)
Crt. cheltuieli
lei
1 2 3
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
Construcţii şi instalaţii
4.1*
Terasamente, sistematizare pe verticală şi
4.1.1 -
amenajări exterioare
Rezistenţă
4.1.2 1,012.50
Arhitectură
4.1.3 7,287.25
4.1.4 Instalatii electrice -
4.1.5 Instalatii termice -
4.1.6 Instalatii sanitare -
4.1.7 -
4.1.8 -
4.1.9 -
4.1.10 -
TOTAL I - subcap. 4.1
8,299.75
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi
4.2 -
funcţionale
TOTAL II - subcap. 4.2
-
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
4.3 -
care necesită montaj
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
4.4 care nu necesită montaj şi echipamente de -
transport
Dotări
4.5 -
Active necorporale
4.6 -
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6
-
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total
III) 8,299.75
TARE CORP C2

Valoare
TVA
cu TVA
lei lei
4 5

- -
192.38 1,204.88
1,384.58 8,671.83
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,576.95 9,876.70
- -

- -
- -

- -

- -
- -
- -

1,576.95 9,876.70
REZISTENTA

Nr.
Denumire lucrare U.M Cant.
crt

DESFACERI
PARDOSELI
1 Beton ciclopian / pietriş fundaţii: mc 1.50
INVELITOARE
2 Lemn planşeu şi şarpantă mc 2.00
EVACUARE MOLOZ
Evacuare si Transport moloz la gropa de gunoi to 5.00
TOTAL REZISTENTA lei fara T.V.A
Pret unitar Valoare
- lei - - lei -

125.00 187.50

125.00 250.00

115.00 575.00
1,012.50
ARHITECTURA

Nr.
Denumire lucrare U.M Cant.
crt

DESFACERI
ZIDARIE
1 Zidărie caramidă exterior-30cm grosime mc 4.00
2 Zidărie interior 10cm grosime mc 0.69
TENCUIELI
1 Tencuieli exterioare mp 30.00
2 Tencuieli interioare mp 52.00
FINISAJE LA PERETI SI TAVANE
1 Tencuială pe bază de argilă de culoare albă mp 105.01
FINISAJE INTERIOARE
1 Zugrăveli interioare mp 52.00
2 Zugrăveli tavane mp 14.00
TAMPLARIE
1 Uşă exterioară de lemn 90x210cm (1buc.): mp 1.89
2 Uşă interioară de lemn 80x210cm(1buc.) mp 1.68
3 Geam tâmplărie de lemn 60x60cm(2buc.) mp 0.72
4 Geam tâmplărie de lemn 150x120cm(1buc.) mp 1.80
PARDOSELI
1 Sapă interior: mp 14.00
2 Parchet mp 14.00
INVELITOARE
1 Invelitoare tablă mp 37.20
2 Jgheab ml 16.70
3 Burlane ml 3.00
EVACUARE MOLOZ
Evacuare si Transport moloz la gropa de gunoi to 35.00
TOTAL ARHITECTURA lei fara T.V.A
Pret unitar Valoare
- lei - - lei -

150.00 600.00
150.00 103.50

- -
- -

- -

- -
- -

115.00 217.35
115.00 193.20
115.00 82.80
115.00 207.00

28.00 392.00
21.00 294.00

25.00 930.00
12.00 200.40
14.00 42.00

115.00 4,025.00
7,287.25
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

“Modernizare Grădini ță Fierbin ți-Târg”

Valoare (fără TVA) TVA


Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii lei
0 1 2 4
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului - -
1.2 Amenajarea terenului - -
Amenajari pentru protecţia mediului şi aducere la starea
1.3 - -
iniţială
TOTAL CAPITOL 1 - -
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului
2.1 Asigurarea utilitatilor 19.000 3.610
TOTAL CAPITOL 2 19.000 3.610
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea şi asistenţă tehnică
3.1 Studii de teren 6.000 1.140
3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii #REF!
3.3 Proiectare şi inginerie #REF! #REF!
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 10.000 1.900
3.5 Consultanta #REF! #REF!
3.6 Asistenta tehnica #REF! #REF!
TOTAL CAPITOL 3 #REF! #REF!
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii #REF! #REF!

Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi


4.1.1 - -
arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)

4.1.1.1 Rezistenta - -
4.1.1.1.1 Rezistenta - corp nou propus - -
4.1.1.1.2 Rezistenta - demolare si consolidare rost -
4.1.1.2 Arhitectura - -

4.1.2 Instalatii sanitare 74.417 14.139

4.1.2.1 Instalatii sanitare 74.417 14.139

4.1.3 Instalaţii electrice - -


4.1.4. Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare #REF! #REF!

4.2 Montaj utilaj tehnologice inclusiv rezerva de incendiu #REF! #REF!

4.2.1 Montaj utilaj tehnologice #REF! #REF!


4.2.2 Montaj utilaj rezerva de incendiu - -

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu #REF! #REF!


montaj
4.3.1
4.3.2.
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport - -
4.5 Dotari - -
4.6 Active necorporale - -
TOTAL CAPITOL 4 #REF! #REF!
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier #REF! #REF!
5.1.1 Lucrari de constructii #REF! #REF!
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului #REF! #REF!
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului #REF!
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute #REF! #REF!
TOTAL CAPITOL 5 #REF! #REF!
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 4.000 0.760
6.2 Probe tehnologice şi teste 8.000 1.520
TOTAL CAPITOL 6 12.000 2.280
TOTAL GENERAL #REF! #REF!
Din care C + M #REF! #REF!
Valoare (inclusiv TVA)
Mii lei
5
nului
-
-

-
iectivului
22.610
22.610
ică
7.140
#REF!
#REF!
11.900
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

-
-
-
-

88.557

88.557

-
#REF!

#REF!

#REF!
-

#REF!

-
-
-
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
a beneficiar
4.760
9.520
14.280
#REF!
#REF!
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

În mii lei/mii euro la cursul -

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoarea pe categorii de lucrari in


Nr. crt.
cheltuieli mii lei
1.1 Obtinerea terenului -
1.2 Amenajarea terenului -
Amenajari pentru protecţia mediului şi
1.3 -
aducere la starea iniţială
1.3.1 Refacerea cadrului natural -
TOTAL (fără TVA) 0.000
TVA: 19% 0.000
TOTAL (cu TVA) 0.000
lei/euro din data de 18.05.2016

a pe categorii de lucrari in
mii euro
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului
În mii lei/mii euro la cursul 0.0000

Valoarea pe categorii de lucra


Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
mii lei
1 Alimentare cu apa, inclusiv bransamente -
2 Canalizare -
3 Alimentare cu gaze naturale -
4 Alimentare cu agent termic -
5 Alimentare cu energie electrica -
6 Telecomunicatii (telefonie, radio-tv,etc) -
7 Alte tipuri de retele exterioare -
8 Drumuri de acces -
9 Cai ferate industriale -
10 Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati -
TOTAL (fără TVA) -
TVA: 19% -
TOTAL (cu TVA) -
lei/euro din data de 27.05.2016

loarea pe categorii de lucrari in


mii euro
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea şi asistenţă tehnică
0.0000

Valoarea pe categorii
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli de lucrari
mii lei
Studii de teren 6.000
1 Studiu geotehnic 3.000
Studiu topografic 3.000
Obtinere avize, acorduri si autorizatii #REF!

1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism -

2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/


desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul -
agricol

3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si


bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, -
termoficare, energie electrica, telefonie, etc.
2
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar -

5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa -

6. întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului Cadastral


-
provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara

7. obtinerea avizului PSI -


8. obtinerea acordului de mediu -
9. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege #REF!
Proiectare si inginerie #REF!
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare -
total, din care: #REF!

a. studiu de prefezabilitate -
b.Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii 14.000
c. proiect tehnic #REF!
d. detalii de executie #REF!
e. verificarea tehnica a proiectarii -
f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii
3 -
g. elaborarea documentatiei tehnice de obtinere a autorizatiei
de construire a lucrarilor #REF!

2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor,


avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii -
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru
constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi -
modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)

4. Cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic -


4 Organizarea procedurilor de achizitie publica 10.000
Cheltuieli pentru consultanta #REF!
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului
justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii -
de finantare
5
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul
managementului investitiei sau administrarea contractului de #REF!
executie

Cheltuieli pentru asistenta tehnica #REF!

1. asistenta tehnica din partea proiectantului în cazul când


-
aceasta nu intră în tarifarea proiectării
6
2. plata diriginţilor de şantier desemnaţi de autoritatea
contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru #REF!
verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii

TOTAL (fără TVA) #REF!


TVA: 19% #REF!
TOTAL (cu TVA) #REF!
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază: OBIECT 1: Modernizare Grădini ță FIERBINTI
- -

Valoare (fara Valoare


TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii lei Mii lei
1 2 3 5 6
I LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Terasamente - - -
Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi arhitectură
2 - - -
(închideri exterioare, compartimentări, finisaje)
2.1 Rezistenta - - -
2.1.1 Rezistenta - CT si Scoala - - -
Rezistenta - Bazin Incendiu - - -
2.2 Arhitectura - - -
3 Instalatii sanitare - - -
3.1 Instalatii sanitare interioare si exterioare 74.417 14.139 88.557
4 Instalaţii electrice - - -
5 Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare #REF! #REF! #REF!
6 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale - - -
7 Instalaţii de telecomunicatii - - -
TOTAL I #REF! #REF! #REF!
II MONTAJ
1 Montaj Utilaje şi echipamente tehnologice inclusiv rezerva de incendiu #REF! #REF! #REF!
TOTAL II #REF! #REF! #REF!
III PROCURARE
1 Utilaje şi echipamente tehnologice #REF! #REF! #REF!
2 Utilaje şi echipamente de transport - - -
3 Dotări - - -
TOTAL III #REF! #REF! #REF!
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) #REF! #REF! #REF!
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază: OBIECT 2 : Str. Nr 2, FATA IZVORULUI

1 euro = -

Valoare (fara TVA) TVA


Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei
1 2 3 4 5
I LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Terasamente Err:504 Err:504 Err:504

Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi


2 Err:504 Err:504 Err:504
arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)

2.1 Structura rutiera Err:504 Err:504 Err:504


2.2 Scurgerea apelor Err:504 Err:504 Err:504
2.3 Siguranta circulatiei Err:504 Err:504 Err:504
2.4 Consolidari Err:504 Err:504 Err:504
3 Instalatii sanitare - #DIV/0! -
4 Instalaţii electrice - #DIV/0! -
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv,
5 - #DIV/0! -
intranet
6 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale - #DIV/0! -
7 Instalaţii de telecomunicatii - #DIV/0! -
TOTAL I Err:504 Err:504 Err:504
II MONTAJ
1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice - #DIV/0! -
TOTAL II - #DIV/0! -
III PROCURARE
1 Utilaje şi echipamente tehnologice - #DIV/0! -
2 Utilaje şi echipamente de transport - #DIV/0! -
3 Dotări - #DIV/0! -
TOTAL III - #DIV/0! -
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) Err:504 Err:504 Err:504
VORULUI

Valoare (inclusiv TVA)


Mii lei Mii euro
6 7

Err:504 Err:504

Err:504 Err:504

Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
Err:504 Err:504

- #DIV/0!
- #DIV/0!

- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
Err:504 Err:504
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază: OBIECT 3 : Str. Nr 3, Valea Rachitei - Culme

1 euro =

Valoare (fara TVA)


Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii euro
1 2 3 4
I LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Terasamente Err:504 Err:504

Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi


2 Err:504 Err:504
arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)

2.1 Structura rutiera Err:504 Err:504


2.2 Scurgerea apelor Err:504 Err:504
2.3 Siguranta circulatiei Err:504 Err:504
2.4 Consolidari Err:504 Err:504
3 Instalatii sanitare - #DIV/0!
4 Instalaţii electrice - #DIV/0!
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv,
5 - #DIV/0!
intranet
6 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale - #DIV/0!
7 Instalaţii de telecomunicatii - #DIV/0!
TOTAL I Err:504 Err:504
II MONTAJ
1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice - #DIV/0!
TOTAL II - #DIV/0!
III PROCURARE
1 Utilaje şi echipamente tehnologice - #DIV/0!
2 Utilaje şi echipamente de transport - #DIV/0!
3 Dotări - #DIV/0!
TOTAL III - #DIV/0!
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) Err:504 Err:504
a Rachitei - Culmea Sichevitei - AX 1+ AX 2

- -

TVA Valoare (inclusiv TVA)


Mii lei Mii lei Mii euro
5 6 7

Err:504 Err:504 Err:504

Err:504 Err:504 Err:504

Err:504 Err:504 Err:504


Err:504 Err:504 Err:504
Err:504 Err:504 Err:504
Err:504 Err:504 Err:504
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
Err:504 Err:504 Err:504

- - #DIV/0!
- - #DIV/0!

- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
Err:504 Err:504 Err:504
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază: OBIECT 4 : Str. Nr 4, Valea Rachitei - Rachit

1 euro =

Valoare (fara TVA)


Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii euro
1 2 3 4
I LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Terasamente Err:504 Err:504

Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi


2 Err:504 Err:504
arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)

2.1 Structura rutiera Err:504 Err:504


2.2 Scurgerea apelor Err:504 Err:504
2.3 Siguranta circulatiei Err:504 Err:504
2.4 Consolidari Err:504 Err:504
3 Instalatii sanitare - #DIV/0!
4 Instalaţii electrice - #DIV/0!
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv,
5 - #DIV/0!
intranet
6 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale - #DIV/0!
7 Instalaţii de telecomunicatii - #DIV/0!
TOTAL I Err:504 Err:504
II MONTAJ
1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice - #DIV/0!
TOTAL II - #DIV/0!
III PROCURARE
1 Utilaje şi echipamente tehnologice - #DIV/0!
2 Utilaje şi echipamente de transport - #DIV/0!
3 Dotări - #DIV/0!
TOTAL III - #DIV/0!
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) Err:504 Err:504
a Rachitei - Rachita - AX 1+ AX 2+ AX 3

- -

TVA Valoare (inclusiv TVA)


Mii lei Mii lei Mii euro
5 6 7

Err:504 Err:504 Err:504

Err:504 Err:504 Err:504

Err:504 Err:504 Err:504


Err:504 Err:504 Err:504
Err:504 Err:504 Err:504
Err:504 Err:504 Err:504
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
Err:504 Err:504 Err:504

- - #DIV/0!
- - #DIV/0!

- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
Err:504 Err:504 Err:504
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază: OBIECT 5 : Str. Nr 5, RACHITA URZICARI, A

1 euro =

Valoare (fara TVA)


Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii euro
1 2 3 4
I LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Terasamente Err:504 Err:504

Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi


2 Err:504 Err:504
arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)

2.1 Structura rutiera Err:504 Err:504


2.2 Scurgerea apelor Err:504 Err:504
2.3 Siguranta circulatiei Err:504 Err:504
2.4 Consolidari - #DIV/0!
3 Instalatii sanitare - #DIV/0!
4 Instalaţii electrice - #DIV/0!
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv,
5 - #DIV/0!
intranet
6 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale - #DIV/0!
7 Instalaţii de telecomunicatii - #DIV/0!
TOTAL I Err:504 Err:504
II MONTAJ
1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice - #DIV/0!
TOTAL II - #DIV/0!
III PROCURARE
1 Utilaje şi echipamente tehnologice - #DIV/0!
2 Utilaje şi echipamente de transport - #DIV/0!
3 Dotări - #DIV/0!
TOTAL III - #DIV/0!
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) Err:504 Err:504
HITA URZICARI, AX 1 + AX 2

- -

TVA Valoare (inclusiv TVA)


Mii lei Mii lei Mii euro
5 6 7

Err:504 Err:504 Err:504

Err:504 Err:504 Err:504

Err:504 Err:504 Err:504


Err:504 Err:504 Err:504
Err:504 Err:504 Err:504
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
Err:504 Err:504 Err:504

- - #DIV/0!
- - #DIV/0!

- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
- - #DIV/0!
Err:504 Err:504 Err:504
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
0.0000
Valoarea pe categorii
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli de lucrari
Mii lei
Organizare de santier #REF!
1 Lucrari de constructii #REF!
Cheltuieli conexe organizarii de santier #REF!
Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului #REF!
Comisionul bancii finantatoare -

Cota ISC pentru controlul calitatii lucrarilor (0,5%) #REF!

Cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,


2 urbanism, şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii #REF!
(0,1%)
Prime de asigurare din sarcina autorităţii contractante -

Alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii -

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor #REF!


3 Cheltuieli diverse si neprevazute (10%) #REF!
TOTAL (fără TVA) #REF!
TVA: 19% #REF!
TOTAL (cu TVA) #REF!
FORMULARUL F6

GRAFIC FIZIC SI VALORIC


DESFIINTARE CORP C2

ANUL 2018
Nr. Valoarea lei
Denumirea capitolelor U.M
crt fara T.V.A NOIEMBRIE
SAPTAMANA
DESFIINTARE CORP C2 1-4 5-11 12-18 19-25 26-30
Rezistenta 1,012.50
1 Beton ciclopian / pietriş fundaţii: mc 187.50 187.50
2 Lemn planşeu şi şarpantă mc 250.00 250.00
3 Evacuare si Transport moloz la gropa de to 575.00 287.50 287.50
Arhitectura 7,287.25
1 Zidărie caramidă exterior-30cm grosime mc 600.00 600.00
2 Zidărie interior 10cm grosime mc 103.50
3 Uşă exterioară de lemn 90x210cm (1buc.) mp 217.35
4 Uşă interioară de lemn 80x210cm(1buc.) mp 193.20
5 Geam tâmplărie de lemn 60x60cm(2buc.) mp 82.80
6 Geam tâmplărie de lemn 150x120cm(1buc. mp 207.00
7 Sapă interior: mp 392.00
8 Parchet mp 294.00
9 Invelitoare tablă mp 930.00 930.00
10 Jgheab ml 200.40 200.40
11 Burlane ml 42.00 42.00
12 Evacuare si Transport moloz la gropa de to 4,025.00 503.13 503.13 503.13 503.13
TOTAL GENERAL lei fara T.V.A 8,299.75

OFERTANT
ANUL 2018

DECEMBRIE
SAPTAMANA
1-2 3-9 10-16 17-23 24-30

103.50
217.35
193.20
82.80
207.00
392.00
294.00

503.13 503.13 503.13 503.13


PRETURI MATERIALE

Nr. Pret unitar


Denumire lucrare U.M
crt - lei -
REZISTENTA
Beton armat C20/25 samburi [mc] 285.00
Armatura BST500S [kg] 6.00
Cofraj [mp] 55.00
Mortar ancore cimice stalpi, Ø10, Lanc=30cm,
[buc] 85.00
2buc/30cm
Injectii fisuri cu mortar pe baza de ciment [m] 55.00
Lemn brad cal.1 (clasa C24) -Reparatii planseu [mc] 1,450.00
Lemn brad cal.1 (clasa C24) -Refacere
[mc] 1,450.00
acoperis
Mortar de reparatii beton [buc] 210.00
Beton armat C20/25 rampa si scari intrare
[mc] 285.00
impreuna cu fundatiile lor
Armatura BST500S [kg] 6.00
Cofraj [mp] 55.00
Demolare planseu peste etaj [mc] 85.00
Beton armat C20/25 centuri noi peste etaj [mc] 285.00
Beton armat C20/25 placa noua peste etaj [mc] 285.00
Sapatura [mc] 55.00
Umplutura pamant compactat dr=95% [mc] 35.00
Pietris compactat [mc] 85.00
Beton armat C8/10 egalizare [mc] 245.00
Beton armat C12/15 talpi fundatii [mc] 265.00
Beton armat C20/25 fundatii [mc] 275.00
Cofraj fundatii [mp] 55.00
Beton armat C20/25 placa pardoseala parter [mc] 285.00
Armatura STNB [kg] 6.00
Beton armat C20/25 stalpi parter [mc] 285.00
Beton armat C20/25 grinzi peste parter [mc] 285.00
Beton armat C20/25 placa peste parter [mc] 285.00
Beton armat C20/25 scara [mc] 285.00
Beton armat C20/25 stalpi etaj [mc] 285.00
Beton armat C20/25 grinzi peste etaj [mc] 285.00
Beton armat C20/25 placa peste etaj [mc] 285.00
Lemn cal. 1 (clasa C24) acoperis [mc] 1,450.00
Injectii cu mortar ciment pereti zidarie [m] 65.00
Camasuiala 5cm C20/25 pereti parter 1 singura
[mc] 350.00
fata
Sapatura fundatii mc 55.00
Umplutura compactata mc 35.00
Beton C20/25 evazare fundatii mc 285.00
Armatura evazare fundatii kg 6.00
Cofraj evazare fundatii mp 55.00
Beton simplu C8/10 (Subzidiri) mc 245.00
Ancore cu rasini din evazare grinda in fundatiile
buc 85.00
existente
Demolare elemente din zidarie mc 85.00
Spargere fundatie existenta mc 85.00
Ancore cu rasini din fundatiile noi in fundatiile
buc 85.00
existente
Beton simplu C8/10 mc 245.00
Beton C20/25 Fundatii noi mc 285.00
Armare Fundatii noi kg 6.00
Cofraj Fundatii noi mp 55.00
Beton C20/25 Elemente Verticale (Parter) mc 285.00
Armare Elemente verticale (Parter) kg 6.00
Cofraj Elemente Verticale (Parter) mp 55.00
Beton C20/25 Grinzi (Parter) mc 285.00
Armare Grinzi (Parter) kg 6.00
Cofraj Grinzi (Parter) mp 55.00
Beton C20/25 Placa 15cm (Parter) mc 285.00
Armare Placa 15cm (Parter) kg 6.00
Cofraj Placa 15cm (Parter) mp 55.00
Beton C20/25 Elemente Verticale (Etaj) mc 285.00
Armare Elemente verticale (Etaj) kg 6.00
Cofraj Elemente Verticale (Etaj) mp 55.00
Beton C20/25 Grinzi (Etaj) mc 285.00
Armare Grinzi (Etaj) kg 6.00
Cofraj Grinzi (Etaj) mp 55.00
Laminate S335 Acoperis kg 8.00
Reparatii elemente de beton degradate
exterioare, scari, terase, jardiniere cu beton mc 285.00
C20/25
Armatura elemente degradate exterioare kg 6.00
Cofraje elemente degradate exterioare mp 55.00
Demolare Sarpanta existenta (331 mp) mc 85.00
Beton simplu C8/10 mc 245.00
Beton C20/25 fundatii + placa mc 285.00
Armatura fundatii kg 6.00
Armatura Placa pardoseala #Φ6/10/10 kg 6.00
Caramida mc 510.00
Laminate scara exterioara S235J2G3 kg 8.00
Sapatura mc 55.00
Beton C25/30 mc 320.00
Armatura kg 6.00
Hidroizolatie mp 35.00
ARHITECTURA
Desfacere pardoseli parchet mp 8.00
Desfacere pardoseli gresie mp 10.00
Desfaceri strat suport pardoaseala mp 12.00
Desfacere si reparatii planseu lemn peste etaj mp 45.00
Decopertare pereti - tencuiala mp 6.00
Decopertare pereti - faianta mp 12.00
Decopertare finisaj tavan mp 10.00
Demolari/demontari usi si ferestre exterioare
mp 35.00
tamplarie PVC/lemn
Desfiintare sobe teracota buc. 265.00
Demolari/demontari usi si ferestre interioare mp 45.00
Demolari pereti zidarie blocuri ceramice mc 85.00
Desfacere si reparatii sarpanta lemn mp 65.00
Desfacere invelitoare tabla mp 15.00
Desfacere trotuar de garda perimetral mp 9.00
Desfaceri tencuieli exterioare mp 6.00
Demolare cosuri evacuare fum - pod mc 95.00
Desfiintare scari exterioare mp 15.00
Desfacere placaj lemn exterior mp 25.00
Desfiintare baraca lemn - fatada secundara mp 24.00
Demontare jgheaburi si burlane ml 7.00
Zidarie din caramida mc 530.00
Perete interior de compartimentare gipscarton
rezistent la umiditate montat pe structura mp 65.00
metalica finisat - 10 cm grosime
Masti din gips-carton rezistent la umezeala,
inclusiv structura pentru mascare ghene mp 55.00
instalatii, finisate cu placaj ceramic faianta
Tencuieli interioare pereti si vopsitorie lavabila
mp 18.00
de interior, culoare alb
Glet de ipsos pe tencuieli pereti mp 17.00
Tencuieli interioare tavane mp 19.00
Glet de ipsos pe tencuieli tavane mp 18.00
Tencuiala decorativa texturata exterior alb mp 45.00
Tencuiala ciment si tencuiala decorativa
mp 55.00
texturata pentru soclu
Vopsitorii lavabile pereti mp 15.00
Vopsitorii lavabile tavane mp 16.00
Pardoseala gresie antiderapanta mp 85.00
Pardoseala tarkett, culoare verde mp 95.00
Pardoseala tarkett, culoare orange mp 105.00
Pardoseala parchet triplu stratificat pentru trafic
mp 85.00
intens
Placaj ceramic gresie antiderapanta pentru
mp 85.00
exterior
Sapa pentru interior mp 35.00
Sapa pentru terasele exterioare mp 37.00
Plinta gresie antiderapanta ml 34.00
Plinta gresie antiderapanta pentru exterior ml 37.00
Plinta tarkett ml 31.00
Plinta parchet ml 35.00
Placaj ceramic faianta mp 65.00
Placare exterioara lemn, tratat pentru exterior,
RAL 8017 mp 320.00

Turnare rampa acces persoane cu dizabilitati,


mc 325.00
scara acces principal
Termoizolatie soclu cu polistiren extrudat 10 cm mp 65.00
Termoizolatie fatada cu polistiren expandat 10
mp 45.00
cm
Termoizolatie fatada cu vata minerala 10 cm
grosime si 30 latime - perimetral in dreptul mp 40.00
planseului peste parter
Termoizolatie placa peste etaj- vata minerala
bazaltica 10 cm mp 55.00

Termoizolatie in jurul golurilor de tamplarie cu


mp 50.00
vata minerala de 5 cm
Teroizolatie placa peste ultimul etaj cu vata
minerala balzaltica 10 cm mp 45.00

Protectie termoizolatie - placa OSB 15mm


mp 65.00
Hidroizolatie verticala la soclu mp 25.00
Hidroizolatie orizontala la camerele de baie si
vestiar, executata cu un strat membrana mp 35.00
termosudabila
Hidroizolatie verticala la camerele de baie si
vestiare, executata cu un strat de membrana
bituminoasa, pe toata inaltimea libera, inclusiv mp 34.00
plasa de rabit si protectie cu mortar, inclusiv
amorsa
Hidroizolarea sifoanelor de pardosela in
buc 85.00
grupurile sanitare

Tamplarie profile P.V.C. cu geam termoizolant


mp 520.00
RAL 8017 - ferestre

Tamplarie profile P.V.C. cu geam termoizolant


mp 540.00
RAL 8017 - usi exterioare

Tamplarie profile metalice cu geam simplu -


mp 530.00
camera centrala termica
Tamplarie interioara PVC - usi interioare mp 560.00
Glafuri exterioare la ferestre din tabla zincata
ml 45.00
plastifiata
Glafuri interioare la ferestre din PVC si parapet ml 34.00

Picurator ferestre din tabla acoperita, inclusiv


accesorii de prindere suruburi autoperforante
ml 25.00
cu garnitura pentru fixarea profilului de
structura secundara
Balustrada cu mana curenta din lemn, teava
metalica rotunda, Ø100 - vopsita in camp
ml 510.00
electrostatic, hp=90cm, rampa si scara acces
principal exterior
Profile de colt din aluminiu ml 16.00
Parapet balcon lemn, h=90cm ml 65.00
Schela metalica - fatade mp 75.00
Invelitoare din tabla tip lindab
mp 95.00

Sarpanta lemn ignifugata si antiseptizata cu


mp 45.00
termoizolatie din vata minerala 100mm
Folie PVC mp 12.00
Astereala din scandura rasinoase 2,5 cm mp 48.00
Pazie din lemn 20 cm latime ml 21.00
Refacere / reparatie planseul lemn peste etaj mp 35.00
Jgheaburi din tabla zincata vopsita in camp
ml 28.00
electrostatic
Burlane din tabla zincata vopsita in camp
ml 29.00
electrostatic
Profil de inchidere - exterior - element de
ml 35.00
coama, din otel galvanizat si vopsit
Chepeng acces pod 0,80x1,20 buc 215.00

Trotuar de protectie din dale prefabricate/beton


monolit pe un strat de nisip inclusiv mp 55.00
impermeabilizarea cu mastic de bitum

Nisip - 10 cm mc 85.00
Umplutura pamant compactat mc 35.00
Sapatura pamant mc 55.00
Rampa acces persoane cu dizabilitati mp 55.00
Amenajare scari exterioare mp 45.00
Demolari pardoseli beton armat mp 21.00
Demolare planseu lemn peste parter mp 18.00
Demolari/demontari usi si ferestre exterioare
mp 45.00
tamplarie PVC
Desfaceri placaj ceramic ancadramente
mp 21.00
ferestre exterioare
Desfacere sarpanta lemn mp 25.00
Desfacere invelitoare tigla ceramica mp 18.00
Perete interior de compartimentare gipscarton
rezistent la umiditate montat pe structura mp 65.00
metalica finisat - 15 cm grosime
Masti din gips-carton rezistent la umezeala
inclusiv structura pentru mascare ghene mp 55.00
instalatii
Tencuieli interioare pereti mp 15.00
Tencuiala uscata, placa gipscarton rezistent la
mp 16.00
umezeala montat pe structura metalica finisata

Tencuiala si Tencuiala decorativa texturata


mp 18.00
pentru soclu
Pardoseala parchet trafic intens mp 85.00
Pardoseala mocheta trafici ntens mp 75.00
Sapa pentru terasele exterioare - acces
mp 45.00
principal si accesul in camera centrala termica
Plinta mocheta ml 28.00
Placare interioara cu riflaj din lemn 10x10cm mp 215.00
Placare exterioara cu riflaj din lemn 10x10cm mp 215.00

Teroizolatie placa peste ultimul etaj cu vata


minerala balzaltica 15cm mp 65.00

Hidroizolatie orizontala sub placa pe sol mp 45.00


Folie orizontala pentru protectia hidroizolatiei mp 6.50
Hidroizolatie orizontala la camerele de baie,
mp 35.00
executata cu un strat membrana termosudabila

Hidroizolatie verticala la camerele de baie,


executata cu un strat de membrana
bituminoasa, pe inaltime de 30cm, inclusiv mp 28.00
plasa de rabit si protectie cu mortar, inclusiv
amorsa
Hidroizolarea sifoanelor de pardosela in bai,
buc 31.00
atelier pictura

Tamplarie profile P.V.C. cu geam termoizolant


mp 520.00
RAL 7016 - ferestre

Tamplarie profile P.V.C. cu geam termoizolant


mp 530.00
RAL 7016 - usi exterioare

Glafuri interioare la ferestre din PVC si parapeti ml 35.00


Profl rost -cordon de material termoizolant şi
ml 28.00
lire tip „Ω” din tabla vopsita in camp
Balustrada cu mana curente din lemn, teava
metalica rotunda, Ø100 - vopsita in camp ml 125.00
electrostatic, hp=90cm, scara interioara
Balustrada teava metalica rotunda, Ø100 -
vopsita in camp electrostatic, hp=90cm, pentru ml 95.00
exterior
Litere volumetrice cu inscriptia "PRIMARIA
COUMENI CORONINI" pentru interior - buc. 215.00
H.litera=50cm, iluminate la interior
Litere volumetrice cu inscriptia "PRIMARIA
COUMENI CORONINI" pentru exterior - buc. 215.00
H.litera=50cm, iluminate la interior
Panou solar 1*2 m, montat pe acoperis buc. 2,450.00
Invelitoare din tabla faltuita
mp 85.00

Pazie din lemn 30 cm latime ml 35.00


Profil de inchidere - exterior - element de
ml 28.00
coama, din otel galvanizat si vopsit;
Decopertare pereti interiori - tencuiala mp 12.00
Demolari/demontari usi si ferestre exterioare mp 65.00
Desfacere invelitoare tabla si tabla tip lindab mp 18.00
Demontare copertine din material plastic pe
buc. 165.00
structura metalica
Desfaceri tencuieli exterioare mp 12.00
Demontare aparate aer conditionat montate
buc. 85.00
aparent pe fatade
Desfacere lambriu lemn interior pereti (h=1.8m)
mp 14.00
si tavan
Desfacere scena existenta mp 35.00
Desfiintare soba teracota buc. 250.00
Zidarie din caramida mc 530.00
Pardoseala gresie antiderapanta pentru
mp 85.00
exterior
Mocheta trafic intens mp 75.00
Sapa pentru terasele exterioare mp 37.00
Placaj ceramic - faianta, h=250cm mp 35.00
Termoizolatie fatada cu vata minerala 10 cm
grosime si 30 cm latime - perimetral in dreptul mp 55.00
planseului peste parter
Folie orizontala pentru protectia hidroizolatiei mp 12.00
Hidroizolarea sifoanelor de pardosela in bai buc. 65.00
Tamplarie interioara PVC - usi si ferestre
mp 485.00
interioare
Parapet sticla securizata pentru exterior
-h=90cm mp 985.00

Glafuri interioare la ferestre din PVC ml 35.00


Cos evacuare gaze arse centrala termica
ml 185.00
∅30cm

Scara de exterior, 24 trepte 30*15cm, profile


metalice cu balustrada teava metalica rotunda, buc. 4,650.00
Ø100 - vopsita in camp electrostatic, hp=90cm

Mana curenta metalica rotunda, Ø100 - vopsita


in camp electrostatic, hp=90cm, terasa ml 85.00
exterioara (E07)
Scena sala spectacole - strucutara lemn, finisaj
pardoseala parchet triplu stratificat pentru trafic mp 225.00
intens, h=80cm
Placare exterioara cu riflaj din lemn, tratat
pentru exterior 10x10cm, montat pe structura mp 185.00
metalica
Invelitoare din tabla faltuita RAL7016
mp 85.00

Pazie din lemn ml 45.00

Trotuar de protectie din dale prefabricate/beton


monolit pe un strat de nisip inclusiv
impermeabilizarea cu mastic de bitum - 100cm mp 55.00
latime perimetral constructie, 220 cm latime pe
fatada cu scara

Sarpanta lemn ignifugata si antiseptizata cu


mp 75.00
termoizolatie din vata minerala 150mm
INSTALATII ELECTRICE
Corp de iluminat cu dispersor, cu modul LED,
29,4W, IP20, montat aparent, balast electronic buc 105.00
(referinta LINDA-2R-2B-14LED)
Corp de iluminat cu dispersor, cu modul LED,
29,4W, IP20, montat aparent, balast electronic,
buc 125.00
cu kit de emergenta autonomie minim 1h
(referinta LINDA-2R-2B-14LED)
Corp de iluminat cu dispersor, cu modul LED,
55,3W, IP20, montat aparent, balast electronic buc 165.00
(referinta LINDA-2R-4B-14LED)
Corp de iluminat cu dispersor, cu modul LED,
55,3W, IP20, montat aparent, balast electronic,
buc 185.00
cu kit de emergenta autonomie minim 1h
(referinta LINDA-2R-4B-14LED)
Corp de iluminat cu dispersor, cu modul LED,
14,4W, IP20, montat aparent, balast electronic buc 205.00
(referinta LINDA-1R-2B-14LED)
Corp de iluminat cu dispersor, cu modul LED,
14,4W, IP20, montat aparent, balast electronic,
buc 125.00
cu kit de emergenta autonomie minim 1h
(referinta LINDA-1R-2B-14LED)
Corp de iluminat cu dispersor, cu LED, 18W,
buc 105.00
IP65, montat aparent, balast electronic
Corp de iluminat cu dispersor, cu LED, 39W,
IP65, montat montat aparent, balast electronic buc 125.00
(referinta FIPAD-06-1R-4B-18LED)

Corp de iluminat cu dispersor, cu LED, 39W,


IP65, montat montat aparent, balast electronic,
buc 120.00
cu kit de emergenta cu autonomie de minim 1 h
(referinta FIPAD-06-1R-4B-18LED)

Corp de iluminat prevazut cu acumulator, LED,


pentru marcare cai de evacuare, autonomie 1 buc 145.00
h, montat aparent
Corp de iluminat prevazut cu acumulator, LED,
pentru marcare stingator de incendiu, buc 85.00
autonomie 1 h, montat aparent
Procurare si montare Intrerupator 230V,10A,
buc 95.00
IP20, pentru montaj ingropat, de tip modular
Procurare si montare Intrerupator 230V,10A,
buc 105.00
IP54, pentru montaj aparent
Comutator unipolar pentru scara (de capat)
buc 35.00
montat ingropat, IP20
Comutator unipolar pentru scara (cruce) montat
buc 35.00
ingropat, IP20
Detector de miscare pentru comanda iluminat,
buc 45.00
360 grd, minim IP42
Priza simpla, 230V/16A, IP54, montaj aparent buc 28.00

Priza simpla, 230V/16A, inclusiv doza de


buc 25.00
aparat, IP20, montaj ingropat (de tip modular)

Doze de derivatie si conexiuni, halogen


free,minim 12 intrari/iesiri, IP40, montaj buc 21.00
ingropat

Doze de derivatie si conexiuni, halogen


buc 24.00
free,minim 6 intrari/iesiri, IP54, montaj aparent

Doza de aparat PVC, halogen free, ST simpla,


buc 25.00
IP40, diferite marimi
Tub PVC, halogen free, d = 16 mm m 1.10
Tub PVC, halogen free, d = 20 mm m 1.20
Tub PVC, halogen free, d = 25 mm m 1.40
Conductor din cupru tip H07Z-K 1,5 mmp,
m 4.50
pentru montaj in tub PVC
Conductor din cupru tip H07Z-K 2,5 mmp,
m 6.20
pentru montaj in tub PVC
Cablu din cupru tip N2XH 3x1,5 mmp m 6.20
Cablu din cupru tip N2XH 3x2,5 mmp m 8.45
Cablu din cupru tip N2XH 5x4 mmp m 16.50
Spargeri si treceri antifoc prin elemente de
mp 95.00
constructie cu reparatie partiala
Incercarea cablurilor, circuitelor electrice, de
buc 65.00
max.1 kV
Sapare santuri tencuiala pozare tuburi PVC m 25.00
Acoperire cu ipsos santuri tencuiala pozare
m 1.20
tuburi PVC
Ipsos acoperire pozare tuburi PVC in tencuiala kg 0.50
Cap terminal int. legare la borne cu cond. din
buc 8.50
Cu<2x10
Racordarea conductelor din cupru cu sect. < 10
buc 12.50
mmp
Energie electrica pentru probe kWh 0.60
Constructie metalica (suporti pt. corpuri
kg 32.00
iluminat, tablouri etc)

Cablu electric, din cupru, cu manta si izolatie


m 65.40
din PVC, tip CYYF 5x25 mmp (alimentare TG)

Cablu din cupru tip N2XH 5x10 mmp


m 32.50
(alimentare TE; TCT)
INCERCARE PANOURI METALICE SAU
buc 350.00
DULAPURI METALICE
Cap terminal int. legare la borne cu cond. din
buc 25.60
Cu 4x16 sau 3x25+16
Cap terminal int. legare la borne cu cond. din
buc 8.50
Cu<2x10
Racordarea conductelor din cupru cu sect. 10
buc 21.00
mmp
Racordarea conductelor din cupru cu sect. 25
buc 25.00
mmp
Platbanda OlZn 25x4 mm m 8.20
Platbanda OlZn 40x4 mm m 9.50
Electrod din OlZn tip cruce, 50x50x3 mm, l =2,5
m 45.00
m (6 buc)
Piesa flexibila din cupru pentru racordarea
suplim. a receptoarelor electrice la pamant cu buc 21.00
sectiunea de 16 mmp
Verificarea prizei de pāmânt buc 55.00
Cutie cu eclisa conectare la priza de pamant buc 75.00
Imbinarea prizei de legare la pământ cu
buc 4.50
şuruburi galvanizate M12x40
Constructie metalica (suporti pentru platbanda -
kg 4.20
45 buc)
Electrozi sudura kg 12.00
SUDURA EL.MAN PT.IMBIN PIESELOR
MET.PRIN SUPRAPUNERE AVIND m 95.00
GROSIMEA DE 5-10 MM
Vopsitorii anticorozive la confectii metalice, cu
mp 45.00
email perclorvinilic
Sapatura manuala de pamant,in spatii
limitate,in transee de pana la 4 m
adancime,pentru cabluri electrice de inalta
mc 55.00
tensiune...in pamant cu umiditate naturala fara
sprijiniri latime < 1m adancime < 1.5m,teren
foarte tare cu obstacol
Umplutură compactată în şanţ pentru cabluri mc 35.00
Transportul rutier al...pamantului sau molozului
tona 25.00
cu autobasculanta dist.= 4 km
Transportul materialelor cu lopata(max.3m oriz
sau 2m vert) materiale cu aderenta...1 lopatare tona 25.00

Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector


din nisip si banda din PVC...pt. cable - profil M m 95.00
(zona inierbata);
Priza dubla voce-date RJ45 cat. a 6-a buc 21.00
Cablu UTP, cat. 6e m 2.10
Tub PVC, halogen free, Æ13 mont. ingropat m 6.20
Patch cord cablu date minim 1,0 m lungime,
buc 6.20
categoria 6
Patch cord cablu date minim 3,0 m lungime,
buc 8.50
categoria 6
Punct de acces WI-FI buc 650.00
Cap terminal pentru instalatii de comanda si
buc 6.50
semnalizare < 4 cond
Racordare la borne cond Cu cu sect < 10 mm buc 12.20
Incercarea cablurilor pentru inst. electr. de
buc 32.50
comanda si semnalizare
Sapare santuri tencuiala pozare tuburi PVC m 6.50
Acoperire cu ipsos santuri tencuiala pozare
m 1.20
tuburi PVC
Ipsos constructii kg 0.50
DEMONTARE TUB PROT IP-PVC, INST
m 3.00
INGROP DIAMETRU 9-18 mm
DEMONTARE TUB PROT IP-PVC, INST
m 2.00
INGROP DIAMETRU 23-39 mm
DEMONTARE COND FY , AFY INTROD TUB
m 2.00
1-4 MMP*
DEMONTARE LOC LAMPA EXEC APARENT
buc 21.00
LA BARACAMENTE*
DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN
buc 12.00
ZID.TENC.IN INCAP H<3M
REVIZUIREA INSTALATIEI ELECTRICE LA
CLADIRI INST. EXECUTATA CU CONDUCTE buc 125.00
DE CUPRU
DEMONTARE CABLU 16-35 MMP INST TUB
m 5.20
PROT*
DEMONTARE APARATE UNIPOLARE IN
buc 35.00
VEDEREA INLOCUIRII*
DEMONTARE MONOBLOC ILUM SIGURANTA buc 45.00

DEMONTARE TABLOU DISTRIB CAPSULAT buc 55.00


Masuratori si probe electrice set 350.00
Corp de iluminat cu dispersor, cu modul LED,
28,6W, IP20, montat incastrat in plafonul fals,
buc 245.00
balast electronic (referinta FIDI ELECTRA-2R-
2B-14LED)
Corp de iluminat cu dispersor, cu modul LED,
14,4W, IP20, cu kit de emergenta autonomie
buc 235.00
minim 1h montat aparent, balast electronic
(referinta LINDA-1R-2B-14LED)
Corp de iluminat cu dispersor, cu modul LED,
56,3W, IP20, montat incastrat in plafonul fals,
buc 265.00
balast electronic (referinta FIDI ELECTRA-4R-
2B-14LED)
Corp de iluminat cu dispersor, tip spot, cu LED,
10W, IP40, montat incastrat in plafonul fals, buc 185.00
balast electronic
Corp de iluminat cu dispersor, tip spot, cu LED,
10W, IP40, montat incastrat in plafonul fals,
buc 195.00
balast electronic, cu kit de emergenta cu
autonomie de minim 1h
Corp de iluminat cu dispersor, tip spot, cu LED,
10W, IP44, montat incastrat in plafonul fals, buc 205.00
balast electronic
Corp de iluminat cu dispersor, cu modul LED,
14,4W, IP20, cu kit de emergenta autonomie
buc 240.00
minim 1h montat aparent, balast electronic
(referinta LINDA-1R-4B-14LED)
Corp de iluminat prevazut cu acumulator, LED,
pentru marcare cai de evacuare, autonomie 1 buc 230.00
h, montat suspendat
Buton cu revenire 230V/10A, montat ingropat buc 145.00
Priza simpla, 400V/40A, IP54, montaj aparent buc 35.00
Doze de derivatie si conexiuni, halogen
buc 28.00
free,minim 8 intrari/iesiri, IP40, montaj ingropat

Doze de derivatie si conexiuni, halogen


buc 32.00
free,minim 8 intrari/iesiri, IP40, montaj aparent

Doza de aparat PVC, ST, IP40, diferite marimi buc 35.00


Tub PVC, d = 16 mm m 12.00
Tub PVC, d = 20 mm m 18.00
Tub PVC, d = 25 mm m 21.00
Conductor din cupru tip FY 1,5 mmp, pentru
m 6.00
montaj in tub PVC
Conductor din cupru tip FY 2,5 mmp, pentru
m 8.00
montaj in tub PVC
Cablu din cupru tip CYYF 3x1,5 mmp m 10.50
Cablu din cupru tip CYYF 3x2,5 mmp m 12.30
Cablu din cupru tip CYYF 3x4 mmp m 14.20
Procurare si montare Pod metalic de cabluri
kg 32.00
200x35 (6 m)
Procurare si montare Pod metalic de cabluri
kg 32.00
300x35 (27 m)
Constructie metalica (suporti pentru pod de
kg 32.00
cabluri)
Cablu electric, din cupru, cu manta si izolatie
din PVC, tip CYYF 3x50+25 mmp (alimentare m 85.00
TG)

Cablu electric, din cupru, cu manta si izolatie


m 12.00
din PVC, tip CYYF 1x25 mmp (alimentare TG)

Cablu din cupru tip N2XH 5x10 mmp


m 14.00
(alimentare TE si centrale murale electrice)
Racordarea conductelor din cupru cu sect. 50
buc 21.00
mmp
Tub PVC montat ingropat, d = 80 mm m 14.00
Tub PVC montat ingropat, d = 40 mm m 21.00
Procurare si montare Pod metalic de cabluri
kg 32.00
5x35 (27 m)
Tub PVC montat ingropat, d = 13 mm m 14.00
Corp de iluminat cu dispersor, cu modul LED,
55,3W, IP20, montat aparent, balast electronic,
buc 215.00
cu kit de emergenta autonomie minim 2h
(referinta LINDA-2R-4B-14LED)
Corp de iluminat cu dispersor, tip referinta AB-
02 LED, IP44, 12,6W, montat aparent, balast buc 225.00
electronic

Corp de iluminat cu dispersor, cu LED, 39W,


IP65, montat montat aparent, balast electronic,
buc 245.00
cu kit de emergenta cu autonomie de minim 2 h
(referinta FIPAD-06-1R-4B-18LED)

Corp de iluminat prevazut cu acumulator, LED,


pentru marcare cai de evacuare, autonomie 2 buc 230.00
h, montat aparent
Corp de iluminat prevazut cu acumulator, LED,
pentru marcare cai de evacuare, autonomie 2 buc 195.00
h, montat suspendat
Corp de iluminat prevazut cu acumulator, LED,
pentru marcare hidranti, autonomie 2 h, montat buc 185.00
aparent
Corp de iluminat prevazut cu acumulator, LED,
pentru marcare stingator de incendiu, buc 215.00
autonomie 2 h, montat aparent
Procurare si montare buton cu revenire,
230V,10A, IP20, pentru montaj ingropat, de tip buc 85.00
modular
Cablu din cupru tip N2XH 3x4 mmp m 21.00
Cablu electric, din cupru, cu manta si izolatie
m 98.00
din PVC, tip CYAbY 5x35 mmp (alimentare TG)

Cablu din cupru tip CYAbY 5x6 mmp


m 16.50
(alimentare TDesf)
Cablu din cupru tip NHXH 5x6 mmp (alimentare
m 17.40
TDesf)
Cablu din cupru tip N2XH 5x10 mmp
m 21.50
(alimentare TE;TCT)
Cap terminal int. legare la borne cu cond. din
buc 15.00
Cu 3x35+16 sau 3x50+25
Racordarea conductelor din cupru cu sect. 35
buc 14.00
mmp
Tub PVC halogen free diametru 32 mm m 25.00
Tub PVC halogen free diametru 50 mm m 29.00
Electrod din OlZn tip cruce, 50x50x3 mm, l =2,0
m 12.00
m (15 buc)
Constructie metalica (suporti pentru platbanda -
kg 21.00
100 buc)
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD
DE CABLURI CONDUCTE < 16 MMP. (Cablu m 16.80
CYYF 4x1,5 mmp)
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD
DE CABLURI CONDUCTE < 16 MMP. (Cablu m 12.30
CYYF 3x2,5 mmp)

Tub izolant usor protejat flexibil ipfy cu invelis


flexibil halogen free din material plastic cu d=19 m 21.00
mm (Tub tip Copex Ignifug diametru 25)

Doza de derivatie pentru cabluri, IP54, cu 6


buc 24.00
intrari/iesiri montata aparent

Corp de iluminat cu dispersor, cu LED, 39W,


IP65, montat montat aparent, balast electronic,
buc 215.00
cu kit de emergenta cu autonomie de minim 3 h
(referinta FIPAD-06-1R-4B-18LED)

Corp de iluminat prevazut cu acumulator, LED,


pentru marcare cai de evacuare, autonomie 3 buc 220.00
h, montat aparent
PRIZA;MONTATA PE DIBLU
MAT.PL.BIPOLARA, CONS. ETANSA
METALICA (Priza simpla cu contact de buc 35.00
protectie, alba, 250V, 16A, min. IP 54, mont.
aparent)
Intrerupator cumpana PT, 250V, 10A, IP54 buc 24.00
Incercarea cablurilor, circuitelor electrice, de
buc 32.50
max.1kV
Incercare panouri metalice sau dulapuri
buc 350.00
metalice
Cleme pozare tub PVC diametru 25 mm pe
buc 12.00
tavan

Strapungeri in ziduri si plansee din b.a. cu


sectiunea strapungerii sub 150 cmp pt. trecere buc 65.00
tuburi instalatii electrice, etansate antiincendiu

Astuparea cu beton a gaurilor din ziduri si


buc 35.00
plansee
Etansarea trecerii cablului prin pereti si
plansee, cablu la exterior cu D < 25 mm, buc 21.00
antiincendiu
Etansarea trecerilor de cabluri prin golurile din
mp 28.00
ziduri sau in canale, antiincendiu
CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI,
MONTAT PE PODURI 2-30 COND.DE 0,75-2,5
m 16.50
MMP (Cablu CSYAbY 9x1,5 mmp pozat in
pamant)
Teava OlZn diametru 80 mm m 21.00
Cablu electric, din cupru, cu manta si izolatie
din PVC, tip CYAbY 5x25 mmp (alimentare m 85.00
TSP)
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD
DE CABLURI CONDUCTE < 16 MMP. (Cablu m 75.00
CYYF 5x16 mmp)
Tub PVC, d = 40 mm m 45.00
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD
DE CABLURI CONDUCTE < 16 MMP. (Cablu m 10.50
CYYF 3x1,5 mmp)
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD
DE CABLURI CONDUCTE < 16 MMP. (Cablu m 14.20
CYYF 3x4 mmp)
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD
DE CABLURI CONDUCTE < 16 MMP. (Cablu m 18.50
CYYF 5x6 mmp)
Cablu JH(st)H/E30 2x2x0,8 mmp m 18.50
Tub izolant PVC rezistent la foc Φ25 mm m 25.00
Cablu NHXH E90 3x1,5 mmp tras prin tub de
m 14.50
protectie
Testare senzori de fum buc 10.00
Verificari legaturi in module, senzori, sirene de
buc 25.00
incendiu
DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 6
buc 0.50
SAU 8 mm (Dibluri plastic 6/40 mm)
Constructie metalica (cleme rezistente la foc
kg 12.00
E30 pozare cablu, holtzsuruburi 4x60 mm)
Acumulator 7Ah, 12V c.c. buc 95.00
INSTALATII TERMICE
1 Teava Ol ½’’ ml 21.00
2 Teava Ol ¾’’ ml 25.00
3 Teava Ol 1’’ ml 34.00
4 Teava Ol 1 ¼’’ ml 35.00
Protectie termica din cauciuc sintetic cu celule
5 inchise (tip Armaflex), conductivitate termica ml 15.00
0.04 W/mK, 9mm
6 Robinet cu sfera din fonta ½’’ buc 35.00
7 Robinet cu sfera din fonta ¾’’ buc 45.00
8 Robinet cu sfera din fonta 1 ‘’ buc 55.00
9 Robinet cu sfera din fonta 1 ¼’’ buc 75.00
10 Clapeta antiretur ½’’ buc 35.00
11 Clapeta antiretur ¾’’ buc 41.50
12 Clapeta antiretur 1’’ buc 42.50
13 Clapeta antiretur 1 ¼’’ buc 46.50
14 Supapa de siguranta ¾’’ buc 48.50
15 Supapa de siguranta 1’’ buc 35.60
16 Robinet de golire ¾’’ buc 42.50
17 Supapa de descarcare termica 1’’ buc 85.00
18 Hupa de semnalizare buc 65.00
19 Filtru Y ½’’ buc 45.00
20 Filtru Y 1’’ buc 95.00
21 Filtru Y 1 ¼’’ buc 165.00
22 Vana de amestec termostatata 1’’ buc 95.00
23 Filtru polifosfat 1 ¼’’ buc 145.20
24 Siguranta/senzor lipsa apa buc 65.00
25 Senzor de presiune minima buc 95.00
26 Ventil automat de aerisire ½’’ buc 45.00
27 Manometru buc 85.00
28 Termometru buc 95.00
29 Sonda de temperatura buc 125.00
30 Fluxostat buc 87.00
31 Vana cu trei cai Dn 20 buc 65.00
32 Vana cu trei cai Dn 25 buc 85.00
33 Contor apa rece 1’’ buc 225.00
34 Robinet termostatat ½’’ buc 45.00
Radiator din otel complet echipat tip
35 buc 185.00
R11/500x500
Radiator din otel complet echipat tip
36 buc 215.00
R22/600x800
Radiator din otel complet echipat tip
37 buc 245.00
R22/600x1200
Radiator din otel complet echipat tip
38 buc 285.00
R22/600x1400
Radiator din otel complet echipat tip
39 buc 315.00
R22/600x1800
Canal orizontal de fum Ø 150, izolat, dublu
40 m 45.00
perete
Canal vertical de fum din inox Ø 150, izolat,
41 m 55.00
dublu perete
Camera de baza cu usa de vizitare si evacuare
42 buc 95.00
condens
43 Racord "T" la 90° pentru cos fum Ø 150 buc 125.00
Element de fixare din inox pe perete tip colier
44 buc 1,450.00
cos de fum Dext=150
45 Terminal antiintemperii cos de fum Ø 150 buc 1,650.00
46 Suport de paroseala pentru cos fum din inox buc 215.00
47 Teava Cu la colac, preizolat 15x1.0 ml 32.50
48 Teava Cu 22x1.2 ml 36.50
49 Teava Cu 18x1.0 ml 42.40
Izolataie vata minerala 20 mm grosime,
50 ml 25.00
protejata cu folie PVC aluminizata
Radiator din otel complet echipat tip
51 buc 205.00
R11/600x700
Radiator din otel complet echipat tip
52 buc 195.00
R22/600x500
Radiator din otel complet echipat tip
53 buc 210.00
R22/600x1000
Agent termic pentru panouri solare cu tuburi
54 kg 35.00
vidate, 20 l (45% glycol, 55% apa)
55 Teava Cu 28x1.2 ml 42.00
Radiator din otel complet echipat tip
56 buc 198.00
R11/600x600
Radiator din otel complet echipat tip
57 buc 250.00
R22/600x1600
Radiator din otel complet echipat tip
58 buc 365.00
R22/600x2000
59 Teava OL Ø1/2” ml 18.00
60 Teava OL Ø3/4’’ ml 24.00
61 Teava OL Ø2’’ ml 32.00
62 PP-R 20 cu insertie de aluminiu, PN10 ml 21.00
63 PP-R 25 cu insertie de aluminiu, PN10 ml 25.00
64 PP-R 32 cu insertie de aluminiu, PN10 ml 28.00
65 PP-R 40 cu insertie de aluminiu, PN10 ml 45.00
66 Conducta Cu Ø 6.4 preizolat, agent frigorific ml 28.00
67 Conducta Cu Ø 9.52 preizolat, agent frigorific ml 32.00
Izolataie vata minerala 20 mm grosime,
68 ml 35.00
protejata cu folie PVC aluminizata
69 Robinet cu sfera din fonta Dn15 buc 35.00
70 Robinet cu sfera din fonta Dn20 buc 45.00
71 Robinet cu sfera din fonta Dn25 buc 55.00
72 Robinet cu sfera din fonta Dn32’ buc 65.00
73 Robinet cu sfera din fonta Dn50 buc 85.00
74 Clapeta antiretur Dn15 buc 29.00
75 Clapeta antiretur Dn32 buc 34.00
76 Clapeta antiretur Dn50 buc 85.00
77 Robinet de golire Dn15 buc 35.00
78 Robinet de golire Dn20 buc 45.00
79 Supapa de siguranta Dn20 buc 48.00
80 Supapa de siguranta Dn25 buc 55.00
81 Filtru “Y” Dn25 buc 65.00
82 Filtru “Y” Dn32 buc 85.00
83 Robinet de amestec Dn 25 buc 39.00
84 Ventil automat de aerisire Dn15 buc 42.00
85 Robinet antivibratii Dn50 buc 55.00
86 Senzor de temperatura buc 85.00
87 Robinet de siguranta Dn25 Buc 45.00
Canal vertical de fum din inox Ø 250, izolat,
88 m 125.00
dublu perete
Element de fixare din inox pe perete tip colier
89 buc 35.00
cos de fum Dext=250
90 Terminal antiintemperii cos de fum Ø 250 buc 125.00
Radiator din otel complet echipat tip
91 buc 185.00
R22/600x400
Radiator din otel complet echipat tip
92 buc 205.00
R22/600x700
Radiator din otel complet echipat tip
93 buc 245.00
R22/600x900
Tubulatura rectangulara, rigida din aluminiu
94 mp 65.00
-poliizocianurat (ALP), inclusiv suporti
Tubulatura rectangulara din tabla zincata,
95 mp 85.00
inclusiv izolatie foc, desfumare

96 Clapeta de reglaj 600x800 buc 105.00

Clapeta antifoc, EI120 min. 400C, prevazuta


cu fuzibil cu declansare la 72C, contacte de
97 inceput si sfarsit de cursa, bobina cu buc 145.00
declansare la emisie, 24V cc, putere emisie
3,5W
Grila de introducere aer proaspat, complet
98 echipata cu cutie plenum si registru de debit, buc 205.00
dimensiuni 400x250 mm
Grila de extractie aer viciat, complet echipata
99 cu cutie plenum si registru de debit, dimensiuni buc 215.00
400x250 mm
Grila de extractive fum, complet echipata,
100 buc 220.00
pentru sistem desfumare, 400x500 mm
Grila de transfer pentru compensare aer
desfumare, dimensiune: 800x600mm, din otel,
101 buc 245.00
cu flansa si contraflansa, inclusiv accesorii
montaj

Grila exterioara pentru evacuare aer viciat,


circulara, cu jaluzele fixe, inclinate la 45 grade,
102 avand un profil special ce impiedica buc 265.00
patrunderea apei, prevazuta cu plasa metalica;
∅600

Grila exterioara pentru introducere aer


proaspat, circulara, cu jaluzele fixe, inclinate la
103 45 grade, avand un profil special ce impiedica buc 285.00
patrunderea apei, prevazuta cu plasa metalica;
∅600

104 Clapeta antiretur circular ∅600 buc 145.00

105 Volet de desfumare ∅600 buc 205.00


Tubulatura ventilare cu sectiune circulara,
106 dimensiune 600 mm, din tabla zincata tip Spiro, ml 85.00
inclusiv fitinguri, piese speciale si suporti

INSTALATII SANITARE
Radiator din otel complet echipat tip
47 buc 205.00
R22/500x500
Radiator din otel complet echipat tip
48 buc 235.00
R22/500x1200
Radiator din otel complet echipat tip
49 buc 305.00
R22/500x1600
Radiator din otel complet echipat tip
50 buc 195.00
R22/600x600
Radiator din otel complet echipat tip
51 buc 230.00
R22/600x1100
Canal orizontal de fum Ø 200, izolat, dublu
52 m 65.00
perete
Canal vertical de fum din inox Ø 200, izolat,
53 m 85.00
dublu perete
54 Racord "T" la 90° pentru cos fum Ø 200 buc 95.00
Element de fixare din inox pe perete tip colier
55 buc 1,650.00
cos de fum Dext=200
56 Terminal antiintemperii cos de fum Ø 200 buc 305.00
Teava din material plastic, PEID, imbinata prin
sudura prin polifuziune, in conductele de
57 distributie la cladiri de locuit si social-culturale, ml 25.00
avand diametrul De 40 / PN10 (cot, teu,
reductie, ramnificatie, mufe )
58 Olandez avand diametrul De 32 mm buc 35.00

Confectionarea si montarea tevii de protectie,


59 la trecerea conductelor prin plansee, camine buc 45.00
din beton, teava avand diametrul DN 50 ( Ø 2")

Bratara pentru fixarea conductelor de


alimentare cu apa si gaze, din PP-R, PEID,
60 buc 21.00
montata prin impuscare, conductele avand
diametrul 1" ( colier+prezon+diblu)
Brida fixare pe plafon trapezoidal 38x100x100 /
61 surub cap hexagonal m10x110 (suport prindere buc 14.00
teava din 3 in 3 metri)
Teava din material plastic, PVC-KG, pentru
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,
62 montata ingropat in pardoseala, avand ml 45.00
diametrul PVC 110 / SN2 (cot, teu, reductie,
ramnificatie, mufe )
Teava din material plastic, PVC-KG, pentru
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,
63 montata ingropat in pardoseala, avand ml 55.00
diametrul PVC 160 / SN2 (cot, teu, reductie,
ramnificatie, mufe )
Teava din material plastic, PVC-KG, pentru
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,
64 montata ingropat in pardoseala, avand ml 65.00
diametrul PVC 250 / SN2 (cot, teu, reductie,
ramnificatie, mufe )
Confectionarea si montarea tevii de protectie,
65 la trecerea conductelor prin plansee, teava buc 45.00
avand diametrul Dn 127 mm
Lubrifiant pentru tuburi din polipropilena (250 gr
66 buc 25.00
per tub)
Adeziv sintetic pentru imbinarea de garnituri si
tevi PVC rigide, transparent, rezistent la apa
67 buc 35.00
fierbinte si rece, precum si la diferite chimicale
de uz casnic (100 ml per tub)
Spalarea instalatiei de apa rece si calda,
68 ml 2.50
executata din PP-R / PEID
Efectuarea probei de etanseitate la presiune a
69 instalatiei de apa rece si calda, executata din ml 2.50
PP-R / PEID
Efectuarea probei de functionare si de
70 rezistenta a instalatiei de apa rece si calda, ml 2.50
executata din PP-R / PEID

Efectuarea probei de etanseitate si functionare


71 a instalatiei de canalizare executata din PP / ml 2.50
PVC-KG,avand diametrul peste 100mm

Transportul rutier la meterialelor,


72 semifabricatelor cu autocamionul pe distanta to 25.00
de 20 km
73 Robinet de trecere cu flansa Ø1" buc 95.00
74 Flanse pentru robineti de trecere Ø1" buc 85.00
75 Manometru cu robinet de control, 0 – 6 bar buc 125.00
76 Stut pentru armaturi buc 65.00
77 Robinet de golire Ø1/2" buc 45.00
Contor de apa rece, Clasa B, cu flanse, Q.1-3
78 buc 215.00
mc/h - DN 20
Clapeta de sens ( robinet de retinere) cu flansa
79 buc 145.00
Ø 1"
Filtru impuritati tip Y, cu flansa, avand diametrul
80 buc 125.00
Ø1"
Camin de canalizare sau alimentare apa-
complet Dn800, elem.de aducere la cota,
81 reductie tronconica, garnituri de etanseitate la buc 2,150.00
trecerile prin pereti a tuburilor din PVC/ PEHD )
Hmed=1.7m

Capac si rama STAS 2308-81 pentru camine


cu piesa suport carosabil tip IIB CLASA DN400
82 buc 520.00
(Capac Fonta Canal CNB 65 x 65 cm)

Camin din beton prefabrica (camin vane /


83 apometru) avand dimensiunile buc 1,250.00
1000x1000x1000 mm
Sprijinirea malurilor cu dulapi met. Asezati
84 orizontal,latime intre maluri<1,5m la adincime mp 45.00
sub 4m; 0,21-0,6m intre dulapi
Sapatura manuala in spatii limitate sub 1m cu
sprijinire si evacuare manuala in pamant cu
85 mc 55.00
umiditate naturala la adancimea de 0,0-1,5 m,
teren tare
Umplutura compactata in santuri la conductele
de alimentare cu apa si canalizare, executata
86 mc 35.00
in straturi orizontale de 20-30 cm grosime,
udata si batuta cu maiul de mana

Umplutura in santuri la conductele de


87 alimentare cu apa si canalizare, cu nisip ( h=20 mc 85.00
cm )
88 Transport pamant, balast, nisip cu roaba to 25.00
Transportul rutier al pamantului, nisipului sau
89 molozului cu autobasculanta pe distanta de 10 to 25.00
km
Transport materiale prin purtare directã (teavã,
90 to 25.00
utilaje, moloz)
Demontare camin de vizitare canalizare sau
91 buc 215.00
alimentare cu apa
Teava din material plastic, PEID, imbinata prin
sudura prin polifuziune, in conductele de
92 distributie la cladiri de locuit si social-culturale, ml 21.00
avand diametrul De 32 / PN10 (cot, teu,
reductie, ramnificatie, mufe )
Teava din material plastic, PPR, imbinata prin
sudura prin polifuziune, in conductele de
93 distributie la cladiri de locuit si social-culturale, ml 18.00
avand diametrul De 16 / PN25 (cot, teu,
reductie, ramnificatie, mufe )
Teava din material plastic, PPR, imbinata prin
sudura prin polifuziune, in conductele de
94 distributie la cladiri de locuit si social-culturale, ml 20.00
avand diametrul De 20 / PN25 (cot, teu,
reductie, ramnificatie, mufe )
Teava din material plastic, PPR, imbinata prin
sudura prin polifuziune, in conductele de
95 distributie la cladiri de locuit si social-culturale, ml 24.00
avand diametrul De 25 / PN25 (cot, teu,
reductie, ramnificatie, mufe )
Teava din material plastic, PPR, imbinata prin
sudura prin polifuziune, in conductele de
96 distributie la cladiri de locuit si social-culturale, ml 32.00
avand diametrul De 32 / PN25 (cot, teu,
reductie, ramnificatie, mufe )
Racord din material plastic, PEID,avand
97 buc 35.00
diametrul De 32 / FI sau FE ∅32mm x 1''

Racord din material plastic, PEID,avand


98 buc 45.00
diametrul De 40 / FI sau FE ∅40mm x 1,1/4''

Racord din material plastic, PP-R,avand


99 buc 34.00
diametrul De 16 / FI sau FE ∅16mm x 3/8''
Racord din material plastic, PP-R,avand
100 buc 32.50
diametrul De 20 / FI sau FE ∅20mm x 1/2''
Racord din material plastic, PP-R,avand
101 buc 42.50
diametrul De 25 / FI sau FE ∅25mm x 3/4''
Racord din material plastic, PP-R,avand
102 buc 21.50
diametrul De 32 / FI sau FE ∅32mm x 1''

Racord din material plastic, PP-R,avand


103 buc 32.50
diametrul De 40 / FI sau FE ∅40mm x 1,1/4''
Olandez din material plastic, PP-R, avand
104 buc 18.50
diametrul De 16 mm
Olandez din material plastic, PP-R, avand
105 buc 24.00
diametrul De 20 mm
Olandez din material plastic, PP-R, avand
106 buc 26.00
diametrul De 25 mm
Olandez din material plastic, PP-R, avand
107 buc 28.00
diametrul De 32 mm
Olandez din material plastic, PP-R, avand
108 buc 32.00
diametrul De 40 mm
Dop din material plastic, PP-R, avand diametrul
109 buc 14.00
De 20 mm
Dop din material plastic, PP-R, avand diametrul
110 buc 16.00
De 25 mm
Dop din material plastic, PP-R, avand diametrul
111 buc 18.00
De 32 mm
Dop din material plastic, PP-R, avand diametrul
112 buc 21.00
De 40 mm
Lira dilatatie din material plastic, PP-R, avand
113 buc 12.00
diam. De 20 mm
Lira dilatatie din material plastic, PP-R, avand
114 buc 14.00
diam. De 25 mm
Lira dilatatie din material plastic, PP-R, avand
115 buc 18.00
diam. De 32 mm
Lira dilatatie din material plastic, PP-R, avand
116 buc 21.00
diam. De 40 mm

Confectionarea si montarea tevii de protectie,


117 la trecerea conductelor prin plansee, teava buc 21.00
avand diametrul Dn 20 (Ø3/4")

Confectionarea si montarea tevii de protectie,


118 la trecerea conductelor prin plansee, teava buc 24.00
avand diametrul Dn 25 (Ø1")

Confectionarea si montarea tevii de protectie,


119 la trecerea conductelor prin plansee, teava buc 25.00
avand diametrul Dn 32 (Ø1,1/4")

Confectionarea si montarea tevii de protectie,


120 la trecerea conductelor prin plansee, teava buc 32.00
avand diametrul Dn 40 (Ø1,1/2")

Confectionarea si montarea tevii de protectie,


121 la trecerea conductelor prin plansee, teava buc 45.00
avand diametrul Dn 50 ( Ø2")
Clema din material plastic, PP-R, avand
122 buc 12.00
diametrul De 16 mm
Clema din material plastic, PP-R, avand
123 buc 14.00
diametrul De 20 mm
Clema din material plastic, PP-R, avand
124 buc 16.00
diametrul De 25 mm
Clema din material plastic, PP-R, avand
125 buc 18.00
diametrul De 32 mm
Clema din material plastic, PP-R, avand
126 buc 21.00
diametrul De 40 mm
Bratara pentru fixarea conductelor de
alimentare cu apa si gaze, din PP-R,
127 buc 9.50
PEID,montata prin impuscare, conductele
avand diametrul 3/8" ( colier+prezon+diblu)
Bratara pentru fixarea conductelor de
alimentare cu apa si gaze, din PP-R,
128 buc 12.20
PEID,montata prin impuscare, conductele
avand diametrul 1/2" ( colier+prezon+diblu)
Bratara pentru fixarea conductelor de
alimentare cu apa si gaze, din PP-R,
129 buc 16.50
PEID,montata prin impuscare, conductele
avand diametrul 3/4" ( colier+prezon+diblu)
Bratara pentru fixarea conductelor de
alimentare cu apa si gaze, din PP-R,
130 buc 18.20
PEID,montata prin impuscare, conductele
avand diametrul 1" ( colier+prezon+diblu)

Bratara pentru fixarea conductelor de


alimentare cu apa si gaze, din PP-R,
131 buc 21.30
PEID,montata prin impuscare, conductele
avand diametrul 1,1/4" ( colier+prezon+diblu)

Teava din material plastic, PP, pentru


canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,
132 montata aparent sau ingropat sub pardoseala, ml 14.00
avand diametrul De32 (cot, teu, reductie,
ramnificatie, mufe )
Teava din material plastic, PP, pentru
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,
133 montata aparent sau ingropat sub pardoseala, ml 16.00
avand diametrul De40 (cot, teu, reductie,
ramnificatie, mufe )
Teava din material plastic, PP, pentru
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,
134 montata aparent sau ingropat sub pardoseala, ml 18.00
avand diametrul De50 (cot, teu, reductie,
ramnificatie, mufe )
Teava din material plastic, PP, pentru
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,
135 montata aparent sau ingropat sub pardoseala, ml 21.00
avand diametrul De75 (cot, teu, reductie,
ramnificatie, mufe )
Teava din material plastic, PP, pentru
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,
136 montata aparent sau ingropat sub pardoseala, ml 45.00
avand diametrul De110 (cot, teu, reductie,
ramnificatie, mufe )
Piesa de curatire, din material plastic, PP,
pentru canalizare, imbinata cu garnitura de
137 buc 35.00
cauciuc, montata aparent sau ingropat sub
pardoseala, avand diametrul PPØ50 mm
Piesa de curatire, din material plastic, PP,
pentru canalizare, imbinata cu garnitura de
138 buc 55.00
cauciuc, montata aparent sau ingropat sub
pardoseala, avand diametrul PPØ110 mm
Sifon de pardoseala din PVC, simplu, avand
139 diametru nominal Dn ∅50 mm , 2 Int.∅40mm - buc 85.00
1 Iesire laterala ∅50mm
Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe
140 coloane de aerisire din PVC, avand diametrul buc 75.00
De50
Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe
141 coloane de aerisire din PVC, avand diametrul buc 95.00
De75
142 Aerator PP cu membrana De 50 buc 105.00
143 Aerator PP cu membrana De 110 buc 125.00

Confectionarea si montarea tevii de protectie,


144 la trecerea conductelor prin plansee, teava buc 24.00
avand diametrul Dn 40 (Ø1.1/2")

Confectionarea si montarea tevii de protectie,


145 la trecerea conductelor prin plansee, teava buc 26.00
avand diametrul Dn 50 (Ø/2")
Confectionarea si montarea tevii de protectie,
146 la trecerea conductelor prin plansee, teava buc 32.00
avand diametrul Dn 80 (Ø3")
Confectionarea si montarea tevii de protectie,
147 la trecerea conductelor prin plansee, teava buc 42.00
avand diametrul Dn 125
Confectionarea si montarea tevii de protectie,
148 la trecerea conductelor prin plansee, teava buc 55.00
avand diametrul Dn 150 mm
Bratara pentru fixarea conductelor de
canalizare, din PP/PVC, montata prin
149 impuscare, conductele avand diametrul buc 12.00
∅32mm
( colier+prezon+diblu)
Bratara pentru fixarea conductelor de
canalizare, din PP/PVC, montata prin
150 impuscare, conductele avand diametrul buc 16.00
∅40mm
( colier+prezon+diblu)
Bratara pentru fixarea conductelor de
canalizare, din PP/PVC, montata prin
151 impuscare, conductele avand diametrul buc 18.00
∅50mm
( colier+prezon+diblu)
Bratara pentru fixarea conductelor de
canalizare, din PP/PVC, montata prin
152 impuscare, conductele avand diametrul buc 21.00
∅75mm
( colier+prezon+diblu)
Bratara pentru fixarea conductelor de
canalizare, din PP/PVC, montata prin
153 impuscare, conductele avand diametrul buc 25.00
∅110mm
( colier+prezon+diblu)
Distribuitor din plastic mini pt rola hartie max.
154 buc 215.00
D.16cm, alb, l.17.8xa.18xh.31.8cm
155 Baterie amestecatoare pentru lavoar buc 145.00
156 Robinet sublavoar cu bila ∅1/2''x3/8'' (lavoar, wc, cada buc
dus ) 95.00

157 Racord din Inox pentru apa ∅3/8'x3/8'', L-40cm buc 45.00
Robinet de trecere cu ventil si mufa, avand
158 buc 35.00
diametrul Ø1/2"
Robinet de trecere cu mufa si racord avand
159 buc 45.00
diametrul Ø3/4"
Robinet de trecere cu ventil si mufa, avand
160 buc 85.00
diametrul Ø1"
Robinet de trecere cu ventil si mufa, avand
161 buc 105.00
diametrul Ø1,1/4"
162 Manometru cu robinet de control, 0 – 6 bar buc 125.00
163 Termometru cu robinet de control, 0 – 6 bar buc 145.00
Reductor de presiune Ø 1"
164 buc 45.00

Filtru de apa desnisipator cu autocuratire, cu


165 buc 125.00
mufe si cartus filtrans, Q - 1,5-3 mc/h, racord 1"
166 Filtru anticalcar FK Ø1" buc 145.00
167 Filtru impuritati tip Y, avand diametrul Ø1" buc 165.00
Contor de apa rece, Clasa B, cu flanse, Q.1-3
168 buc 215.00
mc/h - DN 20
Contor de apa calda, Clasa B, cu flanse, Q.1-3
169 buc 215.00
mc/h - DN 20
170 Supapa de siguranta 1/2" buc 45.00
171 Dezaesitor automat Dn 15 buc 55.00
Robinet de serviciu dublu din alama nichelata
172 buc 65.00
cu ventil sferic si racord port furtun Ø1/2"
173 Clapeta de sens ( robinet de retinere) Ø 1" buc 105.00
174 Clapeta de sens ( robinet de retinere) Ø 1,1/4" buc 125.00
Clapeta antirefulare canalizare (clapeta de
175 buc 75.00
sens) Ø50 mm
Clapeta antirefulare canalizare (clapeta de
176 buc 85.00
sens) Ø110 mm
177 Palnie golire condens (palnie preaplin ) buc 95.00
Piesa speciala confectiona pe sanier cu
sectiune recangulara cu perimerul de 1600-
178 2500 mm execua din abla zincata de 1,0 mm mp 125.00
(penru jgheaburi goliri colector / distribuitor CT,
palnii scurgere.supape, ec.)
Hupa semnalizare acustica pentru avertizarea
179 buc 145.00
preaplin / volum ( pentru basa)
Plutitor electric cu comutator pt semnalizare
180 buc 155.00
preaplin , cablu electric10 m
Izolatie tip armaflex cu grosimea de 9 mm,
181 ml 14.00
pentru conducte apa avand diametrul Ø3/8"
Izolatie tip armaflex cu grosimea de 9 mm,
182 ml 18.00
pentru conducte apa avand diametrul Ø1/2"
Izolatie tip armaflex cu grosimea de 9 mm,
183 ml 21.00
pentru conducte apa avand diametrul Ø3/4"
Izolatie tip armaflex cu grosimea de 9 mm,
184 ml 22.00
pentru conducte apa avand diametrul Ø1"

Izolatie tip armaflex cu grosimea de 9 mm,


185 ml 24.00
pentru conducte apa avand diametrul Ø1.1/4"

Izolatie tip armaflex cu grosimea de 9 mm,


186 ml 26.00
pentru conducte apa avand diametrul Ø1.1/2"
Basa din beton pentru refulare LxlxH
187 buc 450.00
100x100x100 mm
Lavoar (pentru piedestal) din portelan alb,
188 (complet echipat scurgere - include sifon din buc 125.00
polipropilena pentru lavoar)
Lavoar pentru persoane cu dizabilitati (pentru
piedestal) din portelan alb,(complet echipat
189 buc 650.00
scurgere - include sifon din polipropilena pentru
lavoar)

Vas pentru closet, complet echipat, din


190 portelan, sanitar, asezat pe pardoseala,iesire buc 145.00
laterala (vas+rezervor+capac)

Vas pentru closet,pentru persoane cu


dizabilitati. complet echipat, din portelan,
191 buc 750.00
sanitar, asezat pe pardoseala,iesire laterala
(vas+rezervor+capac)
Cada de dus din acril,(complet echipat
192 scurgere - include sifon din polipropilena pentru buc 185.00
lavoar)
Piedestal suspendat din portelan alb, pentru
193 buc 95.00
lavoar
Portprosop din alama nichelata, montat pe
194 buc 45.00
pereti tip U, cu 1 brat, deschidere 600mm
195 Etajera din portelan / ceramica sanitar tip buc 55.00
Oglinda sanitara, din semicristal, cu mariginile
196 buc 65.00
slefuite, avadn dimensiunile de 550x750 mm

Sapuniera din portelan / ceramica sanitar, tip


197 buc 35.00
SA2-15, aparenta, simpla
198 Perie WC montat pe perete buc 25.00
199 Porthartie din portelan / ceramica sanitar buc 37.00
Cadru de sprijin WC pentru persoanele cu
200 buc 1,250.00
dizabilitati
Maner de sprijin (pentru lavoar) pentru
201 buc 950.00
persoanele cu dizabilitati
202 Olandez avand diametrul De 40 mm buc 35.00

Bratara pentru fixarea conductelor de


alimentare cu apa si gaze, din PP-R, PEID,
203 buc 25.00
montata prin impuscare, conductele avand
diametrul 1,1.4" ( colier+prezon+diblu)

204 Robinet de trecere cu flansa Ø1.1/4" buc 125.00


205 Flanse pentru robineti de trecere Ø1.1/4" buc 145.00
Contor de apa rece, Clasa B, cu flanse, Q.1-3
206 buc 245.00
mc/h - DN 25
Clapeta de sens ( robinet de retinere) cu flansa
207 buc 165.00
Ø 1,1/4"
Filtru impuritati tip Y, cu flansa, avand diametrul
208 buc 185.00
Ø1,1/4"
Teava din material plastic, PPR, imbinata prin
sudura prin polifuziune, in conductele de
209 distributie la cladiri de locuit si social-culturale, ml 65.00
avand diametrul De 40 / PN25 (cot, teu,
reductie, ramnificatie, mufe )
Baterie amestecatoare pentru lavoar persoane
210 buc 560.00
cu dizabilitati
211 Baterie amestecatoare pentru spalator buc 145.00
212 Baterie amestecatoare pentru cada dus buc 135.00
Filtru de apa desnisipator cu autocuratire, cu
213 mufe si cartus filtrans, Q - 1,5-3 mc/h, racord buc 165.00
1,1/4"

214 Filtru impuritati tip Y, avand diametrul Ø1,1/4" buc 145.00

Pisoar, din portelan, sanitar, asezat pe perete,


215 cu iesire verticala(complet echipat scurgere - buc 165.00
include sifon din polipropilena)
Teava din material plastic, PEID, imbinata prin
sudura prin polifuziune, in conductele de
distributie la cladiri de locuit si social-culturale, ml 25.00
avand diametrul De 50 / PN10 (cot, teu,
reductie, ramnificatie, mufe )
Teava din material plastic, PEID, imbinata prin
sudura prin polifuziune, in conductele de
distributie la cladiri de locuit si social-culturale, ml 35.00
avand diametrul De 90 / PN10 (cot, teu,
reductie, ramnificatie, mufe )
Teava din material plastic, PEID, imbinata prin
sudura prin polifuziune, in conductele de
distributie la cladiri de locuit si social-culturale, ml 65.00
avand diametrul De 110 / PN10 (cot, teu,
reductie, ramnificatie, mufe )
Racord din material plastic, PEID,avand
buc 75.00
diametrul De 50 / FI sau FE ∅50mm x 1,1/2''
Olandez avand diametrul De 50 mm buc 65.00
Confectionarea si montarea tevii de protectie,
la trecerea conductelor prin plansee, camine
buc 55.00
din beton, teava avand diametrul DN 100 ( Ø
4")
Bratara pentru fixarea conductelor de
alimentare cu apa si gaze, din PP-R, PEID,
buc 12.00
montata prin impuscare, conductele avand
diametrul 1,1/2" ( colier+prezon+diblu)
Robinet de trecere cu flansa Ø1.1/2" buc 35.00
Flanse pentru robineti de trecere Ø1.1/2" buc 125.00
Filtru impuritati tip Y, avand diametrul Ø1.1/2" buc 125.00
Contor de apa rece, Clasa B, cu flanse, Q.1,5-
buc 215.00
3,5 mc/h - DN 32
Clapeta de sens ( robinet de retinere) Ø 1.1/2" buc 165.00
Hidrant de incendiu exterior suprateran complet
buc 1,950.00
echipat DN100
Camin de canalizare sau alimentare apa-
complet (baza prefabricata, piese de trecere
inglobate, scari de acces elemente mediane buc 2,450.00
Dn800, elem.de aducere la cota, r PVC/
PEHD ) Hmed=1.7m
Banda avertizoare din PVC ml 35.00
Camin din beton (BAZIN VIDANJABIL) avand
buc 2,650.00
dimensiunile 4300x2900x2400 mm
Conducte din teava de otel neagra pentru
constructii, sudata longitudinala, imbinate prin
sudura oxiacetilenica inclusiv fitingurile ml 55.00
necesare, ¯ 2 “. (cot, fitinguri, reductii etc)

Conducte din teava de otel 2 ½” ( 76x3,5 mm) ml 65.00


Conducte din teava de otel 3" ml 75.00
Conducte din teava de otel 4" ml 85.00
Grunduirea conductelor cu grund de minim de
mp 25.00
plumb intr-un strat
Vopsitorii la instalatii executate cu vopsele de
ulei pe conducte (vopsea alchidica-culoarea mp 29.00
rosu aprins)
Proba de etanseitate la presiune a instalatiei
interioare de hidranti, presiunea de probare 16 ans 125.00
bari.
Indicator de nivel cu sticla pentru indicarea
nivelului apei din rezervorul de incendiu, cu
vizor din sticla prismatica, procurare si
buc 95.00
montare:

Senzori de nivel (Plutitor electric cu comutator


buc 85.00
pt semnalizare preaplin , cablu electric10 m )

Sorb cu ventil de retinere Pn 10, imbinare prin


buc 65.00
cuplaje, Diam. 3".
Racord antivibrant 4". buc 350.00
Rotametru buc 95.00
Clapeta de sens 2" buc 215.00
Clapeta de sens 2.1/2" buc 220.00
Clapeta de sens 3" buc 285.00
Clapeta de sens 4" buc 320.00
Robinet de inchidere 2" buc 165.00
Robinet de inchidere 2.1/2" buc 185.00
Robinet de inchidere 3" buc 215.00
Robinet de inchidere 4" buc 320.00
Filtru de particule 2,1/2" buc 215.00
Robinet cu plutitor alimentare rezervor incendiu
buc 125.00
1,1/2"
Robinete de golire Dn25 si Pn16 buc 45.00
Robinet de golire cu sfera si portfurtun 1" buc 95.00
Manometru, PN 0-25 bar, Racord ½. buc 145.00
Vana de inchidere cu servo-motor, Diam. 1.1/2"
pentru alimentare bazin incendiu, inclusiv buc 450.00
cabluri de alimentare,flanse
Presostat buc 95.00
Stut aerisire Dn 4" buc 215.00
Cupla rapida pomperi tip A - Dn 100 buc 220.00
Palnie preaplin Dn 150 buc 320.00
Conducte din teava de otel neagra pentru
constructii, sudata longitudinala, imbinate prin
sudura oxiacetilenica inclusiv fitingurile ml 21.00
necesare, ¯ 1/2 “ (Æ 21,25x2,75mm). (cot,
fitinguri, reductii etc)
Conducte din teava de otel neagra pentru
constructii, sudata longitudinala, imbinate prin
sudura oxiacetilenica inclusiv fitingurile ml 28.00
necesare, ¯ 3/4 “ (Æ 26,75x2,75mm). (cot,
fitinguri, reductii etc)
Conducte din teava de otel neagra pentru
constructii, sudata longitudinala, imbinate prin
sudura oxiacetilenica inclusiv fitingurile ml 32.00
necesare, ¯ 2 “ (Æ 57x3,5mm). (cot, fitinguri,
reductii etc)
Conducte din teava de otel neagra pentru
constructii, sudata longitudinala, imbinate prin
sudura oxiacetilenica inclusiv fitingurile ml 35.00
necesare, ¯ 2.1/2 “ (Æ 75.5x3,75mm). (cot,
fitinguri, reductii etc)
Conducte din teava de otel neagra pentru
constructii, sudata longitudinala, imbinate prin
sudura oxiacetilenica inclusiv fitingurile ml 55.00
necesare, ¯ 3 “ (Æ 88,9x4,05mm). (cot,
fitinguri, reductii etc)
Confectionarea si montarea pieselor de trecere
buc 35.00
prin plansee, D=65 mm
Idem, D=80 mm buc 45.00
Confectionarea si montarea pieselor de trecere
buc 55.00
prin zid, D=65 mm
Idem, D=80 mm buc 65.00
Bratara pentru fixare conducte, Æ 1/2” buc 12.00
Bratara pentru fixare conducte, Æ 3/4” buc 14.00
Bratara pentru fixare conducte, Æ 2” buc 16.00
Bratara pentru fixare conducte, Æ 2.1/2” buc 18.00
Bratara pentru fixare conducte, Æ 3” buc 21.00
Suporti pentru sustinere conducte, greut pana
kg 12.00
la 2 Kg
Robinet de trecere cu mufe, ventil sferic, FI x
buc 65.00
FI, cu racord olandez, Pn 16 bari,  1/2 “.
Robinet de trecere cu mufe, ventil sferic, FI x
buc 125.00
FI, cu racord olandez, Pn 16 bari,  2 “.
Filtru cu site, Ø 2’’ buc 185.00
Reductor de presiune (cu manometru) Ø 2’’ buc 195.00
Hidrant de incendiu interior tip SR EN 671-2,
complet echipat, montat aparent sau in nisa: buc 650.00
(cutie)
Manometru 0-16 bari cu robinet de control buc 125.00
Robinet de golire Ø3/4" buc 95.00
Dezaerator automat cu valva de izolare, Æ ½”
buc 85.00
(incl. 10% rezerve)

PRETURI ECHIPAMENTE

DOTARI ARHITECTURA
Birou din pal melaminat lavabil si rezistent la
zgarieturi, margini rotunjite cu protectie ABS,
dimensiuni recomandate, 120 cm (lungime) x buc. 450.00
60 cm (latime) x 75 cm (inaltime) - birouri
administrativ, fisier medical

Scaune de birou reglabile pe inaltime (cilindru


cu gaz),, baza mobila din plastic, diametru
baza mediu, 60 cm, inaltime 94 - 112 cm,
latime medie 55 cm, adancime sezut medie 45 buc. 215.00
cm, inaltime sezut 47 - 60 cm
- scaune birouri administrativ, fisier medical

Televizor LCD buc. 1,250.00


Calculator + tastatura + mouse + monitor LCD buc. 3,650.00
Server+ monitor buc. 2,150.00
Switch 24 porturi buc. 950.00
Imprimanta laser cu scanner si copiator buc. 1,450.00
Videoproiector buc. 650.00
Ecran proiectie buc. 1,450.00
DVD player buc. 350.00
Fiset metalic pentru birouri buc. 850.00
Sistem supraveghere video buc. 950.00
Sistem alarma buc. 1,250.00
Cuiere perete buc. 350.00
Masini de spalat - spalatorie buc. 2,150.00
Dulap - spalatorie buc. 650.00
Fridiger - oficiu buc. 950.00
Cos de gunoi de plastic capacitate minima 14
buc. 85.00
litri.
Drapele UE, Romania buc. 25.00
Dulap usi de sticla buc. 650.00
Trusa de prim ajutor dotata cu accesorii si
consumabile de prima necesitate prevazuta cu
suport pentru prinderea in perete, dimensiuni buc. 215.00
255 mm (lungime) x 240 mm (latime) x 123 mm
(inaltime).
Suport din plastic perie WC cu perie WC buc. 65.00
Dispenser (suport) prosoape din hartie buc. 45.00

Dispenser (suport) pentru sulul de hartie


igienica din ABS cu sistem de inchidere,
buc. 65.00
dimensiuni recomandate, 34 x 32 x 14 cm,
capacitatea diametrala a sulului maxim 27,5 cm

Oglinda de perete cu rama din plastic alb,


dimensiuni recomandate, 50 cm (latime) x 100 buc. 215.00
cm (inaltime)
Uscator maini buc. 245.00
Stingator incendiu buc. 125.00
Masa cu 4 scaune pentru oficiu buc. 350.00
Pat pentru consultatii buc. 640.00
Birou medic buc. 1,350.00
Scaun medic buc. 1,950.00
Dulap vestiare buc. 950.00
Banca vestiare buc. 635.00
Scaun sala de asteptare buc. 95.00
Autoclav (pt Sterilizare) buc. 19,650.00
Pupinel (pt Sterilizare) buc. 745.00
Dulapuri pt depozitat materiale (pt Sterilizare) buc. 1,250.00
Baie cu ultrasunete (pt Sterilizare) buc. 3,450.00
Masina de lipit folii (pt Sterilizare) buc. 5,250.00

Unit dentar (scaunul)-cu


turbina,contraunghi,piesa dreapta,detrartror(cu buc. 28,650.00
fibra optica),lampa fotopolimerizare

Masuta suport (cu prelungitor de priza) buc. 650.00


Birou din pal melaminat lavabil si rezistent la
zgarieturi, margini rotunjite cu protectie ABS,
buc. 450.00
dimensiuni recomandate, 150 cm (lungime) x
60 cm (latime) x 75 cm (inaltime)
Scaune pentru birou lucru – cadru metal buc. 95.00
Birou, 3 statii de lucru - serviciul de taxe si
buc. 14,650.00
impozite

Scaune de birou reglabile pe inaltime (cilindru


cu gaz), , baza mobila din plastic, diametru
baza mediu, 60 cm, inaltime 94 - 112 cm,
latime medie 55 cm, adancime sezut medie 45 buc. 450.00
cm, inaltime sezut 47 - 60 cm
- scaune birouri taxe si impozite

Scaune de birou reglabile pe inaltime (cilindru


cu gaz), , baza mobila din plastic, diametru
baza mediu, 60 cm, inaltime 94 - 112 cm,
latime medie 55 cm, adancime sezut medie 45 buc. 650.00
cm, inaltime sezut 47 - 60 cm
- scaun primar si viceprimar

Canapea, 3 locuri sala asteptare, birou primar,


buc. 1,950.00
sala taxe si impozite - 200*75cm
imprimanta laser cu scanner buc. 1,450.00
DVD buc. 350.00
copiator buc. 650.00
boxe - sistem sunet - sala sedinte buc. 2,150.00
fiset metalic buc. 650.00
Set doua fotolii si masa de cafea - sala sedinte buc. 1,500.00
Masa sedinte 12 locuri - sala sedinte buc. 2,250.00
Calculator + monitor LCD+ tastatura + mouse buc. 3,650.00
Imprimanta laser+scanner buc. 950.00
Videoproiector+ tv tuner + ecran proiectie buc. 1,150.00
Boxe - sistem sunet 350W buc. 650.00
Microfoane wireless si cablate buc. 350.00
Stative microfoane buc. 215.00
Microfoane lavaliera wireless buc. 185.00
Amplificator cu mixer buc. 295.00
Birou din pal melaminat lavabil si rezistent la
zgarieturi, margini rotunjite cu protectie ABS,
dimensiuni recomandate, 180 cm (lungime) x buc. 465.00
80 cm (latime) x 75 cm (inaltime), pentru 6
locuri
Scaune de birou reglabile pe inaltime (cilindru
cu gaz), baza mediu, 60 cm, inaltime 94 - 112
cm, latime medie 55 cm, adancime sezut
medie 45 cm, inaltime sezut 47 - 60 cm, buc. 145.00
Scaune pentru mese studiu

Corp dulap biblioteca, L=3.75m*l=60cm buc. 465.00


Trusa de prim ajutor dotata cu accesorii si
consumabile de prima necesitate prevazuta cu
suport
buc. 215.00
pentru prinderea in perete, dimensiuni 255 mm
(lungime) x 240 mm (latime) x 123 mm
(inaltime).
Dispenser (suport) pentru sulul de hartie
igienica din ABS cu sistem de inchidere,
dimensiuni buc. 205.00
recomandate, 34 x 32 x 14 cm, capacitatea
diametrala a sulului maxim 27,5 cm
Canapea tip coltar si masa de cafea -
buc. 2,650.00
foayer+sala de lectura
Canapea doua locuri buc. 1,250.00
Masa de cafea buc. 350.00
Fotolii foayer+sala de lectura buc. 450.00
Scaune sala spectacole buc. 85.00
Orga lumini 6 elemente cu microfon incorporat
buc. 375.00
si rata flashurilor luminoase ajustabila 240W

Cortina material textil ignifug, inclusiv sistem de


mp 165.00
prindere si
ECHPAMENTE INSTALATII ELECTRICE
Tablou general - TG (2 circuite trifazate,6
circuite de iluminat; 6 circuite de prize buc 4,650.00
monofazate, 2 rezerve monofazate)
Tablou electric bucatarie - TE (6 circuite de
iluminat; 9 circuite de prize monofazate, 1 buc 2,650.00
rezerva monofazata)
Tablou electric centrala termica - TCT (1 circuit
trifazat, 1 circuit de iluminat; 6 circuite buc 3,150.00
monofazate)
Montare rack de 19 inch 10U echipat cu
buc 350.00
organizatoare de cabluri, ventilator si prize
Patch panel cu 24 porturi RJ45, categoria 6 buc 215.00
Switch cu 24 porturi RJ45, categoria 6 buc 205.00
Tablou general - TG (3 circuite trifazate,6
circuite de iluminat; 9 circuite de prize buc 4,250.00
monofazate, 2 rezerve monofazate)
Tablou electric bucatarie - TE (6 circuite de
iluminat; 12 circuite de prize monofazate, 2 buc 3,950.00
rezerve monofazate)
Montare rack de 19 inch 16U echipat cu
buc 465.00
organizatoare de cabluri, ventilator si prize

Camera de supraveghere de tip dome, IP, PoE,


buc 215.00
video de interior, IR, 30 m, rezolutie 3 MP
Camera de supraveghere de tip bullet IP, PoE,
buc 245.00
video de exterior, IR, 30 m, rezolutie 3 MP

Network recorder digital stand alone cu HDD


(min 6 TB) cu 16 intrari video, conectare IP la buc 985.00
calculator PC
Switch cu 24 porturi RJ45, PoE,categoria 6 buc 145.00
Calculator desktop dotat cu software control
buc 3,250.00
pentru instalatie supraveghere video
Monitor color 32” pentru sistemul de control
buc 1,250.00
pentru instalatia supraveghere video
Tablou electric cu greutate < 150 kg, (UPS
buc 1,050.00
3000 VA)
Tablou general - TG (1 circuit trifazat, 9 circuite
de iluminat; 12 circuite de prize monofazate, 2 buc 7,250.00
rezerve monofazate)
Tablou electric etaj - TE (6 circuite de iluminat;
9 circuite prize monofazate,2 rezerve buc 5,150.00
monofazate)
Tablou electric centrala termica - TCT (1 circuit
de iluminat; 9 circuite monofazate, 2 circuite buc 6,540.00
trifazate)
Tablou electric centrala termica - TDesf (1
buc 4,150.00
circuit trifazat, 4 circuite monofazate)

Instalatie de protectie la lovituri de trasnet, set


complet, raza de protectie 38 m,montat pe buc 9,650.00
catarg de 4 m, inclusiv conductor de coborare

Tablou electric cu greutate < 150 kg, conform


schemei monofilare (TSP- tablou electric statie buc 1,250.00
de pompe)
Buton de incendiu adresabil buc 215.00
Detector de fum si temperatura adresabil buc 345.00
Sirena de interior cu semnalizare vizuala buc 185.00
Sirena de exterior cu semnalizare vizuala buc 225.00
Detector de fum adresabil, inclusiv soclu buc 320.00
Detector de fum si temperatura adresabil,
buc 215.00
inclusiv soclu
Centrala detectie incendiu, minim 4 zone buc 7,250.00
Modul adresabil 2 intrari/4 iesiri buc 125.00
Grup electrogen 50kVA 400V/50 Hz, autonomie
buc. 42,500.00
minim 4h, furnitura completa
ECHIPAMENTE INSTALATII TERMICE
1 Cazan pe combustibil solid (lemne); Q=40 kW buc 6,250.00
2 Vas de expansiune pentru cazan V=100L buc 765.00
3 Puffer V=800l buc 1,250.00
Boiler mixt producere a.c.m. cu 1 serpentina si
4 buc 525.00
electric; V=80l
5 Statie de dedurizare Q=0.6 mc/h buc 2,450.00
Pompa de circulatie agent apa calda 80°C-
6 buc 1,250.00
60°C
7 Tablou electric de forta si automatizare buc 3,150.00
8 Cazan pe combustibil solid (lemne); Q=50 kW buc 7,450.00
Boiler mixt producere a.c.m. cu 1 serpentina si
9 buc 650.00
electric; V=100l
Vas de expansiune inchis cu membrana pentru
10 buc 215.00
boiler V=8l
11 Colector solar 32 tuburi vidate buc 3,950.00
Boiler vertical producere a.c.m. cu 2
12 buc 4,650.00
serpentine; V=500l
Vas de expansiune inchis cu membrana solar
13 buc 245.00
V=20L; 6 bari;
Vas de expansiune inchis cu membrana pentru
14 buc 205.00
boiler V=15l
Grup de pompare cu unitate control sistem
15 buc 2,150.00
panouri solare
Distribuitor/colector complet echipat, izolat, cu
16 buc 420.00
3 racorduri,
Distribuitor/colector complet echipat, izolat, cu
17 buc 645.00
8 racorduri,
Distribuitor/colector complet echipat, izolat, cu
18 buc 750.00
9 racorduri,
Distribuitor/colector complet echipat, izolat, cu
19 buc 850.00
10 racorduri,
Unitate interioara si exterioara, sistem
20 climatizare tip split inverter, in sistem pompa de buc 1,250.00
caldura 6000 BTU
Unitate interioara si exterioara, sistem
21 climatizare tip split inverter, in sistem pompa de buc 1,650.00
caldura 9000 BTU
Unitate interioara si exterioara, sistem
22 climatizare tip split inverter, in sistem pompa de buc 2,150.00
caldura 12000 BTU
23 Grup de umplere si incarcare pre-reglabil buc 65.00
Convector de pardoseala cu emisie de caldura
26 prin convectie naturala, complet echipat buc 865.00
L=2000 m (Q=315W)
Convector de pardoseala cu emisie de caldura
27 prin convectie naturala, complet echipat buc 925.00
L=2400 m (Q=401W)
Convector de pardoseala cu emisie de caldura
28 prin convectie naturala, complet echipat buc 1,040.00
L=2600 m (Q=480W)
Unitate interioara si exterioara, sistem
29 climatizare tip split inverter, in sistem pompa de buc 3,250.00
caldura 18000 BTU
30 Cazan mural electric Q=24 kW buc 3,250.00
31 Boiler electric cu montaj pe perete; V=50l buc 425.00
Cazan de pardoseala, combustibil lemne,
32 putere termica = 105 kW, inclusiv tablou de buc 14,650.00
automatizare
Vas de expansiune inchis cu membrana pentru
33 buc 965.00
cazan 105 kW, V=150 L
Boiler vertical producere a.c.m. tank in tank
34 buc 8,650.00
55°C; V=1000 l
Vas de expansiune inchis cu membrana pentru
35 buc 365.00
boiler ACM 55°C; V=35L
36 Puffer; V=2000 L buc 5,150.00
37 Pompa de circulatie cazan 105 kW; 80°C-60°C buc 1,450.00
Pompa de circulatie agent apa calda 80°C-
38 buc 1,650.00
60°C pentru circuit cazan 105 kW-Puffer
Pompa de circulatie agent apa calda 80°C-
39 buc 1,850.00
60°C pentru circuit puffer-D/C
Pompa de circulatie agent apa calda 80°C-
40 buc 1,950.00
60°C pentru circuit parter
Pompa de circulatie agent apa calda 80°C-
41 buc 2,150.00
60°C pentru circuit etaj
Pompa de circulatie agent apa calda 80°C-
42 60°C pentru circuit preparare apa calda buc 2,250.00
menajera boiler
43 Vana cu 3 cai automatizata Kvs=2,5 dn15 buc 210.00
44 Vana cu 3 cai automatizata Kvs=4,0 dn20 buc 265.00
45 Vana cu 3 cai automatizata Kvs=6,3 dn25 buc 345.00
Unitate exterioara, inverter sistem multisplit 10
46 buc 9,650.00
kW
Unitate interioara de perete cu inverter Qr=4.7
47 buc 2,650.00
kW, Qi=5.5 kW
48 Ventilator de desfumare L=18000 m3/h buc 9,650.00
49 Centrala tratare aer L=8500 m3/h buc 9,850.00
50 Colector solar 30 tuburi vidate buc 26,500.00
Vas de expansiune inchis solar cu membrana;
51 buc 345.00
V=35 L
52 Statie de dedurizare Q=0.6 m3/h buc 3,650.00
ECHIPAMENTE SANITARE
11 USCATOR DE MAINI ELECTRIC, P=1800 W buc 650.00
Pompa submersibila de drenaj + flotor , Debit
12 buc 1,250.00
(mc/h): 10 , Hpompare 7-10m,
13 Stingator cu pulbere 6 KG - P6 buc 125.00
14 Pichet Incendiu PSI buc 585.00
Grup pompare hidranti exteriori format din 2
pompa activa si una de rezerva, avand:
15 - Debit Q=36 mc/h buc 16,500.00
- Inaltime de pompare H=30 mCA.,
Inclusiv panou automatizare si control.
Recipient de hidrofor sub presiune, V=500L
16 buc 1,450.00
Pn10 Bar
"Grup pompare hidranti interiori format din 2
pompa activa si una de rezerva, avand:
- Debit Q=15,12 mc/h
17 - Inaltime de pompare H=30 mCA., buc 12,200.00
Inclusiv panou automatizare si control." buc
1,00

Rezervor hidranti exteriori SI EXTERIORI din


18 beton, ingropat 70 mc + spatiu tehnic avand buc 14,650.00
dimensiunile 10600x4400x2500
Pompa submersibila de drenaj +mmflotor , Debit
(mc/h): 10 , Hpompare 7-10m,
19 buc 1,650.00
Standard de cost HG nr.363/2010 │SCOST-02/MDRT

Indice de pret Ianuarie 2010 -septembrie


Curs lei/eur

Standard de cost
Deviz Standard de cost
Nr. Crt. Denumire Capitol actualizat
- lei/ mp (Acd) -
Investitia de baza - cost unitar,
1 2,400 2,251 2,637
din care:
2 Constructii si instalatii: C+I 1,828 1,617 1,894
OST-02/MDRT

pret Ianuarie 2010 -septembrie 2017 117.13%


Curs lei/euro cf. Standard de cost 1 euro = 4.54

Standard de cost
Deviz Standard de cost
actualizat
- euro/ mp (Acd) -
528 536 580
402 385 417
Nr. Pret unitar
Descriere U.M. Cantitate
Crt. - lei -
Drum Sichevita L = 1,261.00
1. TERASAMENTE
1 Sapatura in teren natural mc 3,888.00 Err:504
2. STRUCTURA RUTIERA
Pregatirea patului drumului in vederea realizarii
1 mp 6,515.00 Err:504
stratului de fundatie
2 Strat de forma din balast 10 cm mc 651.50 Err:504
3 Strat de fundatie inferior din balast de 25 cm mc 1,628.75 Err:504
4 Strat de piatra sparta de 15 cm mc 977.25 Err:504
5 Strat de legatura BA 16 leg 50/70(BAD20) 6cm to 926.43 Err:504
6 Strat de uzura BA 20 rul 50/70(BAR16) de 4 cm mp 6,515.00 Err:504
3. SCURGEREA APELOR
1 Sant de beton ml 2,522.00 Err:504
2 Podete tubulare tip PREMO D=600, L=5m buc 7.00 Err:504
3 Podete tubulare tip PREMO D=300 (acces la propr.) buc 7.00 Err:504
4 Podet dalat tip C3, L= 8.00m buc 1.00 Err:504
4. SIGURANTA CIRCULATIEI
1 Semnalizare orizontala km 1.26 Err:504
2 Semnalizare verticala buc 16.00 Err:504
TOTAL STRADA 1
Valoare
- lei -
-
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504

Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Nr. Pret unitar
Descriere U.M. Cantitate
Crt. - lei -
Str. Nr 2, FATA IZVORULUI L= 2,020.00
1. TERASAMENTE
1 Sapatura in teren natural mc 4,175.00 Err:504
2. STRUCTURA RUTIERA
Pregatirea patului drumului in vederea realizarii
1 mp 8,350.00 Err:504
stratului de fundatie
2 Strat de forma din balast 10 cm mc 835.00 Err:504
3 Strat de fundatie inferior din balast de 25 cm mc 2,087.50 Err:504
4 Strat de piatra sparta de 15 cm mc 1,252.50 Err:504
5 Acostamente din balast de 15 cm mc 154.50 Err:504
6 Strat de legatura BA 16 leg 50/70(BAD20) 6cm to 1,187.37 Err:504
7 Strat de uzura BA 20 rul 50/70(BAR16) de 4 cm mp 8,350.00 Err:504
3. SCURGEREA APELOR
1 Rigola carosabila cu capac ml 2,020.00 Err:504
2 Podete tubulare tip PREMO D=600, L=5m buc 8.00 Err:504
4. SIGURANTA CIRCULATIEI
1 Semnalizare orizontala km 2.02 Err:504
2 Semnalizare verticala buc 30.00 Err:504
3 Parapet metalic deformabil tip H3 ml 1,020.00 Err:504
4 Parapet metalic deformabil tip H1 ml 128.00 Err:504
5. CONSOLIDARI
Zid de sprijin tip L, armatura 310 kg, beton 12.6 mc,
1 ml 750.00 Err:504
pe un tronson de 6m
TOTAL STRADA 2
Valoare
- lei -
-
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504

Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504

Err:504
Nr. Pret unitar
Descriere U.M. Cantitate
Crt. - lei -

Str. Nr 3, Valea Rachitei - Culmea Sichevitei - AX


1+ AX 2 L total = 1,929.00
1. TERASAMENTE
1 Sapatura in teren natural mc 3,948.00 Err:504
2. STRUCTURA RUTIERA
Pregatirea patului drumului in vederea realizarii
1 mp 7,896.00 Err:504
stratului de fundatie
2 Strat de forma din balast 10 cm mc 789.60 Err:504
3 Strat de fundatie inferior din balast de 25 cm mc 1,974.00 Err:504
4 Strat de piatra sparta de 15 cm mc 1,184.40 Err:504
5 Acostamente din balast de 15 cm mc 144.68 Err:504
6 Strat de legatura BA 16 leg 50/70(BAD20) 6cm to 1,122.81 Err:504
7 Strat de uzura BA 20 rul 50/70(BAR16) de 4 cm mp 7,896.00 Err:504
3. SCURGEREA APELOR
1 Rigola carosabila cu capac ml 1,929.00 Err:504
2 Podete tubulare tip PREMO D=600, L=5m buc 9.00 Err:504
3 Podet dalat existent la km 1+290, pe Ax 2 buc 1.00 Err:504
4. SIGURANTA CIRCULATIEI
1 Semnalizare orizontala km 1.93 Err:504
2 Semnalizare verticala buc 38.00 Err:504
3 Parapet metalic deformabil tip H3 ml 1,629.00 Err:504
4 Parapet metalic deformabil tip H1 ml 160.00 Err:504
5. CONSOLIDARI
Zid de sprijin tip L, armatura 310 kg, beton 12.6 mc,
1 ml 800.00 Err:504
pe un tronson de 6m
TOTAL STRADA 3
Valoare
- lei -

Err:504
Err:504
Err:504
Err:504

Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504

Err:504
Nr. Pret unitar
Descriere U.M. Cantitate
Crt. - lei -
Str. Nr 4, Valea Rachitei - Rachita - AX 1+ AX 2+
AX 3 L total = 3,159.00
1. TERASAMENTE
1 Sapatura in teren natural mc 6,543.00 Err:504
2. STRUCTURA RUTIERA
Pregatirea patului drumului in vederea realizarii
1 mp 13,086.00 Err:504
stratului de fundatie
2 Strat de forma din balast 10 cm mc 1,308.60 Err:504
3 Strat de fundatie inferior din balast de 25 cm mc 3,271.50 Err:504
4 Strat de piatra sparta de 15 cm mc 1,962.90 Err:504
5 Acostamente din balast de 15 cm mc 239.18 Err:504
6 Strat de legatura BA 16 leg 50/70(BAD20) 6cm to 1,860.83 Err:504
7 Strat de uzura BA 20 rul 50/70(BAR16) de 4 cm mp 13,086.00 Err:504
3. SCURGEREA APELOR
1 Rigola carosabila cu capac ml 3,159.00 Err:504
2 Podete tubulare tip PREMO D=600, L=5m buc 16.00 Err:504
3 Podet dalat existent la km 0+005, pe Ax 1 buc 1.00 Err:504
4. SIGURANTA CIRCULATIEI
1 Semnalizare orizontala km 3.16 Err:504
2 Semnalizare verticala buc 51.00 Err:504
3 Parapet metalic deformabil tip H3 ml 1,323.00 Err:504
4 Parapet metalic deformabil tip H1 ml 256.00 Err:504
TOTAL STRADA 4
Valoare
- lei -

-
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504

Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Nr. Pret unitar
Descriere U.M. Cantitate
Crt. - lei -

Str. Nr 5, RACHITA URZICARI, AX 1 + AX 2 L total = 2,327.00


1. TERASAMENTE
1 Sapatura in teren natural mc 4,610.50 Err:504
2. STRUCTURA RUTIERA
Pregatirea patului drumului in vederea realizarii
1 mp 6,515.00 Err:504
stratului de fundatie
2 Strat de forma din balast 10 cm mc 651.50 Err:504
3 Strat de fundatie inferior din balast de 25 cm mc 1,628.75 Err:504
4 Strat de piatra sparta de 15 cm mc 691.58 Err:504
5 Acostamente din balast de 15 cm mc 174.53 Err:504
6 Strat de legatura BA 16 leg 50/70(BAD20) 6cm to 926.43 Err:504
7 Strat de uzura BA 20 rul 50/70(BAR16) de 4 cm mp 6,515.00 Err:504
3. SCURGEREA APELOR
1 Rigola carosabila cu capac ml 2,327.00 Err:504
2 Podete tubulare tip PREMO D=600, L=5m buc 10.00 Err:504
4. SIGURANTA CIRCULATIEI
1 Semnalizare orizontala km 2.33 Err:504
2 Semnalizare verticala buc 35.00 Err:504
3 Parapet metalic deformabil tip H3 ml 900.00 Err:504
4 Parapet metalic deformabil tip H1 ml 160.00 Err:504
TOTAL STRADA 5
Valoare
- lei -

-
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504

Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504