Sunteți pe pagina 1din 3

CONTINUT CADRU

In conformitate cu actualizarea Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de


constructii, modificata si completata prin OUG nr. 214 din 04.12.2008 si OUG nr. 288 din 30.12.2008, ce
va intra in vigoare din data de 14.02.2009, va comunicam continutul cadru al documentatiilor necesare
obtinerii certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire .
Precizam ca se inregistreaza doar documentatiile care vor respecta ordinea actelor mai jos
mentionate iar aranjarea documentatiei se recomanda a fi in responsabilitatea sefului de proiect .

Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se depune şi se înregistrează


la autoritatea administraţiei publice locale competente numai dacă solicitantul prezintă toate documentele
necesare, conform legii . In cazul in care documentatia tehnica DT (parte componenta a documentatiei
pentru obtinerea autorizatiei de construire)nu respecta legislatia in vigoare (cod civil, etc) aceasta se restituie
solicitantului in termen de 5 zile de la data inregistrarii, cu mentionarea in scris a elementelor necesare in
vederea completarii acesteia.”

1. Documente necesare emiterii CERTIFICATULUI DE URBANISM :


- cerere tip;
- act de proprietate al imobilului teren si/sau constructii, in copie (conf.Anexa 1.a);
- fisa cadastrala si extrasul de carte funciara, actualizate ;
- memoriu justificativ (conform Anexa 1.b);
- plan de incadrare in zona
- plan de situatie – scara 1/200; 1/500 (sau 1/100, 1/1000, 1/2000 – dupa caz )
- fotografii

2. Documente necesare emiterii AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE:


- cerere tip cu toate anexele completate;
- opis documentatie (semnat de arhitect);
- act de proprietate in copie legalizata a imobilului teren si /sau constructii (conform Anexa 1.a);
- contract de inchiriere in copie (contract de concesiune; contract de comodat ), unde este cazul;
- dovada O.A.R. in original;
- copie Certificat de urbanism si plan anexa ;
- acordul vecinilor in forma autentica (acord notarial in original)unde este cazul (conform Anexa
1.d);
- actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului;
- avizele si acordurile in original (in exemplarul beneficiarului)si in copie (in exemplarul Primariei),
stabilite prin certificatul de urbanism, insotite de planurile anexa, privind utilitatile si infrastructura
(conform Anexa 1.e);

Documentatia tehnica – D.T.


a. Piese scrise:
- lista de semnaturi proiectanti;
- memoriu justificativ arhitectura (conform Anexa 1.b);
- studio geotehnic, unde este cazul
- deviz lucrari (pentru lucrari ce nu se incadreaza in H.C.L.M.); calcul moloz (unde este cazul)
- memoriu justificativ rezistenta
- memorii pentru instalatii si scheme anexe;

b. Piese desenate:
- plan de incadrare in zona - emis de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara;
- plan de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei - vizat de O.C.P.I. (conform Anexa 1.c)
- planuri de arhitectura - scara 1/ 50, 1 / 100, dupa cum urmeaza: plan niveluri, plan acoperis,
sectiuni caracteristice, planuri fatade color cu mentionarea materialelor si finisajelor folosite;
- plan parcari (cote, raze de giratie, simulare circulatie), unde este cazul;
- desfasurare front stradal existent/propus, unde este cazul;
- simulare tridimensionala (perspectiva la nivelul ochiului);
- planuri de structura: - planuri fundatii - scara 1 / 50, 1 / 100
- detalii
- planuri subzidiri (unde este cazul).
* se prezinta proiectul de structura complet pentru constructiile
cu mai multe subsoluri si cel putin 10 niveluri

ANEXE

1.a actul de proprietate poate fi : titlu de proprietate; contract de vanzare -cumparare; certificat de
mostenitor; sentinta civila.

1.b memoriul va contine: descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de
construcţii, făcându-se referiri la: amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor, date şi indici care
caracterizează investiţia proiectată, cuprinşi în anexa la cererea pentru autorizare:
- suprafeţele – construită desfăşurată, construită la sol şi utilă;
- înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri;
- volumul construcţiilor;
- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;
- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

1.c planul de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei va cuprinde:


- plan cu reprezentarea reliefului, intocmit in sistemul de Proiectie Stereografic 1970, la scara
1/2000, 1/1000, 1/500, 1/200 sau 1/100, dupa caz, vizat de Oficiul de cadastru si publicitate
imobiliara, pe care se vor reprezenta: imobilul, identificat prin numar cadastral, pentru care a fost
emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinate pentru
suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si inaltimea la coama a calcanelor limitrofe,
precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare;
- amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi;
- cotele constructiilor proiectate si mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele  0,00; cote de nivel;
distante de amplasare; anexe; cotele trotuarelor; aleilor, platformelor si altele asemenea);
- denumirea si destinatiile fiecarui corp de constructie;
- sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;
- accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute;
- planul parcelelor al tarlalei in cazul imobilelor neimprejmuite care fac obiectul legilor de restituire
a proprietatii;

1.d acordul vecinilor


- pentru constructiile noi, amplasate adiacent c-tiilor existente sau in imediata lor vecinatate numai
daca sunt necesare a se lua masuri de protejare a acestora
- pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei
- pentru amplasarea de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate (unde este cazul);

1.e avize si acorduri privind utilitatile publice urbane si infrastructura :


- alimentare cu apa si canalizare (R.A.J.A.);
- alimentare cu energie electrica (ELECTRICA);
- gaze naturale (CONGAZ);
- alimentare cu energie termica (R.A.D.E.T);
- telefonizare (ROMTELECOM);
- TERMOELECTRICA;
- TRANSELECTRICA;
avize si acorduri privind :
- securitatea la incendiu (INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA);
- AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA;
- protectia civila;
- sanatatea populatiei (INSPECTORATUL PENTRU SANATATE PUBLICA);

avize / acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale
acestora institutii :
- DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA, CULTE SI PATRIMONIU CULTURAL
NATIONAL - Muzeu;
- INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII,
- MINISTERUL DEZVOLTARII LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR,
- AGENTIA NATIONALA APELE ROMANE,
- STATUL MAJOR GENERAL,
- CADASTRU P.M.C., altele dupa caz
alte avize / acorduri:
- ACORD PROIECTANT INITIAL;
- ACORD NOTARIAL;
- ACORD BANCA;
- ACORD COINDIVIZARI;
- ACORD VECINI LIMITROFI; altele dupa caz.
- COPIE A.D.
- COPIE H.C.L.M. +PLAN ANEXA
studii de specialitate:
- studiu de insorire
- studiu de circulatie;
- simulare tridimensionala;
- desfasurare front stradal, altele dupa caz.

1.f verificatori conform Legii 10 modificata :


A - rezistenta si stabilitate,
B - securitate la incendiu,
C - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului,
D - siguranta in exploatare,
E - protectia impotriva zgomotului,
F - izolatie termica si economie de energie , dupa caz;