Sunteți pe pagina 1din 25
mn mma Evert Lay Mico ereACvauutl Me a UG Manualul intreprinzitorului ee ea us F - a Hi 7 3 - OC network twentyone Network TwentyOne Manualul intreprinzatorului Cuprins Partea | Porirea corect’ facalizare Network TwentyOne atta strum 0 echips Programal tu pentru succes - eee Bun venitt omsideri stato decile de arma buyer pineal aul Away de Vz Maretiog oda, o deci exclenl dea beneeia de stem de pin cae Network TrenOne. opel acetal Facet al Tneprinoa te Spent concep, aie hai dentate de ite ud ae atrepino Pig Sra nay cu coe mal bua ea a Ji Nan Dorn a nla evoke d penal nein in Siopev i cian props ere id experi con Pe clips Io crea combos exper ijlepinen a ate oe co al vlog Kr Ava Network Tene pat oer cle mal acta concep pe cre ‘ile fw in dovokre beri ae A Dec de afc in sero so ov pea de ce da Da gl cx Sree lop 0h eco peau 3 ange solo dak repel ive sk phi pincpe ana sip af dj pe drm cel Ince, inate edi eprint nearest pes ‘way il fren cle al bug posed ae po mada pe cae ps sind ft ce incre De acme, Amey i vgs pba Mah de Vin sa proganelr sale de compersare unk, recompense finance pera ‘fone ak Anaya ret anu programe de peice uc ste ‘Slat mt despre gamle dept i fers ior eer de eo In pl, Neoork eae fern vale stem de ee opm Ace resnesplnenie profess i rd tht israel erie, drole de ‘al reprint de sues, pe car po on vant ec des porn eu pas mil sa reo alacere mare tna epede ps ‘eine nn cot ln stable lr Ce dort adi Cd re cl Ica i-inr pla de ste pur pear ‘ie Sai eid acest yaks nares cu aunt ace Hc lnc a so In apni Reine porate asin xe wn pro’ (amet itn vor mal delve use ic de apes coe alle. "Wal wn apues ees eles cel abun spun. Ha en see . eee Pornirea afaceri tale © vom face impreuns pas cu pas. Poti avansa eit de repede sau fe ince’ dotesti, Pe masur ce inveti mai mult despre produse si despre afacere, pe iisuri ce cdstigi incredere si sigurant, Hi pot ajusta obiectvele si nivell de activtate Jn mod corespunzitor. Citeva lucrurl importante de retin tun bun elev Principle 51 informayile cuprinse in acest manual, precum si in materialele Amway, sunt create pentru a te ajuta si eviti“greseli” des intalnite in aceastt afacere si pentru a-i asigura cel mai bun start posbil. Te Sfatuims te consult cu indrumstorultiusicu Departamentul Relat cu Client al companiei Amway pe masura ce ascul si citesti, penta te asigura ai cele mai bune rezultate in raport cu timpul investi 2. Cunoaste produsele Vel doti si te familarizezi cu toate produsele pe care le vei folos si recomanda in aceasts afacere. Din moment ce Sinatatea si Frumusejea reprezintd o parte substantial. a ame’ de produse sours important de profit teincuraim Si obti cat mai multe informa: despre gamele de produse de sunatate s frumusete si si devil tu insti un utilizator al acestor produse. Prin partciparea la programele speciale de vaining pentru produse oferite de Amway 5 linia ta de indrumare, i poi mbogi in mod semnificaiv cunostinele 3. Implici-te ‘Network TwentyOne sau linia ascendenti de indrumare Wi fer diferite tipuri de intalni, Seminars de Construite a Afaceri (Business Building Seminae / BBS) si Weekend Seminar VES) penteu ai sport cunertinele 5 increderea, Construeste-io buna reputatie ‘Asigurite cai cit Poitcile de Afaceri Amway pentru af ‘sigur ci fi pofiajuta pe toi Inteprinzatori Privat Autorzat ‘Amway 54 prezinte imaginea si reputatia corecté pe piata local. Reputatia ta si cea a companiei Amway sunt unul si acelasilucr 5, Pistreaza simplitatea Aceasta este 0 afaceresimplS, dar acest aspect nu este att de evident” pe ct pare. inainteaza pas cu pas, dar ai incredere in consilierea si ndrumarea celor care au parcurs acest drum 6. DezvoltS o strategie incd dela inceput, te vom ajuta sit creezi o strategie si un plan de actiune” care sa sprijinelegitura ta cu Armway si cu produsele, De asemenea, te vom aja sii stabilesto list ‘i “prospect” pentru produse si/sau oportunitatea de afacer Si te-vom invita cum 88 prezingifiecSeuia potenfialul afaceri inte-un mod eat mai eficient, 7, Stabilestefeluri . Te: incurajim s8 visezi si si ii stables jeluri, “Incoto te in "Cand dorest si ajungi acolo?” *Careeste cea mai hun’ strategie pentru succes? 8. Gandeste prin prisma duplicari Retine ci nu doar cee ce “functioneazs” este important, ci ceea ce este usor “duplicabil”, Sistemul Suport de Educatie Network TwentyOne este creat si fe simplu si duplicabil Pot so faci situ. Trebuie doar sa ai incredere in tine. ECHIPA TA DE SPRIJ Amway este sursa ta pentru cea mai buns Oportunitate de Afacere din lume. Datorté gamei de produse si planului de afaceti, cu tof putem deveni proprietari si beneficia de recompensele oferite de aceasta afacere, Studia literatura si storia companiei Amway oferte in Seturile de Pocnie | si 2 Amway. Studiaza Politcile de Afaceri Amway. Exist tre acivitsti de baza care aduc economii $i profit. consumator 100% al produselor, vinzarea produselor 41 Sprijinireaaltor cameni 53 faci acelasi lucru, Pe misurd ce construesti echipe de oameni insult si increzitori care recomands produsele, sin acelai timp recamanz! situ produsel i, recompensele pe cate le vei abtine crese. Amway se ocupi de distibutia si administaea produselor, astiel incat tu ste concentrezi pe dezvoltarea si pregitrea afaceri tale. O ‘companie cu peste 40 de ani de experient, un lider in industvia de profil, produse de clasi mondial, un plan de afaceri profitabil, 0 ‘eputajie solids, imindere glabals, avind la bazi valoarea, putere financiard~ aceasta este compania care te spring 2. Network TwentyOne Special creat pentru a oferi asistent. Intreprinzitrilor a tine Network TwentyOne este un sistem de educatie si dezvoltare a afaceri. Independent de corporatia Amway, Network TwentyOne ‘combing experienta 5 infelepeiunea a sute de Itreprinzs ls si duplicabils de dezvoltare a afaceti, si ofera acces la numeroase resurse de pregiticesuplimentar resuselor ‘de pregitire disponibile la Amway, Network TwentyOne are birouri in peste 20 de far din Asia, Europa, Arica st America unde ofers materiale de ‘omunicare, abiltti de lider si alte subiecte importante 3. Linia ta de indrumare (Linia ascendenta) Acesta este cel de.al tela element de sprijn pentru tne si est foarte important. Indrumatorul tau Amway este conectat la 0 itreaglinie de persoane care, casi tne, construesc afacerea Uneor, se ala in apropiere, alteor la distant, poate chiar int-0 alts far. Acestia sunt oamenii cei mai intresa in succesul tau, iy vor oferi consiiere, exemplu personal si incurajare, training despre produse si sprijin continuu, predndusiacele tehnici care te pot conduce cilre succes, Ei sunt Parteneri tai intru succes, — am Ce minunat si sli cd esti in afacere PENTRU tine, dar nu est SINGUR! Refine 3 acum ei un proprietar de afacere 5 faci pare dnt-oechip si ‘ocompanie de succes. Ai la dispozite spin darrebuiesi contibuicueneng persevere vitale pens obtinerea Suceesulu. Ai incre in tine simu lisa pe nimen si fre vis PRINCIPHILE NETWORK TWENTYONE 1. Responsabilitate in calitate de proprietari de afacere si membri ai une echipe, wrebuie s4 protejim reputlia alacerit pe c importants fim inter in tot ceea ce facem, Respectarea Paltclorde Afaceri Amway, respectareadreptrilorcelorlalh administrarea banilorcu simul rispunderi si prezentarea de informati reale si corecte despre potential Oportunitai Amway si produse, sunt esentiale penta succesul nostra i Este 0 afacere, nu un joc. Niciodati nu trebuie si sugerim sau Si spunem 8 “vinzarea mu este necesari” penta a avea succes, Daci produsele nu sunt vndute, nu se obfine profit Fducafia este adifionala, Trebuie si relinem ei Network TwentyOne nu este 0 oportnitate de afacer, cio companie de consultants. ce oferd resurse suplimentare,pre si strategii care te pot ajuta, asa cum aut mil de ali innreprinzitor, in construitea une} afaceri Amway mai prospere Consultanfa este opfionals. Toate resuisele educationale [Network TwentyOne reprezintsinstrumente optionae si NU ‘ condite pentru afi Intreprinzitor Privat Autorizat Amway Cind se diseuté despre potential afaceri cu prospect ext imer2sa folositea tehnicilor de indrumare amagitoare Afirmafile despre venituri. Nu prezenta niciodata exagerat venituile 0 efor, Urmeaza indicaylle oferite de catre Corporatia Am $i decir Network TwentyOne in acest sens Fad garanfi, Nici Network TwentyOne si nici Amway nu Wi ponte garanta succesul. Est in alacere pe cont prope si rivelul succesulu tiu depinde de efortul scezultatee tale Religa si politica, Amway si Network TwentyOne nu sunt alate 1a nici o religie sau organizatie politica anume Aceasia este o afacere, iar drepturile si convingerilefiecdrui individ trebuie respectate. Nu folos niciodat’ pozitia de ine ascendenti sau de vorbitor pent ai promova convingerle personae, Tofi oamenii sunt binevenit in aceasta afacere. 2, Profitabiitate In calitate de now lntreprinzitor pe masurd ce jai stabilt felul pentru profit si reteaua ta creste, vei lua decizii cu privie Ia cheltuieli, Anumite cheluieli si investi sunt comune in majoritatea afacerlor clasice: cheltuieli-cu feducaia,chirie,stocuri, publicitate, combustbil si angajal pentru a mentiona doar cateva. in acest tip de afacere, vei observa ch pare din aceste cheltuieli tr recesare, In esenfi, costutle repeezinta investi in tine insu. Seminarile si alte insumente oferte de Amway si Network TwentyOne au 0 valoare foarte mare daci sunt osite into manier’ responsabila si pot oferi mecanisme cate $4 ii permita s8 fil mai eficient si si ji dezvolfi mai pid increderea 5 abilittile ftionale nu sunt Considerim ci ar fi bine si monitorizezi cheltuieile cu atentie, in special la inceput, Ai gia si profit de intl Ooferte de Comporatia Amway. Reprezints o resursa valoroas’ pentru tine ca now Intreprinastor. Consuti-te mai inti cu Tinia ascendentS care i va recomanda unde si cind si paticipi la astiel de training- ur. in refa s dre clieni a, in acelasi timp cu dezvolaren une fefele de Inveprinzitor care acd acelas uct. $8 ‘eprezint una din chelle alacee. Atingeea de nivelur de VP mal mart exe 0 ath sole, Chela cate stabiliate pe termen lung este a1 aut 3p ali fe bine echipa si preg peru ai ie proftabi Este important echilibeul corect inte partea de fndrumare refea si partea de vinzare folosie produse. Invi client si partenerit despre caractersticile si beneficille produselor Refine: cu cit esti mai usor de dupliat si eu cal aio retea mai mare, cu atat mai mare va fi potentialultiu de objinere 2 profituli ‘3. Munca de echipa nul dintte punctele forte ale acested oportunitti de facer; esti in afacere PENTRU tine insuti, dar nu est SINGUR. Atitudini si 0 conduit comune tuturor jut | maximizarea rezultatelor fiecarui_Intreprinzitor de ‘exemplu Edificare Acest cuvint neobisnuit se refers la a pune in valoare oamenil, un concept pulernic intro afacere de refea. Daci vorbesti in mod poztiv despre oamenil din linia ta ascendenti (des, bincinfles ci et nu sunt pedectil, ei apts credibilitate in grupul tau, si asl creste capacitatea lor de a te ajuta. Si opusul este valabil.Partenerii de echipa care vor si reuseasca, se edificd unl pe celilal, nu se ate “autopomova” in mod ficient. Aver nevoie de ajutorulaltor oament vorbese de ru, Nimeni nu se p Loialitate Daca demonstezi loialitate fafa de afacere si de linia ascendents, vei descoperi cA 91 se rispunde cu ‘aceeasi moned, Oamenii din grupultiu vor observa acest Tucr, il vor duplica si vor dezvolta lialitatea faa de tine Loialitatea inseamns foarte mult; acd os tot cau o “oferta ‘mai bund”, oameni vor observa sis-ar putea ca, in cele din ma, prises grup iu pent propa lof ma Respect | respectim si convingenile personale si religioase ale fiecir indivi, deoarece aceasta este 0 oportunitate deschis’ pentru tof. Incercim si fim o organizatie care primeste pe oricine ave un vis si respectam pe angajati Amway st Network TwenlyOne, fa de care ar fi foarte dificil si ne construim fel cum respectim Politcile de Afaceri Amway Firs lini incrucisate (no crossine) Prcocupiriles siuaile intreprinzitoilor care nu fac parte din linia ta descendents fu te privesc pe tine ci sunt responsabilitatealiderului din Tina for ascendents. Am inva, ca organizatie si ca indivi, cu linia noasta de indrumare. Daca facet afirmapi negative Sau acordati consiliere oamenilor din lini paralele, ati putea face ei sau chiar dstruge vitor cuiva in facet Comsiliere lndeumarea individual este una dintze cele mai puternice resurseoferte in acest sistem. Te incur evaluezi. periodic afacerea impreund cu linia ascendents activ. Puteti discuta impreund despre strategi si elu diagrama grupului,evaluarea esecurilor si succesclor si i creaji un plan de actiune. Genul acesta de pregatice costs foarte mult in alte afaceri; aici este gratuit. Strategia de echipi privind adincimea Poti alege si beneficiezi de avantajele strategiei de echipa in construitea refeei tale. Asta inseamna ca la inceput, pe masurd ce inveti lucrurile de bazi, si te concentrezi asupra unei singure echipe sisi stabilesti un model pe care 3 I urmeze sali Vei fi ajutat de persoane din linia ascendent Si vei invita prin observare si pavticipare cum si ai un start rapid si cum $8 ereezi un sistem dupicabil pentru urmatoarele lin descendente pe care le vei consru. Aceasta abordare poate fi pevits ca o comparafieintreo persoand care alege si si ia'0 slujba imediat so alta eare prefer 8 alba mai intai © educate solid’, Timpul alocat educatiei poate intirzia aparitiaproftului, dar se considerd ci recompensele pe termen lung sunt mai mari daca investim timp pentru invita in lo si alegem si pornim rapid constritea refelei, 4. Duplicarea Experienia arati ci orice idee, fle ci are menirea de a dezvolta afaceri sau de a atrage oamenii, at tebui si he recomandata numai daci se poate repeta, Intrebarea nu este ,Va functionaa”, ci, Va functiona s se va duplicay” Pot majotitatea oamenilor si facd ceea ce faci tu? Duplicarea este un principiu vital al Sistemulu Network TwentyOne, Pe misuri ce gruputile se extind si includ partenen care locuiesc la distant de liderii din linia ascendent, te pot bhaza pe casete, CD-ur, ct si alte materiale ale programului Network TwenlyOne pentru ati asigura _consecvenia Datort disponibilitti acestor programe, noiiinteprinzatod din grupul tau vor sti ce sh faci chiar si atunei cand tu nu i prin preajms. Invatasistemal stilizeazS, of de cite or ‘este posibil,.Programele de Pregtire Recomandate” oferite Acestea sunt create pentru multiplicarea si duplicarea informatilor in cadral gpl tu 5. Recunoasterea De-a lungul timpului, sa observat ca aspect important al naturii umane ci: ,ceea ce este recunoscut este deja ficul Pentry Intreprinzitor: realizaile sunt marcate in anumite puncte cheie pe traseul decvoltri afaceri. Pe misuri ce aceste puncte sunt atinse, se ofer recunoastere, Pent unit intreprinzitori, este prima recunoastere publica pe care au primit.o vreodata, Oamenii par si reactioneze mai puteric alunci cind primesc recunoastere si un semn al propriei importante decit atunei cand primese bani. Nu putem tipsr” bani, dar putem ori recunoastere nelimitatd celor Care au rezulate. Fifi unal dine camenii cu rezultate si {sit salle persoane care i faci acelastlucru 6. Edueatia rice profesie necesiti educarea nor abilitji. Poate dura ani de efort sisi coste © grimadi de bani si obj diploma necesard pentru a deveni profesor, inginer, contabil etc Aceasta alacere, ca oricare ata, necesita © atitudine de protesionis. Prin intermediul Programului de Pregitire Recomandat (PPR) pus la dispozitie de Network TwentyOne, Inteprinzitori invat3 cum si devin’ lider, si comunice, sf aplice concepte Malti au sdescopetit cd abilitaile de lider pe care le invaya in aceasts afacete i fac competitivi sin alte domenit al viel lor 7.8chi ce face, echipa Network TwentyOne crede in echilibru in limitele integttaqi st prirtailor noaste 1. Ar tebui <8 existe un echilru ine importanta acordats proituli petermen curs cea acordati preg si educate jn vederea obtinertsuccesulu pe termen lung, Ar tebui si existe un echilibr inte partea de client! produsea afaceri si partea de constuite fea /cameni, Av trebui 8 existe un échilibr ire pomirea de no lini descendentenafacereaa, sauinsrierea de IPA Amway no in echipele ale ca exernphs pentru celal. si timpul petrecut pentru a ajuta oarenii are sunt deja in echip ating’ succesul. Nu are rost si adiugim oameni noi dacs cei care exist deja nu au sucees, ‘au nu misc prods, sau nu sunt conectai la ech b, Ar trebui si existe un echilbru intre partea de afaceri si financiard a vieti tale, si proritile personae sale familie tale, Scopul nosttu este si fi ajutim pe oameni s3 fi dezvolie afacetea si Si isi tealizeze visele, pistrindu-si in acelasi timp, valori puternice si ordine in priritaile personae. Dorim ca tu 84 obtil un succes real si de durata, nu pur si simplu mai mul bani ‘Un detalia important Programul de Pregitire Recomandat (PPR) este un program ‘optional pentru care este necesar sd investest din punct de vedere financiar i care nu hi poate garanta succesul in afacere. ‘Anumite premii si nivele de eecanoastere Network TwentyOne pot fi atinse doar dact esti inregistrat pe acest program Programul PPR Network TwentyOne nu reprezint 0 ceria in ‘ceea ce priveste colaborarea cu compania Amway. Nu este obligatoriu si te inregistrezi pe PPR pentru a primi sprijin din partealiniel tale ascendente sau din part Platine, De asemenea, nu este obligatoru nici penteu a primi oricare dintre ecompensele si recunoastrile din Planul de Vanzari si Marketing Amway. Th sugeam si eumiec! co stevia, corctisicle Potenfaele beneic ale acest program ia inveset i ln in consierare marimes profit dort sa scoputloe tae, BAZE DE CONSTRUCTIE NETWORK TWENTYONE Construiea afacertimplicd anumite activititi de bazi care pot fi repetate si duplicate de tine si linia descendents, cum ar fi senerarea de vinzi prin sewvireaclienior, consum personal sau Tndrumarea altor persoane, Exist materiale disponibile cin difeite surse care te pot ajuta in munca de indrumare si cunoaster produselor. Atat Amway, 3 training-uti de produse, iar Network TwentyOne ofera seminar 2 intervale eegulate de timp, precum si alte materiale care vin in spijnul thu Ceca ce vei citi in continuare reprezintd ,Bazele de constructic Network TwentyOne” tecomandate penta dezvoltarea unei proftaile ‘Persoand Chie Cum si devil Persoan Chel Network TwentyOne ‘+ Att Planul de Marketing de cel putin 8 or in fecae lund 2 sptimanal) + Fil utlizator 100% a produselor Amway * Minin 200 VP personae lunar (10 sau mai mul client pe care si Ti aprovizionez! in mod result + AScut in mod regula Tnegistrrie din PPR de a Network “TwentyOne + Gites in ecare i din-una din cre recomandate Parte la irile Network TwentyOne 5 promoveaz3-le “Fil juctoe de echipconsilindu-te tn mod epulat si asumandks resporsabiltatea fala coral. Nu face crssine Aceste sapie obiceiu te pot ata si devii un bun exempla de dplicat Pantene Perscane Chee pot antl care juts ment ‘chips nit. Creea28 st duplicd cercur de “Persoane Chee” Programul Network TwentyOne Pacesetter + Reaizea28 un rl minim de 100 VP (uz personal in hana respectv Un on nou sponsoriat personal cu min, 100 VP into lund * Tnvgisvenzite pe PPR st ascult castle / CD-uile ecomandat, Recomandim acest program ca im lunar al activitsi $ eld Ureulate solide, duplicable i exempl, Casi Persoand Chee, (el dott ecalific amar ca Pacesetter pe mira ce consid ‘eieaua de Irteprinalter spre rival de Chibul Lideilor smal sus Prezentator 15 Planar Aceasta ete 0 misura a consecvenfe! eforlu. Experinta nea Tnwa el, daca cineva este srios In pivintaatingert niveulut de 2% va dori sis formeze obiceul dea prezentaalacerea si atora dle col pufin 15 oF pe lund (cam de 3-4 pe siptimnd). Acest lr poate include prezentrle ficute pent partenet din linia descendents. Dac efortl depu ete sub acest rtm rezultatele otf ‘molt mai slabe, Fil unol dnt acest oar importa Recomandat) si Seminarille organizate de Network TwentyOn ee a ts PUNCTE DE FOCALIZARE NETWORK TWENTYONE up ani de experienta am descoperit e8 exis mult indicator pe lingi VP, care te pot ajuta si construiesti o afacere structural Ccorect, ce te poate duce la succes si profitbiltate pe termen lung Sistemul Network TwentyOne a implementat 2 nivele-cheie ale peviormanjei cite care Inreprinedtor pot tinde pee drum spre Bonusul de Performanta (21%) ofert de Amway. Be cabal tiderilor Network TwentyOne Acest nivel demonstreazi echipe tale cai capacitatea dea inscrie personal noi intreprinzatori, de a genera van si dea intaduce alte persoane in Sistemul Educational Network TwentyOne. Be clubul tidertor Executivi Network TwentyOne Acest nivel impresionant din Sistemal Educajional este 0 adevirata realizare. Reprezinti un bun fundament de latime, flux puternic de pproduse si un numie semnificativ de Intreprinzitori conectati la Sistemul Educational Network TwentyOne, Aceste premii sunt suplimentare fot de recunoasterile Amway pentru atingerea unui now nivel in drumul citre 21% Dorinta noast’ este si te indrumsim spre dezvoltarea une’ retele stables profitable de Inreprinzitri, echipai corect si educa in ‘ceea ce priveste abilities atitudinea din afacere (CE OFERA NETWORK TWENTYONE Network TwentyOne a fost pomnit in 1989 de Jim si Nancy Dornan pentru a aduce un nivel profesional de educate si sprijin jn afacerea lor international Amway in crestere. Ajunsi atunc la nivelul de Coroans, ctv mult parteneri la nivel de: Smarald Si Diamant, au infles impreuns cu lideri lor necesitatea dea ‘comprima experienta si suecesul acumulate de-a lungul anilor {nt-un pachet duplicabil si usor de predat Pe parcursulultimilor zece ani, Sistemul Network TwentyOne a fost introdus pe diverse piete din lume. in peste 20 de limbi, in ‘mai multe cultui si economii diet, principle au imbunstiit pregititea si proftabiltatea a mii de oameni ca tine. In iecare a Sute de noi Platine, Smaralzi si Diamant utilizeazsisternal pentru asi mi succestl in plus faa de sutele de intlniri Open Plan din lumea Network “TwentyOne, se ofer si urmatoarele: Seminar de construcje a afaceri (Business Building Seminar ~ BBS) Acestea sunt evenimente care dureazi o jumatate de 2 si se ‘organizeazi de sase pind la oud ori pe an. In mod regula toate recunoasterile si recompensele Amway’ si Network TwentyOne sunt evidentiate. Conceptele debaza ale afaceri sunt predate de citre oameni de succes, iar infoematille cu privire la cunoasterea si vinzarea produselor suntimpartisite de citte Intreprinzitori de succes sau de citre expen de la Amway. Esto un loc foarte bun penta cunoaste oameni care cresc, care se afitms, unde poti inva Sistemul si cum ‘1 imbunatatesti profil Seminarii mari (Weekend Semin: Conferina European’ Regional) ‘Acestea sunt evenimentele de ansamblu” in sistemul Network TwentyOne. La fiecare wei sau patru luni, Network TwentyOne organizeaza evenimente importante unde orbiter international impartisesc din secretele succesului lor si ofera viziune si inspiratie. Este o acazie importants de a fi recunoscut in fala unui public larg si de a arata liniei ascendente si proprilui grup cresterea ta in afacere Evenimentele sunt pline de entuziasm, iti aduc cele mai bbune recomandir si informati noi din partea Amway, sicele ‘mai noi tehnici de construire a afacerit din intreaga lume. Stabilesteifeluri in jurul acestor puncte de facalizare Materiale Auxiliare de Afaceri Camembeual familie globale Network TwentyOne, ai acces a ‘0 gams extraordinar de args de materiale profesionale create de citre cei mai de succes oameni din alacere. Propritatea| intelectual care sa acumulat de-a lungul decenilor este foarte valoroasa 51 in mod curent nu este la dispozitia celoe care eu fac parte din sistem. Ca membru al familiei Network TwentyOne, beneliciezi de disponibiltatea partenerilor de 251 mparasiviziunea celor care fac parte din echip Indoiala si confuzia sunt dusmanii nose cet mai mari atune! ind construim o rejea mare si slabili de lntreprinzitori ino maniera echilibrat si previzibls, espectind un set se principii si tehnici de lucru, oferim un mediv sigur si solid in cad eSeuia pot} constru ineredere si momentum, Pundnd aceste principii si tehnici int-un format cum ar fi: inregisteiile audio, cAtile sh alte materiale, punem la dispozitie un medi educational si profesional previzibil care poate ff duplicat, ajutandurte Siti organizezitimpul pe misura ce afacerea ta reste Cineva a nivelu 6 (sa 60) in adincime, sau care este dint-o alt regiune a tirit poate asculta acest inregsteSi si nva de la aceiasi oameni n loc si permitem diluarea informatie pe masurd ce tece de la om la om, noi o mentinem simpli Si consistent. Putem avea cei mai bun profesori din lume (chiar si cei care nu fae parte din linia noastra de indrumace) care lucreazi cu oamenii nostri noi penttu a-i ajuta sk Crease’, chiar si nd nu suntem lings Inspiratia, cunoasterea, lectille de atitudine, abilititile dde-comunicare, sabilirea elurilor, tehnicile de vinzar Construirea increderi in sine si principle; toate vi stau la dlispozite si sunt extrem de importante pe masurs ce lucri impreuna la crearea echipei sa volumului de vinzat (VP), Instuirea. si uneltele sunt folosite de citre timplari, mestesugar, dentist, chirurgi, fermieri si sportvi. Oamenit de afaceri sunt sei profesionist, iar uneltele ne pot ajuta si ne ampliicim performanta, si comunicim cu prespecti ss pregitim membri echipei noastre in cel mai eicient mod. Abordare si strategie sistematicd, cu rezultate dovedite “= Cum #8 facem o list corel de nume si cum 58a exindem Gum s abordim oameni penta prada spent oportntate * Cum st facem intnitea de consoldare sl spunde la fle in vederea obtineri unor rezuatepozitve ‘+ Cum si credm cel mai bun volum 5 proftailitate = Cum si constuim o-echips + Cum 38 comunicdm 1 influent pe cella in beneficial lor * Cum sf sructurim un grup, avind echilibn nte atime 31 adancime + Cums ne stabil flr + Gum si identficim eameni por pentru echipa nostri Gum si gin ca un proprietar + Cum 3 me depsim temerle i neincrederea inno nso i cella + Cum 38 refncepem 3 visi, Peeters es MODELUL PENTRU SUCCES iN 8 PASI Majoritateaactiunilor pe car le intveprindem incep cu un plan de actiune simplu, Modelal penteu succes in 8 plan de actiune simpla pentru construrea echipe! tale 1. Cunoaste-fi visul sau motivafia Clarifies ce anume doresti, De aici incepe tol Fi Persoan’ Cheie Desi e un pas optional, noi credem ch acesla este un angajament de bazi in afacere, creat pentru 0 mai bun’ duplicare si 0 bazi solidi pentru volum, educate si munc3 in tech 3, fntocmirea fisted Serie numele potentialior parten Continu’ si adiugi-nume si nu judeca niciodats oamenii 4, lnvijarea modalitiilor de abordare Studiaz’ flul in care se porneste © conversaie si se stabilese Intlni. Folosesteinstrumentele si tehnicile potevite in acest es 5, Araté plana Prezinti afacerea si altora si_porneste rejelei. 8 planuri pentru Persoans Cheie si 15 planurl penta intlnirea de consolidare Rispunde la inter, recap personalizeazi planul de a Tnnveprinzatori st familiarizeaz’- cu produsele. Ajuts-i ssi lanseze prima comands, incepe completarealisti cu ei, et Evaluarea progresului Comunicd si alcituiesteo strategie impreund cu indrumstorul tu, stabileste scopurile si un plan de actiune. Consultite Periodic cu linia de indrumare pentru a evalua progresul 8, Repetarea pasilor Repeti modlelul; inv duplicae aplic3 si apoi pred mai departe Pasul 1: Cunoaste-i visu sau motivatia Obiectv: Si iti identifc! propriul ,De ce Primul pas in pornitea afaceri este si decizi ce iti doresti cu adevSrat si realizezi. Un vis car, focalizatva fi motorul care te va, ‘conduce printe indoieli si dificult. “»NU VEI REALIZA TOT CE Al VISAT, DAR CU SIGURANTA ‘NU VEI PUTEA REALIZA CEVA LA CARE MAI INTAINU AI vIsAT.” Ce ai face cu banii si cu libertatea pe care le poti objine prin aceasti oportunitatet Ai putea calor in locurile la care a vsatdintotdeauna Ai putea cumpaia asi sau masind nous ‘+ Ticai putea plat datorileexistente + Fal ajuta pe membri familie’ tale * Leal oferio educatie mai buns copiilor ti * Poi face donatii pentru opere de caritate + Po invest in vitor Ai grit de visul thu. E normal si de asteptat ste confunji cu descurajare 5 indoieli pe misuré ce incerct si indrumi pe alti si St atingitelurile. Te posi ajutasingurprintr-odeschidere continua tre alt Inteprinzitori de succes care au avut aceleasi temer sau au trecut peste aceleas obstacole. Vel gsi multe sugesti si tehnici care si te ajute si le depisesti acd vei folosi CD-urile, cil si Intanirile oferite de Network TwentyOone 51 daca ii vel amin in fiecare 2i de visul tu Pasul 2: Fi Persoani Cheie Vez cele sapte aribute ale Persoanei Cheie in Partea , Pornirea corecti,Baze de constructie Network TwentyOne, Pasul 3: Intocmirea listei PECINECUNOSTI?Sunt sute de persoanein cercul tu deinfluent vecini, rude, membri ai unor organiza, prieteni-apropia asociali dela serviciu, proprietai de afacer,profesionst, oameni de succes si oameni cu cate faci afacer Liste segmentate Una dintre cele mai efciente modalitii de a porn noua ta afacere intro manierd rapids focalizat este <3 impart lista de mume tn ee le-extindeti impreuna Foloseste urmitoaree liste pent a ajuta memoria. la un pix si 0 hates scrie numele tuturor oamenilor pe care fi unos (rea cs | "SB ain dace su pie iS or ohn arene Spec ct etre seo ca ne a a a a ‘nat mean ed plan po or oan =o a ie cis Ee [ete ce cca cars er ee i Un alt abel de memorie: ‘ae ee Dajan Ser Sa es Age | oss Mer ing care echo po ple Pope re sel eon [ede a ar de [Penola [Stent savke [Slums min dane [Se unagarn slnar] Prima lst este un punct de pornire. Adaugi nume fn continuare In scurt timp, oricine poate scrie peste 100 de nume, unit chiar 200 sau 300, sau chiar peste 500. Desigur ci nu este vorba doar despre cunostinte apropate, ci despre toate persoanele pe cae le ai cunoscut vreodats, Apoi,scrie numerele de telefon si adresele lang fieeare nume. Pasul 4: Abordarea si stabilireaintalnirit tive: Principalul scop la acest pas este si invefi si fac lferenta intre stabilirea intilnii si prezentarea planului de ‘marketing, Prea multe detalii in momentul invtaiet pot duce la Tntrebitiincomode. Mai jos sunt citeva sugesti veriicate pe care s le studi sisi le ein considerare atunci cand lucrez la invitatisi la stabilirea de ntl 1. Este mult mai bine sinvti prin telefon dees in persoans, seoarece acest luru va limita durata conversa Dupio discutiescurt, poti rece direc Ia subiect. Anant C¥ ai timp limitat la dspozitie sc aio idee pe care ai rea so dlscutatiimpreun, Pstreazi un ton prietenos si natural, dae care s indice faptul ci ai ceva special de discutat. ‘Dace posbl folosesteindrumtorulsauliniaascendents pentru da primele telefoane impreuni, Pot sil introduci prietenului sau prospectului tu, spunandu-i acestuia ca a Inceput de curind un proiect d ‘indi la tine pentru ca. (am facem nist bani sau ai spus ci a nevoie de o posibiltate dea cilitori, de afi cumpsra 0 casi ee, ). Di-mi voie si ti dau pe prietenul meu George la telefon, iat el 0 Si cexplice la ce ne eferim 5088 vad cindidac’ ne prem inti afacer unic si .M-am ‘orbit despre cum si Este o idee bund ca atunci cand stabilesti prima inte cas la tine si clan in ce sears va avea loc. Poti spune “Tu si Maria sunt liberi mieruri timp de aproximativ 0 ‘rd? Sau emai bine vineri? Am gait o oportunitate unic’ $i a5 vrea 88 v-o prezint, -a putea si fe o modalitate de 3 face bani impreun. Dac uma vi se pare atrigitoate si ai putea include si aceast activitate in programul vsti, ai fi deschist si verificai aceastd oportunitate impreund Ideea este 53 fil scurt in discuie,s8 tect la subiect si sa stobilesti o dati penta a discuta detaile. Daci ei pun intrebir, le poti spune: ,Uite Adrian, stiy c8 0 54 al inurebiri pentru ci 51 eu am avut .. Dat, hai SB asteptim ping miercuri cind te pot prezenta unor oameni care Si-au pomitafacerea inaintea. noastra. Nusi fac nici 0 promisiune si 0 si vedem dupa accea dacs vrei s8 mong mai departe. Ti se pare corect asa? Bine, ne vedem miercurila ora 8 seara Nu amagi; nu sugera niciodata c3 ai un serviciu penta 61 sau 0 oferta de angajare. Nu exagera cu promisiunil Este bine si nu prem amenintatori, increzitor. Tot ce le ceri este si cerceteze faptele si apoi si decid dacs vor ‘mai mult informatie. Di-le de ineles ci nu incercl si supui la presiuni, ci vrei doar si le arati ceea ce faci tu in cazul in care vor dori si partcipe se 8, Dac vei fi jntrebat: Este vorba de Amway?",inainte si apuci s8 mentionezi ca este vorba de afacerea Amway, ‘hu nega adevieul,intreabi-i pur si simpla ce stiu si ce cred ei, apoi sugereazicle e8 experienfa ta in ceea ce privesteaceastsafacere este dient Ai dor sie dai niste ‘materiale, CDi, cit sUSau si Ti prezing oamenilr cu care lucrezi Consulti-te cu indrumitoral tau pentas ate tipuri de invitaih specificefieciruicaz in pare RETINE! Niciodata si nu inseli sau si fortezi nota. Niciodata nu sugera €3 angajezi oameni, Pur si simplu incearca site asigari c potential candidat primest toate informatie nt-un cad corectinainte de a lua o decizie [Not toi suntem foarte mindei de afiierea aoastr la Corporatia “Amway si nu dorim ca nist ide preconcepute si afecteze sansele De asemenea, considerim este posibil caideile lor preconcepute despre Amway si fle gresite ca urmare a unei prezentai lipsite de profesionalism. Ave sansa de a indrepta acest lucry,astiel Incat ei si nu rateze 0 afacere extraordinars din cauza lipse de informatie sau a une’ experiente neplacute din recut Dac ajungi si stipsnesti pasul “invitaie”, ii va fi mai ugor <8 arati oportunitatea de afacere oricat de des doresti, acest proces vind potenfialul dea se duplica la scara mare. Pasul 5: Prezentarea Oportuniti Planul Amway de Vinzar de Afaceri Amway. si Marketing Explicd afacerea into manierd covecti, oferindy-i candidatula informatie suficienti pentru cae poata aprecia in ce el afacerea i-ar putea servi scopurile. Exist mai multe: modaitti prin care candidatii pot vedea 0 prezentare completa a oportunitii 1. Oprezentare in fafa unui grop de prospect la tine acasi ‘Gind est la prima prezentare de acest el, indeumstorul sat linia ascendents activa va face prezentarea in locul fu, Tu te ve uta si vei inva, La un Open Plan. Cineva de succes si cu experient va face o prezentare complet, Astfel de itiliti regulate sunt organiza in diferite localtti din faa s strdinatate © inainire unu-la-unu. Posi merge la ei acasd. La inceput, mergimpreund cu indrumstoru Su sau cu linia ascendents activi care va face prezentarea. Tu te vel uta sivel inva 3 MODALITATEA 1 ESTE CEA MAI BUNA PENTRU ORICINE INCEPE AFACEREA, PLANUL DE SUFRAGERIE * Nu reorganiza casa, Doar si fie scaune in plus la disporite, dar nu le aseza in sufragerie ca pent prezentare, Dace posbil, ivitatit nu ar trebui s8 stea tunul cu fata spre celal + Inchide undeva animalele de casi. Lasi- copii in ‘ja alteuiva pentru seara respectivs (daci © posbil situndeva). Asigurite c4 parifi sau bunicii nu te vor Jnterupe. Deconecteaza teefonul + Nu fine produsele si materalele la vedere + Imbracite in nuts de acer. Poarté 0 conversatie pin ‘ind soseste prezentatorul din linia ascendents, pot prezinttinvitatilor + Pregiteste hire si piri pentru + Tncepe la timp. Nu-i_mentionati pe cei care au Ccontramandat intalniea in ultimal moment sau pe ce care nu au vent, Aces lucty nu intereseazi pe iment + Nu servi mancare sau bauturs in timpul_prezentiri Doresti ca toati lumea si se concentreze la ceea ce spune invtatl a initai 8 pats lua Cand sosese indrumatorul sau linia ascendenti, ajuti-i si se sim bine. Ajuta-i st aducd obiectele necesare si oferi-le cafea sau iutued ricoritoare, Prezinti si ediied- in fata iovitailor astielincits8 se bucure de toatatentia invitailor i si poata face ‘cea mai bund intalnie pentru tine, Ar trebui ‘iL T1 muljumesti prezentatorului pentru cise afl acolo 2. dai cateva informatii personae si profesionale despre el sisau ea 3, 58 precizezi ci ai inceput si verificl aceast afacere sic tl impresionat de ce ai descopert pind acum 4. S11 rogi pe invita ca intrebiile sa fie adresate doar la final prezentari portant: inceputul si incheierea intilnieii sunt foarte ante. Oaspeli ti cauti si infeleagi de ce sunt ei acolo. Exempla de introducere: Bund seara. Bine afi venit! De curdnd am Tnceput 0 now’ alacere, inci nu am experien{s, dar am deosebita bucurie ea in aceasta sear’ si vi prezint pe cineva cu multi experient in aceasti afacere si in care am incredere. Este persoana care vd poate oferi cele mai multe informa. In plus puteti primi la sisi informati suplimentare (se arati pachetul cu informati). Va rog si ascultai eu atetie, dacd dori pute lua notite. Rog si inchidetitelefoanele mobile ca si nu fim deranaji. VA prezint pe d-nulid-na Exemplu de incheiere: Multum foarte mult d-naluid-nel penru cd sia fut timp si fie in seara asta cu no. Urmmea 5 primi informatiisuplimentare, pachetul cu informatis si stabilim cu fiecare in parte o intlnire ulterioars pentra ‘eventuale clarifies PUNCTE-CHEIE: + Creeaza intotdeauna o almosiers de afacer, ase! incat + Elimin elementele care i-ae putea distage + Editicd prezentatorul, Arai-le invitatilor ©8 il respecti pe prezentator si i ji apreciezi cunostinfele in domeniul + Foloseste formatul standard de prezentare a oportunitfi pe care lai invatat de la linia ascendenta. Ar trebui i fie Acelasi pe care il pot vedea la un Open Plan, nd intalizea ajunge la sari, refine urmatoarele ‘+ Multumeste+i prezentatorului pentru timpul acordat * Vorbeste despre sprijinul pe care invita il vor primi din partea Companiei, despre afacerea globala in care se vor implica, despre produsele de marca contrite * Vorbeste despre educatia si pregtrea care se pot objine prin cin, CD-ut, intl si consilire © Anunti invita e& doresti si ai succes in aceastl Aceasti prezentare nu ar trebui si fie mai lungi de 0 or. imprumuti-le invitatitor un pachet cu informafi, acesta le oferd infoemati suplimenare si, mai important, it oferd fie un motiv pentru ate reintalni cu Prezentatorul te va ajuta si stabilesti una sau dou intlninide cconsolidare in_momentul in_care le imprumuti_invitatilor_un pachet cu informati, Acesta este un pas vital in cadeul procesulu, irc. attecbui si aibi loc in decurs de 24 - 48 de ore, La treizeci de minute dupi terminarea prezentinii, ar tebui si suugerezi cA arf timpul ca invita si plece. Spune ceva de genul Toata lumea trebuie si mearga maine la servici Pasul 6: intanirea de consolidare ups prezentare: 1. Clarify intrebirile, afl dac’ ei vor si objind ceva in plus in viata lor si arat-le pasi simpli de pomice (scrievea Une ist, testarea produselor, inscrierea. 2, acd nu sunt interesaji 8 se implice ca Inreprinzdtor, ar ttebui si le promovert ideea de a deveni client. lnvitii Sk afle mai multe despre produsele al ciror reprezentant est Dit, spre exemplu,brosuriles pliantele despre produse pe care Amway le pune la dispozitie Daca nu ai stabilt o intalnire pentru urmitoarele 24 - 48 de ore de la prezentare, atunci di-le un telefon initajilor si spune-te Trebuie 65 tree pe la dumneavoastr’ pentru a recupera pachetul x informatii pe care vi Lam imprumutat, Nu voi putea sta mult pentru cd trebuie si tree si pe la altcineva, La ce or& preferai: la 18:30 € bine, sau mai bine [a 20:30 Fi punctual. Cere permisiunea si inti. Dupi o scurts conversatie treci ct mai epede la sublet FORMATUL INTALNIRII DE CONSOLIDARE 1. PUNE INTREBARI $1 ASCULTA RASPUNSURILE. Timp de 10 - 15 minute pune intrebiri si ascultiraspunsurile lor (Cand ajungi la ei acasa, nu inteba pur si simplu: Ave Tne?” sau Cum vi sa pirut?, ci preia iniiativa, ,Sunt sigur cd avefi foarte multe intebiri si a dori si va_rispund la toate. Dar mai inti Lisati-ma si vi pun edteva ire simple Incepe cu citeva din intrebir de tipul: .Ce afi face cu..2 de la ppasul 1 (identifica visu). Nu te asa ara into discuyie dacd nfacerea asta functioneaza sau nu, Trebuie 8 vezi dacd prospect au injelesafacerea si daca ei au un vis au scop pe care Far putea indeplini cu ajutorulafaceri Daca nu sunt interest, incheie conversatia cu: ,injeleg care @ pirerea dumneavoasts. As putea 84 va ofer cateva produse de bbaza 7" Recomands-le citeva produse. Stabilesteo intalnire pent ‘odemonstajie de produse. Lasi-e un catalog de produse. Di-le ocazia de a cumpira produse a urmitoarea intlnire, Cer le recomandlri pentu ai extinde lista (Chiar daci rispunsurile la intebarile tale sunt pozitve, prospect {armai putea avea inci dub asupra modului in care si actioneze 2. SCRIE LISTA. Petrece urmatoarele 10-15 minute impreund cu ei pentru a face o Pe cine cunoasteti” Cere un pix si hte si foloseste listele de ‘memocie de la pasul 3 intocmiea liste. ees Acesta este un pas important. Fste recomandat s5 il parcu integime si si nu incerci si scurtezi procesul lisindi pe ei mai tiv Explicd-e ci tofi oamenit de pe list cunosc, cu sigurants alti ‘oameni. Posibiltile sunt uimitoare! Explici-te ci, dac3 ar f abordati pentru a se inserie la Amway poate nici unul dintre acesti oameni nu ar fi interesat (datorita ‘experientelor anterioare cu oameni nepregti). Aproape oricine ar i interesat Si cstge un venit suplimentar si aiba mai multe ‘opfuni daca ar infelege afacerea asa cum o inflegi tu si daca ar cede ci sei ar putea si 0 facd Prospect au nevoie si vadi o prezentare complet, Trebuie si fie invita coreet, into manierd care si le permita sa evalueze ‘portanitatea far8 prejudecsi si si pun’ intrebaricuiva care sie ‘ce rispunsur si le dea si cum si lereducs temerile 3. INVATAA SA FACA INVITATIA. Petrece urmatoarele 10-15, ‘minute invatandu-i cum si fac’ o invita corect Acest pas este vital, Dacd treci peste acest pas, ai irasittoat ‘munca de ping acum, Foloseste pasul 2 (stabilirea intlnii), Exersati pe roluri invitatia pind cind candidatul capataincredere Explicd-e ci nu trebuie si jin ei prezentare. Tu sau altcineva cu lexperient se va acupa de acest lucra 4. STABILESTE DATELE PENTRU PREZENTARE Scoate agenda si stabileste dou! inant in urmatoarele 7-10 zile Daca sunt dispusi si stabileasc’ dous inte, ai gisit pe cineva ‘care vrea 33 constuiasc afacerea rapid. Daca eziti si stabileascd intlniri acum, sar putea si aibi, pur sisimplu, nevoie de mai multi informatie. Ajut-i si mearga la Ccteva intalniri si si ascute citeva casete. De asemenea, este important s8 inceaps si oloseasca produsele S-ar putea si fie inteesati doar si foloseasc’ produsele sh si aprovizioneze citiva cle. in acest caz, afi gist pe cineva care vede valoatea, dar ciruia ii place doar partea de produse. In orice az, rezultatul este pozitv, Las ca afacerea $8 rispundi nevoilor lor (© dati ce tise inscru in afacere Construiasc rapid si incep tind in Ini, iti pot extinde rapid Produsele sunt consumate de edire cient si ntreprinzitori. Tot intreprinzitorii aprovizioneaz§ client. Unii vor constr orefea si vor dupica sister 5. INREGISTREAZAA Oferit-e Setul de pornie 1 si ajutaiisi-si completeze Cererea-tip. Amvvay. Explici-le despre matrialele care exist in acest st ry Pe Co 19 6. COMANDA DE PRODUSE Stabileste 0 intilnive pentru a face prima comand de produse Este 0 idee buns si lucraiimpreun’ atunccind noul insris face prima sa comand de produse, Toti nai Inteeprinzator ar trebu SH Inceap si foloseasch produsele. Explici-le despre Garantia Satisfacert Amway Recomandi-le cele mai foloste 10 produse Fa demonstrai cu produsele,Imprumutd-e sau vinde-le materiale care le mirese cunostinjele despre produse si increderea in ee, Stabileste o intalnice pentru a le prezenta Adisty si Nut Programeaza ointlnire de grup sau chiar unu-la-unu. 7. EDUCATIA # Daci nu au cumparat deja, imprumuti-le Pachetul Invreprinzitorului si CD-uri de bazi pentru a le crest increderea 5 a-iajuta s4injeleagi mai bine afacerea ‘© Oeré-le un bilet pent urmatoarea inalnite sau seminar. Recomandi-le cel putin o carte, Acest material ar tebui i fie retunat sau platit dupa prima inte. + Stabileste data urmitoare!inalnii pe care o veliavea, Ar putea si fie a un Open Plan sau cu 0 alti ocazie cand fi mai pute invata personal despre afacere. Nu ar trebui si iti ia mai mult de 0 of8 sau dow’ 8 treci prin punctele intlniii de consolidare, Daca prospectii nu se insria in timpul primed intlniri de consolidare, pot incerca si folosest intilnirle, CD-uri sau produse pentru a ine legitura pn’ cind se decid si devind fie IPA (intreprinziton Pivayi Autorizati Amway Este importants refiner 3 tata lumea are temer si trebuie sf ajutim 83 mearga constant inate, chiar cu pasi mci Daca sunt foarte entuziasmati si dispusi si invete twece rapid la primele prezentir ale oportanitii Dac’ fe nu sunt sigur, putem si Ti aducem in preajma altora si ‘i ne construim relaia cu ei pe misurd ce i incurajam sd incerce ‘oi activa. Construirea increderi st diminuarea temerilor sunt vitae la inceput TRATAREA OBIECTIUNILOR ‘Afacerea este nou’ pentru majoritatea oamenilorss-ar putea s8 na © injeleagi sau si se tama cd ni o pot face. Trebuie le tratezi obiectiunile int-o manier’ sigur, dar plins de infelegere. Lasi-i Si vadi 3 infeleg! si respecti ceea ce ii spun ei, dar c3, datos ajutoruli iu sal liderilor din lina ascendents, pot avea succes, + Aicunostnte superioare(cualte cvinte, ti mai multe hucrur adevarate despre afacere si despre produse decite) ‘+ Sled oricine isi doreste ceva si este dispus 54 invete poate avea succes (daci va depune toate eforturile necesare «+ Sti cd Amway este 0 companie cinstt s legal * Sti cd varsta, educatia, rasa sau tipul de personalitate nu Sunt niciodaté obstacole in calea succesului in. Amway (stuajia personals nu determin’ succesul intro masura la fel de mare precum motivatias\ aitudinea + Sti ci limitele de timp si bani nu sunt © problema importanta datorts principillor noastre de organizare 31 dduplicare + Pistreaz’ simplitatea messjuli Foloseste conceptul “simi / am simtit / am descoperit” cind ispunzi si niciodatd si nu insulti sau si devi de aceasta este oportunitatea potrivits pent satisfacerea nevoilor lor, nu dorest ca ei si 0 rateze doar pentru c} nu li -a rispuns la o simpli intrebare sau chestiune cate Ti preocups. Majoritatea temerilorreale sunt camullate sub urmitoarele rspunsuri Sunt prea ocupat acum.”; .Nu sit dacs mi se potrveste";, Tos Tumea pe care.o cumose a intrat deja” ete. Raspunsurile logice Ia ‘objec sunt rareoriefciente deoarece temeaile reale ale oamenilor sunt emofionale iinmod logic, de ce nu ar yea cineva mai multi bani? Desigur le-ar plicea si economiseasca sisi cstige mai mult. Poate au afl de ali oameni care au renunfat sau le lipseste increderea in propria, Capacitate, sau ered ed este prea trziu, Decit i para ridicoli ssa spun: ,Nu sunt sigur c& pot face asa." ei spun ceva ce sun mai bine, cum arf: .Sunt prea ocupat.” Unii oameni abordeazi viata cu idea: ,Dacd num’ expun niciodati posibltiti eseculu, atunci tebuie si am succes.” Aiacerea noastd creste daa fi ajutim pe oameni si treaca peste acest temeisiemotii negative ssi ia 0 decizie poritivs. Ei Mi vor tuljumi si peste ani daca fi ve ajuta si ab incredere Die rispunsuriscurte si logice preacupatilor sau obicetiunilor lor, apoiintoarce din nou conversajia catre nevoile sau visurile lor lati citeva exemple in care ne referim la © persoan’ numiti tal Edi: ,Nu sunt sigue c¥ este o afacere potrvité pentru mine.” Rispuns:.ingoleg ce simyi, Ed. $1 noi am simit la fel ednd am vazut afacerea prima data. Am descoperit 3 mia fost foarte utl si (0 vad sia doua oard ssi mai cunose salt oamen. Sfatul meu e Sil mai veri odatd inainte de a Tua 0 decizie. Pot site iaw pe la 19:00 in ziva deste pot decide dup ce im cunost Edi: ,Nu am timp.” Raspuns:,stiam ci est foarte ocupat, Ea si acesta este unul din rmuttele motive pentru care m-am decis sip vorbese, Timpul 2 fost ‘problems si pentru mine, dar am descoperit ci dato sister de duplicare din ete, afacerea este ideal’ pentru oameni ocupafi 2 not. Imediat ce vor invita cativa oameni motivati in reeaua roasted si incepe sie duplice, ne pute multiplicatimpul intro Imaniera extraordinard -Acesta este vehiculul pe cae il clutam pentty a obtine mai malt Timp pent lucrurile importante din via. Ha sh aranim si mergi la o intinire casi pot vedea din nou afacerea, Cunosc anu ‘oameni cu care cred ci te pot identifica. O daté ce vei realiza potential, cred ci vei decide st fai putin timp!” Edi crede c¥ a ratat deja ,primul nivel” Rispuns: ,O afacere de refea bine structurat3 mu are an prim nivel, deoarece este intotdeauna posibil si objii mai multi bani decit cei care au Taceput inantea ta. Dupsaproape pattu decenii, Amway 2 rezisattestulitimpuli sa rainat procesul pain fn punetul in ‘are este mai usor 53 consinuiest azi decata fost vreodatd. Exists regitre mai bund, mai multi experient, produse periormante ry 2 Oo ee . ey si mai multi ban’ si bonusuri de stimulare. Construim 0 echip ‘de prim rang si avem de gind sf facem bani impreund. Hai si aranjim sv la urmatoarea noasta intaite site putem prezenta $ialtor oameni ca tne. Lui Edi musi trebuie mai mulfi bani, nuci place ideea de sbogitie”. Raspuns: i yeleg preocuparea, Fa, Muli oameni par si acorde prea mare importants banilor. De fapt, noi vorbim despre un Vehicul care poate fi folosit pentru a ne oferi mai multe opti. Uneori, mai mui bani pot inserna mai mult libertate, sau timp petrecut cu familia sau cu prion. Altor, pot permite unel sot Si lucreze de acass fie alatur de copii ei. Alte, pot inserna onda in plus pe care si le donsim pentru cauzele valoroase in care credem, De ce si nu cercetezi mai indeaproape in seara (de si si mai cunosti si ali oameni care au aceleasi rer ca sine? Vet fi plcut surprins, Cu tpi ne dorim mai multe Sptiund in vat, iar bani por f foley in multe fel di nus poate permite Seturile de Pornire 1 sau 2 spun Ineleg cur te simi si uneor bani nu ajung. Intebarea reali, Edi, este dacd tu iti doresti benefcile pe care le oferd afacerea, Dac le dorest, putem aranja lucurie. Nowa nis-a put ‘een mai bund investiie pe care am facut-o in viata noasta Dac Fai inci ezitS, teal putea oferi sil ajuti si devin client (sau eventual si isi faci client) sisi faci cumpirituri pe care lear face oricum pentru casi, Anunji-i pe Edi si pe Elisa cd afacerea le va sla la dispozite pin’ cind ei economisesc bani Pentru Seturle de Pornir. $i, daci au o persoana pe care ar vrea iif recomande, jar acea persoans se aratinteresati, acest lucra i-ar motiva foarte bine pe Edi si Elisa casi pomeasc, Fria sau nesiguranf fra un motiv anume Rispuns:. di, se pare ed vrei si crezi ceea ce auzi sic vel 0 faci, dar nu esti sigur cio 3 reusest, Am dreptate? Fal, erezi ci fu pot avea succes in aceast afacere (sau numeste-| pe lderul din Tinia ta ascendentai? tunel a putea si crezi cd dacit eu (sau linia ascendents) arf nd dedic $i si lucrez impreund cu tine, atunci impreuna am putea Ssfo facemy ? Hai sb aranjim site duc la intalnirea noastd special pe data de $10 5 vezi cit sprijin vei obtine. In acest Stadiy, nu ne asteptim 83 sti cum se face. Vor lueraimprevnd si vom invita impreund.” Tine minte! i au o nevoie, iar tu leo potisatisface! Vei avea mult mai mult succes dacd vei crede 51 vei actiona ca si cum pot si i ajuti 4 giseascao solute pentru nevoile lor. Apoi, daca simti i si ei te ajutd, vel gist o solute si pentru nevoile tale, Tu defi Controlul. Tu i vel ajuta pe ei sisi construiasc’ afacerea, nu ei 0 Construiesc pe ata. Aceasta ,posturs si perspectiv te vor pregit si afigezlincredere so atitudine corecta Pasul 7: Evalueazisi progresul Scopul acestu pas este de afi reamint 3 faci parte dint-o echipa si cd nimeni nu se asteapti 4 construiestisingur. Spre deosebire de medile corporatste, sistem nostra de consolidare a afacert incurajeaza si ofer’ sprjin continuy sub forma de indrumare si strategi pentru succes ‘+ Sabilesteobiective lunare in ceea ce priveste punctajul personal, indrumarea si alte ,semne vitale” si trece-le in revistsimpreuns cu indeumstorul tiv ‘Poff Pacesetter luna aceasta? Esti deja Persoan Cheie? Cand poti atinge nivelul de Clubul Liderilor sau urmatorul nivel de bonus ¢ = Compl planitic fscendent ‘Cum vei siebitor si cecompensa pe tne familia ta cind Vel atinge felurle propuse? Ce poti face mai bine? Poti si faci singur planurile sau prezentarile? * Poti deveni Prezentator a 15 Planuri lunar? + Pentru ce intlnire de provacare te pof califica si penteu ce nivel vei fi recunoscut a urmatorul Seminar? fo Plansi de Focalizare sau o fisi de re si examineazi-le regulat impreund cu linia Pasul 8: Repeti procesul ~ duplicare Secretul acesteiafaceri consti in duplicare!invata-f — pred Acestia sunt cei 8 pasi simpli care webuie inva si duplicati de Citre tof constructor de retea, Daca i aut pe alti sas descopere visele,s-s stabilease’ elu, ig facd stele, si invete si invites Si prezinte, si invete despre produse isi urmeze Sistemul, pe tine si pe echipa ta vi asteapts un vitor met. Scopul tu nu este s% demonste2i cA stii mai multe decat linia descendent sau ascendenta. Scopul tiu este si ajuti oamenii si read ca si ei pot face asta. Lasi-i si Incerce si tind planuri si si Incerce produsele, si vor deveni mai buni in ceea ce fac. Pe imdsurd ce capi incredere si experient, vel vedea adevirata ppuere a afacei, Ei vor porni noi itreprinzStovi fra ajutorul tu, raul tu pent succes ntry cei mai multi dintre noi. Avem titudini noi. Network TwentyOne ae ani de experient in crear PR va fica un colac site abonezi la el. Ore de inelepciune si experienta din partea celor mai bun lider’ din noua ta afacere; nu i a plicea oricui, Uunealt la indemns + Decide si fi Persoan Cheie * Decide si pornesti a acestor materiale. Programul