Sunteți pe pagina 1din 1

06.F88.201?

0E:38 0213190332
S E RVT C I ULRE S U RS EIJMATI E SNT F C
#59r.5 F.001 /001

MINISTFRIII, TRAT{SPORTTIRIIOR
8OCINTATEA S{ATIOTTATA PP TNEUSPORT

6 FfiI' trEROVIAR DE CALATOIII " "c{.R CAI,ATORI" - SA


Eucuresd, B4ul Dinicu GolcFoU Nr.Sg,eeetor
Telcfon 0?l 319 00 3S - Tel.icF'R rZe7A7
1

ltr.t/ f,;f/

$EDE RATIA NATIONA&iI FEROVIARA IdIscARE coMERctAI,


AT.IANTA FEDERiTTIILOR TSTIilICE FERO\r'TART
A.I"IANTA NATTO:NALA STNDICAIJA T'EROVIARA

Contractul Colectiv d e MuncH la nivel de unitate SNTFC ,CFR Caletori" _ S.A pe


cu. mociificdrile
anii ?0l E _ 2Al7 ,
si eomplernrile ulterioare, inregistrat la Inspectoratul Teritorial rie gun.cd cu nr,
?3,12.2015, i*i inceteaaa val,abilitatea la dater de ??.03.2012. 4S4 din
tgmgiul prevederilor art.129 alin.(3) d'in Legea nr,62l2011 a d,ialogutur social,
^-.in initiaza incepere'l negocierilor
cdlHtori ad,ministratis cFR
la nortl coniract colectiv du morrcJirr o*t^ p* 0g februarie p012.
In conformitate cu l'revederile art. 134 pct,2 lit.a) din Legea nr.62/201l dia.logului *ocial, in
unitatile in eare nu exisla sindicat tupr*zen,6tiv la nl*t ae urrTtate, r*ffiJrrtar-b.a 4
se va face de catre
federatia la care este aJiliat eindicatu[ daca federatia este reprezentativa Ia
nivelul sectprului din care
face parte unitatea.
Avand in vedere
ry Fl:na Ia data de 17 ianuarie 2017 niciun sind,icat legal coqstituit rru a depus, in
conformitate cu actul cI'R calatori nr.1/116/09.0l.2b17,.lo",r*en1'e
unitate sNTFc
d; i$rezegtativitate la nivet de
"CIrR Catatori" - s.A ei tinimd cont de ad.resa tnepectoratiilui Teritorial
Municipinlui Bucuresti nr,7552o/ccM/2411.2016, ia negocieru* cctvt vor pgrticipa de Munca a
fecleratiilor sindicate repleaentatG ta nivel de eectoi de activitate cu reprezrntantii
aliliate.
mancJt*'ai-n $il;ililcatelor
Fata de cele prezentate, in vederea incelnrli negocierii poului contrq.ct
colectiiz de rnunca, invitam
fecleratiile sindiclle :reproaentative la nivel'de sectlr de activitats,
10'00, la secliul SNTFC rlFR Cdtf,.tori - S.A.
i; d;;.;- 0g febrqarie 2012, ora
Federatiile sindica-le mentionate mai sus vor prezenta documerrtele
ca-re atesta indeplinirea
conditiilor de repreaentalivitate la nivel de st:ctor ae aJtivitate, precu$r
corrform prevederilor si man da.tele sindicatelor qJil.iste,
lege.-le.

DIRECTOR PItAL
Ioeif
/d.F cnr+b

r
{lctcTOB
I tetrefiAL I

.,"a -..+'+.d:N'4'4@

Et BltAl lril,idrlir4 ! Ltr':-/i' "'n1'


ttht;Yis'iri *!r,';r#1i*ili i{

1X1151sap. c-al l-?


aua/f-i.rr*a