Sunteți pe pagina 1din 3

GRUPURI DE PRODUCĂTORI

Pentru a corespunde procesului de concentrare din ce în ce mai mare a circuitelor de distribuţie, UE


încurajează crearea de organizaţii ale producătorilor structurate într-un mod adecvat, în măsură să
regrupeze sursele de aprovizionare şi sa îmbunătăţească orientarea acestora în funcţie de pieţe.
Aceste organizaţii joaca un rol important în aplicarea normelor de calitate.
DEFINIRE
Grupurile de producători sunt organizaţii economice ce se constituie şi funcţionează la
iniţiativa liberă a cultivatorilor pentru valorificarea următoarelor categorii de produse:
a) fructe;
b) legume;
c) produse ce urmează a fi prelucrate;
d) ciuperci;
e) struguri de masă;
f) cartofi timpurii şi de vară.
Grupurile de producători sunt persoane juridice de drept privat, având dimensiunile minime
prevăzute în anexa nr. 1.
Grupurile de producători se conduc pe baza statutului propriu, al cărui model este prezentat în anexa
nr. 2.
Obiectul de activitate al grupului de producători constă în:
a. Asigurarea programării producţiei şi modificarea acesteia în conformitate cu cererea, în condiţii
de calitate şi cantitate;
b. Promovarea concentrării aprovizionării şi ofertei pe piaţă a produselor obţinute de membrii săi;
c. Reducerea costurilor de producţie şi stabilizarea preţurilor la producător;
d. Promovarea tehnologiilor de cultivare şi a practicilor de gestiune a deşeurilor care să nu dăuneze
mediului înconjurător, în special pentru protejarea calităţii apelor, a solului şi peisajului natural şi
menţinerea biodiversităţii;
Prin actul de constituire se solicită producătorilor, membri ai grupului de producători, în special:
a. Să respecte şi să aplice regulile adoptate de grupul de producători cu privire la raportarea
producţiei şi măsurile luate pentru protecţia mediului;
b. Să facă parte doar din grupurile de producători prevăzute la art. 1 pentru producţia uneia sau mai
multor categorii de produse prezentate;
c. Să comercializeze întreaga producţie realizată, prin intermediul organizaţiei de producători. Cu
aprobarea adunării generale producătorii pot vinde direct de pe exploataţia lor până la 25% din
producţie pentru folosul personal al consumatorului;
d. Să achite obligaţia financiară faţă de grupul de producători;
e. Să permită membrilor producători să verifice în mod democratic activitatea grupului de
producători şi deciziile adoptate de acesta;
f. Să acorde penalităţi pentru neplata obligaţiilor stabilite prin statut de către membrii grupului de
producători;
g. Să stabilească regulile de admitere de noi membri şi durata minimă de stabilire a calităţii de
membru.
Grupurile de producători pot fi recunoscute de către autoritatea naţională care este Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia generală de implementare şi reglementare,
care primeşte cererile pentru recunoaşterea grupurilor de producători, analizează şi acordă
recunoaşterea acestora. Modelul cererii de recunoaştere a grupurilor de producători este prevăzut în
anexa nr. 3.
Grupurilor de producători care valorifică două sau mai multe produse prevăzute în anexa nr.
1 li se acordă recunoaşterea dacă cumulează condiţiile de recunoaştere prevăzute pentru fiecare
produs.
Pentru a putea fi recunoscute, grupurile de producători trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute
în anexa nr. 1
şi să prezinte dovezi relevante că:
a. Grupul este stabil şi îşi desfăşoară activitatea de-a lungul timpului;
b. Permit efectiv membrilor lor să beneficieze de asistenţă tehnică privind tehnologiile de cultivare,
asigurând protecţia mediului;
c. Pun la dispoziţie membrilor lor mijloacele tehnice de stocare, sortare, calibrare, ambalare şi
comercializare şi le asigură managementul comercial şi bugetar adecvat pentru activităţile lor.
Grupurile de producători pot fi recunoscute de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale pe baza şi în condiţiile prevăzute în actul normativ care reglementează constituirea,
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători pentru comercializarea produselor agricole,
silvice şi piscicole, potrivit legii speciale.
Grupul de producători recunoscut primeşte decizia de recunoaştere prevăzută în anexa nr. 4 şi se
înregistrează într-un registru special deschis la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi
Mediului.
În condiţiile în care un grup de producători care solicită recunoaşterea nu îndeplineşte condiţiile de
recunoaştere, acesta va fi anunţat în scris, în termen de 30 de zile de la data adoptării deciziei de
respingere a cererii de recunoaştere.
Asociaţiile de producători constituite înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin pot fi
recunoscute ca grupuri de producători dacă respectă condiţiile de recunoaştere prevăzute în anexa
nr. 1, iar statutul lor respectă prevederile statutului-cadru prezentat în anexa nr. 2.
Grupurile de producători pot fuziona sau se pot diviza păstrându-şi recunoaşterea ca grup de
producători, cu respectarea prevederilor cuprinse în anexa nr. 1.
Grupurile de producători recunoscute pot beneficia de sprijin financiar prin programe de
dezvoltare, de la bugetul de stat sau din alte surse de finanţare pe toată perioada în care îndeplinesc
prevederile prezentului ordin.
Grupurile de producători nu pot beneficia de dublă finanţare pentru aceeaşi activitate.
Perioada minimă de funcţionare a unui grup de producători, în condiţiile prevăzute de prezentul
ordin, nu poate fi mai mică de un an.
Grupurile de producători au la dispoziţie conducerea, infrastructura şi toate condiţiile necesare
pentru realizarea obiectivelor stabilite prin statut şi pentru a asigura:
a. Cunoaşterea producţiei membrilor lor;
b. Sortarea, depozitarea şi ambalarea producţiei membrilor lor;
c. Managementul comercial şi financiar;
d. Contabilitatea şi sistemul de facturare.
Persoanele fizice sau juridice care nu sunt producători pot fi acceptate ca membri ai grupurilor de
producători în anumite condiţii stabilite de adunarea generală a grupului de producători.
AVANTAJE
1. De ce sunt necesare Grupurile de producători şi de ce sunt ele recunoscute de către MAPDR
a) Avantajele Grupurilor de Producători
- Procurarea pentru membrii grupului de material săditor, pesticide, utilaje
- Depozitarea, sortarea, ambalarea şi comercializarea produselor pentru membrii Grupurilor de
producători
- Negocierea unor preţuri avantajoase pentru produsele membrilor cu fabricile procesatoare
- Protejarea produselor împotriva importurilor – susţinerea politicilor de preţ pe lângă MAPADR
- Sprijinirea Grupurilor de Producători prin alocaţii acordate de Guvern
- Acces la fondurile SAPARD pentru staţiile de ambalare, sortare, comercializare
- Planificarea producţiei şi ajustarea ei funcţie de cerinţele pieţei
- Reducerea costurilor de aprovizionare cu materii prime şi materiale şi a celor de comercializare
b) Introducerea mecanismelor de piaţă din UE
2. Politica Guvernamentală pe termen lung:
- Introducerea cotei TVA 0 pentru produsele proaspete pentru protejarea Grupurilor de producători
- Sprijin financiar pentru înfiinţarea Grupurilor de producători pe termen de 5 ani, finanţarea
costurilor de înfiinţare, logistică etc.
LEGISLAŢIE ÎN DOMENIU
- Legea nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp
Monitorul Oficial nr. 537 din 25.07.2003
- Legea pomiculturii nr. 348/2003
Monitorul Oficial nr. 541 din 28.07.2003
- Legea nr. 469/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor, florilor şi plantelor
ornamentale de seră Monitorul Oficial nr. 819 din 19.11.2003
- OMAAP nr. 474/2003 privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante
si produse vegetale Monitorul Oficial nr. 608 din 27.08.2003
- H.G. nr.1614/2003 Norme metodologice nr. 12 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 312/2003 privind producerea si valorificarea legumelor de câmp
Monitorul Oficial nr.149/2004 din 19.02.2004
- OMAAP nr. 143/2004 privind aprobarea organizării şi funcţionării Inspecţiei de Stat pentru
controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor Monitorul Oficial nr.
197 din 05.03.2004
- OMAAP Nr. 174/2004 privind constituirea şi recunoaşterea grupurilor de producători pentru
valorificarea produselor horticole Monitorul Oficial nr. 254 din 23.03.2004
- H.G. nr. 698/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 469/2003
privind producerea şi valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră
Monitorul Oficial nr. 462 din 24.05.2004