Sunteți pe pagina 1din 38

GHIDULSOLICITANTULUI

pentruSUBMSURA7.6Investiiiasociatecuprotejarea
patrimoniuluicultural
depunereonline

PROGRAMULNAIONALDEDEZVOLTARERURAL20142020
ProgramfinanatdeUniuneaEuropeaniGuvernulRomnieiprin
FONDULEUROPEANAGRICOLPENTRUDEZVOLTARERURAL

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 1


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
GHIDULSOLICITANTULUI
pentruaccesare
SUBMSURA 7.6 Investiii asociate cu protejarea
patrimoniuluicultural
Versiunea2017


GhidulSolicitantuluiesteunmaterialdeinformare
tehnic a potenialilor beneficiari ai finanrilor din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural
(FEADR) implementat prin Programul Naional de
Dezvoltare Rural (PNDR) 20142020 i se constituie n
suportinformativcomplexpentruntocmireaproiectelor
conformexigenelorspecificealePNDR.
Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru
pregtirea, elaborarea, editarea i depunerea
proiectului de investiii, precum i modalitatea de
selecie, aprobare i derulare a implementrii
proiectuluidumneavoastr.
Deasemenea,coninelistaindicativatipurilorde
investiii eligibile pentru finanri din fonduri
nerambursabile,documentele,avizeleiacordurilecare
trebuie prezentate, modelul Cererii de Finanare, al
Studiului de Fezabilitate/Documentaiei de Avizare a
Lucrrilor deIntervenieial Memoriului Justificativ,al
ContractuluideFinanare,precumialteinformaiiutile
realizrii proiectului i completrii corecte a
documentelornecesare.
Ghidul Solicitantului, precum i documentele
anexate pot suferi rectificri ca urmare a actualizrii
legislaiei naionale i comunitare sau procedurale
variantaactualizataghiduluiurmndafipublicatpe
paginadeinternetwww.afir.info
IMPORTANT!

Pentruaobineinformaiilecucaractergeneral,consultaiplianteleindrumareleeditatedeMADRi
AFIR,disponibilelasediileAFIRdinfiecarejudeidinregiunilededezvoltarealeRomniei,precumipe
paginiledeinternetwww.afir.infoiwww.madr.ro.

Deasemenea,pentruaobineinformaiidespreFEADRneputeicontactadirectlasediilenoastre,prin
telefon,prinemailsauprinpaginadeinternetvezidateledecontactdelafinalulGhiduluiSolicitantului.

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 2


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

CUPRINS

CAPITOLUL1
PREVEDERIGENERALE
1.1 ContribuiaMsurii07Serviciidebazirennoireasatelornzonelerurale................4
1.2 Contribuiapublic...............................................................................................................4

CAPITOLUL2
PREZENTAREASUBMSURII7.6
2.1Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile..................................................................6
2.2Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului......................................................6
2.3Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile.................................................................................9
2.4Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile...........................................................................11
2.5Principiiicriteriideselecieaproiectului..........................................................................12
2.6Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului)..........................17

CAPITOLUL3
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILEACORDATEPENTRUInvestiiiasociatecu
protejareapatrimoniuluicultural
3.1 Completarea,depunereaiverificareaDosaruluiCereriideFinanare...............................18
3.2 Contractareafondurilor.................................................................................................25
3.3 Achiziiile....................................................................29
3.4 Plata....................................................................................................................................31

CAPITOLUL4
INFORMAIIUTILE
4.1. DocumentenecesarentocmiriiCereriideFinanare..........................................................32
4.2. ListaFormularelorcevorfidisponibilepesiteulAFIR.........................................................35
4.3. Dicionar..........................................................................................36
4.4. AFIRnsprijinuldumneavoastr.........................................................................................38

ANEXELAGHIDULSOLICITANTULUI
Anexa1ModelCereredeFinanare...................................................................linkwww.afir.info
Anexa2ModelStudiudeFezabilitate/Documentaiedeavizarealucrrilorde
intervenii,....................................................................linkwww.afir.info
Anexa3ModelMemoriuJustificativ....................................................................linkwww.afir.info
Anexa4Recomandriprivindelaborareaanalizeicostbeneficiu.........................linkwww.afir.info
Anexa5ModelContractdeFinanare.................................................................linkwww.afir.info
Anexa6Rezultatulfinalalrecensmntuluipopulaieiilocuinelordinanul2011Tabelulnr.3.
Populaiastabilpesexeigrupedevrstjudee,municipii,orae,comune,consultnd
coloananr.1............................................................................................................linkwww.afir.info
Anexa7ListaUATdinZonaMontan...................................................................linkwww.afir.info
Anexa8FiasubMsurii7.6................................................................................linkwww.afir.info
Anexa9Modeldeclaraiepeproprierspundere.................................................linkwww.afir.info

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 3


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
Capitolul1
PREVEDERIGENERALE
1.1 Contribuia MSURII 07 Servicii de baz i rennoirea satelor n zonele
ruraleladomeniiledeintervenie:
Submsura 7.6 Investiii asociate cu protejarea patrimoniului cultural se
ncadreaz, nprevederileart.20dinRegulamentului(UE)1305/2013, cumodificrileicompletrile
ulterioare,nmsura07Serviciidebazirennoireasatelornzoneleruraleicontribuiela
domeniuldeintervenieDI6Bncurajareadezvoltriilocalenzonelerurale
ncadrarea Cererii de Finanare se va face pe domeniul de intervenie DI 6B ncurajarea
dezvoltrii locale n zonele rurale, oferinduse sprijin pentru studii i investiii asociate cu
ntreinerea, refacerea i modernizarea patrimoniului cultural i natural al satelor al peisajelor
rurale i al siturilor de nalt valoare natural, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe,
precumiaciunidesensibilizareecologic.
Aceast submsur va oferi sprijin financiar pentru protejarea, prin ntreinere, restaurare i
modernizareaobiectivelordepatrimoniuculturaldeintereslocal,aezmintemonahaleinclusiva
aezmintelorculturalecmineculturale.Investiiilevoraveaunimpactpozitivasupraturismului
localivorajutalastimulareadezvoltriimediuluideafacerilocal.
Sprijinirea conservrii patrimoniului local i a tradiiilor aredreptscopstimularea activitilor de
turism rural, precum i meninerea tradiiilor i a motenirii spirituale contribuind astfel la
atractivitateazonelorrurale.

1.2.Contribuiapublic
Contribuiapublictotal,pentruDomeniuldeintervenieDI6Bncurajareadezvoltriilocalen
zonelerurale,estede194.688.825Euro,dincare:

15% contribuia Guvernului Romniei pentru regiunile de dezvoltare ale Romniei, fr


regiuneaBucuretiIlfovi85%contribuiaUniuniiEuropene;
25% contribuia Guvernului Romniei pentru regiunea Bucureti Ilfov i 75 % contribuia
UniuniiEuropene.

ConformprevederilorPNDR20142020,proiectelecarevizeazinvestiiinUATdinZonamontan
vor beneficia de alocarea distinct precizat n anunul de lansare a apelului de proiecte pentru
sesiunearespectiv.

Atenie!
Proiectulvafiobligatoriuncadratnalocareafinanciaraferentteritoriuluincarese
implementeazproiectul,respectivRestulteritoriuluisauZonamontan.ncadrareanZona
montansevafaceconformAnexei7laGhidulSolicitantului.ncazulncareproiectulafost
ncadratgreit,acestavafideclaratneconforminuvaintranetapadeselecie.

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 4


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Zonmontan:estedefinitconformDelimitriizonelorcareseconfruntcuconstrngeri
naturale sau cu alte constrngeri specifice i ajustarea (finetuning) zonelor, localitile
ncadrate n aceast categorie se regsesc n Anexa 7 la Ghidul Solicitantului, marcate cu
abreviereaANCZM.

Atenie!
nconformitatecuStrategiaIntegratdeDezvoltareTeritorialITIDeltaDunrii,existndalocare
distinct,pentruproiecteleimplementatenacestteritoriu,solicitaniivordepuneCereriledefinanare
exclusivncadrulsesiuniidedicateacestuiteritoriu.LocalitiledinteritoriulITIDeltaDunriipotfi
identificatenAnexalaGhidulsolicitantului.

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 5


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
Capitolul2
PREZENTAREASUBMSURII7.6

2.1Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile?

Beneficiariieligibilipentrusprijinulacordatprin
Atenie!
Submsura7.6,sunt:
NusunteligileCererilede
Comunele,conformlegislaieinaionalenvigoare;
FinanaredepusedeConsiliile
ONGurile,conformlegislaieinaionalenvigoare;
Localennumelecomunelor.
Unitiledecultconformlegislaieinaionalenvigoare;
Persoanelefiziceautorizate/societilecomerciale,care
deinnadministrareobiectivedepatrimoniuculturaldeutilitatepublic,declas(grup)B.

ATENIE! Reprezentantullegalalcomuneiesteprimarulsaunlocuitoruldedreptalacestuia
n conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu
modificrileicompletrileulterioare.

Solicitanii/beneficiariipotdepuneproiecteaferentemsurilor/submsurilordeinvestiiiderulate
prinPNDR20142020,curespectareacondiiilorprevzutelaart.3siart.6dinHGnr.226/2015
privind stabilirea cadrului general de implementare a msurilor programului naional de
dezvoltare rural cofinanate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i de la
bugetuldestat,cumodificrileicompletrileulterioare.

2.2Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului

EsteimportantcanainteadepuneriiCereriideFinanaresidentificai,obiectiv,punctajulpecare
aceastalrealizeazisspecificaivaloareapunctajuluincerereadefinanare,seciuneaADate
despretipuldeproiectibeneficiar

Atenie!Cldirile/monumenteledin patrimoniulculturalimobildeintereslocaldeclas
(grup)BtrebuiesseregseascnListamonumenteloristorice2015,conformOrdinului
Ministeruluiculturiiicultelornr.2.314/2004,astfelcumafostmodificaticompletat
conformOrdinuluiMinisteruluiCulturiinr.2.828/2015..ncazulncareclasareabunului
imobilsarealizatdupultimamodificareaListeimonumenteloristorice,sevaprezentacopia
OrdinuluiministruluiculturiideclasareicopiaMonitoruluiOficialalRomnieiParteaIncare
afostpublicat.

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 6


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
Atenie! Pentru justificarea condiiilor minime obligatorii specifice proiectului dumnevoastr
este necesar s fie prezentate n cuprinsul Studiului de Fezabilitate/Documentaiei pentru
AvizareaLucrrilordeIntervenietoateinformaiileconcludente,informaiipecaredocumentele
justificativeanexatelevordemonstraisusine.
SolictaniivordetaliancadrulCereriideFinanareseciuneaA6Datedespretipuldeproiecti
beneficiar, la punctul A6.4.1, fiecare criteriu de selecie care concur la prescoringul nscris la
punctulA6.4.

IMPORTANT!
Solicitanii pot depune Studiul de Fezabilitate/Documentaia de Avizare pentru Lucrri de
Intervenii/Proiect Tehnic, ntocmit/ n conformitate cu prevederile HG 28/2008, pentru
obiectivele/proiecteledeinvestiiicaresencadreaznprevederileart.15dinHG907/2016.

Solicitantultrebuiessencadrezen
Important!
categoriabeneficiariloreligibili:
Spaiulruraleligibilnaccepiuneaacesteisub
Sevorverificaactelejuridicedenfiinarei
msuri,cuprindetotalitateacomunelorcauniti
funcionare,specificefiecreicategoriide
administrativteritorialempreuncusatele
solicitani.
componente.

Sateleaparintoaredeoraenusunteligibile.
Solicitantul nu trebuie s fie n
insolvensauincapacitatedeplat:
Se vor verifica declaraia pe propria rspundere, Buletinul Procedurilor de Insolven, alte
documentespecifice,dupcaz,fiecreicategoriidesolicitani.

Investiia trebuie s fie n corelare cu orice strategie de dezvoltare naional/


regional/judeean/localaprobat,corespunztoaredomeniuluideinvestiii:
Sevaverificaextrasuldinstrategiedincarerezultcinvestiiaestencorelarecuoricestrategie
de dezvoltare naional/regional/judeean/local aprobat, corespunztoare domeniului de
investiii,precumicopiahotrriideaprobareaStrategiei.

Investiia trebuie s se ncadreze n cel puin unul din tipurile de sprijin prevzute prin sub
msur:
Criteriul de eligibilitate va fi demonstrat n baza informaiilor din Studiul de Fezabilitate/
DocumentaiadeAvizareaLucrrilordeIntervenii,ntocmiteconformlegislaieinvigoareprivind
coninutul cadru al documentaiei tehnicoeconomice aferente investiiilor publice, precum i a
structuriiimetodologieideelaborareadevizuluigeneralpentruobiectivedeinvestiiiilucrride
intervenii,precuminbazaCertificatuluideUrbanism.
La Studiul de Fezabilitate/Documentaia de Avizare a Lucrrilor de Intervenii se vor ataa, dup
caz,urmtoareledocumente:

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 7


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
Avizul emis de ctre Ministerul Culturii sau, dup caz, de
ctre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Important!Solicitaniipubliciau
obligaiadeexcludereaoricrei
Culturii respectiv Direciile Judeene pentru Cultur pe raza contribuiipublicedirectedela
crora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. Bugetuldestatpentruinvestiiile
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, careurmeazaserealiza,plile
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, care (pentrucheltuielileneeligibileetc.)
urmndsfieefectuatenumaidin
s confirme faptul c obiectivul propus spre finanare face sursepropriisauatraseasevedea
partedinpatrimoniulculturaldeintereslocalclasa(grupa) planulfinanciar.
B i c se poate interveni asupra lui (documentaia este
adecvat)
i
Dovad eliberat de Muzeul judeean, prin care se certific verificarea documentar i pe teren,
dac este cazul, asupra unor intervenii antropice cu caracter arheologic n perimetrul aferent
proiectuluipropuspentrufinanarenerambursabil(OGnr.43/2000,republicat,cumodificrilei
completrileulterioare).
Pentruproiectelecarevizeazinterveniiasupraobiectivelordepatrimoniu,documentaiavafi
ntocmit conform DISPOZIIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele msuri pentru
mbuntirea activitii n domeniul avizrii, elaborat de Ministerul Culturii, pentru investiii
derestaurare/conservareaobiectivelordepatrimoniu iaDISPOZIIEInr.5596VN/01.08.2007
pentrucompletareaDISPOZIIEINr.4300/VN/03.11.2005.
Elaborarea documentaiilor tehnice se face doar de ctre specialiti sau experi atestai de
MinisterulCulturii.
Interveniileasupramonumenteloristoricesefacnumaipebazaicurespectareaavizuluiemis
de ctre Ministerul Culturii sau, dup caz, de ctre serviciile publice deconcentrate ale
MinisteruluiCulturii,excepiedelaaceastaofacdocumentaiilederestaurareacomponentelor
artistice(decoraiunimurale,picturmural,etc.)alecroravizesuntemisedoardeMinisterul
Culturii.
Investiiasserealizezenspaiulrural:
Sevorverificaurmtoareledocumente:
3.1Inventarulbunurilorceaparindomeniuluipublicalcomunei, ntocmit conformlegislaiein
vigoare privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotrre a
GuvernuluiipublicatnMonitorulOficialalRomnieiinsituaiancare, nInventarulbunurilor
care alctuiesc domeniul public, investiiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse n
domeniulpublicsausuntinclusentropoziieglobal,solicitantultrebuiesprezinte:

3.2 Hotrrea/Hotrrile consiliului local privind aprobarea modificrilor i/sau completrilor la


inventar n sensul includerii n domeniul public sau detalierii poziiei globale existente cu
respectareaprevederilorart. 115alin. (7) dinLegeanr.215/2001 aadministraieipublicelocale,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, n privina supunerii acesteia controlului de
legalitatealprefectului,ncondiiilelegii(estesuficient prezentareaadreseide naintare ctre
instituiaprefectuluipentrucontroluldelegalitate),
sau

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 8


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
3.3 Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie,
servitute/administrarealONGurilor,Unitilordecult,Persoanelorfiziceautorizate/societilor
comerciale pe o perioad de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrri,
conformCereriideFinanare.

Introducerea investiiei din patrimoniul


Atenie!
culturaldeclas(grup)Bncircuitulturistic, Proiectele privind restaurarea, conservarea i
lafinalizareaacesteia. dotarea cldirilor/ monumentelor din patrimoniul
Se va verifica documentul 8 Declaraia pe culturalimobildeintereslocaldeclas(grup)Bvor
propriarspunderedatdesolicitantdincare vizastrictcldirea/monumentuldeclas(grup)Bi
nu alte cldiri/anexe care nu se regsesc n Lista
s reias c dup realizarea investiiei din monumentelor istorice 2015, conform Ordinului
patrimoniulculturaldeclas(grup)B,aceasta ministeruluiculturiinr.2.828/2015.
va fi nscris ntro reea de promovare Investiia pentru construcia, extinderea i/sau
turistic. modernizareadrumurilordeaccesaleaezmintelor
monahaledeclas(grup) BesteeligibilNUMAIN
CADRULPROIECTULUIderestaurarea,conservareai
Solicitantul se angajeaz s asigure / sau dotarea aezmintelor monahale de clas
ntreinerea/mentenana investiiei pe o (grup) B. n cadrul unui proiect de modernizare a
perioaddeminim5ani,delaultimaplat. cminelor culturale, nu este permis extinderea pe
orizontal sau vertical a acestora cu excepia
Se va verifica dac solicitantul a depus construciilor realizate pentru: grupuri sanitare,
angajamentul de a suporta cheltuielile de dotarea cu centrale termice, sisteme de stingere a
mentenan a investiiei pe o perioad de incendiilor i amenajri pentru accesul persoanelor
minimum 5 ani de la data efecturii ultimei cu dizabiliti, doar dac acestea nu au existat n
pli. cldirea iniial sau nu mai corespund necesitilor
ndeplinireaacestuicriteriuvafidemonstratn actuale.
baza documentelor 4.1. Hotrrea/Hotrrile
Consiliului Local/4.2 Hotrrea Adunrii Generale specifice fiecrei categorii de solicitani (ONG,
Unitate de cult, Persoan fizic autorizat/Societate Comercial), pentru implementarea
proiectuluicureferirelaurmtoarelepuncte(obligatorii):
necesitateaioportunitateainvestiiei;
lucrrile vor fi prevzute n bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiiei, n
cazulncareseobinefinanarea;
angajamentuldeasuportacheltuieliledentreinere/mentenanainvestiieipeoperioadde
minimum5anideladataefecturiiultimeipli;
caracteristicitehnicealeinvestiiei/investiiilorpropuse(lungimi,arii,volume,capacitietc.);
nominalizarea i delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaia cu AFIR n
derulareaproiectului.

detalierea activitilor sociale/culturale desfurate n ultimele 12, luni, anterioare datei


depuneriiCereriidefinanare.

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 9


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
2.3Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile

n cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile i neeligibile. Finanarea va fi acordat doar
pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului n conformitate cu Fia
submsurii,nlimitavaloriimaximeasprijinului.

Cheltuielileneeligibilevorfisuportateintegraldectrebeneficiarulfinanrii.
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiii corporale i/sau
necorporale,conformurmtoareilisteindicativeacheltuieliloreligibile:
restaurarea,conservareaidotareacldirilor/monumentelordinpatrimoniulculturalimobilde
intereslocaldeclas(grup)B;
restaurarea, conservarea i/sau dotarea aezmintelor monahale de clas (grup) B i
construcia, extindereai/sau modernizarea drumurilor deacces ale aezmintelor monahalede
clas(grup)B;
modernizarea,renovareai/saudotareacminelorculturale;
achiziionarea sau dezvoltarea de software i achiziionarea de brevete, licene, drepturi de
autor,mrci.

Conform art. 7 (4) din HG nr. 226/2015 cu modificrile i completrile ulterioare, costurile
generale ocazionate de cheltuielile cu construcia sau renovarea de bunuri imobile i
achiziionareasaucumprareaprinleasingdemainiiechipamentenoi,nlimitavaloriipepiaa
activului precum onorariile pentru arhiteci, ingineri i consultani, onorariile pentru consiliere
privind durabilitatea economic i de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate n
limitaa10%dintotalulcheltuieliloreligibilepentruproiectelecareprevdiconstruciimontaji
n limita a 5% pentru proiectele care prevd investiii n achiziii, altele dect cele referitoare la
construciimontaj.
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: cheltuieli pentru consultan,
proiectare,monitorizareimanagement,inclusivonorariilepentruconsiliereprivinddurabilitatea
economic i de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul
(UE) nr. 1305/2013 cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cele privind obinerea
avizelor i autorizaiilor necesare implementrii proiectelor, prevzute n legislaia naional.
Cheltuielilepentruconsultannvedereaorganizriiprocedurilordeachiziiisunteligibile.
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate naintea aprobrii
finanrii,sunteligibiledacrespectprevederileart.45dinRegulamentul(UE)nr.1305/2013i
ndeplinescurmtoarelecondiii:
a) sunt prevzute sau rezult din aplicarea legislaiei n vederea obinerii de avize, acorduri i
autorizaii necesare implementrii activitilor eligibile ale operaiunii sau rezult din cerinele
minimeimpusedePNDR20142020;
b)suntaferente,dupcaz:unorstudiii/sauanalizeprivinddurabilitateaeconomicidemediu,
studiudefezabilitate,proiecttehnic,documentdeavizarealucrrilordeintervenie,ntocmiten
conformitatecuprevederilelegislaieinvigoare;
c)suntaferenteactivitilordecoordonareisupervizareaexecuieiirecepieilucrrilorde
construciimontaj.

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 10


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
Cheltuielile de consultan i pentru managementul proiectului sunt eligibile dac respect
condiiile anterior menionate i se deconteaz proporional cu valoarea fiecrei trane de plat
aferenteproiectului.Excepiefaccheltuieliledeconsultanpentruntocmireadosaruluicereriide
finanare,caresepotdecontaintegralncadrulprimeitranedeplat.

Studiile de Fezabilitate i/sau Documentaiile de Avizare a Lucrrilor de Intervenie, aferente


Cererilor de Finanare depuse de solicitanii publici pentru msuri/submsuri din PNDR 2014
2020,trebuientocmitepotrivitprevederilorlegalenvigoare.
Coninutulcadrualproiectuluitehnicvarespectaprevederilelegaleinvigoareprivindconinutul
cadru al documentaiei tehnicoeconomice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de
intervenii".

Cheltuielilenecesarepentruimplementareaproiectuluisunteligibile,dac:
a) sunt realizate efectiv dup data semnrii Contractului de Finanare i sunt n legtur cu
ndeplinireaobiectivelorinvestiiei;
b)suntefectuatepentrurealizareainvestiieicurespectarearezonabilitiicosturilor;
c)suntefectuatecurespectareaprevederilorcontractuluidefinanaresemnatcuAFIR;
d)suntnregistratenevidenelecontabilealebeneficiarului,suntidentificabile,verificabileisunt
susinutedeoriginaleledocumentelorjustificative,ncondiiilelegii.

2.4Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile

Construciadeaezminteculturalecmineculturale/aezmintemonahalenoi.
Cheltuielileneeligibilegeneralesunt:
cheltuielilecuachiziionareadebunuriiechipamentesecondhand;
cheltuieli efectuate nainte de semnarea contractului de finanare a proiectului cu excepia:
costurilor generale definite la art. 45, alin. 2 lit. c) din R (UE) nr. 1305/2013 cu modificrile i
completrileulterioarecarepotfirealizatenaintededepunereacereriidefinanare;
cheltuielicuachiziiamijloacelordetransportpentruuzpersonalipentrutransportpersoane;
cheltuielicuinvestiiilecefacobiectuldubleifinanricarevizeazaceleaicosturieligibile;
ncazulcontractelordeleasing,celelaltecosturilegatedecontracteledeleasing,cumarfimarja
locatorului,costurilederefinanareadobnzilor,cheltuielilegeneraleicheltuieliledeasigurare;
cheltuielineeligibilenconformitatecuart.69,alin.(3)dinR(UE)nr.1303/2013ianume:
a.dobnzi debitoare, cu excepia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenii
pentrudobndsauauneisubveniipentrucomisioaneledegarantare;
b.achiziionareadeterenurineconstruiteideterenuriconstruite;
c.taxapevaloareaadugat,cuexcepiacazuluincareaceastanusepoaterecuperantemeiul
legislaieinaionaleprivindTVAulsauaprevederilorspecificepentruinstrumentefinanciare.
Lista investiiilor i costurilor neeligibile se completeaz cu prevederile Hotrrii de Guvern nr.
226/2aprilie2015privindstabilireacadruluigeneraldeimplementareaMsurilorProgramului

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 11


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
NaionaldeDezvoltareRuralcofinanatedinFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural
idelabugetuldestatpentruperioada20142020,cumodificrileicompletrileulterioare.
Cheltuielineeligibilespecifice:
Contribuiannatur;
Costuriprivindnchiriereademaini,utilaje,instalaiiiechipamente;
Costurioperaionaleinclusivcosturidentreinereichirie.


2.5PrincipiileiCriteriiledeselecieaproiectului

Proiecteleprin caresesolicitfinanareprinFEADRsuntsupuseunuisistemdeselecie,nbaza
cruia fiecare proiect este punctat conform urmtoarelor principii privind stabilirea criteriilor de
selecie:
Pentruinvestiiilederestaurareiconservareapatrimoniuluiculturaldeintereslocal
Principiulpotenialuluituristic,nsensulprioritizriiproiectelornlocalitileruralecupotenial
dedezvoltareturistic;
Principiulvaloriiculturalenfunciedenumruldeactivitisocioculturaledesfurate.
Pentruinvestiiiledemodernizareidotareacminelorculturale
Principiulgraduluidedeservireapopulaiei,inclusivpotenialulturisticallocalitiirurale;
Principiulvaloriiculturalenfunciedenumruldeactivitisocioculturaledesfurate.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate n acord cu criteriile de selecie mai jos menionate, iar
sistemuldepunctareesteurmtorul:

Nr. Principiide
Criteriideselecie Punctaj Observaii
crt. selecie
Pentruinvestiiilederestaurareiconservareapatrimoniuluiculturaldeintereslocal,clasa(grupa) B
Proiectedinzonecu max70p
potenialturisticridicat:
n conformitate cu
1)Proiectele UATurilor cu
Principiul prevederile Ordonanei de
concentrare foarte mare 70p
potenialului urgen a Guvernului nr.
de resurse turistice
turistic,n 142/2008 privind aprobarea
naturaleiantropice
sensul Planului de amenajare a
prioritizrii 2)Proiectele UATurilor cu teritoriuluinaionalSeciunea
1. proiectelorn concentrare foarte mare 50p a VIIIa zone cu resurse
localitile de resurse turistice turistice, (Anexa nr. 1)
ruralecu naturalesauantropice aprobat cu modificri i
potenialde 3)Proiectele UATurilor cu completri prin Legea
dezvoltare concentrare mare de 30p nr.190/2009.
turistic resurseturisticenaturalei
antropice
4)Proiectele UATurilor cu 20p
concentrare mare de

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 12


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
resurse turistice naturale
sauantropice

Proiectecare
max30p
demonstreazactiviti
socioculturaledesfurate

Documenteverificate:
1.SF/DALI/Memoriu
justificativ/Document/e
justificativ/e(deex.:afie,
Principiul
pliante,anunuri,procese
valorii verbale,etc.)
culturalen a)Activiticulturale max20p
13.Document eliberat de
funciede Primrie/Centru eparhial (n
2. numrulde cazul unitilor de
activiti cult)/Comitet director al
ONG/Societate comercial
socioculturale
dincaresrezulteactivitile
desfurate desfuratenultimele12
luni, anterioare datei
depunerii Cererii de
finanare.
-sevoracordacte2 2puncte/ Se va verifica dac n HCL de
punctepentrufiecare activitate implementare a proiectului
activitate exist detalierea activitilor
desfuratenultimele12luni,
b)Activitisociale max10p anterioare datei depunerii
2 puncte/ Cereriidefinanare.
-sevoracordacte2
activitate
punctepentrufiecare
activitate

TOTALPUNCTAJ max100p

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 13


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Pentruinvestiiiledemodernizareidotareacminelorculturale
Proiectecaredeservesc
localiticuopopulaiect Numrul total al populaiei
maimare comunei este conform
Seconsidernumrultotal Rezultatului final al
max40p
delocuitoriaicomunei, recensmntuluipopulaieii
conformrecensmntului locuinelor din anul 2011
populaieiilocuinelordin Tabelul nr.3 Populaia
anul2011Rezultatefinale stabil pe sexe i grupe de
Peste6.499 40p
vrst judee, municipii,
5.5006.499 35p
orae, comune, consultnd
4.5005.499 30p
coloana nr.1, Anexa 6 la
3.5004.499 25p
GhidulSolicitantului.
2.5003.499 20p
Principiul
1.5002.499 15p
graduluide 5001.499 10p
deservirea Proiectedinzonecu
populaiei, max40p
potenialturisticridicat:
1. inclusiv
1)ProiecteleUATurilorcu
potenialul
concentrarefoartemarede
turistical 40p
resurseturisticenaturalei n conformitate cu
localitii
antropice prevederile Ordonanei de
rurale
2)ProiecteleUATurilorcu urgen a Guvernului nr.
concentrarefoartemarede 142/2008 privind aprobarea
30p Planului de amenajare a
resurseturisticenaturalesau
antropice teritoriuluinaionalSeciunea
a VIIIa zone cu resurse
3)ProiecteleUATurilorcu turistice, (Anexa nr.1)
concentraremarederesurse 20p aprobat cu modificri i
turisticenaturaleiantropice completri prin Legea nr.
190/2009.
4)ProiecteleUATurilorcu
concentraremarederesurse
10p
turisticenaturalesau
antropice
Principiul max20p
Proiectecaredemonstreaz
valorii
activitisocioculturale
culturalen
desfurate
funciede
2.
numrulde a)Activiticulturale max10p Documenteverificate:
activiti -sevoracordacte2 2pcte/ 1.SF/ DALI Memoriu
socio punctepentrufiecare activitate justificativ/ Document/e
culturale max10p justificativ/e (de ex.: afie,
b)Activitisociale

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 14


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
desfurate 2pcte/ pliante, anunuri, procese
activitate verbale,etc.)
13.Document eliberat de
Primrie/Centru eparhial (n
cazul unitilor de
cult)/Comitet director al
ONG/Societate comercial
dincaresrezulteactivitile
-sevoracordacte2 desfurate n ultimele 12
punctepentrufiecare luni, anterioare datei
activitate depunerii Cererii de
finanare.Sevaverificadacan
HCL de implementare a
proiectului exist detalierea
activitilor desfurate n
ultimele 12 luni, anterioare
datei depunerii Cererii de
finanare.

PUNCTAJTOTAL max100p

Evaluarea proiectelor se realizeaz lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat


(autoevaluare/prescoring)maimaresauegaldecatpraguldecalitatelunarmenionatnanunul
licitaieideproiecte.

Pentru aceast submsur pragul minim este de 20 de puncte i reprezint pragul sub care
niciunproiectnupoateintralafinanare.

Atenie! Este important ca nainte de depunerea Cererii de Finanare, s identificai, obiectiv,


punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta o ntrunete i sl menionai n
Cererea de Finanare, seciunea A Date despre tipul de proiect i beneficiar, precum i
ncadrarea corect a proiectului din punct de vedere a alocrii financiare a msurii/sub
msuri/componente(alocaredistinct).

CereriledeFinanarecareaupunctajulestimat(autoevaluare/prescoring)maimicdectpragul
decalitatelunarnupotfidepuse.
Proiecteleeligibilevorfipunctatenacordcucriteriiledeseleciemenionateanterior.

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 15


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
Pentru investiiile de restaurare i conservare a patrimoniului cultural de interes local, clasa
(grupa)B
ExempledeActiviticulturale:
Demonstrarepstrareaunormeseriitradiionale,cumarfi:
esut,cusut,confecionareadecostumepopulare,sculptat,
cioplitnlemnipiatr,
olrit,
picturapesticl,
mpletituridinfibrevegetaleetc.

Activitisociale:
Demonstrareactivitisociale,cumarfi:
afterschool,
ngrijirecopiiabandonaisaucudizabiliti,
ngrijirebtrnibolnaviisingurietc.

Pentruinvestiiiledemodernizareidotareacminelorculturale
ExempledeActiviticulturale:
Existenaunoransambluridejocuripopulare,desufltori,grupurifolclorice,taraf,echipcoral
i/sauteatral,cercuripictur,sculptur,ceramicetc.

ExempledeActivitisociale:
1.Organizareadeactivitisocialemenitealeinducevrstnicilorsentimentuldeimplicarenviaa
comunitiincareiductraiulzilnicpentruanusesimisinguriimarginalizai.
2. Promovarea prin activiti specifice vrstnicilor a egalitii de anse cu accent pe petrecerea
timpuluiliber
3.Organizareadeconferineimanifestripediverseteme,cumarfi:
desfurareaactivitilordeinterescomunitar;
educaiapentrusntateiprofilaxiabolilor,prinpromovareaunuistildeviaimediusntos;
mobilizarea populaiei pentru participarea la programele de vaccinri, controale medicale
profilactice;
promovareadreptuluicopiluluiiamsurilordetipfamilial;
serviciipregtitoarepentrucopiidevrstprecolardinfamiliidefavorizate;
promovareasntiireproduceriiiplanificriifamiliale;
sensibilizareacomunitiiprivindproblematicacopiluluicudizabiliti;
prevenireaabandonuluicolardinmotiveeconomice;
prevenireaicombatereaaciuniloricomportamentelordetipdelincventalecopiilor.
4.Campania umanitar pentru sprijinirea familiilor cu probleme sociale cu prilejul diferitelor
srbtori(Pate,Crciun,etc).
5.Campaniedeajutorareasinistrailorncazde:inundaii,alunecrideteren,cutremur,etc.
Exemplele de activiti sociale culturale nu sunt limitative, ele putnd fi completate cu alte
tipurideactiviticucaractersocialsaucultural.

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 16


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
Toateactivitilepecaresolicitantulseangajeazsleefectuezeprininvestiieattlafazade
implementareaproiectuluictinperioadademonitorizare,activitipentrucareCerereade
Finanareafostselectatpentrufinanarenerambursabil,devincondiiiobligatorii.
nsituaiancare,laverificareaoricreiCereridePlat,saulaverificrileefectuatenperioada
de monitorizare, se constat c aceste condiii nu mai sunt ndeplinite de ctre proiect sau
beneficiar,plilevorfisistate,ContractuldeFinanarevafireziliatitoateplileefectuatede
AFIR pn la momentul constatrii neregularitii vor fi ncadrate ca debite n sarcina
beneficiarului,ladispoziiaAFIR.

ATENIE!
n cazul proiectelor care prevd investiii n modernizarea unuia sau mai multor cmine
culturale, existente n unul sau mai multe sate care aparin de aceeai comun(UAT), acestea
pot fi descrise n cadrul unui proiect de investiii sau n cadrul unui proiect pentru fiecare
obiectiv deinvestiie. Valoarea proiectului pentru fiecaredin situaiile menionate anterior nu
poatedepivaloareasprijinuluiacordatpentrufiecaretipdebeneficiaraacumesteprevzut
n fia tehnic a submsurii. Calculul punctajului criteriilor de selecie se va realiza pentru
investiiamajoritarvaloric.

2.6Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului)
Pentrucomune:
Sprijinul public nerambursabil acordat n cadrul acestei submsuri va fi 100% din totalul
cheltuieliloreligibileinuvadepi500.000euro.

Pentrualttipdebeneficiari:

Sprijinul public nerambursabil acordat n cadrul acestei submsuri va fi de 80% din totalul
cheltuieliloreligibileinuvadepi200.000euro.

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 17


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
Capitolul3
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE

Principiul de baz al finanrii nerambursabile este acela al rambursrii cheltuielilor eligibile


efectuate(suportateipltiteefectiv)nprealabildectrebeneficiar.
Un solicitant/beneficiar, dup caz, poate obine finanare nerambursabil din FEADR i de la
bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiii depuse pentru msuri/submsuri din
cadrul PNDR 2014 2020, cu respectarea prevederilor art. 3 din Hotrrea Guvernului nr.
226/2015cumodificrileicompletrileulterioare.

3.1Completarea,depunereaiverificareadosaruluiCereriideFinanare

Dosarul Cererii de Finanare conine Cererea de


Finanare nsoit de anexele tehnice i Atenie!
administrative, conform listei documentelor Estenecesarsserespecteformatele
prezentat la Cap. 4 din prezentul Ghid, care vor fi standardaleanexelorIndicatoride
scanate i depuse numai online, pe pagina de monitorizareiFactoriderisccare
internetwww.afir.info facparteintegrantdinCerereade
Formularul standard al Cererii de Finanare este Finanare,precumiconinutul
prezentat n Anexa 1 la prezentul Ghid i este acestora.Sevorcompletanumai
disponibil n format electronic, la adresa informaiilesolicitate(nusevoraduga
www.afir.info altecategoriideindicatoriiniciali
factorideriscnafaracelorincluin
Atenie! anexelemenionatealturat).
Cererea de Finanare trebuie nsoit de anexele Completareacelordouanexela
prevzute n modelul standard. Anexele Cererii de CerereadeFinanareesteobligatorie.
Finanarefacparteintegrantdinaceasta.
Depunereasevarealizanumainsistemelectronic.

3.1.1CompletareaCereriideFinanare

Completarea Cererii de Finanare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului


standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea seciunilor, anexarea
documentelor suport n alt ordine dect cea specificat etc.) conduce la respingerea Dosarului
CereriideFinanarepemotivdeneconformitateadministrativ.
CerereadeFinanaretrebuieredactatpecalculator,nlimbaromn.NusuntacceptateCereri
deFinanarecompletatedemn.
CerereadeFinanaretrebuiecompletatntrunmodclaricoerentpentruanlesniprocesulde
evaluareaacesteia.nacestsens,sevorfurnizanumaiinformaiilenecesareirelevante,carevor
preciza modul n care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea
acestuiaincemsurproiectulcontribuielarealizareaobiectivelorprogramului.

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 18


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
IMPORTANT
BUGETUL INDICATIV, Anexa A1 Deviz financiar Capitolul 3, AnexaA2 DEVIZ PE OBIECT, Anexa
A3Devizcapitolul2iDevizcapitolul5,vorficompletatenfunciedeactulnormativcareastat
la baza ntocmirii SF/DALI, prin folosirea radiobutonului Coninutul cadru al documentaiei
tehnicoeconomiceHG28/2008sauHG907/2016,plasatnpagina1acereriidefinanare.

Beneficiarul poate opta pentru obinerea


unui avans prin completarea csuei ATENIE!
corespunztoare din Planul financiar Pentruafacilitaaccesareafonduriloreuropene
cuprinsnCerereadeFinanare. nerambursabileprinFEADR,solicitantulpoate
Beneficiarulcarenuasolicitatavansla beneficiadefondurinavans(conformprevederilor
datadepuneriiCereriideFinanare,are RegulamentuluiConsiliului(CE)nr.1305/2013
posibilitatea de a solicita obinerea privindsprijinulpentrudezvoltareruralacordatdin
avansuluiulteriorsemnriiContractului FondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural,
deFinanareFEADRicucondiiasnu cumodificrileicompletrileulterioare,ale
depeasc data depunerii primului RegulamentuluiComisiei(CE)nr.807/2014de
dosar al Cererii de plat la Autoritatea stabilireanormelordeaplicareaRegulamentului
Contractant i atunci cnd are avizul (CE)nr.1305/2013,cumodificrileicompletrile
favorabil asupra unei achizitii din ulterioarei,respectiv,aleCadruluiNaionalde
parteaAFIR. Implementare(HGnr.226/2015),cumodificrilei
Avansulserecupereazlaultimatran completrileulterioare.
deplat.

3.1.2DepunereadosaruluiCereriideFinanare
DosarulCereriideFinanarececuprindeCerereadeFinanarecompletatidocumenteleataate
(conformListeiDocumentelorparteaEdinCerereadeFinanare),vafiscanatidepusonline.
Pentruadepunecereridefinanareonline,solicitaniicarenuau
cont pe siteul www.afir.info, vor trebui s i creeze cont de ATENIE !
utilizator n cadrul acestui portal. Utilizatorii care au deja cont Pentruapreveni
creat l pot utiliza pentru ncrcarea cererilor de finanare n respingereaCereriide
format electronic. Paii care trebuie parcuri pentru ncrcarea Finanarecaurmarea
cererilordefinanarenportalulAFIRsunturmtorii: descopeririiunoreroride
I.AccesareasiteuluiAFIR formncompletarea
Accesul la portal se realizeaz prin intermediul unui web CereriideFinanare,
browser(ex: Internet Explorer, Mozilla Firefox) i accesarea solicitantulare
adreseiwww.afir.info.Odataccesatadresa,vafiafiatpagina responsabilitatea
principal. ncrcriiuneiCereride
II.Autentificare Finanarencare
Pentru logare exist un cmp de tip text, pentru introducerea informaiasfiecomplet
iconformcurealitatea.
datelorlegatedeuser: i
deconectare .Deasemenea,segseteiunbutondedicatopiuniidenregistrareca
utilizatori a vizitatorilor . Dup nregistrare, utilizatorul va primi un email de

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 19


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
confirmare i va trebui s urmeze instruciunile din respectivul mesaj pentru activarea contului
creat.
III.Pregtiredocumentepentruncrcare
Dupautentificare,sevadeschidesesiuneadelucru,ncareutilizatorulvaurmapaiiurmtori:
1.Completaredatedeidentificarealesolicitantului:
Numeiprenumesolicitant/Denumiresolicitant
Titlulproiectului
CUIsolicitant
Adresadeemailreprezentantlegalalproiectului
2.CompletareaSesiuniiiasubmsuriipecaresedoretedepunereaproiectului
Din lista de sesiuni/submsuri disponibil, utilizatorul va alege sesiunea pe care va depune
proiectul.Dupselectareasesiuniiiasubmsurii,utilizatorulvacontinuacupasuldencrcare
CereredeFinanareianexetehnicoadministrative.

IV.ncrcareaCereriideFinanareiaanexelortehniceiadministrative
Suntdisponibileurmtoareleseciuni:
1.ncrcareaformularuluiCereredeFinanare
LancrcareaCereriideFinanarevoravealocoseriedevalidrinscopuldeaajutasolicitantuln
corectareadiverselorproblemeprecum:
-formularulCereriideFinanaretrebuiesfieredactatelectronic;
-sevautilizaultimaversiunedeCereredeFinanare,publicatpentrusesiunearepectiv;
-denumireafiierelornutrebuiesconincaracterelespeciale~"#%&*:<>?/\{|}
-esteobligatoriecompletareacmpurilor:
-CNP/CUIsolicitant
-Statutjuridicsolicitant ATENIE!
-Datedeidentificarealereprezentantului DosarulCerereriideFinanarevafipaginatcu
legaldeproiect: toate paginile numerotate manual n ordine
BI/CI/Paaport de la 1 la n n partea dreapt sus a fiecrei
oSerie pagini,undenestenumrultotalalpaginilor
oNumr din dosarul complet, inclusiv documentele
oDataeliberrii anexate.
oDatavalabilitii PieseledesenatecaredepescformatulA3,
-emailreprezentantlegal sepotataasalvatedirectnformat.pdf,la
-AmplasareproiectRegiuneJude caresevaadugadeclaraiaproiectantului
-Obiectivinvestiie: privindconformitateacuplaneleoriginale
Jude/Localitate/Ora/Comun/Sat dinCerereadeFinanare.
-A6.4.1Detalierecriteriideselecie
-A7Datedespreconsultant
-A8Datedespreproiectant

n funcie de informaiile privind amplasarea proiectului Regiune, Jude se va stabili Centrul
regionallacaresevalansafluxuldeDepunereaCereriideFinanarenS.P.C.D.R.
1.1ncrcareaformularuluiCereriideFinanarecompletat,semnat,tampilatiscanat

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 20


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
ATENIE!
Pentru documentele care au bifa (tip radio buton) pe coloana Obligatoriu pentru toate
proiectele la nchiderea pdfului Cerere de Finanare, n cazul n care documentul nu are bifa
selectat, va aprea mesajul de avertizare, Trebuie bifate toate documentele de pe coloana
ObligatoriupentrutoateproiecteledinseciuneaEListadocumenteloranexate.
2.ncrcaredocumenteanexateCereriideFinanare
Utilizatorulvancrcafiecaredocumentnparte,ncrcareafiinddetipasincron.Validriprivind
formatulfiierelorceurmeazafincrcate:format.pdfscanatecuorezoluiedeminim200dpi
cudenumireaconformlisteidocumentelordinCerereadefinanare(numruliprimeledoutrei
cuvinte).
3.ncrcarealtedocumente
n aceast seciune, utilizatorul are posibilitatea de a ncrca i alte documente justificative ale
proiectului.
Dup realizarea pailor de mai sus, utilizatorul va aciona butonul de upload, iar la finalizarea
ncrcrii,acestavaprimiunmesajdeconfirmare,dactoatefiiereleaufostncrcatecusucces.
Dupncrcareacusuccesatuturorfiierelor,acesteavorfitransferatelaAFIRisevorregsin
Sistemuldegestiuneadocumentelor,nfolderulproiectului,concomitentcustartareafluxuluide
DepunereEvaluare,nsarcinileefSIBA,pentrualocareaexpertuluicarelevaverifica.
Alocareabonurilordeordinesevarealizapringenerareauneisecveneunicepesesiune.

Dup depunerea proiectelor, pentru solicitani sunt disponibile numai aciunile "Vizualizare" i
"Statusuri".
ATENIE!
La ncrcarea online a proiectului, solicitanii, vor trebui s ncarce toate documentele care au
bifatpecoloanaObligatoriupentrutoateproiectele.ncazcontrar,proiectulnusevaputea
depuneonline.
nultimazidedepunereasesiunii,ncrcareaonlineserealizeazpnlaora16.00.
Estestrictinterzisutilizarea tuturor roboilorsauscripturilorcare colecteaznmodautomat
resursele,folosireaprogramelorcareimitcaracteristicileunuiutilizatorumansaucareoferun
avantaj nedrept, i/sau folosirea de clickbots sau scripturi care execut clickuri n mod
automatsaureproducnaltmodcomportamentuluman.

Estestrictinterzisutilizareasimultandelocaiimultiple/ipurimultiplepentruacelaiUser.

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 21


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
3.1.3VerificareadosaruluiCereriideFinanare

Verificareacererilordefinanaresefacela:
CRFIRpentrutoatecereriledefinanare; ATENIE!
AFIR nivel central, pentru proiectele incluse n eantionul AgeniapentruFinanarea
deverificareprinsondaj. InvestiiilorRuraleirezerv
1.ncadrareaCereriideFinanarenfunciedeprescoring dreptuldeasolicitadocumente
Cererea de Finanare este admis pentru verificarea
sauinformaiisuplimentare
eligibilitii i a criteriilor de selecie, n cazul n care
dac,peparcursulverificrilori
autoevaluarea scorului (punctajului) solicitantului este mai
implementriiproiectului,se
maresauegalcupraguldecalitatealluniincareadepus
constatdectreAFIRceste
cerereadefinanare.
necesar.Informaiile
ProiectelealcrorpunctajvascdeanurmaevaluriiAFIR
suplimentaresevorsolicitade
sub pragul de calitate corespunztor lunii repective i
ctreexperiievaluatorin
proiectele ncadrate greit din punct de vedere al alocrii
sistemonline,iarrspunsulvafi
financiare aferente unei msuri/submsuri/componente
transmisonline.
(alocare distinct), vor fi declarate neconforme i nu vor
intranetapadeselecie.
2.VerificareaeligibilitiiCereriideFinanare
Verificareaeligibilitiitehniceifinanciareconstn:
verificareaeligibilitiisolicitantului;
verificareacriteriilordeeligibilitateainvestiiei; ATENIE!
verificarea bugetului indicativ al cererii de Nuestepermisncadrarean
finanare. subcap.4.1Construciiiinstalaii,
Cazurile n care expertul evaluator poate solicita attaunorcheltuielieligibilecti
informaiisuplimentaresunturmtoarele: aunorcheltuielineeligibile,fra
2.1 n cazul n care documentaia tehnico fidetaliatendevizelepeobiect,
economic (Studiul de Fezabilitate/Documentaia de distinct,lucrrile/spaiile/
Avizare pentru Lucrri de Intervenie) conine instalaiilecorespunztoare
informaii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu categoriilordecheltuieli.
de eligibilitate sau exist informaii contradictorii n Pentrurestulsubcapitolelordela
interiorulei,orifadecelemenionatenCerereade cap.4,sevorprecizacaresunt
Finanare; echipamentele,utilajele/montajul
2.2 n caz de suspiciune privitoare la carefacpartedincategoria
amplasamentul investiiei se poate solicita extras de cheltuieliloreligibile/neeligibile.
Carte funciar, chiar i n situaiile n care nu este ncazulCererilordeFinanare
obligatoriedepunereaacestuidocument; verificateprinsondajlaAFIR
2.3ncazulncareavizele,acordurile,autorizaiile nivelcentral,informaiile
au fost eliberate de ctre autoritile emitente ntro suplimentaresevorcerenumai
form care nu respect protocoalele ncheiate ntre pentrupct.1,pct.2ipct.4.
AFIRiinstituiilerespective;

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 22


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
2.4ncazulncarenbugetulindicativ(inclusivdevizelefinanciareidevizelepeobiect)exist
diferene de calcul sau ncadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este fcut
corect.

ATENIE!
ncazulncarerestuldocumentelordinCerereadeFinanarenusuntnconformitatecuforma
cerutlacap.4.1DocumentelenecesarentocmiriiCereriideFinanare,CerereadeFinanare
vafideclaratneeligibil.

3.VerificareapeterenaCererilordeFinanare
Verificarea pe teren se realizeaz de ctre entitile care instrumenteaz cererea de finanare,
respectiv:
CRFIRpentrutoatecereriledefinanare;
AFIRnivelcentral,pentruproiecteleincluseneantionuldeverificareprinsondaj.
Scopul verificrii pe teren este de a controla concordana datelor i informaiilor cuprinse n
anexele tehnice i administrative ale Cererii de Finanare cu elementele existente pe
amplasamentul propus. Expertul compar criteriile de eligibilitate pe baza documentelor (etapa
verificriiadministrative)curealitatea,pentruaseasiguradecorectitudineancadrriincriteriile
deeligibilitate.
4.Verificareacriteriilordeselecie
Punctajul fiecrui proiect se va calcula n baza informaiilor furnizate de solicitant n Cererea de
Finanare,ndocumenteleataateacesteiainanexelelaprezentulGhid.

ConcluziaprivindevaluareaCereriideFinanare
nurmaverificrilorprivindeligibilitateasolicitantului,aproiectuluiiacriteriilordeselecie,pot
existatreisituaii:
proiectulesteneeligibil;
proiectulesteeligibilivaaveaunpunctajpraguldecalitatelunar;
proiectul este neconform reprezinta acel proiect al crui punctaj rezultat n urma evalurii
AFIR este mai mic dect pragul de calitate lunar corespunztor sau proiectul ncadrat greit din
punct de vedere al alocrii financiare aferente unei msuri/submsuri/ component (alocare
distinct).

5.Seleciaproiectelor
Alocarea financiar public aferent perioadei de depunere continue, criteriile de selecie,
punctajeledeselecie,criteriilededepartajareipragulminimsuntstabilitelainiiativaAMPNDR
cuconsultareaprealabilaComitetuluideMonitorizare.
n ANUNUL DE LANSARE A CERERII DE PROIECTE sunt prezentate: alocarea anual
corespunztoare,intervaluldedepunereaproiectelor,pragulminimipraguriledecalitatelunare,
alteinformaiigenerale.
La depunerea proiectului, solicitanii completeaz n Cererea de Finanare cmpul aferent
punctajuluiestimativ(autoevaluare/prescoring).

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 23


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
SolictantiivordetaliancadrulCereriideFinanareseciuneaA6Datedespretipuldeproiecti
beneficiar,lapunctulA6.4.1,fiecare criteriudeseleciecareconcurlaprescoringulnscris la
punctulA6.4.
Depunerea proiectelor se realizeaz lunar doar pentru proiectele ce au punctajul estimat
(evaluareprescoring)maimaresauegaldectpraguldecalitateaferentluniirespective.

Depunerea continu a proiectelor n cadrul sesiunii continue aferente submsurii, se oprete


nainte de termenul limit prevzut n nota de lansare, atunci cnd valoarea public total a
proiectelor depuse avnd un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal cu
praguldecalitateaferentluniirespective,excluzndvaloareapublictotalaproiectelorretrase
ajungela200%dinnivelulalocriisesiuniicontinue,cuexcepiaprimelor5zilecalendaristicedin
fiecareetapdedepunerecndoprireadepunerilordeproiectenuestecondiionatdeatingerea
plafonuluide200%dinnivelulalocriisesiunii.

Pentru proiectele depusecu punctajul mai mare sauegal decat pragul decalitate corespunztor
luniirespectiv,sevantocmiunraportdeselecielunar.

Seleciaproiecteloreligibilesefacenordineadescresctoareapunctajuluideselecie,ncadrul
alocriidisponibilepentruselecialunar.

n cazul proiectelor cu acelai punctaj, departajarea acestora se face descresctor n funcie de


numrul de activiti culturale ce au avut loc n ultimele 12 luni anterioare datei depunerii
CereriideFinanare

Dup publicarea raportului de selecie lunar pe siteul AFIR, beneficiarii au la dispoziie 5 zile
lucrtoarepentruadepunecontestaiicuprivirelarezultatulseleciei.Contestaiile,semnatede
solicitani,sevordepuneonline.

Dup publicarea raportului lunar /final de contestaii, AFIR va proceda la selecia proiectelor cu
punctajultotalmaimaresauegalcupunctajulultimuluiproiectselectatpentrufinanare,aferent
etapeirespective.

Proiectele eligibile neselectate vor rmne n ateptare i vor intra n competiie cu proiectele
depusencadrulaceleiaisesiunicontinuededepunereaproiectelor,dupcaz.

Dup publicarea raportului de contestaii lunar, AFIR ntocmete Raportul de Selecie aferent
etapeipentrucareaufostfinalizatecontestaiile,doarnsituaiancareRaportuldeselecielunar
respectivconineproiecteeligibilefrfinanare,altfel,alocareadisponibilvarentregialocarea
disponibil aferent etapei unde exist proiecte eligibile fr finanare. Alocarea disponibil
pentru selecia aferent etapei pentru care au fost finalizate contestaiile este reprezentat de
diferena ntre valoarea public total a contestaiilor depuse aferente etapei respective i
valoareapublictotalaproiectelorselectate,rezultatenurmapublicriiraportuluidecontestaii
respectiv.

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 24


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
ATENIE!

EvaluareacriteriilordeseleciesefacenumainbazadocumentelordepuseodatcuCerereade
Finanare.

ATENIE! Procesul de selecie i procesul de verificare a contestaiilor se desfoar potrivit


Regulamentului de organizare i funcionare al procesului de selecie i al procesului de
verificare a contestaiilor pentru proiectele aferente msurilor din Programul Naional de
Dezvoltare Rural 20142020 (PNDR) cu modificrile i completrile ulterioare, n vigoare la
momentullansriisesiunii,publicatpesiteulwww.madr.roiwww.afir.info.

Solicitaniivorputearetragei/sauredepuneproiectulosingurdatncadrulsesiunii
continue.Retragereacereriidefinanaresepoateefectuaonlineprincompletarea,semnareai
tampilareaformularuluideretrageredectresolicitant/reprezentantlegal,formularcevafi
scanatitransmisonlinepesiteulwww.afir.madr.ro

Atentie!Nusepoatereveniasuprauneisolicitrideretragereauneicereridefinanare!

De asemenea, solicitanii a cror proiecte au fost declarate neconforme vor putea s mai
redepunproiectulosingurdatncadrulsesiuniicontinue.

3.2Contractareafondurilor
ATENIE!
Dup aprobarea Raportului de selecie/Raportului de Pnalaprezentareasolicitantuluila
AFIRnvedereasemnriicontractuluide
contestaii n care sunt incluse proiectele aprobate
finanare,acestaareobligaiadea
pentru finanare, AFIR notific solicitantul privind
depunelasediulCRFIRunexemplar
Decizia de Selecie prin documentul Notificarea
originalaldosaruluiCereriide
beneficiaruluiprivindselectareaCereriideFinanarei
Finanarensoitdedocumentele
semnareaContractuluideFinanare.
anexecopiiconformecuoriginalul,

toatepesuportdehrtieiconforme
DupdepunerealaAFIRaCereriideFinanarensoit
documentaieidepuseonline,dosar
de documentele anexe, pe suport de hrtie, un
cevarmnelaCRFIR.
proiect selectat poate fi declarat neeligibil, dac n
Pentruconfruntareadocumentelor
urma verificrii tuturor documentelor se constat c
copiedepuseattpesuportdehrtie,
nusuntndeplinitetoatecondiiiledeeligibilitate.
ctionline,sevaprezenta,totodat

idosarulcuprinzndtoate
Solicitantul are obligaia de a depune la Autoritatea
documenteleoriginale.
Contractant (CRFIR) urmtoarele documente, cu
caracter obligatoriu conform HG 226/2015 cu
modificrile i completrile ulterioare i a procedurilor
nvigoarelamomentulnotificrii:

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 25


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
1.Certificat/e care s ateste lipsa datoriilor restante fiscale, emis/e de Direcia General a
FinanelorPublicei,dacestecazul,graficuldereealonareadatoriilorctrebugetulconsolidat.
2. DocumentemisdeANPM

2.1Clasareanotificrii
sau
2.2Deciziaetapeidencadrare,cadocumentfinal(princareseprecizeazcproiectulnuse
supuneevaluriiimpactuluiasupramediuluiinicievaluriiadecvate)
sau
2.3Acorddemediuncazulncareseimpuneevaluareaimpactuluipreconizatasupramediului
sau
2.4 Acord de mediu n cazul evalurii impactului asupra mediului i de evaluare adecvat
(dacestecazul).
sau
2.5AvizNatura2000pentruproiectelecareimpundoarevaluareadecvat.
Termenul maxim de prezentare a documentelor emise de ANPM este precizat n notificarea
emisnconformitatecuprocedurileaprobateprinordinalministruluiagriculturiiidezvoltrii
rurale,termencarecurgedeladatacomunicriinotificriiprivindseleciaproiectului.
Dup expirarea termenului prevzut pentru prezentarea documentului de mediu, Contractul de
Finanarenumaipoatefisemnat.

3. Proiectul tehnic se va depune n vederea avizrii de ctre CRFIR conform prevederilor HG


226/2015cumodificrileicompletrileulterioareiaprocedurilornvigoarelamomentulnotificrii.
4. Cazier judiciar al reprezentantului legal. Cazierul judiciar poate fi solicitat de ctre AFIR, n
conformitatecuprevederileLegiinr.290/2004privindcazieruljudiciar,republicat,cumodificrile
icompletrileulterioare.

5.Cazierfiscalalsolicitantului.
ATENIE! 6. Copie a documentul de identitate al
DuratadeexecuieaContractuluideFinanareestede reprezentantuluilegalalbeneficiarului.
maxim3ani(36deluni)pentruproiectelecareprevd 7.Declaraia de ealonare a depunerii
investiiicuconstruciimontaj. dosarelor cererilor de plat, inclusiv cea
Duratadeexecuieprevzutmaisuspoatefiprelungitcu
pentrudecontareaTVA,undeestecazul.
maximum6luni,cuacordulprealabilalAFIRicuaplicarea
8. Dovada achitrii integrale a datoriei
penalitilorspecificebeneficiarilorpublicisauprivai,
fa de AFIR, inclusiv dobnzile i
prevzutenContractuldeFinanare,calculatelavaloarea
majorrile de ntrziere.
eligibilrmasderambursat.
9. Extras de cont care confirm
Durateledeexecuiespecificatesesuspendnsituaian
cofinanareainvestiiei,daceste
caredinmotiveneimputabilebeneficiarului,peparcursul
implementriiproiectului,seimpuneobinereadeavize/
cazul.
acorduri/autorizaii,dupcaz,pentruperioadadetimp
ncazdeneprezentareadocumentelorde
necesarobineriiacestora.
ctreBeneficiar,ntermeneleprecizaten
Notificarea de selecie sau n cazul n care
acesta se regsete nregistrat n evidenele AFIR cu debite sau nereguli, Agenia i rezerv
dreptuldeanuncheiaContractuldeFinanare.

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 26


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
SolicitaniinotificaidectreAFIRpotdepuneproiectultehnicitoatedocumentelenecesaren
vederea ncheierii Contractului de Finanare, o singur dat, (documentele se vor depune
centralizat,indiferentdedataemiterii),ntermenulprecizatnnotificareaAFIR.

Nedepunerea documentelor obligatorii n termenele prevzute conduce la nencheierea


ContractuluideFinanare!

Maimult,ncazulnedepuneriidectresolicitaniadocumentelormenionatelapunctele8i9,
ntermeneleprecizatencuprinsulnotificrii, acestoralisevoraplicaprevederileart.6dinHG
nr.226/2015cumodificrileicompletrileulterioare.

Contribuiapublicserecupereazdacntermendecincianidelaefectuareapliifinalectre
beneficiar, activelecorporalei necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanate
dinFEADRfacobiectuluneiadinurmtoarelesituaii:
a)ncetareasaudelocalizareauneiactivitiproductivenafarazoneivizatedePNDR20142020,
respectivdenerespectareacriteriilornbazacroraproiectulafostselectaticontractat;
b)omodificareaproprietiiasupraunuielementdeinfrastructurcaredunavantajnejustificat
uneintreprinderisauunuiorganismpublic;
c)omodificaresubstanialcareafecteaznatura,obiectivelesaucondiiilederealizareicarear
determinasubminareaobiectiveloriniialealeacestuia;
d)realizareauneiactivitineeligibilencadrulinvestiieifinanatedinfondurinerambursabile.

PrecizrireferitoareladuratadevalabilitateidemonitorizareaContractuluideFinanare
DuratadevalabilitateaContractuluideFinanarecuprindeduratadeexecuieaContractului,la
care se adaug 5 ani de monitorizare de la data ultimei pli efectuate de Autoritatea
Contractant.
Odat cu depunerea Cererii de Finanare, se nelege c solicitantul i d acordul privitor la
publicareapesiteulAFIRadatelordecontact(denumire,adres,denumire/valoareproiect).

PRECIZRIREFERITOARELAACORDAREAAVANSULUI
PentruBeneficiarulcareaoptatnformularulCereriideFinanarepentruobinereaunuiavansn
vedereademarriiinvestiiei,AFIRpoatesacordeunavansdemaximum50%dinvaloareatotal
eligibilnerambursabil.
Avansul poate fi solicitat de beneficiar numai dup Atenie!
avizarea unei achiziii de ctre AFIR, iar solicitarea AFIRefectueazplataavansuluin
acestuia se va face, ntrun dosar distinct, nainte de contulbeneficiarilor,deschisla
depunereaprimeiCereridePlat. TrezoreriaStatuluisaulaoinstituie
bancar.
Plata avansului aferent Contractului de Finanare este
Utilizareaavansuluisejustificdectre
condiionat de constituirea unei garanii financiare beneficiarpebazdedocumente
eliberatdeoinstituiefinanciarbancarsaunebancar financiarfiscalepnlaexpirarea
nscrisnregistrulspecialalBnciiNaionaleaRomniei durateideexecuieprevzutn
iarncazulONGurilorisubformdepolideasigurare ContractuldeFinanare,respectivla
ultimatradeplat.
eliberat de o societate de asigurri, autorizat potrivit

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 27


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
legislaieinvigoare,nprocentde100%dinsumaavansului.Garaniafinanciarsedepuneodat
cuDosarulCereriidePlataAvansului.ValoareamaximaavansuluiestespecificatnContractul
deFinanarencheiatntrebeneficiariAFIR.
Garaniapoatefiprezentatdebeneficiariiprivaiisubformdepolideasigurareeliberatde
osocietatedeasigurri,autorizatpotrivitlegislaieinvigoare.

Garania aferent avansului trebuie constituit la IMPORTANT!


dispoziia AFIR pentru o perioad de timp egal cu Solicitantul/Beneficiarultrebuies
durata de execuie a contractului i va fi eliberat n depundinproprieiniiativtoate
cazul n care AFIR constat c suma cheltuielilor reale eforturilepentrualuacunotint
efectuate, care corespund contribuiei financiare a detoateinformaiilepublice
Uniunii Europene i contribuiei publice naionale referitoarelamsura/submsura
pentruinvestiii,depetesumaavansului. dinPNDR20142020/schemade
Beneficiarul care a ncasat de la Autoritatea ajutorpentrucaredepuneproiectul
Contractant plata n avans i solicit prelungirea ncadrulPNDR20142020n
perioadei maxime de execuie aprobate prin Contractul vedereaselectriipentrufinanare
de Finanare, este obligat naintea solicitrii prelungirii iscunoasctoatedrepturilei
duratei de execuie iniiale a contractului s depun la obligaiileprevzutenContractul
Autoritatea Contractant documentul prin care deFinanarenaintedesemnarea
dovedete prelungirea valabilitii Scrisorii de Garanie acestuia.
Bancar/Nebancar, poli de asigurare care s acopere
ntreagaperioadadeexecuiesolicitatlaprelungire.

PrecizrireferitoarelamodificareaContractuluideFinanare:
Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanare numai n cursul duratei de
execuieaacestuiastabilitprincontractinupoateaveaefectretroactiv.
Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor pri contractante, cu excepia
situaiilor n care intervin modificri ale legislaiei aplicabile finanrii nerambursabile, cnd
Autoritatea Contractant va notifica n scris Beneficiarul cu privire la aceste modificri, iar
Beneficiarulseobligalerespectantocmai.
Atenie!
Beneficiarul poate efectua modificri tehnice i
Pentruncheiereacontractelorcufirmelede
financiare, n sensul realocrilor ntre liniile consultanputeiconsultaModelulde
bugetare, dac acestea nu schimb scopul ContractdePrestriServiciiProfesionalede
principal al proiectului i nu afecteaz Specialitate,precumiRecomandrinvederea
funcionalitateainvestiiei,criteriiledeeligibilitate ncheieriicontractelordeprestriserviciide
consultani/sauproiectare,publicatepe
i selecie pentru care proiectul a fost selectat i
paginaoficialAFIRlaseciunea:Informaii
contractatiarmodificareafinanciarselimiteazla Generale>>RapoarteiListe>>Listfirmede
transferul de maxim 10% din suma nscris iniial consultan.Acestedocumenteauuncaracter
n cadrul bugetului ntre capitole bugetare de orientativ,prileavndlibertateadeainclude
cheltuieli eligibile i fr diminuarea valorii totale ncontractulpecarelvorsemnaclauzelecele
maipotriviteiadaptateserviciilorvizatede
eligibile a proiectului, cu notificarea prealabil a
respectivelecontracte.
Autoritii Contractante, fr a fi ns necesar
amendareaContractuluideFinanareprinactadiional.

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 28


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
Beneficiarul va prezenta o Not explicativ, n cazul solicitrii de modificare a contractului de
finanareprinactadiionalsaulasolicitareaAutoritiiContractante.
ncazulconstatriiuneineregulicuprivirelancheiereaoriexecutareaContractului,inclusivn
cazul n care beneficiarul este declarat n stare de incapacitate de plat sau a fost declanat
procedura insolvenei/falimentului, precum i n situaia n care Autoritatea Contractant
constat c cele declarate pe proprie rspundere de beneficiar, prin reprezentanii si, nu
corespundrealitiisaudocumentele/autorizaiile/avizeledepusenvedereaobineriifinanrii
nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevrate/false/incomplete/expirate/inexacte/ nu
corespund realitii, Autoritatea Contractant poate nceta valabilitatea Contractului, de plin
drept,printronotificarescrisadresatbeneficiarului,frpunerenntrziere,frnicioalt
formalitateifrinterveniainstaneijudectoreti.
n aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanare nerambursabil,
mpreuncudobnziipenalitinprocentulstabilitconformdispoziiilorlegalenvigoarein
conformitatecudispoziiilecontractuale.
Prin excepie, n situaia n care nendeplinirea obligaiilor contractuale nu este de natur a
afectacondiiiledeeligibilitateiseleciealeproiectului,recuperareasprijinuluifinanciarseva
realizanmodproporionalcugraduldenendeplinire.
AnteriorncetriiContractuluideFinanare,AutoritateaContractantpoatesuspendacontractul
i/sauplilecaomsurdeprecauie,froavertizareprealabil.

3.3ACHIZIIILE

Achiziiile se vor desfura respectnd legislatia naional specific achiziiilor publice precum i
InstruciunileiManualuldeachiziiipublicecesevoranexaContractuluideFinanare.
Pentruafacilitabunadesfurareaprocedurilordeachiziii,beneficiariivorfolosifielededate
model, specifice fiecrui tip de investiie, ce se
regsescninstruciuni. Atenie!
Termenul de finalizare al achiziiilor i depunerea BeneficiarulvadepunelaCRFIRDosarele
acestora spre avizare la centrele regionale, se va cererilordeplatnconformitatecu
corela cu termenul limit n care trebuie s se Declaraiadeealonareadepunerii
ncadreze depunerea primei trane de plat DosarelorCererilordePlatdepusla
menionat la art. 4 din HG nr. 226/2015 cu semnareaContractuluideFinanare.
modificrileicompletrileulterioare.
AchiziiadelucrriidocumentaiiletehnicecesevorpublicanSEAP,voravealabazproiectul
tehnicdeexecuieavizatnprealabildectreAFIR.
Contractele de achiziie public a Studiului de fezabilitate (SF), sau a Documentaiei de
avizare a lucrrilor de intervenii (DALI) vor conine, n mod obligatoriu, clauze prin care
prestatorul se oblig s cesioneze, n mod exclusiv, autoritii contractante, drepturile
patrimonialedeautorasupraSF/DALI,frafilimitatlaunteritoriuitimp,ncondiiileLegiinr.
8/1996,cumodificrileicompletrileulterioare.

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 29


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
Prestatorul nu vaemite niciun fel de pretenii n privina atribuirii contractului pentru realizarea
proiectuluitehnic,adetaliilordeexecuie,documentaiilornecesarepentruobinereaacordurilor,
avizeloriautorizaiilor.
Atenie!

Pentru ncheierea contractelor cu firmele de consultan putei consulta Modelul de Contract de


Prestri Servicii Profesionale de Specialitate, precum i Recomandri n vederea ncheierii
contractelor de prestri servicii de consultan i / sau proiectare, publicate pe pagina oficial
AFIR la seciunea: Informaii Generale >> Rapoarte i Liste >> List firme de consultan. Aceste
documenteauuncaracterorientativ,prileavndlibertateadeaincludencontractulpecarel
veisemnaclauzelecelemaipotriviteiadaptateserviciilorvizatederespectivelecontracte.

Pentruachiziiaserviciilordeelaborareadocumentaieitehnicedeexecuie(PT),ncazuln
care, operatorul economic care a elaborat studiul de fezabilitate / documentaia de avizare a
lucrrilordeintervenii/saualtedocumentaiitehnicecestaulabaza,saufacpartedincaietele
de sarcini, se regsete printre ofertani n calitate de ofertant/asociat/subcontractant/tert
susintor, acesta trebuie s aduc la cunotina autoritii contractante (comisiei de evaluare)
aceaststaredefapt,isprezinteodeclaraiedincaresrezultecimplicareasanactivitatea
de elaborare a acestora (SF, DALI, alte documentaii tehnice) nu este de natur s denatureze
concurenaprinapariiaunuieventualconflictdeinterese.

Regimulconflictuluideinterese:
n contextul derulrii achiziiilor publice, se vor respecta regulile de evitare a conflictului de
intereseprevazuteincapitolulII,seciunea4dinLegeanr.98/2016privindachiziiilepublice,cu
completrileulterioare.Cutitluexemplificativ,reprezintsituaiipotenialgeneratoaredeconflict
deinterese,urmtoarele:
a) participarea n procesul de verificare/evaluare a solicitrilor de participare/ofertelor a
persoanelorcaredeinprisociale,prideinteres,aciunidincapitalulsubscrisalunuiadintre
ofertani/candidai, teri susintori sau subcontractani propui ori a persoanelor care fac parte
din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertani/candidai,terisusintoriorisubcontractanipropui;
b) participarea n procesul de verificare/evaluare a solicitrilor de participare/ofertelor a unei
persoanecareesteso/soie,rudsauafin,pnlagradulaldoileainclusiv,cupersoanecarefac
parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertani/candidai,terisusintoriorisubcontractanipropui;
c) participarea n procesul de verificare/evaluare a solicitrilor de participare/ofertelor a unei
persoanedesprecareseconstatsaucuprivirelacareexistindiciirezonabile/informaiiconcrete
cpoateavea,directoriindirect,uninterespersonal,financiar,economicsaudealtnatur,orise
afl ntro alt situaie de natur s i afecteze independena i imparialitatea pe parcursul
procesuluideevaluare;
d) situaia n care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/terul susintor are drept membri n cadrul consiliului de administraie/organului de
conducere sau de supervizare i/sau are acionari ori asociai semnificativi persoane care sunt
so/soie, rud sau afin pn la gradul al doilea inclusiv ori care se afl n relaii comerciale cu
persoane cu funcii de decizie n cadrul autoritii contractante sau al furnizorului de servicii de
achiziieimplicatnproceduradeatribuire;
e) situaia n care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentruexecutareacontractuluipersoanecaresuntso/soie,rudsauafinpnlagradulaldoilea

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 30


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
inclusivoricareseaflnrelaiicomercialecupersoanecufunciidedeciziencadrulautoritii
contractantesaualfurnizoruluideserviciideachiziieimplicatnproceduradeatribuire.
Prin acionar sau asociat semnificativ se nelege persoana care exercit drepturi aferente unor
aciunicare,cumulate,reprezintcelpuin10%dincapitalulsocialsauiconferdeintoruluicel
puin10%dintotaluldrepturilordevotnadunareageneral.
Deasemenea,poateficonsideratconflictdeinteresesituaiancareofertantulctigtordeine
pachetulmajoritardeaciunindoufirmeparticipantepentruacelaitipdeachiziie(art.14din
OUG66/2011).
Peparcursulderulriiprocedurilordeachiziii,laadoptareaoricreidecizii,trebuieavuten
vedere principiile prevzute la art. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice, cu
completrileulterioare.

3.4PLATA

Beneficiarul va depune la CRFIR, Dosarele cererilor de plat n conformitate cu Declaraia de


ealonareadepuneriiDosarelorCererilordePlatdepuslasemnareaContractuluideFinanare.
Rectificarea Declaraiei de ealonare se poate realiza de ctre beneficiar de maxim dou ori n
perioadadeexecuieaContractuluideFinanare.nsituaiancareseaprobprelungireaduratei
deexecuiepestetermenulmaximde24/36deluni,dupcaz,beneficiaruluiisevamaipermiteo
nourectificarenconformitatecunouaperioaddeexecuieaprobat.
ncazulproiectelorpentrucaresedeconteazTVAuldelabugetuldestatconformprevederilor
legale n vigoare beneficiarii trebuie s depun i Declaraia de ealonare a depunerii Dosarelor
CererilordePlatdistinctpentruTVA.
ncazulncarebeneficiarulnudepuneDeclaraiadeealonarentermenulprevzut,aceastase
vadepuneceltrziuodatcuprimatranaDosaruluicereriideplat.
Atenie! Solicitanii care vor derula procedura de achiziii servicii, nainte de semnarea
Contractului de Finanare cu AFIR, vor respecta prevederile procedurii de achiziii servicii din
ManualuldeachiziiipostatpepaginadeinternetAFIR.
DosarulCereriidePlatsedepunedebeneficiarlaCRFIR,ndouexemplarepesuportdehrtie,
lacareataeazpesuportmagneticdocumentelentocmitedebeneficiar.DosarulCereriidePlat
trebuiescuprinddocumentelejustificativeprevzutenINSTRUCIUNILEDEPLAT(veziAnexa
VlaContractuldefinanare)pepaginadeinternetaAFIRwww.afir.info.
Termenullimitdeefectuareaplilorctrebeneficiarestedemaxim90dezilecalendaristicede
ladatanregistrriicereriideplatconforme.
Atenie!
Beneficiariisuntobligaisrespectetermenelededepunereacereriipentruprimatrandeplat
prevzute de art. 4 din H.G. nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a
msurilor programului naional de dezvoltare rural cofinanate din Fondul European Agricol
pentruDezvoltareRuralidelabugetuldestat,cumodificrileicompletrileulterioare.

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 31


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
Capitolul4
INFORMAIIUTILEPENTRUACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE

Atenie!
4.1Documentele necesare ntocmirii
Pentrujustificarearezonabilitiipreurilor
CereriideFinanare
pentruinvestiiadebaz,proiectantulvaavean
Documentele obligatorii care trebuie
vedereOrdinulMinisteruluiCulturiiiCultelornr.
ataate Cererii de Finanare pentru 2.260/22.06.2006privindprecizarea
ntocmireaproiectuluisunt: indicatoarelordenormededevizpentruofertare
1.1Studiul de Fezabilitate idecontareasituaiilordelucrrideconsolidare
/DocumentaiadeAvizareaLucrrilorde irestaurareconservareamonumenteloristorice
Intervenii, ntocmite conform legislaiei ivamenionasursadepreurifolositsau
prevederileHGnr.363/2010privindaprobarea
n vigoare privind coninutul cadru al
standardelordecostpentruobiectivedeinvestiii
documentaiei tehnicoeconomice finanatedinfonduripublice,cumodificrilei
aferente investiiilor publice, precum i a completrileulterioareivamenionasursade
structurii i metodologiei de elaborare a preurifolosit.
devizului general pentru obiecte de
investiiiilucrrideintervenii.
Important!
Important! nCertificatuldeUrbanismtrebuie
specificatnumeleproiectului/
Cursuldeschimbvalutarutilizatvaficelpublicatde investiieiaacumestemenionatn
BancaCentralEuropeanpeinternetlaadresa: CerereadeFinanare.
http:www.ecb.int/index.htm.,dindatantocmirii Deasemenea,vorficompletateclar
StudiuluideFezabilitate/DocumentaieideAvizarea elementeprivindtipulinumrul
documentuluideurbanismnbaza
LucrrilordeIntervenie/MemoriuJustificativ.
cruiasaeliberat,actulprincaresa
aprobatacesta.

1.2Memoriuljustificativ(ncazuldotrilor).
Pentruproiectelecarevizeazinterveniiasupraobiectivelordepatrimoniuculturalclasa(grupa)
B, documentaia va fi ntocmit conform DISPOZIIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele
msuri pentru mbuntirea activitii n domeniul avizrii, elaborat de Ministerul Culturii i
Cultelor, pentru investiii de restaurare/conservare a obiectivelor de patrimoniu i a DISPOZIIEI
nr.5596VN/01.08.2007pentrucompletareaDISPOZIIEINr.4300/VN/03.11.2005.
Interveniileasupramonumenteloristoricesefac
Important!
numaipebazaicurespectareaavizuluiemisde
ctre Ministerul Culturii sau, dup caz, de ctre HCLdemodificare/completareadomeniului
serviciile publice deconcentrate ale Ministerului publicsuntvalabilenumaicaanexelainventarul
Culturii, excepie de la aceasta o fac atestatncondiiilelegii(prinHotrrea
Guvernului).
documentaiile de restaurare a componentelor
artistice(decoraiunimurale,picturmural,etc)
alecroravizesuntemisedoardeMinisterulCulturii.

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 32


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
2. Certificatul de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanare, eliberat n condiiile
Legii50/1991,privindautorizareaexecutriilucrrilordeconstrucii,republicat,cumodificrilei
completrileulterioare.

3.1Inventarulbunurilorceaparindomeniuluipublicalcomunei,ntocmitconformlegislaiein
vigoare privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotrre a
GuvernuluiipublicatnMonitorulOficialalRomniei(copiedupMonitorulOficial)insituaia
n care n Inventarul bunurilor care alctuiesc domeniul public, investiiile care fac obiectul
proiectului,nusuntinclusendomeniulpublicsausuntinclusentropoziieglobal,solicitantul
trebuiesprezinte:
3.2 Hotrrea/Hotrrile consiliului local privind aprobarea modificrilor i/sau completrilor la
inventar n sensul includerii n domeniul public sau detalierii poziiei globale existente, cu
respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i
completrileulterioare,aadministraieipublicelocale,nprivinasupuneriiacesteiacontroluluide
legalitate al Prefectului, n condiiile legii (este suficient prezentarea adresei de naintare ctre
instituiaprefectuluipentrucontroluldelegalitate),
sau
3.3 Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie,
servitute/administrarealONGurilor,Unitilordecult,Persoanelorfiziceautorizate/societilor
comercialepeoperioadde10aniasuprabunurilorimobilelacaresevorefectualucrri,conform
CereriideFinanare;
4.1. Hotrrea/Hotrrile Consiliului Local pentru implementarea proiectului cu referire la
urmtoarelepuncte(obligatorii):
necesitateaioportunitateainvestiiei;
lucrrilevorfiprevzutenbugetul/bugetelelocal/epentruperioadaderealizareainvestiiein
cazulobineriifinanrii;
angajamentuldeasuportacheltuieliledentreinere/mentenanainvestiieipeoperioadde
minimum5anideladataefecturiiultimeipli;
Important!
caracteristici tehnice ale investiiei/investiiilor propuse
(lungimi,arii,volume,capacitietc.) Solicitaniipubliciauobligaiade
excludereaoricreicontribuii
nominalizarea i delegarea reprezentantului legal al
publicedirectedelaBugetuldestat
comunei/ONG pentru relaia cu AFIR n derularea pentruinvestiiilecareurmeaza
proiectului. serealiza,plile(pentru
detaliereaactivitilorsociale/culturaledesfuraten cheltuielileneeligibileetc.)urmnd
ultimele12luni,anterioaredateidepuneriiCereriide sfieefectuatenumaidinsurse
propriisauatraseasevedea
finanare.
planulfinanciar.
4.2 Hotrrea Adunrii Generale pentru implementarea
proiectului specific fiecrei categorii de solicitani (ONG, Unitate de cult, Persoan fizic
autorizat/Societate Comercial), pentru implementarea proiectului cu referire la urmtoarele
puncte(obligatorii):
necesitateaioportunitateainvestiiei;
lucrrile vor fi prevzute n bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiiei, n
cazulobineriifinanrii;

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 33


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
angajamentuldeasuportacheltuieliledentreinere/mentenanainvestiieipeoperioadde
minimum5anideladataefecturiiultimeipli;
caracteristicitehnicealeinvestiiei/investiiilorpropuse(lungimi,arii,volume,capacitietc.);
nominalizarea i delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaia cu AFIR n
derulareaproiectului.
detalierea activitilor sociale/culturale desfurate n ultimele 12 luni, anterioare datei
depuneriiCereriidefinanare.

5.1.Certificatuldenregistrarefiscal
5.2. ncheiere privind nscrierea n registrul asociaiilor i fundaiilor, rmas definitiv /
Certificatdenregistrarenregistrulasociaiilorifundaiilor
5.2.1ActuldenfiinareistatutulONG,sau

5.2.2ActuldenfiinareistatutulAezmntuluiMonahal(Mnstire,SchitsauMetoc),sau

5.2.3 Actul Constitutiv, Certificatul de nregistrare a firmei, Hotrrea tribunalului de pe lng


ONRC,CertificatconstatatoreliberatdeONRC.

6.Documentdelabanc/trezoreriecudateledeidentificarealebncii/trezorerieiialecontului
aferentproiectuluiFEADR(denumirea,adresabncii/trezoreriei,codulIBANalcontuluincarese
deruleazoperaiunilecuAFIR).
7. Raport asupra utilizrii programelor de finanare nerambursabil ntocmit de solicitant (va
cuprinde obiective, tip de investiie, lista cheltuielilor eligibile, costuri i stadiul proiectului,
perioada derulrii proiectului), pentru solicitanii care au mai beneficiat de finanare
nerambursabilncepndcuanul2007pentruaceleaitipurideinvestiii.
8. Declaraia pe propria rspundere din care s reias c dup realizarea investiiei din
patrimoniulculturaldeclas(grup)B,aceastavafinscrisntroreeadepromovareturistic.

Atenie!nscriereantroreeadepromovareturisticsevaverificalaultimatrandeplat.

9.1.Notificareprivindconformitateaproiectuluicucondiiiledeigienisntatepublic,
sau
9.2.Notificarecinvestiianufaceobiectulevaluriicondiiilordeigienisntatepublic,dac
estecazul.

10. Avizul emis de ctre Ministerul Culturii sau, dup caz, de ctre serviciile publice
deconcentratealeMinisteruluiCulturiirespectivDireciileJudeenepentruCulturperazacrora
suntamplasateobiectivele,conformLegiinr.422/2001privindprotejareamonumenteloristorice,
republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,caresconfirmefaptulcobiectivulpropus
sprefinanarefacepartedinpatrimoniulculturaldeintereslocalclasa(grupa)Bicsepoate
interveniasupralui(documentaiaesteadecvat).

11. Dovad eliberat de Muzeul judeean, prin care se certific verificarea documentar i pe
teren, dac este cazul, asupra unor intervenii antropice cu caracter arheologic n perimetrul
aferent proiectului propus pentru finanare nerambursabil (OG nr. 43/2000 privind protecia

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 34


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
patrimoniului arheologic i declararea unor situri arheologice ca zone de interes naional,
republicat,cumodificrileicompletrileulterioare).

12. Extrasul din strategie din care rezult c investiia este n corelare cu orice strategie de
dezvoltare naional/regional/judeean/local aprobat, corespunztoare domeniului de
investiii,precumicopiahotrriideaprobareaStrategiei.

13. Document/e justificativ/e (ex.: afie, pliante, anunuri, procese verbale etc eliberat/e de
Primrie/Centrueparhial(ncazulunitilordecult)/ComitetdirectoralONG/Societatecomercial
dincaresrezulteactivitiledesfuratenultimele12luni,anterioaredateidepuneriiCereriide
Finanare.

14.CopieDocumentdeidentitatealreprezentantuluilegalalbeneficiarului.

15. Copie Ordin de clasare ca monument istoric de interes local clasa (grupa) B conform Legii
422/2001icopieMonitorOficialalRmnieiParteaIncareafostpublicat,dacestecazul.

16. Dovada achitrii integrale a datoriei fa de AFIR, inclusiv dobnzile i majorrile de


ntrziere,dacestecazul.
17.Extrasdecontcareconfirmcofinanareainvestiiei,dacestecazul.

18.Altedocumentejustificative(sevorspecificadectresolicitant,dupcaz).

ATENIE!DocumenteletrebuiesfievalabileladatadepuneriiCereriideFinanare,termenulde
valabilitatealacestorafiindnconformitateculegislaianvigoare.

4.2ListaformularelorcevorfidisponibilepesiteulAFIR

DosarulCERERIIDEFINANARE:

Cererea de Finanare Anexa 1 (document care reprezint solicitarea completat electronic pe


carepotenialulbeneficiaronainteazAFIRnvedereaobineriifinanrii);linkwww.afir.info
Contractul de Finanare Anexa 5 (document cadru care reglementeaz acordarea fondurilor
nerambursabilentreAFIRibeneficiarulfondurilornerambursabile);linkwww.afir.info

DosarulCERERIIDEPLAT:

CerereadePlatpentruavans(Cereredeplatpentrusolicitareaavansului);linkwww.afir.info
Cererea de Plat (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care
declaraiadecheltuieli,raportuldeexecuieetc.);linkwww.afir.info
Declaraia de ealonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plat (document care prevede
perioadeleestimativededepunereatranelordeplat);linkwww.afir.info
Declaraiadecheltuieli(documentcareprevedetipuriledecheltuieliachiziiidebunuri/servicii/
lucrri/actualizri/diverseineprevzute);linkwww.afir.info

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 35


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
Raportul de execuie (document care prevede realizrile fizice i cele financiare); link
www.afir.info
Declaraia pe propria rspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea tuturor
criteriilordeeligibilitateprivindproceduriledeachiziie,acondiiilordeeligibilitatemenionaten
Cererea deFinanare i rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR care nu vor face obiectul
altorprogramedefinanarenerambursabil);linkwww.afir.info
Deasemenea,npaginadeinternetaAFIR,www.afir.info,puteiconsultaidescrca:
FiaMsurii (Investiii prin FEADR SubMsura 7.6 Investiii asociate cu protejarea
patrimoniuluicultural);
Actelenormativeutile(InformaiiutileActenormativeLegislaiespecificFEADR).
4.3DICIONAR
Beneficiar persoan juridic/ONG care a realizat un proiect de investiii i care a ncheiat un
ContractdeFinanarecuAFIRpentruaccesareafonduriloreuropeneprinFEADR;
CereredeFinanaresolicitareacompletatelectronicpecarepotenialulbeneficiaronainteaz
pentruaprobareaContractuluideFinanareaproiectuluideinvestiiinvedereaobineriifinanrii
nerambursabile;
Cofinanare public fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiie prin FEADR.
AceastaesteasiguratprincontribuiaUniuniiEuropeneiaGuvernuluiRomniei;
Conservaretoateaceleinterveniicareaucafinalitatemeninereauneistrifiziceiesteticea
uneiconstrucii.Conservarepoateficonsideratilucrareadeprotejarempotrivaintemperiilor,
furtului etc. a unuiantier sau a uneiconstrucii degradate, n aceastcategorie (cu uncaracter
special)intrndimeninereanstarederuinavestigiilorarheologicedinoriceepocnacest
caz conservarea urmrind doar mpiedicarea degradrilor ulterioare. Lucrrile din aceast
categoriesuntceledereparaiicurenteidentreinerecarenumodificstareaprezentaunei
construcii.Maipotfiacceptatenaceastdefiniieiinterveniileminimnecesarepentrupunerea
nsiguranauneicldiridinpunctdevederestructural,lucrricarenextremarputeafidefinite
dreptconsolidare;
Derulare proiect reprezint totalitatea activitilor derulate de beneficiarul FEADR de la
semnareacontractului/decizieidefinanarepnlafinalulperioadeidemonitorizareaproiectului.
Eligibilitate ndeplinirea condiiilor i criteriilor minime de ctre un solicitant aa cum sunt
precizatenGhidulSolicitantului,CerereadeFinanareiContractuldeFinanarepentruFEADR;
Evaluare aciune procedural prin care documentaia pentru care se solicit finanare este
analizatpentruverificareandepliniriicriteriilordeeligibilitateipentruselectareaproiectuluin
vedereacontractrii;
Fia submsurii document ce descrie motivaia sprijinului financiar nerambursabil oferit,
obiectivele,ariadeaplicareiaciunileprevzute,tipurile deinvestiie,categoriiledebeneficiari
eligibiliitipulsprijinului;
Fonduri nerambursabile fonduri acordate unei persoane juridice n baza unor criterii de
eligibilitatepentrurealizareauneiinvestiiincadratenariadefinanareasubmsuriiicarenu
trebuie returnate singurele excepii sunt nerespectarea condiiilor contractuale i nerealizarea
investiieiconformproiectuluiaprobatdeAFIR;
Implementare proiect reprezint totalitatea activitilor derulate de beneficiarul FEADR de la
semnareacontractului/decizieidefinanarepnladatadepuneriiultimeitranedeplat;

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 36


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
Msuradefineteariadefinanareprincaresepoaterealizacofinanareaproiectelor(reprezint
osumdeactiviticofinanateprinfondurinerambursabile);
Modernizare cuprinde lucrrile de construciimontaj i instalaii privind reabilitarea
infrastructurii i/sau consolidarea construciilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dac este cazul)
aparinnd tipurilor de investiii derulate prin msur, care se realizeaz pe amplasamentele
existente,frmodificareadestinaiei/funcionalitiiiniiale;
Politica Agricol Comun (PAC) set de reguli i mecanisme care reglementeaz producerea,
procesareaicomercializareaproduseloragricolenUniuneaEuropeanicareacordoatenie
crescnddezvoltriirurale.Arelabazpreuricomuneiorganizricomunedepia;
Reprezentantul legal persoana desemnat s reprezinte solicitantul n relaia contractual cu
AFIR,conformlegislaieinvigoare;
Renovarea toate acele intervenii care sporesc gradul de mbuntire al finisajelor i al
accesoriilor tehnice (vopsitorii, zugrveli, schimbarea instalaiilor interioare i exterioare din
incint etc.) precum i lucrri de recompartimentare, modificri ce duc la sporirea confortului
(iluminat,echipareelectric,termic,securitateetc.)ialsiguraneinexploatare(cideaccesi
de circulaie, sisteme de protecie la foc etc.) n general, intervenii ce conduc la un mod mai
funcional i mai economic de folosire a unei construcii, fr posibilitatea de schimbare
volumetriciplanimetricsaumodificareadestinaieiiniiale;
Restaurareaesteointerveniepeocldireaflatntrungradoarecarededegradarecuscopul
de a reface caracterul, configuraia i acele caracteristici speciale care au condus la decizia de
protejare a imobilului, lucrrile efectuate n acest scop putnd duce la modificri substaniale a
formeincarecldireasegsetelamomentuldecizieiderestaurare;
Solicitantpersoanjuridic/ONG,potenialbeneficiaralsprijinuluinerambursabildinFEADR;
Valoare eligibil a proiectului suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrri care se
ncadreaz n Lista cheltuielilor eligibile precizat n prezentul ghid i care pot fi decontate prin
FEADR; procentul de confinanare public i privat se calculeaz prin raportare la valoarea
eligibilaproiectului;
Valoarea neeligibil a proiectului reprezint suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii i/sau
lucrricaresuntncadratenListacheltuielilorneeligibileprecizatnprezentulGhidi,caatare,
nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate n calcul pentru stabilirea
procentului de cofinanare public; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de
ctrebeneficiarulproiectului;
Valoare total a proiectului suma cheltuielilor eligibile i neeligibile pentru bunuri, servicii,
lucrri;

Abrevieri:
AFIR Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale, instituie public cu personalitate juridic,
subordonat Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale scopul AFIR l constituie derularea
FonduluiEuropeanAgricolpentruDezvoltare,attdinpunctdevederetehnic,ctifinanciar;
APIA Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur instituie public subordonat
Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale deruleaz fondurile europene pentru
implementarea msurilor de sprijin finanate din Fondul European pentru Garantare n
Agricultur;

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 37


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.
CRFIRCentreleRegionalepentruFinanareaInvestiiilorRurale,structurorganizatoricaAFIRla
nivelulregiunilordedezvoltarealeRomniei(lanivelnaionalexist8centreregionale);
OJFIROficiileJudeenepentruFinanareaInvestiiilorRurale,structurorganizatoricaAFIRla
niveljudeean(lanivelnaionalexist41Oficiijudeene);
FEADRFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural,esteuninstrumentdefinanarecreat
deUniuneaEuropeanpentruimplementareaPoliticiiAgricoleComune;
MADRMinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale;
PNDR Programul Naional de Dezvoltare Rural este documentul pe baza cruia va putea fi
accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i care respect liniile directoare
strategicededezvoltareruralaleUniuniiEuropene.

4.4AFIRNSPRIJINULDUMNEAVOASTR
FiecareceteanalRomniei,precumipersoanelejuridicededreptromncaresencadreaz
nariadefinanareaMsurilordincadrulPNDR,audreptulsbeneficiezedefondurileeuropene
nerambursabilepentrufinanareapropriilorproiectedeinvestiiipentrudezvoltarerural.
AFIR v st la dispoziie de luni pn vineri ntre orele 830 i 1630 pentru a v acorda informaii
privind modalitile de accesare a PNDR, dar i pentru a primi propunerile sau sesizrile
dumneavoastrprivindderulareaPNDR.
Experii AFIR v pot acorda, pe loc sau n termenul legal (maxim 30 de zile), orice informaie
necesarndemersuldumneavoastrpentruaccesareafonduriloreuropene.
ExperiiAFIRnuauvoiesvacordeconsultanprivindrealizareaproiectului.
Echipa AFIR v poate ajuta ori de cte ori avei o plngere, o reclamaie sau o petiie privind o
situaiecareintrnariadecompetenaAFIR.
De asemenea, dac considerai c suntei nedreptit, defavorizat sau sesizai posibile
neregulariti n derularea PNDR, nu ezitai s v adresai n scris Ageniei pentru Finanarea
InvestiiilorRurale,pentrusoluionareaproblemelor.
Pentru a reclama o anumit situaie sau pentru a sesiza eventuale neregulariti informaine n
scris.Trebuiesineicontc pentrua puteademarainvestigaiileiaplica eventualesanciuni,
reclamaia sau sesizarea trebuie s fie explicit, s conin informaii concrete, verificabile i
dateledecontactalepersoaneicareantocmitrespectivareclamaiesausesizare.
Pentruaafladetaliiprivindcondiiileimodalitateadeaccesare,fonduriledisponibileprecumi
investiiile care sunt finanate prin FEADR, consultai acest Ghid. Dac dorii informaii
suplimentare putei s consultai seciunea ntrebri frecvente de pe pagina de internet a AFIR
(www.afir.info>Comunicare>ntrebrifrecvente)sausformulaintrebrictredepartamentul
de relaii publice din cadrul AFIR. Menionm faptul c n seciunea ntrebri frecvente sunt
publicate toate ntrebrile i rspunsurile la spee concrete care au aplicabilitate general, fiind
astfeldeinterespentrumaimulipotenialibeneficiari.
***

Ghidul Solicitantului Sub-Msura 7.6 38


InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.