Sunteți pe pagina 1din 24
Note personale V. NOTE PERSONALE MINISTERUL SANATATII DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA CARNETUL GRAVIDE! Personal medical care urmaresto mama Mec de frie Telefon Ginecctog-cbstetican. Teton Moasa Telefon [Numero de telefon de apelat in caz de urgent Arenson tema Cabinet medic de fara Cabinet med ginecolog-obsztiian. Direc de Protecye a Copia Tax Formalitati administrative In pimele 2-48 de ore cups intorcorea dumneavoasra acasd de la rmatemitate, medics! de faiio vi va vita la domiciy pent 2 v8 contolastrea de sdniate 6 pe coa a copiulul dumneavoasta. D8 ace0a,copiul dumneavoasta webu dus ia medi a varsta de 1 luna 2 unl un 6 un, 9a, 121, 1 an 18 tn Medici de fae sunt obiga 8 insrein ofcs coll care nu au fost Inaor! pe ata unul medic de fare o dat cu prima consulate @ copii bolnay in loalitaten de regedit aces, Nov-naseutl va ‘isc pe ta medio de fale care a Ing oravda, daca pint ru au at optune. Medi de amie nu a drops rfuze incrirea pe Ista. do asigurat 2 copilor, la solctarea mami sau la anunarea de cite Casa de sigur de Snatate cu care are nchelt contract, precum sila soletarea sistem de aistorta meical comunitard sau a Director de Protecte a Copii pent opi ala in dictate din centle de lasament sau fam substtuve, ‘sci nu boneficat! de asigurare de sinatate Femelle gravide 6 lauzsle care nu fac doveda cali de asiuat benefciazé do umitoarle seniei medics 8 lath > montorarea evoluel src gauze, >> rezoivare urgentelor medico-chiruriale, incusv maser, Pentru mal multe informati, v8 rug 58 contact Directia de ‘anata Publica sau Casa do Asigurri de Sanatate din judotu dumpeavoasts Formalitati administrative IV. FORMALITATI ADMINISTRATIVE Montrzare evluel src uz, infront le tatu de asigurt a fom, umes ce2vetat face si psihomotoi a sugar 3 copldl, procum gi imunzarle (vaccnérie) fac parte din servile rmosicalo proflacticesuportate din fond national nic de asgurit de sinaate, acd benefice de asigurare do sénatate Asiguarea de sata ete obigstorestuncl cand sera un contact e munca ‘De asemenea, modi de fame sunt obliga 8 insere pe tsta propre rvidele roinszise pe lta unui medic de fami, cae Indepinese conde do pesoand asiguats a prima consulta, In loalates de regedit a acestoa sau, a solictaea sitemului de asitens medical comunitrs Mesicul de fait a care sunt! ines are uétoaree att In Lumaea i supravegherea Srcn aie durneavonsr > 88 nu refuze acordrea asistoniol medicale in caz do urgenth medial, of de ete or ge slit acest sacl medicals > 83 v8 sigur in primele 6 lun! do saris minimum un consul in ‘iecare luna apo in umtorea ln, ode eo este neve > 8 vérecomande un consult specazat la un medic obsttcan sau e alt specatato, tune cénd sarcna se ncadreazA in gape ‘sarcinlor cur sau cnd consider este necesar > dacd mecicl urneaveasta consider ch ave neoie de uae ‘mal atert8, umérsl contoslelor medisle sau snaizelor recomandate pot mal mut Nesfecuarea In mod nejsticat de cite asigual a contoaelor medical peredceproventve, poate age obgata de a supe, dup ‘az, unee cost ale tratamentuul cua” 91 de recuperare pent sfeciunea nodosa la tmp, SUMAR INTRODUCERE ‘LINFORMATH Recomandépreliminare. Regu de iiend co vebue evat (Calendar saci (Cine ma poate ajuta 7 Cand rule 8 er aor? [NASTEREA $1 PERIOADA POST-NATALA (Cd webu 8 vi prozeriat la matortate ? Nasterea Alpaca, Reeducarea post-natal Depresia post-natal Ccontracortia Ingres nou-nascutit DOSARUL MEDICAL Dato generale Diagnose ogra (Consul prenatal (eptiméne @ 28) Consul prenatal (sptimante 29 — 42) 10 6 2 25 20 Constr tercecgnare Splalizsa Banu evolu sarin Nastorea Nou nist Lauzle Examenul mesial post-natal (a3 spams). Examend mesial post-natal (a 6 siptiman). Obsor—atila medica |W, FORMALITATILE ADMINISTRATIVE ‘Daca bonetit de asigurara de sina ‘act nu benefice de asguarea do sina, \V. NOTE PERSONALE, a 40 “1 “ 46 OBSERVATILE MEDICULU Dosar medical 4“ Dosar medical [EXAMENUL MEDICAL POST-NATAL (a6 stptimni) ata Styne ze ‘sare gone Tempra... Pub ‘Stare gander mamare aco sults vou ‘non gona Netods contmcaptva sccpita ae ‘Sorat 6 prate mediate Informatii INTRODUCERE Doan, Astepa un cop. lua inc de pe acum vind pe ume In mama fe secure. Starea copii umeaveast la nastee, ecu si indica sa uroard pt infuentate oe > mot cumneavoasts de vist > masure de precaute > callatea uma macioale ‘Aces cae are crap cop > fora de informal prvtoare la evekia src detigiaroa uma medial, rept caste dumeavons verte ‘oare: > imbunttatiea comunicis inte profesor care v8 vor sua pn ‘In momenta aster tn perioada umatoare. Paice! chiar dumneavoasta la aceasté coordonare, prezentind cost ait focru cacru medica Prezentati-lIa lars consulta 3 att spre completa medcukt sau mage. Nu uta in moment nastrit Pastrat-! VA va wi in cureul une vitoare sacin Informatii |. INFORMATIL Recomands preliminare > Sarin snaporea sunt fenomene naturale, nu sunt o bool a puted continua cu succes acti obignuto. Considra-va 0 female séndtoasd, dar into stare deosebit care necest "menajamente si un regin de vit protector > Eso foarte Important 8 ave! o supraveghere medial reglts si sient 8) Prezentati& pent prima consults In prime tel lun de sores b) © data pe tuna pan tn una a sea: ©) © data la dou siptaman Incapand din una a sptea. > Respecia) 0 aimentaje echibras. Ea va asgura mentinerea nat dumneavoasa,novlle de crostre ae fat, toa fea altaea ta aval, svecesul ata Un regi amenity anc echrat const in: = 600-900 mi de lpte (sau dorvatle : = 70-80 gr rts — fBinoase dente dao 2 at; = 100-200 gr de came slaba nu maze, multe legume 91 uct, c&t mai vit, Nu méncsti pent dol, sci) consumul de sare, evi) ‘conserva. Céntarit-v ned regula. >> Intmpulsarcn, consumu de acoo, uma i rogue eprint ‘un grav perl pent cop > Nu lua nich un medicament gi nu face! radograt fr cord ‘medic cureavoasts Dosar medical [EXAMENUL MEDICAL POST-NATAL 3 stptamsny Dee ‘Stptantra do laze Ste gore Femoeait PTA. Ste guns mana Locate utara rete Examen gona ‘area perinaui Ceaice operator cxzarand ‘Ste meter ae (arin) ama Serna parafa medi © Dosar medical tAuzZia Nome Compical pm — COiterate Ch Endometth 1 Sling |G Peronte Descent gd operator (Poti spel Trembotebis C1 Ane (10 9H) 1 Aremie <8) HOC Fut mmol aaa Promadeant-O O Miecaul 0a ONY Exent nz Recomandii ntenare a Informatii > Nu enay sv at temperatura ls cos mal mit indo > Evita etoile prea un! i tatu prelungt in picioars: > Nu practeap docatsporuria autorzate de medic! dummeavoass 4911 cecal ange prtormanole bisque; > Prostt-ra penta alpia cu succes! Nu talc apo matem nu ae ega Regul de giend > Heat echtbrat > Lat 6: opt dous oe po 2s profs do saret > Incest) si domi nova ow pe noapte si, daca este pos, ni oor sau dous dup-amlaza, Nu ay sorter! > spai-va cu apa calduta Utizat un spun nelrant pent iglna lorganelorgenitae9@ egun nate! > Masava sini n fecare i, dup ce Ha splat, cu un prosop aspru enizaaint euprataa areolo-ramlonara! > Povia-v8 zinic pal, Ingrid unghie, spat-v’ pe dint Annes seal >> Pura imbrécamint arg 9! comeds nent ey ocr joase| silte! > Daca nu exist motive meccale pent interzicore, ail soxale| In timpulsarcnt sunt permis, dar cu 0 tecventa rodeala general pad in ana a saptea! > Respect) data Inti In concedul prenatal, Benefcat de 63.4026, ct ma PST ween > frase > ee acca PS > St tan ont ones on a liens Y Informatii Dosar medical > cenapa gi enc: als pr a eee ating pane, acoso pea, va rd onan = Ce es pea mal ete td ote 7 - es —— > Foie ota, sce tc = Calne noes i GE a Sear oepanen a Sees eee ere enn 'oyo mtorr prom MN a quale woes ‘Spe net : Ct eS ceo eaanar ve ane > Caidtorile cu avionul dupa luna a 7-a de sarcina, precum si orice foun is ate dupa (ovate) Sue ul arein dvauninioet Soca an - » Sacatpeesrons rma saa a eee a Fan foment alm aa rcuateee =o > Peso ne gh rd tn Sacro eee ns > Rioautenes e, wx euhan fe ere > Gun nanthnpean hn ce ie > Gin ne fs none a > Ditncny enn nat oa > Run nc cpr! ore ete teeny o Daca pierdeti apa (lichid amniotic), mergeti urgent ‘ ( o smtp 8 a Dosar medical Informatii asrenen or a Pe os vo Neste reas Data pina ea time mens eS = etn ac =— ; [ocsnomemn ; i fae ceras | teow] omen = ee Ee = a onanezl) [la vane == aa a Seer eset rence p= feet (= = Sao |e ae smears oer Se — = eonaesoee | tmaes | | Semen | [Soo scasataes mae — a = Seamer omete | Se a — yee socire Bacon mic ca $8 se nasca | = a = Peston cases [areal | oe =o aaa ame a unrpre mae on pvt ean pee «0 Informatii Cine ma poate auta? Cand 0 ule 68 cer ajutor? maine semen acorn wena CQ MAB) Ce Lucrtor! Asstt soca MoasavAsstnt medal Mei 6 speiltato Incaz de: Pent a rezotva 0 Febra problems: Contract Familia Prerder do singe ancl deme einai (cop care nu ‘mai mia, ‘Alle MIATA cOTIDIANA Familia Pentru a cr un media favor ‘osinns iment chia Pregite pentru nagtre era fice cu moderato Dosar medical BILANTUL EVOLUTIE! SARCIN Nurirconvoae pense Jaca mete serene [__] mdi de sect |___] Note tari in sta la vireo gestae do Tatars fects Principat de econ catonglr A Ctconaie mediutt ona Sat pata moses Dosar medical Informatii SSPITALIZARI Il. NASTEREA SI PERIOADA POST-NATALA pia Patents ens (Cand tebuie sa v8 prezentatila matoritato ? > La aparitia preter contract uterne, uneor dureroase, esi rivlul pai infrioare a abdomenull sau a spats. Aceste ‘conracl tebul eB rgulte g apropiate ca interval de np ca = rtm cn nocest 0 doplasare la maternal > Incaz.e eiminare a dopulul gelatnos (mucus sanghineent > Daca pert apa, aid pierre de chi repeat inconolbi, In acest eaz trebule $3 mergot do urgent la materntate: en > Daca ab dontt aaa int preva pont rote kee > Dact cnt n'a ive! oe 68 oe a " ‘Nasterea, Sau >Date ets coe oma Ea ome on ‘fel sfee ote mar sep Mowe oot ae Sar con pratt conseae eece, Crcr Gurotr ete toi Senet 2-50 sean, an ene —_— Crmard omit per errs sere mar ar — > Sip fecal conocer 9 of Petar cp cpt, cou Dlagnosticu ta intemare, ‘retrage, se dilata. permitand astfel copilului s8 coboare th bazin. Aceast fazd de data poato cura mai mute or. Alun cénd coll Use este complet desci, Incepe faza de expulzie, scurts co ta ch urs: n acest moment va tebul 88 impinge, mind inccaile rmediul sav alo moagei. > Tnunciecazu, este necesardseconarea perineui (epiaitomia) penru a preven rupturgeu de vndect >> Ingeneral cop ese cu capul init, tots poate al cu gaz > Dupa nase, umeaza 0 faz de acalmie, Reluarea contactor uterine permit iepea placenta (elenta), a aproximaty 15-30 ‘minute dpa mast. Senna] > In anumte cazur, este nocesars nagleea cs forcepsul sau prin sees ‘cezariana,Laindicable mecicul, va efocuata 0 aesteie ocala ‘au general, Nastere si perioada post-natala Aliptarea > "Cu toote progrseie Facute In cana ce prveste leptele prt, lapel prot rama alinenul cot ‘mai poet pene copii cumneavoast, >> Ponta apt ou bie, progatt-8 Ine din input S"stituindy-va cu medica dumneavoast, moses, asstnts, ‘socal specialize; = distin in cau godine de pregatie nasert Reeducarea post-natala Mugen bdomenulu gal perinou au fost Ig tn timpul sarc 3\-napert cop, Este necesara rducarea lr supa nase, pin exerci ce, conform ‘Saturor modulus durmeavosst (cat constatat person do ri ncuron ni be de sercina sau in saplamanle care urmeazs nase to acesard. 0. rooducare_perineo-sfictrin3, ‘esata pent aceasta maage sau medclu dumnesvoasi Depress postnatal Depresiapostnetald este o adevaraté bola ‘Apae uncer! dupa nagtoe, In specal la persoane caraterizate prin leita paid, a cuplun inetale sau ou probleme. Esto otra 2 chert! psc, © dopresune nevotca manifesta col mal rocvent Pri: angoess, dehtres fata de cop, seazabe de Incapactate do a Ing, eo, tondinia spe izlro, ipsa do proocupare pent propria orsoana, sentiment de tifa, de psa de init, Uneon gnu = faniasme obsesve. Acosta smpiome nu sunt Intotdeauna prezents In acolag tip, Prmele simptome ale depres pot-nataleaparn mecie 1a.6-8 stpimén! dupa nase. O tuburare phic apart in prinle ‘Sze dia nastore poate fcorlté cu infect puerperal side acooa un const costticl de specialtate eso oblgetoru ‘Cum se recunoaste deprsia post-natala? (© mama este dopresia tune cand > La 68 séptamn! dupa nastre, se sito tn pormanertobost prima, copii de rebur 2 Dosar medical SSPITALIZAR! pia ro Stra exerar pepe (Span Parana tenosicals inane. 7 Dosar medical ‘CONSULTUR!INTERDISCIPLINARE Bat, lc eoneha sentra. ecomantn, sont 9 pata rl 6 Nastere si perioada post-natala > Starea ol dopresivs re repercusiun’ asupra clo care oinconjoars (cor trecvente cu sot, ruzul desi vedoa patont sau fara) > Nu mal rousgte se ocupe de sine de bebelusul su > Prez semne de anorene su de bul; > Este obser de gil cde povara pnt fale pritn > Tiesto ia 68 mg fad ru sau copii, Esto 0 boald tomporaré care se taleaz8 pin-o consulaie Speciazat. Depresa mute Innit un eae o spializare cn toate ‘azul in care a apa, modi sau ginacologlebule sa oentze In mod obigetotu mama cave un psterapeut. In-edov,aceasth boalapost-natlé este vanzioe se vind dupa cata godine tun pahoerapet, mama trebuind $8 benefiieze gi do susineroa si do tena ctor apropa. Contraceptia > Reluarea i menstrual para primel monstati au toe: proximal oluna dup nrerupere apt, ns uneor chiar In cure pt = Is aproximativ 4-6 stptamani dela napee,dack cop nu a fost apt > 0 sarcna poate apea chiar nant de relvareacichul menstrual fo. lap seu nu. Penta outa apace une saci in aceats pevioads, exiatd dverse metode contraceptive: prezervatve Spermicide, contraceptive orale eau injectable, of ste. Dacd acest subiee! nu a fost abordat in tnpul in cae a afi Imatomtate, infrmati-va la mediou dumpeaveasa, la meas sau ‘pela aun can de panfeae fora CO contacepte efsent va robs o8 fe aqua imp de 3 an Ingeicea nou-nascutuul ‘para esto o conte de baza pentru a avea un copl sandtos. > ‘Creah-va condi 58 da copllul numa san pin la 5-8 Lunt si 5241 inreap pa vata de an > apt copula coer lar, chiar de 10-18 of pe 2 prima lund de vata, fra ore xe > Bo nic 2-3 ls de hid (eal de plant sau compat fra zai, lop, sue natural de fut supa de legume) 8 Nastere si perioada post-natala > Oaihnit-va 2-3 ore dups-amiaz; asl vt) avea desu apo 6 seara noapic, > Laptole mame ste sufiont si pont foame $i pontu sot, chiar in aloe feat cade Inge atent petes copia > Imai zine > Pani la cBderea burcuil (a bontui ombical 51 ingecarea. mic ran, curaiah bine butcul <> compres storia i spit medicinal (ndeparah toate cote gi ume de sing). Dacd| mai singoreaza ln, pune! ceva pleat de lple dean 9 ‘anunjat-va medial S > Nu punetpansamont pe bontl obi. a aor va cade $e va vindoce ma repege. > Splat pe main’ cénd va ecupat de cpl ‘vel gli de camera unde st copii > Aoi ds, sorgob pra cu carp cuaté gl umezt > Punot paul copii nt-un col fort do carent do caldura exagerat > Pasay temperatura de 19-21" Cn coment; supraincdlrea i poate provoca suri. > lter2ce fumatl in press camerel unde este cop ‘Ateati la accident! > Nu al cop me sigur in camera sau in ria ator coos + > Nusaf copll sigur in cada ic caro secund. = > Profera sa v8 facet uneleebur casnce cu coplosl ‘last de dumesvoasr nto basmaritntancsptare sou Inrucsae spec ‘Antronat-t po tata in ingrijrea coplulu, ave! drepturt egae! >"Tatal va poate aja la toate veburie gospedarest, si mal poate limba copil, 1 poate Imbrica, 1 poate taco baie, masta, rasa) “ Dosar medical CCONSULTURI INTERDISCIPLINARE Dat, deans sotto Feu, cond, Sernata =i parta Dosar medical (CONSULTATII PRENATALE (SAPTAMANILE 29-42) Ill, DOSARUL MEDICAL Sipsrana de sro ‘Seplinana recat Grote Pu TA oso aactes) TFU (ties tulsa) |_CA crentomtssbeonina) Ma (6a) CF (rezone ss) Ear Vase - ® He Pree Pale Report ah go sriare paral Stee mean ‘Sumar uns (normal / modifica Prado pona estar cade STEM Conan nose ionare ‘Serna prata media Dosar medical DATE PERSONALE DESPRE MANA Varta ‘i Staea cid! """Cy cSsttowta voit 1B roctsstonta —voduva 1B. triune concensuala chien clive an Netenatato (ene) Sus 1 egcolazstd ficou 1D peimare 5 scoala profesional Beast 1B tiwerstate Protein oeut de mined DATE DESPRE SANATATEA TATALU! Varta an Antocedete falile Antocadeaie personae pulmonar CconoITI DE TRAL Numi de carer 1G WC iniecuna Nee persone fn cas 1D Salado baie Condi munca 1B Toston 1D faorabio O >Setae ran Broce G_ Funateare Facto nook ‘ooo! nu eezonl zn Drogut mi Eon INDEX OBSTETRICAL Seem at hat hn Aen Seat sencnare hen rahe yore ae MSO ww] ea [J oe] ecuenean 6 Dosar medical ‘CONSULTATII PRENATALE (SAPTAMANILE 29-42) ‘Stetina oa “Sietanina oot TA eso anole) IFU hatincs nau usin) —_|_CA (eames absonms) MAF (60) OF (reser abso) Evers Varo Praenae Pasie aporul ata de santo sperea | ‘Stare mertranale ‘Sunaina osm noe ‘ease Dignan crcl isco poi once mail rare Date ero coir Sons arta modu 2 Dosar medical ‘CONSULTATI PRENATALE (SAPTAMANILE 20-42) oo ‘Stptirara de seca Siplirara recat Talo / dane) TF hates undue) A ete borin) ‘Mae ar), [8c (rear abso) te He Prezoate/Paabe Report i de simone sparc ret Soma ina (ira wea hose Dignan bse 2 Dat or contol Dosar medical FACTOR! DE RISC PENTRU SARCINA ‘CATALOG A. ANAIMNEZA 1 DATE GENERALE (Clem C1 Pance Coat Claes C186 BAe rine Braco DIA C18 Clune Cancun (Dior nea” Cl Ennare 6 Kenopate 2a Once 3. Dales 4 Bantu nateoserte 5B Nel sce somone stat meta tet 6. Doman znd oi poi de aun fons napa despots 1. a Sere fare 8G Groves oa ia 8. B Groat gore 9 a 10D Src naan 3D steontesowets 12 Dre storia, mine nar iar, vet xd ft dosed {5. D Iompetsto da gop oleeu Rr srcneocoder ‘$4. Ganam tin au 1.96 maton gee ut 2g) {3 Dots {8 D Aroma a sre 7 Det staat $8. Distr # opt 19. D Soruna ipa vatament gon sortie 20. G Nene ports atoceerta 32 sptimin de srs) 21. B Arc ave in anocaert read 2) 22 DMaimutdo 2 aver aportane in encedete vent 1) 25. B Cop mot sas rato 28. B Gop deca para neonatal prococe 25. G Gopl ea nonacap 28. D utr deamon 27. B Oper pastes zona gna 28. B Gongheay antes aera 23. B Sarina de ama pu de line nose 3. Date sna ‘ups proces acta a eisai A, grit praith ds cbt upraveghe gave ik ic neces ume tater ‘Hrusactomila Mose specait Mtoe ate Sonne sparta modu 7 Dosar medical ‘CATALOG 8, DATE DEOSEBITE IN CURSUL SARCINI 21. Cot goreale apt nea src scat do ia Abarat (nel nat, gu te rice) 1D Sve psn dose 1 Ses socal dost 1 Deorvize poco, ame seve 1D Sener ners oo satamane 28 do sorcng 1 Senora dp a 28 sapaman do arora 1 Ptacra praevia 1B dwer erate 1 sulle caren mica Bi dreme DGerartte 1D Aroma e pote (orsvorss pean) tacos 1D otgearios Beta 1 Ecome presario 1 Eton paral pst 20% 1 ie ctor rare inc genta spose (cary, micas, CHW, Harpe) 1 isc trate 1 Tost seco poate (oxopasm, bel, VORL, HW) BD temnsare sto mate, [tepid de care rau (eu 1 percent) 1 trea tarmartt 1 Diabet anaat pain src 1s ponder tun 4.3 gS spt de src 1D inner cwugisle Bates SeerauRogasassaaressseereeess Dap sce meals 9 cto 8, gre preci te cs sre rach naceats supeaeghore os vatament reveal ‘awe? Tues baa Sorta arta moscul 18 Dosar medical ‘CONSULTATH PRENATALE (SAPTAMANILE 20-42) oo ‘Septire descr ‘Saptrine coe outta Pal TA (oso osc) 1FU (tinea uncut ern) [CA Greunerts abort) Mae (68/0) CF pecan sens) ‘Stra cola Preerae Paa Report a de svaniore para ‘Sareea (Cann cot Suna wns (ornately Users Dirosic osaied ‘Conend mos are Sormaa parte made ry Dosar medical CCONSULTATII PRENATALE (SAPTAMANILE 29-42) ‘Stetina descr ‘Sipianara cree ‘ree Puls Tasso ano) DATE DESPRE NASTERILE ANTERIOARE Dosar medical Pree IF ate eas) [Gaerne wae (9) BOF n/t) T ne verse —_ ; eae Pais i ve Fans i ge rbowser i aml Sect i roa Stes monte ema [Sorrel nese? {ii ee roca de nm —— — 3) 8 reo ers os [pg [__ sates BE eumwed | _vsqu06s GuRIURI Dare cr - a se Fax nape + "arte i ae a2 es ‘Senna parata media » Pata Dosar medical Dosar medical ANTECEDENTE PATOLOGICE CCONSULTATI PRENATALE (SAPTAMANILE 20-42) . Daa | Sipamins cesar Sapna xe CHHRURGICALE rots Pie TA (se / one) - TF Css unauiswtee) —_|_CA eeu eboial) canecoLoaKce MAF (/m) BF reer aber) Soa cha Te ratte 1” Pus Le He Pree Pazie EXAMEN OBSTETRICAL Raper a 6 varia uproar sini ‘Shes ul Poke BT Bo BB we Stare mendes xaren valve ‘ohm dnc Tepe age! Suna ts coma /mosiet™ Urea Dagret compl baltic (sac fost soit) Digrosic sore Trotman Soria prta med orm parta mesic Dosar medical ‘CONSULTATI PRENATALE (SAPTAMANILE 8-28) Dosar medical INVESTIGATI DE LABORATOR MINIME OBLIGATORIL Concedy mada tomar Pa antes om [vo] fet cots | tt Sipinina d arc iin co re oa, Geta Pe I He = | 1a etn tse [Lew FU (nates tad vote) [A eum abr) Trombone Siena AE (au) {CF (presen abso) cea re ca tenia ie por) ‘samen barge oR on ‘otra op a Snr ema ese reac ope ea (eit erwie Sup8 Ucar a ST = srr Ex sac vagal Chole a Dosar medical INVESTIGATII DE LABORATOR SUPLIMENTARE (dup indicat) Dosar medical ‘CONSULTATII PRENATALE (SAPTAMANILE 8-28) a a oa a : en a 2 craps 1A st aa 8 [reese IF (tins tna usin) | A (cunt borin) 7 Sheet MAF (a Fu) ‘ECF (prezerte /abserts) aise Sa — ‘= we te Sear cri Soin ni aa re Sine wes Cutturi vagin, col — a ERE iss obi porta Data umitorda contd ‘Senna prta mei a Dosar medical ‘CONSULTATI PRENATALE (SAPTAMANILE 8-28) Dosar medical ‘SFATURI PENTRU GRAVIDA (acordate de mde sau asstents) Da 2 Dien tre (moamnnconcial 21 Fumat aac, medicament, dot aa + 3. Preven ote ecoase 5 4 DMs, sata aed TA (esol dnote) ‘5 CPi, ee, exes Rae, spac TFU hates url uin) [A eke aor) 6D Osina gi sonmit 7. Dcetnie| MAF (0) OF (reser aber) (nu) ‘ 8. DRestie sense ‘Stare co 8. igen capers same Var 10. Cig vestments 5 5 somes a 12. Sere de alors in arcs aon tessa 18. Proven ravi prematur ‘aroma vagina 14.0 Semele vat Suma in (norma mia as TRATRENT, TaN] RTT ose pana co Foie. ane POTAMINE TVACENANTTTETANE: E Papen auaeeal MUNOGLOBULRA ANTI ‘Riss obetotrical pent Cond media rare remanent, ata ermine pra medi sorog a Dosar medical DIAGNosTic ECOGRAFIC* Dosar medical ‘CONSULTATI PRENATALE (SAPTAMANILE 8-28) oe pee Gee] eer Oa ie a ‘Sapimana ce eon | Sistine coecn conor Bat "TA (esi ass) TFU tines il ten) Ch eteunfoa saering) MAF (6a) CF (prez abserte) enti varal Examen bacteria a Suna una ona weet Incr acon ea grote OT Teli oreo po Tce deers pe Tl 9 recat p> era era cre Trice de rer pa eer ie rgd iss obit port Lung ct Wrap at rcoatinornal) ‘Serna medica 2 2s