Sunteți pe pagina 1din 47

4/5/2017 www.Legex.

ro

ORDINNr.1917din12decembrie2005
CapitoleleIXVdinOrdinulnr.1917/2005pentruaprobareaNormelormetodologiceprivindorganizareasiconducerea
contabilitatiiinstitutiilorpublice,Planuldeconturipentruinstitutiilepublicesiinstructiuniledeaplicareaacestuia*)
ACTEMISDE:MINISTERULFINANTELORPUBLICE
ACTPUBLICATIN:MONITORULOFICIALNR.1186din29decembrie2005*)Ordinulnr.1.917/2005afostpublicatinMonitorulOficialalRomaniei,ParteaI,nr.1.186din29decembrie2005sieste
reprodussiinacestnumarbis.

Intemeiulprevederilorart.11alin.(5)dinHotarareaGuvernuluinr.208/2005privindorganizareasifunctionareaMinisterului
FinantelorPublicesiaAgentieiNationaledeAdministrareFiscala,cumodificarilesicompletarileulterioare,
inbazaprevederilorart.4dinLegeacontabilitatiinr.82/1991,republicata,

ministrulfinantelorpubliceemiteurmatorulordin:

Art.1.SeaprobaNormelemetodologiceprivindorganizareasiconducereacontabilitatiiinstitutiilorpublice,Planuldeconturi
pentruinstitutiilepublicesiinstructiuniledeaplicareaacestuia,prevazuteinanexa*)carefaceparteintegrantadinprezentul
ordin.

*)Anexaestereprodusainfacsimil.

Art.2.Directiageneralaacontabilitatiipublicesiasistemuluidedecontariinsectorulpublicvaluamasuripentruducereala
indeplinireaprevederilorprezentuluiordin.
Art.3.PrezentulordinvafipublicatinMonitorulOficialalRomaniei,ParteaI.

Ministrulfinantelorpublice,
SebastianTeodorGheorgheVladescu


MINISTERULFINANTELORPUBLICE
NORMELEMETODOLOGICEPRIVINDORGANIZAREASICONDUCEREACONTABILITATIIINSTITUTIILORPUBLICE,PLANULDE
CONTURIPENTRUINSTITUTIIPUBLICESIINSTRUCTIUNILEDEAPLICAREAACESTUIA
BUCURESTI
2005

CUPRINS

CAPITOLULI:DISPOZITIIGENERALE

1.1.Obiectulcontabilitatiipublice
1.2.Organizareasiconducereacontabilitatiiinstitutiilorpublice
1.3.Monedasicursuldeinregistrare
1.4.Documentejustificativesiregistredecontabilitate
1.4.1.Documentejustificativeprevederigenerale
1.4.2.Formadeinregistrareincontabilitate
1.4.3.Registreledecontabilitate

http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 1/460
4/5/2017 www.Legex.ro

1.4.4.Balantadeverificare
1.4.5.Arhivarea,pastrareasireconstituireadocumentelor
1.4.6.Sistemulinformatic
1.5.Exercitiulfinanciar(bugetar)

CAPITOLULII:APROBAREA,DEPUNEREASICOMPONENTASITUATIILORFINANCIARE

2.1.Prevederigenerale
2.2.Componentasituatiilorfinanciare
2.3.Bilantul
2.3.1.Prevederigenerale
2.3.2.StructurabilantuluiAnexanr.13
2.4.Contulderezultatpatrimonial(Situatiaveniturilor,finantarilorsicheltuielilor)
2.4.1.Prevederigenerale
2.4.2.StructuraContuluiderezultatpatrimonialAnexanr.14
2.5.SituatiafluxurilordetrezorerieAnexanr.15
2.6.Situatiamodificarilorinstructuraactivelor/capitalurilor
2.7.Anexelelasituatiilefinanciare
2.7.1.Principiisipoliticicontabile
2.7.1.1.Principiicontabile
2.7.1.2.Politicicontabile
2.7.2.Noteexplicative
2.7.2.1.Prevederigenerale
2.7.2.2.Comparabilitateainformatiilor
2.7.2.3.Corectareaerorilorcontabile
2.7.2.4.Continutulsistructuranotelorexplicative
2.8.Reguligeneraledeevaluare
2.9.ContuldeexecutiebugetaraAnexelenr.16sinr.17
2.9.1.Prevederigenerale
2.9.2.IntocmireaContuluideexecutiebugetara
2.10.Alteprevederi

CAPITOLULIII:PREVEDERIREFERITOARELAELEMENTELEDEBILANT

A.ACTIVE

1.Activefixe
1.1.Activefixenecorporale
1.1.1.Definitie
1.1.2.Continut
1.1.2.1.Cheltuielidedezvoltare
1.1.2.2.Concesiuni,brevete,licente,marcicomerciale,drepturisiactivesimilare
1.1.2.3.Inregistrarialeevenimentelorculturalsportive
1.1.2.4.Alteactivefixenecorporale
1.1.2.5.Avansurisiactivefixenecorporaleincursdeexecutie
1.1.3.Momentulinregistrarii
1.1.4.Evaluarea
1.1.4.1.Evaluareainitiala
1.1.4.2.Cheltuieliulterioare
1.1.4.3.Evaluarealadatabilantului
1.1.5.Amortizarea
1.1.6.Ajustaripentrudepreciere
1.1.7.Reevaluarea
1.2.Activefixecorporale
1.2.1.Definitie
1.2.2.Continut
1.2.2.1.Terenuri
1.2.2.2.Constructii
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 2/460
4/5/2017 www.Legex.ro

1.2.2.3.Instalatiitehnice,mijloacedetransport,animalesiplantatii
1.2.2.4.Mobilier,aparaturabirotica,echipamentedeprotectieavalorilorumanesimaterialesialteactivecorporale
1.2.2.5.Avansurisiactivefixecorporaleincursdeexecutie
1.2.2.6.Alteactivealestatului(zacaminte,resursebiologicenecultivate,rezervedeapa)
1.2.3.Momentulinregistrarii
1.2.4.Evaluarea
1.2.4.1.Evaluareainitiala
1.2.4.2.Cheltuieliulterioare
1.2.4.3.Evaluarealadatabilantului
1.2.5.Amortizarea
1.2.6.Ajustaripentrudepreciere
1.2.7.Reevaluarea
1.2.8.Alteprevederi
1.2.8.1.Prevederireferitoarelavalorificaresiscoateredinfunctiune
1.2.8.2.Prevederireferitoarelaleasing
1.2.8.3.Prevederireferitoarelaactivefixeprimiteprindonatiisisponsorizari
1.3.Activefinanciare
1.3.1.Definitie
1.3.2.Continut
1.3.2.1.Titlurideparticipare
1.3.2.2.Altetitluriimobilizate
1.3.2.3.Creanteimobilizate
1.3.3.Momentulinregistrarii
1.3.4.Evaluarea
1.3.4.1.Evaluareainitiala
1.3.4.2.Evaluarealadatabilantului
1.3.5.Ajustaripentrupierdereadevaloare
2.Activecurente(circulante)
2.1.Stocuri
2.1.1.Definitie
2.1.2.Continut
2.1.2.1.Materiiprime
2.1.2.2.Materialeconsumabile
2.1.2.3.Materialedenaturaobiectelordeinventar
2.1.2.4.Materialerezervadestatsidemobilizare
2.1.2.5.Ambalajerezervadestatsidemobilizare
2.1.2.6.Altestocuri
2.1.2.7.Produse:Semifabricate,produsefinite,rebuturi,materialerecuperabilesideseuri
2.1.2.7.1.Semifabricate
2.1.2.7.2.Produsefinite
2.1.2.7.3.Rebuturi,materialerecuperabilesideseuri
2.1.2.8.Productiaincursdeexecutie
2.1.2.9.Bunuriconfiscatesauintrate,potrivitlegii,inproprietateaprivataastatuluisauunitatiloradministrativteritoriale
2.1.2.10.Stocuriaflatelaterti
2.1.2.11.Animalesipasari
2.1.2.12.Marfuri
2.1.2.13.Ambalaje
2.1.3.Momentulinregistrarii
2.1.4.Evaluarea
2.1.4.1.Evaluareainitiala
2.1.4.2.Evaluarealaiesireadingestiune
2.1.4.3.Evaluarealadatabilantului
2.1.5.Ajustaripentrudepreciere
2.1.6.Alteprevederireferitoarelastocuri
2.1.6.1.Inventariereaproductieineterminate
2.1.6.2.Metodedeevidentaastocurilor
2.1.6.3.Scadereadingestiuneastocurilor
2.2.Investitiipetermenscurt
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 3/460
4/5/2017 www.Legex.ro

2.2.1.Continut
2.2.2.Evaluarea
2.2.2.1.Evaluareainitiala
2.2.2.2.Evaluarealabilant
2.2.3.Ajustaripentrupierdereadevaloare
2.3.Casa,conturilatrezoreriastatuluisibanci
2.3.1.Prevederigenerale
2.3.2.Continut
2.3.2.1.Disponibilitatialeinstitutiilorpublicelatrezoreriastatuluisibanci
2.3.2.2.Disponibilalbugetuluidestat,bugetuluiasigurarilorsocialedestatsibugetelorlocale
2.3.2.3.Casasialtevalori
2.3.2.4.Acreditive
2.3.2.5.Disponibildinfonduricudestinatiespeciala
2.3.2.6.Disponibilalinstitutiilorpublicefinantateintegralsaupartialdinvenituriproprii
2.3.2.7.Disponibilalfondurilorspeciale
2.3.2.8.Viramenteinterne
2.3.2.9.Alteprevederifonduriexternenerambursabile
3.Terti
3.1.Continut
3.1.1.Furnizorisiconturiasimilate
3.1.2.Clientisiconturiasimilate
3.1.3.Personalsiconturiasimilate
3.1.4.Asigurarisociale,protectiasocialasiconturiasimilate
3.1.5.Bugetulstatului,bugetelelocale,bugetulasigurarilorsocialedestatsiconturiasimilate
3.1.6.DecontaricuComunitateaEuropeana(PHARE,ISPA,SAPARDetc.)
3.1.7.Debitorisicreditoridiversi,debitorisicreditoriaibugetelor
3.1.8.Conturideregularizaresiasimilate
3.1.9.Decontari
3.2.Momentulinregistrarii
3.3.Evaluarea
3.3.1.Evaluareainitiala
3.3.2.Evaluarealamomentuldecontarii
3.3.3.Evaluarealadatabilantului
3.4.Ajustaripentrudepreciere

B.DATORII

1.Datoriipetermenscurt(curente)
2.Datoriipetermenlung(necurente)
2.1.Prevederigenerale
2.2.DatoriapublicaguvernamentalaDefinitie
2.2.1.Contractareasigarantareadatorieipubliceguvernamentale
2.2.2.Instrumenteledatorieipubliceguvernamentale
2.3.DatoriapublicalocalaDefinitie
2.3.1.Contractareasigarantareadatorieipublicelocale
2.3.2.Instrumenteledatorieipublicelocale
3.Provizioane
3.1.Definitie
3.2.Categoriideprovizioane
3.3.Conditiipentrurecunoastereaprovizioanelor
3.4.Contabilitateaprovizioanelor

C.CAPITALURI

1.Fonduri
2.Rezultatulpatrimonialsirezultatulreportat
2.1.Rezultatulpatrimonial
2.2.Rezultatulreportat
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 4/460
4/5/2017 www.Legex.ro

3.Rezervedinreevaluare
4.Fonduricudestinatiespeciala

CAPITOLULIV:PREVEDERIREFERITOARELAELEMENTELEDINCONTULDEREZULTATPATRIMONIAL

1.Cheltuieli
1.1.Definitie
1.2.Momentulrecunoasteriicheltuielilor
1.3.Continutulgrupelordecheltuieli
1.3.1.Cheltuieliprivindstocurile
1.3.2.Cheltuieliculucrarilesiserviciileexecutatedeterti
1.3.3.Cheltuielicualteserviciiexecutatedeterti
1.3.4.Cheltuielicualteimpozite,taxesivarsaminteasimilate
1.3.5.Cheltuielicupersonalul
1.3.6.Altecheltuielioperationale
1.3.7.Cheltuielifinanciare
1.3.8.Altecheltuielifinantatedinbuget
1.3.9.Cheltuielidecapital,amortizari,provizioanesiajustari
1.3.10.Cheltuieliextraordinare
1.4.Structuraconturilordecheltuieli
1.5.AlteprevederiAnexanr.12
2.VeniturisiFinantari
2.1.Definitie
2.2.Momentulrecunoasteriiveniturilor
2.3.Continutulgrupelordevenituri
2.3.1.Venituridinactivitatieconomice
2.3.2.Venituridinalteactivitatioperationale
2.3.3.Venituridinproductiadeactivefixe
2.3.4.Veniturifiscale
2.3.5.Venituridincontributiideasigurari
2.3.6.Veniturinefiscale
2.3.7.Veniturifinanciare
2.3.8.Finantari,subventii,transferuri,alocatiibugetarecudestinatiespeciala,fonduricudestinatiespeciala
2.3.9.Venituridinprovizioanesiajustaripentrudeprecieresaupierderedevaloare
2.3.10.Venituriextraordinare
2.4.Structuraconturilordevenituri
2.5.Alteprevederi

CAPITOLULV:DISPOZITIIFINALE

CAPITOLULVI:PLANULDECONTURIGENERAL

CAPITOLULVII:INSTRUCTIUNILEDEUTILIZAREACONTURILORCONTABILE

CAPITOLULVIII:MONOGRAFIEPRIVINDINREGISTRAREAINCONTABILITATEAPRINCIPALELOROPERATIUNI

CAPITOLULIX:TRANSPUNEREASOLDURILORCONTURILORDINBALANTADEVERIFICARELA31DECEMBRIE2005INNOUL
PLANDECONTURIGENERAL

CAPITOLULX:CONTABILITATEAOPERATIUNILORSPECIFICEBUGETULUIDESTAT

1.Instructiuniledeutilizareaconturilorcontabile
2.Monografiaprivindinregistrareaincontabilitateaoperatiunilorspecifice
3.TabeluldeconcordantadintreconturiledeveniturisiclasificatiaveniturilorbugetuluidestatAnexanr.1

CAPITOLULXI:CONTABILITATEAOPERATIUNILORSPECIFICEBUGETELORLOCALE

1.Instructiuniledeutilizareaconturilorcontabile
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 5/460
4/5/2017 www.Legex.ro

2.Monografiaprivindinregistrareaincontabilitateaoperatiunilorspecifice
3.TabeluldeconcordantadintreconturiledeveniturisiclasificatiaveniturilorbugetelorlocaleAnexanr.2

CAPITOLULXII:CONTABILITATEAOPERATIUNILORSPECIFICEBUGETULUIASIGURARILORSOCIALEDESTAT

1.Instructiuniledeutilizareaconturilorcontabile
2.Monografiaprivindinregistrareaincontabilitateaoperatiunilorspecifice
3.TabeluldeconcordantadintreconturiledeveniturisiclasificatiaveniturilorbugetuluiasigurarilorsocialedestatAnexanr.
3

CAPITOLULXIII:CONTABILITATEAOPERATIUNILORSPECIFICEBUGETULUIASIGURARILORDESOMAJ

1.Instructiuniledeutilizareaconturilorcontabile
2.Monografiaprivindinregistrareaincontabilitateaoperatiunilorspecifice
3.TabeluldeconcordantadintreconturiledeveniturisiclasificatiaveniturilorbugetuluiasigurarilordesomajAnexanr.4

CAPITOLULXIV:CONTABILITATEAOPERATIUNILORSPECIFICEBUGETULUIFONDULUINATIONALUNICDEASIGURARISOCIALE
DESANATATE

1.Instructiuniledeutilizareaconturilorcontabile
2.Monografiaprivindinregistrareaincontabilitateaoperatiunilorspecifice
3.Tabeluldeconcordantadintreconturiledeveniturisiclasificatiaveniturilorbugetuluiasigurarilorsocialedesanatate
Anexanr.5

CAPITOLULXV:ANEXE

Anexanr.1Tabeldeconcordantaintreconturiledeveniturisiclasificatiaveniturilorbugetuluidestat
Anexanr.2Tabeldeconcordantaintreconturiledeveniturisiclasificatiaveniturilorbugetelorlocale
Anexanr.3Tabeldeconcordantaintreconturiledeveniturisiclasificatiaveniturilorbugetuluiasigurarilorsocialedestat
Anexanr.4Tabeldeconcordantaintreconturiledeveniturisiclasificatiaveniturilorbugetuluiasigurarilorpentrusomaj
Anexanr.5Tabeldeconcordantaintreconturiledeveniturisiclasificatiaveniturilorbugetuluifonduluinationalunicde
asigurarisocialedesanatate
Anexanr.8Tabeldeconcordantaintreconturiledeveniturisiclasificatiaveniturilorbugetuluifondurilorexterne
nerambursabile
Anexanr.10Tabeldeconcordantaintreconturiledeveniturisiclasificatiaveniturilorinstitutiilorpublicesiactivitatilor
finantateintegralsaupartialdinvenituriproprii
Anexanr.11Tabeldeconcordantaintreconturiledeveniturisifondurilegestionateinafarabugetuluilocal
Anexanr.12Tabeldeconcordantaintreconturiledecheltuielisiclasificatiaeconomicaacheltuielilor
Anexanr.13Bilantul
Anexanr.14Contulderezultatpatrimonial
Anexanr.15Situatiafluxurilordetrezorerie
Anexanr.16Contuldeexecutiealveniturilor
Anexanr.17Contuldeexecutiealcheltuielilor

ANEXA1

CAPITOLUL1
DISPOZITIIGENERALE

1.1.Obiectulcontabilitatiipublice

Institutiilepubliceauobligatiasaorganizezesisaconducacontabilitateaproprie,respectivcontabilitateafinanciarasi,dupa
caz,contabilitateadegestiune.
Contabilitatea,caactivitatespecializatainmasurarea,evaluarea,cunoasterea,gestiuneasicontrolulactivelor,datoriilorsi
capitalurilorproprii,precumsiarezultatelorobtinutedinactivitateainstitutiilorpublice,trebuiesaasigureinregistrarea
cronologicasisistematica,prelucrarea,publicareasipastrareainformatiilorcuprivirelapozitiafinanciara,performantafinanciarasi
fluxuriledetrezorerie,atatpentrucerinteleinternealeacestora,catsipentruutilizatoriexterni:Guvernul,Parlamentul,creditorii,
clientii,darsialtiutilizatori(organismelefinanciareinternationale).
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 6/460
4/5/2017 www.Legex.ro

Contabilitateainstitutiilorpubliceasigurainformatiiordonatorilordecreditecuprivirelaexecutiabugetelordeveniturisi
cheltuieli,rezultatulexecutieibugetare,patrimoniulaflatinadministrare,rezultatulpatrimonial(economic),costulprogramelor
aprobateprinbuget,darsiinformatiinecesarepentruintocmireacontuluigeneralanualdeexecutieabugetuluidestat,acontului
anualdeexecutieabugetuluiasigurarilorsocialedestatsifondurilorspeciale.
InsensulprevederilorLegiifinantelorpublicenr.500/2002,institutiipublicereprezintadenumireagenericaceinclude
Parlamentul,AdministratiaPrezidentiala,ministerele,celelalteorganedespecialitatealeadministratieipublice,alteautoritati
publice,institutiilepubliceautonome,precumsiinstitutiiledinsubordineaacestora,indiferentdemoduldefinantareaacestora.
InsensulprevederilorOrdonanteideurgentaaGuvernuluiprivindfinantelepublicelocalenr.45/2003,aprobatacumodificari
sicompletari,institutiipublicereprezintadenumireagenericaceincludecomunele,orasele,municipiile,sectoarelemunicipiului
Bucuresti,judetele,municipiulBucuresti,institutiilesiserviciilepublicedinsubordineaacestora,cupersonalitatejuridica,
indiferentdemoduldefinantareaactivitatiiacestora.
Potrivitreglementarilorexistenteindomeniulfinantelorpublicesiacontabilitatii,contabilitateapublicacuprinde:
a)contabilitateaveniturilorsicheltuielilorbugetare,caresareflecteincasareaveniturilorsiplatacheltuieliloraferente
exercitiuluibugetar
b)contabilitateatrezorerieistatului*
c)contabilitateageneralabazatapeprincipiulconstatariidrepturilorsiobligatiilor,caresareflecteevolutiasituatieifinanciaresi
patrimoniale,precumsiexcedentulsaudeficitulpatrimonial
d)contabilitateadestinataanalizariicosturilorprogrameloraprobate.*
Inaplicareaprevederilorpct.a)sic),planuldeconturivacuprinde:
conturibugetarepentrureflectareaincasariiveniturilorsiplatiicheltuielilorsideterminarearezultatuluiexecutieibugetare
(excedentsaudeficitbugetar).Contabilitateaveniturilorsicheltuielilorbugetareserealizeazacuajutorulunorconturispeciale,
deschisepestructuraclasificatieibugetareinvigoare.Acesteconturiasigurainregistrareaveniturilorincasatesiacheltuielilor
platite,potrivitbugetuluiaprobatsifurnizeazainformatiilenecesareintocmiriicontuluideexecutiebugetarasistabiliriirezultatului
executieibugetare.
conturigeneralepentrureflectareaactivelorsipasivelorinstitutiei,acheltuielilorsivenituriloraferenteexercitiului,indiferent
dacaveniturileaufostincasateiarcheltuielileplatite,pentrudeterminarearezultatuluipatrimonial(excedentsaudeficit
patrimonial)
Conturilecontabilevorficonformecuprezentelenorme,corectesicompletesivorprezentasituatiarealasiexactaa
patrimoniuluisiamoduluideimplementareabugetului.

*Contabilitateatrezorerieistatuluinufaceobiectulprezentelornorme.
*Contabilitateadestinataanalizariicosturilorprogrameloraprobatevafidezvoltatadinpunctdevederemetodologicdupa
implementareacomponenteic).

Institutiilepubliceauobligatiasaconducacontabilitateainpartidadublacuajutorulconturilorprevazuteinplanuldeconturi
general.
Planuldeconturigeneralcuprindeurmatoareleclasedeconturi:
clasa1"Conturidecapitaluri"
clasa2"Conturideactivefixe"
clasa3"Conturidestocurisiproductieincursdeexecutie"
clasa4"Conturideterti"
clasa5"Conturilatrezoreriastatuluisibancicomerciale"
clasa6"Conturidecheltuieli"
clasa7"Conturideveniturisifinantari".
Incadrulclaselorexistamaimultegrupedeconturi,iargrupelesuntdezvoltatepeconturisinteticedegradulIsiII.Conturile
sinteticepotfidezvoltateinconturianaliticeinfunctiedespecificulactivitatiisidenecesitatilepropriideinformare.
Cuajutorulacestorconturi,institutiilepubliceinregistreazaoperatiunileeconomicofinanciarepebazaprincipiilorcontabilitatii
dedrepturisiobligatii(deangajamente),respectivinmomentulcrearii,transformariisaudisparitiei/anulariiuneivalorieconomice,
auneicreantesauuneiobligatii.
Corespondentelestabiliteincadrulfunctiuniifiecaruicontprinprezentelenormenusuntlimitative.Elepotfidezvoltatein
cadrulfiecareiinstitutii,curespectareacontinutuluieconomicaloperatiuniirespective,acerintelorcontabilitatiibazatape
principiuldrepturilorsiobligatiilorsiaprevederilorlegaleinvigoare.
Inacestsens,ordonatoriiprincipalidecrediteurmeazasaelaborezeplanurideconturicudezvoltareaconturilorinanalitice
precumsimonografiicontinandoperatiunispecificedomeniuluideactivitaterespectiv.
Conturiledinplanuldeconturinureprezintatemeilegalpentruinregistrareaunoroperatiuniincontabilitate.

1.2.Organizareasiconducereacontabilitatiiinstitutiilorpublice

http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 7/460
4/5/2017 www.Legex.ro

Raspundereapentruorganizareasiconducereacontabilitatiilainstitutiilepublicerevineordonatoruluidecreditesaualtei
persoanecareareobligatiagestionariiunitatiirespective.
Institutiilepubliceorganizeazasiconduccontabilitateaderegula,incompartimentedistincte,condusedecatredirectorul
economic,contabilulsefsaualtapersoanaimputernicitasaindeplineascaaceastafunctie.Acestepersoanetrebuiesaaibastudii
economicesuperioaresiraspundimpreunacupersonaluldinsubordinedeorganizareasiconducereacontabilitatii,inconditiile
legii.
Sefulcompartimentuluifinanciarcontabilestepersoanacareocupafunctiadeconducereacompartimentuluifinanciar
contabilsicareraspundesideactivitateadeincasareaveniturilorsideplataacheltuielilorsau,dupacaz,unadintrepersoanele
careindeplinesteacesteatributiiincadruluneiinstitutiipublicecarenuareinstructurasauncompartimentfinanciarcontabilsau
persoanacareindeplinesteacesteatributiipebazadecontract,inconditiilelegii.
Institutiilepublicelacarecontabilitateanuesteorganizataincompartimentedistinctesaucarenuaupersonalincadratcu
contractindividualdemunca,potrivitlegii,potincheiacontractedeprestarideservicii,pentruconducereacontabilitatiisi
intocmireasituatiilorfinanciaretrimestrialesianuale,cusocietaticomercialedeexpertizacontabilasaucupersoanefizice
autorizate,conformlegii.Incheiereacontractelorsefacecurespectareareglementarilorprivindachizitiilepublicedebunurisi
servicii.Plataserviciilorrespectivesefacedinfonduripublicecuaceastadestinatie.
Persoanelecareraspunddeorganizareasiconducereacontabilitatiitrebuiesaasigure,potrivitlegii,conditiilenecesarepentru
organizareasiconducereacorectasilaziacontabilitatii,organizareasiefectuareainventarieriielementelordeactivsidepasiv,
precumsivalorificarearezultateloracesteia,respectarearegulilordeintocmireasituatiilorfinanciare,depunerealatermena
acestoralaorganeleindrept,pastrareadocumentelorjustificative,aregistrelorsisituatiilorfinanciare,organizareacontabilitatiide
gestiuneadaptatelaspecificulinstitutieipublice.

1.3.Monedasicursuldeinregistrare

Contabilitateaoperatiuniloreconomicofinanciaresetineinlimbaromanasiinmonedanationala.Contabilitateaoperatiunilor
efectuateinvalutasetineatatinmonedanationala,catsiinvaluta,potrivitreglementarilorelaborateinacestsens.
Operatiunileprivindincasarilesiplatileinvalutaseinregistreazaincontabilitatelacursulzilei,comunicatdeBancaNationalaa
Romaniei.
Ladataintocmiriisituatiilorfinanciare,elementelemonetareexprimateinvaluta(disponibilitatisialteelementeasimilate,
creantesidatorii)sereevalueazalacursulcomunicatdeBancaNationalaaRomanieivalabilpentruultimaziaperioadeide
raportare.
InregistrareaincontabilitateainstitutiilorpubliceaoperatiunilorprivindcontributiafinanciaranerambursabilaaComunitatii
EuropeneseefectueazainEUROsiinlei,lacursulINFOeuro.
CursulINFOeuroreprezintaratadeschimbintreeurosimonedanationalasiestecomunicatdeBancaCentralaEuropeana.
CursulINFOeuroutilizatlainregistrareaincontabilitateaoperatiunilordinlunacurenta(n)esteceldinpenultimazilucratoare
aluniiprecedente(n1).Acestcursvafiutilizatdecatretoateinstitutiilepublicecareefectueazaoperatiunifinantatedinfonduri
comunitarePHARE,ISPAetc.,respectiv:Agentiisi/sauAutoritatideImplementare,institutiilepublicebeneficiarifinaliai
fondurilorrespectivesubdiverseforme:disponibilitati,bunuri,servicii.
Elementelemonetareexprimateineuro:disponibilitatisidepozitebancare,creantesidatorii,sereevalueazacelputin,la
intocmireasituatiilorfinanciare,lacursulINFOeurocomunicatinpenultimazilucratoarealuniiincareseintocmescsituatiile
financiare.

1.4.Documentejustificativesiregistredecontabilitate

1.4.1.Documentejustificativeprevederigenerale
Detinerea,cuoricetitlu,debunurimateriale,titluridevaloare,numerarsialtedrepturisiobligatii,precumsiefectuareade
operatiunieconomice,farasafieinregistrateincontabilitate,constituiecontraventiilaLegeacontabilitatii,dacanusuntsavarsite
inastfeldeconditiiincat,potrivitlegii,safieconsiderateinfractiuni.
Institutiilepubliceconsemneazaoperatiunileeconomicofinanciareinmomentulefectuariilorindocumentejustificativepe
bazacarorasefacinregistrariinjurnale,fisesialtedocumentecontabiledupacaz.
Documentelecarestaulabazainregistrarilorincontabilitatepotdobandicalitateadedocumentjustificativnumaiinconditiile
incarefurnizeazatoateinformatiileprevazutedenormelelegaleinvigoare.
Documentelejustificativecarestaulabazainregistrarilorincontabilitateangajeazaraspundereapersoanelorcareleauintocmit,
vizatsiaprobat,precumsiacelorcareleauinregistratincontabilitate,dupacaz.
Documentelejustificativetrebuiesacuprindaurmatoareleelementeprincipale:
denumireadocumentului
denumireasi,dupacaz,sediulunitatiicareintocmestedocumentul
numaruldocumentuluisidataintocmiriiacestuia
mentionareapartilorcareparticipalaefectuareaoperatiuniieconomicofinanciare(candestecazul)
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 8/460
4/5/2017 www.Legex.ro

continutuloperatiuniieconomicofinanciaresi,atuncicandestenecesar,temeiullegalalefectuariiacesteia
datelecantitativesivaloriceaferenteoperatiuniieconomicofinanciareefectuate
numelesiprenumele,precumsisemnaturilepersoanelorcareraspunddeefectuareaoperatiuniieconomicofinanciare,ale
persoanelorcuatributiidecontrolfinanciarpreventivsialepersoanelorindreptsaaprobeoperatiunilerespective,dupacaz
alteelementemenitesaasigureconsemnareacompletaaoperatiunilorefectuate.
Inregistrarileincontabilitateseefectueazacronologic,prinrespectareasuccesiuniidocumentelordupadatadeintocmiresau
deintrareaacestorainunitatesisistematic,inconturisinteticesianalitice,inconformitatecuregulilestabilitepentruformade
inregistrareincontabilitate"maestrusah".
Inregistrarileincontabilitatesepotfacemanualsauutilizandsistemeleinformaticedeprelucrareautomataadatelor.
Registreledecontabilitatesiformularelecomunepeeconomie,carenuauregimspecialdeinserieresinumerotare,privind
activitateafinanciarasicontabila,potfiadaptateinfunctiedespecificulsinecesitatileinstitutiilorpublice,cuconditiarespectarii
continutuluiminimaldeinformatiisianormelordeintocmiresiutilizareaacestora.Acesteapotfipretiparitesaueditatecu
ajutorulsistemelorinformaticedeprelucrareautomataadatelor.
Numaruldeexemplarealformularelorcarenuauregimspecialdeinserieresinumerotarepoatefidiferitdecelprevazutin
reglementarilelegale,inconditiileincareprocedurilepropriiprivindorganizareasiconducereacontabilitatiiimpunacestlucru.

1.4.2.Formadeinregistrareincontabilitate
Formeledeinregistrareincontabilitatereprezintasistemulderegistre,formularesidocumentecontabilecorelateintreele,care
servesclainregistrareacronologicasisistematicaincontabilitateaoperatiuniloreconomicofinanciareefectuatepeparcursul
exercitiuluibugetar.
Lainstitutiilepublice,formadeinregistrareincontabilitateaoperatiuniloreconomicofinanciareeste"maestrusah".
Incadrulformeideinregistrare"maestrusah",principaleleregistresiformularecareseutilizeazasunt:Registruljurnal,
Registrulinventar,CarteamaresiBalantadeverificare.
Lainstitutiilepublicesepoatefolosiformadeinregistrareincontabilitate"maestrusahsimplificat".Inacestcaz,contabilitatea
sinteticasetinepe"Fisedecontpentruoperatiidiverse",deschisepentrufiecarecontsinteticinCarteamare(sah),iar
contabilitateaanaliticasetinepefiselementionatelaformadeinregistrare"maestrusah".
Evidentaanaliticaacreditelorbugetare,platilordecasasiacheltuielilorefectivesetinecuajutorul"Fiseipentruoperatii
bugetare".

1.4.3.Registreledecontabilitate
Registreledecontabilitateobligatoriisunt:Registruljurnal,RegistrulinventarsiCarteamare.
Acesteaseutilizeazainstrictaconcordantacudestinatiaacestorasiseprezintainmodordonatsiastfelcompletateincatsa
permita,inoricemoment,identificareasicontroluloperatiunilorcontabileefectuate.
Registreledecontabilitatesepotprezentasubformaderegistru,foivolantesaulistariinformatice,dupacaz.
Registruljurnalesteundocumentcontabilobligatoriudeinregistrarecronologicasisistematicaamodificariielementelorde
activsidepasivaleinstitutiei.
Registruljurnalseintocmestedefiecareinstitutiepublicaintrunsingurexemplar,dupaceafostnumerotat,snuruit,parafatsi
inregistratinevidentainstitutiei.
Numerotareafilelorregistrelorsevafaceinordinecrescatoare,iarvolumelesevornumerotainordineacompletariilor.
Seintocmestezilnicsaulunar,dupacaz,prininregistrareacronologica,farastersaturisispatiilibere,adocumentelorincarese
reflectamiscareaelementelordeactivsidepasivaleunitatii.
Operatiuniledeaceeasinatura,realizateinacelasilocdeactivitate,potfirecapitulateintrundocumentcentralizator,denumit
jurnalauxiliar,carestalabazainregistrariiinRegistruljurnal.
Institutiilepublicepotutilizajurnaleauxiliarepentruoperatiuniledecasasibanca,decontarilecufurnizorii,situatiaincasarii
achitariifacturiloretc.AcesteapotinregistrainRegistruljurnalsumelecentralizatepeconturi,preluatedinacestejurnale.
Inconditiileconduceriicontabilitatiicuajutorulsistemelorinformaticedeprelucrareautomataadatelor,fiecareoperatiune
economicofinanciarasevainregistraprinarticolecontabile,inmodcronologic,dupadatadeintocmiresaudeintrarea
documentelorinunitate.Inaceastasituatie,Registruljurnalseediteazalunar,iarpaginilevorfinumerotatepemasuraeditariilor.
Incazulincareoinstitutiepublicaareunitatisubordonatefarapersonalitatejuridicacareconduccontabilitateapanala
balantadeverificare,Registruljurnalsevaconducedecatreunitatilesubordonate,cuconditiainregistrariiacestuiainevidenta
unitatii.
Registrulinventaresteundocumentcontabilobligatoriuincareseinregistreazatoateelementeledeactivsidepasivgrupate
infunctiedenaturalor,inventariatepotrivitlegii.
Registrulinventarseintocmestedefiecareinstitutiepublicaintrunsingurexemplar,dupaceafostnumerotat,snuruit,parafat
siinregistratinevidentainstitutiei.
Registrulinventarseintocmestelainfiintareainstitutiei,celputinodatapeanpeparcursulfunctionariiinstitutiei,cuocazia
fuziunii,divizariisauincetariiactivitatii,precumsiinaltesituatiiprevazutedelegepebazadeinventarfaptic.

http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 9/460
4/5/2017 www.Legex.ro

Inacestregistruseinscriu,introformarecapitulativa,elementeleinventariatedupanaturalor,suficientdedetaliatepentrua
puteajustificacontinutulfiecaruipostalbilantului.
Registrulinventarsecompleteazapebazainventarieriifapticeafiecaruicontdeactivsidepasiv.Elementeledeactivside
pasivinscriseinRegistrulinventaraulabazalisteledeinventarieresaualtedocumentecarejustificacontinutulacestora.
Incazulincareinventariereaarelocpeparcursulanului,inRegistrulinventarseinregistreazasoldurileexistenteladata
inventarierii,lacareseadaugarulajeleintrarilorsisescadrulajeleiesirilordeladatainventarieriipanaladataincheieriiexercitiului.
Incazulincareoinstitutiepublicaareunitatisubordonatefarapersonalitatejuridicacareconduccontabilitateapanala
balantadeverificare,registrulinventarsevaconducedecatreunitatilesubordonate,cuconditiainregistrariiacestuiainevidenta
unitatii.
Registrul"Carteamare"esteunregistrucontabilobligatoriuincareseinregistreazalunarsisistematic,prinregruparea
conturilor,existentasimiscareaelementelordeactivsidepasiv,launmomentdat.
RegistrulCarteamare(sah)seintocmesteintrunexemplar,lunar,separatpentrudebitulsiseparatpentrucreditulfiecaruicont
sintetic,pemasurainregistrariioperatiunilor.
Carteamarestalabazaintocmiriibalanteideverificare.RegistrulCarteamarepoatefiinlocuitcuFisadecontpentru
operatiunidiverse.EditareaCartiimarisevaefectuanumailacerereaorganelordecontrolsauinfunctiedenecesitatileproprii.

1.4.4.Balantadeverificare
Balantadeverificareestedocumentulcontabilutilizatpentruverificareaexactitatiiinregistrarilorcontabilesicontrolul
concordanteidintrecontabilitateasinteticasiceaanalitica,precumsiprincipalulinstrumentpebazacaruiaseintocmescsituatiile
financiare.
BalantadeverificareseintocmestepebazadatelorpreluatedinCarteamare(sah),respectivdinfiseledeschisedistinctpentru
fiecarecontsintetic.
Pentruverificareainregistrarilorincontabilitateaanaliticaseintocmescbalantedeverificareanalitice.Lainstitutiilepublice,
balanteledeverificaresinteticeseintocmesclunariarbalanteledeverificareanalitice,celmaitarziulasfarsitulperioadeipentru
careseintocmescsituatiilefinanciare.
Balantadeverificarecuprindepentrutoateconturileinstitutieiurmatoareleelemente:simbolulsidenumireaconturilor,in
ordineainscrisainplanuldeconturi,soldurileinitialesautotalulsumelordebitoaresicreditoarealeluniiprecedentedupacaz,
rulajelecurentedebitoaresicreditoare,totalulsumelordebitoaresicreditoare,soldurilefinaledebitoaresicreditoare.Inbalantade
verificarepentrulunaianuarierubrica"solduriinitiale"secompleteazacusoldurilefinaledebitoaresicreditoarealeluniidecembrie
aleanuluiprecedent.

1.4.5.Arhivarea,pastrareasireconstituireadocumentelor
Institutiilepubliceauobligatiapastrariiinarhivaloraregistrelordecontabilitate,acelorlaltedocumentecontabile,precumsia
documentelorjustificativecarestaulabazainregistrarilorincontabilitate.
Raspundereapentruarhivareadocumentelorfinanciarcontabilerevineordonatoruluidecreditesaualteipersoanecareare
obligatiagestionariiunitatiibeneficiare.
Registreledecontabilitatesidocumentelejustificativesicontabilesepotarhiva,inbazaunorcontractedeprestariservicii,cu
titluoneros,decatrealtepersoanejuridiceromane,caredispundeconditiicorespunzatoare.
Termenuldepastrarearegistrelorsidocumentelorjustificativesicontabileestede10anicuinceperedeladataincheierii
exercitiuluifinanciarincursulcaruiaaufostintocmite,cuexceptiastatelordesalariicaresepastreazatimpde50deani.Situatiile
financiareanualesepastreazatimpde50deani.
Incazdeincetareaactivitatii,institutiilepublicepredaudocumentelelaarhivelestatuluisauarhivelemilitare,dupacaz.
Arhivarearegistrelordecontabilitate,adocumentelorjustificativesicontabilesefaceinconformitatecuprevederilelegalein
vigoare.
Pentruaputeafiinregistrateincontabilitate,operatiunileeconomicofinanciaretrebuiesafieinscriseindocumenteoriginale,
intocmitesaureconstituite,potrivitlegii.
Oricepersoanacareconstatapierderea,sustragereasaudistrugereaunordocumentejustificativesaucontabileareobligatiasa
instiintezeinscris,intermende24deoredelaconstatare,ordonatoruldecreditesaualtapersoanacareareobligatiagestionarii
unitatiirespective.
Incazulincarepierderea,sustragereasaudistrugereadocumentelorconstituieinfractiune,seinstiinteazaimediatorganelede
urmarirepenala.
Reconstituireadocumentelorsefacepebazaunui"dosardereconstituire".
Documentelereconstituitevorpurtainmodobligatoriusivizibilmentiunea"RECONSTITUIT",cuspecificareanumaruluisi
dateidispozitieipebazacareiasafacutreconstituirea.
Documentelereconstituitepotrivitlegiiconstituiebazalegalapentruefectuareainregistrarilorincontabilitate.

1.4.6.Sistemulinformatic

http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 10/460
4/5/2017 www.Legex.ro

Sistemulinformaticdeprelucrareautomataadatelorlanivelulfiecareiinstitutiitrebuiesaasigureprelucrareadatelor
inregistrateincontabilitateinconformitatecunormelecontabileaplicabile,controlulsipastrareaacestorapesuporturitehnice.
Laelaborareasiadaptareaprogramelorinformaticetrebuieavuteinvederecriteriileminimalepentruprogrameleinformatice
utilizateinactivitateafinanciarasicontabila,potrivitreglementarilorlegaleinvigoare.
Unitatiledeinformaticasaupersoanelecareefectueazalucraricuajutorulsistemuluiinformaticdeprelucrareautomataa
datelorpoartaraspundereaprelucrariicuexactitateainformatiilordindocumente,iarbeneficiariiraspundpentruexactitateasi
realitateadatelorpecareletransmitpentruprelucrare.
Responsabilitatilecerevinpersonaluluiinstitutieicuprivirelautilizareasistemuluiinformaticdeprelucrareautomataadatelor
sestabilescprinregulamenteinterne.
Dinpunctdevederealbazeidedatetrebuiesaexisteposibilitateareconstituiriiinoricemomentacontinutuluiregistrelor,
jurnalelorsialtordocumentefinanciarcontabile.

1.5.Exercitiulfinanciar

Exercitiulfinanciarreprezintaperioadapentrucaretrebuieintocmitesituatiilefinanciareanualesi,deregula,coincidecuanul
calendaristic.Durataexercitiuluifinanciarestede12luni.
Exercitiulfinanciarincepela1ianuariesiseincheiela31decembrie,cuexceptiaprimuluiandeactivitate,candacestaincepe
ladatainfiintariiinstitutieipublice,potrivitlegii.

CAPITOLUL2
APROBAREA,DEPUNEREASICOMPONENTASITUATIILORFINANCIARE

2.1.Prevederigenerale

Pentruinstitutiilepublice,documentuloficialdeprezentareasituatieipatrimoniuluiaflatinadministrareastatuluisiaunitatilor
administrativteritorialesiaexecutieibugetuluideveniturisicheltuieli,ilreprezintasituatiilefinanciare.Acesteaseintocmesc
conformnormelorelaboratedeMinisterulFinantelorPublice,aprobateprinordinalministruluifinantelorpublice.
Situatiilefinanciareseintocmescinmonedanationala,respectivinlei,farasubdiviziunileleului.
Pentrunecesitatilepropriideinformaresilasolicitareaunororganismeinternationale,sepotintocmisituatiifinanciaresiintro
altamoneda.
Intocmireasituatiilorfinanciareanualetrebuiesafieprecedataobligatoriudeinventariereageneralaaelementelordeactivsi
depasivsiacelorlaltebunurisivaloriaflateingestiune,potrivitnormeloremiseinacestscopdeMinisterulFinantelorPublice.
Situatiilefinanciaretrebuiesaofereoimaginefidelaaactivelor,datoriilor,pozitieifinanciare(activenete/patrimoniu
net/capitalpropriu),precumsiaperformanteifinanciaresiarezultatuluipatrimonial.
Situatiilefinanciaresesemneazadeconducatorulinstitutieisideconducatorulcompartimentuluifinanciarcontabilsaudealta
persoanaimputernicitasaindeplineascaaceastafunctie.
Institutiilepubliceauobligatiasaprezintelaunitatiledetrezorerieastatuluilacareaudeschiseconturile,situatiafluxurilorde
trezoreriepentruobtinereavizeiprivindexactitateaplatilordecasa,asoldurilorconturilordedisponibilitati,dupacaz,pentru
asigurareaconcordanteidatelordincontabilitateainstitutieipublicecuceledincontabilitateaunitatilordetrezorerieastatului.
Situatiilefluxurilordetrezoreriecarenucorespundcudateledinevidentatrezoreriilorstatuluisevorrestituiinstitutiilorpublice
respectivepentruaintroducecorecturilecorespunzatoare.
Esteinterzisinstitutiilorpublicesacentralizezesituatiilefinanciarealeinstitutiilordinsubordinecarenuauprimitviza
trezorerieistatului.
Institutiilepubliceaicarorconducatoriaucalitateadeordonatoridecreditesecundarisautertiari,depununexemplardin
situatiilefinanciaretrimestrialesianualelaorganulierarhicsuperior,latermenelestabilitedeacesta.
Ministerele,celelalteorganedespecialitatealeadministratieipublicecentrale,alteautoritatipublice,institutiiautonomesi
unitatileadministrativteritoriale,aicarorconducatoriaucalitateadeordonatorprincipaldecredite,depunlaMinisterulFinantelor
PublicesaudirectiilegeneralealefinantelorpublicejudetenesiamunicipiuluiBucuresti,dupacaz,unexemplardinsituatiile
financiaretrimestrialesianuale,potrivitnormelorsilatermenelestabilitedeacesta.
Unitatilefarapersonalitatejuridica,subordonateinstitutieipublice,organizeazasiconduccontabilitateaoperatiunilor
economicofinanciarepanalaniveldebalantadeverificare,faraaintocmisituatiifinanciare.
Activitateadesfasuratainstrainatatedeunitatilefarapersonalitatejuridica,subordonateinstitutiilorpublicedinRomania,se
includeinsituatiilefinanciarealepersoaneijuridiceromanesiseraporteazapeteritoriulRomaniei.

2.2.ComponentaSituatiilorFinanciare

Situatiilefinanciaretrimestrialesianualecuprind:
a)bilantul
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 11/460
4/5/2017 www.Legex.ro

b)contulderezultatpatrimonial
c)situatiafluxurilordetrezorerie
d)situatiamodificarilorinstructuraactivelor/capitalurilor
e)anexelasituatiilefinanciare,careinclud:politicicontabilesinoteexplicative
f)contuldeexecutiebugetara.

2.3.Bilantul

2.3.1.Prevederigenerale
Bilantulestedocumentulcontabildesintezaprincareseprezintaelementeledeactiv,datoriisicapitalpropriualeinstitutiei
publicelasfarsitulperioadeideraportare,precumsiinaltesituatiiprevazutedelege.
Pentrufiecareelementdebilanttrebuieprezentatavaloareaaferentaelementuluirespectivpentruexercitiulfinanciar
precedent.
Dacavalorileprezentateanteriornusuntcomparabile,absentacomparabilitatiitrebuieprezentatainnoteleexplicative.
Unelementdebilantpentrucarenuexistavaloarenutrebuieprezentat,cuexceptiacazuluiincareexistaunelement
corespondentpentruexercitiulfinanciarprecedent.
Inbilant,elementeledenaturaactivelorsuntprezentateinfunctiedegradulcrescatorallichiditatii,iarelementeledenatura
datoriilorsuntprezentateinfunctiedegradulcrescatoralexigibilitatii.
Unactivreprezintaoresursacontrolatadecatreinstitutiapublicacarezultatalunorevenimentetrecute,delacareseasteapta
sagenerezebeneficiieconomiceviitoarepentruinstitutiesialcaruicostpoatefievaluatinmodcredibil.
Odatoriereprezintaoobligatieactualaainstitutieipublicecedecurgedinevenimentetrecutesiprindecontareacareiase
asteaptasarezulteoiesirederesursecareincorporeazabeneficiieconomice.
Activelesidatoriilecurenteseprezintainbilantdistinctdeactivelesidatoriilenecurente.
Capitalulpropriureprezintainteresulrezidualalstatuluisauunitatiloradministrativteritoriale,incalitatedeproprietariai
activeloruneiinstitutiipublicedupadeducereatuturordatoriilor.
Capitalurilepropriisemainumescsiactivenetesaupatrimoniunetsisedeterminacadiferentaintreactivesidatorii.
Infunctiedenecesitatiledeinformare,MinisterulFinantelorPublicepoatesolicitaprezentareainbilantaunorinformatii
suplimentarefatadecelecaretrebuieprezentateinconcordantacuprezentelereglementari.
Modelulformularului"Bilant"esteprezentatinanexanr.13laprezentelenorme.Formatulbilantuluinupoatefimodificatdela
unexercitiufinanciarlaaltul.

2.3.2.StructuraBilantului

A.ACTIVE

Activenecurente
Activefixenecorporale
Instalatiitehnice,mijloacedetransport,animale,plantatii,mobilier,aparaturabiroticasialteactivecorporale
Terenurisicladiri
Alteactivenefinanciare
Activefinanciare
Creante(pesteunan)
Totalactivenecurente

Activecurente
Stocuri
Creante(subunan)
Investitiipetermenscurt
Conturilatrezoreriesibanci
Cheltuieliinavans
Totalactivecurente
Totalactive

B.DATORII

Datoriinecurente
Datorii(pesteunan)
Imprumuturipetermenlung
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 12/460
4/5/2017 www.Legex.ro

Provizioane
Totaldatoriinecurente

Datoriicurente
Datorii(subunan)
Imprumuturipetermenscurt
Imprumuturipetermenlungcetrebuieplatiteinexercitiulcurent
Venituriinavans
Provizioane
Totaldatoriicurente
Totaldatorii

Activenete/Capitaluriproprii=TotalactiveTotaldatorii

C.Capitaluriproprii
Rezervesifonduri
Rezultatulpatrimonial
Rezultatulreportat

2.4.Contulderezultatpatrimonial

2.4.1.Prevederigenerale
Contulderezultatpatrimonialprezintasituatiaveniturilor,finantarilorsicheltuielilordincursulexercitiuluicurent.
Veniturilesifinantarilesuntprezentatepefeluridevenituridupanaturasausursalor,indiferentdacaaufostincasatesaunu.
Cheltuielilesuntprezentatepefeluridecheltuieli,dupanaturasaudestinatialor,indiferentdacaaufostplatitesaunu.
Incontulderezultatpatrimonial(economic)suntprezentatesiveniturilecalculate(ex.venituridinreluareaprovizioanelorsi
ajustarilordevaloare)carenuimplicaoincasareaacestoraprecumsicheltuielilecalculate(ex.cheltuielicuamortizarile,
provizioanelesiajustariledevaloare)carenuimplicaoplataaacestora.
Pentrufiecareelementdincontulderezultatpatrimonialtrebuieprezentatavaloareaaferentaelementuluicorespondentpentru
exercitiulfinanciarprecedent.
Dacavalorileprevazuteanteriornusuntcomparabile,absentacomparabilitatiitrebuieprezentatainnoteleexplicative.
Unelementdincontulderezultatpatrimonialpentrucarenuexistavaloarenutrebuieprezentat,cuexceptiacazuluiincare
existaunelementcorespondentpentruexercitiulfinanciarprecedent.
Rezultatulpatrimonialesteunrezultateconomiccareexprimaperformantafinanciaraainstitutieipublice,respectivexcedent
saudeficitpatrimonial.Acestrezultatsedeterminapefiecaresursadefinantareinparte,precumsipetotal,cadiferentaintre
veniturilerealizatesicheltuielileefectuateinexercitiulfinanciarcurent.
Infunctiedenecesitatiledeinformare,MinisterulFinantelorPublicepoatesolicitaprezentareaunorinformatiisuplimentarefata
decelecaretrebuieprezentateinconcordantacuprezentelereglementari.
Modelulformularului"Contulderezultatpatrimonial"esteprezentatinanexanr.14laprezentelenorme.FormatulContuluide
rezultatpatrimonialnupoatefimodificatdelaunexercitiufinanciarlaaltul.

2.4.2.StructuraContuluiderezultatpatrimonial

Veniturioperationale
venituridinimpozitesitaxe,contributiideasigurarisialteveniturialebugetelor
venituridinactivitatieconomice
finantari,subventii,transferuri,alocatiibugetarecudestinatiespeciala
alteveniturioperationale
Totalveniturioperationale

Cheltuielioperationale
cheltuielicusalariilesicontributiileaferente
subventii,transferuri
cheltuieliprivindstocurile,lucrarilesiserviciileexecutatedeterti
cheltuielidecapital,amortizarisiprovizioane
altecheltuielioperationale
Totalcheltuielioperationale

http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 13/460
4/5/2017 www.Legex.ro

Excedent(deficit)dinactivitateaoperationala

Veniturifinanciare
Cheltuielifinanciare

Excedent(deficit)dinactivitateafinanciara

Excedent(deficit)dinactivitateacurenta
(excedent/deficitdinactivitateaoperationala+/excedent/deficitdinactivitateafinanciara)

Venituriextraordinare
Cheltuieliextraordinare

Excedent/deficitdinactivitateaextraordinara

Rezultatulpatrimonial
(excedent/deficitdinactivitateacurenta+/excedent/deficitdinactivitateaextraordinara)

2.5.Situatiafluxurilordetrezorerie

Situatiafluxurilordetrezorerieprezintaexistentasimiscariledenumerardivizatein:
Fluxuridetrezoreriedinactivitateaoperationala,careprezintamiscariledenumerarrezultatedinactivitateacurenta:
Incasari
Plati
Fluxuridetrezoreriedinactivitateadeinvestitii,careprezintamiscariledenumerarrezultatedinachizitiileorivanzariledeactive
fixe:
Incasari
Plati
Fluxuridetrezoreriedinactivitateadefinantare,careprezintamiscariledenumerarrezultatedinimprumuturiprimitesi
rambursate,orialtesursefinanciare:
Incasari
Plati

Formularulsecompleteazadecatrefiecareinstitutie,cuinformatiileprivindincasarisiplatiefectuate,preluatedinrulajele
fiecaruicontdelatrezoreriesaubanci.
Modelulformularului"Situatiafluxurilordetrezorerie"esteprezentatinanexanr.15laprezentelenorme.

2.6.Situatiamodificarilorinstructuraactivelor/capitalurilor

Situatiamodificarilorinstructuraactivelor/capitalurilortrebuiesaofereinformatiireferitoarelastructuracapitalurilorproprii,
influentelerezultatedinschimbareapoliticilorcontabile,influentelerezultateinurmareevaluariiactivelor,calcululuisiinregistrarii
amortizariisaudincorectareaerorilorcontabile.
Situatiaprezintaindetaliucresterilesidiminuariledintimpulanuluialefiecaruielementalconturilordecapital.

2.7.Anexelelasituatiilefinanciare

Anexelesuntparteintegrantaasituatiilorfinanciare.Elecontin:politicicontabilesinoteexplicative.
Noteleexplicativefurnizeazainformatiisuplimentarecarenusuntincorporateinsituatiilefinanciare.

2.7.1.Principiisipoliticicontabile
2.7.1.1.Principiicontabile
Elementeleprezentateinsituatiilefinanciareseevalueazainconformitatecuprincipiilecontabilegenerale,conform
contabilitatiideangajamente.
PrincipiulcontinuitatiiactivitatiiPresupunecainstitutiapublicaisicontinuainmodnormalfunctionarea,faraaintrainstare
dedesfiintaresaureduceresemnificativaaactivitatii.Dacaordonatoriidecrediteauluatcunostintadeuneleelementede
nesigurantalegatedeanumiteevenimentecarepotducelaincapacitateaacesteiadeasicontinuaactivitatea,acesteelemente
trebuieprezentateinnoteleexplicative.

http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 14/460
4/5/2017 www.Legex.ro

PrincipiulpermanenteimetodelorMetodeledeevaluaretrebuieaplicateinmodconsecventdelaunexercitiufinanciarla
altul.
PrincipiulprudenteiEvaluareatrebuiefacutapeobazaprudentasiinspecial:
trebuiesasetinacontdetoateangajamenteleaparuteincursulexercitiuluifinanciarcurentsaualunuiexercitiuprecedent,
chiardacaacesteadevinevidentenumaiintredatabilantuluisidatadepuneriiacestuia
trebuiesasetinacontdetoatedeprecierile.
PrincipiulcontabilitatiipebazadeangajamenteEfecteletranzactiilorsialealtorevenimentesuntrecunoscuteatuncicand
tranzactiilesievenimenteleseproducsinupemasuracenumerarulsauechivalentulsauesteincasatsauplatitsisuntinregistrate
inevidentelecontabilesiraportateinsituatiilefinanciarealeperioadelorderaportare.
Situatiilefinanciareintocmiteinbazaacestuiprincipiuoferainformatiinunumaidespretranzactiilesievenimenteletrecutecare
audeterminatincasarisiplati,darsidespreresurseleviitoare,respectivobligatiiledeplataviitoare.
Acestprincipiusebazeazapeindependentaexercitiuluipotrivitcaruiatoateveniturilesitoatecheltuielileseraporteazala
exercitiullacareserefera,faraasetineseamadedataincasariiveniturilor,respectivdataplatiicheltuielilor.
PrincipiulevaluariiseparateaelementelordeactivsidedatoriiComponenteleelementelordeactivsaudedatoriitrebuie
evaluateseparat.
PrincipiulintangibilitatiiBilantuldedeschiderepentrufiecareexercitiufinanciartrebuiesacorespundacubilantulde
inchiderealexercitiuluifinanciarprecedent.
PrincipiulnecompensariiOricecompensareintreelementeledeactivsidedatoriisauintreelementeledeveniturisicheltuieli
esteinterzisa,cuexceptiacompensarilorintreactivesidatoriipermisedereglementarilelegale,numaidupainregistrareain
contabilitateaveniturilorsicheltuielilorlavaloareaintegrala.
PrincipiulcomparabilitatiiinformatiilorElementeleprezentatetrebuiesadeaposibilitateacomparariiintimpainformatiilor.
Principiulmaterialitatii(praguluidesemnificatie)Oriceelementcareareovaloaresemnificativatrebuieprezentatdistinctin
cadrulsituatiilorfinanciare,iarelementelecuvalorinesemnificative,darcareauaceeasinaturasauaufunctiisimilaretrebuie
insumatesiprezentateintropozitieglobala.Unelementpatrimonialesteconsideratsemnificativdacaomitereasaarinfluentain
modvaditdeciziautilizatorilorsituatiilorfinanciare.
Principiulprevalenteieconomiculuiasuprajuridicului(realitatiiasupraaparentei)Informatiilecontabileprezentatein
situatiilefinanciaretrebuiesafiecredibile,sarespecterealitateaeconomicaaevenimentelorsautranzactiilor,nunumaiformalor
juridica.
Abateriledelaprincipiilegeneraleprezentatemaisuspotfiefectuateincazuriexceptionale.Astfeldeabateritrebuieprezentate
innoteleexplicative,precumsimotivelecareleaudeterminat,impreunacuoevaluareaefectuluiacestoraasupravaloriiactivelor,
datoriilor,pozitieifinanciaresiarezultatuluipatrimonial.
2.7.1.2.Politicicontabile
Aplicareaprezentelorreglementaricontabilepresupunestabilireaunuisetdeproceduridecatreconducereafiecareiinstitutii
publicepentrutoateoperatiunilederulate,porninddelaintocmireadocumentelorjustificativepanalaintocmireasituatiilor
financiaretrimestrialesianuale.
Acesteproceduritrebuieelaboratedecatrespecialistiindomeniuleconomicsitehnic,cunoscatoriaispecificuluiactivitatii
desfasuratesiaistrategieiadoptatedeinstitutie.
Laelaborareapoliticilorcontabiletrebuierespectateprincipiiledebazaalecontabilitatiideangajamente.
Politicilecontabiletrebuieelaborateastfelincatsaseasigurefurnizarea,prinsituatiilefinanciare,aunorinformatiicaretrebuie
safie:
a)relevantepentrunevoileutilizatorilorinluareadeciziiloreconomicesi
b)credibileinsensulca:
reprezintafidelrezultatulpatrimonialsipozitiafinanciaraainstitutieipublice
suntneutre
suntprudente
suntcompletesubtoateaspectelesemnificative.
Modificarilepoliticiicontabilesuntpermisedoardacasuntcerutedelegesauaucarezultatinformatiimairelevantesaumai
credibilereferitoarelaoperatiunileinstitutieipublice.Acestlucrutrebuiementionatinnoteleexplicative.

2.7.2.Noteexplicative
2.7.2.1.Prevederigenerale
Noteleexplicativelasituatiilefinanciarecontininformatiireferitoarelametodeledeevaluareaactivelor,precumsiorice
informatiisuplimentarecaresuntrelevantepentrunecesitatileutilizatorilorinceeaceprivestepozitiafinanciarasirezultatele
obtinute.
Noteleexplicativeseprezintasistematic.Pentrufiecareelementsemnificativdinbilanttrebuiesaexisteinformatiiinnotele
explicative.
2.7.2.2.Comparabilitateainformatiilor

http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 15/460
4/5/2017 www.Legex.ro

Pentruelementeleprezentateinnoteleexplicative,sevaprezentaderegulasumacorespunzatoareanuluicurentsicelui
precedent.
Urmatoareleinformatiitrebuieprezentatecuclaritatesirepetateoridecateoriestenecesar,pentrubunalorintelegere:
a)numelepersoaneijuridicecarefaceraportarea
b)faptulcasituatiilefinanciaresuntpropriiacesteia
c)datalacaresauincheiatsauperioadalacaresereferasituatiilefinanciare
d)monedaincaresuntintocmitesituatiilefinanciare
e)exprimareacifrelorincluseinraportare(lei).
2.7.2.3.Corectareaerorilorcontabile
Eventualeleeroriconstatateincontabilitate,dupaaprobareasidepunereasituatiilorfinanciare,vorficorectateinanulincare
acesteaseconstata.
Erorilecontabilepotsaaparacaurmareaunorgreselimatematice,greselilordeaplicareapoliticilorcontabile,ignorariisau
interpretariigresiteaevenimentelorsifraudelor.
Corectareaunorasemeneaeroriaferenteexercitiilorprecedenteseefectueazapeseamarezultatuluireportat.
Innotelelasituatiilefinanciaretrebuieprezentateinformatiisuplimentarecuprivirelaerorileconstatate.
2.7.2.4.Continutulsistructuranotelorexplicative
Continutulsistructuranotelorexplicativesevordezvoltaprinprecizaripentruintocmireasituatiilorfinanciare.

2.8.Reguligeneraledeevaluare

Pentruevaluareaelementelordinbilant,sestabilescurmatoarelereguli:
a)Evaluarealadataintrariiininstitutiapublica
Ladataintrariiinpatrimoniubunurileseevalueazasiseinregistreazaincontabilitatelavaloareadeintrare,denumitavaloare
contabila(costulistoric),caresestabilesteastfel:
lacostdeachizitiepentrubunurileprocuratecutitluoneros
lacostdeproductiepentrubunurileproduseininstitutie
lavaloareajustapentrubunurileobtinutecutitlugratuit.
Costuldeachizitiealbunurilorcuprinde:pretuldecumparare,taxeledeimportsialtetaxe(cuexceptiaacelorapecare
institutiapublicalepoaterecuperadelaautoritatilefiscale),cheltuieliledetransport,manipularesialtecheltuielicarepotfi
atribuibiledirectachizitieibunurilorrespective.
Reducerilecomercialeacordatedefurnizornufacpartedincostuldeachizitie.
Costuldeproductiealunuibuncuprinde:costuldeachizitiealmateriilorprimesimaterialelorconsumabilesicheltuielilede
productiedirectatribuibilebunului.
Costuldeproductiesaudeprelucrarealstocurilor,precumsicostuldeproductiealactivelorfixecuprindcheltuieliledirecte
aferenteproductiei,sianume:materialedirecte,energieconsumatainscopuritehnologice,manoperadirectasialtecheltuieli
directedeproductie,precumsicotacheltuielilorindirectedeproductiealocatainmodrationalcafiindlegatadefabricatia
acestora.
Urmatoareleelementereprezintaexempledecosturicarenutrebuieincluseincostulstocurilor,cisuntrecunoscutedrept
cheltuielialeperioadeiincareausurvenit:
pierderiledemateriale,manoperasaualtecosturideproductieinregistratepestelimitenormaladmise
cheltuielilededepozitare,cuexceptiacazurilorincareacestecosturisuntnecesareinprocesuldeproductie,anteriortrecerii
intronouafazadefabricatie
regiile(cheltuielile)generaledeadministratiecarenuparticipalaaducereastocurilorinformasiloculfinal
costurilededesfacere.
Prinactivcuciclulungdefabricatieseintelegeunactivcaresolicitainmodnecesaroperioadasubstantialadetimppentrua
figatainvedereautilizariisaupentruvanzare.
Valoareajustaaunuibunreprezintasumapentrucareunactivarputeafischimbatdebunavoieintredouapartiaflatein
cunostintadecauza,incadruluneitranzactiicupretuldeterminatobiectiv.
Pentrubunurilecareauvaloaredepiata,valoareajustaesteidenticacuvaloareadepiata.
b)Evaluareacuocaziainventarierii
Evaluareaelementelordeactivsipasivcuocaziainventarieriisefacelavaloareaactualaafiecaruielement,denumitavaloare
deinventar,stabilitainfunctiedeutilitateabunului,stareaacestuiasipretulpietei,conformnormeloremiseinacestscopde
MinisterulFinantelorPublice.
c)Evaluarealaincheiereaexercitiuluifinanciar
Laincheiereaexercitiuluifinanciar,elementeledeactivsidepasivdenaturadatoriilorseevalueazasisereflectainsituatiile
financiareanualelavaloareadeintrare,pusadeacordcurezultateleinventarierii.
Inacestscop,valoareadeintraresecomparacuvaloareastabilitapebazainventarierii,respectivvaloareadeinventar.Inacest
caz,sevoraveainvedereprintrealtele:
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 16/460
4/5/2017 www.Legex.ro

pentruelementeledeactiv,diferenteleconstatateinminusintrevaloareadeinventarsivaloareacontabilanetase
inregistreazaincontabilitatepeseamauneiajustaripentrudeprecieresaupierderedevaloare,atuncicanddepreciereaeste
temporara,acesteelementementinanduselavaloarealordeintrare.
Prinvaloarecontabilanetaseintelegevaloareadeintrare,maiputinamortizareasiajustarilepentrudeprecieresaupierderede
valoare,cumulate.
pentruelementeledepasivdenaturadatoriilor,diferenteleconstatateinplusintrevaloareadeinventarsivaloareadeintrare
seinregistreazaincontabilitate,peseamaelementelorcorespunzatoarededatorii.
Lafiecaredataabilantului:
elementelemonetareexprimateinvaluta(disponibilitatisialteelementeasimilate,cumsuntacreditivelesidepozitele
bancare,creantesidatoriiinvaluta)trebuieevaluatesiraportateutilizandcursuldeschimbcomunicatdeBancaNationalaa
Romaniei,valabilladataincheieriiexercitiuluifinanciar.Diferenteledecursvalutar,favorabilesaunefavorabile,intrecursuldela
datainregistrariicreantelorsaudatoriilorinvalutasaucursullacareaufostraportateinsituatiilefinanciareanterioaresicursulde
schimbdeladataincheieriiexercitiuluifinanciar,seinregistreazalaveniturisaulacheltuielifinanciare,dupacaz
pentrucreantelesidatoriile,exprimateinlei,acarordecontaresefaceinfunctiedecursuluneivalute,eventualelediferente
favorabilesaunefavorabile,carerezultadinevaluareaacestoraseinregistreazalaveniturisaucheltuielifinanciare
elementelenemonetareachizitionatecuplatainvalutasiinregistratelacostulistoric(activefixe,stocuri)trebuieraportate
utilizandcursuldeschimbdeladataefectuariitranzactiei
elementelenemonetareachizitionatecuplatainvaluta(activefixe,stocuri)siinregistratelavaloareajustatrebuieraportate
utilizandcursuldeschimbexistentladatadeterminariivalorilorrespective.
Prinelementemonetareseintelegedisponibilitatilebanestisiactivele/datoriiledeprimit/deplatitinsumefixesau
determinabile.
d)Evaluarealadataiesiriidinunitate
Ladataiesiriidininstitutiesauladareainconsum,bunurileseevalueazasisescaddingestiunelavaloarealordeintrare.

2.9.Contuldeexecutiebugetara

2.9.1.Prevederigenerale
Contuldeexecutiebugetaravacuprindetoateoperatiunilefinanciaredintimpulexercitiuluifinanciarcuprivirelaveniturile
incasatesiplatileefectuate,instructuraincareafostaprobatbugetul,sitrebuiesacontina:
a)informatiiprivindveniturile:
prevederibugetareinitiale,prevederibugetaredefinitive
drepturiconstatate
incasarirealizate
drepturiconstatatedeincasat
b)informatiiprivindcheltuielile:
creditebugetareinitiale,creditebugetaredefinitive
angajamentebugetare
angajamentelegale
platiefectuate
angajamentelegaledeplatit.
cheltuieliefective(costuri,consumurideresurse)
c)informatiiprivindrezultatulexecutieibugetare(incasarirealizateminusplatiefectuate).

*ContinutulsistructuraContuluideexecutiesevordezvoltaprinprecizaripentruintocmireasituatiilorfinanciare.

2.9.2.IntocmireaContuluideexecutiebugetara
Contuldeexecutiebugetaraseintocmestepebazadatelorpreluatedinrulajeledebitoaresicreditoarealeconturilorde
disponibil,caretrebuiesacorespundacuceledinconturiledeschiseintrezoreriesaulabanci,dupacaz.
Modelulformularului"Contdeexecutie"pentruveniturilebugetuluiinstitutieipubliceesteprevazutinanexanr.16la
prezentelenorme.
Modelulformularului"Contdeexecutie"pentrucheltuielilebugetuluiinstitutieipubliceesteprevazutinanexanr.17la
prezentelenorme.
Infunctiedemodificarileinterveniteinstructuraclasificatieibugetare,MinisterulFinantelorPublicevaactualizaaceste
formulare.

2.10.Alteprevederi
Comasareaprinabsorbireauneiinstitutiipublicedecatreoaltainstitutiepublicaarecaefectdizolvareafaralichidarea
institutieicareisiinceteazaexistentasitransmitereapatrimoniuluisaucatreinstitutiapublicaabsorbanta,instareaincarese
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 17/460
4/5/2017 www.Legex.ro

gasesteladatacomasarii.
Operatiilecaretrebuieefectuate,insituatiacomasariiprinabsorbire,divizaresaudizolvaresunt:
*InventariereapatrimoniuluiinconformitatecuprevederileLegiicontabilitatiinr.82/1991,republicata,sicuNormeleprivind
inventariereaelementelordeactivsidepasiv.
*Intocmireasituatiilorfinanciaredeincetareaactivitatii,peformularesiconformmetodologieielaboratedeMinisterul
FinantelorPublicepentruinstitutiipublice.
Incazulcomasariiprinabsorbire,institutiapublicaabsorbantadobandestetoatebunurile,drepturilesiobligatiileinstitutiei
publicecareisiinceteazaactivitateasicareesteabsorbita.Predareaprimireaactivelorsipasivelorinstitutieiabsorbite,catre
institutiaabsorbantaarelocdupapublicareaactuluidereorganizaresiaprobareadecatreordonatorulprincipaldecreditea
inventarului,situatiilorfinanciaresicontractelorincursdeexecutieladatacomasarii.

CAPITOLUL3
PREVEDERIREFERITOARELAELEMENTELEDEBILANT

A.ACTIVE

1.Activefixe
Activelefixesuntactivedetinutedecatreinstitutiilepubliceinscopulutilizariilorpetermenlung.Activelefixeincludactivele
fixecorporale,activelefixenecorporalesiactivelefinanciare.

1.1.Activefixenecorporale

1.1.1.Definitie
Activelefixenecorporalesuntactivefarasubstantafizica,careseutilizeazapeoperioadamaimaredeunan.
Contabilitateasinteticaaactivelorfixenecorporalesetinepecategorii,iarcontabilitateaanaliticapefelurideactivefixe
necorporale.

1.1.2.Continut
Activelefixenecorporalecuprind:
cheltuielidedezvoltare
concesiuni,brevete,licente,marcicomerciale,drepturisiactivesimilare,cuexceptiacelorcreateinterndeinstitutie
inregistrarialereprezentatiilorteatrale,programederadiosauteleviziune,lucrarimuzicale,evenimentesportive,lucrari
literare,artisticeorirecreativeefectuatepepelicule,benzimagneticesaualtesuporturi
alteactivefixenecorporale
avansurisiactivefixenecorporaleincursdeexecutie.
1.1.2.1.Cheltuielidedezvoltaresuntactivegeneratedeaplicarearezultatelorcercetariisauaaltorcunostinte,inscopul
realizariideprodusesauserviciinoisauimbunatatitesubstantial,inainteastabiliriiproductieideseriesauutilizarii(contul203).
Exempledeactivitatidedezvoltaresunt:
proiectarea,constructiasitestareaproductieiintermediaresaufolosireaintermediaraaprototipurilorsimodelelor
proiectareauneltelorsimatritelorcareimplicatehnologienoua
proiectarea,constructiasioperareauneiuzinepilotcarenuestefezabiladinpunctdevedereeconomicpentruproductiape
scaralarga
proiectarea,constructiasitestareauneialternativealesepentruaparatele,produsele,procesele,sistemelesauserviciilenoi
sauimbunatatite.
1.1.2.2.Concesiuni,brevete,licente,marcicomerciale,drepturisiactivesimilareachizitionatesaudobanditepealtecai,se
inregistreazainconturiledeactivefixenecorporale,lacostuldeachizitiesaudeproductie,dupacaz.(contul205).
1.1.2.3.Inregistrarialeevenimentelorculturalsportive,respectivreprezentatiiteatrale,programederadiosauteleviziune,
lucrarimuzicale,evenimentesportive,lucrariliterare,artisticeorirecreativeefectuatepepelicule,benzimagneticesaualte
suporturi(contul206).
1.1.2.4.Alteactivefixenecorporaleincludprogrameleinformaticecreatedeinstitutiesauachizitionatedelaterti,pentru
necesitatilepropriideutilizare,precumsialteactivefixenecorporale(contul208).
1.1.2.5.Avansurisiactivefixenecorporaleincursdeexecutiecuprindavansurileacordatefurnizorilordeactivefixe
necorporale(contul234)siactivelefixenecorporaleneterminatepanalasfarsitulperioadei,evaluatelacostuldeproductiesau
costuldeachizitie,dupacaz(contul233).

1.1.3.Momentulinregistrarii
Activelefixenecorporaleseinregistreazainmomentultransferuluidreptuluideproprietatedacasuntachizitionatecutitlu
onerossauinmomentulintocmiriidocumentelordacasuntconstruitesauprodusedeinstitutie,respectivprimitecutitlugratuit.
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 18/460
4/5/2017 www.Legex.ro


1.1.4.Evaluarea
1.1.4.1.Evaluareainitiala
Activelefixenecorporaletrebuiesafieevaluatela:
costuldeachizitie,pentruceleprocuratecutitluoneros
costuldeproductie,pentruceleconstruitesauprodusedeinstitutie
valoareajustapentruceleprimitegratuit(ex.donatii,sponsorizari).
Valoareajustasedeterminapebazaraportuluiintocmitdespecialistisicuaprobareaordonatoruluidecredite,saupebaza
unorevaluariefectuate,deregula,deevaluatoriautorizati.
Unelementnecorporalraportatdreptcheltuialaintroperioadanupoatefirecunoscutulteriorcapartedincostulunuiactiv
necorporal.
1.1.4.2.Cheltuieliulterioare
Cheltuielileulterioareefectuatecuunactivfixnecorporaldupaachizitionarea,finalizareaacestuiasauprimireacutitlugratuit
careaudreptscopmentinereaparametrilorfunctionalistabilitiinitial,seinregistreazainconturiledecheltuieliatuncicandsunt
efectuate.
Cheltuielileulterioarevormajoracostulactivuluifixnecorporalatuncicandaucaefectimbunatatireaperformantelorfatade
parametriifunctionalistabilitiinitial.
1.1.4.3.Evaluarealadatabilantului
Unactivfixnecorporaltrebuieprezentatinbilantlavaloareadeintraremaiputinajustarilecumulatedevaloare.
Ajustariledevaloarecuprindtoatecorectiiledestinatesatinaseamadereducerilevaloriloractivelorindividuale,stabiliteladata
bilantului,indiferentdacaaceareducereestesaunudefinitiva.
Ajustariledevaloarepotfiajustaripermanente,denumitesiamortizari,si/sauajustariprovizorii,denumiteincontinuareajustari
pentrudepreciere,infunctiedecaracterulpermanentsauprovizoriualdeprecieriiactivelorfixenecorporale.

1.1.5.Amortizarea
Valoareaamortizabilareprezintavaloareacontabilaaactivuluifixnecorporalcetrebuieinregistratainmodsistematicpe
parcursuldurateideviatautile.
Institutiilepubliceamortizeazaactivelefixenecorporaleutilizandmetodaamortizariiliniare.
Amortizareaseinregistreazalunar,incepandculunaurmatoaredariiinfolosintasaupuneriiinfunctiuneaactivului,dupacaz.
Amortizareaanualasecalculeazaprinaplicareacoteideamortizarelavaloareadeintrareaactivelorfixenecorporale.
Cotadeamortizaresedeterminacaraportintre100siduratanormaladeutilizareprevazutadelege.
Cheltuielilededezvoltareseamortizeazaintroperioadadecelmult5ani,cuaprobareaordonatoruluidecredite(contul280).
Concesiunile,brevetele,licentele,marcilecomerciale,drepturilesiactivelesimilare,achizitionatesaudobanditepealtecaise
amortizeazapedurataprevazutapentruutilizarealordecatreinstitutiilepublicecareledetin(contul280).
Inregistrariledereprezentatiiteatrale,programederadiosauteleviziune,lucrarimuzicale,evenimentesportive,lucrariliterare,
artisticeorirecreativeefectuatepepelicule,benzimagneticesaualtesuporturinuseamortizeaza.
Programeleinformaticecreatedeinstitutiilepublice,achizitionatesaudobanditepealtecaiseamortizeazainfunctiededurata
probabiladeutilizare,carenupoatedepasioperioadade5ani,cuaprobareaordonatoruluidecredite(contul280).
Incazulnerecuperariiintegrale,pecaleaamortizarii,avaloriicontabileaactivelorfixenecorporalescoasedinfunctiune,
valoarearamasaneamortizataseincludeincheltuielileinstitutiilorpublice,integral,lamomentulscoateriidinfunctiune.

1.1.6.Ajustaripentrudepreciere
Institutiilepublicepotinregistraajustaripentrudepreciereaactivelorfixenecorporalelasfarsitulexercitiuluifinanciar,peseama
cheltuielilor(contul290).
Insituatiaincareajustareadevinetotalsaupartialfaraobiect,intrucatmotivelecareauduslareflectareaacesteiaauincetat
samaiexisteintroanumitamasura,atunciaceaajustaretrebuiediminuatasauanulataprintroreluarecorespunzatoarelavenituri.
Insituatiaincareseconstataodeprecieresuplimentarafatadeceacareafostreflectata,ajustareatrebuiemajorata.
Depreciereaunuiactivfixnecorporalpoateapareinsituatiile:
incetariisauapropieriiincetariicereriisaunevoiideserviciifurnizatedeactiv
bunulvafiinutilizabilsautrebuiecedat
existaodeciziedeoprireaconstructieiunuiactivinaintedeterminaresaupunereinfunctiune
performantasainfurnizareaserviciiloresteinferioaraceleipreconizate
modificaridetehnologiesaulegislatieindomeniu.

1.1.7.Reevaluarea
Reevaluareaseefectueazainbazaunorreglementarilegalesaudecatreevaluatoriautorizati.
Rezultatelereevaluariiseinregistreazaincontabilitatepotrivitpct.C.3.dinprezentelenorme(contul105).

http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 19/460
4/5/2017 www.Legex.ro

1.2.Activefixecorporale

1.2.1.Definitie
Suntconsiderateactivefixecorporaleobiectulsaucomplexuldeobiecteceseutilizeazacaataresicareindeplinesccumulativ
urmatoareleconditii:auvaloaredeintraremaimaredecatlimitastabilitaprinhotarareaGuvernuluisioduratanormaladeutilizare
maimaredeunan.
Contabilitateasinteticaaactivelorfixecorporalesetinepecategorii,iarcontabilitateaanaliticapefiecareobiectdeevidenta,
princareseintelegeobiectulsingularsaucomplexuldeobiectecutoatedispozitivelesiaccesoriileacestuia,destinatsa
indeplineascainmodindependent,intotalitate,ofunctiedistincta.

1.2.2.Continut
Activelefixecorporalecuprind:
terenurisiamenajarilaterenuri
constructii
instalatiitehnice,mijloacedetransport,animalesiplantatii
mobilier,aparaturabirotica,echipamentedeprotectieavalorilorumanesimaterialesialteactivecorporale
avansurisiactivefixecorporaleincursdeexecutie.
1.2.2.1.Terenuri
Contabilitateaterenurilorsetineseparatpentru:terenuri(contul2111)siamenajarilaterenuri(contul2112).
Incontabilitateaanalitica,terenurilepotfievidentiatepeurmatoarelegrupe:terenuriagricole,silvice,terenurifaraconstructii,
terenuricuzacaminte,terenuricuconstructiisialtele.
Amenajarilelaterenuricuprindlucraricumarfi:racordarealasistemuldealimentarecuenergieelectrica,lucrariledeacces,
imprejmuirilesialteleasemenea.
Potrivitlegiiterenurilenusuntsupuseamortizarii,daramenajarilelaterenuriseamortizeazapeoduratade10ani.
1.2.2.2.Constructii
Constructiileseevidentiazapegrupe,subgrupe,clasesisubclase,potrivitCataloguluiprivindclasificareasiduratelenormale
defunctionareamijloacelorfixeaprobatprinhotarareaGuvernului(contul212).
1.2.2.3.Instalatiitehnice,mijloacedetransport,animalesiplantatii
Instalatiiletehnice,mijloaceledetransport,animalelesiplantatiileseevidentiazapegrupe,subgrupe,clasesisubclase,potrivit
CataloguluiprivindclasificareasiduratelenormaledefunctionareamijloacelorfixeaprobatprinhotarareaGuvernului(contul
213).
1.2.2.4.Mobilier,aparaturabirotica,echipamentedeprotectieavalorilorumanesimaterialesialteactivecorporale
Mobilierul,aparaturabirotica,echipamentedeprotectieavalorilorumanesimaterialesialteactivecorporaleseevidentiazape
grupe,subgrupe,clasesisubclase,potrivitCataloguluiprivindclasificareasiduratelenormaledefunctionareamijloacelorfixe
aprobatprinhotarareaGuvernului(contul214).
1.2.2.5.Avansurisiactivefixecorporaleincursdeexecutie
Incadrulacestoraseinregistreazaavansurileacordatefurnizorilordeactivefixecorporale(contul232),precumsiactivelefixe
corporaleincursdeexecutie,carereprezintalucrariledeinvestitiineterminatepanalasfarsitulperioadei,efectuateinregieproprie
sauinantrepriza.Acesteaseevalueazalacostuldeproductiesaucostuldeachizitie,dupacaz(contul231).
Activelefixecorporaleincurssetrecincategoriaactivelorfixelafinalizaredupareceptia,dareainfolosintasaupunereain
functiuneaacestora,dupacaz.
1.2.2.6.Alteactivealestatului(zacaminte,resursebiologicenecultivate,rezervedeapa)
Resurselemineralesituatepeteritoriultarii,insubsolultariisialplatouluicontinentalinzonaeconomicaaRomanieidinMarea
Neagra,delimitateconformprincipiilordreptuluiinternationalsireglementarilordinconventiileinternationalelacareRomaniaeste
parte,facobiectulexclusivalproprietatiipublicesiapartinstatuluiroman.
Potrivitlegislatieiinvigoare,incategoriaresurselormineraleseinclud:carbunii,minereurileferoase,neferoase,dealuminiusi
rocialumifere,demetalenobile,radioactive,substanteleutilenemetalifere,rocileutile,pietrelepretioasesisemipretioase,gazele
necombustibile,apelegeotermale,apelemineralenaturale(gazoasesiplate),apelemineraleterapeuticeetc.
Zacamintelereprezintarezervedescoperitedeminerale,atatdesuprafata,catsisubterane,caresuntexploatabileeconomic,
tinandseamadenivelulrelativalpreturilor.Zacamintelecuprindrezerveledecarbune,depetrolsigazenaturale,rezervelede
minereurimetaliferesiminereurinemetalifere(contul215).
Resurselebiologicenecultivatesuntreprezentatedeanimalelesivegetaleledeproductieunicasaupermanentaasupracarora
seexercitadreptuldeproprietate,daracarorcresterenaturalasi/sauregenerarenuesteplasatasubcontroluldirectsi
responsabilitateaunitatilorinstitutionalesinuestegestionatadeacestea.Deexemplu,padurilevirginesiresurselepiscicole
neexploatate,carefacpartedinteritoriulnational.Aicitrebuieinclusedoarresurselecaresuntdejaexploatabilecuscop
economic,sausuntsusceptibiledeafiexploatateintrunviitorapropiat(contul215).
Rezerveledeapasuntintinderideapasialterezervesubteraneinmasuraincareprinexercitareadreptuluideproprietatele
suntdateovaloaredepiata(cont215).
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 20/460
4/5/2017 www.Legex.ro


1.2.3.Momentulinregistrarii
Activelefixecorporaleseinregistreazalamomentultransferuluidreptuluideproprietatepentruceleachizitionatecutitlu
onerossauladataintocmiriidocumentelorpentruceleconstruitesauprodusedeinstitutie,respectivprimitecutitlugratuit.

1.2.4.Evaluarea
1.2.4.1.Evaluareainitiala
Activelefixetrebuiesafieevaluatela:
costuldeachizitie,pentruceleprocuratecutitluoneros
costuldeproductie,pentruceleconstruitesauprodusedeinstitutie
valoareajustapentruceledobanditegratuit(ex.donatii,sponsorizari).
Valoareajustasedeterminapebazaraportuluiintocmitdespecialistisicuaprobareaordonatoruluidecredite,saupebaza
unorevaluariefectuatedereguladeevaluatoriautorizati.
1.2.4.2.Cheltuieliulterioare
Cheltuielileulterioareefectuatecuunactivfixcorporaldupaachizitionarea,finalizareaacestuiasauprimireacutitlugratuit
careaudreptscopmentinereaparametrilorfunctionalistabilitiinitial,seinregistreazainconturiledecheltuieliatuncicandsunt
efectuate(reparatiicurente).
Cheltuielileulterioarevormajoracostulactivuluifixcorporalatuncicandaucaefectimbunatatireaperformantelorfatade
parametriifunctionalistabilitiinitial(modernizari)saumarireadurateideviatautile(reparatiicapitale)siconduclaobtinereade
beneficiieconomiceviitoare.
Obtinereadebeneficiieconomiceviitoaresepoaterealizafiedirectprincrestereaveniturilor,crestereapotentialuluideservicii
furnizate,fieindirectprinreducereacheltuielilordeintretineresifunctionare.
Incazulcladirilor,investitiileefectuatetrebuiesaasigureprotectiavalorilorumanesimaterialesiimbunatatireagraduluide
confortsiambientsaureabilitareasimodernizareatermicaaacestora.
Laexpirareacontractuluideinchirierevaloareainvestitiilorefectuatelaactivelefixeluatecuacesttitlu,sescaddin
contabilitateainstitutieipublicecareleaefectuatsiseinregistreazaincontabilitateainstitutieicareleareinpatrimoniusaua
agentuluieconomic,pentruamajoracorespunzatorvaloareadeintrareaactivelorfixerespective,potrivitcontractelorincheiate.
1.2.4.3.Evaluarealadatabilantului
Unactivfixcorporaltrebuieprezentatinbilantlavaloareadeintraremaiputinajustarilecumulatedevaloare.
Ajustariledevaloarecuprindtoatecorectiiledestinatesatinaseamadereducerilevaloriloractivelorindividuale,stabiliteladata
bilantului,indiferentdacaaceareducereestesaunudefinitiva.
Ajustariledevaloarepotfiajustaripermanente,denumitesiamortizari,si/sauajustariprovizorii,denumiteincontinuareajustari
pentrudepreciereinfunctiedecaracterulpermanentsauprovizoriualdeprecieriiactivelorfixecorporale.

1.2.5.Amortizarea
Valoareaamortizabilareprezintavaloareacontabilaaactivuluifixcorporalcetrebuieinregistratainmodsistematicpeparcursul
durateideviatautile.
Institutiilepubliceamortizeazaactivelefixecorporaleutilizandmetodaamortizariiliniare(contul281).
Amortizareaseinregistreazalunar,incepandculunaurmatoarereceptieisaupuneriiinfunctiune,dupacaz,aactivului.
Amortizareaanualasecalculeazaprinaplicareacoteideamortizarelavaloareadeintrareaactivelorfixecorporale.
Cotadeamortizaresedeterminacaraportintre100siduratanormaladeutilizareprevazutainCatalogulprivindduratele
normaledeutilizarecareseaprobaprinhotarareaGuvernului.
Amortizareaactivelorfixecorporaledatecuchirie,inconcesiunesauinfolosintagratuita,secalculeazadecatreinstitutiile
publicecareleauinpatrimoniu.
Amortizareainvestitiilorefectuatelaactivelefixecorporaleinchiriatedeinstitutiilepubliceseinregistreazadeinstitutiilepublice
careauefectuatinvestitiile,peperioadacontractuluisaupeduratanormaladeutilizareramasa,dupacaz.
Laincetareacontractului,valoareainvestitiilornediminuatacuamortizareacalculatasecedeazainstitutieipublicecarelearein
patrimoniusauagentuluieconomic,dupacaz,pentruamajoracorespunzatorvaloareadeintrareaactivelorfixecorporale.
Inprocesulverbaldepredarepreluareainvestitieisevamentionasivaloareaamortizariiinvestitiei,pentrucainstitutiapublica
careleareinpatrimoniusauagentuleconomicsapoatainregistraamortizareacorespunzatoarenoiivalorideintrare.
Activelefixecorporaleaflateinpatrimoniulinstitutiilorpubliceseamortizeazapeoduratanormaladefunctionarecuprinsain
cadruluneiplajedeani(durataminimasimaxima),existandposibilitateaalegeriinumaruluideanideamortizareincadrulacestor
durate.Astfelstabilita,duratanormaladefunctionareaactivuluifixramaneneschimbatapanalarecuperareaintegralaavaloriide
intrareaacestuia.
Incazulnerecuperariiintegrale,pecaleaamortizarii,avaloriicontabileaactivelorfixecorporalescoasedinfunctiune,valoarea
ramasaneamortizataseincludeincheltuielileinstitutiilorpublice,integral,lamomentulscoateriidinfunctiune.

1.2.6.Ajustaripentrudepreciere
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 21/460
4/5/2017 www.Legex.ro

Institutiilepublicepotinregistraajustaripentrudepreciereaactivelorfixecorporalelasfarsitulexercitiuluifinanciar,peseama
cheltuielilor(contul291).
Insituatiaincareajustareadevinetotalsaupartialfaraobiect,intrucatmotivelecareauduslareflectareaacesteiaauincetat
samaiexisteintroanumitamasura,atunciaceaajustaretrebuiediminuatasauanulataprintroreluarecorespunzatoarelavenituri.
Insituatiaincareseconstataodeprecieresuplimentarafatadeceacareafostreflectata,ajustareatrebuiemajorata.
Depreciereaunuiactivfixcorporalpoateapareinsituatiile:
deteriorariifiziceaactivului
incetariisauapropieriiincetariicereriisaunevoiideserviciifurnizatedeactiv
bunulvafiinutilizabilsautrebuiecedat
existaodeciziedeoprireaconstructieiunuiactivinaintedeterminaresaupunereinfunctiune
performantasainfurnizareaserviciiloresteinferioaraceleipreconizate
modificaridetehnologiesaulegislatieindomeniu.

1.2.7.Reevaluarea
Reevaluareaactivelorfixecorporalesefacelavaloareajusta.Valoareajustasedeterminapebazaunorevaluariefectuate,de
regula,deprofesionisticalificati,membriiaiunuiorganismprofesionalindomeniu.
Incazulincare,ulteriorrecunoasteriiinitialecaactiv,valoareaunuiactivfixcorporalestedeterminatapebazareevaluarii
activuluirespectiv,valoarearezultatadinreevaluarevafiatribuitaactivului,inloculcostuluideachizitie/costuluideproductiesau
aloricareialtevaloriatribuiteinainteaceluiactiv.Inastfeldecazuri,regulileprivindamortizareasevoraplicaactivuluiavandin
vederevaloareaacestuia,determinatainurmareevaluarii.
Reevaluariletrebuiefacutecusuficientaregularitate,astfelincatvaloareacontabilasanudiferesubstantialdeceacarearfi
determinatafolosindvaloareajustaladatabilantului.
Diferentadintrevaloarearezultatainurmareevaluariisivaloarealacostistorictrebuieprezentatalarezervadinreevaluare
(contul105).
ReevaluareaseefectueazapebazanormelormetodologiceelaboratedeMinisterulFinantelorPublicesaudecatreevaluatori
autorizati.
Rezultatelereevaluariiseinregistreazaincontabilitatepotrivitpct.C.3dinprezentelenorme(contul105).

1.2.8.Alteprevederi
1.2.8.1.Prevederireferitoarelavalorificaresiscoateredinfunctiune
Potrivitprevederilorlegaleinvigoare,potfitransmisefaraplata,oricefeldebunuriaflateinstaredefunctionare,indiferentde
duratadefolosinta,dacaacesteanumaisuntnecesareinstitutieipublicecareleareinadministrare,darcarepotfifolositein
continuaredealtainstitutiepublicasaudaca,potrivitreglementarilorinvigoare,institutianumaiaredreptulsautilizezebunul
respectiv.
Institutiapublicacaredisponibilizeazabunurivainformainscrisalteinstitutiipublicepecareleconsideracaaraveanevoiede
bunuriledisponibilizate.
Transmiterea,faraplata,delaoinstitutiepublicalaoaltainstitutiepublica,sevafacepebazadeprocesverbaldepredare
preluare,aprobatdeordonatorulprincipaldecreditealinstitutieipublicecareasolicitatsaiifietransmisbunulrespectiv,precum
sideordonatoruldecreditecareilareinadministrare.
Institutiilepublicepotvalorificabunurilesiprinschimbareaacestoracualtebunurinoi,similare,avandcelputinaceeasi
parametri.
Inacestcaz,bunurilevalorificateprinschimbpotreprezenta,dupacaz,platasaupartedinplatadatoratapentrubunurilenoi
careseachizitioneazaconformprevederilorlegislatieiprivindachizitiilepublice.
Scoatereadinfunctiuneaactivelorfixecorporale,necorporalesiincurssefacecuaprobareaordonatoruluiprincipalsau
secundardecredite,dupacaz.
Lainstitutiilepublicelacareconducatoriiindeplinescatributiileordonatorilortertiaridecredite,scoatereadinfunctiunea
activelorfixecorporale,necorporalesiincurssevafacecuaprobareaordonatoruluiprincipalsausecundardecredite,dupacaz,
infunctiedesubordonare.
1.2.8.2.Prevederireferitoarelaleasing
Leasingulesteoperatiuneaincareoparte,denumitalocator/finantator,transmitepentruoperioadadeterminatadreptulde
folosintaasupraunuibun,alcaruiproprietareste,celeilalteparti,denumitalocatar/utilizator,lasolicitareaacesteia,contraunei
platiperiodice,denumitaratadeleasing,iarlasfarsitulperioadeideleasinglocatorul/finantatorulseobligasapastrezedreptulde
optiunealutilizatoruluideacumparabunul,deaprelungicontractuldeleasingorideaincetaraporturilecontractuale.
Operatiuniledeleasingpotaveacaobiectbunuriimobile,precumsibunurimobiledefolosintaindelungata,aflateincircuitul
civil,cuexceptiainregistrarilorpebandaaudiosivideo,apieselordeteatru,manuscriselor,brevetelorsiaaltordrepturideautor.
Valoareadeintrarereprezintavaloarealacareafostachizitionatbunuldelafinantator,respectivcostuldeachizitie.
Valoarearezidualareprezintavaloarealacare,laexpirareacontractuluideleasing,sefacetransferuldreptuluideproprietate
asuprabunuluicatreutilizator.
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 22/460
4/5/2017 www.Legex.ro

Dobandadeleasingreprezintaratamedieadobanziibancarepepiataromaneasca.
Ratadeleasingreprezinta:
incazulleasinguluifinanciar,cotapartedinvaloareadeintrareabunuluisiadobanziideleasing
incazulleasinguluioperational,cotadeamortizarecalculatainconformitatecuactelenormativeinvigoaresiunbeneficiu
stabilitdepartilecontractante.
Institutiilepublicecareachizitioneazaactivefixeinleasingfinanciarauobligatiainregistrariiacestoraincontabilitate,deoarece
princontractuldeleasingfinanciarriscurilesibeneficiileaferentedreptuluideproprietatetrecasuprautilizatoruluidreptuluide
proprietatedinmomentulincheieriicontractului(contul167).
Bunurileachizitionateinleasingfinanciarsesupunamortizarii,inconditiilelegii.
1.2.8.3.Prevederireferitoarelaactivelefixeprimiteprindonatiisisponsorizari
Activelefixecorporalesinecorporaleprimitecadonatii,sponsorizarisaucutitlugratuitseinregistreazaincontabilitatela
valoareajusta.Valoareajustasedeterminapebazaraportuluiintocmitdespecialistisicuaprobareaordonatoruluidecredite,sau
pebazaunorevaluariefectuate,deregula,deevaluatoriautorizati.

1.3.Activefinanciare

1.3.1.Definitie
Unactivfinanciaresteoriceactivcarereprezinta:depozite,uninstrumentdecapitaluripropriialuneialteentitati,undrept
contractual.

1.3.2.Continut
Activelefinanciarecuprind:
titlurideparticipare
altetitluriimobilizate
creanteimobilizate.
1.3.2.1.Titlurideparticipare
Titluriledeparticiparereprezintadrepturilesubformadeactiunidetinutedestatsauunitatileadministrativteritorialepotrivit
legii,incapitalulunorsocietaticomercialesauorganismeinternationale,acarordetinerepeoperioadaindelungataaducevenituri
subformadedividende(contul260).
1.3.2.2.Altetitluriimobilizate
Altetitluriimobilizatesuntreprezentatedeobligatiuniledetinutedestat,acarordetinerepeoperioadaindelungataaduce
veniturisubformadedobanzi(contul265).
1.3.2.3.Creanteimobilizate
Creanteleimobilizatereprezintadrepturileinstitutiilorpublicepentruimprumuturiacordatepetermenlungsialtecreantepe
termenlung,potrivitlegii.
Contabilitateacreantelorimobilizatesetinepeurmatoarelecategorii:imprumuturiacordatepetermenlungsialtecreante
imobilizate.
Inconturiledeimprumuturipetermenlungseinregistreazasumeleacordatetertilorinbazaunorcontractedeimprumut
pentrucaresepercepdobanzi,potrivitlegii(cont267).
Incategoriaaltorcreanteimobilizateintra:garantiile,depozitele,depusedeinstitutiapublicalaterti(cont267).

1.3.3.Momentulinregistrarii
Activelefinanciaredenaturatitlurilordeparticiparesiaaltortitluriimobilizateseinregistreazalamomentuldobandiriiacestora,
inconditiileprevazutedelege.
Imprumuturileacordatepetermenlungseinregistreazainmomentulconstatariidreptuluidecreantarespectiv.

1.3.4.Evaluarea
1.3.4.1.Evaluareainitiala
Activelefinanciareseevalueazalacostuldeachizitiesauvaloareadeterminataprincontractuldedobandireaacestora.
1.3.4.2.Evaluarealadatabilantului
Activelefinanciaretrebuieprezentateinbilantlavaloareadeintraremaiputinajustarilecumulatepentrupierdereadevaloare.

1.3.5.Ajustaripentrupierdereadevaloare
Institutiilepublicepotinregistraajustaripentrupierdereadevaloareaactivelorfinanciarelasfarsitulexercitiuluifinanciar,pe
seamacheltuielilor(contul296).
Insituatiaincareajustareadevinetotalsaupartialfaraobiect,intrucatmotivelecareauduslareflectareaacesteiaauincetat
samaiexisteintroanumitamasura,atunciaceaajustaretrebuiediminuatasauanulataprintroreluarecorespunzatoarelavenituri.
Insituatiaincareseconstataodeprecieresuplimentarafatadeceacareafostreflectata,ajustareatrebuiemajorata.
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 23/460
4/5/2017 www.Legex.ro


2.Activecurente(circulante)

Recunoastereaactivelorcurente(circulante)
Unactivseclasificacaactivcirculant(curent)atuncicand:
esteachizitionatsauproduspentruconsumpropriusauinscopulcomercializariisiseasteaptasafierealizatintermende12
lunideladatabilantului
estereprezentatdecreanteaferentecicluluideexploatare
estereprezentatdetrezoreriesauechivalentedetrezorerieacarorutilizarenuesterestrictionata.
Cicluldeexploatarereprezintaperioadadetimpdintreachizitionareamateriilorprimecareintraintrunprocesdetransformare
sifinalizareaacestoraintrezoreriesausubformaunuiechivalentdetrezorerie.
Echivalenteledetrezoreriereprezintainvestitiilepetermenscurt,extremdelichide,caresuntusorconvertibileinnumerarsi
suntsupuseunuiriscnesemnificativdeschimbareavalorii.
Activelecirculante(curente)cuprind:
stocuri,inclusivvaloareaserviciilorprestatepentrucarenuafostintocmitafactura
creante
investitiipetermenscurt
casasiconturilabanci.

2.1.Stocuri

2.1.1.Definitie
Stocurilesuntactivecirculante:
a)detinutepentruafivandutepeparcursuldesfasurariinormaleaactivitatii
b)incursdeproductieinvedereavanzariiinprocesuldesfasurariinormaleaactivitatiisau
c)subformademateriiprime,materialesialteconsumabileceurmeazasafiefolositeindesfasurareaactivitatiicurentea
institutiei,inprocesuldeproductiesaupentruprestareadeservicii.

2.1.2.Continut
Incadrulstocurilorsecuprind:materiileprime,materialeleconsumabile,materialeledenaturaobiectelordeinventar,
produsele,animalelesipasarile,marfurile,ambalajele,productiaincursdeexecutiesibunurileaflateincustodie,pentru
prelucraresauinconsignatielaterti.
Suntinclusedeasemenea,stocuriledemateriiprimestrategicesidealtestocuricuoimportantadeosebitapentrueconomia
nationala.
2.1.2.1.Materiiprime
Materiileprimeparticipadirectlafabricareaproduselorsiseregasescinprodusulfinitintegralsaupartial,fieinstarealor
initiala,fietransformata(contul301).
2.1.2.2.Materialeconsumabile
Materialeleconsumabile(materialeauxiliare,combustibili,materialepentruambalat,piesedeschimb,semintesimaterialede
plantat,furaje,medicamentesimaterialesanitaresialtematerialeconsumabile)careparticipasauajutalaprocesuldefabricatie
faraaseregasi,deregula,inprodusulfinitsauasiguradesfasurareaactivitatiicurenteainstitutiei(contul302).
2.1.2.3.Materialedenaturaobiectelordeinventar
Materialeledenaturaobiectelordeinventarreprezintabunuricuovaloaremaimicadecatlimitaprevazutadelegepentruafi
considerateactivefixecorporale,indiferentdeduratalordefolosinta,saucuoduratamaimicadeunan,indiferentdevaloarea
lor,precumsibunurileasimilateacestora(echipamentuldeprotectie,echipamentuldelucru,imbracaminteaspeciala,
mecanismele,scule,dispozitive,verificatoare,aparateledemasurasicontroletc.)(contul303).
Documenteleaflateinfondurilebibliotecilor,careaustatutdebunuriculturalecomunesaucareaufostclasateincategoria
bunurilorculturalecarefacpartedinpatrimoniulculturalnationalmobil,nusuntactivefixesisuntevidentiate,gestionatesi
inventariateinconditiilelegii.Acestebunurifacpartedincategoriamaterialelordenaturaobiectelordeinventar,aflateinfolosinta
(contul303).Eliminareadocumentelordincolectiiseaplicanumaibunurilorculturalecomune,uzatefizicsaumoral,dupao
perioadademinimum6lunidelaachizitie.
Pentruorganizareacontabilitatiianaliticeacartilorcareaufosttrecuteincategoriamaterialelordenaturaobiectelorde
inventar,sepoateutilizametodaglobalvalorica,cuaprobareaordonatoruluidecredite.
Evidentamaterialelordenaturaobiectelordeinventarsetinepedouacategorii:materialedenaturaobiectelordeinventarin
magazie(contul3031)simaterialedenaturaobiectelordeinventarinfolosinta(contul3032).
Inregistrareapecheltuieliaconsumuluiacestoraserealizeazalamomentulscoateriidinfolosinta.
2.1.2.4.Materialerezervadestatsidemobilizare

http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 24/460
4/5/2017 www.Legex.ro

RezervadestatCuprindebunuridinproprietateapublicaastatuluicareseconstituieinscopuldeaintervenioperativpentru
protectiapopulatiei,aeconomieisipentruaparareatarii,insituatiiexceptionaledeterminatedecalamitatinaturale,epidemii,
epizootii,accidenteindustrialesaunucleare,fenomenesocialesaueconomice,conjuncturiexternesauincazderazboi(cont
3041).
RezervademobilizareCuprindebunuridinproprietateapublicaastatuluisianume:
inindustrie:materiiprime,materiale,semifabricate,subansamblurisielementedecompletare,utilajestrictspecializate,scule,
dispozitive,verificatoare
incomunicatiisitransporturi:materialedestinaterestabiliriisimentineriiinstaredefunctionareacapacitatilordetransportsi
telecomunicatiinecesareasigurariinevoilorfortelorsistemuluinationaldeaparare
insanatate:materialesanitarfarmaceuticeconsumabile,materiiprimesimaterialenecesarefabricariiproduselorfarmaceutice,
aparatura,instrumentarmedical
incomert:produsealimentaresiindustrialenecesareasigurariicererilorunitatilormilitare,solicitatepeplanlocal,la
mobilizare(cont3042).
2.1.2.5.Ambalajerezervadestatsidemobilizare
Ambalajelerezervadestatsidemobilizarecuprindambalajeleaferentebunurilorceseconstituieinrezervadestatside
mobilizare,mentionatelapct.2.1.2.4(contul305).
2.1.2.6.Altestocuri
Incategoriaaltorstocuriintra:munitiilesifurniturilepentruapararenationala,ordinepublicasisigurantanationala,precumsi
altestocurispecificealtorinstitutiipublice(contul309).
2.1.2.7.Produse:semifabricate,produsefinite,rebuturi,materialerecuperabilesideseuri
2.1.2.7.1.Semifabricate
Semifabricatelereprezintaproduselecarenuauparcursinintregimefazeleprocesuluitehnologicsicareaunevoiedeprelucrari
ulterioareincadrulunitatiisauselivreazatertilor(contul341).
2.1.2.7.2.Produsefinite
Produselefinitesuntproduselecareauparcursinintregimefazeleprocesuluitehnologicsinumaiaunevoiedeprelucrari
ulterioareincadrulunitatii,putandfidepozitateinvederealivrariisauexpediatedirectclientilor(contul345).
2.1.2.7.3.Rebuturi,materialerecuperabilesideseuri(contul346)
Rebutdefinitivseconsideraprodusulcarenucorespundeprevederilordinstandarde,normetehnice,caietedesarcinisau
contractesinupoatefiutilizatdecat,eventual,camaterieprimasaucamaterialpentruproducereaaltorbunuri.
Prinrebutpartialseintelegeprodusulcarenucorespundeprevederilordinstandarde,normetehnice,caietedesarcinisau
contractesicare,supusunoroperatiideremediere,eficientesubaspecteconomic,devineunproduscorespunzatorsaupoatefi
valorificatcaprodusdeclasat.
Produsdeclasatseconsideraprodusulcarenucorespundeprevederilordinstandarde,normetehnice,caietedesarcinisau
contracte,darpoatefivalorificat,potrivitnormelorlegale,lapretredus.
2.1.2.8.Productiaincursdeexecutie
Productiaincursdeexecutiereprezintaproductiacarenuatrecutprintoatefazeleprevazuteinprocesultehnologic,precum
siproduselenesupuseprobelorsireceptieitehnicesaunecompletateinintregime(contul331).
Incadrulproductieiincursdeexecutiesecuprind,deasemenea,lucrarilesiserviciile,precumsistudiileincursdeexecutie
(contul332).
2.1.2.9.Bunuriconfiscatesauintrate,potrivitlegii,inproprietateaprivataastatuluisauaunitatiloradministrativteritoriale
Bunurileconfiscatesauintrate,potrivitlegii,inproprietateaprivataastatului,precumsibunuriledeacestfelaflateincustodie
sauinconsignatielatertisuntevidentiatedecatredirectiilegeneralealefinantelorpublicejudetene,respectivamunicipiului
Bucuresti,saualteinstitutiialestatuluipotrivitprevederilorlegaleinvigoare(contul347).
Bunurileconfiscatesauintrate,potrivitlegii,inproprietateaprivataaunitatiloradministrativteritorialeseevidentiazain
contabilitateaacestora(contul349).
2.1.2.10.Stocuriaflatelaterti
Stocurileaflatelatertisuntbunuriaflateincustodie,pentruprelucraresauconsignatielaterti,careseinregistreazadistinctin
contabilitatepecategoriidestocuri(conturile351,354,356,357,358,359).
2.1.2.11.Animalesipasari
Inaceastacategorieseincludanimalelenascuteviisiceletineredeoricefel(taurine,porcine,ovinecaprine,cabalineetc.)
crescutepentruproductie(lana,lapte,blanaetc.),reproductie,munca,reprezentatie(spectacole),expunere(inparcurisigradini
zoologice),precumsianimalelesipasarilelaingrasatpentruafivalorificate(contul361).
2.1.2.12.Marfuri
Marfurilereprezintabunurilepecareentitatealecumparainvederearevanzariisauproduselerealizateininstitutiipredatespre
vanzaremagazinelorproprii(contul371).
2.1.2.13.Ambalaje
Ambalajeleincludmaterialelerefolosibile,achizitionatesaurealizateininstitutie,folositepentruambalareaproduselordestinate
vanzariisicareinmodtemporarpotfipastratedeterti,cuobligatiarestituiriiinconditiileprevazuteincontracte(contul381).
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 25/460
4/5/2017 www.Legex.ro

2.1.3.Momentulinregistrarii
Bunuriledenaturastocurilorsuntconsideratecafiindachizitionatedecatreinstitutiidinmomentulincareacesteadevin
proprietarealebunurilorsauatuncicandfurnizareaacestorbunuriesteterminata.
Costurilebunurilordenaturastocurilorserecunoscinmomentulconsumuluiacestora.Exceptiefacmaterialeledenatura
obiectelordeinventar,alcarorcostserecunoasteinmomentulscoateriidinfolosinta.
Detinerea,cuoricetitlu,debunurimateriale,precumsiefectuareadeoperatiunieconomice,farasafieinregistratein
contabilitate,suntinterzise.
Inaplicareaacestorprevederiestenecesarsaseasigure:
a)receptionareatuturorbunurilormaterialeintrateininstitutiesiinregistrareaacestoralalocurilededepozitare.Bunurile
materialeprimitepentruprelucrare,incustodiesauinconsignatiesereceptioneazasiinregistreazadistinctcaintrariingestiune.
Valoareaacestorbunuriseinregistreazainconturiinafarabilantului
b)insituatiaunordecalajeintreaprovizionareasireceptiabunurilorcaresedovedescafiinmodcertinproprietateaunitatii,
seprocedeazaastfel:
bunurilesositefarafacturaseinregistreazacaintrariingestiuneatatlaloculdedepozitare,catsiincontabilitate,pebaza
receptieisiadocumentelorinsotitoare
bunurilesositesinereceptionateseinregistreazadistinctcaintrariingestiunelaloculdedepozitarepebazadocumentelor
insotitoare.Nuseinregistreazaincontabilitatedatoritalipseireceptieiacestora.
c)incazulunordecalajeintrevanzareasilivrareabunurilor,acesteaseinregistreazacaiesiridininstitutie,nemaifiind
considerateproprietateaacesteia,astfel:
bunurilefacturatesinelivrateseinregistreazadistinctingestiune,iarincontabilitateinconturiinafarabilantului
bunurilelivrate,darnefacturate,seinregistreazacaiesiridingestiuneatatlalocurilededepozitare,catsiincontabilitate,pe
bazadocumentelorcareconfirmaiesireadingestiunepotrivitlegii
d)bunurileaprovizionatesauvandutecuclauzeprivinddreptuldeproprietateseinregistreazalaintrarisi,respectivlaiesiri,
atatingestiune,catsiincontabilitate,potrivitcontractelorincheiate.

2.1.4.Evaluarea

2.1.4.1.Evaluareainitiala
Stocurileseinregistreazaincontabilitatelacostuldeachizitie,costuldeproductiesauvaloareajusta,dupacaz.
Costulstocurilortrebuiesacuprindatoatecosturileaferenteachizitieisiprelucrarii,precumsialtecosturisuportatepentrua
aducestocurileinformasiinloculincaresegasesc.
Costuldeproductiesaudeprelucrarealstocurilor,precumsicostuldeproductiealactivelorfixecuprindcheltuieliledirecte
aferenteproductiei,sianume:materialedirecte,energieconsumatainscopuritehnologice,manoperadirectasialtecheltuieli
directedeproductie,precumsicotacheltuielilorindirectedeproductiealocatainmodrationalcafiindlegatadefabricatia
acestora.
Costulstocurilorunuiprestatordeserviciicuprindemanoperasialtecheltuielilegatedepersonaluldirectangajatinfurnizarea
serviciilor,inclusivpersonalulinsarcinatcusupravegherea,precumsiregiilecorespunzatoare.
Infunctiedespecificulactivitatii,pentrudeterminareacostuluipotfifolosite,deasemenea,metodacostuluistandard,in
activitateadeproductiesaumetodapretuluicuamanuntul,incomertulcuamanuntul.
Costulstandardiainconsiderarenivelurilenormalealematerialelorsiconsumabilelor,manoperei,eficienteisicapacitatiide
productie.Acesteniveluritrebuierevizuiteperiodicsiajustate,dacaestenecesar,infunctiedeconditiileexistentelaunmoment
dat.
Diferenteledepretfatadecostuldeachizitiesaudeproductietrebuieevidentiatedistinctincontabilitate,fiindrecunoscutein
costulactivului.
Repartizareadiferentelordepretasupravaloriibunuriloriesitesiasuprastocurilorseefectueazacuajutorulunuicoeficientcare
secalculeazaastfel:

Soldulinitialal+Diferenteledepretaferente
diferentelordeintrarilorincursulperioadei
pretlapretdeinregistrare,
cumulatdelainceputul
exercitiuluifinanciar
panalafineleperioadeide
referinta
Coeficient=x100
derepartizareSoldulinitialal+Valoareaintrarilorincursul
stocurilorlapretperioadeilapretde
deinregistrareinregistrare,cumulatdela
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 26/460
4/5/2017 www.Legex.ro

inceputulexercitiului
financiarpanalafinele
perioadeidereferinta

*Lacalculareaprocentuluimediudeadaoscomercial,soldulinitialalcontuluidemarfurisivaloareaintrarilordemarfurinu
vorincludeTVAneexigibila.

Acestcoeficientseinmultestecuvaloareabunuriloriesitedingestiunelapretdeinregistrare,iarsumarezultataseinregistreaza
inconturilecorespunzatoareincareaufostinregistratebunurileiesite.
CoeficientiiderepartizareadiferentelordepretpotficalculatilanivelulconturilorsinteticedegradulIsiII,prevazutein
planulgeneraldeconturi,pegrupesaucategoriidestocuri.
Lasfarsitulperioadei,soldurileconturilordediferentesecumuleazacusoldurileconturilordestocuri,lapretdeinregistrare,
astfelincatacesteconturisareflectevaloareastocurilorlacostuldeachizitiesaucostuldeproductie,dupacaz.
Diferenteledepretseinregistreazaproportionalatatasupravaloriibunuriloriesite,catsiasuprabunurilorramaseinstoc.
Metodapretuluicuamanuntulestefolositainunitatilededesfacerecuamanuntulpentruadeterminacostulstocurilorcu
articolenumeroasesicumiscarerapida,careaumarjesimilaresipentrucarenuesteindicatsasefoloseascaaltametoda.
Inaceastasituatie,costulbunurilorvandutesecalculeazaprindeducereavaloriimarjeibrutedinpretuldevanzareal
stocurilor.Oricemodificareapretuluidevanzarepresupunerecalculareamarjeibrute.
2.1.4.2.Evaluarealaiesireadingestiune
Laiesireadingestiune,stocurileseevalueazasiseinregistreazaincontabilitateprinaplicareauneiadinmetodele:
a)metodaprimulintratprimuliesit(FIFO)
b)metodacostuluimediuponderat(CMP)
c)metodaultimulintratprimuliesit(LIFO)

a)Metoda"primulintratprimuliesit"(FIFO)potrivitacesteimetode,bunurileiesitedingestiuneseevalueazalacostulde
achizitiesaudeproductiealprimeiintrari(lot).Pemasuraepuizariilotului,bunurileiesitedingestiuneseevalueazalacostulde
achizitiesaudeproductieallotuluiurmator,inordinecronologica.
b)Metodacostuluimediuponderat(CMP)presupunecalculareacostuluifiecaruielementpebazamedieiponderatea
costurilorelementelorsimilareaflateinstoclainceputulperioadeisiacostuluielementelorsimilareprodusesaucumparatein
timpulperioadei.Mediapoateficalculataperiodicsaudupafiecarereceptie.
c)Metoda"ultimulintratprimuliesit"(LIFO)potrivitacesteimetode,bunurileiesitedingestiuneseevalueazalacostulde
achizitiesaudeproductiealultimeiintrari(lot).Pemasuraepuizariilotului,bunurileiesitedingestiuneseevalueazalacostulde
achizitiesaudeproductieallotuluianterior,inordinecronologica.
Metodaaleasatrebuieaplicatacuconsecventapentruelementesimilaredenaturastocurilor,delaunexercitiulaaltul.Daca,
insituatiiexceptionale,ordonatoriidecreditedecidsaschimbemetodapentruunanumitelementdestocuri,innoteleexplicative
trebuiesaseprezinteurmatoareleinformatii:
motivulschimbariimetodeisi
efectelesaleasuprarezultatului.
Oinstitutietrebuiesautilizezeaceleasimetodededeterminareacostuluipentrutoatestocurilecareaunaturasiutilizare
similare.Pentrustocurilecunaturasauutilizarediferita,folosireaunormetodediferitedecalculacostuluipoatefijustificata.
2.1.4.3.Evaluarealadatabilantului
Activeledenaturastocurilornutrebuiereflectateinbilantlaovaloaremaimaredecatvaloareacaresepoateobtineprin
utilizareasauvanzarealor.Inacestscop,valoareastocurilorsediminueazapanalavaloarearealizabilaneta,prinreflectareaunei
ajustaripentrudepreciere.
Prinvaloarerealizabilanetaseintelegepretuldevanzareestimatcearputeafiobtinutpeparcursuldesfasurariinormalea
activitatii,minuscosturileestimatepentrufinalizareabunului,atuncicandestecazul,sicosturileestimatenecesarevanzarii.

2.1.5.Ajustaripentrudepreciere
Institutiilepublicepotinregistraajustaripentrudepreciereastocurilorlasfarsitulexercitiuluifinanciar,peseamacheltuielilor
(conturile391,392,393,394,395,396,397,398).
Insituatiaincareajustareadevinetotalsaupartialfaraobiect,intrucatmotivelecareauduslareflectareaacesteiaauincetat
samaiexisteintrooarecaremasura,atunciaceaajustaretrebuiediminuatasauanulataprintroreluarecorespunzatoarela
venituri.
Insituatiaincareseconstataodeprecieresuplimentarafatadeceacareafostreflectata,ajustareatrebuiemajorata.

2.1.6.Alteprevederireferitoarelastocuri

2.1.6.1.Inventariereaproductieineterminate
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 27/460
4/5/2017 www.Legex.ro

Productiaincursdeexecutiesedeterminaprininventariereaproductieineterminatelasfarsitulperioadei,prinmetodetehnice
deconstatareagraduluidefinalizaresauastadiuluideefectuareaoperatiilortehnologicesievaluareaacesteialacostulde
productie.
2.1.6.2.Metodedeevidentaastocurilor
Contabilitateastocurilorsetinecantitativsivaloricsaunumaivaloricprinfolosireainventaruluipermanentsauainventarului
intermitent.
Inconditiilefolosiriiinventaruluipermanent,incontabilitateseinregistreazatoateoperatiuniledeintraresiiesire,ceeace
permitestabilireasicunoastereainoricemomentastocurilor,atatcantitativ,catsivaloric.
Inventarulintermitentconstainstabilireaiesirilorsiinregistrarealorincontabilitatepebazainventarieriistocurilorlasfarsitul
perioadei.Inacestcaz,iesirilesedeterminacadiferentaintrevaloareastoculuiinitialplusvaloareaintrarilorsivaloareastocului
final,determinatpebazainventarierii.
Contabilitateaanaliticaabunurilorsetinepebazauneiadinurmatoarelemetode:operativcontabila,cantitativvalorica,global
valorica.
Metodaoperativcontabilasepoateaplicapentrucontabilitateaanaliticaamateriilorprime,materialelorconsumabile,
materialelordenaturaobiectelordeinventar,semifabricatelor,produselorfinite,produselorreziduale,marfurilorsiambalajelor.
Aceastametodaconstaintinerea,incadrulfiecareigestiuni,aevidenteicantitativeabunurilor,pefeluri,cuajutorulfiselorde
magazie,iarincontabilitate,intinereaevidenteivaloricepeconturidemateriale,desfasuratevaloricpegestiuni,iarincadrul
gestiunilor,pegrupesausubgrupedemateriale,dupacaz.
Controlulexactitatiiinregistrarilordinevidentagestiunilorsidincontabilitateseasiguraprinevaluareastocurilorcantitative,
transcrisedinfiseledemagazieinregistrulstocurilor.
Metodacantitativvaloricasepoatefolosipentrucontabilitateaanaliticaamateriilorprime,materialelorconsumabile,
materialelordenaturaobiectelordeinventar,semifabricatelor,produselorfinite,produselorreziduale,marfurilor,animalelorsi
ambalajelor.
Aceastametodaconstaintinereaevidenteicantitativepefeluridestocuriincadrulfiecareigestiuni,iarincontabilitatetinerea
evidenteicantitativvalorice.
Verificareaexactitatiiinregistrarilordinevidentadelalocurilededepozitaresidincontabilitateseefectueazaprinpunctajul
periodicdintrecantitatileoperateinfiseledemagaziesiceledinfiseledecontanaliticdincontabilitate.
Metodaglobalvaloricasepoateutilizapentrucontabilitateaanaliticaamarfurilorsiambalajelordinunitatilededesfacerecu
amanuntul,rechizitelordebirou,imprimatelor,materialelorfolositelaambalare,materialelordenaturaobiectelordeinventar,
precumsialtorcategoriidebunuri.
Potrivitacesteimetode,contabilitateaanaliticaamarfurilorsiambalajelorsetineglobalvaloric,atatlagestiune,catsiin
contabilitate,iarcontrolulconcordanteiinregistrarilordinevidentagestiuniisidincontabilitateseefectueazanumaivaloricla
perioadestabilitedeunitate.
2.1.6.3.Scadereadingestiuneastocurilor
Potrivitprevederilorreglementarilorlegaleinvigoare,scadereadincontabilitateaunorpagubecarenusedatoreazaculpei
uneipersoanesefaceinbazaaprobariiordonatoruluidecrediterespectiv,cuavizulordonatoruluidecrediteierarhicsuperior.
Pentruinstitutiilepublice,limitelemaximedeperisabilitateadmise,seaprobadeordonatorulprincipaldecredite.Inacest
scop,ministerelevorstabililimiteproprii,carevorfisupusespreavizareMinisteruluiFinantelorPublice.
Declasareasicasareaunorbunurimateriale,seaprobadecatreordonatorulsuperiordecredite,respectivprincipalsau
secundar,dupacaz.

2.2.Investitiipetermenscurt

2.2.1.Continut
Investitiilepetermenscurtlainstitutiilepubliceseprezintasubformaobligatiuniloremisesirascumparate.Inscopulasigurarii
surselordefinantare,unitatileadministrativteritorialepotemiteinconditiilelegii,obligatiunicudobandasaucudiscountpecare
lerascumparalatermen(conturile505si509).

2.2.2.Evaluarea
2.2.2.1.Evaluareainitiala
Laintrareainpatrimoniu,investitiilepetermenscurtseevalueazalacostuldeachizitie,saulavaloareastabilitapotrivit
contractelor.
2.2.2.2.Evaluarealabilant
Labilant,investitiilepetermenscurttrebuieprezentatelavaloareadeintraremaiputinajustarilecumulatepentrupierdereade
valoare.

2.2.3.Ajustaripentrupierdereadevaloare

http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 28/460
4/5/2017 www.Legex.ro

Pentrudepreciereainvestitiilorpetermenscurt,lasfarsitulexercitiuluifinanciar,cuocaziainventarierii,institutiilepublicepot
reflectaajustaripentrupierdereadevaloare.
Lasfarsitulfiecaruiexercitiufinanciar,ajustarilepentrupierdereadevaloareainvestitiilorpetermenscurtsediminueazasau
anuleaza,dupacaz,prinreluarealavenituri(contul595).
Insituatiaincareseconstataodeprecieresuplimentarafatadeceacareafostreflectata,ajustareatrebuiemajorata.
Laiesireadininstitutieainvestitiilorpetermenscurt,eventualeleajustaripentrupierdereadevaloareseanuleaza.

2.3.Casa,conturilatrezoreriastatuluisibanci

2.3.1.Prevederigenerale
Contabilitateatrezorerieiasiguraevidentaexistenteisimiscariititlurilordeplasament,aaltorvaloridetrezorerie,a
disponibilitatilorexistenteinconturilatrezoreriastatului,BancaNationalaaRomaniei,bancilecomercialesiincasierie.
Inscopulintaririiroluluifinantelorpublicesialasigurariiuneidisciplinebugetareferme,institutiilepubliceindiferentde
sistemuldefinantaresidesubordonare,inclusivactivitatiledepelangauneleinstitutiipublice,finantateintegraldinvenituri
proprii,efectueazaoperatiuniledeincasarisiplatiprinunitatileteritorialealetrezorerieistatuluiinrazacaroraisiausediulsiunde
audeschiseconturiledevenituri,cheltuielisidisponibilitati,inconditiidesiguranta.Esteinterzisinstitutiilorpublicedeaefectua
operatiuniledemaisusprinbancilecomerciale,cuexceptiasituatiilorprevazutedelege.
Invedereaefectuariicheltuielilorprevazuteinbuget,institutiilepubliceauobligatiadeaprezentatrezorerieistatuluilacareau
conturiledeschise,bugetuldeveniturisicheltuieli/bugetuldecheltuieli,aprobatinconditiilelegii.
Creditelebugetareaprobateprinbugetuldestat,bugetulasigurarilorsocialedestat,bugetelefondurilorspeciale,bugetele
locale,potfifolositedeinstitutiilepublicefinantatedelabuget,lacerereaordonatorilordecreditenumaidupadeschidereasi
repartizareacreditelorbugetare.
Creditelebugetareaprobateinbugetulinstitutiilorpublicefinantateintegralsaupartialdinvenituripropriipotfifolositein
limitadisponibilitatilorexistenteincont.
Contabilitateainstitutiilorpubliceasigurainregistrareaplatilordecasasiacheltuielilorefective,pesubdiviziunileclasificatiei
bugetare,potrivitbugetuluiaprobat.

2.3.2.Continut
GrupaCasa,conturilatrezoreriastatuluisibanci,include:conturilatrezoreriastatuluisibanci,disponibilalbugetelor,casasi
altevalori,acreditive,disponibildinfonduricudestinatiespeciala,disponibilalinstitutieipublicefinantatedinvenituriproprii,
disponibildinveniturilefondurilorspeciale,viramenteinterne.
2.3.2.1.Disponibilitatialeinstitutiilorpublicelatrezoreriastatuluisibanci
Aceastagrupacuprinde:disponibiluldinimprumuturidindisponibilitatilecontuluicurentgeneralaltrezorerieistatului(contul
510),valoriledeincasatsubformacecurilor(contul511),disponibilulinleisivalutaalinstitutiilorpublicepastratlabancile
comerciale(contul512),disponibilitatileinleisivalutaproveninddinimprumuturiinternesiexternecontractatedestat(contul
513)sigarantatedestat(contul514),disponibiluldinfonduriexternenerambursabile(contul515),disponibiluldinimprumuturi
internesiexternecontractatedeautoritatileadministratieipublicelocale(contul516)sigarantatedeacestea(contul517),
dobanziledeplatit(contul5181),dobanziledeincasat(contul5182),imprumuturipetermenscurtprimite(contul519).
Dobanziledeincasataferentedisponibilitatiloraflateinconturilabanciseinregistreazaincontabilitatedistinct,fatadecelede
platit,aferenteimprumuturilorprimitepetermenscurt.
Dobanziledeplatitsiceledeincasat,incursulexercitiuluifinanciar,seinregistreazalacheltuielifinanciaresauvenituri
financiare,dupacaz.
Sumeleviratesaudepuselabancioriprinmandatpostal,pebazadedocumenteprezentateinstitutieisineaparuteincain
extraseledecont,seinregistreazaintruncontdistinct(contul5125).
Depozitelebancareconstituiteinconditiilelegii,seevidentiazadistinctincadrulconturilorsinteticededisponibilitati.
Contabilitateadisponibilitatiloraflateinconturilabancicomercialesiamiscariiacestora,caurmareaincasarilorsiplatilor
efectuateinvaluta,setinedistinctinleisiinvaluta.
Operatiunileprivindincasarilesiplatileinvalutaseinregistreazaincontabilitatelacursulzilei,comunicatdeBancaNationalaa
Romaniei.
Operatiuniledevanzarecumpararedevalutaseinregistreazaincontabilitatelacursulutilizatdebancacomercialalacarese
efectueazaschimbulvalutar,faracaacesteasagenerezediferentedecursvalutar.
Lafineleperioadei,diferenteledecursvalutarrezultatedinevaluareadisponibilitatilorinvalutasiaaltorvaloridetrezorerie
cumsunt:acreditive,depozitepetermenscurtinvaluta,lacursuldeschimbcomunicatdeBancaNationalaaRomaniei,valabil
pentruaceastadata,seinregistreazainconturiledeveniturisaucheltuielidindiferentedecursvalutar,dupacaz.
Conturilecurentelabancicomercialesedezvoltainanaliticpefiecarebanca.
2.3.2.2.Disponibilalbugetuluidestat,bugetuluiasigurarilorsocialedestatsibugetelorlocale
Conturilededisponibilalebugetuluidestat,bugetuluiasigurarilorsocialedestatsibugetelorlocalenuauuncorespondent
caatareincontabilitateatrezorerieistatuluisiaudreptscopevidentiereaveniturilorincasatesiacheltuielilorefectuatedinaceste
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 29/460
4/5/2017 www.Legex.ro

bugeteastfel:
disponibilulbugetuluidestatlatrezoreriastatului(contul520),corespunzatorconturilordetrezorerie:20"Venituriale
bugetuluidestat"si23"Cheltuielilebugetuluidestat"
disponibilulbugetuluilocallatrezoreriastatului(contul521),corespunzatorconturilordetrezorerie:21"Veniturilebugetelor
locale"si24"Cheltuielilebugetelorlocale"
disponibilulbugetuluiasigurarilorsocialedestat(contul525),corespunzatorconturilordetrezorerie:22"Veniturile
bugetuluiasigurarilorsocialedestat"si25"Cheltuielilebugetuluiasigurarilorsocialedestat".
Aceastagrupamaiinclude:disponibiluldinfondulderulmentalbugetuluilocal(contul522),disponibiluldincotedefalcate
dinimpozitulpevenitpentruechilibrareabugetelorlocale(contul523),disponibiluldinvenituriincasatepentrubugetulcapitalei
(contul524),disponibilulbugetuluiasigurarilorsocialedestatpentruconstituireafonduluiderezerva(contul526),disponibilul
dinfondulderezervaalasigurarilorsocialedesanatate(contul527),disponibiluldinsumeincasateincursulproceduriide
executaresilita(contul528),disponibiluldinsumecolectatepentrubugete(contul529).
2.3.2.3.Casasialtevalori
Contabilitateadisponibilitatiloraflateincasieriainstitutiilorpublice,precumsiamiscariiacestoracaurmareaoperatiunilorde
incasarisiplatiefectuateinnumerar,setinedistinctinleisiinvaluta(contul531).
InregistrareaincontabilitateaoperatiilorinleisauinvalutaseefectueazacurespectareareglementariloremisedeBanca
NationalaaRomanieisiMinisterulFinantelorPublice,precumsiaaltorreglementariindomeniu.
Operatiunileprivindincasarilesiplatileinvalutaseinregistreazaincontabilitatelacursulzilei,comunicatdeBancaNationalaa
Romaniei.
Lafineleperioadei,disponibilitatileinvalutasialtevaloridetrezorerie(acreditive,depozitepetermenscurtinvaluta)se
evalueazalacursuldeschimbinvigoarelaaceadata,iardiferenteledecursrezultateseinregistreazaincontabilitatecavenituri
saucheltuielidindiferentedecursvalutar,dupacaz.
Institutiilepublicepotridicadincontuldefinantaresaudinconturilededisponibil,dupacaz,deschiselatrezoreriastatului,
sumepentruefectuareadeplatiinnumerar,reprezentanddrepturidepersonal,precumsipentrualtecheltuielicarenusejustifica
afiefectuateprinvirament.
Institutiilepubliceauobligatiasaisiorganizezeactivitateadecasierie,astfelincatincasarilesiplatileinnumerarsafie
efectuateinconditiidesiguranta,curespectareadispozitiilorlegaleinvigoaresiinlimitaplafonuluidecasastabilitdecatre
trezoreriastatuluipentrufiecareinstitutiepublica.
Incasarileefectuatedecatreinstitutiilepubliceprincasieriapropriesedepuninconturilebugetarerespectivedeschisela
trezoreriastatuluisireprezintaveniturialebugetuluidestat,alebugetelorlocale,bugetuluiasigurarilorsocialedestat,bugetelor
fondurilorspeciale.
Veniturileincasateinnumerarcaresuntlasatepotrivitlegiiladispozitiainstitutiilorcavenituriproprii,sedepuninconturilede
disponibilitatialeacestora.
Institutiilepubliceconduccontabilitatea"altorvalori"careinclud:timbrelefiscalesipostale,bileteledetratamentsiodihna,
tichetelesibileteledecalatorie,bonurilevaloricepentrucarburantiauto,biletelecuvaloarenominala,ticheteledemasa,alte
valorietc.(contul532).
2.3.2.4.Acreditive
Invedereaachitariiunorobligatiifatadefurnizori,sepoatesolicitainstitutiilorpublicedeschidereadeacreditivelabanci,inlei
sauinvaluta,infavoareaacestora(contul541).
Sumeleinnumerar,puseladispozitiapersonaluluisauatertilor,invedereaefectuariiunorplatiinnumeleinstitutiei,se
inregistreazaincontabilitatedistinct(contul542).
2.3.2.5.Disponibildinfonduricudestinatiespeciala
Disponibilitatiledinfondurilecudestinatiespecialaconstituiteinconditiilelegii,seinregistreazaincontabilitatedistinct
(contul550).
Alocatiilebugetarecudestinatiespecialaacordateinstitutiilorpubliceseinregistreazaincontabilitatedistinct(contul551).
Sumeledemandatsisumeleindepozitpecareinstitutiilepublicelepotpastralafineleanuluiintruncontdedisponibil
distinctdeschislatrezoreriastatuluiseinregistreazaincontabilitatedistinct(contul552).
Aceastagrupamaiincludesidisponibilitatileunorfondurigestionatedeunitatileadministrativteritorialeinafarabugetelor
locale,respectiv:disponibiluldintaxespeciale(contul553),disponibiluldinamortizareaactivelorfixedetinutedeserviciile
publicedeintereslocal(contul554),disponibilulfonduluiderisc(contul555),disponibiluldindepozitelespecialeconstituite
pentruconstruireadelocuinte(contul556).
Incategoriadisponibilitatilorcudestinatiespecialaintrasidisponibiluldinvalorificareaunorbunuriintrateinproprietatea
privataastatului(contul557)precumsidisponibiluldincofinantareadelabugetaferentaprogramelor/proiectelorfinantatedin
fonduriexternenerambursabile(contul558).
2.3.2.6.Disponibilalinstitutiilorpublicefinantateintegralsaupartialdinvenituriproprii
Veniturilepropriialeinstitutiilorpublice,precumsisubventiileprimitedelabugetincompletareaacestora,seincaseaza,se
administreaza,seutilizeazasisecontabilizeazapotrivitdispozitiilorlegale(conturile560,561).

http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 30/460
4/5/2017 www.Legex.ro

Excedentelerezultatedinexecutiabugetelorinstitutiilorpublicefinantatedinvenituripropriisisubventiiacordatedelabuget,
seregularizeazalasfarsitulanuluicubugetuldincareaufostacordatesubventiile,inlimitasumelorprimitedelaacesta.
Excedenteleanualerezultatedinexecutiabugetelorinstitutiilorpublicefinantateintegraldinvenituriproprii,sereporteazain
anulurmator.
2.3.2.7Disponibilalfondurilorspeciale
Fondurilespecialeconstituitepotrivitlegiisunt:Fondulnationalunicdeasigurarisocialedesanatatesibugetulasigurarilor
pentrusomaj.Conturilededisponibilaleacestorbugetenuauuncorespondentcaatareincontabilitateatrezorerieistatuluisiau
dreptscopevidentiereaveniturilorincasatesiacheltuielilorefectuatedinacestebugeteastfel:
disponibilulFonduluinationalunicdeasigurarisocialedesanatate:(contul571),corespunzatorconturilordetrezorerie:26
"VeniturilebugetuluiFonduluinationalunicdeasigurarisocialedesanatate"si27"CheltuielilebugetuluiFonduluinationalunic
deasigurarisocialedesanatate"
disponibilulbugetuluiasigurarilorpentrusomaj(contul574),corespunzatorconturilordetrezorerie:28"Veniturilebugetului
asigurarilorpentrusomaj"si29"Cheltuielilebugetuluiasigurarilorpentrusomaj".
2.3.2.8.Viramenteinterne
Incontuldeviramenteinterneseinregistreazatransferurilededisponibilitatibanestiintreconturiledelatrezoreriastatuluisi
bancicomerciale,precumsiintreconturiledelatrezoreriesaubanci,dupacazsidincasieriainstitutiei.
2.3.2.9.AlteprevederiFonduriexternenerambursabile
ContributiafinanciaraaComunitatiiEuropenereprezintasumecaresetransferaGuvernuluiRomanieidecatreComisia
ComunitatilorEuropene,cutitludeasistentafinanciaranerambursabilaacordataRomanieidecatreComunitateaEuropeana.
Fondurileexternenerambursabilesuntacumulateinconturidistinctesiseutilizeazanumaiinlimitadisponibilitatilorexistente
inacesteconturisiinscopulincareaufostacordate.
MinisterulFinantelorPubliceasiguragestionareacontributieifinanciareaComunitatiiEuropeneprinconturideschiselaBanca
NationalaaRomaniei,trezoreriastatuluisau,dupacaz,labancicomerciale,conformprevederilormemorandumurilorde
intelegere,memorandumurilordefinantaresialeAcorduluimultianualdefinantareSAPARD.
DisponibilitatiledincontributiafinanciaraaComunitatiiEuropenesisumelerecuperatesidatorateComunitatiiEuropene,aflate
inconturiledeschiselaBancaNationalaaRomaniei,trezoreriastatuluisau,dupacaz,labancicomerciale,suntpurtatoarede
dobandadobandasebonificasiseutilizeazaconformprevederilormemorandumurilordeintelegere,memorandumurilorde
finantare,aleAcorduluimultianualdefinantareSAPARDsialealtordocumenteincheiatesauconveniteintreComisiaEuropeanasi
GuvernulRomaniei,precumsi,dupacaz,conforminstructiuniloremisededonator.
ContributiapublicanationaladestinatacofinantariiinbaniacontributieifinanciareaComunitatiiEuropenesealoca,se
utilizeazasisederuleazaconformcadruluitehnic,juridicsiadministrativprevazutpentrufondurilenerambursabile.
Sumelenecesarefinantariiproiectelor/programelorincazulindisponibilitatiitemporareacontributieifinanciareaComunitatii
Europenesetransferastructurilordeimplementare,urmandsaseregularizezecufondurileprimitedelaComisiaEuropeana,in
limitasumeloreligibiletransferate.
Sumeleplatitenecuvenitdincontributiapublicanationala,reprezentandcofinantareainbaniacontributieifinanciarea
ComunitatiiEuropene,inscopulachitariidebitelorcatreComunitateaEuropeana,caurmareaeventualelorneregulisauneglijente
stabiliteinbazaprevederilormemorandumuluidefinantaresiaAcorduluimultianualdefinantareSAPARD,serecupereazaconform
legiisisefacvenitlabugetuldincareaufostacordate.
OriceinscrispebazacaruiasealocafonduriproveninddincontributiafinanciaraaComunitatiiEuropenesidincontributia
publicanationalaseinvestestecutitluexecutoriu.
DisponibilitatiledincontributiapublicanationaladestinatecofinantariiinbaniacontributieifinanciareaComunitatiiEuropene,
ramaselafineleexercitiuluibugetarinconturilestructurilordeimplementare,sereporteazainanulurmatorpentruafifolositecu
aceeasidestinatie.

3.Terti

3.1.Continut
Contabilitateatertilorasiguraevidentadatoriilorsicreantelorinstitutieiinrelatiileacesteiacufurnizorii,clientii,personalul,
bugetulstatului,bugetelelocale,bugetulasigurarilorsocialedestat,ComunitateaEuropeana(decontarilepentrufondurilePHARE,
ISPA,SAPARDetc.),cudebitoriisicreditoriidiversi,debitorisicreditoriaibugetelor,decontarileintreinstitutiipublice,precumsi
evidentaoperatiilorcenecesitaclarificariulterioaresialtedecontari.

3.1.1.Furnizorisiconturiasimilate
Incontabilitateafurnizorilorseinregistreazaoperatiunileprivindachizitiiledebunuri,lucrariexecutatesiserviciiprestate
(conturile401si404).
Avansurileacordatefurnizorilorseinregistreazaincontabilitateintruncontdistinct(conturile232,234,409).
Operatiunileprivindachizitiiledebunuri,lucrariexecutatesiserviciiprestate,precumsiachizitiiledeactivefixepebaza
efectelorcomerciale,seinregistreazainconturilecorespunzatoaredeefectedeplatit(conturile403si405).
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 31/460
4/5/2017 www.Legex.ro

Efectelecomercialescontateneajunselascadentaseinregistreazaintruncontinafarabilantuluisisementioneazainnotele
explicative.
Efectelecomercialetrebuiesaindeplineascaconditiiledeformasifondprevazutedelegislatiainvigoare,faradecare
validitatealorpoateficontestatasauanulata.
Bunurilecumparate,lucrarileexecutatesiserviciileprestatepentrucarenusauprimitfacturi,seevidentiazadistinctin
contabilitate(contul408).
Datoriileinvalutaseinregistreazaincontabilitateatatinlei,lacursuldeschimbdeladataefectuariioperatiunilor,comunicat
deBancaNationalaaRomaniei,catsiinvaluta.
Operatiunileinvalutatrebuieinregistrateinmomentulrecunoasteriiinitialeinmonedaderaportare(leu),aplicandusesumei
invalutacursuldeschimbdintremonedaderaportaresimonedastraina,ladataefectuariitranzactiei.
Contabilitateafurnizorilorsetinepefiecarepersoanafizicasaujuridica.
Incontabilitateaanaliticafurnizoriisegrupeazaastfel:internisiexterni,iarincadrulacestorapetermenedeplata.

3.1.2.Clientisiconturiasimilate
Incontabilitateaclientilorseinregistreazaoperatiunileprivindlivrariledemarfurisiproduse,lucrarileexecutatesiserviciile
prestate(contul411).
Creanteleincerteseinregistreazadistinctincontabilitate(contul4118).
Operatiunileprivindvanzariledebunuri,executariledelucrarisiprestariledeservicii,efectuatepebazaefectelorcomerciale,se
inregistreazainconturilecorespunzatoaredeefectedeprimit(contul413).
Efectelecomercialescontateneajunselascadentaseinregistreazaintruncontinafarabilantuluisisementioneazainnotele
explicative.
Efectelecomercialetrebuiesaindeplineascaconditiiledeformasifondprevazutedelegislatiainvigoare,faradecare
validitatealorpoateficontestatasauanulata.
Bunurilevandute,lucrarileexecutatesiserviciileprestatepentrucarenusauintocmitfacturi,seevidentiazadistinctin
contabilitate(contul418).
Avansurileprimitedelaclientiseinregistreazaincontabilitateintruncontdistinct(contul419).
Creanteleinvalutaseinregistreazaincontabilitateatatinlei,lacursuldeschimbdeladataefectuariioperatiunilor,comunicat
deBancaNationalaaRomaniei,catsiinvaluta.
Operatiunileinvalutatrebuieinregistrateinmomentulrecunoasteriiinitialeinmonedaderaportare(leu),aplicandusesumei
invalutacursuldeschimbdintremonedaderaportaresimonedastraina,ladataefectuariitranzactiei.
Contabilitateaclientilorsetinepecategorii,precumsipefiecarepersoanafizicasaujuridica.
Incontabilitateaanaliticaclientiisegrupeazaastfel:clientiinternisiexterni,iarincadrulacestorapetermenedeincasare.

3.1.3.Personalsiconturiasimilate
Contabilitateadecontarilorcupersonalulevidentiazadrepturilesalariale,sporurile,premiile,indemnizatiilepentruconcediilede
odihna,precumsicelepentruincapacitatetemporarademunca,platitedinfonduldesalariisialtedrepturiinbanisi/sauin
naturadatoratedeinstitutiapublicapersonaluluipentrumuncaprestata(contul421).
Contabilitateadecontarilorcupensionariievidentiazadrepturiledepensiesialtedrepturiprevazutedelege,cuvenite
pensionarilorconformlegii(contul422).
Ajutoarelesiindemnizatiiledatorateevidentiazaajutoareledeboalapentruincapacitatetemporarademunca,ingrijirea
copilului,ajutoarededecessialteajutoareacordate(contul423).
Contabilitateadecontarilorcusomeriievidentiazaindemnizatiiledesomajdatoratesomerilor,potrivitlegii(cont424).
Incontabilitateseinregistreazadistinctaltedrepturiacordatecare,potrivitreglementarilorinvigoare,nusesuportadinfondul
desalarii(contul423).
Avansurileacordatepersonaluluievidentiazaindemnizatiilepentruconcediideodihnaacordatecaavans(contul425).
Drepturiledepersonalneridicateintermenullegalseinregistreazaintruncontdistinct,deschispefiecarepersoana(contul
426).
Retineriledinsalariilepersonaluluipentrucumpararicuplatainrate,chiriisaupentrualteobligatiialesalariatilor,datorate
tertilor(popriri,pensiialimentaresialtele),seefectueazanumaiinbazaunortitluriexecutoriisaucaurmareaunorrelatii
contractuale(contul427).
Sumeledatoratesineachitatepersonalului(concediiledeodihnasialtedrepturidepersonal)aferenteexercitiuluiincurs,se
inregistreazacaaltedatoriiinlegaturacupersonalul(contul4281).
Debiteleprovenitedinavansuridetrezorerienedecontate,dindistribuirideuniformesiechipamentedelucru,precumsi
debiteleprovenitedinpagubemateriale,amenzilesipenalitatilestabiliteinbazaunorhotararialeinstantelorjudecatoresti,sialte
creantefatadepersonalulunitatiiseinregistreazacaaltecreanteinlegaturacupersonalul(contul4282).

3.1.4.Asigurarisociale,protectiasocialasiconturiasimilate

http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 32/460
4/5/2017 www.Legex.ro

Contabilitateadecontarilorprivindasigurarilesocialeevidentiazacontributiileangajatorilorinstitutiipublicepentruasigurari
socialedestat,asigurarisocialedesanatate,accidentedemuncasiboliprofesionale,asiguraripentrusomaj(conturi4311,4313,
4315,4371)precumsicontributiileasiguratilor(salariati)pentruasigurarisocialedestat,asigurarisocialedesanatatesiasigurari
pentrusomaj(conturile4312,4314,4372).
Altedatoriisocialereprezintasumedatoratealtorcategoriidepersoane,cumarfi:drepturipentrudonatoriidesange,alocatii
sialteajutoarepentrucopii,alocatiasuplimentarapentrufamiliilecumaimulticopii,ajutoaresociale,indemnizatiipentru
persoanelecuhandicap,sialtele(contul438).

3.1.5.Bugetulstatului,bugetelelocale,bugetulasigurarilorsocialedestatsiconturiasimilate
Incadruldecontarilorcubugetulstatului,bugetelelocalesialtebugetesecuprind:taxapevaloareaadaugata,impozitulpe
venituridenaturasalariala,impozitulpecladiri,taxaasupramijloacelordetransportsialteimpozite,taxesivarsaminteasimilate.
Taxapevaloareaadaugatadatoratabugetuluidestatsestabilestecadiferentaintrevaloareataxeiexigibileaferentebunurilor
livratesauserviciilorprestate(taxapevaloareaadaugatacolectatacontul4427)siataxeideductibilepentrucumpararilede
bunurisiservicii(taxapevaloareaadaugatadeductibilacontul4426).
Insituatiaincareexistadecalajeintrefaptulgeneratordetaxapevaloareaadaugatasiexigibilitateaacesteia,totalultaxeipe
valoareaadaugataseinregistreazaintruncontdistinct,denumittaxapevaloareaadaugataneexigibila(contul4428)care,pe
masuracedevineexigibilapotrivitlegii,setrecelataxapevaloareaadaugatacolectata,respectivlataxapevaloareaadaugata
deductibila,dupacaz.
Incontuldetaxapevaloareaadaugataneexigibilaseinregistreazasitaxapevaloareaadaugatadeductibilasaucolectata,
pentrulivraridebunurisiprestarideserviciipentrucarenuausositsaunusauintocmitfacturile(contul4428).
Diferentainplussauinminus,intretaxapevaloareaadaugatacolectatasitaxapevaloareaadaugatadeductibilase
inregistreazainconturidistinctecataxapevaloareaadaugatadeplata(contul4423),respectivtaxapevaloareaadaugatade
recuperat(contul4424)siseregularizeazainconditiilelegii.
Impozitulpevenituridinsalariisidinaltedrepturicuprindetotalulimpozitelorindividuale,calculatepotrivitlegii(contul444).
Acestatrebuierecunoscutcaodatorieinlimitasumeineplatite.Dacasumaplatitadepasestesumadatorata,surplusultrebuie
recunoscutdreptcreanta.
Alteimpozite,taxesivarsamintecuprindsumeledatoratebugetuluidestat(taxevamale,accize)saubugetelorlocale
(impozitulpecladiri,impozitulpeterenuri)saualteimpozitesitaxedatorate,potrivitlegii.Acesteaseinregistreazain
contabilitateaanaliticapefelurideimpozite,taxesivarsamintedatoratebugetuluidestatsaubugetelorlocale(contul446).
Altedatoriisicreantecubugetulstatuluicuprind:drepturiledepersonalneridicate,prescrise,datoratebugetuluistatului
potrivitlegii,sumeledatoratecreditorilor,cuvenitebugetuluistatuluidupaprescrierealor,plusuldenumerardincasierie,amenzi
sipenalitati,varsaminteefectuateinpluslabugetsialtele,precumsisumeledatoratebugetuluidecatreinstitutiilefinantatedela
bugetreprezentandveniturirealizateinconditiilelegii(conturile4481si4482).

3.1.6.DecontaricuComunitateaEuropeana(PHARE,ISPA,SAPARDetc.)
SumeleprimitedincontributiafinanciaranerambursabilaaComunitatiiEuropene(PHARE,ISPA,SAPARD)seinregistreazala
institutiilepubliceimplicateinderulareaacestorfonduri(FondulNationalsiAgentiiledeImplementare)casicreantesumede
primit(conturile4501,4511,4531,4541,4551,456,457,458)sidatoriisumedeplata(conturile4502,4512,452,4532,
4542,4552).
Acestesumesuntrecunoscutecaveniturisicheltuielinumaiincontabilitateainstitutiilorpublicecareaucalitateadebeneficiari
finaliaifondurilorrespective.

3.1.7.Debitorisicreditoridiversi,debitorisicreditoriaibugetelor
Sumeledatorateinstitutiilorpublicedecatretertepersoanefizicesaujuridice,alteledecatpersonalulpropriusiclientii,se
inregistreazacasidebitoridiversi(contul461).
Sumeledatoratedeinstitutiilepubliceunortertepersoanefizicesaujuridice,alteledecatpersonalulpropriusifurnizorii,se
inregistreazacasicreditoridiversi(contul462).
Evidentacreantelorbugetarealebugetuluidestat,bugetelorlocale,bugetuluiasigurarilorsocialedestat,bugetului
asigurarilorpentrusomajsialFonduluinationalunicdeasigurarisocialedesanatate,serealizeazapebazadeclaratiilorfiscalesau
deciziiloremisedeorganulfiscal.Evidentaanaliticasetinepetipurideimpozitesipeplatitori,pestructuraclasificatieibugetare,
(conturile463,464,465,466).
Creditoriaibugetelormaisusmentionatesuntpersoanefizicesijuridicepentrusumelederestituitsaudecompensatcualte
creantealeaceluiasibugetsaucualtecreantealealtorbugete,lacerereaacestorasaudinoficiu,seevidentiazapetipuride
impozitesipeplatitori,pestructuraclasificatieibugetare(contul467).
Inaceastagrupasecuprindsiconturiincareseevidentiazaimprumuturilepetermenscurtacordatedinbugetuldestat,
bugetullocal,bugetulasigurarilorpentrusomaj,potrivitlegii(contul468),precumsidobanzileaferenteacestora(contul469).

3.1.8.Conturideregularizaresiasimilate
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 33/460
4/5/2017 www.Legex.ro

Conturilederegularizareseutilizeazacandoperatiunileisiextindefectelepemaimultiani,iarveniturilesicheltuieliletrebuie
safieatribuiteexercitiuluiincareaufostrealizatesauefectuate,dupacaz.
Conturilederegularizaresiasimilatecuprind:cheltuieliinavans,venituriinavanssidecontaridinoperatiiincursdeclarificare.
Sumeleplatiteinexercitiulfinanciarcurent,darcareprivescexercitiilefinanciareurmatoare,seinregistreazadistinctin
contabilitate,lacheltuieliinavans(chirii,asigurari,abonamentepublicatii,altecheltuieliefectuateinavanscontul471).
Sumeleincasateinexercitiulfinanciarcurent,darcareprivescexercitiilefinanciareurmatoare,seinregistreazadistinctin
contabilitate,lavenituriinavans(venituridinchirii,abonamentelapublicatii,abonamentelainstitutiiledespectacole,alte
veniturirealizateinavanscontul472).
Operatiunilecarenupotfiinregistratedirectinconturilecorespunzatoare,pentrucaresuntnecesareclarificariulterioare,se
inregistreaza,provizoriu,intruncontdistinct.Sumeleinregistrateinacestconttrebuieclarificatedecatreinstitutieintermenulcel
maiscurt(contul473).

3.1.9.Decontari
Decontarileintreinstitutiilepublicecuprindoperatiunilededecontareinterveniteincursulexercitiuluiintreinstitutiasuperioara
siinstitutiilesubordonatesauintreinstitutiilesubordonateaceleiasiinstitutiisuperioare,dupacaz,reprezentandvaloareaactivelor
fixesiamaterialelortransmisesiprimiteinvedereaexecutariiunoractiuniincadrulinstitutiei,precumsisumeletransmisede
institutiasuperioaracatreinstitutiiledinsubordinepentruefectuareacheltuielilordinalocatiibugetare,dinfondurispeciale,
fonduricudestinatiespeciala,imprumuturiexternerambursabilesinerambursabile.Contabilitateadecontarilorintreinstitutiile
publice,cuprindeoperatiilecareseinregistreazareciprocsiinaceeasiperioadadegestiune,atatincontabilitateaunitatii
debitoare,catsiaceleicreditoareapartinandaceluiasiordonatorprincipaldecredite(conturile481,482).
Laconsolidaresoldurileacestorconturiseelimina.

3.2.Momentulinregistrarii
Potrivitprincipiilorcontabilitatiideangajamente,efecteletranzactiilorsialealtorevenimentesuntrecunoscuteatuncicand
tranzactiilesievenimenteleseproducsinupemasuracenumerarulsauechivalentulsauesteincasatsauplatit.
Inregistrareaincontabilitateacreantelorsidatoriilorseefectueazainmomentulconstatariidrepturilorsiobligatiilor.

3.3.Evaluarea

3.3.1.Evaluareainitiala
Creantelesidatoriileinstitutiilorpubliceseinregistreazaincontabilitatelavaloareanominala.
Operatiunileinvalutatrebuieinregistrateinmomentulrecunoasteriiinitialeinmonedaderaportare,aplicandusesumeiin
valutacursuldeschimbdintremonedaderaportaresimonedastraina,ladataefectuariitranzactiei.
Creantelesidatoriileinvalutaseinregistreazaincontabilitateatatinlei,lacursuldeschimbdeladataefectuariioperatiunilor
comunicatdeBancaNationalaaRomaniei,catsiinvaluta.

3.3.2.Evaluarealamomentuldecontarii
Diferenteledecursvalutarceaparcuocaziadecontariicreantelorsidatoriilorinvalutalacursuridiferitefatadecelelacareau
fostinregistrateinitialpeparcursulperioadeisaufatadecelelacareaufostraportateinsituatiilefinanciareanterioaretrebuie
recunoscutecaveniturisaucheltuieliinperioadaincareapar.
Atuncicandcreantasaudatoriainvalutaestedecontataindecursulaceluiasiexercitiufinanciarincareasurvenit,intreaga
diferentadecursvalutaresterecunoscutainacelexercitiu.Atuncicandcreantasaudatoriainvalutaestedecontataintrun
exercitiufinanciarulterior,diferentadecursvalutarrecunoscutainfiecareexercitiufinanciar,ceintervinepanainexercitiul
decontarii,sedeterminatinandseamademodificareacursurilordeschimbsurvenitaincursulfiecaruiasemeneaexercitiufinanciar.

3.3.3.Evaluarealadatabilantului
Ladataintocmiriisituatiilorfinanciare,creantelesidatoriileinvalutaseevalueazalacursulpublicatdeBancaNationalaa
Romaniei,valabilpentrudataintocmiriisituatiilorfinanciare,respectivpentruultimaziaexercitiuluifinanciar.
CreantelesidatoriileaferentefondurilornerambursabileprimitedelaComunitateaEuropeanaseevalueazalacursulpublicatde
BancaCentralaEuropeana,valabilpentruultimazialuniiincareseintocmescsituatiilefinanciare.
Ladatabilantului,evaluareacreantelorsiadatoriilorsefacelavaloarealorprobabiladeincasaresaudeplata.Diferentele
constatateinminusintrevaloareadeinventarstabilitalainventarieresivaloareacontabilanetaacreantelorseinregistreazain
contabilitatepeseamaajustarilorpentrudepreciere.

3.4.Ajustaripentrudepreciere
Institutiilepublicepotinregistraajustaripentrudepreciereacreantelorlasfarsitulexercitiuluifinanciar,peseamacheltuielilor
(conturile491,496,497).

http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 34/460
4/5/2017 www.Legex.ro

Insituatiaincareajustareadevinetotalsaupartialfaraobiect,intrucatmotivelecareauduslareflectareaacesteiaauincetat
samaiexisteintrooarecaremasura,atunciaceaajustaretrebuiediminuatasauanulataprintroreluarecorespunzatoarela
venituri.
Insituatiaincareseconstataodeprecieresuplimentarafatadeceacareafostreflectata,ajustareatrebuiemajorata.

B.DATORII

1.Datoriipetermenscurt(curente)

Odatorietrebuieclasificatacadatoriepetermenscurt,denumitasidatoriecurenta,atuncicand:
a)seasteaptasafiedecontataincursulnormalalcicluluideexploatarealentitatiisau
b)esteexigibilaintermende12lunideladatabilantului.
Toatecelelaltedatoriitrebuieclasificatecadatoriipetermenlung.

2.Datoriipetermenlung(necurente)

2.1.Prevederigenerale
Oinstitutiepublicatrebuiesamentinaclasificareadatoriilorpetermenlungpurtatoarededobandainaceastacategorie,chiar
siatuncicandacesteasuntexigibilein12lunideladatabilantului,daca:
a)Termenulinitialafostpentruoperioadamaimarede12lunisi
b)Existaunacordderefinantaresaudereesalonareaplatilor,careesteincheiatinaintededatabilantului.
Imprumuturilesidatoriiledinaceastaclasareprezintasumecetrebuieplatiteintroperioadamaimaredeunan,conform
acorduluideimprumut.
Contabilitateaimprumuturilorsidatoriilorasimilateacestorasetinepeurmatoarelecategorii:imprumuturidinemisiuneade
obligatiuni,imprumuturiinternesiexternecontractatedeautoritatileadministratieipublicelocale,imprumuturiinternesiexterne
garantatedeautoritatileadministratieipublicelocale,imprumuturiinternesiexternecontractatedestat,imprumuturiinternesi
externegarantatedestat,alteimprumuturisidatoriiasimilate,dobanzileaferenteimprumuturilorsidatoriilorasimilate,prime
privindrambursareaobligatiunilor.
Datoriapublicareprezintadatoriapublicaguvernamentalalacareseadaugadatoriapublicalocala.

2.2.DatoriapublicaguvernamentalaDefinitie
Datoriapublicaguvernamentalacuprindetotalitateaobligatiilorfinanciareinternesiexternealestatului,launmomentdat,
proveninddinimprumuturilecontractatedirectsaugarantatedeGuvern,prinMinisterulFinantelorPublice,innumeleRomaniei,
depepietelefinanciare.
Datoriapublicaguvernamentalainternaesteparteadindatoriapublicaguvernamentalacarereprezintatotalitateaobligatiilor
financiarealestatului,proveninddinimprumuturicontractatedirectsaugarantatedestat,delapersoanefizicesaujuridice
rezidenteinRomania,inclusivsumeleutilizatetemporardindisponibilitatilecontuluicurentgeneralalTrezorerieiStatuluipentru
finantareatemporaraadeficitelorbugetare(conturile164si165).
Datoriapublicaguvernamentalaexternaesteparteadindatoriapublicaguvernamentalareprezentandtotalitateaobligatiilor
financiarealestatului,proveninddinimprumuturicontractatedirectsaugarantatedestatdelapersoanefizicesaujuridice
nerezidenteinRomania(conturile164si165).

2.2.1.Contractareasigarantareadatorieipubliceguvernamentale
Guvernulesteautorizatsacontractezeinmoddirectimprumuturidelainstitutiilefinanciareinternationalesaudelaalti
creditori,numaiprinMinisterulFinantelorPublicesisalesubimprumuteunorbeneficiarifinaliinscopulprevazutdelege(contul
164).
SubimprumutareaimprumuturilorcontractatedeGuvern,prinMinisterulFinantelorPublice,innumelestatului,beneficiarilor
finalisefacepebazaunoracordurideimprumutsubsidiarincheiateintreMinisterulFinantelorPublicesiacestiasau,dupacaz,pe
bazaunoracordurideimprumutsubsidiarsigarantie,incheiateintreMinisterulFinantelorPublice,pedeoparte,autoritatile
administratieipublicelocalecoordonatoarealeactivitatiibeneficiarilorfinalisi,dupacaz,garantealesumelorsubimprumutate
acestorasibeneficiariifinaliaiimprumutului,pedealtaparte.
GuvernulesteautorizatsagarantezeimprumuturiinternesiexternenumaiprinMinisterulFinantelorPublice,contractatein
scopuriprevazutedelege(contul165).Garantiiledestatpotfiacordatenumaipentruimprumuturiacarorrambursareseprevede
asefaceexclusivdinsurseproprii,respectivdinbugetelelocale,incazulautoritatiloradministratieipublicelocale.
Pentruacoperireariscurilorfinanciarecaredecurgdingarantareadecatrestataimprumuturilorcontractatedepersoanele
juridicedelainstitutiilecreditoare,precumsidinimprumuturilecontractatedirectdestatsisubimprumutatebeneficiarilorfinali,
seconstituiefondulderisc.

http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 35/460
4/5/2017 www.Legex.ro

2.2.2.Instrumenteledatorieipubliceguvernamentale
Instrumenteledatorieipubliceguvernamentaleinclud,faraaselimitalaacestea:titluridestatemisepepiatainternasau
externa,imprumuturidestatdelabanci,delaalteinstitutiidecredit,persoanejuridiceromanesaustraine,imprumuturidestat
delaguvernesiagentiiguvernamentalestraine,institutiifinanciareinternationale,saudelaalteorganizatiiinternationale,
imprumuturitemporaredindisponibilitatilecontuluicurentgeneralalTrezorerieiStatului,garantiidestat.
Inprezentelenormesuntreglementatenumaiimprumuturiinternesiexternecontractatedestat,imprumuturiinternesiexterne
garantatedestat,alteimprumuturisidatoriiasimilate,dobanzileaferenteimprumuturilorsidatoriilorasimilate.

2.3.DatoriapublicalocalaDefinitie
Datoriapublicalocalareprezintatotalitateaobligatiilorfinanciareinternesiexternealeautoritatiloradministratieipublicelocale,
launmomentdat,proveninddinimprumuturicontractatedirectsaugarantatedeacesteadepepietelefinanciare.
Datoriapublicalocalainternaesteparteadindatoriapublicalocalacarereprezintatotalitateaobligatiilorfinanciareale
autoritatiloradministratieipublicelocale,provenitedinimprumuturicontractatedirect(contul162)saugarantatedeacestea,de
lapersoanefizicesaujuridicerezidenteinRomania(contul163).
Datoriapublicalocalaexternaesteparteadindatoriapublicalocalareprezentandtotalitateaobligatiilorfinanciareale
autoritatiloradministratieipublicelocale,proveninddinimprumuturicontractatedirect(contul162)saugarantatedeacesteade
lapersoanefizicesaujuridicenerezidenteinRomania(contul163).

2.3.1.Contractareasigarantareadatorieipublicelocale
ImprumuturilecontractatesaugarantatedeautoritatileadministratieipublicelocalefacpartedindatoriapublicaaRomaniei,
darnureprezintaobligatiialeGuvernului,iarplataserviciuluidatorieipubliceaferentaacestorimprumuturisevaefectuaexclusiv
dinbugetelelocalesiprinimprumuturipentrurefinantareadatorieipublicelocale.
Autoritatileadministratieipublicelocalepotcontractasaugarantaimprumuturiinternesi/sauexternepetermenscurt,mediusi
lung,inscopurileprevazutedelege,numaicuavizulComisieideAutorizareaImprumuturilorLocale.
Autoritatiloradministratieipublicelocaleliseinterziceaccesullaimprumuturisausagarantezeoricefeldeimprumut,daca
totaluldatoriiloranualereprezentandratelescadentelaimprumuturilecontractatesi/saugarantate,dobanzilesicomisioanele
aferenteacestora,inclusivaleimprumutuluicareurmeazasafiecontractatsi/saugarantatinanulrespectiv,depasestelimita
prevazutadelegedintotalulveniturilorpropriiformatedin:impozite,taxe,contributii,altevarsaminte,alteveniturisicote
defalcatedinimpozitulpevenit,cuexceptiacazuriloraprobateprinlegispeciale.Acesteconditiiseaplicasipentrudatoriile
anualecaredecurgdinimprumuturilecontractatesi/saugarantatedestatpentruautoritatileadministratieipublicelocale.
Valoareatotalaadatorieicontractatedeautoritateaadministratieipublicelocalevafiinscrisainregistruldeevidentaadatoriei
publicelocalealacesteiautoritatisiseraporteazaanualprinsituatiilefinanciare.
Valoareatotalaagarantiiloremisedeautoritateaadministratieipublicelocaleseinscrieinregistrulgarantiilorlocalealacestei
autoritatisiseraporteazaanualprinsituatiilefinanciare.
Pentruacoperireariscurilorfinanciarecaredecurgdingarantareadecatreunitatileadministrativteritorialeaimprumuturilor
contractatedepersoanelejuridicedelainstitutiilecreditoare,precumsidinimprumuturilecontractatedirectdeunitatile
administrativteritorialesisubimprumutatebeneficiarilorfinali,seconstituiefondulderisc.

2.3.2.Instrumenteledatorieipublicelocale
Instrumenteledatorieipublicelocalesunt:titluridevaloare,imprumuturidelasocietatilebancaresaudelaalteinstitutiide
credit.
Emitereasilansareatitlurilordevaloaresepotfacedirectdecatreautoritatileadministratieipublicelocalesauprinintermediul
unoragentiiorialaltorinstitutiispecializate(contul161).
Consiliilelocale,judetenesiConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucuresti,dupacaz,potaprobacontractareadeimprumuturi
internesauexterne,petermenscurt(contul5196),mediusilung(contul162)saugarantareaacestora(contul163)pentru
realizareadeinvestitiipublicedeintereslocal,precumsipentrurefinantareadatorieipublicelocale.

3.Provizioane

3.1.Definitie
Provizionulesteodatoriecuexigibilitatesauvaloareincerta.
Provizioanelenupotdepasidinpunctdevederevaloricsumelecaresuntnecesarestingeriiobligatieicurenteladatabilantului.

3.2.Categoriideprovizioane
Institutiilepublicepotconstituiprovizioanepentruelementecumsunt:
litigiile,amenzilesipenalitatile,despagubirile,daunelesialtedatoriiincerte
cheltuielilelegatedeactivitateadeserviceinperioadadegarantiesialtecheltuieliprivindgarantiaacordataclientilor
alteprovizioane.
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 36/460
4/5/2017 www.Legex.ro


3.3.Conditiipentrurecunoastereaprovizioanelor
Unprovizionvafirecunoscutnumaiinmomentulincare:
oinstitutieareoobligatiecurentageneratadeunevenimentanterior
esteprobabilcaoiesirederesursesafienecesarapentruaonoraobligatiarespectivasi
poatefirealizataoestimarecredibilaavaloriiobligatiei.
Dacaacesteconditiinusuntindeplinite,nuvafirecunoscutunprovizion.

3.4.Contabilitateaprovizioanelor
Contabilitateaprovizioanelorsetinepefeluri,infunctiedenatura,scopulsauobiectulpentrucareaufostconstituite(contul
151).
Provizioanelenupotaveadreptscopcorectareavaloriiactivelor.
Valoarearecunoscutacaproviziontrebuiesaconstituieceamaibunaestimareladatabilantuluiacosturilornecesarestingerii
obligatieicurente.
Provizioaneletrebuierevizuiteladatafiecaruibilantanualsiajustatepentruareflectaceamaibunaestimarecurenta.Incazul
incarepentrustingereauneiobligatiinumaiesteprobabilaoiesirederesursesauiesireaderesurseaavutloc,provizionultrebuie
anulatprinreluarelavenituri.
Provizionulvafiutilizatnumaipentruscopulpentrucareafostinitialrecunoscut.

C.CAPITALURI

Capitalurileuneiinstitutiipublicecuprind:fondurile,rezultatulpatrimonial,rezultatulreportat,rezerveledinreevaluare.

1.Fonduri

Fondurileuneiinstitutiipubliceinclud:fondulbunurilorcarealcatuiescdomeniulpublicalstatului,fondulbunurilorcare
alcatuiescdomeniulprivatalstatului,fondulbunurilorcarealcatuiescdomeniulpublicalunitatiloradministrativteritoriale,fondul
bunurilorcarealcatuiescdomeniulprivatalunitatiloradministrativteritoriale,fondulactivelorfixenecorporale,fonduriinafara
bugetelorlocaleetc.

Fondulbunurilorcarealcatuiescdomeniulpublicalstatuluisialunitatiloradministrativteritorialedispozitiigenerale
Statulsiunitatileadministrativteritorialeexercitaposesia,folosintasidispozitiaasuprabunurilorcarealcatuiescdomeniul
public,inlimitelesiinconditiilelegii.
DomeniulpublicestealcatuitdinbunurileprevazuteinConstitutie,exemplificateinanexalaLegeanr.213/1998privind
proprietateapublicasiregimuljuridicalacesteiasidinoricealtebunuricare,potrivitlegiisauprinnaturalor,suntdeuzsaude
interespublicsisuntdobanditedestatsaudeunitatileadministrativteritorialeprinmodalitatileprevazutedelege.
DomeniulpublicalstatuluiestealcatuitdinbunurileprevazuteinConstitutie,exemplificateinanexalaLegeanr.213/1998
privindproprietateapublicasiregimuljuridicalacesteiaprecumsidinaltebunurideuzsaudeinterespublicnational,declarate
caatareprinlege(contul101).
DomeniulpublicaljudetelorestealcatuitdinbunurileexemplificateinanexalaLegeanr.213/1998privindproprietatea
publicasiregimuljuridicalacesteiasidinaltebunurideuzsaudeinterespublicjudetean,declaratecaatareprinhotararea
consiliuluijudetean,dacanusuntdeclarateprinlegebunurideuzsaudeinterespublicnational(contul103).
Domeniulpublicalcomunelor,aloraselorsialmunicipiilorestealcatuitdinbunurileprevazuteexemplificateinanexalaLegea
nr.213/1998privindproprietateapublicasiregimuljuridicalacesteiasidinaltebunurideuzsaudeinterespubliclocal,
declaratecaatareprinhotarareaconsiliuluilocal,dacanusuntdeclarateprinlegebunurideuzsaudeinterespublicnationalori
judetean(contul103).
Bunuriledindomeniulpublicsuntinalienabile,insesizabilesiimprescriptibile,dupacumurmeaza:
a)nupotfiinstrainateelepotfidatenumaiinadministrare,concesionaresauinchiriere,inconditiilelegii
b)nupotfisupuseexecutariisilitesiasupralornusepotconstituigarantiireale
c)nupotfidobanditedecatrealtepersoaneprinuzucapiunesauprinefectulposesieidebunacredintaasuprabunurilor
mobile.
Bunuriledindomeniulpublicpotfidate,dupacazinadministrarearegiilorautonomesiinstitutiilorpublice.

Domeniulprivatalstatuluisaualunitatiloradministrativteritorialeestealcatuitdinbunuriaflateinproprietatealorsicarenu
facpartedindomeniulpublic.Bunuriledindomeniulprivatalstatuluisiunitatiloradministrativteritorialesuntsupuseregimului
juridicdedreptcomun,dacalegeanudispunealtfel.
Inventarulbunurilordindomeniulpublicalstatuluiseintocmesteanual,deministere,decelelalteorganedespecialitateale
administratieipublicecentrale,precumsideautoritatilepublicecentralecareauinadministrareasemeneabunuridupadepunerea
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 37/460
4/5/2017 www.Legex.ro

situatieifinanciareanuale.
CentralizareainventaruluimentionatserealizeazadecatreMinisterulFinantelorPublicesisesupuneanualspreaprobare
Guvernului.

Trecereabunurilordintrundomeniuinaltul

Trecereabunurilordindomeniulprivatalstatuluisaualunitatiloradministrativteritorialeindomeniulpublicalacestora,se
facedupacazprinhotarareaGuvernului,aconsiliuluijudetean,respectivaConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucurestioria
consiliuluilocal.
Trecereaindomeniulpublicaunorbunuridinpatrimoniulsocietatilorcomerciale,lacarestatulsauounitateadministrativ
teritorialaesteactionar,sepoatefacenumaicuplatasicuacorduladunariigeneraleaactionarilorsocietatiicomercialerespective.
Inlipsaacorduluimentionat,bunurilesocietatiicomercialerespectivepotfitrecuteindomeniulpublicnumaiprinprocedura
exproprieriipentrucauzadeutilitatepublicasidupaojustasiprealabiladespagubire.
Trecereaunuibundindomeniulpublicalstatuluiindomeniulpublicaluneiunitatiadministrativteritorialesefacelacererea
consiliuluijudetean,respectivaConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucurestisauaconsiliuluilocal,dupacaz,prinhotararea
Guvernului.
Trecereaunuibundindomeniulpublicaluneiunitatiadministrativteritorialeindomeniulpublicalstatuluiseface,lacererea
Guvernului,prinhotarareaconsiliuluijudetean,respectivaConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucurestisauaconsiliuluilocal.
Dreptuldeproprietatepublicainceteaza,dacabunulapieritoriafosttrecutindomeniulprivat.
Trecereadindomeniulpublicindomeniulprivatseface,dupacaz,prinhotarareaGuvernului,aconsiliuluijudetean,respectiv
aConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucurestisauaconsiliuluilocal,dacaprinConstitutiesauprinlegenusedispunealtfel.

2.Rezultatulpatrimonialsirezultatulreportat

2.1.Rezultatulpatrimonial
Rezultatulpatrimonialsestabilestelasfarsitulperioadei(lunar,saucelmultlaintocmireasituatiilorfinanciare)prininchiderea
conturilordeveniturisifinantarisiaconturilordecheltuieli(contul121).
Lainceputulexercitiului,soldulcontuluiderezultatpatrimonialdelasfarsitulanuluisetransferaasuprarezultatuluireportat.

2.2.Rezultatulreportat
Rezultatulreportatexprimarezultatulpatrimonialalexercitiilorfinanciareanterioare(contul117).

3.Rezervedinreevaluare

Activelefixepotfisupusereevaluariicareseefectueazapotrivitreglementarilorlegale,cazincaresuntprezentateinbilantla
valoareareevaluatasinulacostulloristoric.Reevaluareaacestoraseface,cuexceptiileprevazutedereglementarilelegale,la
valoareajusta.Valoareajustasedeterminapebazaunorevaluariefectuatedeevaluatoriautorizatisaudecomisiitehnice
constituite,inconditiilelegii.
Incazulincare,ulteriorrecunoasteriiinitialecaactiv,valoareaunuiactivfixestedeterminatapebazareevaluariiactivului
respectiv,valoarearezultatadinreevaluarevafiatribuitaactivului,inloculcostuluideachizitiesaucostuluideproductie,dupa
caz.Inastfeldecazuri,regulileprivindamortizareaseaplicaactivuluiavandinvederevaloareaacestuia,determinatainurma
reevaluarii.
Reevaluariletrebuiefacutecusuficientaregularitate,astfelincatvaloareacontabilasanudiferesubstantialdeceacarearfi
determinatafolosindvaloareajustaladatabilantului.
Dacarezultatulreevaluariiesteocrestereavaloriicontabilenete,aceastasetrateazaastfel:
caocresterearezerveidinreevaluare,dincadrulcapitalurilorproprii,dacanuaexistatodescrestereanterioara,recunoscuta
caocheltuialaaferentaaceluiactiv(contul105)
caunvenitcaresacompensezecheltuialacudescresterearecunoscutaanteriorlaacelactiv.
Dacarezultatulreevaluariiesteodescrestereavaloriicontabilenete,aceastasetrateazaastfel:
caoscaderearezerveidinreevaluare,dincadrulcapitalurilorproprii,cuvaloareaminimadintrevaloareaaceleirezervesi
valoareadescresteriieventualadiferentaramasaneacoperitadinrezerveledinreevaluareexistenteseinregistreazacaocheltuiala
(contul105).
caocheltuialacuintreagavaloareadescresterii,dacainrezervadinreevaluarenuesteinregistrataosumaaferentaacelui
activ.

4.Fonduricudestinatiespeciala

http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 38/460
4/5/2017 www.Legex.ro

FondulderulmentSeconstituiedinexcedentulanualalbugetuluilocal.Disponibilitatileacestuifondpotfiutilizate
temporar,pentruacoperireagolurilordecasaprovenitedindecalajeintreveniturilesicheltuielileanuluicurent,precumsipentru
acoperireadefinitivaaeventualuluideficitbugetarrezultatlafineleexercitiuluibugetar.Fondulderulmentpoatefiutilizatsi
pentrufinantareaunorinvestitiidincompetentaautoritatiloradministratieipublicelocalesaupentrudezvoltareaserviciilorpublice
localeininteresulcomunitatii(contul131).
FondulderezervaalbugetuluiasigurarilorsocialedestatSeconstituieanualdintrocotadepanala3%dinveniturile
bugetuluiasigurarilorsocialedestat(contul132).
Fondulderezervaseutilizeazapentruacoperireaprestatiilordeasigurarisocialeinsituatiitemeinicmotivatesauaaltor
cheltuielialesistemuluipublic,aprobateprinlegeabugetuluiasigurarilorsocialedestat.Fondulderezervasereporteazainanul
urmatorsisecompleteazapotrivitlegii.
Eventualuldeficitcurentalbugetuluiasigurarilorsocialedestatseacoperadindisponibilitatilebugetuluiasigurarilorsocialede
statdinaniiprecedentisi,incontinuare,dinfondulderezerva.
FondulderezervapentrusanatateSeconstituieinbazaprevederilorlegaleincotade1%dinsumeleconstituitelanivelul
CaseiNationaledeAsigurarideSanatate.Bugetulfonduluiseaprobacaanexalalegeabugetuluidestat.Utilizareafonduluise
stabilesteprinlegibugetareanuale.Fondulderezervaramasneutilizatlafineleanuluisereporteazainanulurmatorcuaceeasi
destinatie(contul133).
SumereprezentandamortizareaactivelorfixedetinutedeserviciilepublicedeintereslocalServiciilepublicedeintereslocal
caredesfasoaraactivitatidenaturaeconomicaauobligatiacalcularii,inregistrariisirecuperariiuzuriifizicesimoraleaactivelorfixe
aferenteacestoractivitati,printarifsaupretpotrivitlegii.Acestesumeseutilizeazapentrurealizareadeinvestitiiindomeniul
respectivsiseevidentiazadistinctinprogramuldeinvestitii,casursedefinantare(contul134).
FondulderiscSeconstituiedistinctpentrugarantiilocalelaimprumuturiinternesi,respectiv,pentrugarantiilaimprumuturi
externe,pentruacoperireariscurilorfinanciarecaredecurgdingarantareadecatreautoritatileadministratieipublicelocalea
imprumuturilorcontractatedeagentiieconomicisiserviciilepublicedesubordonarelocala.Fondulderiscseconstituiedin:
sumeleincasatesubformadecomisioanedelabeneficiariiimprumuturilorgarantate,dobanzileacordatedeunitatiletrezoreriei
statuluiladisponibilitatilefondului,dobanzisipenalitatideintarzierepentruneplataintermendecatrebeneficiariiimprumuturilor
siincompletaredelabugetullocal(contul135).
SumeaferentedepozitelorspecialeconstituitepentruconstructiidelocuinteSepastreazaintruncontdistinct,deschispe
seamaunitatiloradministrativteritoriale,launitatiletrezorerieistatului(contul136).
TaxespecialePentrufunctionareaunorserviciipublicelocale,createininteresulpersoanelorfizicesijuridice,consiliilelocale,
judetenesiConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucuresti,dupacaz,aprobataxespeciale(contul137).
Cuantumultaxelorspecialesestabilesteanual,iarveniturileobtinutedinacesteaseutilizeazaintegralpentruacoperirea
cheltuielilorefectuatepentruinfiintareaserviciilorpublicelocale,precumsipentrufinantareacheltuielilordeintretineresi
functionarealeacestorservicii.
Taxelespecialeseincaseazaintruncontdistinct,deschisinafarabugetuluilocal,fiindutilizateinscopurilepentrucareaufost
infiintate.
FonduldedezvoltareaspitaluluiSpitalelesuntautorizatesaconstituieFonduldedezvoltarecaresafieutilizatpentru
procurareadeechipamentesiaparaturamedicalasidelaborator,necesaradesfasurariiactivitatiispitalului.
Acestfondseconstituiedin:cotapartedinamortizareacalculatalunarsicuprinsainbugetuldeveniturisicheltuieli,sume
rezultatedinvalorificareabunurilordisponibile,precumsidincelecasatecurespectareadispozitiilorlegaleinvigoare,sponsorizari
cudestinatia"dezvoltare",ocotade20%dinexcedentulbugetuluideveniturisicheltuieliinregistratlafineleexercitiuluibugetar.

CAPITOLUL4
PREVEDERIREFERITOARELAELEMENTELEDINCONTULDEREZULTATPATRIMONIAL

PREVEDERIGENERALE
Veniturilesicheltuielilecareaparaltfeldecatincursulactivitatilorcurentealeinstitutieipublicetrebuieprezentatelavenituri
extraordinaresicheltuieliextraordinare.
Acestearezultadindesfasurareaunortranzactiisauevenimentecesuntclardiferitedeactivitatilecurentealeinstitutieisicare,
prinurmare,nuseasteaptasaserepeteintrunmodfrecventsauregulat.
Prinactivitaticurenteseintelegactivitatiledesfasuratedeoinstitutiepublica,pentrurealizareaobiectuluisaudeactivitate,
stabilitconformregulamentelordeorganizaresifunctionare.
Pentruastabilidacaunevenimentsauotranzactiesedelimiteazaclardeactivitatilecurentealeentitatii,seareinvedere,mai
degraba,naturaelementuluisautranzactieiaferenteactivitatiidesfasurateinmodcurentdeinstitutie,decatfrecventacucarese
asteaptacaacesteevenimentesaaibaloc.

1.Cheltuieli

1.1.Definitie
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 39/460
4/5/2017 www.Legex.ro

Potrivitcontabilitatiideangajamente,cheltuielilereflectacostulbunurilorsiserviciilorutilizateinvederearealizariiserviciilor
publicesauveniturilor,dupacaz,precumsisubventii,transferuri,asistentasocialaacordate,aferenteuneiperioadedetimp.

1.2.Momentulrecunoasteriicheltuielilor
Cheltuieliledepersonal:salariiinbanisiinnatura,prime,al13leasalariu,contributiileaferenteacestora,serecunoscin
perioadaincaremuncaafostprestata.
Drepturilecuvenitesineachitateaferenteexercitiuluibugetar,suntinclusedeasemeneaincosturiledepersonalale
exercitiului.
Cheltuielilecustocurileserecunoscatuncicandacesteaaufostconsumate,cuexceptiamaterialelordenaturaobiectelorde
inventarcareseinregistreazalascoatereadinfolosintaaacestora.
Costurilecubunurileincludconsumulstocurilorachizitionatesiplatiteinexercitiilebugetareanterioaresiconsumatein
exercitiulbugetarcurent.
Consumulpropriutrebuiesafieinregistratinmomentulcandarelocproductiadestinatapentruacestscop.
Cheltuielilecuserviciileserecunoscinperioadacandserviciileaufostprestatesilucrarileexecutate,indiferentdemomentul
candafostefectuataplataacestora.
Cheltuielilecudobanzileserecunoscdreptcosturiinperioadacandsuntdatorateconformcontractuluideimprumutsinu
atuncicandsuntplatite.
Cheltuieliledecapitalserecunosclunar,subformaamortizariicareseinregistreazainmodsistematic,peparcursuldurateide
viatautileaactivuluifix.
Valoarearamasaneamortizataaactivelorfixescoasedinfunctiuneinaintedeexpirareadurateinormaledefunctionarea
acestora,serecunoastedreptcostalperioadeicandacestevenimentaavutloc.
Cheltuielileefectuatecuactivelefixeincursnureprezintauncostalperioadei.Costulacestoravafirecunoscutdupa
finalizareasipunereainfunctiuneaactivelorfixesicalcululamortizarii.
Transferurileintreunitatialeadministratieipublice,curentesidecapital,serecunosccasicosturilabeneficiariifinaliai
fondurilor.
Altetransferuri,internesiinstrainatate,serecunosccasicosturilainstitutiacaretransferafondurile.

1.3.Continutulgrupelordecheltuieli
Contabilitateacheltuielilorsetinepegrupedecheltuieli,dupanaturasidestinatialor.
Principalelegrupedecheltuielisunt:cheltuieliprivindstocurile,cheltuieliculucrarilesiserviciileexecutatedeterti,cheltuieli
cualteserviciiexecutatedeterti,cheltuielicualteimpozite,taxesivarsaminteasimilate,cheltuielicupersonalul,altecheltuieli
operationale,cheltuielifinanciare,altecheltuielifinantatedinbuget,cheltuielidecapital,amortizarisiprovizioane,cheltuieli
extraordinare.

1.3.1.Cheltuieliprivindstocurile
Cheltuielileprivindstocurileincludurmatoarele:
materiiprime,materialeconsumabile,materialedenaturaobiectelordeinventar,materialenestocate,animalesipasari,
marfuri,ambalaje,altestocuri(conturile601,602,603,604,605,606,607,608,609)

1.3.2.Cheltuieliculucrarilesiserviciileexecutatedeterti
Cheltuielileculucrarilesiserviciileexecutatedetertiinclud:
energiesiapa(contul610)
intretineresireparatii(contul611)
chirii(contul612)
primedeasigurare(contul613)
deplasari,detasari,transferari(contul614).

1.3.3.Cheltuielicualteserviciiexecutatedeterti
Cheltuielilecualteserviciiexecutatedetertiinclud:
comisioanesionorarii(contul622)
protocol,reclamasipublicitate(contul623)
transportuldebunurisipersonal(contul624)
serviciipostalesitaxedetelecomunicatii(contul626)
serviciibancaresiasimilate(contul627)
alteserviciiexecutatedeterti(contul628)
altecheltuieliautorizateprindispozitiilegale(contul629).

1.3.4.Cheltuielicualteimpozite,taxesivarsaminteasimilate
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 40/460
4/5/2017 www.Legex.ro

Aceastagrupaincludecheltuielilecualteimpozite,taxesivarsaminteasimilatecetrebuieplatitedecatreinstitutiilepublice,
conformlegii(contul635).

1.3.5.Cheltuielicupersonalul
Cheltuielilecupersonalulinclud:
salariilepersonalului(contul641)
drepturisalarialeinnatura(contul642)
asigurarisociale:contributiileangajatorilorpentruasigurarisociale,asiguraridesomaj,asigurarisocialedesanatate,
accidentedemuncasiboliprofesionale,altecheltuieliprivindasigurarilesiprotectiasociala(contul645)
indemnizatiidedelegare,detasare(contul646).

1.3.6.Altecheltuielioperationale
Altecheltuielioperationaleinclud:
pierderidincreantesidebitoridiversi(contul654)
altecheltuielioperationale(contul658).

1.3.7.Cheltuielifinanciare
Cheltuielilefinanciareinclud:
pierderidincreanteimobilizate(contul663)
cheltuieliprivindinvestitiilefinanciarecedate(contul664)
diferentedecursvalutar(contul665)
dobanzi(contul666)
sumedetransferatbugetuluidestatreprezentandcastiguridinschimbvalutarincadrulprogramelorPHARE,SAPARD,ISPA
(contul667)
dobanzidetransferatComunitatiiEuropenesaudealocatincadrulprogramelor:PHARE,SAPARD,ISPA(contul668)
altepierdericheltuielineeligibile:PHARE,SAPARD,ISPA(contul669).

1.3.8.Altecheltuielifinantatedinbuget
Altecheltuielifinantatedinbugetinclud:
subventii(contul670)
transferuricurenteintreunitatialeadministratieipublice(contul671)
transferuridecapitalintreunitatialeadministratieipublice(contul672)
transferuriinterne(contul673)
transferuriinstrainatate(contul674)
asigurarisociale(contul676)
ajutoaresociale(contul677)
altecheltuieli(contul679).

1.3.9.Cheltuielidecapital,amortizari,provizioanesiajustari
Cheltuieliledecapitalinclud:
cheltuielioperationaleprivindamortizarile,provizioanelesiajustarilepentrudepreciere(contul681)
cheltuielicuactivefixeneamortizabile(contul682)
cheltuielifinanciareprivindamortizarile,provizioanelesiajustarilepentrupierdereadevaloare(contul686)
cheltuieliprivindrezervadestatsidemobilizare(contul689).

1.3.10.Cheltuieliextraordinare
Cheltuielileextraordinareinclud:
pierderidincalamitati(contul690)
cheltuieliextraordinaredinoperatiunicuactivefixe(contul691).

1.4.Structuraconturilordecheltuieli
Incadrulinstitutiilorpublice,contabilitateacheltuielilorsetineinconturidistincte,dupanaturasidestinatie.Conturilede
cheltuielisedezvoltainanaliticpestructuraclasificatieibugetare.Structuracontuluicontabilvafiurmatoarea:
1.simbolulcontuluidinplanuldeconturi
2.capitolul
3.sursadefinantareacheltuielii,respectiv:
bugetuldestat
bugetelelocale
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 41/460
4/5/2017 www.Legex.ro

bugetulasigurarilorsocialedestat
bugetulasigurarilorpentrusomaj
bugetulFonduluinationalunicdeasigurarisocialedesanatate
bugetulfondurilorexternenerambursabile
bugetulinstitutiilorpublicesiactivitatilorfinantateintegralsaupartialdinvenituriproprii
cheltuielievidentiateinafarabugetelorlocale.
4.subcapitolul
5.titlul
6.articolul
7.alineatul
8.subalineatul(paragraful).

1.5.Alteprevederi
Conturiledecheltuieliseinchidlasfarsitulperioadei(lunarsaucelmaitarziulaintocmireasituatiilorfinanciare)invederea
stabiliriirezultatuluipatrimonial.
Insituatiaincareaparoperatiunicetrebuieinregistrateincreditulconturilordecheltuieli,acesteapotfiinregistratesiin
debitulconturilor,inrosu.
ReflectareaunitaraacheltuielilorefectuatedeinstitutiilepublicepearticolelesialineateleprevazuteinClasificatiaeconomica,
seasiguracuajutorul"Indrumarului"elaboratdecatreordonatoriiprincipalidecredite,cuavizulMinisteruluiFinantelorPublice.
Tabeluldeconcordantaintreconturiledecheltuielisicodurileaferentedinclasificatiaeconomicaesteprezentatinanexanr.
12laprezentelenorme.

2.VeniturisiFinantari

2.1.Definitie
Potrivitcontabilitatiideangajamente,veniturilereprezintaimpozite,taxe,contributiisialtesumedeincasatpotrivitlegii,
precumsipretulbunurilorvandutesiserviciilorprestate,dupacaz,aferenteuneiperioadedetimp.

2.2.Momentulrecunoasteriiveniturilor
Veniturileseinregistreazaincontabilitateainstitutiilorpublice,pebazadocumentelorcareatestacreareadreptuluidecreanta
(declaratiafiscalasaudeciziaemisadeorganulfiscal),avizedeexpeditie,facturi,altedocumentelegalintocmitesauinmomentul
incasariiefectiveaacestora,insituatiaincarenuexistadocumenteanterioareincasariipentruinregistrareacreantei.
Incontabilitate,venituriledinactivitatieconomiceseinregistreazainmomentulpredariibunurilorcatrecumparatori,allivrarii
lorpebazafacturiisauinalteconditiiprevazuteincontract,alfacturariilucrarilorexecutatesiserviciilorprestate,momentcare
atestatransferuldeproprietatecatreclienti.
Veniturilepropriialeinstitutiilorpubliceprovindinchirii,organizareademanifestariculturalesisportive,concursuriartistice,
publicatii,prestatiieditoriale,studii,proiecte,valorificarideprodusedinactivitatipropriisauanexe,prestarideserviciisialtele
asemenea.
Venituriledindiferentedecursvalutartrebuierecunoscuteinperioadaincareaparcuocaziadecontariisauaraportariiin
situatiilefinanciareaelementelormonetare,creantelorsidatoriilor,lacursuridiferitefatadecelelacareaufostinregistrateinitial
peparcursulperioadeisaufatadecelecareaufostraportateinsituatiilefinanciareanterioare.
Venituriledindobanziseinregistreazapemasuragenerariiveniturilorrespective.

2.3.Continutulgrupelordevenituri
Contabilitateaveniturilorsetinepegrupedevenituri,dupanaturasisursalor.
Principalelegrupedeveniturisunt:venituridinactivitatieconomice,alteveniturioperationale,venituridinproductiadeactive
fixe,veniturifiscale,venituridincontributiideasigurari,veniturinefiscale,veniturifinanciare,finantari,subventii,transferuri,
alocatiibugetarecudestinatiespeciala,fonduricudestinatiespeciala,venituridinprovizioane,venituriextraordinare.

2.3.1.Venituridinactivitatieconomice
Venituriledinactivitatieconomice,includ:
venituridinvanzareaproduselorfinite(contul701)
venituridinvanzareasemifabricatelor(contul702)
venituridinvanzareaproduselorreziduale(contul703)
venituridinlucrariexecutatesiserviciiprestate(contul704)
venituridinstudiisicercetari(contul705)
venituridinchirii(contul706)
venituridinvanzareamarfurilor(contul707)
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 42/460
4/5/2017 www.Legex.ro

venituridinactivitatidiverse(contul708)
variatiastocurilor(contul709).

2.3.2.Venituridinalteactivitatioperationale
Venituriledinalteactivitatioperationaleinclud:
Venituridincreantereactivatesidebitoridiversi(contul714)
Alteveniturioperationale(contul719).

2.3.3.Venituridinproductiadeactivefixe
Venituriledinproductiadeactivefixeinclud:
venituridinproductiadeactivefixenecorporale(contul721)
venituridinproductiadeactivefixecorporale(contul722).

2.3.4.Veniturifiscale
Aceastagrupaincludeveniturilefiscalealebugetuluigeneralconsolidat,recunoscutelamomentulconstatarii,inregistratepe
bazadeclaratiilorfiscalesiadeciziiloremisedeorganulfiscal.Sedezvoltainanaliticpestructuraclasificatieibugetare.
Grupa"Veniturifiscale"include:
Impozitpevenit,profitsicastiguridincapitaldelapersoanejuridice(contul730)
Impozitpevenit,profitsicastiguridincapitaldelapersoanefizice(contul731)
Alteimpozitepevenit,profitsicastiguridincapital(contul732)
Impozitpesalarii(contul733)
Impozitesitaxepeproprietate(contul734)
Impozitesitaxepebunurisiservicii(contul735)
Impozitpecomertulexteriorsitranzactiileinternationale(contul736)
Alteimpozitesitaxefiscale(contul739).

2.3.5.Venituridincontributiideasigurari
Aceastagrupacontineveniturilebugetuluiasigurarilorsocialedestat,veniturilebugetuluiasigurarilorpentrusomaj,veniturile
Fonduluinationalunicdeasigurarisocialedesanataterecunoscutelamomentulconstatarii,inregistratepebazadeclaratiilor
fiscalesiadeciziiloremisedeorganulfiscal.Sedezvoltainanaliticpestructuraclasificatieibugetare.
Grupa"Venituridincontributiideasigurari"include:
Venituridincontributiileangajatorilor:contributiilepentruasigurarisociale,contributiilepentruasiguraridesomaj,
contributiilepentruasigurarisocialedesanatate,contributiilepentruaccidentedemuncasiboliprofesionalesialtecontributii
pentruasigurarisociale(contul745)
Venituridincontributiileasiguratilor:contributiilepentruasigurarisociale,contributiilepentruasiguraridesomaj,
contributiilepentruasigurarisocialedesanatatesialtecontributiialealtorpersoanepentruasigurarisociale(contul746).

2.3.6.Veniturinefiscale
Aceastagrupaincludeveniturialebugetuluigeneralconsolidat,alteledecatcelementionatelagrupele:"Veniturifiscale"si
"Venituridincontributiideasigurari".Deregula,acesteveniturisuntrecunoscutelamomentulincasarii,neexistandobligatiadea
intocmideclaratiiconformlegii.
Sedezvoltainanaliticpestructuraclasificatieibugetare.
Grupa"Veniturinefiscale"include:
Venituridinproprietate(contul750)
Venituridinvanzaridebunurisiservicii(contul751)

2.3.7.Veniturifinanciare
Grupa"Veniturifinanciare"include:
Venituridincreanteimobilizate(contul763)
Venituridininvestitiifinanciarecedate(contul764)
Venituridindiferentedecursvalutar(contul765)
Venituridindobanzi(contul766)
SumedeprimitdelabugetuldestatpentruacoperireapierderiidinschimbvalutarPHARE,SAPARD,ISPA(contul767)
Alteveniturifinanciare(contul768)
Sumedeprimitdelabugetuldestatpentruacoperireaaltorpierderi(cheltuielineeligibile)PHARE,SAPARD,ISPA(contul
769).

2.3.8.Finantari,subventii,transferuri,alocatiibugetarecudestinatiespeciala,fonduricudestinatiespeciala
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 43/460
4/5/2017 www.Legex.ro

Potrivitprevederilorlegislatieiinvigoareprivindfinantelepublice,finantareainstitutiilorpublicesiserviciilorpubliceseasigura
astfel:
integraldinbugetuldestat,bugetelelocale,bugetulasigurarilorsocialedestat,bugetelefondurilorspeciale,dupacaz
dinvenituripropriisisubventiiacordatedelabugetuldestat,bugetelelocale,bugetulasigurarilorsocialedestat,bugetele
fondurilorspeciale,dupacaz
integraldinvenituriproprii.
PotrivitprevederilorLegiicontabilitatii,contabilitateainstitutiilorpubliceasigurainregistrareaplatilordecasasiacheltuielilor
efective,pesubdiviziunileclasificatieibugetare,potrivitbugetuluiaprobat.
Platileefectuatedincontuldefinantarebugetaradecatreinstitutiilefinantateintegraldelabugetsaudincontuldedisponibil
pentrubunuriaprovizionate,lucrariexecutatesiserviciiprestate,reprezintaplatidecasa.Inaceastacategorieseincludsiplatile
efectuateprincasierie,inconformitatecureglementarilelegaleinvigoare.
Institutiilepublicepotaveasialtesursedefinantare,respectiv:fonduriexternenerambursabile,subventii,alocatiibugetarecu
destinatiespecialaetc.,dupacaz.
Aceastagrupainclude:
Finantareadelabuget(contul770)
Finantareainbazaunoractenormativespeciale(contul771)
Venituridinsubventii(contul772)
Venituridinalocatiibugetarecudestinatiespeciala(contul773)
Finantareadinfonduriexternenerambursabile(contul774)
Fonduricudestinatiespeciala(contul776)
Venituridincofinantareadelabugetaferentaprogramelor/proiectelorfinantatedinfonduriexternenerambursabile(contul
778).
Venituridinbunurisiserviciiprimitecutitlugratuit(contul779).

2.3.9.Venituridinprovizioanesiajustaripentrudeprecieresaupierderedevaloare
Venituriledinreluareaprovizioanelorsiajustarilorpentrudeprecieresaupierderedevaloareseevidentiazadistinctinfunctiede
naturaacestora.Diminuareasauanulareaprovizioanelorsiajustarilorconstituiteseefectueazaprininregistrarealavenituriincazul
incarenusemaijustificamentinereaacestora.
Grupa"Venituridinprovizioanesiajustaripentrudeprecieresaupierderedevaloare"include:
Venituridinprovizioanesiajustaripentrudepreciereprivindactivitateaoperationala(contul781)
Veniturifinanciaredinajustaripentrupierdereadevaloare(contul786).

2.3.10.Veniturileextraordinare
Grupa"Venituriextraordinare"include:
Venituridindespagubiridinasigurari(contul790)
Venituridinvalorificareaunorbunuri(contul791).

2.4.Structuraconturilordevenituri
Incadrulinstitutiilorpublice,contabilitateaveniturilorsetineinconturidistincte,dupanaturasisursa.Conturiledeveniturise
dezvoltainanaliticpestructuraclasificatieibugetare.
Structuracontuluicontabilvafiurmatoarea:
1.simbolulcontuluidinplanuldeconturi
2.bugetulcaruiaiiapartinevenitul:
bugetuldestat
bugetelelocale
bugetulasigurarilorsocialedestat
bugetulasigurarilorpentrusomaj
bugetulFonduluinationalunicdeasigurarisocialedesanatate
bugetulfondurilorexternenerambursabile
bugetulinstitutiilorpublicesiactivitatilorfinantateintegralsaupartialdinvenituriproprii
veniturievidentiateinafarabugetelorlocale.
3.capitolul
4.subcapitolul
5.paragraful.

2.5.Alteprevederi
Conturiledevenituriseinchidlasfarsitulperioadei(lunarsaucelmaitarziulaintocmireasituatiilorfinanciare)invederea
stabiliriirezultatuluipatrimonial.
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 44/460
4/5/2017 www.Legex.ro

Insituatiaincareaparoperatiunicetrebuieinregistrateindebitulconturilordevenituri,acesteapotfiinregistratesiincreditul
conturilordevenituri,inrosu.
Institutiilepublicemaipotfolosipentrudesfasurareaactivitatiilor,bunurimaterialesifonduribanestiprimitedelapersoane
juridicesifizicesubformadedonatiisisponsorizari.
Fondurilebanestiacordatedepersoanelejuridicesifizice,primitecadonatiisisponsorizarideinstitutiilepublicefinantate
integraldelabuget,sevarsadirectlabugetuldincaresefinanteazaacestea.Cuacestesumesemajoreazacreditelebugetareale
bugetuluiinstitutieipublicebeneficiaresicareurmeazasaseutilizezepotrivitlegii.
Cufondurileprimitedecatreinstitutiilepublicefinantateintegraldinvenituripropriisicelefinantatedinvenituripropriisi
subventiidelabuget,semajoreazabugeteledeveniturisicheltuielialeacestora.
Tabeleledeconcordantaintreconturiledeveniturisicoduriledinclasificatiabugetara,suntprezentateinanexelenr.1,2,3,
4,5,8,10,11laprezentelenormemetodologice.

Contabilitateaangajamentelorsiaelementelorextrabilantiere

Drepturilesiobligatiile,precumsiunelebunuricarenupotfiintegrateinactivelesipasiveleunitatiiseinregistreazain
contabilitateinconturiinafarabilantului,denumitesiconturideordinesievidenta.
Inaceastacategoriesecuprindangajamente(garantii)acordatesauprimiteinrelatiilecutertii,activefixeluatecuchirie,
valorimaterialeprimitespreprelucraresaureparare,inpastraresaucustodie,debitoriscosidinactiv,urmaritiincontinuare,chirii
sialtedatoriiasimilate,efectescontateneajunselascadenta,precumsialtevalori.

CAPITOLUL5
DISPOZITIIFINALE

Prevederileprezentelornormeseaplicaincepandcudatade1ianuarie2006decatretoateinstitutiilepublice,indiferentde
subordonaresidesursadefinantare.
Ladataintrariiinvigoareaprezentelornorme,seabroga:
1.Ordinulministruluifinantelorpublicenr.596/1970pentruaprobareaNormelormetodologiceprivindcontabilitateaunitatilor
bugetare
2.Ordinulministruluifinantelornr.60/1973pentruaprobareaNormelorprivindintocmireasiexecutareabugetului,a
planurilordeveniturisicheltuielidinmijloaceextrabugetaresidinaltefonduri,organizareaevidenteitehnicoperativesicontabile
lacomune
3.Ordinulministruluifinantelornr.324/1984pentruaprobareaPlanuluideconturipentruadministratii,circumscriptiisi
serviciifinanciaresiInstructiuniledeaplicareaacestuia,cumodificarilesicompletarileulterioare
4.Ordinulministruluifinantelornr.279/1987pentruaprobareaPlanuluideconturipentruadministratii,circumscriptiisi
serviciifinanciaresiInstructiuniledeaplicareaacestuia
5.Ordinulministruluifinantelornr.460/2000pentruaprobareaPrecizarilorprivindreflectareaincontabilitateaconsiliilorlocale
siinstitutiilorpublicedeintereslocalaunoroperatiuni
6.Ordinulministruluifinantelorpublicenr.706/2004pentruaprobareaNormelormetodologiceprivindinregistrareain
contabilitateaunitatiloradministrativteritorialeaunoroperatiunicedecurgdinaplicareaOrdonanteideurgentaaGuvernuluinr.
45/2003privindfinantelepublicelocale,aprobatacumodificarisicompletariprinLegeanr.108/2004
7.Ordinulministruluifinantelorpublicenr.520/2003pentruaprobareaNormelormetodologiceprivindorganizareasi
conducereacontabilitatiiveniturilorbugetare,cumodificarilesicompletarileulterioare
8.Ordinulministruluifinantelorpublicenr.650/2004pentruaprobareaNormelormetodologiceprivindmoduldereflectarein
contabilitateainstitutiilorpubliceaunoroperatiunicedecurgdinaplicareaprevederilorOrdonanteiGuvernuluinr.86/2003
privindunelereglementariindomeniulfinanciar,aprobatasimodificataprinLegeanr.609/2003
9.Ordinulministruluifinantelornr.1153/2004pentruaprobareaNormelormetodologiceprivindinregistrareaincontabilitatea
MinisteruluiFinantelorPubliceatitlurilordeparticiparedetinutedeRomanialaBancaEuropeanapentruReconstructiesi
DezvoltaresiBancapentruComertsiDezvoltareaMariiNegre
10.Ordinulministruluifinantelorpublicenr.1757/2004privindinregistrareaactiunilordetinutedestatulromanincalitatede
actionarunic,reprezentatdeMinisterulFinantelorPublicelaCompaniaNationala"LoteriaRomana"S.A.,CompaniaNationala
"ImprimeriaNationala"S.A.,precumsiaaltortitluriimobilizatedetinutedestatprinMinisterulFinantelorPublice
11.Ordinulministruluifinantelorpublicenr.870/2003privindaprobareaPrecizarilorprivindreflectareaincontabilitatea
operatiunilorprivindsumeleprimitesiutilizatedincontributiafinanciaranerambursabilaaComunitatiiEuropenesicofinantareade
labugetuldestatprivindprogramulSapard
12.Ordinulministruluifinantelorpublicenr.771/2004pentruaprobareaPrecizarilorprivindinregistrareaincontabilitatea
sumelorprimitesiutilizatedincontributiafinanciaranerambursabilaaComunitatiiEuropeneprinISPA,acofinantariidelabugetsi
aimprumuturilorprimitedelainstitutiifinanciareinternationalepentrumasuriledindomeniulmediului,transporturilorsiasistentei
tehnice
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 45/460
4/5/2017 www.Legex.ro

13.Ordinulministruluifinantelorpublicenr.925/2005pentruaprobareaPrecizarilorprivindinregistrareaincontabilitatea
sumelorprimitesiutilizatedincontributiafinanciaranerambursabilaaComunitatiiEuropeneincadrulprogramelorPharesia
cofinantariidelabugetuldestataferentaacestora.
14.Ordinulministruluifinantelorpublicenr.1461/2004pentruaprobareaNormelormetodologiceprivindorganizareasi
conducereacontabilitatiipatrimoniuluiinstitutiilorpublicesiPlanuldeconturipentruinstitutiilepublicesiinstructiuniledeaplicare
aacestuia.
15.Oricealtedispozitiicontrareprezentelornorme.

CAPITOLUL6
PLANULDECONTURIGENERALPENTRUINSTITUTIIPUBLICE

________________________________________________________________________________
CGCONTDENUMIRECONT
lrSINTETIC
augr.Isi
spgr.II
aa
________________________________________________________________________________
1CONTURIDECAPITALURI
10CAPITAL,REZERVE,FONDURI
100Fondulactivelorfixenecorporale
101Fondulbunurilorcarealcatuiescdomeniulpublicalstatului
102Fondulbunurilorcarealcatuiescdomeniulprivatalstatului
103Fondulbunurilorcarealcatuiescdomeniulpublicalunitatilor
administrativteritoriale
104Fondulbunurilorcarealcatuiescdomeniulprivatalunitatilor
administrativteritoriale
105Rezervedinreevaluare
1051Rezervedinreevaluareaterenurilorsiamenajarilorlaterenuri
1052Rezervedinreevaluareaconstructiilor
1053Rezervedinreevaluareainstalatiilortehnice,mijloacelorde
transport,animalelorsiplantatiilor
1054Rezervedinreevaluareamobilierului,aparaturiibirotice,
echipamentelordeprotectieavalorilorumanesimaterialesia
altoractivefixecorporale
1055Rezervedinreevaluareaaltoractivealestatului
106*Diferentedinreevaluaresidiferentedecursaferente
dobanzilorincasate(Sapard)
11REZULTATULREPORTAT
117Rezultatulreportat
117.01Rezultatulreportatinstitutiipublicefinantateintegraldin
buget(destat,local,asigurari,sanatate,somaj)
117.02Rezultatulreportatbugetullocal
117.03Rezultatulreportatbugetulasigurarilorsocialedestat
117.04Rezultatulreportatbugetulasigurarilorpentrusomaj
117.05RezultatulreportatbugetulFonduluinationalunicde
asigurarisocialedesanatate
117.08Rezultatulreportatbugetulfondurilorexternenerambursabile
117.09Rezultatulreportatbugetuldestat
117.10Rezultatulreportatinstitutiipublicesiactivitati
finantateintegralsaupartialdinvenituriproprii
12REZULTATULPATRIMONIAL
121Rezultatulpatrimonial
121.01Rezultatulpatrimonialinstitutiipublicefinantateintegral
dinbuget(destat,local,asigurarisociale,somaj,sanatate)
121.02Rezultatulpatrimonialbugetullocal
121.03Rezultatulpatrimonialbugetulasigurarilorsocialedestat
121.04Rezultatulpatrimonialbugetulasigurarilorpentrusomaj
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 46/460
4/5/2017 www.Legex.ro

121.05RezultatulpatrimonialbugetulFonduluinationalunicde
asigurarisocialedesanatate
121.08Rezultatulpatrimonialbugetulfondurilorexterne
nerambursabile
121.09Rezultatulpatrimonialbugetuldestat
121.10Rezultatulpatrimonialinstitutiipublicesiactivitati
finantateintegralsaupartialdinvenituriproprii
13FONDURICUDESTINATIESPECIALA
131Fondulderulment
132Fondulderezervaalbugetuluiasigurarilorsocialedestat
133Fondulderezervaconstituitconform
OrdonanteideurgentaaGuvernuluinr.150/2002
134Fonduldeamortizareaferentactivelorfixedetinutede
serviciilepublicedeintereslocal
135Fondulderisc
136Fonduldepozitelorspecialeconstituitepentruconstructiide
locuinte
137Taxespeciale
139Altefonduri
1391Fonddedezvoltareaspitalului
15PROVIZIOANE
151Provizioane
1511Provizioanepentrulitigii
1512Provizioanepentrugarantiiacordateclientilor
1518Alteprovizioane
16IMPRUMUTURISIDATORIIASIMILATE
petermenmediusilung
161Imprumuturidinemisiuneadeobligatiuni
1611Imprumuturidinemisiuneadeobligatiunicutermende
rascumparareinexercitiulcurent
1612Imprumuturidinemisiuneadeobligatiunicutermende
rascumparareinexercitiileviitoare
162Imprumuturiinternesiexternecontractatedeautoritatile
administratieipublicelocale
1621Imprumuturiinternesiexternecontractatedeautoritatile
administratieipublicelocalecutermenderambursarein
exercitiulcurent
1622Imprumuturiinternesiexternecontractatedeautoritatile
administratieipublicelocalecutermenderambursarein
exercitiileviitoare
163Imprumuturiinternesiexternegarantatedeautoritatile
administratieipublicelocale
1631Imprumuturiinternesiexternegarantatedeautoritatile
administratieipublicelocalecutermenderambursarein
exercitiulcurent
1632Imprumuturiinternesiexternegarantatedeautoritatile
administratieipublicelocalecutermenderambursarein
exercitiileviitoare
164Imprumuturiinternesiexternecontractatedestat
1641Imprumuturiinternesiexternecontractatedestatcutermende
rambursareinexercitiulcurent
1642Imprumuturiinternesiexternecontractatedestatcutermende
rambursareinexercitiileviitoare
165Imprumuturiinternesiexternegarantatedestat
1651Imprumuturiinternesiexternegarantatedestatcutermende
rambursareinexercitiulcurent
1652Imprumuturiinternesiexternegarantatedestatcutermende
rambursareinexercitiileviitoare
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx 47/460

S-ar putea să vă placă și