Sunteți pe pagina 1din 2

Inregistrat

la Consiliul Local :ARGETOAIA


Jud :DOLJ
Nr./
CONTRACT DE ARENDA
Nr. ........... / ..................

CAP. I. PARTILE CONTRACTANTE:


Intre ..................................................................... in calitate de proprietar de teren arabil, cu domiciliul
in ....................................., posesor al B.I./C.I. seria ........, nr ..................., eliberat de ......................, la data
de ......................., CNP ..................................... denumit in continuare arendator,
S.C. MARAGRO SEM S.R.L, cu sediul in loc. Craiova, cartierul Izorul Rece, nr. 45A, jud. Dolj,
inmatriculat la Oficiul Registrului Comerului sub nr J16/1961/25.10.2016, avnd cod fiscal 36673482, tel:
0251.471.020, 0745.574.423, reprezentata prin MARIA SOFIA in calitate de arendas, s-a incheiat prezentul
contract de arenda

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI


Proprietarul (arendatorul) pune la dispozitia arendasului suprafata totala de ............. HA teren arabil, aflat in
extravilanul agricol al comunei Argetoaia in tarlalele si
parcelele ........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................, din titlurile de proprietate anexate cu
nr .................................. unde titularii de drept sunt .......................................................
........................................................................... in punctele denumite.
. Incepand cu data incheierii prezentului contract arendatorul preda, iar arendasul primeste suprafata
totala de ............. HA teren. In cazul in care pe baza unor masuratori topografice cadastrale facute pe cheltuiala
arendasului, se considera diferente ale suprafetei supuse arendarii, partile vor aduce corecturi necesare prin act
aditional la prezentul contract. Predarea unei suprafete mai mici decat cea mentionata in contract ofera arendasului
optiunea de a rezilia contractul sau de a reduce proportional arenda.
CAP. III. DREPTURI ARENDAS
3.1. Acces neingradit la suprafata;
3.2. Sa exploateze in conditii tehnice adecvate terenul;
3.3. Sa comaseze terenul in conditiile legilor existente sau ulterior aparute;
3.4. Sa faca investitii pe suprafata arendata, caz in care durata arendei se prelungeste in aceleasi conditii peste
perioada din contract pana la recuperarea investitiei
3.5. Drept de preemtiune asupra cumpararii pamantului.
3.6. Beneficiaza de drept de retentie asupra terenului pana la plata efectiva si integral a oricarei creante detinute
impotriva arendatorului.
CAP. IV. OBLIGATII ARENDAS
4.1. Sa plateasca arenda cuvenita in conditiile prezentului contract;
4.2. Sa nu degradeze potentialul agricol al terenului arendat sub nivelul la care a fost luat;
4.3. Sa nu schimbe categoria de folosinta a terenului arendat decat cu aprobarea proprietarului.
4.4. Sa suporte taxele de redactare si inregistrare a contractului;
4.5. Sa comunice arendatorului si sa solicite acestuia sa intervina in cazurile in care este tulburat de terti in
exploatarea terenului arendat. Daca arendatorul nu intervine si tulburarea afecteaza exploatarea normala a
terenului, arendasul este exonerat de obligatia de plata a arendei aferenta perioadei in care persista efectele
tulburarii;
CAP. V. DREPTURI ARENDATOR
5.1. Sa primeasca la termenele stabilite plata arendei;
5.2. Sa primeasca la sfarsitul contractului terenul la acelasi potential agricol;
5.3. Sa poata verifica starea de exploatare a terenului pe perioada arendata .
CAP. VI. OBLIGATII ARENDATOR
6.1. Sa puna la dispozitia arendasului suprafata de ...... HA teren arabil incepand cu data de ..........
6.2. Sa respecte perioada de arendare si dreptul exclusiv de exploatare a arendasului pe aceasta perioada;
6.3. Sa nu instraineze terenul arabil pe perioada contractului si sa respecte dreptul de preemtiune al arendasului
prin incunostiintarea in scris a acestuia despre intentia de a instraina terenul arendat si pretul instrainarii, lasandu-i
acestuia timp de 30 zile pentru ca acesta sa-si exprime optiunea privind achizitionarea terenului la pretul propus.
Arendatorul nu poate vinde terenul catre o alta persoana la un pret mai mic decat cel propus arendasului, in caz
contrar arendasul fiind indreptatit sa solicite anularea vanzarii, cu daune interese egale cu triplul valorii echivalente
in lei a arendei pentru perioada ramasa pana la incetarea contractului prin ajungerea la termen, calculate prin
raportare la cel mai mare pret obtinut de arendas la produsele cultivate in perioadele trecute pe acel teren;
CAP. VII. MODALITATI DE PLATA
7.1.Nivelul arendei pentru terenul agricol este de 500kg/ha grau in natura sau in bani la pretul pietei din momentul
recoltarii, indexabil cu indicele inflatiei, din care se va retine impozitul datorat pe venitul din arenda si a contributiei
asigurarilor sociale de sanatate. Contravaloarea pentru celelalte terenuri agricole, altele decat arabil (pasuni,
fanete, etc), o sa se acorde din momentul in care arendasul isi dezvolta sector zootehnic. In caz de calamitate
naturala (inundatii, incedii, etc.) arenda va fi diminuata proportional cu suprafata calamitata.
7.2. In situatia achitarii arendei in bani, aceasta poate fi: numerar, mandate postal, cont bancar personal, altele.
7.3.Plata se face intr-o singura transa: - 100% din valoarea arendei dupa recoltare, in toamna anului agricol;
CAP. VIII. ALTE CLAUZE
8.1. Contractul se incheie pe o perioada de 10 ani, incepand cu data de .........................
8.2. Contractul de arendare se reinnoieste de drept, pentru aceeasi durata, daca niciuna dintre parti nu a comunicat
contractantului, in scris, refuzul cu cel putin 6 luni inainte de expirarea termenului iar in cazul terenurilor cu
destinatie agricola, cu cel putin un an in conf cu art 1848 din Legea 287/2009 priv. Codul Civil.
8.3. De asemenea in situatia in care arendasul efectueaza o investitie pe terenul arendat, contractul se prelungeste
fara acordul proprietarului cu perioada de recuperare si amortizare a investitiei efectuate pe terenul arendat.
8.4. Toate subventiile acordate pe perioada contractului atat pentru productie, mijloace fixe si de orice alta natura
revin in drept arendasului, in conformitate cu Legea nr. 287/2009 priv. Codul Civil.
8.5. In functie de productia agricola anuala, arendasul poate dispune acordarea unui surplus de arenda;
CAP. IX. CALAMNITATI
9.1. Se considera calamnitate culturile cele dovedite cu acte vizate de autoritatea tutelara;
9.2. Fenomenele si bolile care genereaza calamitati naturale sunt: seceta excesiva, temperaturile excesive care
determina strerilitatea plantelor, inundatiile din revarsari de rauri, sau alte ape curgatoare si ruperi de baraje, ploi
abundente si de durata, temperaturi excesiv de scazute sub limita biologica de rezistenta a plantelor, stratul gros de
zapada care produce pagube in sectorul vegetal si animal, topirea brusca a zapezilor care produce inundatii,
revarsari de rauri si balti, uragane, precum si alte dezastre si catastrofe.
9.3. Plata arendei se efectueaza dupa incasarea despagubirilor sau a politelor de asigurare, si dupa acoperirea
tuturor cheltuielilor efectuate pentru infintarea culturii afectate.
CAP. X. FORTA MAJORA
Constituie cazuri de forta majora: starea de razboi, falimentul arendasului, modificarea cadrului legal fata de data
incheierii contractelor, precum orice alt eveniment sau situatie legal definite ca forta majora, cazuri in care partile
sunt indreptatite sa fie despagubite diferentiat in functie de prevederile legale, referitoare la situatiile create.
CAP. XI. CLAUZE SPECIALE
11.1 Arendatorul garanteaza arendasului impotriva evictiunii totale sau partiale provenind din fapta proprie, de la
terti sau din viciile bunurilor arendate. In cazul constituirii unei arendari, anterior incetarii prezentului contract,
arendasul este indreptatit sa solicite anularea contractului, cu daune interese egale cu triplu valorii echivalente in lei
a arendei pentru perioada ramasa pana la incetarea contractului prin ajungerea la termen, calculate prin raportarea
la cel mai mare pret obtinut de arendas la produsele cultivate in perioadele trecute pe acel teren si se supune
regulilor stabilite de lege pentru evictiune;
11.2 Orice modificare a prezentului contract se va realiza numai cu acordul scris al ambelor parti, stiut fiind faptul ca
aceste modificari vor fi lovite de nulitate in cazul in care contravin legilor in vigoare;
Prezentul contract de arenda s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, din care un exemplar pentru fiecare parte si
un exemplar pentru Consiliul Local Argetoaia ,jud.Dolj
ARENDAS ARENDATOR