Sunteți pe pagina 1din 17

EBIST A, (II)

Scenariul:_ Dumitru ALMA$ILUSTRATIILE: ION MIHAESCU

Text: CONSTANTIN DIACON Desene: ELENA ,i ION MIHAESCU

. - imi pare rau, tovarasa comandanta, dar va trebui sa sacrifidim mesteaclinul astao E exact ceea ce ne trebuie.

- Oati-mi scriso area, tovarli$li profesoarli, sli preglitesc «qhluleaua»,

- Gata, a primit $i ultimul pachet.

- Leg firul $i pornim in cautarea lui Gigi.

(Va urma)

l J

in tara de sus a Moldovei se afla un stejar batrin de cinci veacuri. Pe dinaintea lui - de cite ori trec - oamenii locului se descopera ,?i privesc cu smerenie.

- A murit aici vreun viteaz? ll intreb pe inso1itor.

- Nu, vitejii nu mor niciodata! i,?i ciatina el capul. $i urmeaza apoi, parca oftind: Aici, de trunchiul copacului, a fost legat de vrajma,?i, de demult, un O'?tean de-al nostru. $i chiar unde starn noi a venit capetenla dusrnanilor, care se spune ca i-ar fi zis:

- Sintem '?i noi osteni, ca tine. $tim pretui vitejia, oriunde-o aflam. Te-am vazut in lupta, ,?i pentru asta te chemam: vino-ntre noi '?Hi darulesc vlatal

Prinsul n-a rostitnici un cuvint. Ci, numai un zimbet i-a fluturat pe buze. - Poate nu m-al inteles: iti darulesc vlata, Nu e ea cel mat de pre1 bun al omului?

- Nu! a raspuns deodata osteanul nostru. Nu e!

Capetenia tresari.

- Viata omului, urma osteanul, trece, adesea, cu repeziciunea unui vis ... Fapta lui insa dalnute, luptindu-se cu vremea. i1i dau aur! izbucni deodata vraj-

masul, Cit vrei?

- Urma,?ilor mei eu doresc sa Ie las 0

rnostenlre cu mult mai de pret, - Ce?

- Cinstea mea!

$i jnsotitorul meu ad aug a lntr-un tirziu:

- Intimplarea asta a trecut prin veacuri ca 0 lumina, cu tilcul ei. Fiii ,?i nepo~ii acelui estean au povestit-o tnfloratl urmasllor, Eu am auzit-o de la bunicul meu.

- lar eu 0 voi povesti nepotllor mei...

Mihai JEMANEANU

DESENE:

SANDU FLOREA

TUDOR VLADIMIRESCU (I)

iN ULTIMII ANI AI DOMN"LOR FANAR/OTE, TARAN" ROMANI ERAU TOT MAl APAsATI DE 8/RURI OlJME

$1 CORVfZ/. '

NUMAI SUFLETUL POll sA NI-L MAl lEI. BOIERULE!

TOT MAl MULTI GiNOE.loU ~ LA SUVERANI.

TATEA TARILOR ROMANE INcA DE. LA '772. CINO Sf INCE8G ItoiCHEIEREA UNUf ARMISTIflU iNTRE. TUlle" Rust Sl AllSTRJ£CI. Sf ATUL DOMNESC DIN BUCURE$ll S·A AOJlE.5A 1 DIPLOMATILOR AHA\! iN NEGOC/ERJ

- TARILE ROM",NE' CER SUVERANITATE $I UNIREA LOR SUB UN SINGUR PRINCIPE!

«MARE MILA AM PENTRU SARACII LOCUITORI AI MEHEDINTULUI cA ••• S-AU TOPIT DE TOT ... EU NU· MAl CU PANDURII TARII, FAR' DE NIC! UN OSTA$ STRAIN. VOl FACE DE NU SE VA MI$CA 0 IARaA DIN pAMINTUL TARII ... ,.

HERIST" FK. 0 INIHEGERE Q.' 1lIDOft vL}DIMIRESCIl. fJ DOREf£: ~ AlIIA AjUTOItUl ROMAHIWR PENTRU A WPTA IMPOTRIVA TURCIWR

- PE DUMNEATA. CO.

• MANDANT TEODORE, TE· AM ALES CA sA RIDICI NO LA ARME •••

TUDOR IMPRUMUTA BANI $I PRiMEPE SPRIJIN lJ£ LA TRfJ MARl DR£GATO~ PENTRU INCEPEREA 1ICJ1UNil.

ER

E

TUDOR VLADIMIRESCU (II)

EE

REZUMATUL CAPITOLULUI PRECEDENT:

ASUPRIT DE. DOMNITORII FANARIOTI $1 DE JUGUL OTOMA_N, !OPORUL ROMAN A PORNIT INCA 0 DATA LA WPTA PENTRU AFIRMAREA SA NATIONALA, PENTRU INDEPENDENTA. DIN RiNDURILE MASELOR S-A RIDICAT UN WPTATOR CURAjOS $1 CLARVAzATOR, CAPABIL SA ORGANIZEZE $1 SA CONDUCA MI$CAREA REVOWTlONARA A POPORUWI: TUDOR'vLADIMIRESCU.

PENTRU CA TOp SA CUNO,?CA TELURILE REYOWHEI TUDOR FORMULEAZA «CERERliE NORO-Dtiwl' ROMANEK».

- PENTRU APARAREA DE DlJSMANl, TARA

sA AlBA 0 OAstE DE 4000 DE PANDURI! COMERTUL sA FIE USER .•.

(IlA URMA,

Scenariu: VASILE MANUCEANU Desene: PUO' MAf;W

REZUMATUL EPISOADELOR PRECEDENTE:

La podul de peste rtul Vid. reoimentul de dorobanti care face parte volunlarur Nectllai Florea Izbule$te retragerea lui Osman "'~-a. Crincena bAlilie e incheiatA. Solda .. otomani sa pt'eCI .... intr-un pe .. s .. _ Plevna - Dubnik. Osman P~a, plciol"i afteaptl loalrea unul reprezemant at romine.

- CApirW_E";! / 7MAiI!?'(.1N4 CV 7RUflClG ""iF~~~ 'p~E.t>'NDU-Nla 1/1/ MrilYlU: ;:JUNe" sr' Z>R4V£/4,(>/1f!1,i

/JOM4IYE.

--~- -----~~------ -~----

BUIMAC/T DE INTIMPU\RII£ NOPTII. VODA VLADISLAV U/TA PENTRU 0 VREME DE STURZU. TiNARUL BOlER SE FfJRI~" IN TAINA PiNA LA NAsALIA ARMA~UWI ... VA 1Z8UTI. OARE. ASTFEC. sA SGAPE DIN BIRLOGUL OO$MANULUI SPRE A AjUNGE DIN NOU. CU VEFI PRETIOASE, LA OOMNUL sAu. RADlJ. VODA?

iT' MULTUMESC PENTRU TOATE. STURZUI£. MI-AI ADUS FIRI HOTARITOARE. MERGI LA ODIHNA ACUM. cAcl 0 MERITI.

.•.

N V AM

J

W .....J

/

Redactor-fef: MIHAl NEGULESCU • Redactor-fef adjunct: OVIDIU ZOTTA • Secretar general de redac~ie: ~OAN DONCA 12

1

FILE DE LEGENDA

i'NTR-o DiMiNEATA DE sAR.t'>ATOARE. lssi vor;A ~1EFAN IN PAUMARUL

wFqiLOR SALE DE LA VASWi. ..

"MOVILA LUI BURCEL. ESTE UNA DINTRE CELE MAl CUNOSCUTE $1 MAl SEMNIFICATIVE LEGENDE DESPRE $TEFAN CEL MARE_ CA $1 ATiTEA ALTE ISTORISIRI DES PRE MARELE VOIEVOD ~I VREMEA SA, EA NE POVESTE$TE DESPRE HOTARiREA $1 NEINFRICAREA CU CARE POPORUL SE RIDICA LA LUPTA PENTRU A APARA TARA, DESPRE_ iMBARBATAREA $1 CURAJUL PE CARE LE INSUFLA APARITIA IN FRUNTEA O$TILOR A VITEAZULUI DOMN - LEGENDAR EROU AL NEATiRNARII_

_ CWmsc,.-

~A~IA TA . Df'.~ SINT UN OM >"o..I{AC. MEGi~sii NU-Mi DAU vi"TEI.E CU ~ TMPfl-VMUT !)WT

[)UMiNiCA.

EGE D

(II)

«MOVILA LUI BURCEL» ESTE UNA DINTRE CELE MAl CUNOSCUTE $1 MAl SEMNIFICATIVE LEGENDE DESPRE $TEFAN CEL MARE. CA $1 ATiTEA ALTE ISTORISIRI DES PRE MARELE VOIEVOD ~I VREMEA SA, EA NE POVESTE$TE DESPRE HOTARiREA $1 NEINFRICAREA CU CARE POPORUL SE RIDICA LA LUPTA PENTRU A APARA TARA. DESPRE iMBARBATAREA $1 CURAJUL PE CARE LE INSUFLA APARITIA iN FRUNTEA O$TILOR A VITEAZULUI DOMN - LEGENDAR EROU AL NEATiRNARl1.

pR.i\f~iE\ rzec oLAcAri.ii ~ MAGURi. _ MARiA SA voM Sn'-fAN RivicA 'NORDDVL LA

I...UPfA.

r-------~~--~~--~------------~ I ~ Qi

...

MARiA SA

5~ 6i2:U1E..

~ tloi I MlJ\..nMe;A [)~ ltI'ND, JAR ~i 5r Nn:.M DATOR-I A NU-i. t~~1.A

CREDIf'lfA.

LA APMq

VAA;)MAf,lJL oR.E}.EcAIA. ~i SE IMPLE:nCCA PRiN pfc.lA CE GE LAs/...sE pssre CtMl'IJI... DE SAf1it.iE.

(VA URMA)