Sunteți pe pagina 1din 16

PARTEA I

Anul 174 (XVIII) Nr. 441 LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE Luni, 22 mai 2006

SUMAR

Nr. Pagina Nr. Pagina

LEGI I DECRETE organizarea i funcionarea serviciilor publice


comunitare de eviden a persoanelor.................... 4
188. Lege privind aprobarea Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 184/2005 pentru modificarea 
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 91/2005 191. Lege privind aprobarea Ordonanei Guvernului
privind instituirea Programului de acordare a unor nr. 5/2006 pentru modificarea i completarea Legii
ajutoare bneti populaiei cu venituri reduse care nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaii a
utilizeaz gaze naturale pentru nclzirea locuinei, cetenilor romni n strintate............................... 5
n vederea creterii eficienei consumului, 737. Decret pentru promulgarea Legii privind
siguranei i calitii vieii.......................................... 2 aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 5/2006 pentru
734. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea modificarea i completarea Legii nr. 248/2005
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 184/2005 privind regimul liberei circulaii a cetenilor romni
pentru modificarea Ordonanei de urgen a n strintate .............................................................. 5
Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului 
de acordare a unor ajutoare bneti populaiei cu 192. Lege privind medierea i organizarea profesiei
venituri reduse care utilizeaz gaze naturale pentru de mediator................................................................ 612
nclzirea locuinei, n vederea creterii eficienei
consumului, siguranei i calitii vieii......................... 2 738. Decret pentru promulgarea Legii privind
medierea i organizarea profesiei de mediator ...... 13

189. Lege pentru aprobarea Ordonanei Guvernului ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
nr. 4/2006 privind creterile salariale ce se vor ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
acorda n anul 2006 personalului didactic din 10. Ordin al preedintelui Autoritii Naionale de
unitile i instituiile de nvmnt, salarizat Reglementare n Domeniul Energiei privind
potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul aprobarea Procedurii pentru stabilirea diferenei de
personalului didactic .................................................. 3 venituri reglementate, n condiiile limitrii reglementate
735. Decret privind promulgarea Legii pentru a tarifelor pentru serviciul de distribuie a energiei
electrice ...................................................................... 13
aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 4/2006 privind
creterile salariale ce se vor acorda n anul 2006 328. Ordin al ministrului economiei i comerului
personalului didactic din unitile i instituiile de pentru aprobarea Contractului de concesiune a
nvmnt, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 reelei electrice de transport al energiei electrice i
privind Statutul personalului didactic ........................ 3 a terenurilor pe care aceasta este amplasat,
precum i a actelor adiionale ncheiate ................. 14

3.915. Ordin al ministrului educaiei i cercetrii privind
190. Lege privind aprobarea Ordonanei Guvernului modul de plat a personalului care face parte din
nr. 16/2006 pentru modificarea i completarea comisiile organizate pentru admiterea absolvenilor
Ordonanei Guvernului nr. 84/2001 privind clasei a VIII-a n nvmntul liceal i profesional
nfiinarea, organizarea i funcionarea serviciilor de stat pentru anul colar 20062007 ................... 1415
publice comunitare de eviden a persoanelor....... 4
3.916. Ordin al ministrului educaiei i cercetrii privind
736. Decret pentru promulgarea Legii privind modul de plat a personalului didactic care face
aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 16/2006 parte din comisiile pentru testele naionale,
pentru modificarea i completarea Ordonanei bacalaureat i absolvire a nvmntului profesional
Guvernului nr. 84/2001 privind nfiinarea, i postliceal sesiunile anului 2006 ....................... 1516
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 441/22.V.2006

LEGI I DECRETE
PARLAMENTUL ROMNIEI
CAMERA DEPUTAILOR SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 184/2005 pentru modificarea
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare
a unor ajutoare bneti populaiei cu venituri reduse care utilizeaz gaze naturale
pentru nclzirea locuinei, n vederea creterii eficienei consumului, siguranei i calitii vieii
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Articol unic. Se aprob Ordonana de urgen a La articolul I punctul 3, alineatul (1) al articolului 4 va
Guvernului nr. 184 din 14 decembrie 2005 pentru avea urmtorul cuprins:
modificarea Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a Art. 4. (1) Ajutorul bnesc se acord numai n cazul
unor ajutoare bneti populaiei cu venituri reduse care n care instalarea i punerea n funciune a unei centrale
utilizeaz gaze naturale pentru nclzirea locuinei, n termice sau, dup caz, a arztoarelor automatizate se
vederea creterii eficienei consumului, siguranei i calitii realizeaz prin firme autorizate n condiiile legii s
vieii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 1.171 din 23 decembrie 2005, cu urmtoarea efectueze aceste activiti, denumite n continuare firme
modificare: autorizate.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat.

PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR PREEDINTELE SENATULUI


BOGDAN OLTEANU NICOLAE VCROIU

Bucureti, 16 mai 2006.


Nr. 188.

PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanei
de urgen a Guvernului nr. 184/2005 pentru modificarea
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 91/2005
privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare
bneti populaiei cu venituri reduse care utilizeaz
gaze naturale pentru nclzirea locuinei, n vederea creterii
eficienei consumului, siguranei i calitii vieii
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din
Constituia Romniei, republicat,

Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea privind aprobarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 184/2005 pentru modificarea Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor
ajutoare bneti populaiei cu venituri reduse care utilizeaz gaze naturale
pentru nclzirea locuinei, n vederea creterii eficienei consumului,
siguranei i calitii vieii, i se dispune publicarea acestei legi n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI
TRAIAN BSESCU
Viena, 15 mai 2006.
Nr. 734.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 441/22.V.2006 3

PARLAMENTUL ROMNIEI
CAMERA DEPUTAILOR SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 4/2006 privind creterile salariale ce se vor acorda
n anul 2006 personalului didactic din unitile i instituiile de nvmnt, salarizat
potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.


Articol unic. Se aprob Ordonana Guvernului nr. 4 Art. 5. (1) Pentru funcia didactic de profesor
din 12 ianuarie 2006 privind creterile salariale ce se vor universitar, pentru perioada 1 ianuarie31 decembrie 2006,
acorda n anul 2006 personalului didactic din unitile i valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este prevzut
instituiile de nvmnt, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 n anexa nr. 1c. Coeficienii de multiplicare prevzui n
privind Statutul personalului didactic, adoptat n temeiul anexa nr. 1c se vor majora cu 2%, ncepnd cu 1 ianuarie
art. 1 pct. X.8 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea 2006, i cu 3%, ncepnd cu 1 septembrie 2006.
Guvernului de a emite ordonane i publicat n Monitorul Coeficienii nu cuprind sporul de stabilitate i sporul pentru
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 57 din 20 ianuarie 2006, suprasolicitare neuropsihic, aceste sporuri urmnd a se
cu urmtoarea modificare i completare: acorda profesorilor universitari care ndeplinesc condiiile
La articolul 5, alineatul (1) va avea urmtorul prevzute la art. 50 alin. (11) i (13) din Legea
cuprins: nr. 128/1997, cu modificrile i completrile ulterioare.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat.

PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR PREEDINTELE SENATULUI


BOGDAN OLTEANU NICOLAE VCROIU

Bucureti, 16 mai 2006.


Nr. 189.

PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanei
Guvernului nr. 4/2006 privind creterile salariale
ce se vor acorda n anul 2006 personalului didactic
din unitile i instituiile de nvmnt, salarizat potrivit
Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din
Constituia Romniei, republicat,

Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea pentru aprobarea Ordonanei
Guvernului nr. 4/2006 privind creterile salariale ce se vor acorda n
anul 2006 personalului didactic din unitile i instituiile de nvmnt,
salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, i
se dispune publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI
TRAIAN BSESCU

Viena, 15 mai 2006.


Nr. 735.

4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 441/22.V.2006

PARLAMENTUL ROMNIEI
CAMERA DEPUTAILOR SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea i completarea
Ordonanei Guvernului nr. 84/2001 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea
serviciilor publice comunitare de eviden a persoanelor

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.


Articol unic. Se aprob Ordonana Guvernului nr. 16 La articolul I punctul 8, alineatul (1) al articolului 23
din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea i completarea va avea urmtorul cuprins:
Ordonanei Guvernului nr. 84/2001 privind nfiinarea, Art. 23. (1) Materialele necesare producerii crilor
organizarea i funcionarea serviciilor publice comunitare de de identitate, crilor de identitate provizorii i crilor de
alegtor, precum i elementele de particularizare aplicabile
eviden a persoanelor, adoptat n temeiul art. 1 pct. VI.2
prin tanare pe cartea de identitate provizorie se
din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a achiziioneaz, n condiiile legii, de ctre Ministerul
emite ordonane, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Administraiei i Internelor, prin Inspectorat, i se distribuie
Partea I, nr. 80 din 30 ianuarie 2006, cu urmtoarea gratuit serviciilor publice comunitare de eviden a
modificare: persoanelor.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat.

PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR PREEDINTELE SENATULUI


BOGDAN OLTEANU NICOLAE VCROIU

Bucureti, 16 mai 2006.


Nr. 190.

PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanei
Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea i completarea
Ordonanei Guvernului nr. 84/2001 privind nfiinarea,
organizarea i funcionarea serviciilor publice comunitare
de eviden a persoanelor
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din
Constituia Romniei, republicat,

Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea privind aprobarea Ordonanei
Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea i completarea Ordonanei
Guvernului nr. 84/2001 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea
serviciilor publice comunitare de eviden a persoanelor i se dispune
publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI
TRAIAN BSESCU

Viena, 15 mai 2006.


Nr. 736.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 441/22.V.2006 5

PARLAMENTUL ROMNIEI
CAMERA DEPUTAILOR SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea i completarea
Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaii a cetenilor romni n strintate
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Articol unic. Se aprob Ordonana Guvernului nr. 5 sau, dup caz, includerea minorului n paaportul unui
din 19 ianuarie 2006 pentru modificarea i completarea printe i nu exist, dac legea o cere, acordul celuilalt
Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaii a printe, autoritile competente vor elibera paaportul sau,
cetenilor romni n strintate, adoptat n temeiul art. 1 dup caz, vor include minorul n paaportul printelui
pct. VI.4 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea solicitant, dac se face dovada, cu documente
Guvernului de a emite ordonane, publicat n Monitorul corespunztoare, c minorul urmeaz s se deplaseze n
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 71 din 26 ianuarie 2006, strintate pentru studii ori pentru a participa la concursuri
cu urmtoarele modificri i completri: oficiale.
1. La articolul I punctul 3, alineatul (31) al articolului 15 (4) n cazul n care se face dovada cu documentele
va avea urmtorul cuprins: corespunztoare, emise ori avizate de autoritile medicale
(31) n cazul n care se face dovada cu documente romne, c minorul urmeaz s se deplaseze n strintate
corespunztoare, emise sau avizate de autoritile romne, pentru a urma un tratament medical fr de care viaa sau
c titularul urmeaz s se deplaseze n strintate pentru sntatea i este pus n pericol, autoritile competente
a urma un tratament medical fr de care viaa sau vor elibera paaportul chiar dac exist acordul doar al
sntatea i este pus n pericol, prin derogare de la unuia dintre prini.
prevederile alin. (2), cererile pentru eliberarea paapoartelor 3. La articolul I punctul 9, litera b) a alineatului (3) al
simple pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public articolului 30 va avea urmtorul cuprins:
comunitar pentru eliberarea i evidena paapoartelor b) n cazul n care nsoitorul face dovada c minorul
simple. se deplaseaz pentru studii sau concursuri oficiale, prin
2. La articolul I punctul 7, alineatele (3) i (4) ale prezentarea unor documente corespunztoare, din care s
articolului 17 vor avea urmtorul cuprins: rezulte perioada i statul sau statele n care se vor
(3) n situaia n care se solicit, n conformitate cu desfura aceste studii sau concursuri, chiar dac exist
alin. (1) i (2), eliberarea unui paaport pentru un minor acordul doar al unuia dintre prini.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat.

PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR PREEDINTELE SENATULUI


BOGDAN OLTEANU NICOLAE VCROIU

Bucureti, 16 mai 2006.


Nr. 191.

PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanei
Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea i completarea
Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaii
a cetenilor romni n strintate
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din
Constituia Romniei, republicat,

Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea privind aprobarea Ordonanei
Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea i completarea Legii nr. 248/2005
privind regimul liberei circulaii a cetenilor romni n strintate i se
dispune publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI
TRAIAN BSESCU
Viena, 15 mai 2006.
Nr. 737.

6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 441/22.V.2006

PARLAMENTUL ROMNIEI
CAMERA DEPUTAILOR SENATUL

LEGE
privind medierea i organizarea profesiei de mediator

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.


CAPITOLUL I (3) Medierea se poate realiza de ctre unul sau mai
Dispoziii generale muli mediatori.
Art. 6. Organele judiciare i arbitrale, precum i alte
Art. 1. (1) Medierea reprezint o modalitate autoriti cu atribuii jurisdicionale vor informa prile asupra
facultativ de soluionare a conflictelor pe cale amiabil, cu posibilitii i avantajelor folosirii procedurii medierii i le pot
ajutorul unei tere persoane specializate n calitate de ndruma s recurg la aceasta pentru soluionarea
mediator, n condiii de neutralitate, imparialitate i conflictelor dintre ele.
confidenialitate.
(2) Medierea se bazeaz pe ncrederea pe care prile CAPITOLUL II
o acord mediatorului, ca persoan apt s faciliteze Profesia de mediator
negocierile dintre ele i s le sprijine pentru soluionarea
conflictului, prin obinerea unei soluii reciproc convenabile,
SECIUNEA 1
eficiente i durabile.
Art. 2. (1) Dac legea nu prevede altfel, prile, Dobndirea, suspendarea i ncetarea calitii de mediator
persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la Art. 7. Poate fi mediator persoana care ndeplinete
mediere n mod voluntar, inclusiv dup declanarea unui urmtoarele condiii:
proces n faa instanelor competente, convenind s a) are capacitate deplin de exerciiu;
soluioneze pe aceast cale orice conflicte n materie civil, b) are studii superioare;
comercial, de familie, n materie penal, precum i n alte c) are o vechime n munc de cel puin 3 ani sau a
materii, n condiiile prevzute de prezenta lege. absolvit un program postuniversitar de nivel master n
(2) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile i domeniu, acreditat conform legii i avizat de Consiliul de
conflictelor din domeniul proteciei consumatorilor, n cazul
mediere;
n care consumatorul invoc existena unui prejudiciu ca
d) este apt, din punct de vedere medical, pentru
urmare a achiziionrii unor produse sau servicii
exercitarea acestei activiti;
defectuoase, a nerespectrii clauzelor contractuale ori a
e) se bucur de o bun reputaie i nu a fost
garaniilor acordate, a existenei unor clauze abuzive
condamnat definitiv pentru svrirea unei infraciuni
cuprinse n contractele ncheiate ntre consumatori i agenii
intenionate, de natur s aduc atingere prestigiului
economici ori a nclcrii altor drepturi prevzute de
legislaia naional sau a Uniunii Europene n domeniul profesiei;
proteciei consumatorilor. f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, n
(3) Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul condiiile legii, cu excepia absolvenilor de programe
de a-i soluiona disputele prin mediere att n afara, ct i postuniversitare de nivel master n domeniu, acreditate
n cadrul procedurilor obligatorii de soluionare amiabil a conform legii i avizate de Consiliul de mediere;
conflictelor prevzute de lege. g) a fost autorizat ca mediator, n condiiile prezentei
(4) Nu pot face obiectul medierii drepturile strict legi.
personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, Art. 8. (1) Persoanele care ndeplinesc condiiile
precum i orice alte drepturi de care prile, potrivit legii, prevzute la art. 7 vor fi autorizate ca mediatori de ctre
nu pot dispune prin convenie sau prin orice alt mod admis Consiliul de mediere, dup achitarea taxei de autorizare, al
de lege. crei cuantum va fi stabilit prin regulamentul prevzut la
(5) n orice convenie ce privete drepturi asupra crora art. 17 alin. (2).
prile pot dispune, acestea pot introduce o clauz de (2) Cetenii statelor membre ale Uniunii Europene sau
mediere, a crei validitate este independent de validitatea ale Spaiului Economic European, posesori ai unui
contractului din care face parte. document de calificare n profesia de mediator, obinut n
Art. 3. Activitatea de mediere se nfptuiete n mod unul dintre aceste state, dobndesc, n contextul dreptului
egal pentru toate persoanele, fr deosebire de ras, de stabilire, accesul la profesie n Romnia, dup
culoare, naionalitate, origine etnic, limb, religie, sex, recunoaterea acestor documente de ctre Consiliul de
opinie, apartenen politic, avere sau origine social. mediere, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoaterea
Art. 4. (1) Medierea reprezint o activitate de interes diplomelor i calificrilor profesionale pentru profesiile
public. reglementate din Romnia, cu modificrile ulterioare.
(2) n exercitarea atribuiilor sale, mediatorul nu are (3) Documentele de calificare obinute n profesia de
putere de decizie n privina coninutului nelegerii la care mediator, n alt stat dect Romnia ori ntr-un stat membru
vor ajunge prile, dar le poate ndruma s verifice al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European,
legalitatea acesteia, potrivit art. 59. de ctre persoanele prevzute la alin. (2), se recunosc n
Art. 5. (1) Medierea poate avea loc ntre dou sau condiiile prevzute la alin. (5), care se aplic n mod
mai multe pri. corespunztor. Dac abilitile i cunotinele nu corespund
(2) Prile au dreptul s i aleag n mod liber cerinelor de calificare prevzute de legea romn, Consiliul
mediatorul. de mediere ia n considerare i experiena profesional
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 441/22.V.2006 7

dobndit de solicitant i i poate cere s dovedeasc c) pregtirea de baz a mediatorului, instituiile la care
faptul c ndeplinete toate aceste cerine. s-a format i titlurile cu care le-a absolvit;
(4) Prevederile alin. (2) i (3) se aplic i cetenilor d) domeniul medierii n care acesta este specializat;
romni, posesori ai documentelor de calificare n profesia e) durata experienei practice n activitatea de mediere;
de mediator, obinute ntr-un stat membru al Uniunii f) limba strin n care este capabil s desfoare
Europene sau al Spaiului Economic European ori, dup medierea;
caz, ntr-un stat ter. g) calitatea de membru al unei asociaii profesionale n
(5) Ceteanul unui stat ter, care a absolvit cursurile domeniul medierii, precum i, dup caz, al altor organizaii;
pentru formarea mediatorilor n strintate sau care a h) existena unei cauze de suspendare.
dobndit calitatea de mediator n strintate i dorete s (3) Consiliul de mediere are obligaia s actualizeze
desfoare activitate de mediere cu caracter permanent n periodic i cel puin o dat pe an Tabloul mediatorilor i
Romnia, dobndete acces la profesie n urmtoarele s l pun la dispoziie celor interesai la sediul su, al
condiii: instanelor judectoreti, al autoritilor administraiei publice
a) prezint titlul de studii, nsoit de atestatul de locale, precum i la sediul Ministerului Justiiei i pe pagina
echivalare eliberat de Ministerul Educaiei i Cercetrii; de Internet a acestuia.
b) prezint coninutul programei de formare parcurse, Art. 13. Exercitarea profesiei de mediator este
inclusiv durata pregtirii i, dup caz, documentele care compatibil cu orice alt activitate sau profesie, cu excepia
atest dobndirea calitii de mediator. Consiliul de mediere incompatibilitilor prevzute prin legi speciale.
evalueaz coninutul programei de formare prezentate, Art. 14. (1) Exercitarea calitii de mediator se
inclusiv durata pregtirii, comparnd cunotinele i suspend:
abilitile atestate de aceste documente cu cerinele a) n cazul unei incompatibiliti prevzute de lege; n
stabilite conform legii romne, i hotrte, dac este acest caz, mediatorul este obligat s ncunotineze, n
cazul, accesul n profesie. Condiiile de echivalare ori termen de 3 zile, Consiliul de mediere, n legtur cu
compensare a calificrii, n situaia n care cunotinele i aceast incompatibilitate;
abilitile atestate nu corespund cerinelor de calificare b) la cerere, fcut n scris de ctre mediator;
prevzute de legea romn, vor fi stabilite prin c) ca sanciune disciplinar, n condiiile stabilite la
regulamentul prevzut la art. 17 alin. (2). art. 39 alin. (1) lit. c).
(6) Mediatorul strin poate desfura n Romnia (2) Exercitarea calitii de mediator se suspend de
activitatea de mediere cu caracter ocazional, sub forma drept, n cazul n care mpotriva mediatorului s-a luat
prestrii de servicii, n baza documentului care atest c msura arestrii preventive, pn la soluionarea procesului
exercit legal aceast profesie n statul de origine sau de penal, potrivit legii.
provenien, fiind exceptat de la cerinele de autorizare i Art. 15. Calitatea de mediator nceteaz:
de nscriere prevzute n lege, avnd ns obligaia
a) la cerere, prin renunare fcut n scris de ctre
ntiinrii, n scris, a Consiliului de mediere cu privire la
mediator;
desfurarea acestei activiti.
b) prin deces;
Art. 9. (1) Formarea profesional a mediatorilor se
c) n cazul n care nu mai ndeplinete condiiile
asigur prin organizarea cursurilor de specialitate de ctre
prevzute la art. 7 lit. a) i d);
furnizorii de formare care au fost autorizai conform
legislaiei n materia formrii profesionale a adulilor i de d) ca sanciune disciplinar, n condiiile stabilite la
ctre instituiile de nvmnt superior acreditate. art. 39 alin. (1) lit. d);
(2) Programele de formare n domeniul medierii vor fi e) n cazul condamnrii definitive pentru svrirea cu
ntocmite pe baza criteriilor cuprinse n standardele de intenie a unei infraciuni, care l face nedemn de a mai
formare n domeniu, elaborate de Consiliul de mediere, i exercita aceast profesie.
vor fi avizate n prealabil de ctre acesta. Art. 16. (1) Suspendarea, precum i ncetarea
calitii de mediator se dispun sau, dup caz, se constat
Art. 10. Instituiile i celelalte persoane juridice care
de ctre Consiliul de mediere.
desfoar, conform art. 9, programe de formare a
mediatorilor se nscriu de ctre Consiliul de mediere pe o (2) n caz de ncetare a calitii de mediator, numele
list, care va fi pus la dispoziie celor interesai la sediul acestuia se radiaz din tabloul mediatorilor.
su, al instanelor judectoreti i al autoritilor SECIUNEA a 2-a
administraiei publice locale, precum i la sediul Ministerului
Justiiei i pe pagina de Internet a acestuia. Consiliul de mediere
Art. 11. (1) Consiliul de mediere are dreptul s Art. 17. (1) n vederea organizrii activitii de
verifice modul de organizare i desfurare a cursurilor i mediere se nfiineaz Consiliul de mediere, organism
de aplicare a standardelor de formare iniial i continu i autonom cu personalitate juridic, de interes public, cu
poate solicita, dac este cazul, retragerea autorizaiei, sediul n municipiul Bucureti.
potrivit legislaiei n materia formrii profesionale a adulilor. (2) Consiliul de mediere se organizeaz i funcioneaz
(2) Retragerea autorizaiei ori expirarea perioadei pentru potrivit prevederilor prezentei legi, precum i ale
care a fost acordat atrage radierea de pe lista prevzut regulamentului su de organizare i funcionare.
la art. 10. (3) Consiliul de mediere este format din 9 membri, alei
Art. 12. (1) Mediatorii autorizai sunt nscrii n prin vot direct sau prin reprezentare de ctre mediatorii
Tabloul mediatorilor, ntocmit de Consiliul de mediere i autorizai, n condiiile prevzute n Regulamentul de
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. organizare i funcionare a Consiliului de mediere.
(2) n tabloul prevzut la alin. (1) se menioneaz (4) Membrii Consiliului de mediere sunt validai de
urmtoarele date: ministrul justiiei, pe o durat de 2 ani. Mandatul oricruia
a) numele i prenumele mediatorului; dintre membrii Consiliului de mediere poate fi prelungit
b) sediul profesional; pentru aceeai durat o singur dat.
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 441/22.V.2006

(5) Situaiile n care calitatea de membru al Consiliului j) adopt Codul de etic i deontologie profesional a
de mediere nceteaz n timpul exercitrii mandatului, mediatorilor autorizai, precum i normele de rspundere
precum i procedura revocrii sunt stabilite prin disciplinar a acestora;
regulamentul prevzut la alin. (2). k) ia msuri pentru respectarea prevederilor coninute
(6) Pot face parte din Consiliul de mediere numai de Codul de etic i deontologie profesional a mediatorilor
persoanele care dispun de cunotine teoretice i de autorizai i aplic normele privind rspunderea disciplinar
experien practic n domeniul medierii. Dispoziiile art. 7 a acestora;
se aplic n mod corespunztor. l) face propuneri pentru completarea sau, dup caz,
(7) Consiliul de mediere i exercit mandatul pn la corelarea legislaiei privind medierea;
data validrii membrilor unui nou Consiliu de mediere. m) adopt regulamentul privind organizarea i
Art. 18. (1) Consiliul de mediere va alege un funcionarea sa;
preedinte i un vicepreedinte i va desemna dintre n) ndeplinete orice alte atribuii prevzute de lege i
membrii si o comisie cu activitate permanent, care de regulament.
pregtete lucrrile Consiliului de mediere. Durata
Art. 21. Consiliul de mediere i acoper cheltuielile
mandatului membrilor comisiei este de un an.
de organizare i funcionare din venituri proprii, dup cum
(2) n structura Consiliului de mediere funcioneaz un
urmeaz:
secretariat tehnic, alctuit din cel mult 3 persoane
ncadrate i salarizate ca personal contractual, potrivit a) taxele provenind din autorizarea mediatorilor;
nr. crt. 18 al lit. B din cap. I al anexei nr. I la Ordonana b) donaii, sponsorizri, finanri i alte surse de venit,
de urgen a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de dobndite n condiiile legii;
stabilire a salariilor de baz pentru personalul contractual c) ncasri din vnzarea publicaiilor proprii;
din sectorul bugetar, aprobat prin Legea nr. 383/2001, cu d) sumele provenind din amenzile aplicate ca sanciuni
modificrile i completrile ulterioare. disciplinare;
(3) Structura i atribuiile comisiei prevzute la alin. (1) e) alte sume rezultate din activitatea Consiliului de
i ale secretariatului tehnic prevzut la alin. (2) se stabilesc mediere, stabilite prin regulament.
prin regulamentul prevzut la art. 17 alin. (2).
(4) Pentru activitatea depus, membrii Consiliului de CAPITOLUL III
mediere au dreptul la o indemnizaie lunar, n condiiile Organizarea i exercitarea activitii mediatorilor
stabilite prin regulamentul prevzut la art. 17 alin. (2).
Art. 19. (1) Consiliul de mediere se ntrunete lunar Art. 22. (1) Mediatorii i pot desfura activitatea n
sau ori de cte ori este necesar, la convocarea cadrul unei societi civile profesionale, al unui birou n
preedintelui. care pot funciona unul sau mai muli mediatori asociai, cu
(2) edinele Consiliului de mediere sunt publice, cu personalul auxiliar corespunztor, sau n cadrul unei
excepia cazului n care membrii si hotrsc altfel. organizaii neguvernamentale, cu respectarea condiiilor
(3) Lucrrile Consiliului de mediere se desfoar n prevzute de lege.
prezena a cel puin 7 membri. (2) Mediatorul sau mediatorii asociai, titulari ai unui
(4) n exercitarea atribuiilor sale, Consiliul de mediere birou, pot angaja traductori, juriti, alt personal de
adopt hotrri cu votul majoritii membrilor care l specialitate, precum i personal administrativ i de serviciu
compun. Opiniile diferite se motiveaz i se consemneaz necesar activitii de mediere.
separat n cuprinsul hotrrii. (3) Mediatorii autorizai pot fi angajai cu contract
(5) La lucrrile Consiliului de mediere pot fi invitate s individual de munc, n condiiile prevzute de Legea
participe persoane din orice alte instituii sau organisme nr. 53/2003 Codul muncii.
profesionale, a cror consultare este necesar pentru Art. 23. n desfurarea activitii sale, mediatorul
luarea msurilor sau pentru adoptarea hotrrilor Consiliului autorizat este obligat s in arhiv i registre proprii,
de mediere. precum i o eviden financiar-contabil.
Art. 20. Consiliul de mediere are urmtoarele atribuii Art. 24. Mediatorii pot constitui asociaii profesionale
principale: locale i naionale, avnd drept scop promovarea
a) promoveaz activitatea de mediere i reprezint intereselor profesionale i protejarea statutului lor i pot
interesele mediatorilor autorizai; adera la asociaii profesionale internaionale n condiiile legii.
b) elaboreaz standardele de formare n domeniul
medierii, pe baza celor mai bune practici internaionale n CAPITOLUL IV
materie; Drepturile i obligaiile mediatorului
c) avizeaz programele de formare profesional a
mediatorilor, conform art. 9 alin. (2);
d) ntocmete i actualizeaz lista furnizorilor de formare SECIUNEA 1
a mediatorilor care au obinut autorizarea n conformitate Drepturile mediatorului
cu cadrul legal existent n domeniul formrii profesionale a
adulilor; Art. 25. Mediatorul are dreptul de a informa publicul
e) autorizeaz mediatorii, n condiiile prevzute de cu privire la exercitarea activitii sale, cu respectarea
prezenta lege; principiului confidenialitii. Condiiile n care se poate face
f) ntocmete i actualizeaz tabloul mediatorilor publicitate profesiei de mediator sunt stabilite de
autorizai; regulament.
g) ine evidena birourilor mediatorilor autorizai; Art. 26. (1) Mediatorul are dreptul la plata unui
h) supravegheaz respectarea standardelor de formare onorariu stabilit prin negociere cu prile, precum i la
n domeniul medierii; restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.
i) ia msuri pentru aplicarea n practic a dispoziiilor (2) Onorariul trebuie s fie rezonabil i s in cont de
art. 26 alin. (2); natura i de obiectul conflictului.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 441/22.V.2006 9

Art. 27. Fiecare mediator are dreptul s aplice un (3) n toate cazurile, dup ce a fost audiat ca martor,
model propriu de organizare a procedurii de mediere, cu mediatorul nu mai poate desfura activitatea de mediere
respectarea dispoziiilor i principiilor statuate n prezenta n cauza respectiv.
lege.
Art. 28. (1) Sediul profesional al mediatorului este SECIUNEA a 3-a
inviolabil. Rspunderea mediatorului
(2) Percheziia sediului profesional al mediatorului poate
Art. 38. Rspunderea disciplinar a mediatorului
fi dispus numai de judector i se efectueaz de procuror
intervine pentru urmtoarele abateri:
sau de organul de cercetare penal, n condiiile prevzute
de Codul de procedur penal. a) nclcarea obligaiei de confidenialitate, imparialitate
i neutralitate;
SECIUNEA a 2-a b) refuzul de a rspunde cererilor formulate de
autoritile judiciare, n cazurile prevzute de lege;
Obligaiile mediatorului c) refuzul de a restitui nscrisurile ncredinate de prile
Art. 29. (1) Mediatorul are obligaia s dea orice aflate n conflict;
explicaii prilor cu privire la activitatea de mediere, pentru d) reprezentarea sau asistarea uneia dintre pri ntr-o
ca acestea s neleag scopul, limitele i efectele medierii, procedur judiciar sau arbitral avnd ca obiect conflictul
n special asupra raporturilor ce constituie obiectul supus medierii;
conflictului. e) svrirea altor fapte care aduc atingere probitii
(2) Mediatorul trebuie s asigure ca medierea s se profesionale.
realizeze cu respectarea libertii, demnitii i a vieii Art. 39. (1) Sanciunile disciplinare se aplic n raport
private a prilor. cu gravitatea abaterii i constau n:
Art. 30. (1) Mediatorul are ndatorirea s depun a) observaie scris;
toate diligenele pentru ca prile s ajung la un acord b) amend de la 50 lei (RON) la 500 lei (RON);
reciproc convenabil, ntr-un termen rezonabil. c) suspendarea din calitatea de mediator pe o durat
(2) Mediatorul trebuie s conduc procesul de mediere de la o lun la 6 luni;
n mod neprtinitor i s asigure un permanent echilibru d) ncetarea calitii de mediator.
ntre pri. (2) Limitele amenzii prevzute la alin. (1) lit. b) se
Art. 31. Mediatorul are obligaia s refuze preluarea actualizeaz periodic de ctre Consiliul de mediere, n
unui caz, dac are cunotin despre orice mprejurare ce funcie de rata inflaiei.
l-ar mpiedica s fie neutru i imparial, precum i n cazul Art. 40. (1) Orice persoan interesat poate sesiza
n care constat c drepturile n discuie nu pot face Consiliul de mediere, n scris i sub semntur, n legtur
obiectul medierii, potrivit art. 2. cu svrirea unei abateri dintre cele prevzute la art. 38.
Art. 32. Mediatorul este obligat s pstreze (2) Cercetarea abaterii se efectueaz n termen de cel
confidenialitatea informaiilor de care ia cunotin n cursul mult 60 de zile de la data nregistrrii sesizrii, de ctre o
activitii sale de mediere, precum i cu privire la comisie de disciplin alctuit dintr-un membru al
documentele ntocmite sau care i-au fost predate de ctre Consiliului de mediere i 2 reprezentani ai madiatorilor,
pri pe parcursul medierii, chiar i dup ncetarea funciei desemnai prin tragere la sori din Tabloul mediatorilor.
sale. Membrii comisiei de disciplin sunt numii prin hotrre a
Consiliului de mediere. Invitarea celui n cauz n vederea
Art. 33. (1) Mediatorul este obligat s respecte
audierii este obligatorie. Mediatorul cercetat este ndreptit
normele de deontologie i s rspund, cu respectarea
s ia cunotin de coninutul dosarului i s i formuleze
dispoziiilor art. 32, cererilor formulate de autoritile
aprarea. n caz de neprezentare, se va ncheia un
judiciare.
proces-verbal semnat de membrii comisiei, din care s
(2) Mediatorul este obligat s comunice Consiliului de reias faptul c mediatorul a fost invitat i nu s-a prezentat
mediere orice modificare a condiiilor, care face necesar la termenul stabilit.
actualizarea meniunilor prevzute la art. 12 alin. (2).
(3) Dosarul de cercetare cu propunere de sancionare
Art. 34. Mediatorul are obligaia de a-i mbunti sau de neaplicare a unei sanciuni disciplinare se
permanent cunotinele teoretice i tehnicile de mediere, nainteaz Consiliului de mediere, care hotrte, n termen
urmnd n acest scop cursuri de formare continu, n de 30 de zile, cu privire la rspunderea disciplinar a
condiiile stabilite de Consiliul de mediere. mediatorului.
Art. 35. Mediatorul este obligat s restituie Art. 41. (1) Hotrrea Consiliului de mediere de
nscrisurile ce i-au fost ncredinate de pri pe parcursul aplicare a sanciunilor prevzute la art. 39 alin. (1) poate fi
procedurii de mediere. atacat la instana de contencios administrativ competent,
Art. 36. Mediatorul nu poate reprezenta sau asista n termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.
vreuna dintre pri ntr-o procedur judiciar ori arbitral (2) Aciunea exercitat potrivit alin. (1) suspend
avnd ca obiect conflictul supus medierii. executarea hotrrii atacate.
Art. 37. (1) Mediatorul nu poate fi audiat ca martor (3) Hotrrea de aplicare a amenzii prevzute la art. 39
n legtur cu faptele sau cu actele de care a luat alin. (1) lit. b), rmas definitiv potrivit legii, constituie titlu
cunotin n cadrul procedurii de mediere. n cauzele executoriu. Neachitarea acestei amenzi n termen de 30 de
penale mediatorul poate fi audiat ca martor numai n cazul zile de la data rmnerii definitive a hotrrii de
n care are dezlegarea prealabil, expres i scris a sancionare atrage de drept suspendarea din calitatea de
prilor i, dac este cazul, a celorlalte persoane interesate. mediator, pn la achitarea sumei.
(2) Calitatea de martor are ntietate fa de aceea de Art. 42. Rspunderea civil a mediatorului poate fi
mediator, cu privire la faptele i mprejurrile pe care le-a angajat, n condiiile legii civile, pentru cauzarea de
cunoscut nainte de a fi devenit mediator n acel caz. prejudicii, prin nclcarea obligaiilor sale profesionale.
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 441/22.V.2006

CAPITOLUL V acordul acestora, se va ncheia o anex la contractul de


Procedura de mediere mediere.
Art. 47. (1) Contractul de mediere se ncheie n
form scris, sub sanciunea nulitii absolute. Acesta se
SECIUNEA 1 semneaz de ctre prile aflate n conflict i de mediator
Procedura prealabil ncheierii contractului de mediere i se ntocmete n attea exemplare originale ci
semnatari sunt.
Art. 43. (1) Prile aflate n conflict se prezint
(2) Prile aflate n conflict pot da procur special unei
mpreun la mediator. n cazul n care se prezint numai
alte persoane, n condiiile legii, pentru a ncheia contractul
una dintre pri, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa
de mediere.
celeilalte pri invitaia scris, n vederea acceptrii medierii
Art. 48. Contractul de mediere constituie titlu
i ncheierii contractului de mediere, stabilind un termen de
executoriu cu privire la obligaia prilor de a achita
cel mult 15 zile. Invitaia se transmite prin orice mijloace
onorariul scadent cuvenit mediatorului.
care asigur confirmarea primirii textului.
Art. 49. Termenul de prescripie a dreptului la
(2) n cazul imposibilitii de prezentare a prii
aciune pentru dreptul litigios supus medierii se suspend
convocate, mediatorul poate stabili, la cerere, o nou dat
ncepnd cu data semnrii contractului de mediere, pn la
pentru prezentarea la mediere, cu acordul ambelor pri.
nchiderea procedurii de mediere n oricare dintre modurile
(3) Dac cealalt parte refuz n mod explicit medierea
prevzute de prezenta lege.
sau nu se prezint de dou ori la rnd la datele fixate
pentru semnarea contractului de mediere, medierea se SECIUNEA a 3-a
consider neacceptat.
Desfurarea medierii
(4) Mediatorul poate face i alte demersuri legale pe
care le consider necesare pentru invitarea prilor la Art. 50. (1) Medierea se bazeaz pe cooperarea
mediere, cu respectarea dispoziiilor prezentei legi. prilor i utilizarea, de ctre mediator, a unor metode i
Art. 44. (1) Este interzis desfurarea edinelor de tehnici specifice, bazate pe comunicare i negociere.
mediere nainte de ncheierea contractului de mediere. (2) Metodele i tehnicile utilizate de ctre mediator
(2) Contractul de mediere se ncheie ntre mediator, pe trebuie s serveasc exclusiv intereselor legitime i
de o parte, i prile aflate n conflict, pe de alt parte, obiectivelor urmrite de prile aflate n conflict.
dup prezentarea acestora din urm mpreun la mediator (3) Mediatorul nu poate impune prilor o soluie cu
sau dup acceptarea medierii de ctre partea invitat. privire la conflictul supus medierii.
Art. 51. Medierea are loc, de regul, la sediul
SECIUNEA A 2-a mediatorului. Dac este cazul, medierea se poate
Contractul de mediere desfura i n alte locuri convenite de mediator i de
prile aflate n conflict.
Art. 45. Contractul de mediere trebuie s cuprind, Art. 52. (1) Prile aflate n conflict au dreptul s fie
sub sanciunea nulitii absolute, urmtoarele clauze: asistate de avocat sau de alte persoane, n condiiile
a) identitatea prilor aflate n conflict sau, dup caz, a stabilite de comun acord.
reprezentanilor lor; (2) n cursul medierii prile pot fi reprezentate de alte
b) menionarea obiectului conflictului; persoane, care pot face acte de dispoziie, n condiiile
c) obligaia mediatorului de a da explicaii prilor cu legii.
privire la principiile medierii, la efectele acesteia i la Art. 53. Susinerile fcute pe parcursul medierii de
regulile aplicabile; ctre prile aflate n conflict, de persoanele prevzute la
d) declaraia prilor, n sensul c doresc declanarea art. 52 i la art. 55 alin. (1), precum i de ctre mediator
medierii i c sunt decise s coopereze n acest scop; au caracter confidenial fa de teri i nu pot fi folosite ca
e) angajamentul prilor aflate n conflict de a respecta probe n cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu
regulile aplicabile medierii; excepia cazului n care prile convin altfel ori legea
f) obligaia prilor aflate n conflict de a achita onorariul prevede contrariul. Mediatorul va atrage atenia persoanelor
cuvenit mediatorului i cheltuielile efectuate de acesta pe care particip la mediere n condiiile art. 52 asupra
parcursul medierii in interesul prilor, precum i obligaiei de pstrare a confidenialitii i le va putea
modalitile de avansare i de plat a acestor sume, solicita semnarea unui acord de confidenialitate.
inclusiv n caz de renunare la mediere sau de euare a Art. 54. (1) Dac, pe parcursul medierii, apare o
procedurii, precum i proporia care va fi suportat de situaie de natur s afecteze scopul acesteia, neutralitatea
ctre pri, inndu-se cont, dac este cazul, de situaia lor sau imparialitatea mediatorului, acesta este obligat s o
social. Dac nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi aduc la cunotina prilor, care vor decide asupra
suportate de ctre pri n mod egal; meninerii sau denunrii contractului de mediere.
g) nelegerea prilor privind limba n care urmeaz s (2) Mediatorul are dreptul s se abin i s nchid
se desfoare medierea. procedura de mediere, procednd potrivit dispoziiilor
Art. 46. (1) n contractul de mediere pot fi prevzute art. 56, care se aplic n mod corespunztor. n aceast
i alte clauze, n condiiile legii. situaie mediatorul este obligat s restituie onorariul
(2) Sub sanciunea nulitii absolute, contractul de proporional cu etapele de mediere neparcurse sau, dup
mediere nu poate cuprinde clauze care contravin legii sau caz, s asigure continuarea procedurii de mediere, n
ordinii publice. condiiile stabilite prin contractul de mediere.
(3) Dac, pe parcursul procedurii de mediere, apar Art. 55. (1) n cazul n care conflictul supus medierii
cheltuieli neprevzute, efectuate n interesul prilor i cu prezint aspecte dificile sau controversate de natur
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 441/22.V.2006 11

juridic ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu prile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea ca
acordul prilor, poate s solicite punctul de vedere al unui obiect soluionarea n tot sau n parte a litigiului.
specialist din domeniul respectiv. (2) La nchiderea procedurii de mediere, mediatorul este
(2) Atunci cnd solicit punctul de vedere al unui obligat, n toate cazurile, s informeze n scris instana de
specialist din afara biroului su, mediatorul va evidenia judecat dac prile au ajuns sau nu la o nelegere n
doar problemele controversate, fr a dezvlui identitatea urma procesului de mediere.
prilor. Art. 62. (1) Pentru desfurarea procedurii de
mediere, judecarea cauzelor civile de ctre instanele
SECIUNEA a 4-a judectoreti sau arbitrale va fi suspendat la cererea
nchiderea procedurii de mediere prilor, n condiiile prevzute de art. 242 alin. 1 pct. 1 din
Codul de procedur civil.
Art. 56. (1) Procedura de mediere se nchide, dup (2) Cursul termenului perimrii este suspendat pe durata
caz: desfurrii procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3
a) prin ncheierea unei nelegeri ntre pri n urma luni de la data semnrii contractului de mediere.
soluionrii conflictului; (3) Cererea de repunere pe rol este scutit de taxa
b) prin constatarea de ctre mediator a eurii medierii; judiciar de timbru.
c) prin depunerea contractului de mediere de ctre una Art. 63. (1) n cazul n care conflictul a fost
dintre pri. soluionat pe calea medierii, instana va pronuna, la
(2) n cazul n care prile au ncheiat numai o cererea prilor, o hotrre, potrivit dispoziiilor art. 271 din
nelegere parial, precum i n cazurile prevzute la Codul de procedur civil.
alin. (1) lit. b) i c), orice parte se poate adresa instanei (2) Odat cu pronunarea hotrrii, instana va dispune,
judectoreti sau arbitrale competente. la cererea prii interesate, restituirea taxei judiciare de
Art. 57. La nchiderea procedurii de mediere, n timbru pltite pentru nvestirea acesteia.
oricare dintre cazurile prevzute la art. 56 alin. (1),
mediatorul va ntocmi un proces-verbal care se semneaz CAPITOLUL VI
de ctre pri, personal sau prin reprezentant, i de Dispoziii speciale privind medierea unor conflicte
mediator. Prile primesc cte un exemplar original al
procesului-verbal.
SECIUNEA 1
Art. 58. (1) Cnd prile aflate n conflict au ajuns la
o nelegere, se redacteaz un acord care va cuprinde Dispoziii speciale privind conflictele de familie
toate clauzele consimite de acestea i care are valoarea Art. 64. (1) Pot fi rezolvate prin mediere
unui nscris sub semntur privat. nenelegerile dintre soi privind continuarea cstoriei,
(2) nelegerea prilor nu trebuie s cuprind prevederi exerciiul drepturilor printeti, stabilirea domiciliului copiilor,
care aduc atingere legii i ordinii publice, dispoziiile art. 2 contribuia prinilor la ntreinerea copiilor, precum i orice
fiind aplicabile. alte nenelegeri care apar n raporturile dintre soi cu
(3) nelegerea prilor poate fi afectat, n condiiile privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.
legii, de termene i condiii. (2) nelegerea soilor cu privire la desfacerea cstoriei
Art. 59. nelegerea prilor poate fi supus verificrii i la rezolvarea aspectelor accesorii divorului se depune
notarului public n vederea autentificrii ori, dup caz, de ctre pri la instana competent s pronune divorul.
ncuviinrii instanei de judecat, n condiiile prevzute la Art. 65. Mediatorul va veghea ca rezultatul medierii
art. 63. s nu contravin interesului superior al copilului, va
Art. 60. (1) n orice faz a procedurii de mediere, ncuraja prinii s se concentreze n primul rnd asupra
oricare dintre prile aflate n conflict are dreptul de a nevoilor copilului, iar asumarea responsabilitii printeti,
denuna contractul de mediere, ncunotinnd, n scris, separaia n fapt sau divorul s nu impieteze asupra
cealalt parte i mediatorul. creterii i dezvoltrii acestuia.
(2) Mediatorul ia act de denunarea unilateral a Art. 66. (1) nainte de ncheierea contractului de
contractului de mediere i, n cel mult 48 de ore de la mediere sau, dup caz, pe parcursul procedurii, mediatorul
data primirii ncunotinrii, ntocmete un proces-verbal de va depune toate diligenele pentru a verifica dac ntre
nchidere a procedurii de mediere. pri exist o relaie abuziv ori violent, iar efectele unei
(3) Dac una dintre prile aflate n conflict nu se mai astfel de situaii sunt de natur s influeneze medierea i
prezint la mediere, fr a denuna contractul de mediere va decide dac, n asemenea circumstane, soluionarea
n condiiile alin. (1), mediatorul este obligat s fac toate prin mediere este potrivit. Dispoziiile art. 54 sunt
demersurile necesare pentru a stabili intenia real a prii aplicabile n mod corespunztor.
respective i, dup caz, va continua sau va nchide (2) Dac, n cursul medierii, mediatorul ia cunotin de
procedura de mediere. existena unor fapte ce pun n pericol creterea sau
dezvoltarea normal a copilului ori prejudiciaz grav
SECIUNEA a 5-a interesul superior al acestuia, este obligat s sesizeze
Medierea n cazul unui litigiu civil pe rolul instanelor autoritatea competent.
de judecat
SECIUNEA a 2-a
Art. 61. (1) n cazul n care conflictul a fost dedus
Dispoziii speciale privind medierea n cauzele penale
judecii, soluionarea acestuia prin mediere poate avea loc
din iniiativa prilor ori la recomandarea instanei, Art. 67. (1) Dispoziiile din prezenta lege se aplic
acceptat de pri, cu privire la drepturi asupra crora n mod corespunztor i n cauzele penale care privesc
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 441/22.V.2006

infraciuni pentru care, potrivit legii, retragerea plngerii domeniul medierii, ce vor fi publicate n Monitorul Oficial al
prealabile sau mpcarea prilor nltur rspunderea Romniei, Partea I.
penal. (2) n vederea constituirii primului consiliu de mediere,
(2) Nici persoana vtmat i nici fptuitorul nu pot fi membrii acestuia vor fi desemnai de comun acord de
constrni s accepte procedura medierii. ctre organizaiile legal constituite din domeniul medierii,
Art. 68. (1) n cauzele penale medierea trebuie s avndu-se n vedere criteriile cumulative privitoare la
se desfoare astfel nct s fie garantat dreptul fiecrei vechimea activitii organizaiei n acest domeniu conform
pri la asisten juridic i, dac este cazul, la serviciile prevederilor statutului, numrul de membri specializai,
unui interpret. Procesul-verbal ntocmit potrivit prezentei precum i pregtirea i experiena practic n mediere ale
legi, prin care se nchide procedura medierii, trebuie s reprezentanilor acestor organizaii.
arate dac prile au beneficiat de asistena unui avocat i (3) Pentru organizarea i funcionarea primului consiliu
de serviciile unui interpret ori, dup caz, s menioneze de mediere, n primul an de la nceperea activitii se
faptul c au renunat expres la acestea. aloc de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
(2) n cazul minorilor, garaniile prevzute de lege Justiiei, fondurile aferente urmtoarelor categorii de
pentru desfurarea procesului penal trebuie asigurate, n cheltuieli:
mod corespunztor, i n cadrul procedurii de mediere. a) cheltuielile de ntreinere i funcionare;
Art. 69. (1) n cazul n care procedura de mediere b) salariile secretariatului tehnic al acestuia.
se desfoar naintea nceperii procesului penal i aceasta (4) Dup expirarea perioadei de un an de la data
se nchide prin mpcarea prilor, persoana vtmat nu constituirii Consiliului de mediere, finanarea sa se asigur
mai poate sesiza, pentru aceeai fapt, organul de n condiiile art. 21.
urmrire penal sau, dup caz, instana de judecat.
Art. 72. (1) n termen de o lun de la data publicrii
(2) Dac procedura de mediere a fost declanat n n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a Regulamentului
termenul prevzut de lege pentru introducerea plngerii privind organizarea i funcionarea Consiliului de mediere,
prealabile, acest termen se suspend pe durata ncepe procedura de autorizare a mediatorilor.
desfurrii medierii. Dac prile aflate n conflict nu s-au
(2) Persoanele care au absolvit sau care, la intrarea n
mpcat, persoana vtmat poate introduce plngerea
vigoare a prezentei legi, urmeaz un curs de formare a
prealabil n acelai termen, care i va relua cursul de la
mediatorilor n ar ori n strintate, dac ndeplinesc
data ntocmirii procesului-verbal de nchidere a procedurii
condiiile prevzute la art. 7 lit. a)e), pot solicita
de mediere, socotindu-se i timpul scurs nainte de
autorizarea ca mediator, n condiiile prezentei legi, avnd
suspendare.
obligaia prezentrii documentelor care atest programa de
Art. 70. (1) n cazul n care medierea se desfoar formare parcurs. Consiliul de mediere va decide
dup nceperea procesului penal, urmrirea penal sau, autorizarea dup evaluarea coninutului programei de
dup caz, judecata se suspend, n temeiul prezentrii de formare prezentate, inclusiv a duratei pregtirii. Dispoziiile
ctre pri a contractului de mediere. art. 8 alin. (5) se aplic n mod corespunztor.
(2) Suspendarea dureaz pn cnd procedura medierii Art. 73. (1) Dispoziiile prezentei legi privind
se nchide prin oricare dintre modurile prevzute de medierea conflictelor devin aplicabile n termen de o lun
prezenta lege, dar nu mai mult de 3 luni de la data de la data ntocmirii tabloului mediatorilor autorizai.
semnrii contractului de mediere.
(2) Medierea conflictelor de munc rmne supus
(3) Mediatorul are obligaia s comunice organului
dispoziiilor prevzute de legile speciale.
judiciar o copie de pe procesul-verbal de nchidere a
procedurii de mediere. Art. 74. (1) Instituiile i celelalte persoane juridice
care, la data intrrii n vigoare a prezentei legi, au n
(4) Procesul penal se reia din oficiu, imediat dup
derulare cursuri de formare a mediatorilor le pot finaliza n
primirea procesului-verbal prin care se constat c prile
conformitate cu reglementrile n vigoare la momentul
nu s-au mpcat, sau, dac acesta nu se comunic, la
nceperii cursurilor.
expirarea termenului prevzut la alin. (2).
(2) Acordarea avizului prevzut la art. 9 de ctre
CAPITOLUL VII Consiliul de mediere devine aplicabil de la data publicrii
Dispoziii tranzitorii i finale n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a standardelor
de formare n domeniul medierii.
Art. 71. (1) n termen de 4 luni de la data intrrii n Art. 75. Avocaii, notarii publici i consilierii juridici
vigoare a prezentei legi, se nfiineaz Consiliul de care dobndesc calitatea de mediator potrivit prezentei legi
mediere, care va elabora regulamentul privind organizarea pot desfura activitatea de mediere n cadrul formelor de
i funcionarea sa, precum i standardele de formare n exercitare a profesiei lor.

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat.

PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR PREEDINTELE SENATULUI


BOGDAN OLTEANU NICOLAE VCROIU

Bucureti, 16 mai 2006.


Nr. 192.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 441/22.V.2006 13

PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind medierea i organizarea
profesiei de mediator
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din
Constituia Romniei, republicat,

Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea privind medierea i organizarea
profesiei de mediator i se dispune publicarea acestei legi n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI
TRAIAN BSESCU

Viena, 15 mai 2006.


Nr. 738.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAIONAL DE REGLEMENTARE N DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea diferenei de venituri reglementate,
n condiiile limitrii reglementate a tarifelor pentru serviciul de distribuie a energiei electrice
n temeiul art. 9 alin. (6) i (7), al art. 11 alin. (2) lit. d) i e), al art. 56 alin. (1), al art. 58 alin. (3) din Legea
energiei electrice nr. 318/2003, al Ordinului preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei
nr. 31/2004 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuie a energiei electrice i al
art. 2 din Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 59/2005 pentru stabilirea
valorilor maxime ale tarifelor specifice de distribuie a energiei electrice,
avnd n vedere referatul de aprobare ntocmit de Departamentul preuri i tarife,
n conformitate cu prevederile procesului-verbal al edinei Comitetului de Reglementare al Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei din 12 mai 2006,

preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei emite urmtorul ordin:

Art. 1. Se aprob Procedura pentru stabilirea Art. 2. Departamentele de specialitate din cadrul
diferenei de venituri reglementate, n condiiile limitrii Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei i
agenii economici din cadrul sectorului energiei electrice vor
reglementate a tarifelor pentru serviciul de distribuie a
asigura ducerea la ndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
energiei electrice, prevzut n anexa*) care face parte Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial
integrant din prezentul ordin. al Romniei, Partea I.

Preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei,


Nicolae Opri

Bucureti, 12 mai 2006.


Nr. 10.

*) Anexa la prezentul ordin se public pe pagina web a Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei la adresa www.anre.ro.
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 441/22.V.2006

MINISTERUL ECONOMIEI I COMERULUI


ORDIN
pentru aprobarea Contractului de concesiune a reelei electrice de transport al energiei electrice
i a terenurilor pe care aceasta este amplasat, precum i a actelor adiionale ncheiate
Avnd n vedere prevederile art. 23 din Legea energiei electrice nr. 318/2003,
n temeiul art. 5 alin. (6) din Hotrrea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Economiei i Comerului, cu modificrile i completrile ulterioare,

ministrul economiei i comerului emite urmtorul ordin:


Art. 1. Se aprob Contractul de concesiune nr. 1 din Actul adiional nr. 1, ncheiat la 21 aprilie 2005, i,
29 iunie 2004 a reelei de transport al energiei electrice i respectiv, Actul adiional nr. 2, ncheiat la 23 martie 2006,
a terenurilor pe care aceasta este amplasat, ncheiat ntre la acest contract.
Ministerul Economiei i Comerului i Compania Naional Art. 2. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial
de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., al Romniei, Partea I.
Ministrul economiei i comerului,
Codru Ioan ere

Bucureti, 9 mai 2006.


Nr. 328.

MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII

ORDIN
privind modul de plat a personalului care face parte din comisiile organizate
pentru admiterea absolvenilor clasei a VIII-a n nvmntul liceal i profesional de stat
pentru anul colar 20062007
n conformitate cu prevederile Legii nvmntului nr. 84/1995, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare,
n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea i funcionarea Ministerului Educaiei i Cercetrii,
cu modificrile i completrile ulterioare,

ministrul educaiei i cercetrii emite prezentul ordin.


Art. 1. Cadrele didactice care fac parte din comisia nr. 114/1999 pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea
de nscriere din unitatea de nvmnt gimnazial sunt nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preedintelui i
pltite pentru instruirea elevilor i prinilor cu privire la Guvernului Romniei, precum i a personalului Preediniei,
metodologia de admitere i pentru participarea la edinele Guvernului i al celorlalte organe ale puterii executive,
de completare a opiunilor elevilor dup cum urmeaz: republicat, aprobat prin Legea nr. 176/2001.
a) preedintele, vicepreedintele, secretarul sunt pltii (2) Plata drepturilor menionate la alin. (1) se face de
cu: ctre inspectoratul colar.
35 lei (RON) pentru 12 clase; Art. 5. (1) Cadrele didactice care fac parte din
45 lei (RON) pentru 34 clase; comisia de admitere judeean/a municipiului Bucureti, n
55 lei (RON) pentru 5 clase i peste; calitate de preedinte, vicepreedinte i secretar, sunt
b) membrii sunt pltii cu 1,5 lei (RON)/candidat care pltite cu:
completeaz opiuni. preedinte 210 lei (RON);
Art. 2. (1) Preedintele, vicepreedintele i secretarul vicepreedinte i secretar 200 lei (RON)/persoan.
din comisiile centrelor de nscriere sunt pltii cu: (2) Membrii comisiei judeene de admitere, precum i
450 lei (RON)/persoan pn la 1.000 de candidai personalul din centrul judeean de admitere, care particip
inclusiv; la activitile de repartizare computerizat, sunt pltii cu
500 lei (RON)/persoan peste 1.000 de candidai. 200 lei (RON)/persoan.
(2) Operatorii din centrele de nscriere, stabilite de Art. 6. (1) Cadrele didactice care fac parte din
inspectoratele colare, sunt pltii cu 1,4 lei (RON) pentru comisiile pentru susinerea probelor de aptitudini pentru
fiecare fi de nscriere introdus n calculator. admiterea n nvmntul vocaional sau din comisiile
Art. 3. Pentru personalul didactic care efectueaz pentru susinerea probelor de verificare a cunotinelor de
activitile menionate la art. 2 plata se face de ctre limb modern sau matern sunt pltite cu 1,4 lei
unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este (RON)/candidat examinat la fiecare prob.
ncadrat, n baza adeverinei eliberate de centrul de (2) Cadrele didactice care fac parte din comisiile de
nscriere i semnate de preedintele acestuia. contestaii pentru probele de aptitudini pentru admiterea n
Art. 4. (1) n cazul n care inspectoratele colare nvmntul vocaional (acolo unde metodologia prevede
utilizeaz specialiti din afara sistemului de nvmnt contestaii) ori din comisiile de contestaii pentru probele
preuniversitar, acetia beneficiaz de drepturi bneti scrise de verificare a cunotinelor de limb modern sau
calculate conform art. 2, n baza deciziei inspectorului matern vor fi pltite cu 1,5 lei (RON)/lucrare scris
general, emis n conformitate cu Ordonana Guvernului reevaluat.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 441/22.V.2006 15

(3) Plata cadrelor didactice menionate la alin. (1) i (2) pentru admiterea n nvmntul liceal i profesional sunt
se face de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul achitate din bugetul unitii colare/inspectoratului colar,
didactic este ncadrat, n baza adeverinei semnate de prevzut pentru deplasri.
preedintele centrului n care s-au susinut probele de (2) Plata cheltuielilor menionate la alin. (1) se face de
aptitudini, respectiv probele de verificare a cunotinelor de ctre unitatea la care este ncadrat persoana respectiv.
limb modern sau matern. Art. 8. Direcia general nvmnt preuniversitar,
Art. 7. (1) Cheltuielile de transport transportul Direcia general nvmnt n limbile minoritilor, Direcia
fielor de nscriere de la centrul de nscriere la centrul general buget-finane, patrimoniu i investiii, inspectoratele
judeean de admitere, transportul listelor cu elevii declarai colare judeene/al municipiului Bucureti, precum i
admii la liceele vocaionale pentru validare i alte cheltuieli conducerile unitilor de nvmnt gimnazial i liceal vor
pentru persoanele care particip n comisiile organizate duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul educaiei i cercetrii,
Mihail Hrdu
Bucureti, 15 mai 2006.
Nr. 3.915.

MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII

ORDIN
privind modul de plat a personalului didactic care face parte din comisiile
pentru testele naionale, bacalaureat i absolvire a nvmntului profesional i postliceal
sesiunile anului 2006
n baza prevederilor Legii nvmntului nr. 84/1995, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
n conformitate cu prevederile ordinelor ministrului educaiei i cercetrii nr. 4.871/2005 cu privire la aprobarea
Calendarului i a Metodologiei de organizare i desfurare a testelor naionale, susinute n vederea accesului
absolvenilor clasei a VIII-a n clasa a IX-a a anului colar 20062007, nr. 4.872/2005 privind aprobarea Calendarului
examenului de bacalaureat 2006 i a Metodologiei de organizare i desfurare a examenului de bacalaureat 2006,
ale Ordinului ministrului educaiei i cercetrii i al ministrului muncii i solidaritii sociale nr. 4.330/534/2002 privind
aprobarea Metodologiei de organizare i desfurare a examenului pentru certificarea competenelor profesionale n
nvmntul liceal, filierele tehnologic i vocaional, ale Ordinului ministrului educaiei i cercetrii nr. 5.419/2005 privind
aprobarea Metodologiei de organizare i desfurare a examenului de certificare a competenelor profesionale pentru
obinerea certificatului de calificare profesional nivel 1 i 2, precum i Ordinul ministrului educaiei i cercetrii i al
ministrului muncii i solidaritii sociale nr. 3.176/137/2002 privind aprobarea Metodologiei de organizare i desfurare a
examenelor de absolvire a nvmntului profesional i postliceal,
n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea i funcionarea Ministerului Educaiei i Cercetrii,
cu modificrile i completrile ulterioare,

ministrul educaiei i cercetrii emite prezentul ordin.


Art. 1. Cadrele didactice care fac parte din comisiile Art. 3. Cadrele didactice care fac parte din comisiile
pentru testele naionale din centrele de testare i din de contestaii din centrele regionale de contestaii pentru
centrele zonale de evaluare sunt pltite dup cum testarea naional sunt pltite dup cum urmeaz:
urmeaz: preedinte, secretari 250 lei (RON);
preedintele comisiei din centrul de testare/examen profesori evaluatori 3,75 lei (RON)/lucrare
500 lei (RON); evaluat.
secretarul i membrii comisiei din centrul de Art. 4. Cadrele didactice care fac parte din comisiile
testare/examen 400 lei (RON); de bacalaureat din centrele de examen i din centrele
cadre didactice supraveghetori 40 lei (RON)/zi zonale de evaluare sunt pltite dup cum urmeaz:
(5 ore de supraveghere pe zi); preedintele comisiei de bacalaureat*):
informatician (un informatician pe centru): la o comisie de pn la 400 de candidai (inclusiv)
la centrul de testare/examen 1 leu (RON)/candidat; este pltit cu 700 lei (RON), dar nu mai mult de 50% din
la centrul de evaluare 0,4 lei (RON)/candidat; salariul de baz al funciei didactice n care este ncadrat;
preedintele, secretarul i membrii comisiei din la o comisie de peste 400 de candidai este pltit cu
centrul zonal de evaluare: 1.200 lei (RON), dar nu mai mult de 100% din salariul de
500 lei (RON) pentru preedinte; baz al funciei didactice n care este ncadrat;
400 lei (RON) pentru secretar i membrii comisiei; vicepreedinte 600 lei (RON);
3,75 lei (RON)/lucrare evaluat, pentru profesorii secretarul, membrii comisiei din centrele de examen
evaluatori. 425 lei (RON);
Art. 2. Cadrele didactice care fac parte din comisiile informatician 1,2 lei (RON)/candidat;
judeene/a municipiului Bucureti de organizare a testrii preedintele comisiei din centrele zonale de evaluare
naionale sunt pltite dup cum urmeaz: 500 lei (RON);
preedinte 400 lei (RON); vicepreedintele i secretarul comisiei (cadru didactic)
vicepreedinte, secretar 350 lei (RON); din centrele zonale de evaluare 450 lei (RON);
membri 200 lei (RON)/persoan. informatician 0,5 lei (RON)/candidat;
*) Preedintele comisiei de bacalaureat poate fi: cadru didactic universitar care deine titlu tiinific de doctor, inspector colar, director de liceu,
cu gradul didactic I.
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 441/22.V.2006

profesor examinator (oral) 3 lei (RON)/candidat; instituiilor publice i regiilor autonome cu specific deosebit
profesor evaluator 5 lei (RON)/lucrare corectat; pe perioada delegrii, detarii n alt localitate, precum i
cadre didactice supraveghetori 45 lei (RON)/zi n cazul deplasrii n cadrul localitii, n interesul
(6 ore de supraveghere pe zi). serviciului, cu modificrile ulterioare (pct. 44 al cap. VII din
Art. 5. Cadrele didactice care asigur traducerea anex).
subiectelor n limbile minoritilor naionale sunt pltite cu Art. 11. Cadrele didactice care fac parte din comisiile
50 lei (RON)/profesor.
de examinare din centrele de examen organizate pentru
Art. 6. Cadrele didactice care fac parte din comisiile
judeene de bacalaureat sunt pltite dup cum urmeaz: absolvirea nvmntului profesional i postliceal sunt
preedinte 400 lei (RON); pltite dup cum urmeaz:
vicepreedinte, secretar 325 lei (RON); preedinte 325 lei (RON);
membri 225 lei (RON). vicepreedinte, secretar, evaluator extern,
Art. 7. Cadrele didactice care fac parte din comisiile monitorizator de calitate 250 lei (RON);
de contestaii din centrele regionale de contestaii pentru
examenul de bacalaureat sunt pltite dup cum urmeaz: membrii subcomisiei la coala de arte i
preedinte, vicepreedinte i secretar 300 lei meserii/coala de ucenici 3 lei (RON)/absolvent;
(RON); membrii subcomisiei la anul de completare/cola
profesori evaluatori 5 lei (RON)/lucrare corectat. profesional, coala postliceal i de maitri:
Art. 8. Cadrele didactice care fac parte din comisiile 3 lei (RON)/lucrare scris corectat;
de examinare pentru obinerea certificatului de competene
profesionale/atestatului profesional sunt pltite dup cum 3 lei (RON)/lucrare practic evaluat;
urmeaz: 2,25 lei (RON)/candidat pentru susinerea proiectului;
1 leu (RON)/candidat examinat, pentru fiecare cadru 25 lei (RON)/proiect coordonat i avizat favorabil
didactic. pentru susinere (pentru ndrumtorii de proiect la anul de
ndrumtorii proiectului/lucrrii de specialitate sunt pltii completare/coala profesional, coala postliceal i coala
dup cum urmeaz: de maitri);
12 lei (RON)/proiect coordonat i avizat favorabil
pentru susinere. cadre didactice supraveghetori 40 lei (RON)/zi
Art. 9. (1) Unitile colare n care se organizeaz (5 ore de supraveghere pe zi).
centre de examen i centre zonale de evaluare vor elibera Art. 12. Cadrele didactice care fac parte din comisiile
fiecrui membru al comisiilor de testare, respectiv de judeene/a municipiului Bucureti de evaluare pentru
bacalaureat, o adeverin care cuprinde informaiile absolvirea nvmntului profesional i postliceal sunt
necesare pentru plata activitii depuse. Adeverina va fi pltite dup cum urmeaz:
semnat de directorul unitii de nvmnt, pe baza listei preedinte 150 lei (RON);
alctuite i semnate de preedintele comisiei respective.
Pentru cadrele didactice care fac parte din comisia vicepreedinii i secretarii comisiei 100 lei (RON).
judeean de contestaii, adeverinele sunt eliberate de Art. 13. Cadrele didactice care fac parte din comisiile
inspectoratul colar. judeene/a municipiului Bucureti de contestaii pentru
(2) Drepturile prevzute la art. 18 vor fi achitate de examenul de absolvire a nvmntului profesional i
unitile de nvmnt preuniversitar/inspectoratul colar n postliceal sunt pltite dup cum urmeaz:
care membrii comisiilor au carnetul de munc. Pentru
preedinii comisiilor de bacalaureat din centrele de preedinte 150 lei (RON);
examen i din centrele zonale de evaluare, cadre didactice vicepreedintele i secretarii comisiei 100 lei
universitare, drepturile prevzute la art. 4 se achit de (RON);
ctre unitile de nvmnt preuniversitar n care este profesori corectori 3 lei (RON)/lucrare scris
organizat centrul de examen/centrul zonal de evaluare corectat.
respectiv.
Art. 10. Cheltuielile de deplasare n afara localitii, Art. 14. Direcia general nvmnt preuniversitar,
ocazionate de participarea cadrelor didactice la comisiile Direcia general buget-finane, patrimoniu i investiii,
pentru testarea naional, respectiv de bacalaureat, vor fi Direcia general nvmnt n limbile minoritilor,
suportate de inspectoratele colare judeene/al municipiului inspectoratele colare judeene, respectiv al municipiului
Bucureti, n conformitate cu Hotrrea Guvernului Bucureti, precum i conducerile unitilor de nvmnt
nr. 543/1995 privind drepturile bneti ale salariailor vor duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul educaiei i cercetrii,
Mihail Hrdu
Bucureti, 15 mai 2006.
Nr. 3.916.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR

Regia Autonom Monitorul Oficial, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 i 410.47.23
&JUYDGY|116177]
Tiparul: Regia Autonom Monitorul Oficial

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 441/22.V.2006 conine 16 pagini. Preul: 1,15 lei noi/11.500 lei vechi ISSN 14534495