Sunteți pe pagina 1din 6
RAPORT SEMESTRIAL Semestrul I 2013 Raport semestrial conform:Regulamentului CNVM nr.1/2006 Data raportului:30.08.2013 Denumirea societatii: S.C. AMYLON S.A. Sediul social: SIBIU, sos.Alba Iulia, nr. 70 Numér telefon: 0269/217722 Numiér fax: 0269/216044 Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO787672 Numirul de ordine in Registrului Comertului:J32/110/1991 Capital social subscris si varsat:2.202.700,00 lei pita reglementaté pe care se tranzactioneaz& valorile mobiliare emise: B.V.B.- societati necotate 1. Situatia economico-financiara: Evidenta sintetic8 si analitic’ a elementelor patrimoniale precum si intocmirea situatillor financiare semestriale sa facut cu respectarea prevederilor Legii Contabilit’tii nr.82/91 republicat8, a OMFP nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementérilor contabile conforme cu Directivele Europene, precum si a OMFP nr.1013/18 julie 2013 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30.06.2013. a) Elemente de bilant: activele care reprezinté cel putin 10% din totalul active, numerar si alte disponibilitati lichide, total active curente, total pasive curente: -lei- I. TOTAL ACTIV din care: 42.517.798 46.283.093 a) Active imo! 17.910.575 24,112.258 134,63% Imobilizari necorporale 411.687 365.804 88,85% Imobilizari corporale 8.847.548 15.095.114 | 170,61% Imobilizari_financiare 8.651.340 8.651.340 | 100,00% b) Active circulante total 23.616.946| _21.837.810| _ 92,47% Stocuri 3.278.396 3.393,850| _ 103,52% = % in total activ 7 771% 733% ae Creante 19.696.729 18,042,268 91,60% = % in total activ 46,33% 38,98% Casa,conturi la banci,investitii 641821 | 401.692 62,59% financiare _ c) Cheltuieli in avans 990.277 | 333.025 IL. TOTAL PASIV din care: | 42.517.798| _46.283.093| _108.85% a) Capitaluri proprii di 24,980.118| _24.826.312| _99,38% Capital social 2.202.700 2.202.700 __100,00% i 0 0 0 17.537.680 21.456.781 122,35% ce trebuie platite _intr-o 105.083 1.968.269 | —1.873,06% perioada mai mare de un_an Datorii ce trebuie platite intr-o 17.432.597 19.488.512 111,79% perioada de pana la un_an d) Venituri in avans o o Activele totale au crescut in primul semestru al anului 2013 faté de 30 iunie 2012 cu 8,85%, prin cresterea semnificativa cu 34,63% a imobilizrilor corporale puse in functiune si a celor in curs din care enumeram: 1.Cladire sectie halva 2.Echipamente aferente linillor de dropsuri - Linie de preparare sirop de caramel - Linie de preparare sirop de bomboane 1 - Linie de preparare sirop de bomboane 2 ~ Linie de formare/racire bomboane 1 ~ Linie de formare/racire bomboane 2 ~ Linie de ambalare - Statie frig - Tablouri electrice 3.Echipamente aferente liniei de jeleuri - Linie de glazurat 4.Echipamente aferente liniei de halva = Linie de decojire - Halvitier - Linie batoane Deasemenea se observa o scadere a creantelor cu 8,40% si o crestere a stocurilor de produse finite fata de aceasi perioada a anului 2012 cu 3,52%. In ceea ce priveste elementele de pasiv se poate observa o crestere a datoriilor care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an cu 1.863.186 lei, iar datoriile platibile intr-o perioada de pana la un an au crescut cu 2.055.915 lei, fata de aceeasi perioada a anului trecut. In aceasta perioada SC Amylon SA a angajat credite noi dupa cum urmeaza: - 2.000.000 ron credit pentru achizitii constructii - 1.200.000 ron credit pentru achizitii utilaje, din care s-a utilizat 500.000 ron = 900.000 ron linie credit pentru plati furnizori de materi prime b) Contul de profit si pierderi: vanzéri nete, venituri brute, elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute, provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli, 2 oO referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimele 6 luni sau care urmeaza a se efectua in urmatoarele 6 luni, dividende declarate si platite. I, VENITURI TOTALE din care: 22.338.825, 23.564.467 -lei- 105,49% Venituri din exploatare din care: 22.314.282 23.520.260 105,40% ~ cifra de afaceri 21.570.276 22.692.145, 105,20% Venituri financiare 24.543 44.207 180,12% TI. CHELTUIELI TOTALE din cai 22.321.824 23.809.190 106,66% Pentru exploatare din care: 22.302.816 23.756.910 106,52% Cheltuieli cu materi prime si materiale consumabile 3.995.092 5.145.581 128,80% ~ % in venituri totale 17,88% 21,84% Cheltuieli cu energia si apa 528.110. 641.222 121,42% ~ % in venituri totale 2,36% 2,72% Cheltuieli financiare 19.008 | 52.280. 275,04% TIL. REZULTATUL BRUT din care: 17.001 -244.723, - din exploatare 11.466 236.650. ~ financiar aS -8073 IV. REZULTATUL NET c) Cash flow: toate schimbari 3.043 250.997 intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei. lei- Disponibilitati si asimilate la inceputul 390,093 perioadei 759.199 : Casa 73.415 28.132 Conturi curente la banci 280.935 371.570 Disponibilitati si asimilate la sfarsitul 354.350 erioadel 399.702 2.Analiza activitatil societatii comerciale 2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteazi sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. In perioada semestrului I al anului 2013 societatea nu s-a confruntat cu elemente sau evenimente care si fi afecteze lichiditatea, marja brut& din vanz&ri flind de 0,05%. In semestrul I 2013 SC Amylon SA a cogarantat imprumuturile urmatoarelor societati cu care firma are relatii comerciale: - Cogarantarea creditului angajat de catre SC Extra Sib SA in valoare de 6.000.000 ron - Cogarantarea creditului angajat de catre Comcereal S.R.L. in valoare de 2.800.000 ron Deasemenea imprumutul de 900.000 ron angajat de catre SC Amylon SA a fost cogarantat de catre SC Moara Cibin SA. 2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. In ceea ce priveste cheltuielile de capital acestea au avut o contributie benefica asupra situatiei financiare, o parte din investiti find puse in functiune, altele fiind in curs de execute, urmand sé fie date fn functiune. fn semestrul doi al anului 2013 vor fi puse in functiune urmatoarele echipamente: a)Echipamente aferente “Liniei de productie jeleuri” -Linie de preparare (fierbere) sirop de jeleu -Linie de turnare/formare jeleuri - Mogul b)Echipamente aferente ,Liniei de decojire seminte” ©)Echipamente aferente ,Liniei de formare batoane halva” 2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Veniturile din vanzarea marfurilor, in suma de 14.638.393 lei au reprezentat 64,51% din cifra de afaceri, lar veniturile din productia proprie vanduta au insumat 9.998.260 lei. Reducerile comerciale acordate in primul semestru al anului au fost in suma de 1.944.508 lei. In primul semestru al anului 2013 SC Amylon SA a intrat cu desfacerea produselor in doua noi retele de magazine si a scos pe piata cinci noi sortimente: - Rahat cacao cu cocos - Drops de lapte - Bonbon crema lapte - Halva stafide ~ Halva cacao cu stafide a) Vanzari produse finite comparative sem I 2013 fata de sem I 2012 Cantitate vanduta( to) | 2013/2012! Nrert | Grupa produs Soi 3013 (%) 1 Halva 331,56 379,59 114 2 Rahat 316,48 345,80 109) 3 Pufarin 87,76 126,93 145 4 Glucoza 107,57 118,16 110 5 | Caramelaj 0 24,40 TOTAL 843,37 to 994.88 to b) Vanzari produse finite la export comparativ sem I 2013 cu sem I 2012 Cantitate vanduta( to) |2013/2012| Nrert | Grupa produs S010 SOL (%) 1 Halva 5,16 7,30 141) 2 Rahat 16,30 25,73 158 3 Pufarin 5,36 6.73 126 4 Glucoza’ 28,90 27,36 95 TOTAL 55,72to 67,12 to ) Vanzari-cumparari grup sem I 2013 Ron Nr crt Firma Vanzari Cumparari 1 BOROMIR IND SRL 5.305.882 3.124.034 2 BOROMIR PROD BUZAU 1.070.214 1.116.128 3 MOARA CIBIN 1.057.213 3.270.409 3.Schimbéri care afecteaza capitalul $i administrarea societatii comerciale 3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comercial’ a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective. Societatea comerciala nu s-a aflat in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in perioada semestrului I al anului 2013. 3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala. Drepturile detinatorilor de valori mobiliare nu au suferit nici o modificare in Perioada semestrului I al anului 2013. 4.Tranzactii semnificative Nu este cazul pentru perioada analizat3. Director General, Contabil sef Tudor Constantin Hajdu Nit