Sunteți pe pagina 1din 9

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)

Adresa postala: DIMITRIE CANTEMIR, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620048, Romania, Punct(e) de contact: CATALINA OACHES, Tel. +40 372372446, Email: contact@cjvrancea.ro, Fax: +40 372372447, Adresa internet (URL): www.cjvrancea.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Acord cadru pentru achizitia de lucrari si servicii pentru siguranta (semnalizarea) circulatiei rutiere pe durata a 36 de luni calendaristice”

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: judetul Vrancea

Codul NUTS: RO226 - Vrancea

II.1.3)

Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: NU

Acord cadru cu un singur operator

Durata acordului cadru: 36 luni

Valoarea estimata fara TVA: 4,007,886.17 RON

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Se vor incheia 3 contracte subsecvente pentru 12 luni calendaristice.

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Se vor executa lucrari pentru siguranta (semnalizarea) circulatiei rutiere conform documentatiei de atribuire. Lucrarile privind siguranta circulatiei constau in totalitatea activitatilor de semnalizare ce se vor executa in tot timpul anului, determinate de lipsa sau degradarea in conditii normale de exploatare, ce au ca scop asigurarea conditiilor tehnice necesare desfasurarii circulatiei rutiere in siguranta, cu respectarea normelor in vigoare.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45233221-4 Lucrari de marcaj rutier (Rev.2)

45233141-9 Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)

45233290-8 Instalare de indicatoare rutiere (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Fisa de date

Acord cadru pentru achizitia de lucrari pentru siguranta (semnalizarea) circulatiei rutiere pe durata a 36 de luni calendaristice”. Durata acordului cadru va fi de 36 de luni calendaristice. Valoarea estimata pentru un contract subsecvent pentru 12 luni calendaristice este: -valoarea minima estimata = 150.709,73 lei fara TVA -valoarea maxima estimata= 2.954.920,91 lei fara TVA

Valoarea estimata fara TVA: 4,007,886.17 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

36 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Da

Pe parcursul îndeplinirii acordului – cadru, preturile unitare si implicit totale pot fi ajustate în urmatoarele situatii: a)au avut loc modificari legislative, modificari ale normelor tehnice sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe / impozite locale, al caror efect se reflecta în cresterea / diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul acordului - contractului; b)pe piata au aparut anumite conditii, în urma carora s-a constatat cresterea / diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta în cre?terea / diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul acordului – cadru. În acest caz se vor folosi indicii statistici comunicati de Institutul National de Statistica pentru elementele constitutive ale ofertei la care s-au constatat cresteri/ diminuari. Preturile se vor actualiza la inceputul fiecarui an calendaristic – pentru restul de executat, pe perioada de valabilitate a acordului cadru, dupa urmatoarea formula: Va=(Vo x IPC):100 unde, Va = Valoarea actualizata in luna curenta IPC = Indicele preturilor de consum pentru servicii, comunicat de Institutul National de Statistica, calculate intre luna curenta si luna de referinta Vo = Valoarea ramasa de executat la inceputul anului in preturi ofertate.

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Garantia de participare este de 80.157 lei. IMM-urile pot constitui garantia in cuantum de 50% din valoarea integrala doar daca depun obligatoriu la data deschiderii ofertelor Declaratia de I.M.M. (Formularul 9). Pentru asocieri fiecare membru trebuie sa fie I.M.M. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Operatorii straini tip IMM pot beneficia de reducere doar in conditiile in care vor prezenta documente edificatoare emise de autoritati competente din tara de resedinta din care sa reiasa faptul ca au statut similar operatorilor economici de tip IMM din Romania. Data pentru care se determina echivalenta dintre lei si alte valute este cursul de referinta BNR din data publicarii invitatiei de participare. Perioada de valabilitate este de 150 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se constituie conform art. 86 (1)din H.G. nr. 925/2006 prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire pana la data deschiderii ofertelor (contul IBAN al achizitorului este RO09TREZ6915006XXX000122, deschis la Trezoreria Focsani, cod fiscal 4350394). Garantia se va depune in original la sediul achizitorului din Romania, judetul Vrancea, Municipiul Focsani, Str. Dimitrie Cantemir nr. 1. Polita de garantie se prezinta si cu dovada achitarii primelor de asigurare aferente. Autoritatea contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei caz in care perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie prelungita in mod corespunzator. În orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% (5% pentru I.M.M.) din pretul contractului subsecvent fara TVA (art. 89 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006). Constituirea garantiei de buna executie se face in oricare dintre formele prevazute la art. 90 alin. (1) si (3) din Hotararea Guvernului nr.925/2006. Garantia de buna executie (daca este constituita in formele prevazute de art. 90 alin. (1)) emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Garantia de buna executie se constituie pentru fiecare contract subsecvent care se incadreaza in conditiile art 89 din HG nr.925/2006. Restituirea garantiei se va face conform prevederilor art. 92 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

buget local

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila

Fisa de date

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari

publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie

publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c) Regulamentul nr. 213/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului; d) Legea nr.

319 din 14 iulie 2006; e) Hotarârea Guvernului nr. 1425 din 11 octombrie 2006; f) Hotarârea Guvernului nr. 1660/2006; g) Legea nr. 346/2004; h) Ordinul ANRMAP nr. 314/2010; i) Ordinul ANRMAP nr. 302/2011; j) Ordinul ANRMAP nr. 509/2011; k) www.anrmap.ro l)H.G.

28/2008

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Cerinta 1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (se va completa Formularul 4). Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale),liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator (in cazul sustinerii). Cerinta 2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (se va completa Formularul 5). Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat(in cazul ofertei comune), tertul sustinator doar pentru cazurile prevazute la lit. a), c^1) si d) din art. 181 (in cazul sustinerii). Cerinta 3. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (se va completa Formularul 6). Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator (in cazul sustinerii), subcontractantul (in cazul subcontractarii). Sunt persoane cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea prezentei procedurii de atribuire urmatoarele persoane: Presedintele Consiliului Judetean Vrancea - Oprisan Marian, Vicepresedintii Consiliului Judetean Vrancea - Barladeanu Dragos Petrut, Cel - Mare Ionel, Directorii executivi - Oanele Luminita, Dita Dumitru, Olaru Daniela, Iordache Romeo, Consilierii judeteni - Mazere Nicu, Carnariu Vasile, Guguianu Constantin,Buzarnescu Stefan, Lambrino Eduard, Balan Doru Geany, Boboc Tudorita Rodica, Marin Laurentiu Daniel, Aioanei Anisoara, Melinte Vasile,Blindu Nicusor, Grosu Adrian, Epure Ion, Ghetu Catalin, Nedelcu Mihai, Ciorici Marioara, Esanu Aura Lacramioara, Cristian Danut,Bostan Liviu, Diaconu Emilian, Panciu Valerica, Negoita Constantina, Negru Corneliu, Vraciu Dorina, Nica Ionut Bogdan, Lazar Ticu, Petric George,Bordeanu Janica, Jaravete Valentin, Ochean Valentin. Cerinta 4. Certificat de participare cu oferta independenta conform ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta (se va completa Formularul 8). Vor depune acest certificat: ofertantul in nume propriu sau liderul de asociere in numele asocierii, insa continand semnatura reprezentativa a fiecarui operator economic asociat (nu se depune de catre fiecare asociat). Cerinta 5. Certificate de atestare. - Certificatul de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) si Certificatul de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) sau documente echivalente din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Vor depune aceste certificate: ofertantul (în cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat(în cazul ofertei comune). Operatorii economici straini vor depune documentele mai sus mentionate sau echivalente emise în tara respectiva. În masura în care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG nr. 925/2006. În aceasta situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011. In cazul ofertantilor straini se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Toate documentele din prezenta sectiune întocmite/emise de catre ofertant si având ca scop exclusiv participarea la prezenta procedura de achizitie publica se vor prezenta în original (art. 5 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie). Toate celelalte documente din aceasta sectiune pot fi prezentate de catre ofertanti în oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Autoritatea contractanta nu impune si nu recomanda ofertantilor folosirea uneia dintre cele trei forme acestia având libertate deplina de a opta între ele. Documentele redactate în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata. Fiecare document redactat în alta limba decât româna va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate persoanelor juridice/fizice române. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la art. 182 alin. (1) din O.U.G. 34/2006 sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Fisa de date

Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau documente echivalente din care sa rezulte obiectul de activitate

al ofertantului (în cazul asociatilor doar pentru partea din contract pe care o vor realiza). Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în obiectul de activitate al ofertantului. In etapa evaluarii ofertelor, achizitorul va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte, pentru conformitate, documentul in oricare din formele permise de lege (original sau copie legalizata). Persoanele juridice straine vor depune:

- Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care operatorul economic este stabilit.

- Certificatul de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.

Conditie de calificare: Dovedirea faptului ca obiectul contractului are corespondent in obiectul de activitate al ofertantului (in cazul asociatilor doar pentru partea din contract pe care o vor realiza). Nu se solicita ca obiectul contractului sa aiba echivalent in obiectul principal de activitate al ofertantului (asa cum este inscris el in certificatul constatator sau documentul echivalent) ci poate sa se regaseasca si in activitatile secundare. Informatiile cuprinse in certificatul constatator sau documentele echivalente trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Vor depune certificatul constatator sau documente echivalente urmatoarele persoane: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune). In vederea respectarii obligatiilor impuse in sarcina achizitorului prin Ordinul ANRMAP nr. 170/2012 privind interpretarea art. 69^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, achizitorul solicita prezentarea certificatului constatator (sau a documentelor echivalente) si de catre tertul sustinator (in cazul sustinerii) si subcontractantul (in cazul subcontractarii). Pentru mai multe detalii referitoare la situatiile de natura sa determine aparitia conflictului de interese a se vedea Ordinul ANRMAP nr. 170/2012 si versiunea din mai 2014 a fisei de date intocmita de ANRMAP.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta unica - Dovedirea cifrei de afaceri Conditie de calificare: Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2013, 2014, 2015), sa fie cel putin egala cu 5.909.841 lei. Pentru IMM-uri media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani se reduce la 50%. Documente de confirmare: ofertantii vor depune formularul de Informatii generale si orice documente relevante din care rezulta indeplinirea acestei conditii (de exemplu: bilanturi contabile,balante de verificare etc). Achizitorul nu limiteaza numarul si felul documentelor ce pot fi depuse de ofertant atat timp cat din acestea rezulta in mod clar informatiile solicitate si indeplinirea cerintei mai sus mentionate. Vor depune documentele solicitate la aceasta sectiune: ofertantul (in cazul ofertei individuale), asociatii (in cazul ofertei comune). Toate documentele din prezenta sectiune intocmite/emise de catre ofertant si avand ca scop exclusiv participarea la prezenta procedura de achizitie publica se vor depune in original (art. 5 alin. (3) din Ordinul nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie). Toate celelalte documente din aceasta sectiune pot fi prezentate de catre ofertanti in oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata si vor avea anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate ofertantilor romani.

Se va prezenta formularul 3 (Informatii generale) si orice document relevant pentru dovedirea informatiilor din acest formular. I.M.M. - urile vor prezenta Formularul 9 (Declaratie

privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici

si

mijlocii).

In

cazul in care ofertantul intentioneaza sa beneficieze de

sustinerea unui tert in vederea dovedirii capacitatii economice si financiare (conform art. 186 alin. (2) din OUG 34/2006), se va prezenta Formularul 18-Angajament privind sustinerea financiara

cifrei de afaceri globala a ofertantului/grupului de operatori economici.

a

In

cazul asocierii, cerinta va fi indeplinita prin cumul.

Pentru calculul echivalentei leu/alta valuta se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta 1 - Dovedirea experientei similare Prezentarea listei principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie, continand valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati din care sa rezulte ca au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si au fost duse la bun sfarsit lucrari de natura si complexitate similara/comparabila cu lucrarile care fac obiectul contractului/operatiuni de tipul celor precizate in obiectul contractului in valoare cumulata de minim 2.954.920,91 lei fara TVA.

Documente de confirmare: -Listei principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari duse la bun sfarsit si orice document relevant pentru dovedirea informatiilor din acest formular de exemplu: unul sau mai multe documente/contracte/procese-verbale de receptie din care sa rezulte indeplinirea acestei conditii etc. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportarea la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in invitatia de participare publicata initial. Se vor lua in considerare numai lucrarile similare executate si duse la bun sfarsit in aceasta perioada. Prin lucrari executate si duse la bun sfarsit se intelege: lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces verbal de receptie partiala sau lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. Vor depune documentele solicitate la aceasta sectiune: ofertantul (in cazul ofertei individuale)si asociati (in cazul asocierii).

Se va prezenta pentru dovedirea experientei similare:

În

acest caz se va prezenta si Formularul 19 - Angajament

In

cazul asocierii, cerinta va fi indeplinita prin cumul.

Pentru calculul echivalentei leu/alta valuta se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an în parte, pentru anul 2016 se va lua in considerare cursul valutar din data publicarii invitatiei de participare.

Fisa de date

 

Cerinta 2.-Declaratie referitoare la utilaje, instalatii, echipamente tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului.Achizitorul solicita: -autovehicul special pentru intretinerea si repararea drumului carosabil -masina de trasat tbenzi de circulatie -automacara

Documente de confirmare: Pentru utilajele, instalatiile , echipamentele solicitate se vor anexa: -orice document ce dovedeste detinerea acestora (în proprietate sau alte forme legale care sa îi confere dreptul de folosire a lor: leasing, comodat, angajament). Se vor depune documente pentru utilajele, echipamentele etc. minime solicitate si nominalizate în declaratie. Achizitorul nu solicita ca echipamentele tehnice sa fie puse la dispozitie pe intreaga perioada de derulare a contractului ci doar in perioada in care devine necesara implicarea acestora in derularea a lucrarilor. Vor depune documentele solicitate la aceasta sectiune: ofertantul (in cazul ofertei individuale)si asociati (in cazul asocierii).

Se va prezenta pentru dovedirea dotarii cu utilaje, instalatii si echipamente:

Formularul 14 (Declaratie referitoare la echipamente tehnice,

utilajele, instalatiile, de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului) si orice document relevant pentru dovedirea informatiilor din acest formular. În cazul în care ofertantul intentioneaza sa beneficieze de sustinerea unui tert în vederea dovedirii capacitatii tehnice si profesionale (conform art. 190 alin. (2) din OUG 34/2006), se va prezenta Formularul 19 - Angajament privind sustinerea tehnica

-

-

experienta similara a ofertantului/ candidatului/grupului de

operatori economici cu anexa si orice document relevant pentru dovedirea informatiilor din acest formular. In cazul asocierii, cerinta va fi indeplinita prin cumul.

 

Cerinta 3. -Capacitatea profesionala-Personal

Se va prezenta pentru capacitatea profesionala-Personal: 1.- Formularul 15.1. (Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament

de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant)si orice document relevant pentru dovedirea informatiilor din acest formular.

1.Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calitatii. Se solicita:

- Coordonator de proiect;

- Sef de santier- inginer/subinginer constructor specialitatea drumuri si

 

poduri; - Responsabil tehnic cu executia – atestat in domeniul drumuri si poduri conform art 14 din Legea nr 10/1995;

In cazul în care ofertantul intentioneaza sa beneficieze de sustinerea unui tert în vederea dovedirii capacitatii tehnice si profesionale (conform art. 190 alin. (2) din OUG 34/2006),se va prezenta Formularul 19 - Angajament privind sustinerea tehnica

-

Responsabil CQ – controlul calitatii.

Documente de confirmare:

-

experienta similara a ofertantului/ candidatului /grupului de

-

Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care

operatori economici si orice document relevant pentru dovedirea informatiilor din acest formular. In cazul asocierii, cerinta va fi indeplinita prin cumul.

dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant.

Pentru coordonatorul de proiect se solicita: -studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau certificat/diploma de manager de proiect sau documente prin care persoana respectiva dovedeste o experinta prin care a dobandit aceleasi abilitati pe care le-ar fi dobandit ca urmare a certificarii respective; -experienta profesionala specifica dovedita prin participarea la un

 

proiect/contract la nivelul caruia sa fi derulat activitati similare. Nu se solicita dovedirea experientei raportata la un anumit numar de ani;

-

in original o Declaratie de Disponibilitate.

Pentru Sef de santier- inginer/subinginer constructor specialitatea drumuri si poduri se solicita: -studii finalizate cu diploma de inginer/subinginer în specializarea drumuri si poduri; -experienta profesionala specifica dovedita prin participarea la un

proiect/contract la nivelul caruia sa fi derulat activitati similare celor ce fac obiectul prezentei proceduri. Nu se solicita dovedirea experientei raportata la un anumit numar de ani;

-

in original o Declaratie de Disponibilitate.

Pentru responsabil tehnic cu executia – atestat in domeniul drumuri si poduri se solicita: -certificatul de atestare si legitimatia RTE în domeniul drumuri si poduri in

termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Nu se solicita diploma de studii sau dovedirea vechimii, respectiv experientei generale si/sau specifice sau conditii ce vizeaza implicarea într-un proiect/contract similar;

-

in original o Declaratie de disponibilitate.

Pentru responsabil CQ – controlul calitatii se solicita:

- decizia interna de numire în postul de responsabil pentru controlul calitatii

- experienta profesionala specifica dovedita prin participarea la un

proiect/contract la nivelul caruia sa fi derulat activitati similare celor ce fac obiectul prezentei proceduri. Nu se solicita dovedirea experientei raportata la un anumit numar de ani;

-

in original o Declaratie de Disponibilitate.

Toate documentele din sectiunea Capacitatea tehnica si profesionala care sunt intocmite/emise de catre ofertant si avand ca scop exclusiv participarea la prezenta procedura de achizitie publica se vor depune in original (art. 5 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie). Toate celelalte documente din aceasta sectiune pot fi prezentate de catre ofertanti in oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata si vor avea anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate ofertantilor romani. Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent emis de autoritatile de certificare abilitate din alt stat nu se impune obtinerea atestatului/certificatului recunoscut de autoritatile romane la momentul depunerii ofertelor/candidaturilor.

Fisa de date

Informatii privind subcontractarea:

Subcontractantii vor depune: 1.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (se va completa Formularul 6). 2.Declaratia privind calitatea de participant la procedura (se va completa Formularul 7) 3.Declaratia privind subcontractarea (se va completa Formularul

21)

In

cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respective,

ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care il realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Se considera subcontractare orice tip de raport juridic intre ofertantul care prezinta o oferta individuala sau comuna, pe de o parte, si un alt operator economic ori un profesionist, in intelesul Codului Civil, pe de alta parte, prin care acesta din urma realizeaza pentru primul orice activitate (servicii sau lucrari) legate de indeplinirea contractului de executie care va fi incheiat prin finalizarea procedurii de atribuire. Nu sunt subcontractanti tertii sustinatori ai ofertantului. Lista subcontractantilor se prezinta distinct, odata cu documentele initiale ale ofertei, si fac obiectul aplicarii prevederilor legale

referitoare la conflictele de interese. Cerintele privind resursele materiale si umane vor putea fi luate in considerare in etapa de evaluare pentru demonstrarea de catre ofertant a indeplinirii cerintei, numai pentru partea de implicare a subcontractantului in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca se prezinta documente relevante in acest sens. Astfel, dotarea tehnica prezentata de subcontractant se la lua in calcul la verificarea dotarii necesare ofertantului, numai daca subcontractantul indeplinseste partea din contract pentru care este prezentata dotarea de catre acesta. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant

 

si

subcontractantii nominalizati in oferta, daca este cazul. Contractele

prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe

la

contractul de achizitie publica. Raspunderea contractului in ceea ce

priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.

Informatii privind sustinerea de catre terti: Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi dovedita prin sustinere in conformitate cu prevederile art 190 din OUG nr 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza

Tertul sustinator va depune: 1.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (se va completa Formularul 4). 2.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (se va completa Formularul 5) doar pentru cazurile prevazute la lit. a), c^1, si d) din art.181. 3.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (se va completa Formularul 6). 4.Formularul 18 - Angajament privind sustinerea financiara a cifrei de afaceri globala a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici 5.Formularul 19 - Angajament privind sustinerea tehnica - experienta similara a ofertantului/ candidatului/grupului de operatori economici 6.Declaratia privind calitatea de participant la procedura (se va completa Formularul 7)

capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre

o

alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care

beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Angajamentul trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizand fara echivoc faza procedurala de la care intelege tertul sa acorde sustinerea, precum si care parte/parti ale ofertei sunt sustinute de acesta, in conditiile legii. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse in sustinere sis a respecte Instructiunea ANRMAP nr 1/2015. Atunci cand ofertantul/candidatul demonstreaza indeplinirea unei cerinte de calificare legate de situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala, prin invocarea sustinerii acordate de unul ori mai multi terti, capacitatea acestuia/acestora va fi cumulata, dupa caz , cu cea a ofertantului/candidatului pentru indeplinirea respectivei cerinte. Autoritatea contractanta poate solicita tertului sutinator, oricand pe parcursul procesului de evaluare, documente suplimentare care sa sustina demonstrarea indeplinirii cerintelor de calificare prevazute si asumate prin angajamentul ferm, in situatia in care exista reserve in ceea ce priveste corectitudinesa informatiilor sau posibilitatea de punere in practica a celor cuprinse in angajament ferm. Angajamentul tertului sustinator trebuie prezentat odata cu oferta, neputand face obiectul declaratie initiale emise in temeiul art 11 alin (4) din HG nr 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta 1 - Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent. Conditie de calificare: Ofertantul respecta standardele de asigurare a calitatii în conformitate cu ISO 9001 sau echivalent . Documente de confirmare: Certificat privind standardele de asigurare a calitatii in conformitate cu ISO 9001 sau unui certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei, spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. , valabile la data limita de depunere a ofertelor. Vor depune documentele solicitate la aceasta sectiune: ofertantul (in cazul ofertei individuale), asociatii (in cazul ofertei comune).

Se va prezenta: certificatul de atestare ISO 9001 sau a unui certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei, spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001 valabile la data limita de depunere a ofertelor. In cazul asocierilor, cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Fisa de date

Cerinta 2 - Dovada implementarii unui sistem de management al mediului în conformitate cu SR EN ISO14001 sau echivalent . Conditie de calificare: asigurarea standardelor de protectie a mediului in conformitate cu ISO 14001 sau echivalent. Documente de confirmare:

Se va prezenta: certificatul de atestare ISO 14001 sau echivalent dovedita prin depunerea certificatului ISO 14001 sau unui certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei, spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 14001 valabile la data limita de depunere a ofertelor. In cazul asocierilor, cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Certificat privind standardele de protectie a mediului in conformitate cu ISO 14001 sau echivalent dovedita prin depunerea certificatului ISO 14001 sau unui certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei, spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 14001 valabile la data limita de depunere a ofertelor . Vor depune documentele solicitate la aceasta sectiune: ofertantul (in cazul ofertei individuale), asociatii (in cazul ofertei comune). Documentele din aceasta sectiune pot fi prezentate de catre ofertanti in oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. Fiecare astfel de document va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate persoanelor juridice/fizice romane.

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Da

Pot participa doar operatorii economici inscrisi in SEAP. Modul de inscriere in SEAP este descris pe site-ul www.e-licitatie.ro. Invitatia de participare si notificarea de incepere a licitatie electronice vor fi transmise de SEAP, simultan tuturor ofertantilor inregistrati in SEAP, la adresa de posta electronica, inregistrata in sistem ca adresa de contact. Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica inregistrata in sistem ca adresa de contact. Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda avand o durata de 24 de ore. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta precum si numarul de participanti inscrisi la licitatie. In faza finala de licitatie electronica se liciteaza doar pretul ofertei.

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)

150 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

Fisa de date

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Prevederile documentatiei de atribuire vor fi considerate ca minime si obligatorii. Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele impuse prin documentatia de atribuire. In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in documentatia de atribuire prevaleaza prevederile acesteia din urma. Propunerea tehnica va contine de asemenea si modelul de contract acord cadru si modelul de contract subsecvent însusit . Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la clauzele contractuale. Astfel, daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt in defavoare, va solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa poata fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data limita de depunere a ofertelor. Ofertantul va depune urmatoarele formulare: 1.Cerinta 1:- modelul de contract acord cadru 2.Cerinta 2:- modelul de contract subsecvent 3.Cerinta 3:- Formularul F3 (Lista cu cantitati de lucrari si pe categorii de lucrari) 4.Cerinta 4:- Formularul C6 (Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)) 5.Cerinta 5:- Formularul C7 (Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)) 6.Cerinta 6:- Formularul C8 (Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)) 7.Cerinta 7:-Formularul C9 (Lista consumurilor privind transporturile(cantitati totale)) 8.Cerinta 8:- Formularul 16 (Declaratie privind conditiile de munca si protectia muncii) prin care certifica faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii stipulate de legislatia muncii din Romania). Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national, referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/site/Legislatie/legislatie.html. 9.Cerinta 9: -declaratia din care sa rezulte durata de garantie acordata lucrarilor, pe categorii de lucrari Oferta tehnica va contine toate informatiile necesare identificarii cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din documentatia de atribuire. In situatia in care documentatia de atribuire cuprinde in continutul sau nume de marci acestea se vor interpreta prin alaturarea mentiunii "sau echivalent".

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara va fi elaborata astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate. Valoarea TVA se evidentiaza distinct. Evaluarea ofertelor (respectiv incadrarea in art.36 din HG nr.925/2006) se va realiza prin compararea propunerilor financiare determinate prin inmultirea pretului/tarifului unitar (care va sta la baza incheierii acordului cadru) cu cantitatile maxime aferente acordului cadru si prin raportarea la valoarea estimata. Propunerea financiara va contine: 1.Cerinta 1:- Formularul 13 (Formular de oferta)in care se va trece suma totala maxima pentru care operatorul economic se angajeaza sa execute lucrarile pe intreg acord cadru, 2.Cerinta 2:- Formularul F2 (Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte) 3.Cerinta 3:- Formularul de evaluare a lucrarilor si serviciilor de siguranta circulatiei pe o perioada de 36 luni care se va considera anexa la contract 4.Cerinta 4:- Formularul F3 (Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari) cu preturile aferente 5.Cerinta 5:- Formularul C6 (Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati total))cu preturile aferente 6.Cerinta 6:- Formularul C7 (Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale))cu preturile aferente. 7.Cerinta 7- Formularul C8 (Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)cu preturile aferente) 8.Cerinta 8:-Formularul C9 (Lista consumurilor privind transporturile(cantitati totale)cu preturile aferente) In cazul unei Asocieri, formularul de propunere financiara va fi semnat in cadrul aceluiasi exemplar de reprezentantul legal al fiecarui ofertant asociat.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Ofertele se vor depune la adresa: Consiliul Judetean Vrancea, str. Dimitrie Cantemir, nr. 1, municipiul Focsani, judetul Vrancea, Romania. Ofertele se vor depune cu scrisoare de inaintare (Formularul 1). Ofertantul va prezenta intr-un plic deschis (pe care se va mentiona numele si adresa sa) separat de oferta: 1.Cerinta 1:- scrisoarea de inaintare (Formularul 1), 2.Cerinta 2:-imputernicire scrisa, semnata si stampilata de reprezentantul/reprezentantii legal/legali ai ofertantului, pentru persoana/persoanele care participa la sedinta de deschidere a ofertelor si sunt autorizate sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica (Formularul 2), 3.Cerinta 3:-garantia de participare la licitatie (Formularul 12). 4.Cerinta 4:-declaratia de IMM in cazul operatorilor economici care se incadrea in prevederile Legii nr 346/2004 si doresc sa beneficieze de reducerea de 50% la valoarea garantiei de participare. In cazul Asocierii fiecare membru trebuie sa fie IMM iar Declaratia de IMM va fi depusa de catre fiecare membru al asocierii 5.Cerinta 5:- Formularul 21-Declaratie privind subcontractantii (partea/partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora), daca este cazul. Ofertantii din cadrul IMM care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr.346/2004) beneficiaza de reducerea de 50% a nivelului

minim al cifrei de afaceri, al valorii garantiei de participare si al valorii garantiei de buna executie solicitate prin documentatia de atribuire daca vor depune obligatoriu odata cu oferta documente prin care sa dovedeasca ca se incadreaza in prevederile Legii nr 346/2004. Oferta in sine va fi depusa intr-un exemplar original si o copie. Documentele de calificare, propunerea tehnica si cea financiara vor fi prezentate in dosare separate. Documentele din fiecare dosar vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina, de catre reprezentantul autorizat sa angajeze ofertantul in contract. De asemenea acestea vor fi numerotate crescator de la prima pana la ultima pagina, pe aceasta din urma fiind trecuta mentiunea „ULTIMA PAGINA”. Documentele vor fi insotite de opis si vor fi introduse in doua plicuri (unul va contine dosarele in care se gasesc originalele si va purta mentiuna "ORIGINAL" iar celalalt va contine dosarele in care se gasesc copiile si va purta mentiunea "COPIE"). Cele doua plicuri mentionate anterior vor fi introduse intr-un plic/colet exterior pe care se trece numele ofertantului si adresa acestuia precum si denumirea procedurii. Plicul/coletul exterior va

purta de asemenea mentiunea "A nu se deschide inainte de data de

prevazuta in invitatia de participare pentru deschiderea ofertelor. Pentru a se asigura arhivarea electronica a ofertelor achizitorul solicita operatorilor economici ce vor depune oferte sa introduca in plicul/coletul exterior si un CD/DVD cuprinzand documentele de calificare, propunerea tehnica si cea financiara scanate (de preferat in format PDF sau in alte formate electronice larg accesibile precum JPG, PNG etc). CD/DVD-urile vor fi finalizate astfel incat sa nu permita adaugarea ulterioara de documente/informatii. Potrivit art. 11 din H.G. nr. 925/2006, pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din ordonanta de urgenta, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca îndeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Declaratia va fi însotita de o anexa în care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. Daca pentru indeplinirea cerintelor de calificare ofertantul beneficiaza de tert sustinator sau subcontractant acest lucru va fi specificat in cadrul declaratiei initiale in cadrul careia vor fi prezentate elemente de identificare a respectivilor operatori economici. In cazul asocierii mai multor operatori economici, declaratia conform art 11 din HG nr 925/2006 precum si anexa aferenta acesteia se va prezenta de catre fiecare membru in parte, completandu-se numai elementele care privesc partea sa de implicare in indeplinirea cerintelor.

".

Operatorul economic va completa zona punctata cu data si ora

Fisa de date

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII

Ca o necesitatate de natura administrativa menita sa faciliteze accesul la datele de identificare ale participantilor si in scopul aplicarii prevederilor art. 69 ^ 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 privind achizitiile publice achizitorul solicita depunerea:

- 1.Declaratiei privind calitatea de participant la procedura (se va completa Formularul 7),de catre ofertant (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), subcontractantul (in cazul subcontractarii), tertul sustinator (in cazul sustinerii).

- 2.Acord de asociere în vederea participarii la procedura de atribuitre a contractului de achizitie publica(se va completa Formularul 11) de

catre liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune).

- 3. Declaratia privind subcontractarea (se va completa Formularul 21), de catre ofertant si subcontractant/anti (in cazul ofertei individuale cu

subcontractare) sau de catre toti asociatii si subcontractant/anti(in cazul asocierii cu subcontractare). Comisia de evaluare va stabili oferta castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”. In cazul in care dupa derularea operatiunii de licitatie electronica exista doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu acelasi pret autoritatea contractanta va proceda la reofertarea pretului in plic inchis (sigilat). Contractul intra in efectivitate dupa semnarea lui de catre ambele parti. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in S.E.A.P., operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:

office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal (conform art. 256^2 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006).

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Achizitii Publice si Monitorizarea Contractelor

Adresa postala: Str. Dimitrie Cantemir, nr. 1 ., Localitatea: Focsani, Cod postal: 620048, Romania, Tel. +40 372372446, Email:

achizitiicjvrancea@yahoo.com, Fax: +40 372372447, Adresa internet (URL): www.cjvrancea.ro