Sunteți pe pagina 1din 5

Cntece patriotice

IMNUL NAIONAL
De teapta -te, roma ne,
din omnul cel de moarte,

n care te-ada ncira
barbarii de tirani!
Acum ori niciodata ,

croie te-ti alta oarta ,
La care a e-nchine
i cruzii ta i du mani.


Acum ori niciodata
a da m dovezi la lume
Ca -n ate ma ni mai curge

un a nge de roman,
i ca -n a noatre piepturi
pa tra m cu fala -un nume
Triumfa tor n lupte,

un nume de Traian!
.............
Roma ni din patru unghiuri,

acum ori niciodata ,
Uniti-va n cuget,
uniti-va -n imtiri!
trigati n lumea larga

ca Duna rea-i furata ,
Prin intriga i ila ,
viclene uneltiri!


Preoti, cu crucea-n frunte
ca ci oatea e cre tina ,
Deviza-i libertate
i copul ei preafa nt.
Murim mai bine-n lupta ,
cu glorie deplina ,
Deca t a fim clavi iara
n vechiul not` pa ma nt!

Cnt cucu, bat-l vina!


1
Ca nta cucu bata -l vina,
de ra una Bucovina

Ca nta cucu bata -l vina,
de ra una Bucovina
Ca nta cucu-ntr-un bra du,

de ra una -n Cerna ui
Ca nta cucu-ntr-un bra du,
de ra una -n Cerna ui


Bucovina plai cu flori,
unde unt ai ta i feciori
Bucovina plai cu flori,

unde unt ai ta i feciori
Au fot du i n alta ara ,
dar e-ntorc la prima vara
Au fot du i n alta ara ,

dar e-ntorc la prima vara
Munilor cu creata rara ,


nu la ai traja a piara
Munilor cu creata ra ra ,
nu la ai traja a piara
Daca piere traja voatra ,
a pierit i tara noatra
Daca piere traja voatra ,
a pierit tara noatra

2
TU ARDEAL
Refren:
Tu Ardeal, tu Ardeal,

ti untem o teni,
Templu fa nt, templu fa nt,
muntii Apueni.


Ca tu ne e ti vatra
i din piatra -n piatra ,
E ta ria unui neam de moti,

Ata-i tara noatra ,
noi nu ta m n gazda ,
Horea notru-i riipit pe roti.


Refren...

Ne-au furat barbarii,

ne-au ca znit mai marii,
Dar avem n piepturi apte vieti.
Ne vibreaza -n a nge,
pa n' la Putna pla nge,
Clopotul ce bate la Ra met .

Refren...


Nu vrem ra zbunare,
doar ata t ne doare,
Ca e pierde amintirea-n val.
Doamne da -i ta rie,
unei ma ini a crie,
Biblia latinului Ardeal.

3
Doamne, ocrotete-i pe
Romni!

Doamne, nu uita de noi,
untem a raci plini de nevoi,
Doamne, ocrotete-i pe Roma ni!

untem a raci, plini de amar,
pla nu' notru-i n zadar,
Doamne, ocrotete-i pe Roma ni!

Doamne, nu uita de noi,
untem a raci plini de nevoi,
Doamne, ocrotete-i pe Roma ni!

untem a raci, plini de amar,
pla nu' notru-i n zadar,
Doamne, ocrotete-i pe Roma ni!


a raca ara bogata ,
mult ai tra it upa rata ,
Doamne, ocrotete-i pe Roma ni!
Ne-o umplut amaru crud,
pla nu notru-i tot mai urd,

Doamne, ocrotete-i pe Roma ni!

Tranilvania mea fa nta ,
de muli ai fot tu dorita ,

Doamne, ocrotete-i pe roma ni!
Da-i a not Ardealu fa nt,
De ca nd untem pe pa ma nt,
Doamne, ocrotete-i pe Roma ni!

Da-i a not Ardealu fa nt,De ca nd untem pe pa ma nt,
Doamne, ocrotete-i pe Roma ni!


Avem o ar
Avem o tara unde au ta pa nit
odata
Vitejii daci, ba rbati nemuritori.

i unde tau de veacuri laolalta ,
zvoare, va i i muni cu fruntea-n
za ri.

Avem troie finte, altare i icoane

i candeli ard cu mii de pa lpa iri;
Avem ata tea lacrimi i prigoane
Ca ne e plin pa ma ntul de martiri.

Avem la Putna, fa nt i viu cu
duhul

4
Pe cel ce-a tat Ortodoxiei cut;
i azi de-l vom chema a -nfra ng-
apuul,
Va ra turna cinci veacuri de
pa ma nt.


Avem pe Bra ncoveanu pilda tare,
Ca ci pruncii lui ub abie-au ca zut;
Ca a pa zeaca fa ra de chimbare
Credina dreapta -n care -au

na cut.

Avem Ardealul fa nt, pa ma ntul
ra tignirii,
Cu tunuri fa rtecat de cel viclean;
Avem ierarhii fini, pe ancu i
martirii,
Pe Horia tra pe roata pentru
neam.

Azi iarai te-au uit vra jmaii ta i


pe cruce,
Ardeal cu trei culori mpodobit;
criind deaupra vina ta cu a nge,
Aceea ca , ortodoxia ai iubit.

Avem un Rai de fini n temnii


dai la moarte
i aruncai n groapa netiui;
Dar ata zi da nd pa ma ntul la o
parte
e moate finte-n zeghe grea de
deinui.

E jertfa lor de veacuri ma rturia


Ce triga din morminte pa n' la noi:
a apa ra m cu ra vna Ortodoxia
i-acet pa ma nt, de fini i de
eroi!