Sunteți pe pagina 1din 202

Anexa nr.........la OMADR nr................/................

PROGRAMUL OPERAIONAL
PENTRU PESCUIT I AFACERI MARITIME
2014 2020
PRIORITATEA UNIUNII EUROPENE 2

STIMULAREA ACVACULTURII DURABILE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL


MEDIULUI, EFICIENTE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZRII
RESURSELOR, INOVATOARE, COMPETITIVE I BAZATE PE CUNOATERE

GHIDUL
SOLICITANTULUI
Obiectiv specific 2.2 Sporirea competitivitii i a viabilitii ntreprinderilor din sectorul
acvaculturii, inclusiv mbuntirea siguranei sau a condiiilor de lucru, n special ale
IMM-urilor.

Msura :II.2 Investiii productive n acvacultur

Tipul apelului: Competitiv, cu termen limit de depunere

Mai, 2017 Versiunea 2

Pagina 1 din 202


CUPRINS
1. LEGISLAIE A UNIUNII EUROPENE I NAIONAL, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE ............... 3
2. PREVEDERI GENERALE ........................................................................................................................ 5
3. CONDIII SPECIFICE PENTRU OBINEREA FINANRII ................................................................. 12
3.1 Solicitani eligibili ...................................................................................................................... 12
3.2 Eligibilitatea proiectului .......................................................................................................... 15
3.3 Activiti eligibile....................................................................................................................... 15
3.4 Cheltuieli eligibile ...................................................................................................................... 17
4. CEREREA DE FINANARE .................................................................................................................. 29
4.1. ntocmirea cererii de finanare .............................................................................................. 29
4.2. Lista documentelor din dosarul Cererii de finanare ......................................................... 30
4.3. nregistrarea Cererii de finanare .......................................................................................... 33
5. VERIFICAREA CONFORMITII ADMINISTRATIVE I ELIGIBILITII CERERII DE FINANARE ... 34
6. EVALUAREA I SELECIA CERERILOR DE FINANARE ................................................................... 35
6.1. Evaluarea cererii de finanare................................................................................................ 35
6.2 Selecia cererii de finanare ............................................................................................... 37
7. CONTESTAII .................................................................................................................................. 41
8. CONTRACTAREA ................................................................................................................................ 43
8.1. Contractul de finanare ........................................................................................................... 43
8.2 Obligaiile specifice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de finanare) .
................................................................................................................................................. 43
8.3. Modificarea contractului de finanare .................................................................................. 44
9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI ............................................................................. 44
9.1 Dovada cofinanrii .................................................................................................................... 44
9.2 Derularea i verificarea procedurii de achiziii ................................................................... 45
9.3 Rambursarea cheltuielilor ....................................................................................................... 45
9.3.1. Precizri referitoare la acordarea avansului ................................................................ 45
9.3.2. Plata .................................................................................................................................... 47
10. MONITORIZARE I CONTROL.......................................................................................................... 47
11. INFORMARE I PUBLICITATE .......................................................................................................... 49
12. ANEXE ............................................................................................................................................... 49

Pagina 2 din 202


1. LEGISLAIE A UNIUNII EUROPENE I NAIONAL, ALTE DOCUMENTE
RELEVANTE

Legislaie UE

Regulamentul (UE) NR. 508 din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Pescuit i Afaceri
Maritime i de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr.
1198/2006 i (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului i a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al
Parlamentului European i al Consiliului;
Regulamentul de punere n aplicare (UE) NR. 1242/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de
stabilire, n temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European i al Consiliului
privind Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor
relevante cumulative cu privire la operaiuni;
Regulamentul de punere n aplicare (UE) NR. 1243/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de
stabilire a unor norme n temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European i
al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime n ceea ce privete
informaiile care trebuie trimise de statele membre, precum i n ceea ce privete necesitile n
materie de date i sinergiile dintre potenialele surse de date;
Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziii comune
privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune,
Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri
maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare
regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri
maritime i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a
cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 2020;
Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului
general al Uniunii i de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului;
Regulamentul (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom)
nr. 966/2012 al Parlamentului European i al Consiliului privind normele financiare aplicabile
bugetului general al Uniunii;
Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor financiare
ale Comunitilor Europene;
Regulamentul (UE) NR. 763/2014 de stabilire a unormelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.
508/2014 al Parlamentului European i al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit i
afaceri maritime n ceea ce privete informaiile care trebuie trimise de statele membre, precum
i n ceea ce privete caracteristicile tehnice ale msurilor de informare i de publicitate i
instruciunile referitoare la crearea emblemei Uniunii;
Regulamentul delegat (UE) 2015/2252 AL COMISIEI din 30 septembrie 2015 de modificare a
Regulamentului delegat (UE) 2015/288 n ceea ce privete perioada de inadmisibilitate a cererilor
pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit i afaceri maritime;
Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului operaional
Programul Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime pentru Romnia pentru sprijin din
partea Fondului European pentru Pescuit i Afaceri Maritime n Romnia;
Regulamentul delegat (UE) nr. 1014/2014 AL COMISIEI din 22 iulie 2014 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European i al Consiliului din 15 mai 2014
privind Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentelor (CE)
nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 i (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului i a
Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European i al Consiliului n ceea ce privete
coninutul i construcia unui sistem de monitorizare i de evaluare comun pentru operaiunile
finanate din Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime.

Pagina 3 din 202


Legislaie naional
Legea nr. 31/1990, privind societile comerciale, cu modificrile i completrile ulterioare;
OUG nr. 44/2008, privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate,
ntreprinderile individuale si ntreprinderile familiale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii;
OG nr. 26/2000, cu privire la asociaii i fundaii, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobat prin Legea
nr. 246/2005;
OUG nr. 49/2015 privind gestionarea financiar a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole
comune, politicii comune de pescuit i politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum i a
fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 i pentru modificarea i
completarea unor acte normative din domeniul garantrii, cu modificrie i completrile ulterioare;
HG nr. 640 din 31 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.
49/2015 privind gestionarea financiar a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune,
politicii comune de pescuit i politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum i a fondurilor
alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 i pentru modificarea i completarea
unor acte normative din domeniul garantrii, precum i pentru modificarea i completarea unor acte normative
din domeniul garantrii;
HG nr. 213/2017 pentru modificarea HG nr. 30/2017 privind organizarea i funcionarea Ministerului Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale, precum i pentru modificarea art. 6 alin. (6) din HG nr. 1.186/2014 privind organizarea i
funcionarea Autoritii pentru Administrarea Sistemului Naional Antigrindin i de Cretere a Precipitaiilor i
pentru modificarea art.5 alin. (1) din HG nr. 545/2010 privind organizarea, structura i funcionarea Ageniei
Naionale pentru Pescuit i Acvacultur;
HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a msurilor cofinanate din FEPAM prin
POPAM 2014-2020;
Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 44/R din 26.01.2017 privind aprobarea structurii
organizatorice i a statului de funcii al Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale;
Ordinul MADR nr. 45/R din 26.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a
Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, cu modificrile i completrile ulterioare;
HG nr. 907/29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare i coninutul cadru al documentaiei tehnico
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiii finanate din fonduri publice;
Legea 98/2016 privind achiziiile publice;
HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziie public/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice;
Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 816 din 24.05.2016 privind aprobarea Listei detaliat
cu cheltuieli eligibile pentru operaiunile finanate n cadrul POPAM 2014-2020 cu modificrile i completrile
ulterioare;
Ordinul ministrului fondurilor europene nr.1284 din 08.08.2016 privind aprobarea Procedurii competitive
aplicabile solicitanii privai pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrri finanate din fonduri
europene;
Legea nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul i acvacultura cu
modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 52/2003 privind transparena decizional n administraia public republicat;
Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor
aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor
aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, cu
modificrile i completrile ulterioare;
OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din FEGA, FEADR i FEP i
a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la
Comunitatea European i a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare i
gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune n domeniul pescuitului i a programului de control,
inspecie i supraveghere n domeniul pescuitului i pentru modificarea art. 10 din Legea nr.218/2005 privind
stimularea absorbiei fondurilor SAPARD, FEADR, FEP, FEGA, prin preluarea riscului de creditare de ctre
fondurile de garantare, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 571 /2003 privind Codul Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 82/ 1991 a contabilitii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

Pagina 4 din 202


Ordinul MADR nr. 332/2008 privind nscrierea unitilor de producie n acvacultur n
Registrul unitilor de acvacultur i eliberarea liceenelor de acvacultur, cu modificrile
i completrile ulterioare;
Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitilor economice de stat ca regii autonome i
societi comerciale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul ANT nr. 65/2013 cu modificrile si completrile ulterioare al ANT privind Norme
de clasificare a structurilor de turism

2. PREVEDERI GENERALE
Programul Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime (POPAM) 2014 2020
reprezint un program care i propune s creeze condiiile necesare redresrii economice,
generrii creterii locurilor de munc din domeniul pescuitului, acvaculturii i afacerilor
maritime. Programul a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 8416/2015 i permite
accesarea fondurilor structurale i de investiie prin intermediul Fondului European pentru
Pescuit i Afaceri Maritime (FEPAM).
Acvacultura reprezint unul din principalii piloni ai Programului i este ncadrat n
Prioritatea Uniunii nr.2 (PU2) - Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al
mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizrii resurselor, inovatoare, competitive i
bazate pe cunoatere.
Obiectivul general pentru acvacultur este de a mbunti viabilitatea economic
a intreprinderilor, de a garanta sigurana i sntatea alimentar, de a construi avantaje
competitive pentru acest sector.
Obiectivul specific al Msurii II.2 vizeaz sporirea competitivitii i a viabilitii
ntreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv mbuntirea siguranei sau a condiiilor
de lucru, n special ale IMM-urilor.
Msura II.2 include toate tipurile de investiii legate de valoarea adugat a
produselor, creterea produciei i a eficienei resurselor, inclusiv tratarea deeurilor, i
activiti complementare legate de activitile de baz de acvacultur ale ntreprinderii.
Msurile de investiii se pot combina cu cele de sntate animal, n vederea reducerii
expunerii la risc a produciei. Totodat, se va sprijini introducerea n acvacultur de specii
cu valoare economic ridicat, n special din ihtiofauna autohton, cum ar fi pstrv, alu,
calcan, tiuc, lin, crap, sturioni (inclusiv polyodon), molute, somn european. Aceast
prioritizare se reflect n criteriile de selecie.
Prezentul document se adreseaz ntreprinztorilor din domeniul acvaculturii n scopul
orientrii lor n accesarea finanrilor nerambursabile i totodat, reprezint un ndrumar
privind ntocmirea Cererilor de finanare, poteniali solicitani ai Programului Operaional
pentru Pescuit i Afaceri Maritime, Prioritatea Uniunii nr.2 Stimularea acvaculturii durabile
din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizrii resurselor,
inovatoare, competitive i bazate pe cunoatere ,msura II.2 Investiii productive n
acvacultur Art. 48, litera (a)-(d) i (f)-(h) din Regulamentul nr. 508/2014 (CE).
nainte de a ncepe completarea Cererii de finanare v recomandm s citii
cu atenie toate informaiile prezentate n acest Ghid i s v asigurai c ai
neles toate aspectele specifice prezentei scheme de finanare
nerambursabil. Pentru o mai bun nelegere v recomandm s consultai
i:
Programul Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime 2014 2020

Pagina 5 din 202


Regulamentul nr. 508/2014 (CE), Art. 48, litera (a)-(d) i (f)-(h)

Totodat v recomandm s consultai periodic pagina de internet a DGP-


AMPOPAM www.ampeste.ro pentru a fi la curent cu eventualele
comunicri/informri cu privire la prezenta msur de finanare.

CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJINUL FINANCIAR NERAMBURSABIL?

ntreprinderile i ONG-urile cu activitate economic din domeniul


acvaculturii

CE ACTIVITI SUNT FINANATE N CADRUL ACESTEI MSURI?

- Investiii noi productive;


- Investiii privind modernizarea fermelor;
- Diversificarea produciei i a speciilor de cultur;
- Diversificarea surselor de venituri i creterea profitabilitii
fermelor prin dezvoltarea turismului i pescuitului recreativ.

CARE SUNT INTELE DE ATINS N CADRUL PROIECTULUI?


INDICATORI
Indicator prestabilit (de program)
Indicatorul de program face obiectul monitorizrii performanelor msurii programului
i se refer la:
Variaia volumul produciei de acvacultur tone, definit ca: volumul anual al
produciei din unitatea de acvacultur (cu excepia icrelor embrionate, larvelor i a puietului
predezvoltat cu o masa corporal nu mai mare de 1 gram), calculat ca diferena dintre
volumul total al produciei exprimate n viu dup implementarea operaiunii i volumul total
al produciei exprimate n viu nainte de operaiune, conform formulei:
Variaia volumului = A-B
Unde:
A = Volumul total (tone) al producie n viu DUP operaiune;
B = Volumul total (tone) al produciei n viu NAINTE de operaiune (n cazul unui
sistem nou, valoare este 0)

Pagina 6 din 202


Prin volumse nelege: Pentru peti, crustacee, molute i alte animale acvatice,
echivalentul greutii n viu a produciei. Pentru molute, greutatea n viu include greutatea
cochiliei.
Beneficiarii vor furniza:
Volumul anual total al produciei NAINTE de operaiune (se poate prezenta media
volumului produciei nregistrate pe ultimii trei ani);
Volumul anual total al produciei DUP operaiune

Indicatorul se consider a fi ndeplinit indiferent n ce an se atinge inta propus, att timp


ct anul n care se atinge este cuprins n intervalul dintre finalizarea implementrii nvestiiei
i sfritul perioadei de monitorizare (n cel puin unul din anii ulteriori implementrii
proiectului, dar nu mai trziu de ultimul an al perioadei de monitorizare).

Nerespectarea indicatorului - Volumul produciei de acvacultur-asumat prin


Cererea de finanare va atrage dup sine recuperarea finanrii
nerambursabile acordate direct proporional cu gradul de nerealizare a
acestuia.

Indicatori suplimentari (de proiect)


Suprafaa luciului de ap (ape interioare) pe care se implementeaz proiectele ce
propun msuri de conservare, reducere a impactului pescuitului i acvaculturii ( ha );
Suprafaa pe care se practic acvacultura ( ha );
Suprafee degradate pe care se amplaseaz noi uniti piscicole ( ha );
Volumele de ap preluate pentru acvacultur ( mii m3 );
Suprafaa pe care este practicat acvacultura ecologic (ha).

Date privind implementarea proiectului

Tipul de investiie n funcie de tipul proiectului, n tabelul de mai jos se va bifa doar
varianta cea mai relevant pentru proiect:

67 Investiii productive

68 Diversificare

69 Modernizare

70 Sntatea animalelor

71 Calitatea produselor

72 Restaurare

73 Activiti complementare

Numrul de angajai care beneficiaz de operaiune.

Pagina 7 din 202


ATENIE! Necompletarea indicatorilor i a datelor de implementare n cadrul
cererii de finanare va atrage dup sine declararea ca neconform a acesteia.
Criteriul numar de locuri de munca create/mentinute, asumat prin cererea de
finantare, este obligatoriu de respectat pe parcursul a minim 12 luni consecutive
in perioada de monitorizare a proiectului.

CI BANI SE POT PRIMI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI?


INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIAR
Cuantumul sprijinului financiar neramabursabil acordat n cadrul acestei Cereri de
finanare este de:
- 50% din valoarea eligibil a proiectului (inclusiv TVA eligibil) pentru
microntreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii i ONG-urilor cu activitate economic
n domeniul acvaculturii;
- 30% din valoarea eligibil a proiectului (inclusiv TVA eligibil) pentru ntreprinderile
care nu se ncadreaz n definiia IMM-urilor i ONG-urilor cu activitate economic n
domeniul acvaculturii.
Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja s asigure o cofinanare n
procent de minim 50%, respectiv minim 70% (funcie de ncadrarea n categoria de IMM) din
valoarea eligibil a proiectului.

Pentru derularea proiectului, beneficiarul va asigura cofinanarea investiiei prin mai multe
modaliti: aport n natur, aport n numerar constituit de beneficiar, surse de finanare
(credit bancar) sau combinaii dintre acestea.

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil se va stabili n funcie de


ncadrarea solicitantului, ca urmare a completrii Anexei G - Declaraie
privind ncadrarea n categoria IMM

Cofinanarea prin aport n natur trebuie dovedit (raport de evaluare) i depus odat
cu cererea de finanare.

Cnd aportul n natur nu asigur valoarea total a cofinanrii, acesta poate fi


completat pn la valoarea total prin aport n numerar. n aceast situaie, solicitantul va
depune contribuia n natur odat cu cererea de finanare, iar diferena n conformitate cu
condiiile descrise la capitolul 9.
Cofinanarea prin aport n numerar sau credit bancar poate fi depus odat cu cererea
de finanare sau n conformitate cu condiiile descrise la capitolul 9.

n situaia n care solicitantul va prezenta la momentul depunerii cererii de finanare


un document justificativ (raport de evaluare pentru aportul n natur, extras de cont cu
blocarea sumei sau contract de credit bancar) privind asigurarea cofinanrii investiiei,
acesta va fi punctat n conformitate cu criteriul 4 din Anexa 5 - Criterii de selecie.

Pagina 8 din 202


Cofinanarea prin aport n natur se va dovedi i depune numai odat cu
cererea de finanare.

Pentru proiectele la care valoarea contribuiei n natur depete cota procentual


stabilit pentru contribuia proprie a beneficiarului, sprijinul financiar nerambursabil va fi
diminuat cu cota procentual ce depete contribuia proprie.

n situaia n care solicitantul va prezenta la momentul depunerii


cererii de finanare un document justificativ (raport de evaluare pentru
aportul n natur, extras de cont cu blocarea sumei sau contract de finanare)
privind asigurarea cofinanrii investiiei, n cuantum de minim 20% din
valoarea cofinanrii, acesta va fi punctat n conformitate cu criteriul 4 din
Anexa 5 - Criterii de selecie.

CARE ESTE VALOAREA MAXIM A PROIECTULUI?

Valoarea maxim i minim eligibil aferent unui proiect va fi precizat n anunul de


lansare a apelului. n cadrul acestor valori este inclus TVA ul doar n cazul solicitanilor
nepltitori de TVA. Pentru solicitanii pltitori de TVA, n cadrul plafonului nu este inclus TVA-
ul.

Pentru proiectul a crui valoare total eligibil depete 1.000.000 EURO,


echivalentul n LEI la cursul INFOREURO precizat n anunul de lansare a
apelului i care genereaz venituri nete ulterior finalizrii acestuia i se aplic
prevederile Art. 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
Calculul cu privire la veniturile nete generate de proiect se realizeaz n
conformitate cu Anexa 13.
Ajutorul financiar nerambursabil se va diminua cu veniturile nete astfel
determinate.
Veniturile nete sunt declarate de ctre solicitant. n situaia n care, pe
perioada de monitorizare a contractului se constat de ctre organele de
control i alte venituri nete dect cele declarate, Autoritatea de
management recupereaz aceste sume cu aplicarea prevederilor Ordonanei
de Urgen a Guvernului nr. 66/2011, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 142/2012, cu modificrile i completrile ulterioare.

Pagina 9 din 202


ALOCAREA FINANCIAR
Alocarea financiar pentru aceast msur este precizat n anunul de lansare a
apelului.
Contribuia FEPAM n cadrul operaiunii este de 75%, iar contribuia public naional este de
25% (valoarea total a finanrilor, fr TVA).
Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunrii (ITI DD) poate depune un proiect
n cadrul apelului lansat cu respectarea condiiilor din prezentul ghid. Dup
nregistrarea cererii de finanare n sistemul informatic MySMIS, solicitantul
va depune la ADI ITI DD o cerere de eliberare a unui aviz insoit de fia de
proiect n baza cruia va solicita avizul de conformitate a obiectivelor din
cadrul cererii de finanare depuse cu obiectivele strategice, pilonii i
obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI Delta Dunrii. Avizul favorabil
sau nefavorabil va fi depus de solicitant la sediul Autoritii de Management
pentru POPAM. Prezentarea avizului se va realiza n termen de maxim 15 zile
lucrtoare (include i perioada eventualei contestaii asupra unui aviz
nefavorabil la ADI ITI DD) de la data depunerii dosarului cererii de finanare.

Modelul fiei de prezentare a proiectului se regsete pe site-ul ADI ITI DD,


putnd fi accesat la adresa http://www.itideltadunarii.com/informare-
procedura-de-avizare-pentru-conformitatea-cu-sidddd-
2030/#8dda50d7755d34e8b

n etapa de selecie, solicitanii din cadrul teritoriului ITI DD, vor fi ierarhizai
n baza punctajului i numai dup ce s-a depus avizul de la ADI ITI DD pentru
respectiva cerere de finanare. Cererile de finantare care nu au depus aviz
sau cererile de finantare care au aviz de neconformitate vor ntra n
competiia naional.

Anunul privind sesiunea de depunere a cererilor de finanare se public pe site-ul


www.madr.ro, seciunea FEPAM i www.ampeste.ro, seciunea POPAM 2014-2020.

Cererea de finanare i documentele din dosarul Cererii de finanare vor fi


introduse i respectiv ataate on line cu semntur electronic n aplicaia
electronic MySMIS, disponibil la adresa web http://www.fonduri-
ue.ro/mysmis, doar n intervalul menionat n anunul de lansare a apelului.
Etapele de verificare a conformitii administrative, a eligibilitii, a
evalurii tehnice i financiare precum i a celei de selecie, solicitarea de
informaii suplimentare/clarificri i contestaiile se vor realiza pe suport
de hrtie, pn la disponibilitatea acestor module n sistemul online
MySMIS. Toate documentele naintate de solicitant pe suport de hrtie vor
fi semnate de reprezentantul legal al solicitantului.

Pagina 10 din 202


Pentru solicitarea de informaii suplimentare/clarificri i depunerea de
contestaii, locaiile i datele de contact ale Autoritii de management i a Centrelor
regionale sunt:

Sediu Adres Contact Judee arondate


B-dul. Carol I nr.2-4, sector 3, Tel: 021.307 98 02
DGP-AMPOPAM -
Municipiul Bucureti Fax. 021.307.24.74
Intern.Trade Center, str. Alexandru
CR POPAM Tel. 0725.256.235 Braov, Covasna,
Vlahu, nr.10, Et.1, Braov, judeul
Braov 0725.256.236 Harghita, Mure, Sibiu.
Braov
Arges, Dmbovia,
CR POPAM Str.Mihai Eminescu, nr.6, Buftea, Tel. 0725.256.223
Giurgiu, Ilfov, Prahova
Bucureti judeul Ilfov 0725.256.224
i Municipiul Bucureti.
Tel. 0241.511.580,
CR POPAM Str.Capitan Petre Romulus nr. 7bis, 0725.256.231, Constana, Ialomia,
Constana Constana, judeul Constana 0725.256.232 Clrai.
0725.256.239
Alba, Bistria- Nsud,
Str.Dorobanilor, nr.69, Cluj-Napoca, Tel. 0725.256.233
CR POPAM Cluj Cluj, Maramure, Satu-
judeul Cluj 0725.256.234
Mare, Slaj.
Tel. 0251.425.008, Dolj, Gorj, Mehedini,
Bloc TCIF, str.Nicolae Romanescu,
CR POPAM Dolj 0725.256.221, Olt, Teleorman,
nr.39, etaj 2, Craiova, judeul Dolj
0725.256.222 Vlcea.
Tel. 0236.414.102,
CR POPAM Str.Basarabiei, nr.55, bloc A16, Brila, Buzu, Galai,
0725.256.225
Galai parter, Galai, judeul Galai Vrancea.
0725.256.226
Tel/Fax. 0232.273.070 Bacu, Botoani, Iai,
OJRSA, Aleea Mihail Sadoveanu,
CR POPAM Iai 0725.256.229 Neam, Suceava,
nr.10bis, Iai, judeul Iai
0725.256.230 Vaslui.
Arad, Bihor, Cara
Calea Buziaului, nr.11A, cladire
CR POPAM Timi Tel. 0726.777.657 Severin,
Ob6A, et.1, Timioara, judeul Timi
Hunedoara,Timi.
Tel/Fax.0240.535.029,
CR POPAM Iberom Business Center Str.Portului,
0725.256.237 Tulcea
Tulcea nr.14, etaj 2, Tulcea, judeul Tulcea
0725.256.238

Baza legal a Ghidului Solicitantului este pe pagina de internet a DGP-AMPOPAM


www.ampeste.ro

Ghidul solicitantului nu se substituie legislaiei naionale i a Uniunii


Europene n vigoare, solicitantul avnd obligaia cunoaterii i respectrii
acesteia.

Pagina 11 din 202


3. CONDIII SPECIFICE PENTRU OBINEREA FINANRII

n aceast seciune regsii informaii despre:


- solicitanii eligibili;
- eligibilitatea proiectului;
- activiti eligibile;
- cheltuieli eligibile.

3.1 Solicitani eligibili

Categoriile de solicitani eligibili care pot accesa fonduri nerambursabile sunt cei care
au ca obiect de activitate nregistrat Cod CAEN 0321 Acvacultura maritim sau 0322
Acvacultura n ape dulci. Sunt eligibile ntreprinderile avnd istoric de funcionare ct i
ntreprinderi nou nfiinate, respectiv :

Persoana fizic autorizat, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale


(nfiinate n baza OUG nr. 44/2008, cu modificrile i completrile ulterioare);
Societate n nume colectiv SNC, societate n comandit simpl SCS, societate pe
aciuni SA, societate n comandit pe aciuni SCA, societate cu rspundere limitat
SRL (nfiinate n baza Legii nr. 31/1990 republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare);
Regii autonome ce au obiect de activitate nregistrat "acvacultura";
Asociaii nfiinate legal care desfoar activitate economic.

Pentru a fi eligibili n vederea obinerii finanrii pentru Msura II.2 - Investiii productive
n acvacultur, solicitanii trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
- S aib obiect de activitate nregistrat Cod CAEN 0321 Acvacultura maritim sau
0322 Acvacultura n ape dulci i nu se afl n proces de lichidare, fuziune,
reorganizare, faliment;
- S se ncadreaze n una din categoriile de mai jos:
Microntreprindere: au pn la 9 salariai i realizeaz o cifra de afaceri anual
< 2 mil.Euro sau dein active totale de pn la 2 mil. Euro, echivalent n lei;
ntreprindere mica: au ntre 10-49 de salariai i realizeaz o cifr de afaceri
anual < 10 mil. Euro sau dein active totale de pn la 10 mil. Euro, echivalent
n lei;
ntreprindere mijlocie: au ntre 50-249 de salariai i realizeaz o cifr de
afaceri anual < 50 mil. Euro, echivalent n lei, sau dein active totale care nu
depesc echivalentul n lei a 43 mil. Euro;

Pagina 12 din 202


ntreprindere mare: avnd peste 250 i realizeaz o cifra de afaceri anual >
50 mil. Euro, echivalent n lei.
IMPORTANT! Dovada ncadrrii n categoriile de mai sus se face n baza Declaraiei privind
ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii i a Calculului pentru
ntreprinderile partenere sau legate, completate n conformitate cu anexele la Legea nr.
346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu
modificrile i completrile ulterioare.
- Nu este nregistrat n Registrul debitorilor MADR AM POP/AM POPAM, pentru POP 2007
2013 i POPAM 2014-2020 n calitate de DEBITOR,
- Nu se afl n situaiile prevzute la Art.10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014;
- Nu nregistreaz n anul financiar anterior capitaluri totale negative pentru cazul n
care organizaia a avut activitate; Sunt exceptai solicitanii care sunt nfiinai n anul
depunerii cererii de finanare, cei nfiinai n anul precedent depunerii cererii de
finanare sau cei care au avut activitatea suspendat conform legii. Totodat sunt
exceptai i solicitanii care fac dovada c situaia provine n urma unui proces
investiional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect
finanat exclusiv din surse proprii sau au suferit din cauza calamitilor n ultimii 2 ani
precedeni depunerii Cererii de finanare (a se vedea lista documentelor din dosarul
cererii de finanare).
Inadmisibilitatea solicitanilor n temeiul articolului 10 din Regulamentul
(CE) nr. 508/2014 al Consiliului alineatele ( 1 - 5 )
- Solicitanii care au svrit o nclcare grav n temeiul articolului 42
din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului sau al articolului 90
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, stabilit de ctre o
autoritate competent, sunt inadmisibili pentru depunerea de proiecte pe
o perioad de timp dup cum urmeaz:
- 12 luni n situaia atribuirii a 9 puncte de nclcare /operator/nav de
pescuit pentru infraciunile prevzute la punctele 1, 2 i 5 din anexa XXX
a R404/2011;
- cu nc o lun peste cele 12 luni pentru fiecare punct peste 9 puncte
de nclcare.
Data de ncepere a perioadei de inadmisibilitate este data primei decizii
oficiale formulate de ctre o autoritate competent care stabilete c s-
a comis o nclcare grav n sensul articolului 42 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al articolului 90 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.
n scopul calculrii perioadei de inadmisibilitate, se iau n considerare numai
infraciunile grave comise ncepnd cu 1 ianuarie 2013 i pentru care s-a luat
o decizie n sensul paragrafului de mai sus ncepnd cu acea dat.
Dac punctele de nclcare acumulate de un operator pentru o nav de
pescuit sunt mai puine de 9, cererile pentru sprijin din partea POPAM
depuse de ctre operatorul respectiv sunt admisibile;
- Solicitanii care au fost implicai n operarea, gestionarea sau deinerea n
proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a
Uniunii, n conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (CE)
nr. 1005/2008 sunt inadmisibili pe toat perioada n care operatorul figureaz
pe list, dar cel puin 24 de luni;

Pagina 13 din 202


- Solicitanii ale cror nave de pescuit se afl sub pavilionul unor ri
identificate drept ri tere necooperante, astfel cum se prevede la articolul
33 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, sunt inadmisibili pe parcursul
ntregii perioade n care ara respectiv este inclus pe list i, n orice caz,
pentru o perioad de cel puin 12 luni;
- Solicitanii declarai printr-o decizie definitiv emis de o autoritate
competent c au comis una dintre infraciunile prevzute la articolul 3 din
Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o
perioad de timp de 12 de luni n cazul unei infraciuni comise din neglijen
grav i de 24 de luni n cazul unei infraciuni comise cu inteniei.
Se adaug 6 luni de inadmisibilitate dac s-a reinut c exist circumstane
agravante sau infraciunea a fost svrit pe o perioad de mai mult de un
an.
Data de ncepere a perioadei de inadmisibilitate se calculeaz de la data
deciziei definitive formulate de ctre o autoritate competent care stabilete
c s-au comis una sau mai multe dintre infraciunile menionate la articolul
3;
- Solicitanii declarai printr-o decizie definitiv emis de o autoritate
competent c au comis una dintre infraciunile prevzute la articolul 4 din
Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o
perioad de timp de 24 de luni. Se adaug 6 luni de inadmisibilitate dac s-
a reinut c exist circumstane agravante sau infraciunea a fost svrit
pe o perioad de mai mult de un an.
Data de ncepere a perioadei de inadmisibilitate se calculeaz de la data
deciziei definitive formulate de ctre o autoritate competent care stabilete
c s-au comis una sau mai multe dintre infraciunile menionate la articolul
4;
- Solicitanii care au comis o fraud legat de FEP sau de FEPAM, stabilit de
o autoritate competent, nu sunt admisibili pe toat perioada de derulare a
FEPAM (pn la 31 decembrie 2023). Inadmisibilitatea este stabilit de la data
primei decizii definitive de stabilire a fraudei.
Inadmisibilitatea solicitanilor n temeiul articolului 30 alineatul (2), lit. a
OUG 49/2015 cu modificrile ulterioare:
- Solicitanii care sunt nregistrai n Registrul debitorilor MADR AM POP
pentru POP 2007-2013 nu pot depune cereri de finanare de la data
nregistrrii debitoului pn la achitarea integral a datoriei fa de MADR
AM POP, inclusiv a accesoriilor.

Solicitanii care i ncep activitatea n domeniul acvaculturii prezint un plan de afaceri


i, n cazul n care valoarea investiiilor depete 50 000 EUR i presupun lucrri de
constucii-montaj, un studiu de fezabilitate care include o evaluare a impactului asupra
mediului. Sprijinul se acord doar atunci cnd existena unor perspective de pia favorabile
i durabile pentru produsul respectiv, este susinut de Studiul de pia pentru sectorul
pescresc, publicat pe site-ul www.ampeste.ro, seciunea POPAM 2014-2020.
Managementul proiectului poate fi asigurat de un manager de proiect, un responsabil
financiar i un specialist n acvacultur (care s aib studii i experien n domeniu) sau

Pagina 14 din 202


poate fi subcontractat total sau parial n condiiile respectrii structurii i calitii echipei
de management.

Beneficiarii finanrii vor ndeplini pe ntreaga durat de punere n aplicare


a operaiunii i pentru o perioad de cinci ani dup efectuarea ultimei pli,
cerinele menionate la alineatul (1) literele (a)-(d) articolului 10 din
Regulamentul (CE) nr. 508/2014 al Consiliului

3.2 Eligibilitatea proiectului

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie s ntruneasc cumulativ urmtoarele condiii:


1) s fie implementat pe teritoriul Romniei;
2) s conin activitile/cheltuieli eligibile prezentate n prezentul ghid;
3) cheltuielile pentru care se solicit finanare n Cererea de finanare se ncadreaz n
perioada 01.01.2014 i pn la sfritul perioadei de implementare a proiectului;
4) valoarea eligibil aferent unui proiect se ncadreaz ntre valoarea minim i maxim
(inclusiv) stabilite prin anunul de lansare a apelului;
5) suma solicitat ca sprijin financiar nerambursabil trebuie s respecte intensitatea
ajutorului financiar specific statutului fiecrui solicitant;
6) bugetul respect limitele prevzute pentru anumite categori de cheltuieli precizate n
Ghidul solicitantului;
7) durata maxim de implementare a proiectului 24 luni; se calculeaz de la momentul
semnrii contractului de finanare;
8) Proiectul/activitile pentru care se solicit sprijin nerambursabil n Cererea de finanare
nu trebuie s fac obiectul unei alte finanri din fonduri publice naionale sau ale Uniunii
Europene, n ultimii 5 ani.

3.3 Activiti eligibile

Conform Art. 48 din Regulamentului (UE) nr. 508/2014, POPAM poate sprijini:
a) investiii productive n acvacultur;
b) investiii n diversificarea produciei de acvacultur i a speciilor de cultur;
c) investiii n modernizarea unitilor de acvacultur, inclusiv mbuntirea condiiilor de
lucru i de siguran a lucrtorilor din domeniul acvaculturii;
d) investiii n mbuntirea i modernizarea referitoare la sntatea i bunstarea
animalelor, inclusiv achiziionarea de echipamente n scopul de a proteja fermele mpotriva
animalelor slbatice de prad;
f) investiiile care vizeaz sporirea calitii sau a valorii produselor de acvacultur;
g) investiii n refacerea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate pentru acvacultur prin
ndeprtarea mlului sau investiiile menite s previn depunerea mlului;
h) investiii n diversificarea veniturilor obinute de ntreprinderile din domeniul acvaculturii
prin dezvoltarea unor activiti complementare;

Pagina 15 din 202


Sprijinul prevzut la litera (h) se acord numai ntreprinderilor din domeniul
acvaculturii, cu condiia ca activitile complementare s fie legate de activitatea de
acvacultur, respectiv:
- procesare, cu condiia ca cel puin 50% din materia prim s provin din producie
proprie;
- comercializarea direct centru de vnzare (magazin pescresc) direct ctre
consumatorii finali;
- activiti de alimentaie public;
- activiti de cazare (exclus hoteluri);
- turismul piscicol, turismul pentru pescuitul de agrement, turism legat de observarea
psrilor acvatice, turism educaional referitor la protecia mediului acvatic;
- operaiuni care includ reducerea impactului acvaculturii asupra mediului;
- activitile educaionale referitoare la acvacultur.

Lista activitilor complementare eligibile de mai sus este orientativ. Alte activiti
dect cele de mai sus pot fi considerate eligibile dac solicitantul justific necesitatea
derulrii lor n scopul implementrii proiectului n condiii optime, respectnd obiectivele
msurii lansate prin acest ghid, cu condiia ca acestea s nu fie aferente unor activiti
neeligibile sau s nu se regseasc n lista cheltuielilor neeligibile.

Se pot realiza investiii n activiti complementare cu condiia ca acestea s


fie n legtur direct cu activitatea de acvacultur.

Sprijinul poate fi acordat pentru creterea produciei i/sau modernizarea


ntreprinderilor existente din domeniul acvaculturii sau pentru crearea de noi astfel de
ntreprinderi, cu condiia ca acest lucru s fie n conformitate cu planul strategic naional
multianual pentru dezvoltarea acvaculturii menionat la articolul 34 din Regulamentul (UE)
nr. 1380/2013, postat pe site-ul www.ampeste.ro.

n cazul n care operaiunile constau n investiii n echipamente sau infrastructur


prin care se asigur ndeplinirea cerinelor viitoare privind mediul, sntatea uman sau
animal, igiena sau bunstarea animalelor prevzute de dreptul Uniunii, se poate acorda
sprijin pn la data la care aceste cerine devin obligatorii pentru ntreprinderile n cauz.

Activele corporale i necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanate


potrivit msurii II.2, trebuie s fie incluse n categoria activelor proprii ale beneficiarului i
s fie utilizate pentru activitatea care a beneficiar de finanare nerambursabil pentru minim
5 ani de la data efecturii ultimei pli.

Precizri cu privire la structurile de primire turistice:


- Structurile de primire turistice trebuie s ndeplineasc criteriile minime obligatorii
prevzute n Ordinul preedintelui Autoritii Naionale pentru Turism (ANT) nr.
65/2013, cu modificrile i completrile ulterioare;

Pagina 16 din 202


- Beneficiarul i va lua angajamentul c va introduce obiectivul investiional n circuitul
turistic;
- Beneficiarul trebuie s respecte cerinele de mediu specifice investiiilor n perimetrul
ariilor naturale protejate. n situaia n care beneficiarul nu prezint toate
autorizaiile solicitate nainte de ultima tran de plat, proiectul devine neeligibil;
- Csuele de tip camping vor avea capacitate de cazare de maxim 4 locuri, asigurnd o
distan fa de celelalte csue de minim 3 m, necesar parcrii unei maini;
- n cadrul perimetrului se accept construirea unui singur bungalow sau o singur
pensiune/vil turistic/structura de primire cu funciuni de cazare pe pontoane
plutitoare, nave maritime i fluviale, cu o capacitate de cazare de maxim 10 camere
(20 locuri).

Sprijinul nu se acord creterii de organisme modificate genetic.

Sprijinul nu se acord operaiunilor care vizeaz:


- transferul dreptului de proprietate asupra unei ntreprinderi;
- repopularea direct, cu excepia cazului n care aceast operaiune este prevzut n mod
explicit de un act juridic al Uniunii ca msur de conservare sau n cazul repopulrii
experimentale.

n cadrul msurii sunt obligatorii:


activitile de informare i publicitate;
activitatea de auditare a proiectului.

3.4 Cheltuieli eligibile

Sprijinul financiar nerambursabil se acord pentru activitile prevzute pentru


ndeplinirea obiectivelor i indicatorilor din cadrul Cererii de Finantare. Cadrului legal
privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari n cadrul operaiunilor finanate
prin Programul Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 este
reglementat de HG nr. 347/2016, iar detalierea costurilor eligibile se realizeaz n
conformitate cu Ordinul Ministrului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale nr.816/2016 cu
completrile i modificrile ulterioare

CONFORM art. 4 alin (1) din HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general
de implementare a operaiunior cofinanate din F.E.P.A.M. prin POPAM 2014-
2020
Condiie general de eligibilitate a cheltuielilor
(1) Pentru a fi eligibil, o cheltuial trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii
cu caracter general:
a)s fie angajat de ctre beneficiar i pltit efectiv de acesta n condiiile legii ntre 1
ianuarie 2014 i 31 decembrie 2023, cu condiia ca operaiunea cofinanat s nu fi fost

Pagina 17 din 202


ncheiat n mod fizic sau implementat integral nainte de depunerea de ctre beneficiar
a cererii de finanare n cadrul Programului Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime
2014-2020 la Autoritatea de Management, indiferent dac toate plile aferente au fost
efectuate de ctre beneficiar, conform art. 65 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
al Parlamentului European i al Consiliului;
b)s fie nsoit de facturi emise n conformitate cu prevederile legislaiei naionale sau a
statului n care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza crora se
nregistreaz obligaia de plat, precum i de documente justificative privind efectuarea
plii i realitatea cheltuielii efectuate, pe baza crora cheltuielile s poat fi
verificate/controlate/auditate/certificate, cu excepia prevederilor art. 67 alin. (1) lit. b),
c) i d) din Regulamentul nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului;
c)s fie n conformitate cu contractul de finanare, ncheiat ntre Ministerul Agriculturii i
Dezvoltrii Rurale prin Autoritatea de Management pentru POPAM i beneficiar;
d) s respecte prevederile legislaiei Uniunii Europene i naionale aplicabile;
e) s fie n conformitate cu prevederile programului;
f)s fie nregistrat n contabilitatea beneficiarului cu respectarea prevederilor art. 67 din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului.

Conform art. 5 din HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de


implementare a operaiunior cofinanate din F.E.P.A.M. prin POPAM 2014-2020

(1) Prin excepie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) i b), contribuia n natur este
considerat eligibil dac ndeplinete condiiile impuse de art. 69 alin. (1) din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului.
(2) n cadrul Programului operaional pentru pescuit i afaceri maritime 20142020 sunt
acceptate ca i contribuie n natur echipamente, instalaii i utilaje, terenuri, cldiri i
imobile.
(3) Contribuia n natur constituit din bunurile prevzute la alin. (2) trebuie s
ndeplineasc cumulativ i urmtoarele condiii:
a) obiectul contribuiei n natur a fost achiziionat sau construit de ctre beneficiar din
alte surse de finanare dect cele nerambursabile publice;
b) bunurile trebuie s fie libere de orice sarcini/interdicii ce afecteaz implementarea
operaiunii i s nu fac obiectul unor litigii avnd ca obiect dreptul invocat de ctre
potenialul solicitant, aflate n curs de soluionare la instanele judectoreti, la momentul
depunerii cererii de finanare;
c) contribuia n natur s fie necesar i strict legat de implementarea operaiunii;
d) valoarea bunurilor este certificat de un evaluator autorizat i independent de
beneficiarul operaiunii, potrivit prevederilor legale n vigoare. n cazul terenurilor valoarea
contribuiei n natur nu poate depi limita prevzut la art. 69 alin. (3) lit. b) din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului.

Pagina 18 din 202


Conform art. 10 din HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de
implementare a operaiunior cofinanate din F.E.P.A.M. prin POPAM 2014-2020

1) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adugat este eligibil dac este nerecuperabil de


beneficiarul operaiunii, potrivit dispoziiilor legale, cu respectarea prevederilor art. 69
alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului.
(2) Pentru a fi eligibil, cheltuiala prevzut la alin. (1) trebuie s fie aferent cheltuielilor
eligibile efectuate n cadrul operaiunilor finanate.
(3) Instruciunile de aplicare a prevederilor alin. (1) se aprob prin ordin comun al
ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale i al ministrului finanelor publice n termen de
30 de zile de la data publicrii prezentei hotrri.

n conformitate cu HG nr. 347/2016 i OMADR nr. 816 /2016 cu modificrile i completrile


ulterioare sunt eligibile urmtoarele cheltuieli:

1. Obinerea i amenajarea terenului, astfel cum sunt prevzute n Anexa nr. 6,


seciunea 1 din Hotrrea Guvernului nr. 907/2016 cu excepia:
plata concesiunii (redevenei) pe durata realizrii lucrrilor; exproprieri i despgubiri;
schimbarea regimului juridic al terenului; scoaterea temporar saud efinitiv din circuitul
agricol; cheltuieli de aceeai natur, prevzute de lege; devieri de cursuri de ap; strmutri
de localiti; strmutri de monumente istorice; descrcri de sarcin arheologic sau, dup
caz, protejare n timpul execuiei obiectivului de investiii (n cazul executrii unor lucrri
pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor istorice sau din Repertoriul arheologic
naional); reintroducerea n circuitul agricol a suprafeelor scoase temporar din uz; Cheltuieli
pentru relocarea/protecia utilitilor (devieri reele de utiliti din amplasament).
2. Asigurarea utilitilor necesare, astfel cum sunt prevzute n Anexa nr. 6, seciunea
2 din Hotrrea Guvernului nr. 907/2016 cu excepia: ci ferate industriale;
3. Proiectare i asisten tehnic, astfel cum sunt prevzute n Anexa nr. 6, seciunea
3 din Hotrrea Guvernului nr. 907/2016, precum i cheltuielile cu serviciile de
consultan pentru ntocmirea dosarului cererii de finanare, cu excepia cheltuielilor
pentru avizul de specialitate n cazul obiectivelor de patrimoniu;
4. Cheltuieli pentru investiia de baz, astfel cum sunt prevzute n Anexa nr. 6,
seciunea 4 din Hotrrea Guvernului nr. 907/2016;
5. Alte cheltuieli, astfel cum sunt prevzute n Anexa nr. 6, seciunea 5 din Hotrrea
Guvernului nr. 907/2016 cu excepia: comisioanele i dobnzile aferente creditului
bncii finanatoare;
6. Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste, astfel cum sunt prevzute n Anexa
nr.6, seciunea 6 din Hotrrea Guvernului nr. 907/2016;
7. Cheltuieli cu amortizarea, astfel cum prevede Art. 6 din Hotrrea Guvernului nr.
347/2016;
8. Cheltuieli cu leasing-ul, astfel cum prevede Art. 9 din Hotrrea Guvernului nr.
347/2016;
9. Cheltuieli cu echipa de implementare, astfel cum prevede la Art. 13 din Hotrrea

Pagina 19 din 202


Guvernului nr. 347/2016;
10. Cheltuieli privind taxele, astfel cum sunt prevzute la pct. 3, din Capitolul I din Anex
la Ord. 816/2017 cu modificri i complementri;
11. Cheltuielile bancare de deschidere i de administrare a conturilor, astfel cum
prevede pct. 4, din Capitolul I din Anex la Ord. 816/2017 cu modificri i
complementri i cheltuieli aferente garaniilor emise de o institutie bancar sau
nebancar, astfel cum sunt prevazute la art 11. din HG 347/2016;
12. Cheltuieli cu achiziionarea semnturii digitale MYSMIS;
13. Contribuia n natur.
Contribuia proprie aferent terenului.
Contribuia proprie pentru investiia de baz

n conformitate cu HG nr. 347/2016 i OMADR nr. 816 /2016 cu modificrile i


completrile ulterioare sunt eligibile urmtoarele cheltuieli specifice:

1. Cheltuieli pentru construirea de noi ferme de acvacultur;


2. Cheltuieli pentru modernizarea i reabilitarea unitilor de acvacultur prin investiii
pentru refacerea digurilor, refacerea i/sau mbuntirea circuitului de alimentare
i/sau evacuare a apei tehnologice, canalelor i infrastructurii de pescuit,
echipamente de pompare, construirea i modernizarea staiilor de reproducere;
3. Cheltuieli cu achiziia de echipamente pentru ndeprtarea mlului sau menite s
previn depunerea mlului;
4. Cheltuieli cu achiziia de unelte de pescuit;
5. Cheltuieli cu achiziia de ambarcaiuni pentru furajare, recoltarea i transportul
petelui;
6. Cheltuieli pentru achiziionarea de echipamente i instalaii pentru producerea
furajelor;
7. Cheltuieli pentru realizarea de investiii specifice activitii de procesare a petelui,
cu condiia ca cel puin 50% din materia prim s provin din producie proprie.
8. Cheltuieli pentru construirea sau amenajarea unui centru de vnzare (magazin
pescresc) direct ctre consumatorii finali;
9. Cheltuieli pentru realizarea/amenajarea de capaciti de depozitare a petelui i a
subproduselor din pete, prin investiii noi sau adaptarea/modernizarea unor cldiri
existente;
10. Cheltuieli pentru realizarea de drumuri i platforme tehnologice din interiorul
fermelor de acvacultur;
11. Cheltuieli pentru construirea i/sau modernizarea depozitelor de furaje;
12. Cheltuieli cu achiziionarea de echipamente n scopul de a proteja fermele mpotriva
animalelor slbatice de prad;
13. Cheltuieli cu amenajarea de standuri i pontoane pentru pescuitul recreativ-sportiv;
14. Cheltuieli cu achiziia de ambarcaiuni cu destinaie recreativ;
15. Cheltuieli pentru investiii necesare pescuitului recreativ-sportiv pe ambarcaiuni;

Pagina 20 din 202


16. Cheltuieli pentru restaurant cu specific pescresc pe raza oraului sau comunei unde
se afl unitatea de acvacultur:
a) cheltuieli pentru investiii noi;
b) cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor cldiri existente;
c) cheltuieli cu achiziia de dotri specifice restaurantelor.
17. Cheltuieli pentru amenajarea spaiilor de cazare n interiorul fermei, n legtur cu
pescuitul recreativ-sportiv:
a) cheltuieli pentru investiii noi;
b) cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor cldiri existente;
c) cheltuieli cu achiziia de dotri specifice spaiilor de cazare.
18. Cheltuieli pentru realizarea de marcaje de orientare i de promovare a turismului
pentru pescuitul recreativ-sportiv;
19. Cheltuieli cu amenajarea unor spaii pentru activiti educaionale;
20. Cheltuieli necesare desfurrii de activiti educative care privesc pescuitul;
21. Cheltuieli necesare realizrii de tabere tematice pentru copii n zonele de pescuit;
22. Cheltuieli pentru construirea de observatoare n vederea studierii psrilor acvatice;
23. Cheltuieli cu achiziionarea de mijloace de transport, categoria N autovehicule
concepute i construite n principal pentru transportul mrfurilor conform Directivei
2007/46/CE, pentru transportul petelui viu, petelui proaspt, a produselor
rezultate n urma procesrii i aprovizionarea cu materii prime, care s fie folosite
pentru unitatea de acvacultur;
24. Cheltuieli cu achiziionarea de mijloace de transport, categoria O - remorci
concepute i construite n principal pentru transportul mrfurilor, conform Directivei
2007/46/CE, care s fie folosite pentru unitatea de acvacultur;
25. Cheltuieli pentru achiziionarea de tehnologii noi i know-how;
26. Cheltuieli pentru achiziionarea de maini, utilaje (inclusiv utilaje agricole) i
echipamente folosite la ntreinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din
cadrul fermei de acvacultur;
27. Cheltuieli cu achiziionarea de utilaje i echipamente pentru meninerea i
monitorizarea n condiii optime a biomediului acvatic;
28. Cheltuieli cu achiziionarea de echipamente i instalaii pentru colectarea i
gestionarea deeurilor din unitile de acvacultur;
29. Cheltuieli privind achiziionarea de software i sisteme de monitorizare;
30. Cheltuieli privind primele de asigurare a investiiilor pentru perioada de
implementare (execuie) a proiectului;
31. Cheltuieli pentru investiii n producerea i utilizarea energiei din surse regenerabile
(solar, eolian, biomas, cea produs cu ajutorul pompelor de cldur, geotermal)
n cadrul fermei, ca o component secundar n cadrul unui proiect de investiii, iar
energia obinut va fi destinat exclusiv consumului propriu, nu mai mult de 10% din
totalul costurilor eligibile ale proiectului;
32. Cheltuieli pentru mbuntirea condiiilor de lucru i de siguran a lucrtorilor din
domeniului acvaculturii;
33. Cheltuieli privind eficiena utilizrii resurselor, reducerea utilizrii apei i a
substanelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizrii apei, astfel cum
sunt prevzute la Seciunea 11: K. Msura II.3 Capitol III din Anex la Ord. 816/2017
cu modificri i complementri, n limita a maxim 40% din valoarea total eligibil a
proiectului.

Pagina 21 din 202


Pentru proiectele care prevd diversificarea activitii prin realizarea de
investiii privind:
- activiti de alimentaie public;
- activiti de cazare;
- turismul piscicol, turismul pentru pescuitul recreativ-sportiv, turism legat de
observarea psrilor acvatice, turism educaional referitor la protecia
mediului acvatic;
- servicii de mediu aferente acvaculturii;
- activitile educaionale referitoare la acvacultur.
cheltuielile totale eligibile nu pot depi suma de 400.000 EURO (echivalentul n
LEI la cursul de schimb valutar /RON afiat de ctre INFOREURO la data lansrii
apelului).

Categoriile de cheltuielile eligibile pentru Cererile de finanare depuse n cadrul


acestui apel sunt detaliate astfel:

1. Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului (Cheltuiala cu achiziia


terenului este eligibil n cuantum de maxim 10% din valoarea total eligibil a
proiectului, respectiv 15% n cazul siturilor abandonate i al siturilor utilizate anterior
pentru activiti industriale care conin cldiri, din totalul cheltuielilor eligibile ale
operaiunii).
Pentru cheltuielile menionate n cadrul acestui capitol trebuie respectate prevederile
Art. 7 din HG nr. 347/2016.

Art.7
(1)Costul achiziiei de teren cu sau fr construcii este eligibil n limita a 10%, respectiv
15% n cazul siturilor abandonate i al siturilor utilizate anterior pentru activiti industriale
care conin cldiri, din totalul cheltuielilor eligibile ale operaiunii, potrivit art. 69 alin. (3)
lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului.
(2)Terenul prevzut la alin. (1) este utilizat pentru destinaia stabilit n cadrul operaiunii
finanate, potrivit dispoziiilor prevzute n contractul de finanare. n caz contrar,
beneficiarul este obligat s restituie fondurile nerambursabile aferente, potrivit
dispoziiilor legale n vigoare.
(3)n cazul n care se achiziioneaz o cldire n vederea demolrii i utilizrii ulterioare a
terenului n scopul atingerii obiectivelor operaiunii, este eligibil numai costul achiziiei
terenului, dac respect prevederile alin. (1) i alin. (2).

n cadrul acestei categorii de cheltuieli se cuprind:

1.1.Obinerea terenului: Se includ cheltuielile efectuate pentru cumprarea de terenuri.

1.2. Amenajarea terenului


Se includ cheltuielile efectuate la nceputul lucrrilor pentru pregtirea amplasamentului i
care constau n demolri, demontri, dezafectri, defriri, colectare, sortare i transport la
depozitele autorizate al deeurilor rezultate; sistematizri pe vertical;
accesuri/drumuri/alei/parcri/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de

Pagina 22 din 202


sprijin;drenaje;epuizmente (exclusiv cele aferente realizrii lucrrilor pentru investiia de
baz); lucrri pentru pregtirea amplasamentului.

1.3.Amenajri pentru protecia mediului i/sau aducerea la starea iniial

Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrri i aciuni de protecia mediului, inclusiv pentru
refacerea cadrului natural dup terminarea lucrrilor, precum plantare de copaci,
reamenajare spaii verzi, i lucrri/aciuni pentru protecia mediului.

2. Asigurarea utilitilor necesare obiectivului de investiii


Se includ cheltuielile aferente asigurrii cu utilitile necesare funcionrii obiectivului de
investiie, precum: alimentare cu ap, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic,
energie electric, telecomunicaii, drumuri de acces, care se execut pe amplasamentul
delimitat din punct de vedere juridic, ca aparinnd obiectivului de investiie, precum i
cheltuielile aferente racordrii la reelele de utiliti.

3. Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic


Includ:
3.1 Studii cuprind cheltuieli pentru:
3.1.1.Studii de teren (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografice i de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaz
obiectivul de investiie);
3.1.2.Raport privind impactul asupra mediului;
3.1.3.Studii de specialitate necesare n funcie de specificul investiiei
3.2. Documentaii suport i cheltuieli pentru obtinere avize, acorduri i autorizaii,
respectiv: obinerea/prelungirea valabilitii certificatului de urbanism;
obinerea/prelungirea valabilitii autorizaiei de construire/desfiinare; obinerea avizelor
i acordurilor pentru racorduri i branamente la reele publice de alimentare cu ap,
canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electric, telefonie;
obinerea certificatului de nomenclatur stradal i adres; ntocmirea documentaiei,
obinerea numrului cadastral provizoriu i nregistrarea terenului n cartea funciar;
obinerea actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului;
obinerea avizului de protecie civil; alte avize, acorduri i autorizaii
3.3. Expertiz tehnic a construciilor existente, a structurilor i/sau, dup caz, a
proiectelor tehnice, inclusiv ntocmirea de ctre expertul tehnic a raportului de expertiz
tehnic;
3.4. Certificarea performanei energetice i auditul energetic al cldirilor
3.5. Proiectare: Cuprinde cheltuielile pentru:
3.5.1.tema de proiectare;
3.5.2.studiu de prefezabilitate;
3.5.3.studiu de fezabilitate/documentaie de avizare a lucrrilor de intervenii i deviz
general;
3.5.4.documentaiile tehnice necesare n vederea obinerii
avizelor/acordurilor/autorizaiilor; 3.5.5.verificarea tehnic de calitate a proiectului tehnic
i a detaliilor de execuie;
3.5.6.proiect tehnic i detalii de execuie.
3.6.Organizarea procedurilor de achiziie

Pagina 23 din 202


Cuprinde cheltuieli aferente organizrii i derulrii procedurilor de achiziii publice: cheltuieli
aferente ntocmirii documentaiei de atribuire i multiplicrii acesteia (exclusiv cele
cumprate de ofertani); cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea i diurna membrilor
desemnai n comisiile de evaluare;anunuri de intenie, de participare i de atribuire a
contractelor, coresponden prin pot, fax, pot electronic n legtur cu procedurile de
achiziie public;cheltuieli aferente organizrii i derulrii procedurilor de achiziii publice.
3.7.Consultan: Se includ cheltuielile efectuate, dup caz, pentru:
3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investiii;
3.7.2. auditul financiar.
3.8.Asisten tehnic: Se includ cheltuielile efectuate, dup caz, pentru:
3.8.1.asisten tehnic din partea proiectantului
- pe perioada de execuie a lucrrilor (n cazul n care aceasta nu intr n tarifarea
proiectului);
- pentru participarea proiectantului la fazele incluse n programul de control al lucrrilor de
execuie, avizat de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii;
3.8.2.dirigenie de antier, asigurat de personal tehnic de specialitate, autorizat.
3.9. Cheltuielile cu serviciile de consultan pentru ntocmirea dosarului cererii de
finanare
Conform ART.13 din HG nr. 347/2016,
Cheltuielile pentru proiectare i asisten tehnic sunt eligibile n limita a 10% din valoarea
total eligibil a operaiunii, dac operaiunea prevede construcii-montaj sau 5% din
valoarea total eligibil a operaiunii, dac operaiunea nu prevede construcii-montaj.

4. Cheltuieli pentru investiia de baz


4.1 Construcii i instalaii
Se cuprind:
4.1.1.Cheltuielile aferente execuiei tuturor obiectelor cuprinse n obiectivul de
investiie.Proiectantul va delimita obiectele de construcii din cadrul obiectivului de investiii
i va nominaliza cheltuielile pe fiecare obiect.Cheltuielile aferente fiecrui obiect de
construcie se regsesc n devizul pe obiect.Cheltuielile se desfoar pe obiecte de
construcie, iar delimitarea obiectelor se face de ctre proiectant.
Cheltuielile aferente fiecrui obiect de construcie sunt estimate prin devizul pe obiect,
conform anexa 8 din HG nr.907/2017.
4.1.2 Achiziii de construcii.

Conform Art.8 din HG nr. 347/2016,


Costul de achiziie al construciilor, cu excepia cazului prevzut la art. 7 alin. (3), inclusiv
terenul pe care se afl construcia, este eligibil dac sunt ndeplinite cumulativ prevederile
art. 4 i urmtoarele condiii specifice:
a)construcia nu a fost achiziionat/construit prin intermediul unei finanri
nerambursabile publice n ultimii 5 ani;
b)construcia este strict necesar implementrii operaiunii;

Pagina 24 din 202


c)se certific de ctre un evaluator autorizat i independent de beneficiarul operaiunii c
preul/costul de achiziie al construciilor, inclusiv terenul pe care se afl construcia, nu
depete valoarea de pia;
d)construciile trebuie s fie libere de orice sarcini/interdicii ce afecteaz implementarea
operaiunii i s nu fac obiectul unor litigii avnd ca obiect dreptul invocat de ctre
potenialul beneficiar, aflate n curs de soluionare la instanele judectoreti, la momentul
depunerii cererii de finanare.

Costul de achiziie al construciilor este eligibil n limita a 50% din totalul


cheltuielilor eligibile ale operaiunii.

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice i funcionale - Se cuprind cheltuielile


aferente montajului utilajelor tehnologice i al utilajelor incluse n instalaiile funcionale,
inclusiv reelele aferente necesare funcionrii acestora. Cheltuielile se desfoar pe
obiecte de construcie.

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale care necesit montaj - Se cuprind


cheltuielile pentru achiziionarea utilajelor i echipamentelor tehnologice, precum i a celor
incluse n instalaiile funcionale. Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale care nu necesit montaj i


echipamente de transport - Se includ cheltuielile pentru achiziionarea utilajelor i
echipamentelor care nu necesit montaj, precum i a echipamentelor i a echipamentelor de
transport tehnologic. Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.

4.5. Dotri - Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intr n
categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotri cu mijloace
tehnice de aprare mpotriva incendiilor, dotri de uz gospodresc, dotri privind protecia
muncii. Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.

4.6. Active necorporale - Se cuprind cheltuielile cu achiziionarea activelor necorporale:


drepturi referitoare la brevete, licene, know-how sau cunotine tehnice nebrevetate.

5. Alte cheltuieli
5.1. Organizarea de antier - Cuprinde cheltuieli necesare n vederea crerii condiiilor de
desfurare a activitii de construcii-montaj, din punct de vedere tehnologic i
organizatoric.

5.1.1.Lucrri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier - Se


cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajrii la construcii existente
pentru vestiare/barci/spaii de lucru pentru personalul din antier; platforme
tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice; grupuri sanitare; rampe de splare auto;
depozite pentru materiale; fundaii pentru macarale; reele electrice de iluminat i for; ci
de acces auto i ci ferate; branamente/racorduri la utiliti; mprejmuiri; panouri de
prezentare; pichete de incendiu; cheltuieli pentru desfiinarea organizrii de antier, inclusiv
cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniial, la terminarea

Pagina 25 din 202


execuiei lucrrilor de investiii, cu excepia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajri pentru
protecia mediului i aducerea la starea iniial" din structura devizului general;
5.1.2.Cheltuieli conexe organizrii antierului - Se cuprind cheltuielile pentru:
obinerea autorizaiei de construire/desfiinare aferente lucrrilor de organizare de antier;
taxe de amplasament; nchirieri semne de circulaie ;ntreruperea temporar a reelelor de
transport sau distribuie de ap, canalizare, agent termic, energie electric, gaze naturale,
a circulaiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene; contractele de asisten cu poliia rutier;
contracte temporare cu furnizorul de energie electric, cu furnizorul de ap i cu uniti de
salubrizare; taxe depozit ecologic; taxe locale; chirii pentru ocuparea temporar a domeniului
public; cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniial, la
terminarea execuiei lucrrilor de investiii/intervenii, operaiune care constituie obligaia
executanilor, cu excepia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajri pentru protecia
mediului i aducerea la starea iniial" din structura devizului general; costul energiei
electrice i al apei consumate n incinta organizrii de antier pe durata de execuie a
lucrrilor; costul transportului muncitorilor nelocalnici i/sau cazarea acestora; paza
antierului; asigurarea pompierului autorizat; cheltuieli privind asigurarea securitii i
sntii n timpul execuiei lucrrilor pe antier.
5.2.Comisioane, cote, taxe

Se cuprind, dup caz:


5.2.1. cota aferent Inspectoratului de Stat n Construcii, calculat potrivit
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, republicat,
5.2.2. cota aferent Inspectoratului de Stat n Construcii, calculat potrivit
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
5.2.3. cota aferent Casei Sociale a Constructorilor - CSC, n aplicarea prevederilor
Legii nr. 215/1997 privind Casa Social a Constructorilor;
5.2.4. taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizaia de construire/desfiinare;
5.2.5. alte taxe.

5.3.Cheltuieli diverse i neprevzute - Cheltuielile diverse i neprevzute vor fi folosite n


conformitate cu legislaia n domeniul achiziiilor publice ce face referire la modificrile
contractuale aprute n timpul execuiei.

Cheltuielile diverse i neprevzute se estimeaz procentual din valoarea cheltuielilor


prevzute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3.5, 3.8 i 4 ale devizului general, n funcie
de natura i complexitatea lucrrilor astfel:
- 10% n cazul executrii unui obiectiv/obiect nou de investiii;
- 20% n cazul executrii lucrrilor de interveniei la construcie existent.
5.4. Cheltuieli pentru informare i publicitate
Cuprinde cheltuielile pentru publicitate i informare, inclusiv pentru diseminarea
informaiilor de interes public

6. Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste


6.1. Pregtirea personalului de exploatare - Cuprinde cheltuielile necesare
instruirii/colarizrii personalului n vederea utilizrii corecte i eficiente a utilajelor i
tehnologiilor;

Pagina 26 din 202


6.2. Probe tehnologice i teste - Cuprinde cheltuielile aferente execuiei
probelor/ncercrilor, prevzute n proiect, rodajelor, expertizelor la recepie,
omologrilor.n situaia n care se obin venituri ca urmare a probelor tehnologice, n devizul
general se nscrie valoarea rezultat prin diferena dintre cheltuielile realizate pentru
efectuarea probelor i veniturile realizate din acestea

7. Cheltuieli cu amortizarea
Conform Art. 6 din HG nr. 347/2016,
Prin excepie de la prevederile Art. 4, Alin. (1), lit a, amortizarea este
considerat cheltuial eligibil dac respect celelalte prevederi aplicabile de la
Art. 4 i pe cele ale Art. 69, alin.2 din Regulamentul UE 1303/2013 al
Parlamentului European i al Consiliului.
n situaia activelor care fac obiectul investiiei de baz, dac acestea au o
durat de funcionare mai mare dect durata proiectului sunt eligibile doar
costurile de amortizare pe durata proiectului, calculat pe baza principiilor
contabile general acceptate.

Sunt eligibile cheltuielile cu amortizarea pentru activele care fac obiectul investiiei
de baz, astfel:
activele care constituie contribuia n natur;
alte active deinute de solicitant care intr n obiectul investiiei de baz, care
nu sunt aduse n aport n natur i la a cror achiziionare nu au contribuit
granturile publice.
Acest tip de cheltuial este eligibil doar pe perioada de implementare a proiectului,
calculat pe baza principiilor contabile general acceptate.
8. Cheltuieli cu leasing-ul
Conform Art.9 din HG nr. 347/2016,
n cazul leasingului financiar, cheltuielile sunt eligibile n situaia n care sunt
ndeplinite cumulativ prevederile Art.4 i urmtoarele condiii specifice:
a)beneficiarul operaiunii este utilizatorul bunurilor care fac obiectul
contractului de leasing;
b)ratele de leasing pltite de utilizator sunt aferente contractului de leasing i
sunt justificate cu documente contabile;
c)n cazul achiziionrii bunului, valoarea cumulat a ratelor de leasing
rambursat nu depete valoarea de intrare a bunului n contabilitatea
proiectului;
d)sunt respectate prevederile art. 10;
e)beneficiarul este obligat s devin proprietar al bunului care face obiectul
leasingului financiar, n maxim 5 ani de la efectuarea ultimei pli de ctre
autoritatea de management n cadrul contractului de finanare.

Pagina 27 din 202


9. Cheltuieli cu echipa de implementare, inclusiv contribuiile suportate de ctre
angajator i angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a
operaiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil i un expert de specialitate,
efectuate de beneficiar n cadrul i exclusiv pe durata implementrii operaiunii.
Conform Art.13, alin. 2 din HG nr. 347/2016,
2. Cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuiile suportate de
angajator i angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operaiunii,
respectiv un manager de proiect, un contabil i un expert de specialitate, efectuate de
beneficiar n cadrul i exclusiv pe durata implementrii operaiunii, constituie cheltuieli
eligibile dac acestea sunt n mod real i definitiv suportate de ctre beneficiar, n limita:
a) a maximum 2% din valoarea total eligibil a operaiunii, pentru operaiunea care
prevede constucii-montaj;
b) i a maximum 1% din valoarea total eligibil a operaiunii, pentru operaiunea care nu
prevede constucii-montaj.

10. Cheltuieli bancare i pentru obinere garanii, includ:

- Cheltuielile bancare de deschidere i de administrare a conturilor astfel cum prevede pct.


4 din Capitolul I din Anexa la Ordinul 816/2016 cu modificrile i completrile ulterioare;
- Cheltuieli aferente garaniilor emise de o instituie bancar sau nebancar, astfel cum sunt
prevzute la art. 11 din Hotrrea Guvernului nr. 347/2016.

Conform art. 11 HG nr. 347/2016,

(1)Cheltuielile bancare de deschidere i de administrare a conturilor sunt eligibile n situaia


n care implementarea unei operaiuni necesit deschiderea unui cont sau a mai multor
conturi separate, cerin obligatorie printr-o clauz explicit n contractul de finanare.
(2)Dobnda rezultat din operaiunile prevzute la alin. (1) se deduce din cheltuielile
bancare.
(3)Costurile garaniilor emise de o instituie bancar sau nebancar nregistrat n registrul
special al Bncii Naionale a Romniei sau ale polielor de asigurare, sunt eligibile n situaia
n care garaniile/poliele de asigurare sunt necesare, potrivit legislaiei naionale sau a
Uniunii Europene.

11. Cheltuieli cu achiziionarea semnturii digitale pentru MySMIS2014 (active


necorporale)

12. Contribuie n natur


- Contribuia proprie aferent terenului;
- Contribuia proprie pentru investiia de baz

Pagina 28 din 202


Conform Art. 4, alin.2 (2) i (3) din HG nr. 347/2016
(2) Cheltuielile aferente subcontractrii/subantreprizei sunt eligibile n limita
a maximum 30% din valoarea total eligibil a contractului de lucrri i/sau
antrepriz.
(3) Cheltuielile aferente subcontractrii de servicii sunt eligibile n limita a
maxim 40% din valoarea total eligibil a contractului de servicii

CHELTUIELI NEELIGIBILE
CONFORM Art.12 i Art. 16 din HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului
general de implementare a operaiunilor cofinanate din F.E.P.A.M. prin
POPAM 2014-2020
Art.12 Dobnzile debitoare, cu excepia celor referitoare la granturi acordate sub forma
unei subvenii pentru dobnd sau a unei subvenii pentru comisioanele de garantare, nu
sunt eligibile pentru cofinanarea din Fondul European pentru Pescuit i Afaceri Maritime.
Art.16
a)cheltuielile cu achiziia de terenuri cu sau fr construcii, care depesc limitele
prevzute la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului
European i al Consiliului;
b)cheltuielile prevzute la art. 69 alin. (3) lit. a) i c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013
al Parlamentului European i al Consiliului;
c)cheltuielile aferente activitilor prevzute la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014
al Parlamentului European i al Consiliului;
d)amenzi, penaliti, cheltuieli de judecat i cheltuieli de arbitraj;
e)cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de Autoritatea de Management
prin Ghidul solicitantului;
f)cheltuielile efectuate de beneficiar n regie proprie;
g)costul achiziionrii de bunuri/echipamente de ocazie;

Cheltuielile cu achiziia construciilor, care depesc limita a 50% din totalul


cheltuielilor sunt neeligibile.

4. CEREREA DE FINANARE

n aceast seciune regsii informaii despre modul de ntocmire, nregistrare a cererii


de finanare i documentele ce trebuie ataate cererii de finanare.

4.1. ntocmirea cererii de finanare

Cererea de finanare se va completa urmrind "Instruciunile de completare a cererii


de finanare", Anexa 1 la ghidul solicitantului, precum i tutorialele i instruciunile pe care
le putei gsi pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa http://www.fonduri-
ue.ro/mysmis#manuale.

Pagina 29 din 202


Cererea de finanare (formularul cererii de finanare i anexele acesteia) trebuie s
fie ntocmit n limba romn. Documentele redactate n alt limb vor fi nsoite, n mod
obligatoriu de traducere legalizat sau autorizat.
Documentele ncrcate n aplicaia MySMIS, ca parte din cererea de finanare, trebuie
s fie lizibile i complete. Se recomand aadar, o atenie sporit la scanarea anumitor
documente (e.g. plane, schie, tabele) de dimensiuni mari, ori care necesit o rezoluie
adecvat pentru a asigura lizibilitatea.
4.2. Lista documentelor din dosarul Cererii de finanare
Dosarul Cererii de finanare va cuprinde urmtoarele documente scanate ce se vor
ataate cu semntur electronic n aplicaia electronic MySMIS a Cererii de finanare:

1. Anexa A - Declaraia de angajament


Anexa B - Declaraie pe propria rspundere privind dubla finanare
Anexa C - Declaraia de eligibilitate
Anexa D - Declaraia privind respectarea principiului egalitii de anse
Anexa E Declaraie n conformitate cu art. 10, din Reg. UE 508/2014
Anexa F Declaraie privind nedeductibilitatea TVA
Anexa G Declaraie privind ncadrarea n categoria IMM
Anexa H Bugetul indicativ al proiectului
2. Actele constitutive pentru asociaiile nfiinate conform legii
- Act constitutiv, mpreun cu toate modificrile rezultate din hotrrile Adunrii
generale i ale actelor adiionale, unde este cazul;
- Statut, mpreun cu toate modificrile rezultate din hotrrile Adunrii generale
i ale actelor adiionale, unde este cazul;
*Se recomand anexarea la Cererea de finanare a unui act constitutiv consolidat
(care suprinde toate modificrile efectuate de la nfiinarea solicitantului, pn
la depunerea cererii de finanare). Informaiile din Actul constitutiv
consolidat/Actul constitutiv mpreun cu toate modificrile acestuia, trebuie s
corespund cu informaiile stipulate n Extrasul din Registrul asociaiilor i
fundaiilor.
**Pentru solicitanii care funcioneaz n baza Legii nr. 31/1990 i OUG nr.
44/2008 verificarea se realizeaz de ctre DGP AM POPAM prin consultarea
on-line a portalului Oficiului Naional al Registrului Comerului.
3. Certificat cu datele din Registrul Asociaiilor i Fundaiilor eliberat de Judectoria
pe raza creia este nregistrat Asociaia, pentru Asociaiile/ONG-urile nfiinate
conform legii, eliberat cu maxim 30 de zile nainte de nregistrarea Cererii de
finanare

4. Hotrrea Adunrii Generale a Asociailor / Decizie asociat unic sau Hotrrea


pentru persoane fizice autorizate / ntreprinderi individuale / membrilor
ntreprinderii familiale, privind aprobarea investiiei, emis conform actelor
constitutive ale solicitantului.

Pagina 30 din 202


5. Ultimul Bilan anual nsoit de contul de profit i pierdere nregistrat la
Administraia Fiscal/dovada(recipis), transmitere on-line, dup caz, sau
Declaraie de inactivitate nregistrat la Administraia Financiar, conform legii,
n cazul solicitanilor care nu au desfurat activitate anterioar depunerii
proiectului.
Se vor accepta bilanuri avnd capitalurile totale negative n cazul n care
solicitantul face dovada c situaia provine n urma unui proces investiional
pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanat
exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza calamitilor n ultimii 2 ani,
precedenti depunerii Cererii de finanare. n cazul bilanurilor negative (capitaluri
negative) se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani
(eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situaii de urgen)
sau documente justificative privind procesul investiional.
* Solicitantul nfiinat n anul n care depune Cererea de finanare precum i cel
nfiinat n anul anterior depunerii cererii de finanare nu trebuie s prezinte
documentele mai sus menionate
6. Declaraia special privind veniturile realizate n anul anterior depunerii cererii,
nregistrat la Administraia Financiar conform legislaiei n vigoare Pentru
persoane fizice autorizate (PFA)/ ntreprinderi individuale (II)/ ntreprinderi
familiale (IF) Declaraia 200
7. n funcie de specificul investiiei se vor depune urmtoarele seturi de
documente:
I. Pentru proiectele de investiii care prevd lucrri de construcii montaj:
- Anexa 9 - Planul de afaceri mpreun cu:
a) Studiul de fezabilitate nsoit de devizul general i devizele pe obiect ale
investiiei ntocmite conform HG 907/2016 n cazul proiectelor cu lucrri
de construcii-montaj;
sau
b) Documentaia de avizare a lucrrilor de intervenii nsoit de devizul
general i devizele pe obiect ale investiiei ntocmite conform HG
907/2016, n cazul proiectelor ce prevd intervenii la construciile
existente;
sau
c) Studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din
documentaia de avizare a lucrrilor de intervenii, nsoit de devizul
general i devizele pe obiect ale investiiei ntocmite conform HG
907/2016 n cazul obiectivelor mixte de investiii;

II. Pentru proiectele de investiii care nu prevd lucrri de construcii montaj:


Anexa 8 - Memoriul justificativ

Pagina 31 din 202


Excepie: n cazul solicitanilor care i ncep activitatea n domeniul acvaculturii,
proiectul presupune doar achiziia de echipamente iar valoarea investiiei nu
depete 50.000 EUR se va prezenta doar Anexa 9 - Planul de afaceri.
8. Anexa 10 Anexe financiare (dup machetele n format word i excel, semnate i
scanate n format pdf) pentru proiectele cu valoarea total eligibil de pn la
1.000.000 EUR ntocmit conform Anexei 11 Precizarea ipotezelor care au stat
la baza ntocmirii proieciilor financiare;
Sau
Anexa 13 Anexe financiare (dup machetele n format word i excel, semnate i
scanate n format pdf) pentru proiectele cu valoarea total eligibil de peste
1.000.000 EUR ntocmit conform Anexei 11 Precizarea ipotezelor care au stat
la baza ntocmirii proieciilor financiare;
9. Pentru bunurile propuse spre achiziionare precum i pentru servicii se vor ataa
minim dou oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depesc valoarea
de 132.519 LEI (exclusiv TVA) i o ofert pentru categoriile de bunuri/servicii cu
o valoare mai mic de 132.519 LEI (exclusiv TVA) (alin. (5), art. 7 din Legea
98/2016), cu justificarea ofertei alese, menionat n devizele pe obiect.
Pentru lucrrile propuse a se achiziiona se vor ataa minim dou oferte pentru
valoarea estimativ ce depete 441.730 LEI (exclusiv TVA) i o ofert n cazul n
care valoarea estimativ este mai mic de 441.730 LEI (exclusiv TVA) (alin. (5),
art. 7 din Legea 98/2016), cu justificarea ofertei alese, menionat n devizele pe
obiect.
Pentru ofertele indicative de pre prezentate se vor respecta detaliile menionate
n seciunile -Descrierea investiiei i Costurile estimative ale investiiei-din
Studiul de fezabilitate, respectiv Anexa 8-Memoriul justificativ.
Ofertele indicative de pre vor avea menionat valoarea aferent montajului
(dup caz).
Ofertele indicative de pre trebuie s fie n perioada de valabilitate la data
nregistrrii cererii de finanare n sistemul My SMIS.
10. Actele/documentele prin care s-a dobndit dreptul de proprietate asupra
activelor pe care se fac investiiile.
sau
Copie legalizat a Contractului de nchiriere, superficie sau concesiune, din care
s rezulte dreptul de folosin asupra cldirilor/terenului/luciu de ap pentru
minim 8 ani (cei 8 ani vor acoperi perioada de timp din momentul ncheierii
contractului i finalizarea monitorizrii) n care este stipulat acordul
proprietarului/administratorului cu privire la realizarea investiiei.
11. Extrase de carte funciar pentru informare de dat recent (emise cu maxim 30
de zile nainte de depunerea cererii de finanare), din care s rezulte c imobilele
sunt libere de sarcini
*Pentru proiectele care includ doar servicii si/sau dotri i lucrri de construcie
ce nu se supun autorizrii nu se solicit extras de carte funciar.

Pagina 32 din 202


**Pentru proiectele care prevd construcii montaj i/sau contribuie n natur,
se vor prezenta extrase de carte funciar, din care s rezulte c terenurile i
imobilele trebuie s fie libere de orice sarcini/interdicii ce afecteaz
implementarea operaiunii i s nu fac obiectul unor litigii avnd ca obiect
dreptul invocat de ctre potenialul solicitant, aflate n curs de soluionare la
instanele judectoreti, la momentul depunerii cererii de finanare.
12. Raportul de evaluare ntocmit de un expert autorizat ANEVAR,independent de
solicitant, privind valoarea de pia a terenului/imobilelor achiziionate n cadrul
proiectului (ntocmit cu cel mult ase luni naintea depunerii cererii de finanare).
13. Raportul de evaluare ntocmit de un expert autorizat ANEVAR, independent de
solicitant, privind valoarea de pia a contribuiei n natur, conform art.69,
alin.1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (ntocmit cu cel mult ase luni
naintea depunerii cererii de finanare).
14. Pentru echipa de management a proiectului (manager de proiect, responsabil
financiar i a specialistului n acvacultur) se vor prezenta urmtoarele
documente:
CV-ul, model EUROPASS, nsoit de Diploma de studii / Diplome de
calificare/specializare. Pentru specialistul n acvacultur trebuie depuse
documente din care s reias o vechime n domeniu de 1 an.
i/sau
Portofoliul activitilor firmei care realizeaz managementul de proiect.
15. Licena de acvacultur pentru unitile funcionale care solicit sprijin pentru
modernizare i/sau extindere.
16. Contractul de leasing, pentru construciile i/sau echipamentele ce face parte
integrant din investiie (dac este cazul)
17. Cazierul judiciar al solicitantului.
18. Document justificativ privind asigurarea cofinanrii investiiei (dac este cazul).
19. Dovada nscrierii solicitantului n Registrul CITES conform HG nr.
1191/24.11.2010 privind stabilirea sistemului de nregistrare a loturilor de sturioni
din cresctorii i a caviarului obinut din activiti de acvacultur i de marcare
prin etichetare a caviarului (dac este cazul)
Este obligatorie utilizarea machetelor editabile, disponibile pe site-ul DGP-AM
POPAM www.ampeste.ro. Utilizarea altor tipuri de formulare, anexe sau
declaraii duce la respingerea Cererii de finanare n etapa evalurii
conformitii administrative.

Fiecare document solicitat n Lista documentelor dosarului Cererii de finanare


va avea atasat semntura electronic a reprezentantului legal al solicitantului.

4.3. nregistrarea Cererii de finanare


nregistrarea se va efectua online prin completarea tuturor cmpurilor din sistemul informatic
MySMIS i dup ce ai apsat butonul Vizualizare proiect care va avea ca efect generarea

Pagina 33 din 202


Cererii de finanare cu toate datele introduse i salvate n funciile anterioare i transmiterea
acesteia.
Transmiterea cererii de finanare se va face apsnd butonul Transmitere proiect.
Aceast funcie presupune parcurgerea urmtorilor pai:
pas 1 - se selecteaz funcia Transmitere proiect;
pas 2 - se apas butonul Blocare editare proiect;
pas 3 - se confirm continuarea procesului;
pas 4 - se poate genera cererea de finanare n format pdf;
pas 5 - la final se transmite documentul generat semnat electronic;

Fiecare Cerere de finanare va primi automat din partea sistemului informatic un cod de
identificare denumit Cod SMIS.

Nici un dosar al Cererii de finanare nu va fi luat n considerare dac data i ora


limit pentru depunerea acestuia au fost depite, acest fapt determinnd
respingerea acestuia.

n cazul constrii unor discrepane/omisiuni/erori de calcul, Autoritatea de


Management poate solicita clarificri/informaii suplimentare o singur dat n cadrul
fiecrei etape de analiz a solicitrilor de finanare.

Clarificrile/informaiile suplimentare solicitate vor fi transmise pe suport de


hrtie la adresele Centrelor regionale n raza cruia se afl solicitantul sau la adresa DGP
AMPOPAM, dup caz, pn la disponibilitatea acestor module n sistemul on-line My SMIS,
ulterior acestea vor fi transmise prin aplicaia My SMIS.

Solicitantul poate renuna la cererea de finanare n orice moment, n timpul procesului de


analiz prin transmiterea ctre DGP-AMPOPAM a unei solicitri de renunare (Anexa 16).
Solicitarea de renunare este aprobat de ctre directorul general al DGP-AMPOPAM, ceea ce
implic intreruperea procesului de analiz a cererii de finanare.

5. VERIFICAREA CONFORMITII ADMINISTRATIVE I ELIGIBILITII CERERII DE


FINANARE

Verificarea conformitii administrative i eligibilitii Cererii de finanare se


realizeaz conform listei de ntrebri din Anexa 2C, de ctre experii CR POPAM/ANPA
nominalizai.

Experii CR POPAM/ANPA pot solicita informaii suplimentare (Anexa 6), dac pe


parcursul verificrilor de conformitate i eligibilitate se constat c acest lucru este necesar.
Informaiile suplimentare se vor solicita de ctre experii evaluatori n scris, iar rspunsul va
fi transmis n scris (la adresa centrului regional pe raza cruia se realizeaz implementarea
proiectului, conform nscrisurilor de la pagina 10 ale prezentului Ghid), pn la
disponibilitatea acestor module n sistemul on-line My SMIS, ulterior acestea vor fi solicitate

Pagina 34 din 202


i transmise prin aplicaia My SMIS. Adresele de email la care vor putea fi transmise
rspunsurile vor fi cele de pe care vor fi transmise notificrile.
Dac cel puin o condiie de conformitate/eligibilitate nu este ndeplinit, Cererea de
finanare este declarat neconform/neeligibil.
Solicitanii pot contesta rezultatele procesului de verificare a conformitii
administrative/eligibilitii, conform prevederilor Capitolului 7. Contestaii din prezentul
ghid.

Contestatarul nu poate s depun documente noi care s completeze sau s


modifice sau s nlocuieasc coninutul cererii de finanare.

6. EVALUAREA I SELECIA CERERILOR DE FINANARE

Sesiunea pentru depunerea Cererilor de finanare este un apel de tip competitiv, cu


termen limit de depunere.
Evaluarea Cererilor de finanare se realizeaz n mod continuu, dup verificarea
conformitii administrative i a eligibilitii, pentru toate cererile primite n termenul de
depunere. Dac pe parcursul procesului de evaluare i selecie se constat necesitatea
solicitrii unor informaii suplimentare, se poate solicita reprezentantului legal transmiterea
acestora n baza unei Notificri de solicitare a informaiilor suplimentare Anexa 6 la
prezentul ghid.

6.1. Evaluarea cererii de finanare

Cererile de finanare sunt evaluate din punct de vedere calitativ,economic i tehnic,


de ctre experii DGP-AMPOPAM pe baza grilei de evaluare, Anexa 3 i Anexa 4.

n cadrul etapei de evaluare fiecare criteriu/subcriteriu, va fi evaluat de fiecare


expert evaluator utiliznd un sistem de bifare de tip DA/NU, urmat de stabilirea punctajului
conform Criteriilor de selecie, aprobate de ctre Comitetul de Monitorizare (CM), Anexa 5.

n situaia n care solicitantul va prezenta la momentul depunerii cererii de


finanare un document justificativ (raport de evaluare pentru aportul n natur,
extras de cont cu blocarea sumei sau contract de finanare) privind asigurarea
cofinanrii investiiei, acesta va fi punctat n conformitate cu criteriul 4 din
Anexa 5 - Criterii de selecie.

Cererile de finanare care nu realizeaz minim 20 puncte sunt eliminate din


procesul de selecie.

Pagina 35 din 202


Cererile de finanare depuse n cadrul mecanismului ITI Delta Dunrii (cele cu aviz ADI
ITI DD) vor intra n competiie ntre ele pe bugetul alocat ITI n cadrul acestei sesiuni,
iar celelalte solicitri de finanare pe restul bugetului alocat sesiunii.
n cazul n care n urma selectrii cererilor de finanare ce au avizul de conformitate
eliberat de ADI ITI DD, depuse n cadrul mecanismului ITI Delta Dunrii nu se contracteaz
ntreaga sum alocat, diferena rmas necontractat se realoc pentru celelalte
solicitri de finanare din cadrul competiiei naionale.
n cazul n care n urma selectrii cererilor de finanare depuse n cadrul ITI se
contracteaz ntreaga sum alocat ramnnd solicitri de finanare neacoperite,
diferena necesar va fi acoperit din cadrul alocrii competiiei nationale, n situaia n
care rmn fonduri disponibile urmare acestei selecii (inclusiv rezolvarea
contestaiilor).
Fondurile neutilizate urmare seleciei naionale vor putea fi utilizate n mod flexibil
pentru proiectele depuse n cadrul ITI DD care au depit alocrile apelurilor dedicate
pn la concurena sumei totale alocate n POPAM pentru ITI DD.

Evaluarea tehnico-economic a cererilor de finanare se va efectua n sistemul


informatic SMIS 2014-2020, conform procedurii de Evaluare flux scurt (elaborat de
MDRAPFE).
Pn la funcionarea sistemului informatic SMIS aferent modulului de evaluare tehnico-
economic a cererilor de finanare, documentele rezultate n urma verificrilor se vor realiza
pe suport de hrtie. n acest caz, corespondena se va face n scris/e-mail, iar rspunsul va
fi transmis de solicitant prin pot la adresa indicat n solicitare sau, prin e-mail la adresa
de pot elctronic de la care solicitantul a primit notificarea.
Experii evaluatori pot solicita o singur dat informaii suplimentare n cazul n care
dosarul Cererii de finanare conine informaii contradictorii n interiorul lui, precum i n
cazul n care n bugetul indicativ (inclusiv devizele generale i devizele pe obiect) exist
diferene de calcul sau ncadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este
fcut corect. Informaiile suplimentare vor fi solicitate n scris pn la disponibilitatea
acestor module n sistemul on-line My SMIS, ulterior acestea vor fi solicitate prin aplicaia My
SMIS.
n etapa de evaluare calitativ, experii evaluatori pot recomanda modificarea
bugetului proiectului n aensul reducerii acestuia, astfel:
cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a ncadrat greit ca eligibile
i/sau
cu valoarea cheltuielilor potenial eligibile dar care:
fie nu au legtur direct cu activitile propuse,
fie nu sunt necesare pentru realizarea proiectului,
fie sunt disproporionate n raport cu obiectivul proiectului,
fie nu sunt rezonabile.

n cazul n care diminuarea bugetului depete 20% din valoarea solicitat spre
finanare, cererea de finanare este respins, cu exceptia cazului n care aceast
diminuare intervine ca urmare a neacceptrii contribuiei n natur aduse de
solicitant.

Pagina 36 din 202


Beneficiarul are obligaia de a justifica rezonabilitatea cheltuielilor din cadrul
fiecrei linii din bugetul estimativ la data ntocmirii acestuia (valoarea
cheltuielilor eligibile din cadrul bugetului estimativ este o valoare estimat,
Autoritatea Contractant nefiind obligat s o ramburseze).

6.2 Selecia cererii de finanare

Selecia Cererilor de finanare se va realiza dup ncheierea etapei de evaluare tehnic


i economic a tuturor Cererilor de finanare depuse n cadrul sesiunii.
Selecia Cererilor de finanare se va realiza n baza procesului de evaluare calitativ,
economic i tehnic, conform grilelor de evaluare ( Anexa 3 i Anexa 4) i a Criteriilor de
selecie prezentate n Anexa 5, n conformitate cu Manualul de procedur pentru evaluarea
i selectarea Cererilor de finanare, publicat pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.

Proiectele care prevd diversificarea veniturilor obinute prin dezvoltarea


activitilor complementare i pentru care CIFRA DE AFACERI din activiti
complementare depesc 50% din TOTAL CIFRA DE AFACERI generat de ctre
proiect, nu vor puncta la criteriul nr.3 din cadrul Anexei nr.5.

Proiectele care prezint soluii tehnice nerealiste sau solicitanii nu accept


recomandrile experilor pot fi respinse.

n urma seleciei se va ntocmi Lista Cererilor de finanare, n ordinea punctajului


obinut, ce va fi fcut public pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.

Solicitanii vor fi notificai dup publicarea listei pe site-ul DGP-AMPOPAM


www.ampeste.ro.

Solicitanii vor putea contesta rezultatul n termen de maxim 10 zile lucrtoare de la


data primirii notificrii cu privire la neselectarea cererii de finanare dar nu mai mult de 12
zile lucrtoare de la data publicrii pe site-ul www.ampeste.ro.

Solicitanii care au fost selectai vor fi notificai s prezinte n termen de maxim 15


zile lucrtoare urmtoarele documente:

Lista documentelor solicitate n vederea contractrii

1. - Certificat cu datele din Registrul Asociaiilor i Fundaiilor eliberat de


Judectoria pe raza creia este nregistrat Asociaia, pentru Asociaiile/ONG-urile
nfiinate conform legii, eliberat cu maxim 30 de zile nainte de data depunerii la
DGP AM POPAM - n original prin care se face dovada ca solicitantul nu se afl n
stare de dizolvare, faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de
administrare judiciar, i-a suspendat activitatea economic sau face obiectul

Pagina 37 din 202


unei proceduri n urma acestor situaii sau se afl n situaii similare n urma unei
proceduri de aceeasi natur prevzute de legislaia sau de reglementrile
naionale.
Verificarea pentru beneficiarii care funcioneaz n baza Legii nr. 31/1990
i OUG nr. 44/2008 se realizeaz de ctre DGP AM POPAM prin consultarea
on-line a portalului Oficiului Naional al Registrului Comerului.
2. Certificat/Certificate privind taxele i impozitele locale, valabile la data
depunerii acestora, emise de primriile pe raza crora solicitantul i are sediul
social i punctul de lucru unde urmeaz a se realiza proiectul (dac este cazul)
n original, din care s rezulte c nu are taxe i impozite locale restante
3. Certificatul de atestare fiscal, n termen de valabilitate, emis de ctre organul
fiscal competent din subordinea Administraiei Finanelor Publice, pentru
obligaiile fiscale i sociale de plat ctre bugetul general consolidat al statului
n original, din care s rezulte c nu nregistreaz datorii la bugetul statului sau
nu nregistreaz obligaii de plat nete ce depesc 1/12 din totalul obligaiilor
datorate n ultimele 12 luni.
* Certificatul de atestare fiscal trebuie s aib completat seciunea C
"Informaii pentru verificarea eligibilitii contribuabililor pentru accesarea
fondurilor nerambursabile"
4. Contract individual de munc, contract de prestri servicii pentru managerul
de proiect, responsabilul financiar i a specialistului n acvacultur sau contract
de prestri servicii cu firm de consultan care realizeaz managementul de
proiect, pe perioada de implementare i monitorizare a proiectului n copie cu
meniunea Conform cu originalul
5. Copia actului de identitate a reprezentantului legal cu meniunea Conform cu
originalul
6. Mandatul de reprezentare, pentru mputernicit, autentificat prin notariat
(duplicatul eliberat de notar), clar i explicit n ceea ce privete perioada i
activitile pentru care este dat mputernicirea dup caz.

7. Graficul de rambursare a cheltuielilor (cererilor de rambursare) Anexa 14

8. Solicitare privind confidenialitatea, care s conin justificrile/motivele


aferente fiecrui document/informaie ce se dorete a fi confidenial dup caz
9. Formular de identificare financiar cu datele de identificare ale
trezoreriei/bncii i ale contului solicitantului - n original,

Este obligatorie prezentarea documentelor n termen de 15 zile


lucrtoare din momentul primirii notificrii. n situaia n care aceste
documente nu se vor prezenta n termenul precizat, cererea este respins.
Documentele menionate n Lista documentelor solicitate n vederea
contractrii vor fi prezentate n forma solicitat pn cnd aplicaia My SMIS
este operaional i pe segmentul de contractare. Odat devenit
operaional aplicaia My SMIS, documentele originale vor fi scanate i

Pagina 38 din 202


ataate contractului. V recomandm pentru pregtirea documentelor
solicitate n aceast etap s consultai Anexa 2 S.

Finalizarea seleciei se va realiza n conformitate cu Manualul de proceduri pentru


evaluarea i selectarea Cererilor de finanare. Dac cel puin o condiie din lista de verificare
nu este ndeplinit, Cererea de finanare este respins.
Dup verificare se va ntocmi Lista Cererilor de finanare selectate n vederea finanrii ce va
fi publicat pe site www.ampeste.ro i solicitantul va fi notificat n acest sens.

Pentru fiecare Cerere de finanare care a fost selectat se va ntocmi Contractul de


finanare. Solicitantul va fi notificat cu privire la perioada n care reprezentantul
legal/mputernicitul se poate prezenta la sediul DGP-AM POPAM pentru semnarea
Contractului de finanare.
Toate activitile pe care solicitantul se angajeaz s le efectueze prin Cererea
de finanare i pentru care a primit punctaj la selecie, devin condiii obligatorii
pentru meninerea sprijinului pe toat perioada de valabilitate a contractului
de finanare. Criterul, numr de locuri munc create/meninute, asumat prin
crerea de finanare, este obligatoriu de respectat pe parcursul a minim 12 luni
consecutive n perioada de monitorizare a proiectului

Obligaiile specifice ale beneficiarului.


Contractul de finanare va cuprinde i urmtoarele clauze specifice:
Proiectul tehnic va fi depus n termen de maxim 4 luni de la semnarea contractului de
finanare i va fi realizat n conformitate cu varianta selectat n cadrul studiului de
fezabilitate din cererea de finanare;
Autorizaia de construire va fi depus odat cu prima cerere de rambursare;
Beneficiarii prezint prima cerere de rambursare/plat nsoit de documente
justificative n termen de cel mult 3 luni de la data semnrii contractului de finanare
n cazul proiectelor pentru investiii care nu prevd construcii montaj, respectiv n
termen de 6 luni n cazul proiectelor pentru investiii care prevd construcii-montaj;
Contractul de finanare va cuprinde o clauz suspensiv referitoare la dovada privind
asigurarea cofinanrii investiiei, n cazul n care dovada nu a fost depus odat cu
cererea de finanare, n cuantum de minim 20% din valoarea de cofinanare. n termen
de 3 luni de la semnarea contractului beneficiarul va face dovada existenei acestei
cofinanri n termenul specificat, n caz contrar contractul de finanare se reziliaz;
Contractul va cuprinde i alte clauze cu privire la achiziiile private ale beneficiarilor
(conform Manualului de procedur privind achiziiile i a prevederilor legale n vigoare
la data achiziiei);

Pagina 39 din 202


Contractul va cuprinde obligaii privind respectarea procedurii de rambursare a
cheltuielilor (completarea cererii de rambursare i documente doveditoare) conform
procedurii n vigoare;
Contractul va cuprinde i clauze specifice cu privire la obligaia beneficiarului de a
pstra n bune condiii toate documentele originale privind implementarea
proiectului, inclusiv documentele contabile;
Beneficiarul are obligaia de a asigura accesul nengrdit al autoritilor naionale cu
atribuii de verificare, control i audit i al departamentelor de specialitate din cadrul
UE n limitele competenelor ce le revin;
n cazul constatrii unei nereguli cu privire la ncheierea ori executarea Contractului,
inclusiv n cazul n care beneficiarul este declarat n stare de incapacitate de plat
sau a fost declanat procedura insolvenei/ falimentului, precum i n situaia n care
Autoritatea Contractant constat c cele declarate pe proprie rspundere de
beneficiar, prin reprezentanii si, nu corespund realitii sau documentele/
autorizaiile/ avizele depuse n vederea obinerii finanrii nerambursabile sunt
constatate ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund
realitii, AMPOPAM poate nceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printro
notificare scris adresat Beneficiarului, fr punere n ntrziere, fr nicio
alt formalitate i fr intervenia instanei judectoreti. n aceste cazuri,
beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanare nerambursabil,
mpreun cu dobnzi i penaliti, n procentul stabilit conform dispoziiilor legale n
vigoare, i n conformitate cu dispoziiile contractuale. Prin excepie, n situaia n
care nendeplinirea obligaiilor contractuale nu este de natur a afecta condiiile de
eligibilitate i selecie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza
proporional cu gradul de nendeplinire. Anterior ncetrii Contractului de Finantare,
AMPOPAM poate suspenda contractul i/ sau plile ca o msur de precauie, fr o
avertizare prealabil;
Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanare, potrivit
prevederilor legale n vigoare, numai dac n prealabil fac dovada existenei
cofinanrii i dup avizarea favorabil de ctre DGP-AMPOPAM a unei proceduri de
achiziii;
Orice modificare care privete sediul social, contul, datele de contract, calitatea de
reprezentant legal, se face prin notificarea autoritii contractante i depunerea de
documente doveditoare. Autoritatea contractant va analiza solicitarea i n situaia
n care constat neconcordane va fi respins;
Pentru proiectele la care cheltuielile eligibile sunt mai mari de 1.000.000 EUR, n
situaia n care, pe perioada de monitorizare a contractului se constat de ctre
organele de control i alte venituri nete dect cele declarate, Autoritatea de
management recupereaz aceste sume cu aplicarea prevederilor Ordonanei de
Urgen a Guvernului nr. 66/2011, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
142/2012, cu modificrile i completrile ulterioare.

Pagina 40 din 202


7. CONTESTAII

n cadrul acestei seciuni vei putea gsi informaii cu privire la contestaii (conform
Manualului de procedura pentru contestaii n vigoare la data depunerii contestaiei, publicat
pe site-ul www.ampeste.ro).
Contestaia poate avea ca subiect:
declararea ca neconform a cererii de finanare;
declararea ca neeligibil a cererii de finanare;
rezultatul RESPINS al evalurii calitative i/sau punctajul total obinut n urma
procesului de evaluare tehnico-financiar;
respingerea cererii de finanare n etapa precontractual;
respingerea solicitrii de modificare a contractului de finanare nerambursabil;
respingerea unui dosar de achiziie a beneficiarului / act adiional la un contract al
beneficiarului, care deja a primit un aviz favorabil;
Termenele de depunere a contestaiilor.
Depunerea contestaiei privind neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finanare nu va
putea depi termenul de 10 zile lucrtoare de la data primirii notificrii cu privire la
neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finanare (Anexa 4 a Manualului de procedur
pentru verificarea conformitii administrative i eligibilitii cererilor de finanare n vigoare
la data documentului).
Solicitantul poate face contestaie, n termen de 10 zile lucrtoare de la data primirii
notificrii prin care se comunic rezultatul RESPINS al evalurii calitative i punctajul
obinut (Anexa 4.1 a Manualului de procedur pentru evaluarea i selectarea cererilor de
finanare n vigoare la data documentului), dar nu mai mult de 12 zile lucrtoare de la
postarea pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro a Listei cererilor de finanare n ordine
descresctoare a punctajului obinut.
Contestaia privind respingerea cererii de finanare n etapa precontractual se poate face n
termen de 10 zile lucrtoare de la data primirii notificrii de respingere (Anexa 4.4 a
Manualului de procedur pentru evaluarea i selectarea cererilor de finanare n vigoare la
data documentului).
Respingerea solicitrii de ntocmire a unui act adiional poate fi contestat de ctre beneficiar
n termen de 10 zile lucrtoare de la data primirii notificrii de respingere.
Contestaia privind neavizarea unui dosar de achiziie / act adiional la un contract care deja
a primit un aviz favorabil a beneficiarului se poate face n termen de 10 zile lucrtoare de
la data primirii notificrii de neavizare.

Contestaiile care nu ndeplinesc condiiile privind termenul de depunere,


obiectul i cuprinsul acestora vor fi respinse fr a se cerceta motivele de
fapt i de drept invocate.

Contestaia se poate transmite:


- la sediul DGP-AMPOPAM, bd. Carol I nr.2-4, sector 3, Bucureti.
- prin e-mail, semnat electronic, la adresa contestatii.popam@madr.ro.
Termenul de depunere a contestaiei este acelai indiferent de modalitatea de transmitere.

Pagina 41 din 202


Orice contestaie trimis la o alt adres dect cea menionat mai sus, sau
dup termenul de depunere, nu va fi luat n considerare.

Obiectul contestaiei
- motivele de declarare ca neconform administrativ / neeligibil a cererii de finanare
enumerate n notificarea cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finanare;
- rezultatul RESPINS al evalurii calitative i/sau punctajul obinut n urma procesului de
evaluare tehnico-financiar punctajul, cu specificarea denumirii criteriului/subcriteriului de
selecie, aa cum este menionat n notificarea prin care se comunic rezultatul RESPINS al
evalurii calitative i punctajul obinut;
- considerentele de respingere enumerate n notificarea de respingere n etapa
precontractual;
- motivele de respingere enumerate n notificarea de respingere a solicitrii de modificare a
contractului de finanare nerambursabil;
- motivele de respingere enumerate n notificarea de neavizare a unui dosar de achiziie /
act adiional la un contract care deja a primit un aviz favorabil a beneficiarului.

Contestaia se formuleaz n scris i trebuie s cuprind:


datele de identificare ale contestatarului: denumire, adresa, numele persoanei care
reprezint contestatorul i calitatea ei;
codul SMIS al cererii de finanare;
obiectul contestaiei;
motivele de fapt (documentele depuse, interpretarea acestora) i de drept (dispoziii
legislative naionale sau comunitare).

La contestaie se vor altura copii ale nscrisurilor de care contestatarul nelege a se folosi
n motivarea contestaiei.
n cazul transmiterii la sediul DGP-AMPOPAM, contestaia va fi redactat ntr-un singur
exemplar original i va fi nsoit de un exemplar electronic editabil, pe suport CD/DVD.
n cazul transmiterii prin e-mail, contestaia va fi transmis att n format .PDF semnat
electronic, ct i editabil , iar documentele utilizate n motivarea contestaiei vor fi transmise
n format .PDF semnat electronic.
Contestaia i documentele anexate sunt numerotate i trecute ntr-un OPIS.
Contestatarul NU poate s depun documente noi care s completeze sau s
modifice sau s nlocuieasc coninutul cererii de finanare.
Termenul pentru a rspunde contestaiilor este de maxim 30 zile lucrtoare de la
nregistrarea contestaiei.

Pagina 42 din 202


8. CONTRACTAREA

n cadrul acestei seciuni vei putea gsi informaii cu privire la contractul de


finanare, precum i obligaiile care decurg din semnarea acestuia.

8.1. Contractul de finanare

Contractul de finanare este actul juridic ncheiat ntre Ministerul Agriculturii i


Dezvoltrii Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, i beneficiar, prin care
se acord acestuia din urm asistena financiar nerambursabil aferent unei operaiuni n
scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ i sinalagmatic,
prin care se stabilesc drepturile i obligaiile corelative ale prilor n vederea implementrii
operaiunilor selectate specifice POPAM 2014-2020.

Contractul se semneaz la sediul Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, Direcia


General Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM cu sediul n Bulevardul Carol I
nr. 2-4, sector 3, Bucureti, telefon 40-21-3079802, Fax: 40-21-3072474.

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale prin Direcia General Pescuit - Autoritatea


de Management pentru POPAM n calitate de autoritate contractant i beneficiarul se oblig
prin acest contract de finantare nerambursabil s respecte prevederile acestuia avnd ca
obiect execuia i atingerea indicatorilor asumai prin cererea de finanare pentru proiectul
finanat din FEPAM i Buget Naional.

Beneficiarul trebuie s depun din proprie iniiativ toate eforturile pentru a lua
cunotin de toate informaiile publice referitoare la msurile finanate prin POPAM 2014
2020, pentru care depune proiectul i s cunoasc toate drepturile i obligaiile prevzute n
contractul de finanare, nainte de semnarea acestuia.

Modelul contractului de finanare este ataat prezentului ghid al solicitantului (Anexa


12).

8.2 Obligaiile specifice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de


finanare)

Beneficiarul are obligaia s respecte clauzele specifice ale contractului de finanare


menionate la subcapitolul 6.2. din prezentul ghid.

Atenie:
Potrivit alin. (1) art. 17 din partea generala a contractului de finantare,
informaiile/documentele privind executarea contractului de finanare, inclusiv anexele sale,
constituie informaii de interes public, n condiiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind
liberul acces la informaiile de interes public, cu modificrile i completrile ulterioare, n

Pagina 43 din 202


afar de seciunile/documentele/elementele care nu pot avea caracter confidenial, astfel
cum sunt prevzute la alin. (2) al aceluiai articol.

n conformitate cu prevederile art. 18 din partea generala a contractului de finantare, prile


contractante, de comun acord, pot reglementa ca,anumite documente, seciuni, respectiv
informaiile din proiect s aib caracter confidential, n situia n care, publicarea acestora
pot aduce atingere, principiului concurenei loiale, respectiv proprietii intelectuale ori
altor dispoziii legale aplicabile.
n acest situaie, este necesar ca, solicitantul s completeze o solicitare privind
confidenialitatea, care s conin justificrile/motivele aferente fiecrui
document/informaie ce se dorete a fi confidenial.

8.3. Modificarea contractului de finanare

Precizri referitoare la modificarea Contractului de finanare:


Contractul de finanare, semnat att de ctre MADR - DGP AMPOPAM ct i de beneficiar,
poate fi modificat n conformitate cu dispoziiile contractului de finanare i cu dispoziiile
Hotrrii Guvernului nr. 347/2017.
Solicitrile de modificare a contractelor de finanare se depun la compartimentul regional
POPAM, pe raza cruia se implementeaz proiectul/operaiunea.
Orice solicitare de modificare a contractului de finanare nu va fi automat acceptat de ctre
DGP - AM POPAM. Pentru modificarea contractului trebuie s existe motive bine justificate,
care vor fi analizate de ctre experii din cadrul DGP - AMPOPAM.

De la data funcionrii sistemului informatic SMIS 2014 se vor respecta paii


descrii n modulul informatic

9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI

9.1 Dovada cofinanrii

Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja s asigure o cofinanare


n procent de minim 50%, respectiv minim 70% (funcie de categoria de beneficiar) din
valoarea eligibil.
Cofinanarea prin contribuie n natur se poate realiza numai odat cu cererea de
finanare.
n primele 3 luni de la semnarea contractului, beneficiarul se angajeaz s fac dovada
asigurrii de minim 20% din cota de cofinanare.

Pagina 44 din 202


Odat semnat contractul, Beneficiarul, n cazul n care nu a asigurat cofinanarea
odat cu depunerea cererii de finanare, poate realiza dovada contribuiei sale, numai prin
urmtoarele modaliti:
1.aport n numerar constituit de beneficiar;
2.surse de finanare (credit bancar);
Aportul n numerar se va dovedi prin extras de cont, prin blocarea sumei ntr-un cont special
al proiectului, care se folosete numai pentru efectuarea plilor de implementare a
proiectului.
Aceste sume vor fi deblocate numai n baza solicitrilor beneficiarilor (titularilor de cont), cu
confirmarea expres de AM POPAM.
Dovada creditului bancar se poate face prin prezentarea contractului de credit ncheiat cu
banca, obiectul creditului fiind reprezentat de finanarea proiectului de investiii contractat.

n cazul n care beneficiarul a fcut dovada contribuiei proprii, ntr-un procent


de minim 20% din cofinanare, n cadrul cererii de finanare, acesta nu mai are
obligaia de a face dovada cofinanrii dup semnarea contractului de finanare.

Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanare,


potrivit prevederilor legale n vigoare, numai dac n prealabil fac dovada
existenei cofinanrii.

9.2 Derularea i verificarea procedurii de achiziii

Beneficiarii privai vor derula achiziiile conform Ordinului Ministrului Fondurilor


Europene nr.1284 din 08.08.2016, privind aprobarea procedurii competitive aplicabile
solicitantilor /beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau
lucrari finantate din fonduri europene.
n cazul n care asociaiile/organizaiile nfiinate n baza OG 26/2000 includ i
autoriti contractante, acestea vor aplica prevederile legii 98/2006 (conform art. 4 lit. c)
Dosarele achiziiilor vor fi depuse la sediul CRPOPAM, n dou exemplare pe hrtie i
un exemplar pe suport electronic. Din momentul n care aplicaia informatic MySMIS devine
operaional, depunerea dosarelor de achiziii, n integralitatea lor, se va face exclusiv
online.
Beneficiarii au obligaia s finalizeze procedurile de achiziii n timp util, nainte de a
solicita rambursarea cheltuielilor i s depun dosarele de achiziii la CR-POPAM, n vederea
avizrii acestora.

9.3 Rambursarea cheltuielilor

9.3.1. Precizri referitoare la acordarea avansului

Pagina 45 din 202


Conform art. 29 din OUG 49/2015, pentru Beneficiarul care a optat pentru avans, n
vederea demarrii investiiei, AMPOPAM poate s acorde un avans de pn la maximum 50%
din valoarea eligibil nerambursabil. Beneficiarii pot primi avansul numai dup avizarea unei
proceduri de achiziii de ctre AMPOPAM i dup prezentarea dovezii privind asigurarea
cofinanrii.
Beneficiarul trebuie s justifice avansul primit de la AMPOPAM, pe baza documentelor
solicitate conform Instruciunilor de plat la Contractul de Finanare, pn la ultima cerere
de rambursare.
DGP-AMPOPAM poate acorda un avans de pn la 100% din valoarea total eligibil
nerambursabil a tranei de plat, cu excepia ultimei cereri, pentru care nu se acord acest
avans. Acest avans se acord beneficiarilor pe baza facturii/facturilor aferente tranei de
plat. Avansul se justific, n termen de 7 zile, de ctre beneficiar, prin prezentarea
ordinului/ordinelor de plat aferent/aferente facturii/facturilor pentru care s-a eliberat
avansul. Documentele justificative aferente obiectului facturilor, pentru care a fost acordat
avans, vor fi prezentate de ctre beneficiar n urmtoarea cerere de rambursare.
Plata avansului, pentru ambele situaii descrise mai sus este subordonat constituirii
unei garanii, prezentate sub form de scrisoare de garanie bancar - SGB, scrisoare de
garanie eliberat de fondurile de garantare nregistrate n Registrul special al Bncii
Naionale a Romniei sau unei polie de asigurare eliberate de o societate de asigurri
autorizat conform legislaiei naionale n vigoare, care corespunde procentului de 100% din
suma avansului.
Beneficiarul care a ncasat avans de la AMPOPAM i solicit prelungirea perioadei
maxime de execuie, aprobate prin contractul de finanare, este obligat s depun la DGP-
AMPOPAM i documentul prin care dovedete prelungirea valabilitii Scrisorii de Garanie
Bancar/ Nebancar sau poliei de asigurare, care s acopere noul termen de execuie
solicitat.
Conform art. 28 din OUG 49/2015, beneficiarii privai, la depunerea spre decontare a
cererii de rambursare, pot proceda dup cum urmeaz:
a) anexeaz documentele, ordinele de plat i extrasele de cont sau alte documente cu
valoare echivalent care dovedesc efectuarea plilor, att pentru partea de contribuie
public, ct i pentru cea proprie; sau
b) anexeaz documentele, ordinele de plat i extrasele de cont sau alte documente cu
valoare echivalent care dovedesc efectuarea plilor, cu excepia ordinelor de plat i/sau
a extraselor de cont ori a altor documente cu valoare echivalent care dovedesc efectuarea
plilor pentru partea de contribuie public.

Garaniile aferente avansurilor de 100%, din valoarea total eligibil


nerambursabil a tranei de plat, trebuie s aib valabilitate de 30 de zile
lucrtoare de la data depunerii cererii de plat.
Garaniile aferente avansurilor de 50% din valoarea total a sprijinului financiar
nerambursabil trebuie sa aib valabilitatea mai mare cu minim 15 zile
lucrtoare fa de durata de execuie a contractului.

Pagina 46 din 202


9.3.2. Plata

Beneficiarii sunt obligai s depun la sediul CR-POPAM, Graficul de rambursare a


cheltuielilor , conform formatului standard (Anexa 14 la prezentul Ghid), n maximum 30
(treizeci) zile calendaristice de la data semnrii contractului de finanare. n condiiile n
care au intervenit modificri fa de versiunea din Contractul de finanare graficul de
rambursare se depune n maxim 30 zile de la apariiei modificrilor, cu justificrile care au
condus la modificarea acestuia.
Dosarul Cererii de rambursare va fi depus la CR-POPAM, ntr-un singur exemplar pe
hrtie i un exemplar pe suport electronic. Din momentul n care aplicaia informatic MySMIS
devine operaional, depunerea cererilor de rambursare se va face exclusiv online.
Dosarul Cererii de plat/ rambursare trebuie s cuprind documentele justificative
prevzute n Instruciunile de plat anexate la Contractul de finanare. Cererea de
rambursare va cuprinde numai acele cheltuieli pentru care s-a primit aviz favorabil din punct
de vedere al achiziiei respective, unde este cazul.
Plata ctre beneficiari a cererilor de plat/rambursare se realizeaz de ctre DGP-AMPOPAM
n termen de maxim 45 (patruzeci i cinci) de zile lucrtoare de la data nregistrrii fiecrei
cereri de plat/rambursare, cu excepia acelor situaii n care termenul de plat/rambursare
se suspend.
Pentru fiecare Cerere de rambursare se va efectua o vizit n teren.
n cazul investiiilor care nu presupun lucrri de construcii montaj, beneficiarul va
depune maxim 3 cereri de rambursare.
n cazul investiiilor care presupun lucrri de construcii montaj, beneficiarul va
depune maxim 5 cereri de rambursare.

10. MONITORIZARE I CONTROL

Monitorizarea tehnic i financiar


Beneficiarul este obligat ca n perioada de implementare a proiectului s depun
semestrial Rapoarte de progres privind situaia implementrii proiectului la DGP-AMPOPAM.
Dup implementarea proiectului Beneficiarul trebuie s transmit semestrial, pe toat
perioada de monitorizare (5 ani de la data efecturii ultimei pli) indicatorii de rezultat,
coninui n Raportul de progres. Formularul acestui document poate fi gsit pe site-ul
www.ampeste.ro.
Beneficiarul trebuie s asigure atingerea rezultatelor i a obiectivelor, asumate prin
Cererea de Finanare i anexele aferente acesteia, precum i respectarea prevederilor
contractuale specifice operaiunii finanate i a prevederilor art. 71 din Regulamentul
nr.1303/2013 privind caracterul durabil al operaiunilor.
Beneficiarul finanrii are obligaia de a arhiva toate documentele referitoare la
implementarea proiectelor aprobate spre finanare n cadrul POPAM n spaii special
amenajate astfel nct s fie asigurat pstrarea n bune condiii a documentelor, s evite
distrugerea intenionat/ accidental sau sustragerea neautorizat a acestora, asigurnd
pstrarea unei piste de audit corespunztoare a operaiunilor efectuate.
Beneficiarul trebuie s asigure arhivarea urmtoarelor documente:
documente referitoare la solicitarea finanrii proiectului i la aprobarea acestuia
de ctre AM (Cererea de finanare i anexele sale, Contractul de finanare i anexele sale);

Pagina 47 din 202


documentele referitoare la procedurile de achiziie public derulate n cadrul
proiectelor aprobate, ca baz legal pentru efectuarea unor cheltuieli;
documente referitoare la implementarea proiectului;
facturi i documente justificative aferente acestora, documente de plat;
documentele contabile conform prevederilor legale.

Documentele trebuie arhivate ntr-una din urmtoarele forme:


originale;
fotocopii ale documentelor originale certificate conform cu originalul;
microfie ale documentelor originale;
versiuni electronice ale documentelor originale;
documente care exist doar n format electronic, caz n care trebuie s se asigure
securitatea sistemului informatic

Control
Proiectele finanate prin POPAM vor fi verificate la faa locului de o echip de control
desemnat de DGP-AMPOPAM. Acest control poate interveni n orice moment al implementrii
proiectului, ct i dup plata final (ex-post), pe o perioada de cinci (5) ani de la data
efecturii ultimei pli i va cuprinde verificri de natur tehnic i economico-financiar.
DGP-AMPOPAM este nsrcinat cu gestionarea i implementarea Programului Operaional
pentru Pescuit i Afaceri Maritime 2014-2020 n conformitate cu principiul bunei gestiuni
financiare, dup cum urmeaz:
s verifice furnizarea de produse i de servicii cofinanate i s controleze dac toate
cheltuielile declarate de beneficiari pentru operaiuni au fost suportate efectiv i c sunt n
conformitate cu normele comunitare i naionale;
s se asigure c exist un sistem de nregistrare i de arhivare sub form electronic
a documentelor contabile pentru fiecare operaiune n cadrul programului operaional, i este
asigurata disponibilitatea acestora;
s se asigure c beneficiarii i alte organisme care particip la realizarea
operaiunilor aplic fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabil adecvat
pentru toate tranzaciile privind operaiunea, fr a aduce atingere standardelor contabile
naionale;
s se asigure c sunt respectate toate obligaiile cu privire la informare i de
publicitate.
Verificrile trebuie s asigure faptul c declararea cheltuielilor este real, c achiziia
de produse sau servicii a fost fcut n concordan cu Contractul de finanare, c cererile de
rambursare sunt corecte i c operaiile i cheltuielile sunt n concordan cu regulile
Comunitare i naionale. Pentru a asigura buna desfurare a verificrilor la faa locului, vei
fi ntiinat n prealabil despre data la care vor avea loc acestea. Obligaia dumneavoastr
este de a pune la dispoziia echipei de control toate documentele administrative i contabile
solicitate, n original, de a asigura accesul la sistemele informatice i la toate documentele
stocate n format electronic privind gestiunea tehnic i financiar a proiectului. Totodat
avei obligaia de a garanta prezena, n timpul controlului, a persoanelor mputernicite s

Pagina 48 din 202


dea toate informaiile utile la nivel administrativ, contabil i tehnic. Echipa de control verific
urmtoarele aspecte:
legalitatea, regularitatea i realitatea operaiunilor financiare desfurate pn la
acel moment;
nregistrarea corect n contabilitate a tuturor operaiunilor aferente proiectului;
modalitatea de atribuire a contractelor de achiziii n sensul respectrii prevederilor
legale n materie de achiziii publice;
ndeplinirea obligaiilor privind asigurarea vizibilitii i publicitii proiectului

11. INFORMARE I PUBLICITATE

Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activitilor de informare i


publicitate n legtur cu asistena financiar nerambursabil obinut prin Programul
Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime, n conformitate cu prevederile din prezentul
Ghid a solicitantului. Detalii privind modalitatea de realizare a publicitii sunt cuprinse n
Anexa 15 Msuri de informare i publicitate.

12. ANEXE
Anexa 1. Instruciunile de completare a cererii de finanare
Anexa 2.C. Lista de verificare a conformitii administrative i eligibilitii
Anexa 2.S. Lista de verificare a documentelor solicitate n vederea contractrii
Anexa 3. Grila de evaluare calitativ economic
Anexa 4. Grila de evaluare calitativ tehnic
Anexa 5. Criteriile de selecie
Anexa 6. Notificare informaii suplimentare
Anexa 7. Notificare cu privire la neconformitatea /neeligibilitatea/ nerespectarea/
respingerea cererii de finanare
Anexa 8. Memoriu justificativ
Anexa 9. Plan de afaceri
Anexa 10. Proiecii financiare
Anexa 11. Ipoteze ce stau la baza proieciilor financiare
Anexa 12. Contract de finanare
Anexa 13. Proiecii financiare aferente proiectelor generatoare de venit
Anexa 14. Graficul de rambursare a cheltuielilor
Anexa 15. Msurile de informare i publicitate
Anexa 16. Solicitare de renunare la cererea de finanare
Anexa 17. Formular de identificare financiar
Anexa A Declaraia de angajament
Anexa B Declaraie pe propria rspundere privind evitarea dublei finanri
Anexa C Declaraie de eligibilitate
Anexa D Declaraie privind respectarea principiului egalitii de anse
Anexa E Declaraie privind admisibilitatea cererii (n conformitate cu art. 10 din
Regulamentul UE nr. 508/2014)
Anexa F Declaraie privind eligibilitatea TVA
Anexa G Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria IMM
Anexa H Bugetul indicativ al proiectului

Pagina 49 din 202


Anexa nr.1

Instruciuni de completare a
cererii de finanare

Pagina 50 din 202


Date generale

Acest document reprezint un ndrumar pentru completarea n aplicaia electronic MySMIS a


unei cereri de finanare pentru apelul de proiecte depuse n cadrul Programului Operaional pentru
Pescuit i Afaceri Maritime 2014-2020.
Aici sunt descrise seciunile cererii de finanare, aplicabile acestui apel, ce trebuie completate n
MySMIS. Sunt incluse instruciuni, recomandri i explicaii pentru completarea corect a datelor
solicitate.
Pentru a putea ntocmi i depune o cerere de finanare, prin aplicaia MySMIS, trebuie s v creai
mai nti un cont de utilizator
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/1.Creare.cont.pdf
De asemenea, este necesar identificarea, crearea unei entiti juridice -
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/4.Identificare.electronic%C4%83.pdf
Dup crearea unui cont de utilizator i identificarea unei entiti juridice (i.e. solicitantul), putei
selecta, dintre apelurile deschise n cadrul diferitelor programe operaionale, apelul de proiecte
aferent prioritii de investiii II.2. Articolul 48 alineatul (1) literele (a)-(d) i (f)-(h) Investiii
productive n acvacultur Programului Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime 2014-2020.
Dup crearea proiectului se pot introduce date n funciile definite de AM la apelul ales.
Introducerea de date se poate face pe pai, unul dup celalalt, sau utiliznd aleatoriu funciile din
stnga ecranului.
nainte de a ncepe completarea cererii de finanare, citii cu atenie prevederile din ghidul
specific aferent acestui apel i asigurai-v c ai neles toate condiiile de accesare a finanrii.
Citii cu atenie instruciunile, recomandrile i explicaiile incluse n acest document, nainte de
completarea cererii de finanare. Nerespectarea acestora poate conduce la respingerea cererii de
finanare pentru neconformitate administrativ sau depunctarea proiectului n etapa de evaluare
tehnic i financiar.
Dup introducerea informaiilor n pasul respectiv este necesar salvarea acestora. Dup
parcurgerea i completarea cu informaii a tuturor pailor se va putea genera din sistem cererea de
finanare n structura solicitat i cu datele introduse.
ATENIE!
Pentru o evitare a pierderii de date, se recomand salvarea informaiilor dup fiecare
completare a cmpurilor prin apsarea butonului Salvare.
ATENIE!
n cazul n care proiectul este finanat din mai multe apeluri, componenta reprezint proiectul
pentru fiecare apel.
ATENIE!
Indicaiile de completare a cererii de finanare sunt orientative, fiecare Autoritate de
Management va stabili pentru fiecare apel n ghidul solicitantului structura cererii de finanare (paii)
i indicaiile punctuale de completare ale cererilor de finanare pe apelul respectiv.
Pentru acest apel de proiecte, aplicaia MySMIS permite ataarea, la anumite seciuni, a unor
documente la cererea de finanare, prin ncrcarea fiierelor ce conin aceste documente.
Conform prevederilor din ghidul specific, este obligatorie anexarea documentelor enumerate
capitolul 4, punctul 4.2. Lista documentelor din dosarul Cererii de finanare din ghid.
Toate aceste documente vor fi ncrcate n MySMIS, n format PDF, dup ce au fost semnate
digital. Anexele pot fi ncrcate n totalitate la o singur seciune din cererea de finanare
(respectiv, la seciunea Solicitant).
Pentru unele din anexele obligatorii, ghidul conine modele standard (e.g. declaraia de angajament,
declaraia privind evitarea dublei finari, declaraie de eligibilitate, declaraie privind egalitatea de
anse, declaraia de nencadrare i de angajament pentru Art. 10 din Regulamentul UE 508/2014,
declaraia privind neductibilitatea TVA, declaraia privind ncadrarea IMM, macheta ce conine analiza
i previziunea financiar din planul de afaceri) sau recomandate (planul de afaceri) dup completare,
acestea vor fi salvate n format PDF, semnate digital i ncrcate n MySMIS. Celelalte documente (e.g.
documente statutare, documente cadastrale) vor fi scanate, salvate n format PDF, semnate digital i
ncrcate n MySMIS, la completarea cererii de finanare. La ncrcarea n aplicaia MySMIS, denumii
fiecare fiier n mod corespunztor i sugestiv, n cmpul Fiierul reprezint.

Pagina 51 din 202


Cuprins:

1. Solicitant 53
2. Atribute proiect 56
3. Responsabil de proiect 57
4. Persoana de contact 57
5. Capacitate solicitant 57
6. Localizare proiect 58
7. Obiective proiect 59
8. Rezultate ateptate 59
9. Context 59
10. Justificare 60
11. Grup int 60
12. Sustenabilitate 60
13. Relevan 61
14. Riscuri 61
15. Principii orizontale 62
16. Metodologie dup caz 64
17. Descrierea investiiei 64
18. Descrierea tehnic a proiectului 64
19. Descrierea produsului 65
20. Studii de fezabilitate/memoriu justificativ/plan de afaceri, dup caz 65
21. Rezumat revizuiri aplicaie 65
22. Indicatori prestabilii 65
23. Indicatori suplimentari proiect 66
24. Plan de achiziii 67
25. Resurse umane implicate 69
26. Resurse materiale implicate 71
27. Activiti previzionate 71
28. Buget Activiti i cheltuieli 73
29. Vizualizare proiect 74
30. Date de implementare 74

Pagina 52 din 202


1. Solicitant

Informaia se completeaz doar de ctre reprezentantul legal/mputernicit al solicitantului

Cererea de finanare, anexele i declaraiile se semneaz de reprezentantul legal al solicitantului sau de un


mputernicit al acestuia. mputernicirea se face prin mandat de reprezentare, autentificat prin notariat, clar i
explicit n ceea ce privete perioada i activitile pentru care este dat mputernicirea.

DATE DE IDENTIFICARE
Datele cu privire la identificarea solicitantului, a reprezentantului legal i a sediului social
sunt obligatorii. Datele trebuie s fie corelate cu cele din documentele statutare.
Tipul organizaiei selectai:
microntreprindere, ntreprindere mic sau ntreprindere mijlocie, dac
solicitantul se ncadreaz n categoria IMM-urilor cu activitate n domeniul pescuitului,
n conformitate cu prevederile Legii 346/2004, cu modificrile i completrile
ulterioare.
ntreprindere mare, dac solicitantul se ncadreaz n categoria ntreprinderilor
mari.

Nr. nregistrare introducei numrul de nregistrare n Registrul Comerului sau Registrul


Asociailor i Fundaiilor
Registru selectai Registrul Comerului sau Registrul Asociailor i Fundaiilor
Cod CAEN principal - Introducei codul CAEN de 4 cifre (clasa CAEN) ce reprezint obiectul
principal de activitate al societii. Nu introducei aici codul CAEN vizat de proiect; acesta va
fi introdus ntr-o alt seciune din cererea de finanare.
nregistrat n scopuri de TVA selectai DA sau NU. Dac solicitantul este nregistrat n
scopuri de TVA, atunci trebuie anexat la cererea de finanare inclusiv Certificatul de
nregistrare n scopuri de TVA.
In ceea ce privete reprezentantul legal, datele de identificare ale acestuia trebuie s
corespund cu documentul de identificare ce va fi anexat. Reprezentantul legal al
solicitantului este persoana care are dreptul, conform actelor constitutive, s reprezinte
organizaia i s semneze n numele acesteia.
n cazul necorelrii informailor din documentele anterior menionate i cererea de finanare,
aceasta va fi respins n cadrul etapei de conformitate administrativ i eligibilitate.
Denumire (obligatoriu)

Tipul organizaiei (obligatoriu)


- Se selecteaz n conformitate cu prevederile din Ghidul Solicitantului, capitolul 3, subcapitolul 3.1
Cod fiscal (obligatoriu)

Nr. nregistrare (obligatoriu)


Se completeaz cu nr. de nregsitrare din registrele relevante pentru statutul juridic al solicitantului
Registru (obligatoriu)
Se selecteaz
Registrul Comerului
Registrul Asociailor i Fundailor
Cod CAEN principal
Se va trece codul CAEN principal

Pagina 53 din 202


Data nfiinrii

nregistrat n scopuri de TVA: Da/Nu - se va selecta dup caz


Entitate de drept public: Da/Nu se va selecta NU, apelul nu se adreseaz entitilor de drept public

REPREZENTANT LEGAL
Nume (obligatoriu)

Prenume (obligatoriu)

Data naterii (obligatoriu)

CNP

Telefon

Fax

Email

SEDIU SOCIAL
Strada
(obligatoriu)
Informaii extra

Localitate (obligatoriu) Cod Postal

Judet Tara (obligatoriu)


Se selecteaza din nomenclator

Telefon Fax

Email Pagina Web

DATE FINANCIARE
Se vor completa datele de indentificare ale conturilor bancare ce se preconizeaz a fi utilizate
n cadrul proiectului. n acest sens, v rugm s avei n vedere modelul standard de contract
de finanare cu privire la rambursarea/ plata cheltuielilor.
Se vor completa informaiile aferente ultimelor 3 exerciii financiare (sau a tuturor
exerciiilor financiare ncheiate, n cazul solicitanilor care au mai puin de 3 exerciii
financiare ncheiate) anterioare depunerii cererii de finanare. Informaiile trebuie s
corespund cu situaiile financiare aferente. Informaiile referitoare la exerciiile financiare

Pagina 54 din 202


sunt obligatoriu de completat, n caz contrar cererea de finanare va fi respins. Se vor
completa, n mod obligatoriu, cel puin urmtoarele date:
- Numrul mediu de salariai
- Cifra de afaceri
- Active totale
- Capitalul social subscris
- Capitalul social propriu
- Profitul net
Profitul din exploatare

Conturi bancare
IBAN Cont Banca Sucursala Adresa sucursala Swift Alte info

Exerciii financiare
Moneda: LEI
Dat Dat Numr Cifra de Active Venituri Capital Capital Profit Profit n Venit Chelt
ncepere ncheiere mediu afaceri totale totale social social NET exploat uri uieli
angajai subscris propriu are cerc cercet
etare are

Not / coloanele aferente veniturilor i cheltuielile cu cercetarea se vor completa numai n cazul n care se
desfoar activitate de cercetare, n caz contrar se va completa cu O

FINANTARI
Asisten acordat anterior- Completai datele solicitate pentru toate finanrile din surse
publice obinute de entitatea solicitant n ultimii 3 ani fiscali (i.e. ultimii 2 ani fiscali nainte
de data depunerii cererii de finanare i anul curent depunerii cererii de finanare).

Asisten acordat anterior


Cod Data
Valoare Curs
SMIS Nr.inreg. Data Data Data Eligibil Eligibil Sprijin Rambursare Entitate curs
Titlu Totala Moneda* de
contract semnare incepere finalizare Proiect Beneficiar Beneficiar Efectiva finanatoare* de
Proiect schimb
schimb

* Se va completa cu denumirea instituiei care a acordat finanarea;


** lei

Asistena solicitat
Completai cu informaii despre finanrile solicitate, proiecte depuse pe msuri din cadrul
POPAM, precum i proiecte depuse la alte programe, pentru care nu a fost nc emis o decizie
privind finanarea.

Informatii inregistrare Valoare Totala Eligibil Surse Curs de Data


Titlu Moneda*
solicitare Proiect Proiect Financiare* schimb curs

*Se va completa cu bugetul naional i FEPAM

Pagina 55 din 202


** lei

Structura grupului
Descrierea structurii grupului -

Dac este cazul, descriei relaiile de parteneriat i/sau legtur a solicitantului cu alte
ntreprinderi, n conformitate cu prevederile Legii 346/2004, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Corelai informaiile cu cele incluse n Declaraia privind ncadrarea n categoria IMM Anexa
G.

2. Atribute proiect
Se completeaz cmpurile cu datele proiectului i se apas butonul .

Tip proiect
Se va selecta tipul de proiect
Proiecte de investiii n infrastructur/Proiecte de dotri

Proiect major DA / NU - Se va selecta Nu

Codul comun de identificare (CCI)


Nu este cazul

Proiectul figureaz in lista Proiectelor Majore (PM) DA / NU - Se va selecta Nu

Proiect fazat DA / NU - Se va selecta Nu ( Fazarea proiectelor nu este aplicabil acestui apel)

Numrul fazei
Nu este cazul

Proiectul face parte dintr-o reea transeuropeana DA / NU - Se va selecta Nu

Operaiunea este Plan de Aciune Comun (PAC) DA / NU - Se va selecta Nu

Codul comun de identificare al planului de aciune comun


Nu este cazul
Proiectul include finanare Iniiativa Locuri de Munc pentru Tineri (ILMT): Da/Nu - Se va selecta Nu

Sprijinul public va constitui ajutor de stat: DA / NU - Se va selecta NU


Proiectul este in cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat (PPP): Da/NU- Se va selecta Nu

Proiectul este generator de venit: DA / NU se va selecta dup caz

Pro rat a venitului net Pro rat a venitului net Pro rat a venitului net
actualizat(%) actualizat(%) actualizat(%)

Dac rspunsul anterior este NU, nu se completeaz tabelul de mai sus

Proiectul este asociat cu sit-ul Natura2000 DA / NU se va selecta dup caz

Pagina 56 din 202


Relevant pentru mecanismul ITI Delta Dunrii DA/NU se va selecta dup caz

3. Responsabil de proiect

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul

.Pentru adugarea de date precum telefon, fax i email se apas butonul .

Pentru editarea sau tergerea informaiilor amintite se apas butoanele pentru


editare i pentru tergere.

Completai cu datele persoanei responabile din partea solicitantului cu implementarea


prezentului proiect (managerul de proiect).

4. Persoana de contact
Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .
Pentru adugarea de date precum telefon, fax i email se apas butonul .
Pentru editarea sau tergerea informaiilor amintite se apas butoanele pentru editare
i butonul pentru tergere.

Persoana de contact este persoana desemnat de Solicitant s menin contactul cu


Autoritatea de Management n procesul de evaluare i selecie a Cererii de finanare.
Persoana de contact poate fi aceeai cu reprezentantul legal sau managerul de proiect.

5. Capacitate solicitant
Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Pagina 57 din 202


Sursa de cofinanare- selectai Contribuie privat, varianta aplicabil acestui apel de
proiecte.
Contribuie privat

Calitatea entitii n proiect - nu selectai niciuna din opiunile disponibile (opiunile


disponibile nu sunt aplicabile acestui apel de proiecte)

Alegei cod CAEN relevant- selectai domeniul de activitate (clasa CAEN = codul format din
4 cifre) vizat de proiect prin aceast cerere de finanare. La momentul depunerii cererii de
finanare, domeniul de activitate trebuie s fie deja nscris n obiectul de activitate a
solicitantului (conform actului constitutiv), indiferent dac acesta reprezint activitatea
principal sau secundar a ntreprinderii.

0322 /0321

Capacitate administrativa
Capacitatea administrativ (v rugm s menionai dup caz, documente de nfiinare, acionari, existena unei
echipe de management a proiectului capabile s implementeze i s deruleze proiectul i, dac este posibil,
includei organigrama propus pentru implementarea i derularea proiectului).

Capacitate financiara
Capacitatea financiar (v rugm s confirmai cel puin capacitatea financiar a organismului responsabil pentru
implementarea proiectului, pentru a demonstra c acesta este n msur s garanteze lichiditile necesare pentru
o finanare adecvat a proiectului, astfel nct s se asigure implementarea cu succes a acestuia i funcionarea
n viitor, n plus fa de celelalte activiti ale organismului)

Capacitate tehnica
Capacitatea tehnic (v rugm s furnizai cel puin un rezumat al expertizei necesare pentru implementarea
proiectului i s precizai numrul persoanelor cu o astfel de expertiz disponibile n cadrul organizaiei i alocate
proiectului). Se va descrie succint solicitantul (personalul angajat, servicii oferite, alte informaii relevante)

Capacitate juridica
Capacitatea juridic (indicai cel puin statutul juridic al beneficiarului care permite implementarea proiectului,
precum i capacitatea sa de a ntreprinde aciuni legale, dac este necesar).

6. Localizare proiect
Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .
Pentru adugarea de date precum jude, localitate i informaii proiect se apas butonul
. Pentru editarea sau tergerea informaiilor amintite se apas butoanele
pentru editare i butonul pentru tergere.

Se completeaz pentru fiecare component


Regiune Judet Localitate Informaii proiect
Se selecteaz regiunea unde Se selecteaz Se selecteaz Se va completa cu alte
se implementeaz proiectul judeul localitatea informaii relevante despre
localizarea proiectului, dup caz

Pagina 58 din 202


7. Obiective proiect
Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .
Pentru adugarea de date precum descriere obiective specifice ale proiectului se apas
butonul . Pentru editarea sau tergerea informaiilor amintite se apas
butoanele pentru editare i butonul pentru tergere.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului


Se va prezenta si descrie obiectivul general al proiectului; de asemenea, se va explica cum contribuie proiectul
la realizarea obiectivului specific al msurii de finanare (A se vedea Programul Operaional pentru Pescuit i
Afaceri Maritime pentru Romnia, pag. 45-46 i pag. 51-53)

Obiectivele specifice ale proiectului


Descriere obiective specifice ale proiectului
Nr. crt.
Se vor formula obiectivele specifice ale proiectului. Se va descrie ce se doreste sa se realizeze
prin proiect, respectiv, crearea de noi capacitati de productie eficiente si competitive,
produse cu valoare adaugata cat mai mare, utilizarea optima a resurselor existente,
productivitate sporita a muncii, implementarea standardelor comunitare etc . Se va
descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele
masurii si se va preciza capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la
finalizarea investitiei.
Obiectivele trebuie s fie formulate clar, cuantificate i n strns corelare cu activitile i
rezultatele (output) prevzute a se realiza/obine

8. Rezultate ateptate
Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .
Pentru adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea
informaiilor amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru
tergere.
Se completeaz pentru fiecare component.

Nr. crt. Detalii rezultat


Se completeaz cu formularea i descrierea fiecrui rezultat

9. Context
Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

n cadrul acestei seciuni se vor prezenta, cu titlu de exemplu, urmtoarele:


- Contextul promovrii proiectului, precum i complementaritatea cu alte proiecte finanate din fonduri
europene sau alte surse
- Date generale privind investiia propus
- Componentele i activitile investiiei, i modul n care adreseaz problemele identificate n seciunea
Justificarea proiectului
- Aspecte detaliate legate de localizarea proiectului

Pagina 59 din 202


10. Justificare
Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul
n vederea justificrii proiectului, se vor prezenta urmtoarele elemente:
- modul n care proiectul relaioneaz/se ncadreaz/rspunde unei strategii naionale n domeniu,
modul n care proiectul se coreleaz cu alte proiecte finanate din fonduri publice/private n regiune/
jude/naional, modul n care proiectul se ncadreaz n strategia naional sau local de dezvoltare,
etc.
- principalele probleme care justific interveniile
- probleme legate de guvernana n domeniu care justific necesitatea/oportunitatea proiectului

11. Grup int

Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul

Se vor indica grupurile/entitile care vor beneficia sau care sunt vizate de rezultatele proiectului, direct sau
indirect
( Beneficiarul finanrii, comunitatea local, bugetul local, sectorul in care activeaz etc)
Specificai n clar dac proiectul prevede angajarea de persoane din categorii defavorizate (a se vedea
precizrile din grila de evaluare tehnic i financiar n acest sens). Dac da, menionai categoria (categoriile)
avute n vedere, precum i alte detalii pe care le considerai relevante n acest context.

12. Sustenabilitate
Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Completai doar cmpul Descriere/valorificarea rezultatelor:


Se va preciza modul in care proiectul se va autosusine financiar dup ncetarea finanrii solicitate prin prezenta
cerere de finanare, capacitatea de a asigura operarea i ntreinerea investiiei dup finalizare (entiti
responsabile, fonduri, activiti, orizont de timp. De asemenea, se va preciza modalitatea prin care proiectul va
evalua/cuantifica i estima impactul pe care l au activitile de diseminare/contientizare, att n perioada de
implementare, ct i dup finalizarea proiectului):
- Ce aciuni/activiti vor trebui realizate i/sau continuate dup finalizarea proiectului
- Cum vor fi realizate aceste aciuni/activiti i ce resurse vor fi necesare
- Posibilitatea de a obine alte fonduri dup finalizarea proiectului
- Nivelul/Statutul de protecie vizat conform legislaiei naionale cu privire la ...... (dac este relevant)
- Cum, unde i de cine va fi utilizat echipamentul/locaia/etc. dup finalizarea proiectului
- n ce msur vor fi diseminate rezultatele i experienele dup finalizarea proiectului ctre persoanele
i/sau organizaiile care le-ar putea utiliza cel mai bine (v rugm identificai pe ct posibil aceste
persoane/organizaii)
Alte aspecte relevante

Furnizai informaii cu privire la toate acordurile instituionale relevante cu pri tere


pentru implementarea proiectului si exploatarea cu succes a facilitilor care au fost
planificate si eventual ncheiate
daca este cazul

Oferii detalii cu privire la modul in care va fi gestionata infrastructura dup ncheierea


proiectului (si anume, numele operatorului; metode de selecie - administrare publica sau
concesiune; tip de contract etc.)

Pagina 60 din 202


Cum va fi asigurat operarea infrastructurii, unde este cazul

Transferabilitatea rezultatelor
Nu este cazul

13. Relevan

Referitoare la proiect
Se va completa cu informaii despre relevana proiectului

Referitoare la SUERD
Se va completa cu informaii despre relevana proiectului n contextul contribuiei proiectului la implementarea
ariei prioritare SUERD

Aria prioritara SUERD Strategia UE pentru Regiunea Dunrii


Se va completa cu informaii n contextul contribuiei proiectului la implementarea strategiei ce vizeaz -
sprijinirea competitivitii ntreprinderilor, inclusiv dezvoltarea grupurilor

Referitoare la alte strategii


Se va completa cu informaii privind modul n care proiectul va contribui la realizarea obiectivelor uneia sau a
mai multora dintre strategiile enumerate mai jos sau a altor strategii relevante:

Strategia Guvernamental pentru Dezvoltarea Sectorului ntreprinderilor Mici i Mijlocii (IMM);


Strategia Naional de Competitivitate 2014-2020
Strategia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc 2014-2020
Strategia Integrat de Dezvoltare Durabil a Deltei Dunrii (2030) - Pilonul 1: Protecia
resurselor naturale si a mediului;
Strategia Integrat de Dezvoltare Durabil a Deltei Dunrii (2030) - Pilonul II: Dezvoltarea
durabil, n scopul de a sprijini economia local i oportunitile locale de mbuntire
Strategia Integrat de Dezvoltare Durabil a Deltei Dunrii (2030) - Pilonul III: Sporirea
conectivitii i accesibilitii;
Strategia Naional a Romniei privind Schimbrile Climatice 2013 2020;
Strategia Naional privind nvarea pe tot Parcursul Vieii;
Cadrul de Aciune Prioritar pentru Natura 2000;
Strategia Naional i Planul de Aciune pentru Conservarea Biodiversitii 2013 2020;
Planul Naional de Aciune n Domeniul Energiei din Surse Regenerabile;
Strategia pentru Mediul Marin;
Planul de Amenajare a Spaiului Maritim Transfrontalier al zonei Mrii Negre;
Master Plan privind Protecia i Reabilitarea Zonei Costiere Romneti

Se completeaz conform opiunii selectate

14. Riscuri
Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .
Pentru adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea
informaiilor amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru tergere.

Pagina 61 din 202


Identificati riscurile ce pot afecta implementarea proiectului in conditiile prevazute (activitati,
rezultate, obiective, buget, plan de achizitii etc) si masurile de atenuare a acestora.

Descriere:
Se vor descrie principalele constrngeri i riscuri identificate pentru implementarea proiectului

Detaliere riscuri:

Nr. crt. Risc identificat Masuri de atenuare ale riscului


Se va completa pentru fiecare risc Se vor descrie msurile de diminuare/remediere cu precizarea
identificat pentru implementarea impactul pentru fiecare risc identificat
proiectului semnificativ/mediu/mic.

15. Principii orizontale


Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Egalitate de anse
A se vedea n acest sens recomandrile din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale n cadrul proiectelor
finanate din Fondurile Europene Structurale i de Investiii 2014-2020.
Egalitatea de gen

Se completeaz cu o prezentare sumar a modului n care beneficiarul va asigura egalitatea de anse i de tratament
ntre angajai, femei i brbai, n cadrul relaiilor de munc de orice fel.
Nediscriminare
Se completeaz cu o prezentare sumar a modului n care beneficiarul va asigura condiiile pentru prevenirea oricrei
forme de discriminare n implementarea proiectului.

Accesibilitate persoane cu dizabiliti


Se completeaz cu o prezentare sumar a modului n care solicitantul se va asigura c principiul accesibilitii va fi
respectat. (n cadrul tuturor investiiilor n infrastructur, se va avea n vedere ca toate obstacolele fizice s fie
nlturate / ameliorate, vor fi prevzute spaii speciale de acces n vederea asigurrii accesibilitii pentru persoanele
cu dizabiliti, ndeplinind astfel prevederile legislaiei n vigoare cu privire la accesul n cldirile i structurile de
utilitate public).
Schimbri demografice
Nu este cazul

DEZVOLTARE DURABIL
A se vedea n acest sens recomandrile din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale n cadrul proiectelor
finanate din Fondurile Europene Structurale i de Investiii 2014-2020 partea a II a Dezvoltarea durabil

In calitate de potenial beneficiar, putei utiliza o serie de ntrebri n stadiul de definire a proiectului, cum ar fi:
Implementarea proiectului ar putea avea un efect direct negativ direct sau indirect asupra
mediului, utilizrii eficiente a resurselor, biodiversiti?
Activitile i/sau rezultatele proiectului ar putea avea un impact pozitiv asupra utilizrii
resurselor?
Activitile i/sau rezultatele proiectului ar putea avea impact asupra atenurii efectelor
schimbrilor climatice?

Pagina 62 din 202


Activitile i/sau rezultatele proiectului ar putea contribui la ameliorarea strii de sntate a
populaiei? (spre exemplu prin diminuarea/ eliminare riscului de poluare sau reducerea volumului
de deeuri)
Activitile i/sau rezultatele proiectului ar putea contribui la protejarea cadrului natural (terestru
i acvatic) sau la conservarea i protejarea habitatelor din ariile protejate?
Implementarea proiectului ar putea contribui la creterea gradului de siguran n condiii de
riscuri naturale (alunecri de teren, risc de inundaii)?
Implementarea proiectului ar putea contribui la creterea responsabilitii fa de mediul
nconjurtor?
Implementarea proiectului ar putea contribui la revitalizarea zonelor degradate?
Exist informaii, studii sau analize pentru determinarea situaiei iniiale?
Exist o progonozare a efectelor negative pe termen lung asupra mediului?
Rspunsul la ntrebrile propuse v vor sprijini s determinai dac un anumit proiect are implicaii directe sau
indirecte asupra protecia mediului, utilizrii eficiente a resurselor, conservrii i protejrii biodiversitii. De
asemenea, pot fi identificate msuri de atenuare i adaptare la schimbrile climatice, dezvoltare a rezistenei n
faa dezastrelor, precum i prevenirea i gestionarea riscurilor.
Poluatorul pltete
Conform prevederilor de Drept al mediului, principiul Poluatorul pltete impune obligaia ca poluatorul s
suporte cheltuielile pentru realizarea msurilor de prevenire a polurii sau s plteasc pentru pagubele
provocate de poluare.
Implementarea acestui principiu la nivel european a fost realizat prin Directiva 2004/35/CE privind
rspunderea de mediu, care a fost transpus n legislaia romneasc prin OUG nr. 68/2007 privind rspunderea
de mediu cu referire la prevenirea i repararea prejudiciului asupra mediului.
Principiul prevede ca potenialul poluator s suporte toate costurile polurii pe care el a cauzat-o. Cu toate
acestea, principiul este unul economic i nu unul juridic. Aceasta nseamn c nu se intenioneaz s se
pedepseasc poluatorul, ci s se stabileasc condiiile economice necesare astfel nct s fie luate n considerare
toate costurile de mediu asociate cu operaiunile poluatorului, acest proces ducnd la o dezvoltare durabil.
Principiul Poluatorul pltete urmrete ca sarcina costurilor controlului asupra mediului s revin n primul
rnd poluatorilor, asigurndu-se astfel faptul c mecanismele de pia iau n considerare aceste costuri i c
resursele vor fi alocate corespunztor n producie i consum.
Oricine produce daune mediului, pericole sau riscuri este responsabil s evite, s reduca i s combat acele
daune, pericole i riscuri. Acest principiu exprim astfel rspunderea n sens larg, cuprinznd orice obligaie de
a respecta prevederile legislative, pn la suportarea sanciunilor contravenionale penale sau civile.
Se completeaz prin referirea la modul n care proiectul va aduce o contribuie la respectarea principiului care
prevede ca plata costurilor cauzate de poluare s fie suportat de cei care o genereaz
Protecia biodiversitii
n vederea protejrii acestui valoros capital natural i asigurrii unei stri favorabile de conservare a habitatelor
naturale, este important implementarea msurilor privind conservarea i protejarea biodiversitii n orice
proiect de dezvoltare viitoare.
Biodiversitatea implic patru nivele de abordare, respectiv diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor,
diversitatea genetic i diversitatea etnocultural.
Se completeaz, spre exemplu, prin referirea la modul n care proiectul va aduce o contribuie la implementarea
legislaiei privind managementul ariilor naturale protejate, conservarea zonelor umede etc...
Utilizarea eficient a resurselor
Se va completa cu descrierea efectiv a activitilor din proiect orientate ctre direcionarea investiiilor spre
opiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizrii resurselor i cele mai durabile, evitarea
investiiilor care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului sau climatului i sprijinirea aciunilor
de atenuare a altor eventuale impacturi, adoptarea unei perspective pe termen lung pentru compararea
costului diferitelor opiuni de investiii asupra ciclului de via sau creterea utilizrii achiziiilor publice
ecologice.

Pagina 63 din 202


Atenuarea i adaptarea la schimbrile climatice
Prin schimbri climatice se neleg acele schimbri ale climatului pe glob datorit activitii umane, n principal
datorit emisiilor de gaze cu efect de ser (CO2, metan, monoxid de azot etc.), al cror efect principal este
nclzirea global a atmosferei.
Adaptarea nseamn luarea de msuri pentru a consolida rezistena societii la schimbrile climatice i pentru
a reduce la minimum impactul efectelor negative ale acestora.
Atenuarea nseamn reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de ser.
Se completeaz, spre exemplu, cu descrierea modului n care activitile proiectului, prin msurile dedicate
ariilor naturale protejate, n special zonele mpdurite, zonele umede sau alte tipuri de infrastructur verde,
contribuie direct sau indirect la sechestrarea carbonului, etc;
Reziliena la dezastre
Se completeaz cu descrierea modului n care activitile proiectului contribuie, spre exemplu, la msurile de
protecie a biodiversitii, inclusiv crearea de zone umede, refacerea ecosistemelor i alte msuri de
infrastructur verde, ce contribuie la reinerea natural a apei i reducerea riscului de secet, prevenirea i
reducerea riscurilor de inundaii i incendii de pdure.
Se completeaz dac este cazul

16. Metodologie dupa caz


Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul .
Metodologie
Vor fi descrise/detaliate:
- managementul proiectului: organizaiile implicate, echipa de proiect, rolul
managerului de proiect i a celorlai membrii ai echipei de implementare,
repartizarea atribuiilor, rolurile persoanelor implicate etc.
- cheltuielile cu salariile, respectiv pentru fiecare persoan care implementeaz
activiti din cadrul beneficiarului (valoarea net/or, valoarea total/or, nr.
ore/zi, nr zile/luni lucrate).

17. Descrierea investiiei


Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Descrierea investiiei
La aceast seciune se va completa cu titlul investiiei, se va fundamenta necesitatea i oportunitatea investiiei.
Se va descrie rezumativ investiia ce urmeaza a fi executat. Se va meniona dac investiia prevede operaiuni
de construcii montaj

18. Descrierea tehnic a proiectului


Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul .
Descriei proiectul, specificnd ce se dorete a se realiza prin implementarea acestuia.
Nu este necesar s enumerai activitile proiectului, acestea fcnd obiectul seciunii
dedicate activitilor.

Descrierea tehnic a proiectului


Pentru cladiri si retele se va face o descriere a solutiilor tehnice avute in vedere, cu recomandari privind
tehnologia de realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui obiect
Se vor prezenta caracteristicile tehnice i funcionale ale componentelor achiziionate

Pagina 64 din 202


19. Descrierea produsului
Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Descrierea produsului/produselor
Se va descrie produsul rezultat, caracteristici, funcionalitate, beneficii principale, calitatea i sigurana
alimentara, dup caz.

20. Studii de fezabilitate/memoriu justificativ/plan de afaceri, dupa caz


Se anexeaz Studiul de fezabilitate (conform HG 907/2016)/memoriu justificativ (anexa 8) / planul de
afaceri (anexa 9).

21. Rezumat revizuiri aplicaie

Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect


Aplicatia va genera toate revizuirile cererii de finanare

22. Indicatori prestabilii


Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Pentru adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea


informaiilor amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru
tergere.
Se completeaz pentru fiecare component
Indicatori prestabiliti de rezultat
Valoare referin - completai cu 0 n cazul unitilor nou nfiinate sau cu valoarea
nregistrat n anul anterior depunerii cererii de finanare;
An de referin completai cu anul anterior depunerii cererii de finanare.
Total completai cu volumului produciei nregistrat dup 5 ani de la ultima plat
Femei, Brbai nu completai aceste cmpuri

Regiuni
Nr. Unitate Valoare Anul de Regiuni
Denumire indicator Total Femei Barbati mai puin
crt. msura referina referina dezvoltate
dezvoltate
Volumul produciei to

Indicatori prestabiliti de realizare


Regiuni
Nr. Unitate Anul de Regiuni
Denumire indicator Total Femei Barbati mai putin
crt. msura referina dezvoltate
dezvoltate

Pagina 65 din 202


Selectai din nomenclator indicatorii prestabilii de realizare:

- 1.1 - Numrul de proiecte investii productive n acvacultur Completai Total


cu valoarea 1
Cmpul Anul de referin se va completa cu anul estimat pentru finalizarea implementrii
proiectului.

23. Indicatori suplimentari proiect

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul


. Pentru adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea

informaiilor amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru


tergere.
Introducei indicatorii suplimentari mentionai n tabelul de mai jos.

Pagina 66 din 202


Regiuni mai
Nr. Unitate Valoare Anul de Regiuni
Denumire indicator Total Femei Barbati puin
crt. msura referina referina dezvoltate
dezvoltate
Suprafaa pe care se practic
ha
acvacultura
Volumele de ap preluate pentru
Mii mc
acvacultur
Suprafeele degradate pe care se
ha
amplaseaz noi uniti piscicole
Suprafaa luciului de ap (ape
interioare) pe care se
implementeaz proiecte ce ha
propun msuri de conservare,
reducere a impactului acvaculturii
Cantiti de deeuri din
producie/procesare din sectoarele kg
pescuit i acvacultur, reprocesate
Suprafaa pe care este practicat
ha
acvacultura ecologic
Suprafaa pe care este practicat
ha
acvacultura ecologic

Valoare referin - completai cu 0 n cazul unitilor nou nfiinate sau cu valoarea


nregistrat n anul anterior depunerii cererii de finanare;
An de referin completai cu anul anterior depunerii cererii de finanare.
Total completai cu volumului produciei nregistrat dup 5 ani de la ultima plat
Femei, Brbai nu completai aceste cmpuri

24. Plan de achiziii

Se completeaz cmpuri funciei cu datele proiectului i se apas butonul .


Pentru adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea
informaiilor amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru
tergere.
Se completeaz doar pentru proiectele care au prevzute achiziii (pentru achiziiile realizate deja, pentru
achiziii previzionate)

Pagina 67 din 202


Data Data Data Data
Nr. Titlu Descriere Tip Valoare Tip
CPV Moneda publicare publicare semnare transmiter
crt. achiziie achiziie contract contract procedura
procedura rezultat contract e J.O.U.E
Obligatoriu
introducei
valoarea
contractului
de achiziie,
inclusiv TVA,
Obligatoriu Obligatoriu indiferent (obligatori
selectai
Se Se dac u) (obligatoriu) selectai selectai
data
selecteaz selecteaz cheltuiala selectai selectai data data (dac este
obligatoriu Succint complet
din din aferent din din complet complet cazul)
(an, lun,
nomenclato nomenclato acestei nomenclat nomenclator (an, lun, zi) (an, lun, zi)
zi)
r r achiziii este or
inclus, n
bugetul
proiectului,
n categoria
eligibile sau
neeligibile.

Completai detaliile aferente tuturor contractelor de achiziie atribuite i/sau preconizate a


fi atribuite pentru implementarea proiectului, indiferent de procedura de atribuire urmat,
indiferent dac este vorba de cheltuieli eligibile/neeligibile.
Atribuirea contractelor de achiziie lucrri, servicii, bunuri trebuie s se realizeze cu
respectarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016, privind
aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanilor/beneficiarilor privai pentru
atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrri finanate din fonduri europene.
Atribuirea contractelor de achiziie pentru cheltuielile ce pot fi considerate eligibile nainte
de semnarea contractului de finanare (ex. consultan pentru elaborarea cererii de
finanare) trebuie s fie realizate cu respectarea prevederilor aceluiai Ordin.

Pentru achiziiile realizate deja (contracte de achiziie atribuite) pn la depunerea cererii


de finanare (e.g. serviciile de consultan pentru elaborarea cererii de finanare), completai
urmtoarele:

Titlu achiziie (obligatoriu) titlul contractului de achiziie, succint i sugestiv


- Descriere achiziie - descriere succint a obiectului contractului de achiziie
- CPV (obligatoriu) selectai din nomenclator, conform Vocabularului comun privind
achiziiile publice (Common Procurement Vocabulary), aprobat prin Regulamentul (CE)
nr. 2195/2002 (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=celex:32002R2195)
- Tip contract (obligatoriu) selectai din nomenclator opiunea aplicabil
- Tip procedura (obligatoriu) selectai din nomenclator Achiziie direct sau
Achiziie privat, dup caz
- Valoare contract (obligatoriu) introducei valoarea contractului de achiziie, inclusiv
TVA, indiferent dac cheltuiala aferent acestei achiziii este inclus, n bugetul
proiectului, n categoria eligibile sau neeligibile.
- Moneda (obligatoriu) selectai din nomenclator
- Dat publicare procedur selectai data complet (an, lun, zi)
- Dat publicare rezultat selectai data complet (an, lun, zi)
- Dat semnare contract (obligatoriu) selectai data complet (an, lun, zi)
- Dat transmitere J.O.U.E. (dac este cazul)

Pagina 68 din 202


Pentru achiziii previzionate dup semnarea contractului de finanare completai
urmtoarele:
- Titlu achiziie (obligatoriu) titlul contractului de achiziie, succint i sugestiv
- Descriere achiziie - descriere succint a obiectului contractului de achiziie
- CPV (obligatoriu) selectai din nomenclator
- Tip contract (obligatoriu) selectai din nomenclator opiunea aplicabil
- Tip procedura (obligatoriu) selectai din nomenclator Achiziie direct sau
Achiziie privat, dup caz
- Valoare contract (obligatoriu) introducei valoarea contractului de achiziie,
inclusiv TVA, indiferent dac cheltuiala aferent acestei achiziii este inclus, n
bugetul proiectului, n categoria eligibile sau neeligibile.
- Moneda (obligatoriu) selectai din nomenclator
- Dat publicare procedur (obligatoriu) selectai cel puin anul i luna, estimnd
demararea implementrii proiectului (semnarea contractului de finanare) la
aproximativ 6 luni de la
depunerea cererii de finanare
- Dat publicare rezultat (obligatoriu) selectai cel puin anul i luna, estimnd
demararea implementrii proiectului (semnarea contractului de finanare) la
aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanare
- Dat semnare contract (obligatoriu) selectai cel puin anul i luna, estimnd
demararea implementrii proiectului (semnarea contractului de finanare) la
aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanare
- Dat transmitere J.O.U.E. (dac este cazul)

25. Resurse umane implicate

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .


Pentru adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea

informaiilor amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru


tergere.

Resurse umane implicate


Se completeaz pentru toi experii cu urmtoarele informaii: rol n proiect, iar codul ocupaional se
selecteaz din nomenclator.
CERINE FIA POSTULUI
EDUCAIE SOLICITATA
Descriere
Durata solicitat
EXPERIENA SOLICITATA
Descriere
Durat solicitat
COMPETENE SOLICITATE
Descriere Se va completa cu descrierea competenei specifice
LIMBI STRAINE SOLICITATE

Pagina 69 din 202


Limba 1
nelegere Se va detalia nivelul de audiie i scriere
Vorbire Se va detalia nivelul de conversatie si pronuntie
Scriere Se va detalia nivelul de scriere
CURRICULUM VITAE
Comepetente
Nume
Prenume
Data nasterii
Tara
Telefon
Fax
Email
EDUCAIE
Data nceperii
Data finalizrii
Instituie
Adres
Calificare
EXPERIEN
Data nceperii
Data finalizrii
Instituie
Adres
Poziie
Detalii
COMPETENE
Denumire
Detalii
LIMBI STRINE CUNOSCUTE
Se va completa n mod similar pentru fiecare limb strin cunoscut
Limba 1
nelegere Se va detalia nivelul de audiie i scriere
Vorbire Se va detalia nivelul de conversaie si pronunie
Scriere Se va detalia nivelul de scriere

Dac managementul proiectului va fi realizat cu resurse umane proprii selectai Tipul


formularului i completai cu datele aferente Fiei de post i/sau CV-ului dac persoana
respectiv este deja angajat n cadrul societii.

Pagina 70 din 202


Adugai fiecare expert implicat n implementarea proiectului (echipa de implementare a
proiectului)
- Rol (e.g. manager de proiect, responsabil financiar, expert achiziii)
- Codul ocupaiei (selectai din nomenclator, conform COR)
- Tip formular completai detalii suplimentare cu privire la expertul nregistrat.
Furnizarea acestor detalii poate fi fcut la nivel de:
- Fia postului (pentru experi ce urmeaz a fi cooptai n echipa de implementare a
proiectului) introducei cerinele privind educaia, experiena, competenele,
cunotinele de limb strain solicitate.
- Curriculum Vitae (pentru experi cooptai deja n echipa de implementare a
proiectului) introducei date de identificare a expertului i informaii din CV-ul
acestuia.

26. Resurse materiale implicate


Resurse materiale implicate
Se va completa n mod similar pentru fiecare localizare a proiectului

Titlu
Pus la dispoziie de Se va completa cu numele entitii implicat n proiect care pune la dispoziie resursa
material
Adresa Se va completa cu date referitoare la proveniena resursei fie cu adresa exact unde este
localizat
Informaii extra Se va completa cu informaii suplimentare relevante referitoare la resursa material
Se vor preciza resursele materiale aferente activitilor prevzute prin proiect:
- informaiile privind terenul i/sau cldirile unde urmeaz a se realiza investiia,
Pentru proiectele ce prevd lucrri de infrastructur se va meniona inclusiv nr. cadastral i
suprafaa terenului pe care se realizeaz investiia.
n cazul n care pe terenul respectiv exist mai multe construcii se vor meniona care sunt
construciile pe care se va interveni prin proiect.
n cazul n care proiectul vizeaz mai multe suprafee de teren, se va preciza nr. cadastral
pentru fiecare dintre acestea
Se va meniona numrul, data i tipul documentului prin care se constituie dreptul de a realiza
implementarea proiectului, n conformitate cu prevederile ghidului general/specifice.
- dotrile, echipamente IT deinute i utilizate pentru implementarea proiectului, alte
tipuri de echipamente specifice domeniului de finanare;
se va meniona care dintre echipamentele existente se vor folosi n cadrul proiectului i pentru
ce activiti, justificai pe scurt necesitatea achiziionrii noilor echipamente i pentru care
activiti sunt ele necesare
AR
LOCALITATE
COD POSTAL

Resursa Cantitate UM Partener


Se va preciza tipul de resurs Se va completa cu cantitatea Se va completa cu unitatea de Se va completa cu numele
materiale aferente resursei pus la dispoziie prin msur entitii ce va asigura
activitilor prevzute prin proiect resursa
proiect
.....
.......

27. Activiti previzionate

Pagina 71 din 202


Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul .

Pentru adugarea de date se apas butonul . Pentru editarea sau tergerea

informaiilor amintite se apas butoanele pentru editare i butonul pentru


tergere.
Pentru adugarea de subactiviti se apas butonul si se completeaz datele solicitate.

Completai detalii cu privire la activitile i subactivitile proiectului, att cele care au avut
loc pn la momentul depunerii Cererii de finanare, ct i cele previzionate a se realiza dup
momentul depunerii Cererii de finanare.
Atenie! Introducei activitile, la nivel de titlu. Activitile introduse sunt grupate, n mod
automat, n cadrul Componentei 1.
La fiecare activitate n parte, definii subactivitile componente. Detaliile privind calendarul
de realizare, responsabili etc, pot fi definite doar la nivel de subactivitate. n cazul n care
nu ai intenionat structurarea unei activiti n subactiviti, este obligatorie crearea a cel
puin unei subactiviti, pentru a putea introduce detalii suplimentare i pentru a putea
asocia o cheltuial bugetar respectivei activiti/subactiviti. Completai urmtoarele:
Titlul (concis, sugestiv)
Data nceperii/ finalizrii
o Pentru subactiviti realizate deja nainte de semnarea contractului de
finanare se vor introduce cel putin anul i luna.
o Pentru subactiviti previzionate a se realiza dup semnarea contractului de
finanare selectai cel puin anul i luna, estimnd demararea implementrii
proiectului (semnarea contractului de finanare) la aproximativ 6 luni de la
depunerea cererii de finanare (similar completrii planului de achiziii).
Rezultate previzionate selectai rezultatul (anterior definit) la a crui realizare
contribuie implementarea respectivei subactiviti.
Partenerii implicai ai subactivitii se va selecta denumirea solicitantului.
Amplasamentele din cadrul subactivitii nu se aplic (definirea amplasamentelor,
n seciunea Resurse materiale implicate nu este obligatorie).
Acolo unde este cazul, includei (sub)activiti referitoare la:
Elaborarea cererii de finanare
Elaborarea documentaiilor de atribuire a contractelor de achiziie i derularea
procedurilor de atribuire aferente
Execuia i monitorizarea fiecruia din contractele de achiziie lucrri, bunuri, servicii
Angajarea de personal
Raportarea progresului n implementarea proiectului, conform prevederilor contractului
de finanare
Implementarea msurilor de informare i publicitate obligatorii, conform prevederilor
contractului de finanare
Auditul financiar al proiectului

Durata de implementare a proiectului va fi calculat n mod automat.


Aceste activiti i subactiviti se vor prelua n funcia Buget - Activiti i cheltuieli unde
se vor completa cheltuielile aferente. n cazul n care exist activiti fr subactiviti n
cadrul proiectului, pentru a putea introduce datele complete, se va crea o subactivitate.
Titlu Durat
Data start Data ncheiere Parteneri implicai
activitate/subactivitate

Pagina 72 din 202


Detalierea subactivitii

Rezultate previzionate

Amplasamentele din cadrul subactivitii


Denumire

28. Buget - Activiti i cheltuieli


Introducerea datelor in aceast funcie depinde de definirea activitilor i subactivitilor
din funcia Activiti previzionate. Aceste activiti i subactiviti se vor prelua n funcia
Buget - Activiti i cheltuieli unde se vor completa cheltuielile aferente.
Pentru adugarea cheltuielilor se apas butonul si se completeaz datele solicitate.
Daca se dorete ataarea de documente la nivel de detaliere a cheltuielilor (ex. facturi) ele
vor trebui sa fie ataate premergtor n pagina principal a funciei Buget Activiti i
cheltuieli.
Pentru a ataa un document se apas butonul , se completeaz datele din
fereastra ce se va deschide i apoi se salveaz.
Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul
. Pentru editarea sau tergerea informaiilor amintite se apas butoanele pentru editare
i butonul pentru tergere .

Observaie:
Cmpul TVA este un cmp editabil. n cazul cheltuielilor nepurttoare de TVA, TVA-ul este 0.
Pentru a terge o activitate se aplic principiul tergerii informaiilor de la sfrit la nceput
(respectiv se vor terge subactivitile, iar apoi activitatea principal).
Introducerea cheltuielilor se realizeaza la nivel de subactivitate. Nu este posibila
introducerea, in bugetul proiectului, a unei cheltuieli care nu poate fi asociat unei anumite
subactiviti. Nu este posibil introducerea, n bugetul proiectului, a unei cheltuieli care sa
fie asociat unei activiti
Toate valorile se introduc in lei.
Pre
Valoare
unitar Valoare TVA
Descrierea total Eligibile
Activiti/Cheltuieli Achiziie U.M. Cantitate (fr TVA eligibile
cheltuielii (fr TVA) [LEI]
TVA) [LEI] [LEI]
[LEI]
[LEI]

Total Total
TVA Total Public Public
Neeligibile eligibile eligibile Public Nerambursabil Nerambursabil
neeligibile eligibile Less More
[LEI] Less More [LEI] [LEI] Less [LEI]
[LEI] [LEI] [LEI] [LEI]
[LEI] [LEI]

Buget Buget
UE UE Contribuie Contribuie Contribuie Buget
Nerambursabil UE de stat de stat
Less More proprie proprie proprie de stat
More [LEI] [LEI] Less More
[LEI] [LEI] [LEI] Less [LEI] More [LEI] [LEI]
[LEI] [LEI]

Pagina 73 din 202


Tip Intensitatea Referin Justificare calcul buget eligibil
Ajutor de
Ajutor de Furnizat interveniei document atunci cnd este diferit de bugetul
stat
stat (%) justificativ total
Nu este
cazul- se Nu este
selecteaz cazul
Nu

29. Vizualizare proiect


Va genera Cererea de finanare cu toate datele introduse i salvate n funciile anterioare.

30. Date de implementare


Se vor selecta/bifa opiunile care se aplic proiectului dumneavoastr, scanai i ataai
tabelul de mai jos.

Tipul de investiie n funcie de tipul proiectului, n tabelul de mai jos se pot bifa una sau
mai multe opiuni privind datele de implementare:
67 Investiii productive

68 Diversificare

69 Modernizare

70 Sntatea animalelor

71 Calitatea produselor

72 Restaurare

73 Activiti complementare

Numrul de angajai care beneficiaz de operaiune.

Pagina 74 din 202


Anexa 2.C

CR-POPAM

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITII ADMINISTRATIVE I ELIGIBILITII

Prioritatea Uniunii Nr 2 : Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului,


eficiente din punctul de vedere al utilizrii resurselor, inovatoare, competitive i bazate pe
cunoatere
Msura Nr. II.2: Investiii productive n acvacultur art.48, alin.(1)lit. (a)-(d) si (f)-(h)
Titlul proiectului :
COD SMIS

Solicitant Reprezentant legal


Denumire....................... Nume
Tel/fax Prenume
Email Funcie

Pagina 75 din 202


Rezultatul
evalurii
Nr. Puncte de verificat Explicaii DA NU Nu
este
cazul
Verificai existena tuturor
documentelor solicitate prin Lista de
documente din Ghidul solicitantului

Verificai dac documentele respect


formatul tip stabilit n Ghidul
solicitantului
Verificai dac documentul este
destinat solicitantului
Verificai dac documentul nu are
termenul de valabilitate expirat
Verificai corectitudinea desemnrii
reprezentantului legal, conform
nscrisurilor din RECOM-online i
actelor constitutive dup caz, precum
i a datelor din Cererea de finanare,
Dosarul cererii de finanare conine toate Sectiunea-Solicitant
1. documentele solicitate prin Lista de Verificai existena Hotrrii Adunrii
documente din Ghidul solicitantului Generale a Asociailor / Deciziei
asociatului unic sau Hotrrii pentru
persoane fizice autorizate/
ntreprinderilor individuale /
membrilor ntreprinderii familiale,
privind aprobarea investiiei.
Verificai solicitantul n RECOM-
online/certificatul din Registrul
asociaiilor i fundaiilor i actele
constitutive ale solicitantului, dup
caz.
Verificai c toate seciunile din
Cererea de finanare sunt completate
conform Anexei 1 Instruciuni de
completare a Cererii de finanare
inclusiv date de implementare i
indicatori
Verificai solicitantul n RECOMonline
/ Certificatul cu date din Registrul
Solicitantul se ncadreaz n categoria asociaiilor i fundaiilor i a actelor
2.
beneficiarilor eligibili? constitutive ale solicitantului, dup
caz precum i a datelor din Cererea de
Finanare- Seciunea- Solicitant.

Pagina 76 din 202


Solicitantul desfoar activitate n Verificai solicitantul n RECOMonline
domeniul acvaculturii (coduri CAEN 0321- i Cererea de finanare seciunea
3.
Acvacultura maritim, 0322Acvacultura n Solicitant -Date de identificare.
ape dulci)
Solicitantul nu este nscris n Registrul Verificai dac solicitantul nu este
4. debitorilor cu sume neachitate pentru nscris n Registrul debitorilor cu sume
POP/POPAM neachitate pentru POP/POPAM.
Proiectul se implementeaz n Romnia? Verificai datele din Cererea de
5. finanare, Seciunea -Localizare
proiect.
Activitile propuse n Cererea de finanare Verificai datele nscrise n Cererea de
se regsesc n lista activitilor eligibile din finanare dac sunt conforme cu
Ghidul solicitantului aferent msurii? datele nscrise n Ghidul solicitantului
aferente msurii pe care a fost depus
proiectul (Seciunea - Activiti
previzionate).
6.
n cazul depistrii unor activiti
neeligibile expertul CRPOPAM/ANPA
solicit rectificarea bugetului
proiectului i includerea cheltuielilor
aferente activitii neeligibile la
cheltuieli neeligibile.
Activitile propuse se ncadreaz n durata Verificai n Cererea de finanare,
maxim de derulare a proiectului de 24 de Studiu de fezabilitate, Memoriu
7.
luni justificativ dac activitile propuse
se ncadreaz n durata de 24 luni.
Cererea de finanare respect limita Verificai n Bugetul indicativ al
maxim de 5% din valoarea total eligibil a proiectului dac se respect limita
operaiunii pentru cheltuielile de proiectare maxim de 5% sau 10% (dup caz) din
i asisten tehnic dac operaiunea nu valoarea total eligibil a operainii
8. prevede construcii-montaj sau 10% din pentru cheltuielile de proiectare i
valoarea total eligibil a operaiunii pentru asisten tehnic (Anexa H).
cheltuielile de proiectare i asisten
tehnic, dac operaiunea prevede
construcii-montaj?
Proiectul respect limita maxim de 2%, Verificai n Bugetul indicativ al
respectiv de 1% (dup caz) din valoarea proiectului dac se respect limita
total eligibil a operaiunii privind plata maxim de 2% din valoarea total
drepturilor salariale, inclusiv contribuiile eligibil a operaiunii privind plata
suportate de ctre angajator i angajat drepturilor salariale, inclusiv
pentru personalul din cadrul echipei de contribuiile suportate de ctre
9.
implementare a operaiunii cu construcii angajator i angajat pentru personalul
montaj, respectiv fr construcii montaj? din cadrul echipei de implementare a
operaiunii cu construcii montaj sau
de 1% din valoarea total eligibil a
operaiunii fr construcii montaj
Anexa H)

Pagina 77 din 202


Proiectul respect gradul de intervenie Se verific respectarea procentelor de
public precizat n Ghidul Solicitantului? finanare nerambursabil i a
ncadrrii solicitantului n categoria
IMM conform Legii 346/2004, n
urmtoarele documente:
- Bilanul pentru verificarea
numrului mediu de salariai i
10.
a cifrei de afaceri anual
net/activele totale anuale
- Anexa G- Declaraie IMM
- Cererea de Finanare,
Seciunea-Bugetul proiectului
- Anexa H- Bugetul indicativ al
proiectului
Solicitantul desfoar activitate n Verificai solicitantul n RECOM
domeniul acvaculturii, i nu se afl n proces online/ certificatul cu date din
de dizolvare, lichidare, fuziune, Registrul asociaiilor i fundaiilor i a
11. reorganizare. actelor constitutive ale solicitantului,
dup caz cod CAEN
Se verific Cererea de Finanare n
seciunea- Capacitate Solicitant.
Specialistul n acvacultur face dovada Se verific n documente (Carte de
experienei de 1 an n domeniul acvaculturii munc, Extras Revisal, Adeverin)
12.
dac specialistul are vechimea
indicat n Ghid
Solicitantul prezint capitaluri totale Se verific bilanul.
13.
pozitive
Solicitantul prezint capitaluri totale Se verific bilanul.
negative i are Procese verbale de Se verific procesele verbale de
calamitate pe ultimii 2 ani sau face dovada calamitate dac este cazul.
14. c situaia provine n urma unui proces Se verific documentele justificative
investiional pentru implementarea unui aferente procesului investiional
proiect prin fonduri europene sau proiect dac este cazul.
finanat exclusiv din surse proprii
Cheltuielile cu achiziia construciilor se Se verific cererea de finanare,
ncadreaz n limita a 50% din totalul devizul pe obiect i devizul general.
15. cheltuielilor eligibile. Verificai n Bugetul indicativ al
proiectului dac se respect limita
maxim (Anexa H).
Solicitantul nu se afl n niciuna din Verificai veridicitatea declaraiei pe
situaiile de inadmisibilitate prevzute de proprie rspundere conform art.10
16. Art. 10 din Regulamentul CE 508/2014 alin.5 din Reg. 508/2014 Anexa E, n
baza informaiilor disponibile la
entitile abilitate.

Pagina 78 din 202


Proiectul/activitile pentru care se solicit Se verific anexa B Declaraie pe
finanare (inclusiv pentru contribuia n propria rspundere privind evitarea
natur) nu face obiectul unei alte finanri dublei finanri.
din fonduri publice naionale sau ale Uniunii Se verific documentele contabile
17. Europene i nu a mai beneficiat de finanare privind sursa de provenien i modul
din alte programe naionale sau comunitare de finanare a bunurilor ce fac
n ultimii 5 ani nainte de data depunerii obiectul contribuiei n natur.
Cererii de finanare pentru aceleai
activiti
Terenurile, imobilele pe care se realizeaz Se verific Extrasul de carte funciar
investiia sunt libere de orice sarcini i nu pentru informare de dat recent
fac obiectul unor litigii aflate n curs de (emis cu maxim 30 de zile nainte de
soluionare la instanele judectoreti, la depunerea cererii de finanare) din
18. momentul depunerii cererii de care s rezulte c sunt libere de orice
finanare(sunt exceptate cererile de sarcini
finanare care includ doar servicii i/sau
dotri i lucrri de construcii ce nu se supun
autorizrii)
Exist portofoliu activitilor firmei care Verificai existena la dosarul Cererii
realizeaz managementul de proiect de finanare a portofoliului
19.
activitilor firmei care realizeaz
managementul de proiect

Dac cel puin un document menionat la punctul de verificare 1 nu respect formatul tip
stabilit n Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are
termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarific elementele menionate n
Notificarea de solicitare a informaiilor suplimentare, Cererea de Finanare este declarat
neconform administrativ.
Dac cel puin o condiie de eligibilitate de la punctele de verificare 2-19 nu este ndeplinit,
iar n Lista de verificare a eligibilitii se bifeaz n coloana NU, atunci Cererea de Finanare
este declarat neeligibil.

Pagina 79 din 202


Anexa 2 S
LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR SOLICITATE N VEDEREA CONTRACTRII

Prioritatea Uniunii Nr 2 : Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului,


eficiente din punctul de vedere al utilizrii resurselor, inovatoare, competitive i bazate pe
cunoatere
Msura Nr. II.2: Investiii productive n acvacultur - art.48, alin.(1) lit. (a)-(d) si (f)-(h)
Titlul proiectului :

COD SMIS

Solicitant Reprezentant legal


Denumire...................... Nume
Tel/fax Prenume
Email Funcie
Rezultatul
evalurii
Nr. Puncte de verificat Explicaii DA NU Nu
este
cazul

Solicitantul nu se afl n stare de Verificai solicitantul n RECOMonline /


dizolvare, faliment sau nu face Certificatul cu date din Registrul de Asociaii,
obiectul unei proceduri de Fundaii i Federaii, valabil la data depunerii.
lichidare sau de administrare
judiciar, nu i-a suspendat Verificai dac Extras din Registrul de Asociaii,
1. activitatea economic sau nu face Fundaii i Federaii este n original, este
obiectul unei proceduri n urma destinat solicitantului, valabil la data
acestor situaii sau nu se afl n depunerii
situaii similare n urma unei
proceduri de aceeasi natur
prevzute de legislaia sau de
reglementrile naionale
Verificai dac documentul este n original,
este destinat solicitantului i nu are termenul
de valabilitate expirat
2. Solicitantul nu are taxe i impozite Verificai datele nscrise n
locale restante Certificat/Certificate privind taxele i
impozitele locale emise de primriile pe raza
crora solicitantul i are sediul social i
punctele de lucru.
Verificai dac documentul este n original,
este destinat solicitantului i nu are termenul
Solicitantul nu nregistreaz
de valabilitate expirat
obligaii de plat nete ce depesc
3.
1/12 din totalul obligaiilor Verificai datele nscrise n Certificatul de
datorate n ultimele 12 luni atestare fiscal emis de ctre organul fiscal
competent din subordinea Administraiei
Finanelor Publice, pentru obligaiile fiscale i

Pagina 80 din 202


sociale de plat ctre bugetul general
consolidat al statului.
Verificai dac Certificatul de atestare fiscal
are completat seciunea C "Informaii pentru
verificarea eligibilitii contribuabililor pentru
accesarea fondurilor nerambursabile".
Contract individual de munc,
contract de prestri servicii Verificai dac documentele sunt n copie cu
pentru managerul de proiect, meniunea "Conform cu originalul" i dac
responsabilul financiar i a solicitantul este parte n
specialistului n acvacultur sau contractul/contractele n cauz.
4. contract de prestri servicii cu
firm de consultan care Verificai dac perioada de valabilitate a
realizeaz managementul de contractelor este aceeai cu cea de
proiect acoper perioada de implementare i monitorizare a proiectului
implementare i monitorizare a
proiectului ?
Exist Actul de identitate al Verificai dac documentul este n copie cu
5. reprezentantului legal meniunea Conform cu originalul i este n
termenul de valabilitate
Exist Mandatul de reprezentare, Verificai dac duplicatul eliberat de notar
pentru mputernicit, autentificat prezint clar i explicit perioada i activitile
prin notariat(duplicatul eliberat pentru care este dat mputernicirea.
6. de notar), clar i explicit n ceea
ce privete perioada i
activitile pentru care este dat
mputernicirea dup caz
Exist graficul de rambursare a Verificai dac exist graficul de rambursare a
cheltuielilor cheltuielilor(maxim 5 cererii de rambursare ,
7. dac valoarea total a cererilor de rambursare
corespunde cu valoarea din bugetul indicativ,
precum i termenul de depunere a primei
cereri de rambursare
Solicitantul nu se afl n niciuna din Verificai solicitantul n RECOMonline,
situaiile de inadmisibilitate Verificai veridicitatea declaraiei pe proprie
8. prevzute de Art. 10 din rspundere conform art.10 alin.5 din Reg.
Regulamentul CE 508/2014 508/2014 Anexa E, n baza informaiilor
disponibile la entitile abilitate.
Exist formularul de identificare Verificai dac documentul depus este n
financiar cu datele de identificare original i este destinat solicitantului.
9.
ale trezoreriei/bncii i ale
contului solicitantului, n original

Dac cel puin o condiie de la punctele de verificare 1-9 nu este ndeplinit, iar n Lista de
verificare a documentelor solicitate se bifeaz n coloana NU, atunci Cererea de Finanare
este respins.

Pagina 81 din 202


Anexa nr. 3
GRIL DE EVALUARE CALITATIV ECONOMIC

Prioritatea Uniunii Nr 2 : Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente
din punctul de vedere al utilizrii resurselor, inovatoare, competitive i bazate pe cunoatere
Msura Nr. II.2: Investiii productive n acvacultur Art .48, alin (1) literele (a)-(d) si (f)-(h)
Titlul proiectului:
Durata de implementare .(luni); Valoarea eligibil..(lei); Fonduri publice..(%)
COD SMIS

Solicitant Reprezentant legal


Denumire....................... Nume
Tel/fax Prenume
Email Funcie

Nr. Denumire criteriu/ subcriteriu DA / NU Observaii/Justificri


crt.

1. CALITATEA I COERENA PROIECTULUI


1.1 Se va evalua claritatea studiului de fezabilitate/memoriu
justificativ/planului de afaceri, coerena i realismul
proiectului n raport cu activitile de realizare a investiiei
i a tehnologiei promovate, a graficului de implementare a
activitilor
2. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
2.1 Solicitantul dovedete capacitatea financiar de a asigura
meninerea rezultatelor i efectelor proiectului dup
ncheierea proiectului i ncetarea finanrii nerambursabile
3. EVALUAREA ECONOMIC I FINANCIAR A PROIECTULUI
3.1 Bugetul proiectului este corect ntocmit i corelat cu
activitile prevzute cu resursele materiale implicate n
realizarea proiectului i cu rezultatele anticipate
3.2 Raportul cost/beneficiu (costurile sunt realiste i justificate)
Vor fi verificate comparativ ofertele de preuri pe baza
crora este fundamentat planul de achiziii cu informaii
aflate la dispoziia experilor verificatori. Ex: internet,
baze de date, etc.
Ofertele de preuri care stau la baza estimrii valorii
achiziiei provin de la un operator economic care poate fi
identificat prin denumire i CUI
4 CAPACITATEA SOLICITANTULUI DE A IMPLEMENTA
PROIECTUL
4.1 Resursele umane pentru implementarea proiectului sunt
suficiente (numr, calificare, experien). Atribuiile
membrilor echipei de proiect sunt clar definite i sunt
adecvate metodologiei de implementare a proiectului

Pagina 82 din 202


Anexa nr. 4
GRILA DE EVALUARE CALITATIV TEHNIC

Prioritatea Uniunii Nr 2 : Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente
din punctul de vedere al utilizrii resurselor, inovatoare, competitive i bazate pe cunoatere
Msura Nr. II.2: Investiii productive n acvacultur Art .48, alin (1) literele (a)-(d) si (f)-(h)
Titlul proiectului:
Durata de implementare .(luni); Valoarea eligibil..(lei); Fonduri publice..(%)
COD SMIS

Solicitant Reprezentant legal


Denumire....................... Nume
Tel/fax Prenume
Email Funcie

Nr. Denumire criteriu/ subcriteriu DA / NU Observaii/Justificri


crt.

1. CALITATEA I COERENA PROIECTULUI


1.1 Coerena documentaiei tehnice. Datele sunt
suficiente, corecte i justificate
1.2 Piesele scrise sunt corelate i respect n
totalitate concluziile din studiile de teren,
expertiza tehnica (daca este cazul).
1.3 Prile desenate sunt complete i corespund
cu prile scrise
1.4 Devizele (general i pe obiecte) estimative
sunt clare, complete, realiste i corelate cu
specificaiile tehnice
1.5 Proiectul este realist n raport cu activitile
de realizare ale investiiei i a tehnologiei
promovate
1.6 Graficului de implementare a activitilor
este corect stabilit i prezentat ntr-o
nlnuire logic
1.7 Obiectivele proiectului sunt corelate cu
rezultatele, indicatorii proiectului i cu
obiectivele prioritii.
1.8 Indicatorii asumai sunt corect stabilii i
justificai prin coerena tehnologiei cu
datele tehnice ale investiiei
1.9 Se demonstreaz c indicatorii contribuie la
atingerea obiectivelor msurii
1.10 Soluia tehnic este fezabil
2 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
2.1 Solicitantul dovedete capacitatea tehnic
de a asigura meninerea rezultatelor i
efectelor proiectului dup ncheierea
proiectului i ncetarea finanrii
nerambursabile
3 CAPACITATEA SOLICITANTULUI DE A
IMPLEMENTA PROIECTUL

Pagina 83 din 202


3.1 Resursele umane pentru implementarea
proiectului sunt suficiente (numr,
calificare, experien).
3.2 Atribuiile membrilor echipei de proiect sunt
clar definite i sunt adecvate metodologiei
de implementare a proiectului

Pagina 84 din 202


Anexa nr. 5

CRITERII DE SELECIE

Msur: P U II.2: Investiii productive n acvacultur

COD II.2: Art .48, alin (1) literele (a)-(d) si (f)-(h)

CRITERII / SUBCRITERII Punctaj maxim

1. Contribuia proiectului la realizarea obiectivelor specifice ale 30


msurii, corelat cu PSNMA i cu indicatorii de rezultat stabilii
Contribuia proiectului la creterea produciei in acvacultur*:

- < 20 echivalent tone crap; 5

- 20 40 echivalent tone crap;


- 40 60 echivalent tone crap; 8-24**
- 60 80 echivalent tone crap;
- 80 - 100 echivalent tone crap;

- peste 100 echivalent tone crap; 30


2. Contribuia proiectului la diversificarea produciei din acvacultur n 20
concordan cu ierarhizarea speciilor din cadrul POPAM 2014-2020***:
- Pstrv (indiferent de specie)............. 20
- alu.............. 19
- Calcan........................................................................ 19
- tiuca........................................................................ 15
- Lin ............. 15
- Crap comun ............. 10
- Sturion (inclusiv polyodon) ................ 10
- Molute ............... 8
- Somn European ............... 8
- Alte specii.................................................................. 8

3. Contribuia proiectului la diversificarea veniturilor realizate din 15


dezvoltarea activitilor complementare
Creterea cifrei de afaceri din activiti complementare
- - peste 41%, pn la maxim 50%; 15
- - ntre 31% - 40%; 12
- - ntre 21% - 30%; 9
- - ntre 11% - 20% 6
- - pn la 10% 3
4. Capacitatea de co-finanare a investiiei****: 10

- aport n natur i/sau surs de finanare proprie sau atras ntre 41% - 50% 10

- aport n natur i/sau surs de finanare proprie sau atras ntre 31% - 40% 8

Pagina 85 din 202


- aport n natur i/sau surs de finanare proprie sau atras ntre 21% - 30% 6

- aport n natur i/sau surs de finanare proprie sau atras pn la 20% 4

5. Valoarea investiiei raportat la variaia volumului produciei 20


EURO/echivalent tone crap

pn la 10.000 euro/ echivalent tone crap; 20


ntre 10.001 euro - 15.000 euro/ echivalent tone crap; 16
ntre 15.001 euro - 20.000 euro/ echivalent tone crap; 12
ntre 20.001 euro - 25.000 euro/ echivalent tone crap; 8
peste 25.000 euro/ echivalent tone crap; 4

6. Crearea / meninerea locurilor de munc 5

- Crearea a mai mult de 5 noi locuri de munc; 5


- Crearea 3 5 noi locuri de munc; 3
- Crearea 1 2 noi locuri de munc; 2
- Meninerea locurilor de munc 1

PUNCTAJ TOTAL 100

*Echivalent tone crap: *Echivalent tone puiet pe grupe de specii:


1 ton pstrv consum . = 1,5 tone crap; 1 ton puiet pstrv = 2,5 tone pstrav consum;
1 ton calcan consum . = 4,5 tone crap; 1 ton puiet calcan . = 10 tone calcan consum;
1 ton alu consum = 1,7 tone crap; 1 ton puiet alu = 1,4 tone alu consum;
1 ton lin consum = 1,7 tone crap; 1 ton puiet lin = 1,4 tone lin consum;
1 ton tiuca consum . = 1,7 tone crap; 1 ton puiet tiuca . = 1,6 tone tiuca consum;
1 ton sturioni (inclusiv polyodon) = 2,5 tone crap; 1 ton puiet sturioni (inclusiv polyodon) = 3,5 tone sturion consum;
1 ton molute consum = 2,0 tone crap; 1 ton puiet somn european = 1,4 tone somn european consum;
1 ton somn european consum. = 1,7 tone crap; 1 ton puiet alte specii = 1,4 tone alte specii consum;
1 ton alte specii consum. = 0,6 tone crap; 1 ton puiet crap = 1,25 tone crap consum

**Se acord 8 puncte pentru 20 echivalent tone crap, apoi se acord cte 0,2 puncte pentru fiecare
echivalent ton crap.

***n cazul policulturii se puncteaz doar specia predominant.

****Reprezint procentul din contribuia proprie aferent cheltuielilor eligibile.

Pagina 86 din 202


Anexa nr. 6

DGP-AM POPAM /CR

Nr. de nregistraredata..

NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAIILOR SUPLIMENTARE

Prioritatea Uniunii Nr :
Msura Nr. :
Titlul proiectului :
Durata de implementare .(luni); Valoarea eligibil..(lei);
COD SMIS

Solicitant Reprezentat legal


Denumire....................... Nume .....
Tel/fax Prenume ....
Email Funcie .

V aducem la cunotin, faptul c, n urma verificrii efectuate n etapa de


conformitate administrativ/eligibilitate/selecie asupra Cererii de finanare avnd COD
SMIS ......................... a rezultat necesitatea clarificrii unor subiecte pe care vi le
prezentm n partea I din acest formular.

Va rugm s completai partea a - II-a a formularului i s-l returnai


Compartimentului regional POPAM........../DGP AMPOPAM n maxim 5 zile lucrtoare de
la data primiri notificrii.

n cazul n care rspunsul dumneavoastr nu ne parvine n termenul menionat sau


documentele nu respect cerinele sau nu ofer clarificrile solicitate, Cererea
dumneavoastr de finanare va fi declarat neconform/neeligibil/neselectat/respins.

Pagina 87 din 202


PARTEA I
A se completa de expertul Compartimentului regional POPAM/SSC

Referina
Nr. (document
Subiecte de clarificat/Document lips
crt. /pct. din
doc.)
1
2
3
.

Pentru motivarea rspunsului dumneavoastr va rugm s ataai urmtoarele documente


1.......................................... n original / copie cu meniunea conform cu originalul
2.......................................... n original / copie cu meniunea conform cu originalul
3.......................................... n original / copie cu meniunea conform cu originalul
4.......................................... n original / copie cu meniunea conform cu originalul
5.......................................... n original / copie cu meniunea conform cu originalul

PARTEA II
A se completa de Solicitant

1. Precizrile Reprezentantului legal referitoare la solicitrile menionate n Partea I :

Referina
Nr.
(document /pct. Precizri
crt.
din doc.)
1
2
3
4
5

Declar c sunt de acord cu modificrile i ataez urmtoarele documente solicitate:

1......................................... n original / copie cu meniunea conform cu originalul


2......................................... n original / copie cu meniunea conform cu originalul
Reprezentant legal
( nume, prenume, semntura, tampila, data)

Pagina 88 din 202


Anexa nr. 7

DGP AMPOPAM
Nr. de nregistraredata..

NOTIFICARE CU PRIVIRE LA NECONFORMITATEA / NEELIGIBILITATEA / NESELECTAREA /


RESPINGEREA CERERII DE FINANARE

Stimat Doamn/Stimate Domn,


V facem cunoscut c solicitarea dumneavoastr de sprijin financiar nerambursabil a
fost declarat neconform administrativ/neeligibil/neselectat/respins dup verificarea
conformitii administrative / eligibilitii/evalurii calitative/ seleciei Cererii de finanare
avnd cod SMIS:

COD SMIS

Cererea de finanare a fost declarat neconform administrativ / neeligibil /


neselectat/ respins din urmtoarele motive :
1) .
2) ..
n cazul n care dorii s contestai rezultatul verificrilor, contestaia se depune prin
pot/email/fax cu confirmare de primire sau personal la sediul DGP-AM POPAM din Bucureti,
n termen de 10 zile lucrtoare de la data primirii prezentei Notificri.

V mulumim pentru interesul pe care l manifestai n legtur cu


Programul Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime 2014-2020.

Cu stim,

Pagina 89 din 202


Anexa nr. 8

MEMORIUL JUSTIFICATIV pentru proiecte fr


lucrri de construcii - montaj

(1) Date generale:


1.denumirea obiectivului de investiii;
2.amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul);
3.titularul investiiei;
4.beneficiarul investiiei;
5.elaboratorul studiului.

(2) Descrierea activitii curente a solicitantului:


1.1 Denumirea solicitantului i date de identificare ale acestuia;
1.2 Scurt istoric al solicitantului (structura capitalului social i evoluia acestuia de la
nfiinare, administratori, date despre nivelul de calificare al managerului);
1.3 Obiectul de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate
constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului n sensul c desfoar respectivele
activitati);
1.4 Locul de desfurare a activitii i a investiiei;
1.5 Litigii n desfurare (dac este cazul);
1.6 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu
precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, pete, etc.

Denumire mijloc fix Data Valoare neta la data intocmirii Bucati


achizitiei ultimului bilant -Lei-

1.CONSTRUCII TOTAL

1.1 detaliati

1.n detaliati

2.UTILAJE TOTAL

2.1 detaliati

2.n detaliati

3.ALTELE - detaliati

TOTAL

Pagina 90 din 202


Valoarea produciei piscicole dac este cazul
Specia Greutate Numr Greutatea Valoare neta la data intocmirii
medie buci total ultimului bilant
-Lei-
1.CRAP
1.1.Puiet vara I
1.2.Puiet vara II
1.3.Pete marf
1.4.Remoni i
reproductori
2.PSTRV
3.1 detaliati
3.n detaliati
3.STURION
3.1 detaliati
3.n detaliati
4.ALTELE -
detaliati
TOTAL
Acest tabel se va completa de ctre ntreprinderile care activeaz deja n domeniu,
n funcie de speciile crescute, pe categorii de vrst.

TERENURI

Nr.crt Amplasare Suprafata totala Valoarea contabila Regim juridic


Judet/Localitate (mp) / Categoria de
folosinta - Lei-

Producia obtinuta in ultimii trei ani de activitate (cu detaliere pe tipuri de specii)
Performanta financiara pe ultimii trei ani de activitate (in LEI)

Indicatori An n-3 An n-2 An n-l


1. Active fixe nete
2. Active totale
3. Capitaluri proprii
4. Datorii pe o perioada mai mare de 1 an
5. Cifra de afaceri
6. Rezultat operational
7. Profit net

Pagina 91 din 202


8. Rentabilitatea comerciala (7/2*100)
9. Rata indatorarii la termen (3/2*100)

(3) Analiza de pia

1. Caracteristici generale ale pietei produselor


2. Analiza concurentei
3. Politica de produs si fluxul tehnologic (daca e cazul)
4. Politica de aprovizionare. Principalii furnizori de materii prime (conform tabelului de
mai jos)

POTENIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI


Nr.crt Denumire furnizor de materii Adresa Produs furnizat si Valoare % din total
prime/materiale cantitate aproximativa - achiziii
auxiliare/produse/servicii aproximativa LEI-

5. Politica de pret
6. Politica de distributie. Principalii clienti (conform tabelului de mai jos)

POTENIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI


Nr.crt Client (Denumire si adresa) Valoare -LEI - % din vanzari
1
2
n

(4) Date privind fora de munc i managementul proiectului

Total personal existent .............................................


din care personal de execuie .........................................

Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei


Numr locuri de munc nou-create .......................................... ,

Responsabil legal (nume, prenume, funcie n cadrul organizaiei, studii si experiena


profesional), relevante pentru proiect

(5) Descrierea investiiei:

1. scenariul tehnico-economic prin care obiectivele proiectului de investiii pot fi


atinse (Necesitatea i oportunitatea investiiei)

Pagina 92 din 202


Se precizeaza tipul de actiune eligibila conform Ghidului.
La aceasta sectiune se va fundamenta necesitatea si oportunitatii investitiei.

n cazul n care investiia vizeaz adaptarea unitatii la standarde sanitar-veterinare,


sanitare, ale Uniunii Europene, se va preciza standardul la care se adapteaza.
Se va avea in vedere descrierea indeplinirii fiecarui criteriu de eligibilitate (dupa caz) si de
selectie (dupa caz) detaliind cerintele prevazute in ghidul solicitantului din dreptul fiecarui
criteriu.
Se vor prezenta criteriile de selectie aplicabile in functie de tipul investitiei.
Se vor descrie obiectivele tehnice, financiare i de mediu.

n situatia in care realizarea investitiei este conditionata de obtinerea de avize si acorduri


se va realiza o corelare a datelor tehnice din acestea cu caracteristicile investitiei.
Se va descrie modul in care prin realizarea investitiei se realizeaza adaptarea la standarde
sau respectarea noilor cerinte ale legislatiei europene.

Se va prezenta cantitatea de materie prima folosita cantitatile de produse finite obtinute si


consumul specific pe fiecare produs.

2. Descrierea achiziiilor realizate prin proiect, respectiv denumirea, numrul,


valoarea i caracteristicile tehnice i funcionale ale utilajelor/ echipamentelor
tehnologice/ echipamentelor de transport/dotrilor ce urmeaz a fi achiziionate
prin proiect.

Nr.crt Denumire/Tip Numar bucati Valoare fara TVA TVA Total cu TVA

utilaj/echipament -Lei- -Lei- -Lei-

Atentie! Nu se va mentiona marca, denumirea producatorului, firma etc.

Se vor preciza de asemenea denumirea, numarul si valoarea utilajelor/ echipamentelor


tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor care vor fi achizitionate, cu
fundamentarea necesitatii acestora din punct de vedere tehnic si economic.
Se va realiza o prezentare tehnic a construciilor n care urmeaz a fi amplasate
utilajele/dotrile (inclusiv utiliti). Achiziiile trebuie s fie fundamentate n funcie de
capacitatea de producie existent i/sau prognozat.

Pagina 93 din 202


Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea i tehnologia aplicat n cadrul proiectului (plan
de producie pe perioada de cinci ani)

3. descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitii i oportunitii investiiei

Se va descrie conformitatea obiectivelor investiiei urmrite prin proiect cu obiectivele


msurii i se va preciza capacitatea existent i capacitatea propus a se realiza la finalizarea
investiiei

(6) Durata de realizare i etapele principale; graficul de realizare a


investiiei exprimat valoric pe luni i activiti

(7) Costurile estimative ale investiiei

1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;


Documente necesare: (a) listele de echipamente; (b) fiele de date exclusiv tehnice pentru
echipamente; (c) oferte de pre, preuri de catalog pentru echipamentele i utilajele ce se
intenioneaz a fi achiziionate

n estimarea costurilor investiiei prin intocmirea bugetului estimativ se va ine seama de


urmtoarele aspecte:
- pentru bunurile propuse spre achizitionare precum si pentru servicii, se vor ataa minim
dou oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depesc valoarea de 132.519 LEI
(exclusiv TVA) si o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mic de
132.519 LEI (exclusiv TVA), cu justificarea ofertei alese.
- La ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele orare.
Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute n vedere la stabilirea rezonabilitii
preurilor i trebuie s aib cel puin urmatoarele caracteristici:
- sa fie datate, personalizate si semnate;
- sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;
- s conin preul de achiziie pentru bunuri/servicii
Atenie: la dosarul cererii de finantare vor fi ataate numai paginile relevante din ofertele
respective, cuprinzand pretul, furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate
mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta).
Se va atasa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza intocmirii bugetului indicativ
astfel incat sa poata fi verificata rezonabilitatea preturilor.

Pagina 94 din 202


2.ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei.

(8) Sursele de finanare a investiiei

Sursele de finanare a investiiilor se constituie n conformitate cu legislaia n vigoare i


constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile i alte
surse legal constituite. Pentru a se verifica ncadrarea cheltuielilor eligibile din buget n
limitele prevzute n ghidul solicitantului se va utiliza cursul de schimb Euro/Lei publicat pe
pagina web a Bncii Central Europene www.ecb.int/index.html echivalent n lei la cursul de
schimb INFOREURO valabil la data lansrii apelului de proiecte.

Curs Euro / leu ..din data de....

Cheltuieli
Cheltuieli eligibile Total
neeligibile

Lei Euro Lei Euro Lei Euro

Ajutor public nerambursabil

Sursele de finantare pentru


completarea necesarului de
finantare din care:

- autofinantare

- mprumuturi

TOTAL PROIECT

(9) Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei


1.valoarea total (INV), inclusiv TVA (mii lei)
(n preuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),
din care:
- valoare eligibil;
2.ealonarea investiiei:
- luna I;
- luna II;
- luna III; etc

Pagina 95 din 202


3.durata de realizare (luni);
4.capaciti de producie rezultate ca urmare a investiiei (n uniti fizice i valorice);
5.ali indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investiia, dup caz.

(10)Avize i acorduri de principiu


Toate avizele si acordurile necesare, impuse de legislatie, prevzute in Ghidul Solicitantului,
n funcie de tipul investiiei.
Documentele vor respecta conditiile de forma, continut si semnaturi conform legislatiei in
vigoare si vor fi semnate de persoane autorizate.

(11)Proiecii financiare i indicatori financiari


- Prognoza veniturilor;
- Prognoza cheltuielilor;
- Proiecia contului de profit i pierdere;
- Bilanul i contul de profit i pierdere;
- Fluxul de numerar previziuni;
- Indicatori financiari.

Pagina 96 din 202


Anexa nr.9

PLAN DE AFACERI

A. DATE GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL


1. Denumirea obiectivului de investiii;
2. Denumire, obiect de activitate i forma juridic;
3. Structura capitalului social i evoluia acestuia de la nfiinare;
4. Administratori;
5. Locul de desfasurare a activitatii si a investitiei;
6. Litigii in desfasurare (daca e cazul);
7. Elaboratorul studiului

B. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE A SOLICITANTULUI


1. Istoricul activitatii

2. Principalele mijloace fixe din patrimoniul actual (inclusiv terenuri)

Denumire mijloc fix Data achiziiei Valoare neta la data Bucati


intocmirii ultimului
bilant -RON-
1. CONSTRUCII TOTAL
1.1 detaliai ........
1.n detaliai ........
2. UTILAJE TOTAL
2.1 detaliai .......
2.n detaliai .......
TOTAL ^^^^^^^^^^

TERENURI

Nr. Amplasare Suprafata totala Valoarea contabila Regim juridic


crt Judet/Localita (mp) / - RON-
te Categoria de
folosinta

Pagina 97 din 202


Valoarea produciei piscicole dac este cazul

Specia Greutate Numr Greutatea Valoare neta la data


medie buci total intocmirii ultimului bilant
-Lei-
1.CRAP
1.5. Puiet vara I
1.6. Puiet vara II
1.7. Pete marf
1.8. Remoni i
reproductori
2.PSTRV
3.1 detaliati
3.n detaliati
3.STURION
3.1 detaliati
3.n detaliati
4.ALTELE -
detaliati
TOTAL

Acest tabel se va completa de ctre ntreprinderile care activeaz deja n domeniu,


n funcie de speciile crescute, pe categorii de vrst.

3. Producia obtinuta in ultimii doi ani de activitate (cu detaliere pe tipuri de produse)
4. Performanta financiara pe ultimii trei ani de activitate (in LEI)

Indicatori An n-3 An n-2 An n-l


1. Active fixe nete
2. Active totale
3. Capitaluri proprii
4. Datorii pe o perioada mai mare de 1 an
5. Cifra de afaceri
6. Rezultat operational
7. Profit net
8. Rentabilitatea comerciala (7/2*100)
9. Rata indatorarii la termen (3/2*100)

C. ANALIZA DE PIATA
5. Caracteristici generale ale pietei produselor ce urmeaz s fie realizate la nivel
naional, regional i local
6. Analiza concurenei

Pagina 98 din 202


7. Politica de produs si fluxul tehnologic (daca e cazul)
8. Politica de aprovizionare. Principalii furnizori de materii prime (conform tabelului de
mai jos)

POTENIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de Adresa Produs furnizat Valoare % din


materii si cantitate aproximativa total
prime/materiale aproximativa -LEI- achiziii
auxiliare/produse/se
rvicii

7. Politica de pret
8. Politica de distributie. Principalii clienti (conform tabelului de mai jos)

POTENIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI


Nr.crt Client (Denumire si Valoare -LEI - % din vanzari
adresa)
1
2
n

D. PREZENTAREA PROIECTULUI
1. Obiectivele proiectului
2. Necesitatea si oportunitatea proiectului
3. Prezentarea succinta a obiectivelor investitionale conform tabelului urmator
(structura se poate modifica in funcie de specificul proiectului)

Denumire Obiectiv Nr. Buci Valoare de Achiziie


Investitional LEI FARA TVA-
1. Proiectare, Consultanta,
Asistenta Tehnica, Avize,
Acorduri etc.
1.1 Proiectare
1.2 Consultanta
1.3 Asistenta tehnica
1.4 Avize, acorduri, autorizatii
etc.
2. Constructii
2.1 detaliati ...........
2.n detaliati ............
3. UTILAJE TOTAL
3.1 detaliati ...........
3.n detaliati ............
4. Altele (detaliati)
-

Pagina 99 din 202


4. Planul financiar si graficul de implementare a proiectului
5. Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei si a mediului de afaceri

E. POLITICA DE PERSONAL
1. Organigrama actuala
2. Managementul proiectului
3. Total personal existent
din care personal de execuie
4. Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei
5. Locuri de munc nou-create

F. PROIECII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI


1. Prognoza veniturilor
2. Prognoza cheltuielilor
3. Proiectia contului de profit si pierdere
4. Bilantul si contul de profit si pierderi
5. Flux de numerar - previziuni
6. Indicatori financiari

Obs.: 1. Datele pentru acest capitol sunt corelate cu sectiunea economica a cererii de
finantare.
2.Se vor prezenta ipotezele care au stat la baza intocmirii planului de afaceri.

G. CONCLUZII

Pagina 100 din 202


Anexa nr. 10

Proiecii financiare

Prioritatea Uniunii Nr 2 : Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului,


eficiente din punctul de vedere al utilizrii resurselor, inovatoare, competitive i bazate pe
cunoatere
Msura Nr. II.2: Investiii productive n acvacultur art.48, alin.(1)lit. (a)-(d) si (f)-(h)
Titlul Proiectului:
Durata de implementare .(luni); Valoarea eligibil(lei); POPAM ..(%)
Solicitant Responsabil de proiect
Denumire....................... Nume ...
Statut juridic ....... Tel/fax Prenume ....
Email Funcie .

Subsemnatul/a .... posesor al CI/BI/Paaport seria . nr. .., CNP


eliberat de .la data de.., cunoscnd c falsul n
declaraii este pedepsit de legea penal, declar pe propria rspundere n calitate de
reprezentant legal/mputernicit, c situaiile financiare de la care s-a pornit n elaborarea
proieciilor financiare ale denumire solicitant corespund cu nregistrrile
contabile:

Ataat proieciile financiare privind implementarea i derularea proiectului, astfel:

Anexa 10.1 Bugetul cererii de finanare;


Anexa 10.2 Planul investiional;
Anexa 10.3 Prognoza veniturilor;
Anexa 10.4 Prognoza cheltuielilor;
Anexa 10.5 Proiecia contului de profit i pierdere (CPP);
Anexa 10.6 Bilan sintetic previzionat;
Anexa 10.7 Flux de numerar an 1 implementare;
Anexa 10.8 Flux de numerar an 2 implementare;
Anexa 10.9 Flux de numerar pe o perioad de 5 ani de funcionare;
Anexa 10.10 Indicatori financiari;

Reprezentant legal al solicitantului


(nume, prenume - cu majuscule) ..

semntur
Data : .. electronic

Pagina 101 din 202


Anexa 10.1
Bugetul cererii de finanare

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


Anexa 10.1
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

BUGETUL CERERII DE FINANTARE

Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total


Nr. crt Denumireacapitolelorisubcapitolelor Total eligibil TOTAL
Baza TVA elig. Baza TVA ne-elig. neeligibil
CAP. 1 Cheltuielipentruobinereaiamenajareaterenului
1.1 Obinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 2 Cheltuielipentruasigurareautilitilornecesareobiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALCAPITOL2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 3 Cheltuielipentruproiectareiasistentehnic
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1 studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 studii de specialitate necesare n funcie de specificul investiiei 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentaii-suport i cheltuieli pt. obtinere avize, acorduri, autorizatii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 Expertizate tehnic a construciilor existente, a structurilor i/sau, dup caz, a proiectelor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tehnice, inclusiv ntocmirea de expertul tehnic a raportului de expertiz tehnic
3.4 Certificarea performanei energetice i auditului energetic al cldirilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.1 tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 studiu de fezabilitate/documentaie de avizare a lucrrilor de intervenii i deviz general 0,00 0,00 0,00
3.5.4 documentaiile tehnice necesare n vederea obinerii avizelor/acordurilor/autorizaiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5 verificarea tehnic de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor de execuie 0,00 0,00 0,00
3.5.6 proiect tehnic i detalii de execuie 0,00 0,00 0,00
3.6 Organizarea procedurilor de achiziie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7.1 managementul de proiect pentru obiectivul de investiii 0,00 0,00 0,00
3.7.2 auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8.1 asisten tehnic din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
3.8.2 dirigenie de antier, asigurat de personal tehnic de specialitate, autorizat 0,00 0,00 0,00
3.9 Cheltuieli cu serviciile de consultan pentru ntocmirea dosarului cererii de finanare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALCAPITOL3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 4 Cheltuielipentruinvestiiadebaz
4.1 Construcii i instalaii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice i funcionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale care necesit montaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale care nu necesit montaj i echipamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de antier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.1 Lucri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizrii de antier 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1 cota aferent Inspectoratului de Stat n Construcii, calculat potrivit prevederilor Legii nr. 0,00 0,00 0,00
10/1995 privind calitatea n construcii, republicat
5.2.2 cota aferent Inspectoratului de Stat n Construcii, calculat potrivit prevederilor Legii nr. 0,00 0,00 0,00
50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare
5.2.3 cota aferent Casei Sociale a Constructorilor - CSC, n aplicarea prevederilor Legii nr. 0,00 0,00 0,00
215/1997 privind Casa Social a Constructorilor
5.2.4 taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizaia de construire/desfiinare 0,00 0,00 0,00
5.3 Cheltuieli diverse i neprevzute 0,00 0,00 0,00
5.4 Cheltuieli pentru informare i publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 6 Cheltuielipentruprobeletehnologiceitestedepredarelabeneficiar
6.1 Pregtirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice i teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 7 Cheltuieli cu amortizarea
7.1 Cheltuieli cu amortizarea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 8 Cheltuieli cu leasing-ul
8.1 Cheltuieli cu leasing-ul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 102 din 202


TOTAL CAPITOL 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 9 Cheltuieli cu echipa de implementare
9.1 Cheltuieli privind plata drepturilor salariale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 10 Cheltuieli privind taxele
10.1 Cheltuieli privind taxele 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 11 Cheltuielibancareipentruobineregaranii
11.1 Cheltuielile bancare de deschidere i de administrare a conturilor astfel cum prevede pct. 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
din Capitolul I din Anexa la Ordinul 816/2016 cu modificrile i completrile ulterioare
11.2 Cheltuieli aferente garaniilor emise de o instituie bancar sau nebancar, astfel cum sunt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prevzute la art. 11 din Hotrrea Guvernului nr. 347/2016
TOTAL CAPITOL 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 12 CheltuielicuachiziionareasemnturiidigitalepentruMySMIS2014
12.1 Cheltuieli cu achiziionarea semnturii digitale pentru MySMIS2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 13 Contribuiannatur
13.1 Contribuia proprie aferent terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.2 Contribuia proprie pentru investiia de baz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


din care C+M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nr crt SURSEDEFINANARE Valoare (lei)


I Valoareatotalacereriidefinantare,dincare: 0,00
I.a. Valoarea totala neeligibil, inclusiv TVA aferenta 0,00
I.b. Valoarea totala eligibil 0,00
II Contribuiaproprie,dincare: 0,00
II.a. Contribuia solicitantului la cheltuieli eligibile 0,00
II.b. Contribuia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferenta 0,00
III ASISTENFINANCIARNERAMBURSABILSOLICITAT 0,00

Pagina 103 din 202


Anexa 10.2
Planul investiional

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


Anexa 10.2
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Planul investitional
Completai proiectia financiara privind costurile investitiei pe anii de implementare (an 1 i 2), in functie de perioada de implementare a proiectului.
Coloana "Total ani" verifica suma costurilor anuale cu costul total al investitiei, conform bugetului. Mesajul "Eroare!" se va afisa daca suma valorilor aferente anilor 1 i 2 nu este egala cu
valoarea din buget a respectivului cost (coloana "Buget cerere")

Implementare
Capitol Denumire Buget cerere Total ani
an 1 an 2
CAP. 1 Cheltuielipentruobinereaiamenajareaterenului
1.1 Obinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAP. 2 Cheltuielipentruasigurareautilitilornecesareobiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00
TOTALCAPITOL2 0,00 0,00 0,00
CAP. 3 Cheltuielipentruproiectareiasistentehnic
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 studii de specialitate necesare n funcie de specificul investiiei 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentaii-suport i cheltuieli pt. obtinere avize, acorduri, autorizatii 0,00 0,00 0,00
3.3 Expertizate tehnic a construciilor existente, a structurilor i/sau, dup caz, a proiectelor tehnice, 0,00 0,00 0,00
inclusiv ntocmirea de expertul tehnic a raportului de expertiz tehnic
3.4 Certificarea performanei energetice i auditului energetic al cldirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.1 tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 studiu de fezabilitate/documentaie de avizare a lucrrilor de intervenii i deviz general 0,00 0,00 0,00
3.5.4 documentaiile tehnice necesare n vederea obinerii avizelor/acordurilor/autorizaiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5 verificarea tehnic de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor de execuie 0,00 0,00 0,00
3.5.6 proiect tehnic i detalii de execuie 0,00 0,00 0,00
3.6 Organizarea procedurilor de achiziie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 managementul de proiect pentru obiectivul de investiii 0,00 0,00 0,00
3.7.2 auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,00
3.8.1 asisten tehnic din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
3.8.2 dirigenie de antier, asigurat de personal tehnic de specialitate, autorizat 0,00 0,00 0,00
3.9 Cheltuieli cu serviciile de consultan pentru ntocmirea dosarului cererii de finanare 0,00 0,00 0,00
TOTALCAPITOL3 0,00 0,00 0,00
CAP. 4 Cheltuielipentruinvestiiadebaz
4.1 Construcii i instalaii 0,00 0,00 0,00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice i funcionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale care necesit montaj 0,00 0,00 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale care nu necesit montaj i echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotri 0,00 0,00 0,00


4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 0,00 0,00 0,00

Pagina 104 din 202


CAP. 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de antier 0,00 0,00 0,00
5.1.1 Lucri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizrii de antier 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe 0,00 0,00 0,00
5.2.1 cota aferent Inspectoratului de Stat n Construcii, calculat potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 0,00 0,00 0,00
privind calitatea n construcii, republicat
5.2.2 cota aferent Inspectoratului de Stat n Construcii, calculat potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 0,00 0,00 0,00
privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare
5.2.3 cota aferent Casei Sociale a Constructorilor - CSC, n aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind 0,00 0,00 0,00
Casa Social a Constructorilor
5.2.4 taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizaia de construire/desfiinare 0,00 0,00 0,00
5.3 Cheltuieli diverse i neprevzute 0,00 0,00 0,00
5.4 Cheltuieli pentru informare i publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 0,00 0,00 0,00
CAP. 6 Cheltuielipentruprobeletehnologiceitestedepredarelabeneficiar
6.1 Pregtirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice i teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAP. 7 Cheltuieli cu amortizarea
7.1 Cheltuieli cu amortizarea 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 7 0,00 0,00 0,00
CAP. 8 Cheltuieli cu leasing-ul
8.1 Cheltuieli cu leasing-ul 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 8 0,00 0,00 0,00
CAP. 9 Cheltuieli cu echipa de implementare
9.1 Cheltuieli privind plata drepturilor salariale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 9 0,00 0,00 0,00
CAP. 10 Cheltuieli privind taxele
10.1 Cheltuieli privind taxele 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 10 0,00 0,00 0,00
CAP. 11 Cheltuielibancareipentruobineregaranii
11.1 Cheltuielile bancare de deschidere i de administrare a conturilor astfel cum prevede pct. 4 din Capitolul 0,00 0,00 0,00
I din Anexa la Ordinul 816/2016 cu modificrile i completrile ulterioare
11.2 Cheltuieli aferente garaniilor emise de o instituie bancar sau nebancar, astfel cum sunt prevzute la 0,00 0,00 0,00
art. 11 din Hotrrea Guvernului nr. 347/2016
TOTAL CAPITOL 11 0,00 0,00 0,00
CAP. 12 CheltuielicuachiziionareasemnturiidigitalepentruMySMIS2014
12.1 Cheltuieli cu achiziionarea semnturii digitale pentru MySMIS2014 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 12 0,00 0,00 0,00
CAP. 13 Contribuiannatur
13.1 Contribuia proprie aferent terenului 0,00 0,00 0,00
13.2 Contribuia proprie pentru investiia de baz 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 13 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00


TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE 0,00 0,00 0,00
TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE 0,00 0,00 0,00

Pagina 105 din 202


Anexa 10.3
Prognoza veniturilor

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


Anexa 10.3
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
Prognoza veniturilor -varianta cu proiect
Anul 1 de implementare Anul 2 de implementare Total Total Total Total Total An
Total Total
Nr. Pret in An 3 An 4 An 5 An 6 7
Categoria UM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV An 1 An 2
Crt. RON/UM (1 de funcionare) (2 de funcionare) (3 de funcionare) (4 de funcionare) (5 de funcionare)
Vanzari fizice previzionate

1
2

5
6

9
10

11
12
Vanzari valorice previzionate

1 RON
2 RON

3 RON
4 RON

5 RON
6 RON

7 RON
8 RON

9 RON
10 RON

11 RON
12 RON
Venituri productie proprie total RON
13 Alte venituri RON
Total productie vanduta RON

14 Venituri din vanzari marfuri RON

Venituri din subventii de


15 exploatare aferente cifrei de RON
afaceri nete

16 Venituri din alte activitati RON

Variatia stocurilor (+ pentru C; -


17 RON
pentru D)

Venituri din productia realizata


18 pentru scopuri proprii si RON
capitalizata

19 Alte venituri din exploatare RON

Total venituri din exploatare RON

Pagina 106 din 202


Anexa 10.4
Prognoza cheltuielilor

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


Anexa 10.4
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect

Total Total Total Total Total


Anul 1 de implementare Anul 2 de implementare
Total Total An 3 An 4 An 5 An 6 An 7
Nr. An 1 An 2 (1 de (2 de (3 de (4 de (5 de
Categoria UM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV funcionare) funcionare) funcionare) funcionare) funcionare)
Crt.
Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele
1 RON
consumabile
2 Alte cheltuieli materiale RON

3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) RON

4 Cheltuieli privind marfurile RON

5 Cheltuieli materiale total RON

6 Cheltuieli cu personalul angajat RON

7 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala RON

8 Cheltuieli cu personalul total RON

9 Cheltuieli cu amortizarile RON

10 Alte cheltuieli de exploatare RON

11 Cheltuieli pentru exploatare - total RON

Pagina 107 din 202


Anexa 10.5
Proiecia contului de profit i pierdere (CPP)

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


Anexa 10.5
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Proiectia contului de profit si pierdere activitate cu proiect

Anul 1 Anul 2
Anul 0 Total Total Total Total Total
Total Total
Nr. (anterior depunerii An 3 (1 de An 4 (2 An 5 (3 de An 6 (4 de An 7 (5 de
Categoria TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV An 1 (implementare) An 2 (implementare)
Crt. cererii de finantare) funcionare) de funcionare) funcionare) funcionare) funcionare)

Venituri din exploatare

1 Cifra de afaceri RON

2 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) RON

3 Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata RON

4 Alte venituri din exploatare RON

5 Venituri din exploatare total RON

Cheltuieli pentru exploatare

6 Cheltuieli materiale total RON

7 Cheltuieli cu personalul total RON

8 Cheltuieli cu amortizarile RON

9 Alte cheltuieli de exploatare RON

10 Cheltuieli pentru exploatare - total RON

11 Rezultatul din exploatare RON

Venituri financiare total

12 Venituri financiare total RON

Cheltuieli financiare, din care

13 Cheltuieli privind dobanzile RON

14 Alte cheltuieli financiare RON

15 Cheltuieli financiare - total RON

16 Rezultatul financiar RON

17 Rezultatul brut RON

18 Impozitul pe profit / cifra de afaceri RON

19 Rezultatul net al exercitiului financiar RON

Pagina 108 din 202


Anexa 10.6
Bilan sintetic previzionat

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


Anexa 10.6
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - RON

Anul 0 (anterior
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 (4 Anul 7 (
depunerii cererii de
(de implementare) (de implementare) (1 de funcionare) (2 de funcionare) (3 de funcionare) de funcionare) 5 de funcionare)
finantare)
1 Active imobilizate - brute
2 Valoarea amortizarii cumulate
I Active imobilizate - nete (1-2) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Stocuri
4 Creante
5 Casa si conturi la banci
II Total active circulante (3+4+5) 0 0 0 0 0 0 0 0
III Cheltuieli n avans
TOTAL ACTIV (I+II) 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Imprumuturi si datorii la institutii de credit
7 Datorii comerciale
8 Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale
V Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Imprumuturi si datorii la institutii de credit
10 Datorii comerciale
11 Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale
VI Venituri n avans
VII Provizioane
12 Capital social
13 Rezultatul exercitiului financiar
14 - repartizare profit la dividende
15 - repartizare profit la la rezerve
16 Rezerve
VIII Total capitaluri proprii 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIV 0 0 0 0 0 0 0 0

Verificare: 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagina 109 din 202


Anexa 10.7
Flux de numerar an 1 implementare;

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


Anexa 10.7
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
Flux de numerar - previziuni - RON Anul 1 al implementarii Total
OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Anul 1 al
implementarii
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)

A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)

A2. Vanzari de active, inclusiv TVA

A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.)

A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect


A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii
financiare
A4. Ajutor nerambursabil FEPAM (inclusiv avans)

B. Total iesiri de lichiditati prin investitii: (B1+B2+B3)

B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA

B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA

B3. Cresterea investitiilor in curs

C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)


C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:
(C.1.1.+ C.1.2.)
C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect
C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte
datorii financiare
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care:
(C.2.1.+C.2.2.)
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte
datorii financiare

D. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (A-B-C)

II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA

F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

G. Credite pe termen scurt

H. Total intrari de numerar (E+F+G)


Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz),
I.
din care:
I1. Materii prime si materiale

I2. Alte materiale

I3. Energia si apa

I4. Marfuri

I5. Aferente personalului angajat

I6. Asigurari si protectie sociala

I7. Prestatii externe

I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate

I9. Alte plati aferente exploatarii


Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de
J.
afaceri si ajustare TVA (H-I)
K. Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3)

K1. plati TVA

K2. rambursari TVA

K3. impozit pe profit/cifra de afaceri

L. Rambursari de credite pe termen scurt

M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt

N. Dividende

O. Total plati exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N)

P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O)

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)

Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)

R. Disponibil de numerar al lunii precedente

S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q)

Pagina 110 din 202


Anexa 10.8
Flux de numerar an 2 implementare;

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


Anexa 10.8
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
Flux de numerar - previziuni - RON Anul 2 al implementarii Total

OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Anul 2 al
implementarii
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)

A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)

A2. Vanzari de active, inclusiv TVA

A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.)

A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect


A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii
financiare
A4. Ajutor nerambursabil FEPAM (inclusiv avans)

B. Total iesiri de lichiditati prin investitii: (B1+B2+B3)

B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA

B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA

B3. Cresterea investitiilor in curs

C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)


C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:
(C.1.1.+ C.1.2.)
C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect
C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte
datorii financiare
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care:
(C.2.1.+C.2.2.)
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte
datorii financiare
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si
D.
finantare (A-B-C)
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA

F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

G. Credite pe termen scurt

H. Total intrari de numerar (E+F+G)


Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz),
I.
din care:
I1. Materii prime si materiale

I2. Alte materiale

I3. Energia si apa

I4. Marfuri

I5. Aferente personalului angajat

I6. Asigurari si protectie sociala

I7. Prestatii externe

I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate

I9. Alte plati aferente exploatarii


Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de
J.
afaceri si ajustare TVA (H-I)
K. Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3)

K1. plati TVA

K2. rambursari TVA

K3. impozit pe profit/cifra de afaceri

L. Rambursari de credite pe termen scurt

M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt

N. Dividende

O. Total plati exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N)

P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O)

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)

Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)

R. Disponibil de numerar al lunii precedente

S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q)

Pagina 111 din 202


Anexa 10.9
Flux de numerar pe o perioad de 5 ani de funcionare
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Anexa 10.9
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Flux de numerar - previziuni - RON


Anul 1 de Anul 2 de Anul 3 de Anul 4 de Anul 5 de
OPERATIUNEA/PERIOADA
funcionare funcionare funcionare funcionare funcionare
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)


A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare
A4. Ajutor nerambursabil FEPAM (inclusiv avans)
B. Total iesiri de lichiditati prin investitii: (B1+B2+B3)
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA
B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA
B3. Cresterea investitiilor in curs
C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.1.1.+
C.1.2.)
C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect
C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii
financiare
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care:
(C.2.1.+C.2.2.)
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii
financiare

D. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (A-B-C)

II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE


E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA
F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt
G. Credite pe termen scurt
H. Total intrari de numerar (E+F+G)
I. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care:

I1. Materii prime si materiale


I2. Alte materiale
I3. Energie si apa
I4. Marfuri
I5. Aferente personalului angajat
I6. Asigurari si protectie sociala
I7. Prestatii externe
I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate
I9. Alte plati aferente exploatarii
Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si
J.
ajustare TVA (H-I)
K. Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3)

K1. plati TVA

K2. rambursari TVA


K3. impozit pe profit/cifra de afaceri
L. Rambursari de credite pe termen scurt
M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
N. Dividende
O. Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N)

P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O)

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)


Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)

R. Disponibil de numerar al perioadei precedente

S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (Q+R)

Pagina 112 din 202


Anexa 10.10
Indicatori financiari

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


Anexa 10.10
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

INDICATORI FINANCIARI

Total an 1 de Total an 2 de Total an 3 de Total an 4 de Total an 5 de


UM funcionare funcionare funcionare funcionare funcionare
Anul
Nr.crt. Specificatie Valoare

1 Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA RON

Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta,


2 RON
conform obiectului de activitate al solicitantului.

3 Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activitatii curente RON

4 Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie sa fie minim 8% % Eroare Eroare Eroare Eroare Eroare

5 Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 15 ani ANI #DIV/0!

6 Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie sa fie minim 5% % Eroare Eroare Eroare Eroare Eroare

Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai mare sau egal
7 Numeric Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul !
cu 1.1

8 Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - maxim 80% % Eroare Eroare Eroare Eroare Eroare

9 Rata de actualizare 4%

10 Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva RON

11 Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv RON

Pagina 113 din 202


Anexa nr. 11

PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII PROIECIILOR FINANCIARE

PRECIZARILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXELOR FINANCIARE nr. 10 i 13

Atenie:
1. Prognozele vor fi ntocmite pornind de la situaiile financiare din anul anterior
depunerii proiectului!
2. Prognozele se refera la doua perioade distincte: a. Perioada de implementare a
proiectului; i b. Perioada de funcionare. Perioada de implementare ncepe cu luna n
care s-a semnat contractul de finanare (Luna 1).
3. Anexele vor fi ntocmite att de ctre societi comerciale, cat i de ctre PFA, II, IF i
ali solicitani care nu ntocmesc situaii financiare de sinteza. Principiul utilizat este
acela ca investiia productiva implementata genereaz rezultate economice care pot fi
cuantificate, chiar daca ele nu se raporteaz n formulare fiscale (respectiv bilan i cont
de profit i pierderi).

1 Bugetul cererii de finanare


Anexa se va completa att cu cheltuielile eligibile ct i cu cele neeligibile.
Pentru solicitanii care sunt nregistrai n scopuri de TVA, vor completa TVA-ul aferent
cheltuielilor eligibile pe coloana de TVA neeligibil.
Pentru solicitanii care nu sunt nregistrai n scopuri de TVA, vor completa TVA-ul aferent
cheltuielilor eligibile pe coloana de TVA eligibil.

2 Planul investiional
Se vor completa n anexa cheltuielile totale ale investiiei defalcat pe cei 2 ani de
implementare.
n cadrul anexei se vor mai completa sursele de finanare ale investiiei. n cazul unui credit
bancar pentru cofinanarea proiectului se vor meniona rambursrile anuale de principal si
dobnzi.

3 Prognoza veniturilor
Se va completa Anexa Prognoza veniturilor cu vnzrile cantitative i valorice previzionate
trimestrial n primii doi ani de activitate (anul 1 i 2 de implementare) dup care anual
pentru anii 1-5 de funcionare.
n cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile (pentru o mai buna nelegere de ctre
persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizrii previzionrii:
- gradul de utilizare a capacitii de producie i modul cum evolueaz acesta n timp
(daca e cazul); se va estima producia fizica obinut n urma realizrii investiiei
- detalierea produciei fizice conform capacitii de producie
- modul n care au fost previzionate celelalte venituri prognozate
Se vor detalia veniturile obinute din alte tipuri de activiti dect cea la care se refera
proiectul (n cazul n care solicitantul obine venituri i din alte activiti dect cea descrisa
prin proiect).

Pagina 114 din 202


4. Prognoza cheltuielilor
Se va completa Anexa Prognoza cheltuielilor cu valorile previzionate pe categorii de
cheltuieli trimestrial n primii doi ani de activitate (anul 1 i 2 de implementare) dup care
anual, pentru anii 1-5 de funcionare.
n cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile (pentru o mai buna nelegere de ctre
persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizrii previzionrii:
- urmrii corelarea informaiilor furnizate aici cu cele menionate n celelalte seciuni
ale planului de afaceri;
- corelarea dintre cheltuielile previzionate i capacitatea de producie;
- modul n care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuiala ;
- orice alte informaii care au stat la baza previzionrii sau influeneaz previzionarea
cheltuielilor i au influenta relevanta ;
Se vor detalia cheltuielile aferente altor tipuri de activiti dect cea la care se refera
proiectul. (n cazul n care solicitantul obine venituri i suporta cheltuieli din alte activiti
dect cea descrisa prin proiect).

5. Proiecia contului de profit i pierdere


n coloana An 0 se vor completa valorile existente n ultimul cont de profit i pierdere ncheiat
de societate anexat la cererea de finanare (n cazul n care solicitantul este nfiinat n anul
n curs aceasta coloana nu se completeaz).
Se vor completa n cadrul anexei rndurile aferente : 12 Venituri Financiare , 13 Cheltuieli
privind dobnzile (att pentru creditul ce urmeaz a fi contractat pentru co-finanarea
investiiei din proiect (daca este cazul), cat i pentru soldul creditelor/leasingurilor/altor
datorii financiare angajate), 14 Alte cheltuieli financiare , 18 Impozit pe profit/cifra de
afaceri , restul rndurilor fiind preluate automat din anexele 10.3 i 10.4 (13.3 i 13.4). Se
vor face meniuni privind valorile previzionate i se vor corela cu alte informaii (exemplu:
cheltuielile privind dobnzile).
Atenie: Solicitanii care nu ntocmesc situaii financiare de sinteza (ex. PFA, II, IF, etc.) nu
vor completa coloana 0.

6. Bilan sintetic previzionat


Se vor face precizri privind ipotezele luate n considerare n procesul de previzionare a
posturilor din bilan.
Se va completa Anexa 10.6 (13.6) cu valorile prognozate ale posturilor din bilan avnd n
vedere urmtoarele:
n coloana An 0 se vor completa cu valorile existente n ultimul bilan ncheiat de
societate anexat la cererea de finanare (n cazul n care solicitantul este nfiinat n
anul n curs aceasta coloana nu se completeaz);
valorile activelor imobilizate noi achiziionate se vor aduga la cele existente (daca
este cazul), din acestea se scad valorile activelor imobilizate vndute n perioada
respectiva;
valoarea amortizrii cumulate aferenta activelor imobilizate existente, la care se
adug amortizarea calculata pentru activele imobilizate noi achiziionate (se va
corela cu valoarea cheltuielilor cu amortizrile prevzute n contul de profit i
pierdere);
valoarea stocurilor (materii prime, materiale, produse finite,etc.) va fi corelata cu
specificul activitii desfurate (durata procesului de fabricaie, etc.) i alte
elemente considerate relevante.

Pagina 115 din 202


casa i conturi la bnci se preia valoarea rezultata n Fluxul de numerar aferent
aceleiai perioade din linia S (din Anexa 10.9 (13.9) Flux de numerar);
datorii ce trebuie pltite intr-o perioada de pana la un an se previzioneaz n funcie
de termenele de plata ale furnizorilor, de creditele pe termen scurt previzionate prin
fluxul de numerar, valoarea datoriilor fiscale i la asigurrile sociale aferente
activitii.
datorii ce trebuie pltite intr-o perioada mai mare de un an se previzioneaz n
funcie de soldul i graficul de rambursare a creditelor pe termen mediu i lung primite
(daca este cazul), de soldul i graficul de plata a datoriilor reealonate (daca este
cazul); se vor evidenia de asemenea datoriile ctre acionari/asociai, leasingurile,
datoriile ctre alte instituii financiare.
venituri n avans - se nscrie soldul existent precum i valoarea previzionat a
ajutorului financiar nerambursabil ce urmeaz a se primi prin Programul Operaional
de Pescuit i Afaceri Maritime sau alte programe operaionale cu precizarea acestora,
conform bugetului din cererea de finanare;
capitalurile proprii se nscriu sumele rezultate ca urmare a majorrilor de capital
social prevzute, rezultatul exerciiului (acesta se repartizeaz ca dividende i rezerve
la alegere, cota repartizata la rezerve urmnd s fac parte din rezerve n anul
urmtor), rezervele deja constituite i alocrile suplimentare din rezultatul
exerciiului financiar precedent;
provizioane se nscriu provizioanele existente sau previzioante;
se va urmri corelarea datelor introduse cu cele existente n contul de profit i
pierdere i fluxul de numerar;
Atenie: Solicitanii care nu ntocmesc situaii financiare de sinteza (ex. PFA, AF etc.) nu
vor completa coloana 0.

7. Flux de numerar
Se vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe
perioada implementrii (anexele 10.7 i 10.8 (13.7 i 13.8) vezi atenionarea de mai jos
desfurate lunar) i pentru o perioada de 5 ani de funcionare - anexa 10.9 iar pentru
proiectele generatoare de venit se completeaz pentru o perioada de 10 ani inclusiv
perioada de implementare (Anexa nr.13.9).
n cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile (pentru o mai buna nelegere de ctre
persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizrii previzionrii :
- valoarea cheltuielilor efectuate naintea semnrii contractului de finanare (de ex:
consultanta, asistenta tehnica etc.) va fi inclusa n prima luna a anului 1 de
implementare la capitolul Total ieiri de lichiditi prin investiii;
- se va urmri corelarea dintre fluxurile previzionate ca intrri i ieiri cu celelalte
seciuni;
- atenie la rndul Disponibil de numerar la sfritul perioadei acesta nu poate fi
negativ n nici una din lunile de implementare i nici n anii de previziune !
- orice alte informaii care au stat la baza previzionrii sau influeneaz previzionarea
elementelor fluxului de numerar i au influenta relevanta ;

8. Indicatori financiari
Pe baza datelor obinute din prognozele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva
sustenabilitatea i viabilitatea investiiei ce urmeaz a fi promovata. Toate prognozele vor fi
calculate pentru o perioada de 5 ani, dup finalizarea investiiei, n preturi constante anexa

Pagina 116 din 202


10.10 iar pentru proiectele generatoare de venit se completeaz pentru o perioad de 10 ani
inclusiv perioada de implementare (Anexa nr.13.10).

NOTA: ncadrarea unor indicatori n limitele stabilite se va evalua pentru anii 2 - 5 de la


momentul finalizrii implementrii proiectului, reprezentnd anii 2-5 de funcionare,
respectiv pentru anii 4-10 pentru proiectele generatoare de venit.

Modul de calcul i baremurile limit care trebuie respectate sunt urmtoarele:

1. Valoarea investiiei (VI) = valoarea totala a proiectului fr TVA, se preia din


bugetul proiectului.

2. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta,


conform obiectului de activitate al solicitantului. Se preiau valorile din Anexa
Prognoza Veniturilor rndul Total venituri din exploatare aferente
perioadelor respective (pe 5 ani, respectiv 10 ani pentru proiectele generatoare
de venit)

3. Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activitii


curente. Se preiau valorile din Anexa Prognoza Cheltuielilor rndul Cheltuieli
pentru exploatare - total aferente perioadelor respective (pe 5 ani, respectiv
10 ani pentru proiectele generatoare de venit).

4. Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie s fie minim 8% din Ve ncepnd cu
primul an de exploatare.
Rezultatul din activitatea curent (Re) se calculeaz: Re = Ve Ce
Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculeaz dup formula :
Re
rRe 100
Ve

5. Durata de recuperare a investiiei (Dr) trebuie s fie maxim 15 ani ;


Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investiiei (exprimat n ani).
Se calculeaz astfel :
VI
Dr 1 6
( Flux _ net _ actualizat Flux _ exp loatare _ actualizat ) / 15
5 15
Unde:
Se considera ca n anii 6-15 cash-flow-urile din exploatare sunt egale cu cash-flow-
ul din exploatare din anul 5.
6. Rata rentabilitii capitalului investit (rRc) - trebuie s fie minim 5% ncepnd cu primul
an de exploatare;
Se calculeaz astfel :
Flux _ exp loatare
rRc 100
VI
7. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie sa fie 1,1, ncepnd cu
primul an de exploatare;

Pagina 117 din 202


RAFN = Flux de numerar din exploatare / (dobnzi + pli leasing + rambursarea
datoriilor);
Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa 7
rndul P Flux de numerar din activitatea de exploatare care se mparte la rndul
C Total ieiri de lichiditi prin finanare .

8. Rata ndatorrii pe termen mediu i lung (rI) - trebuie s fie maximum 80% ncepnd
cu primul an de exploatare;
Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu i lung i total active.
TDi
rI 100
TAi
unde :
TDi= total datorii pe termen mediu i lung n anul i ;
TAi= total active n anul i ;
9. Rata de actualizare este de 4%, folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar
viitoare.

10. Valoarea actualizata neta(VAN) trebuie sa fie pozitiva;


Este calculata astfel:
5 15
FN i FN i exp lt
VAN VI
i 1 1 r i
i 6 (1 r ) i
FNi = flux de lichiditi net din anul i;
FNi explt = flux de lichiditi din exploatare din anul i
VI = valoarea investiiei ;

Disponibilul de numerar la sfritul perioadei (rndul S, din anexa 10.9/13.9 Flux de


numerar trebuie sa fie pozitiv n anii de previzionare evaluai)

9. Proiectii financiare investiie


Atenie: Anexa se va completa doar n cazul proiectelor generatoare de venit

In aceasta sectiune se completeaza exclusiv parametrii financiari aferenti activitatii


(activitatilor) ce fac obiectul proiectului de investitie.
Proiectiile se completeaza pentru un orizont de 10 ani, care include i perioada de
implementare a proiectului.

Tabel 1 - Proiecii financiare fr adoptarea proiectului de investiie:


Completai cu incasarile si platile e rezultate din activitatea corespunztoare proiectului de
investiii, n condiiile n care activitatea s-ar desfura fr investiie. Dac nu desfurai
deja aceast activitate (proiectul dezvolt o activitate nou) nu se completeaz acest tabel.

Tabel 2 - Proiecii financiare cu adoptarea proiectului de investiie


Completai cu ncasrile i plile rezultate din activitatea corespunztoare proiectului de
investiii, n condiiile n care activitatea s-ar desfura cu investiia realizat.
Perioada de implementare a investiiei poate fi de maximum 2 ani.

Pagina 118 din 202


Pe perioada de implementare a investiiei se poate presupune c veniturile i cheltuielile sunt
egale cu varianta FR PROIECT (daca proiectul nu genereaz venituri si cheltuieli
suplimentare in aceasta perioada).
Dupa perioada de implementare se vor introduce valorile previzionate in documentatia de
proiect.

Tabel 3 - Proiecii financiare marginale (incrementale)


= Proiecii financiare cu adoptarea proiectului de investiie - Proiecii financiare fr
adoptarea proiectului de investiie

Toate valorile completate in aceasta sectiune (pagina de lucru 13.11) vor fi fundamentate in
cadrul documentatiei de proiect (Memoriu Justificativ/Studiu de Fezabilitate).
Vor fi prezentate ipotezele care stau la baza identificarii activitatii ce face obiectul
proiectului, a fluxurilor de incasari si plati aferente acestor activitati atat in varianta cu
proiect cat si in varianta fara proiect. Ipotezele, modul de calcul al parametrilor financiari
completati in aceasta sectiune trebuie sa fie clar prezentate, realiste, fundamentate
raportat la valori de piata.
Atentie
Pentru deteminarea fluxului de lichiditati NU se va lua in considerare contributia in
natura. Astfel, aceasta nu se va lua in considerare in activitatea de finantare, pe partea
de incasari, la rubrica "Incasari din activitarea de finantare - aport la capitalul societatii"
si nici pe partea de iesiri de numerar , la activitatea de investitii la rubrica "Achizitii de
active fixe corporale" sau " Cresterea investitiilor in curs".
Ipotezele prezentate in aceasta sectiune trebuie sa fie corelate cu ipotezele folosite in
previziunea intregii activitati a intreprinderii (anexele 13.3 13.10).

Cei 10 ani de previziune includ perioada de implementare a proiectului.

10. Rentabilitatea investiiei


Atenie: Anexa se va completa doar n cazul proiectelor generatoare de venit

n aceast anex sunt nregistrate centralizat ncasrile i plile aferente activitilor de


exploatare i de investiii generate exclusiv de proiectul de investiie.
n cadrul acestei anexe se va meniona si valoarea rezidual a investiiei. Modalitatea de
calcul este menionat n cadrul anexei.

11. Venituri nete


Atenie: Anexa se va completa doar n cazul proiectelor generatoare de venit

Datele sunt preluate automat din sectiunile precedente. Se completeaza doar valoarea
maxima a procentului de finantare aferent tipului de proiect ce face obiectul analizei.
Suma rezultat n cmpul "Finanarea nerambursabil (determinat prin aplicarea metodei
Necesarului de finanare)" va reprezenta valoarea nerambursabil ce se va solicita prin
cererea de finanare, precum i procentul aferent.

Pagina 119 din 202


Anexa nr. 12

Model contract de finanare cadru

CONTRACT DE FINANARE
PROGRAMUL OPERAIONAL PENTRU PESCUIT I AFACERI MARITIME
2014-2020
Nr: ________/_______

______NUME BENEFICIAR______
______TITLUL PROIECTULUI______
______COD SMIS 2014_________
______RO.....____________

Pagina 120 din 202


CONTRACT DE FINANARE

1. Prile

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale prin Direcia General Pescuit Autoritatea de


Management pentru POPAM, n calitate de Autoritate de Management, cu sediul n
Bucureti, bulevardul Carol I, nr. 2 - 4, sectorul 3, Romnia, cod potal ....................,
telefon: ......................... fax: ..., pot electronic: ...................... cod
fiscal ., reprezentat prin (persoana fizic, nume, prenume, funcia deinut)
.., pe de o parte, denumit n cele ce urmeaz AM

[Persoana juridic] ............................., cod de identificare fiscal


.................., nregistrat la . sub nr. ....../.../......., cu sediul n
localitatea ..............................................., str.
......................................................... nr. ........., sector/judeul
......., Romnia, telefon ..........., fax ....., pot electronic
...................................................., reprezentat legal prin
(funcia deinut.....), identificat
prin., n calitate de Beneficiar al finanrii,

au convenit ncheierea prezentului Contract de Finanare, n urmtoarele condiii:

2. Precizri prealabile
(1) n prezentul Contract de Finanare, cu excepia situaiilor cnd contextul cere altfel sau
a unei prevederi contrare:
(a) cuvintele care indic singularul includ i pluralul, iar cuvintele care indic pluralul
includ i singularul;
(b) cuvintele care indic un gen includ toate genurile;
(c) termenul zi reprezint zi calendaristic, dac nu se specific altfel;
(2) Trimiterile la actele normative includ i modificrile i completrile ulterioare ale
acestora, precum i orice alte acte normative subsecvente.
(3) n cazul n care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanare este sau
devine nul, invalid sau neexecutabil conform legii, legalitatea, valabilitatea si

Pagina 121 din 202


posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanare vor
rmne neafectate, iar Prile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte
i/sau modificri care ar conduce la acelai rezultat legal i/sau economic care s-a avut
n vedere la data ncheierii Contractului de Finanare.
(4) n nelesul prezentului Contract de Finanare, atunci cnd exist i parteneri, drepturile
i obligaiile beneficiarilor revin i partenerilor;
(5) Finanarea nerambursabil acordat Beneficiarului este stabilit n termenii i condiiile
prezentului Contract.

CONDITII GENERALE
Articolul 1 - Obiectul Contractului de Finanare
(1) Obiectul acestui Contract de Finanare l reprezint acordarea finanrii nerambursabile
de ctre AM.., pentru implementarea
Proiectului nr..... <cod SMIS2014+> . intitulat:
.., denumit n continuare
Proiect, pe durata stabilit i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul
Contract de Finanare inclusiv Anexele care fac parte integrant din acesta.
(2) Beneficiarul se angajeaz s implementeze Proiectul, n conformitate cu prevederile
cuprinse n prezentul contract, legislaia european i naional aplicabile acestuia.
(3) AM se angajeaz s plteasc finanarea nerambursabil, la termenele i n condiiile
prevzute n prezentul contract i n conformitate cu legislaia european i naional
aplicabile acestuia.

Articolul 2 Durata Contractului i perioada de implementare a proiectului


(1) Contractul de Finanare intr n vigoare i produce efecte de la data semnrii lui de ctre
ultima parte.
(2) Perioada de implementare a Proiectului este de [durata] luni, respectiv ntre data [z/l/a]
i data [z/l/a], aceasta cuprinznd, dac este cazul, i perioada de desfaurare a
activitilor proiectului nainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor
de eligibilitate a cheltuielilor.
(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungit prin acordul prilor, n
conformitate cu prevederile art. 10 - Modificri i completri i/sau a Conditiilor
specifice.
(4) Contractul de Finanare i nceteaz valabilitatea la data nchiderii Programului
Operaional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine
ultima.
(5) n cazul proiectelor care includ investiii productive sau de infrastructur i care nu sunt
co-finanate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minim 3 ani pentru
beneficiarii ncadrai n categoria IMM, respectiv minim 5 ani pentru beneficiarii care fac
parte din categoria ntreprinderilor mari i beneficiarilor publici, de la efectuarea plii
finale n cadrul prezentului contract sau durata prevzut n reglementrile privind
ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.
(6) n cazul unei operaiuni constnd n investiii n infrastructur sau producie, contribuia
din partea fondurilor ESI se ramburseaz dac, n termen de 10 ani de la efectuarea plii
finale ctre beneficiar, activitatea de producie n cauz este delocalizat n afara
Uniunii, cu excepia situaiei n care beneficiarul este un IMM.

Articolul 3 Valoarea Contractului de Finanare

Pagina 122 din 202


(1) Valoarea total a Contractului de Finanare este de ......................lei
(valoarea n litere), dup cum urmeaz:
Dup caz :
(pentru proiecte negeneratoare de venituri)
Valoarea Valoarea Valoarea eligibil Valoarea Valoarea Valoarea
total total nerambursabil din eligibil cofinanrii neeligibil
eligibil FEPAM nerambursabil eligibile a inclusiv TVA
din bugetul Beneficiarului
naional
(lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei)
1= 2= 3 4 5 6 7 8 9
2+9 3 + 5+7

(pentru proiecte generatoare de venituri)


Valoare Valoare Valoarea Valoarea Valoarea eligibil Valoarea Valoarea Valoare
a total a total veniturilor necesar de nerambursabil eligibil cofinanari a
eligibil nete finanare din FEPAM nerambursab i eligibile a neeligibi
generate il din Beneficiar l
bugetul ului inclusiv
naional TVA
(lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei)
1= 2= 3 4 5= 2- 6 7= 8 9= 10 11= 12 13
2+9 3 + 3 8*5 5*10 5*12
5+11

(2) AM acord o finanare nerambursabil n sum maxim de . LEI (valoarea


n litere)1, echivalent cu .........[valoarea] % din valoarea total eligibil aprobat.
(3) n cazul n care valoarea total a Proiectului crete fa de valoarea convenit prin
prezentul Contract de Finanare, diferena astfel rezultat va fi suportat n ntregime
de Beneficiar2.
(4) Finanarea va fi acordat, n baza cererilor de prefinanare/rambursare/plat, elaborate
n conformitate cu anexele corespunztoare - Graficul de depunere a cererilor de
prefinanare/plat/rambursare a cheltuielilor la contract.
(5) n cazul n care, valoarea total autorizat este mai mic dect valoarea prevazut n
coloana 2/53, dup caz, din tabelul de mai sus, finanarea nerambursabil prevzut la
alineatul (2) se va reduce corespunztor.

Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor


(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dac sunt n conformitate cu :
(a) Legislaia naional i european aplicabil;
(b) Ghidul Solicitantului;

1
Reprezentnd suma coloanelor 3 i 5 din tabelul aferent proiectelor negeneratoare de venituri, sau suma
coloanelor 7 i 9 tabelul aferent proiectelor generatoare de venituri
2
Prevederile art. 3, alin. (2) nu se aplic proiectelor finanate din asisten tehnic
3
Se va alege una dintre opiuni

Pagina 123 din 202


(c) Seciunea Condiii de rambursare i plat a cheltuielilor din Anexa 1 Condiii
Specifice
(2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiia ca acestea s fie
cuprinse n Cererea de Finantare.

Articolul 5 - Acordarea i recuperarea prefinanrii


Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanare, n condiiile legislaiei n vigoare,
conform Seciunii Acordarea i recuperarea prefinanrii din Anexa 1 Condiii
Specifice, dup caz.

Articolul 6 Rambursarea / plata cheltuielilor


(1) Rambursarea sau plata se va realiza de ctre AM n conformitate cu Seciunea Condiii
de rambursare i plata cheltuielilor din Anexa 1 Condiii Specifice, pe baza cererilor
Beneficiarului naintate la AM.
(2) n termen de maximum 20 de zile lucrtoare de la data depunerii de ctre Beneficiar a
cererilor de rambursare/plat nsoite de documentele justificative prevzute n
Seciunea d Condiii specifice Programului Operational din Anexa 1 Condiii
Specifice, AM va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse n Cererea de Rambursare/Plat.
n cazul n care sunt necesare clarificri, termenul de plat se ntrerupe pe perioada
clarificrilor, fr ca durata cumulat de ntrerupere a acestora s poat depi 10 zile
lucrtoare.
(3) Dup autorizarea cheltuielilor, AM va efectua plata n termen de 3 zile lucrtoare de la
momentul n care AM dispune de resurse n conturile sale, i va informa Beneficiarul cu
privire la plata aferent cheltuielilor autorizate din Cererea de Rambursare/Plat.
(4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plat, n conformitate
cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului 40/2015 privind reglementarea unor
msuri pentru stimularea absorbiei din fonduri externe nerambursabile i HG 93/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiar a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2014-2020, sau dup caz, OUG 49/2015 privind
gestionarea financiar a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole
comune, politicii comune de pescuit i politicii maritime integrate la nivelul Uniunii
Europene, precum i a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de
programare 2014 - 2020 i pentru modificarea i completarea unor acte normative din
domeniul garantrii.
(5) AM va efectua transferul fondurilor n limita disponibilitilor, iar n cazul insuficienei
fondurilor, procesul de plat se va suspenda pn cnd conturile AM sunt alimentate cu
sumele aferente fondurilor necesare. n cazul suspendrii procesului de plat,
Beneficiarul poate s solicite suspendarea sau prelungirea implementrii proiectului,
pentru aceeai perioad, fr a se depi perioada de finalizare a programului aferent.

Articolul 7 Drepturile i obligaiile Beneficiarului


(1) Beneficiarul are obligaia i responsabilitatea s asigure managementul i implementarea
Proiectului n concordan cu prevederile acestui contract, ale legislaiei europene i
naionale aplicabile.
(2) Beneficiarul are obligaia de a ncepe executarea contractului n cel mult 6 luni de la
intrarea n vigoare a acestuia i de a realiza toate activitile prevzute n Anexa 2 -
Cererea de Finanare, fr a depi perioada de implementare.
(3) Beneficiarul poate solicita n scris punctul de vedere al AM, cu privire la aspectele
survenite de natur s afecteze buna implementare a proiectului.

Pagina 124 din 202


(4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect n sistemul Trezoreriei
Statului, n cazul n care, fac parte din categoria instituiilor publice, indiferent de
sistemul de finanare i de subordonare. Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot
opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect n sistemul Trezoreriei
Statului sau la o banc comercial n conformitate cu legislaia aplicabil.
(5) Beneficiarul i/sau partenerii au obligaia de a pune la dispoziia AM, sau oricrui alt
organism abilitat de lege documentele i/sau informaiile necesare pentru verificarea
modului de utilizare a finanrii nerambursabile, la cerere i n termen de maximum 5
zile lucrtoare i s asigure condiiile pentru efectuarea verificrilor la faa locului.
(6) n vederea efecturii verificrilor prevzute la alin. (5), Beneficiarul i membrii
Parteneriatului se angajeaz s acorde dreptul de acces la locurile i spaiile unde se
implementeaz Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legtur
direct cu proiectul, i s pun la dispoziie documentele solicitate privind gestiunea
tehnic i financiar a Proiectului att pe suport hrtie, ct i n format electronic.
Documentele trebuie sa fie uor accesibile i arhivate astfel nct, s permit
verificarea lor. Beneficiarul este obligat s informeze organismele i autoritile
menionate la alin.(5) cu privire la locul arhivrii documentelor, n termen de 3 zile
de la transmiterea solicitrii de ctre AM organism abilitat i de a asigura accesul
nengrdit al acestora la documentaie n locul respectiv.
(7) Beneficiarul se va asigura c n contractele/acordurile ncheiate cu tere pri se
prevede obligaia acestora de a asigura disponibilitatea informaiilor i documentelor
referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfurate de AM sau de alte
structuri cu competene n controlul i recuperarea debitelor aferente fondurilor
comunitare i/sau fondurilor publice naionale aferente acestora, dup caz.
(8) Beneficiarul are obligaia ndosarierii i pstrrii tuturor documentelor proiectului n
original precum i copii ale documentelor partenerilor, dac este cazul, inclusiv
documentele contabile, privind activitile i cheltuielile eligibile n vederea
asigurrii unei piste de audit adecvate, n conformitate cu legislaia comunitar i
naional. Toate documentele vor fi pstrate pn la nchiderea oficial a Programului
sau pn la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
(9) n cazul nerespectrii prevederilor alin. (5) i (8), Beneficiarul este obligat s restituie
suma aferent documentelor lips, rambursat n cadrul Proiectului, reprezentnd
asistena financiar nerambursabil, iar in cazul nerespectrii prevederilor alin.(6)
Beneficiarul este obligat s restituie ntreaga sum rambursat aferent proiectului,
inclusiv dobnzile/penalizrile aferente.
(10) Beneficiarul este obligat s adauge toate documentele i s completeze datele pentru
care este rspunztor, actualizandu-le corespunztor ori de cte ori este cazul, n MySMIS
2014.
(11) Beneficiarul este obligat s plteasc sumele necesare asigurrii cofinanrii eligibile i
a finanrii cheltuielilor neeligibile n vederea implementrii Proiectului, ce i revin
conform articolului 3.
(12) Beneficiarul trebuie s in o eviden contabil analitic a proiectului, utiliznd conturi
analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaiunilor referitoare la implementarea
Proiectului, n conformitate cu dispoziiile legale.
(13) n situaia n care implementarea Proiectului presupune achiziionarea de bunuri, servicii
ori lucrri, Beneficiarul are obligaia de a respecta prevederile legislaiei naionale n
vigoare n domeniul achiziiilor publice sau ale dispoziiilor legale privind achiziiile
efectuate de beneficiarii privai, n cazul n care Beneficiarul nu reprezint autoritate
contractant, n sensul legislaiei naionale privind atribuirea contractelor de achiziii
publice.

Pagina 125 din 202


(14) Beneficiarul are obligaia ntocmirii Rapoartelor de Progres i a Cererilor de Rambursare
i, dup caz, a Cererilor de Plat i de a pune la dispoziia AM documentele justificative
ce nsoesc Cererea de Rambursare/Plat, spre a fi verificate de ctre AM n vederea
efecturii rambursrii/platii.
(15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanrii cheltuielilor necesare implementrii
proiectului, precum si pentru asigurarea durabilitii, poate constitui garanii, n
favoarea unei instituii de credit, sub forma instituirii unei ipoteci asupra activelor fixe
care fac obiectul Contractului de Finanare, n condiiile legii. Beneficiarul este obligat
s transmit AM, o copie a Contractului de Credit i Ipotec n termen de maximum 10
zile lucrtoare de la semnarea acestuia; n cazul imobilelor, aceasta va fi nsoit de
raportul de evaluare a imobilului finanat n cadrul prezentului Contract de Finanare,
realizat de ctre un evaluator bancar sau independent.
(16) Beneficiarul este obligat s respecte prevederile cuprinse n Anexa 2 - Cererea de
Finanare, referitoare la asigurarea conformitii cu politicile Uniunii Europene i
naionale, privind achiziiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de anse, dezvoltarea
durabil, informarea i publicitatea.
(17) Beneficiarul este obligat s includ n bugetul propriu sumele necesare finanrii
Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanrii i a finanrii cheltuielilor neeligibile n
vederea implementrii Proiectului.
(18) Beneficiarul i asum obligaia de a furniza AM, Comisiei Europene i/sau agenilor lor
autorizai orice document sau informaie solicitat, n termenul indicat, n vederea
realizrii evalurii Programului Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime 2014-2020
i/sau a Proiectului implementat.
(19) Beneficiarul are obligaia s asigure resursele necesare desfurrii activitilor
proiectului, conform Cererii de Finanare, n termenele stabilite prin prezentul Contract
de Finanare.
(20) Beneficiarul este obligat s realizeze msurile de informare i publicitate n conformitate
cu obligaiile asumate prin Anexa 2 Cererea de Finanare, cu respectarea prevederilor
din Anexa 3 Msuri de informare i publicitate.
(21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligaia de a restitui AM,
orice sum ce constituie plat nedatorat/sume necuvenite pltite n cadrul
prezentului contract de finanare, n termen de 5 zile lucrtoare de la data
primirii notificrii.
(22) Beneficiarul este obligat s informeze AM despre orice situaie care poate determina
ncetarea sau ntrzierea executrii Contractului de Finanare, n termen de maximum 5
zile lucrtoare de la data lurii la cunotin despre o astfel de situaie, urmnd ca AM
s decid cu privire la msurile corespunztoare, conform Anexei 1-Condiii Specifice.
(23) Beneficiarul are obligaia de a informa AM n termen de maximum 3 zile lucrtoare cu
privire la urmtoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobrii AM:
(a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
(b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
(c) nlocuirea reprezentantului legal;
(24) Beneficiarul i asum integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa
sa, pe durata contractului. AM va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile
cauzate terilor de ctre Beneficiar, ca urmare a executrii prezentului Contract de
Finanare, cu excepia celor care pot fi direct imputabile acestora.
(25) n cazul n care, se realizeaz verificri la fata locului, Beneficiarul este obligat s
participe i s invite persoanele care sunt implicate n implementarea proiectului i care
pot furniza informaiile i documentele necesare verificrilor, conform solicitrilor AM.

Pagina 126 din 202


(26) Beneficiarul i exprim acordul cu privire la prelucrarea, stocarea i arhivarea datelor
obinute pe parcursul desfurrii Contractului de Finanare, n vederea utilizrii, pe
toat durata, precum i dup ncetarea acestuia, n scopul verificrii modului de
implementare i/sau a respectrii clauzelor contractuale, a legislaiei naionale i
comunitare.
(27) n cazul unei defeciuni a sistemului MySMIS 2014 sau a forei majore, Beneficiarul poate
prezenta informaiile solicitate n format scriptic. De ndat ce imposibilitatea folosirii
sistemului sau fora major nceteaz, Beneficiarul va aduga documentele respective n
MySMIS 2014.
(28) n cazul n care proiectul include investiii n infrastructur sau producie, Beneficiarul
are obligaia de a nu delocaliza activitatea de producie n afara Uniunii Europene, n
termen de 10 ani de la efectuarea plii finale.

Articolul 8 Drepturile i obligaiile AM


(1) AM are obligaia de a informa Beneficiarul, n timp util, cu privire la orice decizie luat
care poate afecta implementarea Proiectului.
(2) AM are obligaia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile i
recomandrile care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de ctre Comisia
European i orice alt autoritate competent.
(3) AM are obligaia de a rspunde n scris conform competenelor stabilite, n termen de 15
zile lucrtoare, oricrei solicitri a Beneficiarului privind informaiile sau clarificrile pe
care acesta le consider necesare pentru implementarea Proiectului.
(4) AM are obligaia de a procesa cererile de prefinanare, cererile de rambursare i cererile
de plat n conformitate cu Seciunile aferente din Anexa 1 Condiii Specifice.
(5) AM are obligaia de a efectua transferul prefinanrii, n condiiile prevzute n prezentul
Contract de Finanare, n termen de maximum 15 zile de la data nregistrrii Cererii de
Prefinanare la AM, Beneficiarilor care au acest drept conform legii.
(6) AM are obligaia de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea
prevederilor articolului 6 din prezentul contract.
(7) AM are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic i financiar implementarea
proiectului n vederea asigurrii ndeplinirii obiectivelor proiectului i prevenirii
neregulilor.
(8) AM are dreptul de a verifica legalitatea i realitatea tuturor activitilor aferente
implementrii proiectului care face obiectul prezentului Contract de Finanare.
(9) n situaia n care, n urma constatrii unor indicii de fraud sau tentativ la fraud,
organul de urmrire penal transmite cazul spre soluionare instanelor de judecat devin
incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011.
(10) AM are obligaia de a efectua verificarea la faa locului a activitilor aferente
implementrii Proiectului, n conformitate cu prevederile Contractului, asigurnd cel
puin o vizit de verificare pe durata de implementare a Proiectului.
(11) AM va informa despre data nchiderii oficiale/pariale a Programului prin intermediul
mijloacelor publice de informare.

Articolul 9 - Contractarea i cesiunea


(1) n cazul externalizrii/contractrii unor activiti din cadrul Proiectului,
responsabilitatea pentru implementarea acelor activiti revine Beneficiarului, n
conformitate cu dispoziiile legale.
(2) Prezentul Contract, precum i toate drepturile i obligaiile decurgnd din implementarea
acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau pariale, novaiei, subrogaiei sau a
oricrui alt mecanism de transmisiune i/sau transformare a obligaiilor i drepturilor.

Pagina 127 din 202


Articolul 10 Modificri i completri
(1) Prile au dreptul, pe durata ndeplinirii prezentului Contract de Finanare, de a conveni
modificarea clauzelor i/sau Anexelor acestuia, prin act adiional, ncheiat n aceleai
condiii ca i Contractul de Finanare, cu excepiile menionate la alin. (7) al prezentului
articol .
(2) n cazul n care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului,
acesta are obligaia de a o transmite AM cu cel puin 20 de zile lucrtoare nainte de
termenul la care este intenionat a intra n vigoare, cu excepia circumstanelor
acceptate de AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odat cu solicitarea de
modificare, toate documentele justificative necesare.
(3) AM rspunde solicitrii de modificare a Contractului prin act adiional, n termen de 20
de zile lucrtoare de la nregistrarea solicitrii.
(4) n cazul propunerilor de acte adiionale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor
ce urmeaz a fi atins prin proiect, valoarea total eligibil a Proiectului va fi redus
proporional, cu excepia cazurilor temeinic justificate.
(5) Actul adiional intr n vigoare la data semnrii de ctre ultima parte, cu excepia
cazurilor n care prin actul adiional se confirm modificri intervenite n legislaia
naional i/sau european relevant, cu impact asupra executrii prezentului Contract,
situaii n care modificarea respectiv intr n vigoare de la data menionat n actul
normativ corespunztor.
(6) Actul adiional nu poate avea caracter retroactiv i nu poate avea scopul sau efectul de
a produce schimbri n Contract, care ar putea aduce atingere condiiilor iniiale de
acordare a finanrii sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al
solicitanilor, n cadrul cererilor de propuneri de tip competitiv.
(7) Prin excepie de la prevederile alin. (1), Contractul de Finanare poate fi modificat prin
notificarea adresat AM n urmtoarele situaii:
(a) modificri intervenite n bugetul estimat al proiectului, n limita a 10% ntre capitole
bugetare, stabilit de AM, cu condiia ncadrrii n limitele maxime prevzute n
Ghidul Solicitantului, dup caz, prin respectarea tratamentului egal, la nivelul
Programului Operaional avnd n vedere c acele capitole bugetare implicate n
modificare trebuie s respecte limitele mai sus menionate, cu justificarea motivelor
care au condus la aceasta;
(b) modificri intervenite n bugetul estimat al proiectului, n cadrul aceluiai capitol
bugetar, ntre tipurile de cheltuieli;
(c) nlocuirea sau introducerea de membri noi n echipa de implementare a Proiectului
acolo unde este cazul;
(d) modificarea graficului de activiti fr s depeasc perioada de implementare a
Proiectului;
(e) modificarea Graficului de Rambursare a cheltuielilor eligibile;
(f) alte situaii prevzute n Anexa 1- Condiii Specifice din prezentul Contract.
(8) Notificarea va intra n vigoare i va produce efecte juridice din a 11-a zi de la data
nregistrrii la AM, dac nu se solicit clarificri Beneficiarului, sau dac propunerea de
modificare a Contractului nu este respins de AM.
(9) Contractul poate fi suspendat de ctre pri, prin comunicarea unei notificri n termen
de 5 zile de la intervenirea situaiei, dup cum urmeaz:
(a) De ctre AM, la solicitarea Beneficiarului, n cazul insuficienei fondurilor ,
(b) De ctre AM, n cazul incidenei articolului 8 din O.U.G. 66/2011,
(c) De ctre AM/Beneficiar n caz de for major.

Pagina 128 din 202


Articolul 11 Conflictul de interese
(1) Prile se oblig s ia toate msurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea
conflictului de interese, conform capitolului 2, seciunea 2 din O.U.G. nr. 66/2011.
(2) Prile din categoria subiecilor de drept public au obligaia de a urmri respectarea
prevederilor Legii nr. 161/2003, n materia conflictului de interese;
(3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractant au obligaia de a respecta
aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese prevzute de legislaia n
materia achiziiilor publice.

Articolul 12 Nereguli
(1) Prile se oblig s ia toate msurile pentru prevenirea, constatarea i sancionarea
neregulilor n conformitate cu O.U.G. 66/2011.
(2) Dac n procesul de verificare a cererilor de rambursare/plat AM identific abateri de
la aplicarea prevederilor legislaiei naionale i comunitare (n domeniul achiziiilor
publice aferente contractelor de lucrri/servicii/furnizare), nainte de efectuarea plii,
AM aplic reduceri procentuale din sumele solicitate la plat de ctre Beneficiar, n
condiiile legii care reglementeaz sancionarea neregulilor aprute n obinerea i
utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora.
(3) Pentru recuperarea sumelor virate n baza cererilor de plata i nejustificate prin cereri
de rambursare/cheltuieli neeligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor
fi notificai de catre AM cu privire la obligaia restituirii acestora n termen de 5 (cinci)
zile de la primirea notificrii. n situaia nerestituirii respectivelor sume n termenul
anterior menionat, recuperarea sumelor se realizeaz n conformitate cu prevederile
O.U.G. 66/2011.

Articolul 13 Monitorizarea
Monitorizarea Contractului de Finanare este realizat de ctre AM n conformitate cu
prevederile Anexei 4 - Monitorizarea i raportarea.

Articolul 14 Fora major


(1) Prin for major se nelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil i
inevitabil intervenit dup data semnrii Contractului, care mpiedic executarea n tot
sau n parte a Contractului i care exonereaz de rspundere partea care o invoc.
(2) Pot constitui cauze de for major evenimente cum ar fi: calamitile naturale
(cutremure, inundaii, alunecri de teren), rzboi, revoluie, embargo.
(3) Partea care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri cazul de for
major, n termen de 5 zile de la data apariiei i de a dovedi existena situaiei de for
major n baza unui document eliberat sau emis de ctre autoritatea competent, n
termen de cel mult 15 zile de la data comunicrii acestuia. De asemenea, are obligaia
de a comunica data ncetrii situaiei de for major, n termen de 5 zile.
(4) Prile au obligaia de a lua orice msuri care le stau la dispoziie n vederea limitrii
consecinelor aciunii de for major.
(5) Dac partea care invoc fora major nu procedeaz la notificarea nceperii i ncetrii
cazului de for major, n condiiile i termenele prevzute, va suporta toate daunele
provocate celeilalte pri prin lipsa de notificare.
(6) Executarea Contractului va fi suspendat de la data apariiei cazului de for major pe
perioada de aciune a acesteia, fr a prejudicia drepturile ce se cuvin prilor.
(7) n cazul n care fora major i/sau efectele acesteia oblig la suspendarea executrii
prezentului Contract pe o perioad mai mare de 3 luni, prile se vor ntlni ntr-un

Pagina 129 din 202


termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra
modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului de Finanare.

Articolul 15 ncetarea Contractului de Finanare i recuperarea sumelor pltite


(1) Oricare dintre pri poate decide rezilierea prezentului Contract, fr ndeplinirea altor
formaliti, n cazul nendeplinirii culpabile de ctre cealalt parte a obligaiilor
prezentului contract.
(2) AM poate decide rezilierea prezentului Contract fr ndeplinirea altor formaliti, cu
recuperarea integral a sumelor pltite, n urmtoarele cazuri:
(a) n situaia n care Beneficiarul nu a nceput executarea Contractului ntr-un termen
de 6 luni de la data intrrii n vigoare a Contractului de Finanare n cazul n care AM
i-a respectat obligaiile legale/contractuale;
(b) n situaia n care, ulterior ncheierii prezentului Contract, se constat c
Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au ndeplinit condiiile de eligibilitate la data
depunerii cererii de finanare;
(c) Dac Beneficiarul ncalc prevederile art. 9 alin. (2);
(d) Dac se constat faptul c Proiectul face obiectul unei alte finanri din fonduri
publice naionale sau comunitare sau faptul c a mai beneficiat de finanare din alte
programe naionale sau comunitare, pentru aceleai activiti n ultimii 3/5 ani, dup
caz;
(3) Prezentul Contract poate nceta prin acordul prilor cu recuperarea proporional a
finanrii acordate, dac este cazul.
(4) n situaia nclcrii prevederilor art. 7 alin. (28), contribuia din partea fondurilor ESI
se recupereaz.

Articolul 16 Soluionarea litigiilor


(1) Prile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil orice
nenelegere sau disput care poate aprea ntre ele n cadrul sau n legtur cu
ndeplinirea Contractului de Finanare.
(2) n cazul n care nu se soluioneaz amiabil divergenele contractuale, litigiul va fi
soluionat de ctre instanele romneti competente.

Articolul 17- Transparen


(1) Contractul de finanare, inclusiv anexele sale, precum i informaiile i documentele
viznd executarea acestora constituie informaii de interes public n condiiile
prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaiile de interes public,
cu modificrile i completrile ulterioare, cu respectarea excepiilor prevzute de aceasta
i a celor stabilite prin prezentul contract.
(2) Urmtoarele elemente, aa cum rezult acestea din Contractul de finanare i anexele
acestuia, inclusiv, dac e cazul, din actele adiionale prin care se aduc modificri
contractului sau anexele sale, nu pot avea caracter confidenial:
(a) denumirea proiectului, denumirea complet a Beneficiarului i, dac
acetia exist, a partenerilor, data de ncepere i cea de finalizare ale
proiectului, date de contact minimum o adres de e-mail i numrul de
telefon funcionale pentru echipa proiectului; locul de implementare a
proiectului localitate, jude, regiune i, dac proiectul include activiti
care se adreseaz publicului, adresa exact i datele de contact pentru
spaiile dedicate acestor activiti n cadrul proiectului;

Pagina 130 din 202


(b) valoarea total a finanrii nerambursabile acordate i intensitatea
sprijinului, exprimate att ca sum concret, ct i ca procent din totalul
cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum i valoarea plilor efectuate;
(c) dimensiunea i caracteristicile grupului int i, dup caz, ale Beneficiarilor
finali ai proiectului;
(d) informaii privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea
postului, timpul de lucru;
(e) rezultatele estimate i cele realizate ale proiectului, att cele
corespunztoare obiectivelor, ct i cele corespunztoare activitilor, cu
referire la indicatorii stabilii;
(f) denumirea furnizorilor de produse,prestatorilor de servicii i executanilor
de lucrri contractai n cadrul proiectului, precum i obiectul contractului,
valoarea acestuia i plile efectuate;
(g) elementele de sustenabilitate a rezultatelor proiectului respectiv de
durabilitate a investiiilor n infrastructur sau producie informaii
conform contractului de finanare, respectiv conform condiiilor prevzute
n art. 71 din Regulamentul (UE) 1303/2013.

Articolul 18 - Confidenialitate
(1) Prile convin prin prezentul Contract asupra existenei i duratei caracterului
confidenial al documentelor, seciunilor, respectiv informaiile din proiect
menionate explicit n anexa nr. 6, avnd n vedere c publicitatea acestora aduce
atingere, principiului concurenei loiale, respectiv proprietii intelectuale ori altor
dispoziii legale aplicabile, conform justificrii inclus n anexa menionat.
(2) AM, beneficiarul i, dup caz, partenerii sunt exonerai de rspundere pentru
dezvluirea de documente sau informaii stabilite de pri ca fiind confideniale dac
:
a. informaia a fost dezvluit dup ce a fost obinut acordul scris al celeilalte pri
contractante pentru asemenea dezvluire, sau
b. partea a fost obligat n mod legal s dezvlui informaia.

Articolul 19 Protecia datelor cu caracter personal


(1) Datele cu caracter personal, aa cum sunt acestea definite n Legea nr. 677 din 2001
pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i
libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile ulterioare, colectate
n cadrul proiectului sunt folosite n scopul ndeplinirii obiectivelor proiectului, n scop
statistic, cu respectarea prevederilor legale n vigoare.
(2) Datele cu caracter personal ale grupului int i, dup caz, ale Beneficiarilor finali ai
proiectului nu pot fi prelucrate i publicate, pentru informarea publicului, dect cu
informarea prealabil a acestora asupra scopului prelucrrii sau publicrii i obinerea
consimmntului acestora, n condiiile legii.

Articolul 20 Publicarea datelor


Beneficiarul este de acord ca documentele i informaiile menionate la art.17 alin.(2) s fie
publicate de ctre AM, cu respectarea art.19 alin.(2).

Articolul 21 Corespondena
(1) ntreaga coresponden legat de prezentul Contract de Finanare se va face exclusiv
prin MySMIS 2014, cu excepia situaiei prevzute de art.7, alin. (27) din prezentul
Contract, caz n care corespondena se trimite la urmtoarele adrese:

Pagina 131 din 202


Pentru Beneficiar:.
Pentru AM:

(2) AM poate comunica precizri referitoare la modele i formate de formulare pentru


aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanare.

Articolul 22 - Legea aplicabil i limba utilizat


(1) Legea care guverneaz acest Contract de Finanare i n conformitate cu care este
interpretat este legea romn.
(2) Limba acestui Contract de Finanare este limba romn.

Articolul 23 - Anexele Contractului


(1) Urmtoarele documente sunt anexe la prezentul Contract i constituie parte integrant
a prezentului Contract de Finanare, avnd aceeai for juridic:

Anexa 1 - Conditii Specifice, din care fac parte:


(a) Graficul de depunere a cererilor de prefinanare/plat/rambursare a
cheltuielilor
(b) Acordarea i recuperarea prefinanarii
(c) Condiii de rambursare i plat a cheltuielilor
(d) Condiii aferente Programului Operaional
Anexa 2 - Cererea de Finanare, din care fac parte:
(a) Bugetul Proiectului
(b) Calendarul estimativ al achiziiilor
(c) Indicatori
(d) Graficul de activiti
(e) Echipa de management i experi pe termen lung
Anexa 3 - Msuri de informare i publicitate
Anexa 4 - Monitorizarea i raportarea
Anexa 5 - Acordul ncheiat ntre Beneficiar i Parteneri
Anexa 6 - Confidenialitate, dup caz.
(2) n cadrul prezentului Contract, prevaleaz Condiiile Specifice fa de cele Generale,
precum i asupra celorlate anexe.

Articolul 24 Dispoziii finale

Prezentul Contract de Finanare a fost ncheiat n trei exemplare originale, toate avnd
valoare juridic, precum i n MySMIS 2014 i este semnat electronic de toate prile.

Pagina 132 din 202


Pentru MADR Pentru Beneficiar
Ordonator principal de credite
Reprezentant legal
Nume/prenume Nume/prenume:
Data.................................................. Data :............................................
Semntura........................................ Semntura......................................

Controlor Financiar Preventiv Propriu

Nume/prenume....................................
Data :...............................................
Semntura............................................

Direcia juridic
Director

Nume/prenume:
Data :.................................................
Semntura...........................................

DGP - AMPOPAM
Director General
Nume/prenume:
Data :.................................................
Semntura........................................

Pagina 133 din 202


ANEXA nr. 1 lit. a) la Contractul de Finanare nr. ______/_____________

GRAFICUL DE DEPUNEREA A CERERILOR DE RAMBURSARE

*Se va completa conform datelor din cererea de finanare

ANEXA nr. 1 lit. b) la Contractul de Finanare nr. ______/____________

ACORDAREA I RECUPERAREA PREFINANRII

A. ACORDAREA AVANSURILOR
(1) La solicitarea Beneficiarilor de finanare din POPAM, n aplicarea prevederilor art. 29 din
OUG nr. 49/ 2015, cu modificrile i completrile ulterioare, se pot acorda avansuri pentru
realizarea contractelor de finanare.
(2) Avansul poate fi:
a) de pn la 50% din valoarea total a sprijinului nerambursabil aferent cheltuielilor
eligibile i se justific pn la ultima tran de plat;
b) de pn la 100% din valoarea total eligibil nerambursabil a tranei de plat, cu
excepia ultimei trane, pentru care nu se acord acest avans. Avansul se acord
beneficiarilor pe baza facturii/facturilor aferente tranei de plat. Avansul se justific,
n termen de 7 zile, de ctre beneficiar, prin prezentarea ordinului/ordinelor de plat
aferent/aferente facturii/facturilor pentru care s-a eliberat avansul.
Cele dou tipuri de avansuri sunt subordonate constituirii unei garanii, prezentate sub
form de scrisoare de garanie bancar - SGB, scrisoare de garanie eliberat de fondurile
de garantare nregistrate n Registrul special al Bncii Naionale a Romniei sau unei polie
de asigurare eliberate de o societate de asigurri autorizat, conform legislaiei naionale
n vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.
n situaia n care Beneficiarii privai ai POPAM solicit plata unui avans, potrivit
reglementrilor prevzute la art. 29 alin. (1) i (3) din OUG nr. 49/2015, cu modificrile i
completrile ulterioare i prezint, n vederea obinerii avansului, o poli de asigurare
conform prevederilor art. 29 alin. (5) din ordonan, aceasta trebuie s prevad n mod
expres faptul c poate fi executat irevocabil i necondiionat de ctre DGP - AMPOPAM, la
prima sa cerere scris i fr ca DGP - AMPOPAM s aib obligaia de a-i motiva cererea
respectiv, cu condiia ca n cererea de executare s se specifice c suma cerut este

Pagina 134 din 202


datorat faptului c Beneficiarul POPAM nu a restituit total/parial avansul primit de la DGP
- AMPOPAM.
(3) Beneficiarul privat poate primi avansul numai dup avizarea favorabil de ctre AM
POPAM a procedurii de achiziii, conform procedurilor de lucru ale acesteia.
(4) Beneficiarul POPAM care a primit anterior avans i pe care nu l-a justificat, nu va putea
primi alt avans pn la justificarea integral a primului.
(5) Garania este eliberat n cazul n care MADR, prin AM POPAM, constat c suma
cheltuielilor reale efectuate i declarate de beneficiar, care corespund contribuiei
financiare a Uniunii Europene i contribuiei publice naionale, depete suma avansului.
(6) Suma avansului se justific pe baz de documente, pn la expirarea duratei de execuie
a proiectului, prevzute n contractul de finanare, respectiv pn la ultima tran de plat.
Sumele reprezentnd avansuri acordate i nejustificate pn la termenele stabilite prin
contractul de finanare sau pn cel trziu cu 15 zile lucrtoare nainte de expirarea
termenului de valabilitate a garaniei, se recupereaz de MADR, prin AM POPAM, prin
executarea garaniei.
(7) Perioada de valabilitate a garaniilor trebuie s fie mai mare cu minimum 15 zile
lucrtoare fa de durata de execuie a contractului, pentru garaniile prevzute la alin (2),
lit.a). Garaniile aferente avansurilor de 100% trebuie s aib valabilitate 30 de zile
lucrtoare de la data depunerii tranei de plat.
(8) n cazul executrii garaniei de ctre MADR, prin AM POPAM, Beneficiarul poate plti
suma executat n maximum 5 zile lucrtoare de la depunerea de ctre MADR, prin AM
POPAM, la instituiile financiar bancare sau la societile de asigurare, dup caz, a cererii
de executare a scrisorii de garanie/poliei de asigurare. n cazul n care, contul de debite
MADR este creditat cu suma executat, va depune cererea de anulare a executrii, iar, n
caz contrar, MADR, prin AM POPAM, va notifica instituia care a acordat garania, pentru
continuarea executrii.
(9) n cazul nejustificrii avansurilor la termenele prevzute, prin derogare de la prevederile
art. 52 alin. (12) din Legea nr. 500/2002, cu modificrile i completrile ulterioare,
recuperarea sumelor prin executarea scrisorilor de garanie bancar sau a garaniilor sau a
polielor de asigurare, dup caz, de ctre MADR se face cu perceperea de dobnzi, calculate
i datorate conform Ordonanei Guvernului nr. 92/2003, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, pentru perioada cuprins ntre data acordrii avansului i data
recuperrii integrale a acestuia.
(10) Procesul-verbal de stabilire a creanelor bugetare rezultate din aplicarea dobnzii i
penalitii datorate, emis de MADR, constituie titlu de crean i este act administrativ n
sensul Legii nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, dispoziiile art. 23 alin.
(12) - (19) aplicndu-se n mod corespunztor.
B. DEPUNEREA CERERILOR DE PLAT A AVANSULUI
(1) Dup semnarea Contractului de finanare cu Autoritatea de Management i ncheierea a
cel puin unui contract achiziii, Beneficiarul completeaz i transmite ctre CRPOPAM unde
a fost depus cererea de finanare, cererea de plat a avansului i documentele justificative

Pagina 135 din 202


ntr-un exemplar original i un exemplar scanat pe suport electronic. Din momentul n care
aplicaia informatic SMIS devine operaional, depunerea cererilor de plat a avansului se
va face exclusiv online.
(2) Cererile privind plata avansului trebuie nsoite de formularul de identificare financiar i
de dovada constituirii garaniei n condiiile art. 29, alin. 5 din OUG nr. 49/ 2015.
(3) Beneficiarii trebuie s anexeze la cererea privind plata avansului i notificrile emise de
ctre compartimentul achiziii beneficiari privind procedurile de achiziii efectuate.
(4) Plata avansului va fi efectuat n termen de 20 de zile lucrtoare de la depunerea
solicitrii.
(5) Cererea de plat, pentru avans de pn la 50% din valoarea total a sprijinului financiar
nerambursabil, se depune la sediul CRPOPAM unde a fost depus cererea de finanare i va fi
nsoit de scrisoarea de garanie bancar/ nebancar sau polia de asigurare, formularul
financiar i dovada asigurrii cofinanrii.
(6) Cererea de plat, pentru avans de pn la 100% din valoarea total eligibil
nerambursabil a tranei de plat, se depune la sediul CRPOPAM unde a fost depus cererea
de finanare i va fi nsoit de factura/ facturile pentru care se solicit avansul, scrisoarea
de garanie bancar/ nebancar sau polia de asigurare, formularul financiar i dovada
asigurrii cofinanrii.
(7) Dup finalizarea verificrilor de ctre experii CRPOPAM, dosarul administrativ al cererii
de plat a avansului nsoit de documentele justificative se transmite la DGP-AMPOPAM n
vederea autorizrii avansului.

ANEXA nr.1 lit. c) la Contractul de Finanare nr. _____/___________

CONDIII DE RAMBURSARE I PLAT A CHELTUIELILOR

A. INFORMAII CU CARACTER GENERAL PRIVIND RAMBURSAREA CHELTUIELILOR


(1) Verificarea cererilor de rambursare, acoper aspecte administrative, financiare, tehnice
i fizice ale operaiunilor i vor fi efectuate n proporie de 100%, pentru toate cererile de
rambursare transmise de beneficiari, n conformitate cu prevederile Manualului de proceduri
privind verificarea i autorizarea plilor emis de DGP-AMPOPAM, n vigoare la data solicitrii
rambursrii, care este afiat pe site-ul MADR, incluznd i verificri la faa locului.
(2) Beneficiarii pot solicita rambursarea cheltuielilor efectuate n maximum 5 trane, pe ct
posibil cuantificabile, respectiv solicitarea la rambursare a unor cheltuieli care privesc una
sau mai multe etape de execuie care pot fi determinate, una sau mai multe lucrri finalizate,
etc.

Pagina 136 din 202


(3) n cazul proiectelor care presupun achiziii fr construcii montaj, beneficiarii pot solicita
rambursarea cheltuielilor efectuate n maxim 3 trane de plat.
(4) Plile se efectueaz de ctre DGP-AMPOPAM n lei. Plile efectuate de ctre DGP-
AMPOPAM se consider a fi efectuate la data cnd acestea sunt debitate din contul MADR.
(5) n cazul n care beneficiarul privat solicit rambursarea cheltuielilor n condiiile prevzute
la art. 28, pct (1), lit b) din OUG nr. 49/23.10.2015, se va proceda conform:
art. 28, pct (2):
- beneficiarul privat trebuie s deschid un cont distinct de disponibil la unitatea teritorial
a Trezoreriei Statului n raza creia este nregistrat fiscal;
- dup verificarea dosarului de cererii de plat i autorizrii plii, MADR-AMPOPAM vireaz
beneficiarului privat valoarea cheltuielilor rambursabile pentru cheltuielile eligibile,
reprezentnd contribuia public, n contul distinct de disponibil, deschis pe numele
beneficiarului privat la unitatea teritorial a Trezoreriei Statului;
- n ziua imediat urmtoare efecturii viramentului, AMPOPAM notific beneficiarul privat cu
privire la efectuarea plii, iar o copie a notificrii transmise beneficiarului privat se
transmite untii teritoriale a Trezoreriei Statului la care acesta are deschis contul;
- beneficiarul privat prezint la unitatea teritorial a Trezoreriei Statului, n termen de
maimum 5 zile lucrtoare de la ncasarea n cont a contribuiei publice, pentru fiecare factur
n parte, ordine de plat pentru suma reprezentnd contribuia public, precum i pentru
sumele declarate neeligibile n urma verificrii cererii de ctre AMPOPAM;
pct. (9):
- n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data ncasrii sumelor virate de ctre MADR
AMPOPAM, beneficiarii privai au obligaia de a depune la AMPOPAM ordinele de plat i
extrasele de cont aferente plilor efectuate din contribuia public.
(6) DGP-AMPOPAM va aproba sau respinge cererea de rambursare sau va solicita documente
sau informaii suplimentare n conformitate cu procedura proprie, n termen de maxim 45
(patruzeci ) de zile lucrtoare de la nregistrarea cererii de rambursare. Beneficiarul are la
dispoziie 5 (cinci) zile lucrtoare n care s prezinte informaiile suplimentare sau o nou
cerere de rambursare. n situaii deosebite, termenul de rspuns la solicitarea de informaii
suplimentare poate fi prelungit cu acordul DGP-AMPOPAM. Extinderea intervalului pentru
aprobarea cererii de rambursare poate conduce la ntrzierea plii cu un interval de timp
echivalent.
(7) n situaia n care nu este de acord cu suma autorizat la plat, Beneficiarul poate solicita
reverificarea cererii de rambursare n termen de maxim 30 de zile calendaristice de la dat
notificrii de ctre DGP-AMPOPAM privind suma finanrii nerambursabile sau, n lipsa
notificrii, de la data la care a fost efectuat rambursarea soldului. Dup aceast perioad
orice solicitare va fi respins de ctre DGP-AMPOPAM. Rspunsul DGP-AMPOPAM va fi formulat
n maxim 30 de zile calendaristice.
(8) n situaia n care se constat, ulterior autorizrii i plii finanrii nerambursabile ctre
Beneficiar, inadvertene care afecteaz sumele rambursate, DGP-AMPOPAM va lua msura
corectrii acestor sume.
B. DEPUNEREA GRAFICULUI DE RAMBURSARE A CHELTUIELILOR
(1) Beneficiarii sunt obligai s depun la sediul CRPOPAM unde a fost depus cererea de
finanare, Graficul de rambursare a cheltuielilor actualizat, potrivit formatului standard, n

Pagina 137 din 202


maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnrii primului contract de
achiziie, n condiiile n care au intervenit modificri fa de versiunea din Contractul de
finanare. La momentul devenirii operaionale a aplicaiei SMIS, Graficul de rambursare a
cheltuielilor va fi depus exclusiv online.
(2) Rectificarea Graficului de rambursare a cheltuielilor se face n condiiile modificrii
termenului de depunere a uneia dintre cererile de rambursare sau a modificrii valorii
acesteia fa de datele menionate n Graficul de rambursare a cheltuielilor depus iniial.
(3) Dac depunerea Cererii de rambursare la sediul CRPOPAM unde a fost depus cererea de
finanare nu se face la data menionat n Graficul de rambursare a cheltuielilor i dac pn
la aceast dat nu se transmite Graficul de rambursare a cheltuielilor actualizat, DGP-
AMPOPAM are dreptul de a rezilia Contractul de finanare.
C. DEPUNEREA CERERILOR DE RAMBURSARE
(1) Beneficiarul depune la sediul CRPOPAM unde a fost depus cererea de finanare, dosarul
Cererii de rambursare, semnat i tampilat pe fiecare pagin, ntr-un singur exemplar. Acelai
exemplar scanat va fi depus i pe suport electronic. Beneficiarul va pstra documentele
originale la sediul su n vederea prezentrii acestora la aciunile de verificri ulterioare la
faa locului. Din momentul n care aplicaia informatic SMIS devine operaional, depunerea
cererilor de rambursare se va face exclusiv online.
(2) Cererea de rambursare va fi nsoit de documentele justificative aferente. Documentele
vor fi prezentate n copie lizibil, certificat conform cu originalul, semnate i tampilate
de responsabilul legal. Formularele Cererii de rambursare, Raportul de progres i Evidena
cheltuielilor vor fi depuse n exemplar original. Toate documentele din dosarul cererii de
rambursare, care au regim de document tipizat, vor fi n conformitate cu prevederile legale.
Pentru toate documentele incluse n dosarul cererii de rambursare, redactate n alte limbi,
se va anexa o traducere n limba romn realizat de un traductor autorizat.
(3) Dup finalizarea verificrilor de ctre experii CR POPAM, dosarul administrativ al cererii
de rambursare nsoit de documentele justificative se transmite la DGP-AMPOPAM n vederea
autorizrii sumelor de rambursat i efecturii plii.
(4) Plata ctre beneficiari a cererilor de rambursare se realizeaz de ctre DGP-AM POPAM n
termen de maximum 45 de zile lucrtoare de la data nregistrrii fiecrei cereri de
rambursare, cu excepia acelor situaii n care termenul de rambursare se suspend.
(5) Dosarul cererii de rambursare trebuie s cuprind:
a) OPIS
b) Cererea de rambursare, formular nsoit de:
Formular de identificare financiar;
Evidena cheltuielilor respectnd structura bugetului estimat (format excel);
Evidena facturilor pentru care se solicit plata conform art 28, lit. (b), pct. (1) din
OUG 49/2015
Notificrile de aprobare a achiziiilor;
Raport de progres;
La prima cerere de rambursare - Extras de carte funciar n termen de valabilitate;
La prima cerere de rambursare - Actul de proprietate, Contract de concesiune,
comodat, sau orice alt contract care atest dreptul de folosin asupra
terenului/cldirilor/luciului de ap, pe care se implementeaz, pentru minimum 10
ani de la data depunerii solicitrii de finanare;
Contractul de asigurare a lucrrilor/ bunurilor pe perioada execuiei acestora;

Pagina 138 din 202


Documentele emise de autoritile de mediu, sanitar i sanitar veterinar, ISU;
Fotografii realizate pe parcursul implementrii proiectului, n special pentru lucrri
care devin ascunse n format electronic;
Raport de audit asupra situaiilor financiare conform art. 196 din Regulamentul
DELEGAT (UE) NR. 1268;
Alte documente specificate expres n Manualul de procedur privind verificarea i
autorizarea plilor emis de DGP-AMPOPAM, n vigoare la data solicitrii rambursrii.
c) Documentele financiar contabile n copie certificat pentru conformitate cu originalul;
Facturi (Factura menioneaz numele contractorului, numrul i data contractului de
executare lucrri/ furnizare bunuri/ prestare servicii conform cruia se va face plata.
Pentru evitarea dublei finanri fiecare factur original va avea inscripionat
Finanat n cadrul POPAM 2014-2020, codul din sistemul informatic (dac este cazul)
i numrul contractului de finanare;
Ordine de plat/ Dispoziii de plat extern, CEC-uri, bilete la ordin etc;
Extrase de cont;
Balane analitice de verificare aferente perioadei de raportare pentru cererea de
rambursare n cauz, note contabile, fie de cont pentru conturile analitice utilizate
n evidena contabil.
d) Pentru obligaiile de plat aferente contractelor de lucrri:
Autorizaia de construire, n cadrul primei cereri de rambursare care conine
lucrri;
Ordin de ncepere a lucrrilor, n cadrul primei cereri de rambursare care conine
lucrri;
Avize ANAR;
Avizul/ acordul ISC;
Autorizaia dirigintelui de antier;
Dovada constituirii garaniei de bun execuie;
Procesul verbal de predare-primire a amplasamentului i a bornelor de repere, n
cadrul primei cereri de rambursare care conine lucrri;
Programul de urmrire i control al calitii lucrrilor actualizat;
Procese verbale de receptie pe faze determinante;
Procese verbale de recepie parial, la fiecare cerere de rambursare care conine
lucrri;
Procese verbale de recepie final la terminarea lucrrilor;
Situaii de lucrri semnate de ctre antreprenor, diriginte de antier i beneficiar;
Buletinele de ncercri;
Certificate de calitate, declaraii de conformitate pentru materialele ncorporat
n lucrri;
NR-uri i NCS-uri, nsoite de Dispoziia dirigentului de antier, dup caz;
Agrementele tehnice (dac este cazul).
e) Pentru obligaiile de plat aferente contractelor de furnizare:
declaraii vamale (pentru bunurile din import, alte ri dect UE);
CMR;
Polia de asigurare a mrfurilor (dac exist);
Procese verbale de predare - primire (cu excepia facturilor de avans) i Procese
verbale de punere n funciune (se accept depunerea acestora la cererea de
rambursare final n cazuri temeinic justificate);
certificate de garanie, certificate de calitate, declaraie de conformitate, dac
este cazul.
f) Pentru obligaiile de plat aferente contractelor de servicii:

Pagina 139 din 202


Dovada constituirii garaniei de bun execuie pentru servicii (dac e cazul);
Procesele verbale/rapoartele de prestare a serviciilor;
Devize financiare;
Rapoartele de activitate/de audit, dac e cazul;
n cazul n care contractul de servicii presupune efectuarea de cursuri: fie
evaluare ntocmite de ctre participanii la cursuri, fie de prezen la curs, deviz
financiar, certificate de participare la curs, certificat constatator al firmei
prestatoare, proces verbal de recepie.
g) Pentru obligaiile de plat aferente contractelor de munc ncheiate n cadrul proiectelor:
Salarii i asimilate acestora;
Contribuii sociale aferente cheltuielilor salariale i cheltuielilor asimilate
acestora (eligibile din program, acolo unde este cazul);
Decizia/ Ordin de numire (pentru funcionarii publici), Contracte individuale de
munc (CIM)/ acte adiionale la CIM, contracte de prestri servicii pentru PFA;
Stat de salarii (ntocmit pentru proiect);
Rapoarte de activitate pentru experii proiectului (cu detalierea activitilor i a
numrului de ore lucrate i prezentarea livrabilelor);
Lista experilor implicai n derularea proiectului, Fie de pontaj (timesheet), Fie
de post (dup caz);
h) La cererea de rambursare intermediar/ final, n cazul n care beneficiarul a primit avans
se va anexa o declaraie din care reiese dobnda ncasat pentru suma primit cu titlu de
avans, din momentul ncasrii sumelor i pn la momentul utilizrii acestora, nsoit de
extrase de cont;
i) Declaraie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate n cadrul
operaiunii finanate din FEPAM 2014-2020, certificat de organul fiscal competent din
subordinea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal;
j) Declaraie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunii
finanate din FEPAM 2014-2020;
k) Certificat privind nedeductibilitatea taxei pe valoare adugat aferente cheltuielilor
cuprinse n cererea de rambursare.
(6) Dosarul cererii de rambursare va conine documentele justificative n urmtoarea ordine:
a) OPIS;
b) Formular cerere de rambursare;
c) Formular evidena cheltuielilor;
d) Declaraie financiar a costurilor eligibile suportate de beneficiar;
e) Contractul de bunuri/servicii/lucrri;
f) Notificare de aprobare a achiziie;
g) Factura aferent contractului;
h) Ordin de plat sau alte instrumete de plat i extras de cont;
i) Devize detaliate pe servicii, situaii de lucrri, tate de plat, etc;
j) Procese-verbale de predare-primire, recepie, punere n funciune;
k) Certificate de calitate, conformitate, etc;
l) Alte documente, dup caz.

(7) Referinele OPIS-ului trebuie s corespund cu numrul paginii la care se afl documentele
din dosar. Beneficiarul va face meniunea la sfritul dosarului: Acest dosar conine . file,
numerotate de la 1 la ..
(8) Pentru cererea de rambursare final, beneficiarul are obligaia s transmit, dup caz,
inclusiv urmtoarele documente suport sau dovada iniierii demersurilor pentru obinerea

Pagina 140 din 202


acestora, sub condiia prezentrii lor n maximum 90 de zile lucrtoare de la data depunerii
cererii de rambursare final:
Notificarea conformitii obiectivului cu normele de igien i sntate public sau
autorizaie sanitar dup caz emis de autoritatea de sntate public;
Autorizaie sanitar veterinar emis de autoritatea sanitar veterinar;
Autorizaie de mediu emis de autoritatea de mediu;
Avizul Autoritii Navale Romne;
Licen de acvacultur;
Licen de pescuit;
Autorizaie de pescuit;
Aviz de la Ministerul Transporturilor - Direcia Transport Naval;
Autorizaie ISU.
Dac din anumite motive neimputabile beneficiarului, unul sau mai multe documente
enumerate mai sus nu au putut fi depuse, termenul de 90 de zile poate fi prelungit cu acordul
DGP AMPOPAM.
(9) DGP-AMPOPAM i rezerv dreptul de a solicita pe parcursul procesului de verificare orice
alte documente pe care le consider necesare.
(10) Documentele originale pe baza crora se nregistreaz n contabilitatea beneficiarului
cheltuielile efectuate n cadrul proiectului vor avea menionat codul proiectului i meniunea
POPAM 2014-2020, codul SMIS i numrul contractului de finanare. n plus, pe originalul
facturilor incluse n Cererea de rambursare se va meniona Factura a fost inclus n cererea
de rambursare nr. ..../ .............. .
(11) Pentru procedurile de achiziii ncepute nainte de semnarea Contractului de finanare,
beneficiarul va depune la DGP-AMPOPAM dosarul acestor achiziii n termen de 30 (treizeci)
de zile calendaristice de la data semnrii prezentului Contract de finanare, conform
Instruciunilor emise de ctre DGP-AMPOPAM i afiate pe site-ul MADR.
(12) Pentru cheltuielile de investiii, realizate dup 1 ianuarie 2014 i nainte de semnarea
prezentului Contract de finanare nerambursabil, Beneficiarul trebuie s depun cu ocazia
primei cereri de rambursare un raport al unui evaluator autorizat i independent, care s
certifice realitatea i valoarea echipamentelor, instalaiilor i utilajelor, terenurilor,
imobilelor prin care justific contribuia n natur.
(13) Beneficiarul trebuie s se asigure c valoarea cheltuielilor solicitate spre rambursare
(valoarea din factur fr taxa pe valoarea adugat) se ncadreaz n liniile din bugetul
proiectului, completnd n Evidena cheltuielilor ataat la Cererea de rambursare,
ncadrarea pe linii bugetare a cheltuielilor solicitate la rambursare.
(14) Cheltuielile care depesc valoarea din linia bugetar sunt considerate cheltuieli
neeligibile prin POPAM 2014 - 2020 i trebuie suportate de beneficiar.
(15) Dac se acoper cu o factur cheltuielile aferente mai multor cheltuieli din capitolele
bugetului, se va specifica, att valoarea total a facturii, ct i valorile solicitate pentru
fiecare serviciu precizat n capitolul din buget. Dac nu a fost specificat pe factur,
beneficiarul va ataa o anex cu detalierea acestor cheltuieli, care trebuie s conin datele
de identificare ale Beneficiarului, s fie semnat i tampilat de emitentul facturii, precum
i de beneficiar.
(16) n cazul achiziiei de servicii, dac au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor
facturilor trebuie s fie egal cu valoarea din devizul financiar de servicii solicitate n cadrul
tranei de rambursare.

Pagina 141 din 202


(17) n cazul achiziiei de lucrri, dac au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor
facturilor trebuie s fie egal cu valoarea din situaia centralizatorului de lucrri aferente
tranei de rambursare.
I) Rambursri intermediare
(18) Plile intermediare sunt destinate s ramburseze Beneficiarului cheltuielile efectuate
pe baza unei declaraii detaliate a costurilor suportate, n momentul n care o aciune a atins
un anumit nivel de finalizare.
(19) Pn la termenul limit asumat, Beneficiarul trebuie s prezinte o cerere de rambursare
intermediar nsoit de urmtoarele documente:
a) un raport de progres intermediar privind implementarea Proiectului;
b) raport de audit ntocmit de un auditor extern autorizat, dac valoarea sprijinului public
depete valorile specificate la art. 196 din Regulamentul DELEGAT (UE) NR. 1268/2012 din
29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012
al Parlamentului European i al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului
general al Uniunii;
c) alte documente menionate n Contractul de finanare.
(20) Documentele care nsoesc cererea de rambursare trebuie s fie ntocmite n
conformitate cu dispoziiile relevante. Beneficiarul trebuie s certifice c informaiile
furnizate n cererea sa de rambursare sunt complete, corecte i reale. El trebuie, de
asemenea, s certifice c cheltuielile efectuate pot fi considerate eligibile conform
prezentului Contract de finanare nerambursabil, c toate facturile au fost declarate i c
cererea sa de rambursare se sprijin pe documente justificative care pot fi verificate.
Beneficiarul va transmite odat cu cererea de rambursare i fotografii ale reperelor solicitate
la plat (inclusiv cu denumirea, seria, etc) iar n cazul lucrrilor fotografii efectuate pe tot
parcursul realizrii lucrrilor. Scopul acestui demers este ca beneficiarul s asigure
transparena privind materialele ncorporate n lucrri i o premis a utilizrii eficiente a
fondurilor publice.
(21) La primirea acestor documente, Autoritatea de Management are la dispoziie un interval
de timp menionat n procedurile de verificare, n vederea:
a) aprobrii cererii de rambursare;
b) solicitrii din partea Beneficiarului a documentelor justificative sau a oricror informaii
suplimentare pe care le consider necesare pentru a permite aprobarea cererii de
rambursare;
c) respingerii cererii de rambursare.
(22) Solicitarea de documente justificative sau informaii suplimentare trebuie s fie fcut
n scris ctre Beneficiar prin posta electronic sau fax.
(23) Dac sunt solicitate informaii suplimentare, termenul limit pentru verificare se
prelungete cu timpul necesar pentru a obine informaiile respective. Beneficiarul va fi
informat asupra cererii i prelungirii perioadei de verificare prin intermediul unui document
oficial. Beneficiarul va avea la dispoziie perioada menionat n notificare, pentru a furniza
informaiile sau documentele solicitate.
(24) Extinderea intervalului pentru aprobarea cererii de rambursare poate conduce la
ntrzierea plii cu un interval de timp echivalent.

Pagina 142 din 202


(25) n cazul n care o cerere de rambursare este respins, Beneficiarul va depune o nou
cerere de rambursare cu numrul urmtor cererii de rambursare respinse. n cazul n care
cererea de rambursare este final, Autoritatea de Management i rezerva dreptul de a solicita
Beneficiarului o edin de conciliere pentru a stabili oportunitatea acceptrii unei cereri de
plat suplimentare.
(26) n caz de respingere repetat a cererii de rambursare, din motive imputabile
beneficiarului, Autoritatea de Management i rezerv dreptul de a rezilia prezentul Contract
de finanare.
(27) n momentul verificrii pe teren, de ctre personalul DGP - AMPOPAM, a cheltuielilor
solicitate printr-o cerere de rambursare, va fi comparat situaia identificat pe teren n
etapa de eligibilitate cu progresul investiiei la momentul verificrii. Aceast verificare va fi
efectuat pe baza informaiilor din contabilitatea beneficiarului (valoarea de inventar a
bunurilor, conturile de imobilizri), a documentelor justificative (contracte de vnzare/
antrepriza, facturi, autorizaii de construire, procese-verbale la faze determinante) legate
de stadiul construciilor la data depunerii cererii de finanare i a fotografiilor realizate n
etapa de eligibilitate.
(28) Autoritatea de Management nu va deconta cheltuielile conexe unei aciuni pentru care
nu se face dovada realizrii sale (ex: nu vor fi decontate cheltuieli cu dirigenia de santier n
cazul n care personalul DGP-AMPOPAM descoper lucrri neexecutate, cheltuieli cu
consultana proporional cu suma afectat de nereguli, cheltuieli indirecte pentru lucrrile
neidentificate, cheltuieli cu auditul proporional cu inadvertenele identificate de ctre AM
la controlul administrativ).
II) Rambursare final
(29) Rambursarea final se face dup finalizarea investiiei/ proiectului, n funcie de
costurile suportate efectiv de ctre beneficiar, n desfurarea aciunii. n cazul n care
valoarea total a plilor anterioare este mai mare dect suma final ce trebuie acordat,
stabilit n conformitate cu prevederile Contractului de finanare, va fi ntocmit un ordin de
recuperare.
(30) Pn la termenul limit corespunztor, Beneficiarul trebuie s depun o cerere de
rambursare final a cheltuielilor, nsoit de urmtoarele documente:
a) raportul final de progres al proiectului;
b) o declaraie financiar final a costurilor eligibile suportate efectiv, n conformitate cu
structura bugetului estimat;
c) o situaie recapitulativ a ncasrilor i a pltilor din cadrul proiectului;
d) raport de audit asupra situaiilor financiare ale aciunii i a conturilor care stau la baza
ntocmirii acestora, emis de un auditor autorizat sau, n cazul organismelor publice, de ctre
un funcionar public competent i independent. Raportul de audit se face asupra intregului
proiect si trebuie s ateste faptul c cheltuielile declarate de beneficiar, n situaiile
financiare pe care cererea de rambursare se bazeaz sunt reale, sunt nregistrate n mod
corect i sunt eligibile i c toate veniturile au fost declarate, n conformitate cu prezentul
Contract de finanare nerambursabil;
e) alte documente prevzute n prezenta Instruciune.
(31) Beneficiarul trebuie s certifice c informaiile furnizate n cererea sa de rambursare
sunt complete, fiabile i adevrate. El trebuie, de asemenea, s certifice faptul c,
cheltuielile efectuate, pot fi considerate eligibile n conformitate cu prezentul Contract de

Pagina 143 din 202


finanare, c toate ncasrile au fost declarate, i c cererea sa de rambursare este sprijinit
de documente justificative adecvate care pot fi verificate.
(32) Fr a aduce atingere informaiilor obinute ulterior, Autoritatea de Management va
aproba valoarea ultimei trane de rambursare care va fi pltit Beneficiarului n baza
documentelor stabilite n prezenta anex, pe care le-a verificat anterior.
(32) Valoarea total pltit beneficiarului de ctre Autoritatea de Management nu poate
depi, n nicio situaie, valoarea maxim a finanrii nerambursabile stabilit n Contractul
de finanare, chiar dac totalul cheltuielilor eligibile reale depete valoarea estimat total
a cheltuielilor eligibile specificate n contract.
(33) Dac valoarea cheltuielilor eligibile reale la finalizarea aciunii este mai mic dect
valoarea estimat a cheltuielilor eligibile, Autoritatea de Management va limita finanarea
nerambursabil la valoarea obinut prin aplicarea procentului stabilit n Contractul de
finanare la valoarea real a cheltuielilor eligibile aprobate de aceasta.
(34) Beneficiarul are la cunotin c finanarea nerambursabil este limitat la valoarea
necesar pentru asigurarea echilibrului dintre venituri i cheltuieli i c aceasta nu trebuie s
duc n nicio circumstan la obinerea de profit pentru el.
Profit nseamn orice depire a veniturilor reale ca rezultat al aciunii, n afar de
cheltuielile reale ale aciunii. Conform acestui articol, numai costurile reale care se
ncadreaz n categoriile stabilite n bugetul estimat din Contractul de finanare vor fi luate
n considerare. Cheltuielile neeligibile vor fi ntotdeauna suportate din resurse proprii ale
Beneficiarului. Orice profit determinat n acest mod va conduce la o reducere
corespunztoare a finanrii nerambursabile.
(35) Fr a aduce atingere dreptului de reziliere a prezentului Contract de finanare, dac
aciunea nu este implementat sau este implementat defectuos sau parial, Autoritatea de
Management poate recupera integral sprijinul prevzut iniial n funcie de implementarea
real a aciunii n termenii stabilii de Contractul de finanare .
D. CERINELE SPECIFICE PRIVIND DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE
Documentele justificative trebuie s ndeplineasc urmtoarele cerine:
a) pe toate documentele originale de rambursare, beneficiarul trebuie s aplice tampila
POPAM 2014-2020, codul SMIS i numrul contractului de finanare;
b) copia documentelor de rambursare se realizeaz dup aplicarea tampilei POPAM 2014-
2020, codul SMIS i numrul contractului de finanare pe original;
c) Pe documentele n copie se aplic tampila conform cu originalul;
d) s menioneze n clar numrul facturii i contractului pe care le achit;
e) s fie emise ulterior semnrii contractului de achiziie;
f) s aib semntura i tampila bncii emitente i a beneficiarului proiectului, exceptnd
documentele de plat aferente plilor electronice, dup caz, funcie de solicitrile DGP-
AMPOPAM;
g) contul i banca beneficiarului plii corespund cu datele din contractul de achiziii sau din
adresa furnizorului de bunuri/ presatorului de servicii privind contul bancar al acestuia;
h) CEC-urile/ biletele la ordin trebuie s fie emise de Beneficiarul proiectului, n numele
furnizorului.
Contravaloarea biletelor la ordin va fi rambursat de ctre DGP AM POPAM n condiiile
prezentrii doveziii tragerii acestora.

Pagina 144 din 202


n cazul n care rambursarea se efectueaz prin acreditiv extern, trebuie ca la Dosarul Cererii
de rambursare beneficiarul s ataeze copii dup toate documentele solicitate de banc
pentru transferul sumelor respective.
Extrasele de cont trebuie s ndeplineasc urmtoarele cerine:
a) pe originalul extrasului de cont, beneficiarul trebuie s aplice tampila POPAM 2014
2020, codul SMIS i numrul contractului de finanare;
b) copia documentului care atest plata se realizeaz dup aplicarea tampilei POPAM 2014
2020, codul SMIS i numrul contractului de finanare;
c) pe documentele n copie se aplic tampila conform cu originalul;
d) n cazul n care pe un extras de cont exist i alte nregistrri dect cele aferente
operaiunilor POPAM se va aplica tampila POPAM 2014 2020, codul SMIS i numrul
contractului de finanare i se va face meniunea: pentru poziia din extras nr. X;
e) s fie datate i tampilate de banca (trezoreria) beneficiarului finanrii, inclusiv plile
electronice;
f) s ateste, valoric i ca dat, efectuarea plilor din documentul /documentele de plat
corespondente.
Plile n cadrul unui contract de achiziii trebuie efectuate conform clauzelor contractuale
la termenele i valorile stabilite.
Pentru bunurile importate direct de la furnizorii extracomunitari, facturile trebuie nsoite
de Declaraia vamal, iar valoarea n euro din facturi trebuie s fie aceeai cu valoarea n
euro a acestor bunuri din Declaraia vamal la data nregistrrii n vam.
Lucrrile executate, bunurile livrate sau serviciile prestate trebuie s corespund cantitativ,
calitativ i valoric ofertelor ctigtoare care au stat la baza contractelor ncheiate ntre
beneficiar i furnizori.
Nerespectarea clauzelor contractuale i a termenelor de finalizare a investiiilor, asumate
prin Contractul de finanare, poate conduce la rezilierea acestuia i implicit la constituirea
de debite pentru sumele pltite pn la momentul rezilierii Contractului de finanare.
Cererea de rambursare trebuie s fie completat, datat, semnat (cu numele menionat n
clar) i tampilat de reprezentantul legal al proiectului, avnd toate datele de identificare
ale beneficiarului proiectului.
Beneficiarul are obligaia s depun prima cerere de rambursare n maximum 6 (ase) luni
de la data semnrii prezentului Contract de finanare nerambursabil.
Cererea de rambursare final trebuie depus inainte de data limit a perioadei de
implementare a Contractului de finanare/ Actelor adiionale, i va fi nsoit alturi de
celelalte documente, de un raport financiar al unui auditor independent elaborat pentru
ntregul proiect.
Evidena cheltuielilor trebuie s fie completat, datat, semnat i tampilat de
reprezentantul legal al proiectului.
Copiile adeverinelor ISC i a celorlalte tipuri de adeverine (avize, acorduri, autorizaii,
etc) trebuie s fie emise n conformitate cu legislaia n vigoare, s aib aplicat tampila
instituiei i s fie semnate de o persoan autorizat. Acestea trebuie s fie emise pe numele
beneficiarului care a solicitat finanarea.
Raportul de progres trebuie s aib toate rubricile completate, s fie datat, semnat i
tampilat de ctre reprezentantul legal al proiectului. Acest raport trebuie s descrie n
general stadiul fizic de realizare a investiiei. Datele menionate n Raportul de progres
trebuie s fie reale i s aib acoperire n situaia existent n teren. Raportul trebuie s
conin i referiri la modul de realizare a aciunilor asumate de ctre beneficar prin cererea
de finanare la Seciunea - Principii Orizontale.
Garania de bun execuie pentru lucrri/servicii trebuie constituit n conformitate cu
Contractul de lucrri/servicii (n favoarea beneficiarului finanrii), fie prin emiterea unei

Pagina 145 din 202


scrisori de garanie bancar, a unei polie de asigurare, a unui cec etc., fie prin constituirea
acesteia prin reineri succesive din tranele de plat.
Contractul de asigurare a lucrrilor/ bunurilor pe perioada execuiei acestora se afl n
perioada de valabilitate.
Autorizaia de construire i Autorizaia de construire pentru lucrrile cu caracter provizoriu
trebuie emise pe numele beneficiarului, pentru toate lucrrile, n conformitate cu legislaia
n vigoare (Legea nr. 50/1991, cu modificrile i completrile ulterioare) i s fie valabile pe
toat durata execuiei lucrrilor. n situaia n care, n timpul executrii lucrrilor i numai
n perioada de valabilitate a autorizaiei de construire, survin modificri de tem privind
lucrrile de construcii autorizate, care conduc la necesitatea modificrii acestora, titularul
are obligaia de a solicita o nou autorizaie de construire, potrivit prevederilor Art. 7,
alineat 15 din Legea nr. 50/1991, cu modificrile i completrile ulterioare.
Autorizaia de construire pentru lucrrile cu caracter provizoriu este necesar n vederea
organizrii execuiei lucrrilor de baz (organizare de antier).
Certificatele de calitate/conformitate pentru bunurile achiziionate trebuie s fie datate,
semnate i tampilate de autoritatea emitent.
Declaraiile vamale pentru importurile directe de bunuri achiziionate trebuie s fie ataate
la facturi (acolo unde este cazul). Aceste documente trebuie semnate i tampilate de
autoritatea emitent.(Importul reprezint intrarea de bunuri din afara spaiului comunitar).
Ordinul de ncepere a lucrrilor este documentul care atest momentul nceperii executrii
lucrrilor. Data emiterii acestui document trebuie s fie anterioar oricror date de
nregistrare a buletinelor de analiz, a ntocmirii proceselor verbale de lucrri ascunse i a
proceselor verbale pe faze determinate.
Notificarea ctre ISC, este ntiinarea ISC-ului competent privind data nceperii lucrrilor.
Procesul verbal de predare al amplasamentului i planul de amplasare al investiiei coninnd
poziiile bornelor topografice trebuie s fie datat, semnat (cu numele menionat n clar) i
tampilat conform Programului de urmrire i control al calitii lucrrilor. Data elaborrii
acestui document trebuie s fie ulterioara Ordinului de ncepere a lucrrilor .
Programul de urmrire i control a calitii lucrrilor trebuie vizat de Inspecia de Stat n
Construcii, semnat de reprezentantul legal al proiectului, de proiectant i executant. (la
toate cererile de rambursare i trebuie s conin toate completrile aduse acestuia).
Procesele verbale de recepie calitativ, procese verbale pentru lucrri ascunse i procese
verbale pe faze determinante trebuie s fie elaborate, datate i semnate conform
programului de urmrire i control a calitii lucrrilor din proiectul tehnic.
Procesele verbale de recepie parial a lucrarilor si procesele verbale de receptie pe faze
determinante prezentate la cererile de rambursare intermediare trebuie s fie completate,
datate, semnate i tampilate.
Procesele verbale de recepie la terminarea lucrrilor prezentate la cererea de rambursare
final trebuie completate, datate, semnate i stampilate.
Procesele verbale de predare-primire, de recepie i de punere n funciune a bunurilor
achiziionate trebuie completate, datate, semnate i tampilate de furnizorul de bunuri i
beneficiar.
n cazul contractelor de leasing, prin Procesul verbal de predare-primire trebuie s se
transfere dreptul de proprietate asupra bunului de la furnizor la beneficiar nainte de
finalizarea perioadei de monitorizare ex-post. Cu toate acestea, vor fi eligibile doar
cheltuielile aferente ratelor pltite pn la finalizarea proiectului. Contractul de leasing
trebuie s fie aferent bunurilor pentru care se solicit rambursarea cheltuielilor, s aib
precizat valoarea i s fie semnat de ambele pri;

Pagina 146 din 202


Procesele verbale de predare primire a serviciilor achiziionate: proiect tehnic, caiet de
sarcini, detalii de execuie, trebuie completate, datate, semnate i tampilate de prestatorul
de servicii i beneficiar;
Situaiile de plat pentru lucrri i centralizatoarele situaiilor de plat trebuie semnate cu
numele menionat n clar, tampilate i datate de reprezentantul legal, de dirigintele/
inspector de antier (pentru care s-a prezentat certificatul de atestare) i de executantul
lucrrii.
Realizarea tuturor lucrrilor trebuie s se fac n perioada de valabilitate a contractului de
lucrri i n conformitate cu Graficul de execuie a lucrrilor. Dac apar modificri, trebuie
s se ataeze la Dosarul Cererii de rambursare, actul adiional de prelungire a contractului de
lucrri sau de modificare a Graficului de execuie.
n situaia n care pe parcursul execuiei lucrrilor se impun modificri ale soluiei din
Proiectul Tehnic, iar acestea au fost aprobate de ctre DGP AM POPAM, se vor ntocmi i
prezenta la dosarul cererii de rambursare urmtoarele documente:
dispoziia de antier pentru execuia lucrrilor, ntocmit de proiectant i semnat de
dirigintele de antier, beneficiar i constructor. Aceast dispoziie de antier este nsoit
de memoriu justificativ ntocmit de proiectant i verificat de verificatorul de proiect, acolo
unde este cazul;
listele de cantiti pentru lucrrile la care se renun, ntocmite de proiectant;
listele de cantiti pentru lucrri suplimentare, ntocmite de proiectant;
nota de renunare;
nota de comand suplimentar care trebuie s fie semnat i tampilat de reprezentantul
legal al proiectului, de dirigintele de antier, de proiectant;
situaiile de plat aferente notelor de comanda suplimentar trebuie s fie semnate de
ctre constructor, dirigintele de antier i beneficiar.
Buletinele de analiz ale materialelor ncorporate, certificatele de calitate/ conformitate a
materialelor folosite la lucrri/ buletinele de ncercri i agrementele tehnice trebuie s fie
semnate, datate i tampilate de autoritatea emitent.
Devizele financiare pentru servicii trebuie s fie datate, semnate i tampilate de furnizorul
de servicii i de reprezentantul legal al proiectului. Acestea trebuie s fie n conformitate cu
ofertele financiare prezentate de furnizorul de servicii i declarate ctigtoare i s cuprind
informaii referitoare la numrul de experi (angajai sau cu contracte de prestri servicii),
preul pe or i timpul lucrat pentru fiecare obiect din contractul de servicii (fie de pontaj).
n cazul contribuiei n natur (echipamente, instalaii i utilaje, terenuri, cldiri i imobile),
obiectul acestei contribuii nu trebuie s fi fost achiziionat sau pltit prin intermediul unor
finanri comunitare nerambursabile. Pentru teren, instalaii i utilaje, cldiri i
echipamente, valoarea trebuie s fie certificat de un evaluator autorizat. Obiectul
contribuiei n natur trebuie s fie necesar i strict legat de implementarea operaiunii, s
fie liber de sarcini sau interdicii i s nu fac obiectul unor litigii aflate n curs de soluionare
la instanele judectoreti.
Beneficiarul nu are dreptul s solicite rambursarea din fondurile nerambursabile aferente
POPAM 2014-2020 a cheltuielilor realizate dup 1 ianuarie 2014 i nainte de data semnrii
Contractului de finanare pentru investiiile pentru care au fost constituite garanii sau
ipoteci.
Alte documente justificative specificate (dup caz) n cererea de rambursare trebuie datate,
semnate i tampilate de beneficiarul Contractului de finanare nerambursabil.
E. VERIFICAREA PE TEREN A DOSARULUI CERERII DE RAMBURSARE /PLAT
(1) Verificarea operaiunilor include i verificri la faa locului care s certifice autenticitatea
operaiunilor efectuate, n concordan cu activitile i aciunile prevzute n contractele

Pagina 147 din 202


de finanare semnate, cu modificrile i completrile ulterioare. Aceste verificri trebuie s
dea asigurri n vederea realizrii obiectivelor propuse, aplicrii corecte a legislaiei n
vigoare i eligibilitii plilor.
(2) Verificarea la faa locului a operaiunilor, va fi efectuat obligatoriu pentru toate cererile
de rambursare.
(3) Verificrile la faa locului vor fi detaliate i vor cuprinde pe lng confirmarea existenei
lucrrilor i msurtori ale reperelor solicitate la plat i corespondena dintre devizele de
lucrri, PT i ofertele tehnice din achiziii.
(4) Vizitele la faa locului se vor desfura, acolo unde este cazul, pe parcursul a 8 ore de
lucru. n funcie de complexitatea lucrrilor, verificrile pe teren se pot efectua pe parcursul
mai multor zile lucrtoare. Dac este cazul, misiunea poate fi prelungit.
(5) Dac n urma controlului administrativ au fost identificate nereguli, se poate solicita o
reverificare la faa locului pentru cererea de rambursare respectiv.
(6) Verificrile se vor efectua la sediul Beneficiarului/locul de pstrare a
documentelor/locaia proiectului, n funcie de specificul proiectului.
(7) Verificrile la faa locului au scopul de a efectua controale fizice care nu sunt posibile
dect la faa locului.
(8) n desfurarea activitii de verificare la faa locului pot fi descoperite diverse situaii
cnd se impun a fi recuperate sume pltite din cofinanarea public, sume ce urmeaza a se
mentiona n raportul de verificare.
(9) Beneficiarul este anunat n prealabil cu cel puin 3 (trei) zile lucrtoare nainte cu privire
la data desfurrii verificrii la faa locului, mebrii echipei de verificare, scopul i durata
misiunii, printr-o notificare tranmsi beneficiarului prin fax sau prin pot.
(10) Verificarea la faa locului se va axa n principal pe urmtoarele aspecte:
verificarea respectrii prevederilor comunitare i naionale cu privire la acordarea i
utilizarea finanrii nerambursabile din FEPAM i a celor privind achiziiile, ajutorul de
stat, egalitatea de anse, mediul nconjurtor, informarea i publicitatea;
verificarea eligibilitii cheltuielilor rambursate ctre beneficiari, n conformitate cu
prevederile comunitare i naionale cu privire la eligibilitate din cererile de
plat/rambursare anterioare;
verificarea plii efective a sumelor incluse n cererile de rambursare inclusiv analiza
documentelor originale n vederea verificrii conformitii cu copiile transmise de
beneficiar;
verificarea existenei unui sistem de codificare contabil pentru proiect (conturi analitice
pentru proiect) i a nregistrrii tuturor datelor legate de proiect n contabilitate;
verificarea realitii cheltuielilor i anume existena bunurilor/serviciilor/lucrrilor
finanate i corespondena acestora din punct de vedere tehnic i financiar cu
specificaiile din proiect;
verificarea conformitii documentelor ncrcate n SMIS cu documentele originale aflate
la sediul beneficiarului;
verificarea conturilor de teri, a conturilor de trezorerie i a conturilor de venituri n
vederea identificrii unor posibile tranzacii de natura reducerilor financiare/
mprumuturilor ntre beneficiar i furnizori/ antreprenori;
verificri pentru a stabili relaii contractuale anterioare ntre beneficiar i firmele care
au adjudecat contractele de achiziii n cadrul proiectului;
verificarea ndeplinirii indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului asumai prin
contractul de finanare
verificarea implementrii recomandrilor i msurilor corective aferente verificrilor
anterioare (dac este cazul);

Pagina 148 din 202


verificarea progresului proiectului n scopul certificrii datelor cuprinse n rapoartele de
progres naintate de ctre beneficiar;
verificarea concordanei ntre situaia identificat la faa locului la momentul
eligibilitii cu progresul investiiei la momentele depunerii cererilor de rambursare.
Aceast verificare va fi efectuat pe baza informaiilor din contabilitatea beneficiarului
(valoarea de inventar a bunurilor, conturile de imobilizri), a documentelor justificative
(contracte de vnzare/ antrepriza, facturi, autorizaii de construire, procese verbale la
faze determinante) legate de stadiul construciilor la data depunerii cererii de finanare
i a fotografiilor realizate n faza de eligibilitate;
verificarea pstrrii tuturor documentelor originale legate de proiect, n vederea
asigurrii unei piste de audit adecvate, n conformitate cu prevederile comunitare i
naionale aferente;
verificarea conformitaii dosarelor de achiziii scanate i depuse la DGP-AMPOPAM cu
originalele existente la beneficiar.
(11) Beneficiarul are obligaia:
s asigure disponibilitatea i prezena personalului implicat n implementarea proiectului
pe ntreaga durat a verificrilor;
s pun la dispoziia echipei de verificare documentele solicitate;
s furnizeze orice informaii de natur tehnic sau financiar legate de Proiect;
s acorde dreptul de acces la locurile i spaiile unde se implementeaz sau a fost
implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum i la toate
documentele i fiierele informatice privind gestiunea tehnic i financiar a proiectului
(12) n timpul verificrii la faa locului experii CRPOPAM se vor asigura c beneficiarul
realizeaz arhivarea corespunztoare a documentelor. Documentele trebuie s fie uor
accesibile i pstrate astfel nct s permit verificarea lor.
(13) n cazul n care verificarea nu se poate efectua din cauza unei situaii de urgen/fora
major, misiunea de verificare se va replanifica.
(14) Dup finalizarea verificrilor la faa locului, se ntocmete un Raport al vizitei pe teren
care va fi adus la cunotin beneficiarul dupa aprobarea/respingerea cererii de rambursare.
(15) Raportul de vizitei pe teren va ine cont de toate evidenele colectate prin efectuarea
verificrilor la faa locului. De asemenea, n cazul n care s-au solicitat rspunsuri/documente
adiionale, n Raportul vizitei pe teren se vor meniona concluziile analizei efectuate de ctre
experii CRPOPAM.

ANEXA nr.1 lit. d) la Contractul de Finanare nr. _____/___________

Condiii aferente POPAM 2014-2020


( Ghidul solicitantului aferent msurii....)
*Se va completa de expertul CC, conform condiiilor din Ghidul solicitantului aferent
msurii.............

Pagina 149 din 202


Anexa nr. 3 la Contractul de Finanare nr. _____/___________

MSURI DE INFORMARE I PUBLICITATE


PENTRU BENEFICIARII
PROGRAMULUI OPERAIONAL PENTRU PESCUIT I AFACERI MARITIME 2014-2020
Beneficiarii Programului Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime au obligaia de a se
asigura c msurile de informare i publicitate utilizate menioneaz sprijinul acordat
operaiunii relevante prin intermediul Fondului European pentru Pescuit i Afaceri Maritime
afind urmtoarele elemente:
Emblema Uniunii Europene, n conformitate cu specificaiile cuprinse n Normele de
identitate vizual pentru activitile de informare, comunicare i promovare
derulate la nivelul Direciei Generale Pescuit Autoritatea de Management pentru
Programul Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime nsoit de o referire la
Uniunea European;

Emblema Uniunii Europene este afiat color pe site-urile de internet. n toate


celelalte mijloace de comunicare n mas, culoarea este utilizat ori de cte ori este
posibil. O versiune monocromatic poate fi utilizat doar n cazuri justificate.
Emblema Uniunii Europene este ntotdeauna clar vizibil i ocup o poziie de prim-
plan. Poziia i dimensiunile sale sunt adaptate la dimensiunea materialului sau a
documentului utilizat. nlimea minim a emblemei Uniunii Europene este de 1 cm. n
cazul articolelor promoionale de dimensiuni mici, nlimea minim a emblemei Uniunii
Europene este de 5 mm.
Atunci cnd emblema Uniunii Europene este afiat pe un site de internet, aceasta
trebuie s fie vizibil n zona de afiare a dispozitivului digital, fr ca utilizatorii s fie
nevoii s deruleze n jos pagina.
n cazul n care sunt afiate alte logouri alturi de emblema Uniunii Europene, aceasta
din urm trebuie s aib cel puin aceeai dimensiune, n nlime sau n lime, ca cel
mai mare dintre celelalte logouri. Este recomandat ca emblema UE s fie amplasat
separat de sigla beneficiarului.
Referirea la Uniunea European
Denumirea Uniunea European" este ntotdeauna menionat n totalitate. Caracterul
tipografic care trebuie utilizat mpreun cu emblema Uniunii Europene poate fi oricare
dintre urmtoarele caractere: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma i
Verdana. Variantele n caractere cursive i subliniate i utilizarea efectelor tipografice
nu sunt permise.
Poziionarea textului n raport cu emblema Uniunii Europene nu face obiectul niciunei
cerine speciale, dar textul nu ar trebui s interfereze n niciun fel cu emblema.

Pagina 150 din 202


Dimensiunea caracterelor utilizate trebuie s fie proporional cu dimensiunea
emblemei. Culoarea caracterelor este reflex blue", neagr sau alb, n funcie de
fundal.

O referire la Fondul European pentru Pescuit i Afaceri Maritime sau n cazul unei
operaiuni finanate din mai multe fonduri, o referire la fondurile structurale i de
investiii europene;
n cazul n care Fondul European pentru Pescuit i Afaceri Maritime sau fondurile
structurale i de investiii europene sunt menionate pe un site de internet, aceast
referire trebuie s fie vizibil n zona de afiare a dispozitivului digital, fr ca
utilizatorii s fie nevoii s deruleze n jos pagina.
sigla Guvernului Romniei conform modelului indicat n Normele de identitate
vizual pentru activitile de informare, comunicare i promovare derulate la nivelul
Direciei Generale Pescuit Autoritatea de Management pentru Programul
Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime;
sigla POPAM conform modelului indicat n Normele de identitate vizual pentru
activitile de informare, comunicare i promovare derulate la nivelul Direciei
Generale Pescuit Autoritatea de Management pentru Programul Operaional pentru
Pescuit i Afaceri Maritime;
Opional, fiecare entitate beneficiar de fonduri europene acordate prin POPAM, n baza
propriei decizii, i poate concepe i elabora propria sigl, care trebuie s fie unic i
personalizat (prin cromatic, grafic sau text) n acord cu specificul entitii.
Beneficiarii msurilor finanate din Fondul Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime
2014-2020 au obligaia de a informa publicul larg cu privire la contribuia obinut din
partea FEPAM i contribuia naional, prin respectarea urmtoarelor cerine obligatorii:
a) afiarea unui panou, n conformitate cu exemplul detaliat n prezenta anex, pn la
depunerea primei cereri de rambursare, n apropierea investiiilor i la loc vizibil;
b) aplicarea de autocolante, n conformitate cu exemplul detaliat n prezenta anex, pe
mijloacele fixe achiziionate n timpul desfurrii proiectului (autocolantele vor fi
aplicate/postate n locuri uor vizibile); Dimensiuni recomandate: minim 1/16 din suprafaa
cea mai vizibil a echipamentului.
Panoul de publicitate i, dup caz, autocolantele vor fi afiate pe perioada executrii
proiectului i pe o perioad de 5 ani dup efectuarea ultimei pli n cadrul contractului de
finaare nerambursabil.
Nendeplinirea obligaiilor prevzute n prezenta Anex are drept consecin aplicarea unei
corecii financiare n procent de 1% din valoarea nerambursabil a proiectului astfel cum este
menionat n contractul de finanare nerambursabil.
Elementele de informare afiate pe panou/autocolante vor fi urmtoarele:

Pagina 151 din 202


(1) Panou pentru publicitate
Textul panoului de publicitate privind cofinanarea proiectelor din POPAM 2014-2020 va fi
afiat n apropierea investiiilor i la loc vizibil. Beneficiarul va identifica cele mai potrivite
amplasamente n condiii de vizibilitate i cu respectarea reglementrilor de circulaie
existente n Romnia.
Elementele de informare afiate pe panou vor fi urmtoarele:
a) n partea din mijloc, sus, stema GUVERNULUI ROMNIEI Arial, 250, bold. Stema va
avea dimensiunile de L= 0,18 m, l= 0,18 m.
b) n partea din stnga, sus, steagul Uniunii Europene avnd sub textul UNIUNEA
EUROPEAN Arial, 250, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L= 0,20
m, l = 0,17 m.
c) n partea din dreapta, sus: Sigla Programului Operaional pentru Pescuit i Afaceri
Maritime 2014-2020 i logoul SUSTINE INIIATIVA TA!
d) Caseta care va conine elementele de mai sus va avea limea de 0,35 m. Sub ea se
va ntocmi un tabel, al crui capt va fi mprit n trei casete cu urmtoarele
dimensiuni: caset 1 L=0,40 m, l=0,21 m; caset 2 - L=0,40 m, l=0,21 m; caset 3
L=0,40 m, l= 0,23 m
e) n aceste casete se vor scrie n ordine: Prioritatea Uniunii Europene i Msura, Titlul
proiectului; numele beneficiarului. Pentru toate aceste categorii se va folosi Arial,
150, bold, iar pentru descrierea categoriei Arial, 150, normal.

Panoul va avea dimensiunile de L= 1,8 m i l= 1 metru, fondul va fi alb, iar caracterele


vor fi negre, cu excepia celor de la steme; Stemele i sigla POPAM vor fi color.
Exemplu:
0,35 m
0,21 m

Prioritatea Uniunii
1m

Europene .........................................................................................................
0,23 m

Masura
..........................................................................................................

0,4 m
1,8 m
Arial, 150, Arial, 150,
normal bold

(2) Autocolant pentru afiare

Pagina 152 din 202


Textul autocolantului de publicitate privind cofinanarea proiectelor din POPAM 2014-2020 va
fi afiat pe fiecare utilaj, instalaie sau alte achiziii, n puncte de vizibilitate maxim. Se vor
utiliza mai multe autocolante dac obiectul este de dimensiuni foarte mari. Autocolantul va
fi inscripionat i va fi meninut pe perioada executrii proiectului i 5 ani dup efectuarea
ultimei pli n cadrul contractului de finaare nerambursabil.
Elementele de informare afiate n autocolant vor fi urmtoarele:
a) n partea din dreapta, se va nscrie: Sigla Programului Operaional pentru Pescuit
i Afaceri Maritime 2014-2020 i logoul SUSTINE INITIATIVA TA!.
b) n partea de mijloc, sus stema GUVERNULUI ROMNIEI Arial, 16, bold. Stema va
avea dimensiunile de L= 3 cm, l= 3 cm.
Deasupra textului de mai sus se va trece numele beneficiarului Arial, 16, bold
c) n partea din stnga, steagul Uniunii Europene avnd sub textul UNIUNEA EUROPEAN
Arial, 16, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L= 3,5 cm, l = 1,8
cm.
d) n partea de mijloc, jos se va trece Prioritatea Uniunii Europene, msura, titlul
proiectului i anul achiziionrii bunului Arial, 16, bold.

Fondul autocolantului va fi alb, iar caracterele vor fi negre, cu excepia celor de la


steme. Stemele i sigla POPAM vor fi color.

Exemplu:
(Beneficiar) .....................
Arial 16,
bold

5 cm

Prioritatea Uniunii Europene ..............................

Masura .....................................................

10 cm Arial,
16, bold

Pagina 153 din 202


ANEXA nr. 4 la Contractul de Finanare nr. ______/___________

MONITORIZAREA I RAPORTAREA

Monitorizarea proiectelor
Monitorizarea n perioada ex-post a proiectelor
Monitorizarea ex-post a proiectelor se realizeaz 100% i se refer la proiectele finalizate
pentru Prioritile Uniunii 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ale Programului Operaional pentru Pescuit si
Afaceri Maritime. Acest tip de monitorizare se efectueaz dup ultima plat a Autoritii
contractante ctre Beneficiar i se desfoar pe perioada de valabilitate a contractului/
angajamentului legal de finantare.
Monitorizarea se realizeaza pe o perioada de 5 ani de la efectuarea plii finale ctre
beneficiar conform art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Modificrile substaniale ale unui proiect sunt cele care:
i afecteaz natura sau condiiile de implementare sau acord unei firme sau unui
organism public un avantaj nejustificat;
rezult dintr-o schimbare n natura proprietii asupra unui element de infrastructur
ori o ncetare sau o shimbare a locaiei;
Sprijinul acordat va fi recuperat dac proiectul a suferit o modificare substanial, n sensul
celor mai sus menionate, n perioada ex-post.
Dup efectuarea plii finale ctre Beneficiar, DGP- AM POPAM va verifica pe teren proiectele
finalizate care vor fi incluse ntr-un plan anual de monitorizare.
Monitorizarea ex-post asupra proiectelor finalizate se efectueaz fr a se depi perioada
de 5 (cinci) ani de la data efectuarii ultimei pli.
Beneficiarul va trebui s fie prezent la data efecturii misiunii de monitorizare la locul unde
proiectul a fost implementat i s ofere experilor din echipa de monitorizare toate
informaiile necesare efecturii misiunii de monitorizare.

n cadrul misiunilor de monitorizare se va verifica:


1) Dac exist modificri substaniale, respectiv:
sunt afectate natura sau condiiile de implementare (criterii de eligibilitate i
selecie);
se acord unei societi sau unui organism public un avantaj nejustificat;
rezult o schimbare n natura proprietii;
rezult o schimbare a localizrii activitii co-finanate.

2) Dotrile proiectului:
sunt folosite conform scopului destinat;
au fost realizai indicatorii asumai de beneficiar prin cererea de finanare;
au fost vndute sau nchiriate.

3) Realizarea indicatorilor de proiect:


Volumul total al produciei de acvacultur tone ;
Volumul produciei obinute pentru celelalte specii, n cazul policulturii - tone;
Locuri de munc nou create.
4) Obiective monitorizate

Pagina 154 din 202


Protecia i conservarea habitatelor specifice faunei i florei acvatice;
Protecia i conservarea speciilor slbatice protejate;
Pregtirea forei de munc;
Activiti de inspecie ale responsabilor cu protecia mediului;
Existena i starea fizic a investiiilor finanate, panourilor publicitare, elementele
de identificare a achiziionrii echipamentelor/bunurilor prin POPAM 2014-2020;
Prezena personalului angajat la locaia investiiei;
Existena documentelor martor pentru materialele promoionale;
Statutul organizaiei din care s rezulte c beneficiarul este organizaie de productori
recunoscut, care desfoar activitate n domeniul pescuitului comercial,
acvaculturii i procesrii petelui;
Dac Beneficiarul mai este recunoscut de Statul Membru ca organizaie de productori;
Realizarea indicatorilor prevzui n cererea de finanare.

ANEXA nr. 5 la Contractul de Finanare nr. _______/___________

ACORDUL NCHEIAT NTRE BENEFICIAR I PARTENERI

*dac este cazul, se va meniona cel din Ghidul solicitantului aferent msurii... i din
cererea de finanare

ANEXA nr. 6 la Contractul de Finanare nr. ______/___________

CONFIDENIALITATE

*dac este cazul, se va meniona informaiile din documentul transmis de ctre


beneficiar, n vederea respectrii art. 18 din Contractul de Finantare partea generala

Pagina 155 din 202


Anexa nr. 13
Proiecii financiare aferente proiectelor generatoare de venit

Prioritatea Uniunii Nr 2 : Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului,


eficiente din punctul de vedere al utilizrii resurselor, inovatoare, competitive i bazate pe
cunoatere
Msura Nr. II.2: Investiii productive n acvacultur art.48, alin.(1)lit. (a)-(d) si (f)-(h)
Titlul Proiectului:
Durata de implementare .(luni); Valoarea eligibil(lei); POPAM ..(%)
Solicitant Responsabil de proiect
Denumire....................... Nume ...
Statut juridic ....... Tel/fax Prenume ....
Email Funcie .

Subsemnatul/a .... posesor al CI/BI/Paaport seria . nr. .., CNP


eliberat de .la data de.., cunoscnd c falsul n
declaraii este pedepsit de legea penal, declar pe propria rspundere n calitate de
reprezentant legal/mputernicit, c situaiile financiare de la care s-a pornit n elaborarea
proieciilor financiare ale denumire solicitant corespund cu nregistrrile
contabile:

Ataat proieciile financiare privind implementarea i derularea proiectului generator de


venit, astfel:

Anexa 13.1 Bugetul cererii de finanare;


Anexa 13.2 Planul investiional;
Anexa 13.3 Prognoza veniturilor;
Anexa 13.4 Prognoza cheltuielilor;
Anexa 13.5 Proiecia contului de profit i pierdere (CPP);
Anexa 13.6 Bilan sintetic previzionat;
Anexa 13.7 Flux de numerar an 1 implementare;
Anexa 13.8 Flux de numerar an 2 implementare;
Anexa 13.9 Flux de numerar pe o perioad de 10 ani;
Anexa 13.10 Indicatori financiari;
Anexa 13.11 Proiecii financiare aferente proiectului de investiie;
Anexa 13.12 Rentabilitatea investiiei;
Anexa 13.13 Venituri nete

Reprezentant legal al solicitantului


(nume, prenume - cu majuscule) ..

semntur
Data : ..
electronic

Pagina 156 din 202


Anexa 13.1
Bugetul cererii de finanare

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


Anexa 13.1
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

BUGETUL CERERII DE FINANTARE


Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total
Nr. crt Denumireacapitolelorisubcapitolelor Total eligibil TOTAL
Baza TVA elig. Baza TVA ne-elig. neeligibil
CAP. 1 Cheltuielipentruobinereaiamenajareaterenului
1.1 Obinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 2 Cheltuielipentruasigurareautilitilornecesareobiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALCAPITOL2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 3 Cheltuielipentruproiectareiasistentehnic
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1 studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 studii de specialitate necesare n funcie de specificul investiiei 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentaii-suport i cheltuieli pt. obtinere avize, acorduri, autorizatii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 Expertizate tehnic a construciilor existente, a structurilor i/sau, dup caz, a proiectelor tehnice, inclusiv ntocmirea de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
expertul tehnic a raportului de expertiz tehnic
3.4 Certificarea performanei energetice i auditului energetic al cldirilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.1 tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 studiu de fezabilitate/documentaie de avizare a lucrrilor de intervenii i deviz general 0,00 0,00 0,00
3.5.4 documentaiile tehnice necesare n vederea obinerii avizelor/acordurilor/autorizaiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5 verificarea tehnic de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor de execuie 0,00 0,00 0,00
3.5.6 proiect tehnic i detalii de execuie 0,00 0,00 0,00
3.6 Organizarea procedurilor de achiziie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7.1 managementul de proiect pentru obiectivul de investiii 0,00 0,00 0,00
3.7.2 auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8.1 asisten tehnic din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
3.8.2 dirigenie de antier, asigurat de personal tehnic de specialitate, autorizat 0,00 0,00
3.9 Cheltuieli cu serviciile de consultan pentru ntocmirea dosarului cererii de finanare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALCAPITOL3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 4 Cheltuielipentruinvestiiadebaz
4.1 Construcii i instalaii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice i funcionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale care necesit montaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale care nu necesit montaj i echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de antier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.1 Lucri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizrii de antier 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1 cota aferent Inspectoratului de Stat n Construcii, calculat potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea n 0,00 0,00 0,00
construcii, republicat
5.2.2 cota aferent Inspectoratului de Stat n Construcii, calculat potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 0,00 0,00 0,00
executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
5.2.3 cota aferent Casei Sociale a Constructorilor - CSC, n aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Social a 0,00 0,00 0,00
Constructorilor
5.2.4 taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizaia de construire/desfiinare 0,00 0,00 0,00
5.3 Cheltuieli diverse i neprevzute 0,00 0,00 0,00
5.4 Cheltuieli pentru informare i publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 157 din 202


CAP. 6 Cheltuielipentruprobeletehnologiceitestedepredarelabeneficiar
6.1 Pregtirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice i teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 7 Cheltuieli cu amortizarea
7.1 Cheltuieli cu amortizarea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 8 Cheltuieli cu leasing-ul
8.1 Cheltuieli cu leasing-ul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 9 Cheltuieli cu echipa de implementare
9.1 Cheltuieli privind plata drepturilor salariale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 10 Cheltuieli privind taxele
10.1 Cheltuieli privind taxele 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 11 Cheltuielibancareipentruobineregaranii
11.1 Cheltuielile bancare de deschidere i de administrare a conturilor astfel cum prevede pct. 4 din Capitolul I din Anexa la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ordinul 816/2016 cu modificrile i completrile ulterioare
11.2 Cheltuieli aferente garaniilor emise de o instituie bancar sau nebancar, astfel cum sunt prevzute la art. 11 din 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hotrrea Guvernului nr. 347/2016
TOTAL CAPITOL 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 12 CheltuielicuachiziionareasemnturiidigitalepentruMySMIS2014
12.1 Cheltuieli cu achiziionarea semnturii digitale pentru MySMIS2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 13 Contribuiannatur
13.1 Contribuia proprie aferent terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.2 Contribuia proprie pentru investiia de baz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


din care C+M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nr crt SURSEDEFINANARE Valoare (lei)


I Valoareatotalacereriidefinantare,dincare: 0,00
I.a. Valoarea totala neeligibil, inclusiv TVA aferenta 0,00
I.b. Valoarea totala eligibil 0,00
II Contribuiaproprie,dincare: 0,00
II.a. Contribuia solicitantului la cheltuieli eligibile 0,00
II.b. Contribuia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferenta 0,00
III ASISTENFINANCIARNERAMBURSABILSOLICITAT 0,00

Pagina 158 din 202


Anexa 13.2
Planul investiional;

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


Anexa 13.2
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Planul investitional
Completai proiectia financiara privind costurile investitiei pe anii de implementare (an 1 i 2), in functie de perioada de implementare a proiectului.
Coloana "Total ani" verifica suma costurilor anuale cu costul total al investitiei, conform bugetului. Mesajul "Eroare!" se va afisa daca suma valorilor aferente anilor 1 i 2 nu este egala cu
valoarea din buget a respectivului cost (coloana "Buget cerere")

Implementare
Capitol Denumire Buget cerere Total ani
an 1 an 2
CAP. 1 Cheltuielipentruobinereaiamenajareaterenului
1.1 Obinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAP. 2 Cheltuielipentruasigurareautilitilornecesareobiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00
TOTALCAPITOL2 0,00 0,00 0,00
CAP. 3 Cheltuielipentruproiectareiasistentehnic
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 studii de specialitate necesare n funcie de specificul investiiei 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentaii-suport i cheltuieli pt. obtinere avize, acorduri, autorizatii 0,00 0,00 0,00
3.3 Expertizate tehnic a construciilor existente, a structurilor i/sau, dup caz, a proiectelor tehnice, 0,00 0,00 0,00
inclusiv ntocmirea de expertul tehnic a raportului de expertiz tehnic
3.4 Certificarea performanei energetice i auditului energetic al cldirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.1 tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 studiu de fezabilitate/documentaie de avizare a lucrrilor de intervenii i deviz general 0,00 0,00 0,00
3.5.4 documentaiile tehnice necesare n vederea obinerii avizelor/acordurilor/autorizaiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5 verificarea tehnic de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor de execuie 0,00 0,00 0,00
3.5.6 proiect tehnic i detalii de execuie 0,00 0,00 0,00
3.6 Organizarea procedurilor de achiziie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 managementul de proiect pentru obiectivul de investiii 0,00 0,00 0,00
3.7.2 auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,00
3.8.1 asisten tehnic din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
3.8.2 dirigenie de antier, asigurat de personal tehnic de specialitate, autorizat 0,00 0,00 0,00
3.9 Cheltuieli cu serviciile de consultan pentru ntocmirea dosarului cererii de finanare 0,00 0,00 0,00
TOTALCAPITOL3 0,00 0,00 0,00
CAP. 4 Cheltuielipentruinvestiiadebaz
4.1 Construcii i instalaii 0,00 0,00 0,00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice i funcionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale care necesit montaj 0,00 0,00 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale care nu necesit montaj i echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotri 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 0,00 0,00 0,00

Pagina 159 din 202


CAP. 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de antier 0,00 0,00 0,00
5.1.1 Lucri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizrii de antier 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe 0,00 0,00 0,00
5.2.1 cota aferent Inspectoratului de Stat n Construcii, calculat potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 0,00 0,00 0,00
privind calitatea n construcii, republicat
5.2.2 cota aferent Inspectoratului de Stat n Construcii, calculat potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 0,00 0,00 0,00
privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare
5.2.3 cota aferent Casei Sociale a Constructorilor - CSC, n aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind 0,00 0,00 0,00
Casa Social a Constructorilor
5.2.4 taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizaia de construire/desfiinare 0,00 0,00 0,00
5.3 Cheltuieli diverse i neprevzute 0,00 0,00 0,00
5.4 Cheltuieli pentru informare i publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 0,00 0,00 0,00
CAP. 6 Cheltuielipentruprobeletehnologiceitestedepredarelabeneficiar
6.1 Pregtirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice i teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAP. 7 Cheltuieli cu amortizarea
7.1 Cheltuieli cu amortizarea 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 7 0,00 0,00 0,00
CAP. 8 Cheltuieli cu leasing-ul
8.1 Cheltuieli cu leasing-ul 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 8 0,00 0,00 0,00
CAP. 9 Cheltuieli cu echipa de implementare
9.1 Cheltuieli privind plata drepturilor salariale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 9 0,00 0,00 0,00
CAP. 10 Cheltuieli privind taxele
10.1 Cheltuieli privind taxele 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 10 0,00 0,00 0,00
CAP. 11 Cheltuielibancareipentruobineregaranii
11.1 Cheltuielile bancare de deschidere i de administrare a conturilor astfel cum prevede pct. 4 din Capitolul 0,00 0,00 0,00
I din Anexa la Ordinul 816/2016 cu modificrile i completrile ulterioare
11.2 Cheltuieli aferente garaniilor emise de o instituie bancar sau nebancar, astfel cum sunt prevzute la 0,00 0,00 0,00
art. 11 din Hotrrea Guvernului nr. 347/2016
TOTAL CAPITOL 11 0,00 0,00 0,00
CAP. 12 CheltuielicuachiziionareasemnturiidigitalepentruMySMIS2014
12.1 Cheltuieli cu achiziionarea semnturii digitale pentru MySMIS2014 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 12 0,00 0,00 0,00
CAP. 13 Contribuiannatur
13.1 Contribuia proprie aferent terenului 0,00 0,00 0,00
13.2 Contribuia proprie pentru investiia de baz 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 13 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00


TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE 0,00 0,00 0,00
TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE 0,00 0,00 0,00

Pagina 160 din 202


Anexa 13.3
Prognoza veniturilor;

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


Anexa 13.3
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
Prognoza veniturilor -varianta cu proiect
Anul 1 Anul 2
Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total
Nr. Pret in
Categoria UM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10
Crt. RON/UM
Vanzari fizice previzionate

1
2

3
4

5
6

9
10

11
12
Vanzari valorice previzionate

1 RON

2 RON
3 RON

4 RON
5 RON

6 RON
7 RON

8 RON
9 RON
10 RON

11 RON
12 RON
Venituri productie proprie total RON
13 Alte venituri RON
Total productie vanduta RON

14 Venituri din vanzari marfuri RON

Venituri din subventii de


15 exploatare aferente cifrei de RON
afaceri nete

16 Venituri din alte activitati RON


Variatia stocurilor (+ pentru C; -
17 RON
pentru D)

Venituri din productia realizata


18 pentru scopuri proprii si RON
capitalizata

19 Alte venituri din exploatare RON

Total venituri din exploatare RON

Pagina 161 din 202


Anexa 13.4
Prognoza cheltuielilor;

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


Anexa 13.4
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect

Anul 1 Anul 2
Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total
Nr. An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10
Categoria UM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
Crt.
Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele
1 consumabile
RON

2 Alte cheltuieli materiale RON

3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) RON

4 Cheltuieli privind marfurile RON

5 Cheltuieli materiale total RON

6 Cheltuieli cu personalul angajat RON

7 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala RON

8 Cheltuieli cu personalul total RON

9 Cheltuieli cu amortizarile RON

10 Alte cheltuieli de exploatare RON

11 Cheltuieli pentru exploatare - total RON

Pagina 162 din 202


Anexa 13.5
Proiecia contului de profit i pierdere (CPP);

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


Anexa 13.5
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Proiectia contului de profit si pierdere activitate cu proiect


Anul 0 Anul 1 Anul 2
(anterior depunerii Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total
Nr. cererii de An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10
Categoria TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
Crt. finantare)

Venituri din exploatare


1 Cifra de afaceri RON
2 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) RON
Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si
3 RON
capitalizata
4 Alte venituri din exploatare RON
5 Venituri din exploatare total RON

Cheltuieli pentru exploatare


6 Cheltuieli materiale total RON
7 Cheltuieli cu personalul total RON
8 Cheltuieli cu amortizarile RON
9 Alte cheltuieli de exploatare RON
10 Cheltuieli pentru exploatare - total RON
11 Rezultatul din exploatare RON

Venituri financiare total


12 Venituri financiare total RON

Cheltuieli financiare, din care


13 Cheltuieli privind dobanzile RON
14 Alte cheltuieli financiare RON
15 Cheltuieli financiare - total RON
16 Rezultatul financiar RON
17 Rezultatul brut RON
18 Impozitul pe profit / cifra de afaceri RON
19 Rezultatul net al exercitiului financiar RON

Pagina 163 din 202


Anexa 13.6
Bilan sintetic previzionat;

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


Anexa 13.6
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM
BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - RON
Anul 0
(anterior depunerii Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10
cererii de finantare)
1 Active imobilizate - brute
2 Valoarea amortizarii cumulate
I Active imobilizate - nete (1-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Stocuri
4 Creante
5 Casa si conturi la banci
II Total active circulante (3+4+5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Cheltuieli n avans
TOTAL ACTIV (I+II+III) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Imprumuturi si datorii la institutii de credit
7 Datorii comerciale
8 Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale
V Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Imprumuturi si datorii la institutii de credit
10 Datorii comerciale
11 Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale
VI Venituri n avans
VII Provizioane
12 Capital social
13 Rezultatul exercitiului financiar
14 - repartizare profit la dividende
15 - repartizare profit la la rezerve
16 Rezerve
VIII Total capitaluri proprii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verificare: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagina 164 din 202


Anexa 13.7
Flux de numerar an 1 implementare;

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


Anexa 13.7
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Flux de numerar - previziuni - RON Anul 1 al implementarii Total


OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Anul 1 al
implementarii
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)

A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)

A2. Vanzari de active, inclusiv TVA


A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii
financiare
A4. Ajutor nerambursabil FEPAM (inclusiv avans)
B. Total iesiri de lichiditati prin investitii: (B1+B2+B3)
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA
B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA
B3. Cresterea investitiilor in curs
C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:
(C.1.1.+ C.1.2.)
C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect
C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte
datorii financiare
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care:
(C.2.1.+C.2.2.)
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte
datorii financiare

D. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (A-B-C)

II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE


E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA
F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt
G. Credite pe termen scurt
H. Total intrari de numerar (E+F+G)
Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz),
I.
din care:
I1. Materii prime si materiale
I2. Alte materiale
I3. Energia si apa
I4. Marfuri
I5. Aferente personalului angajat
I6. Asigurari si protectie sociala
I7. Prestatii externe
I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate
I9. Alte plati aferente exploatarii
Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de
J.
afaceri si ajustare TVA (H-I)
K. Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3)
K1. plati TVA
K2. rambursari TVA
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri
L. Rambursari de credite pe termen scurt
M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
N. Dividende
O. Total plati exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N)

P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O)

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)

Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)

R. Disponibil de numerar al lunii precedente

S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q)

Pagina 165 din 202


Anexa 13.8
Flux de numerar an 2 implementare;

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


Anexa 13.8
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Flux de numerar - previziuni - RON Anul 2 al implementarii Total

OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Anul 2 al
implementarii
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)

A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)

A2. Vanzari de active, inclusiv TVA

A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.)

A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect


A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii
financiare
A4. Ajutor nerambursabil FEPAM (inclusiv avans)

B. Total iesiri de lichiditati prin investitii: (B1+B2+B3)

B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA

B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA


B3. Cresterea investitiilor in curs
C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:
(C.1.1.+ C.1.2.)
C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect
C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte
datorii financiare
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care:
(C.2.1.+C.2.2.)
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte
datorii financiare

D. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (A-B-C)

II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE


E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA
F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt
G. Credite pe termen scurt
H. Total intrari de numerar (E+F+G)
Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz),
I.
din care:
I1. Materii prime si materiale
I2. Alte materiale
I3. Energia si apa
I4. Marfuri
I5. Aferente personalului angajat
I6. Asigurari si protectie sociala
I7. Prestatii externe
I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate
I9. Alte plati aferente exploatarii
Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de
J.
afaceri si ajustare TVA (H-I)
K. Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3)
K1. plati TVA
K2. rambursari TVA
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri
L. Rambursari de credite pe termen scurt

M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt


N. Dividende
O. Total plati exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N)

P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O)

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)

Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)

R. Disponibil de numerar al lunii precedente

S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q)

Pagina 166 din 202


Anexa 13.9
Flux de numerar pe o perioad de 10 ani;

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


Anexa 13.9
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Flux de numerar - previziuni - RON


OPERATIUNEA/PERIOADA Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10

I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)


A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la
actionari/asociati)
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA

A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.)

A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect


A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte
datorii financiare
A4. Ajutor nerambursabil FEPAM (inclusiv avans)

B. Total iesiri de lichiditati prin investitii: (B1+B2+B3)

B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA

B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA

B3. Cresterea investitiilor in curs

C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)


C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:
(C.1.1.+ C.1.2.)
C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect
C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri,
alte datorii financiare
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care:
(C.2.1.+C.2.2.)
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte
datorii financiare
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si
D.
finantare (A-B-C)
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA

F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

G. Credite pe termen scurt

H. Total intrari de numerar (E+F+G)


Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz),
I.
din care:
I1. Materii prime si materiale

I2. Alte materiale

I3. Energie si apa

I4. Marfuri

I5. Aferente personalului angajat

I6. Asigurari si protectie sociala

I7. Prestatii externe

I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate

I9. Alte plati aferente exploatarii


Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de
J.
afaceri si ajustare TVA (H-I)
K. Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3)

K1. plati TVA

K2. rambursari TVA

K3. impozit pe profit/cifra de afaceri

L. Rambursari de credite pe termen scurt

M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt

N. Dividende

O. Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N)

P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O)

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)

Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)

R. Disponibil de numerar al perioadei precedente

S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (Q+R)

Pagina 167 din 202


Anexa 13.10
Indicatori financiari;

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


Anexa 13.10
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

INDICATORI FINANCIARI
Total an 1 Total an 2 Total an 3 Total an 4 Total an 5 Total an 6 Total an 7 Total an 8 Total an 9 Total an 10
Anul UM
Nr.crt. Specificatie Valoare
1 Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA RON

Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea


2 RON
curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului.
Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea
3 RON
activitatii curente

4 Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie sa fie minim 8% % Eroare Eroare Eroare Eroare Eroare Eroare Eroare Eroare Eroare Eroare

5 Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 15 ani ANI #DIV/0!

6 Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie sa fie minim 5% % Eroare Eroare Eroare Eroare Eroare Eroare Eroare Eroare Eroare Eroare

Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai mare
7 Numeric Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul !
sau egal cu 1.1

8 Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - maxim 80% % Eroare Eroare Eroare Eroare Eroare Eroare Eroare Eroare Eroare Eroare

9 Rata de actualizare 4%

10 Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva RON

11 Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv RON

Pagina 168 din 202


Anexa 13.11
Proiecii financiare aferente proiectului de investiie;
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM ANEXA 13.11

Proieciifinanciareaferenteproiectuluideinvestiienperioadadeimplementareioperare

Completai urmtoarele tabele cu proieciiledevenituriicheltuieliaferentedoaractivitiicefaceobiectulproiectuluideinvestiii

Tabel1-Proieciifinanciarefradoptareaproiectuluideinvestiie:
Completai cu incasarile si platile e rezultate din activitatea corespunztoare proiectului de investiii, n condiiile n care activitatea s-ar desfura fr investiie. Dac nu desfurai deja aceast activitate (proiectul
dezvolt o activitate nou) nu mai completai acest tabel.

Tabel2-Proieciifinanciarecuadoptareaproiectuluideinvestiie
Completai cu incasarile si platile rezultate din activitatea corespunztoare proiectului de investiii, n condiiile n care activitatea s-ar desfura cu investiia realizat.
Perioada de implementare a investiiei poate fi de maximum 2 ani.
Pe perioada de implementare a investiiei se poate presupune c veniturile i costurile sunt egale cu varianta FR PROIECT (daca proiectul nu genereaz venituri si cheltuieli suplimentare in aceasta perioada).
Dupa perioada de implementare se vor introduce valorile previzionate in planul de afaceri.

Tabel3-Proieciifinanciaremarginale(incrementale)
= Proiecii financiare cu adoptarea proiectului de investiie - Proiecii financiare fr adoptarea proiectului de investiie
Atentie
Pentru deteminarea fluxului de lichiditati NU se va lua in considerare contributia in natura. Astfel, aceasta nu se va lua in considerare in activitatea de finantare, pe partea de incasari, la rubrica "Incasari din activitarea
de finantare - aport la capitalul societatii" si nici pe partea de iesiri de numerar , la activitatea de investitii la rubrica "Achizitii de active fixe corporale" sau " Cresterea investitiilor in curs"

Tabel 1: PROIECTII FINANCIARE - FARA ADOPTAREA PROIECTULUI DE INVESTITIE


Implementare si operare
Nr Total
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE care face obiectul proiectului (fara investitie)
Incasari din exploatare, incl TVA
Categorie venituri inclusiv TVA (incasari)
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
Total incasari (intrari de lichiditati) din
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
activitatea de exploatare (FARA proiect)
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE care face obiectul proiectului (fara investitie)
Plati din exploatare, incl TVA
1 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele
consumabile (inclusiv TVA)
2 Alte cheltuieli materiale (inclusiv TVA)
3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
(inclusiv TVA)
4 Cheltuieli privind marfurile (inclusiv TVA)

Total cheltuieli materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


5 Cheltuieli cu personalul angajat 0
6 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 0
Cheltuieli de personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alte cheltuieli de exploatare (inclusiv TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dobanzile la imprumuturile contractate pentru
activitatea aferenta investitiei)
Total plati (iesiri de lichiditati) din activitatea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de exploatare (FARA proiect)
Flux de lichiditati brut din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (FARA proiect)
9 Plati TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Incasari TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Impozit pe profit/venit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe (FARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
proiect)
Flux de lichiditati net din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (FARA proiect)

Pagina 169 din 202


Tabel 2: PROIECTII FINANCIARE - CU ADOPTAREA PROIECTULUI DE INVESTITIE
Implementare si operare
Nr Total
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (cu adoptarea investitiei)
Incasari din exploatare, incl TVA
Categorie venituri inclusiv TVA (incasari)
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
Total incasari (intrari de lichiditati) din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
activitatea de exploatare (CU proiect)
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (cu adoptarea investitiei)
Plati din exploatare, incl TVA
1 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele
consumabile (inclusiv TVA)
2 Alte cheltuieli materiale (inclusiv TVA)
3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
(inclusiv TVA)
4 Cheltuieli privind marfurile (inclusiv TVA)

Total cheltuieli materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


5 Cheltuieli cu personalul angajat 0
6 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 0
Cheltuieli de personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alte cheltuieli de exploatare (inclusiv TVA) 0
8 Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind 0
dobanzile la imprumuturile contractate pentru
activitatea aferenta investitiei)
Total plati (iesiri de lichiditati) din activitatea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de exploatare (CU proiect)
Flux de lichiditati brut din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (FARA proiect)
9 Plati TVA 0
10 Incasari TVA 0
11 Impozit pe profit/venit 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe (CU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
proiect)
Flux de lichiditati net din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (CU proiect)

ACTIVITATEA DE FINANTARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Total AN 1 AN 2
Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la 0 0 0
actionari/asociati)
Credite pentru realizarea investiiei 0 0 0
Ajutor nerambursabil 0 0 0
Total incasari (intrari de lichiditati) din 0 0 0
activitatea de finantare
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
rate rambursare imprumut bancar aferent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
proiectului
plati de dobanzi aferente imprumutului de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cofinantare
Total plati (iesiri de lichiditati) din activitatea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
finantare
Flux de lichiditati din activitatea de finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVITATEA DE INVESTITII
Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

23 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA 0


24 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA 0
25 Cresterea investitiilor in curs 0
Total plati din investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din investitii si finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUX DE LICHIDITATI TOTAL Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10


(activitatile de exploatare, finantare, investitii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disponibil de numerar la inceputul perioadei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagina 170 din 202


Tabel 3: PROIECTII FINANCIARE INCREMENTALE (marginale)
Implementare si operare
Nr Total
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (marginale)
Venituri din exploatare (marginale), incl TVA
1 Incasari din activitatea de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incasari din activitatea de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(marginale)
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (marginale)
Cheltuieli de exploatare (marginale), incl TVA
1 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
consumabile (inclusiv TVA)
2 Alte cheltuieli materiale (inclusiv TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(inclusiv TVA)
4 Cheltuieli privind marfurile (inclusiv TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total cheltuieli materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


5 Cheltuieli cu personalul angajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli de personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alte cheltuieli de exploatare (inclusiv TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dobanzile la imprumuturile contractate pentru
activitatea aferenta investitiei)
Total plati (iesiri de lichiditati) din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (marginale)
Flux de lichiditati brut din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (marginale)
9 Plati TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Incasari TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Impozit pe profit/venit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(marginale)
Flux de lichiditati net din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (marginale)

ACTIVITATEA DE FINANTARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Total AN 1 AN 2
Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la 0 0 0
actionari/asociati)
Credite pentru realizarea investiiei 0 0 0
Ajutor nerambursabil (inclusiv avans) 0 0 0
Total incasari din finantare 0 0 0
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
Rambursari de Credite, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rate la imprumut - cofinantare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total plati din finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVITATEA DE INVESTITII
Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

23 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


24 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Cresterea investitiilor in curs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total plati din investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
Flux de lichiditati din investitii si finantare
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUX DE LICHIDITATI TOTAL Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10


(exploatare, finantare, investitii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagina 171 din 202


Anexa 13.12
Rentabilitatea investiiei;
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM ANEXA 13.12

Rentabilitateainvestiiei
In acest tabel sunt inregistrate incasarile si platile aferente activitatilor de exploatare si de investitii generate exclusiv de proiectul de investitie

Ratadeactualizarefinanciar 4% Implementare si operare (ani)


Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total incasari din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valoare reziduala* 0 0
Incasari totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total plati din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investitie 0 0 0
Plati totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de numerar net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de numerar net actualizat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VANF (valoarea actualizata neta financiara) 0
RIRF (rata interna de rentabilitate financiara)

*) Modalitatea de calcul a valorii reziduale


Valoarea reziduala se va completa in ultimul an de previziune cu marimea fundamentata.
Dac activele unei operaiuni au o durat de via care depete perioada de referin a proiectului, valoarea rezidual a acestora se determin prin calcularea valorii actuale nete a fluxurilor de numerar pentru
durata de via rmas a operaiunii. Valoarea rezidual a investiiei este inclus n calculul venitului net actualizat al operaiunii numai dac veniturile depesc costurile de operare (Sursa: Regulamentul CE 480/2014 -
art. 18).
Durata de
Valoare de Durata de
Activ Pondere (%) viata medie
inventar (lei) viata (ani)
(ani)
[completai cu denumirea activului] #DIV/0! #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] #DIV/0! #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] #DIV/0! #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] #DIV/0! #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] #DIV/0! #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] #DIV/0! #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] #DIV/0! #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] #DIV/0! #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] #DIV/0! #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] #DIV/0! #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] #DIV/0! #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] #DIV/0! #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] #DIV/0! #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] #DIV/0! #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0! #DIV/0!

Implementare si operare (ani)


Fluxuri de numerar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flux de numerar net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valoare reziduala 0
Total flux de numerar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! (duratadeviapostoperarermas,nani)
Post operare (ani)
An #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Flux de numerar net #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Post operare (continuare)


An #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Flux de numerar net #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Post operare (continuare)


An #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Flux de numerar net #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Post operare (continuare)


An #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Flux de numerar net #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Pagina 172 din 202


Anexa 13.13
Venituri nete

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


Anexa 13.13
DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

Metod de calcul a finanrii nerambursabile pentru proiectele generatoare de venit, prin Metoda necesarului de finantare ("funding-gap")

OBSERVATIE:
Se va completa acest document doar in cazul proiectelor generatoare de venit
Atentie: introduceti date doar in coloanele marcate cu culoarea gri. Restul datelor sunt fie predefinite, fie generate automat.

Pas A: pe baza urmatorului tabel (al carui continut este preluat automat), se calculeaza valoarea actualizat a costurilor de investiie, valoarea actualizat a fluxurilor de
numerar generate de exploatarea proiectului de investiie, valoarea actualizat a finanrii nerambursabile

Implementare (RON)

Anul (1) Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Cost de investitie (CI) (2) 0 0 0
Costuri eligibile (CE) (3) 0 0 0
Costuri neeligibile (CNE) (4) 0 0 0
Costul de nlocuire a echipamentelor (C INL) (5) 0 0
Factor actualizare (FA) (6) 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 0,73 0,70 0,68
Valoarea actualizata a costului de investitie (VACI) (7) 0 0 0 0 0
Valoarea actualizata a costurilor eligibile (VACE) (8) 0 0 0 0 0
Valoarea actualizata a costurilor neeligibile (VACNE) (9) 0 0 0 0 0
Valoarea actualizat a costului de nlocuire a echipamentelor (VA CINL) (10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri generate de proiect (VNI) (11) 0

Cheltuieli aferente veniturilor generate de proiect (CVNI) (12) 0

Valoarea reziduala obtinuta din valorificarea activelor, prin vanzare sau


(VR) (13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lichidare
Venituri nete generate de proiect (FN) (14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veniturile nete actualizate (VAFN) (15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Se aplica metoda Necesarului de finantare?


Rata de co-finantare maxima 50% Maximum 50% Nota: Daca costurile de operare exced veniturile din operare (VAFN < 0), nu se va aplica metoda NU
Necesarului de finantare pentru determinarea cuantumului finantarii nerambursabile.

Finantarea nerambursabila (determinata prin aplicarea metodei


Rata de actualizare: 4% -- lei
Necesarului de finantare)

Procent actualizat de finantare rezultat #VALUE!


Explicatii aferente randurilor din tabel
coloana

numrul de ani (perioada de referin) pentru care se realizeaz analiza: anul 0 pentru preimplementare, anii 1, 2 pentru implementare;
Observatie:
(1)

integrale.

(2) Costul de investiie (CI), ealonat pe perioada de implementare a proiectului reprezint valoarea total a proiectului.
(3) Suma costurilor eligibile (CE) reprezint valoarea eligibil a proiectului.
(4) Suma costurilor neeligibile (CNE) este format din valoarea neeligibil a proiectului.
(5) Costul de nlocuire a echipamentelor cu durat scurt de via, suportate pe parcursul perioadei de operare din cadrul prognozei
Factor de actualizare (FA) are la baz rata de actualizare de k (4%). Att rata de actualizare, ct i FA sunt parametri predefinii:
(6) FA pentru anul t = 1 / (1+rata de actualizare)t,
unde rata de actualizare = k (4%)

Valoarea actualizat a costului de investiie din anul t reprezint costul de investiie din anul t actualizat la momentul realizrii analizei (anul 0, respectiv nceputul anului 1), cu indicele de actualizare:
(7)
VACI=CI AF

Valoarea actualizat a costului eligibil din anul t reprezint costul eligibil din anul t actualizat la momentul realizrii analizei (anul 0, respectiv nceputul anului 1), cu indicele de actualizare:
(8)
VACE=CE AF

Valoarea actualizat a costului neeligibil din anul t reprezint costul neeligibil din anul t actualizat la momentul realizrii analizei (anul 0, respectiv nceputul anului 1), cu indicele de actualizare:
(9)
VACNE=CNE AF

Valoarea actualizat a costului de nlocuire a echipamentelor din anul t reprezint costul de nlocuire din anul t actualizat la momentul realizrii analizei (anul 0, respectiv nceputul anului 1), cu
(10) indicele de actualizare:
VACINL=CINL AF
(11) Venituri generate de proiect conf.alin1., art.61 din Regulamentul (UE) nr.1303/2013. Se completeaza de catre solicitant, dupa caz.
(12) Cheltuieli aferente veniturilor generate de proiect conf.alin1., art.61 din Regulamentul (UE) nr.1303/2013. Se completeaza de catre solicitant, dupa caz.
(13) Valoarea rezidual a investiiei este inclus n valoarea actualizata a fluxurilor de numerar (VAFN) numai dac veniturile din exploatare depasesc cheltuielile de exploatare.

(14) Fluxul de numerar (FN) este determinat ca diferen ntre veniturile i cheltuielile generate de proiect, n ultimul an lundu-se n calcul i valoarea rezidual.
(15) Valoarea actualizat a fluxurilor de numerar (VAFN) din anul t reprezint fluxul de numerar din anul t actualizat la momentul analizei proiectului (anul 0).

Pasii urmati pentru determinarea finantarii nerambursabile ce poate fi acordata din fonduri structurale
NB: Toate valorile luate in calcul (incasari / plati) sunt valori actualizate, la momentul efectuarii analizei (anul 0), cu rata de actualizare (4%)

Pas B: Se determina valoarea actualizata a fluxurilor de numerar VAFN pentru proiect


Valoarea actualizata a fluxurilor de numerar [VAFN] 0,00 lei
Procent cheltuieli eligibile in total investitie #DIV/0!
Valoarea actualizat a fluxurilor de numerar aferente cheltuielilor eligibile #DIV/0!

Pas C: Se determina necesarul de finantare aferent costului eligibil diminuat cu veniturile generate de proiect
in cazul in care nu toate costurile de investitie sunt eligibile, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor din Ghidul solicitantului
Valoarea actualizata a costului eligibil al investitiei (proiectului) [CE] 0,00 lei
Cheltuieli eligibile diminuate cu veniturile generate de proiect #DIV/0! lei

Pas D: Se determina valoarea finantarii nerambursabile ce poate fi acordata din fonduri structurale
Rata de co-finanaremaxima nerambursabil 50,00%
Finantarea nerambursabila #DIV/0! lei

Pagina 173 din 202


Anexa 14

GRAFICUL DE RAMBURSARE A CHELTUIELILOR

Prioritatea Uniunii Nr 2 : Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului,


eficiente din punctul de vedere al utilizrii resurselor, inovatoare, competitive i bazate pe
cunoatere
Msura Nr. II.2: Investiii productive n acvacultur art.48, alin.(1)lit. (a)-(d) si (f)-(h)
Valoarea total eligibil a proiectului..........
Titlul proiectului :
COD SMIS

Beneficiar
Denumire.......................
Tel/fax
Email

Suma estimat a fi TVA estimat a fi


Data depunerii cererii
Cerere de solicitat n cererea solicitat n cererea
de rambursare la DGP-
rambursare de rambursare de rambursare ***
AMPOPAM
(fr TVA)
Numr* Luna / An
1
2
3
4
Cerere final
de rambursare
TOTAL **)

* numrul maxim al cererilor de rambursare este de 5.


** totalul cererilor de rambursare/plat trebuie s fie egal cu valoarea total eligibil a
proiectului finanare.
*** Se completeaz numai de ctre beneficiarii pentru care TVA este cheltuial eligibil,
conform HG nr.347/2016.

[semntura]
[tampila]
[nume i prenume]
[funcia]

Pagina 174 din 202


ANEXA nr. 15

MSURILE DE INFORMARE I PUBLICITATE


Reguli generale cerine obligatorii pentru toate proiectele finanate prin POPAM 2014-
2020

Art. 1
Beneficiarul are obligaia de a:
a) afia panoul prevzut la art. (4) alin. (1) din prezenta Anexa, pn la depunerea primei
cereri de rambursare, n apropierea investiiilor i la loc vizibil;
b) aplica autocolantele prevzute la art. 4 alin. (2), pentru mijloacele fixe achiziionate n
timpul desfurrii proiectului (autocolantele vor fi aplicate/postate n locuri uor vizibile);
Dimensiuni recomandate: minim 1/16 din suprafaa cea mai vizibil a echipamentului.

Art. 2
Panoul de publicitate i dup caz, autocolantele, vor fi afiate att pe perioada executrii
proiectului ct i pe o perioad de 5 ani de la efectuarea ultimei pli n cadrul contractului
de finaare nerambursabil.

Art. 3
Nendeplinirea obligaiilor prevzute n prezenta Anex, are drept consecin aplicarea unei
corecii n procent de 1% din valoarea nerambursabil a proiectului astfel cum este menionat
n contractul de finanare nerambursabil.

Art. 4
Elementele de informare afiate pe panou/autocolante vor fi urmtoarele:
(1) PANOU PENTRU PUBLICITATE
Textul panoului de publicitate privind cofinanarea proiectelor din POPAM 2014-2020 va fi
afiat n apropierea investiiilor i la loc vizibil. Beneficiarul va identifica cele mai potrivite
amplasamente n condiii de vizibilitate i reglementri de circulaie existente n Romnia.

Elementele de informare afiate pe panou vor fi urmtoarele:


f) n partea din mijloc, sus, stema GUVERNULUI ROMNIEI Arial, 150, bold. Stema va
avea dimensiunile de L= 0,14 m, l= 0,18 m.
g) n partea din stnga, sus, steagul Uniunii Europene avnd sub textul UNIUNEA
EUROPEAN Arial, 250, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L= 0,20
m, l = 0,17 m.
h) n partea din dreapta, sus: Sigla Programului Operaional pentru Pescuit i Afaceri
Maritime 2014-2020 i logoul SUSTINE INITIATIVA TA
i) Caseta care va conine elementele de mai sus va avea limea de 0,35 m. Sub ea se
va ntocmi un tabel, al crui capt va fi mprit n trei casete cu urmtoarele
dimensiuni: caset 1 L=0,40 m, l=0,21 m; caset 2 - L=0,40 m, l=0,21 m; caset 3
L=0,40 m, l= 0,23 m

Pagina 175 din 202


j) n aceste casete se va scrie n ordine: Prioritatea Uniunii, Msura, Titlul proiectului i
numele beneficiarului. Pentru toate aceste categorii se va folosi Arial, 150, bold, iar
pentru descrierea categoriei Arial, 150, normal.

Panoul va avea dimensiunile de L= 1,8 m i l= 1 metru, fondul va fi alb, iar caracterele


vor fi negre, cu excepia celor de la steme; Stemele i sigla POPAM vor fi color.

Exemplu:
0,35 m
0,21 m

Prioritatea Uniunii
1 metru

.........................................................................................................
Masura
..........................................................................................................
0,23 m

Titlul proiectului

0,4 m
1,8 metri
Arial, 150, Arial, 150,
normal bold

(2) AUTOCOLANT PENTRU AFIARE


Textul autocolantului de publicitate privind cofinanarea proiectelor din POPAM 2014-2020 va fi afiat
pe fiecare utilaj, instalaie sau alte achiziii, n puncte de vizibilitate maxim. Se vor utiliza mai multe
autocolante dac obiectul este de dimensiuni foarte mari. Autocolantul va fi inscripionat i va fi
meninut att pe perioada executrii proiectului ct i dup 5 ani de la efectuarea ultimei pli n cadrul
contractului de finaare nerambursabil.
Elementele de informare afiate n autocolant vor fi urmtoarele:
e) n partea din dreapta, se va nscrie: Sigla Programului Operaional pentru Pescuit i Afaceri
Maritime 2014-2020 i logoul SUSTINE INITIATIVA TA.
f) n partea de mijloc, sus stema GUVERNULUI ROMNIEI Arial, 16, bold. Stema va avea
dimensiunile de L= 2 cm, l= 3 cm.
Deasupra textului de mai sus se va trece numele beneficiarului Arial, 16, bold
g) n partea din stnga, steagul Uniunii Europene avnd sub textul UNIUNEA EUROPEAN Arial,
16, bold. Steagul Uniunii Europene va avea dimensiunile: L= 3,5 cm, l = 1,8 cm.
h) n partea de mijloc, jos se va trece titlul proiectului i anul achiziionrii bunului Arial, 16, bold.

Fondul autocolantului va fi alb, iar caracterele vor fi negre, cu excepia celor de la


Pagina 176 din 202
steme. Stemele i sigla POPAM vor fi color.
Exemplu:
Arial 9,
bold

(Beneficiar) .....................

5 cm

Prioritatea Uniunii .....................................................

Masura .....................................................

10 cm Arial, 9,
bold

Pagina 177 din 202


Anexa 16
APROB,
Director general
DGP-AMPOPAM
SOLICITANT..
Nr. /data nregistrare.....

SOLICITARE DE RENUNARE
la cererea de finanare

CTRE: Direcia Generala Pescuit Autoritate de Management pentru POPAM


Stimate Domnule director general,
V rugm s luai la cunotin de renunarea la cererea de finanare nregistrat la DGP-AMPOPAM
cu codul SMIS:
COD SMIS

pentru proiectul cu titlul, nregistrat in sesiunea din


lunaanul.
Reprezentant legal al solicitantului:
Nume...................................
Prenume....................................
Semntura.......................................

Anexa 17
FORMULAR DE IDENTIFICARE FINANCIAR
DEINTORUL CONTULUI

NUME

ADRES

ORA
COD POTAL AR
CONTACT
TELEFON
FAX E-
COD TVA

BANCA

NUME

ADRES

ORA
COD POTAL AR
CONT BANCAR
IBAN

TAMPILA BNCII DATA


SEMNATURA REPREZENTANTULUI SEMNTURA DEINTORULUI DE CONT
BNCII (Ambele obligatorii)
(Ambele obligatorii)

Pagina 178 din 202


ANEXA A
DECLARAIE DE ANGAJAMENT
Prioritatea Uniunii Nr :
Msura Nr. :
Titlul proiectului :
Durata de implementare .(luni); Valoarea eligibil..(lei);
Solicitant
Denumire.........................................................................................
Statut juridic .......................................................................................................................
Tel/fax........ Email .........
Subsemnatul/a .... posesor al CI/BI/Paaport seria . nr. ..,
CNP eliberat de .la data de..,
reprezentant legal/mputernicit al solicitantului..denumire solicitant.,
avnd la Oficiul Naional al Registrului i Comerului Nr ................... i/sau Codul de
nregistrare fiscal (CIF) constituit n baza ..., n anul
.., cu sediul n Localitatea :, Judeul . Strada
.. Nr..,Bl,Sc. .., Etaj. , Apartament nr. , cunoscnd c
falsul n declaraii este pedepsit de legea penal, conform Art.326 privind falsul n declaraii
din Codul Penal, n calitate de solicitant al sprijinului financiar prin Programul Operaional
pentru Pescuit i Afaceri Maritime m angajez prin aceast declaraie care face parte
integrant din Cererea de finanare :
s asigur contribuia proprie aferent costurilor eligibile ale proiectului, n valoare
de ............. Lei, reprezentnd ...% din valoarea total eligibil a proiectului;
s finanez toate costurile neeligibile aferente proiectului;
s asigur resursele financiare necesare implementrii optime a proiectului n
condiiile rambursrii/decontrii ulterioare a cheltuielilor;
s menin pe o perioad de cel puin 5 ani de la ultima plat proprietatea asupra
bunurilor achiziionate n cadrul proiectului pentru care s-a acordat finanarea
nerambursabil i s asigur exploatarea i mentenana n toat aceast
perioad;
s menin pe o perioad de cel puin 5 ani de la ultima plat natura activitii
pentru care s-a acordat finanare nerambursabil;
s asigur utilizarea echipamentelor i bunurilor achiziionate prin proiect pentru
scopul declarat n proiect;
ca informaiile incluse n aceast cerere i detaliile prezentate n documentele
anexate sunt corecte i adevrate, iar asistena financiar pentru care am aplicat
este necesar proiectului pentru a se derula conform descrierii;
c nu am cunotin despre nici un motiv pentru care proiectul ar putea s nu
se deruleze sau ar putea fi ntrziat.

De asemenea, declar c sunt de acord i voi respecta toi termenii i condiiile prevzute
n legislaia comunitar i naional n vigoare, cu modificrile i completrile ulterioare.

Reprezentant legal al solicitantului


(nume, prenume - cu majuscule) ..

Data : .. semntur
electronic

Pagina 179 din 202


Anexa B

DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE PRIVIND


EVITAREA DUBLEI FINANRI

Prioritatea Uniunii Nr :
Msura Nr. :
Titlul proiectului :
Durata de implementare .(luni); Valoarea eligibil..(lei);
Solicitant
Denumire.........................................................................................
Statut juridic .......................................................................................................................
Tel/fax........ Email .........

Subsemnatul/a .... posesor al CI/BI/Paaport seria . nr. ..,


CNP eliberat de .la data de.., n
calitate de reprezentant legal/mputernicit al solicitantului..denumire
solicitant., avnd la Oficiul Naional al Registrului i Comerului Nr ...................
i/sau Codul de nregistrare fiscal (CIF) constituit n baza
..., n anul .., cu sediul n Localitatea :, Judeul
. Strada .. Nr..,Bl,Sc. .., Etaj. , Apartament nr.
,cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit de legea penal, conform Art.326 privind
falsul n declaraii din Codul Penal, declar pe propria rspundere c:

Proiectul pentru care se solicit finanare n prezenta Cererea de finanare, din care
aceast declaraie face parte integrant, nu face obiectul unei alte finanri din fonduri
publice naionale sau ale Uniunii Europene i nu a mai beneficiat de finanare din alte
programe naionale sau comunitare n ultimii 5 ani nainte de data depunerii Cererii de
finanare pentru aceleai activiti.

Cheltuielile efectuate pentru implementarea proiectului, vor fi evideniate, monitorizate


i verificate distinct, n conformitate cu legislaia specific n vigoare.

Reprezentant legal al solicitantului


(nume, prenume - cu majuscule) ..

semntur
eletronic

Data : ..

Pagina 180 din 202


Anexa C

DECLARAIE DE ELIGIBILITATE
Prioritatea Uniunii Nr :
Msura Nr. :
Titlul proiectului :
Durata de implementare .(luni); Valoarea eligibil..(lei); POPAM........(%)
Solicitant
Denumire.........................................................................................
Statut juridic
.......................................................................................................................
Tel/fax........ Email .........

Subsemnatul/a .... posesor al CI/BI/Paaport seria . nr. .., CNP


eliberat de .la data de.., cunoscnd c falsul n
declaraii este pedepsit de legea penal, declar pe propria rspundere n calitate de
reprezentant legal/mputernicit, c solicitantul sprijinului financiar nerambursabil
denumire solicitant care a depus Cererea de finanare din care aceast
declaraie face parte integrant, avnd la Oficiul Naional al Registrului i Comerului Nr
................... i/sau Codul de nregistrare fiscal (CIF) constituit n baza
..., n anul .., cu sediul n Localitatea :, Judeul .
Strada .. Nr..,Bl,Sc. .., Etaj. , Apartament nr. , nu se afl n
nici una din situaiile de mai jos:
s-a dispus condamnarea printr-o hotrre judectoreasc definitiv i irevocabil
pentru o infraciune privind conduita profesional de ctre o instan judectoreasc
cu putere de res judicata;
este vinovat de grave greeli profesionale, pe care Autoritatea de Management pentru
Programul Operaional pentru Pescuit, le poate dovedi prin orice mijloace;
a fost subiectul unei judeci de tip res judecata pentru fraud, corupie, implicare
n organizaii criminale sau orice alte activiti ilegale n detrimentul intereselor
financiare ale Uniunii Europene, stabilit n baza unei decizii definitive i irevocabile
emise de o instan de judecat;
a fost declarat a fi ntr-o situaie grav de nclcare contractual prin nendeplinirea
obligaiilor provenind dintr-o procedur de achiziii sau de alt finanare
nerambursabil din fondurile Uniunii Europene, de ctre autoritile competente;
a fost subiect al unui conflict de interese stabilit n baza unei decizii definitive i
irevocabile emise de o instan de judecat;
este vinovat de inducerea grav n eroare a Autoritatea de Management pentru POP
2007-2013 i POPAM 2014-2020 prin furnizarea de informaii incorecte sau nefurnizarea
informaiilor solicitate;
va ncerca s obin informaii confideniale sau s influeneze Autoritatea de
Management pentru Programul Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime n
timpul procesului de evaluare a proiectului i nu va face presiuni la adresa
evaluatorului.

Subsemnatul/a ................................ cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit


conform art.326 din Codul Penal, declar pe propria rspundere c:

Pagina 181 din 202


operaiunea care face obiectul prezentei cereri de finanare nu este ncheiat n mod
fizic sau implementat integral nainte de depunerea cerererii de finanare n cadrul
prezentului apel;
informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu,
i neleg c Autoritatea de Management pentru POPAM are dreptul de a solicita, n scopul
verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc Cererea de
finanare, orice informaii suplimentare privind eligibilitatea noastr precum i experiena,
competena i resursele de care dispunem.

Reprezentant legal al solicitantului


(nume, prenume - cu majuscule) ..

semntur
electronic

Data : ..

Pagina 182 din 202


Anexa D

DECLARAIE PRIVIND
RESPECTAREA PRINCIPIULUI EGALITII DE ANSE

Prioritatea Uniunii Nr :
Msura Nr. :
Titlul proiectului :
Durata de implementare .(luni); Valoarea eligibil..(lei); POPAM........(%)
Solicitant
Denumire.........................................................................................
Statut juridic .......................................................................................................................
Tel/fax........ Email .........

Prin prezenta, .. denumire solicitant,avnd la ONRC/Nr.


.. , i/sau codul de nregistrare fiscal (CIF/CUI) constituii n
baza ..., n anul .., cu sediul n Localitatea
:, Judeul . Strada .. Nr..,Bl,Sc.
.., Etaj. ,Apartament nr. , n calitate de solicitant de sprijin financiar
nerambursabil, prin aceast declaraie care face parte integrant din Cererea de finanare
m angajez :
a) s respect prevederile legislaiei n vigoare cu privire la egalitatea de anse i de
tratament ntre femei i brbai n domeniul ocuprii i al muncii, precum i egalitatea de anse
i nediscriminarea conform :

art. 4 alin. (2) i art. 16 alin. (1) din Constituia Romniei;


art. 3-9 din Codul Muncii;
Ordonana Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea i sancionarea tuturor
formelor de discriminare, republicat;
Legea 202/2002 privind egalitatea de anse ntre femei i brbai, republicat;
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 96/2003 pentru protecia maternitii la
locurile de munc, cu modificrile ulterioare ;
Legea nr. 210/1999 a concediului paternal ;

b) s iau n considerare n implementarea Proiectului toate politicile i practicile prin care


nu se va realiza nici o deosebire, excludere, restricie sau preferin, pe baz de:

ras, naionalitate, etnie;


limb, religie, categorie social, convingeri;
sex, orientare sexual;
vrst, handicap, boal cronic necontagioas, infectare HIV;
apartenen la o categorie defavorizat,

precum i orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrngerea, nlturarea
recunoaterii, folosinei sau exercitrii, n condiii de egalitate, a drepturilor omului i a

Pagina 183 din 202


libertilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, n domeniul politic,
economic, social i cultural sau n orice alte domenii ale vieii publice.

Reprezentant legal al solicitantului


(nume, prenume - cu majuscule) ..

semntur
electronic
Data : ..

Pagina 184 din 202


Anexa E

DECLARAIE PRIVIND
ADMISIBILITATEA CERERII

Prioritatea Uniunii Nr :
Msura Nr. :
Titlul proiectului :
Durata de implementare .(luni); Valoarea eligibil..(lei); POPAM........(%)
Solicitant
Denumire.........................................................................................
Statut juridic .......................................................................................................................
Tel/fax........ Email .........

Subsemnatul/a .... posesor al CI/BI/Paaport seria . nr. ..,


CNP eliberat de .la data de..,
cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit de legea penal, declar pe propria rspundere
n calitate de reprezentant legal/mputernicit, c solicitantul sprijinului financiar
nerambursabil denumire solicitant care a depus Cererea de finanare
din care aceast declaraie face parte integrant, avnd la Oficiul Naional al Registrului i
Comerului Nr ................... i/sau Codul de nregistrare fiscal (CIF)
constituit n baza ..., n anul .., cu sediul n Localitatea
:, Judeul . Strada .. Nr..,Bl,Sc. ..,
Etaj. , Apartament nr. , nu se afl n nici una din situaiile de mai jos:
a svrit o nclcare grav n temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr.
1005/2008 al Consiliului (1) sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr.
1224/2009;
a fost implicat n operarea, gestionarea sau deinerea n proprietate a navelor de pescuit
incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, n conformitate cu articolul 40 alineatul
(3) din Regulamentul (CE) nr.1005/2008 sau a navelor sub pavilionul rilor identificate
ca ri tere necooperante, astfel cum esteprevzut la articolul 33 din respectivul
regulament;
a svrit o nclcare grav a normelor PCP identificate ca atare n alte acte juridice
adoptate deParlamentul European i de Consiliu;
a comis oricare dintre infraciunile stabilite la articolele 3 i 4 din Directiva 2008/99/CE a
Parlamentului European i a Consiliului (2), n cazul n care se prezint o cerere de
sprijin n temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul 508/2014.

Subsemnatul/a ................................ cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit de legea


penal, declar pe propria rspundere c dup primirea sprijinului financiar solicitantul va
ndeplini cerinele menionate pe ntreaga durat de implementare a proiectului i pentru o
perioad de 5 ani dup ncasarea ultimei pli.

Pagina 185 din 202


Autoritatea de Management pentru POPAM are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i
confirmrii declaraiilor care nsoesc Cererea de finanare, orice informaii suplimentare
privind veridicitatea acestora.

Reprezentant legal al solicitantului


(nume, prenume - cu majuscule) ..

semntur
elecronic

Data : ..

Pagina 186 din 202


Anexa F

DECLARAIE
privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate n cadrul
operaiunii propuse spre finanare din FEPAM 2014-2020

A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE

Cod de identificare

Denumire

Domiciliul fiscal

Jude Localitate Strada

Ap. Cod potal Secto Telefon


r

Fax E-mail

B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAIUNII

Titlul proiectului

Numele programului

Axa prioritar

Prioritate de investiie

Data depunerii operaiunii

C. (numele i statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanare pentru


operaiunea menionat mai sus, la.. (numele Autoritii de
Management), n conformitate cu prevederile Codului fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare,
declar c m ncadrez n urmtoarea categorie de persoane din punct de vedere al regimului de TVA
aplicabil:
a) [ ] persoan nenregistrat n scopuri de TVA
b) [ ] persoan nregistrat n scopuri de TVA

D. .(numele i statutul juridic al beneficiarului),


solicitant de finanare pentru operaiunea menionat mai sus,
la(numele Autoritii de Management), n
conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar c pentru achiziiile, din cadrul proiectului, cuprinse
n tabelul de mai jos, TVA este nedeductibil potrivit legislaiei naionale n domeniul fiscal i

Pagina 187 din 202


nerecuperabil conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al
Parlamentului European i al Consiliului.

Nr. Scopul achiziiei/activitatea prevzut n cadrul


Achiziia
crt. operaiunii4

Numele i prenumele*:
Semntura
Funcia:

* se va completa de ctre reprezentantul legal al solicitantului sau o persoan abilitat s reprezinte


solicitantul

4
Atenie! Se va completa cu aceleai informaii corespunztoare din Cererea de Finanare

Pagina 188 din 202


Anexa G
Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria IMM
I. Datele de identificare a ntreprinderii
#Denumirea ntreprinderii:
#Adresa sediului social:
#Codul de identificare fiscal:
#Numele i prenumele preedintelui consiliului de administraie, director general sau
echivalent:

II. Tipul ntreprinderii


#Bifai, dup caz, tipul ntreprinderii:
ntreprindere autonom
n acest caz, datele din tabelul de mai jos (pct. III) sunt preluate din situaia economico-
financiar a solicitantului. Se va completa doar aceast pagin, fr alte anexe.
ntreprindere partener
Se vor completa i ataa la declaraie: Calculul pentru ntreprinderile partenere sau
legate, Anexa A ntreprinderi partenere precum i fiele de parteneriat aferente.
ntreprindere legat
Se vor completa i ataa la declaraie: Calculul pentru ntreprinderile partenere sau
legate, Anexa B ntreprinderi legate precum i fiele de legtur aferente.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii5


Exerciiul financiar de referin6: .....
Numrul mediu anual de Cifra de afaceri anual Active totale
salariai net (lei)
(lei)
00 000.000,00 000.000,00

#Important: Precizai dac, fa de exerciiul financiar anterior, datele financiare au


nregistrat modificri care ar determina ncadrarea ntreprinderii ntr-o alt categorie
(respectiv micro-ntreprindere, ntreprindere mic, mijlocie sau mare).
# Nu
# Da (n acest caz se va completa i se va ataa o declaraie referitoare la exerciiul
financiar anterior)

#Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt conforme
cu realitatea.
Numele, funcia i semntura #Data ntocmirii
reprezentantului legal i tampila ZZ.LL.AAAA

Calculul pentru ntreprinderile partenere sau legate

5
Datele sunt calculate n conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii
i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare.
6
Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale
sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de
acionari sau asociai. Datele se vor regsi i la pct. 1.1 din formularul cererii de finanare

Pagina 189 din 202


Se vor ataa, dup caz
#Anexa A ntreprinderi partenere, dac ntreprinderea solicitant are cel
puin o ntreprindere partener (precum i orice fie adiionale);
#Anexa B ntreprinderi legate, dac ntreprinderea solicitant este legat
cu cel puin o ntreprindere (precum i orice fie adiionale).

#Calculul pentru ntreprinderile partenere sau legate


Exerciiul financiar de referin: .....
Numrul mediu Cifra de afaceri
Active totale
anual de anual net
(lei)
salariai (lei)
1. Datele7 ntreprinderii solicitante sau
cele din situaiile financiare anuale
consolidate (se vor introduce datele
din Anexa B8 - tabelul B1)
2. Datele cumulate n mod
proporional ale tuturor
ntreprinderilor partenere, dac este
cazul (se vor introduce datele din
seciunea A tabel A)
3. Datele cumulate ale tuturor
ntreprinderilor legate (dac exist) -
dac nu au fost deja incluse prin
consolidare la pct. 1 din acest tabel (se
vor introduce datele din Anexa B -
tabelul B2)
TOTAL: 00 000.000,00 000.000,00
#Datele incluse pe linia "Total" de mai sus trebuie introduse n tabelul din seciunea III "Date
utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii" a Declaraiei.

7
Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale
sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de
acionari sau asociai.
8
Datele ntreprinderii, inclusiv numrul mediu anual de salariai, sunt determinate pe baza situaiilor
financiare anuale i a datelor ntreprinderii sau, atunci cnd este cazul, pe baza situaiilor financiare
anuale consolidate ale ntreprinderii ori a situaiilor financiare anuale consolidate n care
ntreprinderea este inclus.

Pagina 190 din 202


Anexa A.
ntreprinderi partenere
#Pentru fiecare ntreprindere pentru care a fost completat "fia de parteneriat" (cte o fi
pentru fiecare ntreprindere partener a ntreprinderii solicitante i pentru orice
ntreprindere partener a oricrei ntreprinderi legate, ale crei date nu au fost nc incluse
n situaiile financiare anuale consolidate ale acelei ntreprinderi legate), datele din aceast
fi de parteneriat trebuie s fie introduse n tabelul de mai jos.

Tabel A
Cifra de
Numrul
ntreprinderea partener (denumire, adres, afaceri anual Active totale
mediu anual
CUI) net (lei)
de salariai
(lei)
1.
2.
3.
4.
...
TOTAL: 00 000.000,00 000.000,00

#NOT: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporional efectuat pe baza "fiei de
parteneriat", pentru fiecare ntreprindere cu care ntreprinderea solicitant este direct sau
indirect partener.
#Datele introduse n seciunea "Total" vor fi preluate la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru
ntreprinderile partenere sau legate" (referitor la ntreprinderile partenere).
#Aceste date rezult din situaiile financiare anuale consolidate i din alte date ale
ntreprinderii partenere, dac exist, la care se adaug n proporie de 100% datele
ntreprinderilor care sunt legate cu aceast ntreprindere partener, n cazul n care acestea
nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate ale ntreprinderii partenere.
Dac este necesar, adugai "fie privind legtura dintre ntreprinderi" pentru ntreprinderile
care nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate.

Pagina 191 din 202


Fia de parteneriat
1. Date de identificare a ntreprinderii partenere
#Denumirea ntreprinderii:
#Adresa sediului social:
#Codul de identificare fiscal:
#Numele i prenumele preedintelui consiliului de administraie, director general sau
echivalent:

2. Date referitoare la ntreprinderea partener


Exerciiul financiar de referin: .....
Numrul mediu Cifra de afaceri
Active totale
anual de anual net
(lei)
salariai9 (lei)
TOTAL: 00 000.000,00 000.000,00
#NOT: Aceste date rezult din conturile sau alte date ale ntreprinderii partenere,
consolidate, dac exist. La acestea se adaug ntr-un procent de 100% datele ntreprinderilor
care sunt legate de aceast ntreprindere partener, dac datele din conturile consolidate
ale ntreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare n conturile ntreprinderii
partenere. Dac este necesar, se va aduga "fia ntreprinderii legate" pentru ntreprinderile
care nu au fost nc incluse prin consolidare.

3. Calculul proporional
a) Indicai exact proporia deinut10 de ntreprinderea solicitant (sau de ntreprinderea
legat prin intermediul creia se stabilete legtura de parteneriat), n ntreprinderea
partener la care se refer aceast fi: 00,00%
#Indicai, de asemenea, proporia deinut de ntreprinderea partener, la care se
refer aceast fi, din capitalul social al ntreprinderii solicitante (sau n
ntreprinderea legat) : 00,00%
b) Introducei n tabelul de mai jos rezultatul calculului proporional obinut prin
aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele
introduse n tabelul de la pct. 2 de mai sus.
#Tabelul de parteneriat
Procent: ...% Cifra de afaceri
Numrul mediu Active totale
anual net
anual de salariai (lei)
(lei)
Valoare rezultat n urma aplicrii
celui mai mare procent la datele 00 000.000,00 000.000,00
introduse n tabelul de la pct. 2
#Aceste date se vor introduce n Tabelul A din Anexa A.

9
n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul de personal, calculul se
face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate
10
Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La
acesta trebuie cumulat proporia deinut de fiecare ntreprindere legat n aceeai ntreprindere partener.

Pagina 192 din 202


Anexa B.
ntreprinderi legate
A) Determinarea situaiei aplicabile ntreprinderii solicitante
# Cazul 1: ntreprinderea solicitant ine situaii financiare anuale consolidate sau este
inclus n situaiile financiare anuale consolidate ale unei alte ntreprinderi (se va completa
tabelul B1).
# Cazul 2: ntreprinderea solicitant sau una ori mai multe ntreprinderi legate nu
ntocmete/ ntocmesc ori nu este/nu sunt inclus/incluse n situaiile financiare anuale
consolidate (se va completa tabelul B2).
#NOT: Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant deriv din
situaiile financiare anuale i din alte date ale acestora, consolidate dac este
cazul. La acestea se adaug n mod proporional datele oricrei eventuale
ntreprinderi partenere a acelei ntreprinderi legate, situat imediat n aval sau n
amonte, dac nu a fost deja inclus prin consolidare.

B) Metode de calcul pe fiecare caz


Cazul 1 Situaiile consolidate reprezint baza de calcul.
Numrul mediu Cifra de afaceri
Active totale
anual de anual net
11 (lei)
salariai (lei)
Total: 00 000.000,00 000.000,00
#Datele introduse pe linia "Total" din tabelul de mai sus se vor prelua la pct. 1 din tabelul
"Calculul pentru ntreprinderile partenere sau legate"
Identificarea ntreprinderilor incluse prin consolidare
Numele i prenumele
ntreprinderea
Cod unic de preedintelui consiliului de
legat Adresa sediului social
nregistrare administraie, director
(denumire)
general sau echivalent
A.
B.
C.
D.
E.
#NOT: ntreprinderile partenere ale unei ntreprinderi legate, care nu au fost nc incluse
n situaiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale
ntreprinderii solicitante. Datele aferente acestora precum i o "fi de parteneriat" vor fi
adugate n Anexa A.

#Cazul 2 - Pentru fiecare ntreprindere legat (inclusiv prin intermediul altor ntreprinderi
legate), se va completa o "fi de legtur" i se vor aduga datele din situaiile financiare
anuale ale tuturor ntreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
#Tabelul B2

11
n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul mediu anual de
salariai, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.

Pagina 193 din 202


Cifra de afaceri
Numrul mediu Active totale
ntreprinderea nr.: anual net
anual de salariai (lei)
(lei)
1.
2.
3.
4.
Total: 00 000.000,00 000.000,00
#NOT: Ataai cte o "fi de legtur " pentru fiecare ntreprindere de mai sus.
Datele rezultate la linia "Total" din se vor prelua la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru
ntreprinderile partenere sau legate" (privind ntreprinderile legate)
Fia de legtur
(numai pentru ntreprinderile legate care nu sunt incluse n situaiile financiare anuale
consolidate)

1. Date de identificare a ntreprinderii partenere


#Denumirea ntreprinderii:
#Adresa sediului social:
#Codul de identificare fiscal:
#Numele i prenumele preedintelui consiliului de administraie, director general sau
echivalent:

2. Date referitoare la ntreprinderea legat


Exerciiul financiar de referin: .....
Cifra de afaceri
Numrul mediu Active totale
anual net
anual de salariai (lei)
(lei)
Total: 00 000.000,00 000.000,00
#Datele trebuie introduse n tabelul B2 din Anexa B.

#NOT: Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant sunt extrase din situaiile
financiare anuale i din alte date aferente acestora, consolidate dac este cazul. La acestea
se adaug n mod proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi partenere ale
ntreprinderii legate, situat imediat n aval sau n amonte de aceasta, dac nu au fost deja
incluse n situaiile financiare anuale consolidate.
#Acest tip de ntreprinderi partenere sunt considerate ca fiind ntreprinderi direct partenere
cu ntreprinderea solicitant. Datele aferente acestora i "fia de parteneriat" trebuie
introduse n Anexa A.

Reprezentant legal al solicitantului


(nume, prenume - cu majuscule) ..

semntur
Data : .. electronic

Pagina 194 din 202


Anexa H
BUGET INDICATIV AL PROIECTULUI
BUGETUL INDICATIV*

Prioritatea Uniunii Nr 2 : Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului,


eficiente din punctul de vedere al utilizrii resurselor, inovatoare, competitive i bazate pe
cunoatere

Msura II.2: Investiii productive n acvacultur Art .48, alin (1) literele (a)-(d) si (f)-(h)
Titlul Proiectului:
Durata de implementare .(luni); Valoarea eligibil(lei); POPAM ..(%)
Solicitant Responsabil de proiect
Denumire....................... Nume ...
Statut juridic ....... Tel/fax Prenume ....
Email Funcie .

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Cheltuieli Cheltuieli TOTAL TVA**


crt. eligibile neeligibile cheltuieli aferent
fr TVA fr TVA cheltuielilo
r totale
1 2 3 4 5=3+4 6
1 CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obinerea i
amenajarea terenului
1.1 Obinerea terenului***
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru: cumprarea de terenuri.

1.2 Amenajarea terenului***


Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregtirea amplasamentului i care constau n:
demolri; demontri; dezafectri; defriri; colectare, sortare i transport la depozitele
autorizate al deeurilor rezultate; sistematizri pe vertical;
accesuri/drumuri/alei/parcri/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin; drenaje;
epuizmente (exclusiv cele aferente realizrii lucrrilor pentru investiia de baz); lucrri
pentru pregtirea amplasamentului.
1.3 Amenajri pentru protecia mediului i
aducerea terenului la starea iniial
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrri i aciuni de protecia mediului, inclusiv pentru
refacerea cadrului natural dup terminarea lucrrilor, de exemplu: plantare de copaci;
reamenajare spaii verzi; lucrri/aciuni pentru protecia mediului.
TOTAL CAPITOL 1
2 CAPITOLUL 2
Asigurarea utilitilor
necesare obiectivului de
investiii
Se includ cheltuielile aferente asigurrii cu utilitile necesare funcionrii obiectivului de
investiie, precum: alimentare cu ap, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic,
energie electric, telecomunicaii, drumuri de acces, alte utiliti
TOTAL CAPITOL 2
3 CAPITOLUL 3

Pagina 195 din 202


Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Cheltuieli Cheltuieli TOTAL TVA**
crt. eligibile neeligibile cheltuieli aferent
fr TVA fr TVA cheltuielilo
r totale
Cheltuieli pentru proiectare si asisten
tehnic
3.1 Studii
3.1.1 Studii de teren
Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografice i de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaz obiectivul
de investiie
3.1.2. Raport privind impactul asupra
mediului
3.1.3. Alte studii specifice
(studii de specialitate necesare n funcie
de specificul investiiei)
3.2 Documentaii suport i cheltuieli pentru
obtinerea de avize, acorduri i autorizaii
Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentaiilor i obinerea avizelor:
obinerea/prelungirea valabilitii certificatului de urbanism; obinerea/prelungirea
valabilitii autorizaiei de construire/desfiinare; obinerea avizelor i acordurilor pentru
racorduri i branamente la reele publice de alimentare cu ap, canalizare, alimentare cu
gaze, alimentare cu agent termic, energie electric, telefonie;obinerea certificatului de
nomenclatur stradal i adres; ntocmirea documentaiei, obinerea numrului cadastral
provizoriu i nregistrarea terenului n cartea funciar;obinerea actului administrativ al
autoritii competente pentru protecia mediului;obinerea avizului de protecie civil; alte
avize, acorduri i autorizaii.
3.3. Expertiz tehnic a construciilor
existente, a structurilor i/sau, dup caz,
a proiectelor tehnice, inclusiv ntocmirea
de ctre expertul tehnic a raportului de
expertiz tehnic.
3.4. Certificarea performanei energetice i
auditul energetic al cldirilor
3.5 Proiectare
3.5.1.Tema de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
3.5.3. Studiu de
fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz genera
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii avizelor/acordurilor
/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de
executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie

Pagina 196 din 202


Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Cheltuieli Cheltuieli TOTAL TVA**
crt. eligibile neeligibile cheltuieli aferent
fr TVA fr TVA cheltuielilo
r totale
3.6 Organizarea procedurilor de achiziie
Cuprinde cheltuieli aferente organizrii i
derulrii procedurilor de achiziii
publice: cheltuieli aferente ntocmirii
documentaiei de atribuire i multiplicrii
acesteia (exclusiv cele cumprate de
ofertani);cheltuieli cu onorariile,
transportul, cazarea i diurna membrilor
desemnai n comisiile de
evaluare;anunuri de intenie, de
participare i de atribuire a contractelor,
coresponden prin pot, fax, pot
electronic n legtur cu procedurile de
achiziie public; cheltuieli aferente
organizrii i derulrii procedurilor de
achiziii publice.
3.7 Consultan
3.7.1 Managementul de proiect pentru
obiectivul de investiii
3.7.2. Auditul financiar
3.8 Asisten tehnic
3.8.1 Asisten tehnic din partea
proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de execuie a
lucrrilor
3.8.1.2. pentru participarea
proiectantului la fazele incluse n
programul de control al lucrrilor de
execuie, avizat de ctre Inspectoratul de
Stat n Construcii
3.8.2. Dirigenie de antier
3.9 Cheltuielile cu serviciile de consultan
pentru ntocmirea dosarului cererii de
finanare
TOTAL CAPITOL 3
4 CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1 Construcii i instalaii
4.1.1Cheltuieli aferente execuiei tuturor obiectelor cuprinse n obiectivul de investiie
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie, iar delimitarea obiectelor se face de
ctre proiectant.
Cheltuielile aferente fiecrui obiect de construcie sunt estimate prin devizul pe obiect.
4.1.2 Achiziia de construcii
Se includ cheltuielile efectuate pentru achiziia de construcii.
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice

Pagina 197 din 202


Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Cheltuieli Cheltuieli TOTAL TVA**
crt. eligibile neeligibile cheltuieli aferent
fr TVA fr TVA cheltuielilo
r totale
i funcionale
Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice i al utilajelor incluse n
instalaiile funcionale, inclusiv reelele aferente necesare funcionrii acestora.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice i
funcionale care necesit montaj
Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj
Se cuprind cheltuielile pentru achiziionarea utilajelor i echipamentelor tehnologice,
precum i a celor incluse n instalaiile funcionale.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice i
funcionale care nu necesit montaj i
echipamente de transport
Se includ cheltuielile pentru achiziionarea utilajelor i echipamentelor care nu necesit
montaj, precum i a echipamentelor i a echipamentelor de transport tehnologic.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.
4.5 Dotri
Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intr n categoria
mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotri P.S.I., dotri de uz
gospodresc, dotri privind protecia muncii.
Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie.
4.6 Active necorporale
Se cuprind cheltuielile cu achiziionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la
brevete, licene, know-how sau cunotine tehnice nebrevetate.
TOTAL CAPITOL 4
5 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1. Cheltuieli cu organizarea de antier
5.1.1. Lucrri de construcii i instalaii
aferente organizrii de antier
Cuprinde cheltuieli aferente realizrii unor construcii provizorii sau amenajri n construcii
existente, precum i cheltuieli de desfiinare a organizrii de antier: vestiare/barci/spaii
de lucru pentru personalul din antier; platforme tehnologice/dezafectarea platformelor
tehnologice; grupuri sanitare; rampe de splare auto; depozite pentru materiale; fundaii
pentru macarale; reele electrice de iluminat i for; ci de acces auto i ci ferate;
branamente/racorduri la utiliti; mprejmuiri; panouri de prezentare; pichete de incendiu;
cheltuieli pentru desfiinarea organizrii de antier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii
terenurilor ocupate la starea lor iniial, la terminarea execuiei lucrrilor de investiii, cu
excepia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajri pentru protecia mediului i aducerea la
starea iniial" din structura devizului general
5.1.2 Cheltuieli conexe organizrii de
antier
Cuprinde cheltuielile pentru: obinerea autorizaiei de construire/desfiinare aferente
lucrrilor de organizare de antier; taxe de amplasament; nchirieri semne de circulaie;
ntreruperea temporar a reelelor de transport sau distribuie de ap, canalizare, agent
termic, energie electric, gaze naturale, a circulaiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene;

Pagina 198 din 202


Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Cheltuieli Cheltuieli TOTAL TVA**
crt. eligibile neeligibile cheltuieli aferent
fr TVA fr TVA cheltuielilo
r totale
contractele de asisten cu poliia rutier; contracte temporare cu furnizorul de energie
electric, cu furnizorul de ap i cu uniti de salubrizare; taxe depozit ecologic; taxe locale;
chirii pentru ocuparea temporar a domeniului public; cheltuielile necesare readucerii
terenurilor ocupate la starea lor iniial, la terminarea execuiei lucrrilor de
investiii/intervenii, operaiune care constituie obligaia executanilor, cu excepia
cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajri pentru protecia mediului i aducerea la starea
iniial" din structura devizului general; costul energiei electrice i al apei consumate n
incinta organizrii de antier pe durata de execuie a lucrrilor; costul transportului
muncitorilor nelocalnici i/sau cazarea acestora; paza antierului; asigurarea pompierului
autorizat; cheltuieli privind asigurarea securitii i sntii n timpul execuiei lucrrilor pe
antier.
5.2. Comisioane, cote, taxe
5.2.1. cota aferent Inspectoratului de
Stat n Construcii, calculat potrivit
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind
calitatea n construcii, republicat;
5.2.2. cota aferent Inspectoratului de
Stat n Construcii, calculat potrivit
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
5.2.3.cota aferent Casei Sociale a
Constructorilor - CSC, n aplicarea
prevederilor Legii nr. 215/1997 privind
Casa Social a Constructorilor.
5.2.4. taxe pentru acorduri, avize
conforme i autorizaia de
construire/desfiinare.
5.2.5. Alte taxe
5.3. Cheltuieli diverse i neprevzute
Cheltuielile diverse i neprevzute vor fi
folosite n conformitate cu legislaia n
domeniul achiziiilor publice ce face
referire la modificrile contractuale
aprute n timpul execuiei.
Cheltuielile diverse i neprevzute se
estimeaz procentual, din valoarea
cheltuielilor prevzute la cap./subcap.
1.2, 1.3, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului
general, astfel: 10% n cazul executrii
unui obiectiv/obiect nou de investiii;20%
n cazul executrii lucrrilor de
interveniei la construcie existent.
5.4. Cheltuieli pentru informare i publicitate

Pagina 199 din 202


Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Cheltuieli Cheltuieli TOTAL TVA**
crt. eligibile neeligibile cheltuieli aferent
fr TVA fr TVA cheltuielilo
r totale
Cuprinde cheltuielile pentru publicitate i informare, inclusiv pentru diseminarea
informaiilor de interes public
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6
6 Cheltuieli pentru probe tehnologice i
teste
6.1 Pregtirea personalului de exploatare
Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/colarizrii personalului n vederea utilizrii corecte
i eficiente a utilajelor i tehnologiilor.
6.2. Probe tehnologice i teste
Cuprinde cheltuielile aferente execuiei probelor/ncercrilor, prevzute n proiect,
rodajelor, expertizelor la recepie, omologrilor.n situaia n care se obin venituri ca urmare
a probelor tehnologice, n devizul general se nscrie valoarea rezultat prin diferena dintre
cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor i veniturile realizate din acestea.
TOTAL CAPITOL 6
CAPITOLUL 7
7. Cheltuieli cu amortizarea
TOTAL CAPITOL 7
CAPITOLUL 8
8. Cheltuieli cu leasing-ul
Se includ cheltuielile privind plata ratelor de leasing aferente terenurilor i contruciilor,
echipamentelor i utilajelor aferente investiiei de baz.
TOTAL CAPITOL 8
CAPITOLUL 9
9. Cheltuieli cu echipa de implementare
Se includ cheltuielile privind plata drepturilor salariale inclusiv contribuiile suportate de
ctre angajator i angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operaiunii,
respectiv un manager de proiect, un contabil i un expert de specialitate, efectuate de
beneficiar n cadrul i exclusiv pe durata implementrii operaiunii
TOTAL CAPITOL 9
CAPITOLUL 10
10 Cheltuieli bancare i pentru obinere
garanii
10.1 Cheltuielile bancare de deschidere i de
administrare a conturilor astfel cum
prevede pct. 4 din Capitolul I din Anexa la
Ordinul 816/2016 cu modificrile i
completrile ulterioare
10.2 Cheltuieli aferente garaniilor emise de o
instituie bancar sau nebancar, astfel
cum sunt prevzute la art. 11 din
Hotrrea Guvernului nr. 347/2016
TOTAL CAPITOL 10
11 CAPITOL 11

Pagina 200 din 202


Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Cheltuieli Cheltuieli TOTAL TVA**
crt. eligibile neeligibile cheltuieli aferent
fr TVA fr TVA cheltuielilo
r totale
Cheltuieli cu achiziionarea semnturii
digitale MYSMIS2014
TOTAL CAPITOL 11
12 CAPITOLUL 12
- Contribuie n natur
12.1 - Contribuia proprie aferent
terenului
12.2 - Contribuia proprie pentru
investiia de baz
- TOTAL CAPITOL 12
- TOTAL GENERAL

* conform HG 347/2016, i Ordinului MADR nr. 816/2016 privind aprobarea listei cu cheltuieli
eligibile pentru proiectele finanate n cadrul Programului Operaional pentru Pescuit si Afaceri
Maritime 2014-2020
** Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculeaz aplicnd procentul de 20 % la
total cheltuieli
*** Conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare i coninutul-cadru al documentaiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiii finanate din fonduri publice
VALOARE FINANARE NERAMBURSABIL****

**** valoarea finanrii nerambursabile este egal cu maxim 50% din valoarea total a cheltuielilor
eligibile fr TVA pentru microntreprinderi, intreprinderi mici i mijlocii i 30% pentru
ntreprinderile mari

VALOARE CONTRIBUIE N NATUR****


****contribuia n natur este eligibil dac ndeplinete conditiile din HG 347/2016 i este n
conformitate cu art.67(1)(a) si art.69, din Regulamentul (UE) nr.1303/17.12.2013 i nu poate
depi ca valoare eligibil nivelul de cofinanare al beneficiarului (contribuia proprie
eligibil).

Crt. Reper financiar Valoare


I. Valoarea total a proiectului (II+III)
II. Valoarea proiectului fr TVA din care :
a Valoarea eligibil a proiectului
b Valoarea neeligibil a proiectului
III. TVA din care :
a TVA aferent cheltuielilor eligibile
b TVA aferent cheltuielilor neeligibile
IV. Contribuia proprie n proiect, din care :
a Contribuia solicitantului la cheltuieli eligibile
b Cheltuieli neeligibile ale proiectului
V Asisten financiar nerambursabil solicitat
a Finanare din FEPAM

Pagina 201 din 202


b Finanare buget naional

*n situaia n care TVA-ul este eligibil n condiiile menionate n Ghidul solicitantului se va


completa tabelul de mai jos.

Crt. Reper financiar Valoare


I. Valoarea total a proiectului (II+III)
II. Valoarea proiectului cu TVA eligibil din care :
a Valoarea eligibil a proiectului
b Valoarea neeligibil a proiectului
c. TVA aferent cheltuielilor eligibile
III. TVA aferent cheltuielilor neeligibile
IV. Contribuia proprie n proiect, din care :
a Contribuia solicitantului la cheltuieli eligibile
b Cheltuieli neeligibile ale proiectului
V Asisten financiar nerambursabil solicitat
a Finanare din FEPAM
b Finanare buget naional

Reprezentant legal al solicitantului


(nume, prenume - cu majuscule) ..

Semntur
electronic

Pagina 202 din 202