Sunteți pe pagina 1din 56

Hotarirea 5/2015 - forma sintetica pentru data 2016-05-24

HOTĂRÂRE nr. 5 din 24 aprilie 2015 privind aprobarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I

Având în vedere dispoziţiile art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăşte:

Art. 1 (1) Se aprobă Standardele de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, potrivit anexei *) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1. (2) Competenţele profesionale de specialitate, reglementate într-o manieră sintetică, potrivit Standardelor de calitate în serviciile psihologice (SCSP), se înscriu în atestatele de liberă practică eliberate de către Colegiul Psihologilor din România, potrivit cadrului normativ care reglementează regimul juridic al actelor emise de către Colegiul Psihologilor din România.

(3) Publicarea şi actualizarea periodică a Standardelor de calitate în serviciile psihologice (SCSP) se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România. Art. 2 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 2/2014 privind aprobarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 17 septembrie 2014, cu modificările ulterioare.

-****-

Preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, Mihai Aniţei

ANEXĂ:

Colegiului Psihologilor din România, Mihai Aniţei ANEXĂ: (la data 02-mar-2016 anexa 1 a fost modificat de

(la data 02-mar-2016 anexa 1 a fost modificat de Hotarirea 3/2016 )

*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1. Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 514 din data de 10 iulie 2015

MONITORUL

OFICIAL

AL

A

ROMANIEI

Anul 183 (XXVII)-

Nr. 514

bis

LEGI, DECRETE,

PARTEA

I

HOT.ARA.RI ~I ALTE ACTE

Vineri,

10

SUM AR

iulie

2015

 

Pagina

Anexa

la

Hotararea

Comitetului

director al Colegiului

Psihologilor

din Romania

nr. 5/2015 privind

aprobarea

Standardelor

Partea

de calitate In serviciile psihologice -

generala,

 

Cartea I

3-54

'

/

2

A C T E

COLEGIUL

A L E

MONITOR

UL OFICIAL AL ROM.A.NIEi,

PARTEAI, Nr. 514 bis/10Vll.2015

C·O

L E G I U L U I

P S I H O L O G I L O R

D I N

PSIHOLOGILOR

DIN ROM.A.NIA

R O M AN I A

HOTARARE privind aprobarea Standardelor de calitate in serviciilepsihologice -

Partea generala, Cartea I*)

Avand in vedere dispozitiile art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu dreptde libera

practica, lnflintarea. organizarea 9i functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, cu rnoditicarile ulterioare,

in temeiul dispozitiilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de

psiholog cu drept de libera practica, infltntarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, aprobate prin

Hotararea Guvernului nr. 788/2005, cu cornpletarile ulterioare,

Comitetul

director al Colegiului Psihologilor

din Romania

h o ta

r a 9 t e:

Art. 1. - (1) Se aproba Standardele de calitate in serviciile

psihologice - Partea qenerala, Cartea I, potrivit anexei care

face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Competentele profesionale de specialitate, reglementate

intr-o maniera sintetica, potrivit Standardelor de calitate in

serviciile psihologice (SCSP), se inscriu in atestatele de libera

practica eliberate de catre Colegiul Psihologilor din Romania,

potrivit cadrului normativ care reglementeaza regimul juridic al

actelor emise de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

(3) Publicarea sl actualizarea periodica a Standardelor de calitate in serviciile psihologice (SCSP) se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

hotarare intra in vigoare de la data

publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (2) De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se aoroqa Hotararea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 2/2014 privind aprobarea Standardelor de calitate in serviciile psihologice - Partea qenerala, Cartea I, publicata in Monitorul Oficial al Rornaniei, Partea I, nr. 679 din 17 septembrie 2014, cu rnodiflcarile ulterioare.

Art.

2.

-

(1)

Prezenta

Presedintele Comitetului

director al Colegiului Psihologilor din Romania,

Mihai Anitei

Bucuresti,

Nr.

5.

24 aprilie 2015.

"

*) Hotararea

nr. 5/2015

a lost publicata

,/

in fv1onitorul Oficial al Rornaniei,

Partea

I,

nr.

514 din 10

iulie

2015

9i este reprodusa 9i in aces!

nu mar

bis.

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANI El, PARTEA

I, Nr. 514 bis/10.Vll.2015

'

Anexa

3

STANDARDE DE CALITATE iN SERVICIILE PSIHOLOGICE

Partea generala,

Cartea I*)

*) Standardele de calitate in serviciile psihologice - Partea genera/a, Cartea I sunt elaborate si aprobate In temeiul dispozitillor art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, lnfiinjarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, cu rnocificarile ulterioare, de catre Colegiul Psihologilor din Romania, autoritate competenta pentru profesia de psiholog In Romania, recunoscuta de catre Comisia Europeans, • sl operator ln Internal Market Information System (/Ml), membru al EFPA - European Federetion of Psychologists Associations (EFPA).

/

4

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA

I, Nr. 514 bis/10.Vll.2015

Argumente

'

Psihologia a ajuns astazi la un nivel de dezvoltare §tiintifica ce Ti permite aplicarea §i verificarea leqitatii §i metodelor utilizate, astfel lncat acestea sa poata fi generalizate, In vederea recunoasterii irnportantei socioeconomice §i acceptarii de catre societate ca fiind necesara §i eficienta. Dezvoltarea stiintifica, acceptarea §i nevoia socials tn crestere au determinat recunoasterea §i organizarea profesiei de psiholog In Romania. Pentru asigurarea dezvoltarii In continuare a psihologiei este necesar ca intre profesia de psiholog §i stiinta psihologiei sa existe o interdependenta, fn vederea cunoasterii §i actualizarii permanente de catre psihologii profesionisti a practicilor validate in conformitate cu descoperirile stiintifice, pentru crearea unor standarde, cornpetente si ghiduri de bune practici comune care sa contina aspectele de ordin teoretico- metodologic acceptate de catre comunitatea protesionala, care sa se bazeze pe nevoile societatii §i ale pietel serviciilor psihologice. De asemenea, stiinta psihologiei trebuie sa cerceteze problemele psihologice actuale ale societatii, astfel Incat sa poata raspunde In mod util unei nevoi permanente a oamenilor. Psihologul studiaza comportamentul uman, procesele mentale §i investiqheaza, recornandand cai de solutionare, problemele psihologice din domeniul sanatatii, educatiei, justitiei, muncii, economiei, protectlei sociale, industriei §i securitatii. Psihologul concepe §i efectueaza experimente §i observatii asupra oamenilor si animalelor pentru rnasurarea caracteristicilor mintale §i fizice, analizeaza efectele ereditatli, mediului sau altor factori asupra qandirf §i comportamentului indivizilor. Psihologul desfasoara activitate de evaluare, psihodiaqnoza, psihoterapie, precum §i de prevenire a tulburarilor ernotionale, de personalitate si a fenomenelor de inadaptare la mediul social sau profesional. Psihologul elaboreaza sl aplica teste psihologice pentru rnasurarea inteliqentei, abilitatilor, aptitudinilor §i a altor caracteristici umane, lnterpreteaza datele obfinute §i face recornandarile pe care le considera necesare. Psihologul trebuie sa se formeze continuu si sa f§i revizulasca mereu metodele §i tehnicile potrivit noilor exlqente psihomorale, multiculturale §i tehnice, astfel Incat sa

I

.

/

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANIEI,

poata sa f§i modifice §i sa f§i adapteze

PARTEA

I, Nr. 514 bis/10.VJJ.2015

instrumentele de evaluare §i interventie.

'

5

Psihologul trebuie sa studieze mecanismele §i factorii care precipita fncadrarea unui tip de raspuns In ansamblul actiunilor fiintei umane, fara sa se concentreze pe explicarea diferentelor dintre patologic §i conventionalul "normal". Psihologul trebuie sa studieze pentru ce se stabileste, persista §i se opune la schimbare un mod de interactlune, cum §i pentru ce el se poate modifica sub efectul interventillor psihoterapeutice. Tendinta tot mai accentuata din ultimii ani de dezmembrare §i de reorganizare a marilor profesii afecteaza atat cercetarea §tiintifica In psihologie, cat §i profesia de psiholog. Noile ocupatii temporare din domeniul sociouman "irnprurnuta" atributii sau cornpetente ale psihologului, solicitate tot mai mult de catre societate, fara un suport teoretico- metodologic §i fara sa fie sustenabile pe termen mediu §i lung, din lipsa unei baze stiintifice consistente care sa actualizeze interventia In mod eficient. Profesia de psiholog poate raspunde acestor Incercari prin cornpetenta, integritate, rnentinerea unei culturi §i a unei constiinte profesionale comune, bazate pe argumente istorice, stiintifice §i practice, care sa fie statuate In cadrul unor standarde de calitate In serviciile psihologice. Psihologul nu este §i nu trebuie sa devina un operator al testelor si instrumentelor psihologice, acesta trebuie sa rarnana creatorul §i unicul interpret autorizat al metodelor §i tehnicilor de evaluare §i asistenta psiholoqica Astfel, psihologia §i psihologii trebuie sa se ocupe mai mult de problemele sociale ale oamenilor §i sa gaseasca solutii, deoarece interesul social pentru psihologie este Tn

crestere. Avand In vedere aceste argumente, Colegiul Psihologilor din Romania a aprobat primele standarde de calitate In serviciile psihologice din Romania, care vor contribui la standardele, cornpetentele si ghidurile de bune practici ale EFPA - European Federation

of Psychologists Associations.

-

,

""

/

6

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA

I,

Nr. 514

PARTEA GENERAL.\

CARTEA

I

bis/10.Vll.2015

'

Norme privind competentele profesionale ale psihologilor cu drept de llbera

practica

Art. 1. - Competentele profesionale ale psihologilor cu drept de libera practica, denurnlti in continuare psihologi, se stabilesc de catre Colegiul Psihologilor din Romania,

denumit in continuare Colegiu, fiind obligatorii in recunoasterea si certificarea atributiilor psihologilor din Romania.

Art. 2. - Cornpetentele profesionale specifice psihologilor sunt Irnpartite dupa cum

urrneaza:

a) cornpetente profesionale generale;

b) cornpetente profesionale de specialitate.

Art. 3. (1) Cornpetentele profesionale generale reprezinta cornpetentele comune ale psihologilor atestati, care rezulta din interpretarea drepturilor §i obliqatiilor profesionale, reglementate potrivit cadrului normativ de organizare a exercitarii profesiei, in conditiile legii, de a exercita anumite atributii cu caracter general in profesia de psiholog. (2) Competentele profesionale generale constau in capacitatea cornuna dovedita a psihologilor atestati de a selecta, a combina §i a utiliza adecvat cunostintele, abilltatlle, valorile si atitudinile obtinute in procesul de lnvatare, in vederea rezolvarii cu succes a unor categorii de situatii profesionale nespecializate, circumscrise profesiei de psiholog, in conditii de eficacitate §i eficlenta.

(3) Cornpetentele profesionale generale contin si acele capacitaf care transcend unui anumit domeniu, avand o natura transdisciptinara. Acestea constau in abilitati de lucru in echipa, abilitaf de comunicare orala §i scrisa in limba rnaterna sau Intr-o lirnba straina, precum §i utilizarea tehnologiei. Cornpetentele profesionale generale contin capacitatile de rezolvare a problemelor §i luarea deciziilor, recunoasterea si respectul diversitatii §i rnulticulturalitatii, autonomia lnvatari], lnitiativa §i spirit antreprenorial,

I

/

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA

I,

Nr. 514 bis/10.Vll.2015

deschiderea catre invatarea pe tot parcursul vietii, respectarea §i dezvoltarea valorilor §i eticii profesionale, potrivit standardelor de formare profesionala. Art. 4. (1) Cornpetentele profesionale de specialitate reprezinta cornpetentele psihologilor atestati tntr-o specialitate profesionala, care' constau In capacitatea psihologului, potrivit cunostintelor acumulate In formarea profesionala, ca rezultat al absolvirii studiilor universitare de licenta, master, doctorat sau a cursurilor de formare cornplernentara, organizate In conditiile legii §i avizate de catre Colegiu, de a exercita anumite atributil de specialitate In profesia de psiholog. (2) Cornpetentele profesionale de specialitate contin §i capacltatile transdisciplinare, constand in abilitati de lucru Intr-o echipa interdisciplinara, abilitaf de comunicare orala §i scrisa, specifice unei specialitati profesionale, precum §i utilizarea tehnologiei, a informatiei §i comunicarii specifice, cu aplicabilitate Intr-o anurnita specialitate profesionala. (3) Cornpetentele profesionale de specialitate obtinute prin cursuri universitare de master sau doctorat, cursuri de formare cornplernentara sau continua, organizate In conditiile legii §i avizate de catre Colegiu, rarnan valabile pentru tot parcursul profesional al psihologului In specialitate, indiferent de treapta de specializare, fara a mai fi necesara reluarea acestora la trecerea Intr-o treapta de specializare superioara. Art. 5. (1) Prezentele norme contin descrierea slntetica a cornpetentelor profesionale, generale §i de specialitate, ce urrneaza sa fie fnscrise In atestatele de llbera practice, potrivit anexei care face parte inteqranta din prezentele norme. (2) Orice psiholoq detine atat cornpetente profesionale generale, cat si cornpetente profesionale In specialitate, potrivit specialitatilor profesionale, in raport cu treptele de specializare §i formele/regimurile de exercitare. (3) Descrierea amanuntita §i prezentarea detaliata a continutului cornpetentelor protesiei de psiholog se realizeaza prin ghidurile de bune practici. Art. 6. - Nerespectarea cornpetentelor profesionale atrage raspunderea disciplinara, In conformitate cu Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practice.

'

-

,

,

/

7

8

COMPETENJE

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PROFESIONALE*)

PARTEA

I,

Nr.

514

bis/10.Vll.2015

ANEXA

*) Cornpetentele profesionale sunt prezentate Intr-un mod sintetic, distinct, pentru fiecare specialitate profesionala, In functie de treapta de specializare si forma de atestare: psiholog practicant sub supervizare - nivel I, psiholog practicant autonom - nivel 11, psiholog specialist - nivel Ill, psiholog principal - nivel IV.

Cornpetente profesionalegenerale

NivelI - psihologpracticantsub supervizare:

- utilizarea titlului 9i parafei de psiholog, a atestatului de libera practica sub supervizare,

a codului personal 9i a calitatii de membru al Colegiului Psihologilor din Romania;

- Infiintarea formelor de exercitare a profesiei (cabinet individual, cabinete asociate,

societate civila profesionala de psihologie), In conditiile supervizarii profesionale, sau fncheierea contractelor individuale de rnunca avand ca obiect prestarea serviciilor psihologice;

- participarea la formarea profesionala continua 9i cornplementara specifica profesiei de psiholog In specialitatea rnentionata In atestatul de libera practica obtinut:

- achizitia 9i utilizarea metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psiholoqica in

specialitatea rnentionata pe atestatul de tibera practica, In mod independent, in conditiile supervizarii profesionale;

- eliberarea avizelor 9i rapoartelor psihologice, a concluziilor sedintelor de consiliere

psiholoqlca sau psihoterapie, interventia psiholoqica, stabilirea psihodiagnosticului specific 9i Inaintarea recornandarilor In specialitatea mentionata pe atestatul de libera practice, dupa caz, fn mod independent, in conditiile supervizarii profesionale; - desfasurarea activitatilor prevazute de art. 5 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practice, Infiintarea, organizarea 9i

I

/

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA

I, Nr. 514 bis/10.Vll.2015

functionarea Coleqlului ·Psihologilor din Romania, cu modlficarile ulterioare, in limita

'

9

cornpetentelor profesionale de specialitate §i a specialitatilor profesionale atestate:

- exercitarea dreptului de vot in procedurile de alegeri ale forurilor de conducere,

organizate la nivelul filialei teritoriale.

Nive/ II - psihologpracticantautonom:

- utilizarea titlului §i parafei de psiholog, a atestatului de libera practica, a codului

personal §i a calitatii de membru al Colegiului Psihologilor din Romania;

- lnfiintarea formelor de exercitare a profesiei (cabinet individual, cabinete asociate,

societate civila profesionala de psihologie) sau Tncheierea contractelor individuale de

munca avand ca obiect prestarea serviciilor psihologice;

- participarea la formarea profesionala continua §i cornplernentara specifica profesiei de

psiholog In specialitatea rnentionata pe atestatul de libera practica obtinut;

- desfasurarea activitatilor de formare profesionala Intr-o discipline apartinand

specialitatii profesionale, potrivit diplomei de doctor in psihologie, pe baza certificatului

sau diplomei de formator, ernise de catre un furnizor de formare profesionala, cu avizul

Colegiului Psihologilor din Romania;

- achizitia si utilizarea metodelor §i tehnicilor de evaluare §i asistenta psiholoqica In

specialitatea rnentionata pe atestatul de libera practica obtinut:

- eliberarea avizelor sau rapoartelor psihologice, a concluziilor sedintelor de consiliere

pslholoqlca sau psihoterapie, interventia psiholoqica, stabilirea psihodiagnosticului

specific §i fnaintarea recornandarilor In specialitatea mentionata pe atestatul de Iibera

practica, dupa caz, in mod independent;

- desfasurarea activitatilor prevazute de art. 5 din Legea nr. 213/2004, cu rnodificarile

ulterioare, In limita cornpetentelor profesionale de specialitate §i a specialitatilor

profesionale atestate;

- exercitarea dreptului de vot in procedurile de alegeri ale forurilor de conducere,

organizate la nivelul filialei teritoriale §i la nivel national, putand candida pentru

'

indeplinirea functiei de membru in Conventia nationala a Colegiului Psihologilor din

_ Romania (Conventia nationala), de membru §i de presedinte In comitetul filialei

teritoriale din care face parte.

/

10

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA

I,

Nr. 514

bis/10.Vll.2015

'

NivelIll - psihologspecialist:

- utilizarea titlului ~i parafei de psiholog, a atestatului de libera practica, a codului personal ~i a calitatf de membru al Colegiului Psihologilor din Romania;

- lnfiintarea formelor de exercitare a profesiei (cabinet individual, cabinete asociate,

societate civila profesionala de psihologie) sau fncheierea contractelor individuale de

rnunca avand ca obiect prestarea serviciilor

psihologice;

- participarea la formarea profesionala continua ~i cornplementara specifica profesiei

de psiholog fn specialitatea

- supervizarea activitatii profesionale a psihologilor, cu conditia detinerii dreptului de

supervizare profesionala fn specialitatea profesionala:

- · desfasurarea actlvltatilor de formare profesionala Intr-o disciplina apartinand

speclatitatli profesionale, potrivit diplomei de doctor fn psihologie, pe baza certificatului sau diplomei de formator, emise de catre un furnizor de formare profesionala, cu avizul Colegiului Psihologilor din Romania;

- achizitia ~i utilizarea metodelor ~i tehnicilor de evaluare si asistenta psiholoqlca fn

specialitatea rnentionata pe atestatul de tibera practica:

- eliberarea avizelor sau rapoartelor psihologice,· a concluziilor sedintelor de consiliere psiholoqica sau psihoterapie, interventia psiholoqica, stabilirea psihodiagnosticului

specific §i fnaintarea recornandarilor fn specialitatea rnentionata pe atestatul de libera practica, dupa caz, in mod independent;

- desfasurarea activitatilor prevazute de art. 5 din Legea nr. 213/2004, cu rnodificarile ulterioare, in limita cornpetentelor profesionale de specialitate ~i a speclalitatilor profesionale atestate;

- participarea,

- exercitarea dreptului de vot in procedurile

organizate la nivelul filialei teritoriaie §i la nivel national, putand

fndeplinirea functiei de membru in Conventia nationala, de membru §i presedinte fn comitetul filialei teritoriale din care face parte §i pentru functia de membru fn forurile de

rnentionata

pe atestatul de libera practica obtinut:

pe baza de mandat, in comisii de control profesional;

de

alegeri

ale forurilor

de

conducere,

pentru

candida

-

,

.,

/

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA

I,

Nr. 514

bis/10.Vll.2015

conducere nationals, ln conditiile hotarar!i Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania.

'

NivelIV - psihologprincipal:

11

- utilizarea titlului §i parafei de psiholog, a atestatului de libera practica, a codului personal §i a calitatii de membru al Colegiului Psihologilor din Romania;

- Infiintarea formelor de exercitare a profesiei (cabinet individual, cabinete asociate,

societate civila protesionala de psihologie) sau Tncheierea contractelor individuale de rnunca avand ca obiect prestarea serviciilor psihologice;

- participarea la formarea profesionala continua §i cornplementara specifics profesiei de

psiholog In specialitatea rnentionata pe atestatul de libera practica detinut:

- supervizarea activitatii profesionale a psihologilor, cu conditia detinerli dreptului de

supervizare profesiona la Tn specialitatea profeslonala; - desfasurarea activitatllor de formare profeslonala Intr-o dlsclplina In care dovedeste

experienta profesionala practica semnificativa sau potrivit diplomei de doctor In psihologie, apartinand speciatitatii profesionale, pe baza certificatului sau diplomei de formator, emise de catre un furnizor de formare profesionala, cu avizul Colegiului Psihologilor din Romania;

- achizitia §i utilizarea metodelor §i tehnicilor de evaluare §i asistenta psiholoqlca in

specialitatea mentionata pe atestatul de llbera practice:

- eliberarea avizelor sau rapoartelor psihologice, a concluziilor sedintelor de consiliere

psiholoqica sau psihoterapie, interventia psiholoqica, stabilirea psihodiagnosticului specific §i Tnaintarea recornandarilor In specialitatea rnentionata pe atestatul de libera

practica, dupa caz, in mod independent;

- desfasurarea activltatllor prevazute de art. 5 din Legea nr. 213/2004, cu modificarile

ulterioare, Tn limita cornpetentelor profesionale de specialitate 9i a spectalitatilor profesionale atestate;

- participarea, pe baza de mandat, In comisii de lucru, comisii de control profesional sau

foruri de reprezentare a profesiei de psiholog 9i a activltatllor sau serviciilor psihologice;

- exercitarea dreptului de vot in procedurile de alegeri ale forurilor de conducere,

organizate la nivelul filialei teritoriale 9i la nivel national., putand candida pentru

/

12

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA

I,

Nr. 514 bis/10.Vll.2015

indeplinirea functiei de rnernbru in Conventia nationala, de m~mbru in comitetul filialei teritoriale din care face parte :_;;i pentru functia de membru in forurile de conducere nationals, in conditiile hotararf Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania.

Comisia de psihologieclinica ~i psihoterapie Cornpetente profesionale de specialitate in psihologie cllnlca

Nivel I - psihologpracticant sub supervizare*)

Cornpetente profesionale specifice - psihologie clinice:

- evaluarea pstholoqica clinica/pslhodiaqnostic clinic - identificarea factorilor psihologici

impllcaf in sanatate, dezvoltare si tulburare/boala mintala, handicap/dizabilitati, evaluarea psiholoqica clinica a copiilor cu cerinte educationale speciale (CES)**), sarcina sau adoptie, plasament, educatie, adictii, interventii paliative, mediul institutional sau penitenciar, justitie (asistenta psiholoqlca la audierea participantilor in procesul judiciar, asistenta psiholoqlca pentru recuperare :_;;i reintegrare sociala), la adult, familie sau copil; promovarea :_;;i optimizarea sanatatii :_;;i dezvoltarli umane;

- interventle psiholoqica clinica prirnara - consiliere psiholoqica prirnara :_;;i psihoterapii scurte - controlul primar al factorilor psihologici lmplicati in sanatate :_;;i boala,

'

*) Psihologul poate sa i:_;;i exercite cornpetentele profesionale cu conditia incheierii si executarli contractului de supervizare profesionala cu un supervizor certificat in specialitatea psihologie clinica, precum :_;;i cu conditia avizarii anuale a atestatului de llbera practica, valabil pentru o perioada de maximum 3 ani. Detalierea cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici :_;;i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de rnunca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditllle art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu rnodiflcarlle ulterioare. **) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continua in domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

/

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA

I,

Nr. 514 bis/10.Vll.2015

'

13

NivelII - psihologpracticantautonom*) Cornpetente profesionale specifice**) - psiho/ogie cllnice:

- evaluarea psiholoqica clinica/psihodiaqnostic clinic - identificarea factorilor psihologici irnplicati In sanatate, dezvoltare si tulburare/boala mintala, inclusiv In trauma?"),

handicap/dizabllltati, evaluarea psiholoqica clinica a copiilor cu CES***), sarcina sau adoptie, plasament, educatle, adictii, tulburari din spectrul autist***), interventii paliative, mediul institutional sau penitenciar, justitie (asistenta psiholoqica la audierea participant ilor Tn procesul judiciar, asistenta pslholoqica pentru recuperare si reintegrare sociala), expertiza psiholoqica a partilor In procesul judiciar****), la adult, familie sau copil; promovarea si optimizarea sanatatii §i dezvoltarli umane;

- interventle psiholoqica clinica qenerala prirnara - consiliere psiholoqica primara §i

psihoterapii scurte - controlul primar al factorilor psihologici irnplicati In sanatate si

boala;

- participarea la implementarea proiectelor In psihologie clinica si sanatate.

*) Psihologul poate sa T§i exercite cornpetentele profesionale cu conditia avizarii anuale

a atestatului de libera practice, valabil pentru o perioada de maximum 5 ani. Detalierea

cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a Tncheiatin mod direct un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, In condltlile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modlficarile ulterioare. **) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala cornplernentara/curs universitar de master In specialitate avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania sau sa alba doctorat In psihologie. ***) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continua Tn domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

-

,

,,,,

/

14

MONITORUL

.,

OFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA

I,

Nr. 514

bis/10.Vll.2015

****)

cornplernentara/curs

Psihologilor

Psihologul

'trebuie

sa faca

dovada

de

absolvirii

In

unui curs

domeniu,

,

de formare

avizat

de

profesionala

Colegiul

universitar

master

catre

din Romania, sau sa aiba doctorat In psihologie.

NivelIll - psihologspecialist*)

Cornpetente

- evaluarea psiholoqica clinica/psihodiaqnostic clinic - identificarea factorilor psihologici

implicaf

sau

adoptie, plasament, educatie, adictii, tulburari din spectrul autist**), interventii paliative,

mediul

participantilor tn procesul judiciar, asistenta psiholoqlca pentru recuperare §i reintegrare

sociala), expertiza psiholoqica a partilor In procesul judiciar***), la adult, familie sau

copil; promovarea

- interventle

psihoterapii scurte - controlul primar al factorilor psihologici irnplicaf tn sanatate §i

de

handicap/oizabilitati,

profesionale

sanatate,

specifice - psihologie

dezvoltare

§i

clinice:

ln

tulburare/boala

clinica

mintala, inclusiv In traurna'" );:

cu CES**),

psiholoqica

sarcina

la

audierea

evaluarea

sau

psiholoqica

a copiilor

institutional

penitenciar,

justitie

(asistenta

§i optimizarea

clinica

sanatatii §i dezvoltarli

prirnara

- consiliere

umane;

psiholoqica

pslholoqlca

prirnara

§i tehnici

boala;

- participarea la constructia, etalonarea §i validarea metodelor §i tehnicilor de evaluare

psiholoqica

clinica,

dezvoltarea

si

implementarea

de proiecte

In psihologie

clinica

§i

sanatate.

*) Psihologul poate sa f§i exercite cornpetentele profesionale cu conditia avizarii anuale

a atestatului

cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici §i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a lncheiat In mod direct

un contract individual de rnunca sau un contract de prestari servicii psihologice, tn conditllle art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu rnodificarile ulterioare. **) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profeslonala continua In domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

de libera practica,

valabil pentru o perioada de maximum

5 ani. Detalierea

'

/

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA

I,

Nr. 514 bis/10.Vll.2015

***) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala complementara/curs universitar de master In domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania sau sa alba doctorat in psihologie.

'

15

NivelIV - psihologprincipal*) Cornpetente profesionale specifice**) - psihologie cllnice:

- evaluarea psiholoqica clinica/psihodiaqnostic clinic - identificarea factorilor psihologici irnplicati in sanatate, dezvoltare si tulburare/boala rnintala, inclusiv in trauma?"),

handicap/dizabilitali, evaluarea psiholoqica clinica a copiilor cu CES***), sarcina sau adoptie, plasament, educatie, adictii, tulburari din spectrul autist***), interventii paliative, mediul institutional sau penitenciar, justltie (asistenta psihcloqlca la audierea partlcipantilor fn procesul judiciar, asistenta psiholoqlca peritru recuperare §i reintegrare sociala), expertiza psiholoqica a partilor tn procesul judiciar***), la adult, familie sau copil; promovarea §i optimizarea sanatatii §i dezvoltarli umane;

- interventle psiholoqica clinics qenerala prirnara - consiliere psiholoqica prirnara §i

psihoterapii scurte - controlul primar al factorilor psihologici irnplicaf In sanatate si boala;

- fundamentarea §i adaptarea profesionala, constructia, etalonarea §i validarea

metodelor §i tehnicilor de evaluare psiholoqlca clinica, coordonarea, dezvoltarea si

implementarea de proiecte In psihologie clinica §i sanatate.

*) Psihologul poate sa f§i exercite cornpetentele profesionale cu conditia avizarii anuale

a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maximum 5 ani. Detalierea

cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici §i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de rnunca sau un contract de prestari servicii psihologice, ln conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificarile ulterioare. **) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de [ormare profeslonala continua In specialitate, avizat de catre Colegiul Psihologilor dln Romania.

/

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 514 bis/10.Vll.2015

***) Psihologul frebuie 'sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continua In domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

'\

Competente profesionalede specialitatein consiliere psihologica Nivel I - psihologpracticantsub supervizare*)

Cornpetente profesionale specifice**) - consiliere psihologica:

- consilierea psiholoqica clinica, specifics unei metode psihoterapeutice - consiliere

psiholoqica specifica - controlul

autocunoastere :;;i consiliere de dezvoltare personals, prevenirea patologiei; - consilierea psiholoqica cu aplicatie qenerala, speclfica unei metode psihoterapeutice, inclusiv In qenetica, sarcina, educatie, protectia sociala :;;i a copilului, tulburari din spectrul autist***), trauma?"), adictii, asistenta pslholoqica a victimei si agresorului, lnterventii paliative, mediul institutional sau penitenciar, justitie, a adultului, familiei sau copilului; asistenta psiholoqica clinica a copiilor cu CES***), promovarea :;;i optimizarea sanatatii :;;i dezvoltarii umane.

factorilor

psihologici

irnplicati

In

sanatate

:;;i

boata,

*) Psihologul poate sa f:;;i exercite cornpetentele profesionale cu conditia Tncheierii §i executarii contractului de supervizare profesionala cu un supervizor certificat In specialitatea consiliere psiholoqica/psihoterapie fr:, metoda psihoterapeutica, precum si cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de

maximum 3 ani. Detalierea cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici §i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu

care a incheiat in mod direct un contract individual de rnunca sau un contract

de

prestari servicii psihologice, In conditiile art. 13-16

din

Legea

nr.

213/2004,

cu

modlficarile ulterioare. **) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui

curs

de formare

profesionala

complernentara/curs universitar de master sau sa alba doctorat in specialitate, Intr-o

'

rnetoda psihoterapeutica avizata de catre Colegiul Psihologilor din Romania. ***) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continua In domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din F3-omania.

-

,

,

/

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA

I, Nr. 514 bis/10.Vll.2015

NivelII - psihologpracticantautonom*)

Cornpetente

- consilierea psiholoqica cllnlca, specifics

profesionale

specifice**)

- consiliere psihologica:

unei

metode

psihoterapeutice

-

consiliere

17

psiholoqica specifica - controlul factorilor

psihologici

implicaf

Tn

sanatate

§i

boala ,

autocunoastere

§i consiliere

de dezvoltare

personala,

prevenirea

patologiei;

 

- consilierea psiholoqica cu aplicatie qenerala, specifica unei metode psihoterapeutice,

inclusiv In qenetica, sarcina, educatie, protectia socials §i a copilului, tulburari din spectrul autist***), trauma?"), adictii, asistenta psiholoqlca a victimei sl agresorului, interventii paliative, mediul institutional sau penitenciar, justitie, a adultului, familiei sau copilului; asistenta psiholoqica clinica a copiilor cu CES***), promovarea §i optimizarea sanatatii §i dezvoltarii umane.

*) Psiholoqul poate sa T§i exercite cornpetentele profesionale cu conditia avizarli anuale

a atestatului

cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici §i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat In mod direct

un contract individual de rnunca sau un contract de prestari servicii psihologice, In conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modiflcarlle ulterioare. **) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala cornplernentara/curs universitar de master sau sa alba doctorat Tn specialitate, Tntr-o rnetoda psihoterapeutica avizata de catre Colegiul Psihologilor din Romania. ***) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continua In domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

valabil pentru o perioada

de libera practica,

de maximum

5 ani. Detalierea

NivelIll - psihologspecialist*)

Cornpetente

profesionale

specifice - consiliere psihologica:

 
 

·,

- consilierea

psiholoqlca

cllnlca,

specifics

unei

metode

psihoterapeutice

- consiliere

psiholoqlca specifics - controlul factorilor psihofogici implicati 10 sanatate §i boala,

autocunoastere

§i consiliere

de dezvoltare

personala,

prevenirea

patologiei;

/

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 514 bis/10.Vll.2015

- consilierea

psiholoqica

cu aplicatie

qenerala,

specifica

unei .(lletode

psihoterapeutice,

inclusiv In qenetica,

sarcina,

educatie,

protectia

sociala

§i

a

copilului,

tulburari din

spectrul autist**), trauma" ),

adicfii,

asistenta

psiholoqlca

 

a

victimei

§i

agresorului,

interventli paliative, mediul institutional sau penitenciar, justitie, a adultului, familiei sau

copilului; asistenta

psiholoqica

clinica a copiilor cu CES**);

- promovarea

§i optimizarea

sanatatii si dezvoltarli

umane;

-

participarea

la constructia,

etalonarea

§i validarea

metodelor

si tehnicilor

de asistenta

psiholoqica clinica, dezvoltarea si implementarea sanatate.

de proiecte in consiliere pslholoqica §i

*) Psihologul poate sa T§i exercite cornpetentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maximum 5 ani. Detalierea cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa · furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de rnunca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modlficarlle ulterioare. **) Psihologul trebuie sa taca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continua in domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

NivelIV - psihologprincipal*)

Competente

profesionale

specifice - consiliere psihologica:

 

-

consilierea

psiholoqica

clinica,

specifica

unei

metode

psihoterapeutice

- consiliere

psiholoqica specifica - controlul factorilor psihologici irnplicati In sanatate §i boala,

autocunoastere

- consilierea

inclusiv in qenetica, sarcina, educatie, protectia sociala si a copilului, tulburari din spectrul autist**), trauma"), adictii, asistenta pslholoqlca a victimei §i agresorului, interventii paliative, mediul institutional sau penitenciar, justitle, a adultului, familiei sau copilului; asistenta psiholoqica clinica a copiilor cu CES**), prornovarea §i optimizarea

sanatatii si dezvoltarii

si consiliere

de dezvoltare

personala,

prevenirea

patologiei;

psiholoqica

cu aplicatie

generala,

specifica

unei metode

psihoterapeutice,

'

umane;

/

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANI El, PARTEA

I, Nr. 514 bis/1 O.Vll.2015

- fundarnentarea

metodelor si tehnicilor de asistenta psiholoqica clinica, coordonarea, dezvoltarea §i

implementarea de proiecte fn consiliere psiholoqica §i sanatate.

si

adaptarea

protesionala,

constructia,

'

etalonarea

§i

validarea

19

*) Psihologul poate sa i§i exercite cornpetentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maximum 5 ani. Detalierea cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici §i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de rnunca sau un contract de prestari servicii psihologice, fn conditiile Art 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu rnodificarile ulterioare. **) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continua in domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

Cornpetente profesionalede specialitatein psihoterapie

Nivel I - psihologpracticantsub supervizare*) Cornpetente profesionale specifice**) - psihoterapie:

- lnterventie pslholoqica specifica unei metode psihoterapeutice - psihoterapie -

interventia pslholoqica prin care se modifica mecanismele psihologice implicate in sanatate, dezvoltare §i tulburare/boala mintala, autocunoastere si dezvoltare personala,

controlul factorilor psihologici irnplicati in sanatate §i boala, prevenirea patologiei;

- psihoterapie individuala §i de grup, a copilului, familiei §i adultului, cu aplicatie

qenerala, inclusiv in qenetica, sarcina, educatie, protectia socials §i a copilului, tulburari din spectrul autist***), trauma?" ), adictii, asistenta pslholoqica a victimei §i agresorului, interventii paliative***), mediul institutional sau penitenciar, [ustitie, promovarea si optimizarea sanatatii si dezvoltarii umane.

*) Psihologul poate sa i§i exercite cornpetentele profesionale cu conditia incheierii §i executarii contractului de supervizare profesionala cu un supervizor certificat in specialitatea psihoterapie, in metoda psihoterapeutica, precurn §i cu conditia avizarii

/

20

anuale

MONITORUL

'>

OFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA

I, Nr. 514 bis/10.Vll.2015

a atestati

Jlui

de· llbera

practica,

valabil

pentru

o periqada

de maximum

3

ani.

Detalierea cornpetentelor

profesionale

se

realizeaza

numai

de

catre

Colegiul

Psihologilor

din

Romania,

prin

ghiduri

de

bune

practici

§i

opinii

de

specialitate.

Psihologul

are dreptul

sa furnizeze

serviciile

psihologice

numai

pentru

beneficiarii

cu

care a incheiat

in

mod

direct

un contract

individual

de

rnunca

sau

un contract

de

prestari servicii psihologice,

in

conditiile

art.

13-16

din

Legea

nr.

213/2004,

cu

modificarile ulterioare. **) Psihologul trebuie sa faca

dovada

absolvirii

unui

curs

de formare

profesionala

cornplernentara/curs universitar de master sau sa alba doctorat in specialitate, Intr-o

avizata de catre Colegiul Psihologilor

***) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala

continua In domeniu,

rnetoda psihoterapeutica

din Romania.

avizat de catre Colegiul

Psihologilor

din Romania.

NivelII - psihologpracticantautonom*)

Cornpetente profesionale specifice**) - psihoterapie:

- interventle psiholoqica clinica specifica unei metode psihoterapeutice - psihoterapie - interventia psiholoqlca prin care se rnodifica mecanismele psihologice implicate In

sanatate, dezvoltare §i tulburare/boala rnintala, autocunoastere §i dezvoltare personala, controlul factorilor psihologici irnplicati In sanatate §i boala, prevenirea patologiei;

- psihoterapie individuaia si de grup, a copilului, familiei §i adultului, cu apllcatle

qenerala, inclusiv in qenetica, sarcina, educatie, protectia sociala §i a copilului, tulburari din spectrul autist***), trauma"?"), adictii, asistenta psiholoqica a victimei §i agresorului, interventii paliative***), mediul institutional sau penitenciar, justitie;

- promovarea §i optimizarea sanatatii §i dezvoltarii umane.

*) Psihologul poate sa i§i exercite cornpetentele profesionale cu conditia avizarii anuale

a atestatului

cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici §i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct

de libera practice,

valabil pentru o perioada de maximum

5 ani. Detalierea

/

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA

I,

Nr. 514 bis/10.Vll.2015

21

un contract individual de rnunca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modlficarlle ulterioare. **) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala cornplernentara/curs universitar de master sau sa alba doctorat in specialitate, tntr-o rnetoda psihoterapeutica avizata de catre Colegiul Psihologilor din Romania. ***) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continua in domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

NivelIll - psihologspecialist*) Cornpetente profesionale specifice - psihoterapie:

- interventie psiholoqica clinica specifica unei metode psihoterapeutice - psihoterapie - interventia psiholoqica prin care se rnodifica mecanismele psihologice implicate in

sanatate, dezvoltare §i tulburare/boala rnintala, autocunoastere §i dezvoltare personala, controlul factorilor psihologici irnplicaf fn sanatate si boala, prevenirea patologiei;

- psihoterapie indlviduala §i de grup, a copilului, familiei §i adultului, cu aplicatie

generala, inclusiv in qenetica, sarcina, educatie, protectia sociala si a copilului, tulburari

din spectrul autist**), trauma" ), adictii, asistenta psiholoqica a victimei §i agresorului, interventii paliative**), mediul institutional sau penitenciar, justitie, promovarea si optimizarea sanatatii - participarea la constructia, etalonarea si validarea metodelor §i tehnicilor de asistenta psiholoqica clinica, dezvoltarea §i implementarea de proiecte in consiliere psiholoqica/pslhoterapie §i sanatate.

*) Psihologul poate sa f§i exercite cornpetentele profesionale cu conditia avizarii anuale

a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maximum 5 ani. Detalierea

cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici §i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct

un contract individual de rnunca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu rnodiflcarlle ulterioare. **) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formate profesionala continua in domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din f3omania.

/

22

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA

I, Nr. 514 bis/10.Vll.2015

'

NivelIV - psiho/ogprincipal*)

Cornpetente

- lnterventie psiholoqica clinica specifica unei metode psihoterapeutice - psihoterapie -

interventla psiholoqica

sanatate, dezvoltare ~i tulburare/boala rnintala, autocunoastere ~i dezvoltare personala, controlul factorilor psihologici impllcaf fn sanatate ~i boala, prevenirea patologiei;

In

profesionale

specifice - psihoterapie:

prin

care

se

rnodifica

mecanismele

psihologice

implicate

- psihoterapie

qenerala, inclusiv in qenetica, sarcina, educatle, protectia sociala §i a copilului, tulburari din spectrul autist**), trauma'"'), adictii, asistenta psiholoqica a victimei §i agresorului,

lnterventii paliative**), mediul institutional sau penitenciar, justitie, promovarea §i

individuala

§i

de

grup,

a

copilului,

familiei

§i

adultului,

cu

apllcatie

· optimizarea

sanatatii §i dezvoltaril

umane;

-

fundamentarea

si

adaptarea

profesionala,

constructia,

etalonarea

§i

validarea

metodelor §i tehnicilor de asistenta pslholoqica clinica, coordonarea, dezvoltarea §i

implementarea

de proiecte

fn consiliere

psiholoqica

§i sanatate,

*) Psihologul poate sa f§i exercite cornpetentele profesionale cu conditia avizarii anuale

a atestatului de libera

cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici §i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct

un contract individual de rnunca sau un contract de prestari servicii psihologice, fn conditiile Art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modlflcarile ulterioare, **) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continua fn domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

practica, valabil

pentru o perioada

de maximum

5 ani. Detalierea

Comisia de psihologiamuncii, transporturilorsi serviciilor Cornpetente profesionalede specialitate in psihologiamuncii §i orqanlzationala

/

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA

Nivel I - psihologpracticantsub supervizare*)

I,

Nr. 514 bis/10.Vll.2015

'

23

Cornpetente

profesionale

specifice - psihologia muncii §i organiza[ionala:

 

-

evaluarea

psfholoqica/pslhodlaqnostica

 

indlviduala

cu

grad

redus

de

complexitate

(evaluarea psihoaptitudinala

qenerala

§i

controlul

psihologic

periodic), evaluarea

pslholoqica

a

contextului

muncii,

evaluarea

psiholoqlca

a

grupurilor,

specifice

domeniului

sanatatii §i securitatil

in rnunca' ");

 

- acordarea feedbackului.

*) Psihologul poate sa T§i exercite cornpetentele profesionale cu conditia Tncheierii §i executarii contractului de supervizare profesionala cu un supervizor certificat Tn

specialitatea psihologia muncii §i orqanizationala, precum §i cu conditia avizarii anuale

a atestatului

cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici §i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct

un contract individual de rnunca sau un contract de prestari servicii psihologice, Tn conditille Art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificarlle ulterioare. **) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continua Tn domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

valabil pentru o perioada

de libera practica,

de maximum

3 ani. Detalierea

NivelII - psihologpracticantautonom*)

Competente

- evaluarea

(evaluarea psihoaptitudinala qenerala §i specifica profesiilor, precum §i controlul psihologic periodic), evaluarea psiholoqica a contextului muncii, evaluarea psiholoqlca a grupurilor , psihodiagnoza orqanizationala, specifice domeniului sanatatii si securitatii Tn

rnunca?"):

- lnterventia

profesionale

specifice**)

- psihologia muncii §i organiza[ionala:

individuala

cu

grad

redus

de

psiholoqica/psihodiaqnostica

complexitate

psiholoqica

indirecta

pentru individ, acordarea

feedbackului.

_ *) Psihologul poate sa T§i exercite competentele profesionale cu conditia avlzarii anuale

a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maximum 5 ani. Detalierea

/

24

MONITORUL

• >

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA

I,

Nr. 514 bis/10.Vll.2015

cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre .r olegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici 9i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a lncheiat in mod direct un contract individual de rnunca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile Art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu rnodificarile ulterioare. **) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala cornplernentara/curs universitar de master in specialitate, avizate de catre Colegiul Psihologilor din Romania sau sa aiba doctorat in psihologie. ***) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare protestonala continua in domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

NivelIll - psihologspecialist*)

Cornpetente profesionale specifice - psihologia muncii §i organizationala:

evaluarea psiholoqica/pslhodlaqnostica cornplexa individuala (evaluarea psihoaptitudinala qenerala 9i specifica profesiilor, selectie, precum si controlul psihologic periodic), evaluarea psiholoqica cornplexa a contextului muncii, evaluarea psiholoqica a grupurilor, psihodiagnoza orqanizatlonala, specifice domeniului sanatatii 9i securitatii In rnunca'"):

- interventia psiholoqica indirecta pentru individ, context 9i grup, consiliere vocationala 9i orientare in carlera, acordarea feedbackului;

- dezvoltarea si testarea unui produs specific (proces de evaluare, selectie, testare,

control);

- participarea la constructia, etalonarea 9i validarea metodelor 9i tehnicilor de evaluare specifica, dezvoltarea 9i implementarea de proiecte fn domeniu.

*) Psihologul poate sa f9i exercite cornpetentele profesionale cu conditia avizarii anuale

a atestatului

cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici 9i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a lncheiat in mod direct

de libera practica, valabil pentru o perioada

de maximum

5 ani. Detalierea

-

'

""

/

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA

I, Nr. 514 bis/10.Vll.2015

25

un contract individual de rnunca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile Art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu rnodiflcarlle ulterioare. **) Psihologul trebuie sa taca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continua in domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

NivelIV - psihologprincipal*)

Competente

profesionale

specifice - psihologia muncii §i orqemzetonel«:

evaluarea

psiholoqica/psihodiaqnostica

cornplexa indlviduala (evaluarea

psihoaptitudinala qenerala si specifica diferitelor profesii, selectie, precum §i controlul

psihologic periodic), evaluarea pslholoqica complexa a contextului muncii, evaluarea psiholoqica a grupurilor, psihodiagnoza orqanizationala, specifice domeniului sanatatii §i securitatii in munca'" ):

- interventia

dezvoltarea personals a individului, consiliere vocationala §i orientare in cariera, acordarea feedbackului;

psiholoqica

directa

§i

indirecta

pentru

individ,

context

§i

grup,

pentru

-

dezvoltarea,

testarea,

implementarea

§i

evaluarea

unui

produs

specific

(proces

de

evaluare, selectie, testare, control);

 

-

fundamentarea

§i

participarea

la

constructia,

etalonarea

§i

validarea

metodelor

§i

tehnicilor de evaluare specifica, detvoltarea si implementarea de proiecte in domeniu.

*) Psihologul poate sa i§i exercite cornpetentele profesionale cu conditia avizarii anuale

a atestatului

cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici §i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de rnunca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile Art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modiflcarile ulterioare. **) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continua in domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

de libera practica, valabil pentru o perioada

de maximum

5 ani. Detalierea

Competenteprofesionalede specialitatein psiholoqia.transporturilor

/

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 514 bis/10.Vll.2015

Nivel I - psiho/ogpracticantsub supervizare*) Cornpetente profesionale specifice - psihologia transporturi/or:

- evaluarea psiholoqtca/pslhodiaqnostica indlviduala in domeniul transporturilor, inclusiv

a traficului (examinarea psihologica a candidatilor pentru scolarizarea in conducerea autovehiculelor, pentru alte categorii decat profesionistii), participarea la efectuarea examinarilor pentru siquranta transporturilor, fara drept de decizie §i de emitere a actelor profesionale specifice in siquranta transporturilor;

- analiza

nevoilor candidatilor pentru scolarlzarea in conducerea autovehiculelor §i

detinatorilor permisului de conducere autovehicule**), pentru alte categorii decat

profesionistii:

- evaluarea contextului muncii in domeniul transporturilor;

- acordarea feedback-ului.

*) Psihologul poate sa T§i exercite cornpetentele profesionale cu conditia incheierii si executarii contractului de supervizare protesionala cu un supervizor certificat In specialitatea psihologia transporturilor, precum §i cu conditia avlzarli anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maximum 3 ani. Detalierea cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici §i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct

un contract individual de rnunca sau un contract de prestari servicii psihologice, fn conditiile Art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu rnodificarile ulterioare. **) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continua in domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

Nivel II - psiholog practicant autonom*) Cornpetente profesionale specifice**) - psihologia transporturilor:

- evaluarea psiholoqica/psihodiaqnostica individuala in domeniul transporturilor (inclusiv

a traficului), examinarea pslholoqica a candidatllor pentru scolarizarea in conducerea autovehiculelor, pentru toate categoriile de permis §i , redobandirea permisului de

/

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA

I, Nr. 514 bis/10.Vll.2015

conducere, pentru alte categorii decat profesionistii, evaluarea contextului activitatii In transporturi, participarea la efectuarea exarninarilor pentru siquranta transporturilor, fara drept de decizie 9i de emitere a actelor profesionale specifice Tn siquranta transportu rilor;

- analiza nevoilor participantilor la trafic, sollcitantilor 9i detinatorilor permisului de conducere***); - lnterventla de specialitate (asistenta 9i consiliere psiholoqica specifica) pentru candidatii la scolarizarea fn conducerea autovehiculelor, inclusiv la redobandirea permisului de conducere***), pentru alte categorii decat profesionistii:

- evaluarea

- acordarea feedback-ului.

'\

contextului

muncii Tn domeniul transporturilor;

*) Psihologul poate sa f9i exercite cornpetentele profesionale cu conditia avizarii anuale

a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maximum 5 ani. Detalierea

cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici 9i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct

un contract individual de rnunca sau un contract de prestari servicii psihologice, in condltllle art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificarile ulterioare. **) Psihologul trebuie sa taca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala cornpternentara/curs universitar de master in specialitate, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania, sau sa alba doctorat in psihologie. ***) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continua in domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

27

••

Nivel Ill - psihologspecialist*)

Cornpetente profesionale specifice - psihologia transporturilor:

evaluarea

psiholoqlca/pslhodlaqnostlca

cornplexa

individuala

In

domeniul

transporturilor (inclusiv in domeniul traficului), examinarea psiholoqica a candidatllor pentru scolarizarea in conducerea autovehiculelor, redobandirea permisului de conducere, siquranta transporturilor**), cu exceptia transporturilor rutiere speciale,

-

,

.,

/

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 514 bis/10.Vll.2015

evaluarea cornplexa a tontextului activitatii in transporturi, P.,articiparea la efectuarea

exarninarilor pentru transporturile rutiere speciale, fara drept de decizie §i de emitere a

actelor profesionale specifice in transporturile rutiere speciale;

- analiza nevoilor participantilor la trafic, solicitantilor §i detinatorilor permisului de

conducere**) si ale detinatorilor de atestate profesionale de siquranta transporturilor**),

cu exceptia transporturilor rutiere speciale, inclusiv pentru transporturile feroviare,

navale §i aeriene**);

- lnterventia de specialitate, asistenta si consilierea psiholoqica speclfica, pentru

candidatii la scolarizarea in conducerea autovehiculelor, la redobandirea permisului de

conducere ;,i siquranta transporturilor, cu exceptia transporturilor rutiere speciale;

- dezvoltarea §i testarea unui produs specific;

- evaluarea complexa a contextului muncii in domeniul transporturilor;

- acordarea feedbackului;

- participarea la constructia, etalonarea si validarea metodelor ;,i tehnicilor de evaluare

specifica, dezvoltarea si implementarea de proiecte in domeniu.

*) Psihologul poate sa T§i exercite cornpetentele profesionale cu conditla avizarii anuale

a atestatului de libera practice, valabil pentru o perioada de maximum 5 ani. Detalierea

cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din

Romania, prin ghiduri de bune practici ;,i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa

furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a lncheiat in mod direct

un contract individual de rnunca sau un contract de prestari servicii psihologice, in

conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu rnodificarile ulterioare.

**) Psihologul trebuie sa taca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala

. continua in domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

NivelIV - psihologprincipal*)

Cornpetente profesionale specifice - psiho/ogia transporturilor:

domeniul

transporturilor (inclusiv in domeniul traficului), examinarea psiholoqica a candidatilor

pentru scolarizarea in conducerea autovehiculelor, redobandirea permisului de

evaluarea

psiholoqica/psihodiaqnostica

cornplexa

'

individuala

in

/

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA

I,

Nr. 514 bis/10.Vll.2015

conducere, siquranta transporturilor**), evaluarea cornplexa a contextului activitatii In transporturi;

- analiza nevoilor partlcipantllor la trafic, solicltantllor §i detinatorilor permisului de

conducere**) §i ale detinatorilor de atestate profesionale de siquranta transporturilor**), inclusiv pentru transporturi rutiere speciale**), inclusiv pentru transporturile feroviare,

navale §i aeriene**); - lnterventla de specialitate, asistenta si consiliere psiholoqica specifica pentru candidatii la scolarizarea In conducerea autovehiculelor, la redobandirea permisului de conducere, siquranta transporturilor, inclusiv pentru transporturi rutiere speciale;

- dezvoltarea si testarea unui produs specific;

- evaluarea cornplexa a contextului muncii In domeniul transporturilor;

- acordarea feedbackului;

- fundamentarea §i participarea

tehnicilor de evaluare specifica, dezvoltarea §i implementarea de proiecte In domeniu.

la constructia, etalonarea si validarea metodelor si

29

*) Psihologul poate sa T§i exercite cornpetentele profesionale cu conditia avizarii anuale

a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maximum 5 ani. Detalierea

cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici §i opinii de.speclalltate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a Tncheiatln mod direct

un contract individual de rnunca sau un contract de prestari servicii psihologice, In conditlile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu rnodificarile ulterioare. **) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profeslonala continua Tn domeniu, avizat de catre Coleg iul Psihologilor din Romania .

Cornpetente profesionale de specialitate in psihologia apllcata in servicii

Nivel I - psihologpracticantsub supervizare*) Cornpetente profesionale specifice - psihologia aplicata in servicii:

/

30

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA

I, Nr. 514 bis/10.Vll.2015

- analiza pslholoqica a rievoilor orqanizatiei/clientului, psihodiagnoza orqanizationala, ln serviciile de marketing, turism, sport, protectia mediului, servicii comunitare §i In alte domenii ale serviciilor;

- analiza cerintelor produselor;

- evaluarea factorilor psihosociali si psihoeconomici din mediul extern orqanizatiei;

- acordarea de feedback.

*)Psihologul poate sa T§i exercite cornpetentele profesionale cu conditia Tncheierii §i executarii contractului de supervizare profesionala cu un supervizor certificat Tn specialitatea psihologia aplicata In servicii, precum §i cu condltia avlzarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maximum 3 ani. Detalierea cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici §i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a lncheiat In mod direct un contract individual de rnunca sau un contract de prestari servicii psihologice, tn conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu rncdltlcarile ulterioare.

Nivel II - psihologpracticant autonom*) Cornpetente profesionale specifice**) - psihologia eoticete tn setvicii:

- analiza psiholoqica a nevoilor orqanlzatiei/clientului, psihodiagnoza orqanizationala,

climat organizational, In serviciile de marketing, turism, sport, protectla mediului, servicii comunitare §i In alte domenii ale serviciilor;

- analiza cerintelor produselor, proiectarea §i testarea produselor;

- planificarea si implementarea interventiei indirecte la nivel organizational;

- evaluarea factorilor psihosociali §i psihoeconomici din mediul extern orqanlzatlel, studii de piata***);

- acordarea de feedback.

*) Psihologul po at e sa T§i ex ercite cornpetentele profesionale cu cond itla avi z arli anuale

a atestatului de Iibera practica, valabil pentru o perioada de maximum 5 ani. Detalierea cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din

/

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA

I,

Nr. 514 bis/10.Vll.2015

Romania, prin ghiduri de bune practici §i opinii de specialitate.

numai pentru beneficiarii

Psihologul

are dreptul sa tn mod direct

furnizeze serviciile psihologice

un contract individual de rnunca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu rnodificarile ulterioare. **)Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala cornplementara/curs universitar de master in specialitate, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania, sau sa alba doctorat in psihologie. ***) Psihologul trebuie sa taca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continua in domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

cu care a lncheiat

31

NivelIll - psihologspecialist*)

Cornpetente profesionale specifice**)- psihologia aplicata in servicii:

- analiza psiholoqlca a nevoilor orqanlzatiel/clientului, psihodiagnoza orqanizationala,

climat si cultura orqanizationale, in serviciile de marketing, turism, sport, protectia

mediului, servicii comunitare si in alte domenii ale serviciilor; - analiza cerintelor produselor, proiectarea §i testarea produselor;

- planificarea si implementarea interventiei directe §i indirecte la nivel organizational;

- evaluarea factorilor psihosociali §i psihoeconomici din mediul extern orqanizatiei,

consultants pentru producatori §i cornercianti, studii de piata'"), analiza com portamentulu i consu matorul u i**); - acordarea de feedback, coaching pentru dezvoltarea profesionala;

- participarea la constructia, etalonarea si validarea metodelor §i tehnicilor de evaluare speciflca, dezvoltarea si implementarea de proiecte in domeniu.

*) Psihologul poate sa i§i exercite cornpetentele profesionale cu conditla avizarii anuale

a atestatului

cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici §i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct

valabil pentru o perioada

de libera practica,

de maximum

5 ani. Detalierea

un contract individual de rnunca sau un contract de prestari servicii psiholoqice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu rnodificarile ulterioare.

-

,

,

/

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 514 bis/10.Vll.2015

**) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs ,de formare profesionala continua in domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

NivelIV - psihologprincipal*) Cornpetente profesionale specifice - psiho/ogia aplicata in servicii:

- analiza psiholoqica a nevoilor orqanizatiei/clientului, evaluarea psiholoqica a sistemelor orqanizationale, psihodiagnoza orqanizationala, climat §i cultura orqanizatlonale, in serviciile de marketing, turism, sport, protectia mediului, servicii comunitare §i in alte domenii ale serviciilor;

- analiza cerintelor produselor, proiectarea §i testarea produselor, implementarea si evaluarea acestora la nivel organizational;

-planificarea si implementarea interventiei directe si indirecte la nivel organizational;

- evaluarea factorilor psihosociali §i psihoeconomid din mediul extern orqanizatiei, consultanta pentru producatorl §i comerciantl, studii de piata'" ), analiza comportamentului consumatorului**);

-

acordarea de feedback, coaching pentru dezvoltarea antreprenoriala,

de afaceri,

profesionala

si personala;

 

-

fundamentarea §i participarea

la constructia, etalonarea §i validarea

metodelor si

tehnicilor de evaluare specifica, dezvoltarea §i implementarea de proiecte in domeniu.

*) Psihologul poate sa i§i exercite cornpetentele profesionale cu condltia avizaril anuale

a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maximum 5 ani. Detalierea

cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici §i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct

un contract individual de munca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modiflcarile ulterioare. **) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continua in domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

'

-

,

.,

/

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANI El, PARTEA

I,

Nr. 514 bis/10.Vll.2015

33

Comisia de psiholoqieeducatlonala, consilierescolara ~i '{Oca1ionala Cornpetente profesionale de specialitate in psihologieeducationala, consiliere

scolara ~i vocatlonala

Nivel I - psihologpracticantsub supervizare*) Cornpetente profesionale specifice - psihologie educetlonet«, consi!iere scoler« §i

vocationala:

- evaluarea psiholoqica/psihodiaqnoza dezvoltarii cognitive, atectiv-rnotivationale §i a personalitatii persoanelor aflate intr-un context educativ/de Invatare-dezvoltare, evaluarea elevilor si tinerilor cu CES**), consilierea psihoeducationala, pslholoqica §i vocationala; - optimizarea deciziilor privind alegerea carierei;

- consilierea psiholoqica, asistenta §i interventia psihoeducationala In instltutii, orqanizatii §i comunitate.

*)Psihologul poate sa T§i exercite cornpetentele profesionale cu conditia Incheierii §i executarli contractului de supervizare profesionala cu un supervizor certificat in specialitatea psihologie educationala, consiliere scolara §i vocationala, precum si cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practice, valabil pentru o perioada de maximum 3 ani. Detalierea cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici §i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de rnunca sau un contract de prestari servicii psihologice, In conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modlficarile ulterioare. **) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continua in domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

NivelII - psihologpracticantautonom*)

Competente profesionale specifice**) - psihologie educetioneie, consiliere scoler« §i voceiioneie:

-

,

.,

/

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 514 bis/10.Vll.2015

- evaluarea psifioloqica/psihooiaqnoza dezvoltarii cognitive, ~fectiv-motivationale §i a

personalitatii

persoanelor

aflate

intr-un

context

educativ/de

Invatare-dezvoltare,

evaluarea

elevilor

§i tinerilor

cu CES***),

consilierea

psihoeducationala,

psiholoqica §i

vocationala:

-

optimizarea

deciziilor

privind alegerea carierei;

 

-

consilierea

psiholoqica,

asistenta

§i

interventia

psihoeducationala

in

institutii,

orqanizatii

educationale:

 

-

interventii

psihologice

specifice

pentru

persoane

aflate

intr-un

context

educativ/de

Invatare-dezvoltare.

*) Psihologul poate sa i§i exercite cornpetentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maximum 5 ani. Detalierea cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici §i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a Tncheiat In mod direct un contract individual de rnunca sau un contract de prestari servicii psihologice, In conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu rnoditicarile ulterioare. **) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala cornplernentara/curs universitar de master In specialitate, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania, sau sa alba doctorat In psihologie. ***) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare proteslonala continua In domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

NivelIll - psihologspecialist*)

Cornpetente profesionale specifice**) - psihologie educetionele, consiliere scolere §i vocetionele:

- evaluarea pslholcqica/psihodlaqnoza dezvoltarii cognitive, afectiv-rnotivationale 9i a

personalitatii persoanelor aflate fntr-un context educativ/de Invatare-dezvoltare, evaluarea elevilor §i tinerilor cu CES**), consilierea psihoeducationala, pslholoqlca §i

vocational a;

- optimizarea

deciziilor privind alegerea carierei;

/

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA

I,

Nr. 514 bis/10.Vll.2015

35

-

consilierea

psiholoqlca,

asistenta

§i

interventia

psihoeducationala

in

institutii,

orqanizatii

educationale;

 

'

-

interventii

psihologice

specifice

pentru

persoane

aflate

intr-un

context

educativ/de

Invatare-dezvcltare:

 

-

participarea

la constructia,

etalonarea

§i validarea

metodelor

§i tehnicilor

de evaluare

speclfica,

dezvoltarea

§i implementarea

de proiecte in domeniu.

*) Psihologul poate sa i§i exercite competentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maximum 5 ani. Detalierea

cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a inchelat in mod direct un contract individual de rnunca sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu rnodificarile ulterioare. **) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala

. continua

in domeniu,

avizat

de catre Colegiul

NivelIV - psihologprincipal*)

Psihologilor

din Romania.

Cornpetente

profesionale

specifice

-

psihologie

educeiionele,

consiliere

scolere

§i

vocetionel«:

- evaluarea psiholoqica/psihodiaqnoza dezvoltarii cognitive, afectiv-rnotlvatlonate §i a

personalitatii

persoanelor

aflate

intr-un

context

educativ/de

invatare-dezvoltare,

evaluarea

elevilor

§i tinerilor

cu CES**),

consilierea

psihoeducationala,

psiholoqica §i

vocatlonala;

- optimizarea

deciziilor

privind alegerea carierei;

 

-

consilierea

psiholoqlca,

asistenta

si

interventia

psihoeducationala

in

institutii,

orqanizatli

educationale:

 

-

interventii

psihologice

specifice

pentru

persoane

aflate

intr-un

context

educativ/de

Invatare-dezvoltare:

/

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 514 bis/10.Vll.2015

- fundarnentarea si adaptarea profesionala, constructia, ~talonarea §i validarea metodelor §i tehnicilor de evaluare §i asistenta psiholoqica specifice, coordonarea, dezvoltarea si implementarea de proiecte In domeniu.

*) Psihologul poate sa t§i exercite cornpetentele profesionale cu conditia avizarii anuale

a atestatului de libera practica,

cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici §i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct

un contract individual de rnunca sau un contract de prestari servicii psihologice, In conditiile Art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu rnodificarile ulterioare. **) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continua in domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

valabil pentru o perioada

de maximum

5 ani. Detalierea

Cornpetente profesionale de specialitatein psihopedagogie speciala

NivelI - psihologpracticantsub supervizare*)

Competente

-

deflciente/handlcap;

- consilierea

- asistenta, consilierea §i interventia psihopedagogica speciala in institutii, orqanizatii si

cu

profesionale specifice - psihopedagogie

si

psihodiagnoza

tipului

§i

persoanelor

cu deficiente/handicap

speciele:

evaluarea

severitatii

disfunctiei

acestora;

persoanelor

si a familiilor

comunitate, specifice pentru persoanele

cu deficiente/handicap:

- loqopedica

interventia

(preventive

si curativa)'");

 

- copiilor,

evaluarea

elevilor

§i

tinerilor

cu

CES

si

a

persoanelor

diagnosticate

cu

tulburari

din spectrul autist **).

*) Psihologul poate sa i§i exercite cornpetentele profesionale cu conditia incheierii §i executarii contractului de supervizare profesionala cu un supervizor certificat In specialitatea psihopedagogie speciala, precum §i cu conditia. avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maximum 3 ani. Detalierea

-

,

.,

/

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA

I, Nr. 514 bis/10.Vll.2015

cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici §i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a Incheiat in mod direct un contract individual de rnunca sau un contract de prestari servicii psihologice, ln conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu rnodificarile ulterioare. **) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continua In domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania, sau a unui curs prevazut In foaia rnatricola.

'

37

NivelII - psihologpracticantautonom*)

Cornpetente profesionale specifice**) - psihopedagogie speciele:

- evaluarea si psihodiagnoza tipului §i severitatii disfunctiel persoanelor cu

deficiente/handicap;

- consiherea persoanelor cu deficlente/handicap §i a familiilor acestora;

- asistenta, consilierea ~i interventia psihopedagogica specials In tnstitutii, orqanizatii si comunitate, specifice pentru persoanele cu deficiente/handicap;

- interventla loqopedica (preventiva §i curativa)?");

- evaluarea copiilor, elevilor §i tinerilor cu CES si a persoanelor diagnosticate cu

tulburari din spectrul autist ***);

- lnterventli psihopedagogice specifice pentru persoanele cu deflciente/handicap.

*) Psihologul poate sa f§i exercite cornpetentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maximum 5 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici §i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a Tncheiat in mod direct un contract individual de muncaaact de numire sau un contract de prestari servicii psihologice, In condltiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu rnodificarile ulterioare. **) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare protesionala cornplernentara/curs universitar de master In specialitate, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania, sau sa alba doctorat In psiholoqie.

,

.,

/

38

MONJTORUL

OFJCJAL AL ROMANIEI,

PARTEA

I,

Nr. 514

bis/10.VJJ.2015

***) Psihologul frebuie sa faca dovada absolvirii unui curs

continua in domeniu,

prevazut in foaia matricola.

,de

formare

profesionala

avizat de catre Colegiul

Psihologilor

din Romania,

sau a unui curs

NivelIll - psihologspecialist*)

Cornpetente

-

deflclente/handicap:

- consilierea persoanelor

- asistenta, consilierea §i interventia psihopedagogica speciala in institutii, orqanizatii §i

cu

profesionale

si

specifice**) - psihopedagogie

tipului

si

speciele:

evaluarea

psihodiagnoza

severitatli

disfunctiei

acestora;

persoanelor

cu deficiente/handicap

si a familiilor

comunitate, specifice pentru persoanele

-

- evaluarea copiilor, elevilor §i tinerilor cu CES si a persoanelor diagnosticate cu

tulburari din spectrul autist **);

cu deficiente/handicap;

interventia

loqopedica

(preventive

§i curativa)'" ):

-

lnterventii psihopedagogice specifice pentru persoanele cu deficiente/handlcap:

-

participarea la constructia, etalonarea §i validarea metodelor §i tehnicilor de evaluare

§i

asistenta psiholoqica specifica, dezvoltarea §i implementarea de proiecte in domeniu.

*) Psihologul poate sa i§i exercite cornpetentele profesionale cu conditia avizarii anuale

a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maximum 5 ani. Detalierea

cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici §i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat In mod direct un contract individual de rnuncaaact de numire sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificarile ulterioare. **) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continua in domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania, sau a unui curs prevazut in foaia matricola.

NivelIV - psihologprincipal*)

Cornpetente

-

profesionale specifice - psihopedagogie

,

.,

speciele: •

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA

I, Nr. 514 bis/10.Vll.2015

cu

deficiente/handicap;

- consilierea

- asistenta, consilierea §i interventia psihopedagogica specials In institutii, orqanizatii §i

comunitate, specifice

-

- evaluarea elevilor §i tinerilor cu CES sl a persoanelor diagnosticate cu tulburari din spectrul autist **);

- interventii psihopedagogice

-

evaluarea

§i · psihodiagnoza

tipului

§i

severitatli

disfunctie!

'\

acestora;

persoanelor

persoanelor

cu deflciente/handicap

si a familiilor

pentru persoanele

(preventive

cu deficiente/handicap;

interventia

loqopedica

§i curativa)'" );

specifice

pentru persoanele

cu deficiente/handicap;

39

- fundamentarea

§i

adaptarea

proteslonala,

constructia,

etalonarea

§i

validarea

metodelor

si tehnicilor

de

evaluare

§i

asistenta

psiholoqica

specifice,

coordonarea,

dezvoltarea

§i implementarea

de proiecte In domeniu.

 

*) Psihologul poate sa f§i exercite cornpetentele profesionale cu conditia avizarii anuale

a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maximum 5 ani. Detalierea

cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici §i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de rnuncaaact de nurnire- sau un contract de prestari servicii psihologice, fn conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu rnodlficarile ulterioare. **) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continua in domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania sau a unui curs prevazut fn foaia rnatricola.

Comisia de psihologiepentru aparare, ordinepubllca ~i sigurantanatlonala Competente profesionalede specialitatein psihologiemilitara*1)

*1)

intrarea In vigoare a specialitatii psihologie rnilitara, cornpetentele profesionale pentru specialitatea psihologie aplicata fn domeniul securitatii nationals se stabilesc, la

In vigoare a specialitatil psihologie mllltsre. Pana la

Se aplica

de

la data

intrarii

,

.,

/

40

MONJTORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA

I,

Nr.

514

bis/10.VJJ.2015

propunerea coniisiei apllcative, prin dispozitie a preseolntelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania.

Nive/ I - psihologpracticantsub supervizare*)

Cornpetente profesionale

specifice - psihologie

militara:

- evaluarea psiholoqica/psihoolaqnostica individuala (evaluarea psihoaptitudinala

qenerala ~i controlul psihologic periodic), In vederea selectiei candidatilor pentru institutiile militare, a personalului militar §i civil din cadrul unitatilor militare, identificarea factorilor psihologici retevanti pentru activitatea §i mediul militar (pe parcursul carierei),

pentru supravegherea starii de sanatate psihica, fn timp de pace §i In timpul operatiilor specifice;

civice,

- educatie §i consiliere pentru dezvoltarea

orientate spre respectarea valorilor profesionale militare §i nationale, precum §i a com portamentelor prosociale;

unor

atitudini

§i

comportamente

-

investigarea

caracteristicilor

psihologice

ale

preqatirii

pentru

lupta,

inclusiv

a

caracteristicilor

mediului

de

actiuni

militare

§i

ale

carnpului

de

lupta,

precum

§i

a

factorilor psihologici care influenteaza participarea §i pertorrnanta Tn lupta , cercetarea

rolului proceselor cognitive §i reglatorii In activitatea rnilitara'"), investigarea pslholoqlca a rnodalitatilor de reducere a nivelului de stres ocupational si de stres In lupta'"),

consiliere

- evaluarea psiholoqica a personalului In lnstitutiile militare, pentru instruirea, detinerea si utilizarea armelor §i rnunitiei;

- acordarea feedbackului.

pentru orientare In cariera militara:

*)Psihologul poate sa f~i exercite cornpetentele profesionale cu conditia fncheierii §i

executarii contractului

specialitatea psihologie rnilitara, precum ~i cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maximum 3 ani. Detalierea competentelor

profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici §i opinii de specialitate. Psihologul are .dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care ,a lncheiat fn mod direct un

de supervizare profesionala cu un supervizor certificat In

-

,

.,

/

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA

I,

Nr. 514

bis/10.Vll.2015

contract individual de ·muncaaact de numire sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificarile ulterioare. **) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continua Tn domeniu , avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania .

'

41

NivelII - psihologpracticanteutonom") Cornpetente profesionale specifice**) - psihologie militere:

- evaluarea psiholoqica/psihodlaqnosfica individuala (evaluarea psihoaptitudinala

qenerala 9i controlul psihologic periodic) , Tn vederea selectiei candidatilor pentru institutiile militare, a personalului militar 9i civil din cadrul unitatilor militare, identificarea factorilor psihologici relevanti pentru activitatea 9i mediul militar (pe parcursul carierei),

pentru supravegherea starii de sanatate psihlca, Tn timp de pace ~i in timpul operatillor specifice; - educatie 9i consiliere pentru dezvoltarea unor atitudini 9i comportamente civice, orientate spre respectarea valorilor profesionale militare si nationals, precum si a comportamentelor prosociale;

- investigarea caracteristicilor psihologice ale preqatir!i pentru lupta, inclusiv a

caracteristicilor mediului de actiuni militare 9i ale carnpului de lupta, precum si a factorilor psihologici care influenteaza participarea 9i perforrnanta in lupta, cercetarea rolului proceselor cognitive 9i reglatorii Tn activitatea rnilltara?"), investigarea psiholoqica a rnodalltatllor de reducere a nivelului de stres ocupational 9i de stres Tn lupta"' "), consiliere pentru orientare Tn cariera mllitara:

- evaluarea psiholoqica a personalului In lnstitutiile militare, pentru instruirea, detinerea sl utilizarea armelor si rnunitiei:

- acordarea feedbackului;

- interventla psiholoqica pentru optimizarea conduitei decizionale 9i psihorelationale a

resursei umane, evaluarea potentialului de performanta al personalului***), evaluarea solicitarilor psihofizice ale mediului specific de lupta (campului de lupta): consultanta de specialitate pentru liderii structurilor militare;

*) Psihologul poate sa i9i exercite cornpetentele profesionale ~u conditia avizarii anuale

-

,

.,

/

42

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA

I,

Nr. 514 bis/10.Vll.2015

a atestatului de llbera practica, valabil pentru o perioada de aximum 5 ani. Detalierea

cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici 9i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct

un contract individual de rnuncaaact de numire sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu rnodificarile ulterioare. **) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profeslonaia cornplernentara/curs universitar de master in specialitate, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania, sau sa alba doctorat in psihologie. ***) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare protesionala continua in domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

NivelIll - psihologspecialist*) Cornpetente profesionale specifice - psihologie mliiter«.

- evaluarea psiholoqica/psihodiaqnostica individuala (evaluarea psihoaptitudinala

qenerala si controlul psihologic periodic), in vederea selectiei candidatilor pentru

institutiile militare, a personalului militar 9i civil din cadrul unitatilor militare, identificarea factorilor psihologici relevanti pentru activitatea 9i mediul militar (pe parcursul carierei), pentru supravegherea starii de sanatate psihica, in timp de pace 9i in timpul operatiilor

specifice;

- educatie si consiliere pentru dezvoltarea unor atitudini si comportamente civice, orientate spre respectarea valorilor profesionale militare 9i nationale, precum 9i a comportamentelor prosociale;

- investigarea caracteristicilor psihologice ale preqatirii pentru lupta, inclusiv a

caracteristicilor mediului de actiuni militare 9i ale carnpului de lupta, precum 9i a factorilor psihologici care lnfluenteaza participarea 9i perforrnanta in lupta, cercetarea

rolului proceselor cognitive 9i reglatorii in activitatea mllitara'", investigarea psiholoqica

a modalitatilor de reducere a nivelului de stres ocupational 9i de stres in lupta'"'), consiliere pentru orientare in cariera rnilitara;

-

evaluarea psiholoqica a personalului in institutiile militare, pentru. instruirea, detinerea

si

utilizarea armelor 9i munitiei;

-

,

.,

/

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA

I,

Nr. 514 bis/10.Vll.2015

43

- acordarea feedbackului;

- interventia psiholoqica pentru optimizarea conduitei decizionale si psihorelationale a

resursei umane, evaluarea potentialului de performanta al personalului**), evaluarea soticitarilor psihofizice ale mediului specific de lupta (carnpului de lupta): consultanta de specialitate pentru liderii structurilor militare; interventie §i negociere In situatille

producerii unor evenimente cu potential traumatic;

- participarea la constructia, etalonarea §i validarea metodelor §i tehnicilor de evaluare psiholoqica specifica, dezvoltarea §i implementarea de proiectefn domeniu.

*) Psihologul poate sa f§i exercite cornpetentele profesionale cu conditia avizarii anuale

a atestatului de libera practice, valabil pentru o perioada de maximum 5 ani. Detalierea

cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici §i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a fncheiat in mod direct

un contract individual de rnuncaaact de numire sau un contract de prestari servicii psihologice, fn conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu rnodificarile ulterioare. **) Psihologul trebuie sa taca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continua fn domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

NivelIV - psihologprincipal*)

Cornpetente profesionale specifice - psiho/ogie militara:

- evaluarea psihcloqica/psihodiaqnosfica individuala (evaluarea psihoaptitudlnala qenerala §i controlul psihologic periodic), in vederea selectlei candidatilor pentru institutiile militare, a personalului militar §i civil din cadrul unitatilor militare, identificarea factorilor psihologici relevanti pentru activitatea §i mediul militar (pe parcursul carierei), pentru supravegherea starii de sanatate psihica, fn timp de pace si fn timpul operatiilor specifice;

- educatle §i consiliere pentru dezvoltarea unor atitudini si comportamente civice,

orientate spre respectarea valorilor profesionale militare §i nationale, precum §i a comportamentelor prosociale;

-

'

,

/

44

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 514

bis/1 O.Vll.2015

- investigarea caractensticilor psihologice ale preqatirii pentru lupta, inclusiv a

caracteristicilor mediului de actiuni militare §i ale campului de lupta, precum si a factorilor psihologici care intluenteaza participarea §i perforrnanta in lupta, cercetarea

rolului proceselor cognitive §i reglatorii in activitatea rnilltara'" ), investigarea psiholoqica

a modalitatilor de reducere a nivelului de stres ocupational §i de stres in lupta'" ), consiliere pentru orientare in cariera militara;

-

evaluarea psiholoqica a personalului in lnstitutiile militare, pentru instruirea, detinerea

§i

utilizarea armelor §i munltiei;

- acordarea feedback-ului;

- interventia psiholoqica pentru optimizarea conduitei decizionale §i pslhorelationale a

resursei umane, evaluarea potentialului de performanta al personalului**), evaluarea solicitarilor psihofizice ale mediului specific de lupta (carnpului de lupta), consultanta de specialitate pentru liderii structurilor militare, lnterventie §i negociere in situatiile producerii unor evenimente cu potential traumatic;

- participarea la constructia, etalonarea §i validarea metodelor §i tehnicilor de evaluare psiholoqica specifica, dezvoltarea si implementarea de proiecte in domeniu;

- evaluarea pslholoqica tip expertiza, in specialitate, potrivit reqlernentarllor sistemului militar national, §i managementul/coordonarea actlvitatilor de asistenta psihologica la nivelul structurilor centrale ale ministerului de resort sau ale autoritatii specifice;

- fundamentarea §i adaptarea protesionata, constructia, etalonarea §i validarea

metodelor §i tehnicilor de evaluare psihologica specifice, coordonarea, dezvoltarea si implementarea de proiecte in domeniu.

*) Psihologul poate sa f§i exercite cornpetentele profesionale cu condltla avizarii anuale

a atestatului de libera practice, valabil pentru o perioada de maximum 5 ani. Detalierea

cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici §i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de rnuncaaact de numire sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004 cu rnoditicarile ulterioare.

-

,

.,

/

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA

I, Nr. 514 bis/10.Vll.2015

**) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continua in domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

'\

45

Cornpetente profesionale de specialitate in psihologia aplicata in serviciile publice §i private*1)

*1) Se aplica de la data intrarii in vigoare a specialitatii psihologie epticet« in setvlciile pub/ice §i private. Pana la intrarea In vigoare a specialitatii psihologie aplicata in serviciile publice si private, cornpetentele profesionale pentru specialitatea psihologie aplicata In domeniul securitatii nationale se stabilesc, la propunerea comisiei aplicative, prin dispozitie a presedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania.

NivelI - psihologpracticantsub supervizare*)

Cornpetente profesionale specifice*) - psihologie epliceie tn servicilie pub/ice §i private:

- evaluarea psiholoqica In vederea selectiei personalului pentru ocuparea posturilor de

executie din institutiile din domeniul ordinii §i siqurantei publice, precum si al securitatii private; pentru procedurile interne de admitere In institutiile de lnvatamant din domeniu;

- evaluarea psiholoqica periodica in vederea supravegherii sanatatii personalului din

institutiite din domeniul ordinii §i siqurantei publice, precum si al securitatii private;

- educatie pentru sanatate, prin sustinerea unor modele de conduita §i a unui stil de

viata sanatos, elaborarea, implementarea, monitorizarea §i evaluarea programelor de promovare a sanatatii la locul de rnunca §i de prevenire a bolilor psihice; - identificarea §i gestionarea factorilor de rise §i a vulnerabllltatilor psihologice, individuale §i de grup, in scopul prevenirii fenomenelor de inadaptare profesionala:

- evaluarea psiholoqica In vederea obtinerii avizarii detinerii de arrna neletala'"):

- educatie pentru dezvoltarea unor atitudini si comportamente civice, orientate spre

respectarea valorilor nationals §i a legalitatii, prevenirea §i combaterea crlmlnalitatll.

*)Psihologul poate sa i§i exercite competentele profesionale cu conditia Incheierii

-

'

.,,

/

§i

46

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 514 bis/10.Vll.2015

executarii contractului · 'de supervizare profesionala cu un., supervizor certificat In specialitatea psihologie aplicata In serviciile publice §i private, precum §i cu condltia avizarii anuale a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maximum 3 ani. Detalierea competentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici si opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a Incheiat tn mod direct un contract individual de rnuncaaact de numire sau un contract de prestari servicii psihologice, In conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificarile ulterioare. **) Psihologul trebuie sa taca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continua In domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

NivelII - psihologpracticantautonom*)

Cornpetente profesionale specifice**) - psihologie aplicata 1n serviciile pub/ice §i private:

- evaluarea psiholoqica In vederea selectiei personalului pentru ocuparea posturilor de

executle din instltutllle din domeniul ordinii §i siqurantei publice, precum §i al securitatii private; pentru procedurile interne de admitere In instltutlile de lnvatamant din domeniu;

- evaluarea psiholoqica periodica In vederea supravegherii sanatatii personalului din

lnstltutiile din domeniul ordinii §i siqurantei publice, precum §i al securitatii private. Poate participa la evaluarea psiholoqica In vederea obtineriiaavizarii detinerii de arrna:

- educatie pentru sanatate, prin sustinerea unor modele de conduits si a unui stil de

viata sanatos, elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea programelor de promovare a sanatati] la locul de rnunca si de prevenire a bolilor psihice;

- identificarea §i gestionarea factorilor de rise §i a vulnerabllltatilor psihologice,

individuale §i de grup, in scopul prevenirii fenomenelor de inadaptare profesionala:

- educatie pentru dezvoltarea unor atitudini §i comportamente civice, orientate spre

respectarea valorilor natlonale §i a legalitatii, prevenirea §i combaterea criminalltatii:

- evaluarea

- asistenta psiholoqica a personalului din domeniu, evaluarea, optimizarea §i

eficientizarea performantelor personalului din domeniu;

psiholoqica

in vederea

obtinerii avizarii detinerii de arma letala=");

/

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA

I,

Nr. 514 bis/10.Vll.2015

47

-

analiza

psiholoqlca

a 'activitatii

din domeniu,

a misiunilor,

lnterventlilor

§i a actiunilor

operative;

asigurarea

psiholoqica

a misiunilor,

interventiilor

§i actiunllor

operative;

-

managementu l

stresului

ocupational

In

domeniu

§i

consiliere

psiholoqlca

Tn

specialitate.

*) Psihologul poate sa f§i exercite cornpetentele profesionale cu conditia avizarii anuale a atestatului de libera practice, valabil pentru o perioada de maximum 5 ani. Detalierea cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici §i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a lncheiat In mod direct un contract individual de rnuncaaact de numire sau un contract de prestari servicii psihologice, In conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu rnodificarile ulterioare. **) Psihologul trebuie sa taca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala cornplernentara/curs universitar de master Tn specialitate, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania, sau sa alba doctorat In psihologie. ***) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continua In domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

Nivel Ill - psiholog specialist*)

Competante

- evaluarea psiholoqica In vederea selectiei personalului pentru ocuparea posturilor de

executie din institutiile din domeniul ordinii §i siqurantei publice,

private; pentru procedurile interne de admitere In instltutiile de Invatamant din domeniu;

- evaluarea

institutiile din domeniul ordinii §i slqurantei publice, precum si al securitatii private;

- educatie

viata sanatos,

promovare

- identificarea

a unui

profesionale

specifice - psihologie aplicata in serviciile pub/ice §i private:

precum §i al securitatii

periodica

Tn

vederea

supravegherii

sanatatii personalului din

prin sustinerea

implementarea,

unor modele

monitorizarea

stil de

si evaluarea programelor de a bolilor psihice;

a

de conduita

§i

vulnerabilitatilor

psihologice,

psiholoqica

pentru

sanatate,

elaborarea,

a sanatatii

§i

la locul de rnunca §i de prevenire

factorilor

de

rise

§i

gestionarea

_ individuale

§i de grup, Tn scopul prevenirii fenomenelor

de iriadaptare

profesionala;

/

1,

48

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 514 bis/10.Vll.2015

- ecucatie pentriJ dezvoltarea unor atitudini si comportamente civice, orientate spre

respectarea valorilor nationale si a legalitatii, prevenirea 9i combaterea criminalitatii;

- evaluarea psiholoqlca ln vederea obtineriiaavizarf detinerii de arrna neletala 9i

letala" ), pentru obtinerea atestatului de instructor In poligonul de tragere si In vederea

desfasurarii de operatiuni cu substante explozive;

- asistenta psiholoqica a personalului din domeniu, evaluarea, optimizarea si

eficientizarea perforrnantelor personalului din domeniu;

- analiza psiholoqica a activitatii din domeniu, a misiunilor, interventiilor §i a actiunilor

operative; asigurarea psiholoqica a misiunilor, interventiilor 9i actiunilor operative;

-

9i

-

specifica, dezvoltarea si implementarea de proiecte In domeniu.

participarea la constructia, etalonarea si validarea metodelor 9i tehnicilor de evaluare

managementul stresului ocupational In domeniu, consiliere psiholoqica In specialitate

diagnoza orqanizationala In domeniu;

*) Psihologul poate sa 'f9i exercite cornpetentele profesionale cu conditia avizarii anuale

a atestatului de Iibera practica, valabil pentru o perioada de maximum 5 ani. Detalierea

cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din

Romania, prin ghiduri de bune practici 9i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa

furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct

un contract individual de rnuncaaact de numire sau un contract de prestari servicii

psihologice, In conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modlflcarile ulterioare.

**) Psihologul trebuie sa faca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala

continua in domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

Nivel IV - psihologprincipal*)

Cornpetente profesionale specifice - psihologie

- evaluarea psiholoqica In vederea selectiei personalului pentru ocuparea posturilor de

executie din institutiile din domeniul ordinii 9i slqurantel publice, precum 9i al securitatii

private; pentru procedurile interne de admitere fn institutiile de invatamant din domeniu;

- evaluarea psiholoqica periodica in vederea supravegherii sanaJatii personalului din

institutiile din domeniul ordinii si siqurantei publice, precum 9i ~I securitatii private;

epticet« in serviciile pub/ice §i private:

,

,,,

/

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA

I, Nr. 514 bis/10.Vll.2015

- educatie pentru sanatate, prin sustinerea unor modele de,conduita :;,i a unui stil de viata sanatos, elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea programelor de

promovare

- identificarea :;,i gestionarea factorilor de rise §i a vulnerabilltatllor psihologice,

individuale

- educatie pentru dezvoltarea unor atitudini si comportamente civice, orientate spre

respectarea valorilor nationale si a legalitatii, prevenirea §i combaterea criminalitatii:

- evaluarea pslholoqica In vederea obtinerliaavizarii detinerli de arrna neletala §i

letala'" ), pentru obtinerea atestatului de instructor In poligonul de tragere §i In vederea

desfasurarii

explozive;

a sanatatii

la locul de rnunca §i de prevenire

prevenirii

fenomenelor

a bolilor psihice;

de inadaptare

§i de grup, In scopul

profesionala;

de operatiuni

cu substante

49

-

asistenta

pslholoqica

a

personalului

din

domeniu,

evaluarea,

optimizarea

§i

eficientizarea

perforrnantelor

personalului

din domeniu;

 

- analiza pslholoqica a activitatii din domeniu, a misiunilor, interventiilor §i a actiunilor

operative; asigurarea psiholoqica a misiunilor, interventiilor si actiurulor operative;

- managementul

consiliere

stresului

ocupational

in

domeniu,

situatiilor

de

criza,

psiholoqica

in

specialitate

§i

diagnoza

orqanizationala

In

domeniu

§i

negocierea

In

domeniu;

- fundamentarea si participarea la constructia, etalonarea §i validarea metodelor §i

tehnicilor

de evaluare specifica, dezvoltarea

si implementarea

de proiecte In domeniu.

*) Psihologul poate sa f§i exercite cornpetentele profesionale cu conditia avizarii anuale

a atestatului de libera practica, valabil pentru o perioada de maximum 5 ani. Detalierea

cornpetentelor profesionale se realizeaza numai de catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin ghiduri de bune practici :;,i opinii de specialitate. Psihologul are dreptul sa

furnizeze serviciile psiholoqice numai pentru beneficiarii cu care a incheiat in mod direct un contract individual de rnuncaaact de numire sau un contract de prestari servicii psihologice, in conditiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu modificarile ulterioare. **) Psihologul trebuie sa taca dovada absolvirii unui curs de formare profesionala continua ln domeniu, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

/

50

MONITORUL

OFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA

I, Nr. 514 bis/10.Vll.2015

Cornpetente profeslonale de specialitate in psihologie~plicata in investigarea