Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

METODOLOGTA
CONCT'RSULUI DE ADMITERE I,A STT'DII
UNIVERSITARE DE I{ASTERAT
20L7

20t7
UNTVERSITATEA DIN BUCURESTI
METODOLOGIA concursului de admitere Studii universi.tare de masterat

MetodoTogia cu privire 7a desfdsurarea


cottcuzsului de 2dmi f,1vs 2077
la
Str:dii urtiversitare de masterat

I. Nome de organizare
Concursul de admitere din anul 2011 in toate facultltile din
Universitatea din BucureEtl va avea loc conform legislatiei 1n
vigoare, conform Ordinului Ministerului Educatiei Nationale si
Cercetarii Stiintifice Nr. 6LO2 / ZOLA Si cu prezentele preci zb,rt
cu privire la desfSgurarea concursului de admitere 2011 Ia studii
universitare de masterat.
Concursul de admitere Ia masterat se organi zeaz\ de cdtre
faculti!i in conformitate cu prevederile legaIe men!ionate, care
vor fi aduse Ia cunogtintd celor interesa!i prin publicare Ei/sau
afiEare sau postarea pe pagina web.

II. Foaa de organizare


Admiterea la programele masterale aIe Universitatii din
Bucuregti se susline 1n sesj-unea Iulie - Septembrie 2011
Admiterea se organizeaza 1n facultdti astfel:
a).pe locuri finanlate de la buget;
r^:uri cu tax5.
^\ .ys rv\
v/
Admiterea se organizeaza pentru programele de studii universitare
de master acreditate, Ia urmatoarele forme de invStdmAnt:
- lnvdtdmAnt cu frecventd
- 1nv5!5mAnt cu frecvent5 redusE

III. Calendarul admiterii:


inscrierile qi examenele de admltere la programuf de master se
desfSgoarl conform calendarului aprobat de Senatul Universita!ii
din Bucuresti.
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
MtrTODOLOGIA concursufui de admitere Studii universitare de masterat

IV. Condilii generale


de inscriere 7a concurs

Qa yvu
re nnr inscrie l-a concursul de admitere cetiteni romdni,
absolventi cu diplomi de Iicenf5 sau echj-valentul acesteia gr
cetdlenii statefor membre afe Uniunii Europene, ai stateLor
aparlinlnd SpafiuLui Economic European gr ai Confederal.iei
Elveflene.
ln cazul dubl-ei cetSlenil candida!ii vor opta pentru una
dlntre cetSteniile cu care vor sa participe 1a concurs qi aceasti
op!iune nu poate fi schimbat5 pe parcursul admiterii din anul
universitar respectiv.
inscrlerea fa concursuL de admitere se poate face, in numeLe
candidatului, si de cdtre o al-td persoand pe bazd de procurd
Pentru inscrierea Ia concursul de admi-tere sunt necesare
urmStoarele acte:
a fiqS-tip de lnscrrere ;
a Diploma de licen!5 in original sau copie certificata conform
cu originalul sau adeverinti de Iicentd pentru promotia
2011 ;
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentd cu aceasta, in
original sau copie certifi-cata conform cu original-uI ;
Documentul de recunoastere a studiilor efectuate 1n afara
RomAniei eliberat conform leglsla!iei 1n vigoare la momentul
lntocmirii.
certiflcatul de nagtere, in copie certificata conform cu
orlqinalul ;

adeverinfa medicald-tip, din care sI rezulte cd este apt


pentru facultatea la care candideazd;
trei fotografii tip buletin de identitate;
B.I sau C.I rn copre;
chitantd de platd a taxei de lnscriere la concursul de
admitere 1n conformitate cu taxele aprobate de Senatul
UniversitS!i:. din Bucuregtj-.
numai pentru persoanele care solicit5 scutirea de taxd la
lnscriere Ia concursul de admitere, se va prezenta unul- din
urmdtoarele documente :

* copii dupd certificate de deces ale pSrintilor (1n


cazul celor orfani de ambii p5rinti);
3
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTT
ME?ODOLOGIA concursului de admitere Studii universitare de masterat

adeverlnte de la casa de copii (in cazul celor afla!i 1n


aceast5 situatie);
adeveri-nte din care sd rezulte calitatea de personal incadrat
1n Universitatea din Bucureqti pentru sustin5torii legaIi ai-
candidatului.
copiii personaLuLui didactic g-z didactic auxil-iar afLat in
activitate sau pensionat sunt scutif.i de plata taxefor de
inscriere La concursuril-e de adnitere in invdEdmlntul-
superior.
Facuftdtile pot prevedea s1 facil-ite|i onLine pentru
inscriere, in metodoLoqille proprii. in acest caz facul-tdtile vor
dezvofta platforme on l-ine fiind necesar sd se soLicite datel-e de
identificare personaTe, confo cdrEii de identitate/pagaportului.
O persoana poate beneficia de finantare de 1a buget pentru un
singur program de master. Costurile aferente depiqirli duratei
lnvdt5mAntului gratuit, prevdzute de lege, se suportS de c5tre
studenti.
Un student poate urma concomitent ceI mult doua programe de
studii, indiferent de ciclul de studii.
Orice alte detalii 1n legSturl cu admiterea la masterat pot fl
ob!inute la secretariatele facultdtilor organizatoare 1a care
candidatii doresc si sustind concursul.
Conducerile facult5tilor vor Iua mlsuri pentru aducerea Ia
cuno$tinta candida!i1or, prin afigare in termen legaI I a
tematicilor gi bibliografiilor pentru programele 1a care se
organi zeazl, concurs de admitere.

V. Desfd.gurarea concursului

Concursu-Z se orqanizeazd numai pentru proqramele acreditate


cu respectarea tuturor condiEillor stabifite prin acredj-tare.
Pentru studiile universitare organizaLe intr-o limb5 strainS,
admiterea va contine obligatoriu o probd de competentd
IingvisticS, eliminatorie, notatS cu admis/respins.
ln cazul concursului cu doua probe nu se vor programa doud
probe de concurs in aceea$ t zi pentru acelagi candidat.
Programul de desfdqurare a concursului se afigeazS, ceI mai
tdrziu 1n preziua inceperii probelor, indicAndu-se denumirea
probei de concurs, data gi ora lnceperii, durata de desfdgurare,
repartizarea pe sdli a candidatilor.
UNIVERS I TATEA D IN BUCURE ST I
MtrTODOLOGIA concursului de admitere Studii universitare de masterat

VI. Rezultatele concursului

Numdrul de studenli la fiecare program de studii va fi


stabilit de consiliul facultdfii, cu condi!J-a incadrdrii 1n
finanlarea de bazd repart rzaLA facultdtii gi cu respectarea
capacit5lii de gcolari zare prevSzutd pe domeniul respectiv
La admiterea Ia studii universitare de master nu este permisS
deplqirea num5rului de locuri repartlzaLe-
ln caz de medii egale, departajarea candida!ilor se va face
printr-o procedurd anun!atd anterior concursului, cu stabilirea a
cel putin doua criterii- de departajare.
Media minim5 de admitere va fi stabil:-td de consiliul
facultifii, dar nu poate fi mai micd decdt 6(qase) -

Rezultatel-e concursului de admitere, aprobate de Comisia


central5 de admitere, se aduc la cunoEtinld prin afigare la sediul
facutt5lii si pe pagini web in termen de cel mult 48 ore de Ia
data desfSgurdrii acestuia.
AfiEarea rezultatelor ob!inute la concursul de admitere se
realtzeazd 1n etape, generAndu-se doud tipuri de Iiste:
a) Iiste provizorLt - cu ierarhizarea candida!ilor, generate
dup5 admitere;
b) liste finale - cu ierarhizarea candidafilor, generate
dup5 solutionarea contestatiilor.
Listele con!in urmstoareIe categorri de informa!ii:
a) Lista candida!ilor admiqi pentru Iocurile cu finantare de
la buget, in Iimita numSrului de locuri repartizate
b) Lista candidafilor admigi pentru locurile 1n regim cu
tax5, in Iimita numdrului de locurr repartizate
c) Lista candidatifor resPinqi
Candida!ii declara!i admiEi sunt inmatriculati la masterat in baza
rezultatului concursului pentru anul universitar 2011 - 2AlB prin
decizia Rectorului Univers:-t5tii din Bucureqti-
DupI afigarea rezultatelor finale dosarele candidatilor
respinqi sau ale celor care renun!d la qcolarizare se restituie,
La cerere, irt cel mu]-t 48 ore de Ia depunerea cererii, obligatoriu
gratuit, pe baza actelor de identitate.
Eventualele contesta!ii ln cazul probelor scrise, se depun
la Secretariat, 1n termen de 24 de ore de la afiEarea
rezultatelor , Lar rezultatele acestora se comunrcd ln 2 (doua) zile
dupd incheierea termenului de depunere a contesta!iiIor.
Examenul este valabiL numai pentru programe!-e pentru care s-a
sus!inut concursul Si numai pentru anul universitar 2071-20L8.
UNIVERSIfATEA DIN BUCURESfI
METODOLOGIA concursufui de admitere Studii universitare de masterat

VII. DisPozitii finafe


Universitatea dj-n Bucuregti percepe taxd de lnscriere 1a
concursuf de admitere de la candidali pentru organi zarea qi
desfdqurarea concursului de admitere. Informalii1e privind nivelul
taxel-or qi condi!iiIe de platd se afiqeazd la secretariatele
facultSlilor sau departamentelor 9i pe pagina web.

TaxeIe nefolosite, din motive obiective, pot fi restituite,


Ia cerere, cu avizul conducerli facuttSlii, aI Directorului
General Administrativ qi cu aprobarea conducerii Universitetii din
Bucureqti.
Nu vor fi supuQi taxelor de lnscriere Ia concursul de
admitere candida!ii orfani de ambii plrinti, cei proveni!i din
casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului
didactic 1n activitate sau pensionar si personalului incadrat in
Universitatea din Bucuresti.
Scutirea de p1at5 a taxefor de lnscriere la concursul de
admitere se face de preqedintele Comislel de admltere pe
facultate/departament numai pe baza actelor prezentate de
candidali din care sE rezulte cd fac parte din una din categoriile
enuntate mai sus.

M. P/D. M
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
METODOLOGIA concursutui de admitere Studii universitare de masterat

Legislalie:
. Legea Educaliei Nalionale L/2OLL
. ORDIN Nr. 6LO2/20L6 din 15 decembrie 20L6, publicat
in M.o. NR. 1071 din 30 decembrie 20L6lpentru
aprobarea Metodologiei-cadru privind organizaTea
admrterii in ciclurile de studii universitare de
licen!5, de master qi de doctorat
o Legtea 2BB / 2004 privind organizarea studiilor
unive rs it are

o HG. 582 /20L4 privind domeniile de studii


universitare de master acreditate, programele de
studii Si numdrul maxim de studenti ce pot fr
S colari zaLi

o HG 821 drn 6 oct 2OL4 pentru modificarea HG 582/20L4


privind domeniife de studrr universitare de master
accreditate.