Sunteți pe pagina 1din 18

L 121/8 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 3.5.

2013

REGULAMENTUL DE PUNERE N APLICARE (UE) NR. 402/2013 AL COMISIEI


din 30 aprilie 2013
privind metoda comun de siguran pentru evaluarea riscurilor i de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 352/2009
(Text cu relevan pentru SEE)

COMISIA EUROPEAN, recomandarea sa privind revizuirea MSC, susinut de un


raport de evaluare a impactului. Prezentul regulament se
bazeaz pe aceast recomandare a ageniei.
avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,

(3) n conformitate cu Directiva 2004/49/CE, printre


avnd n vedere Directiva 2004/49/CE a Parlamentului elementele de baz ale sistemului de management al sigu
European i a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind ranei trebuie s se numere proceduri i metode pentru
sigurana cilor ferate comunitare i de modificare a Directivei realizarea evalurii riscurilor i pentru implementarea
95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licene ntreprin unor msuri de control al riscurilor ori de cte ori o
derilor feroviare i a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea schimbare a condiiilor de exploatare sau un material
capacitilor de infrastructur feroviar i perceperea de tarife nou genereaz noi riscuri pentru infrastructur sau
pentru utilizarea infrastructurii feroviare i certificarea siguranei pentru activitile de exploatare. Acest element de baz
(Directiva privind sigurana feroviar) (1), n special articolul 6 al sistemului de management al siguranei face obiectul
alineatul (4), prezentului regulament.

ntruct: (4) n conformitate cu articolul 14a alineatul (3) din


Directiva 2004/49/CE, entitile responsabile cu
ntreinerea trebuie s instituie un sistem de ntreinere
(1) n conformitate cu Directiva 2004/49/CE, metodele de
pentru a se asigura c vehiculele de a cror ntreinere
siguran comune (MSC) trebuie introduse treptat
rspund se afl ntr-o stare sigur de funcionare. Pentru
pentru a se asigura meninerea unui nivel ridicat de
a gestiona schimbrile survenite la nivelul echipamen
siguran i, atunci cnd i acolo unde este necesar i
telor, procedurilor, organizrii, personalului sau inter
rezonabil din punct de vedere practic, mbuntirea
feelor, entitile responsabile cu ntreinerea trebuie s
acestuia.
instituie proceduri de evaluare a riscurilor. Cerina
respectiv privind sistemul de ntreinere face, de
(2) La 12 octombrie 2010, Comisia a emis un mandat asemenea, obiectul prezentului regulament.
pentru Agenia European a Cilor Ferate (agenia), n
conformitate cu Directiva 2004/49/CE, n scopul revi (5) Ca urmare a aplicrii Directivei 91/440/CEE a Consiliului
zuirii Regulamentului (CE) nr. 352/2009 al Comisiei din 29 iulie 1991 privind dezvoltarea reelei feroviare
din 24 aprilie 2009 privind adoptarea unei metode de comunitare (3) i a articolului 9 alineatul (2) din
siguran comune pentru evaluarea riscului prevzut la Directiva 2004/49/CE, trebuie s se acorde o atenie
articolul 6 alineatul (3) litera (a) din Directiva deosebit managementului riscurilor la interfeele dintre
2004/49/CE a Parlamentului European i a Consiliului (2). actorii care sunt implicai n aplicarea prezentului regu
Revizuirea trebuie s acopere rezultatele analizei efectuate lament.
de agenie n temeiul articolului 9 alineatul (4) din regu
lamentul respectiv cu privire la eficacitatea global a MSC
pentru evaluarea i aprecierea riscurilor i la experiena (6) Articolul 15 din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului
privind aplicarea acesteia, precum i evoluiile ulterioare European i a Consiliului din 17 iunie 2008 privind
ale rolurilor i responsabilitilor organismului de interoperabilitatea sistemului feroviar n Comunitate (4)
evaluare menionat la articolul 6 din respectivul regu prevede c statele membre trebuie s ia toate msurile
lament. De asemenea, revizuirea trebuie s includ adecvate pentru a se asigura c subsistemele structurale
cerinele de calificare (prin elaborarea unui sistem de care constituie sistemul feroviar pot fi puse n funciune
recunoatere/acreditare) pentru organismul de evaluare, numai dac sunt proiectate, construite i instalate astfel
n conformitate cu rolul acestuia n cadrul MSC, n nct, la integrarea n sistemul feroviar, s respecte
vederea mbuntirii claritii, pentru a se evita cerinele eseniale care le privesc. n special, statele
aplicarea diferit de ctre statele membre, lundu-se n membre trebuie s verifice compatibilitatea tehnic a
considerare interfeele cu procedurile existente de autori acestor subsisteme cu sistemul feroviar n care urmeaz
zare/certificare ale Uniunii din sectorul feroviar. Dac este s fie integrate, precum i integrarea n siguran a
posibil, revizuirea Regulamentului (CE) nr. 352/2009 acestor subsisteme n conformitate cu domeniul de
trebuie s acopere, de asemenea, evoluiile ulterioare ale aplicare al prezentului regulament.
criteriilor de acceptare a riscurilor care ar putea fi
utilizate pentru evaluarea acceptabilitii unui risc n (7) Absena unei abordri comune ntre statele membre n
timpul estimrii i evalurii explicite ale unui risc. Dnd ceea ce privete specificarea i demonstrarea conformitii
curs mandatului Comisiei, agenia a prezentat Comisiei cu nivelurile i cerinele de siguran ale sistemului

(1) JO L 164, 30.4.2004, p. 44. (3) JO L 237, 24.8.1991, p. 25.


(2) JO L 108, 29.4.2009, p. 4. (4) JO L 191, 18.7.2008, p. 1.
3.5.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 121/9

feroviar s-a dovedit a fi unul dintre obstacolele n calea dintre urmtoarele principii de acceptare a riscurilor:
liberalizrii pieei feroviare. O astfel de abordare comun aplicarea de coduri de practic, o comparaie cu pri
trebuie instituit prin intermediul prezentului regulament. similare ale sistemului feroviar sau o estimare explicit
a riscurilor. Toate aceste principii au fost utilizate cu
(8) Pentru a facilita recunoaterea reciproc ntre statele succes ntr-o serie de aplicaii feroviare, precum i n
membre, trebuie armonizate, la nivelul actorilor alte moduri de transport i sectoare. Principiul estimrii
implicai n elaborarea i exploatarea sistemului feroviar, explicite a riscurilor este folosit frecvent n cazul schim
metodele utilizate pentru identificarea i gestionarea brilor complexe sau inovatoare. Partea care nainteaz
riscurilor, precum i metodele de demonstrare a confor propunerea trebuie s fie responsabil de alegerea princi
mitii sistemului feroviar de pe teritoriul Uniunii cu piului care trebuie aplicat.
cerinele de siguran. Ca prim etap, este necesar s
(12) Prin urmare, atunci cnd se aplic un cod de practic
se armonizeze procedurile i metodele de realizare a
recunoscut pe scar larg, este posibil s se reduc
evalurii riscurilor i de implementare a unor msuri de
impactul aplicrii MSC, n conformitate cu principiul
control al riscurilor atunci cnd o schimbare a condiiilor
proporionalitii. n mod similar, atunci cnd exist
de exploatare sau un material nou genereaz noi riscuri
dispoziii la nivelul Uniunii care impun o intervenie
pentru infrastructur sau pentru activitile de exploatare,
special din partea sa, autoritatea naional de siguran
dup cum se menioneaz la punctul 2 litera (d) din
trebuie s poat aciona ca organism independent de
anexa III la Directiva 2004/49/CE.
evaluare, pentru a reduce verificrile duble, costurile
nejustificate pentru sectorul de profil i timpul necesar
(9) Dac nu exist nicio norm naional notificat care s pn la introducerea pe pia.
defineasc n ce msur o schimbare este semnificativ
pentru siguran ntr-un stat membru, societatea sau (13) Pentru a informa Comisia cu privire la eficacitatea i la
organizaia responsabil cu implementarea schimbrii aplicarea prezentului regulament i, dac este cazul,
respective (partea care nainteaz propunerea) trebuie pentru a formula recomandri n vederea mbuntirii
s aib iniial n vedere impactul potenial al schimbrii acestuia, agenia trebuie s fie n msur s colecteze
n cauz asupra siguranei sistemului feroviar. Dac informaii relevante de la diverii actori implicai,
schimbarea propus are un impact asupra siguranei, inclusiv de la autoritile naionale de siguran, de la
este necesar ca partea care nainteaz propunerea s organismele de certificare a entitilor responsabile cu
evalueze, prin intermediul opiniei experilor, gradul de ntreinerea vagoanelor de marf i de la alte entiti
importan al schimbrii, pe baza unui set de criterii responsabile cu ntreinerea care nu intr sub incidena
care trebuie stabilite n prezentul regulament. Aceast Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei din
evaluare trebuie s duc la una din urmtoarele trei 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entitilor
concluzii. n prima situaie, schimbarea nu este responsabile cu ntreinerea vagoanelor de marf (1).
considerat semnificativ i partea care nainteaz
propunerea trebuie s implementeze schimbarea (14) Acreditarea unui organism de evaluare trebuie acordat,
aplicnd propria sa metod de siguran. n a doua n mod normal, de organismul naional de acreditare care
situaie, schimbarea este considerat semnificativ i deine competena exclusiv de a aprecia dac organismul
partea care nainteaz propunerea trebuie s o imple de evaluare ndeplinete cerinele stabilite prin standarde
menteze prin aplicarea prezentului regulament, fr a fi armonizate. Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parla
necesar vreo intervenie special din partea autoritii mentului European i al Consiliului din 9 iulie 2008 de
naionale de siguran. n a treia situaie, schimbarea stabilire a cerinelor de acreditare i de supraveghere a
este considerat semnificativ, dar exist dispoziii la pieei n ceea ce privete comercializarea produselor (2)
nivelul Uniunii Europene care impun o intervenie conine dispoziii detaliate cu privire la competena
special din partea autoritii naionale de siguran, acestor organisme naionale de acreditare.
cum ar fi o nou autorizaie pentru punerea n
funciune a unui vehicul sau revizuirea/actualizarea certi (15) Acolo unde legislaia armonizat a Uniunii prevede
ficatului de siguran al unei ntreprinderi feroviare sau selecionarea organismelor de evaluare a conformitii
revizuirea/actualizarea autorizaiei de siguran a unui n vederea implementrii acesteia, acreditarea trans
administrator de infrastructur. parent, astfel cum este prevzut n Regulamentul (CE)
nr. 765/2008, trebuie avut n vedere de autoritile
publice naionale din ntreaga Uniune ca modalitate
(10) Ori de cte ori un sistem aflat deja n funciune este preferat de demonstrare a competenei tehnice a
supus unei schimbri, importana schimbrii trebuie acestor organisme. Cu toate acestea, autoritile
evaluat, de asemenea, innd seama de toate schimbrile naionale pot considera c dispun de mijloacele cores
legate de siguran care afecteaz aceeai parte a punztoare pentru a realiza ele nsele aceast evaluare.
sistemului cu ncepere de la data intrrii n vigoare a n acest caz, statul membru n cauz trebuie s
prezentului regulament sau de la data ultimei aplicri a furnizeze Comisiei i celorlalte state membre toate docu
procesului de management al riscurilor stabilit n mentele doveditoare necesare pentru verificarea compe
prezentul regulament, dac aceast dat este ulterioar tenei organismului de recunoatere pe care l
primei. Scopul este de a aprecia dac ansamblul acestor selecioneaz pentru punerea n aplicare a legislaiei
schimbri constituie sau nu o schimbare semnificativ Uniunii. Pentru a atinge un nivel de calitate i de
care necesit aplicarea integral a MSC pentru evaluarea ncredere similar cu cel preconizat prin acreditare,
i aprecierea riscurilor. cerinele i normele privind evaluarea i supravegherea

(11) Acceptabilitatea riscurilor unei schimbri semnificative (1) JO L 122, 11.5.2011, p. 22.
trebuie evaluat cu ajutorul unuia sau mai multora (2) JO L 218, 13.8.2008, p. 30.
L 121/10 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 3.5.2013

organismelor de evaluare n cazul recunoaterii trebuie s (b) schimbului de informaii legate de siguran ntre diferii
fie echivalente cu cele utilizate n cazul acreditrii. actori din sectorul feroviar, pentru gestionarea siguranei la
nivelul diferitelor interfee care pot exista n cadrul acestui
(16) O persoan, o organizaie sau o entitate extern sau sector;
intern independent i competent, o autoritate
naional de siguran, un organism notificat sau un (c) probelor care rezult din aplicarea unui proces de mana
organism desemnat n conformitate cu articolul 17 din gement al riscului.
Directiva 2008/57/EC ar putea aciona ca un organism
de evaluare cu condiia s ndeplineasc criteriile Articolul 2
prevzute n anexa II.
Domeniu de aplicare
(17) Recunoaterea organismelor de evaluare interne (1) Prezentul regulament se aplic prii care nainteaz
conforme cu prezentul regulament nu necesit o propunerea, astfel cum este definit la articolul 3 alineatul
revizuire imediat a certificatelor de siguran deja (11), atunci cnd aceasta aduce eventuale schimbri sistemului
eliberate ntreprinderilor feroviare, nici a autorizaiilor feroviar al unui stat membru.
de siguran deja eliberate administratorilor de infras
tructur i nici a certificatelor deja eliberate entitilor Aceste schimbri pot fi de ordin tehnic, operaional sau orga
responsabile cu ntreinerea. Revizuirea acestora poate fi nizaional. n ceea ce privete schimbrile organizaionale,
realizat cu ocazia urmtoarei cereri de rennoire sau de numai schimbrile care ar putea avea un impact asupra
actualizare a certificatului de siguran, a autorizaiei de proceselor operaionale sau de ntreinere sunt luate n
siguran sau a certificatului entitii responsabile cu considerare n temeiul normelor prevzute la articolul 4.
ntreinerea.
(2) Atunci cnd, pe baza unei evaluri n temeiul criteriilor
(18) Legislaia actual nu limiteaz n niciun fel numrul de stabilite la articolul 4 alineatul (2) literele (a)-(f):
organisme de evaluare acreditate sau recunoscute n
fiecare stat membru i nici nu prevede obligaia de a (a) schimbarea este considerat semnificativ, se aplic procesul
avea cel puin unul. Acolo unde organismul de evaluare de management al riscului prevzut la articolul 5;
nu este deja desemnat prin legislaia Uniunii sau prin
legislaia naional n vigoare, partea care nainteaz (b) schimbarea este considerat nesemnificativ, este suficient s
propunerea poate desemna orice organism de evaluare se pstreze documentaia adecvat pentru justificarea
din Uniune sau dintr-o ar ter, acreditat n temeiul deciziei.
unor criterii echivalente, care ndeplinete cerine echi
valente cu cele cuprinse n prezentul regulament. Statul (3) Prezentul regulament se aplic, de asemenea, subsis
membru n cauz trebuie s fie n msur s recurg la temelor structurale crora li se aplic Directiva 2008/57/CE:
acreditare sau la recunoatere sau la orice combinaie a
acestor dou opiuni. (a) dac specificaiile tehnice pentru interoperabilitate (STI)
relevante impun evaluarea riscurilor; n aceast situaie,
(19) Regulamentul (CE) nr. 352/2009 a devenit caduc i, prin dac este cazul, STI specific ce pri din prezentul regu
urmare, trebuie s fie nlocuit cu prezentul regulament. lament se aplic;

(20) Avnd n vedere noile cerine introduse de prezentul (b) dac schimbarea este semnificativ, n conformitate cu
regulament referitoare la acreditarea i la recunoaterea articolul 4 alineatul (2), procesul de management al
organismului de evaluare, punerea n aplicare a riscului prevzut la articolul 5 se aplic n timpul punerii
prezentului regulament trebuie amnat pentru a acorda n funciune a subsistemelor structurale pentru a se asigura
actorilor implicai suficient timp s instituie i s imple integrarea n siguran a acestora ntr-un sistem existent, n
menteze aceast nou abordare comun. temeiul articolului 15 alineatul (1) din Directiva
2008/57/CE.
(21) Msurile prevzute de prezentul regulament sunt
conforme cu avizul comitetului instituit n temeiul arti (4) Aplicarea prezentului regulament n cazul menionat la
colului 27 alineatul (1) din Directiva 2004/49/CE, alineatul (3) litera (b) din prezentul articol nu trebuie s duc la
cerine aflate n contradicie cu cele prevzute n STI-urile rele
ADOPT PREZENTUL REGULAMENT: vante. Dac apar asemenea contradicii, partea care nainteaz
propunerea informeaz statul membru n cauz, dup care
Articolul 1 acesta poate decide s solicite revizuirea TSI n conformitate
Obiect cu articolul 6 alineatul (2) sau cu articolul 7 din Directiva
2008/57/CE sau o derogare n conformitate cu articolul 9
(1) Prezentul regulament stabilete o metod de siguran alineatul (2) din directiva respectiv.
comun (MSC) revizuit pentru evaluarea i aprecierea riscurilor,
n conformitate cu articolul 6 alineatul (3) litera (a) din Directiva (5) Sistemele feroviare excluse din domeniul de aplicare al
2004/49/CE. Directivei 2004/49/CE n conformitate cu articolul 2 alineatul
(2) sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului regu
(2) Prezentul regulament faciliteaz accesul la piaa serviciilor lament.
de transport feroviar prin armonizarea:
(6) Dispoziiile Regulamentului (CE) nr. 352/2009 continu
(a) proceselor de management al riscului utilizate pentru a s se aplice n legtur cu proiecte care se afl ntr-o faz
aprecia impactul schimbrilor asupra nivelurilor de avansat de dezvoltare n sensul articolului 2 litera (t) din
siguran i asupra respectrii cerinelor de siguran; Directiva 2008/57/CE la data aplicrii prezentului regulament.
3.5.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 121/11

Articolul 3 12. raport de evaluare a siguranei nseamn un document


care conine concluziile evalurii efectuate de un
Definiii organism de evaluare asupra sistemului aflat n curs de
n scopul prezentului regulament, se aplic definiiile stabilite la evaluare;
articolul 3 din Directiva 2004/49/CE. 13. pericol nseamn o situaie care ar putea duce la
Se aplic, de asemenea, urmtoarele definiii: producerea unui accident;

1. risc nseamn frecvena cu care se produc accidentele i 14. organism de evaluare nseamn o persoan, organizaie
incidentele care provoac daune (cauzate de un pericol) i sau entitate extern sau intern, independent i
gradul de gravitate al respectivelor daune; competent care realizeaz o investigaie pentru a furniza,
pe baz de probe, o opinie cu privire la capacitatea unui
2. analiz de risc nseamn utilizarea sistematic a tuturor sistem de a ndeplini cerinele de siguran pe care acesta
informaiilor disponibile pentru a identifica pericolele i a trebuie s le respecte;
estima riscul;
15. criterii de acceptare a riscului nseamn termenii de
3. evaluarea riscurilor nseamn o procedur bazat pe referin pe baz crora se apreciaz acceptabilitatea unui
analiza de risc, prin care se stabilete dac s-a obinut un anumit risc; aceste criterii se folosesc pentru a se stabili
nivel de risc acceptabil; dac nivelul unui risc este suficient de sczut pentru a nu
4. aprecierea riscurilor nseamn procesul global care fi necesar s se ia msuri imediate pentru a-l reduce i mai
cuprinde o analiz de risc i o evaluare a riscurilor; mult;

5. siguran nseamn lipsa unui risc inacceptabil de 16. evidena pericolelor nseamn un document n care se
producere a unor daune; nregistreaz i se adnoteaz pericolele identificate,
msurile aferente, originea pericolelor i trimiterea la orga
6. managementul riscului nseamn aplicarea sistematic a nizaia care trebuie s le gestioneze;
unor politici, proceduri i practici de gestionare n
executarea sarcinilor de analizare, evaluare i controlare a 17. identificarea pericolelor nseamn procesul de gsire,
riscurilor; enumerare i caracterizare a pericolelor;

7. interfee nseamn toate punctele de interaciune pe 18. principiu de acceptare a riscului nseamn normele
durata unui ciclu de via al unui sistem sau subsistem, folosite pentru a stabili dac riscul legat de un anumit
inclusiv exploatarea i ntreinerea acestuia, n care actori pericol sau de mai multe este acceptabil sau nu;
diferii din sectorul feroviar conlucreaz n vederea 19. cod de practic nseamn un ansamblu de norme scrise
gestionrii riscurilor; care, dac sunt aplicate n mod corect, pot fi folosite pentru
8. actori nseamn toate prile care sunt implicate, direct a controla un anumit pericol sau mai multe;
sau prin angajamente contractuale, n aplicarea prezentului 20. sistem de referin nseamn un sistem despre care s-a
regulament; demonstrat n exploatare c are un nivel acceptabil de
9. cerine de siguran nseamn caracteristicile (calitative sau siguran i n funcie de care se poate evalua, prin compa
cantitative) privind sigurana ale unui sistem i ale raie, acceptabilitatea riscurilor unui sistem n curs de
exploatrii (inclusiv norme de exploatare) i ntreinerii evaluare;
acestuia, care sunt necesare pentru a se respecta obiective 21. estimarea riscurilor nseamn procesul utilizat pentru a
de siguran stabilite prin lege sau la nivel de companie; genera o msur a nivelului riscurilor analizate i const
10. msuri de siguran nseamn o serie de aciuni care fie n urmtoarele etape: estimarea frecvenei, analiza
reduc frecvena apariiei unui pericol, fie atenueaz consecinelor i integrarea acestora;
consecinele acestuia, pentru a obine i/sau a menine un 22. sistem tehnic nseamn un produs sau un ansamblu de
nivel acceptabil de risc; produse, inclusiv proiectarea, implementarea i docu
11. partea care nainteaz propunerea nseamn una dintre mentaia de asisten; dezvoltarea unui sistem tehnic
entitile urmtoare: ncepe cu specificarea cerinelor aferente i se ncheie o
dat cu acceptarea sa; dei este avut n vedere proiectarea
(a) o ntreprindere feroviar sau un administrator de infras de interfee relevante cu comportament uman, operatorii
tructur care implementeaz msuri de control al umani i aciunile acestora nu fac parte dintr-un sistem
riscurilor n conformitate cu articolul 4 din Directiva tehnic; procesul de ntreinere este descris n manualele
2004/49/CE; de ntreinere, dar nu face el nsui parte din sistemul
tehnic;
(b) o entitate responsabil cu ntreinerea care imple
menteaz msuri n conformitate cu articolul 14a 23. consecine catastrofale nseamn decese i/sau multiple
alineatul (3) din Directiva 2004/49/CE; vtmri grave i/sau daune majore cauzate mediului ca
urmare a unui accident;
(c) o entitate contractant sau un productor care invit un
organism notificat s aplice procedura de verificare CE 24. acceptarea din punctul de vedere al siguranei nseamn
n conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din statutul acordat schimbrii de partea care nainteaz propu
Directiva 2008/57/CE sau un organism desemnat n nerea, pe baza raportului de evaluare a siguranei furnizat
conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din directiva de organismul de evaluare;
respectiv;
25. sistem nseamn orice parte a unui sistem feroviar supus
(d) un solicitant al unei autorizaii de punere n funciune a unei schimbri, care poate fi de ordin tehnic, operaional
subsistemelor structurale; sau organizaional;
L 121/12 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 3.5.2013

26. norm naional notificat nseamn orice norm (3) Partea care nainteaz propunerea pstreaz documentaia
naional notificat de statele membre n temeiul Directivei adecvat pentru a-i justifica decizia.
96/48/CE a Consiliului (1) sau al Directivei 2001/16/CE a
Parlamentului European i a Consiliului (2) i al Directivelor Articolul 5
2004/49/CE i 2008/57/CE;
Procesul de management al riscului
27. organism de certificare nseamn un organism de certi
(1) Partea care nainteaz propunerea este responsabil cu
ficare astfel cum este definit la articolul 3 din Regulamentul
aplicarea prezentului regulament, inclusiv cu evaluarea impor
(UE) nr. 445/2011;
tanei schimbrii pe baza criteriilor prevzute la articolul 4,
28. organism de evaluare a conformitii nseamn un precum i cu realizarea procesului de management al riscului
organism de evaluare a conformitii astfel cum este prevzut n anexa I.
definit la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;
(2) Partea care nainteaz propunerea se asigur c riscurile
29. acreditare nseamn acreditare astfel cum este definit la introduse de furnizorii i de prestatorii si de servicii, inclusiv de
articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008; subcontractanii acestora, sunt de asemenea gestionate n
30. organism naional de acreditare nseamn un organism conformitate cu prezentul regulament. n acest scop, partea
naional de acreditare astfel cum este definit la articolul 2 care nainteaz propunerea poate solicita, prin aranjamente
din Regulamentul (CE) nr. 765/2008; contractuale, ca furnizorii i prestatorii si de servicii, inclusiv
subcontractanii acestora, s participe la procesul de mana
31. recunoatere nseamn o atestare de ctre un organism gement al riscului prevzut n anexa I.
naional, altul dect organismul naional de acreditare, a
faptului c organismul de evaluare ndeplinete cerinele Articolul 6
stabilite n anexa II la prezentul regulament pentru a
efectua activitatea de evaluare independent specificat la Evaluarea independent
articolul 6 alineatele (1) i (2). (1) Un organism de evaluare efectueaz o evaluare inde
Articolul 4 pendent a adecvrii att a aplicrii procesului de management
al riscului prevzut n anexa I, ct i a rezultatelor acestuia.
Schimbri semnificative Acest organism de evaluare ndeplinete criteriile enumerate n
anexa II. Dac organismul de evaluare nu este nc desemnat
(1) Dac nu exist nicio norm naional notificat care s prin legislaia existent la nivelul Uniunii sau la nivel naional,
defineasc dac o schimbare este semnificativ sau nu ntr-un partea care nainteaz propunerea i numete propriul organism
stat membru, partea care nainteaz propunerea ine seama de de evaluare ntr-o etap ct mai timpurie i mai adecvat a
impactul potenial al schimbrii n cauz asupra siguranei procesului de management al riscului.
sistemului feroviar.
Dac schimbarea propus nu are niciun impact asupra sigu (2) Pentru a efectua evaluarea independent, organismul de
ranei, nu este necesar aplicarea procesului de management al evaluare:
riscului descris la articolul 5.
(a) se asigur c nelege n detaliu schimbarea semnificativ, pe
(2) Dac schimbarea propus are un impact asupra sigu baza documentaiei furnizate de partea care nainteaz
ranei, partea care nainteaz propunerea decide gradul de propunerea;
importan al schimbrii, prin solicitarea opiniei experilor i
pe baza urmtoarelor criterii: (b) efectueaz o evaluare a proceselor utilizate pentru
gestionarea siguranei i a calitii pe durata conceperii i
(a) consecine n caz de avarie: scenariu pesimist credibil pentru implementrii schimbrii semnificative, dac procesele
cazul n care sistemul aflat n curs de evaluare sufer o respective nu sunt nc certificate de un organism
avarie, inndu-se seama de existena barierelor de competent de evaluare a conformitii;
siguran din afara sistemului n curs de evaluare;
(b) elemente noi folosite la implementarea schimbrii: se refer (c) efectueaz o evaluare a aplicrii proceselor respective privind
att la aspectele inovatoare din sectorul feroviar, ct i la sigurana i calitatea pe durata conceperii i a implementrii
elementele care reprezint o noutate pentru organizaia care schimbrii semnificative.
realizeaz schimbarea;
Dup finalizarea evalurii sale n conformitate cu literele (a), (b)
(c) complexitatea schimbrii; i (c), organismul de evaluare ntocmete raportul de evaluare a
siguranei prevzut la articolul 15 i n anexa III.
(d) monitorizare: incapacitatea de a monitoriza schimbarea
realizat de-a lungul ntregului ciclu de via al sistemului (3) Trebuie evitat dublarea eforturilor n cazul urmtoarelor
i de a lua msuri adecvate; evaluri:
(e) reversibilitate: incapacitatea de reveni la situaia sistemului
anterioar schimbrii; (a) evaluarea conformitii sistemului de management al sigu
ranei i a sistemului de ntreinere al entitilor responsabile
(f) adiionalitate: evaluarea gradului de importan al schim cu ntreinerea, n conformitate cu cerinele Directivei
brii, lundu-se n considerare toate schimbrile recente 2004/49/C;
din domeniul siguranei realizate n sistemul vizat i care
nu au fost considerate semnificative. (b) evaluarea de conformitate efectuat de un organism notificat
astfel cum este definit la articolul 2 litera (j) din Directiva
(1) JO L 235, 17.9.1996, p. 6. 2008/57/CE sau de un organism desemnat n conformitate
(2) JO L 110, 20.4.2001, p. 1. cu articolul 17 din directiva respectiv; i
3.5.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 121/13

(c) orice evaluare independent efectuat de organismul de nr. 1169/2010 al Comisiei (2), autoritatea naional de siguran
evaluare n conformitate cu prezentul regulament. aprob acreditarea sau recunoaterea acordat de un stat
membru n conformitate cu articolul 7, ca dovad a capacitii
(4) Fr a aduce atingere legislaiei Uniunii, partea care
ntreprinderii feroviare sau a administratorului de infrastructur
nainteaz propunerea poate alege autoritatea naional de
de a aciona ca organism de evaluare.
siguran ca organism de evaluare, dac autoritatea de
siguran ofer acest serviciu i dac schimbrile semnificative (2) Atunci cnd acord certificatul unei entiti responsabile
vizeaz urmtoarele cazuri: cu ntreinerea n conformitate cu Regulamentul (UE)
(a) un vehicul necesit o autorizaie de punere n funciune, n nr. 445/2011, organismul de certificare aprob acreditarea sau
conformitate cu articolul 22 alineatul (2) i cu articolul 24 recunoaterea acordat de statul membru, ca dovad a capa
alineatul (2) din Directiva 2008/57/CE; citii entitii responsabile cu ntreinerea de a aciona ca
organism de evaluare.
(b) un vehicul necesit o autorizaie suplimentar de punere n
funciune, n conformitate cu articolul 23 alineatul (5) i cu Articolul 9
articolul 25 alineatul (4) din Directiva 2008/57/CE; Tipuri de recunoatere a organismului de evaluare
(c) certificatul de siguran trebuie actualizat ca urmare a modi
(1) Pot fi ntrebuinate urmtoarele tipuri de recunoatere a
ficrii tipului sau extinderii operaiunii, n conformitate cu
organismului de evaluare:
articolul 10 alineatul (5) din Directiva 2004/49/CE;
(d) certificatul de siguran trebuie revizuit ca urmare a unor (a) recunoaterea de ctre statul membru a unei entiti respon
modificri substaniale ale cadrului de reglementare n sabile cu ntreinerea, a unei organizaii ori a unei pri a
domeniul siguranei, n conformitate cu articolul 10 acesteia sau a unei persoane fizice;
alineatul (5) din Directiva 2004/49/CE; (b) recunoaterea de ctre autoritatea naional de siguran a
(e) autorizaia de siguran trebuie actualizat ca urmare a unor capacitii unei organizaii ori a unei pri a acesteia sau a
modificri substaniale aduse infrastructurii, sistemului de unei persoane fizice de a efectua o evaluare independent
semnalizare sau sistemelor de aprovizionare cu energie ori prin intermediul evalurii i supravegherii sistemului de
n urma unor modificri substaniale ale principiilor de management al siguranei al unei ntreprinderi feroviare
exploatare i de ntreinere ale acestora, n conformitate cu sau al unui administrator de infrastructur;
articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2004/49/CE;
(c) atunci cnd autoritatea naional de siguran acioneaz ca
(f) autorizaia de siguran trebuie revizuit ca urmare a unor organism de certificare n conformitate cu articolul 10 din
modificri substaniale ale cadrului de reglementare n Regulamentul (UE) nr. 445/2011, recunoaterea de ctre
domeniul siguranei, n conformitate cu articolul 11 autoritatea naional de siguran a capacitii unei orga
alineatul (2) din Directiva 2004/49/CE. nizaii ori a unei pri a acesteia sau a unei persoane
fizice de a efectua o evaluare independent prin intermediul
Atunci cnd schimbrile semnificative se refer la un subsistem evalurii i supravegherii sistemului de ntreinere al unei
structural care necesit o autorizaie de punere n funciune, n entiti responsabile cu ntreinerea;
conformitate cu articolul 15 alineatul (1) sau cu articolul 20 din
Directiva 2008/57/CE, partea care nainteaz propunerea poate (d) recunoaterea de ctre un organism de recunoatere
alege autoritatea naional de siguran ca organism de evaluare, desemnat de statul membru a capacitii unei entiti
dac autoritatea de siguran ofer acest serviciu, cu excepia responsabile cu ntreinerea, a unei organizaii ori a unei
cazului n care partea care nainteaz propunerea a atribuit pri a acesteia sau a unei persoane fizice de a efectua o
deja aceast sarcin unui organism notificat n conformitate evaluare independent.
cu articolul 18 alineatul (2) din directiva menionat.
(2) Atunci cnd statul membru recunoate autoritatea
Articolul 7 naional de siguran ca organism de evaluare, statului
Acreditarea/recunoaterea organismului de evaluare membru respectiv i revine responsabilitatea de a se asigura c
autoritatea naional de siguran ndeplinete cerinele stabilite
Organismul de evaluare prevzut la articolul 6 este: n anexa II; n acest caz, trebuie s se poat demonstra c
autoritatea naional de siguran i exercit funciile de
(a) fie acreditat de organismul naional de acreditare menionat
organism de evaluare n mod independent fa de celelalte
la articolul 13 alineatul (1) pe baza criteriilor definite n
funcii ale sale.
anexa II;
(b) fie recunoscut de organismul de recunoatere menionat la Articolul 10
articolul 13 alineatul (1) pe baza criteriilor definite n anexa Valabilitatea recunoaterii
II;
(1) n cazurile menionate la articolul 9 alineatul (1) literele
(c) fie autoritatea naional de siguran, n temeiul articolului 9 (a) i (d) i alineatul (2), perioada de valabilitate a recunoaterii
alineatul (2). nu trebuie s depeasc 5 ani de la data acordrii acesteia.
Articolul 8
(2) n cazul menionat la articolul 9 alineatul (1) litera (b):
Aprobarea acreditrii/recunoaterii
(a) declaraia de recunoatere a unei ntreprinderi feroviare sau
(1) Atunci cnd acord certificatul de siguran sau auto a unui administrator de infrastructur este afiat pe certi
rizaia de siguran n conformitate cu Regulamentul (UE) ficatul de siguran relevant, la rubrica 5 Informaii supli
nr. 1158/2010 al Comisiei (1) sau cu Regulamentul (UE) mentare din formularul armonizat al certificatelor de

(1) JO L 326, 10.12.2010, p. 11. (2) JO L 327, 11.12.2010, p. 13.


L 121/14 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 3.5.2013

siguran prevzut n anexa I la Regulamentul (CE) (2) Pn cel trziu la 21 mai 2015, organismul naional de
nr. 653/2007 (1) i n partea corespunztoare a autori acreditare informeaz agenia cu privire la organismele de
zaiilor de siguran; evaluare acreditate, precum i la domeniul de competen
pentru care sunt acreditate organismele respective, n confor
(b) perioada de valabilitate a recunoaterii este limitat de vala mitate cu punctele 2 i 3 din anexa II. Statele membre
bilitatea certificatului sau a autorizaiei de siguran n notific, de asemenea, orice modificare a situaiei respective n
temeiul cruia (creia) se acord; n acest caz, cererea de termen de o lun de la realizarea schimbrii. Agenia pune
recunoatere se nainteaz cu ocazia urmtoarei solicitri aceste informaii la dispoziia publicului.
de rennoire sau de actualizare a certificatului sau a autori
zaiei de siguran.
(3) Pn cel trziu la 21 mai 2015, organismul de recu
(3) n cazurile menionate la articolul 9 alineatul (1) litera (c): noatere informeaz agenia cu privire la organismele de
evaluare recunoscute, precum i la domeniul de competen
(a) declaraia de recunoatere a unei entiti responsabile cu
pentru care sunt recunoscute organismele respective, n confor
ntreinerea se afieaz pe certificatul relevant la rubrica 5
mitate cu punctele 2 i 3 din anexa II. Statele membre notific,
Informaii suplimentare din formularul armonizat al certifi
de asemenea, orice modificare a situaiei respective n termen de
catului de entitate responsabil cu ntreinerea prevzut,
o lun de la realizarea schimbrii. Agenia pune aceste
dup caz, n anexa V sau n anexa VI la Regulamentul
informaii la dispoziia publicului.
(UE) nr. 445/2011;
(b) perioada de valabilitate a recunoaterii este limitat de vala Articolul 14
bilitatea certificatului emis de organismul de certificare n
temeiul cruia se acord; n acest caz, cererea de recu Sprijin acordat de agenie pentru acreditarea sau
noatere se nainteaz cu ocazia urmtoarei solicitri de recunoaterea organismului de evaluare
rennoire sau de actualizare a certificatului respectiv.
(1) Agenia organizeaz evaluri inter pares ntre organismele
Articolul 11 de recunoatere pe baza principiilor stabilite la articolul 10 din
Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
Supravegherea de ctre organismul de recunoatere
(1) Prin analogie cu cerinele de la articolul 5 alineatele (3) i (2) Agenia organizeaz, n colaborare cu Cooperarea
(4) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 privind acreditarea, european pentru acreditare (EA), activiti de formare privind
organismul de recunoatere efectueaz periodic activiti de prezentul regulament destinate organismelor naionale de acre
supraveghere pentru a verifica dac organismul de evaluare pe ditare i organismelor de recunoatere, cel puin cu ocazia
care l-a recunoscut continu s respecte criteriile stabilite n fiecrei revizuiri a prezentului regulament.
anexa II pe durata perioadei de valabilitate a recunoaterii.
(2) Dac organismul de evaluare nu mai respect criteriile Articolul 15
stabilite n anexa II, organismul de recunoatere limiteaz Rapoarte de evaluare a siguranei
domeniul de aplicare al recunoaterii, suspend sau retrage recu
noaterea, n funcie de gradul de neconformitate. (1) Organismul de evaluare transmite prii care nainteaz
propunerea un raport de evaluare a siguranei n conformitate
Articolul 12 cu cerinele stabilite n anexa II. Prii care nainteaz
Criterii neriguroase n cazul n care o schimbare propunerea i revine responsabilitatea de a stabili dac i cum
semnificativ nu trebuie s fie recunoscut reciproc trebuie luate n considerare concluziile din raportul de evaluare
a siguranei n scopul acceptrii din punctul de vedere al sigu
Dac evaluarea riscurilor n cazul unei schimbri semnificative ranei a schimbrii evaluate. Partea care nainteaz propunerea
nu trebuie recunoscut reciproc, partea care nainteaz aduce justificri i documente cu privire la partea din raportul
propunerea desemneaz un organism de evaluare care s de evaluare a siguranei cu care nu este, eventual, de acord.
respecte cel puin cerinele referitoare la competen, inde
penden i imparialitate prevzute n anexa II. Rigoarea (2) n cazul menionat la articolul 2 alineatul (3) litera (b), n
celorlalte cerine de la punctul 1 din anexa II poate fi redus conformitate cu alineatul (5) din prezentul articol, declaraia
n acord cu autoritatea naional de siguran, n mod nedis menionat la articolul 16 este aprobat de autoritatea
criminatoriu. naional de siguran n cadrul deciziei sale de a autoriza
Articolul 13 punerea n funciune a subsistemelor structurale i a vehiculelor.

Furnizarea de informaii ageniei


(3) Fr a aduce atingere articolului 16 din Directiva
(1) Dac este cazul, pn cel trziu la 21 mai 2015, statele 2008/57/CE, autoritatea naional de siguran poate s nu
membre transmit ageniei informaii cu privire la identitatea solicite verificri suplimentare sau analize suplimentare de risc,
organismului lor naional de acreditare i/sau de recunoatere cu excepia cazului n care este n msur s demonstreze
sau a organismelor de recunoatere n scopul aplicrii extistena unui risc substanial la adresa siguranei.
prezentului regulament, precum i a organismelor de evaluare
recunoscute de acestea n conformitate cu articolul 9 alineatul (4) n cazul menionat la articolul 2 alineatul (3) litera (c), n
(1) litera (a). De asemenea, statele membre notific orice modi conformitate cu alineatul (5) din prezentul articol, declaraia
ficare a situaiei respective n termen de o lun de la realizarea menionat la articolul 16 este aprobat de organismul
schimbrii. Agenia pune aceste informaii la dispoziia publi notificat responsabil cu eliberarea certificatului de conformitate,
cului. cu excepia cazului n care acesta aduce justificri i documente
n sprijinul ndoielilor sale referitoare la ipotezele formulate sau
(1) JO L 153, 14.6.2007, p. 9. la caracterul adecvat al rezultatelor.
3.5.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 121/15

(5) Atunci cnd un sistem sau o parte a unui sistem a fost (3) Raportul anual privind ntreinerea elaborat de entitile
deja acceptat() n urma procesului de management al riscului responsabile cu ntreinerea vagoanelor de marf, menionat n
prevzut de prezentul regulament, raportul de evaluare a sigu seciunea I punctul 7.4 litera (k) din anexa III la Regulamentul
ranei rezultant nu este pus la ndoial de niciun alt organism de (UE) nr. 445/2011, include informaii despre experiena enti
evaluare responsabil cu realizarea unei noi evaluri a aceluiai tilor responsabile cu ntreinerea n ceea ce privete aplicarea
sistem. Recunoaterea reciproc depinde de demonstrarea prezentului regulament. Agenia colecteaz aceste informaii n
faptului c sistemul va fi folosit n aceleai condiii funcionale, coordonare cu respectivele organisme de certificare.
de exploatare i de mediu ca i sistemul deja acceptat i c s-au
aplicat criterii de acceptare a riscului echivalente.
(4) Celelalte entiti responsabile cu ntreinerea care nu intr
sub incidena Regulamentului (UE) nr. 445/2011 fac, la rndul
Articolul 16 lor, schimb de experien cu agenia n ceea ce privete aplicarea
Declaraia fcut de partea care nainteaz propunerea prezentului regulament. Agenia coordoneaz schimbul de expe
rien cu aceste entiti responsabile cu ntreinerea i cu auto
Pe baza rezultatelor aplicrii prezentului regulament i a ritile naionale de siguran.
raportului de evaluare a siguranei ntocmit de organismul de
evaluare, partea care nainteaz cererea prezint o declaraie
scris n care afirm c toate pericolele identificate i riscurile (5) Agenia colecteaz toate informaiile privind experiena
aferente sunt controlate la un nivel acceptabil. dobndit n ceea ce privete aplicarea prezentului regulament
i, dac este cazul, nainteaz recomandri Comisiei n vederea
mbuntirii prezentului regulament.
Articolul 17
Gestionarea controlului riscurilor i audituri (6) nainte de 21 mai 2018, agenia transmite Comisiei un
(1) ntreprinderile feroviare i administratorii de infras raport care cuprinde:
tructur includ audituri ale aplicrii prezentului regulament n
sistemul lor periodic de audit al sistemului de management al (a) o analiz a experienei privind aplicarea prezentului regu
siguranei menionat la articolul 9 din Directiva 2004/49/CE. lament, inclusiv cazurile n care MSC a fost aplicat de
prile care nainteaz propunerile n mod voluntar nainte
(2) ntreprinderile feroviare i administratorii de infras de data relevant a aplicrii prevzut la articolul 20;
tructur includ audituri ale aplicrii prezentului regulament n
sistemul lor periodic de audit al sistemului de ntreinere
(b) o analiz a experienei prilor care nainteaz propunerile
menionat la articolul 14a alineatul (3) din Directiva
n ceea ce privete deciziile referitoare la gradul de
2004/49/CE.
importan al schimbrilor;

(3) n cadrul sarcinilor definite la articolul 16 alineatul (2)


litera (e) din Directiva 2004/49/CE, autoritatea naional de (c) o analiz a cazurilor n care s-au utilizat coduri de practic
siguran supravegheaz aplicarea prezentului regulament de astfel cum s-a stabilit la punctul 2.3.8 din anexa I;
ctre ntreprinderile feroviare, administratorii de infrastructur
i entitile responsabile cu ntreinerea care nu intr sub (d) o analiz a experienei n materie de acreditare i de recu
incidena Regulamentului (UE) nr. 445/2011, dar sunt identi noatere a organismelor de evaluare;
ficate n Registrul naional al vehiculelor prevzut de acesta.

(e) o analiz a eficacitii globale a prezentului regulament.


(4) n cadrul sarcinilor definite la articolul 7 alineatul (1) din
Regulamentul (UE) nr. 445/2011, organismul de certificare a
unei entiti responsabile cu ntreinerea vagoanelor de marf Autoritile naionale de siguran sprijin agenia n vederea
supravegheaz aplicarea prezentului regulament de ctre colectrii informaiilor respective.
entitatea responsabil cu ntreinerea.
Articolul 19
Articolul 18
Abrogare
Feedback i progrese tehnice
Regulamentul (CE) nr. 352/2009 se abrog de la 21 mai 2015.
(1) Fiecare administrator de infrastructur i fiecare ntre
prindere feroviar include n raportul su anual privind sigu
rana, prevzut la articolul 9 alineatul (4) din Directiva Trimiterile la regulamentul abrogat se interpreteaz ca trimiteri
2004/49/CE, un scurt raport privind experiena dobndit n la prezentul regulament.
ceea ce privete aplicarea prezentului regulament. Raportul va
include i o sintez a deciziilor referitoare la gradul de
importan al schimbrilor. Articolul 20
Intrare n vigoare i aplicare
(2) Fiecare autoritate naional de siguran prezint, n Prezentul regulament intr n vigoare n a douzecea zi de la
raportul su anual privind sigurana prevzut la articolul 18 data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
din Directiva 2004/49/CE, experiena dobndit de prile care
nainteaz propunerile n ceea ce privete aplicarea prezentului
regulament i, dac este cazul, propria sa experien. Se aplic de la 21 mai 2015.
L 121/16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 3.5.2013

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 aprilie 2013.

Pentru Comisie
Preedintele
Jos Manuel BARROSO
3.5.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 121/17

ANEXA I

1. PRINCIPII GENERALE APLICABILE PROCESULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI


1.1. Principii i obligaii generale
1.1.1. Procesul de management al riscului pornete de la o definire a sistemului evaluat i cuprinde urmtoarele activiti:

(a) procesul de apreciere a riscurilor, care identific pericolele, riscurile, msurile de siguran aferente i cerinele
de siguran rezultante care trebuie ndeplinite de sistemul evaluat;

(b) demonstrarea respectrii de ctre sistem a cerinelor de siguran identificate; i

(c) gestionarea tuturor pericolelor identificate i msurile de siguran aferente.

Procesul de management al riscului este iterativ i este descris n diagrama din apendice. Procesul se sfrete dup
ce se demonstreaz c sistemul respect toate cerinele de siguran necesare pentru a accepta riscurile aferente
pericolelor identificate.

1.1.2. Procesul management al riscului include activiti adecvate de asigurare a calitii i este desfurat de personal
competent. Procesul este evaluat n mod independent de unul sau mai multe organisme de evaluare.

1.1.3. Partea care nainteaz propunerea, responsabil cu procesul de management al riscului, menine o eviden a
pericolelor n conformitate cu punctul 4

1.1.4. Actorii care utilizeaz deja metode sau instrumente de apreciere a riscurilor pot continua s le aplice dac acestea
sunt compatibile cu dispoziiile prezentului regulament i dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii:

(a) metodele sau instrumentele de apreciere a riscurilor sunt descrise n cadrul unui sistem de management al
siguranei aprobat de o autoritate naional de siguran n conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (a)
sau cu articolul 11 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2004/49/CE; sau

(b) metodele sau instrumentele de apreciere a riscurilor sunt impuse de o STI sau respect standardele publice
recunoscute prevzute de normele naionale notificate.

1.1.5. Fr a aduce atingere rspunderii civile conform cerinelor juridice ale statelor membre, procesul de apreciere a
riscurilor cade n sarcina prii care nainteaz propunerea. n special, partea care nainteaz propunerea decide, cu
acordul actorilor implicai, cine se va ocupa de ndeplinirea cerinelor de siguran rezultate n urma aprecierii
riscurilor. Cerinele de siguran atribuite actorilor respectivi de partea care nainteaz propunerea nu depesc
cadrul responsabilitii acestora i nici domeniul lor de control. Aceast decizie depinde de tipul de msuri de
siguran selectate pentru a menine riscurile la un nivel acceptabil. Demonstrarea respectrii cerinelor de siguran
se realizeaz n conformitate cu punctul 3

1.1.6. Primul pas al procesului de gestionare a riscurilor este s identifice, ntr-un document care urmeaz s fie ntocmit
de partea care nainteaz propunerea, sarcinile diferiilor actori, precum i activitile acestora de management al
riscului. Partea care nainteaz propunerea este responsabil cu coordonarea activitii strnse de colaborare ntre
diferiii actori implicai, conform sarcinilor care i revin fiecruia, pentru a gestiona pericolele i msurile de
siguran aferente.

1.1.7. Responsabilitatea pentru evaluarea corectitudinii aplicrii procesului de management al riscului i revine orga
nismului de evaluare.

1.2. Administrarea interfeelor


1.2.1. Pentru fiecare interfa care prezint relevan pentru sistemul evaluat i fr a se aduce atingere specificaiilor
pentru interfee definite n STI-urile relevante, actorii implicai din sectorul feroviar coopereaz n scopul identi
ficrii i gestionrii comune a pericolelor i a msurilor de siguran aferente care trebuie aplicate acestor interfee.
Gestionarea riscurilor partajate la nivelul interfeelor este coordonat de partea care nainteaz propunerea.

1.2.2. Dac, pentru a ndeplini o cerin de siguran, un actor identific necesitatea aplicrii unei msuri de siguran pe
care nu o poate implementa el nsui, acesta transfer gestionarea pericolului aferent unui alt actor, dup obinerea
acordului acestuia, n conformitate cu procesul prevzut la punctul 4
L 121/18 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 3.5.2013

1.2.3. n ceea ce privete sistemul n curs de evaluare, orice actor care descoper c o msur nu este conform sau este
inadecvat are responsabilitatea de a o notifica prii care nainteaz propunerea, care, la rndul su, informeaz
actorul care implementeaz msura de siguran.

1.2.4. Actorul care implementeaz msura de siguran informeaz apoi toi actorii afectai de aceast problem fie n
cadrul sistemului evaluat, fie, n msura n care actorul respectiv este informat, n cadrul altor sisteme existente care
folosesc aceeai msur de siguran.

1.2.5. Cnd doi sau mai muli actori nu pot ajunge la un acord, responsabilitatea de a gsi o soluie i revine prii care
nainteaz propunerea.

1.2.6. Atunci cnd un actor nu poate ndeplini o cerin dintr-o norm naional notificat, partea care nainteaz
propunerea solicit opinia autoritii competente relevante.

1.2.7. Independent de definiia sistemului n curs de evaluare, partea care nainteaz propunerea este responsabil cu
asigurarea faptului c managementul riscului acoper att sistemul, ct i integrarea acestuia n ansamblul
sistemului feroviar.

2. DESCRIEREA PROCESULUI DE APRECIERE A RISCURILOR


2.1. Descriere general
2.1.1. Procesul de apreciere a riscurilor este procesul global iterativ care cuprinde:

(a) definiia sistemului;

(b) analiza de risc, inclusiv identificarea pericolelor;

(c) evaluarea riscurilor.

Procesul de apreciere a riscurilor interacioneaz cu gestionarea pericolelor n conformitate cu seciunea 4.1.

2.1.2. Definiia sistemului abordeaz cel puin urmtoarele aspecte:

(a) obiectivul sistemului (scopul vizat);

(b) funciile i elementele sistemului, dac este cazul (inclusiv elemente de ordin uman, tehnic i operaional);

(c) graniele sistemului, inclusiv alte sisteme cu care interacioneaz;

(d) interfee fizice (sistemele cu care interacioneaz) i funcionale (inputul i outputul funcional);

(e) mediul sistemului (de exemplu fluxul energetic i termic, ocuri, vibraii, interferene electromagnetice, utilizare
operaional);

(f) msuri de siguran existente i, dup iterrile relevante necesare, definiia cerinelor de siguran identificate
prin procesul de evaluare a riscurilor;

(g) ipoteze care determin limitele evalurii riscurilor.

2.1.3. Se realizeaz identificarea pericolelor pentru sistemul definit, n conformitate cu punctul 2.2

2.1.4. Acceptabilitatea riscurilor pentru sistemul vizat se evalueaz prin intermediul unuia sau mai multora dintre
urmtoarele principii de acceptare a riscurilor:

(a) aplicarea unor coduri de practic (punctul 2.3);

(b) o comparaie cu sisteme similare (punctul 2.4);

(c) o estimare explicit a riscurilor (punctul 2.5).

n conformitate cu principiul general menionat la punctul 1.1.5, organismul de evaluare se abine de la a impune
utilizarea unui anumit principiu de acceptare a riscului de ctre partea care nainteaz propunerea.

2.1.5. Partea care nainteaz propunerea demonstreaz, n cadrul evalurii riscurilor, c principiul selectat de acceptare a
riscului este aplicat n mod adecvat. Partea care nainteaz propunerea verific, de asemenea, ca principiile selectate
de acceptare a riscului s fie folosite n mod consecvent.
3.5.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 121/19

2.1.6. Aplicarea acestor principii de acceptare a riscului identific posibile msuri de siguran care fac ca riscul (riscurile)
aferent(e) sistemului n curs de evaluare s fie acceptabil(e). Dintre aceste msuri de siguran, cele selectate pentru
a controla riscul (riscurile) devin cerinele de siguran care trebuie ndeplinite de sistem. Respectarea acestor cerine
de siguran este demonstrat n conformitate cu punctul 3

2.1.7. Procesul iterativ de apreciere a riscurilor poate fi considerat finalizat dup ce s-a demonstrat c toate cerinele de
siguran sunt ndeplinite i c nu mai trebuie luat n considerare niciun alt pericol care poate fi prevzut n mod
rezonabil.

2.2. Identificarea pericolelor


2.2.1. Partea care nainteaz propunerea identific n mod sistematic, cu ajutorul expertizei vaste a unei echipe compe
tente, toate pericolele care pot fi prevzute n mod rezonabil pentru ntregul sistem n curs de evaluare, pentru
funciile acestuia, dac este cazul, i pentru interfeele sale.

Toate pericolele identificate se nregistreaz n evidena pericolelor, n conformitate cu punctul 4

2.2.2. Pentru a concentra activitile de apreciere a riscurilor asupra celor mai importante riscuri, pericolele se clasific n
funcie de riscul estimat pe care l genereaz. Pe baza opiniei experilor, pericolele asociate unui risc general
acceptabil nu trebuie analizate mai n detaliu, dar se nregistreaz n evidena pericolelor. Aceast clasificare a
lor trebuie justificat pentru a se permite evaluarea independent de ctre un organism de evaluare.

2.2.3. Drept criteriu, riscurile generate de pericole pot fi clasificate ca fiind general acceptabile atunci cnd riscul este att
de redus nct nu este rezonabil s se implementeze nicio msur suplimentar de siguran. Opinia experilor ine
seama de faptul c aportul tuturor riscurilor general acceptabile nu trebuie s depeasc o proporie definit a
riscului global.

2.2.4. n decursul identificrii pericolelor se pot identifica msuri de siguran. Acestea se nregistreaz n evidena
pericolelor, n conformitate cu punctul 4

2.2.5. Identificarea pericolelor nu trebuie efectuat dect la nivelul de detaliu necesar pentru a se identifica unde se
preconizeaz controlarea riscurilor prin msuri de siguran, n conformitate cu unul dintre principiile de acceptare
a riscului menionate la punctul 2.1.4 Iterarea poate fi necesar ntre fazele analizei de risc i cele ale evalurii
riscurilor, pn n momentul n care se atinge un nivel suficient de detaliu pentru identificarea pericolelor.

2.2.6. Ori de cte ori se folosete, pentru controlarea riscului, un cod de practic sau un sistem de referin, identificarea
pericolelor se poate limita la:

(a) verificarea relevanei codului de practic sau a sistemului de referin;

(b) identificarea deviaiilor de la codul de practic sau de la sistemul de referin.

2.3. Utilizarea codurilor de practic i evaluarea riscurilor


2.3.1. Cu sprijinul altor actori implicai, partea care nainteaz propunerea analizeaz dac unul, mai multe sau toate
pericolele sunt acoperite n mod corespunztor de aplicarea codurilor de practic pertinente.

2.3.2. Codurile de practic ndeplinesc cel puin urmtoarele cerine:

(a) Trebuie s fie recunoscute pe scar larg n domeniul feroviar. n caz contrar, codurile de practic vor trebui s
fie justificate i acceptabile pentru organismul de evaluare;

(b) Trebuie s fie importante pentru verificarea pericolelor avute n vedere n cadrul sistemului evaluat; Aplicarea
cu succes a unui cod de practic pentru cazuri similare n scopul gestionrii schimbrilor i al controlrii
eficace a pericolelor identificate ale unui sistem n sensul prezentului regulament este suficient pentru ca acesta
s fie considerat relevant;

(c) Trebuie s fie disponibile pentru organismele de evaluare, la cererea acestora, pentru ca ele s poat fie s
evalueze, fie, dac este cazul, s recunoasc reciproc, n conformitate cu articolul 15 alineatul (5), adecvarea att
a aplicrii procesului de management al riscului, ct i a rezultatelor acestuia.

2.3.3. n cazul n care Directiva 2008/57/CE impune respectarea unor STI-uri, iar STI relevant nu impune procesul de
management al riscului stabilit prin prezentul regulament, STI-urile pot fi considerate coduri de practic pentru
controlul pericolelor, cu condiia ndeplinirii cerinei de la punctul 2.3.2 litera (b).

2.3.4. Normele naionale notificate n conformitate cu articolul 8 din Directiva 2004/49/CE i cu articolul 17 alineatul (3)
din Directiva 2008/57/CE pot fi considerate coduri de practic, cu condiia ndeplinirii cerinelor de la punctul
2.3.2
L 121/20 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 3.5.2013

2.3.5. Dac unul sau mai multe pericole sunt controlate prin coduri de practic ce ndeplinesc cerinele de la punctul
2.3.2, atunci riscurile asociate cu aceste pericole se consider acceptabile. Aceasta nseamn c:

(a) aceste riscuri nu trebuie analizate mai n detaliu;

(b) utilizarea codurilor de practic se nregistreaz n evidena pericolelor drept cerine de siguran pentru
pericolele n cauz.

2.3.6. n cazul n care abordarea alternativ adoptat nu respect integral un cod de practic, partea care nainteaz
propunerea demonstreaz c aceasta duce cel puin la acelai nivel de siguran.

2.3.7. Dac riscul asociat cu un anumit pericol nu poate fi fcut acceptabil prin aplicarea de coduri de practic, se
identific msuri de siguran suplimentare, prin aplicarea unuia dintre celelalte dou principii de acceptare a
riscului.

2.3.8. Atunci cnd toate pericolele sunt controlate prin intermediul unor coduri de practic, procesul de management al
riscului se poate limita la:

(a) identificarea pericolelor n conformitate cu punctul 2.2.6;

(b) nregistrarea utilizrii codurilor de practic n evidena pericolelor, n conformitate cu punctul 2.3.5;

(c) documentarea aplicrii procesului de management al riscului, n conformitate cu punctul 5;

(d) o evaluare independent, n conformitate cu articolul 6.

2.4. Utilizarea sistemului de referin i evaluarea riscurilor


2.4.1. Cu sprijinul altor actori implicai, partea care nainteaz propunerea analizeaz dac unul, mai multe sau toate
pericolele sunt acoperite de un sistem similar care ar putea fi luat ca sistem de referin.

2.4.2. Un sistem de referin ndeplinete cel puin urmtoarele cerine:

(a) s-a demonstrat deja n exploatare c are un nivel acceptabil de siguran i c ar ndeplini, prin urmare,
condiiile de aprobare n statul membru n care urmeaz s se introduc schimbarea;

(b) are funcii i interfee similare cu cele ale sistemului n curs de evaluare;

(c) este utilizat n condiii de exploatare similare cu cele ale sistemului n curs de evaluare;

(d) este utilizat n condiii de mediu similare cu cele ale sistemului n curs de evaluare.

2.4.3. Dac un sistem de referin ndeplinete cerinele enumerate la punctul 2.4.2, atunci, pentru sistemul n curs de
evaluare:

(a) riscurile asociate cu pericolele acoperite de sistemul de referin se consider acceptabile;

(b) cerinele de siguran pentru pericolele acoperite de sistemul de referin pot fi obinute din analizele de
siguran sau dintr-o evaluare a evidenelor privind sigurana ale sistemului de referin;

(c) aceste cerine de siguran se nregistreaz n evidena pericolelor drept cerine de siguran pentru pericolele n
cauz.

2.4.4. Dac sistemul n curs de evaluare prezint diferene fa de sistemul de referin, evaluarea riscurilor demonstreaz
c sistemul n curs de evaluare atinge cel puin acelai nivel de siguran ca sistemul de referin, prin aplicarea
unui alt sistem de referin sau a unuia dintre celelalte dou principii de acceptare a riscului. Riscurile asociate cu
pericolele acoperite de sistemul de referin se consider n acest caz acceptabile.

2.4.5. Dac nu se poate demonstra cel puin atingerea aceluiai nivel de siguran ca sistemul de referin, se identific
msuri de siguran suplimentare pentru devieri, prin aplicarea unuia dintre celelalte dou principii de acceptare a
riscului.

2.5. Estimarea i evaluarea explicit a riscurilor


2.5.1. Dac pericolele nu sunt acoperite de unul dintre cele dou principii de acceptare a riscului prevzute la punctele
2.3 i 2.4, acceptabilitatea riscului se demonstreaz prin estimarea i evaluarea explicit a riscurilor. Riscurile
generate de aceste pericole se estimeaz fie cantitativ, fie calitativ, inndu-se seama de msurile de siguran
existente.
3.5.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 121/21

2.5.2. Acceptabilitatea riscurilor estimate poate fi evaluat cu ajutorul unor criterii de acceptare a riscului derivate din sau
bazate pe cerine cuprinse n legislaia Uniunii sau n norme naionale notificate. n funcie de criteriile de acceptare
a riscului, acceptabilitatea riscului poate fi evaluat fie individual, pentru fiecare pericol asociat, fie pentru
ansamblul tuturor pericolelor combinate, vizate de estimarea explicit a riscurilor.

Dac riscul estimat nu este acceptabil, se identific i se implementeaz msuri de siguran suplimentare, pentru a
se aduce riscul la un nivel acceptabil.

2.5.3. Dac riscul asociat cu un pericol sau cu o combinaie de pericole este considerat acceptabil, msurile de siguran
identificate se nregistreaz n evidena pericolelor.

2.5.4. Dac pericolele se datoreaz avariilor unor sisteme tehnice care nu sunt incluse n coduri de practic sau n
utilizarea unui sistem de referin, la proiectarea sistemului tehnic se aplic urmtorul criteriu de acceptare a
riscului:

Pentru sistemele tehnice n cazul crora o avarie funcional prezint un potenial credibil direct de a avea
consecine catastrofale, riscul asociat nu trebuie s fie mai redus dac frecvena acelei avarii este mai mic sau
egal cu 109 pe or de funcionare.

2.5.5. Fr a aduce atingere procedurii specificate la articolul 8 din Directiva 2004/49/CE, se poate solicita un criteriu mai
strict dect cel prevzut la punctul 2.5.4, prin intermediul unei norme naionale notificate n domeniul siguranei,
n vederea meninerii unui nivel de siguran naional. n cazul autorizaiilor suplimentare pentru punerea n
funciune a vehiculelor se aplic procedurile de la articolele 23 i 25 din Directiva 2008/57/CE.

2.5.6. Dac se dezvolt un sistem tehnic prin aplicarea criteriului de 109 prevzut la punctul 2.5.4, principiul recu
noaterii reciproce se aplic n conformitate cu articolul 15 alineatul (5).

Cu toate acestea, dac partea care nainteaz propunerea poate demonstra c nivelul de siguran naional din
statul membru n care are loc aplicarea poate fi meninut n condiiile unei frecvene a avariilor mai mare de 109
pe or de funcionare, partea care nainteaz propunerea poate utiliza acest criteriu n statul membru respectiv.

2.5.7. Estimarea i evaluarea explicit a riscurilor ndeplinete cel puin urmtoarele cerine:

(a) metodele utilizate pentru estimarea explicit a riscului reflect corect sistemul n curs de evaluare i parametrii
acestuia (inclusiv toate modurile de funcionare);

(b) rezultatele trebuie s fie suficient de exacte pentru a fi un sprijin fiabil n momentul lurii unei decizii.
Modificrile minore ale ipotezelor sau ale condiiilor prealabile privind input-ul nu trebuie s genereze
diferene semnificative la nivel de cerine.

3. DEMONSTRAREA RESPECTRII CERINELOR DE SIGURAN


3.1. nainte de acceptarea schimbrii din punctul de vedere al siguranei, se demonstreaz, sub supravegherea prii care
nainteaz propunerea, ndeplinirea cerinelor de siguran care rezult n urma etapei de apreciere a riscurilor.

3.2. Aceast demonstraie este realizat de fiecare actor responsabil cu ndeplinirea cerinelor de siguran, dup cum s-
a decis n conformitate cu punctul 1.1.5

3.3. Abordarea aleas pentru demonstrarea respectrii cerinelor de siguran, precum i demonstraia nsi sunt supuse
unei evaluri independente realizate de un organism de evaluare.

3.4. Orice nepotrivire a msurilor de siguran care sunt preconizate s duc la ndeplinirea cerinelor de siguran sau
orice pericole descoperite n cursul demonstraiei privind respectarea cerinelor de siguran duc la reluarea de ctre
partea care nainteaz propunerea, n conformitate cu punctul 2, a aprecierii i evalurii riscurilor asociate. Toate
pericolele noi identificate se nregistreaz n evidena pericolelor, n conformitate cu punctul 4

4. GESTIONAREA PERICOLELOR
4.1. Procesul de gestionare a pericolelor
4.1.1. ncepnd cu faza de proiectare i de implementare i pn la acceptarea schimbrii sau predarea raportului de
evaluare a siguranei, partea care nainteaz propunerea creeaz sau actualizeaz (dac exist deja) o eviden
(evidene) a (ale) pericolelor. Evidena pericolelor urmrete progresul monitorizrii riscurilor asociate cu pericolele
identificate. O dat ce sistemul a fost aprobat i funcioneaz, evidena pericolelor trebuie meninut n continuare
de ctre administratorul infrastructurii sau de ctre ntreprinderea feroviar responsabil cu exploatarea sistemului
n curs de evaluare ca partea integrant a sistemului su de management al siguranei.
L 121/22 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 3.5.2013

4.1.2. Evidena pericolelor include toate pericolele, mpreun cu toate msurile de siguran i ipotezele sistemice aferente
care au fost identificate n cursul procesului de apreciere a riscurilor. Aceasta conine o referin clar la originea
pericolelor i la principiile de acceptare a riscului selectate i identific n mod clar actorul (actorii) responsabil(i) cu
controlul fiecrui pericol.

4.2. Schimbul de informaii


Toate pericolele i cerinele de siguran aferente care nu pot fi controlate de un singur actor se comunic unui alt
actor relevant, pentru a gsi mpreun o soluie adecvat. Pericolele nregistrate n evidena pericolelor a actorului
care le transfer sunt considerate a fi controlate doar atunci cnd celalalt actor realizeaz evaluarea riscurilor
asociate acestor pericole i dac soluia este agreat de toate prile implicate.

5. DOVEZI PRIVIND APLICAREA PROCESULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI


5.1. Procesul de management al riscului utilizat pentru aprecierea nivelurilor de siguran i a respectrii cerinelor de
siguran este documentat de partea care nainteaz propunerea n aa fel nct toate dovezile necesare care
demonstreaz adecvarea aplicrii corecte att a procesului de management al riscului, ct i a rezultatelor
acestuia s fie puse la dispoziia unui organism de evaluare.

5.2. Documentaia elaborat n temeiul punctul 5.1 de partea care nainteaz propunerea cuprinde cel puin:

(a) o descriere a organizaiei i a experilor desemnai s realizeze procesul de apreciere a riscurilor;

(b) rezultatele diverselor etape ale aprecierii riscurilor i o list cu toate cerinele de siguran necesare care trebuie
ndeplinite pentru a menine riscul la un nivel acceptabil;

(c) dovezi ale conformitii cu toate cerinele de siguran necesare;

(d) toate ipotezele relevante pentru integrarea, exploatarea sau ntreinerea sistemului, care au fost elaborate n
timpul definirii, al conceperii i al evalurii riscurilor sistemului.

5.3. Organismul de evaluare i prezint concluziile ntr-un raport de evaluare a siguranei, astfel cum este definit n
anexa III.
3.5.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 121/23

Apendice

Procesul de management al riscurilor i evaluarea independent


L 121/24 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 3.5.2013

ANEXA II

CRITERII PENTRU ACREDITAREA SAU RECUNOATEREA ORGANISMULUI DE EVALUARE

1. Organismul de evaluare ndeplinete cerinele standardului ISO/IEC 17020:2012 i ale modificrilor ulterioare ale
acestuia. Organismul de evaluare emite opinii profesionale n cadrul activitii de inspecie definite n standardul
respectiv. Organismul de evaluare ndeplinete att criteriile generale privind competena i independena prevzute
n standardul respectiv, ct i urmtoarele criterii specifice n materie de competen:
(a) competen n managementul riscului: cunotine i experien n ceea ce privete tehnicile standard de analizare a
siguranei i standardele relevante;
(b) toate competenele relevante pentru evaluarea prilor sistemului feroviar afectate de schimbare;
(c) competen n ceea ce privete aplicarea corect a sistemelor de management al siguranei i al calitii sau
auditarea sistemelor de management.
2. Prin analogie cu articolul 28 din Directiva 2008/57/CE privind notificarea organismelor notificate, organismul de
evaluare este acreditat sau recunoscut pentru diferitele domenii de competen din cadrul sistemului feroviar sau al
unor pri ale acestuia pentru care exist cerine eseniale de siguran, inclusiv domeniul de competen care implic
exploatarea i ntreinerea sistemului feroviar.
3. Organismul de evaluare este acreditat sau recunoscut pentru evaluarea coerenei globale a managementului de risc i
integrarea sigur a sistemului n curs de evaluare n ansamblul sistemului feroviar. Aceasta include competena
organismului de evaluare n ceea ce privete verificarea urmtoarelor aspecte:
(a) organizarea, adic msurile necesare pentru asigurarea unei abordri coordonate privind realizarea siguranei
sistemului printr-o nelegere i o aplicare uniforme ale msurilor de control al riscurilor pentru subsisteme;
(b) metodologia, adic evaluarea metodelor i resurselor utilizate de diverse pri interesate pentru sprijinirea siguranei
la nivel de subsistem i de sistem; i
(c) aspectele tehnice necesare pentru evaluarea relevanei i a integralitii evalurilor de risc i a nivelului de siguran
pentru ansamblul sistemului.
4. Organismul de evaluare poate fi acreditat sau recunoscut pentru unul, mai multe sau toate domeniile de competen
enumerate la punctele 2 i 3.
3.5.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 121/25

ANEXA III

RAPORTUL DE EVALUARE A SIGURANEI NTOCMIT DE ORGANISMUL DE EVALUARE

Raportul de evaluare a siguranei ntocmit de organismul de evaluare conine cel puin urmtoarele informaii:
(a) identificarea organismului de evaluare;
(b) planul evalurii independente;
(c) definirea domeniului de aplicare al evalurii independente, precum i a limitrilor acesteia;
(d) rezultatele evalurii independente, n special:
(i) informaii detaliate privind activitile de evaluare independent pentru verificarea conformitii cu dispoziiile
prezentului regulament;
(ii) eventualele cazuri identificate de neconformitate cu dispoziiile prezentului regulament i cu recomandrile orga
nismului de evaluare;
(e) concluziile evalurii independente.