Sunteți pe pagina 1din 40

Cuprins

Introducere

Calitatea noastr\ pag. 3 Normative pag. 5


Schel\ profesional\ din o]el pag. 4 Echivalen]e normative pag. 6

Seria Profesional\ Svelt


Schele din o]el Accesorii
Schela Professional pag. 7 Plan de Lucru pag. 32
Schela Professional Lungo pag. 8 Sc\ri interne pag. 33
Schela Dingo pag. 9 Baze speciale Filomuro pag. 33
Schela Cervino pag. 10 Nivelator telescopic cu roat\ pag. 33
Schela Italia pag. 11 Dispozitive de Siguran]\ pag. 39
Schela Aladin pag. 28
Schela Baby pag. 29 Rampe de `nc\rcare pag. 34

Schele din aluminiu Structuri speciale pag. 13


Schela Tempo Tech L - Tempo Tech S pag. 12
Pasarel\ Passa-Tempo pag. 15
Elevatoare de materiale
Schela Balcone pag. 16
[i platforme autoridic\toare
Hercules pag. 35
Jolly pag. 17
PID pag. 36
Schela Millenium pag. 20
Seria G pag. 37
Schela Roller Plus pag. 23
Elevator mobil pag. 38
Schela Roller pag. 25
Schela Magnum pag. 27

Seria economic\ Ecolinea

Schele pentru uz casnic


Mago pag. 30
Genius - Minor pag. 31

Caracteristicile tehnice indicate sunt informative [i pot suferi modific\ri f\r\ preaviz.

2
Calitatea noastr\

SVELT produce platforme din 1964 [i asigur\ clientela c\, fie c\ este vorba
despre platforme conform normelor europene sau despre cele conform
normelor italiene, cerin]ele de securitate se afl\ la baza politicii de `ntre-
prindere care au f\cut un renume din numele nostru [i `ntreprinderea
noastr\.
Obiectivul principal al produc]iei noastre este maximum de calitate, com-
binat\ cu respectarea riguroas\ a securit\]ii consumatorului final. Din
acest motiv preg\tirea [i profesionalitatea devin cuv>ntul de ordine pentru
personalul nostru. Utilajele din sectorul de produc]ie sunt proiectate [i
realizate gra]ie experien]ei de treizeci de ani care ne eviden]iaz\ [i sus]ine
op]iunile noastre, `n urcarea pe fiecare nou\ treapt\ a sc\rii progresului
tehnologic. Toate acestea cu scopul de a garanta maximum de eficien]\ `n
faza de produc]ie, care `ncepe cu aprovizionarea cu material certificat ca
fiind de prim\ selec]ie furnizat de firme alese [i se `ncheie cu ansamblul
control-calitate la produsul finit. Robo]i [i utilaje automate de `nalt\ perfor-
man]\ garanteaz\ precizia maxim\ `n fazele cele mai delicate de
produc]ie [i reduc la minim timpii de fabrica]ie, permi]>nd s\ se rezolve
comenzile cele mai angajante [i urgente cu rapiditate [i aten]ie.

{ase mii metri p\tra]i de stocuri ne permit s\ facem fa]\ oric\rei cereri de
furnitur\ [i s\ sus]inem `n mod adecvat elasticitatea sectorului productiv.
Produsul este `nso]it de instruc]iuni de montaj bine documentate.
Personalul nostru comercial [i administrativ, `mpreun\ cu agen]ii no[tri,
reprezint\ cartea de vizit\ ce exprim\ amabilitate [i seriozitate, profesiona-
lism [i eficien]\. Pentru fiecare `ntrebare r\spunsul corect, pentru fiecare
problem\ solu]ia optim\.

Proiectare
> M\rci [i dot\ri <
Ideea de calitate pe care dorim s\ o transmitem nu se bazeaz\ numai pe m\rci [i certificate, ci se bazeaz\ pe filozofia `ntreprinderii
care pune pe primul plan consumatorul final [i securitatea acestuia.
M\rcile [i Certific\rile noastre sunt o expresie modern\ a controlului calitativ care se face `ntotdeauna meticulos [i cu aten]ie aproape
punctiform\, pentru fiecare din produsele noastre, evit>ndu-se astfel probleme care pot ap\rea la distribuitorii no[ti [i consecin]e
grave pentru miile noastre de utilizatori.

Indic\ faptul c\ produsul a trecut testul firmei germane de control calitativ TV PRODUCT SERVICE

Norme
HD1004
Europee
Indic\ conformitatea cu standardele europene de calitate `n ceea ce prive[te dimensiunile [i rezisten]a

ISO 9000

Indic\ faptul c\ produsul este conform cu normele europene pentru sudur\


UNI EN 287/1
EN ISO
9606/2

Indic\ faptul c\ produsul a trecut testul de la Politehnica din Milano conform normelor HD1004.

Indic\ capacitatea maxim\ a platformei, total\ sau pe metru p\trat (suprafa]a zonei de p\[it) [i num\rul de persoane care
200 pot urca simultan pe structur\. Eventualele platforme de p\[it [i sc\rile se consider\ parte a structurii `n sine [i nu influen]eaz\
Kg/m2
portan]a
Marca ECOlinea identific\ produsele care sunt `n mod inten]ionat economice, mai ales pentru uz casnic, care satisfac
cerin]ele de pre] pentru o parte din clientel\. Cerin]ele minime de securitate sunt respectate, chiar dac\ confortul si finisajul
nu pot, evident, fi comparate cu produsele din gama superioar\ purt>nd marca SVELT

Indic\ anii de valabilitate a garan]iei

3
Platforma profesional\ din o]el

SVELT este lider `n fabrica]ia de platforme profesionale static perfecte, u[or de montat [i dura-
bile de-a
a lungul anilor.

Pozi]ia deosebit\ a barelor a[ezate `n cruce formeaz\, `n orice zon\ a platformei, 12 mici tri-
unghiuri izostatice [i nedeformabile, care evit\ torsiunea [i `ncovoierea chiar [i la mare `n\l]ime.
n acela[i timp barele `n cruce sunt pozi]ionate astfel `nc>t s\ asigure un spa]iu mare pentru
munca operatorului

Cadrul cu trepte A p\trunde `n interiorul ]evii pervazului, sprijinindu-se chiar pe acesta din
urm\. n acest fel, [i mai mult platforma cap\t\ tot mai mult\ stabilitate pe m\sur\ ce cre[te `n
`n\l]ime, cu at>t fiind mai mare comprimarea tuturor elementelor cadru asupra tuturor
elementelor pervaz.
Pozi]ionarea barelor `n cruce
Baza este piesa de rezisten]\ a platformei SVELT [i confer\ stabilitate [i securitate `ntregii
structuri. De[i se poate descompune `n p\r]i componente [i are gabarit minim, pentru a fi mon-
tat\ nu necesit\ nici [uruburi nici scule. ~n echipare se g\sesc elemente de echilibrare, g\uri de
scurgere a apei, pene duble brevetate din o]el zincat obligatorii prin lege.

Denumirea componentelor [i exemplu de montaj de platforme, cu folosirea mai multor planuri


de lucru [i sc\ri interioare furnizate (la cerere) de SVELT (norme europene HD 1004).
Platforma PROFESSIONAL este dotat\ cu treapt\ antiderapant\ pentru un sprijin mai stabil.
Introducerea barelor `n cruce se realizeaz\ cu ajutorul unor mici z\voare .
Componentele au culori diferite la reg\sirea [i montarea lor rapid\: baz\, extensie de arc,
Sistem de prindere
balustrad\ de protec]ie [i parape]i.

pervaz bare `n cruce


terminal etaj protec]ie
protec]ie\

cadru
1,20 m

terminal parape]i
etaj

Sistem antiderapaj
1,20 m

(Dingo m 1,50)
etaj

parape]i
scar\ interioar\ tip
A(1 element)
plan de lucru

pervaz

cadru bare `n cruce Sistem de prindere

scar\ interioar\ tip


B (2 elemente)

brid\ stabiliza-
toare bare `n cruce
de baz\

Baz\ pan\ dubl\ Baz\

Nomenclator Schel\ Profesional / Dingo

4
Normative

Toate platformele SVELT sunt con-


forme cu normativul tehnic specific
pentru care este garantat\ securi-
tatea `n construc]ie [i `n utilizarea
platformelor pe `ntreg teritoriul
Rom>niei.

Este posibil\ achizi]ionarea `n Italia


a platformelor conform normelor
italiene sau normelor europene
HD1004.

Acestea din urm\ includ cerin]e


obligatoriu testate de un laborator
oficial recunoscut `n Rom>nia.

Toate platformele SVEL sunt conformi-


tate cu normativul ISO 9000 conform
UNI EN 287/1 [i 287/2. Sudorii [i
echipamentele pentru sudur\ sunt
examinate periodic de c\tre un
laborator extern care elibereaz\
un certificat de trecere cu succes a
testelor de func]ionalitate, abilitate [i
precizie impuse de norm\.

CONFORM
D.LGS.
151/05
De la 01/09/2007 toate produsele noastre din o]el respect\ directiva 2002/95/CE

Norme Aceast\ marc\ poate fi pus\ numai pe platformele [i documenta]ia aferent\ lor care au trecut testul prev\zut de normativ
[i cu condi]ia c\ aceast\ reu[it\ s\ fie dovedit\ cu certificatul de conformitate prezentat aici.
HD1004
Europee

5
Echivale]e normative

Dac\ se dore[te achizi]ionarea/utilizarea platformelor noastre


testate conform normelor europene HD1004, este obligatoriu
s\ fie echipate cu urm\toarele accesorii (a se vedea figura cu
titlul HD1004):

1) 1 buc. plan de mijloc baz\ pe care se sprijin\ prima scar\


interioar\ (nu trebuie s\ se sprijine pe sol) (numai pentru
Professional [i Dingo)
2) 1 buc, plan complet cel pu]in la fiecare 4 metri dotat cu
chepeng [i barier\ pentru picioare
3) 4 buc. ro]i cu fr>n\
4) 1 buc. scar\ interioar\ la fiecare nivel de p\[it
complet(numai pentru Professional [i Dingo)
5) 4 buc. parape]i pentru fiecare nivel intermediar.

Normele europene permit folosirea platformei f\r\ ancorare


(se va face numai acolo unde este posibil) [i sunt aplicabile
Amplasarea sc\rilor interne
pentru platformele montate la o `n\l]ime maxim\ de 12 m `n
Configura]ie optim\ a platformei Professional cu planuri de lucru [i interior [i 8 m `n aer liber. Sub cei 2,5 m de planuri de lucru [i
sc\ri interioare pe Baza NORMATIVELOR EUROPENE. Exist\ 2 mod- dincolo de `n\l]imile men]ionate de 8 [i 12 metri, norma
ele de sc\ri interioare: modelul (A) cu 1 element serve[te pentru european\ HD 1004 nu este aplicabil\.
`n\l]imi de 2,40 m `ntre un etaj [i altul, `n timp ce modelul (B) cu 2
elemente cu desf\[urare serve[te pentru `n\l]imi de la 2,40 m la (Pentru informa]ii ulterioare privind utilizarea se va consulta
3,60 m. manualul de instruc]iuni pentru platformele noastre).

Pe fiecare platform\ sunt dispuse


~n\l]imea maxim\
norme DPR 164/56 etichete adezive cu informa]ii tip\rite cu
Capacitate cerneal\ care nu se [terge.
~n\l]imea maxim\
norme HD 1004
Scopul primar al acestora este:
Dimensiuni
Certificarea conformit\]ii produselor
cu standardele de calitate [i cu
decretele
Certificarea securit\]ii produselor
Furnizarea de informa]ii necesare
pozi]ionare
bride privind garan]ia
stabilizare Informarea clientului asupra princi-
palelor instruc]iuni de utilizare
Furnizarea unei liste de accesorii
obligatorii pentru utilizarea plat-
formei conform normativelor
europene HD1004(unde este cazul)
- Certific\ri ale produsului
Indicarea: capacit\]ii portante,
`n\l]imii maxime conform norma-
Date de fabrica]ie tivelor italiene DPR 164/56, `n\l]imii
maxime conform HD1004, gabaritu-
lui, clasei, num\rului de matricul\ al
Serie fiec\rui produs `n parte, utiliz\rii(pro-
Denumirea produsului
fesional\ sau casnic\)

Fiecare platform\ este prev\zut\ cu


manual de instruc]iuni de montaj [i uti-
lizare.

Model etichete

6
Professional O]el
m 2,00x1,20 h max 13,70

Professional

Platforma PROFESSIONAL este realizat\ din o]el FE360 zincat `n c\mp


electrostatic contra ruginii. Ofer\ o securitate de lucru extrem de ridicat\
[i facilitate de montaj. Barele `n form\ de cruce formeaz\ o structur\ per-
fect static\ care nu poate suferi torsiuni nici chiar la `n\l]imi mari, asig-
ur>nd, `n plus, un spa]iu mare de lucru.

CARACTERISTICI TEHNICE
N|L}IMI REALIZABILE: de la 1,70 m la 13,70 m
GABARIT: 2,00 m x 1,20 m
CAPACITATE MAXIM|: 200 kg / m2 (incluse 2 persoane planurile de
lucru [i sc\rile excluse)
ETAJ: `n\l]ime 1,20 m greutate 25 kg
NORMATIVE: fiecare platform\ este prev\zut\ cu manual [i etichet\ de
instruc]iuni
Montan]i din ]eav\ de o]el rotund 45 mm

LIST| Componente Professional


Etaj schel\ `n\l]ime 1,2 m
Balustrad\ de protec]ie ro[ie: `n\l]ime 1,20 m greutate
32 kg (incluse 2 protec]ii la nivelul geniunghiului); este obligatorie
pentru orice platform\ care dep\[e[te `n\l]imea de 1,70 m)
Baz\ din componente: `n\l]imea de la sol 0,50 m, echipat\
cu ro]i pivotante 200, egalizatoare, 4 pene duble
brevetate, 2 diagonale; greutate 43 kg
4 buc. bride stabilizatoare tip Professional (obligatorii
peste 4,10 m `n\l]ime); greutate 16 kg

~n\l]ime Etaj Bride Etaj


Professional HD1004 tot. m Protec]ie stabilizatoare
1,70 NU NU 1
2,90 DA NU 1
4,10 DA NU 2
5,30 DA DA 3
6,50 DA DA 4
7,70 DA DA 5
8,90 DA DA 6
10,10 DA DA 7
11,30 DA DA 8
12,50 DA DA 9
13,70 DA DA 10

ACCESORII
Plan de lucru din o]el / lemn cu chepeng
Plan de lucru din aluminiu / lemn cu chepeng
1/2 plan de lucru din o]el / lemn (HD1004)
1/2 plan de lucru din aluminiu / lemn (HD1004)
Baz\ u[oar\ pentru interioare cu podea nivelat\ pentru
`n\l]imi nu mai mari de 4,10 m
Supliment pentru fr>n\ (ro]i 200)
Scar\ interioar\ din aluminiu 2,2m - 2,8 kg
Scar\ interioar\ cu 2 elemente 2,2m / 3,6-7,8kg
Pentru fiecare plan de lucru intermediar sunt obligatorii 4 parapete
Conform HD1004

ISO 9000
Norme
UNI EN 287/1
200 HD1004
EN ISO
Kg/m2 Europee
9606/2

7
Professional Lungo O]el
m 2,50x1,20 h max 13,70

Professional Lungo

Cu 0,50 m mai lung\ fa]\ de modelul Professional, ofer\ acelea[i carac-


teristici de securitate [i facilitate de montaj cu ad\ugarea unei suprafe]e
de lucru la perete [i cu plafon majorat cu 30%.

CARACTERISTICI TEHNICE

N|L}IMI REALIZABILE: de la 1,70 m la 13,70 m


GABARIT: 2,50 m x 1,20 m
CAPACITATE MAXIM|: 200 kg/m2 (incluse 2 persoane - planurile de lucru
[i sc\rile excluse)
ETAJ: `n\l]ime 1,20 m greutate 28 kg
NORMATIVE: fiecare platform\ este prev\zut\ cu manual [i etichet\ de
instruc]iuni
Montan]i din ]eav\ de o]el rotund 45 mm

LIST| Componente Professional Lungo


Etaj schel\ `n\l]ime 1,2 m
Balustrad\ de protec]ie ro[ie: `n\l]ime 1,20 m greutate
32 kg (incluse 2 genunchiere); este obligatorie pentru
orice platform\ care dep\[e[te `n\l]imea de 1,70 m
Baz\ din componente: `n\l]imea de la sol 0,50 m, echipat\
cu ro]i pivotante 200, egalizatoare, 4 pene duble
brevetate, 2 diagonale; greutate 43 kg
4 buc. bride stabilizatoare tip Professional (obligatorii
dincolo de 4,10 m `n\l]ime); greutate 16 kg

~n\l]ime Etaj Bride Etaj


tot. m Protec]ie stabilizatoare
1,70 NU NU 1
2,90 DA NU 1
4,10 DA NU 2
5,30 DA DA 3
6,50 DA DA 4
7,70 DA DA 5
8,90 DA DA 6
10,10 DA DA 7
11,30 DA DA 8
12,50 DA DA 9
13,70 DA DA 10

ACCESORII
Plan de lucru din aluminiu/lemn cu chepeng
1/2 plan de lucru din aluminiu/lemn
Baz\ u[oar\ pentru interioare cu podea nivelat\ pentru
`n\l]imi nu mai mari de 4,10 m
Supliment pentru fr>n\ (ro]i 200)
Scar\ interioar\ din aluminiu 2,2m 2,8 kg
Scar\ interioar\ cu 2 elemente 2,2m / 3,6-7,8kg
Pentru fiecare plan de lucru intermediar sunt obligatorii 4 parapete

200
Professional Lungo cu accesorii Kg/m2

8
Dingo O]el
m 1,60x0,80 h max 7,60

Dingo
Platforma DINGO este realizat\ din o]el FE360 zincat `n c>mp electro-
static contra ruginii. Ofer\ o securitate extrem de `nalt\ de lucru [i facili-
tate de montaj. Barele `n cruce formeaz\ o structur\ static\ perfect\ care
nu poate s\ sufere torsiuni chiar la mari `n\l]imi, furniz>nd `n plus un
spa]iu mare de lucru la fa]ad\.

CARACTERISTICI TEHNICE

N|L}IMI REALIZABILE: de la 1,70 m la 7,60 m


GABARIT: 1,60 x 0,80 m
CAPACITATE MAXIM|: 200 kg/m2 (incluse 2 persoane - planurile de lucru
[i sc\rile excluse)
ETAJ: `n\l]ime 1,50 m greutate 24 kg
NORMATIVE: fiecare platform\ este prev\zut\ cu manual [i etichet\ de
instruc]iuni
Montan]i din ]eav\ de o]el rotund 38 mm

LIST| Componente Dingo


Etaj schel\ `n\l]ime 1,5 m
Balustrad\ de protec]ie ro[ie: `n\l]ime 1,20 m
greutate 22 kg (incluse 2 genunchiere);
este obligatorie pentru orice platform\ care
dep\[e[te `n\l]imea de 1,90 m
Baz\ din componente: `n\l]imea de la sol 0,40 m,
echipat\ cu ro]i pivotante 150, 4 egalizatoare,
4 pene duble brevetate, 2 diagonale; greutate 33 kg
4 buc, scoabe stabilizatoare tip Dingo
(obligatorii dincolo de 3,10 m `n\l]ime); greutate 13 kg

~n\l]ime Etaj Bride Etaj


Dingo HD1004 tot. m Protec]ie stabilizatoare

1,90 NU NU 1
3,10 DA NU 1
4,60 DA DA 2
6,10 DA DA 3
7,60 DA DA 4

ACCESORII
Plan de lucru din o]el / lemn cu chepeng
Plan de lucru din aluminiu / lemn cu chepend
1/2 plan de lucru din o]el / lemn (HD1004)
1/2 plan de lucru din aluminiu / lemn (HD1004)
Baz\ u[oar\ pentru interioare cu podea nivelat\ pentru
`n\l]imi nu mai mari de 3,10 m (ro]i cu fr>n\)
Supliment pentru fr>n\ (ro]i 150)
Supliment ro]i pivotante 200
Supliment ro]i pivotante 200 cu fr>n\
Scar\ interioar\ din aluminiu 2,2 m / 2,8 kg
Scar\ interioar\ cu 2 elemente 2,2 m / 3,6-7,8 kg
Pentru fiecare plan de lucru intermediar sunt obligatorii 4 parapete
Conformitate HD1004

ISO 9000
Norme
UNI EN 287/1
200 HD1004
EN ISO
Kg/m2 Europee
9606/2

9
Cervino O]el
m 1,60x0,70 h max 5,12

Cervino
Platforma CERVINO este realizat\ din o]el FE360 zincat `n c>mp electro-
static contra ruginii. Ofer\ o securitate extrem de `nalt\ de lucru [i facili-
tate de montaj. Prin ad\ugarea (la cerere) a 4 picioare reglabile, poate fi
folosit\ [i pe sc\ri. De asemenea poate fi `nchis\ tip carte pentru treceri
prin u[i sau coridoare.

CARACTERISTICI TEHNICE

N|L}IMI REALIZABILE: de la 1,52 m la 5,12 m


GABARIT: 1,60 x 0,70 m
CAPACITATE MAXIM|: 150 kg/m2 (incluse 2 persoane plan de lucru [i sc\rile
excluse)
ETAJ: `n\l]ime 1,20 m greutate 14,40 kg
NORMATIVE: fiecare platform\ este prev\zut\ cu manual [i etichet\ de instruc]iuni
Montan]i din ]eav\ de o]el rotund 38 mm

LIST| Componente Cervino


Etaj schel\ `n\l]ime 1,2 m
Balustrad\ de protec]ie ro[ie: `n\l]ime 1,20 m
greutate 18 kg (incluse 2 genunchiere);
este obligatorie pentru orice platform\ care
dep\[e[te `n\l]imea de 1,52 m
Baz\ din componente: `n\l]imea de la sol 0,32 m,
echipat\ cu ro]i pivotante 100, 4 egalizatoare,
4 pene duble brevetate, 2 diagonale;
greutate 15,50 kg

~n\l]ime Etaj Bride Etaj


tot. m Protec]ie stabilizatoare

1,52 NU DA 1
2,72 DA DA 1
150 3,92 DA DA 2
Kg/m2
5,12 DA DA 3

ACCESORII
Plan de lucru din o]el / lemn cu chepeng
Plan de lucru din aluminiu / lemn cu chepend
4 elemente ajut\toare pentru lucru pe scar\
Supliment pentru fr>n\ (ro]i 100)
Scar\ interioar\ din aluminiu 2,2 m / 2,8 kg
Scar\ interioar\ cu 2 elemente 2,2 m / 3,6-7,8 kg
Pentru fiecare plan de lucru intermediar sunt obligatorii 4 parapete

Schela Cervino cu sistemul de lucru pe scar\

Schela Cervino pliat\

10
Italia O]el
m 1,60x0,75 h max 4,00


Italia

Platforma ITALIA este realizat\ din o]el FE360 zincat


electrolitic contra ruginii. De la o `n\l]ime `nchis\ de
1,95 m poate fi desf\[urat\ telescopic p>n\ la 2,80 m.
Prin ad\ugarea unei prelungiri de 1,20 m poate ajunge
la o `n\l]ime maxim\ de 4,00 m
Poate fi folosit\ [i pe sc\ri [i s\ fie `nchis\ precum o carte.

PARAGINOCCHIA

PROLUNGA m 1,20
150
Kg/m2 Schela Italia la 4 m `n\l]ime
cu prelungitor de 1,2 m

CARACTERISTICI TEHNICE

BAZ|: gabarit 1,60 m x 0,75 m


N|L}IMI DISPONIBILE:
ITALIA :`n\l]ime reglabil\ de la 1,95 m la 2,80 m
ITALIA+PRELUNGIRE:`n\l]ime maxim\ 4,00
GREUTATE PLATFORM|: 40 kg
GREUTATE PRELUNGIRE: 16 kg
CAPACITATE PORTANT|: 150 kg / m2 (inclus\ o persoan\-excluse planurile)
Montan]i din ]eav\ de o]el rotund 38 mm

NORMATIVE: platforma este echipat\ cu manual [i etichet\ cu instruc]iuni.


Schela Italia Schela Italia `n sistem
pozi]ionat\pe scar\ telescopic la 2,80 m

ACCESORII
Prelungire de 1,20 m pentru a se ajunge la 4,00 m
incluse 2 genunchiere obligatorii
Plan de lucru cu chepeng don o]el Fe360/lemn
Plan de lucru cu chepeng din aluminiu/lemn
Supliment pentru fr>n\ (ro]i 100)

Schela Italia
pliat\

11
Aluminiu
Tempo Tech

Tempo Tech L
TEMPO se poate monta extrem de repede (circa jum\tate din timp fa]\
de alte platforme) [i este realizat\ din aliaj u[or de aluminiu de foarte
mare rezisten]\. Este protejat\ `mpotriva ruginii [i este garantat\ pentru o
perioad\ foarte mare de timp (garan]ie 5 ani). Ofer\ productivitate
maxim\ `n condi]ii de securitate absolut\.
Este alc\tuit\ din pu]ine componente u[or de transportat [i care pot fi
folosite `n configura]ii standard sau speciale cu console, prelungiri, l\rgiri
pentru toate tipurile de cerin]e. La cerere, o baz\ premontat\ cu
deschidere automat\ permite o folosire imediat\ rapid\ p>n\ la o
`n\l]ime de lucru de 4,00 m. Disponibil\ `n dou\ tipodimensiuni de l\]imi:
0,74 m (S) [i 1,25 m (L) cu lungimi de 2,0 / 2,5 / 3,0 m.
Solicita]i fi[a tehnic\ [i lista complet\ sau devizul pentru alte `n\l]imi sau
structuri speciale

DOT|RI STANDARD

4 ro]i 150 cu fr>n\,


4 picioare reglabile 400 mm,
4 bride prestabilite func]ie de `n\l]ime,
2 traverse orizontale,
4 traverse diagonale pentru fiecare terminal, cadrele respective
1 balustrad\ de protec]ie

ISO 9000
Norme
UNI EN 287/1
200 HD1004 EN ISO Sudur\ direct\ certificat\ C>rlig antiv>nt pentru planul
Kg/m2 Europee
9606/2
treapt\-st>lp de lucru

Tempo Tech S

Traverse diagonale [i Bandajul de fixare


orizontale
Traverse 50 mm. Acestea alc\tui- Bandajele metalice elastice cu
esc structura portant\ care bar\ blocheaz\ fiecare parapet
`mpiedic\ torsiunea [i `ndoirea cu trepte pe cel de dedesubt.
schelei. Sunt de trei tipuri: 2,00 /
2,50 / 3,00 m
Pe partea turan\ sunt imprimate
tipul [i lungimea traversei.
Traversele diagonale se deosebesc
u[or de cele orizontale deoarece
sunt zim]uite.

12
Aluminiu
Tempo Tech

C>rlige de blocare a
Bride stabilizatoare
traverselor

Tempo Tech este stabilizat cu aju- C>rligele de blocare a traverselor,


torul a 4 bride robuste care l\rgesc cu ag\]are rapid\, se blocheaz\
baza, [i sunt aplicabile cu ajutorul automat pe treptele schelei.
unor bandaje cu rondel\ cu Design-ul c>rligului permite o
montare rapid\. suprafa]\ de contact mai mare de
Sunt de dou\ tipuri: fixe sau tele- 2250 pentru o schel\ perfect
scopice cu dimensiune rigid\. Capul c>rligului este ranfor-
propor]ional\ cu `n\l]imea la care sat f\c>nd partea turnat\ din alu-
se dore[te s\ se monteze schela. miniu rezistent\ la [ocuri.
Priza pe sol este garantat\ de pentru o identificare imediat\.
picior din PIV cu profil antidera- Pentru o identificare imediat\ pe
pant. Un element aderent asigur\ c>rlig sunt imprimate tipul [i
pozi]ionarea corect\ a bridei. lungimea traversei.

Model plan de lucru 2007

Planurile de lucru u[oare [i foarte rezistente sunt compuse dintr-o structur\


portant\ din aluminiu [i un plan din lemn wiremesh vopsit pentru protec]ie
contra intemperiilor [i antiderapant.
Sunt de 2 tipuri: cu chepeng de trecere echipat cu c>rlig de deschidere [i f\r\
chepeng de trecere. Patru dispozitive pentru oprirea picioarelor completeaz\
planul `mpiedic>nd c\derea de obiecte pe cele 4 laturi.
Un c>rlig antiv>nt asigur\ fixarea planului de `ntreaga structur\. Toate com-
ponentele planului se pot repara.

Ro]i rotative cu fr>n\ Picioare telescopice reglabile Sisteme de utilizare [i structuri speciale

13
Aluminiu
Tempo Tech

List\ componente:
1 Rot\ cu fr>n\ reglabil\
2 Travers\ diagonal\
3 Pervaz
4 Travers\ orizontal\
5 Pervaz terminal
6 Plan de lucru
7 Barier\ pentru picioare
8 Bride stabilizatoare
9 Parapet

Tempo Tech L Tempo Tech S

LIST|

Greutate Greutate Greutate


Tempo Tech L (lungime m 1,35) kg kg kg

Plan de lucru complet (chepeng [i barier\ pentru picioare) 38,40 47,20 52,80
Baz\ automatic\ (op]ional)
Kit 2 parape]i (pentru fiecare plan intermediar) 7,40 8,60 10,00
Baz\ automatic\ (4 ro]i 150/4 reglabil\ p>n\ la cm 40) 22,76 24,04 -

~n\l]ime max ~n\l]ime max ~n\l]ime max Ro]i Bride Greutate Greutate Greutate
a planului m totale m lucru m stabilizatoare kg kg kg
model

2,39 3,42 4,39 150 66,00 68,00 72,00


4,49 5,52 6,49 150 P 107,00 110,00 116,00
6,59 7,62 8,59 150 P 134,00 138,00 145,00
7,19 8,22 9,19 150 P 147,00 153,00 161,00
8,69 9,72 10,69 150 M 163,00 169,00 177,00
9,89 10,92 11,89 150 M 182,00 189,00 199,00
10,79 11,82 12,79 150 M 190,00 197,00 207,00

Greutate Greutate Greutate


Tempo Tech S (l\]ime m 0,74) kg kg kg

Plan de lucru complet (chepeng [i barier\ pentru picioare) 22,00 27,30 31,00
Kit 2 parape]i (pentru fiecare plan intermediar) 7,40 8,60 10,00
Baz\ automatic\ (4 ro]i 125/4 eglabil\ p>n\ la cm 40) 18,17 19,46 -

~n\l]ime max ~n\l]ime max ~n\l]ime max Ro]i Bride Greutate Greutate Greutate
a planului m totale m lucru m stabilizatoare kg kg kg
model

2,36 3,39 4,36 125 49,00 52,00 55,00


4,46 5,49 6,46 125 P 82,00 85,00 89,00
6,56 7,59 8,56 125 G 105,00 108,00 113,00
8,66 9,69 10,66 125 G 124,00 128,00 133,00

14
Passa-Tempo Aluminiu

Pasarel\

Passa-TTempo este un sistem de pasarel\ din aluminiu extrem de


u[or [i de u[or de m>nuit. Pasarelele pot fi unite [i pot forma un
plan de mers unic sau pot fi `ntoarse invers pentru a deveni o sin-
gur\ pasarel\ dotat\ cu sistem de aderen]\ pentru picioare inte-
grat. Fiecare pasarel\ este dotat\ cu c>rlige la extremit\]i pentru a
fi montate pe ]evi 50 mm (Tempo Tech).
Este necesar un timp scurt pentru ob]inerea unui spa]iu protejat
`mpotriva ruginirii

Set de 4 supor]i din plastic


`mpotriva lovirii pentru
aderen]a picioarelor
Sunt montate pe st>lpii
perimetrali [i folosesc `n cazul
TRUNCHI B

`n care este vorba despre


C pasarelele al\turate pentru a
|
AD forma un plan de practicat pe
|
A
STR jos unic.
L
RE LU Sistemul pentru aderen]a
SA BA picioarelor este exclus iar uti-
PA
lizatorul va trebui s\ [i-l pro-
cure `n func]ie de dimensi-
unea planului de practicat pe
Set de 4 supor]i din plastic jos pe care `l va crea.

CARACTERISTICI TEHNICE

LUNGIMEA EXTERN|: 605 mm


~N|L}IMEA: 190 mm
PORTAN}A MAX CONCENTRAT| LA MIJLOC: 1,8 KN (180 Kg)
PORTAN}A MAX TOTAL|: 250 Kg (inclus 2 persoane)

Setul de parapet este alc\tuit din 2 trunchiuri B [i 2 balustrade C pentru


fiecare latur\ (acceptat pentru modelele BR06 [i BR07 ce au 3 trunchiuri
[i 2 balustrade)

LIST|
Articol Descriere

PASARELA PASSA-TEMPO
BRO4 Passa-Tempo lungime m 4,0 - Kg 26
BRO5 Passa-Tempo lungime m 5,0 - Kg 32
BRO6 Passa-Tempo lungime m 6,0 - Kg 41
BRO7 Passa-Tempo lungime m 7,0 - Kg 48
Set parapet (1 latur\)
BRO4 GH 2xB + 2xC da m 4,0 - Kg 10
BRO5 GH 2xB + 2xC da m 5,0 - Kg 14
BRO6 GH 3xB + 2xC da m 6,0 - Kg 17
BRO7 GH 3xB + 2xC da m 7,0 - Kg 20
Supor]i Set de 4 supor]i din plastic `mpotriva lovirii pentru aderen]a picioarelor

15
Balcone Aluminiu

Balcone
Este o structur\ tubular\ din aluminiu cu rezisten]\ mecanic\ extrem de
mare realizat\ anume pentru `ntre]inerea balcoanelor.
Un produs extrem de u[or, rapid la montare, care poate fi chiar transfor-
mat `ntr-o excelent\ platform\ standard `nalt\ de circa 4 metri.
Orice firm\ sau zugrav ar trebui s\ aib\ una pentru `ntre]inerea bal-
coanelor, sc\z>nd astfel costurile produse de `nchirierea unor utilaje.
Disponibil\ `n diverse lungimi, este dotat\ cu 4 ro]i [i picioare telescopice
[i se poate adapta la diverse distan]e `ntre balcoane.
Acelea[i elemente ale platformei Balcon pot fi compuse astfel `nc>t s\ se
ob]in\ o platform\ standard de 4 m `n\l]ime.
La structura portant\ trebuie s\ se adauge, func]ie de cerin]e, o mic\ con-
sol\ lateral\, o consol\ spa]ioas\ frontal\, sau ambele.
Capacitate portant\ 200 kg incluse dou\ persoane.

Portata
120
Kg

F\r\ a se ad\uga alte buc\]i poate fi transformat\ [i


`ntr-o schel\ Tempo Tech S standard de 4,00 m (vezi
pag 15)

Extensie frontal\ [i lateral\ la alegere

LIST|
Element L\]ime ~n\l]ime
m m

Strutura portant\ 0,74 2,50


Extensie frontal 0,74 1,00
Extensie lateral 0,74 1,00

Poate fi comercializat\ `n variate de lungime de 2 m, 2,50 m respectiv 3 m.

16
Aluminiu
Jolly m 2,00x1,05 h max 11,67

Jolly

Schel\ profesional\ care ofer\ caracteristicile tehnice [i calitatea proprii


seriei Tempo cu accentul pus `ns\ pe accesibilitate [i comoditatea de
ambalare a seriei Millenium.
Alc\tuit\ din module de 1,80 m u[or de manipulat [i transportat `n fur-
gonete mici pentru o `n\l]ime maxim\ de lucru de 12,70 m, este ideal\
pentru lucr\ri de placare, instal\ri [i `ntre]inere.
Este realizat\ din aliaj foarte u[or din aluminiu tubular de 50 mm cu
trepte zim]uite antiderapante.
Este compus\ dintr-un num\r mic de componente care o fac u[oar\, cu
gabarit neancombrant la transportat [i u[or de montat `n c>teva minute
f\r\ a recurge la scule.
Nu este afectat\ de rugin\ [i este garantat\ pentru 5 ani.

CARACTERISTICI TEHNICE

GABARIT: 2,00 X 1,05 M


PLAN DE LUCRU COMPLET: 1,80 X 0,80 M (16,50 KG)
PORTAN}|: 200 KG/M2 ( INCLUSIV DOU| PERSOANE)
PASUL TREPTE ZIM}UITE: 30 CM
RO}I CU FR<N|: 150
PICIOARE REGLABILE DE LA 0 LA 30 CM
GARAN}IE: 5 ANI

Construit\ conform normelor [i Normelor Europene HD1004, testate de


Politehnica din Milano.

Echipat\ cu manual [i etichete de instruc]iuni.

Este ideal\ pentru utilizare conform Decret Legislativ 626/94.

1,81 m (Modul A): folosind numai 8 componente (56,7 kg), `n c>teva minute
modulul baz\ A din Jolly poate fi montat la 1,81 m pentru utilizare la interior
(poate s\ treac\ prin u[ile industriale [i poate fi folosit chiar pe sc\ri) cu o
`n\l]ime de lucru de 3,00 m. Gabarit 2,00 x 1,05 m
4,47 m (Module A + B + C): prin ad\ugarea modulului interme-
diar C echipat cu 4 bride [i a modulului terminal B, Jolly poate s\ fie
montat\ la o `n\l]ime de 4,47 m cu o `n\l]ime de lucru de 5,40 m
(A+B+C=24 buc\]i de asamblat - 108 kg)
6,27 m (Modulele A+B+C+D): modulul intermediar D include un plan
complet [i parapete suplimentare pentru o `n\l]ime de lucru de 7,30 m.
(A+B+C+D = 36 buc\]i de asamblat, 155 kg).
Jolly poate fi prelungit altern>nd modulele intermediare D (cu planuri [i
parapete) [i p>n\ la o `n\l]ime maxim\ de 11,67 m. Accesul la planuri se
Jolly montat la 6,27 m (modulele A+B+C+D) gabarit la baz\ 2,00 x 1,05 m poate face prin parapete cu trepte deoarece au distan]a `ntre axe de 30 cm.

Trece prin u[ile industriale Modul A dispus pe trepte Jolly 1,81 m (modul A) Jolly 4m47 m (module A+B+C)

ISO 9000
Norme
UNI EN 287/1
200 HD1004 EN ISO
Kg/m2 Europee
9606/2

17
Aluminiu
Jolly

Planuri de lucru ( 1,86 m x 0,80 m)

U[oare [i foarte rezistente, compuse dintr-o structur\ portant\ din aluminiu


[i plan din lemn multistrat. Echipate cu chepeng de trecere pentru urcarea
operatorului din interiorul schelei. C>rligul este structurat astfel `nc>t s\
con]in\ 4 blocaje pentru picioare care completeaz\ planul `mpiedic>nd
c\derea de obiecte pe cele patru laturi. Un c>rlig antiv>nt asigur\ planul de
structur\ pentru evitarea mi[c\rilor accidentale. Trepte antiderapante [i bandaje de fixare
Testate conform HD1004 (clasa 3 200 kg/m2) Treptele sunt fixate de st>lpi prin suduri certificate. Treapta (?50 mm) este
Greut\]i: plan de lucru 16,5 kg 4 blocaje pentru picioare 6,00 kg. antiderapant\ pe toat\ suprafa]a sa pentru a asigura o priz\ sigur\ pen-
La cerere: plan de lucru [i blocaje pentru picioare `n wiremesh vopsit. tru m>ini [i picioare. Bandajele metalice elastice cu bar\ blocheaz\
fiecare parapet cu treptele pe cel de dedesubt.

Plan de lucru Ro]i cu fr>n\


~mp\r]it `n 2 buc\]i este u[or de Ro]i de 150 mm echipate cu
manevrat [i poate fi folosit ca fr>n\ [i cauciuc anti-urm\ din
suport pentru g\leat\ sau pentru a polipropilen\. Legate la 4 picioare
sprijini diverse scule. telescopice permit 30 cm de nive-
lare pentru a folosi schela pe trotu-
are sau suprafe]e denivelate.
Testate [i conforme cu normele
europene HD1004. Greutate 5,5 kg.

Baza automat\ (op]ional)

Modulul A din Jolly poate fi achizi]ionat cu baza premontat\ cu


deschidere/`nchidere rapid\.
Aceasta permite o utilizate imediat\ p>n\ la o `n\l]ime de 1,81 m (3,00
m de lucru), se poate `nchide (gabarit cu baza `nchis\ 1,05x 0,30 m) [i
trece prin u[i.
Deschiderea [i `nchiderea sunt permite de dou\ balamale din aluminiu
cu blocare rapid\.
Planul de lucru completeaz\ structura.
Componentele standard ale modulului A livrate `mpreun\ cu baza
automat\ se monteaz\ numai atunci c>nd schela se folose[te la `n\l]imi
mai mari de 1,81 m.
Not\: Baza automat\ nu poate fi utilizat\ pe sc\rile dintre etaje.

C>rlige de blocare a traverselor Bride stabilizatoare


C>rligele de blocare a traverselor, Jolly este stabilizat cu ajutorul a 4
cu ag\]are rapid\, se blocheaz\ bride robuste stabilizatoare obliga-
automat pe treptele schelei. Design- torii pentru `n\l]imi mai mari de
ul c>rligului permite o suprafa]\ de 2,70 m. Au 45 mm [i sunt aplic-
contact mai mare de 225 pentru o abile cu ajutorul bandajelor cu
schel\ perfect rigid\. montare rapid\. Priza pe sol este
Capul c>rligului este ranforsat garantat\ de picior din PIV cu pro-
f\c>nd partea turnat\ din aluminiu fil antiderapant.
rezistent\ la [ocuri.
pentru o identificare imediat\.
Pentru o identificare imediat\ pe
c>rlig sunt imprimate tipul [i
lungimea traversei.
18
Aluminiu
Jolly

Ambalare
Ambalarea pentru Jolly ]ine seama de comoditatea de expediere de c\tre
dealer. Modulul de baz\ [i extensia sunt ambalate `n 2 colete separate care
au pe ele descrierea [i pozi]ionarea corespunz\toare pe schel\. Dealerul
poate astfel s\ identifice u[or [i s\ expedieze modulul corespunz\tor

Componente Modul C

Componente Modul E
Componente Modul D
`n\l]imii cerute de client f\r\ a trebui s\ codifice, numere sau controleze

Componente Modul B
componentele individuale. Produsul expus se prezint\ de la sine pentru a

Componente Modul A
facilita v>nzarea de la comerciant.

Bare terminale 2 gr. (ST)


Parapete (P)
Element cu chepeng (EB)
Element orb (EC)
Blocaj picioare (F)
Bare intermediare 6gr. (SI)
Diagonale (D) Modul A (12 buc): 2 parapete (5 gr), 2 traverse diagonale, 2 traverse ori-
Orizontale (O) zontale, 4 ro]i cu fr>n\ 150 mm cu picioare reglabile (30 cm), 1 plan de
Bare de baz\ 5 gr. (SB) lucru cu chepeng, 1 plan mediu orb (din considerente de greutate planul
Picioare cu ro]i (R) este ambalat separat)
Bride (Y) Modulul B (4 buc): 2 parapete terminale (2 gr), 2 Parapete
Modulul C (12 buc): 2 parapete terminale, 2 traverse diagonale, 1 set
blocaj pentru picioare (4 buc\]i), 4 bride stabilizatoare
Modul Mijloc D (12 buc): 2 Parapete (6 gr), 2 traverse diagonale, 2
Dimensiuni `n mm
Parapete, 1 plan de lucru suplimentar cu chepeng completat cu 4 blocaje
pentru picioare (din considerente de greutate planul este ambalat separat).
Modul E (6 buc): 2 Parapete intermediari (6 gr), 2 traverse diagonale, 2
traverse orizontale.
List\ componente

LIST| HD1004
~n\l]ime m Greutate Kg

Modul A (`n\l]ime net\ f\r\ partea introdus\) 1,73 56,70


Modul B 0,94 12,40
Modul C 1,80 39,00
Modul mijlociu D 1,80 46,90
Modul E 1,80 20,20

ACCESORII

Modul A cu baz\ automat\ supliment 1,95 22,50


Plan de lucru suplimentar cu blocaje picioare - 22,50
Set protec]ie (2 parape]i) - 7,40
Picioare suplimentare cu ro]i cu fr>n\ fiecare - 5,50
Bride stabilizatoare suplimentare, fiecare - 2,60
Traverse orizontale/diagonale suplimentare, fiecare - 2,00
Supliment Wiremesh vopsit (plan [i blocare pentru picioare) - -

Jolly Jolly Jolly Module Bride Planuri Buc. Greutate


h plan m h tot m h lucru m stabilizatoare n. n. Kg

0,72 1,81 2,72 A NU 1 12 56,70


1,62 2,67 3,62 A+B NU 1 16 69,10
3,42 4,47 5,42 A+B+C DA 1 28 108,00
5,22 6,27 7,22 A+B+C+D DA 2 40 155,00
7,02 8,07 9,02 A+B+C+D+E DA 2 44 175,20
8,82 9,87 10,82 A+B+C+2D+E DA 3 56 222,10
10,62 11,67 12,62 A+B+C+2D+2E DA 3 60 242,30

19
Aluminiu
Millenium m 1,70x1,30 h max 9,18

Millenium
Millenium este o schel\ din aluminiu conceput\ pentru utilizare profe-
sional\ [i activit\]i tip hobby. Constituit\ din module de 2,10 m [i de 0,90
m pentru o `n\l]ime maxim\ de lucru de 10,18 m, este ideal\ pentru
lucr\ri de zugr\vit [i `ntre]inere.
Este din aliaj foarte u[or din aluminiu tubular de 42 mm cu fuscei zim]ui]i
antiderapan]i.
Este compus\ dintr-un num\r mic de componente care o fac u[oar\, cu
gabarit neancombrant la transportat [i u[or de montat `n c>teva minute
f\r\ a recurge la scule.
Nu este afectat\ de rugin\ [i este garantat\ pentru 5 ani.
CARACTERISTICI TEHNICE

GABARIT MODUL A (F|R| BAZ|): 1,60 X 0,80 M


GABARIT MODUL B (CU BAZ|): 1,70 X 1,30 M
PLAN DE LUCRU COMPLET: 1,40 X 0,60 M (12,50 KG)
GREUTATE SEC 4 NIVELATOARE (OP}IONALE): 1,6 KG (0,4 KG
FIECARE)
CAPACITATE DE NIVELARE DE LA 0 LA 20 CM
PORTAN}|: 200 KG/M2 ( INCLUSIV DOU| PERSOANE)
PASUL TREPTE ZIM}UITE: 30 CM
RO}I CU FRN|: 125
GARAN}IE: 5 ANI

Construit\ conform normelor [i Normelor Europene HD1004, testate de


Politehnica din Milano.

Echipat\ cu manual [i etichete de instruc]iuni.

1,95 m (Modul A): folosind numai 8 componente ( 28,50 kg), `n c>teva


minute modulul baz\ A din Millenium poate fi montat la 1,95 m pentru
utilizare la interior (trece prin u[ile standard de 1,60 x0,80 m [i poate fi
folosit chiar [i dispus pe sc\ri) cu o `n\l]ime de lucru de 3,00 m.

4,08 m (Module A + B): prin ad\ugarea modulului B care include o


baz\ l\rgit\ [i blocaje pentru picioare la plan cu un total de 20 buc\]i
(48,00 kg). Millenium poate fi montat la o `n\l]ime de 4,08 m cu o
`n\l]ime de lucru de 5,00 m. La aceast\ `n\l]ime nu este `nc\ necesar\
folosirea bridelor stabilizatoare (obligatorii pentru HD1004) iar gabaritul
bazei devine 1,70 x 1,30 m.

6,18 m (Modulele A+B+C): incluz>nd un modul ulterior C cu plan


intermediar [i 4 brize stabilizatoare obligatorii pentru `n\l]imi peste 4,08
m, pentru un total de 37 buc\]i (90,00 kg), se ob]ine o `n\l]ime de 6,18
Millenium montat la 6,18 m (modulele A+B+C) gabarit baz\ 1,70 x 1,30 m m cu o `n\l]ime de lucru de 7,18 m.

Millenium 1,95 m (Modul A) Modul A dispus pe sc\ri Trece prin u[i standard Millenium 4,08 m (Modulele A+B)

ISO 9000
Norme
UNI EN 287/1
200 HD1004 EN ISO
Kg/m2 Europee
9606/2

20
Aluminiu
Millenium

Baza Travers\ cu montare rapid\ C>rlige de blocare a traverselor


Permite utilizarea schelei p>n\ la 4 m f\r\ folosirea de bride stabilizatoare La cerere: Permit blocarea sigur\ a traverselor
(obligatorii numai pentru HD1004). Millenium S provine din Millenium pe fuscei conferind schelei o stabil-
Baza extinde suprafa]a de sprijin pe sol (1,30 m) a schelei conferindu-i ast- [i se diferen]iaz\ de acesta din itate excep]ional\.
fel o mai mare stabilitate urm\ prin traversele diagonale [i Prin str>ngerea [uruburilor tra-
Echipat\ cu poloboace [i indicatoare de pozi]ie Parapete orizontale prev\zute la versele exercit\ o trac]iune mare
Greutate total\ baz\ 3,40 kg. extremit\]i cu un dispozitiv cu pentru o schel\ perfect rigid\.
ag\]are rapid\ brevetat, care per- {urubul filetat foarte lung permite
mite montarea rapid\ a oric\rei ag\]area f\r\ a de[uruba complet
componente orizontale. [urubul pentru a nu risca astfel
Fiecare travers\ este montat\ pierderea lui [i pentru a economisi
printr-o singur\ mi[care care per- timp.
mite astfel ob]inerea unei economii
de timp la montare/demontare
(circa 30%).

Set nivelatoare op]ionale Bul\ de nivel

Baza poate fi dotat\ cu 4 nivelatoare op]ional reglabile din 5 `n 5 mm [i


care permit s\ se planeizeze platforma pe trotuare, suprafe]e neregulate
sau `n prezen]a unor g\uri sau denivel\ri de la 0 la 20 cm.
(greutatea fiec\ruia 0,40 kg).

Baza automat\ (op]ional)

Ro]i cu fr>n\ Planurile de lucru (m 1,40 x 0,60) Modulul A din Millenium poate fi achizi]ionat cu baza premontat\ cu
deschidere/`nchidere rapid\.
Ro]i pivotante 125 mm cu cauciuc Foarte u[oare [i rezistente, sunt Aceasta permite o utilizate imediat\ p>n\ la o `n\l]ime de 1,95 m (3,00 m
care nu las\ urm\ din polipropilen\ compuse dintr-o structur\ portant\ de lucru), se poate `nchide [i trece prin u[i.
[i echipate cu fr>n\. Sunt testate [i din aluminiu [i un plan din lemn. Deschiderea [i `nchiderea sunt permite de 2 balamale din aluminiu cu blo-
conforme normelor europene Planurile sunt dotate cu chepeng de care rapid\.
HD1004. Greutate individual\ 1,50 trecere pentru urcarea operatorului Planul de lucru completeaz\ structura.
kg. din interiorul platformei. Patru blo- Componentele standard ale modulului A livrate `mpreun\ cu baza automat\
caje de picioare completeaz\ plan- se monteaz\ numai atunci c>nd schela se folose[te la `n\l]imi mai mari de
ul `mpiedic>nd c\derea obiectelor 1,95 m.
pe cele patru laturi. Un c\rlig Not\: Baza automat\ nu poate fi utilizat\ pe sc\rile dintre etaje.
antiv>nt asigur\ planul de struc- ~n\l]ime 1,95 m
tur\. Greutate 26,50 kg
Testate conform HD1004 (clasa 3-
200 kg/m2)
Greut\]i: planul de lucru 8,5 kg
4 blocaje picioare 4,00 kg

21
Aluminiu
Millenium

Millenium poate fi extins\ p>n\ la o `n\l]ime maxim\ de 9,18 m. De la

Componenti mezzo modulo D


6,18 `n sus se pot monta modulul de mijloc D de la 0,90 m [i modulul E

Componenti modulo B

Componenti modulo C
de la 2,10 m (care include un plan suplimentar complet, 2 parapete [i 2

Componenti modulo E
blocaje la nivelul genunchilor) pentru a se ajunge la `n\l]imea maxim\ de

Componenti modulo A
9,18 m (`n\l]ime de lucru 10,18 m).
Accesul la planuri se poate face de la sc\ri cu fuscei deoarece au inter-
axa de 30 cm [i conform normativelor europene nu trebuie s\ se
foloseasc\ sc\ri interne `ntre nivele. Modulul de mijloc D poate fi montat
deasupra oric\rui modul pentru a ob]ine o `n\l]ime intermediar\.
A Parapete (A)
A Protec]ie la nivelul genunchilor (A')
D
Parapete intermediare (B)
m 2,13

C
G
Planuri de lucru (C)
Blocaje la nivelul picioarelor (D)
m 1,60
Modul A: (12 buc\]i): 2 parapete de baz\( 6 gr), 1 schelet de baz\, 2 tra-
m 0,90

H Taluzuri de baz\ (E)


verse diagonale, 2 parapete, 4 ro]i pivotante cu fr>n\ 125 mm, 1 plan
m 0,8 Taluzuri intermediare (F)
F
0 de lucru cu chepeng.
Taluzuri terminale (G) Modulul B: (12 buc\]i): 2 parapete terminali (6 gr), 2 traverse diagonale,
m 2,10

B Taluzuri cu 3 trepte (H) 2 blocaje la nivel de genunchi, 2 baze, 1 set blocaj la nivel picioare.
A Diagonale (I) Modulul C: (21 buc\]i): 2 parapete intermediare (7 gr.), 2 traverse diago-
C Schelet de baz\ (L) nale, 1 plan de lucru cu chepeng suplimentar cu blocaj la nivelul
E Baze (M) picioarelor, 2 parapete intermediare [i 2 blocaje la nivelul genunchilor
m 1,95

I P
(pentru planul de lucru intermediar), 4 bride stabilizatoare majorate.
Nivelatoare, op]ional (N)
Modul mijloc D: (2 buc\]i): 2 parapete intermediare (3 gr).
M O
N Ro]i (O) Modul E: (13 buc\]i): 2 parapete intermediare (7 gr), 2 traverse diagonale,
m 1,3 Bride (P) 1 plan de lucru cu chepeng suplimentar cu obstacole la nivelul picioarelor,
0
2 parapete [i 2 blocaje la nivelul genunchilor (pentru planul de lucru supli-
Lista componentelor mentar).

LIST|
~n\l]ime m Greutate Kg

Modul A 1,95 28,50


Modul B 2,13 19,50
Modul C 2,10 41,00
Jum\tate Modul D 0,90 4,00 Ambalare
Modul E 2,10 27,00
Modul A cu baza automat\ de deschidere/`nchidere supliment Ambalajul pentru MILLENIUM ]ine
Millenium S cu traverse speciale cu ag\]are rapid\ supliment pentru seama e comoditatea de livrare
fiecare modul (A,B,C,E) pentru distribuitor. Fiecare modul
este ambalat `ntr-un ambalat unic cu
ACCESORII
indicarea descrierii [i pozi]iei core-
Plan de lucru suplimentar cu blocaj la nivelul picioarelor - 12,50
spunz\toare pe platform\. Astfel,
Travers\ diagonal\ suplimentar\ - 0,80 distribuitorul poate identifica u[or [i
Roat\ diam.125 suplimentar\ - 1,50 livra modulul corespunz\tor `n\l]imii
Set protec]ie (2 parape]i + 2 blocaje la nivel genunchi) - 4,20 cerute de client f\r\ a trebui s\ cod-
Baz\ suplimentar\ + schelet de baz\ (f\r\ ro]i) - 6,00 ifice, numere [i controleze toate
Set 4 nivelatoare (4 buc\]i) 0,20 1,60 componentele. Produs expus se
Brid\ stabilizatoare suplimentar\ standard - 2,60 prezint\, de altfel, singur, pentru a
Briz\ stabilizatoare suplimentar\ majorat\ - 3,00 facilita v>nzarea de c\tre comer-
Caset\ cutie pentru scule - 0,90 ciant.

Millenium Millenium Millenium Module Bride Bride Planuri Baza Greutate


h plan m h tot m h lucru m standard maggiorate n. Kg

1,00 1,95 3,00 A NU NU 1 NU 28,5


1,85 2,85 3,85 A+D NU NU 1 NU 32,5
3,08 4,08 5,08 A+B NU** NU 1 DA 48,0
3,98 4,98 5,98 A+B+D NU NU** 1 DA 52,0
5,18 6,18 7,18 A+B+C NU DA 2 DA 89,0
6,08 7,08 8,08 A+B+C+D NU DA 2 DA 93,0
7,28* 8,28* 9,28* A+B+C+E NU DA 3 DA 116,0
8,18* 9,18* 10,18* A+B+C+D+E NU DA 3 DA 120,0

* Pentru `n\l]ime total\ mai mare de 8 m este obligatorie ancorarea de perete din 4 `n 4 m.
** Nu sunt incluse `n modulele A,B [i D, dar la aceast\ `n\l]ime este obligatorie utilizarea conform normelor europene HD1004

22
Roller Plus Aluminiu
m 2,00x1,05 h max 3,45

Roller Plus

ROLLER este o platform\ din aluminiu cu deschidere rapid\, conceput\


pentru utilizare profesional\ [i pentru activit\]i de bricolaj.
Constituit\ dintr-un modul de baz\ de 1,95 m [i dintr-o prelungire de 1,5
m pentru o `n\l]ime maxim\ de 3,45 m, este ideal\ pentru lucr\ri de
zugr\vire [i `ntre]inere p>n\ la 4,45 m. Este realizat\ din aliaj de aluminiu
extrem de u[or tubular 42 mm cu trepte antiderapante. Modulul de
baz\ este premontat [i este suficient\ o singur\ mi[care pentru a-l
deschide [i pozi]ia pentru lucru. Prelungirea este alc\tuit\ din numai 7
componente care o fac u[oar\, cu gabarit redus la transport [i u[or de
montat `n c>teva minute [i f\r\ necesitatea de a apela la scule. Este tratat\
antiruginire.

Roller Plus m 1,70

Portata
150
Kg/m2

CARACTERISTICI TEHNICE
Gabarit Roller: 1,60 x 0,80 m
Modul de baz\ Roller: greutate 24,9 kg
n\l]ime total\ 1,95 m - `n\l]ime de lucru 3,00 m
Prelungire Roller: greutate 11,9 kg 0
n\l]ime total\ 1,50 m
Modul de baz\ - Prelungire: greutate 36,8 kg
n\l]ime total\ 3,45 m - `n\l]ime maxim\ platform\ 2,45 m
n\l]ime maxim\ de lucru 4,45 m Roller se poate `nchide (1,95 m) [i trece prin u[ile standard.
La cerere: prelungire dotat\ cu parapete [i traverse speciale cu
prindere rapid\ cu c>rlige cu supliment de prelungire de Printr-o simpl\ mi[care, `n c>teva
- caset\ port-scule Box secunde, Roller poate fi deschis\ la
Plan de lucru: 1,40 x 0,60 m (8,5 kg) 1,95 m cu o `n\l]ime de lucru de
Distan]\ `ntre treptele randalinate: 30 cm 3,0 m.
4 ro]i cu fr>n\: 125 Odat\ `nchis\ poate fi blocat\
Capacitate portant\: 150 kg (inclus\ o persoan\) pentru transport cu ajutorul chingii
din dotare.
Normele europene HD1004 nu sunt aplicabile pentru acest produs.
ROLLER este dotat cu manual [i etichet\ de instruc]iuni.

LIST|
Roller Plus
Prolunga Roller Plus
Roller Plus + Extensie
Parapet op]ional (pentru Roller Plus) Ching\

23
Aluminiu
Roller Plus

Roller Plus + extensie m 3,45

Roller Plus + extensie de 3,45 m


Prin ad\ugarea prelungirii terminale de 1,75 m ( 7 buc / 20 kg) Roller Plus
poate fi montat la `n\l]imea de 3,45 m cu o `n\l]ime de lucru de 4,45 m.

Plan de lucru Balamale


(m 1,40 x 0,60) cu deschidere rapid\
Compus dintr-o structur\ portant\ Permit s\ se deschid\ [i `nchid\ ele-
din aluminiu [i plan din lemn strat- mentul de baz\ Roller pentru
ificat cu clei fenolic. `ncepere rapid\ a lucrului.
Este dotat cu un chepeng de trecere Pozi]ion>nd planul de lucru `ntrea-
pentru urcarea operatorului `n inte- ga structur\ cap\t\ o mare stabili-
riorul platformei. tate
Greutate : 8,5 kg

Extensie
Roller Plus + extensie

C>rlige de blocare traverse Role rotative cu fr>n\


(prelungire Roller)
Permit blocarea solidar\ a traverselor Ro]i pivotante 125 mm de cea
pe trepte conferind platformei o exce- mai bun\ calitate, echipate cu
lent\ stabilitate. Str>ng>nd gale]ii tra- fr>n\. Asigur\ o mare stabilitate [i
versele exercit\ o mare for]\ de comoditate de deplasare.
trac]iune pentru o platform\ perfect Greutatea : 1,5 kg fiecare.
C>rlige zim]uite [i inele de fixare rigid\. {urubul filetat foarte lungi per-
mite ag\]area f\r\ a de[uruba com-
Inelele sunt fixate de st>lpi prin sudur\ certificat\. Pentru a asigura o priz\ plet galetul pentru a nu risca
sigur\ pentru m>ini [i picioare, treapta ( 0,50 mm) este antiderapant\ pierderea lui [i pentru a economisi
pe toat\ suprafa]\ sa. Bandajele metalice elastice cu pivot blocheaz\ timp. La cerere traversele pot fi
fiecare parapet cu trepte aferente de sprijin. echipate cu c>rlig de prindere rapid\.

Ambalaj
Ambalarea lui Roller ]ine seama de comoditatea de livrare de c\tre distribuitor. Modulul de baz\ [i prelungirea
sunt ambalate `n 2 pachete separate cu indicarea descrierii [i pozi]iei corespunz\toare pe platform\. Astfel dis-
tribuitorul poate identifica u[or [i livra modulul corespunz\tor `n\l]imii cerute de client f\r\ a trebui s\ codifice,
numere [i controleze toate componentele. Produs expus se prezint\, de altfel, singur, pentru a facilita v>nzarea
de c\tre comerciant.

24
Roller Aluminiu
m 1,60x0,80 h max 3,45

Roller
ROLLER este o platform\ din alu-
miniu cu deschidere rapid\, con-
ceput\ pentru utilizare profesional\
[i pentru activit\]i de bricolaj.
Constituit\ dintr-un modul de baz\
de 1,95 m [i dintr-o prelungire de
1,5 m pentru o `n\l]ime maxim\ de
3,45 m, este ideal\ pentru lucr\ri de
zugr\vire [i `ntre]inere p>n\ la 4,45
m. Este realizat\ din aliaj de alu-
miniu extrem de u[or tubular 42
mm cu trepte antiderapante.
Modulul de baz\ este premontat [i
este suficient\ o singur\ mi[care
pentru a-l deschide [i pozi]ia pentru
lucru. Prelungirea este alc\tuit\ din
numai 7 componente care o fac
u[oar\, cu gabarit redus la transport
[i u[or de montat `n c>teva minute [i
f\r\ necesitatea de a apela la scule.
Este tratat\ antiruginire.

Portata Roller m 1,95


150
Kg

CARACTERISTICI TEHNICE

Gabarit Roller: 1,60 x 0,80 m


Modul de baz\ Roller: greutate 24,9 kg
n\l]ime total\ 1,95 m - `n\l]ime de lucru 3,00 m
Prelungire Roller: greutate 11,9 kg 0
n\l]ime total\ 1,50 m
Modul de baz\ - Prelungire: greutate 36,8 kg
n\l]ime total\ 3,45 m - `n\l]ime maxim\ platform\ 2,45 m
n\l]ime maxim\ de lucru 4,45 m
La cerere:
- prelungire dotat\ cu parapete [i traverse speciale cu prindere rapid\ cu
c>rlige cu supliment de prelungire de
- caset\ port-scule Box
Plan de lucru: 1,40 x 0,60 m (8,5 kg)
Distan]\ `ntre treptele randalinate: 30 cm
4 ro]i cu fr>n\: 125 Roller se poate `nchide (1,95 m) [i trece prin u[ile standard.
Capacitate portant\: 150 kg (inclus\ o persoan\)
Printr-o simpl\ mi[care, `n c>teva
Normele europene HD1004 nu sunt aplicabile pentru acest produs. secunde, Roller poate fi deschis\ la
ROLLER este dotat cu manual [i etichet\ de instruc]iuni. 1,95 m cu o `n\l]ime de lucru de
3,0 m.
Odat\ `nchis\ poate fi blocat\ pen-
tru transport cu ajutorul chingii din
LIST| dotare.
Roller
Extensia Roller
Roller + Extensie .
Op]ional:
Extensia Roller S cu c>rlig (vezi pag. 27)
Parapet adi]ional (pentru Roller)

Ching\

25
Aluminiu
Roller

Roller + extensie m 3,45

Prin ad\ugarea unei prelungiri terminale de 1,5 m (7 buc\]i / 11,9 kg)


ROLLER se poate monta la `n\l]imea de 3,45 m cu o `n\l]ime de lucru de
4,45 m.

Plan de lucru (m 1,40 x 0,60) Balamale cu deschidere rapid\


Compus dintr-o structur\ portant\ Permit s\ se deschid\ [i `nchid\ ele-
din aluminiu [i plan din lemn strat- mentul de baz\ Roller pentru
ificat cu clei fenolic. `ncepere rapid\ a lucrului.
Este dotat cu un chepeng de trecere Pozi]ion>nd planul de lucru `ntrea-
pentru urcarea operatorului `n inte- ga structur\ cap\t\ o mare stabili-
riorul platformei. tate
Greutate : 8,5 kg

Extensie
Roller + extensie

Role cu fr>n\ Trepte [i pivo]i de blocare C>rlige de blocare traverse Travers\ cu montare rapid\
Ro]i pivotante 125 mm de cea Pivo]ii de blocare de siguran]\ fix- (prelungire Roller) (extensie Roller S op]ional)
mai bun\ calitate, echipate cu eaz\ cadrele superioare de cele Permit blocarea solidar\ a traverselor Extensia Roller S se deosebe[te prin
fr>n\. Asigur\ o mare stabilitate [i inferioare. Treptele sunt fixate de pe trepte conferind platformei o exce- traversele `n diagonal\ [i parape-
comoditate de deplasare. montan]i prin suduri certificate. lent\ stabilitate. Str>ng>nd gale]ii tra- tele orizontale av>nd la extremit\]i
Greutatea: 1,5 kg fiecare. Treapta de diametrul de 35 mm versele exercit\ o mare for]\ de un dispozitiv de ag\]are rapid\
este zig-zagat\ andiderapant\ pe trac]iune pentru o platform\ perfect care permite montarea rapid\ a
toat\ suprafa]a sa pentru o priz\ rigid\. {urubul filetat foarte lungi per- oric\rei por]iuni orizontale.
solid\ cu m>inile [i picioarele. mite ag\]area f\r\ a de[uruba com- Fiecare travers\ este montat\
plet galetul pentru a nu risca printr-o singur\ mi[care care per-
pierderea lui [i pentru a economisi mite astfel o mare economie de
timp. La cerere traversele pot fi timp la montare / demontare (circa
echipate cu c>rlig de prindere rapid\. 30%).

Ambalaj
Ambalarea lui Roller ]ine seama de comoditatea de livrare de c\tre distribuitor. Modulul de baz\ [i prelungirea
sunt ambalate `n 2 pachete separate cu indicarea descrierii [i pozi]iei corespunz\toare pe platform\. Astfel dis-
tribuitorul poate identifica u[or [i livra modulul corespunz\tor `n\l]imii cerute de client f\r\ a trebui s\ codifice,
numere [i controleze toate componentele. Produs expus se prezint\, de altfel, singur, pentru a facilita v>nzarea
de c\tre comerciant.

26
Magnum Aluminiu
m 1,60x0,80 h max 1,95

Magnum

Magnum este o platform\ din alu-


miniu, alc\tuit\ din numai 7 piese.
Este conceput\ pentru uz profesion-
al sau pentru activit\]i de bricolaj.
Este `nalt\ de 1,95 m [i este ideal\
pentru lucr\ri de zugr\vit [i
`ntre]inere p>n\ la 3,0 m. Este con-
struit\ din aliaj u[or de aluminiu
tubular 42 mm cu trepte antider-
apante.

Sunt suficiente c>teva minute pentru


a o monta [i pozi]iona pentru lucru.
Este u[oar\, ocup\ pu]in spa]iu [i
tratat\ antiruginire. Dublul plan de
lucru permite s\ se lucreze pe mai
multe nivele ,facilit>nd [i accesul la
platform\. Roata dubl\ de
deplasare permite o deplasare
comod\ pe terenuri plane [i nive-
Portata
150
late. Tampoanele din cauciuc
Kg blocheaz\ deplasare imediat ce
operatorul urc\ pe platform\.

CARACTERISTICI TEHNICE

Gabarit Magnum: 1,60 x 0,80 m, greutate 25 kg


n\l]ime total\ 1,95 m - `n\l]ime de lucru 3,00 m
Planuri de lucru: 2 planuri mediane cu structur\ portant\
din aluminiu [i plan din lemn de 1,60x0,30 m (Kg 6,5)
n\l]ime maxim\ la plan 1,0 m
Distan]\ trepte antiderapante: 30 cm
2 ro]i duble: 100
2 tampoane de sprijin: din cauciuc
Capacitate portant\ max: 150 kg (inclus\ o persoan\)

ACCESORII
La cerere:
4 buc. ro]i rotative 125 cu fr>n\ supl.
(vezi foto pag.21)
Caset\ port-scule Box
Parapet adi]ional

27
O]el
Aladin m 1,78x0,80 h max 2,80

Aladin

Este o platform\ pentru lucr\ri de zugr\vit [i `ntre]inere care se poate


`nchide comod dup\ utilizare, economisindu-se timp, spa]iu [i efort.
Ideal\ pentru interior, trece prin u[i [i coridoare.

CARACTERISTICI TEHNICE

Din o]el vopsit cu pulberi termodurizante, complet demontabil\


Echipat\ cu 4 ro]i 100 cu fr>n>
Ambalaj din material termoretractabil cu spa]iu de prezentare
Echipat\ cu plan de lucru de culoare ro[cat\ marin multistrat cu
`ncleiere fenolic\ cu arm\tur\ din o]el
Capacitate portant\: 110 kg (inclus\ o persoan\)
Distan]\ trepte: 30 cm
Montan]i din ]eav\ de o]el rotund\ 32 mm

LIST|
Figura Descriere Greut. ~n\l]ime Gabarit
Kg m m

A ALADIN complet cu plan


de lucru cu 4 ro]i
100 cu fr>n\ 34,5 1,91 1,78x0,80
B EXTENSIE 7,5 0,89 1,50x0,65
Portata
110
C A+B 42 2,80 1,78x0,80
Kg

n\l]imi disponibile

nchis\ ocup\ pu]in spa]iu


[i este comod\ la
transport

Aladin adus\ la 2,80 m prin ad\ugarea


unei prelungiri de 0,89 m

28
Baby O]el
m 1,78x0,80 h max 3,69

Baby

Ideal\ pentru lucr\ri de zugr\vire


sau `ntre]inere de mic\ amplaore ,
trece comod la interior prin u[i [i
coridoare.

Baby adus\ la 2,80 m prin


ad\ugarea prelungirii
de 0,89 m

Portata
110
Kg

CARACTERISTICI TEHNICE

Din o]el vopsit cu pulberi termodurizante, complet demontabil\


Echipat\ cu 4 ro]i 100 cu fr>n>
Ambalaj din material termoretractabil cu spa]iu de prezentare
Echipat\ cu plan de lucru de culoare ro[cat\ marin multistrat cu `ncleiere fenolic\ cu arm\tur\ din o]el
Capacitate portant\: 110 kg (inclus\ o persoan\)
Distan]\ trepte: 30 cm
n\l]imi disponibile
Montan]i din ]eav\ de o]el rotund\ 32 mm

LIST|
Figura Produs Componente Greutate ~n\l]ime ~n\l]ime Gabarit
Kg m lav. m m

A Baby 2 cadre cu ro]i, 1 plan de lucru, 32,5 1,91 3,30 - 3,60 1,78 x 0,80
4 b\ri `n cruce, 2 capete lungi ro[i, 2 capete scurte ro[i
B Extensie intermediar\ 2 cadre [i 2 diagonale ro[ii 7,5 0,89 / /
C=A+B Baby complet m 2,80 A+B 40,0 2,80 4,00 - 4,30 1,78 x 0,80
D Kit extensie 2 cadre, 2 diagonale telescopice 15,5 0,89 / /
final\ m 3,69 zincate, 4 bride de stabilizare, 1 plan de lucru
(doar de la m 2,80) 1 plan de lucru cu chepeng,
2 ap\r\tori la nivelul genunchiului
E Baby complet la m 3,69 2 cadre cu ro]i, 4 cadre, 55,0 3,69 4,90 - 5,20 1,78 x 0,80
2 diagonale telescopice zincate,
1 plan de lucru cu chepeng [i
blocaje la nivelul picioarelor,
4 bare `n cruce, 2 terminale lungi ro[i,
2 terminale ro[i, 4 bride stabilizatoare,
2 ap\ratori la nivelul genunchiului

29
Aluminiu
Mago m 1,18x0,55 h max 2,30

Mago
Produs pentru utilizare casnic\ [i pentru hobby. Transformabil `n scar\, este con-
struit din aluminiu extrem de u[or termosudat [i complet demontabil. Poate fi
folosit `n 6 pozi]iii: platform\, scar\ tip c\lare, scar\ tip c\lare cu parapet, plat-
form\ [chioap\, scar\ tip c\lare [chioap\, scar\ singur\. Se deplaseaz\
extrem de u[or datorit\ ro]ilor din PVC [i trece prin u[ile standard [i coridoare.
Plan de lucru din structur\ de aluminiu [i plan[\ de lemn
Tampoane [i ro]i din PVC

CARACTERISTICI TEHNICE

Greutate: kg 12
Capacitate: kg 150 (inclus\ 1 person\)
Profil: mm 50 x 20
Diametru ro]i: mm 100
~n\l]imea de lucru: m 3,30

Normele europene HD1004 nu se aplic\ acestui produs.

Portata
150
Kg
Scara cu parapet Scara cu port-obiecte

Pozi]ii de utilizare

Utilizabil\ pe trepte de scar\ Platform\ [chioap\ (op]ional)


OP}IONAL PENTRU UTILIZARE CA PLATFORM| {CHIOAP|

Treapt\ de urcare prins\ prin Balamale pentru


introducere Trecere prin u[i pozi]ionare scar\
30
Genius [i Minor O]el
m 1,30x0,60 h max 1,75

Genius
GENIUS [i MINOR sunt platforme pentru uz casnic [i hobby realizate din
o]el vopsit cu pulberi termodurizante (]eav\ 32 mm)
GENIUS se `nchide [i deschide tip armonic\; ambele sunt demontabile
integral [i dotate cu z\voare pentru montare mai rapid\.

CARACTERISTICI TEHNICE

GREUTATE: kg 20 (cu plan de lucru)


~N|L}IME MAX: m 1,75
GABARIT MAX: m 1,30 x 0,60
TAMPONI din P.V.C.
PLANU DE LUCRU: armatur\ din o]el zincat cu plan de lemn
cm 118 x 40
RO}I din plastic
AMBALARE: `n plastic cu dimensiunile de m 1,60 x 0,60 x 0,10 (m3 0,13)
CAPACITATE: kg 100 (inclus 1 persoan\)
Montan]i din o]el cu diametrul mm 32

Sistem de prindere

m 1,75
m 3,20

Minor

Platforma `n pozi]ie Prin ad\ugarea de mai multe


normal\ de lucru planuri sunt transformate
`ntr-o schel\ comod\
m 1,40

Genius `nchis tip armonic\ La nevoie pot fi folosite [i


ocup\ pu]in spa]iu [i este pentru uscatul rufelor
u[or de transportat

Portata
100
Kg

31
Planurile de Lucru

Planul de lucru pentru platformele profesionale din o]el const\ din dou\
cadre independente inferioare care al\turate asigur\ un plan sigur de spri-
jin realizat din aluminiu cu nervuri sau o]el vopsit cu pulberi epoxidice con-
tra ruginii.
Pe el sunt prinse cu cuie dou\ planuri de lucru din material culoarea ro[cat\
cu 7 straturi cu `ncleiere fenolic\, rezistent la ac]iunea agen]ilor atmosferici
[i completate cu 4 mese opre[te picioare mobile `nalte de 20 cm. Un chep-
eng permite o trecere rapid\ [i sigur\ a angaja]ilor `n interiorul platformei.
Pentru conformitatea cu normele europene se va consulta tabelul [i
indica]iile de la pagina 7.

Vedere din ansamblu Planurile de lucru Tempo Tech


(denumirea componentelor)

Denumirea componentelor pentru un Plan de lucru complet


ISO 9000
Norme
HD1004
UNI EN 287/1 1) O mas\ armat\ cu chepeng
Europee
EN ISO 2) O mas\ armat\ f\r\ chepeng (utilizat\ [i drept plan de mijloc HD1004)
9606/2
3) Dou\ blocaje pentru picioare, lungi
Plan de lucru 4) Dou\ blocaje pentru picioare, scurte

LIST|

Model Structur\ Greutate tot Dimensiuni Capacitate Tipul N. de Cheping


plan Kg m Kg de testare pers. max

Professional aluminiu 31,00 2,04 x 1,00 200 Kg/mq HD1004 CLASSE 3 2 DA


Professional o]el 37,00 2,04 x 1,00 200 Kg/mq HD1004 CLASSE 3 2 DA
Professional Lungo aluminiu 39,00 2,50 x 1,00 200 Kg/mq 2 DA
Dingo aluminiu 20,00 1,66 x 0,65 200 Kg/mq HD1004 CLASSE 3 2 DA
Dingo o]el 25,00 1,66 x 0,65 200 Kg/mq HD1004 CLASSE 3 2 DA
Cervino aluminiu 16,00 1,66 x 0,56 150 Kg/mq 1 DA
Cervino o]el 19,00 1,66 x 0,56 150 Kg/mq 1 DA
Italia aluminiu 19,00 1,62 x 0,63 150 Kg/mq 1 DA
Italia o]el 22,00 1,62 x 0,63 150 Kg/mq 1 DA
Tempo Tech L m 2,00 aluminiu 38,40 1,80 x 1,20 200 Kg/mq HD1004 CLASSE 3 2 DA
Tempo Tech L m 2,50 aluminiu 47,20 2,38 x 1,20 200 Kg/mq HD1004 CLASSE 3 2 DA
Tempo Tech L m 3,00 aluminiu 52,80 2,94 x 1,20 200 Kg/mq HD1004 CLASSE 3 2 DA
Tempo Tech S m 2,00 aluminiu 22,00 1,80 x 0,60 200 Kg/mq HD1004 CLASSE 3 2 DA
Tempo Tech S m 2,50 aluminiu 27,30 2,38 x 0,60 200 Kg/mq HD1004 CLASSE 3 2 DA
Tempo Tech S m 3,00 aluminiu 31,00 2,94 x 0,60 200 Kg/mq HD1004 CLASSE 3 2 DA
Jolly aluminiu 16,50 1,86 x 0,80 200 Kg/mq HD1004 CLASSE 3 2 DA
Millenium aluminiu 12,50 1,41 x 0,60 200 Kg/mq HD1004 CLASSE 3 2 DA

1/2 PLAN DE BAZ|


Professional aluminiu 11,00 2,04 x 0,50 200 Kg/mq HD1004 CLASSE 3 1 NU
Professional o]el 15,00 2,04 x 0,50 200 Kg/mq HD1004 CLASSE 3 1 NU
Professional Lungo aluminiu 13,00 2,50 x 0,50 200 Kg/mq 1 NU
Dingo aluminiu 9,00 1,66 x 0,50 200 Kg/mq HD1004 CLASSE 3 1 NU
Dingo o]el 12,00 1,66 x 0,50 200 Kg/mq HD1004 CLASSE 3 1 NU
Cervino aluminiu 9,00 1,66 x 0,50 200 Kg/mq HD1004 CLASSE 3 1 NU
Cervino o]el 12,00 1,66 x 0,50 200 Kg/mq HD1004 CLASSE 3 1 NU

Pentru descriere [i aspect planuri pentru platforme din aluminiu (Tempo [i Millenium) se vor consulta fi[ele tehnice specifice.

32
Accesori pentru platforme

Sc\ri cu 1 [i 2 elemen]i

Scara din aluminiu (model Euro) dotat\ cu c>rlige de siguran]\ pentru urcarea
la interiorul platformelor (Professional, Dingo, Cervino, Tempo [i Millenium).
Cu un element (foto), poate fi pozi]ionat\ `ntre 2 planuri de lucru la distan]a
de 2,4 m unul de altul. Scara cu dou\ elemente(desen) poate fi reglat\ [i dis-
tan]a dintre planuri poate fi de la 2,4 m la 3,6 m. C>rligul de siguran]\
`mpiedic\ desprinderea accidental\ a sc\rii. La cerere se pot livra c>rlige spe-
ciale. Pentru conformitatea cu normele europene se vor consulta tabelul [i indi-
ca]iile de la pag.7.

LIST|
N. elemen]i ~n\l]ime ~n\l]ime Greutate
`nchis\ m desf\[urat\ m Kg

1x8 2,2 2,2 2,8


2x8 2,2 3,6 7,8

Norme
Portata EN131
150 Europee
Kg
C>rlig de siguran]\

Baz\ special\ Filomuro


Are un gabarit inferior bazei tradi]ionale permi]>nd montarea platformelor
SVELT `n spa]ii mai mici [i/sau direct la nivelul zidului de care se prinde.
Nivelatoarele extractibile permit oricum l\rgirea bazei pe latura opus\ [i
4 paralel\ cu zidul garant>nd astfel o maxim\ stabilitate `ntregii structuri.

LIST|
Pentru schela Professional
3 Baz\ cu `n\l]imea de la sol de m 0,50, Greutate Kg 47,0

List\ de componente:
1 Baza care se poate asambla din componente:
n\l]imea de la sol 0,50 m
Echipat\ cu ro]i pivotante 200 (1) cu fr>n\
5 4 pene duble brevetate (2)
2 2 diagonale (3), 4 tiran]i verzi (4)
4 nivelatoare extractibile (5); kg 42,5

Nivelator telescopic cu roat\ Datorit\ sistemului telescopic, serve[te la nivelarea platformei permi]>nd
deplasarea `n prezen]a trotuarelor sau a unei u[oare pante.

Rapid la montaj [i foarte stabil, este construit din o]el, c>nt\re[te 12,5 kg
[i este dotat cu o roat\ 200 mm cu fr>n\. Reglaj 50 cm.
(n faza de lucru exist\ oricum obliga]ia de a monta cele 4 bride stabiliza-
toare).

33
Rampe de `nc\rcare Aluminiu

Construite din aluminiu extrudat cu


nervuri, de foarte mare rezisten]\
mecanic\. Permit aplicarea de
sarcini de p>n\ la 9.500 kg. Ideale
pentru `nc\rcarea platformelor
aeriene [i a altor utilaje. Dotate cu
bride de prindere pe mijloacele
auto. Nu sunt potrivite pentru
vehiculele cu [enile. n caz de nece-
sitate de utilizare pentru vehicule cu
[enile se va contacta firma pentru
aplica]ii op]ionale. Produs construit
cu respectarea cerin]elor de securi-
tate, testat de ingineri de speciali-
tate . nc\rc\tura de verificare, `n
ceea ce prive[te capacitatea por-
tant\ a rampelor de `nc\rcare, a
fost f\cut\ consider>nd faptul c\
interaxa vehiculului de `nc\rcare
are o valoare minim\ de 1.400
mm (cu excep]ia pentru modelele
AL, BL, CL, DL, El unde interaxa tre-
buie s\ aib\ o valoare minim\ de
1.000 mm

L1

L2 L3

Formula de calcul pentru evalu-


LIST| area lungimii rampelor pentru
TIP L1 Capacitate H L3 L2 Greutate `nc\rcarea pe un camion de plat-
cm la coppia kg cm cm cm fiecare kg forme aeriene sau alte echipa-
mente
ALsb 180 1.600 7,5 35 13,0
H x (D2 + 4xL2)
BLsb 220 1.600 7,5 35 15,0 =R (lung. rampei)
CLsb 260 1.000 7,5 35 17,0 4xDxL
DLsb 300 800 7,5 35 20,0
ELsb 360 600 7,5 35 23,0 n sf>r[it, trebuie ad\ugat:
Rampe cu margine = R + 20%
O* 260 2.200 10,5 30 37 21,0
Rampe f\r\ margine = R + 10%
C* 300 1.800 10,5 30 37 24,0
B* 360 1.700 10,5 30 37 28,2 Defini]ii:
C2* 360 2.200 10,5 R 30 37 30,0 H Plan de `nc\rcare: `n\l]imea
A* 400 1.400 10,5 30 37 31,2 exact\ de la sol a planului
B2* 400 1.600 10,5 R 30 37 33,0 mijlocului auto folosit
P* 460 1.200 10,5 30 37 39,0 D Pasul ro]ilor (interax\): dis-
Q* 250 4.000 13,5 32 41 25,0 tan]a exact\ `ntre axele ro]ilor
echipamentului de `nc\rcat
G* 300 4.000 13,5 32 41 31,0
L Deschidere: distan]a exact\ de
E* 350 3.300 13,5 32 41 36,5 la sol la burta vehiculului ce tre-
D* 400 2.800 13,5 32 41 40,4 buie `nc\rcat
R* 450 2.400 13,5 32 41 43,0
L* 300 5.400 15,0 40 50 47,0
H* 360 4.960 15,0 40 50 48,5
F* 400 4.000 15,0 40 50 53,4
S* 450 3.000 15,0 40 50 58,5
T* 300 9.320 20,0 40 52 50,0
N* 360 8.500 20,0 40 52 58,0
M* 400 7.060 20,0 40 52 66,0
U* 460 6.000 20,0 40 52 74,0

La cerere se pot face modele cu lungimi speciale

TL* 300 8.500 20,0 50 62 53,0


NL* 360 8.000 20,0 50 62 63,0
ML* 400 7.000 20,0 50 62 72,0
IL* 460 6.000 20,0 50 62 79,0
*= modele disponibile f\r\ margine R = ranforsat\ sb= f\r\ margine

34
Elevatoare de materiale transportabile

Hercules

Serie de elevatoare de materiale manuale, electrice, compacte, cu super-capacitate [i un model cu dimensiuni


foarte reduse (SANSONE). Toate sunt ma[ini potrivite pentru ridicarea [i instalarea de elemente pentru
plafoanele false, neon, corpuri de iluminat industriale, instala]ii de r\cire [i `nc\lzire, canale, tubulaturi [i grinzi,
firme [i bannere, piese de ma[ini [i pale]i. Toate aceste produse sunt construite `n conformitate cu normele
europene.

CARACTERISTICI TEHNICE

Hercules module standard Mod.720 Mod.545 Mod.385

~n\l]ime max furci `n sus m 7,20 5,45 3,85


~n\l]ime max furci `n jos m 6,63 4,90 3,30
~n\l]ime `nchis mm 2,14 2,14 2,14
Capacitate Kg 300 340 380
Greutate Kg 200 165 125
L\]ime cu stabilizatori m stab. standard 1,88 stab. standard 1,88 stab. optional 1,88
L\]ime m 0,77 0,77 0,77
Lungime m 1,82 1,82 1,82
Ridicare Manuale Manual Manual
Diametru ro]i r\sturnare mm 200+125 200+125 200+125
Diametru ro]i posterioare mm 125 125 125
Diametru ro]i anterioare mm 125 fr>nante 125 fr>nante 125 fr>nante

Hercules modul compact Mod.625 compact Mod.485 compact Mod.345 compact

~n\l]ime max furci `n sus m 6,25 4,85 3,45


~n\l]ime max furci `n jos m 5,70 4,27 2,87
~n\l]ime `nchis m 1,88 1,88 1,88
Capacitate Kg 280 280 280
Greutate Kg 175 145 100
L\]ime cu stabilizatori m stab.standard 1,88 stab.standard 1,88 stab.optional 1,88
L\]ime m 0,77 0,77 0,77
Lungime m 1,52 1,52 1,52
Ridicare Manual Manual Manual
Diametru ro]i r\sturnare mm 200+125 200+125 200+125
Diametru ro]i posterioare mm 125 125 125
Diametru ro]i anterioare mm 125 fr>nante 125 fr>nante 125 fr>nante
Hercules `nchis\

Elevator pneumatic Sansone

Elevator pneumatic de mici dimensiuni ideal pentru instala]ii de


`nc\lzire. E dotat cu o coloan\ telescopic\ concentric\ din aluminiu
care este antrenata de un sistem pneumatic cu compresor.

CARACTERISTICI TEHNICE

Elevator pneumatic Sansone Mod.460

~n\l]ime max de lucru 4,60


~n\l]ime de `nc\rcare pe plan m 1,25
Capacitate Kg 125
Greutate Kg 36
Dimensiuni platform\ cm 49x49
Dim. de trans. (lung x l\]ime x grosime) m 1,13x0,35x0,35

Cere oferta [i schi]a tehnic\

35
Platform\ telescopic\ transportabil\ cu sanie seria PID

CARACTERISTICI TEHNICE

Omologare pentru uz intern [i extern cu stabilizatoare standard


Comenzi de ac]ionare [i buton de urgen]\ pe co[ [i pe ax
Cheie de blocare general\ a ma[inii
Lan]uri cu un coeficient superior de siguran]\
Piston cu cromare dubl\ [i precamer\ recuperare ulei
Dispozitiv para[ute de blocare pentru ruptur\ mecanic\
Dispozitiv dublu para[ute de blocare pentru ruptur\ hidraulic\
Sanie robust\ de ridicare din aluminiu cu flexiune controlat\
Supap\ de cobor>re de urgen]\
Puncte de prindere pentru motostivuitor [i macara
Dispozitiv de facilitare a `nc\rc\rii [i desc\rc\rii din autovehicul cu tam-
pon din cauciuc [i man[oane de curgere din nailon autolubrifiant.
Anvelope anti - amprent\
Ro]i posterioare fixe cu dispozitiv de blocare
Ro]i anterioare pivotante
Motor 12 V cu curent alternativ 220 V, 50 Hz, 0,75 Kw
Stabilizatoare din o]el cu ciocane cu [urub comode [i ergonomice
Capacitate pentru 1 persoan\

La cerere:
Priza de curent [i / sau de aer `n colivie (op]ional)

Descriere PID10 PID12

~n\l]ime maxim\ de lucru m 9,80 12,20


~n\l]ime de mers m 7,80 10,20
Capacitate Kg 120 120
~n\l]ime `nchis\ m 1,98 2,40
~n\l]ime acces la plan (`nchis\) cm 70 70
Lungime de transport m 1,36 1,36
L\]ime de transport m 0,79 0,79
M\suri platform\ m 0,65x0,65 0,65x0,65
Gabarit stabilizatori la locul de munc\ m 1,62x1,42 1,72x1,52
Vitez\ de urcare 35 40
Diametru ro]i pivotante mm 125 125
Greutate f\r\ stabilizatori Kg 360 410
Greutate stabilizatori Kg 40 41

Cere oferta [i schi]a tehnic\

Acces comod de la sol Pliat\ Stabilizatori din o]el Ro]i posterioare cu


cu manivel\ dispozitiv de blocare

36
Platform\ autoridic\toare cu pantograf seria G

CARACTERISTICI TEHNICE

Ridicare `n siguran]\ la `n\l]imea maxim\


Co[ extensibil cu salt 1 m cu plan autodrenant [i c>mp vizual dedesubt
Alimentare cu baterie blindat\ cu alimentator automat
Buton de blocare de urgen]\ pe ax [i pe platform\
Supap\ de cobor>re de urgen]\ [i supape de limitare pentru ghidarea
pe cot\
Fr>n\ automat\ de sta]ionare
Alarm\ de deplasare [i urcare/cobor>re
Acces cu u[urin]\ la planul de lucru [i porti]\ de intrare cu `nchidere
automat\
Plan de acces `n picioare anti-derapare
Parapet de protec]ie ce poate fi `ndep\rtat cu u[urin]\
Lamp\ intermitent\
Acces facil la componentele pentru execu]ia `ntre]inerii curente
Prize de curent 220V pe platform\ cu siguran]\
Tablou de comand\ cu platform\ demontabil\
Nivelatoare pentru utilizare pe terenuri neregulate
Contor [i indicator de sarcin\
Miniman[oane hidraulice de protec]ie `mpotriva orificiilor

Descriere G3 G4 G5

~n\l]ime max de lucru m 9,30 10,60 12,20


Capacitate max kg 300 300 300
Greutate kg 1.460 1.800 2.100
L\]ime m 1,12 1,27 1,60
Lungime max m 2,70 2,70 2,70
~n\l]ime `nchis 1,50 1,65 1,75

Cere oferta [i schi]a tehnic\

Parapet demontabil Nivelatoare manuale Comenzi de la sol, contor [i


(standard) sau indicator de sarcin\
hidraulice (op]ionale)

37
Aluminiu
Elevator mobil

ELEVATORUL MOBIL SVELT, cu montaj [i aplica]ie u[oar\, este conceput


pentru lucr\rile de construc]ii.
Ridic\ cu u[urin]\ pl\ci, u[i, pachete, nisip, ciment, ]igle etc.
CAPACITATE: KG 199
Din aluminiu cu elemente `mbinate unul `n cel\lalt de 2,00 m poate atinge
`n\l]imi care variaz\ de la 4,00 m la 23,80 m [i peste.
Poate fi dotat cu cot pentru un acces facil la ferestre, balcoane, acoperi[uri
etc.
Dup\ cot este recomandabil\ o ulterioar\ Extensie (la cerere) de 0,50 m -
1,00 - 2,00 m `nclinat\ `n jos, care permite c\ruciorului s\ se `ntoarc\.
Fixarea extensiei men]ionate se va putea ob]ine cu Puntea reglabil\
sus]inere cot.
Sarcina este tot timpul ghidat\ permite operarea `n maxim\ siguran]\.
Dispozitivul `mpotriva c\derii cu ac]iune mecanic\ garanteaz\ oprirea
automat\ a c\ruciorului de ridicare, care gliseaz\ de-a lungul elementelor
prin intermediul unui material special sintetic DELRIN cu rezisten]\ ridicat\
[i autolubrifiant.

Not\: Pe elevator este aplicat\ o pl\cu]\ care indic\ `n\l]imile, `nclina]iile [i,
`n consecin]\, sarcinile maxime transportabile. C>nd elevatorul este dotat cu
o curb\ reglabil\, capacitatea este indicat\ (`n tabel) `n coloana pentru 45.
Element
terminal
de 0,50m

Cap

Curb\
15 kg Punte
reglabil\

Sec]ionare tronson obligatorie peste 8 m `n\l]ime

Suport ]igle 17 kg Ben\ basculabil\ 120 litri 30 kg

C\rucior rotativ cu revenire Plan suport Plan cu `nclinare


pentru transloc\ri pl\ci 37 kg variabil\ 21 kg
38
Aluminiu
Lift Mobil

LIST|
ELEMENT BAZ|: 91 kg de 1,80 x 0,66 m
pe care sunt fixate picioarele articulate anti-derapare, motor monofazic cu autofr>nare de 1 HP, reductor, tablou electric, tambur de `nf\[urare a funiei,
buton, limitator de curs\, c\rucior elevator, cap cu scripete.
(Funie standard p>n\ la `n\l]imea de 22 m. Pentru `n\l]imi superioare solicita]i funie suplimentar\).

CAP CU SCRIPETE: pe care este fixat scripetele. Componentele mai sus men]ionate sunt din aliaj de aluminiu special sec]iunea C, se `mbin\ unul `n
cel\lalt [i sunt blocate de buloane [i [uruburi cu ochi de 12 mm (inclusiv `n elementul de baz\).

EXTENSIE INTERMEDIAR|: 10 kg de 2,00 x 0,66 m element intermediar


EXTENSIE TERMINAL|: 5,6 kg de 1,00 x 0,66 m element terminal
EXTENSIE TERMINAL|: 3,05 kg de 0,50 x 0,66 m element terminal
PICIOR DE SPRIJIN TELESCOPIC: 15 kg din o]el zincat, obligatoriu pt. `n\l]imi mai mari de 8 m
PICIOR DE SPRIJIN INTERMEDIAR: 16 kg obligatoriu la fiecare 4 m pt. `n\l]imi mai mari de 14 m

Solicita]i fi[a tehnic\

Configurare elevator mobil SVELT cu element de baz\, extensii de 2 m [i picior de sprijin telescopic

~n\l]ime m 5,80 7,80 9,80 11,80 13,80 15,80


Greutate Kg 110 119 128 137 146 155
L\]ime cm 66 66 66 66 66 66
Picior de sprijin telescopic NU NU DA DA DA SI
Picior de sprijin intermediar NU NU NU NU NU SI

Dispozitive de siguran]\
BB01
Centur\ de mijloc
Este compus\ dintr-un bandaj por-
tant [i un suport lombar rigid care
cre[te nivelul de conform [i securi-
tatea atunci c>nd se folose[te
`mpreun\ cu harna[amentele.
Se livreaz\ cu cordelin\ de 1,5 m.
Greutate 700 g.
Dou\ puncte de fixare laterale
reprezentate de inele `n form\ de
D.
De folosit `mpreun\ cu BB02 sau
BB04.
Certificat\ norm\ CE (norma
european\ UNI EN 358)

BB02 Dispozitiv antic\dere


Harna[ament cu bretele [i
parte de acoperire a coapselor
~mbr\c\minte de baz\ cu ancorare
Dispozitiv antic\dere cu alunecare automat\ care nu se deschide,
dorsal\ tip D forjat.
pentru deplas\ri pe vertical\.
Dou\ puncte de reglare
Echipat cu cordelin\ de 30 cm (cu carabinier\) [i cu fr>nghie de 10
Greutate 650 g.
m (D01) sau 20 m (DO3).
Certificat\ CE (norma euro-
Diametru sfoar\ mm 14.
pean\ UNI EN 361)

BB04 D01 cu fr>nghie de 10 m


Harna[ament cu bretele [i D03 cu fr>nghie de 20 m
parte de acoperire a coapselor
~mbr\c\minte universal\ de baz\
cu ancorare dorsal\ [i una ster-
nal\ cu D forjat.
Cinci puncte de reglare, cu [ezut, Produsele noastre pentru prevenirea accidentelor sunt fabricate conform
potrivit pentru toate taliile. Directivei CE nr. 89/686/CEE transpus\ `n Decretul lege nr.475 din
Certificat\ norm\ CE (norma 4/12/92.
european\ UNI EN 361)

39
O gam\ complet\

de solu]ii pentru toate


lucr\rile la `n\l]ime
Produc]ia Svelt cuprinde o gam\ adecvat\ pentru toate sectoarele: construc]ii, feronerie,
vopsitorii. Clien]ii no[tri pot apela la peste 200 de produse dedicate lucrului la `n\l]ime, cu
caracteristici profesionale, de hobby sau casnice.

SVELT produce de 40 e ani o mare varietate de sc\ri profesionale, pentru activit\]i de hobby
[i casnice, din aluminiu, o]el, lemn [i fibr\ de sticl\, platforme profesionale [i pentru hobby, din
o]el sau aluminiu, platforme autoridic\toare, rampe de `nc\rcare [i structuri speciale la
comand\.

Toate produsele sunt verificate [i certificate conform normelor `n vigoare de securitate pen-
tru prevenirea accidentelor.

Pentru orice informa]ie exist\ cataloagele Sc\ri [i Schele.

Solicita]i-le.

Schele profesionale Sc\ri speciale Sc\ri profesionale [i pentru Sc\ri telescopice Sc\ri pentru
[i structuri speciale [i la comand\ activit\]i de hobby cu multipozi]ionare uz casnic

Sc\ri [i schele de calitate


{os. de Centur\ a Municipiului Bucure[ti
nr. 103, Pope[ti-Leordeni, jud. Ilfov
Tel: 0040 215 296 210; Fax: 0040 215 296 201
Web: www.svelt.ro
Email: vanzari@svelt.ro