Sunteți pe pagina 1din 428

FINTUL EOFILACT AL ULGARIEI

TCUIRI

SCRIPTURA

TILCUIREA

EPISTOLEI INTII CATRE CORINTENI

$IA

EPISTOLEI A DOUA CATRE CORINTENI

-\ S t-,\\'I'ILi LLi I SI PITEA-L.\L] D.\TI.-] LU t APOSTOL PAVEL

oe

Sfintul Teofi lact, Arhiepiscopul Bulgariei

t:illnacitrl din elina veche in cea noui gi

irnpodobita cu f'elurite insenrndri de cdtre

Nicodim Aghioritul

indreptarea talrnacirii gi notele editiei:

Florin Stuparu

Tiparita cLl binccuvintarea Prcil Sllntitlrlui Pirintc Galaction.

Eprscopul A lcxandrici qi Tcleorrrtanului

Editura Cartea OrtodorI

Bucurc$tr.20()5

colt:cTl \ IiLCt lRt I \ st i\ | \ s( RtP ft R\

Editia de fati reproduce traducerea

N{itropolitului Veniamin (-ostache.

tiplriti de N{itropolia 13ucurcatilor la 1904

O Editura Sophia. pentnr prezenta cditic

Descrierea CIP a Bibliotecii Na(ionale a Ronriniei THEOPHYLACT, arhiepiscop de Ohrida. sl. 'lilcuirea Epistolei intii eitre Corinteni 5i a lipistolei a doua citre

Corinteni/ Fericitul Teolil ct. ,rrhiepiscopul Brrlgrrrici: ed. ingri.j. de Florin Stttpirru

Ed. a l-u - Bucurelti:Editura Sophi.r; .\lerandriu: C.rrteir Ortrrrloxa. 1005

tsBN 973,7613- r3,+

lSBn- 973 7891'35-X

l. Stupam. Florin (ed. $t.)

152:281.5

22'7 .?/ .3.O7

TILCUIREA

EPrsrolsr iNrir cArRs coRrNTENr

1

sLAl'ttulut 5t lRre-r.\uDATL LtrI AposroL p.-\\.1:r,

de

Slintul Teofilact, Arhiepiscopul Bulgariei

tdltnAcita din elina .u echc in cea noui gi

itnpodobita cu felurite insenrnan de cdtre

Nicodim Ashioritul

I'ricina cpistolei

intii

-l'eodorit,

rIupI Ilrisostonr.

cltre

(lorintenir,

-feolilact

gi lcumeniez

C ()nntul eslc o nlarc cctate u I)cloporrezLrlui. crr rlulli locuitori. atlindu-se

aproapc dc'locrrl ce se nLlnrelte l:rrurilirlrt $i era intrl acea vrenle plina de bo-

r.:atie. de intelepe iunc pi dc nultc .rlte buniitati .\postcllul I)ar el a patirrit multe

intru actllstar celirlc. l)enlnl

cri acolo. alritindu-i-Sc lLri. Dorrtnul Ilristos i-a zis

.\rL ie lcnre. ci uriiiepte 1i nu llcea' Pr'ntnl ei lr.rr sint cr.r linc. 5i nirrrcni rrLr ra

pLrnc nrirra asLrl)fir ta c.t si-ti I'rrci liiLr ( lte i ant ntLrll nclrOri irt cetirtua aceaslit

(l ulttt lS 9. lO) l)cci diirrolLrl. razind cu accasl?l cetate Irtare 5i cu ntLrlti

Iocr,ritori tine,r arlerlrrutu credinti a lui llristos. a irnpirtit pe CreStiniir ce se ,rtlau iltr-insn $i Lrnii s-uLr irirrrtortrl de srnc inviiliitirri pi irtriitau. nrpind noro-

drrl in doLri. Lrnii- rner!

cau

la oarecriri din accia 5i irrrittau. socotindu-i pe ei nrai

intelepti 5r a\ind pritefcu dc a-i irrrita rrrui inlt'leptcqte decit Paicl. iar altii

rrer-qcau la ceil.rlti. soeolindtr-i pe ci rnai bo-uati 5i rnai pLrtelnici a-i apira 5i a-i ocirrrLri rttai binc. yi a5a rrcirnrrriatr lliser ielr ('orintLrlLri. ilttrecindu-sc unul astt- pra liltrrra I)ce r rr.csla trlr etl dirrtii liLL al eetatii \l doilca cla cit unul dintre ( ()rinteri se irrprr:Lrrta lrril)cile eu rlaica sa ritrcgra. 5i rtu rtrrnai cii nu era irt- liLrntat de cirtrc eeilalti. dar 1r tLrlbLrra nororiLrl qi sc rrrinclreu intru intelepciunca

l,rr al trcilcl riru crir cir Lrnii din Corinteni. care se araltau oare-

irrrn rrlri destiririiti decit ceilalti. biruindLr-se de liconria pintecelLri, mincau

iea ciin llulli'

lil .rLIltl!- ali cl)l\l0lir ir.c]r\tir. drl)ii rirdlrirlil c\la ll lrciir sarsii dc li'flcitul l'lrrcl - prc-

,rrrrr ., rec lcodorrl ir praclr\ ||rliIci] !pr\lolclor Alxr:tolLrlirr [.il rlrr]rcir,/ii drrpii ccrr diDtir 5i ccrr

dc ir doflir .irtrc lc\irlollccnr .\ceilslii cl)istolli (llrl)ii i\lclctic - s-lr scris irr nlltrl 2]dupliirri)l-

tllrclr D()rI ului llor ll l irl i\l()l|ci brscflactti) (rr rrrrl . Cur rortrl \icodirrr Aghioritrrll

'

[:1rrs.op cl. lrr-:r 1x llr.||]ul

rlLllr (|r nl )

ScrrLr crr rrt,rlrr.irrlli cu\iIllll ( f(fliI

cir sir ilfit cii cl r]0r)rcilc lln rcilrr oscbrl. tlciituil

drrr cai holc,/illi dilr lorlla celelilllc rrailtrl|lfi Accslil e tt,tr,tltrl ttl ttttt rtl ltrt l)trDt t':cu. ttoul

./.r',|/. dc

l\r\-DLlIurarcll (Il llr )

rr;nr; !c lLrd!-r iIr l)lcr(lLrl iracilslii rtcdrrrcrc. irl ral aild:-ilu lcpiid.tt dc Hns-

lnlclcl)cIllIcir Irnrcilscil. lrrpui]scil. cc s! llflti lllrn orill0er|cl lirplllrilor. Accrslll c inlclcp-

cirrrrcl ccl0r dirr lrllrr Brsclrcrr rr cclor erlc ru sc lrlDillrifcse dc inlclcl)clullcir ccl

llr" acir dlllo\ rr!!ir.;ri lt lrri l)Lrrttrtczirr \rrglrnrl iurdc\llri)l irlclcpt Dcsprc lccilsli"r plinrlii irF

lclcl)crulrc tIt)t trl!t1at.rittc cul)ttttdc/'4l/i.\111]1tut)))ttntor(ti. \il spullc r\poslolul car CslC

din

liirrn-

rtcblt-

rrrc 5r

rrriirrrrrc

irrrirrlclr Itri I)urll)c/!Lr erlci ttu rlrrec Ir Drrnrrrczctr. itdicrl lil ntiltllrirc (n |ll )

lllLllll

.alrnLrrlr t.( Irlinii lc;cntr,'au iJolili,r ii ntil.il,lrr-lt in liLrntrLrl cltpiSti-

lrrr. ir iirlrinnLr pc dei nlulli Ial altri inrrrli Ir ieinJLr \c unul fu allul t)entlu h,irr.:elLrtjceliLr la ludecatolii cci din lltrlii Sr .iltii. rnincird singLniprin bisc-

ral. ru Jaril!'iiu 1i sirracilor din triicate $i ianili. ultir rc nrindrcuu.Lr (lirrLirilc

lLrr sr ir dctl-rirrau pe cei ce aveau allc dlrLrri rr ii IiznrLiiirLr lrc e(ree uritJu irl

lrt

linrht Lrsebiie

\icltropatau

incli 5r in clounlr ,lesprt irrricr r: zie ind c:t nu se

l.('n1ftr

inliinarr'.

sar,alat din nrorli trupLtl acestil cr rnoare llr,rltii dr:r:r'r rlirir

i5i lasirrr lertrcile i\itii. lrisindrr-qr capetele nL.tunsc \itr null:(. unrlllaLr cLr fletu

eiL lllosotii ciinepti 1ciniei.1 [)eci. loutc Tele]e.rctsleli lrtlinriLr-sc i11 ( \)riltl. (()

rirttcnii au seris calre I)arcl. pr in Stclinils [:(]rlLlr)-11 ;i

\ir.r.

.li).rT iles])re

nuntti 5i desprc lecioric. IasindLr-le pc cclelaltc

Ilirsptrrrzind.

.\l.ostolLrl lc scric

aeeastli ellistolli ii-i in\a1a nrr nrintai l)enlnr aelc serise cie ci. ci ;i pcntrrr erlc cc nu llu seris. Ilindcir toatc le allitsc eLL rlc-lrnritnrrntul de lrL i'lrrili.r lliLris din

( orint Deci raLrl cel rnli nrarc al lor era eir ureaLr riczhiniLri 5i priuoniri irr 13r

sericat. li acesl lucnr unla 1()l drr rttirtdriu;i trLrtlr lor tiin carc li se l-iau c.l .ir

invatii mai inalt dccit ce illltr De rLce ca ;i l'.ir e l nriLi intii nrindriu Lr dol.ouriL ''

'' Pnn

1-lirr'.

sc irlclc! lrici tolr p;rgirrrr din irnpiflrlr;r ronlirlli. nroflcriloirri lr riclcirr

clcrlsli!e inlcrriarillll dc,\lc\iludnl \lrclrrdotr. cltrc irrl;trrrdctrrrprottpc inlrclr!tr ltrrrrc {n rrr r

'

Lllgli dc scilrlii cii Pir\cl it\cir d(ruir./!-ar dc;rrrr irr rlrrhrr scrril cplslolir:laail\lil aillrc ConIllcrll rlIl)ii llrrsrrslo r .a /rii

l)rol)o\ii(lllrl

currrglrrlrcr cirrcl

.lIlnt \i]ritrj a!lr'Cr rrrr rrr-

tnr iitill in ailii crr I)il\cl circ s-ll ccrcirl :r in li).lllrclc.

r]lI lcc;rslll irlr-o., r. ;r Dcincctll 0

l)illl-

srrllrcrr ile Ir](lf a.ltiltlll' ,\!/l-l pJ cl ins|lfr /rcind. ,,1'il]il

;r

in scti. 5r il| !rrlillirlc ( ai-i r,u;r

rtcrrltt llirrrinzrttt. fr rnsclillll f! !ol \illle l. l|

( |,r'tI]i:Iti I ilt(1.

rtrrtrrrre' \1iLr:Lrr:t rrind.

illitcil srlcrcll rtl

!tit'lt'lLt ( tilr( /rrri /l 0t lltll )

dotrt,t ccclcrr rrrr ltrirrd irrltLr llr'rltor iiltr r Lr !lr(i saItii iraa\tcit (t trtIttttl -"' ltt

\

'riLCIrrRE r-A EPrsroLA iNTir

C].\TRE CORINTENI

(-APITqI,L I- I

Puycl, che nut Apostol

Vezi - o. cititorulel inceputul epistolei acesteia, cum Apostolul indati ii

prihinepte pe invitatorii nrindri 5i mincino,si din Corint. Zice. Eu. Pavel, sint chemat de Dunrnezeu sa fiu Apostoi, adicd triui.s. $i nu am aflat, nici nu am luat numele acesta cu intelepciunea mea. ci de la Hristos sint trinris ca si in-

vi1, nici nu m-an1 hirotonisit de sine-mi dascil. precunt sint cei ce vd inva16

pe voi.

al lui lisus IIristos,

llristos - zice este lnvitAtorul tuturor $i atunci.

insemnali qi ii 1ace1i invatitori ai ro5tri pe oameni?

prin via lui Dunmel,eu,

Zice. Dumnezeu nr-a chenral spre a li Apostol nu doar c6 ag 1l lbst vred- nic, ci pentru ci a5a a voit. De aceea m-a chemat gi nr-a trimis. ca si fiu Apos-

tol Si inveldtor al r,oslru Deci. curr alegeti voi alli invdlitori mai intii decit pe

mine? Nu cunl\,a sinteti potrir"nici lui Dumnezeu, Care cu voia Sa m-a chemat 5i m-a trimrs I

Ia aminte ci aici prepozitia prin"

se zice qi Ia Tatal. nu numai la Fiul,

cunr spun Arienii, care socolesc cd Fiul nu este de o liinla cu Tatil, ci fipturi,

pentru cA Evanghelistul loan a legat aceast,r prepozilie de Fiul, zicind cir

printr-[nsul

toate s-au licut" (1r.rarr ].i).

tr lnttLtlL'.\uslt'tt,

( trgetind \nrcrit. ier ieilul Parel unrltr aiet etr

.ltc-;i 5r pt Sosttl. ccl ntai

prclr)5 dce it cl

$i f-ace aceilsla ca sri-i rLrsinczr: pe trul:ifit ( ()llnlcni errrc-i dc-

t.:rirn.iLr pe toti. socotindLr-i nrai prejos decit ci

2 lliscricii lui l)unrnt':<'u ((rc (st( in (itrint.

Scriind aici Pavel:

Eu;i Sosten (ziccm) Biscricri

lLri [)LrrrrrezeLr drrr ( trrinr

-si tie ei har 5i Pirce I

'cri,

cca5i cunr le-ar zice Biser tLil \r)lsltal liutilor c:tc [Ji-

zr\L

rlnr .i .-

,, r .r1'

r'

r" ,t 'n.l tr-

Biserie

i itdical .il(lunilrc lrsrc-

Bisrr ie it lu cstc nulnc de tlcspiirtire

r

Iui DutttttczcLr \lrrnri

te-sliit:ltori dintlc oarneni ) $i. daci sintcti

pit trebuie sir liti 5i uniti. pcntnl 5i de dczbinarc. ci de unire ;i

car nrrnrclc

irrprrLrni-ul;rsuirc '

telor sfintiti intru Hristuts Iisus,

Zice. Fratilor. r oi nLr r -.rti

stlntil crr nLlle]c oirreclirtri onr. ci ctr rrrncle

Iur

lisus [[ristos ('Lrrr insu ii in

cc cltr1, r -11i :lintil ' I'r in SllntLrl [Jotcz. rtt

llLl

prin intelcpciLr net ori bogutll

tclor chc nutti s.finti,

rntlLr !lur'\l

tr lrll

Zice lrrr.ree.ist.t .r !Terie r{jr. ( \I]lI!.n|| irr llristLrr t]Ll cslr r\ffil\il

voastrir tiinJel nu.lti \cnri lit crr(linlir lLrr llri:trrs ilc sinr-rl. ei llind iherlltti

de L)untnezcu ( r'edintrt

eilrt r) arclr i;i are inccprrtLrl lu l)Lrnrnezt'Lr caci. de

l)e

nu \-ar ll clrcrrut El. rrri nrr ali ll erczLrt I)cnlrLr acea\1ll zieel \llostolLrl 5i

Etesenilor. serrrn.l

ln

dar sinteti nrirtrriti. pr lr irrtlintir 1i ,reraslrr nLr dr Il

srne-rii. darul c rrl lLLi [)Lrrrnczes l/ /r'rr'ii/ I 5)

imprcuni tu tttti tci tr: thauntri tttttn<'lc J)rttnnului ,tt,\tnt Iittt.s llristttt

Zice. \u nurtrti rrruii ( otintenilr.rr r:l clotirn :;i .nrlr h,rr qi pacc. cr 1i tLr-

turor acelora care cheanrii nrrrncle lrri llristos '

Accsl Soslcrt lir:csc rDltr rtrrrc lil srrru:olrr ludcrltrr \rr

arc/rt in llr\tLr\ lir lrl i;r ;r ( rrrp.

rtrltisrn.tgogttl $i

litttdcli linlrp;rlul (proaonslllrrl) Allrrcr. (rirllol. il r./!orr\. ii, l.r drr;rn pc

Pl\cl irccllilr. rrcrrrirrcl rrorrrurl \.i-l \ill,lnrc pc l';nel l-rtrr

Ittdctt cltrc il rdrtscscri h dirtsrrl pc

prins pc ilccsl So\lcr1 li l-arr bilul inlirrlclt clirr0rrlLrr (lritrrrrrrlulurlcr)

'

l)f |lr l)flclcI irl \l)()\lolu-

lui {\'crl lll ctlpilolttl lS.still Ij. ttl l tl,tt'1,'r \t lil lilclritail ltti letttttctttcde rtit,lo )(lt iitll )

l.tr Corcsi ztic crl Brscnclt lrrr Dtrrttnazert iinl slltrtrr ecr allcnlilir. o|l rxlrrllircrr.rlthrriro:rlor Si rt cclorchenrlll lil 5ljnlctlc. llr drurtnczarercrrl llnsostnrrr.,r!c -a .nurl!le llr.crrerr rrr r rrrrrttc

dc dcspil(irc. ci drrrrrirc5i clc irrrprcrrrli-gllrsrrirc tcrnirrtrrl irtir lir cpl\lolir il.cir\lrt {!l irrl )

''

lllcal Si Tcodorl ricc:

li llllrc!19,,cllanrirli,, ii . \lir1r" 5i-i rrnc;le !|l !ar !.rru,llr !!c/lll

cr

.L:rr

.r;zIt

irr r r i r r t r r r t, r. r rt , r l)r,,1\,i\ id||fic \,

1:[\ lllc ir ll

dttl loillij luIllcl inrrilindLt-i ai lolr

tr

in tot krcul; Si d nostru, Si al lor;t"

Aici, Pavel aminteqte de Cregtinii de pretutindeni, ca se arate cd toti sint o

Biserici, in orice loc, sau cetate sau tar5 s-ar afla. $i atunci - [pare a zice] - cum de sintetr dezbinati voi, Corintenii, intr-una gi aceeaEi cetate aflindu-vh? $i a addugat iarhgi zicerea ,,al nostru" legatd de ce a zis mai sus. ,,celor ce cheami numele Domnului nostru Iisus Hristos" - drn pricina acelui .,in tot

locul" pus la mijloc. Aqadar, a repetat zicerea,.al nostru" - adici Domnului

nostru, si al lor gi al tuturor celor ce cheamd numele Lui - ca sA arate ci Dom- nul este stdpin obgtesc al tuturor Creqtinilor. De aceea, acest.,al nostru" nu se une$te cu,,locul", ci cu zicerea,,Domnului". Unii insi, unind pe acest,,al nos-

tru" cu,,locul", inteleg zicerea aSa: ,,in tot locul: ori al nostru, ori al lor, adici

in orice loc in care ne afldm qi noi, qi ei."

3 harfie vtuti Si pace de la Dumnezeu-Pirinlele nostru si de lu Domnul lisus Hristos!

Toati noima, de Ia inceputul epistolei pind aici, este o salutare qi se uneqte

aga: ,,Eu, Pavel, chemat Apostol al lui lisus Hristos, qi lratele Sosten zicem Bisericri lui Dumnezeu care este in Corint - celor sfintiti in Hristos lisus, che-

mati sfin1i, impreund gi tuturor celor ce cheami numele Domnului nostru Iisus Hristos in tot locul. qi al nostru, qi al lor - sd fie voui har qr pace de la Dumne-

zeu-Pirintele nostru $i de la Iisus Hristosl" Ca qi cum le-ar zice. Vi ur[m si

v6 bucurali! Agadar harul gi pacea sint de la Dumrtezeu, pentru ci gi mai ina-

inte, fiind noi vrdjmaqi gi potrivnici lui Dumnezeu, prin darul Lui ne-am

impicat. $i zice: Iar acum, fiindci aveli dezbineri intre voi. rog pe Domnul si

rimini amindoue acestea intru voi, Corintenii, ca si nu cideli nici din darul lui Dumnezeu, nici din pacea Lui. Deci - zice - cum vi afierosili pe sine-vd

oamenilor qi ciutali sd aveli harul qi buna-pldcere a unuia, sau si aveli pacea altuia, induplecindu-vd lor ca unor inveletori?

4 Mulluntesc

in toate epistolele sale, Apostolul ne invali sd firn multumitori Iui Dum- nezeu. Aicr insi intrebuinleazi mullumirea mai potrivit gi mai cu buni vreme,

urlili intr-o cugelare. de \re rc ce se alcdtuiesc imprcunii intru un trup al Sliipinului Hristos."

(n. atlt.)

insenureazi

cil dumnezeiescul Aposlol unlle:yii aici chip siritor. iar cuvintelc lui vin in chip curgiilor a$a:

inlpreuni cu lo[i cei ce cheand in tot locul nunrcle lui lisus Hristos. Domnul !i al llostnr.

rn intru altc izvorde Imanuscrise. n. n.l

)

se scrie:

qi

ll

lor. $i ill

$i

(

gi al loi' - precunt zicc nrai jos insu5i Tcofilact. (n. rut.)

ll

ll

I

llindei ntultLrnrirea se 1llec pentril

daml prinrit de cineva lar darul nLl este (Lr-

tofrc. nici piatl. 5i aceasta dobora nr in dria Corintenilor

Drtntna:.au Iu i neu

Drn nrulta iubire cc o are citrc Dunrnezeu. Pavcl 5i-L insufe$tc. nu-

tiip1n111

1'

al

"

siru" pe I)Lrnrnezeul cel de obite al oarnenilor 5i al tuturor

tollcuurtu p(nlru l"rri pantru iurul Iui I)untnc:,eu,

('rr aceste cLrrinte. Parel ii inratir pe Corinteni sd nrirrturiseasca harui

DunrnczeLr iirr ru isprir ile lor ( aci

Drrrrrezcu. iar nLr pcntnr iaptele \ oastre

zice

rnr.riturnesc pentnr darul

lLri

ILI

lut wni in Ilristos li.sus.

Zice \luitLrrrresc lui I)urnnezeLr pentru harul

dat

roLra in Illistos

adicir7,r777 Hristos lisus. iar rtu pnn cLltare sru eLrtare r)ll] Drept.recca.

ee \()r. ( olintenilor.luati an]lnte l,r ()arecari ().inleni. ;i nu luati antinte lisus IIrstos. prirr Carc ,,i s-a dat clalul'l

Iisus'.

pcDt| u

doar la

5 (iti

Ziecrea

intru l)ittsul v-uti inrbogitit cplin itrtru tout(,

intru

Dinsul" e in loc de

prin

lisLrs Hristos'. adicii. Nlultuntesc

lui [)LrrrrnezeLr pentn] cai r-ati inrbogatit nu oricum. ci cu dunrnezeiasca bo-!t:r-

tie 5i driruire dc tot telul. 5i. pe ]ingil acestea. pcntm ca r-ati iuibogatit nu prrn altul o;llecarc. ci prin lnsuSi Fiui lui Dumnezcu cel urrr-rl nlscut. i\5adar clcci. cunr pLrlcti roi rrcrrnr sar vii lraltati nenrultunritori lui ristos. alesirtdu-r'i ca in-

\ iitilori niste oameni '

intru tot curintnl Si intru touti (unostinlL

(-aci estc 5i cuvint firra cunoStintir. ca atunci cind cineva zice cu\rnte

rnulle. dar iiru rroinre (adica inteleger i) vrednice de cLrr.'int. Estc insat 5i cunoS-

tinth tl'rni curinl. ca alunci cind cineva intelege noinre inalte. ins6 nu are

cLrvinte ea si lc poata tilrrrici ;i altora Voi insl - zice aveti \i eu\int. li !u-

L \ czr dcspr.' ziccrclr rrrrrllrrn'rcsc Drrnrrczculrri rucrr" in lilcrrirclr lrr ./i,,lrrrrrr I ,! 5r il

StlLrrrlscltltllrclt ila(\l!lr

(n lllll I

ll

noltintA dumnczeiascir:. incit puteti s.1 intelegeti noirne

cindu-le prrn cuVint lut uror

nrarr $l inalte, tilnri-

6 .-lstlal, nuirturiu Iui Ilristos s-a udcvarit intru t'oi,

' sc intelcge aici in loc de

I

care". adicd: l)rin acestea -

prin curint ;i prin cuno5tirrta cu care \-ati imbogdlit s-a ader.erit intru voi

rnarturia. adicii propovaduirea lui Hristos

zice - nrr atr primit propo-

Zicerea

astfel

prin

Caci

vaduirea credintci prin inlelepciunea cea din afara, ci prin nrinunile qi prin da- rurile duhovnicegti clc care \ -ati invre(lnicit

7 irrcit ntt sintcti lipsili lc niti un dur,

CLr dreptate s-ar rreclurncri cinera

;i

al zice Dar. daci erau nelipsiti de da-

trupe5ti"

:uriie Sfintului l)uh. cLrrn se f'nce' ci. rnai jos. Aposto)ul ii va numi

pe Corinteni'l [-a accasta nedunrerire s-zir putea rirspunde ca nu toti Corintenii

erau dulrovnice5ti. 5i nici tolr tfupelti .Astf'el. Pavel spune ccle dc acunr pentru cei duhovniceqti. iar cele zisc nrai incolo sirrt pentnl cci trupe)li. Ori poate ci-

neva ar zicc 5i cri la inceput. atrrnci cind au prinrit crcdinta. toti Corintenii lua-

seri dar-urrle StlntLrlui Duh. dar in ulrna, lenevindu-se, au ajuns si vietuiasci dupi trup. iar nu dupir Duh

'

Iilr Folic /lcc cii. pnr)

cr|\ill1

. sc irr(clcgc r]ici lcclr prooroccsc. yi poirtc pri11 itcc stlr

se aillri ali Conlltcnii sc irrhoiilrs.rar crr r orbircl in lollc Iinlbilc (cici clrnrrilc linrbilor priso-

sclru inlnr din5rr. plccurrr sc rcclc irr rrrrrltc cirpitolc lllc epislolci accstcil) llr prirr ctuto5trn-

lrl'. sc inlclcllc 5tiirtrr irrtnr dognic.

$i

rczr lilcrrircrr ziccni:

Dc5i

silll prost cu cu!iulul. dur

nu crr cruroslintlr-- l: ( t)n tL'nt ll 61 irr srrbirrscDrllrc. (ll. irll.)

L'lur

Folicir i|tclcs riccrqr

rsllcl

cir pricirrrrilolrc. udicar. E urirtll cli \'-uti irtrbogillit cu

crrriftrrl 5i cu cuno$lrnlx (//ir trtl,ttii .Lt:.-t inllintintnrroi propor iiduircir crcdinlci illHristos

AccllrSi Fotic /icc ci

nrilrl{rriil

ilu Hrislos cslc ori lrillinra Lrri ccn dc brrnli voic 5i rrrintrr-

rlolrc- ori dolrr irorrcrlircil Cu\ irllrlui pcllnr lor- ori hrrnrl 5i dlrnrl rrrilrrnilor dc crrrc sc irrrbo-

Cor irlcilr. cilci rccslcl crilll nriinlrnc il clcdinlci irr Hrislos 5t rr durrttczctrti 5i rttiidrii

1

:lrlrsclil

Lui. Zice: I)c rrcrrc cc rrccslc dlnrri sa irllar bog;llc li irdc\ilrillc irtru ror. tlilc lrrtt zis cli

silrtcli illlbogillili iu loclc cu\ iIlclc 5i crrnoltinlclc Clici ctrrirrtrrl gi crrno5tinlu cnru panc din

dlinrrilc DLrlrului. prc'crrrr zice irrsrr5i I']urcl

Lrrrrir.prilDuhul.scdicuritrt

dc inlclcpcirrnc-

iilr illluil cu\ int dc cuno$tintil. dupii lc.lril t)lrh ( / ( irrlr1.,/r/ ll.8).

lirr Tcodorit. inlr-urr glls crr

$i

rrirllrrisire

l lrri Hristos runc5lc p ropor iidu irclr.

liilldcii cci cc prolx)\ iidurcsc Ir.irllrnscsc illlr-un chip olrrecilrc (llci l)r\cl zicca5lr. scriind lui

drcpt jcccrr illlrinlcl Irri Drlrrrrczcrr. Ccltri cc irrrtirzli t\torlrl ll Iitlt)tci

Tilllo(ci -iValrluriscsc

6:li i $i D()llrnul ticcir

sc \ir prol)o\ardui cr;llrghclIr Jccirstl ll irr)piritlrci lA loillq IlcirDlu-

;rdcrcrrrcr

rrrlrturisirii rtrrnrc5lc lucritrclr rrri rrtr-

rilc. sprc Illrrtririir lor" (.1/.r/irl l-l:l-l). lrlr

lor. criei prrrr ltcclcrr sc dorcdcrr rrdcrirrrrl propix l-rdrririi crtrgltclici (tt artt I

l_l

o,\tcllind uriturcu l)unnului n(,\lru Iisu\ IIristos,

\ici. Parcl ir inspairrrinti. llrrrrlci le aduer lllrittr dc l tl,,rlr \enrf!. lt \lirl

tLIt()nllul. eiie i pe accasta () nunrcile

.ar,ttilrc liil;i

eLr t lc-,rr zicc [)t.I

dltelj Ilri.tos utnrdtza sa rina eli si rl juclecr. err:r dc,ticli \L,r ,r|],lr,ll,)rr \r lrl

riitiittrripe altii'] l'c Iinqii ilcL.asllt

\llostolLrl

ulrti;i litptLrl ai flt!r\il ttrti)uic \ar

aibii. inrprcunit cLr darL:rile dulror rticr-5ti. 5r celcllrlle llPle l,rrrre lrLritlr !,i ll ziLra.ltrdecirtii dalrrlilc nir-r ror lirlosl aecluilr. ,lrc,r cl r,tr r,r rrrrrr \tit1.l ilrl,u

lrirtatrtri Si. zicind

,iratarea

l)rrnrtrrlLri . liiet ilrirt ca yi lerrnr I),rnrnLrl irle

.\po:tr,lLr1 zi

cea despre aceaslil fi in alta partc . \'iata \()uslral (-it itscLnr\ inrllrt'Lrna crr Ilris

dc tirtn. dar Sc ascr:nde yi nu Se rcdc. iarllLrrtei St rr ulrtrr Iiti;

los intru DttntnezcLr lar cind Sc

rlr aluta IIrislos. rialir roaslrir llrrnci 5i rLri ri

\et1 arata inlru sll\ar irlprcLrnu irr I;l (( r.,/lr.,iir I l)

8 ( urc vi t'tt yi irttiri p<' t'rti pini

itt sliryit.

trct'ittot'uti itt :iuu I)rttttnului rrostnt litu: I Iristrtt.

Zicind aici

1)otnnul

rlt vrr inlrttipc roi

l'lrrcl rrlrli tir i,.'i dirt (irrrnl sr-'

clalittaLr. iar arninlirrd cli: ncr

in,ri ilrc

rl ilrirll ei cr,rLr srrILr\r irr,, inorlilirrl,,r

Iltlrlr accastl cl)r'1()lii. \l)(,sl()lrrl .rt.tti rLunr!lr' I)Lrnlrulilr li'iri

ttttrll riccit intrLr iclcl.rlte.

clt. l,rn.iet,r.t.r

.r

ril (

( ittLrr nti.llLrlrl s-lru rninlLril

;i

'i

Ilrrflr)5 nriu

e .rJLrii ilIrinl( ( ()rIlinll()l (u ll

irLri rrnr!'\( rrrrlesc Ilirrleir se nrlnreilrl

(

reytini ilr lrr rrrnrtlc lLr llristL,. I;iLrl liri l)Lrnrrrr'zeLi ilu rrr,lt'llr rr,,rrn rrLr

ntc de r, ant cn I

9 Lradintiot t'slc I)tttnne,-,tu, prin Ctrt tti .f rtst t hr-'ttrrtti

sprc intpirti.sircu ltiului ,Sirt, u lui Iitull Ilrislrx. lhtntnul ntxtru.

Zice -,\derirrrt

cstc I)LlDlnezcur lar claclr csle I)Lrrrrrtzctr iid(\alri)1 1i r. rr

l(nr|1L ,-,r '.r ne

( rr.rl.r'!.'\.r

'r'

chenral pe noi ('rtStinir sIrc inrl,irrtulirc.r []iLrlL|l SuLt ii(lrr I

slitrt:t<ii itttp'errtti r1f:., \ir. i'11 r. i1'1'-'1i.r 1r '

. r'r.

plitti pi cu fapta lLrcrLrl pe clrc 1 e ligiidLrrt . \ti f'ost cht'nlrlr' zie e

tlt

[)Lrtttnczeu- nrr uti venit de sine-rl la DinsLrl' \5atlnr eLrrr rie ri

acunl. ca 5i eLtnr eltrrDareii aerii5l.r ir lui l)rrtlrnezcrr .rr lr ir|1;1r,1 rL,.rslri'(ltr

antinle cii. aiei. irccsl

stihul I de rniti su: )

nrint]riti

prir)

( .rre s-.i zis rr.| !le5!()ir.lii lriinlrrr Iirlail. ;r ' ezi llr

l0 Ro11u-r'ti lur p<' voi,.frttilttr, intru nttnttlc I)rlunului ttrrlru Ii:tt.s Ilristrts,

lrrr

Teodorrt. pnn .inrp,lrtil:rr. il

I rLrlrrr rrtlr'lcr. iIl1arJ I tr

r

I

r

Fiindcd are s[ vorbeasci Corintenilor in chip mai infruntdtor, dumnezeies-

cul Apostol apuce mai inainte aici

;i-i

roagi,,intru Iisus Hristos". Nu e destul

- zice - a vi ruga eu singur, fralilor, ci iau impreund cu mine, ca mijlocitor,

numele Domnului Hristos, de la care vi gi numili Cregtini. Voi insi ati ocarit numele Lui Ei a1i ales a vd numi de la numiri de oameni. Agadar, numele lui

Hristos si vi faci si vd induplecali gi sd vi supuneli cuvintelor mele.

9i

ca toli sd vorhili Ia.fel ;i sd nu.fie dexbiniri intre voi,

$i care este - zice - rugdmintea mea? Si fi1i toli intr-o gllsuire qi si nu aveli intre voi indoieli qi dezbinhri. Cici se vede cd, dintr-unul, tot lucrul ce se

dezbini se face multe; qi ce folos este a se face multe din una, acestea fiind neimplinite, qi scurtate 9i, pe lingi acestea, pierzind gi pe acel unul? Aici,

Apostolul anumit invederat ,,dezbiniri" pe acelea ce se ficeau intre Corinteni,

aratind astfel cd ei se aflau int-o stare ticdloasd.

ci sd fi1i intemeia(i intr-un gind Si intr-o ingelegere

Fiindci, mai sus, i-a indemnat se zici tofi acelaqi lucru, ca se nu soco-

teascd ei c[ le spune sd se uneascd doar in vorbe, Pavel Ie zice aici s[ aibd uni-

re cu aceeagi minte, adica si cugete la fel. $i, fiindcd unii cugetau la fel penrru

un lucru, iar allii pentru altul, el adeugA sd fie qi ,,intemeiali intr-un gind", adi-

ci si cugete gi s[ gindeascd impreuni aceeaqi despre toate lucrurile. lnsi, pen-

tru ci mulli se unesc dupd ?nlelegere, dar sint osebili dup[ socotinlA - de pil-

di, cind Cregtinii au aceeaqi credinla, dar nu au aceeaEi dragoste intre dinqii,

atunci ei gindesc aceleagi lucruri qi sint unili dupd gind, dar se despart dupi

socotinla - de aceea aEadar, dupi ce le-a zis sd fie intemeiati intru acelagi gind, Pavel a adaugat: ,,qi cu aceeagi socotinle", pentru a nu se despirli nici

dupd credinli, nici dupi socotin!4.

I I Cdci ni s-a ardtat despre voi, frulii mei, de citre cei oi lui Hlois,

Ca sd nu tigiduiascd Corintenii vinoviliile acestea, Pavel aduce aici mdr-

turii. $i, ca s[ nu se spunf, ci plismuieqte martori de la sine-gi, el ii 9i nu-

me$te,

,,Hlois"

fiind o familie in Corint din care erau cei ce-i vestiserd acestea.

($i le zice Corintenilor ,,fra!i", cu toate cd greqiseri, cici, chiar dacl greqeala

cuiva ar fi aritati, nu este oprit a numi cineva pe acela,,frate" al sdu.) Dar nu a spus chiar numele acelora care il vestiseri, ci a zis numai familia din care se tregeau, ca si nu-i faci pe Corinteni vrdjmaqi lor.

cri intre vi sint ncinlelegeri.

tl

Grlind aici vinoVetiile Corintenilor ca din partea vestitorilor, pavel a lblo- sit zicerea rlai blindir, nunrindu-le doar.,neintelegeri". lar cind vorbeqte ca din

partea sa. nun'teite vinor,itiile Corintenilor,,dezbindri", lucru care esle mai

rdu 5i nrai rnare.

I2 .fi spun ci.fiecurc dintre wti iice: Eu sint ul lui Ptyel,

iur eu d lui Apollo,

. Zice. Nu o parte dintre

Ins[ aceia nu ziceau a5a

r.oi, Corintenii, zice acestea, ci ,,fiecare dintre voi".

eu

sint al lui Pa',el, iar eu al lui .Apollor'" cr pa-

vel a alcituit cuvintele acestea asupra sa 5i a lui Apollo, ca pildi, precunr o zi-

cc el insuqi mai incolo

Acestea

6)

insi. fralilor, le-am preficut intru mine 5i in-

eu

tru Apollo" (l ('oritrtt:tti ,1

r\postolul face aceasta ca sA arate Corintenilor

sint al lui Pavel". sau

lui Kifa" - cu cit este nrai rlu a zice cir sint ai altor in-

cA dacl este riu qi sub vinovltie ca cineva s[ zic6:

al

lui Apollo" sau

al

vititori, titarnici 5t nrincinoqi "'

iur eu ul lui Kifu,

Aici. Palcl a pus la urmi numele lui Petru, iar pe al siu l-a pus mai intii.

nLr pentru ci se truf'egte gi se ntirepte pc sine. ci tocmai pentnr ci il cinstegte

rnar mult pe Petru. La fel, cinstindu-l- ntai rnult pe Hristos decit pe Petnr, L-a pus in urnra acestuia, precum se Iede mai jos. Caci Apostolul se pune mai in-

tii pe sine irr lucruri de rind si nevrednice.

iur e u tl lui Hristos!

Pavel nu-i mustr.i pe Corinteni pentru cA spun ci sint ai lui Ilristos, ci pen-

tru ca nu o spur) toti intr-un glas Orr - ntai bine a zice - Corintenii nici nu

spuneau aceasta. ci [)arel o spune de la sine-5i, vrind sa t-acd mustrarea mai

grea 1r sa arate cA Hristos era invigitor doar al unei pirti dintre dinqii, socotin-

'' C'inc cnr rccsl Apollo rrrirnuriscsc I'hptalc.\/inrilrtr,lpo.xtoli. r.icilrJ lqu:

$i

urr ILrdcu

oirrcclrc. Apollo cu nuurclc. Alcrlndrin cu |lcantul. bilrbilt iscusit in curirrt. a ajrurs irr Efcs.

pulcnric fiind

\illil cu scunrpill)tc cclc

cclclrltc (liqru 1A:21-26). Lir fcl sclic dcsprc lcaslir $i in cirpilolrtl

ittlnt.\(n

tti Accsla crl inviilrl crlca Dot|lnului 5i cu duh ficrbintc gr;iil 5i in-

dcsprc Dotnnul. ltiild uunlri botczul lui Io n Accslil a

"Si

iDccprrt u sc

sub oblrzul siiu. al lui Apollo 5i ll lui Kifir. lpoi prihrinindrr-sc

Dc ucccu. rrici ccl cc sildc$lc ltu cslc cc\'il. nici

ittliligrr irtsinirgog;i.

l9 ul l i{td.r'. {1. i)ut )

- [ . I lnclriprrirrd pricrrr

pc sinc-Si lj pc Apollo cl-r zicc rrai dcprrlc:

ccl cc rrd;i (cirpitolul l:l)

ior din Corir)t (|l altl )

Aposlolul lt u$Urilt lllltslri)rcit 5i dcliirrulrrel iI|lclcplilor $i bogrli-

t6

du-Sc asemenea cu ceilalti invirlaltori. deSi ('orintenii nu gririau chiar cu aceste cuvinte.

I -l Oure S-u in,pdrit Hristls?

('uvintul acL'sta al lui Pavel este plin de rivna nrinioasa 5i de aceca se 5i

zrce in chip intrebirtor. [--ati irnpartit ztce pe Hristos'l Ati inrpdrlrt Biseri-

ca, trupul Lui'l Linii insi. zicercu

oare

S-a irnpiirtit Hristos'l" au inteles-o a5a.

:\ impirtit Hristos Biserica Sa cu oanrenii. 5i o pane dintr-insa rr luat-o F-l in-

suqr. iar alta a dat<r oarnenilor')

Nu cuntu Puve I vu rislilitrit pentnt wti?

Crr aceste crrrinte.

.AprrstolLrl srrrpa nectrriinta C'orintertilor. 5i de ace'eli

\1)rbe$te nunrai clc sirre. pentrr: a rrrr parea cai zice acestea dif 'z.rristier: tirta dc

altii

roi'l

Nu a zis irrsa: \u

crinrr a l)rrr el r'-a zidrt.

\Lr

ori Pavel poarli gri.;a pentrLr

ci a zis ceea ce aratar lnllll rnli nrLrlt. iLrbirea cie oanreni cea nepovcstilir

;i de I)iLtinrile Donrnului $i nu a zis Nu

a lui Dunrnezeu. anrintirtd de ('rrrce'a

cunrr a Par el a rnrlrit pentnl \ oi

)

e i

cloar l)ar el s-a riisliunit''" ca slr

arate moanea cea osindita 5i nc-cinstit:i a ('rucii pc care a prirnil-o Donrnul

Oure intru nunu:lc lui Puvcl vu{i bota:,ut'?