Sunteți pe pagina 1din 4
C omplicațiile hemotransfuziei Principiul de bază al transfuziologiei este acelaşi cu al medicinei în general
C omplicațiile hemotransfuziei Principiul de bază al transfuziologiei este acelaşi cu al medicinei în general

C omplicațiile

hemotransfuziei

Principiul de bază al transfuziologiei este acelaşi cu al medicinei în general “primum non nocere” – în primul rând să nu faci rău. Deşi rata de fatalitate în cazul transfuziilor est e una mică, poate apărea chiar ș i decesul, mai ales în cazul pisicilor, iar morbiditatea variază semnificativ în funcţie de situaţie . Siguranţa hemotransfuziei este dată de o monitorizare atentă a semnelor clinice şi evaluarea corespunzătoare a efectelor adverse .

Semne ale reacţiilor post t ransfuzionale

Reacţiile febrile ş i alergice se pot manifesta cu frisoane ş i hipertermie la fel ca ş i reacţiile hemolitice severe . Din această cauză este foarte important ca orice simptomatologie ap ărută în timpul transfuziei sa fie considerată “reacţie advers ăş i evaluată corespunzător. Dacă se suspicionează o reacţie post transfuzională :

! Se OPREŞ TE transfuzia

! Se men ţine accesul venos, în cazul necesităţii unui tratament

! Se evaluează pacientul

Pacien ţii care au primit transfuzii anterioare sau care au fost gestante prezintă un risc crescut în apariţia reacţiilor febrile. Un pacient care prezintă reacţie febrilă este predispus

ulterior la apariț ia altor reacţii.

Complicațiile transfuziei de sânge pot fi clasificate ca imunologice și non - imunologice ,

pot fi clasificate ca imunologice și non - imunologice , i mediate și întârziate, hemolitice sau
i mediate și întârziate,

i mediate și întârziate,

hemolitice sau non - hemolitice.

hemolitice sau non - hemolitice.

Clasificarea

1. Complicațiile imunologice

sunt reprezentate de reacții imune împotriva : eritrocitelor (hemoliză intr a - /extra vasculară)

trombocitelor , leucocitelor , imu noglobulinelor (IgA) si altor antigene plasmatice.

IMEDIATE Hemoliză acută Febra Reacţia alergică

2. Complicaţiile non - imunologice

ÎNTÂRZIATE Hemoliză Reacț ia grefei asupra gazdei Purpură Alloimunizarea

se referă la: supraîncărcarea volemică, contaminarea bacteriană (sepsis post- transfuzional), toxicitatea citratului (hipocalcemie), acidoz ă metabolică, hiperkaliemie

IMEDIATE Supraîncărcarea volemică Hipotermia Tulburările electroliti ce Intoxicatia cu citrat

ÎNTÂRZIATE Contaminarea bacteriană

Dr. Ioana C afri ţă Medic Veterinar

Complicațiile IMUNOLOGICE

Complicațiile IMUNOLOGICE

IMEDIATE

Hemoliza.Reacţiile hemolitice sunt cele mai severe reacţii dar sunt rare. Se datorează incompatibilităţii cu sângele donatorului. Pisicile au alloAc naturali în plasmă (în special pisicile de grupa B au Ac puternici anti-A), de aceea este absolut necesar ă testarea atât a donatorului cât ş i a primitorului înainte de transfuzie. Administrarea grupei necompatibile va duce la reacţii adverse severe punând în pericol viaţă pacientului.

Hemoliza poate fi ş i o problema non-imunologică datorată în general distrugerii celulelor prin supraîncălzire sau prin contactul cu solu ţii neisotonice.

!!! NU se administrează o alt ă substan ţă prin acela ş i acces venos cu produsul sanguin înainte de finalizarea transfuziei!!

Febra. O creş tere a temperaturii cu 1 grad C se consider ă reacţie febrilă cauzată de Ac faţă de leucocite, trombocite sau proteinele plasmatice.

Reacţ ia alergică . Pacientul reacţionează faţă de alergeni din sângele donatorului : eritrocite, trombocite, granulocite, proteine plasmatice

Tabel 1. Semnele clinice,indicații,acțiuni în cazul reacț iilor imunologice imediate

 

Reacț ii imunologice IMEDIATE

   

Semne clinice

Indica ț ii

Ac ț iuni

Hemoliza

Tremur ă turi(frisoane) Febr ă Durere in zona cateterului si de-a lungul venei Grea ță Vom ă Urin ă inchis ă la culoare

Se testeaz ă grupa donatorului și a primitorului inainte de transfuzie În cazul transfuziilor repetate se efectueaz ă testul de compatibilitate Rata lent ă de infuzie in primele 15- 20 min Monitorizarea pacientului Hemoglobinuria indic ă prezen ț a hemolizei intravasculare

Se opre ș te transfuzia Se efectueaz ă (sau se repet ă ) testul de compatibilitate Se monitorizeaz ă tesnsiunea arterial ă pentru semne de ș oc. Se monitorizeaz ă cantitatea de urin ă produs ă in fiecare or ă . Se urmaresc semnele de hemoragie cauzat ă de CID Se ofera tratament de sus ț inere pentru prevenirea ș ocului.

acut ă

Ș

oc

 

Insuf renal ă

Febra

Febr ă

Se opre ș te transfuzia

Tratament antialergic

Frisoane

Reac ț ia alergic ă

Papule eritematoase Dispnee Edem laingian

Se admin. tratam antialergic preventiv la pacien ț ii predispu ș i (de multe ori este ineficient ins ă ) Se opre ș te transfuzia

Adrenalina se poate folosi in caz de dispnee sau reac ț ii anafilactice

Dr. Ioana C afri ţă Medic Veterinar

ÎNTÂRZIATE Hemoliza întârziat ă . Distrugerea celulelor ro ş ii ş i febra apar la

ÎNTÂRZIATE

Hemoliza întârziat ă . Distrugerea celulelor ro ş ii ş i febra apar la 10-15 zile dup ă transfuzie.

Reacţ ia grefei asupra gazdei. Această este o complicaţie rar ă care apare la pacien ţii imunosupresați sever cum sunt cei care se află sub tratament pentru boli auto-imune, chimioterapie. Reacţia apare consecutiv multiplicării limfocitelor donatorului în sângele pacientului, atacând celulele din organismul gazd ă .

Purpura. Purpura post transfuzională apare rar în cazul prezen ţei Ac anti trombocitari. Apare în special la câinii cu gestatii multiple (rar la pisici).

Alloimunizarea (formarea Ac). Pacientul reacţionează la alergenii prezen ţi în sângele donatorului : eritrocite, trombocite, granulocite, proteine plasmatice, Ig.

Tabel 2 . Semnele clinice,indicații,acț iuni î n cazul reacțiilor imunologice întâ rziate

 

Reac ț ii imunologice ÎNTÂRZIATE

 
 

Semne clinice

Indica ț ii

 

Ac ț iuni

Hemoliza

Distrugerea eritrocitelor si febr ă la 10-15 zile post transfuzie

Anemie postransfuzional ă Transfuzii repetate f ă r ă rezultat

 

Reac ț ia grefei asupra gazdei

Febr ă Eritem cutanat Hepatit ă Diaree Supresia m ă duvei hematogene

Func ț ia eritrocitar ă , granulocitar ă si trombocitar ă nu este afectat ă 85-95% din limfocite nu se pot replica

Tratament de sus ț inere ș i simptomatic

Purpura

Pete ș ii Echimoze Trombocitopenie la 1 sapt post transfuzie Distrugerea trombocitelor proprii si transfuzate

Terapie de imunosupresie

 

In

general reac ț ia

este autolimitant ă la câine

Alloimunizarea

Risc crescut de apari ț ie a reac ț iilor hemolitice, febrile si alergice

Apare dup ă transfuzii multiple

 

Complicațiile NON - IMUNOLOGICE

IMEDIATE

Supraîncărcarea vasculară . Este cauzată de o administrare prea rapidă (chiar şi în cantităţi mici) sau a un volum de sânge prea mare (chiar dacă e administrat lent)

Hipotermia . Este cel mai adesea cauzată de administrarea pr ea rapidă a unui produs cu o te mperatura scăzută.

Dr. Ioana C afri ţă Medic Veterinar

Tulburările electrolitic e . Apar rar dar adesea sunt asociate cu pacienţii ce suferă de

Tulburările electrolitic e . Apar rar dar adesea sunt asociate cu pacienţii ce suferă de boli renale.

Intoxicaţia cu citrat(Hipocalcemia ). Apare în special la pisici sau în cazurile în care se administrează produse ce conţin o cantitate prea mare de citrat .

ÎNTÂRZIATE

Contaminar ea bacteriană .Apare fie dacă sângele donato rului este infectat fie dacă recoltarea/depozitarea produsului sanguin nu s - a făcut corespunzător.

Tabel 3. Semnele clinice,indicaț ii,ac țiuni î n cazul reacțiilor non - imunologice

 

Reac ț ii non-imunologice IMEDIATE

 
 

Semne clinice

Indica ț ii

Ac ț iuni

Hipotermia

Tremuraturi

Se încalze ș te produsul sanguin inainte de administrare

Se opre ș te transfuzia pan ă dispar semnele clinice ș i se reia lent

Hipotermie

 

Aritmie

 

Stop cardiac

 

Tulburarile

Great ă Diaree Slabiciune muscular ă Paralizie flasc ă Bradicardie Stop cardiac

   

electrolitice

Se alege cu grij ă produsul sanguin corespuzator

Intoxica ț ia cu citrat

Tetanie

Se administreaz ă lent produsul sanguin

Daca apare tetanie se opre ș te transfuzia imediat Se trateaz ă specific pentru hipercalcemie

Crampe musculare

 

Crize

 

Spasm laringian

Stop respirator

 
 

Reac ț ii imunologice ÎNTARZIATE

 

Contaminarea

Icter hepatic Febr ă Durere/discomfort (în zona sternului sau peretelui toracic) Hipotensiune Vom ă Diaree

Se contacteaz ă banca de sânge pentru verificarea donatorului.

Se informeaz ă proprietarul cu

bacterian ă

privire la riscurile transfuziei sanguine

Se folosesc doar produsele recoltate ș i p ă strate corespunzator

Luând toate aceste complicații în calcul, putem fi de acord cu faptul că transfuzia de sânge este asociată cu o morbiditate considerabilă (pe primul loc fiind situate reacțiile imunologice).

De prea multe ori însă hemotransfuzia este unica intervenție sa lvatoare, astfel încât nu ne rămâne decât obligația de a încerca să reducem riscurile la minum.

BIBLIOGRAFIE Bernard F. Feldman, Carolyn A. Sink – Practical Transfusion Medicine for the Small Animal Practitioner Steve Haskins, Kate Hopper, Philip Watt, Mark Davis, Terry King, Robert Nicoll, Katrin Swindells

Dr. Ioana C afri ţă Medic Veterinar