Sunteți pe pagina 1din 11

Teste către examenul de Stat la disciplina “Igiena D.

O+
Mediului” pentru studenţii anului VI facultatea E. H+.
Sănătate Publică [1] (65) [2] (83)
8. Care este numărul de sticle necesare la recoltarea
Compliment simplu probelor pentru analiza bacteriologică, biologică, fizico-
1. De care factor va depinde numărul probelor de apă chimică?
recoltate în centrul populat din reţelele şi instalaţiile A. 1
de apeduct? B. 2
A. Tipul sursei de apă (de suprafaţă, subterană ) C. 3
B. Debitul sursei D. 4
C. Capacitatea apeductului E. 5
D. Numărul populaţiei deservite de apeduct [2] (52-60)
E. Lungimea totală a reţelelor de distribuire 9. Care este acţiunea mineralizării sporite a apei asupra
[2] (55-60) organismului uman?
2. Care este importanţa membranei biologice formate la A. Influenţează viabilitatea florei intestinale
suprafaţa filtrului? B. Irită centrul de respiraţie
A. Accelerează viteza de filtraţi C. Dereglează bilanţul hidro-salin
B. Contribuie la îmbunătăţirea gustului şi mirosului D. Diminuează viscozitatea sângelui
C. Îndeplineşte funcţia de barieră pentru substanţele E. Provoacă apariţia guşei endemice
toxico-chimice [1] (24-30)
D. Posedă proprietăţi bactericide pentru 10. Metoda specială de tratare a apei este.
microorganisme A. Decantarea
E. Majorează ciclul de exploatare a filtrului B. Filtrarea
[1](56-59) C. Desalinarea
3. Care elemente chimice determină duritatea apei? D. Limpezirea
A. Conţinutul de Na E. Depozitarea
B. Conţinutul de K [1] (62-64)
C. Conţinutul sumă de Fe, Na, Cu, K, Ca 11. Care maladii de origine neinfecţioasă pot fi provocate
D. Conţinutul sumar de Al, Mo, sulfaţi de conţinutul sporit de stronţiu în apa potabilă.
E. Conţinutul sumă de Ca şi Mg A. Caria dentară
[1](35) B. “Boala copitelor”
4. Care din substanţele chimice reglementate de normele C. Reţinerea dezvoltării dinţilor
privind calitatea apei potabile influenţează proprietăţile D. Osteoscleroză
organoleptice ale apei? E. Dereglarea secreţiei gastrice
A. Beriliu [1] (24-30)
B. Plumb
C. Seleniu 12. Care din indicatorii cercetaţi se micşorează, în
D. Fier procesul epurării apei reziduale în aerotanc :
E. Fluor A. Oxigenul dizolvat în apă
[1](36) B. Numărul de protozoare
5. Care sunt instalaţiile de limpezire la uzina de apă ? C. Numărul de hidrobionţi
A. Camerele de reacţie D. Consumul biologic de oxigen
B. Agitatoarele E. Turbiditatea apei
C. Desnisipătoarele [1] (100-111) [2] (117-125)
D. Decantoarele 13. În care instalaţie are loc neutralizarea nămolului din
E. Rezervoarele de înmagazinare a apei potabile apele reziduale.
[1](54-55) A. Decantoarele radiale primare.
6. Care metodă este practicată pentru spălarea filtrelor? B. Aerotanc
A. Accelerarea vitezei de filtrare C. Decantoarele radiale secundare
B. Spălarea stratului filtrat cu get de apă D. Septic
C. Utilizarea agitatoarelor mecanice în flux continuu de E. Flotator
apă [1] (106-111)
D. Spălarea prin contraflux 14. Care este norma oxigenului dizolvat în apa bazinelor
E. Utilizarea soluţiilor cu spălare ulterioară a stratului de suprafaţă în orice perioadă a anului în proba recoltată
filtrant până la ora 12 0 0 în punctele de folosire a ei în scopuri
[1] (55-59) potabile şi social-culturale:
7. Cărei substanţe, formate la administrarea Cl2 în apă, se A. 0,5 mg/dm3
datoreşte acţiunea bactericidă? B. 1,5 mg/dm3
A. HCl C. 2,5 mg/dm3
B. H2O2 D. 3,0 mg/dm3
C. OCl= E. 4,0 mg/dm3
[2] (90-93) [1] (130-132)
15. Care instalaţii sunt destinate pentru epurarea 22. Care este importanţa ecoenzimelor
mecanică a apelor reziduale urbane: microorganizmelor telurice, care participă la procesul de
A. Decantoarele secundare dezintoxicare a solului de deşeuri organice?
B. Filtrele biologice A. Contribuie la asimilarea hranei
C. Desnisipatoarele B. Participă la hidroliza substanţei organice
D. Câmpurile de irigare C. Participă la scindare acizilor graşi
E. Canalele circulare de oxidare D. Participă la oxidarea glucozei
[1] (96-104) E. Participă la scindarea aminoacizilor
16. În care instalaţie se efectuiază epurarea biologică a [1](141-143)
apelor reziduale menagere? 23. La care grup de poluanţi ai solului se referă
A. Sprinklere cu duze substanţele tensioactive (STA) ?
B. Metantancuri A. Reglatori de creştere a plantelor
C. Grile mobile B. Îngrăşăminte minerale
D. Câmpuri de irigare agricolă C. Agenţi de structurară a solului
E. Jgheaburi cu granule D. Pesticide
[1] (100-106) E. Deşeuri menagere solide
17. Care este metoda fizico-chimică de epurare a apelor [1] (144 -147)
reziduale industriale: 24. Care va fi masa probei de sol recoltată din sectoare
A. Decantarea agricole pentru controlul poluării cu pesticide şi metale
B. Neutralizarea grele?
C. Oxidarea A. 1,0 kg
D. Coagularea B. 2,0kg
E. Evaporarea C. 0,5kg
[1] (118-129) [2] (108-110) D. 1,5kg
18. La care etape de epurare concomitentă a apelor E. 5,0kg
reziduale menagere şi industriale se efectuează [2](213-215)
investigaţii calitative şi cantitative: 25. Care va fi masa probei de sol recoltată din sectorul
A. Mecanică locativ pentru investigaţiile bacteriologice şi
B. Biologică helmintologice?
C. Chimică A. 1,0kg
D. Fizico-chimică B. 2,0kg
E. Toate etapele C. 0,5kg
[2] (125-129) D. 0,2kg
19. Ce se subînţelege prin noţiunea “porozitate a E. 0,1kg
solului”? [2] (213-216)
A. Cantitatea de umiditate reţinută datorită forţelor de
sorbţie şi capilare 26. Ce reprezintă aerul atmosferic după componenţa lui
B. Capacitatea de a permite trecerea aerului prin naturală?
grosimea sa A. Compus chimic de gaze
C. Volumul sumar al porilor de aer la o unitate de B. Amestec din elemente şi compuşi chimice
volum, exprimat în % C. Amestec fizic de gaze
D. Capacitatea de a absorbi şi a permite trecerea apei, D. Amestec fizico-chimic de particule solide şi gaz
pătrunse da la suprafaţă E. Amestec din micro şi macro elemente în stare
[1](130-132) gazoasă
20. Excesul cărui element chimic conţinut în solul [1] (182-185)
zonelor biogeochimice naturale poate fi cauza “maladiei 27. La care serviciu se atribuie sarcina de organizare a
alcaline”? observaţiei asupra stării atmosferei în centrele populate
A. As la posturile staţionare de control?
B. Se A. Protecţie a Mediului Înconjurător
C. Pl B. Sanitaro Epidemiologic
D. Ub C. Hidrometeorologic
E. I D. Inspectoratul auto
[1] (136-141) E. La toate
21. Care este importanţa igienică a capilarităţii solului? [2] (162-167)
A. Împiedică epurarea apelor reziduale 28 Care este destinaţia aparatului Recimenscki în
B. Exercită acţiunea asupra formării apelor freatice investigaţiile de laborator a aerului atmosferic?
C. Poate fi cauza igrasiei în clădiri A. Determinarea dimensiunilor particulelor de praf
D. Contribuie la eliberarea de impurităţi organice B. Determinarea volumului necesar de aer
E. Creează condiţii optimale pentru procesele de C. Determinarea formei particulelor de pulberi
autoepurare D. Efectuarea cercetării sanitaro-chimice
E. Efectuarea cercetărilor bacteriologice A. Senzaţia de căldură
[2](187-196) B. Senzaţia de durere
29. Care indici (mărimi) se stabilesc prin calculul C. Senzaţia de frig
condiţiilor de disperare în atmosferă a emisiilor D. Senzaţia de iritare
întreprinderilor industriale? E. Senzaţia de presiune
A. Concentraţia maximal admisibilă medie diurnă [1] (279-280)
B. Emisia limitat admisibilă 37. Care este noţiunea de reglementare igienică a valorii
C. Concentraţia maximal admisibilă câmpului electromagnetic?
D. Maximal momentană A. Concentraţia maximal admisibilă
E. Indicele limitat de nocivitate B. Emisie limitat admisibilă
[2](134-159) C. Nivel maximal admisibil
30. Care poluanţi ai aerului atmosferic pot provoca D. Doză maximal inactivă
apariţia în rândul populaţiei a maladiei “itai-itai”? E. Nivel probabil de acţiune inofensivă
A. Cobaltul şi compuşii lui [1] (284-293) [2] (330-332)
B. Arseniul şi compuşii lui 38. La ce înălţime de la suprafaţa solului a normei
C. Cadmiul şi compuşii lui igienice a câmpului electromagnetic se determină hotarul
D. Pulberele şi compuşii lui exterior al ZPS pentru obiectivele radiotehnice?
E. Metilmercurul A. 1,0m
[1] (195-208) B. 1,5m
31. Care este viteza “periculoasă” a vântului pentru C. 2,0m
emisiile reci joasee în atmosfera centrelor populate? D. 3,0m
A. 0,5 m/s E. 4,0m
B. 1,5m/s [1] (289-293)
C. 2,5m/s 39. Ce acţiune exercită mişcarea aerului asupra
D. 4,0m/s organismului uman?
E. 6,0m/s A. Chimică
[1](220-230) B. Biologică
32. Care poluanţi ai atmosferei fac parte din C. Fiziologică
fotooxidanţi? D. Biochimică
A. Hidrogenul sulfurat E. Complexă
B. Dioxidul de azot [1] (296-297) [2] (256-258)
C. Aldehidele 40. Care este valoarea umidităţii relative de confort în
D. Amoniacul perioada rece a anului în încăperile de trai ?
E. Hidrocarburile A. 30-45%
[1] (184-193) B. 45-55%
33. În care caz nu se efectuează măsurări a nivelului C. 30-60%
zgomotului? D. 40-60%
A. La viteza vântului de 4 m/s E. 20-60%
B. La umiditatea aerului de 65% [1] (294-298) [2] (255-256)
C. La temperatura aerului de 250C 41. Ce volum de aer include noţiunea “Cubaj aerian” ?
D. La depăşirea zgomotului de fond pe cel al sursei A. Volumul spaţial al încăperii
E. La radiaţia solară şi UV intensivă. B. 1m3 aer din încăpere
[1] (250-253) C. Volumul necesar de aer pentru o persoană în unitate
34. La ce înălţime de la nivelul părţii carosabile se de timp (1 oră)
efectuează măsurarea zgomotului de transport? D. Volumul real de aer inspirat de o persoană de parcurs
A. 1,0m de o oră
B. 1,2m E. Volumul schimbului de aer în unitate de timp
C. 11,5m [1] (300-301) [2] (262-264)
D. 1,8m 42. Care indicator al iluminatului natural se determină
E. 2,0m prin metoda geometrică de calcul?
[1] (250-253) A. Coeficientul de reflexie
35. Care metode se folosesc la studierea influenţei B. Coeficientul de absorbţie
poluării sonore? C. Coeficientul de trecere
A. Tehnologice D. Coeficientul de iluminare naturală
B. Epidemiologice E. Coeficientul de umbrire
C. Fizico-chimice [2] (267-278)
D. Gravimetrice 43. Care indice are atribuţie către iluminatul artificial al
E. Investiţionale încăperilor?
[2] (324-330) A. Unghiul de protecţie
36. Cum este percepută de către organismul uman B. Unghiul de incidenţă
vibraţia frecvenţelor mari 20.000Hz? C. Unghiul de deschidere
D. Coeficientul de umbrire B. Săptămânal
E. Coeficientul de trecere C. Zilnic
[1] (305-306) D. După fiecare schimb
44. Care material natural este folosit în construcţie din E. În “ziua sanitară” stabilită
timpuri străvechi? [2] (294-296)
A. Cărămida 52. Care este suprafaţa pentru un fotoliu (loc de lucru) în
B. Marmora salonul frizeriei?
C. Ghipsul A. 3m2
D. Cimentul B. 3,5m2
E. Sticla C. 4,5m2
[1] (307-308) D. 6,0m2
45. În care tipuri de încăperi se admite încălzirea E. 7,5m2
centrală, unde ca agent termic serveşte aburul? [1] (341-342)
A. Încăperile locative 53. Care este frecvenţa organizării “zilei sanitare” pentru
B. Încăperile bibliotecilor publice frizerii prevăzută de regulile sanitare în vigoare?
C. Încăperile instituţiilor sanitare A. Lunar- pentru 1 schimb
D. Încăperile sălilor de şedinţă B. Săptămânal- pentru 2 schimburi
E. Încăperile de vizionare a cinematografelor C. Bilunar- pentru 1 schimb
[1] (312-314) D. După cinci zile munca - pentru 2 schimburi
46. Care din încăperile locuinţei se referă la cele E. Nu se reglementează
principale? [2] (298-302)
A. Antreu 54. Care este suprafaţa standard a arenei circului?
B. Salon A. 300m2
C. Bucătărie B. 400m2
D. Magazie C. 560m2
E. Baie D. 670m2
[1] (318-321) E. 880m2
47. Care clădiri se referă la cele temporare de trai? [1] (344)
A. Motelurile 55. Care din încăperile proiectului tip al piscinei va fi de
B. Cazarmele bază?
C. Căminele A. Vestibulul
D. Locuinţele rurale B. Laboratorul
E. Blocurile mixte C. Sala pentru ocupaţii pregătitoare
[1] (318-326) D. Sala pentru baia piscinei
48. Care încăperi în cămin sunt principale? E. Încăperea pentru filtrare şi clorinare
A. Coridorul [1] (346-347)
B. Blocul de deservire 56. Care reacţie nespecifică a organismului se foloseşte
C. Camera de trai pentru evaluarea factorilor mediului intern al încăperilor
D. Camera de studii de trai şi publice?
E. Duşul A. Temperatura corpului
[1] (322-325) B. Frecvenţa pulsului
49. Care este înălţimea minimală admisibilă a C. Intensitatea transpiraţiei
încăperilor din instituţiile curativo-profilactice? D. Pierderile termice
A. 2,5m E. Senzaţia de căldură
B. 2,8m [1] (353-354)
C. 3,0m 57. Care este aria de răspândire a măsurilor prevăzute de
D. 3,3m sistematizarea raională a teritoriului?
E. 3,5m A. Asupra unui sector administrativ din centrul populat
[1] ( 328-332) urban
50. Care din încăperile enumerate ale spălătoriei B. Asupra centrului populat urban în ansamblu
comunale face parte din grupul celor de producere? C. Asupra centrului populat rural
A. Vestiarul D. Asupra unei zone industriale
B. De odihnă E. Asupra unui teritoriu administrativ economic sau
C. Duşurile pentru personal sanatorial-balnear
D. Atelierul de reparaţie mecanice [1] (357-358)
E. De marcare 58. Care este punctul de reper pentru calculul numărului
[1] (337-338) perspectiv al populaţiei oraşelor şi altor centre populate?
51. Care este frecvenţa obligatorie de efectuare a A. Numărul populaţiei apte de muncă
dezinfecţiei chimice umede în încăperile băii conform B. Numărul grupului urbanistic
regulilor sanitare în vigoare? C. Numărul celor ocupaţi în gospodăria casnică şi
A. Lunar industrială
D. Numărul invalizilor C. Lăţimea fluviului
E. Numărul grupului de deservire a populaţiei D. Durata generală de mişcare a apei pentru pieirea
[1] (364-365) deplină a microflorei
59. Care este indicele eficienţei folosirii teritoriului E. Viteza vântului ce poate provoca contraflux al apei
locativ al urbei? [1] (47-48)
A. Densitatea de construcţie neto 66. Indicaţi condiţiile necesare pentru răspândirea bolilor
B. Densitatea fondului locativ infecţioase prin calea hidrică:
C. Densitatea de populaţie A. Pătrunderea agenţilor patogeni în sursele de
D. Indicele viabilităţii teritoriului alimentare cu apă
E. Densitatea de construcţie bruto B. Prezenţa în apă a fitoplanctonului
[1] (387-389) C. Viabilitatea agentului patogen în apă timp îndelungat
60. Care este cea mai importantă particulritate a D. Temperatura apei în limite de 14-160C
construcţiei locative rurale cu importanţă igienică E. Pătrunderea agentului patogen împreună cu apa în
samnificativă? organismul uman
A. Sistematizarea cu separarea cartierelor [1] (23-24)
B. Sistematizarea liberă 67. Prin ce se caracterizează apele freatice folosite în
C. Crearea zonei de producere locală calitate de sursă de alimentare cu apa potabilă?
D. Întreţinerea gospodăriei individuale pe lotul de lângă A. Prezenţa unui strat impermeabil protector
casă B. Regim nestabil
E. Organizarea zonei centrului public C. Prezenţa zonei de acumulare
[1] (405-410) D. Dependenţa debitului de anotimp
Compliment multiplu E. Lipsa substanţelor organice în apă
61. Din ce se constituie norma igienică a consumului de [1] (39)
apă potabilă? 68. În care grupe se divid indicatorii organoleptici ai apei
A. Apa consumată în scop fiziologic din punct de vedere igienic :
B. Apa consumată la udatul plantelor şi spălarea A. Indicatorii dependenţi de componenţa bacteriologică
străzilor a apei
C. Apa consumată în industria alimentară B. Indicatorii normaţi în funcţie de identitatea
D. Apa consumată în scopuri menagere recepţionării lor
E. Apa consumată în instituţiile cultural-publice C. Indicatorii dependenţi de conţinutul de hidrobionţi
[1] (21) D. Indicatorii dependenţi de prezenţa substanţelor
62. Enumeraţi indicii purităţii bacteriene a apei potabile chimice în apă
conform normelor privind calitatea apei potabile: E. Indicatorii dependenţi de conţinutul de fitoplancton
A. Numărul coli bacililor lactozo-pozitivi în 1 dm3 apă [2] (60)
B. Numărul de microorganisme în 1 dm3 apă 69. Cum se determină doza optimală de coagulant
C. Colifagii (în unităţi formatoare în plăgi) necesară pentru tratarea apei?
D. Numărul ouşoarelor viabile de helminţi în 1 dm3 apă A. Determinarea alcalinităţii
E. Numărul de bacterii din grupa colibacilului în 1 dm 3 B. Determinarea oxidabilităţii
apă. C. Determinarea coloraţiei
[1] (36) D. Coagularea experimentală
63. Care sunt zonele caracteristice a apelor subterane E. Determinarea turbidităţii
arteziene? [1] (52,53); [2] (82,83)
A. Zona te protecţie 70. De care factori depinde eficienţa clorinării apei :
B. Zona de acumulare A. Doza administrată de Cl
C. Zona de decompresie B. pH-ul apei
D. Zona de selectare C. Conţinutul de uree
E. Zona de alimentare D. Conţinutul de aminoacizi
[1] (39-40) E. Cantitatea iniţială de bacterii
64. Care sunt proprietăţile generale ale surselor [1] (66-69)
superficiale de alimentare cu apă: 71. Enumeraţi metodele fizice de dezinfectare a apei:
A. Nivelul înalt de contaminare microbiană A. Argintarea
B. Impurificare intensivă tehnogenă B. Fierberea
C. Mineralizare joasă C. Ozonarea
D. Conţinut excesiv de substanţe în suspensie D. Iradierea UV
E. Dezvoltare excesivă a algelor microscopice E. Aplicarea ultrasunetului
[1] (42-43) [1] (70-71)
65. De care factori se ţine cont la stabilirea hotarelor 72. Care este importanţa clorului rezidual liber în mărime
subzonei II (de restricţie) a ZPS pentru locul de captare a de 0,3-0,5 mg/dm3, în apa reţelelor de apeduct?
apei din surse curgătoare (fluviu) A. Asigură inocivitatea epidemiologică în caz de
A. Adâncimea fluviului contaminare la deteriorarea reţelelor
B. Viteza de mişcare a apei B. Demonstrează indirect inocevitatea epidemiologică
C. Conservează proprietăţile organoleptice D. Polimeri
D. Stopează reacţiile chimice în apă E. Microorganisme
E. Satisface senzaţia de sete [1] (80-82)
[1] (67) 80. Care sunt indicii (sanitari) de scuritate a calităţii apei
73. Care substanţe chimice sunt folosite în calitate de obiectivelor acvatice:
coagulant la tratarea apei? A. Indicii proprietăţilor organoleptice?
A. Aluminatul de sodiu-NaAlO2 B. Necesarul biologic de oxigen (N.B.O.)
B. Clorura de fier-FeCl C. Indicele coli
C. Oxicloridul de aluminiu – [Al2(OH)3]Cl · 6H2O D. Oxigenul dizolvat
D. Sulfatul de fier – FeSO4 ·7H2O E. Radioactivitatea globală
E. Sulfatul de aluminiu – Al2(SO4)3 [1] (85-87) [2] (88-92)
[1] (52) 81. Indicaţi calculele efectuate la determinarea condiţiilor
74. Care sunt tipurile de mortalitate stabilite de H. de deversare a apelor reziduale în obiectivele acvatice?
Gramm la evaluarea ponderii procentuale a fiecărui grup A. Gradul de diluţie
de populaţie faţa de total : B. Coeficientul de amestecare
A. Curent C. Calcule în funcţie de CBO
B. Primar D. Calcule în funcţie de concentraţia substanţelor
C. Avansat chimice toxice
D. Secundar E. Calcule în funcţie de conţinutul de microorganisme
E. Intermediar patogene.
[2] (10-12) [1] (87-89) [2] (90-104)
75. Enumeraţi materialele grafice a proiectului de 82. În baza căror indici limitativi de nocivitate se
apeduct: stabileşte valoarea igienică a CMA de substanţe chimice
A. Planul situaţional în apa bazinelor acvatice:
B. Planul general A. Organoleptici
C. Planul schematic al centrului populat B. Virusologici
D. Avizul administraţiei publice locale privind limitele C. Sanitaro-toxicologici
ZPS D. Helmintologici
E. Planul traseului apeductului şi al reţelelor de E. Sanitari generali
distribuţie [1] (89-96) [2] (100-104)
[2] (32,33) 83. Care este scopul studierii stabilităţii substanţei nocive
76. Care valori a indicatorilor compoziţiei chimice a apei în mediul acvatic la normarea igienică a ei:
pot provoca urolitiaza : A. Determinarea păstrării ei în apă în stare neschimbată
A. Zinc – 6 mg/dm3 B. Dinamica depistării substanţei în apă
B. Duritatea totală – 18mg echiv./dm3 C. Stabilirea vitezei de descompunere şi transformare a
C. Cloruri – 850 mg/dm3 substanţei
D. Sulfaţi – 1230 mg/dm3 D. Stabilirea toxicităţii substanţei în experienţă pe
E. Nitraţi – 75 mg/dm3 animale de laborator
[1] (24-37) E. Determinarea rolului factorilor care acţionează
77. Care este importanţa igienică a pâlniei de depresie a asupra epurării apei de impurităţi chimice.
sondei arteziene : [1] (89-96)
A. Micşorează debitul de apă captat din sondă 84. Valorile căror noţiuni sunt prezentate numeric în
B. Micşorează coeficientul de filtrare al solului Regulamentul igienic “Protecţia bazinelor de apă contra
C. Serveşte la stabilirea limitelor hotarului cu regim poluării”:
sever al ZPS A. Doza pragală
D. Reglează nivelul static al apei în sondă B. Indicele limitant de nocivitate
E. Serveşte ca criteriu de instalare a pompei de captare C. Doza letală (DL 50)
a apei D. Doza maximală inactivă
[1] (46-49) E. Concentraţia maximal admisibilă
78. Care sunt tipurile de ape uzate (reziduale) ? [1] (89-95) [2] (88-131)
A. Industriale 85. Care sarcinile care stau în faţa epurării apelor urbane?
B. Speciale A. Înlăturarea din apa reziduală a substanţelor minerale
C. Menajere şi organice în suspensie
D. Agricole B. Utilizarea nămolului
E. Meteorice C. Înlăturarea substanţelor organice dizolvate şi celor
[1] (78-81) coloidale
79. Compoziţia fizico-chimică a apelor reziduale D. Captarea substanţelor toxice
menagere include: E. Înlăturarea microflorei patogene
A. Substanţe reziduale [1] (96-97)
B. Celuloză 86. Care este sistemul măsurilor de micşorare a poluării
C. Substanţe organice bazinelor de apă cu ape reziduale industriale?
A. Departamentale C. Comportamentale
B. Tehnologice D. Sanitaro-tehnice
C. Normativ-igienice E. De planificare
D. Auxiliare [1] (153-179)
E. Sanitaro-tehnice 94.Care sunt componentele ce constituie compoziţia
[1] (114-121) naturală a solului?
87. Ce include schema de cercetări a apelor reziduale A. Substanţele anorganice şi organice
industriale pentru a da caracteristica lor igienică? B. Aerul şi umezeala
A. Caracteristica condiţiilor de formare a apelor C. Râmele şi protozoarele
reziduale D. Insectele
B. Caracteristica igienică a apei din apeduct E. Microorganismele
C. Caracteristice cantitativă a apelor reziduale [1] (132-136)
D. Caracteristica obiectivului acvatic în care se vor 95. Care microelemente din compoziţia naturală a solului
deversa apele reziduale au importanţa igienică?
E. Caracteristica calitativă a apelor reziduale A. Sodiu
[1] (112-114) B. Molibden
88. Care sunt hidrobionţii nămolului activ ce participă la C. Calciu
epurarea biologică a apelor reziduale menagere? D. Iod
A. Pseudomonas aeroginosa E. Carbon
B. Vorticella microstoma [1] (132-135)
C. Ameoba histolitica 96. Sub ce forme se poate afla umezeala în sol?
D. Nematodes A. Lichidă
E. Paramecium candatum B. Gazoasă
[1] (100-105) [2] (116-125) C. Solidă
89.Care este importanţa endemică a solului ? D. Mixtă
A. Formează compoziţia chimică a apei potabile E. Vapori
B. Formează câmpul electromagnetic al sferei [1] (135)
C. Formează parţial compoziţia chimică a aerului 97. Cum se diferenţiază solurile în funcţie de compoziţie
atmosferic mecanică
D. Formează clima de lucru în tonele climatice A. Nisipoase
E. Formează compoziţia chimică a produselor B. Cernoziomo-pietroase
alimentare C. Nisipo-argilose
[1](132-139) D. Cernoziomo-argiloase
90. Care sunt instalaţiile de epurare a reziduurilor E. Argiloase
menagere prin metode biotermice? [1] (127-129)
A. Camerele biotermice 98. Care sunt zonele Gofman în acare are loc formarea
B. Câmpurile de compostare apelor de sol?
C. Câmpurile comunale agricole A. Zona de filtrare
D. Serele pentru cultivarea legumelor B. Orizontul acvifer
E. Platformele specializate C. Stratul impermeabil pentru apă
[1] (156-179) [2] (224-226; 233-237) D. Zona de evaporare
91. Care sunt formele de umezeală lichidă existentă în sol E. Zona ridicării capilare
cu importanţă igienică? [1] (129)
A. Apă higroscopică 99. Care proprietăţi ale solului au importanţă igienică ?
B. Apă de gravitaţie liberă A. Capilaritatea
C. Apă legată B. Densitatea
D. Apă peliculară C. Poroziatea
E. Apă capilară D. Greutatea specifică
E. Higroscopicitatea
[1] (134-135) [1] (130-132)
92. Pentru care boli infecţioase poate solul îndeplini rolul 100. Care factori favorizează procesele biochimice la
factorului de transmisie? epurarea reziduurilor menagere?
A. Tuberculoza A. Aeraţia
B. Opistorhoza B. Umiditatea
C. Amibiaza C. Cantitatea şi calitatea substanţelor minerale care
D. Enterovirozele putrezesc
E. Febra tifoidă D. Dimensiunea particulelor
[1] (139-141) E. Gradul de impurificare cu microorganisme termofile
93. Indicaţi măsurile de protecţie sanitară a solului? [1] (158-177)
A. Legislative 101. Enumeraţi indicatorii principali de nocivitate
B. Tehnologice determinaţi pe cale experimentală pe care se bazează
argumentarea igienică a CMA a substanţelor chimice în A. CMA stabilită trebuie să apere de acţiune
sol. nefavorabilă a poluantului omul “mediu”
A. Translocativ B. Orice poluant chimic al atmosferei are prag de
B. Migrant acvatic acţiune
C. Migrant teluric C. La baza normării este pus experimentul
D. General sanitar D. CMA stabilită trebuie să apere de acţiune
E. Migrant aerian nefavorabilă pe fiecare membru al societăţii
[2] (204-211) E. Se consideră evidenţa modificărilor funcţionale
102. Care este importanţa azotului (N) din aerul nespecifice
atmosferic? [1] (210-214)
A. Intră în componenţa compuşilor azotaţi 109. Care sunt tipurile făcliei de fum în dependenţă de
B. Întră în componenţa glucidelor repartizarea verticală a gradientului de temperatură
C. Întră în componenţa proteinelor aerului?
D. Este dizolvantul oxigenului A. Cilindrică
E. Participă în procesul de fotosinteză B. Conică
[1] (183-188) C. Ondulatorie
103. În funcţie de care factori se determină numărul D. Punctiformă
posturilor staţionare şi de trasare de supraveghere asupra E. Afumătoare
poluării aerului atmosferic. [1] (223-230)
A. Numărul populaţiei 110. Măsurile generale de combatere a poluării aerului
B. Amplasarea zonelor de odihnă şi balneare atmosferic sunt:
C. Condiţiile climaterice A. Tehnologice
D. Suprafaţa şi relieful localităţii B. Educaţionale
E. Dezvoltarea industriei C. De planificare
[2] (162-167) D. Tehnico-sanitare
104. Care sunt metodele de recoltare a probelor de aer E. Manageriale
atmosferic ? [1] (230-239)
A. Statistice 111. La expertiza planului general al proiectului
B. Gravimetrice întreprinderii industriale cu emisii nocive în aerul
C. Dinamice atmosferic se examinează următoarele:
D. Colorimetrice A. Caracterul materiei prime folosite
E. Mixte B. Tehnologia de producere
[2] (167-179) C. Amplasarea coşurilor de evacuarea gazelor
105. Care indicatori (proprietăţi) ale aerului atmosferic tehnologice şi de ventilare
trebuie investigate concomitent cu recoltarea probelor? D. Dimensiunile ZPS
A. Umiditatea E. Amplasarea halelor de producere şi cazangeriei pe
B. Viteza de mişcare teritoriul industrial
C. Temperatura [2] (134-138)
D. Presiunea atmosferică 112. Care sunt metodele de recoltare a probelor de aer
E. Direcţia vântului prin aspiraţie în funcţie de dispozitivele de reţine a
[2] (172-178) microorganismelor:
106. Care din factori influenţează răspândirea poluanţilor A. Metode de sedimentare
aerului atmosferic? B. Metode de filtrare
Factorii meteorologici C. Metode bazate pe impact
Concentraţiile maximal admisibile D. Metode de laborator
Stratificarea de temperatură E. Metode peptonometrice
Toxicitatea poluanţilor [2] (275-278)
Cantitatea emisiilor 113. Care sunt felurile de zgomot în funcţie de
[1] (218-230) caracteristicile temporare a lui?
107. Care este spectrul răspunsurilor biologice ale A. Constante
organismului la acţiunea factorilor dăunători din aerul B. Modulare
atmosferic ? C. Variabile
A. Acumularea poluării în ţesuturi şi organe D. Intermitente
B. Morbiditatea E. Succesive
C. Simptoamele fiziologice ale bolii [1] (248-253)
D. Mortalitatea 114. Cum se clasifică zgomotul după componenţa
E. Devierile fiziologice de importanţă necunoscută spectrală?
[1] (208-218) A. De frecvenţa exagerată
108. Indicaţi principiile de bază utilizate de igienişti la B. De frecvenţa înaltă
argumentarea CMA de noxe în aerul atmosferic. C. De frecvenţă descriptivă
D. De frecvenţă medie
E. De frecvenţă înaltă B. Presiunea de vibraţie
[1] (248-250) C. Viteza de acceleraţie
115. De care factori este determinat nivelul zgomotului D. Viteza de deplasare
de transport? E. Coeficientul de vibraţie
A. Intensitatea de trafic [1] (279-283)
B. Tipul de combustibil consumat 123. De care organe şi părţi ale corpului uman este
C. Viteza unităţilor de transport recepţionată vibraţia?
D. Condiţiile meteorologice A. Aparatul locomotor
E. Componenţa curentului de transport B. Aparatul otolitic
[1] (254-257) C. Aparatul vestibular
116. Care sunt categoriile de acţiune a energiei acustice D. Terminaţiile nervoase ale pielii
auditive asupra organismului uman? E. Sistemul hematopoetic
A. Lezarea funcţiei auditive [1] (279-283)
B. Schimbarea reacţiilor fiziologice la semnale de stres 124. Care sunt măsurile de protecţie contra vibraţiei în
C. Stoparea reproducerii blocurile locative şi clădirile publice?
D. Modificarea metabolismului hidrosalin şi al A. Măsuri tehnico-sanitare
termoreglării B. Repartizarea raţională a utilajului în clădire
E. Influenţa asupra stării psihice şi somatice C. Măsuri educaţionale
[1] (257-262) D. Vibroizolarea agregatelor
117. Care niveluri ale zgomotului stau la baza normării E. Îndepărtarea clădirilor de sursă
igienice a lui? [1] (283-284)
A. Subpragale 125.Indicaţi caracteristicile fizice ale radiaţiilor
B. Inactive electromagnetice.
C. Sensoriale A. Densitatea superficială a fluxului de energie
D. Pragale B. Intensitatea de ionizare
E. Adecvate C. Intensitatea câmpului electric
[1] (262-264) D. Intensitatea câmpului magnetic
118. Metode de combatere a zgomotului urban se E.Frecvenţa oscilaţiilor
clasifică în [1] (284-288)
A. Arhitectural-planificative 126.Care sunt sursele radiaţiilor electromagnetice în
B. Educaţionale centrele populate?
C. Sanitar tehnice A. Antenele de radiodifuziune
D. Constructiv acustice B. Antenele de telerecepţie
E. Manageriale C. Antenele de radiolocaţie
[1] (269-275) D. Liniile electrice de tensiune înaltă
119. Care sunt factorii fizici esenţiali în condiţiile E. Cuptoarele electrice de uscare a lemnului
centrelor populate? [1] (286-288)
A. Zgomotul 127. Care tipuri de zone se stabilesc pentru protecţia
B. Radiaţia UV contra radiaţiilor electromagnetice?
C. Vibraţia A. Zona de limitare a construcţiei
D. Radiaţia electromagnetică B. Zona de protecţie sanitară
E. Radiaţia ionizată C. Zona de observaţie
[1] (245-246) D. Zona de ecranizare
120. Indicaţi caracteristicile fizice şi fiziologice ale E. Zona de scanare
zgomotului. [1] (289-293)
A. Frecvenţa 128. Care noţiune sunt atribuite indicilor medii ale
B. Câmpul sonor confortului pentru populaţie în încăperile de trai?
C. Lungimea de undă A. Factorii microclimaterici
D. Presiunea sonoră B. Factorii topogeografici
E. Densitate a câmpului C. Starea mediului aerian
[1] (246-250) D. Componenţa apei potabile
121. Care sunt aspectele prevăzute de regulile de E. Parametrii spaţiali
măsurare a zgomotului în încăperile de locuit şi publice? [1] (294-307)
A. Numărul minimal de puncte – 3 129. Care sunt indicii fiziologici informativi utilizaţi
B. Numărul minimal de puncte – 5 drept criterii de normare a parametrilor microclimei în
C. Înălţimea de la nivelul duşumelei 1,2 m încăperile de trai şi publice?
D. Înălţimea de la nivelul duşumelei 1,5 m A. Temperatura corpului
E. Distanţa de la pereţi şi alte parapete 1,0m B. Coeficientul balanţei termice
[2] (323-325) C. Topografia temperaturii cutanate
122. Indicaţi caracteristicile fizice ale vibraţiei. D. Termosenzaţia
A. Viteza de vibraţie E. Termogeneza
[1] (294-296) [2] (255-258) A. Asigură regim uniform de căldură în încăpere
130. Enumeraţi principiile de normare igienică a B. Lipsa poluării cu produse de ardere
factorilor termici de microclimă în încăperile de trai şi C. Diirjarea schimbului de aer
publice. D. Neutralizarea concomitentă a deşeurilor managere
A. Inocivitatea E. Confort arhitectural şi estetic al instalaţiilor
B. Complexitatea [1] (312-314)
C. Deferenţierea 138.Cum se clasifică dispozitivele de încălzire după
D. Garanţia modul cedării de căldură?
E. Standardizarea A. Conductive
[1] (294-298) B. Convective
131. Care indici se calculează suplimentar la asigurarea C. Mixte
iluminatului artificial? D. Radiante
A. Indicele discomfortului E. Difuze
B. Unghiul de incidenţă [1] (312-314)
C. Coeficientul pulsării 139.Aria căror suprafeţe se va determina pentru
D. Indicele orbirii calculul pierderilor de căldura a încăperilor
E. Indicii vizibilităţii amplasate la et.II al secţiei obişnuite din blocul
[1] (305-306) locativ cu 5 etaje?
132. Care valori referite la rampa scării din blocurile A. Aria duşumelei
locative corespund normelor igienice? B. Aria pereţilor interiori
A. Lăţimea rampei 1,2-1,4m C. Aria tavanului
B. Numărul treptelor nu mai puţin de 3 D. Aria ferestrelor
C. Numărul treptelor numai mult 19 E. Aria pereţilor de faţadă
D. Înălţimea treptei 0,15-0,17m [2] (259-262)
E. Lăţimea treptei 0,27-0,31m 140. Care date sunt necesare pentru a calcula
[1] (311-312) multiplicitatea actuală a schimbului de aer în încăperi?
133.Căror cerinţe igienice trebuie să corespundă A. Numărul de persoane
materialele de construcţie? B. Suprafaţa ferestruicii
A. Să posede conductivitate electrică C. Volumul încăperilor
B. Să nu stimuleze dezvoltarea microflorei D. Aria cablului de ventilare
C. Să fie higroscopice E. viteza de mişcare aerului în ferestruică.
D. Să dispună de o bună porozitate [1] (314-318) [2](263)
E. Să nu elimine în mediu substanţe volatile 141. Care factori contribuie schimbul de aer în încăperi la
[1] (307-310) ventilarea naturală?
134. Enumeraţi de care momente sunt determinaţi A. Presiunea vântului
parametrii calitativi şi cantitativi ai mediului aerian din B. Presiunea atmosferică
încăperi. C. Presiunea de căldură
A. Cubajul de aer D. Umiditatea aerului
B. Suprafaţa încăperilor E. Infiltrarea aerului prin porii materialelor de
C. Concentraţia dioxidului de carbon construcţie
D. Conţinutului amoniacului şi compuşilor lui [1] (314-318)
E. Oxidabilitatea aerului 142.Suprafaţa căror încăperi este inclusă în cea
[1] (298-301) locativă.
135. Care sunt efectele ionizării artificiale a aerului în A. Antreu
prezenţa oamenilor în încăperi? B. Lodjie
A. Condiţionează umiditatea relativă C. Dormitor
B. Sporeşte cantitatea ionilor grei D. Birou
C. Condiţionează temperatura aerului E. WC
D. Contribuie la reţinerea prafului în căile respiratorii [1] (318-321)
E. Micşorează concentraţia oxidului de carbon 143.Cum se clasifică secţiile locative după locul de
[1] (301) amplasare în planul casei?
136. Care indicatori ai iluminatului natural se determină A. Obişnuite
prin metoda luxmetriei? B. De tronson (laterale)
A. Coeficientul de iluminare naturală C. Circulare
B. Coeficientul de trecere D. Pentagonale
C. Coeficientul de luminozitate E. Unghiulare
D. Coeficientul de rezervă [1] (321-325)
E. Coeficientul de absorbţie 144.Care încăperi sunt obligatorii pentru locuinţele
[1] (302-305) [2] (267-271) rurale:
137. Care sunt avantajele sistemelor de încălzire A. Sufrageria
centrală? B. Balconul
C. Dormitorul
D. Mansarda
E. Camera de igienă
[1] (325-326)
145.Indicaţi încăperile obligatorii a semiboxei:
A. Salonul
B. Ecluza
C. Marchiza
D. Dependenţa
E. Intrarea din stradă
[1] (326-330)
146. Care va fi orientarea corectă a încăperilor din
instituţiile curativo-profilactice amplasate în zona spre
sud de 450 longitudine nordică?
A. Saloane pentru bolnavi de tuberculoză – E
B. Saloane de terapie intensivă –V
C. Saloane pentru reanimare – N
D. Camere pentru jocuri în secţii de copii – V
E. Saloane pentru boli somatice – SE
[1] (328-330)
147. Pentru care unităţi se prevăd intrări separate pe
lotul spitalului?
A. Blocurile curative pentru bolnavi somatici
B. Blocurile curative pentru bolnavi contagioşi
C. Blocul clinico – diagnostic
D. Farmacie
E. Blocul anatomopatologic
[1] (330-332)
148.Care sunt normativele suprafeţelor saloanelor la un
pat în secţiile de spital?
A. De boli contagioase pentru copii-6,5 m2
B. De fiziatrie pentru maturi-9,0 m2
C. De terapie intensivă-11.0 m2
D. De boli somatice pentru copii-6,0 m2
E. Celelalte-7,0 m2
[1] (330-333)
149.Indicaţi zonele obligatorii pe lotul de construcţie al
spitalului:
A. Blocurilor de staţionar
B. De gospodărie
C. De fizioterapie
D. Plantaţiilor verzi
E. De reabilitare
[2] (275-288)
150. Care sunt tipurile de construcţie contemporană a
spitalelor?
A. Sistem de pavilion
B. Sistem liniar
C. Sistem centralizat
D. Sistem liber
E. Sistem mixt
[1] (330-332)