Sunteți pe pagina 1din 26
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI Sec ia de Control Financiar Ulterior - Divizia V –

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Sec ia de Control Financiar Ulterior -

Divizia V – Auditul performan ei i al sistemelor informatice; combaterea fenomenelor de corup ie, fraud , economie subteran , sp larea banilor

RAPORT

privind rezultatele controalelor desf urate la institu iile din cadrul MINISTERULUI MUNCII SOLIDARIT II SOCIALE I FAMILIEI privind achizi iile de imobile

În conformitate cu programul de activitate pentru anul 2003, în cadrul ac iunii privind „Achizi ia de c tre institu iile publice i agen ii economici cu capital de stat a unor bunuri i servicii supraevaluate”, Curtea de Conturi a desf urat verific ri la institu iile din structura Ministerului Muncii Solidarit ii Sociale i Familiei, respectiv Casa Na ional de Pensii i Alte Drepturi de Asigur ri Sociale (CNPAS), Agen ia Na ional Pentru Ocuparea For ei de Munc (ANOFM) i Inspec ia Muncii (IM), având drept principal obiectiv:

analiza legalit ii, eficien ei i economicit ii achizi iilor de imobile realizate de respectivele institu ii.

În perioada 2000 – 2002 Ministerul Muncii Solidarit ii Sociale i Familiei a achizi ionat prin intermediul celor trei institu ii enumerate anterior, pentru activitatea desf urat de acestea în teritoriu, un num r de 57 imobile având, fiecare în parte, o suprafa util semnificativ , în general peste 750 mp, de cele mai multe ori imobilele fiind amplasate pe terenuri spa ioase, care la rândul lor au fost achizi ionate de respectivele institu ii publice. La pagina 22 este prezentat tabelul

- 2 -

centralizator al achizi iilor de imobile realizate de Ministerul Muncii Solidarit ii Sociale i Familiei în perioada 2000 – 2002. Sursa de finan are pentru aceste investi ii, a fost, în cazul CNPAS i ANOFM Bugetul Asigur rilor Sociale de Stat, iar Inspec ia Muncii a avut ca surs de finan are venituri extrabugetare. OUG nr. 60/2001 privind achizi iile publice, aprobat prin Legea nr. 212/2002, a stabilit c opera iunile de achizi ie de terenuri, cl diri sau alte bunuri imobiliare, prin orice mijloace financiare, de c tre autorit ile contractante, nu sunt supuse procedurilor de achizi ie pe care ordonan a le reglementeaz , îns , autorit ile respective au obliga ia de a atribui contractele de achizi ii publice pe baza respect rii unor criterii de natur economic , i în m sura în care este posibil, prin utilizarea sistemului concuren ial, adaptat specificului tranzac iei.

Principalele constat ri realizate

Analizând achizi iile respective prin prisma legalit ii precum i a economicit ii, eficien ei i eficacit ii, am re inut, în principal, urm toarele aspecte:

În unele cazuri, construc iile ce au fost achizi ionate de cele

trei institu ii din structura Ministerului Muncii i Solidarit ii Sociale, au apar inut ini ial unor unit i industriale, comerciale sau de alimenta ie public , care au fost anterior privatizate. Valorile pl tite de institu iile publice respective proprietarilor, au fost, exprimate în pre uri comparate, net superioare celor cu care ace tia, la rândul lor, cump raser de la stat cu numai 2-5 ani înainte întreaga întreprindere. Semnificative în acest sens, sunt achizi iile realizate de Casa Na ional de Pensii i Alte Drepturi de Asigur ri Sociale în ceea ce prive te imobilele din bd. Lacul Tei, unde valoarea achizi iei a dep it de 2,4 ori valoarea la care anterior fusese privatizat întreaga întreprindere, de i CNPAS nu a achizi ionat decât 16,7% din suprafa a

de teren a acesteia i dou cl diri din cele 11 care compuneau ansamblul privatizat, precum i de c tre Casa Jude ean de Pensii – Gala i care a pl tit, doar pentru un imobil 21 miliarde lei, în condi iile în care în anul 1999, pentru achizi ionarea unui pachet reprezentând 69,2% din capitalul social al societ ii vânz toare, investitorii au pl tit 3,9 miliarde lei. – Exemplele prezentate sunt detaliate în anex .

- 3 -

Ulterior achizi iilor realizate, multe institu ii publice au

alocat sume importante pentru amenajarea imobilelor, fiind consemnate situa ii în care practic din construc iile achizi ionate s-a utilizat numai structura de rezisten , s-au introdus etaje intermediare etc., mai mult, o parte din lucr ri s-au realizat prin încredin are direct fo tilor proprietari, de i legisla ia privind achizi iile publice impunea, pentru acest gen de opera iuni, aplicarea unor proceduri de achizi ie public . Aceste situa ii au fost constatate la: Casele Jude ene de Pensii Vaslui, Timi , Buz u, Satu Mare, S laj, Agen iile Jude ene Pentru Ocuparea For ei de Munc Sibiu, Timi , Neam , Gorj, S laj, Alba, Inspectoratele Teritoriale de Munc Neam , Maramure , Suceava, Gorj, Bra ov, Ia i, Alba. – Exemplele prezentate sunt detaliate în anex .

În unele cazuri, imobilele care au f cut în final obiectul

achizi ion rii de c tre institu iile publice, au fost anterior tranzac ionate între persoanele juridice ce le de ineau i diverse persoane fizice, cu valori reduse, opera iunea având drept scop eludarea legisla iei fiscale. Astfel, fo tii de in tori, au înregistrat venituri nesemnificative din vânzarea activelor ce le-au de inut, iar persoanele fizice ce au avut rol de intermediari, au acumulat valori foarte mari, în mod nejustificat. Caracterul formal al tranzac iilor a fost evident, opera iunile repetate de vânzare cump rare derulându-se cu câteva s pt mâni înainte de efectuarea achizi iilor publice. Exemple semnificative în acest sens sunt achizi iile efectuate de c tre Casa Jude ean de Pensii Gala i unde imobilul vândut ini ial, unei persoane fizice, cu un miliard lei de SC PEXCO SA, dup opt luni a fost achizi ionat de institu ia public cu 21 miliarde lei, precum i situa iile întâlnite la Casa Jude ean de Pensii Ia i, Inspectoratele Teritoriale de Munc Vrancea, Gorj, Dâmbovi a, Agen ia Municipal Pentru Ocuparea For ei de Munc Bucure ti, Agen iile Jude ene Pentru Ocuparea For ei de Munc Ia i, Bihor, Boto ani, Cluj. – Exemplele prezentate sunt detaliate în anex .

În cazul imobilului achizi ionat de Inspectoratul Teritorial de Munc Dolj, termenul de depunere a ofertelor a fost prelungit pân la data la care ofertantul, persoan fizic , a reu it s intre în posesia imobilului, preluându-l de la o societate comercial i putând astfel s - i

- 4 -

înregistreze oferta la institu ia public . – Cazul este prezentat detaliat în anex .

Concluzii

Achizi iile prezentate eviden iaz c normele i instruc iunile

procedurale elaborate de cele trei institu ii din structura Ministerului Muncii Solidarit ii Sociale i Familiei nu au impus criterii reale de concuren pentru ofertan i, nu au stabilit proceduri coerente de prospectare a pie ei, care s conduc la determinarea valorii reale a imobilelor achizi ionate.

Comisiile de achizi ie, numite prin Ordin al Ministrului

Muncii Solidarit ii Sociale i Familiei, având în componen întotdeauna persoane de in toare a unor func ii de r spundere din Ministerul Muncii Solidarit ii Sociale i Familiei i din cele trei institu ii beneficiare, precum i pe directorii structurilor teritoriale pentru care s-au realizat efectiv achizi iile, au dat dovad de formalism în aplicarea normelor de achizi ii, limitându-se, în cele mai multe cazuri, la a compara ofertele înregistrate cu sumele maxime alocate prin buget, pentru investi ii.

Preluarea unor spa ii mari, generatoare de cheltuieli

semnificative pentru între inere, a fost determinat , în cazul CNPAS, de instruc iunile proprii care au stabilit o suprafa de 20 mp + 10% pe func ionar, înc lcând astfel prevederile HG nr.866/1996 pentru actualizarea normativelor privind spa iile cu destina ia de birou, care au stabilit o suprafa de maxim 6 mp pentru fiecare func ionar.

La rândul s u, conducerea Inspec iei Muncii a aprobat Nota

nr. 39/10.08.2001 prin care s-a estimat, în mod arbitrar, ca achizi iile ce urmau a fi realizate de c tre structurile teritoriale, s nu dep easc pentru provincie, „pre ul maxim de referin de 500 USD/mp suprafa desf urat a imobilului, incluzând, dup caz, atât valoarea terenului cât i valoarea TVA iar pentru Bucure ti de 1.000 USD/mp”. Efectul acestei dispozi ii asupra nivelului pre urilor propuse de ofertan i nu poate fi dimensionat exact dar, consider m c propunerea unui asemenea nivel ridicat, mult peste valoarea de circula ie a imobilelor, a determinat, pe de o parte amplificarea nivelului pre urilor pretinse de ofertan i, iar pe de alt parte, lipsa de interes pentru negocieri reale din partea membrilor comisiilor de achizi ii.

R spunderi

- 5 -

Analizând situa iile prezentate, consider m c r spunderea pentru efectuarea unor achizi ii cu valori mari, peste nivelul valorilor de circula ie ale terenurilor i imobilelor din localit ile i din momentul opera iunilor, revine în principal:

- conducerii Ministerului Muncii Solidarit ii Sociale i Familiei i celor trei institu ii din structura acestuia, deoarece nu au elaborat norme de achizi ii bine documentate i nu au urm rit evolu ia activit ii de achizi ii de spa ii pentru sedii, din punct de vedere al economicit ii, eficien ei i eficacit ii;

- membrilor comisiilor de achizi ii care nu s-au preocupat s identifice cele mai bune oferte, s se documenteze asupra valorilor reale de tranzac ie i s negocieze cu responsabilitate pentru ob inerea unor oferte favorabile.

Propuneri de m suri

Pentru evitarea efectu rii în viitor a unor achizi ii imobiliare supraevaluate, cu dimensiuni i structur neadecvate sunt, în opinia noastr , necesare urm toarele m suri:

Modificarea i completarea OUG nr. 60/2001 privind achizi iile publice, respectiv abrogarea art. 8 lit. f i includerea astfel a achizi iilor publice de imobile între opera iunile pentru care este necesar efectuarea unei proceduri de achizi ie public ;

Actualizarea normativelor stabilite de HG nr. 866/1996 pentru actualizarea normativelor privind spa iile cu destina ia de birou i adaptarea acestora la situa ii reale care impun lucrul cu publicul, arhive de dimensiuni mari, parc ri i c i de acces corespunz toare;

Impunerea obliga iei pentru toate institu iile publice, ca înainte de începerea unei proceduri de achizi ie public , s efectueze o documentare în unitatea administrativ - teritorial din care fac parte, pentru a stabili date cu privire la existen a unor spa ii neutilizate – terenuri i/sau cl diri – apar inând altor institu ii publice;

- 6 -

Organizarea de c tre Ministerul Muncii Solidarit ii Sociale i Familiei a unei analize detaliate, privitoare la spa iile existente, corelat cu necesit ile prezente i cu cele de perspectiv , la nivelul fiec reia din institu iile publice din structura acestuia i stabilirea unor m suri pentru utilizarea eficient a spa iului disponibil; Elaborarea unui plan de m suri care s conduc la identificarea i exploatarea în comun de c tre institu iile din structura Ministerului Muncii Solidarit ii Sociale i Familiei a unor spa ii cu destina ia de arhiv . Consider m c aceste spa ii pot s fie amplasate în zone pentru care valoarea de circula ie a imobilelor este mai redus , exemplu fiind halele industriale dezafectate i pot fi utilizate i de c tre alte institu ii publice, putându-se astfel asigura optimizarea cheltuielilor de exploatare.

*

*

*

Prezentul Raport a fost transmis pentru informare Ministrului Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei care, prin adresa cu nr. 1505 ED din 09.04.2004 a prezentat o Not cuprinzând observa iile sale la Raportul Cur ii de Conturi privind achizi iile publice de imobile. Observa iile formulate de conducerea Ministerului Muncii Solidarit ii Sociale i Familiei au fost analizate în corela ie cu con inutul Raportului i cu legisla ia în vigoare constatându-se c nu con in argumente temeinice care s modifice con inutul constat rilor realizate de Curtea de Conturi. Facem precizarea c raportul nostru a analizat, în principal, performan a sistemului de achizi ii de imobile realizat la nivelul acestui minister, faptul fiind motivat de num rul mare de imobile care au f cut obiectul achizi iilor publice i de efortul bugetar considerabil presupus de aceste opera iuni si a formulat in final câteva recomand ri cu au drept scop îmbun t irea cadrului legislativ i organizatoric in domeniul achizi iilor publice. În acest context subliniem c „desc rcarea de gestiune”, invocat în mod repetat în Nota de observa ii formulat de reprezentan ii Ministerului Muncii Solidarit ii Sociale i Familiei, ca argument pentru a justifica legalitatea achizi iilor publice efectuate, nu presupune necondi ionat c activitatea comisiilor de evaluare pentru

- 7 -

atribuirea contractelor de achizi ii publice, s-a desf urat urm rindu-se cu responsabilitate i consecven ca resursele financiare ale statului s fie cheltuite cu eficien i economicitate. În unele din cazurile prezentate, s-au constatat fapte care în opinia noastr , întrunesc elemente de natur infrac ional i în aceast situa ie s-a calculat valoarea prejudiciilor i au fost sesizate organele abilitate pentru continuarea cercet rilor.

R spunzând punctual la con inutul Notei, subliniem urm toarele aspecte:

În ce prive te motivarea formulat pentru a justifica pre urile mari

pl tite de institu iile publice pentru achizi ionarea unor imobile, comparativ cu cele cu care anterior, acelea i imobile, fuseser cump rate de la stat de unii investitori priva i, preciz m c nu poate fi re inut argumentul infla iei ca factor determinant pentru cre terea pre urilor, deoarece pentru efectuarea compara iilor, în cazurile în care tranzac iile s-au derulat la intervale mari de timp, pre urile au fost exprimate în dolari SUA, inându-se cont de cursul din momentul opera iunilor.

Argumentele prezentate pentru a motiva atribuirea direct a unor

lucr ri de construc ii fo tilor proprietari nu sunt justificate deoarece opera iunile de construc ii, montaj, dot ri etc., care au fost efectuate dup momentul achizi iei imobilelor, trebuiau s se execute în condi iile stabilite de OUG nr. 60/2001 privind achizi iile publice, respectiv atribuirea lucr rilor presupune aplicarea unei proceduri de achizi ii publice stabilite de lege.

Observa ia potrivit c reia elaborarea unor norme proprii de

achizi ii publice pentru achizi iile care nu fac obiectul OUG nr. 60/2001 nu este impus de nici o reglementare, nu are obiect, întrucât în con inutul Raportului respectivele norme au fost analizate doar prin

prisma eficien ei, eficacit ii i economicit ii pe care trebuiau s o determine pentru achizi iile realizate în baza lor.

De asemenea facem precizarea c valorile de circula ie a

imobilelor i terenurilor la care au fost raportate spa iile care au fost achizi ionate de c tre institu iile din structura Ministerului Muncii Solidarit ii Sociale i Familiei sunt stabilite i actualizate de c tre

Societatea General a Exper ilor Tehnici SA, la solicitarea Camerei Notarilor Publici i respectivele valori sunt avute în vedere i de c tre

- 8 -

instan ele de judecat pentru emiterea unor hot râri judec tore ti i în acest context consider m c respectivele valori trebuiau s constituie un principal reper pentru activitatea comisiilor de evaluare i atribuire a contractelor de achizi ii publice din cadrul Ministerului Muncii Solidarit ii Sociale i Familiei.

- 9 -

ANEX 1

cuprinzând exemple de achizi ii de imobile supraevaluate realizate de cele trei institu ii

Achizi ii publice de imobile realizate de Casa Na ional de

Pensii i alte Drepturi de Asigur ri Sociale (C.N.P.A.S.) i Casele Jude ene de Pensii (CJP)

Casa Na ional de Pensii i Alte Drepturi de Asigur ri Sociale

a achizi ionat în municipiul Bucure ti în anii 2001 – 2002 un num r de

trei cl diri cu o suprafa total de 10.128,94 mp i terenul aferent acestora de 6.364,85 mp, pentru care s-a pl tit de la Bugetul Asigur rilor Sociale de Stat suma total de 279,65 miliarde lei, spa iile fiind utilizate pentru sediul central al institu iei i pentru activit ile teritoriale specifice, pentru jude ul Ilfov i municipiul Bucure ti. Cl direa din bd. Lacul Tei, cu o suprafa de 5.226 mp i terenul aferent de 4.147,85 mp au fost achizi ionate în septembrie 2001 de la SC FROTTIEREX SA, cu suma de 119 miliarde lei, motivându-se

nevoia urgent de spa iu pentru desf urarea activit ii Casei Jude ene de Pensii Ilfov precum i a unor activit i pentru municipiul Bucure ti. Valoarea acestei achizi ii a dep it de 2,4 ori valoarea la care anterior fusese privatizat întreaga întreprindere, de i CNPAS nu a achizi ionat decât 16,7% din suprafa a de teren a acesteia i dou cl diri din cele 11 care compuneau ansamblul privatizat. Ulterior achizi iei, hala industrial a fost demolat pân la structura de rezisten , urmând reamenajarea sa, opera iune ce presupune inclusiv introducerea unui etaj intermediar. Valoarea estimat

a acestor amenaj ri este de 64,0 miliarde lei i chiar dac la momentul

achizi iei s-a motivat urgenta nevoie de spa iu, în fapt, dup doi ani lucr rile nu au fost înc finalizate. Raportând valoarea pl tit de reprezentan ii CNPAS pentru achizi ia imobilelor din Bd. Lacul Tei, la valoarea de circula ie a

1 Prezentarea este realizat structurat pe institu ii, în ordinea efectu rii achizi iilor

- 10 -

imobilelor i terenurilor din acea zon , s-a constatat c urmare acestei opera iuni, Bugetul Asigur rilor Sociale de Stat a fost prejudiciat cu 83,38 miliarde lei. Pentru continuarea cercet rilor au fost sesizate organele parchetului. La pagina 18, este prezentat schema tranzac iilor care au avut ca obiect vânzarea cump rarea imobilului achizi ionat de Casa Na ional de Pensii i Alte Drepturi de Asigur ri Sociale.

Casa Jude ean de Pensii Timi a achizi ionat în februarie 2002 SC Ital Rom Construc ii SRL suma de 35,3 miliarde lei, pentru achizi ia în municipiul Timi oara, str. Belinschi, a unui imobil cu suprafa a desf urat de 2.388 mp, construit pe un teren proprietatea municipalit ii. În fapt, la momentul achizi iei, respectiva cl dire se afla în faza de structur , evaluat prin contractul de vânzare cump rare încheiat între p r i la 9,1 miliarde lei. De i în conformitate cu OUG nr. 60/2001 privind achizi iile publice, finalizarea construc iei i amenajarea ei trebuia s se realizeze cu o firm selec ionat în urma desf ur rii unei proceduri de achizi ie public , comisia de achizi ie a dispus, cu înc lcarea dispozi iilor legii privind achizi iile publice, atribuirea direct prin contractul de vânzare cump rare, a lucr rilor cu o valoare de 26,2 miliarde lei, vânz torului SC ITAL ROM CONSTRUC II SRL.

Casa Jude ean de Pensii Gala i a achizi ionat în anul 2002 la sfâr itul lunii noiembrie, de la cet eanul F g r anu N Gheorghe domiciliat în Br ila, un imobil situat în municipiul Gala i, str. tiin ei, cu o suprafa util de 2.264,08 mp, regim P + 4E i terenul aferent de 1.639,55 mp, din care 117,22 mp în indiviziune, pentru care a pl tit vânz torului 21,0 miliarde lei, în condi iile în care valoarea de circula ie din zona respectiv , cumulat pentru teren i construc ii de dimensiunile celor analizate nu dep ea, la momentul tranzac iei, 3,5 miliarde lei. Ini ial, imobilul a f cut parte din patrimoniul SC PEXCO SA Gala i, societate desprins din fosta regie de îmbun t iri funciare i care în prezent func ioneaz cu capital integral privat.

- 11 -

În luna martie 2002, SC PEXCO SA a vândut respectivul imobil i terenul în suprafa a de 2.963 mp. lui F g r anu Gh Simona, fiica lui F g r anu Gheorghe administrator la societatea vânz toare, pentru suma total de numai 1 miliard lei. Dup numai trei luni, F g r anu Simona reprezentat de un alt administrator al SC PEXCO SA, a vândut bunurile astfel dobândite, tat lui ei, pre ul înscris în actul de vânzare cump rare fiind de 30 miliarde lei. Suma total investit în anul 1999 de c tre investitori pentru achizi ionarea unui pachet reprezentând 69,2 % din capitalul social al SC PEXCO SA, a fost de 3,9 miliarde lei, sum mult inferioar celor 21 miliarde lei încasate în anul 2002 pentru vânzarea, în fapt, a unui activ din patrimoniul aceleia i societ i. Opera iunile prezentate, au generat însu irea de c tre persoanele fizice implicate, a unor sume deosebit de mari i sustragerea de la plata c tre bugetul statului, numai sub form de TVA, a sumei de 3,3 miliarde lei.

La pagina 19, este prezentat schema tranzac iilor care au avut ca obiect vânzarea cump rarea imobilului achizi ionat de Casa Jude ean de Pensii - Gala i.

Achizi ii

Munc (ITM)

publice realizate de Inspectoratele Teritoriale de

Inspectoratul Teritorial de Munc Ia i a achizi ionat în martie 2000 de la SC NICIMAN SA Ia i un imobil cu suprafa a desf urat de 938,45 mp, regim P+3E+M, cl dire anex cu suprafa a desf urat de 154 mp i teren de 1.001 mp, pentru care a pl tit suma de 7,38 miliarde lei.

Prin contractul de vânzare cump rare s-au atribuit în mod direct lucr ri de demolare, zugr veli, repara ii, etc. f r s se mai organizeze distinct licita ie pentru achizi ionarea unor servicii i lucr ri pentru amenajarea imobilului, a a cum prevedeau reglement rile legale în vigoare la data achizi iei.

- 12 -

Inspectoratul Teritorial de Munc Maramure a achizi ionat în octombrie 2000 un imobil cu suprafa a construit de 1.421 mp, regim P+3E i terenul aferent de 952 mp, situat în Baia Mare, str. George Co buc nr. 50 de la persoane fizice, toate domiciliate în Baia Mare, la valoarea de 9,85 miliarde lei. În acest sens, în octombrie 2000 s-a încheiat contractul de vânzare cump rare între institu ia public i persoanele fizice Bot Ioan – Bot Rodica i Nico Vasile – Nico Maria având ca obiect imobilul de mai sus, dar într-un stadiu intermediar al edific rii sale. Prin acela i contract s-a atribuit în mod direct, vânz torilor persoane fizice, execu ia lucr rilor de finalizare a construc iei în ce prive te utilit ile, instala iile i finisajele, f r ca acestea s fie autorizate pentru astfel de activit i; lucr rile respective trebuiau s fac obiectul unei alte licita ii, pentru achizi ii publice conform prevederilor legale. Recep ia final a imobilului s-a f cut dup 14 luni de la data semn rii contractului de vânzare cump rare, respectiv la 28.12.2001.

Inspectoratul Teritorial de Munc Dolj, a achizi ionat în noiembrie 2001, un imobil situat în Craiova, str. Nicolae B lcescu, nr. 55 cu suprafa a desf urat de 1.377 mp i terenul aferent de 575 mp, de la trei persoane fizice, Vasile Puic Viorica, Vasile Ion i Cioroiu Vasile, toate domiciliate în municipiul Craiova, c rora le-a pl tit suma de 16,2 miliarde lei, pre stabilit de c tre comisia de evaluare în urma negocierii cu vânz torii.

Ini ial imobilul figura ca aport social al celor trei persoane la capitalul social al SC CLUB CHIRI SRL i era înregistrat în eviden ele contabile ale acestui agent economic cu o valoare de 1,2 miliarde lei. Înlocuirea aportului în natur cu echivalentul în numerar i în acest cadru, depunerea de c tre cele trei persoane fizice a ofertei la Inspectoratul Teritorial de Munc – Dolj s-a realizat dup data de 21.09.2001 stabilit ini ial de organizatorii procesului de achizi ie drept termen limit pentru depunerea ofertelor.

- 13 -

Inspectoratul Teritorial de Munc Vrancea a achizi ionat în septembrie 2002 un imobil regim P+2E, cu suprafa a construit de 800 mp i terenul aferent de 1.121 mp situat în municipiul Foc ani, str. Dimitrie Cantemir, nr. 10, pentru care a pl tit SC EVEREST INVEST CO SRL – Brad suma de 15,82 miliarde lei.

La rândul s u vânz torul a dobândit respectivul imobil cu numai trei luni înainte de la BANKCOOP – Banca General de Credit i Promovare SA, prin participare la licita ie, la valoarea de 9,23 miliarde lei, cu 6,59 miliarde lei mai pu in decât a pl tit institu ia public pentru acela i imobil.

Extinzându-se documentarea, pentru a se în elege mecanismul de amplificare nejustificat a valorii respectivului imobil, s-a stabilit c 5,38 miliarde lei din diferen a de 6,59 miliarde lei încasat de SC EVEREST INVEST CO SRL, a fost transferat , în baza unor contracte de consultan , c tre SC MVM Auto SRL i SC M&V CONSULT SYSTEMS SRL, ambele din Bucure ti.

La pagina 20, este prezentat schema tranzac iilor care au avut ca obiect vânzarea cump rarea imobilului achizi ionat de Inspectoratul Teritorial de Munc – Vrancea.

Inspectoratul Teritorial de Munc Gorj a achizi ionat în decembrie 2002 un imobil cu suprafa a desf urat de 1.126,07 mp i terenul aferent de 821,25 mp, situat în Târgu – Jiu, str. 1 Decembrie 1918, pentru care a pl tit persoanei fizice G man Virgil suma de 13,5 miliarde lei. Vânz torul, ac ionar majoritar al SC ROMAL SRL, a intrat în posesia imobilului cu numai trei zile înaintea tranzac iei cu institu ia public , pl tind SC ROMAL SRL suma de 1,7 miliarde lei. Mai mult, atât la data depunerii ofertei, select rii acesteia, cât i la data negocierii pre ului, vânz torul persoan fizic nu era proprietarul cl dirii. Prin contractul de vânzare cump rare au fost încredin ate ofertantului, persoan fizic neatestat , lucr ri de amenajare în valoare de 5,15 miliarde lei, f r s se întocmeasc de c tre contractant sau s se

- 14 -

solicite ofertantului documenta ie pentru elaborarea i prezentarea ofertelor, contrar prevederilor legisla iei privind achizi iile publice.

Inspectoratul Teritorial de Munc Dâmbovi a a achizi ionat în cursul lunii decembrie 2002 un imobil cu suprafa a desf urat de 696 mp, situat în municipiul Târgovi te str. Revolu iei, bl. C8, pentru care a pl tit 7,7 miliarde lei.

Vânz torul, Coman Relu, persoan fizic , domiciliat în municipiul Alexandria, dobândise la rândul s u respectivul imobil, cu numai dou luni înainte, prin licita ie public organizat de lichidatorii b ncii Bankcoop SA, pl tind pentru acesta cu 2,7 miliarde lei mai pu in, decât valoarea cu care imobilul a fost achizi ionat de institu ia public .

Achizi ii publice realizate de Agen ia Municipal Pentru Ocuparea For ei de Munc Bucure ti (AMOFM) i de Agen iile Jude ene pentru Ocuparea For ei de Munc (A.J.O.F.M.)

Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc Ia i a achizi ionat în anul 2000, un imobil cu suprafa a desf urat de 610 mp, regim S+P+M i teren de 10,06 mp cot exclusiv i de 57,58 mp cot indiviz , de la persoane fizice, respectiv Prisecariu C t lin D nu i Mihaela, valoarea achizi iei fiind de 5,13 miliarde lei. La rândul lor, vânz torii au dobândit imobilul cu numai 25 de zile înaintea tranzac iei cu institu ia public , pl tind pentru acesta SC ROCONTA GRUP SA suma de 192,78 milioane lei, care este de 27 de ori mai mic decât suma pl tit de AJOFM Ia i.

Opera iunea a generat însu irea de c tre persoanele fizice implicate, a unor sume deosebit de mari i o sustragere de la plata c tre bugetul statului, a obliga iilor ce rezultau în urma vânz rii activului. Dat fiind destina ia ini ial a imobilului, respectiv de local de alimenta ie public (bar, cofet rie, simigerie), ulterior achizi iei institu ia public a efectuat lucr ri de amenajare în valoare total de 5,07 miliarde lei, mutarea efectiv în noul spa iu f cându-se la 01.03.2002, la 15 luni dup achizi ia imobilului.

- 15 -

Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc Bihor a achizi ionat în luna decembrie 2001 imobilul din municipiul Oradea, str. Transilvaniei, nr. 2, regim P+1E cu suprafa a desf urat de 833,33 mp i teren de 380 mp. pentru care a pl tit vânz torilor, persoane fizice, respectiv Cuibu Maria i Velicu Dorina, suma de 8,5 miliarde lei. Persoanele fizice au dobândit imobilul cu mai pu in de o lun înainte, prin cump rare, de la SC „EL & MA” SA Oradea.

Membrii comisiei nu au efectuat o analiz real i corect a ofertelor, întrucât oferta adjudecat prevedea un pre pe mp în cazul unei construc ii noi de 10.196.440 lei fa de un pre pe aceea i unitate de m sur de 9.500.000 lei cât a cuprins oferta altor participan i, persoanele fizice, Borbely Andrei i Borbely Iuliana.

S-a constatat, c urmare acestei opera iuni paguba a fost de 1,27 miliarde lei pentru care s-au stabilit foloase nerealizate, la nivelul dobânzilor bancare, de 210 milioane lei.

Agen ia Municipal pentru Ocuparea For ei de Munc Bucure ti a achizi ionat în decembrie 2002 un imobil cu suprafa a desf urat de 408,09 mp, regim P+2E i terenul aferent de 312 mp, situat în Bucure ti, bd. Piept nari, nr. 64, sector 5 pentru activitatea Agen iei Locale a Sectorului 5, vânz torii au fost persoane fizice, respectiv Br tan Silviu i Petrescu Adrian, care au încasat de la institu ia public suma de 10,34 miliarde lei, respectiv 303.000 EURO.

Anterior acestei tranzac ii, în luna august 2002, ca urmare a cererii de ofert formulat de c tre AMOFM, acela i imobil a fost oferit institu iei publice cu suma de 8,0 miliarde lei de c tre proprietarul ini ial al acestuia, respectiv Udil Jan Florian.

Dup refuzarea ofertei de c tre AMOFM, domnul Udil Jan Florian a vândut imobilul din bd. Piept nari, domnului Br tan Silviu la valoarea de 4,55 miliarde lei, echivalent a 140.000 EURO. La rândul s u, domnul Br tan Silviu, imediat dup cump rare a vândut prin dezmembrare parterul imobilului i jum tate din teren domnului

- 16 -

Petrescu Adrian pentru suma de 2,36 miliarde lei echivalent a 70.000 EURO.

În final cei doi coproprietari ai imobilului din bd. Piept nari au participat la licita ia organizat de AMOFM la sfâr itul lunii noiembrie, unde imobilul respectiv a fost adjudecat cu valoarea de 10,33 miliarde lei, fiind unica ofert .

Urmare modului defectuos în care comisia de achizi ii a organizat achizi ia imobilului, f r s analizeze valorile cu care, într-un interval de timp foarte apropiat, fusese tranzac ionat respectivul imobil i valoarea de circula ie a terenurilor i imobilelor din zona în care se situa imobilul, pre ul pl tit de institu ia public , a dep it în mod semnificativ valoarea de circula ie a terenurilor i imobilelor din zona în care acesta este amplasat.

Raportând valoarea pl tit de reprezentan ii AMOFM pentru achizi ia imobilului din Bd. Piept nari, la valoarea de circula ie a imobilelor i terenurilor din acea zon , s-a constatat c urmare acestei opera iuni, Bugetul Asigur rilor Sociale de Stat – Fondul de omaj, a fost prejudiciat cu 6,5 miliarde lei.

Semnal m c în acest caz, documentele de ofert adjudecate de comisia de evaluare au fost contraf cute, prezentând modific ri evidente de cifre i valori, care au condus la amplificarea cu 300 milioane lei a pre ului pl tit de institu ia public . Dosarul cauzei a fost înaintat organelor de cercetare penal .

La pagina 21, este prezentat schema tranzac iilor care au avut ca obiect vânzarea cump rarea imobilului achizi ionat de Agen ia Municipal Pentru Ocuparea For ei de Munc Bucure ti.

Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc Cluj a achizi ionat în decembrie 2002, cu destina ia sediu Agen ia Local Pentru Ocuparea For ei de Munc (ALOFM) Gherla un imobil cu suprafa a construit de 180 mp, regim S+P+1E i teren de 397 mp, situat în localitatea Gherla, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1a, la valoarea de

- 17 -

4,95 miliarde lei de la Farca Lucian i Laura i C m r an Ioan i Lucre ia domiciliate în localitatea Gherla.

Este de semnalat faptul c , f r nici o solicitare scris din partea AJOFM Cluj, cu adresa 5248/04.12.2002, ANOFM Bucure ti a aprobat suma de 5,54 miliarde lei la cheltuieli de capital pe anul 2002, înscris distinct în lista de cheltuieli de capital „sediu cu valoare de 5.000.000 mii lei”.

La data de 31.12.2002 la ALOFM Gherla erau înregistra i un num r de 375 contribuabili, activitatea institu iei se desf ura cu un num r de 4 salaria i conform statului de func ii aprobat, iar spa iul anterior în care se desf ura activitatea, avea suprafa a de 60,87 mp, pentru care se pl tea chirie de 1,8 milioane lei lunar.

Ulterior achizi iei, în anul 2003 s-au efectuat lucr ri de repara ii capitale i curente în sum de 522 milioane lei.

18
18

ACHIZI IE IMOBIL

Casa Na ional de Pensii i Alte Drepturi de Asigur ri Sociale

FONDUL PROPRIET II DE STAT (FPS) FPS vinde în 1995 complexul industrial format din 24.837
FONDUL
PROPRIET II DE
STAT (FPS)
FPS vinde în 1995 complexul industrial
format din 24.837 mp teren i 11 cl diri
pentru suma de 1,57 milioane USD
SC Frottierex SA
Bucure ti
Septembrie 2001 SC Frottierex SA vinde în septembrie 2001 institu iei publice 4.147,8 mp teren
Septembrie 2001
SC Frottierex SA vinde în
septembrie 2001 institu iei publice
4.147,8 mp teren respectiv 16,7%
din totalul terenului i doar 2 din
cele 11 cl diri la valoarea de 119
miliarde lei echivalent a 3,94
milioane USD

Casa Na ional de Pensii i Alte Drepturi de Asigur ri Sociale

Ulterior achizi iei, hala industrial a fost demolat pân la nivelul structurii de rezisten ,
Ulterior achizi iei, hala industrial a fost
demolat pân la nivelul structurii de
rezisten , urmând reamenajarea sa.
Valoarea estimat a acestor amenaj ri
este de 64 miliarde lei echivalent a 1,93
milioane USD.

- 19 -

Casa Jude ean de Pensii Gala i

F g r anu Simona, prin mandatar , vinde tat lui ei imobilul dup trei
F g r anu Simona, prin
mandatar ,
vinde tat lui ei imobilul
dup trei luni la valoarea de
30 miliarde lei
Persoan fizic
F g r anu Gh. Simona
Persoan fizic

SC Pexco SA – Gala i

Administratori

Persoan fizic SC Pexco SA – Gala i Administratori SC Pexco SA vinde persoanei fizice imobilul
SC Pexco SA vinde persoanei fizice imobilul la valoarea de 1 miliard lei
SC Pexco SA vinde
persoanei fizice imobilul la
valoarea de 1 miliard lei

Casa Jude ean de Pensii - Gala i

F g r anu Gheorghe vinde dup numai 5 luni institu iei publice pentru suma
F g r anu Gheorghe
vinde dup numai 5 luni
institu iei publice pentru
suma de 21 miliarde lei

- 20 -

ACHIZI IE IMOBIL Inspectoratul Teritorial de Munc Vrancea

Vinde imobilul în cu 9,23 miliarde lei
Vinde imobilul în
cu 9,23 miliarde lei
Munc Vrancea Vinde imobilul în cu 9,23 miliarde lei Vinde imobilul la numai 3 luni, în
Vinde imobilul la numai 3 luni, în !!!! """"#### cu 15,82 miliarde lei
Vinde imobilul la numai
3 luni, în !!!! """"####
cu 15,82 miliarde lei
în !!!! """"#### cu 15,82 miliarde lei BANKCOOP Vrancea SC Everest Invest CO SRL – Brad

BANKCOOP

Vrancea

SC Everest Invest CO SRL – Brad

Inspectoratul Teritorial de Munc - Vrancea

SC MVM Consult Management SRL Bucure ti ! "##$ % % & "##" % '
SC MVM Consult Management SRL
Bucure ti
!
"##$ % % & "##"
% ' ( )*
SC M&V Consult System SRL
Bucure ti

- 21 -

ACHIZI IE IMOBIL Agen ia Municipal pentru Ocuparea For ei de Munc BUCURE TI

August 2002, ofert ini ial : Udil propune direct AMOFM vânzarea cu 8 miliarde lei

15.11.2002

Br tan Silviu vinde dup numai o lun i jum tate parterul imobilului i jum tate din teren pentru suma de 2,36 miliarde lei echivalent a 70.000 EURO

Decembrie 2002: AMOFM dup ce a respins în august oferta ini ial (Udil ) cu
Decembrie 2002: AMOFM dup ce a respins în august oferta ini ial (Udil ) cu
Decembrie 2002: AMOFM dup ce a respins în august oferta ini ial (Udil ) cu
Decembrie 2002: AMOFM dup ce a respins în august oferta ini ial (Udil ) cu

Decembrie 2002:

AMOFM dup ce a respins în august oferta ini ial (Udil ) cu valoarea de 8 miliarde lei a acceptat în decembrie oferta pentru acela i imobil la valoarea de 10,34 miliarde

) cu valoarea de 8 miliarde lei a acceptat în decembrie oferta pentru acela i imobil
) cu valoarea de 8 miliarde lei a acceptat în decembrie oferta pentru acela i imobil
) cu valoarea de 8 miliarde lei a acceptat în decembrie oferta pentru acela i imobil

Persoan fizic

Petrescu Adrian

Persoan fizic

Persoan fizic

Br tan Silviu

Adrian Persoan fizic Persoan fizic Br tan Silviu Udil Jan Florian 01.10.2002 Udil Jan Florian vinde
Udil Jan Florian 01.10.2002 Udil Jan Florian vinde imobilul la valoarea de 4,55 miliarde lei
Udil Jan Florian
01.10.2002
Udil Jan Florian
vinde imobilul la valoarea
de 4,55 miliarde lei
echivalent a 140.000 EURO
la valoarea de 4,55 miliarde lei echivalent a 140.000 EURO Agen ia Municipal Pentru Ocuparea For

Agen ia Municipal Pentru Ocuparea For ei de Munc - Bucure ti

11.12.2002

Cele dou persoane fizice vând institu iei publice imobilul respectiv la valoarea de 10,34 miliarde lei echivalent a 303.000 EURO

- 22 -

Tabelul centralizator al achizi iilor publice de imobile, efectuate de institu ii din cadrul Ministerului Muncii Solidarit ii Sociale i Familiei în perioada 2000 - 2002

         

Valoarea de achizi ie

 

Valoarea investi iilor ulterioare - mii lei-

Nr.

     

Suprafa a (mp)

Crt.

Jude ul

Anul

Institu ia

Vânz torul

Dolari *

Lei (mii)

0

 

1

2

 

3

4

5

6

 

7

8

     

AJOFM

FEDERALCOOP

216.277,13

4.817.789

 

S=1.396mp

1.587.854

1

 

Alba

2000

 

ITM

SCA MURE UL Alba Iulia

140.785,90

3.103.484

 

S=587,5 mp

1.678.480

     

Cot indiviz

2

 

Arad

2002

AJOFM

SC ARVINEX SA Arad

266.172,11

8.970.000

 

S=1.465 mp

 

S teren = 892 mp

   

2001

AJOFM

Cuibu Maria

271.218,89

8.500.000

 

S=833,33 mp

 

3

 

Bihor

Velicu Dorina

 

S

teren=380 mp

2002

 

CJP

SC CLASICOR SA

457.187,17

15.327.200

 

S=2.370 mp

22.309.790

   

S

teren=1.274 mp

     

AJOFM

Târzioru Petru Relu

9.745,92

285.000

S=116,27 mp mp

 

4

Boto ani

2001

(S

veni)

Târzioru Maria

S

teren=33,95 mp

AJOFM

SOCOM COMATI

     

S=162,87 mp

 
     

(Dorohoi)

11.802,47

375.000

S

teren=32,57 mp

175.370

5

Bra ov

2000

 

ITM

SC COMPACT SA

468.874,70

11.750.000

 

S=1.897 mp

1.977.081

 

S

teren=555 mp

6

 

Buz u

2001

 

CJP

SOCIETATEA DE SERVICII INFORMATICE INFOBUZ SA

340.812,90

10.146.000

 

S=2.196,57 mp

 

S

teren=4.895 mp

7

C

l ra i

2002

 

CJP

BIR SA

74.300,62

2.478.000

S=199,503 mp mp

 

S

teren=4.177 mp

- 23 -

8

Cluj

2002

AJOFM

Fam. Farca

146.884,27

4.950.000

 

S=180 mp

522.000

Fam. C m r an

S

teren=397 mp

     

AJOFM

Bucoval S Nicolae i Elena

   

S=1.885,73 mp

 

9

Constan a

2000

Bucoval Gh. Nicolae i Zoi a

531.679,22

13.200.000

S

teren=400 mp

2002

AJOFM

SC SCAN NV SA

47.435,55

1.588.000

 

S=209,1 mp

 

S

teren=41,82 mp

10

Dâmbovi a

2002

ITM

Coman Relu i

228.928,74

7.716.730

 

S=696 mp

 

M

d lina

 

cot parte

     

AJOFM

Staicu Traian Gabriel

477.752,65

15.000.000

 

S=750,48 mp

 

S

teren=508,5 mp

11

Dolj

2001

 

Fam. Vasile Puic Viorica i Ion

     

S=1.377 mp

 

ITM

Fam. Cioroiu Vasile i Stela

516.384,04

16.200.000

S

teren=554 mp

   

2001

AJOFM

Fam. erb nescu

15.864,96

500.000

 

S=256,61 mp

 

Capmare Mihaela

S

teren=612 mp

         

S=1.154,55 mp

 

12

Gala i

2002

AJOFM

SC APOLLO SA

449.492,07

15.000.000

S

teren=1.473,88

 

mp

     

F g r anu Gheorghe i Angela

     

S=2.638 mp

 

2002

CJP

625.577,17

21.000.000

S

teren=1.639,55

 

mp

     

AJOFM

       

S=747 mp

 

2000

(Târgu

SC ARTEGO SA

270.207,22

6.950.000

 

3.508.412

Jiu)

S teren=1.045,6 mp

 

AJOFM

SC CAZANE CANTINE SA

11.067,05

349.951

 

S=266 mp

62.444

2001

(Rovinari)

S teren=86 mp

13

Gorj

AJOFM

SC PT&DS IMPEX

16.871,65

535.000

 

S=220 mp

801.041

 

(Motru)

S

teren=220 mp

               

S=821,25 mp

 

ITM

S

teren=1.126,07

2001

(Târgu

Jiu)

Fam. G man Virgil i

Maria

428.340,26

13.500.000

 

mp

5.150.000

- 24 -

       

SC Servicii Informatice Computer SA

     

S=824,80 mp

 

14

Ialomi a

2001

CJP

15.855,90

500.000

S teren=1.648,73

9.595.764

mp

     

AJOFM

Fam. Prisecariu

201.971,07

5.130.873

 

S=609,53 mp

5.077.251

2000

S

teren=10,06 mp

15

 

Ia i

ITM

SC NICIMAN SA

383.113,36

7.377.997

 

S=1.092,45 mp

 
 

S

teren=1.001 mp

   

2002

CJP

SC IULIUS GROUP SRL

1.732.873,63

57.800.000

 

S=2.532,25 mp

 

S

teren=595,11 mp

     

AJOFM

SC AGECOM SA

166.839,75

3.213.000

 

S=673 mp

 
 

S

teren=298 mp

16

Maramure

2000

 

Fam. Bot Ioan i Rodica

     

S=1.421 mp

 

ITM

Fam. Nico Vasile i Maria

403.837,48

9.850.000

 

S

teren=952 mp

17

Mure

2001

CJP

SC IND LAPTE MURE SA

236.330,21

7.101.250

 

S=767 mp

 

S

teren=1.828 mp

     

AJOFM

SC ROMEXIM SA

190.782,56

5.990.000

 

S=540 mp

 

18

Neam

2001

S

teren=108,14 mp

ITM

Roca Constantin i Ina Larisa

268.695,37

8.300.000

 

S=253 mp

 
       

S

teren=360 mp

19

 

Olt

2002

AJOFM

SC SLATEX SA

130.174,52

4.319.451

 

S=1.399 mp

 

S

teren=492,94 mp

   

2000

ITM

SC CEPROM SA

238.305,09

4.367.417

 

S=1.494,08 mp

3.205.669

 

S

teren=302 mp

20

Satu Mare

         

construc ie din 1918

 

2002

CJP

SCAP PHOENIX SA

355.323,94

12.000.000

predarea-primirea

5.052.000

 

se face la

         

15.01.2003

 
     

AJOFM

Fam. Pitic Maria i Dan

15.672,48

490.000

 

S=199,27 mp

406.208

 

S

teren=250 mp

21

S

laj

2001

         

S=1.096,55 mp

 
 

CJP

SC COMAT S LAJ SA

360.756,12

10.840.000

 

S

teren=324 mp

2.773.142

- 25 -

   

2001

AJOFM

SC CONSTRUC II SA

560.706,03

17.532.156

 

S=1.638,1 mp

 

22

Sibiu

S

teren=430,91 mp

2002

AJOFM

SCCA Olimp

21.061,54

698.000

 

S=159,25 mp

 
   

S

teren=106,53 mp

23

Suceava

2001

ITM

SC CONPRIN SA Suceava

478.896,62

15.000.000

 

S=1.587 mp

 
 

S

teren=418 mp

   

2001

CJP

SC ODEON SRL

290.012,69

8.000.000

 

S=1.199,45 mp

3.700.000

 

S

teren=2.286 mp

 

AJOFM

SC HIDROTEHNICA SA

360.219,73

12.000.000

 

S=1.436,08 mp

 

(Vaslui)

 

S

teren=670 mp

AJOFM

Comisia de Lichidare a Socom R s ritul

54.530,91

1.815.334

 

S=136,24 mp

 

24

Vaslui

(Hu i)

 

S

teren=34,06 mp

2002

AJOFM

SC PALODA SA

180.790,80

5.999.000

 

S=272,15 mp

 

(Bârlad)

S teren=1.134,5 mp

         

Sconstr=802,297

 

ITM

BANKCOOP

119.132,18

3.861.193

mp Sutil =560,4

4.123.896

S

teren=171,98 mp

25

Vâlcea

2001

AJOFM

SC TRANSMONTANA

74.562,93

2.350.000

 

S=462,79 mp

 

S

teren=359,97 mp

   

2001

AJOFM

SC UNION SRL

297.384,90

9.450.000

 

S=553 mp

 

26

Vrancea

 

S

teren=300,0 mp

2002

ITM

SC EVEREST INVEST CO SRL

478.375,25

15.817.956

 

S=800 mp

 
     

S

teren=1.121 mp

   

2000

AJOFM

SC ELECTROMOTOR SA

530.245,19

12.500.000

 

S=1.915 mp

 

27

Timi

 

S

teren=814 mp

2002

CJP

SC ITAL-ROM CONSTRUC II

1.066.046,57

35.300.000

 

S=2.388 mp

 
     

S

teren=463 mp

28

Bucure ti

   

SOCIETATEA ROMÂN DE ASCENSOARE IFMA Bucure ti

     

S=1.469,01 mp

 

2000

ITM

1.034.856,27

26.460.240

 

S teren=1.503,15

 

mp

2001

ITM

Andreescu R zvan Ilie

2.570.845,64

81.025.342

 

S=3.115 mp

 

Andreescu Felicia

S

teren=535,46 mp

CNPAS

BCR - SA

5.432.687,43

160.650.000

S (A+B)=4.903 mp

 
 

S

teren=2.217 mp

- 26 -

           

S=5.225,94 mp

 

CNPAS

SC FROTTIEREX SA

3.911.900,07

119.000.000

S

teren=4.147,85

64.000.000

mp

   

Br tan Silviu

305,787.79

   

S=408,09 mp

 

AMOFM

Petrescu Adrian

(303,000

10.336.239

 

euro)

S teren=312 mp

 

SC AN EURO CONSTRUCT SRL

     

S=1.114,87 mp

 

2002

ITM

1.770.271,48

59.143.000

S

teren=1.131,38

mp

 

SC CONSTRUC II ERBA U SA

   

S(P+4E)=5.445,40

 

CNPAS

4.399.729,25

143.000.000

 

mp

S(S)=261,08 mp

* - calculat la cursul din data efectu rii tranzac iei

4.399.729,25 143.000.000   mp S(S)=261,08 mp * - calculat la cursul din data efectu rii tranzac