Sunteți pe pagina 1din 2

.

(Denumirea unitii)

DE
ACORD:
Inspector sef al
Inspectoratului
pt. Situatii de
Urgenta BANAT
al judetului
Timis
General de brigad
Dr. Benga
Mihai

DECIZIA NR. ............../.


Privind infintarea Serviciului Privat pentru Situatii de
Urgenta din ..........................
............................................................................

Subsemnata..........................................................., imputernicita
prin hotararea A.G.A din .........................................................in calitate
de reprezentant permanent al....................................
............................................................................................, vazand
Criteriile de Performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea
serviciilor private pentru situatii de urgenta, aprobate prin Ordinul
Ministrului Administratiei si Internelor Nr. 158/22.02.2007, in temeiul
art. 12 alin. 2 si art. 19 lit. i din Legea 307/12.06.2006 privind
apararea impotriva incendiilor, potrivit art. 10 lit. b din Legea Nr.
481/08.11.2004 privind protectia civila.

DECID:

Art. 1 In baza Art. 4, Art. 5,Art.14 si Art. 16 din Criteriile de


Performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea
serviciilor private pentru situatii de urgenta, aprobate prin
Ordinul MAI Nr. 158/22. Febr. 2007 se infinteaza Serviciul Privat
pentru Situatii de Urgenta
din ........................................................................................, de
categoria a- II-a, cu organigrama si numarul de personal prevazut in
Anexa Nr. 1, care face parte integranta din prezenta decizie.
Art. 2 Se aproba regulamentul de organizare si functionare a
Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta, prevazut in Anexa
Nr. 2 la prezenta decizie.
Art. 3 Atributiile de serviciu ale persoanelor din componenta
serviciului se completeaza cu atributiile specifice rezultate din
regulamentul de organizare si functionare al serviciului.
Art. 4 Prezenta decizie se comunica Departamentului sanatate si
securitate in munca, Serviciului personal si persoanelor din
componenta serviciului.

Administrator unic:
.................................................
................
.............................................................