Sunteți pe pagina 1din 14

11t0112016

- Combustibilii sunt materiale care prin


ardere in aer sau in oxigen dezvolti cdldurdt
suficientd pentru a putea fi folosili drept
COMBUSTIBILI sursi de energie.
'Prin combustibili se inlelege orice
subsfanfd sau arnestecuri de substanle, care
in urma unei reaclii chimice de ardere,
produce o mare cantitate de cdlduri.

COMBUSTIBILI CLASIGI
* GOMBUSTIBILI
Pentru ca o substanfC sC fie considera6 Si folositd . naturali: lemn, cdrbune, grafit, !i!ei' metan
drept combustibil, ea tiebuie sC ,ndeplineascd ceteva gaz de sondd, etc.
condilii de bazd:

> sd se gCseascC in naturd in cantitate mare; . artificiali: mangal, cocs, benzind, motorind,
I sC aibC temperatura de aprindere mai scdzutd; gaz lampat, picure, gaze de cracare, de
> sC nu degaje prin ardere foarte multe substanle toxice, cocserie, acetilend, hidrogen, etc.
corozive 97 iocive pentru mediu;
7 sC nu aibd intrebuinldri mult mai utile din punct de vedere
economtc,
. sintetici: benzine sintetice (formate din
Combustibilii se clasificC dupC timpul de rcactie in: hidrogenarea catalitici a cdrbunilor 9i din
Y comhustibili clasici; gaz de sintezi), gaze sintetice, gudroane, etc.
D combustibili nucleari.
167
11t0112016

COMPOZITIA COMBUSTIBILILOR
{ COMBUSTIBILINUCLEARI
Combustibitii solizi conlin diferite combinalii organice ale
elementelor C, H, S (elemente combustibile), O, N, a6turi de
umiditate 9i suhstanle minerate (Al) care dau cenuga.
Sunt formali din multe elemente Carbonul - este elementul Principal al combustibililor
radioactive, izotopii elementelor grele (uraniu, sotizi, Acesta se gdsegte in proporlie de 50'95%' in func.tie cte
thoriu, plutoniu). natura gi versh combustibilutui. Piln arderca comPletd a unui
kilogram de carbon se obline o eneryie de 33.440 kJ.
Pentru caracterizarea unui combustibil Hidrogenul - se gdsegfe in combustibilii solizi intre 2'6%'
trebuie sC f se cunoascd compozilia chimici, Acesfa este un element care ridice valoarea termicC a
puterea calorici, cantitatea de aer necesare combustibilului, intrucet piln ardere se degaie o mare cantitate
de celdu6.
arderii, temperatura gazelor de ardere etc. Prin arderea unui kilogram de hidrogen se obline o
cantitate de cdldure de 143.000 kJ.

COMBUSTIBILI COMBUSTIBILI
Dintre aceste lrei forme numai primele doue ard gi degaie
Sulful - pafticipd cu o pondere de 0,1'7To, cCldure.
in compozilia dfferililor combustibili solizi. in prima formC sutful se lransformi in SO2, cantitatea de
cCtdure'degajatd la 1 kg S = 9'150 kJ, iar la a doua formd se oblin
oxizi metatici 9i SOr, rar cantitatea de cdldurC degaiatC la 1 kg S
din sulfuri este 7,800 kJ.
in combustibil, sulful se giseste sub trei
forme: Cu toale ce ta arderea sultului se degaie o mate cantitate de
.in combinalii organice (sulf organic); cewurd acest element este dAundtot in procesul de ardere a
. sub formC de sulfuri metalice;
. in combinalii anorganice oxigenate (de
Pe Enge aceasta, sulful necesitd Pentru aPrindere o
exemplu sulfa|i). temperature mare (500 - 600 grade Celsius).

2
11t01t2016

COMBUSTIBILI COMBUSTIBILI
Azotul - se gisegte in general in cantitate Oxigenul - se gisegte in combustibili in
micd, nedepCaind 2%. El este un element proporlie de Ia 2% pni la tl4%.
nedorit in masa combustibilului.
Prezenla sa in combustibil conduce la
la ardere, dar ia
Acesta nu pafticipi mic3orarea valorii termice a acestuia,
cilduri pentru a se incilzi Pdni la deoarece fiind combinat mai ales cu
temperatura cu care gazele arse pirCsesc carbonul gi hidrogenul, o cantitate din aceste
instalalia de ardere 9i prin urmare consume o elemente combustibile sunt deia oxidate.
pafte din cildura degaiati la arderea
combustibilului.

173

COMBUSTIBILI COMBUSTIBILI
+Cenuga - constituie un balast al combustibilului, Combustibili lichizi - sunt oblinuli, in mare pade, prin
prclucrarea lileiului (petrol brut),
intrucatii micgoreazC puterea caloricd gi uneori poate
duce Ia dezorganizarea compbte a procesului de Combustibilii lichizi sunl de trei tipuri:
gaze lichetiate;
ardere, fie prin faptd ce se acumuleazd in focar gi
impiedicC admisia aerului, fe cd se topegte la o co mbu stibil i d istilali ;
co mbustibil i rezid u al i-
temperaturd joasd gi formeazd un conglomerat plastic
cu inglobarea unor cantitdli de combustibil. Combu stibil ii t ich izi d istilati s unt :
benzina;
De aceea, in practica industrialC, intotdeauna, la petrolul lampanl;
alegerea sistemului de ardere a combustibililor solizi motorina.
se ia in considerare cantitatea de cenuga 9i Acestia contin in principal hidrocarburile C5-C10, C10-C15
proprietCtile ei. gi respedtive Cl 5-C21.
11t0112016

COMBUSTIBILI COMBUSTIBILI
ut,1t
Benzinele trebuie sd albC anumite proprietdli
Prin distitarea atmosfericC (distilare primard) se care sd asigure o combustie optime in motorul cu
oblin din lilei, benzine, petrol lampant, motorind, ardere internd.
pdcurd. Calitatea unei benzine (proprietatea
-cifra ei
antict6tonantd) se caracterizeazd piin octanicd
@otata_C.O.).
Benzinele sunt folosite drept combustibili
(carburanli) pentru motoarele cu ardere interne, La stabilirea scCrii convenlionale de 9ifle
motorina este un carburant pentru motoarele Diesel, octanice, vatoarea "100" se atribufe izooctanului, iar
iar pCcura este transformate in produsi (lubrifianli)- vatoarea "0" n-heqtanului.
nn-artat C+{Cr+ iH-,

i: l:
art q.c4:aN-aH,
-'ln -
{:.2.r,r Ineuh,e Gn

COMBUSTIBILI COMBUSTIBILI
Amesrccend ambele hidrocarburi in anumite Cu cit o benzinC are C.O' mai mare, cu atet se
DroDoriii, se obtin punctele intermediarc ate scdrii de comDortd mai bine un motor; ea determind cretterea
iiciide'(etaloanele) iu care sd se compare experimental' puttirii motorului, o viald mai tungd de funclionare a lui'
'un
carburantul cercetat. consum mai redus de carburant.
De exemplu, o benzini cu C.O.= 80 se compotTd ca
un amestec de 80% izooctani 9i 20% n-heptan. Cifra octanicl a diferitetor hidrocarburi variazd in
ordinea:
Alcani < cicloalcani < alchene < izoalcani < arene

n heptan CFlt{ CFLI aH-1

t"
(2,2,41rmr!lpenl6n
'1"'
cFt q . cF\ cH,

-3
cH.1
lDrl
179

4
11t01t2016

COMBUSTIBILI COMBUSTIBILI

Prezenla hidrogenului in moleculele


combustibilului mCregte puterea calorice 9i prezenla Combustibilii reziduali: sunt formati, in general'
oxigenului o scade; hidrocarburile au cele mai mari din reziduul oblinut la distilarea primard a lileiului ti
puteri calorice. din reziduurile obginute la cracarea termice a
pCcurilor sau a motorinelor.
ln uttimul timp gi alcoolii inferiori sunt folosili
drept combustibili nepoluanli; in unere .stafe Aceitia au o compozilie foarte complexd'
(Brazilia, USA) se utilizeazd pentru propulsarea
automobitilor amestec de 10% etanol in benzinC
(denumit benzohol).

COMBUSTIBILI COMBUSTIBILI

Combustibilii gazosi - au o compozilie foarte Gazele de cnacare sunt amestecuri de alcani 9i


variatd, ce depinde de originea acestora. alchene inferioare 9i se folosesc.. la umplerea
Astfel, oazele naturale in tara noastre contin buteliilor de aragaz; hidrocarburile nesaturate
oesi6-iiC62 fiietai. iai qazete cohbustibile anificiile componente se - separC ai se prelucreazd
'constau dintr-un'ame5fec de gaze combustibile 9i petrochimic.
necombustibile,

Combustibilii gazogi prezintd o serie de avantai9 Gazele rezultate la cocsificarea cdrbunilor


fatA de cei lichizi sau iolizi: se transportd ugor prin hazele de cocserie) sunt de asemenea folosite drept
cdnducte, permit reglarea condiliilor de ardere, Llombustibili.
arderea lor iste lipsitd de fum Si cenugd.
11t0112016

COMBUSTIBILI COMBUSTIBILI
Concentra{ia combustibilului gazos in am?stec Principalele componente combustibite ale
cu aerul trebiuie sd se situeze intre nigte limite K
' acestora sunt.'
caracteristice fiecdruia, numite limite de explozie' . monoxid de carbon;
Astfet, pentru metan: 5-15,2%, iar pentru acetibne 3' .
82%.
hidrogen;
. metan;
. alte hidrocarburi gi hidrogen sulfurat.
Puterea caloricC a hidogenului lichid (120,91
MJ/kg) depdgegte cu mult pe cea a hidrogenului
gazos. lar componentele necombustibile insotitoare sunt:
. dioxid de carbon;
Astfet, el este forosit drept combustibil in . oxigen;
p ro p u I sa rea ra ch ete I o r. . azot.
185

, COMBUSTIBILI COMBUSTIBILI
v-
PUTEREA CALORICA in urma arderii combustibililor rezufte totdeauna
dioxid de carbon (gaz) Si apC (gaz sau lichid); s-au
Catitatea unui combustibit*mai conslftC 9i in introdus in calcu!e, douC puteri calorice.
funclie de puterea caloricC' De exemplu,in cazul arderii metanului:
CIl/) + 2()"i9 CCI{ei + 2H2L1(ll
Puterea caloricC exprimA cantitatea de caldurC -T---+
card rezu-iffiffireb completd a unei unitcli de I
combustibil. Putrrea c-J,4rca rul,trirra 1Q:|
l!i28 Lr/rii'i = 39.?28 l'flirn']'l
Puterea caloricd a unui combustibil reprezintd
cantitatea de cCldurd degaiatd de un kilogram aH,Gi + 2a-Lsl _ { ilis'r + .'El: iEi
combustibil sotid, lichid sau de 1m3 combustibil l
..1.

gazos, prin ardere comqbte. plerta c:Jo1ta url-ercaa (!r)


3i300 LTini = 35.30 l"fltin rsb
187
11t01t2016

COMBUSTIBILI
g COMBUSTIBILI
Puterea caloricd inferioarC (Qil reprezintd
Puterea caloricl suoerioarii /Qs) reprezintd cantitatea de cildurd determinati la arderea
cantitatea de cdldurd obtinutd prin arderea unei unei unitdli de comhustibil in condiliile in
cantitdli de combustibil, in cazul cind produsele de
ardere au temperatura de 20 grade Celsrus,' in acest care produsele finale sunt evacuate la o
caz, apa din produsele de ardere fiind lichidC, la temperaturd mai mare decdt temperatura de
puterea caloricC determinate se include gi cCldura condensare a vaporilor de aPd.
latentd de condensare a vaporilor de apC,

COMBUSTIBILI COMBUSTIBILI
APRINDEREA $l ARDEREA COMBUSTIBTLILOR GAZO$I: are.
loc Drin reaclii inlantuite, initiate temic. Combustibilii
gazosi
Puterea caloricd se poate determina prin douC oferlnd cea mlai mare'supratal| de contact intre ei 9i oxigen, se.
aprind toarte ugor; atderca are loc in intreg volumul amesteculut
metode: de combustibil-aer.

ARDEREA COMBUST,BILILOR LlCHlZl: se realizeazC


. o metodd bazate pe cunoagterea compoziliei chimice mCrindu-se supratala de contacl cu oxigenul sau aerul, in scoPul
gi folosirea unor relalii empirice; cend acejtia se pulverizeazd.

ARDEREA COMBUSTIBILILOR SOLIZI: este un procedeu


. o mebde experimentald care se eterogen gi se compune din urmetoarele elape:
bazeazd pe . incehirea gi uscarea combustibililor;
experimente, folosind aparate cu aiutorul cerora se . descompunerea pirogenicd a combustibilului cu formare de
poarc masura cdldura degajatd. maaerii volatite si a cocsului:
. arderea materiiior volatile:
. arderea cocsului.

191
11t0112016

COMBUSTIBILI COMBUSTIBILI
zAcAutHre DE GlzE NATURALE 9l PETRoL
TlcCmintele de gaze naturale neasociate cu
aaze naturale se inteleg
Prin -provenite -tipirihidrocarburi petrolul din lara noastrd reprezintd metan aproape
oazoase din douC de surse" pur (uneori peste 99% Puritate).
ilcdmi,nte'asociate c! cele de petiol' in care avem
Secem!?te19
indeDendentc, care nu ai-niiio te:gaiurc c.t celeVa
@r. ln alte regiuni ale globului, alCturi de metan' se
gdsegte hidrogen sulfurat, heliu, bioxid de carbon 9i
Cete doud tipuri de qaze naturale au in comun
faptut cd metariut predomind net fald de celelalte mici cantitCli de etan, propan 9i butan.
c 6m ponente ale amCstecul u i.
in rest, existC o deosebire de comPozilie, relativ
pronuntatd; gazele de sondd sunt mai complexe' pe.
'cdnd clelelalie gaze naturale sunt alcdtuite din mai
pu.tine componente.

Subiecte Posibile
COMBUSTIBILI 1.
2.
Legile chimiei
Structura atomului Alcltuirea atomulul.
3. Structura atomului, Modele atomice.
,1. Leg{turile chimice Legitura ionice. Legaluta covalenta
Petrolul sau lileiul, este un combustibil 5. Legaturametalicd.Legiturileintermoleculare-
tichid, un amestec de hidrocarburi lichide 6. Sistemul periodic al elementelor.
(C5, C20) in care sunt dezvoltate la 7. Corelatia dintre structura inveligului electronic al atomului 9i pozilia elementelor
in Tabelul Periodic.
temperaturi normale hidrocarburi gazoase E. Varialiacaaacteruluielectrochimic.
(C1, C4), hidrocarburi solide (peste C20) 9i 9. Combinatiileanorganice Hidrurile.
10. Combinaliileanorganice. Orizii
cantitdli reduse de compugi cu oxigen, azot 11. Combinaliileanorganice.Acizii. Hidroxizii.
gisulf. 12. Combinaliileanorganice. Situri
13. Solulii.
1il. Proprietllile radioactive ale elementelo. chimice Razele radioacl've
De reguld, hidrocarburile sunt parafinice, 15. Proprietllile radioactive ale elementelot chimice. Elemente radioactive'
aromatice gi nesatu rate. 16. Combustibili.Generalit{li.
17. Combustibili lichiri 9i gazoii
'18. Coro.iunea.Generalitdla
195
'19. Coroziunea chimict 9i electrochimica. 196

20. Metode de protecie anticorozivt a materialelor metalice

I
11t01t2016

PRIVIRE GENERALA ASUPRA


-,
", COROZIUNII METALELOR
Termenul de coroziune este conventional 9i
cuprinde o serie de procese, de schimbdri chimice 9i
coRozruNEA 9l PRoTECTIA electrochimice prin care metalele trec dintr-o forma
METALELOR 9r ALIAJELOR elementard intr-o formd combinata.

iruporntvA coRoztuNtl Aceaste trecere este posibila deoarece in natura,


metalele se gisesc sub formd combinatd ca: oxizi,
carbonati, hidroxizi, a caror energie libere este mai
mici decit a metalului pur, determinand tendinla
metalelor de a trece la forme cu energie liberl mai
redusd.

C/ PRIVIRE CEHENEIA ASUPRA V PRIVIRE GENERALA ASUPRA


COROZIUNII METALELOR COROZIUNII METALELOR

Prin coroziune se inlelege distrugerea materialelor Dupd mecanismul de desfdgurare se pot distinge
datorite reactiilor chimice sau electrochimice cu mediul doui tipuri de coroziune:
inconjurltor.
-coroziunea chimici care se referd la procesele de
Atacul chimic direct este posibil la toate materiile distrugere a metalelor 9i aliajelor care se produc in gaze
orime folosite in industrie, in timp ce atacul uscate, precum 9i in lichide firi conductibilitate electrica
electrochimic nu apare decit la metale, deoarece gi in majoritatea substanlelor organice ;

numai ele posede eleclroni liberi. -coroziunea electrochimicd se refera la procesele de


degradare a metalelor 9i aliajelor in solulii de electroliti,
Materialele sintetice nu posedd aceaste structura ele
in prezenfa umiditilii, fiind insolite de trecerea curentului
electric prin metal.
fiind de obicei supuse degradirii numai prin alac chimic'

o
11t01t2016

PRtvtRE GENERALA esuPna


K" PRIVIRE GENERALA ASUPRA
V COROZIUNII METALELOR COROZIUNII METALELOR
Dupd aspectul distrugerii, coroziunea poate fi Coroziunea locall poate fi de mai multe teluri:
clasificatl in: Q Coroziunea punctiformd. care se localizeazd pe suprafete mici
(puncte de coroziune);
O Coroziunea subsuprafald, care incepe la suprafali dar se extinde sub
O coroziune continul, cgnd intreaga suprafali metalicd a suprafala metalului provocAnd umflarea 9i desprinderea metalulul
fost cuprinsd de acliunea mediului agresiv; (pungi de coroziune),
O coroziunea locald cAnd distrugerea se produce numai Q Pete de coroziune, care se repartizeaze pe suprafete relativ mari, dar
pe anumite po4iuni ale suprafelei melalului sau aliajului. adencimea lor este mice,
Q Coroziunea intercristafine, care se caracterizeaze p.|n dlstrugerea
selectivi a metalului la limita dintre crislale;
Dace coroziunea esle distribuila pe inlrega suprafali a metalului Q Corcziunea trcnscristalini, care reprezinta un caz tipic de coroziune
coroziunea se numesle cont'nuC. Coroziunea continue poate fi uniformi localA la care distrugerea corozive este determinate de direclia
sau neuniforme. tensiunilor menice de intindere Caracteristic la acest fel de coroziune
Daca distrugerea corozivi se concentreaza pe anumite po(iuni ale este faptul ci fisurile se propagi nu numai la limita cristalelor' cr ele
suprafelei, distrugerea se numegte 99&lig9..jl9gall. chiar le lraverseaza. ,r.

COROZIUNEA CHIMICA COROZIUNEA CHIMICA


Coroziunea chimicd se produce din cauza afinitilii Coroziunea chimicd a metalelor sau aliajelor se
produce prin reaclii ce se desflgoari la suprafala
dintre metal gi unele gaze (Oz; SOz; HrS; HCI gazos; CO;
ecestora in contact cu gaze uscate sau solulii de
COr; Hr) sau lichide slab conducdtoare de electricitate
(alcooli; benzine; benzoli etc.) provocind modificiri ale neelectrolili.
metalului manifestate prin: Produsele care rezulte sub acliunea acestor medri
rdmin. la locul interacliunii metalului cu mediul coroziv,
sub formd de pelicule de grosimi 9i compozilii diferite
O dizolvarea pd(ilor componente 9i pierderi de material;
in funclie de propriettlile lor fizico-chimice, peliculele
O spdlarea componentilor; de coroziune exercitd o influenld asupra desfagurerii
O dezagregarea materialului de citre cristalele sArurilor orocesului de coroziune, a cineticii acestuia, putdndu-l
care se formeazd in porii sdi; diminua intr-o masure mai mare sau mai micd.
tl mdrirea sau reducerea particulelor, deci 9i a intregii mase
a metalului.
203

10
11t01t2016

COROZIUNEA CHIMICA COROZIUNEA CHIMICA


in cazul Fe-ului oxidarea in atmosferA a acestuia cu
in funclie de durata 9i de temperatura de incdlzire a formarea oxizilor de Fe (rugina) are loc in trepte.
metalului, peliculele formate au diferite grosimi 9i proprietef
de protectie diferite:
in prima treaptd de oxtdare a Fe-ului, se formeaze FeO,
oxidul feros, care este stabil numai in absenla oxigenului
Cdnd apare oxigenul atmosferic, oxidul feros se transformd in
hidroxid de fier (FerO.H2O) sau FeO(OH), dintre care se
cunosc 2 faze:

Q Faza 1 care corespunde unui exces mare de oxlgen;


Pentru alte metale, ca: Ni, Cr, Cu, Sn, Zn, etc. la suprafata aceslora se
Q Faza 2 caracterizatd printr-o cantitate de oxigen, insuficientd,
fomeaza peticule carc tAneazd considerabil desfasurarea in continuare a din care cauzd. oxidarea evolueaza incet.
procesului de oxidare, adici posede proprieta! protectoare.

COROZIUNEA CHIMICA COROZIUNEA CHIMICA


d in functie de culoare se pol deosebi 3 feluri de rugjne 9r anume in ceea ce privegte coroziunea chimici a unui aliai, in oxigen
sau aer uscal, in principiu, depinde de alinitalea chimica a
O Rugina albi Fe(OH)2, care se formeaza dup6 reaclaa: componenlilor sei fal; de oxigen, precum 9i de comportarea reciproca a
Fe+2H2O-Fe(OH)2+H2 oxizilor formati.
Acest tip de rugina trece rapid, prin oxidare, in rugina bruna, de aceea se
observa foarte rar.
\ De exemplu, in cazul aliajului Fe'Cu, ferul are pentru oxrgen o
O Rugina brunl, apare'in urma reactiei:
,/ afinitate mult mai mare decal cuprul. Spre deosebire insd de ferul pur,
I oxidarea se produce in ad3ncime, provocAnd formarea unui strat m'xt
4Fe(OH)r+O2*4FeO.OH+2H2O / de ."t"t si oxid Ferul oxidandu-se preferential, metalul ce remane in
/ atr"trl mlxt se imbogeteste in cupru 9i devine din acest moliv din ce in
O Rugina neagra, este formatd din oxid feros 9i feric; fiind denumite 9i ce mai rezistent la coroziune.
magnetiti din cauza proprietdlilor sale magnetice 9i este consideratd ca I
flind forma cea mai stabald a oxidului de fer. Ea fomeaze pe suprafata
metalului un strat protector, cu structure omogena 9i aderentd. Viteza de coroziune in gaze se mic|oreazd pin crearea unei
Reactia decurge astfel: atmosfere inerte 9i mai ales pin alierea olelului cu difeite elemente se
mereste stabilitatea otelului la temperatui idicate.
2FeO'OH+Fe(OH)r-Fe3Oa+2H2O

11
11t0112016

COROZIUNEA ELECTROCHIMICA COROZIUNEA ELECTROCHIMICA


Spre deosebire de coroziunea chimicd, metalele in Prin introducerea metalului in api sau in mediu cu
contact cu solufiile bune conducdtoare de electricitate propriete! electrolitice, pe suprafala metalului apar
(electroliti) se corodeazi electrochimic. elemente galvanice in care impuritdlile din metal
Solulia 9i metalul sunt stribdtute, de un curent electrlc, funclioneazi ca microcatozi cu descdrcare de hidrogen
generat de procesele electrochimice care se desfdgoard la pe suprafala lor, in timp ce metalul, funclionAnd ca anod
limita celor doud faze. se dizolvd.

Pentru aparilia acestui tip de coroziune este necesar se


Exemple tipice de coroziune electrochimice se
existe un anod, un catod, un .electrolit 9i un conductor,
deci un elament galvanic. intAlnesc in cazul coroziunii atmosferice (ruginirea
Prin inldturarea uneia dintre aceste conditii, coroziunea
ferului) gi la coroziunea provocate de curenlii electrici de
electrochimica nu se produce. dispersie din sol numili 9i curenli vagabonzi.

210

COROZI UN EA ELECTROCH IMICA METODE DE PROTECTIE ANTICOROSIVA A


MATERIALELOR METALICE
V"
Viteza de coroziune se exprima prin masa de metal Protectia impotriva coroziunii reprezinti totalitatea
..'' distrus pe unitatea de suprafali in unitatea de timp g/m2h masurilor care se iau pentru a feri materialele tehnice de
' sau adincimea la care au aiuns degradlrile in unitatea de acliunea agresive a mediilor corosive.
__timp mm/an. Metodele gi mijloacele de proteclie anticorosivd sunl
foarte variate $i numeroase 9i se pot grupa in
Cunoagterea acestor indici, permit alegerea urmatoarele categorii:
corespunzatoarea materialului in funclie de nalura
mediului, ceea ce determine o dimensionare tr metode de Prevenire a coroziunii;
corespunzetoare a instalatiilor 9i o justi apreciere a duratei 0 utilizarea metalelor 9i aliajelor rezistente la coroziune;
lor in exploatare.
O metode de aclionare asupra mediului corosiv;
B metode de acoperire a suprafelelor metalice

12
11t01t2016

METODE DE PROTECTIE ANTICOROSIVA A METODE DE PROTECTIE ANTICOROSIVA A


MATERIALELOR METALICE MATERIALELOR METALICE
x )1
.a. Utilizarea metalelor gi aliajelor rezistente la coroziune
Metodele de Drevenire a coroziunii constau in:

Din grupa metalelor gi aliajelor rezistenle Ia coroziune fac parte


O alegerea corectd a materialelor utilizate in mnstruclia de aparate 9a
metalele nobile gi aliajele lor, dar utilazarea lor devine difacili din
utilaje industriale, din punct de vedere al rezistenlei la coroziune;
cauza coslului lor ridicat.
tr evitarea ounerii in contact a unui metal cu un alt metal mai
Se pot utiliza, in schimb, metalele 9i aliajele autoprotectoare,
electronegativ decat el, de exemplu aluminiu alSturi de aliajele
adici metalele gi aliajele care in urma coroziunii initiale se acopera
cuprului sau otelurilor aliate, bronz in contaci cu olelul etc.
cu o pelicula izolatoare daloriti fenomenului de pasivare (exemplu
D la fel se va evita punerea in contact a metalelor ecruisale cu pasivarea Ag in HCI prin formarea peliculei de AgCl, a Fe in HNO.
metalele recoapte sau lurnate, deoarece din cauza diferenlei de concentrat etc).
potenlial electrochimic dinlre ele, in prezenla unui electrolit
in majoritatea cazurilor se recurge la alierea metalelor cu un
corespunzator, primele se corodeazal
component adecvat. Uneori concentralii relativ sc:zute ale
O prelucrarea mai ingrijiti a suprafetei metalului, deoarece componentului de aliere, reduc considerabil vileza de coroziune (ex
adAnciturile, zgarieturile favorizeaza gi accelereaza coroziunea introducerea Cu de 0.2...0,3%,Cr sau Ni in oteluri etc.).

214

METODE DE PROTECTIE ANTICOROSIVA A METODE DE PROTECTIE ANTICOROSIVA A


MATERIALELOR METALICE M MATERIALELOR METALICE

Metode de acoperire a suprafetelor metalice cu inveliguri anticorosive

O modificarea oH-ului mediului de coroziune (exemplu neutralizarea apelor Protectia prin inveliguri anticorosive se realizeazd prin
reziduale cu substante chimice) acoperirea metalului cu un strat subtire de material autoprotector.
O indepdrtarea gazelor (OrlCO2) care miresc viteza de coroziune a Stratul autoprotector trebuie sd indeplineascd urmdtoarele
mediilor corosive,mai ales a apei; conditii:
f,l utilizarea inhibitorilor sau a pasivatorilor, ce sunt substanle organice sau O sd fie compact gi aderent;
anorganice, care inlroduse in cantitili minime in mediul corosiv,
micgoreazi sau anuleazd complet viteza de coroziune a acesteia;
O sd fie suficient de elastic ai plastic;

O orotectia catodice conste in aplicarea unor metode galvanice de O grosimea lui si fie c6t mai uniformd.
proteclie a metalelor, folosind anozi metalici auxiliari, care se corodeaz;
in locul metalului protejat.

13
1110112016'

METODE DE PROTECTIE ANTICOROSIVA A


J MATERIALELOR METALICE
Metode de acoperire a suprafetelor metalice cu inveliguri anticorosive

pe
Stratul prolector poate fi metalic sau nemetalic; cele metalice depuse
suprafata metalului protejat se pot realiza: pe cale galvanicd, pe cale termice 9i
prin placare.
Straturile protectoare nemetalice pot fi organice sau anorganice, realizate
prin utilizarea lacurilor, vopselelor, emailurilor sau a foliilor de masa plastice,
elc.
Alegerea uneia sau alteia dintre metodele de protec$e este funclie
oe:
O parametriitehnologici de funclionare a inslalatieii
Q forma gi dimensiunile obiectului protejat;
0 calitatea materialului suPort;
O amplasarea obiectului de protejat in instalalie;
O tehnologiile de aplicare 9i posibilit;lile de executie a protecliei
antlcorostve. 21i

14

S-ar putea să vă placă și