Sunteți pe pagina 1din 4

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș
Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș Serviciul de Evaluare Orientare Școlară și Profesională
Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș Serviciul de Evaluare Orientare Școlară și Profesională

Serviciul de Evaluare Orientare Școlară și Profesională

Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș Serviciul de Evaluare Orientare Școlară și Profesională
Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș Serviciul de Evaluare Orientare Școlară și Profesională
Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș Serviciul de Evaluare Orientare Școlară și Profesională
Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș Serviciul de Evaluare Orientare Școlară și Profesională

FIŞĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

I.DATE PERSONALE:

Nume, prenume elev:

Data naşterii:

Clasa:

Unitatea de învăţământ:

II.DATE DEPRE MEDIUL FAMILIAL:

1.Familia (nume, vârstă, ocupaţia, loc de muncă):

a).Tata:

b).Mama:

c).Tutore:

d).Asistent maternal/Centru de plasament:

e).Fraţi:

2.Tipul familiei a).Normală
2.Tipul familiei
a).Normală

b).Tata,mama decedată

c).Părinţi divorţaţi d).Părinţi separaţi

3.Situaţia materială a părinţilor:

separaţi 3.Situa ţia materială a părinţ ilor : e).Părinte vitreg f).Părinţi plecaţi în străinătate:

e).Părinte vitreg

3.Situa ţia materială a părinţ ilor : e).Părinte vitreg f).Părinţi plecaţi în străinătate: mama g).Concubinaj

f).Părinţi plecaţi în străinătate: mama

vitreg f).Părinţi plecaţi în străinătate: mama g).Concubinaj h).Altă situaţie care tata amândoi foarte

g).Concubinaj

h).Altă situaţie

în străinătate: mama g).Concubinaj h).Altă situaţie care tata amândoi foarte bună bună medie

care

tata

mama g).Concubinaj h).Altă situaţie care tata amândoi foarte bună bună medie precară la

amândoi

foarte bună

foarte bună bună medie

bună

medie

foarte bună bună medie

precară

precară la limita strictului necesar sub limita st rictului necesar
la limita strictului necesar sub limita st rictului necesar

la limita strictului necesar

sub limita strictului necesar

limita strictului necesar sub limita st rictului necesar 4.Climatul familial : Înţelegere deplină între părinţi
limita strictului necesar sub limita st rictului necesar 4.Climatul familial : Înţelegere deplină între părinţi

4.Climatul familial:

Înţelegere deplină între părinţi şi copii

Dezacord puternic în familie, conflicte frecvente şi marcante

Familie dezorganizată, climat total needucativ 5.Colaborarea şcoală-familie:

Optimă

Familie ce nu răspunde la dialog

III.DATE MEDICALE SEMNIFICATIVE:

ce nu răspunde la dialog III.DATE MEDICALE SEMNIFICATIVE: Conflicte mici şi trecătoare în familie Familie pe
ce nu răspunde la dialog III.DATE MEDICALE SEMNIFICATIVE: Conflicte mici şi trecătoare în familie Familie pe

Conflicte mici şi trecătoare în familie Familie pe cale de destrămare

şi trecătoare în familie Familie pe cale de destrămare Raporturi armonioase în adopţ ie/plasament Interes sporit
şi trecătoare în familie Familie pe cale de destrămare Raporturi armonioase în adopţ ie/plasament Interes sporit

Raporturi armonioase în adopţie/plasament

Interes sporit din partea familiei la dialog

spunde doar la solicitari exprese

familiei la dialog Ră spunde doar la solicitari exprese 1.Antecedente 2.Starea de sănătate: foarte bună
familiei la dialog Ră spunde doar la solicitari exprese 1.Antecedente 2.Starea de sănătate: foarte bună
familiei la dialog Ră spunde doar la solicitari exprese 1.Antecedente 2.Starea de sănătate: foarte bună

1.Antecedente

2.Starea de sănătate:

foarte bună

2.Starea de sănătate: foarte bună bună medie precară

bună

medie2.Starea de sănătate: foarte bună bună precară

2.Starea de sănătate: foarte bună bună medie precară

precară

3.Dezvoltarea fizică: armonioasă

IV.TRĂSĂTURI INDIVIDUALE:

bună

deficitară3.Dezvolt area fizică: armonioasă IV.TRĂSĂTURI INDIVIDUALE: bună

IV.TRĂSĂTURI INDIVIDUALE: bună deficitară 1.R ezultatele la învăţătură: a).discipline cu

1.Rezultatele la învăţătură:

a).discipline cu rezultate foarte bune b).discipline cu rezultate modeste c).discipline unde întâmpină dificultăţi d).abilităţi sau interese speciale e).materii preferate 2.Nivelul achiziţiilor şcolare:

CITIRE:

Citeşte cursiv

Inversează litere

Cite ş te cursiv I nversează litere Cite ş te cu dificultate Cite ş te pe

Citeşte cu dificultate

Citeş te pe litere şte pe litere

Confuzii de litere Citeşte sacadat

Înţelege mesajul textului

de litere Cite ş te sacadat În ţ elege mesajul textului Deformează cuvintele (ghice şte cuvântul)
de litere Cite ş te sacadat În ţ elege mesajul textului Deformează cuvintele (ghice şte cuvântul)

Deformează cuvintele (ghiceşte cuvântul)

textului Deformează cuvintele (ghice şte cuvântul) Reluări,repetări de litere,cuvinte Cite şte inexpresiv
textului Deformează cuvintele (ghice şte cuvântul) Reluări,repetări de litere,cuvinte Cite şte inexpresiv
textului Deformează cuvintele (ghice şte cuvântul) Reluări,repetări de litere,cuvinte Cite şte inexpresiv

Reluări,repetări de litere,cuvinte Citeşte inexpresiv fără intonaţie

Nu înţelege mesajul citit

Citeşte pe silabe

Cite ş te pe silabe Omite, adaugă litere Recunoa ş te literele Sare peste rânduri Citeşte

Omite, adaugă litere Recunoaşte literele

Sare peste rânduri

Cite ş te pe silabe Omite, adaugă litere Recunoa ş te literele Sare peste rânduri Citeşte

Citeşte foarte lent

SCRIERE:

Scrie corect

Scrie cu omisiuni;confuzii

Scrie propozi ţ ii simple

Scrie propoziţii simple

Scrie cuvinte

Scrie cuvinte

Scrie doar litere

Scrie doar litere

Scrie cu sprijin

Transcrie corect un text

Transcrie corect un text

Transcrie corect un text

Scrie foarte lent

Scrie doar litere Scrie cu sprijin Transcrie corect un text Scrie foarte lent

Copiază fără să ştie ce copiază

CALCUL:

Ştie operaţiile aritmetice de bază

Înţelege limbajul matematic

Calculează

3.Probleme şcolare:

Absenţe şcolare

Lacune în cunoştinţe

4.Procesele intelectuale şi stilul de muncă a).Atenţia:

intelectuale şi stilul de muncă a).Aten ţ ia: Scrie incorect gramatical Scrie foarte urât Nu ştie

Scrie incorect gramatical

stilul de muncă a).Aten ţ ia: Scrie incorect gramatical Scrie foarte urât Nu ştie operaţiile aritmetice

Scrie foarte urât

a).Aten ţ ia: Scrie incorect gramatical Scrie foarte urât Nu ştie operaţiile aritmetice de bază Nu
a).Aten ţ ia: Scrie incorect gramatical Scrie foarte urât Nu ştie operaţiile aritmetice de bază Nu
a).Aten ţ ia: Scrie incorect gramatical Scrie foarte urât Nu ştie operaţiile aritmetice de bază Nu
a).Aten ţ ia: Scrie incorect gramatical Scrie foarte urât Nu ştie operaţiile aritmetice de bază Nu

Nu ştie operaţiile aritmetice de bază

Nu înţelege limbajul matematic

aritmetice de bază Nu înţelege limbajul matematic repede lent nesigur Rezultate ş colare slabe Corigen ţ

repede

lentaritmetice de bază Nu înţelege limbajul matematic repede nesigur Rezultate ş colare slabe Corigen ţ e

nesigur

Rezultate ş colare slabe şcolare slabe

matematic repede lent nesigur Rezultate ş colare slabe Corigen ţ e Repeten ţ ie Lipsa interesului
matematic repede lent nesigur Rezultate ş colare slabe Corigen ţ e Repeten ţ ie Lipsa interesului

Corigenţe

Repetenţie

Rezultate ş colare slabe Corigen ţ e Repeten ţ ie Lipsa interesului ş colar Tulburări de

Lipsa interesului şcolar

Tulburări de atenţie

-înţelege noţiuni

Tulburări de atenţie -în ţ elege no ţ iuni Nu prezintă tulburări de atenţie

Nu prezintă tulburări de atenţie

Nu prezintă tulburări de atenţie

Alte particularităţi b).Gândirea:

simple

complexeA lte particularităţ i b).Gândirea: simple

A lte particularităţ i b).Gândirea: simple complexe

-defineşte noţiuni

simple

complexe-define ş te no ţ iuni simple

-define ş te no ţ iuni simple complexe
-define ş te no ţ iuni simple complexe

-operează cu noţiuni

simple

complexe- operează cu noţ iuni simple

-înţelege relaţiile cauză-efect

c).Memoria Tulburări de memorie:

de scurtă durată

Nu prezintă tulburări de memorie d).Imaginaţia

durată Nu prezintă tulburări de memorie d).Imagina ţ ia de lungă durată vizual ă foarte bună
durată Nu prezintă tulburări de memorie d).Imagina ţ ia de lungă durată vizual ă foarte bună

de lungă durată

tulburări de memorie d).Imagina ţ ia de lungă durată vizual ă foarte bună e).Limbajul: medie slabă

vizuală

foarte bună e).Limbajul:
foarte bună
e).Limbajul:

medie

de lungă durată vizual ă foarte bună e).Limbajul: medie slabă particularitaţ i auditivă mixtă vocabular

slabă

particularitaţi i

ă foarte bună e).Limbajul: medie slabă particularitaţ i auditivă mixtă vocabular bogat,exprimare corectă

auditivă

bună e).Limbajul: medie slabă particularitaţ i auditivă mixtă vocabular bogat,exprimare corectă tulburări de

mixtă

e).Limbajul: medie slabă particularitaţ i auditivă mixtă vocabular bogat,exprimare corectă tulburări de limbaj

vocabular bogat,exprimare corectă

vocabular bogat,exprimare corectă tulburări de limbaj

tulburări de limbaj

vocabular redus,exprimare incorectă f).Stilul de muncă:

vocabular redus,exprimare incorectă f ).Stilul de muncă :
redus,exprimare incorectă f ).Stilul de muncă : temeinic, con ş tiincios neglijent, copiază temele de la

temeinic, conştiincios

neglijent, copiază temele de la alţii, aşteaptă să le facă părinţii

temele de la alţ ii, a şteaptă să le facă părinţ ii sistematic, ritmic, organizat inegal,

sistematic, ritmic, organizat

să le facă părinţ ii sistematic, ritmic, organizat inegal, cu fluctua ţ ii în salturi dezorganizat,

inegal, cu fluctuaţii în salturi

dezorganizat, improvizează răspunsurile, speculează note

învaţă în salturi, numai pentru a obţine note de trecere

se antrenează în activitate: greu g).Sârguinţa

se antrenează în activitate: greu g).Sârguin ţ a u ş or alte men ţ iuni foarte

uşor

antrenează în activitate: greu g).Sârguin ţ a u ş or alte men ţ iuni foarte sârguincios

alte menţiuni

activitate: greu g).Sârguin ţ a u ş or alte men ţ iuni foarte sârguincios sârguincios pu

foarte sârguincios

ţ a u ş or alte men ţ iuni foarte sârguincios sârguincios pu ţ in sârguincios

sârguincios

a u ş or alte men ţ iuni foarte sârguincios sârguincios pu ţ in sârguincios deloc

puţin sârguincios

iuni foarte sârguincios sârguincios pu ţ in sârguincios deloc sârguincios h).Creativitatea inventiv, cu

deloc sârguincios

sârguincios pu ţ in sârguincios deloc sârguincios h).Creativitatea inventiv, cu manifestări de creativitate

h).Creativitatea inventiv, cu manifestări de creativitate lucrează după regulă, şablon, stereotip

i).Însuşiri aptitudinale -lucrează repede,rezolvă uşor şi corect sarcinile de învăţare

-rezolvă corect, dar consumă mult timp şi investeşte

-lucrează încet, corect, dar nu se încadrează în timp -lucrează greoi, incorect, cu erori,nu se încadrează în timp

-are nevoie de sprijin, explicaţii suplimentare

-aptitudini speciale(artistice, sportive, tehnice, ştiintifice)

-preocupări în timpul liber

uneori manifestă iniţiativă, independenţăsportive, tehnice, ş tiintifice) - preocupări în timpul liber nesigur, dependent, fără iniţiativă multă energie

nesigur, dependent, fără iniţiativătehnice, ş tiintifice) - preocupări în timpul liber uneori manifestă iniţiativă, independenţă multă energie

în timpul liber uneori manifestă iniţiativă, independenţă nesigur, dependent, fără iniţiativă multă energie
în timpul liber uneori manifestă iniţiativă, independenţă nesigur, dependent, fără iniţiativă multă energie

multă energie

în timpul liber uneori manifestă iniţiativă, independenţă nesigur, dependent, fără iniţiativă multă energie
în timpul liber uneori manifestă iniţiativă, independenţă nesigur, dependent, fără iniţiativă multă energie
în timpul liber uneori manifestă iniţiativă, independenţă nesigur, dependent, fără iniţiativă multă energie
în timpul liber uneori manifestă iniţiativă, independenţă nesigur, dependent, fără iniţiativă multă energie
în timpul liber uneori manifestă iniţiativă, independenţă nesigur, dependent, fără iniţiativă multă energie
în timpul liber uneori manifestă iniţiativă, independenţă nesigur, dependent, fără iniţiativă multă energie

5.Conduita la lecţii/în clasă a). Participarea atent,participă activ, cu interes, este spontan, intervine cu completări

manifestă interes inegal, fluctuant

se lasă greu antrenat, participă numai când este solicitat

b). Disciplina la lecţii se încadrează în disciplina activităţii, este receptiv la observaţii şi îndrumări

disciplinat numai în condiţii de supraveghere directă

6.Conduita în grup, integrare socială- Participarea la viaţa de grup:

activ, bun organizator,animator al grupului

se integrează în grup dar preferă sarcinile executive mai mult retras, rezervat, izolat, puţin comunicativ

nu manifestă interes, este turbulent cu antrenarea colegilor şi abateri

fuge de la activităţi agresivitate verbală

7.Trăsături de personalitate a). Temperamentul

verbală 7.Trăsături de personalitate a). Temperamentul de obicei pasiv, aşteaptă să fie soli citat inegal,
verbală 7.Trăsături de personalitate a). Temperamentul de obicei pasiv, aşteaptă să fie soli citat inegal,
verbală 7.Trăsături de personalitate a). Temperamentul de obicei pasiv, aşteaptă să fie soli citat inegal,

de obicei pasiv, aşteaptă să fie solicitat

Temperamentul de obicei pasiv, aşteaptă să fie soli citat inegal, absent, cu frecvente distrageri nereceptiv la

inegal, absent, cu frecvente distrageriTemperamentul de obicei pasiv, aşteaptă să fie soli citat nereceptiv la cerinţ e, indisciplinat sociabil,

să fie soli citat inegal, absent, cu frecvente distrageri nereceptiv la cerinţ e, indisciplinat sociabil,

nereceptiv la cerinţe, indisciplinat

frecvente distrageri nereceptiv la cerinţ e, indisciplinat sociabil, comunicativ, vine cu idei, propuneri este
frecvente distrageri nereceptiv la cerinţ e, indisciplinat sociabil, comunicativ, vine cu idei, propuneri este
frecvente distrageri nereceptiv la cerinţ e, indisciplinat sociabil, comunicativ, vine cu idei, propuneri este
frecvente distrageri nereceptiv la cerinţ e, indisciplinat sociabil, comunicativ, vine cu idei, propuneri este

sociabil, comunicativ, vine cu idei, propuneri

indisciplinat sociabil, comunicativ, vine cu idei, propuneri este individualist agresivitate fizică prez intă ticuri(
indisciplinat sociabil, comunicativ, vine cu idei, propuneri este individualist agresivitate fizică prez intă ticuri(
indisciplinat sociabil, comunicativ, vine cu idei, propuneri este individualist agresivitate fizică prez intă ticuri(
indisciplinat sociabil, comunicativ, vine cu idei, propuneri este individualist agresivitate fizică prez intă ticuri(

este individualist

agresivitate fizică

cu idei, propuneri este individualist agresivitate fizică prez intă ticuri( clipeşte din ochi,se leagănă ritmic)

prezintă ticuri( clipeşte din ochi,se leagănă ritmic)

altele:

ticuri( clipeşte din ochi,se leagănă ritmic) altele: exteriorizat ; interiorizat ; ; ; neemotiv ; impulsiv

exteriorizat

; interiorizat ; ; ; neemotiv
;
interiorizat
;
;
; neemotiv

; impulsiv

; ;
;
;
; interiorizat ; ; ; neemotiv ; impulsiv ; ; ; nestăpânit ; calm,controlat ; lent

; nestăpânit

; ; ; neemotiv ; impulsiv ; ; ; nestăpânit ; calm,controlat ; lent ; greu
; calm,controlat ; lent ; greu adaptabil ; ; vesel, optimist ; timid .
; calm,controlat
; lent
; greu adaptabil
;
;
vesel, optimist
;
timid
.

sensibil,emotiv

cu tendinţă de

; îndrăzneţ

;

lipsă de respect curaj
lipsă de respect
curaj

; iritabil

; apatic

; ;
;
;

tolerant,răbdător rezistent la solicitări

uneori agresiv

; echilibrat

; activ,energic

; oboseşte repede

; uşor adaptabil

; vorbăreţ

; oboseş te repede ; u şor adaptabil ; vorbăreţ tăcut, retras nesigur,lipsit de încredere hotărât,plin

tăcut, retras

nesigur,lipsit de încredere

hotărât,plin de iniţiativă

;nesigur,lipsit de încredere hotărât,plin de iniţiativă dominare a altora ; perseverent nestatornic emo ţiile îi

dominare a altora

; perseverent

nestatornic

emoţiile îi perturbă activitatea

pesimist

b).Trăsături de caracter -Atitudini faţă de ceilalţi

; emotiv,fără reacţii dezaptative

;

; hipersensibil

retras,izolat

respect cinste minciună prietenie aroganţă invidie
respect
cinste
minciună
prietenie
aroganţă
invidie

agresivitate

minciună prietenie aroganţă invidie agresivitate bunătate colaborare răutate egoism cooperare -Atitudini
bunătate colaborare
bunătate
colaborare

răutate

egoism

cooperare

-Atitudini faţă de muncă

Implicare

-Atitudini faţă de sine

responsabilitate

nepăsare

8.Măsuri, acţiuni pentru îmbunătăţirea situaţiei a). Cu părinţii:

pentru îmbunătăţ irea situa ţ iei a). Cu părinţ ii: neimplicare Ini ţiativă spirit autocritic îngâmfare

neimplicare

irea situa ţ iei a). Cu părinţ ii: neimplicare Ini ţiativă spirit autocritic îngâmfare Sârguinţă

Iniţiativă

situa ţ iei a). Cu părinţ ii: neimplicare Ini ţiativă spirit autocritic îngâmfare Sârguinţă optimism

spirit autocriticsitua ţ iei a). Cu părinţ ii: neimplicare Ini ţiativă îngâmfare Sârguinţă optimism pesimism indiferenţă

îngâmfareCu părinţ ii: neimplicare Ini ţiativă spirit autocritic Sârguinţă optimism pesimism indiferenţă neglijenţă

ii: neimplicare Ini ţiativă spirit autocritic îngâmfare Sârguinţă optimism pesimism indiferenţă neglijenţă

Sârguinţă

Ini ţiativă spirit autocritic îngâmfare Sârguinţă optimism pesimism indiferenţă neglijenţă modestie
optimism pesimism
optimism
pesimism

indiferenţă

îngâmfare Sârguinţă optimism pesimism indiferenţă neglijenţă modestie lăudăroş enie b).Cu elevul: .

neglijenţă

modestie

lăudăroşenie

îngâmfare Sârguinţă optimism pesimism indiferenţă neglijenţă modestie lăudăroş enie b).Cu elevul: .
îngâmfare Sârguinţă optimism pesimism indiferenţă neglijenţă modestie lăudăroş enie b).Cu elevul: .

b).Cu elevul:

9.Alte informaţii despre elev:

V.ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ

1.Opţiunile părinţilor:

2.Propunerea învăţătorului/dirigintelui:

3.Propunerea profesorului psihopedagog/consilierului şcolar:

VI.CONCLUZII, RECOMANDĂRI:

ÎNVĂŢĂTOR/DIRIGINTE,

NUME,PRENUME

SEMNĂTURA

Data completării:

DIRECTOR,