Sunteți pe pagina 1din 21

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Facultatea de Administraţie Publică

ESEU
Managementul Resurselor Umane în Administraţia Publică

Sistemul Instituţional privind perfecţionarea pregătirii profesionale

Student : PEPICI Victor – Bogdan

1
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Facultatea de Administraţie Publică

Sistemul administrativ din România , în momentul de faţă se află într-o continuă


schimbare , perfecţionare şi putem spune şi adaptare la cerinţele ce vin din partea Uniunii
Europene , în ceea ce privesc nevoile cetăţenilor şi buna funcţionare a administraţiei publice. În
această situaţie , formarea profesională reprezintă o problematică ce-şi merită pe deplin atenţia şi
interesul atât a autorităţilor publice locale cât şi celor centrale. Astfel , conform legislaţiei în
vigoare , autorităţile au competenţă în formarea şi perfecţionarea personalului , în monitorizarea
şi evaluarea acestora , şi nu în ultimul rând în achiziţionarea serviciilor de formare profesională.

Capacitatea autorităţilor depinde într-utotul de procesul de instruire al funcţionarilor


publici în domenii diferite , principalul argument al acestora fiind nevoia reală de perfecţionare şi
pregătire. Dezvoltarea capacităţii de inovare a funcţionarilor publici, în vederea creării de noi
abilităţi şi competenţe specifice la nivelul administraţiei publice poate reprezenta un obiectiv
major al politicilor de formare.

Procesul de reformă administrativă poate continua doar fiind angajaţi în acest proces
actori calificaţi , motivaţi , performanţi , competitivi şi bine pregătiţi. Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici joacă un rol foarte important în ceea ce privesc politicile şi strategiile de
formare profesională şi nu în ultimul rând implementarea prevederilor legale. De asemenea,
pentru personalul încadrat în funcţii publice, formarea şi pregătirea profesională se face conform
prevederilor Legii nr.188/1999, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborată cu Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, prin care nevoile de formare rezultă şi
în urma aplicării procedurii de evaluare a performanţei în funcţia publică, şi Hotărârea
Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a
funcţionarilor publici.

De asemenea consider că trebuiesc definiţi anumiţi termeni , pentru a înţelege mai bine
procesul de perfecţionare profesională şi a personalului ţintă. După cum urmează , ca beneficiar
de formare reprezintă orice autoritate sau instituție publică ce alocă resurse financiare, umane,

2
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Facultatea de Administraţie Publică

informaționale și de timp în scopul achiziționării de servicii de formare profesională a


funcționarilor publici, precum și funcționarii publici participanți la forme de realizare a formării
profesionale. Procesul de formare profesională a funcționarilor publici reprezinta procesul de
instruire de tip formare continuă, destinat dezvoltării de competențe și abilități determinate, în
vederea îmbunatățirii calității activităților profesionale individuale. Formatorul este reprezentat
de persoana care are abilităţi şi competenţe profesionale specifice, atestate sau, după caz,
certificate în condițiile legii, în domeniul instruirii prin utilizarea de metode și tehnici specifice
educației la adulți.

Atribuţiile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici :

-stabileşte domeniile prioritare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a funcţionarilor


publici;

-avizează strategiile sectoriale privind formarea continuă a funcţionarilor publici;

-stabileşte tematica specifică programelor de formare specializată în administraţia publică şi de


perfecţionare pentru funcţionari publici

-centralizează planurile de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, întocmite de


autorităţile şi instituţiile publice, precum şi fondurile prevăzute în bugetul anual al acestora
pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, organizate
la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice;

-sprijină autorităţile administraţiei publice pentru derularea unor programe de perfecţionare a


pregătirii profesionale a personalului în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici,
participând la programe de pregătire profesională în vederea aplicării corecte şi unitare a
legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici;

3
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Facultatea de Administraţie Publică

-colaborează cu centrele regionale pentru derularea programelor de formare şi perfecţionare a


personalului din administraţia publică;

-sprijină instituţiile care organizează programe de perfecţionare a pregătirii profesionale a


funcţionarilor publici cu personal de predare;

-asigură formarea continuă pentru înalţii funcţionari publici, funcţionarii publici de conducere,
tinerii funcţionari publici, care pot deveni manageri publici, tinerii absolvenţi de învăţământ
superior, viitori manageri publici, funcţionari publici de execuţie din administraţia publică
central;

-elaborează, în colaborare cu instituţiile publice şi cu alte organizaţii cu obiect de activitate în


domeniu, strategia de formare continuă a funcţionarilor publici; monitorizează şi evaluează
implementarea acesteia;

-stabileşte domeniile prioritare de formare profesională pentru administraţia publică, pe baza


rezultatelor analizei nevoilor de instruire identificate la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice
şi a priorităţilor strategice ale administraţiei publice, rezultate din documente programatice
adoptate de Guvernul României

-asigură comunicarea şi colaborarea instituţională cu celelalte instituţii care organizează


programe de formare continuă;

-organizează programe de formare specializată pentru înalţii funcţionari publici

-asigură formarea specializată a funcţionarilor publici de conducere, prin programe de formare


specializată, cu durata de 180 de ore;

-asigură formarea specializată în administraţia publică, pentru persoane numite sau alese în
funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora din cadrul administraţiei publice centrale şi
locale, precum şi pentru aleşii locali

4
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Facultatea de Administraţie Publică

-organizează programe de perfecţionare în administraţie cu durata variabilă între 3 zile şi 90 de


zile pentru funcţionarii publici, pentru persoanele numite sau alese în funcţii de demnitate
publică sau asimilate acestora, pentru aleşii locali, pentru personalul contractual din cadrul
administraţiei publice, precum şi pentru orice alte persoane interesate;

-organizează seminare şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică


centrală şi locală.

Programele de perfecţionare a pregătirii profesionale pun la dispoziţia celor interesaţi o


varietate de domenii și tematici de interes pentru grupurile ţintă vizate, precum şi o oportunitate
de realizare a unor obiective instituționale, utilizând metode moderne de formare interactivă şi
formatori profesionişti de certă valoare Acestea respectă principiul conform căruia, calitatea
formării şi relevanţa acesteia în dezvoltarea organizaţiei sunt criteriile fundamentale pentru
reformarea sectorului public.

Aspecte privind cadrul instituţional

Creşterea performanţelor profesionale la nivelul sectorului public este indisolubil legată


de necesitatea formării continue a personalului din administraţia publică. Realizarea unei
planificări riguroase a activităţii de formare/perfecţionare profesională la nivelul sectorului
public reprezintă un atribut al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, care, prin
implementarea unor instrumente manageriale specifice, de tip previzional, oferă posibilitatea
planificării anuale a formării/perfecţionării profesionale a funcţionarilor publici, pe baza analizei
efectuate în urma identificării nevoilor de instruire a acestora. Domeniile de perfecţionare şi
tematicile programelor de perfecţionare profesională nu au fost limitate , autorităţile şi instituţiile
publice având posibilitatea de a identifica şi alte domenii de perfecţionare profesională în raport
cu necesităţile de instruire identificate în cadrul procedurii de evaluare a performanţelor
profesionale individuale.

De asemenea , au existat propuneri de inovare a sistemului de perfecţionare


profesională iar aceste propuneri ale autorităţilor publice au vizat urmatoarele aspecte :

5
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Facultatea de Administraţie Publică

-crearea posibilităţii de a accesa fonduri pentru formarea şi perfecţionarea profesională a


funcţionarilor publici prin proiecte cu finanţare externă;

-dezvoltarea programelor de formare şi perfecţionare profesională mai mult pe partea practică a


laturii formative;

-organizarea cursurilor de formare şi perfecţionare profesională, la sediul instituţiei publice


interesate, în scopul reducerii costurilor suplimentare;

-alocarea resurselor financiare necesare acoperirii nevoilor de formare identificate, atât la nivel
central cât şi la nivel local;

-identificarea oportunităţilor de finanţare externă destinate activităţilor de pregătire profesională


în funcţie de nevoile şi opţiunile funcţionarilor publici.

Pregătirea profesională poate fi stimulată de mai mulţi factori care pot determina
eficacitatea şi eficienţa personalului ţintă asupra căruia se porneşte un astfel de proces , aici
regăsind motivarea , recompensele , stagiile de practică , etc. Conform legislaţiei în vigoare , o
deosebită importanţă în acest proces , o au principiile ce trebuiesc aplicare în cadrul procesului ,
astfel:

-eficiență - principiul potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice au obligația de a asigura


atingerea obiectivelor formării cu un consum rațional de resurse;

-eficacitatea - principiul potrivit căruia beneficiarii de formare au dreptul de a obține rezultate


superioare resurselor alocate;

-egalitatea de tratament - principiul potrivit căruia, în contractarea serviciilor de formare, părtile


contractante au obligația de a nu face discriminari între categoriile de beneficiari, respectiv între
categoriile de furnizori de formare;

6
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Facultatea de Administraţie Publică

-liberul acces la servicii de formare - principiul potrivit căruia furnizorii de formare au acces
liber în procedura de achiziție a serviciilor de formare, în condiții de concurență și egalitate de
tratament în relația cu beneficiarii de formare;

-planificarea - principiul potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice au obligația de a iniția


anual procesul de identificare a nevoilor de formare a funcționarilor publici și de a stabili
prioritățile în achizitionarea serviciilor de formare, pe baza nevoilor de formare identificate și a
resurselor disponibile;

-transparența - principiul potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice au obligația de a pune la


dispoziția tuturor celor interesați informațiile de interes public referitoare la formarea
profesională a funcționarilor publici.

Resursele necesare punerii în aplicare a unui process de pregatire profesională este


reprezentat de logistica specifică , suportul IT , resursele umane fiind şi acestea o componentă
importantă , aici regăsind specialisti în domeniul resurselor umane.

Ca şi concluzii , regăsim faptul că în administraţia publică din România , procesul de


perfecţionare şi pregătire profesională trebuie planificat , analizat şi pus în aplicare , luând în
considerare toate etapele ,un rol important avându-l în aces proces şi ordonatorii de credite ,
aceştia având responsabilitatea de a aviza planul anual de instruire și formare profesională a
personalului , de a coordona activitatea de elaborare a temelor , urmărește modul de desfășurare
a pregătirii si ține evidența rezultatelor obținute.

Analiza nevoilor de instruire (2009-2010)

La nivelul instituţiilor publice s-a realizat identificarea nevoilor de instruire a


funcţionarilor publici, în urma procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale
ale acestora, pentru activitatea anului 2009. De asemenea, în planificarea pe anul 2010 au putut fi
avute în vedere şi domeniile prioritare identificate în anul anterior şi aprobate prin OPANFP nr.
1233/2009. Însă, la nivelul lunii septembrie 2009 nu a fost primit un număr semnificativ de
raportări actualizate, în conformitate cu prevederile art. 3 din actul normativ anterior menţionat.
Potrivit acestei prevederi, autorităţile şi instituţiile publice aveau obligativitatea transmiterii către

7
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Facultatea de Administraţie Publică

ANFP a planului de perfecţionare profesională actualizat cu domeniile prioritare de instruire,


până la data de 15 septembrie 2009 şi cu respectarea formatului standard prevăzut de OPANFP
nr. 13601/2008.

De asemenea, în analiza nevoilor de instruire este necesar să se pună din nou accentul pe
aspectele care au impact asupra nevoii de instruire, cum ar fi următoarele:

 identificarea necesarului de formare profesională rezultat din modificările legislative în


domeniile de competenţă ale funcţionarului public;
 identificarea necesarului de formare profesională prin raportare la modificările relevante
ale fişei postului.
În procesul de identificare şi analiză a nevoilor de instruire apare necesitatea alocării unui
nivel de prioritate, asociat fiecărui domeniu de perfecţionare profesională, care a fost
identificat, prin raportare la un set de criterii, prezentate mai jos.

Criteriile care pot sta la baza identificării priorităţilor de formare pot fi următoarele:

Criteriul a) prin raportare la modificarea structurii organizatorice, domeniile în care a fost


identificată necesitatea instruirii suplimentare sunt …

Criteriul b) prin raportare la modificarea cadrului normativ în vigoare, respectiv apariţia unor
acte normative ori a unor documente strategice în domeniul de activitate specific
departamentului, domeniile în care a fost identificată necesitatea instruirii suplimentare sunt …

Criteriul c) conform solicitărilor funcţionarilor publici încadraţi în departament, domeniile


în care a fost identificată necesitatea instruirii suplimentare sunt …

Criteriul d) conform rezultatelor evaluărilor performanţelor profesionale individuale pentru


anul 2009, domeniile în care a fost identificată necesitatea instruirii suplimentare sunt…

Privitor la domeniile în care se organizează formarea profesională a funcţionarilor


publici, există două elemente asupra cărora trebuie să se concentreze atenţia evaluatorului:

8
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Facultatea de Administraţie Publică

-asupra domeniilor de perfecţionare profesională, în care se pot organiza programe de formare


urmate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau al instituţiei publice în domeniile care se
regăsesc în fişa postului, care au fost identificate ca necesare la evaluarea performanţelor
profesionale individuale şi se regăsesc în planul anual de perfecţionare elaborat şi aprobat în
condiţiile legii, precum şi pentru cele rezultate din nevoia de instruire ca urmare a intrării în
vigoare a unor modificări ale cadrului normativ sau instituţional şi în care finanţarea se
asigură integral din bugetul autorităţii sau al instituţiei publice;
-asupra domeniilor prioritare de instruire, stabilite prin ordinul Preşedintelui ANFP nr.
1233/2009, care reprezintă priorităţile naţionale de instruire a funcţionarilor publici de
conducere şi de execuţie, identificate o dată prin raportarea la documentele strategice şi
programatice ale ţării, precum şi prin raportarea la situaţia centralizată a priorităţilor identificate
din raportările autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, la nivelul anului 2009. Astfel,
până în data de 15 septembrie a anului trecut, instituţiile publice aveau obligaţia de a-şi
reactualiza planurile de perfecţionare şi a-şi revizui propunerile de utilizare a fondurilor
bugetare, astfel încât să privească procesul de instruire şi din perspectiva unor priorităţi în
instruirea funcţionarilor publici. Aceste priorităţi derivă de fapt din necesitatea adaptării
structurilor instituţionale centrale şi locale la obiectivul de convergenţă al UE, care presupune
mai întâi o reformă structurală profundă, la nivelul instituţiilor statutului. În aceste condiţii şi
nevoile de perfecţionare profesională tind să se dezvolte înspre zona de creativitate, inovaţie,
societate bazată pe informaţii şi cunoaştere.

În urma centralizării datelor şi informaţiilor privind planul anual privind perfecţionarea profesională a
funcţionarilor publici, transmise de autorităţi în perioada februarie - iunie 2010, opţiunile privind
instruirea funcţionarilor publici pentru anul în curs au în vedere următoarele domenii de perfecţionare
profesională:

9
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Facultatea de Administraţie Publică
Nr. Domeniu fundamental1/ Valoare procentuală la nivel Valoare procentuală la
crt. Domeniu de perfecţionare profesională central nivel local
identificat
I. DOMENIUL ŞTIINŢELOR 52,07% 40,1%
ECONOMICE
1. Management 38,35% 31%
1.1. Management general al proiectelor, fonduri 12,21% 7%
europene şi instrumente structurale
1.2. Management financiar 6,36% 13%
1.3. Management public şi strategic 0,40% 2%
1.4. Managementul performanţei 1,82% 2%
1.5. Management resurselor umane: 17,56% 7%
managementul funcţiei publice şi
funcţionarilor publici
2. Audit public intern, control, inspecţie 4,44% 1,1%
3. Achiziţii publice, investiţii şi concesiuni 3,83% 6%
4. Politici şi afaceri europene 5,45%
5. Economie şi marketing 2%
II. DOMENIUL ŞTIINŢELOR JURIDICE
1. Tehnică legislativă şi contencios 12,11% 4%
administrativ
III. DOMENIUL ŞTIINŢELOR INGINEREŞTI
1. Tehnologia informaţiei 12,21% 8%
IV. DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIALE ŞI POLITICE
1. Metode şi tehnici moderne de 11,81% 9%
eficientizare a administraţiei publice
2. Etică şi integritate 0,10% 2%
3. Comunicare, relaţii publice şi 5,65% 10%
transparenţă decizională
4. Servicii publice 13%
4.1. Servicii de asistenţă socială şi protecţia
copilului
4.2. Servicii de stare civilă,
4.3. Servicii de protecţie civilă
4.4. Serviciul de evidenţă a persoanei
4.5. Serviciul de gospodărire comunală
4.6. Serviciul de protecţie socială, management
de caz, minori, persoane cu handicap
4.7. Serviciul de întreţinere drumuri publice
4.8. Serviciul de sănătate, securitatea şi protecţie
a muncii
4.9. Serviciul de autoritate tutelara
4.10. Serviciul de transport public local
4.11. Serviciul publicitate imobiliara
4.12. Serviciul asociaţii de proprietari

1
Domenii fundamentale au fost selectate prin raportare la Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenţă
şi al specializărilor/programelor de studii din cadrul acestora, al specializărilor/programelor de studii reglementate
sectorial şi/sau general, precum şi numărul de credite de studiu transferabile – Anexa nr. 1 la H.G. nr. 635/2008,
republicată în baza H.G. nr. 922/2008 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/
programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea.

10
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Facultatea de Administraţie Publică
5. Poliţia comunitară 6%
6. Gestionarea documentelor 0,1%
7. Programe de formare specializată pentru 0,10%
înalţii funcţionari publici
V. DOMENIUL ŞTIINŢE UMANISTE
1. Limbi străine 1,61% 0,1%
VI. DOMENIUL ŞTIINŢELOR NATURII
1. Dezvoltare durabilă regională şi locală: 4,34% 8%
economică, socială şi de mediu

Prin raportare la domeniile de perfecţionare profesională identificate pe baza analizei


nevoilor de instruire de la nivelul administraţiei publice centrale se constată că ponderea cea mai
însemnată în opţiunile de instruire pe anul 2010 o reprezintă domeniul managementului
resurselor umane şi managementul funcţiei publice şi funcţionarilor publici (17,56%), urmată, la
valori foarte apropiate unele de celelalte, domeniile: tehnică legislativă şi contencios
administrativ (12,1%), metode şi tehnici de modernizare a administraţiei publice (11,8%),
managementul proiectelor cu finanţare externă (12,2%) şi tehnologia informaţiilor şi
comunicaţiilor (12,2%).

Domeniile de perfectionare profesionala a functionarilor publici


la nivelul administratiei publice centrale APIC
TLCA
2500 MRU
AE
MSP
2000
Numar optiuni/domeniu

MRU; 2036

LS
AC
1500 MTMAP
CTDRP; 657

TIC; 1418
MF; 735

MPFE; 1410

CTDRP
MTMAP; 1367
TLCA; 1407

DRLM; 511

1000 MF
AC; 523

TIC
MP; 215
APIC; 452

LS; 194

MPFE
AE; 637
MSP; 49

PIFP; 15

500
MP
EI; 15

DRLM
0 EI
Denumire domenii PIFP

Raportările autorităţilor şi instituţiilor publice privitoare la activitatea de formare


profesională din anul 2009 au reflectat următoarele aspecte:

11
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Facultatea de Administraţie Publică

-prevederile bugetare limitate au determinat urmarea, cu preponderenţă a cursurilor în domeniile


prioritare stabilite potrivit Ordinului Preşedintelui ANFP nr. 1233/2009;
-din propunerile formulate la începutul anului 2009 privitoare la domeniile în care urmau să se
realizeze programe de perfecţionare profesională au fost contractate cursuri cu tematici în
principal, în următoarele domenii:achiziţii publice, management de proiect, analiza cost
beneficiu, limbi străine, resurse umane, asistenţă socială, stare civilă, evidenţa persoanelor,
politici publice, urbanism, domeniul financiar - contabilitate.
-în cursul anului 2009 nu au fost alocate suficiente fonduri pentru susţinerea activităţii de
perfecţionare profesională;
-o mare parte din instruirea funcţionarilor publici, în cursul anului 2009 a fost realizată în cadrul
proiectelor cu finanţare externă, ai căror beneficiari au fost autorităţile şi instituţiile publice
-în medie, gradul de corelare dintre planificarea aprobată, măsurile efectiv implementate şi
rezultatele efectiv obţinute a reflectat un procent de 51% ceea ce determină necesitatea unei mai
bune coordonări a acestui proces, în ansamblu.

Propunerile de îmbunătăţire a sistemului de formare profesională a funcţionarilor


publici la nivelul autorităţii şi instituţiei publice

Autorităţile şi instituţiile publice au formulat o serie de propuneri de îmbunătăţire a


sistemului de formare profesională a funcţionarilor publici, dintre care menţionăm:

 necesitatea alocării resurselor financiare pentru această activitate conform nevoilor


identificate;
 oferirea posibilităţii de organizare a programe de formare profesională pentru un număr
cât mai mare de persoane în cazul în care aşa rezultă din nevoile de perfecţionare
identificate conform H.G. nr. 1066/2008;
 realizarea de programe de formare pe mai multe nivele de competenţă;
 crearea unei baze de date naţionale cu tematici şi cursuri de formare profesională, pe
domeniile specifice în care lucrează funcţionarii publici;

12
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Facultatea de Administraţie Publică

 identificarea furnizorilor de formare profesională, care organizează cursuri de


perfecţionare profesională în domeniile prioritare, în conformitate cu necesităţile
instituţiei;
 organizarea unor cursuri de perfecţionare gratuite pentru funcţionarii publici la nivel de
judeţ, fie de către reprezentanţii Consiliului Judeţean, fie de către Prefectură, întrucât la
nivelul autorităţilor publice locale nu există suficiente fonduri pentru perfecţionarea
personalului;
 sub aspectul calităţii, cursurile de perfecţionare ar trebuie sa fie practice, prezentate şi
susţinute nu numai de teoreticieni, ci şi de practicieni, recunoscuţi ca fiind specialişti în
domeniu;
 derularea cursurilor să aibă loc la reşedinţa de judeţ a fiecărei unităţi administrativ
teritoriale având în vedere reducerea costurilor;
 alocarea de fonduri pentru perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici, cu
prioritate, pentru urmatoarele domenii: ECDL Start si Complet, salarizare, achizitii
publice, managementul proiectelor finantate din fonduri europene, contabilitate bugetară;
 expunerea tematicilor abordate în cadrul cursurilor la care participă funcţionarii publici,
în faţa colectivului din care fac parte, în vederea diseminării informaţiilor dobândite în
cadrul programului de instruire, precum şi a generării unor discuţii interactive, moderate
de către conducătorul serviciului/compartimentului;
 accesarea de programe destinate dezvoltării pregătirii profesionale a funcţionarilor
publici prin programele operaţionale existente pe fonduri structurale;
 posibilitatea de a alege dintre ofertele de cursuri din punct de vedere al calităţii cursurilor
(din experienţele anilor anteriori) şi posibilitatea de a participa la cursuri externe, adică
cele care sunt organizate în afara perimetrului judeţului, sau altele în afara centrului
regional de formare de care aparţine primăria respectivă
 se solicită ca în cazul cursurilor, pe lângă prezentarea teoretică a legislaţiei în vigoare pe
diferite domenii de activitate să se prezinte metode şi soluţii ale unor studii de caz din
activitatea curentă a instituţiilor (exemplu – metode şi etape privind promovarea rapidă în
clase, grade şi trepte profesionale ale funcţionarilor publici, metode şi etape de

13
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Facultatea de Administraţie Publică

soluţionare a unor contestaţii privind modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de


serviciu ale funcţionarilor publici, în situaţia întocmirii unei noi organigrame).
 analizarea posibilităţii utilizării contribuţiei obligatorii a instituţiei, stabilită conform
prevederilor art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, pentru achiziţionarea unor servicii de formare profesională;
 analiza posibilităţii organizării unor programe de formare profesinală în cadrul instituţiei,
cu resurse proprii, inclusiv prin participarea personalului certificat ca formator.

Aspecte privind cadrul normative (2012)

Transmiterea datelor si informaţiilor privind planul anual de perfecţionare profesională se


realizează în formatul standard stabilit potrivit Ordinul Presedintelui ANFP nr. 13601/2008
pentru aprobarea termenelor si a formatului standard de transmitere a datelor privind planul
anual de perfecţionare profesională si fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor
publici, cu modificările si completările ulterioare. În vederea eficientizării procesului de
raportare si centralizare a informaţiilor transmise de instituţiile publice, ordinul menţionat a fost
modificat si completat cu prevederile Ordinului Presedintelui ANFP nr. 1952/2010, în sensul
modificării formatului de raportare din Word în Excel precum si al introducerii de tematici
specifice, defalcate pe domenii de instruire. Din raportările comunicate de instituţii, la nivelul
Agenţiei au fost comunicate planuri de perfecţionare profesională care au evidenţiat necesitatea
introducerii de noi domenii si tematici de formare/perfecţionare, aspecte care vor fi avute în
vedere la reactualizarea listei din legislaţia în vigoare.

Promovarea obligaţiei de raportare, la nivelul instituţiilor publice centrale si


locale
La nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a fost elaborată Nota
nr.1634445/23.04.2012 prin care s-a solicitat autorităţilor si instituţiilor publice transmiterea
planului anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, precum si a cuantumului
fondurilor alocate pentru susţinerea acestui proces. Circulara a fost transmisă prin e-mail tuturor

14
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Facultatea de Administraţie Publică

ministerelor, consiilor judeţene precum si primăriilor municipiilor resedinţă de judeţ, astfel încât
să se asigure o informare cât mai exactă a autorităţilor administraţiei publice cu privire la
necesitatea previzionării formării si perfecţionării profesionale precum si pentru stabilirea, în
bugetele instituţiilor publice, a fondurilor necesare finanţării instruirii funcţionarilor publici. De
asemenea, circulara a fost transmisă prin intermediul postei electronice primăriilor de oras si
comună, solicitându-se acestora comunicarea planului anual de perfecţionare profesională si a
fondurilor alocate pentru acest proces.
În primul semestru al anului 2012, la nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, au fost primite 259 raportări, dintre care 34 raportări ale autorităţilor si instituţiilor
publice centrale si 225 raportări ale autorităţilor administraţiei publice locale. La nivelul
administraţiei publice centrale, din cele 34 de raportări, numai 22 sunt ale ordonatorilor
principali de credite. Administraţia publică locală a fost caracterizată de un nivel foarte redus de
respondenţă, similar anilor anteriori. Astfel, din numărul total de 46951 de instituţii publice
locale numai 225 au transmis planul anual de prefecţionare profesională. Dintr-un număr de 41
de judeţe, exceptând Municipiul Bucuresti, au transmis raportarea un număr de 37 de consilii
judeţene, ceea ce reprezintă un procent de 90,24% din numărul total de 42 instituţii.
Astfel, prin prin raportare la numărul total de autorităţi si instituţii publice, de 4695
rezultatul de 5,5 % nivel general de respondenţă la toate nivelurile administraţiei publice nu este
încurajator.
Din datele centralizate, la nivelul administraţiei publice centrale si locale, reise că
domeniul Management întruneste 19% din opţiunile de perfecţionare ale funcţionarilor publici,
urmat de domenii precum: IT&C Tehnologia informaţiei si comunicaţiilor (14%), Drept si
legislaţie comunitară (13%) si Dezvoltare personală (13%). În urma analizei datelor
centralizate, s-a constatat că în majoritatea raportărilor nu s-a realizat corelarea dintre tematicile
de perfecţionare si domeniile de formare si perfecţionare, enumerate în foaia “Raport”. Cu toate
acestea, instituţiile care au raportat complet, conform instrucţiunilor la OPANFP nr. 13601/2008,
cu modificările si completările ulterioare au evidenţiat preponderenţa domeniului
“Management” (19%) în opţiunile funcţionarilor publici.

Propunerile autorităţilor si instituţiilor publice au vizat următoarele aspecte:

15
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Facultatea de Administraţie Publică

1 Crearea posibilităţii de a accesa fonduri pentru formarea si perfecţionarea profesională a


funcţionarilor publici prin proiecte cu finanţare externă;
2 Dezvoltarea programelor de formare si perfecţionare profesională mai mult pe partea
practică a laturii formative;
3 Introducerea, în oferta de formare si perfecţionare profesională, a unor cursuri pe tematica
stării civile, evidenţei persoanei si registrului agricol;
4 Postarea pe site-ul A.N.F.P., în perioada noiembrie – decembrie a anului în curs, a listei
cuprinzând Programele de perfecţionare profesională pe anul 2013, cu defalcarea domeniilor,
tematiciilor specifice, a costului si locului desfăsurării cursurilor, astfel încât previzionarea
instituţională să poată avea în vedere oferta instituţiei noastre.
5 Organizarea cursurilor de formare si perfecţionare profesională, la sediul instituţiei publice
interesate, în scopul reducerii costurilor suplimentare;
6 Alocarea resurselor financiare necesare acoperirii nevoilor de formare identificate, atât la nivel
central cât si la nivel local;
7 Identificarea oportunităţilor de finanţare externă destinate activităţilor de pregătire profesională
în funcţie de nevoile si opţiunile funcţionarilor publici.

Prin Planul Naţional de Formare Profesională 2014 Agenţia Naţională pentru


Ocuparea Forţei de Muncă şi-a propus cuprinderea în programe de formare profesională a unui
număr de 44.292 persoane, din care: - 39.965 şomeri aflaţi în evidenţele agenţiilor teritoriale
pentru ocuparea forţei de muncă; - 899 persoane care beneficiază de formare profesională
gratuită, altele decât şomerii, din care menţionăm: o 763 persoane aflate în detenţie; o 136 alte
categorii (persoane revenite în activitate după creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani,
persoane care şi-au reluat activitatea după perioada de pensionare pentru invaliditate, persoane
din mediul rural). - 922 persoane beneficiare de servicii gratuite de evaluare a competenţelor
dobândite pe alte căi decât cele formale; - 506 persoane beneficiare de formare profesională la
locul de muncă (ucenicie); - 2000 persoane care îşi vor plăti cursurile de formare profesională,
organizate de CRFPA.

16
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Facultatea de Administraţie Publică

La 31 decembrie 2014 numărul total al participanţilor la programele de formare


organizate de ANOFM În programele de formare profesională/evaluare a competenţelor/ucenicie
organizate de agenţie începând cu luna ianuarie 2014, au fost cuprinse 40.265 persoane, din care:
o 37.438 şomeri; o 1.923 persoane din rândul celor care nu beneficiază de gratuitate (1.607
persoane care au urmat cursurile prin CRFPA şi 316 persoane care au urmat cursurile prin centre
proprii); o 439 persoane care beneficiază de servicii gratuite, alții decât șomerii; o 125 persoane
beneficiare de servicii gratuite de evaluare a competenţelor; o 340 persoane cuprinse în programe
de ucenicie. Cele mai multe cursuri de formare profesională/evaluare de competenţe au fost
organizate prin reţeaua proprie de centre (75,03%), aceasta deoarece, pentru a derula cursuri prin
furnizori de formare profesională autorizaţi, trebuie organizate selecţii de oferte, în condiţiile
legislaţiei privind achiziţiile publice, ceea ce necesită timp. Astfel, prin reţeaua proprie de centre
au fost cuprinse la programe de formare profesională/evaluare de competenţe 29.954 persoane,
după cum urmează: 18.732 persoane prin centrele regionale de formare profesională a adulţilor
(din care 16.745 persoane din rândul şomerilor, 380 persoane beneficiare de servicii gratuite,
altele decât şomerii şi 1.607 persoane care nu beneficiază de servicii gratuite de formare
profesională) şi 11.222 persoane prin centrele proprii din cadrul agenţiilor judeţene pentru
ocuparea forţei de muncă (din care 10.847 persoane din rândul şomerilor, 59 persoane
beneficiare de gratuitate de formare profesională, alţii decât şomerii şi 316 persoane care nu
beneficiază de servicii gratuite de formare profesională). Prin intermediul furnizorilor autorizaţi
de formare profesională, cu care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au încheiat contracte,
au fost cuprinse în cursuri de formare profesională şi în programe de evaluare a competenţelor
dobândite pe alte căi decât cele formale 9.971 persoane şomere.

Analiza participării şomerilor la programele de formare profesională, structuraţi pe


grupe de vârstă şi nivel de studii:

Analizând participarea celor 37.438 persoane din rândul şomerilor la programele de


formare profesională organizate în anul 2014, se observă că o participare mai mare la programele
de formare profesională se înregistrează în rândul persoanelor cu studii medii (52,73%) urmaţi de

17
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Facultatea de Administraţie Publică

cei cu studii primare (30,78%), la polul opus aflându-se persoanele cu studii superioare
(16,49%), aceasta din cauza faptului că ANOFM organizează programe de formare pentru
calificări de nivel 1, 2 sau 3 (la care pot participa persoane cu studii primare şi/sau medii).

Structura şomerilor participanţi la cursuri, pe categorii de vârstă, se prezintă astfel: -


33.86% persoane cu vârsta sub 25 de ani, adică un număr de 12.675 persoane, - 20,84% persoane
cu vârsta cuprinsă între 25-35 de ani, adică un număr de 7.801 persoane, - 24,28% persoane cu
vârsta cuprinsă între 35-45 de ani, adică un număr de 9.089 persoane, - 21,02% persoane cu
vârsta peste 45 de ani, adică un număr de 7.873 persoane.

Din analiza datelor privind formarea profesionala a adulților, la nivelul naţional, în anul
2014, se constată o variaţie a numărului persoanelor care au beneficiat de servicii de formare
profesională de la judeţ la judeţ, dar şi în structura persoanelor care au beneficiat de cursuri de
formare. Trebuie să mai subliniem că în anul 2014 au fost în implementare proiecte cu finanţare
din fonduri europene si mulţi dintre şomerii înregistraţi la serviciul public de ocupare au fost
formaţi prin aceste proiecte. Beneficiarii acestor proiecte au fost în mare majoritate furnizori
privaţi de formare profesională, unii din ei parteneri cu agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei
de muncă, semnatari de protocoale de colaborare cu aceste instituţii.

Prin Planul Naţional de Formare Profesională 2015 Agenţia Naţională pentru


Ocuparea Forţei de Muncă şi-a propus cuprinderea în programe de formare profesională a unui
număr de 44.650 persoane, din care: - 40.564 şomeri aflaţi în evidenţele agenţiilor teritoriale
pentru ocuparea forţei de muncă; - 761 persoane care beneficiază de formare profesională
gratuită, altele decât şomerii, din care menţionăm: o 597 persoane aflate în detenţie; o 164 alte
categorii (persoane revenite în activitate după creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani,
persoane care şi-au reluat activitatea după perioada de pensionare pentru invaliditate, persoane
din mediul rural). - 825 persoane beneficiare de servicii gratuite de evaluare a competenţelor
dobândite pe alte căi decât cele formale; - 500 persoane beneficiare de formare profesională la
locul de muncă (ucenicie); - 2000 persoane care îşi vor plăti cursurile de formare profesională,
organizate de CRFPA.

18
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Facultatea de Administraţie Publică

Numărul total al participanţilor la programele de formare organizate de ANOFM În


programele de formare profesională/evaluare a competenţelor/ucenicie organizate de agenţie în
perioada ianuarie-octombrie 2015, au fost cuprinse 36.923 persoane, din care: 34.441 şomeri;
o1.618 persoane din rândul celor care nu beneficiază de gratuitate (1.340 persoane care au urmat
cursurile prin CRFPA şi 278 persoane care au urmat cursurile prin centre proprii); 562 persoane
care beneficiază de servicii gratuite, alții decât șomerii; 181 persoane care beneficiază de
servicii gratuite de evaluare a competenţelor; AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA
FORŢEI DE MUNCĂ Operator de date cu caracter personal nr. 497 Str. Avalanşei, nr. 20-22,
Sector 4, București Tel.: +4 021 303 98 31; Fax: +4 021 303 98 38 e-mail: anofm@anofm.ro;
mass.media@anofm.ro www.anofm.ro; www.facebook.com/fiiinformat;
www.twitter.com/FIIINFORMAT ; 121 persoane cuprinse în programe de ucenicie.

Cele mai multe cursuri de formare profesională/evaluare de competenţe au fost


organizate prin reţeaua proprie de centre (64,30%), aceasta deoarece, pentru a derula cursuri prin
furnizori de formare profesională autorizaţi, trebuie organizate selecţii de oferte, în condiţiile
legislaţiei privind achiziţiile publice, ceea ce necesită timp.

În perioada ianuarie-octombrie 2015, prin reţeaua proprie de centre au fost cuprinse la


programe de formare profesională/evaluare de competenţe 23.664 persoane astfel:  14.483 de
persoane cuprinse la cursurile de formare profesională prin centrele regionale de formare
profesională a adulţilor din care:  12.663 persoane din rândul şomerilor;  480 persoane
beneficiare de servicii gratuite, altele decât şomerii;  1.340 persoane care nu beneficiază de
servicii gratuite de formare profesională.  9.181 persoane cuprinse la cursurile de formare
profesională prin centrele proprii din cadrul agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă
din care:  8.867 persoane din rândul şomerilor;  36 persoane beneficiare de gratuitate de
formare profesională, alţii decât şomerii;  278 persoane care nu beneficiază de servicii gratuite
de formare profesională.

19
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Facultatea de Administraţie Publică

Analiza programelor de formare profesională începute în anii anteriori care


continuă şi în anul 2015

Multe dintre programele de formare profesională începute în anul 2014 continuă şi


urmează să se finalizeze în anul 2015. În aceste programe sunt cuprinse 10.072 persoane, după
cum urmează:  9.933 şomeri, din care, până în prezent, au absolvit 9.003 persoane şi s-au
încadrat 3.467 persoane; Menţionăm că 3.658 şomeri sunt participanţi la cursuri finanţate din alte
fonduri decât bugetul asigurărilor pentru şomaj, din care, până în prezent, au absolvit 3.363
persoane şi s-au încadrat 1.165 persoane;  81 beneficiari de servicii gratuite de formare
profesională, alţii decât şomerii, din care, până în prezent, au absolvit 78 persoane;  58 de
persoane care nu beneficiază de servicii gratuite de formare profesională, din care, până în
prezent, au absolvit 54 de persoane.

În urma monitorizării persoanelor care s-au încadrat în muncă într-o perioadă de cel mult
12 luni de la absolvirea cursului, până la 31 octombrie 2015 a rezultat că 14.534 persoane au fost
încadrate. Aceste persoane provin din: - cursuri începute în anul 2015 – 4.317 persoane; -
încadraţi ca urmare a evaluării şi certificării de competenţe - 2015 – 44 persoane; - cursuri
începute în anul 2014 care continuă şi se vor finaliza în 2015 sau care s-au finalizat în 2014 şi
sunt monitorizate în 2015 – 9.755 persoane; - cursuri începute în anul 2013, finalizate în anul
2014, care au monitorizarea celor 12 luni până la angajare pe parcursul anului 2015 – 418
persoane.

20
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Facultatea de Administraţie Publică

LEGISLAŢIE

-Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

- Legea nr.215/2001 privind admistrația publică locală, republicată

-H.G. nr. 1000 /2006 privind organizarea şi funcţionarea A.N.F.P., republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

-H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor
publici;

21