Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE LECȚIE

CLASA: a III-a
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
OBIECTUL: Limba şi literatura română
SUBIECTUL: Recapitulare – Unitatea de învăţare ,,Ţara”
TIPUL LECŢIEI: consolidare şi sistematizare
SCOPUL:
 consolidarea deprinderilor de citire corectă, conştientă şi fluentă a unui text literar;
 consolidarea deprinderilor de lucru cu textul în proză;
 exersarea priceperii de a povesti şi de a formula idei principale;
 consolidarea deprinderilor de muncă independentă şi în echipă;
 stimularea interesului pentru lectura textelor literare.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
A) Cognitive: La sfârşitul şi pe parcursul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1 : să citească corect, conştient şi fluent un text;
O2 : să povestească conţinutul fragmentelor delimitate;
O3 : să formuleze ideile principale sub formă de titluri;
O4 : să descopere amănunte legate de personaje şi evenimente;
O5 : să identifice cuvinte cu înţeles asemănător / cu înţeles opus.

B) Afective:
Elevii: îşi vor manifesta sentimentele faţă de faptele personajelor literare.

C) Psiho-motorii:
Elevii : îşi vor coordona activitatea pentru utilizarea şi orientarea eficientă pe materialele prezentate de învăţător.
© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională
STRATEGIA DIDACTICĂ:

1 . Resurse procedurale :
a) metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, munca independentă, dialogul dirijat, Cadranele,
Explozia stelară, Harta povestirii;

b) forme de organizare : individuală, frontală, pe grupe;

2. Resurse materiale : portofoliul, fişe, portrete ale domitorilor şi ale scriitorilor;

3. Forme şi tehnici de evaluare :


- observarea sistematică;
- evaluare orală;
- evaluarea conduitei activităţii în grup;
- tema de lucru în clasă.

BIBLIOGRAFIE:
 Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Consiliul Naţional pentru Curriculum – Ghid metodologic pentru aplicarea
programelor de limba şi literatura română – învăţământ primar şi gimnazial;
 Ioan Şerdean – Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Bucureşti, Ed.Corint, 2002;
 Ioan Cerghit – Metode de învăţământ, ediţia a III-a, Iaşi, Ed.Polirom, 2006;
 Dumitru Almaş – Povestiri istorice, Bucureşti, E.D.P., 2001;

© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională


DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele Conţinutul activităţii Resurse Evaluare


lecţiei Metode Mijloace Forme de
didactice organizare
1. Moment - Se pregătesc materialele necesare desfăşurării lecţiei.
organizatoric - Se asigură liniştea necesară bunei desfăşurări a lecţiei.
2. Verificarea - ,,Care este ultima unitate de învăţare parcursă?” Conversa- Frontală
temei - ,,Ieri am început recapitularea cunoştinţelor dobândite în ţia
această unitate de învăţare, iar astăzi vom continua această
activitate.” Frontală
- Se prezintă o planşă ce reflectă ,,Harta povestirii”. Elevii
recunosc metoda pe care au folosit-o în realizarea temei . Harta Planşă Frontală
(Anexa 1) povestirii
Se verifică tema cantitativ şi calitativ, prin sondaj.

3.Captarea - Se prezintă portretele personajelor istorice studiate în Frontală


atenţiei cadrul unităţii de învăţare”Ţara”,elevii fiind solicitaţi să le Frontală
recunoască şi să-şi amintească textele literare studiate.
- Se face referire la Alexandru Ioan Cuza
4.Anunţarea - Astăzi vom continua să aprofundăm textul”Moş Ion
temei şi a Roată şi Vodă Cuza”,scris de Ion Creangă, veţi demonstra Conversa-
obiectivelor că ştiţi să citiţi, să povestiţi, să formulaţi idei principale şi ţia Manualul
vom efectua exerciţii de îmbogăţire a vocabularului.
- Se scrie data şi titlul lecţiei pe tablă şi pe caietele
elevilor.

5.Dirijarea -Se discută fişa biografică a lui Ion Creangă. Observa-


învăţării -Se citeşte textul ,,Moş Ion Roată şi Vodă Cuza”, în lanţ, re sistema-
selectivă, pe roluri. tică
- Se reia citirea textului, pe fragmente. Metoda
- Se povestesc fragmentele. cadranelor Pe grupe
Pentru formularea ideilor principale se împart elevii în 5 Caiete

© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională


grupe , care vor rezolva sarcini diferite, referitoare la: Munca în Pe grupe
desprinderea ideilor principale sub formă de titluri, găsirea echipă de elevi
de sinonime şi antonime pentru cuvinte date şi formulări
de întrebări / răspunsuri. .(Anexa 2)
- Se verifică activitatea elevilor şi se scriu ideile principale
pe tablă şi pe caiete, sub formă de titluri. Elevii sunt
atenţionaţi privind scrierea corectă în pagină.
6.Obţinerea -Solicit elevii să povestească oral, în întregime lecţia Frontală Individua-
performanţei ajutându-se de ideile principale. lă
7.Retenţia şi - Se prezintă panoul cu ,,Explozia stelară”. Elevii citesc Explozia Panou cu
transferul tema centrală (Românii îşi iubesc ţara.) şi formulează stelară metoda Frontală Orală
răspunsuri la cele cinci întrebări (CINE? DE CE? CUM? Formati-
UNDE? CÂND?) (Anexa 3) Problema- vă
tizarea
8.Încheierea - Se fac aprecieri, de către copii şi învăţător, asupra
activităţii modului în care elevii au participat la lecţie.
- Tema pentru acasă – exerciţiul 6 pag. 46, manual.

© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională


ANEXA 1
Numele şi prenumele: ………………………..
Harta povestirii

Numărul de Scriitorul Personaje:


fragmente ............................ ...........................
................................ ………………….......... ..................................

Titlul povestirii:
………………..
Scrie ideile principale sub .............................
formă de titlu:

………………………………………….
…………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………..
……………………………………..
………………….

Găsiţi cuvinte cu acelaşi înţeles:


patrie - …………………………..
drapel - …………………………..
obuz - ……………………….
dorobanţ - …………………………..
armată - …………………………….

© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională


Anexa 2-grupa I

Scrieţi ideea principală pentru primul fragment . Scrieţi cuvântul cu înţeles opus pentru
cuvântul a lua.
_________________________________ _______________________

Scrieţi cuvântul cu înţeles asemănător pentru Scrieţi întrebarea pentru răspunsul dat.
cuvântul moş .
Î:________________________________________
_____________________________ R: Ţăranii şi boierii au luat parte la Unire.

© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională


Anexa 2-grupa II

Scrieţi ideea principală pentru al doilea fragment . Scrieţi cuvântul cu înţeles opus pentru
cuvântul tânăr.
_________________________________ _______________________

Scrieţi cuvântul cu înţeles asemănător pentru Scrieţi răspunsul la întrebarea dată.


cuvântul a vorbi .
Î: Cine a sărit cu gură?
_____________________________ R: ___________________________________

© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională


Anexa 2-grupa III

Scrieţi ideea principală pentru al treilea fragment . Scrieţi cuvântul cu înţeles opus pentru
cuvântul obrăznicie.
_________________________________ _______________________

Scrieţi cuvântul cu înţeles asemănător pentru Scrieţi întrebarea pentru răspunsul dat.
cuvântul a ţipa .
Î:________________________________________
_____________________________ R: Un boier ţipă cu glas răutăcios.

© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională


Anexa 2-grupa IV

Scrieţi ideea principală pentru al patrulea fragment . Scrieţi cuvântul cu înţeles opus pentru
cuvântul amar.
_________________________________ _______________________

Scrieţi cuvântul cu înţeles asemănător pentru Scrieţi răspunsul la întrebarea dată:


cuvântul pricepem .
Î: Datorită cui o duc bine boierii?
_____________________________ R: ___________________________________

© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională


Anexa 2-grupa V

Scrieţi ideea principală pentru al cincilea fragment . Scrieţi cuvântul cu înţeles opus pentru
cuvântul prieteneşte.
_________________________________ _______________________

Scrieţi cuvântul cu înţeles asemănător pentru Scrieţi răspunsul pentru întrebarea dată.
cuvântul vorbe .
Î: Cine a dat mâna cu Moş Ion Roată?
_____________________________ R: ___________________________________

© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională


Anexa 3 - ,,Explozia stelară”

CINE?

CÂND? DE CE?

Românii îşi
iubesc ţara.

UNDE? CUM?
© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională