Sunteți pe pagina 1din 9

1

Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan, 26 septembrie şi 8 mai


Tropar, glas 2 T
Wt S după Dimitrie Suceveanu

A0@aos000q!00!1@11am<?
po os to le iu bi te al lui Hris tos Dum ne zeu

01'
gră beş !
te!1110!p!010!!\0!:
şi iz bă veş te po po rul cel fă ră de răs pu uns

b<?!
că11100Q)s 1
te pri meş te cînd ca azi că 11a
tre El m<?q
Ce !#11
el ce te-a pri

1a
mit \cînd
!! te-ai11q!1'
re ze mat pe pie !
ep!
tul!A
Luib<? 01~110
pe Ca re roa gă-L

0!1q!0!0a
de Dum ne zeu cu vîn tă to {!
ru0am<
le ?1
ca 2'
no !
rul!p!0w!
pă gî ni lor pus a

p!O@a
su pra noas tră m<?0
să 000p!!s
se ri si pea a aO
as ]@
că ab<?1
ce O0
rînd pen

@1a
tru noi q
pa !10'
ce şi ma !
a !!os
re mi i @
lă kb<?

Condac, glas 2 T
Wt S Virgil Ioan Nanu

M 0mq!0@aos0!1O'!!0a2'!!0
ă ri ri le Ta a le fe cio rel ni cu le ci ne le va

p!S
spu u u O
u @am<
]ne ?0
că 0010w!0'
iz vo răşti mi nuni şi verşi!
tă!11am<
mă du iri ?

011'
şi ! !tru10!!!os
te rogi pen su fle te le noa as @
tre, ab<? 1~012'
cu vîn tă tor !
de

!_10000'
Dum ne zeu şi de Hris to !
os ! o1
prea a a }!0k
iu bit. m<?

www.stavropoleos.ro
1
Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan, 26 septembrie, 8 mai
Stihiră la Doamne strigat-am, glas 1 T
QV S
MU
Podobie: Ceea ce ești bucuria...
Virgil Nanu

V@11000!1'!!2'!!2'!!:!S"0vVa
ă ză to rul des co pe ri ri lor ce lor de ne e gră ă it

0111q!A
și tîl cu i to rulm<Cdum
$1110!w#avV
ne ze ieș ti lor tai ne 0a 1
lui

11@111'
Hris tos Dum ne zeu Bu !
nă !1'
ves ti !i !11a
re scri ind m<C!
fio'
i s!
ul!0'
lui Ze

! deu
ve !Av0
V ne-a 1110I'
în vă țat pe Ta !
tăl!!1~11a
a măr tu ri si m<C!
și 11'
pe Fi

!!!2'
ul și pe Sfî !
în!:
tu!ulS"0
Duh avV

www.stavropoleos.ro
Pomenirea mutării Sfântului şi Prealăudatului Apostol
şi Evanghelist Ioan Teologul. Stihirile Litiei. 1
Glas 1 T
QV g
R
1.
1'
â V!
uri!
de111'
Dum ne zeu !
cu !
vân!tăO'
toa !
re/ !
au!AizO
vo S!o1V
rât v
a V3
din 1
cins

1'
ti !
tă\!S
gu u1
u os
u1ra 0a
ta U
A US
po !
os_1}
to o !
s o0a
le vV 0
din

q!1w!30!
ca re Bi se ri ca lui Dum!O@3
ne zeu a dă 1a
pân @
du C`
u v0
se v
a V 3q
cu dreap

!110!1qz
tă cre din ţă se în chi \!
i i+ 1a
nă nN Tre
!X1 i 1'
i )is!i\!SC
mi i1
ii 1a
de V

OS
o !oO\!A
fi i )is1s
i }!in0a
ţă v3
V pe 1@111`2'
Ca re şi a cu um roa !
a !)s
gă ă

1a
o nN #C
de 1
DumV1
ne w!0!1'
zeu cu vân tă to !
ru!A
leOI S!i 1a
oan nN !11
să în tă

1'
reas !
că!3PS
şi să mâ !ân_`0`0a
tu u ia as că nN @
su o
a u s2
fle 0a
te \!S1
le e e

PS
noa !a)sa1s
a }!as0k
tre vV

P 2'V!!A!c`vO@avV q!q!110\1!S1]
2.
o mul cu ră ă ţi ei mi rul bu nei mi res me ia a a

!
răşi! !ArăO
ne-a să S!
ă 1a
rit nN @11\1!S
în a cest pra aO
az S] \@!S
ni i OS
ic ]U
de S!
e

_1}
a a s!a0a
cum v V 1~1qz
să stri găm!
că_1a
tre + el nN q!
cel ce #C
te-ai1
re V1
ze

10q
mat pe piep!
tul0qz
Stă pâ \!
nu u+ 1a
lui nN 0
şi q!00!qz
lu mii ai ro u rat_
Cu

`0`0a
u vâ ân tul nN !X
A2 po '!
os_`
to o 111}
le e e s!
e US
e \!AI )s
i 1s
i }!
i

0a
oan vV q!
cel ce0110001'
pe Fe cioa ra + ai pă zi !
t-o!
ca111'
pe lu mi !
na

Qz
o _chiu`1a
u lui nN 10!
ce re pen !1@1a
tru noi de la O
Hri S!
i isS O
to 0a
os m<Cq
ma

!S
a a \0!S
re e O
e S]\mi
!A)si 1s
i }!i 0k
lă vV
www.stavropoleos.ro
2
Glas 1 T
3.
QV g
U 0V
u 0ce 2'
ni !
ce!0001a
al Mân tu i to @
ru C`
u v0
lui avV 0
şi 30
de Dum

31'
ne ze C!
eu\!\1!S
Cu u vâ â 1
ân 1a
tă V1
to `qz
o o '!
o S\0a
ru u)s 1s
u !0a
} u le vV

q!1100!1q!PS
ţi e ca u nui îm po do bit cu fe !e_`0`0a
cio o ri i a nN

31' ! !neq!S
Hris tos Dum ze e eu0
răs ax!
ti`0'
ig ni `!it\!\0!:
fi i m< 6
i ind pe h V3
Fe q!
cioa ra

0!111'
şi de Dum ne ze ! ! !căqz
eu Năs toa \!\!SC
rea a ţi-a a11a
a în O
V cre S!eO\!A
din ţa )
as

1s
a !0a
} a t-o vV 3
pe qz
ca !
re /!
o !A
aiOpă S!
ă OS
zi !
V itvV
A 3ca 310'
pe lu mi C!i \!
na a

1a
o eo V!o do\!A )s 1s
o chiu u !0a
} u lui vV 1
pen ~31q!qz
tru a ceas ta roa!
gă)să1a
te nN

330!O0a
să se mân tu ias că q
su !0}
fle te !
; e S\0!S
le e O
e ]\
S !Anoa
)s 1s
a !0k
} as tre vV

www.stavropoleos.ro
3
Glas 1 T
4.
QV g
C 0V
a 1sin @121@2'
gur vă ză tor al ta 0!
ai!30a
ne lor ne !
grăAqi >!
i iS P
i S

\0!S
i i0
te a.>1V
şi ~01'
ca cel ! ! 11w!
ce te-ai re ze mat pe0'
piep!
tul!A
luiO
Hri S!
is

1a
tos n0
N ca 0!1'
un pri e !
ten_11OS
a de vă rat @
al 1a
Lui nN @0e
ai stri ga

!`X
a aqa !
a atSPS
glă !
ă _1s
su u !0a
} u ind vV 0
Cu q!11'
vân tul prea veş !
nic!0
la în

01@OS
ce put e ra !
a !/
la)as1
DumaO
ne S!
e OS
ze !
V euAvV 0
A 3z
pos \!SO
to o o U
S] le S

!_1}
e I i s!i0a
oan vV 1~0\1!S
în dul ci iO
i S]@
rea 1q!S
Tre i i iP
i S

\0!S
i i0mii nN
a 3a 3q!33!qz
E fe su lui şi a Pat _
mo O
a su S!u1a
lui nN 33
în tă

q!
ri rea0!O03US
ne clin ti tă şi a !
a _a
ju OS
to !
o O\!A
rul no )so 1s
o !
} os0a
tru vV

rz
roa!
gă)să1
te 033q!0!qz
de Dum ne zeu Cu vân tă to \!\!S
ru u le e1
C e 1a
prea VO
fe S!
e

O\!A
ri ci )si 1s
i !0avV
} i te @!
să312w!A
se iz bă veas că!
po!S
}o; w
po !S
o o0
rul v<
a ?0
de

3!qz
ne cu ra _
ţii aO
vră S!
ăj1a
maşiv<? 231a
sim ţi to ')
o s!
ori!`PUS
şi i i gâ !
ân_
di

1}
i !
s i0a
tori .<?4h
cel 3
ce q!3PS
pu ru rea cu !u_`O!A
cre e din ţănN 0!O
să vâr şeş

0a
te Q
po z_
me a1
ni `qz
i i '!i S\0a
rea )as 1s
a !0k
} a ta vV

www.stavropoleos.ro
4
Glas 2 T
Wt g
L
5.
qM
a !u012'
da A po !
os!_1a
to li lor m<? 2'
trâm!
bi!
ţa0!
cu vânO'
tă !
rii!
de

!A OS
Dum ne !e 1am<
zeu ? !0110`0!wz
pe du hov ni ce es cul mai ma \!S
re e O
e SU
] le S!e

_1}
o o !
s os0a
taş m<?0
pe 1@1211'
cel ce a su pus lu !u\!\0!
mea a lu u`X
u

1}
u !
; uiSP
Du !
S um_1}
ne e!
s e0a
zeu b<?1~2os
ve ni iţi P
cre S!e_!S
di i 1
in

O'
cio !
o !!A
o şiim<?!
să121@11a
fe ri cim pe I oan !
puod
u !
u _a
ru 1`PS
rea a slă

\0!S
ă ă\0a
vi )is 1s
i !0am<
} i tul ?0
pe 2'
cel !
ce!0\!\!2a
s-a mu ta at de e pe O
pă S

!1a
ă mântm<? !111' !!A
şi de pă mâ ânt nu1
u x0
u '!
s-aUS
de !
e _!S
pă ă 1
ăr 1a
tat b<?

00t!PS
ci vi a ză şi !i !
a !S
}; w
aş tea !S
a ap0
tă m<
a ?3a 2'
do !
ua!0!+
în fri co1
şă

\1!S
toa a 1
a !3qz
re ve ni _
re !S
e1 e O\!\!S
a Stă ă pâ â1
â OS
nu !u1am<
lui ?

0q!1w!A
şi ce re ca fă ră!
o !S
o}; w
sâ !S
â ân0
dă m<
a ? P'
să !
o! !AU
în tâm pi S!
i 1a
năm b<?

1f
pri ~2'
e !teU@3PS
ne de e ta !
a )sa 1s
a !0a
} ai nă mV 1
@ cel !
' ce ! 11
te-ai re ze

1'
mat !
peUS
pie !
ep!)s
tu ul1
lui aO
Hri S!
is1a
tos m<?1'
noi !
cei!11qz
ce să vâr şim \!S
cu u1
u

2'
râ !â!â !S
}; 0
âv nă am<? 300'
po me ni ia) s!i !o1\!K
rea a a ta a m<?

www.stavropoleos.ro
5
Slavă. Glas 4 T după Dimitrie Suceveanu
RV g
R 0
e V0wB
ze mân!
du01O!000US
te pe piep tul În vă ţă to !o_0
ru lui

1a
tău O
Hri S!is1a
tos m<C 3pz
la Ci \!S
na a1
a O'
Dom!
nu!!A
u lui!iu1a
bi oi s3
te PV
u S

!\!S
u ce e 1
e PS
ni !
i i)s1s
i !0a
} i ce vV 0
de 2O'
a co !
lo!!
ai cu !
nos1a
cut q
ce !
le

PS
ne 0
C e @3V
gră ă Pi S!i )s
i 1s
i !
} i 0a
te vV 1B
şi 1
ce O@`0a
res cu ul glas

\!\!?
tu u tu u3
ro Vz!
o2US
or a !
ai_1}
tu u s!
u 0a
nat vV 0
în 0B
tru 1
în 1
ce

10p!S
put e ra a a 1
Cu `PS
u vâ P
ân S]@
tul am<C0
şi 1q!S
Cu vâ â ân0
tul 0
e

P'
ra !
la!a !A
DumUS
ne !ew)
ze e1a
d eu bB 1şi ~0a
DumY
ne \
S 0!S
e e0
ze ao
eu s

31'
e ra V!aU\!A
Cu vâ)âs1s
â !0a
} ân tul vV 3
Lu \
Mw 1!S
mi i 1
i !
] i S0
na \
a + !S
a a1
a

O'
de !e!!A
e vă0
ra os
a 0
tă m
a <? 1k
ca @
re 1a
lu O
mi S!iO'
nea !a!!A
a zăm<C 0
pe B!
tot

1}
o ;!
o Sq
o !S
o o0
mul !1a
ce vi oi s1
i !
neV !S
}e; \0!S
î î1în PS
lu !
u )su1s
u }

!u 0a
me vV 1B
Hris O
to p!S
o o os\0!S
Du u 1
um OS
ne !
e 1a
zeu m<C0 !+1
şi Mân tu aMO
i S

!O'
i to !
o !!A
o rulm<C I
su u?'z)s!
fle1a
te 1
lo B`
or1os
noa a ')as!
as\0!K
tre e bB

www.stavropoleos.ro
6
Şi acum, asemenea T
RV g
F 1
i Bos
i 0
ul a q!011'
cel ce îm pre u !
nă !
cuq!0a ! !S
Ta tăl şi cu u}; w
Du !S
uu

0a
hul bB q
es !21OS
te slă vit în \!\!2N
ce er de e he oe MO
e S\!A
ru )us1s
u !0a
} u vimim<C

1B
vrând1 '! !Asă\!S
ia răşi zi i 1
i O'
dea !
a!as!
că1qz
pe cel V\!S
î î1
în PS
tâ !
âi_zi

1}
i s!i0a
dit vV 01B
pe Si 1
ne 0`0!qz
î în suşi în chip!de
)s1
ne aO
gră S!ă1a
it m<C

01'
în pân !
te\!\!?
ce e le e3
tă zV!ă2US
ău S-a !
a _1}
sme e !
s e0a
rit vV !
de1
Dum

2w!A U
ne zeu Năs că S!
ă O'
toa !
a !!A
a re\!?
prea a1
lă `v
ă1 u OS
u \!A
da)as1s
a !
} a0a
tă vV

1B
şi 0
din 1@1a
ti ne ră O
să S!ă1a
rind m<C 0
a 0!+
lu mi1
na Moa 1PS
at toa

!yS
a tă !
ă O'
lu !
u !!A m<C @
u mea cu aBo
u s1
Dum 0'
ne V!
e U\!A
ze i )i s1s
i !
} i 0a
rea vV

01a
scă pân @
du C`
u v0
o 0q
de 0
ne 00PS
bu ni i ]\!:
a a + 1a
S i 1a
do 2'
lea !
a

YS
a \0!S
a as0
că av?3
F şi B0
în !1}
tru Si ;!i Sq
i !S
i i0
ne a 000
în dum ne

!1o1!v
ze i i ind o A \!S
me e 1
e PS
ni !i )s
i 1s
i !
} i 0a
rea vV 3M
la 2
ce '!
e!ruri

31a
a ri O
di S!
i iO
S ca \0)
a aOS
d a ]U
t-o S!o_1}
Hri i !
s is0a
tos m<CDum
3b1 ne

1'
ze !
ul!00a
şi Mân tu !
i !S
}i; w
to !S
o o0
rul abB1'
su a)
u s!
? fle1a
te 1
lo B`
orO'
noa !
a!as
cu sfârşit
\0)
tre e1k
d e bB 1'
noa !a!os
a as a 0k
tre e)s!
e +oe {g !
e KbB

www.stavropoleos.ro