Sunteți pe pagina 1din 4

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA

DOMENIULFUNCŢIONAL CURRICULUM ŞI ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ


____________________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE


ETAPA JUDEȚEANĂ – 11 MARTIE 2017

DISCIPLINA LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE

SUBIECTUL I _________________ 20puncte


Se dă următorul enunţ: O parte din elevii şcolii noastre sunt sportivi. Printre aceştia sunt şi
handbalişti. O parte din handbalişti sunt liceeni. Toţi elevii de gimnaziu sunt însă handbalişti. Elevii
din ciclul primar nu practică niciun sport dar sunt, cu toţii, pasionaţi de muzică. Această pasiune
este întâlnită şi la o bună parte a elevilor de liceu, precum şi la câţiva elevi de gimnaziu.
Se cere:
a. Identificaţi termenii prezenţi în acest enunţ şi notaţi-i cu litere mari.
b. Precizaţi în mod explicit raporturile în care se află termenii identificaţi.
c. Reprezentaţi în cadrul aceleeaşi diagrame Euler raporturile existente din punct de vedere
extensional între termenii care apar în textul de mai sus.
d. Precizaţi ce se întâmplă cu extensiunea, respectiv intensiunea termenului licean dacă i se
adaugă caracteristica handbalist. Stabiliţi sfera şi conţinutul acestui nou termen.
e. Arătaţi ce tip de raport există între termenii oameni pasionaţi de muzică şi elevi de gimnaziu
din şcoala noastră.

SUBIECTUL II __________________ 20 puncte


A. Stabiliţi dacă următoarele enunţuri sunt definiţii corecte. Dacă răspunsul este afirmativ,
arătaţi de ce tip este acea definiţie, iar dacă este negativ, explicaţi de ce :
1. Gustul este lucrul despre care nu se discută.
2. Incultă este persoana care nu dispune de cunoştinţe elementare.
3. Microscopul este mecanismul optic de mărire prin care sunt observate lucrurile de mici
dimensiuni.
4. Abecedarul este cartea de pe care se învaţă alfabetul.
5. Metalele preţioase sunt acele elemente chimice foarte scumpe şi rare.
B. Construiţi pentru termenul ,,elev de gimnaziu” un exemplu de definiţie incorectă, care să
încalce simultan trei reguli ale corectitudinii definiţiei, enunţând explicit regulile încălcate.
C. Realizaţi o diviziune trihotomică cu cel puţin trei trepte a mamiferelor. Indicaţi criteriile
folosite pe fiecare treaptă

SUBIECTUL III ________________ 20puncte


A. Fie propoziţiile:
1. Modestia este o calitate rară.
2. Aproape toţi hoţii recidivează.
Se cere:
a. Aduceţi propoziţiile la forma de exprimare standard, precizând tipul şi formula
corespunzătoare fiecăreia;
b. Indicaţi predicatele celor două propoziţii şi precizaţi dacă termenii respectivi sunt distribuiţi
sau nedistribuiţi, argumentând răspunsurile;
c. Considerând adevărată propoziţia 1, formulaţi subcontrara contradictoriei contrarei sale şi
stabiliţi-i valoarea de adevăr pe baza raportului logic dintre ele.
d. Arătaţi dacă propoziţia ,,Unii din cei care recidivează nu sunt hoţi.” poate fi derivată corect
din propoziţia 2, în urma aplicării succesive a operaţiilor de conversiune şi obversiune.

B-dul Al. I Cuza, nr. 172, 810025 Brăila; Tel: +40(0) 239 61 91 60; Fax: +40(0) 239 61 40 60
www.isjbraila.ro, brailaisj@gmail.com
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA
DOMENIULFUNCŢIONAL CURRICULUM ŞI ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ
____________________________________________________________________________________
B. Propoziţia ,,Numai oamenii gândesc” este considerată adevărată. Ce alte propoziţii pot fi
derivate din ea? Care dintre acestea sunt adevărate?

SUBIECTUL IV ________________ 30 puncte


A. Se dă următorul raţionament:
Nicio ţară civilizată nu e săracă.
Toate ţările apreciate sunt civilizate.
Toate democraţiile sunt ţări apreciate.
Unele ţări orientale sunt democraţii.
Unele ţări orientale nu sunt sărace.
Se cere:
a. Precizaţi cu ce formă specială de argumentare silogistică avem de-a face aici. Argumentaţi.
b. Identificaţi-i termenii şi stabiliţi-i schema acestei inferenţe.
c. Refaceţi silogismele complete din care este alcătuit acest raţionament în limbaj formal şi
natural.
B. Construiţi o epicheremă în limbaj formal şi natural pe baza raţionamentului de mai sus.
C. 1. Utilizând legile generale ale silogismului, demonstraţi că modurile silogistice valide din
figura 3 trebuie să respecte concomitent următoarele legi speciale:1) Premisa minoră este
afirmativă; 2) Concluzia este particulară.
2. Utilizând metoda diagramelor Venn, reprezentaţi grafic modurile silogistice valide din
figura 3.

NOTĂ: Timpul de lucru efectiv este de trei ore de la primirea subiectului sau verificarea
scrierii sale la tablă. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiect realizat de:


prof. Marian POPA, grad didactic I, Colegiul Național ”Ana Aslan” Brăila

B-dul Al. I Cuza, nr. 172, 810025 Brăila; Tel: +40(0) 239 61 91 60; Fax: +40(0) 239 61 40 60
www.isjbraila.ro, brailaisj@gmail.com
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA
DOMENIULFUNCŢIONAL CURRICULUM ŞI ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ
____________________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE


ETAPA JUDEȚEANĂ – 11 MARTIE 2017

DISCIPLINA LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE

BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE

SUBIECTUL I 20 puncte
a. 4 puncte pentru identificarea corectă a termenilor prezenţi în acest enunţ şi notarea lor cu
litere mari.
b. 4 puncte pentru precizarea în mod explicit a raporturilor în care se află termenii identificaţi.
c. 4 puncte pentru reprezentarea corectă (se acordă punctaj numai pentru reprezentarea grafică
integral corectă; se admite ca fiind corectă oricare reprezentare ce redă integral şi corect raporturile
dintre termenii din text):
d. 1 punct – pentru precizarea că extensiunea termenului scade;
1 punct - pentru precizarea că intensiunea termenului se îmbogăţeşte;
2 puncte – pentru stabilirea corectă a sferei şi conţinutului.
e. 4 puncte pentru indicarea corectă a raportului de încrucişare existent între termenii oameni
pasionaţi de muzică şi elevi de gimnaziu din şcoala noastră.

SUBIECTUL II ___ _ 20puncte


A. 10 puncte ( câte două puncte pentru fiecare din următoarele precizări):
1. Incorectă, nu este clară şi precisă;
2. Corectă, este o excepţie de la regula care cere ca definitorul să fie afirmativ, întrucât definitul
este negativ;
3. Corectă, reală, operaţională.
4. Incorectă, prea îngustă.
5. Incorectă, prea largă.
B. 2 puncte pentru construirea exemplului de definiţie incorectă pentru termenul ,,elev de gimnaziu”
care încalcă simultan oricare trei reguli ale corectitudinii definiţiei;
3 puncte pentru menţionarea explicită a regulilor încălcate.
C. 2 puncte pentru realizarea diviziunii trihotomice cu cel puţin trei trepte a mamiferelor.
3 puncte pentru indicarea criteriilor folosite pe fiecare treaptă.
SUBIECTUL III 20 puncte
A. 14 puncte
a. 4 puncte pentru aducerea propoziţiilor la forma de exprimare standard (două puncte) ; pentru
precizarea tipului şi formulei corespunzătoare fiecăreia (două puncte);
b. 3 puncte pentru: indicarea predicatelor celor două propoziţii (un punct); precizarea dacă
termenii respectivi sunt distribuiţi sau nedistribuiţi şi argumentarea răspunsurilor (două
puncte);
c. 4 puncte pentru: formularea subcontrarei contradictoriei contrarei propoziţiei 1 (trei puncte)
şi stabilirea valorii de adevăr pe baza raportului logic dintre ele (1 punct).
d. 3 puncte pentru precizarea că propoziţia ,,Unii din cei care recidivează nu sunt hoţi.” nu
poate fi derivată corect din propoziţia 2, în urma aplicării succesive a operaţiilor de
conversiune şi obversiune.
B. 6 puncte
Pot fi derivate: 1.PiS; 2.PononS; 3.SenonP ; 4.nonPeS ; 5.nonPanonS ;6.nonSinonP; 7.nonSoP.
(trei puncte)

B-dul Al. I Cuza, nr. 172, 810025 Brăila; Tel: +40(0) 239 61 91 60; Fax: +40(0) 239 61 40 60
www.isjbraila.ro, brailaisj@gmail.com
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA
DOMENIULFUNCŢIONAL CURRICULUM ŞI ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ
____________________________________________________________________________________
Subiectul era fiinţe care gândesc iar predicatul oameni deaoarece propoziţia dată era închisă şi
trebuia transformată. Adevărate sunt toate cele 7 propoziţii.(trei puncte)

SUBIECTUL IV 30 puncte
A. 10 puncte din care:
a. 4 puncte - pentru precizarea formei speciale de argumentare silogistică – sorit goclenian
(două puncte); pentru argumentare (două puncte);
b. 2 puncte pentru identificarea corectă a termenilor şi stabilirea corectă a schemei acestei
inferenţe.
c. 4 puncte - pentru refacerea silogismelor complete din care este alcătuit soritul în limbaj
formal (două puncte) şi natural (două puncte).
B. 4 puncte - pentru construirea epicheremei în limbaj formal (două puncte) şi natural (două
puncte).
C. 16 puncte din care:
1. 10 puncte pentru demonstraţia corectă şi completă a faptului că modurile silogistice valide din
figura 3 respectă concomitent legile speciale:1) Premisa minoră este afirmativă; 2) Concluzia este
particulară; pentru demonstraţie incompletă se acordă numai 4 puncte .
2. 6 puncte pentru reprezentarea grafică corectă a modurilor silogistice valide din figura 3
utilizând metoda diagramelor Venn (câte un punct pentru fiecare reprezentare).

10 puncte din oficiu

NOTĂ :Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin
barem.Nota finală se stabilește prin împărțirea punctajului obținut la 10.

Întocmit de :
prof. Marian POPA, grad didactic I, Colegiul Național ”Ana Aslan” Brăila

B-dul Al. I Cuza, nr. 172, 810025 Brăila; Tel: +40(0) 239 61 91 60; Fax: +40(0) 239 61 40 60
www.isjbraila.ro, brailaisj@gmail.com