Sunteți pe pagina 1din 3

Subiect de Bacalaureat-Genetică

-de Calancea Ștefania

SUBIECTUL I (30 de puncte)

A 4 puncte

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din

afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Celulele umane conţin 2n = 46 cromozomi distribuiţi în 22 perechi de autozomi şi o pereche de


heterozomi (XX la femeie şi XY la bărbat).

B 6 puncte

Numiţi două boli autozomale; asociaţi fiecare afecţiune numită cu câte o caracteristică.

C 10 puncte

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o


singură variantă de răspuns.

1. Sindromul Down este o trisomie autozomală cauzată de non-disjuncţia cromozomilor din


perechea:

a) 21 b) 18 c)3 d)17

2. Cele două catene de ADN antiparalele sunt legate între ele prin punți de:

a) hidrogen b) sulf c) sodiu d) baze azotate

3. Macromolecula de AND conține mai multe unități de replicare numite:

a) baze azotate b) repliconi c) fragmente Okazaki d) catene antiparalele

4. Există 64 de codoni, dintre care 61 sunt codoni care determină inserția de aminoacizi iar 3
sunt codoni stop- UAA, UAG și:

a) AUA b) UUU c) UGA d) GGU


5. Doi codoni succesivi nu își împrumută……….., adică nu au……… comuni/comune :

a) acizi graşi b) aminoacizii c) nucleotide d) vitaminele

D 10 puncte

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată,


scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi
că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei,
litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă
folosirea negaţiei.

1. Un nucleosome este alcătuit din 7 molecule proteice histonice: 2H2B, 2H2A, 2H3, 2H4.

2. Cromozomii sun alcătuiți din ribozomi.

3. Mutațiile pot fi artificiale sau naturale.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte

ADN-ul şi ARN-ul sunt polimeri ai unor unităţi numite nucleotide.

a) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între o nucleotidă ADN şi o nucleotidă ARN.

b) Un fragment al unei macromolecule de ADN bicatenar conţine 544 de nucleotide, dintre care
214 conţin timină. Stabiliţi următoarele:

- numărul nucleotidelor cu guanină din macromolecula de ADN (scrieţi toate etapele


necesare rezolvării acestei cerinţe);

- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul macromoleculei de


ADN bicatenar;

- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că pe catena 3’-
5’ secvenţa de nucleotide este următoarea: GTAACT.

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind


informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
B 12 puncte

2. O moleculă de ADN bicatenar conține 2000 nucleotide. 30% din acestea conțin timină
încatena 3’ -5’, iar 10% în catena complementară. Știind că 20% din nucleotidele catenei 5’-
3’conțin guanină, stabiliți:
a) numărul total de nucleotide ce conțin citozină
b) distribuția bazelor azotate în nucleotidele catenei 5’ -3’
c) numărul de nucleotide ce conțin guanine din catena 3’ -5’