Sunteți pe pagina 1din 3

Age of Stress Dawns for the Middle Class

Psychologist warns job insecurity will take its toll

(1) The middle classes are entering a highly stressful “age of uncertainty” in which many
of them will only work on a freelance basis, according to a leading psychologist.
(1)Membrii claselor de mijloc vor trece printr-o perioadă „dominată de incertitudine”
foarte stresantă, pentru că o mare parte dintre vor lucra doar ca persoane fizice, ne spune
un psiholog recunoscut.

(2) While the new work environment will affect everyone, the change will be at its most
fundamental for professional and white-collar workers, Professor Gary Cooper told the
British Psychological Society’s occupational psychology conference at Warwick
University. ‘A good education used to be a ticket to success and a permanent job. That’s
no longer the case.’
(2) În timp ce noul mediu de lucru va ajunge să afecteze pe toată lumea, schimbarea se va
resimți în rândul prefesioniștilor și al funcționarilor, a spus profesorul Gary Cooper în
cadrul Conferinței despre Psihologia Muncii de la Universitatea Warwick, adresându-se
Societății Psihologilor Britanici. „Educația obișnuia să fie cheia succesului și un loc de
muncă permanent. Nu mai este cazul.”

(3) Professor Cooper, of the University of Manchester Institute of Science and


Technology, said the present ‘feel bad’ factor was not simply caused by job insecurity,
but by a deep concern that permanent posts will be simply unavailable in future.
(3) Profesorul Cooper, de la Institutul de Știință și Tehnologie din cadrul Universității din
Manchester, spune că destul de actualul factor „nu mă simt bine” nu a fost cauzat doar de
nesiguranța la serviciu, cât și de îngrijorarea că locurile de muncă permanente nu vor mai
fi disponibile în viitor.

(4) Already companies routinely contracted out personnel department and information
technology functions and were increasingly employing general managers on a project by
project basis only, he said in his keynote address.
(4) Ideea esențială a discursului său a constat în faptul că firmele angajează deja în mod
regulat personal specializat în Resurse Umane și Tehnologia Informației, în timp ce
managerilor li se orferă doar contracte pe baza unui proiect.

(5) He predicted that by the end of the millenium many organisations would rely on
contractors for all but the production process, so blue-collar workers would feel more
secure than their white-collar colleagues.
A prezis că la sfârșitul mileniului, multe organizații se vor baza pe contractanți doar
pentru sectorul de producție, prin urmare, muncitorii se vor simți mai în siguranță decât
colegii lor funcționari.

(6) ‘We are not so much entering the age of the entrepreneur as the age of uncertainty
where a great deal of work will be on a freelance basis. I am deeply worried that people
will not be able to cope with such a fundamental shift in the world of work’, said
Professor Cooper.
(6) „Nu ne îndreptăm atât de mult spre era antreprenoriatului cât spre una a incertitudinii
în care o reușită profesională se va realiza doar în regim freelancer. Mă îngrijorează
profund faptul că oamenii nu vor putea fi capabili să facă față unei schimbări atât de
fundamentale a mediului de lucru.”

(7) The new working patterns were likely to increase stress at the workplace, which was
already at historically high levels in Britain, Professor Cooper said. Absence through
sickness was already costing British industry £ 11 billion a year, much of it stress-related.
Sickness rates in Britain stood at around 3.5 per cent compared with between one and two
per cent among our competitors.
(7) Noile cerințe de lucru pot duce mai degrabă la creșterea stresului la locul de muncă,
care a atins deja cote istorice în Marea Britanie, a spus profesorul Cooper. Costurile care
acoperă concediul medical angajaților din industria britanică se ridică la 11 milioane de
lire, în mare parte fiind cauzat de stres.

(8) The cost to employers was likely to soar in the wake of the successful case brought by
John Walker, a social-work manager who suffered two nervous breakdowns and who is
now claiming £ 200,000 in compensation from Northumberland County Council. The
High Court judgement meant that employers now had a ‘duty of care’ for their
employees, but it also meant some companies might be tempted to get rid of workers at
the very first sign of strain.
(8) Costurile acoperite de angajatori au părut să crească după mediatizarea cazului lui
John Walker, un manager specializat în servicii sociale, care a suferit două căderi
nervoase și care cere acum o compensație de 200 000 de lire din partea Consliului
Regional Northumberland. Înalta Curte a stabilit că acum angajatorii au datoria „de a
avea grijă” de angajați, fapt care a însemnat și că unele companii ar putea fi tentate să
scape de muncitori de la primele semne de oboseală.

(9) Stress among contract workers was invariably high, Professor Cooper said. They
often went without holidays and took on jobs for which they were not qualified just in
case the work dried up. Working as a freelance required a whole range of skills which the
average manager or professional did not possess such as accounting, contract law,
information technology and marketing expertise. People would have to learn to work
from home.
(9) Stresul printre cei care muncesc pe bază de contract cu perioadă determinată este
foarte de mare, a remarcat profesorul Parker. Aceștia rămân adesea fără concediu și își
asumă locuri de muncă pentru care nu sunt calificați, numai în eventualitatea în care nu
vor mai avea de lucru. A lucra ca persoană fizică presupune dezvoltarea unui spectru larg
de abilități pe care un manager mediocru sau un profesionist nu le posedă precum:
contabilitate, legislație contractuală, TIC sau expertiză de marketing. Oamenii vor învăța
să lucreze de acasă.

(10) Society as a whole was ill-equipped for the new era, he said. More than 65 per cent
of women between 16 and 59 were now working so that increasingly parents found it
difficult to combine employment with family. Irregular contract employment would make
the situation more difficult.
(10) Societatea ca întreg nu este pregătită pentru această nouă eră, a comentat el. Mai
mult de 65% dintre femeile cu vârste între 16 și 59 de ani lucrează acum, așadar părinții
consideră că e dificil să combini cariera cu familia. Un contract de muncă neobișnuit ar
face această situație mult mai dificilă.
(Barrie Clement, The Independent)