Sunteți pe pagina 1din 12

A

GUVERNUL ROMANIEI

~ A

HOTARARE

privind actualizarea valorii de inventar ~i a caracteristicilor tehnice ale unui imobil


aflat in domeniul public al statului ~i in administrarea Ministerului Tineretului ~i
Sportului - Directia Judeteana pentru Sport ~i Tineret Cluj, ~i darea in folosinta cu
titlu gratuit Federafiei Romane de Judo

In temeiul art. I 08 din Constitutie, al art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicata, cu modificarile ulterioare, precum ~i al art. 80 alin. ( 14) din Legea
educatiei fi zice ~i sportului nr. 69/2000, cu modificarile ulterioare,

Avand In vedere prevederile art.20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publica cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i ale art.2/\ 1 ~i art.2/\2 din
Ordonanta Guvernu lui nr.8112003 privind reevaluarea ~ i amortizarea activelor fixe a tlate in
patrimoniul institutiilor publice, aprobata prin Legea nr. 493/2003 cu modificarile ~i
completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare:

Art. 1
Se aproba actualizarea valorii de inventar ~ i a caracteristicilor tehnice ale unui imobil
atlat in domeniul public al statului ~i in administrarea Ministerului Tineretului ~i Sportului -
Directia Judeteana pentru Sport ~i Tineret Cluj, avand datele de identificare prevazute in
anexa nr. 1.
Art. 2
Se aproba darea in fo losinta cu titlu gratuit, pe o perioada de 49 ani, Federatiei
Romane de Judo, persoana juridica de drept privat, de utili tate publica, tara scop lucrativ, a
unu i bun imobil proprietate publica a statului , atlat in administrarea Ministerului Tineretului
~i Sportului - Directia Judeteana pentru Sport ~i Tineret Cluj, potrivit anexei nr. 2 care face
parte integranta d in prezenta hotarare.
Art. 3
( 1) Predarea-preluarea bun uri lor prevazute Ia art. 2 se face pe baza de protocol
incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de Ia data intrarii in vigoare a
prezentei hotadiri.
(2) La transmiterea imobilului, se vor preda mijloacele fixe ~ i obiectele de inventar
din dotarea acestuia.
Anexa nr. 2

DATELE DE IDENTIFlCARE

ale imobilului care se transmite din domeniul public al statului ~i din administrarea Ministerului Tineretului ~ i Sportului - Directia
Judeteana pentru Sport ~i Tineret Cluj, cu titlu gratuit Federatiei Romane de Judo

Nr. Cod Oenumirea Adresa Caracteristicile teboice Persoana juridicli de Ia Persoana juridicli Ia Valoare de
M.F.P clasificare imobilului imobilului actuali.zate care se transmite care se traosmite inventor

Suprafata totala teren = 3. I88 mp;


C I • Constrictie .,Hotel Stadion" pe fundatie de
beton armat, pereti stalpi din beton armat,
ci\rllmida, acoperi~ tip teras!\, compusll di n:
- l..a subsol : Centrala termica, splillitorie,
coridor, atelier intretinere, 2 vestiare, sas, climarli
alimente, 2 grupuri sanitare;
Ministerul Tineretului ~i Federatia Romana de
Judetul Cluj, Mun. - L.a parter : sail! restaurant, bar, 6 depozite, 2 Judo, str. Vasile Conta,
Sportului - Directia
Hotel Cluj- apoca, holuri, 2 grupuri sanitare, 3 sas, 2 we, receptie, 2
101 534 8.26.02 Judeteana pentru Sport or. 16, sector 2, cod 6.434.190.28
Stadion Str. G-ral Eremia logii, casa scllrilor, birou,2 camere, 2 buclitlirii, 2
~i Tineret Cluj pO$lal 020954. Bucure~ti
Grigorescu Nr.7 coridoare, scliri acces subsol, ~opron, wind fang;
(CUl 27428433 ) (CUI 14397378)
- L.a ets1j I : II camere, 6 logii, 6 bai, 9 sas,
coridor, casa sclirilor;
- L.a etllj II : II carnere, 6 logii. I 0 bai, I 0 sas,
coridor, casa scllrilor,;
- La etaj Ill : II cam ere, 6 logii. I 0 blii, I 0 sas,
coridor, casa scllrilor.
Conform CF or.295070
Oficiul de Cadastru ~i Publlcitate lmobiliara CLUJ Nr. cerere 188087
Biroul de Cadastru $i Publicitate lmobillara Cluj-Napoca .
Ziua
Luna
27
10
Anul 2017
. t..\N
. ....C:p 1.
,... ...
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
. . .'
~

PENTRU INFORMARE
Carte Funciara Nr. 295070 Cluj-Napoca I0005270 1706

A. Partea I. Descrierea imobilului


TEREN lntravilan Nr. CF vechi: l43267

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Eremia Grigorescu. Nr. 7. )ud. Cluj


Nr. Nr. cadastral
Suprafata* (mp) Observatil I Referinte
Crt Nr. topograflc
Al Top: 10679/1/2 3.188

Constructii
Nr ca d astr a l
Crt Adresa Observatil I Referinte
N r.
Al.1 CAD:Cl Loc. CIUJ·Napoca. Str Eremta Constructte- Hotel "Stadton" pe _rur1aatn atn beton armat.
Top: 10679/1/2- Grigorescu, Nr. 7, jud. Cluj peretl stalpi din beton armat $1 caramida, acoperi$ tip
C1 terasa compusa din: La subsol: CT. spalatorie, coridor.
atelier intretinere. 2 vestiare, sas, camara allmente. 2
grupurl sanitare; La Parter: sala restaurant. bar. 6
depozite, 2 holuri, 2 grupuri sanitare, 3 sas, 2 we.
receptle, 2 logii, casa scarilor, b irou, 2 camere, 2
bucatarii. 2 coridoare. scari acces subsol, $Opron.
windfang; La Etaj 1: 11 camere, 6 logii, 6 bai, 9 sas.
coridor. casa scarilor; La etaj II: 11 camere, 6 logii, 10 bal.
10 sas. corldor, casa scarilor; Ia Etaj Ill: 11 camere. 6 logii,
10 bai 10 sas coridor casa scarilor.

B. Partea 11. Proprietari !ji acte


inscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate !ji alte drepturi reale Referi nte

4236 I 25/ 11/ 1955


Act nr. 0; '•
lntabulare. drept de PROPRIETATEnationalizare, dobandit prin Lege, Al. Al.l •
Bl cota ?Ctuala_!/.1 I
1) STATUL ROMAN I
.
.--
'

'' 82
!
OBSERVAT/1: (provenita din conversia CF 143267)

Asupra· constructiei se noteaztl dreptul de administrare operativinn j


favoarea
'
Al.1 -,i I

I
I l) Mi NJSTERULUJ TINERETULUI $1 SPORTULUI PRJN DIRECTIA JUDETEANA PENTRU TINERETj
I 51 SPORT CLUJ J
I
I - - OBSERVAT/1: (provenita din conversia CF 143267) I
C. Partea Ill. SARCINI •
lnscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate,
Referinte
drepturi reale de garantle !jl sarclni
NU SUNT

Document care confine date cu caracter personal. protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 2
.
Carte Funciara Nr. 295070 Comuna/Ora$/Municipiu: C..·uj-Napnca
Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastral Suprafata (mp)* Observatii I Referinte
Top: 106791112 3.188
. . . .
• Suprafata este determtnata 1n planul de pro1eq1e Stereo 70.
DETALII UNIARE IMOBIL

Date referitoare Ia teren


Nr Categorie Intra Suprafata
viian (mp)
Tarla Parcela Nr. tope Observatii I Referinte
Crt folosin~a

1 CUrti DA 3.188 . . .
constructii
Date referitoare Ia constructii
Destinatie Situatie
Crt Numar Supraf. (mp) Observatii I Referinte
constructie juridica
constructii Constructle · Hotel ''Stadion" pe fundatii din
industriale si beton armat. pereti stalpi din beton armat ~~
edilitare c~ramid~. acopen$ tip teras~ compusa din: La
subsol : CT, sp~latorie , cori dor. atelier
intretinere, 2 vestiare. sas. clima~ alimenre. 2
CAD: C1 grupuri sanitare; La Parter: sail! restaurant.
. bar. 6 depozite. 2 holuri, 2 grupuri sanitare. 3
Al.1 Top: 1067911/2- Cu acte sas. 2 WC. receptle. 2 logii, casa scarilor, birou.
C1 2 camere. 2 buclitarii, 2 coridoare, scari acces
subsol. $opron, windfang; La Etaj 1: 11 camere.
6 logil, 6 bai, 9 sas, coridor, casa scarilor; La
etaj II: 11 camere. 6 logil, 10 blii. 10 sas.
coridor, casa scarilor; Ia Etaj Ill: 11 camere. 6
logii 10 blii 10 sas coridor casa scarilor.

Certific ca prezentul extras corespunde cu pozitiile In vlgoare din cartea funciara originala. pastrata de acest
birou.
Prezentul extras de carte funciara este valabil Ia autentificarea de catre notarul public a actelor juridice prin
care se sting drepturile reale precum ~~ pentru dezbaterea succesiunilor. iar informatiile prezentate sunt
susceptibile de orice modificare, in conditiile legii.
S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanta externa nr 0~ 77127-10-2017 in suma de 20. pentru serviciul de
publicitate imobiliara cu codul nr. 272. •. I
Data solutionarii, Asisten Re rater,
30- 10-2017 ANA-RA RODAN
I
Data eliberarii,
3 \. Q[!LJD1"--
7 (p rata $i semn

Document care contine date cu caracter pef'S()nal. procejate de preved~rile Legii Nr. 677!2001 . Pagina 2 d in 2
(3) Prin protocolul de predare-preluare prevazut Ia alin. ( I), partite vor stabil i modul
de utilizare ~ i exploatare a bunului potrivit destinatiei sale.
Art. 4
Oupa expirarea perioadei de folosinta gratuita de 49 ani sau In cazul in care nu se
respecta destinatia imobilului prevazuta Ia art. 3, acesta revinc de drept in administrarea
Ministerului Tineretului ~ i Sportului - Directia Judeteana pentru Sport ~i Tineret Cluj, in
conformitate cu dis pozitiile legale in vigoare.
Art. 5
La intrarea In vigoare a prezentei hotarari, Ministerul T ineretu lui ~ i Sportului l~i va
actualiza in mod corespunzator datele din eviden\ele cantitativ valorice ~i, lmpreuna cu
Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarile corespunzatoare In anexa nr. 30 Ia
Hotanirca Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului central izat a! bunurilor
din domeniul public al statului, pub Iicata in Monitorul Oficial at Romaniei, Partea I, nr.l 020
~i I 020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificari le ~i compleUiri lc ultcrioare.
Art. 6
Anexele nr. 1 $i nr. 2 fac parte integranta din prezcnta hotadirc.

PRIM - MINISTRU,

MIHAl TUDOSE
NOTA DE FUNDAMENTARE

Sectiunea 1
Titlul prezentului proiect de act normativ

HOTARARE
privind actualizarea valorilor de inventar ~i a caracteristicilor tebnice ale unui imobil aflat in
domcniul public al statu lui ~i in administrarea Ministerului Tineretului ~i Sportului- Directia
Judeteani pentru Sport ~i Tineret Cluj, ~i darea in folosinfa cu titlu gratuit Federatici
Romine de Judo

Sectiunca a 2 - a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierca situatiei actuate.

Ministerul Tineretului ~i Sportului este organ de specialitate al administratiei publice centrale,


cu personalitate juridica in subordinea Guvernului, in conformitate cu in conformitate cu HoHidirea
Guvernului nr.ll /2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului ~i Sportului, cu
modifid!rile ~i compleUirile ulterioare.
in prezent, Ministerul Tineretului ~i Sportului administreaza prin Directia Judeteana pentru
Sport ~i Tineret Cluj, unitate subordonata acestuia, bunuri din domeniul public de natura celor
prevazute in Legea nr.213/l998 privind bunurile proprietatea publica, cu modificarile ~i
completarile ulterioare, bunurile imobile fiind astfel prevazute in Anexa nr. 30 Ia Hotararea
Guvernului nr. I705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunuri lor din domeniul public
al statului, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
Ministerul Tineretului ~i Sportului detine in administrare, prin Directia Judeteana pentru
Sport ~i Tineret Cluj, imobilul , Hotel Stadion" situat in, str. Eremia Grigorescu nr.7, municipiul
Cluj-Napoca, judetul Cluj, inregistrat in inventarul bunurilor din domeniul public al statului
comunicat Ia Ministerul Finantelor Publice, Ia numarui M.F. I 0 I534.
I. Prin prezentul proiect de hotarare de guvern se urmare~te corelarea situatiei actuate
existente in lnventarul centralizat al bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al statului cu evidentele
cantabile ~i cu prevederile legale in vigoare, respectiv dispozitiile art. 2 alin.(I) lit. c din H. G.
nr.ll /20 I3, dupa cum urmeaza:
Actualizarea valorilor de inventar ~i a caracteristicilor tehnice, ca urmare a reevaluarii
bunurilor din domeniul public al statului ~i a datelor din cartile funciare, conform anexei I.
~

In conformitate cu dispozitiile art. 2" 1 ~ i art.2" 2 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003
privind reevaluarea ~i amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobata
prin Legea nr. 493/2003 , cu modificari le ~i completarile ulterioare ~ i Ordinul ministrului finantelor
publice nr. 34 71 /2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea ~i amortizarea
activelor fixe corporate atlate in patrimoniul institutiilor publice, in anul 2015 s-a procedat Ia
evaluarea/reevaluarea imobilelor apartinand domeniului public al statului ~i atlate in administrarea
Ministerului Tineretului ~i Sportuiui prin Directia Judeteana pentru Sport ~i Tineret Cluj.
Actualizarea valorii de inventar se impune pentru faptul ca in anexa nr. 30 Ia H.G.
nr.I705/2006 privind inventarul bun uri lor proprietate publica pentru imobilul cu nr. M.F. I 01534
este trecuta valoarea de 16.686.164 lei vecbi, aceasta nefiind actualizata.
Actual izarea valorii de inventar s-a tacut in urma evaluarii efectuate de comisia numita Ia
nivelul Directiei Judetene pentru Sport $i Tineret Cluj, prin Decizia nr.89/30.0 1.2015 ~i a
1
procesului-verbal nr.89A din 31.01.2015. Valoarea actualizata a terenului este de 319. 184,49 RON
~ i a Hotelului Stadion de 6.115.005,79 RON, valoarea totala a imobilului fi ind de 6.434.190,28
RON.
Modificarile privind caracteristicile tehnice ale imobilelor precizate in anexa nr. 1, se fac in
conformitate cu extrasele de Carte Funciarii actualizate (CF nr. 295070 din 27. 10.2017) pentru
imobilul ce compune nr. MF 101534.
2. Prin prezentul proiect de hotiirare de Guvern se propune darea cu titlu gratuit, Federatiei
Romane de Judo, pentru o perioada de 49 ani, a imobilului ,Hotel Stadion", situat in str. Eremia
Grigorescu nr.7, municipiul Cluj-Napoca,judetul Cluj .
Prin adresa nr. 1268/ 13.09.20 17 Federatia Romanii de Judo solicita transmiterea in folosinta
gratuita a imobilului situat in str. Eremia Grigorescu nr.7, municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj,
respectiv , Hotel Stadion".
Prin Nota de Fundamentare nr.3333/30.1 0.2017 Ministerul Tineretului ~ i Sportului considera
in interesul judou-lui romanesc transmiterea cu titlu gratuit, pe o perioada de 49 de ani, Federatiei
Romane de Judo a imobilului mentionat.
Procesul de pregiitire al sportivilor de performanta necesita asigurarea unor conditii materiale
corespunziitoare nivelului existent in plan international ~i standardelor tehnice care pot determina o
imbunatatire a activitatii de pregatire ~ i implicit cre~terea performantelor sportive.
A

In prezent, , Hotel Stadion", situat in Municipiul Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu, nr.7,
asigura conditii de cazare potrivit ,Normelor ~ i tarifelor de folosire a bazelor sportive $i unitatilor de
cazare aflate in administrarea institutiilor subordonate Ministerului Tineretului ~ i Sportului".
Pentru extinderea conditiilor de pregatire ale sportivilor de performanta din judo-ul
romanesc, consideram ca baza materiala sportiva administrata de Ministerul Tineretului ~ i Sportului
prin Directia Judeteana pentru Sport ~ i Tineret Cluj, in cazul de fata , Hotel Stadion", necesita o
prioritizare a activitiitii in beneficiul sportului de performanta, cu preclidere pentru ramura de sport
olimpidi judo.
A

In Municipiul Cluj-Napoca exista o traditie privind practicarea j udo-ului ~ i promovarea de


sportivi Ia loturile nationale ~i olimpice, luand in considerare numarul mare de competitii sportive
de mare anvergura ~i nivel international, national, respectiv judetean desta~urate pe aceasta ramura
de sport ~i care au benefi ciat atat de sprijinul administratiei locale cat ~i de experienta speciali~ti lor
din cadrul Directiei Judetene pentru Sport ~i Tineret Cluj.
Avand in vedere argumentele mai sus mentionate consideram oportuna trecerea imobi lului
sus-mentionat, din administrarea Ministerului Tineretului ~i Sportului prin Directia Judeteana pentru
Sport ~i Tineret Cluj in folosinta gratuita catre Federatia Romana de Judo.
Prin procesul verbal din ~edinta Federatiei Romane de Judo din data de 13.08.2017,
conducerea Federatiei ~i-a dat acordul pentru preluarea in folosinta gratuita a imobilului , Hotel
Stadion", situat in str. Eremia Grigorescu nr. 7, municipiul Cluj, judetul Cluj.
Potrivit art. 80, alin. (14) din Legea Nr. 69/2000 a educatiei fi zice ~i sportului, cu
modificari le ulterioare, federatiile sportive nationale, ca persoane j uridice fiira scop lucrativ, de
utilitate publica, pot primi in fo losinta gratuita pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul
statului ~i al unitatilor administrativ-teritoriale.
Datele de identificare a infrastructurii apartinand domeniului public al statului, aflata in
administrarea Ministerului Tineretului ~i Sportului - Directia Judeteana pentru Sport ~ i Tineret Cluj
pentru care se constituie dreptul de folos inta gratuita in favoarea Federatiei Romane de Judo, sunt
prevazute in Anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Imobilul care se da cu titlu gratuit nu face obiectul unor cereri de restituire in baza legilor
reparatorii privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945
- 22 decembrie 1989, nu se afl a in litigiu pe rolul instantelor j udecatore~ti , nu este concesionat sau
inchiriat $i nu este grevat de sarcini.
A

In acest imobil nu se afla sediu socia l pentru nici o persoanii juridica.


Prin prezentul proiect de hotarare de guvern se urmare~te o mai bunii ~i eficienta coordonare
a tuturor activiUitilor specifi ce sportului de inalta performanta si o oportunitate de atragere a
fondurilor extrabugetare, ceea ce va duce Ia o degrevare a bugetului de stat cat ~i posibilitatea
2
initierii unor noi programe de dezvoltare in sprij inul sportului de inalta performanta.

2.Schimbari preconizate

Prin prezentul proiect de hotarare de guvem se propune darea in fo losinta cu titlu gratuit a
imobilului , Hotel Stadion", situat in str. Eremia Grigorescu nr.7, municipiul Cluj -Napoca, judetul
Cluj, Federatiei Romane de Judo, persoana juridica de drept privat, de utilitate publica, pentru o
perioada de 49 ani, pentru desta~urarea activitatilor de suport In domeniul judo-ului.

3. Alte informatii

lmobilul ce face obiectul de reglementare al prezentei hotarari de guvem este de uz ~i interes


public national, nu este grevat de sarcini, nu face obiectul vreunui litigiu ~i nu face obiectul unor
noli ficari de revendicare/restituire formulate in baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 mm·tie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata.

Necesitatea, oportunitatea ~i realitatea datelor prezentate in proiectul de act normativ, apartin


Ministerului Tineretului ~i Sportului.

Sectiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
l. Impact macro-economic
Prezentul proiect de act normativ nu are impact macro-economic
1 • lmpactul asupra m ediului concurential ~i domeniului ajutoarelor de stat:
1

0
~

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului concurential $1 m domeniul
aj utoarelor de stat
2. Impact asupra mediului de afaceri
Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri
2 1.1mpactul asupra sarcinilor administrative
Proiectul de act normativ nu se refera Ia acest subiect
2z.Impactul asupra intrepriodcrilor mici ~i mijlocii
Proiectul de act normativ nu se refera Ia acest subiect
3. Impact social.
Proiectul de act norrnativ nu se refera Ia acest subiect
4. Impact asupra mediului
Prezentul proiect de act norrnativ nu are impact asupra mediului inconjurator
5. Alte ioformatii
Nu au fost identificate

Sectiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atat pe termeo scurt, pentru anul cureot, cat ~ i pe termen lung (pe 5 a ni)
Proiectul de act norrnativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.

- in mii lei (RON) -

3
Jndicatori A nul Um1atorii patru Media pe cinci
. .
curent am am
I 2 3 4 5 6 7
I. Modificari ale veniturilor bugetare,
plus/ minus, din care:
a) buget de stat, d in acesta:
.
I. impozit pe profit
..
11. impozit pe venit
b) bugete locale

I. impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor sociale de stat:
.
I. contributii de asigudiri

2Modificari ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, d in care:


a) buget de stat, din acesta:
.
I. cheltuieli de personal
..
II. bunuri ~ i servicii
b) bugete locale:
.
I. cheltuieli de personal
..
II. bun uri ~i servici i
c) bugetul asigurarilor sociale de stat:

I. cheltuieli de personal
..
II. bunuri ~i servici i
3 . Impact fi nanciar, p lus/m inus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4 . Propuneri pentru acoperirea cre~teri i
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reduce rea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificaril or veniturilor ~i/sau cheltuielilor
buuetare
b

7. Alte informatii
Nu sunt

Sectiunea a 5-a
Efectele p roiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare
1. Mas u ri n ormative necesare p en t ru a p licarea preved erilor p roiectului de act n ormativ (acte
nor mative i n vigoar e ce vor fi m odificate sa u abrogate, ca u r ma r e a in trarii in vigoar e a
proiectului d e act n ormativ):
a). acte normative care se modificii sau se abrogii ca urmare a intriirii in vigoare a proiectului de
act normativ;
b) acte normative ce urmeazli afi elaborate in vederea implementiirii noilor dispozijii.

Nu este cazu/
1
1 • C omp atib ilitatea proiectului d e act n orma tiv cu legislatia in d om eniul achiz itiilor pub lice

4
Pro iectul de act normativ nu se refera Ia acest subiect

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislatia comunitara in cazul proiectelor ce


transpun prevedcri comunitare:
Nu este cazul
3. Masuri normative necesare apliciirii directe a actelor normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se refera Ia acest subiect

4. Hotarari ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene


Proiectul de act normativ nu se refera Ia acest subiect

5. Alte acte normative ~ilsau documente internationale din care decurg angajamente, facandu-
se referire Ia un anume acord, o anume rezolutie sau recomandare internationala ori Ia alt
documental unci organizatii internationale:
Proiectul de act normativ nu se refera Ia acest subiect

6. Altc informatii
Nu au fost identificate .

Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ
1. lnformatii privind procesul de consultare cu organizatiile neguvernamentale, institute de
cercetare ~i alte organisme implicate
Nu este cazul

2. Fundamentarea a legerii organizafiilor cu care a avut Joe consultarea precum ~i a modului


in care activitatea acestor organizatii este legata de obiectul proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ nu se refera Ia acest subiect.

3. Consultarile organizatc cu autoritatilc administratiei publice locale, in situatia in care


proicctul de act normativ are ca obiect activitati ale acestor autoritati, in conditiile Hotararii
Guvcrnului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale
autoritafilor administratici publicc locale Ia elaborarea proiectelor de acte normative
Nu este cazul.

4. ConsuiHirile desra~urate
A
m cadrul consiliilor in term in isteriale m conformitate cu
A

prevcderilc Hotararii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor


interministerialc pcrmancnte
Nu este cazul.

5. lnformatii privind avizarea de catre:


a) Consiliul Lcgislativ
b) Consiliul S uprem de Aparare a Tarii
c) Consiliul Economic ~ i Social
d) C onsiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi

5
Proiectul de act normativ nu are ca obiectiv activitati ale acestor autoritati .
6. Alte informa(ii
Nu sunt.
Sectiunea a 7-a
Activitati d e informare publica privind elaborarea
~ i implementarea proiectului de act normativ
I. loformarea societatii civile cu privire Ia necesitatea elaborarii proiectului d e act normativ
Au fost intreprinse demersurile legale prevazute de Legea nr. 52/2003 privind transparenfa
decizionala in admi nistratia publica, republicata, respectiv publicarea proiectului de hotarare
Guvern pc site-ul Ministerului Tineretului ~ i Sportului (www.mts.ro).
2. Informarea societatii civile cu privire Ia eventualul impact asupra mediului in urma
implcmeotarii proiectului d e act normativ, prccum ~ i cfcctele asupra san atatii ~i securitatii
cctateoilor sau diversitatii biologice
Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului inconjurator .
3. Altc ioformatii
Nu au fost identificate
Scctiuoca a 8-a
Masuri d e implemeotare
A

I. Masurilc de pun ere 10 aplicare a proiectului de act normativ de clitrc autoritatile


administratiei publice centrale ~ilsa u locale - infiintarea uoor noi orgaoisme sau extindcrca
compctcntclor institutiilor existente
Nu este cazul.
2. Alte informatii
Nu au fost identi fi cate.

Fa\fi de cele prezentatc, a fost elaborat prezentul proiect privind actualizarea valorilor de
inventor ~-; a caracteristicilor tehnice ale unui imobil ajlat in domeniul public a/ statului si In
administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Direc(ia Jude(eana pentru Sport $i Tinere t
Cluj. si darea in folosinfii cu tillu gratuit Federa{iei Romane de Judo, pe care il supunem
Guvernului spre adoptare.

MINISTRUL TINERETULUI ~I SPORTULUIMarius Alexandru DUNCA

J t

' ), I

Avizam (iivorabil:
-
MINISTRUL FINANTELOR P UBLICE, MINISTRUL JUSTITIEI,

IONUT MI ~A TUDOREL TOADER

6
Anexa or. 1

Datele de identificare

ale imobilului din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului care i~i actualizeaza
valoarea de inventar ~i datele de ideotificare corespunzator cu cele din cartea funciara

Descrierea Valoarea din


Denumirea Adresa Adresa Valoarea
Nr. Cod de tehnicli inventarul Ca racteristicile tehnice
imobilului din inventarul Administratorul actualizatli actualizatli
M.F.P clasificatie din inventarul centralizat
centralizat
actualizate
(in lei)
centralizat (in lei)
Suprafatl\ totala teren = 3.1 88 mp;
C t - Constriqie , Hotel Stadion" pe fundatie de
beton armat, pereti stiilpi din beton armat,
cl!rlimida, acoperi~ tip terasl\, compusli din:
- La subsol : Centrala termica, spl!llltorie,
coridor, atelier l:ntretinere, 2 vestiare, sas,
camarl\ alimente, 2 grupuri sanitare;
Ministerul Tineretului - La parter : salli restaurant, bar. 6 depozite, 2
Construqie P+III, Judetul Cluj, Mun. Jude{ul Cluj, Mun.
~i Sportului - Direqia holuri, 2 grupuri sanitare, 3 sas, 2 we, receptie,
Hotel 68 locuri, Cluj-Napoca, Cluj-Napoca,
101534 8.26.02 16.686. 164 Judeteanli pentru 2 logii, casa sclirilor, birou, 2 camere, 2 6.434. 190,28
Stadion restaurant, bar, Str. G-ral Eremia Str. G-ral Eremia
Sport ~i Tineret Cluj buclitlirii, 2 coridoare, scliri acces subsol,
buclitlirie, anexe Grigorescu Nr.7 Grigorescu Nr.7
(CUI 27428433 ) ~opron, windfang;
- La etaj 1 : I I camere, 6 logii, 6 bai, 9 sas,
coridor, casa sclirilor;
- La etaj II : 11 camere, 6 logii, I0 blii, I0 sas,
coridor, casa sclirilor,;
- La etaj Ill : II camere, 6 logii, I0 blii, I0 sas.
coridor, casa sclirilor.
Conform CF nr. 295070