Sunteți pe pagina 1din 16
Proiect suplimentar pe ordinea de zi ROMANIA 2 CONSILIUL JUDETEAN BUZAU HOTARARE pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza Project Tehnic - pentru proiectul “Reabilitare DJ 203H, km 0+000 - 16+000, Ramnicu Sarat - Buda, judetul Buzau”, Promovat in cadrul Programului Operational Regional 2007- 2013, Axa prioritaraé 2: “imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale” Consiliul Judetean Buzau, Avand in vedere: ~ expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Buzu, inregistraté sub nr. 5090/25.04.2014; > raportul Directiei pentru Administrarea Patrimoniului si Investitii, inregistrat sub nr. 5091/25.04.2014; ~ avizul Secretarului judetului Buz&u dat pe proiectul de hot&rare; - avizul Consiliului Tehnico - Economic al Consiliului Judetean Buzéu pentru Proiectul Tehnic nr. 70/2014; - prevederile Hot&rarii Consiliului Judetean Buzu nr.110/14.10.2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru “Reabilitare DJ 203H, km 0+000 - 16+000, Ramnicu Sarat - Buda, judetul Buzéu”, a promovérii proiectului_ in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritard 2: “Imbun&t&tirea infrastructurii de transport regionale si locale”, stabilirea contributiei Consiliului Judetean Buz&u si asumarea responsabilitatilor acestuia, cu modificdrile si completarile ulterioare; ~ prevederile Hotararii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum gi a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrSri de interventii. in temeiul art. 91 alin.(1) lit. ,b”, alin.(3) lit. ,,f" si art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicaté, cu modific&rile si completérile ulterioare, HOTARASTE: Art. 1. Se aprobé documentatia tehnico - economic’ - faza Proiect Tehnic - pentru proiectul “Reabilitare DJ 203H, km 0+000 - 16+000, Ramnicu Sérat - Buda, judetul Buzéu” promovat in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritard 2: “{mbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale”, prevazut& in sintez& in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 2. Directia pentru Administrarea Patrimoniului si Investitii si celelalte directii din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Buzéu vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdrari. Art. 3. Secretarul judetului Buzu va asigura aducerea la cunostinta public’ a prevederilor prezentei hotrari, prin publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judetean Buz&u si in Monitorul Oficial al judetului, precum gi comunicarea hotarrii autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate. PRESEDINTE, MARIAN - CRISTINEL BiGIU Avizat, . SECRETARUL JUDETULUI BUZAU MIHAI - LAURENTIU GAVRILA re , Nr. Buzau, 2014 GD/DDR Anexé la HC) Buzau Nr. / NOTA DE PREZENTARE 1, DENUMIREA LUCRARII: «Reabilitarea DJ 203H km0+000 - km 16+000, Ramnicu Sarat - Buda» 2. FAZA DE PROIECTARE: Proiect Tehnic 3, PROIECTANT: S.C, IPTANA SA Bucuresti 4, BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN BUZAU 5. NECESITATEA LUCRARII: 5.1. SITUATIA EXISTENTA Obiectivul investtonal ‘Reabilitare sistem rutier DJ203H, Km. 0+000 - Km 16+000, Rm. Sarat - Buda’ se incadreaza, conform POR 2007-2013, in Axa Prioritara 2: Imbunatatirea in‘rastructuri regionale si locale de transport . Tronsonul din drumul judetene OJ203H, Km 0+000 - Km 16+000, tronson supus reabiltar, se regaseste pe teritoriul administrativ al judetului Buzau, inte locaitatile Ramnicu Sarat - Buda. Din punct de vedere administrativ drumul judefean DJ203H, face parte din refeaua de drumuri publice — judetene, a judetului Buzau, si se afl pe tertoriul administrativ al Consiliului Judetean Buzau. Tronsonul cin drumul judetene DJ203H supus reabiltarii se regaseste pe teritoriul administrativ al orasului Ramnicu Sarat si Comunelor Topliceni si Buda si este cuprins in continutul PLANULUI GENERAL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDETULUI Buzau (PGAT,) si PLANULUI GENERAL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL (PGATN). Drumul judetean DU20GH, face parte din categoria drumurilor judetene asfaltate,strabate un relief de deal, framantat cu altitudini ce variaza, pe lungimea tronsonului, intre 130 si 250 m. Lucrari de drum, Traseul drumului, in plan, este caracterizat prin aliniamente, curbe simple si curbe suocesive, iar in profil longitudinal cu deciiviéiicuprinse tntre 0,03% - 10.76 %, si cuprinde o gama variata de lucrari de arta Structura rutiera existenta, pe lungimea acestui tronson de drum judetean, prezinta o stare tehnica generala rea, stare ce este caracterizata de urmatoarele defecte: + degradar-gropi in imbracaminte, pe aproximativ 12 % din suprafata; fisuri si crapaturi pe 85% din suprafata - faiantari; = valuriri; - cedari-alunecari locale ale platformei = _ bali ale apei din precipita datorta profi necorespunzatoare; - _ Santuri si rigole nefunctionale, degradate, colmatate sau inexistente: - trotuare degradate; - podete degradate, subdimensionate si colmatate; - parapet metalic degradat. Pe lungimea tronsonului de drum supus reabilitarii, se intilnesc si urmatoarele categorii de lucrari auxiliare, astfel: ~ Santuri din pamint, in lungime totala de 21.700 m, sunt colmatate si degradate. - Santuri protejate, in lungime totala de 2.920 m, sunt degradate si colmatate. - Podete transversale, in numar de 30 buc. si prezinta degradari la timpane, tuburi sau dale marginale, camere de cadere, si sunt colmatate. ~ Podete la drumurile laterale, in numar de 33 buc. si prezinta degradari la timpane, tuburi sau dale marginale, camere de cadere. ~ Podete de acces la propretati, sunt in numar de 635 buc si prezinta degradari la fimpane, tuburi de diferte dimensiuni sau dale marginale ~ Drumurile laterale in numar de 86 bucati aferente tronsonului de drum judetean supus reabiltari prezinta degradari si cedar’ locale ale structuri rutiere. Scurgerea apelor provenite din precipitatii nu este asigurata din cauza neproflarti corespunzatoare platformei drumului, acostamentelor santurior si colmatarii podetelor. Lucrari de consolidare. ~ km 6+501 - km 6+523 - zid de debleu dreapta Este un zid de picior din beton monolit la baza unui taluz de debleu cu pante de 2:3... 1:2. In plan este orientat oblic fafa de marginea acostamentului, find situat pe curba interioara a drumului. Are o lungime de 20 m sio inaltime a elevatiel de (0,90 ... 1,00) m. Zidul prezinté exfolieri ale betonului de clasa inferioard cu agregatele de rau la zi. Nu prezint& urme de miscare sau rotire. Prezint& un rost vertical la jumatatea lungimii ~ km 7+402- km 7+479: zid de rambleu dreapta Este un zid de picior din beton monolit pe versantul dreot al drumului, a baza taluzului de ramblew Are o lungime de 77 m gio indilime a elevatei de (0,80 ... 1,20) m. Zidul prezinté exfoler ale betonului de clasé inferioaré cu agregatele de rau la zi. Se observ’ rosturi de turnare aproximat orizontale si rosturi de dilatatie verticale, tronsoanele de zid avand lungimi variabile. Este acopert partial cu pamént local pe care a crescut iarba din flora spontand. Nu prezinta urme de rotire sau deplasare in plan orizontal. Este tumat monolit gi pozitionat in curba. - km 7+732- km 7+826: zid debleu dreapta __ Este un zid de debleu din zidarie de piatra de rau cu inditime variabilé, (0,5 ... 2,00) m, si lungime de 94 m. In faje lui nu exista rigola sau sant de colectare si evacuare a apelor. Zidul nu prezinté urme de rotire sau deplasare. Rosturile sunt partial degradate. + km 9153 - km +200: zid debleu dreapta Este un zid din zidérie de piatré de rau cu inaltime de (0,8 ... 4,00) m si o lungime de 47 m. El Constituie o ranforsare a peretelui amonte a santului de colectare si evacuare a apelor pluviale. Zidul prezint& desprinderi de piatré din zidrie. in monte de zid la 0,50 ... 0,80 m sunt plantaf! pom ner ale céror radcini pot cauza desprinderea pietrelor din zidarie. ~ km 9+586 - km 9+598: zid rambleu dreapta Este un zid din zidérie de piatra de r2u cu inaltme de 1 m si o lungime de 10 m. Este amolasat la Capatul aval al podetului boltit de la km 9+688. El susfine rambleul rezultat in urma sapéituril necesare pentru realizarea gantului de evacuare a apelor din podet, Zidul prezinté subsp&lari la nivelul fundaie-teren, in zona fundului san{ului de evacuare a apelor din podet. Este rupt la capatul opus podetului. Apele au antrenat materialul din acostament formand ravene pe o lungime de 10 m. Fenomene de tasari, colmatari, instabilitate ‘superficialé cauzate de lipsa de intretinere. ~ kim 10+030 - km 10+800 Drumul se afié in profil mixt (stanga debleu, dreapta rambleu), in extravilan. Prezinta denivelari gi tasari, baltiri de apa pe sant si carosabil. Santul stanga este colmatat, podetele sunt colmatate. Apa pluviala balteste atat pe sant cét si pe carosabil in denivelaile gi tasérile existente pe carosabil. Lipseso sisteme de drenare @ apelor subterane iar sistemul de colectare si evacuare a apelor de suprafalé este neintretinut, colmatat, degradat. = kin 14#520-- km 114865 Drumul se aflé in profil mix, (sténga debleu, dreapta rambleu), in localtate. Prezinta denivelén gi tasari ale mixturii asfaltice in zona km 114520 - 11+610. gi in zona km 11+650 - 11+700. Din punct de vedere geomorfologic sectorul de drum se afl situat pe prima terasa de pe partea dreapta a réului Ramnicu Sarat, la o distanta de circa 200 ~ 250 m fata de acesta. Spre stanga drumului terenul natural are o panta crescatoare de aproximativ 7%. Pe partea dreapta a drumului terenul coboara cu pante de aoroximativ 2:3 pe o inaltime variabiia 2 - 4 m. In contnuare panta terenului se indulceste, ea find de aproximativ 10% pe o latime de aprox. 30-50 m pana la lunca réului Ramnicu Sarat. Pe aceasta lunca se gsesc ballin care apa stagneaz’. Pe partea stanga a drumului sunt construite case si anexe iar pe partea dreapté terenul este viran cu exceptia zonei kr. 114700 unde se affé o gospodarie. Din punct de vedere geologic depozitele din zona sunt de varsta “dacian’ si sunt caracterizate prin sedimente nisipoase si argilo-nisipoase. Aceste depozite sunt saturate apa find identificata in fantanile adiacente drumului a circa 2 - 3 m fa de nivel terenului, Prezenta nivelului panzei de apa freaticd foarte aproape de suprafata terenului precum i depozitele argiloase, plastice, ou intercalafi de nisip saturate eu fecut ca terenul natural din zona drumului sa fie afectat de fenomene superfiiale de instabilitate de tipul curgerilor lente (creep). Curgerile lente (creep) sunt caracterizate printr-o rata a telatiei "deformatie - timp" a terenului foarte lenté fapt ce conduce la 0 miscare @ aoestuia descendent&, constant’, dar aproape imperceptbil, Aceste 2 tipuri de mijcari sunt caracterizate de eforturi de fortecare sufciente pentru a produce deformafi plastice permanente, dar insuficiente pentru rupere, caz in care fenomenul s-ar transforma intr-o alunecare propriu- zisa. Din acest motiv curgerile lente sunt in general caracteristice masivelor de pam&nt cu plastcitate mare dar pot aparea iin alte tipuri de péménturiatunci cénd masa solicitaté la forfecare este supusa unei presiuni normale mai micé decat limita de rupere. Atunci c&nd curgerile lente se produc la partea superioara a terenului ele pot fi identficate prin valuriri ale terenului far& suprafete clare de rupere si prin copaci sau Constructii antropice (garduri, ziduri, stalpi, etc.) inclinafi. Santul stanga lips, podetul este colmatat, apele meteorice se scurg de pe proprietaijile stanga amonte pe carosabil datorita lipsei unui sistem de colectare si evacuate a apelorpluviale. Nu exist un sistem de drenaj a apelor subterane. Lucrari de poduri. Pe tronsonul de drum judetean ce face obiectul investitiel, se intalnese 4 poduri ce traverseaza difert aluenti ai Raului Ramnicu Sarat - Pod km #188 L= 10.50m peste Paraul Greaban (Oreavu) - Pod nou = Podkm #491 L= 10.00m peste Paraul Baltatu ~ Pod reabiltat + Pod km 10+065 L= 9.40m peste Paraul Babeni - Pod nou - Pod km 11+824 L= 1.80m peste Paraul Dedulesti - Pod reabiltat 5.2, DESCRIEREA INVESTITIEI: Tronsonul din drumul judetean DU203H, Km 0+000 - Km 16+000, tronson supus reabiltaril, se regaseste pe teritoriul administrativ al judetului Buzau, intre localitatile Ramnicu Sarat - Buda pe teritoriul administrativ al orasului Ramnnicu Sarat si comunelor Topliceni si Buda, comune ale c&ror teritori, se Iincadreazé in suprafata judetului Buzau. Principalele categor de lucrari proiectate care se vor exeouta pentru reabilitarea drumuluijudetean sunt Lucrari de drum. Situatia proiectata: Documentatia tehnica necesara materializarii investitiei “Reabiltarea DJ203H, km 0+000 - Km 16+000, Ramnicu Sarat - Buda, Judetul Buzau’, cuprinde lucrari de aducere, a tronsonului de drum judetean, la parametril corespunzatori clasei tehnice “IV" si categoria de importanta “C”, cu respectarea cerintelor de rezistenta si stabilitate, in vederea desfasurari traficului in conditi de siguranta si confort Documentatia urmareste asigurarea elementelor geometrice in plan, profil longitudial si profil transversal conform prevederiior STAS 863-85 coroborata cu viteza de proiectare adoptata in limita pastrari elementelor geometrice ale drumului existent, conform temei Traseul in plan. Tronsonul de drum judetean ce face obiectul investtiei se desprinde din drumul national DN2 si are 0 lungime totala de 16,050 km. Acesta se dezvolta pe directia N, N-V strabatand localtatile Posta, Topliceni, Raducesti, Babeni si Dedulesti. |n plan orizontal, elementele geometrice ale tronsonului de drum reabilitat respecta standardele si ormativele in vigoare. In plus se respecta urmatoarele conditi specifice: Axul drumului a fost pastrat c&t mai aproage de cel existent, realizéndu-se corectia acestuia numai acolo unde este strict necesard si numai in conformitate cu prevederile din normele si STAS-urile de specialitate. In conformitate cu prevederile din STAS 863/85 si a normelor tehnice privind proiectarea, Construitea si modemizarea drumurilor, aprobate cu ordinul MT. Nr. 45/1998, cu modificarile si completarile uerioare, traseul proiectat urméreaste traseul existent, evitandu-se astfel ocuparea de terenuri noi Traseul contine aliniamente racordate la curbe circulare prin intermediul curbelor progresive. Tinand cont de conditile specifice prezentate mai sus, au rezultat lungimi ale curbelor progresive cuprinse intre 20m -80m si valori ale razelor circulare cuprinse intre 20m si 1600m.In curbe, acolo unde este necesar apar supralargii dispuse in general simetric fata de axul prolectat. Profilul longitudinal. Linia rosie proiectata rezulta din cotele de nivel impuse, respectiv cotele imbracaminti existente, cotele de pe podetele existente, cotele de pe podurile existente, si de cotele de nivel ale incintelor adiacente, Astfel declivitatea variaza intre 0 - 10.76 %, zonele in care aceasta prezinta valori mai mari de 7% avand lungimi reduse. Se impune respectarea unui pas de proiectare corespunzator unei viteze V = 25+60kmih conform STAS 883/85. Pentru deciivitatile mai mari de 9% administretorul drumului va lua urmatoarele masuri ~ valimita viteza la 10Kmih - va semnaliza corespunzator sectorul de drum ~ va menting in permanenta imbracamintea asfaltca in stare curata fara gheata, noroi, etc. ~ va mentine rugozitatea imbracaminti asfatice conform normelor Profilul transversal. Drumul s-2 proiectat in profil de ramibleu, debleu si mixt, functie de conditile impuse de terenul din zona. De o parte si de alta a drumului, acolo unde conditile din teren o impun, s-au prevazut santuri din pamint, in exiravilanul localitatilor si acolo unde panta drumului este cuprinsa intre 0.3% - 3.0 %, ‘ar in intravilanul localitatilor s-au prevazut santuri protejate cu beton de ciment. Astfel, platforma proiectata are 0 latime de 8,00 m, cu partea carosabila de 6,00 m si acostamente de 1,00 m latime fiecare (in cadrul carora 0.25 m reprezinta benzi de incadrare, realizate din aceeesi structura rutiera ca si partea carosablla). Pe zonele in care au fost necesare santuri protejate, acostamentele sunt impermeabilzate prin prelungirea straturilor de mixturi bituminoase pana la marginea santurilor. Pe celelalte zone acestea se vor realize din balast. Partea carosabila in aliniament are forma de acoperis cu doua pante transversale, corespunzatoare imbracamintilor asfaltice, de min. 2,50 %, iar in curbe cu devere ce corespunzatoare standardului 863-85. Trotuarele existente se vor reabilita, avand urmatoarea alcatuire: - 30m beton asfaltic BA 8 ~ 10cm beton de ciment C16/20 - 100m strat de balast Unde este necesar, platforma va fi extinsé pentru amplasarea parapetelor. Structura rutiera. In conformitate cu “Normele privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice” aprobat prin Ordinul MT nr.46/27 ianuarie 1998, valorile ce reprezinta intensitatea medie zilnica anuala (MZA) a Circulatiei exprimata in vehicule fizice si vehicule etalon turisme, incadreaza drumul judetean DJ203H anul 2029 in clasa tehnica IV corespunzatoare unui drum cu 2 benzi de circulate. Traficul de perspectiva, luat in considerare in dimensionare, este pe o perioada de 15 ani (respectiv 2015-2029) cu Nc