Sunteți pe pagina 1din 14
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN VALCEA B-dul Nicolae Balcescu, nr 30, 240192 Rm Viilcea, tel 0350431157 yo = INSPECTOR DE ISTORIE SI FLA SCOLAR| STIINTE SOCIO-UMANE Prof. Jub VALCEA ULMEANU LAURENTIU Tuy AS INSPECTOR RELIGIE, Prof. POPESCU ROMEO. : INSPECTOR COMPARTIMENT ARTE Prof. STERSNN YO / CONCURS JUDETEAN f PENTRU ELEVII DE GIMNAZIU $I LICEU Istorie, Religie, Arte TRANSALUTANIA. -DOUA MILENII DE CIVILIZATIE - . EDITIA I 2017-2018 Concurs organizat de COLEGIUL ENERGETIC RAMNICU VALCEA. Str. Aleea Sergiu Purece nr 10, RM VALCEA, jud Valcea Nr inreg 3680/9 . 10. 2017 COORDONATORI: imion Mihaifa, Colegiul Energetic Ramnicu Valeea Semnatura. Prof. Tanase Ovidiu, Colegiul Energetic Ramnicu Valcea Semnatura...aljse Prof. Schiteanu Claudiu, Colegiul! Energetic Ramnicu Valcea Semnaturacsnt. 2 A. INFORMATII DESPRE APLICANT Numele institujiei/unitajii de invayamént aplicante: COLEGIUL ENERGETIC Adresa completa: ALEEA SERGIU PURECE NR. 10, RM. VALCEA Nr. de telefon/fax: 0350807961 Site si adresé posta electronica: etenergetie@yahoo.com Coordonatorul/coordonatorii concursului/proiectului: ‘Tanase Ovidiu, profesor Istorie, tel. 07421220470, emai jion Mihaifa, profesor Religie, tel. 0745542819, emai Schiteanu Claudiu, profesor Educatie Plasticd, tel. 0724302478 emai tanovidiu@yahoo.com miahai_s@yahoo.com schiteanuclaudiu@yahoo.com B. _ INFORMATIID! B.1. Titlul proiectului: Concurs Judetean Transalutani RE PROIECT. istorie, rel B.2. Domeniul /specialitatea/disciplina in care se ineadreazé concursul/proiectul B.3. Data, perioada gi locul de desftgurare a concursului/proiectului: martie-mai 2018 B44, Tipul/nivelul proiectului : judetean B.S. Bugetul estimativ al proiectului ~ contribufii voluntare ale organizatorilor; sponsoriziri Data: Perioada de promovare a concursului: Septembrie 2017- februarie 2018 ‘oc de desfisurare: ~ Colegiul Energetic, Alea Sergiu Purece, nr. 10, Ramnicu Valcea, judeful Valcea. . CONTEXT Argument: Concursul Judetean TRANSALUTANIA este organizat de Colegiul Energetic Ramnicu Valcea, cu avizul Inspectoratului Scolar Judefean Valcea, al Casei Corpului Didactic Valcea si cu sprijinul Athiepiscopici Ramnicului, Directiei Judefene pentru Patrimoniu si Culturé National Valea, Muzeului Judetean de Istorie Aurelian Sacerdojeanu, Scoala are rolul de a-i responsabiliza pe elevi, de a le forma priceperi si deprinderi, de a-i invafa s& ia decizii corecte. De aceea, formarea unor valori gi atitudini patriotice intr-o societate globald specifica secolului XXI devine o prioritate. Pornind de la aceasté idee, le propunem celor ce indragese istoria nationala si valorile culturale mostenite, elevi si profesori deopotriva, s& participe la Concursul Judetean TRANSALUTANIA. 4 jn anul in care sarbatorim 100 de ani de la Marea Unire din anul 1918, Colegiul Energetic din Ramnicu Valcea igi propune prin acest concurs al cdrui titlu evoca legatura dintre provineiile yarii s& aduc& in prim plan necesitatea pastrarii legaturilor si a unitéfii, a sentimentului nafional roménese ce trebuie si se regdseasca in sufletul ele’ lor nostri. Propunem aceasti titulatura a concursului deoarece consideram cd raul Olt, batranul Alutus este firul central al romani vechiului regat_ Moldova, Oltenia si Muntenia de Transilvania, provincie alipita yarii la 1 decembrie 1918, Transalutania reprezint& un nume simbol al unitafii vetrelor de ic $i staruinta romdneascd milenara. D. REZUMATUL PROIECTULUI/CONCURSULUL 1. Scop: Dezvoltarea interesului elevilor pentru diverse domenii ale culturii si civilizatiei roménesti Stimularea gandirii autonome, reflexive si critice in raport cu diferite mesaje receptate 2. Obiectiv recunoasterea asemdndtilor si diferenfelor dintre sine si celalalt, dintre popoare, dintre grupuri utilizarea adecvata a coordonatelor temporale si spafiale relative la un subiect istorie realizarea de analize comparative referitoare la spafii si perioade istorice dezvoltarea capacitajii de comunicare gi argumentare cu privire la diverse teme: valorificarea potenfialului creativ al elevilor dezvoltarea motivaiei in demersul aplic&rii cunostinjelor asimilate stimularea doringei de cunoastere si performana Rezultate asteptate: Asumarea valorilor nationale Antrenarea gandirii prospective prin infelegerea rolului istoriei in viafa prezenta Acceptarea reprezentarilor multiple asupra istoriei, culturii, viefi sociale Asumarea diversitafi etnice, sociale, religioase si culturale. Relationarea pozitiva cu ceilalti Rezolvarea pe cale non-violenté a conflictelor 3. Numér de elevi: aproximativ 100 de elevi 3.1 Cadre didactice imp! PROFESORI ORGANIZATORI DIN COLEGIUL ENERGETIC: «Prof. Tanase Ovi te, iu, istorie © Prof. Simion Mihaita, religie * Prof. Schiteanu Claudiu, arte plastice © Prof. © Prof. Scheanu Aurelia, religie 4, Grup tintd; elevi din invayaméntul gimnazial (V-VIII) si liceal (IX-XII) /profesori 5. Deserierea activititilor propuse SECTIUNILE CONCURSULUI: A. ELEVI: 1 ELEVI DE GIMNAZIU: 1. Referat cu tema: Regele Ferdinand intregitorul La aceasta secjiune elevii vor fi admisi dac& trimit un referat, tehnoredactat (maxim 3 pagini cu bibliografie de specialitate) in cate doua exemplare. 2. Referat cu tema: Biserica si Marea Unire La aceasta secfiune elevii vor fi admisi daca trimit un referat, tehnoredactat(maxim 3 pagini cu bibliografie de specialitate) in cate doua exemplare. II. ELEVI DE LICEU: 1. Referat cu tema: Chisindu, Cerndufi, Alba Iulia — orase simbol ale Marii Uniri. La aceasta secfiune elevii vor fi admisi dacd trimit un referat, tehnoredactat(maxim 3 pagini cu bi Referat cu tema Implicarea Bisericii in actul intregirii nationale. grafie de specialitate) in cate doua exemplare. La aceasta sectiune elevii vor fi admisi daca trimit un __referat, tehnoredactat(maxim 3 pagini cu bibliografie de specialitate) in cdte doud exemplare. IIL. ELEVII DE GIMNAZIU SI LICEU Concurs de creafie artisticé cu tema Simboluri ale Marii Uniri Sectiuni artistice: 1. Grafica 2. Pictur 3. Fotografie Concursul igi propune sé identifice gi s& stimuleze potenfialul artistic al elevilor din invayimantul gimnazial si liceal, respectiv realizarea unor lucrari artistice si originale, materializate in final printr-o expozitie Toate luecrarile vor reflecta tematica concursului, urmarindu-se originalitatea realizarii acesteia, Fiecare cadru didactic va putea participa in concurs cu cate 2 lucrari realizate de elevi, la oricare dintre cele 3 sectiuni artistice. 1. Grafica, 2. Pictur 3. Fotografie Lucrarile vor fi realizate pe suport de hartie sau carton la sectiunile graficd si picturd si hartie fotografica la sectiunea fotografie. Lucrarile la cele 3 sectiuni vor fi realizate in format A4, tehnica de lucru se va folosi la alegere in functie de seetiune (creion, c&rbune, tus) — (culori tempera sau acrilice) — ( color sau alb-negru) Elevii participanti vor trimite 2 (doud) creafii pe aceasta tema, acestea urménd sé sugereze punctul de vedere al autorului — pot participa atit elevi de gimnaziu eit side 1, Regulamentul de concurs Proiectul se adreseaza elevilor de liceu si celor de gimnaziu. Materialele pentru concurs vor consta in referate, comunicati si crea artistice. Premierea elevilor consta in diplome. Nu se percepe taxa de participare Profesorii coordonatori vor realiza un acord de parteneriat cu liceul nostru in numele scolii pe care o reprezinta, iar modelul se gaseste in ultima anexd a regulamentului Participangii vor trimite in plicul cu propriile lucrari si un plic Ad timbrat si autoadresat, pentru a putea primi inapoi documentele de participare la concurs. in acest plic, profesorii coordonatori vor introduce si acordul de parteneriat, semnat de scoala participanta. FIECARE PROFESOR COORDONATOR POATE PARTICIPA LA CONCURS CU MAXIMUM 2 ELEVI PENTRU FIECARE SECTIUNE. Elevii vor expedia creagiile pe adresa: Colegiul Energetic, Aleca Sergiu Purece, nr. 10, zona Nord, Ramnicu Valeea, judequl Valea, cu mentiunea: Pentru Concursul JUDETEAN Transalutania, in perioada 1 martie — 1 aprilie 2018, urmand ca rezultatele sa fie anunjate in cursul lunilor mai-iunie 2018. Premiile cAstigatorilor din alte localitati sau judete vor fi expediate prin Post, cu confirmare de primire, in cursul lunilor mai-iunie 2018. Creatiile elevilor, in dublu exemplar, tehnoredactate in format 12, Times New Roman, distanja dintre randuri 1, se introduc intr-un plic, alaturi de figa de inseriere, personalizata prin motto-ul ales. Primul plic este introdus run plic mai mare, pe care se inscrie adresa mai sus-menjionata. Creafiile elevilor nu se vor returna participantilor, iar acest lucru nu va atrage nicio pretenjie de niciun fel din partea organizatorilor Concursul Judetean TRANSALUTANIA. Toate creafiile elevilor vor fi apreciate de cAtre un juriu impartial, format din profesori competenfi si personalitaji ale culturii judeqului Valcea. Céstigatorii vor primi din partea organizatorilor concursului diplome 9 si menjiuni, Pentru fiecare sectiune din concurs se acorda premiile 1, 11, III, menfiuni si premii speciale, iar profesorii cordonatori vor primi diploma aferentd. Lista elevilor participanti la concurs, cat si cea a celor premiati vor fi publicate pe CD-ul cu ISSN, ce va fi pastrat ca document de etre organizatori. Organizatorii nu raspund pentru plicurile pierdute din vina Postei sau firmelor de curierat. SECTIUNILE CONCURSULUI: A. ELEVI: 1. ELEVI DE GIMNAZIU: 1. Referat cu tema: Regele Ferdinand Intregitorul La aceast& sectiune elevii vor fi admisi dac& trimit un referat, tehnoredactat (maxim 3 pagini cu bibliografie de specialitate) in cate doud exemplare. 2. Referat cu tema: Biserica si Marea Unire La aceasta secfiune elevii vor fi admisi daca trimit un referat, tehnoredactat(maxim 3 pagini cu bibliografie de .pecialitate) in ete doud exemplare. IL, ELEVI DE LICEU: 1. Referat cu tema: Chisindu, Cerndufi, Alba Iulia — orase simbol ale Marit Uniri. La aceasta secfiune elevii vor fi admisi daca trimit un referat, tehnoredactat(maxim 3 pagini cu bibliografie de specialitate) in cate doud exemplare. Referat cu tema Jmplicarea Bisericii in actul intregirii nationale. La aceasta sectiune elevii vor fi admisi daca trimit un referat, tehnoredactat(maxim 3 pagini cu bibliografie de specialitate) in cate doud exemplare. IL. ELEVI DE GIMNAZIU SI LICEU Concurs de ereatie artistic& cu tema Simboluri ale Marii Uniri” Secjiuni artistice: 1. Grafied 2. Pietura 3. Fotografie Concursul isi propune s& identifice si s& stimuleze potentialul artistic al elevilor din invat&mantul gimnazial si liceal, respectiv realizarea unor luerdri artistice gi originale, materializate in final printr-o expozitie. Toate lucrarile vor reflecta tematica concursului, urmarindu-se originalitatea realizarii acesteia. Fiecare cadru didactic va putea participa in concurs cu cate 2 lucrari realizate de elevi, la oricare dintre cele 3 sectiuni artistice 1. Grafica, 2. Pictura 3. Fotografie Lucrarile vor fi realizate pe suport de hartie sau carton la sectiunile grafica si picturd gi hartie fotografica la sectiunea fotografie. Lucrarile la cele 3 sectiuni vor fi realizate in format A4, tehnica de lucru se va folosi Ia alegere in functie 1 acrilice) — ( color sau alb-negru) . de sectiune (creion, carbune, tus) - (culori tempera s Elevii participangi vor trimite 2 (dou) creafii pe aceasta tema, acestea urmdnd si sugereze punctul de vedere al autorului — pot participa atat elevi de gimnaziu cat si de liceu. 10 Concursul Judetean TRANSALUTANIA Colegiul Energetic, Rimnicu Valcea FISA DE iNSCRIERE ELEVI: 1, Numele si prenumele: 2. Scoala. 3. Profesor coordonator. 4. Domiciliul / adresa elevului(ei Telefon (fix/mol 6. Sectiunea la care participa elevull/ eleva ......e.-esseee000 7. Titlurile luerarilor 8. Semnatura autorului /autoarei .. 9, Data depunerii/ expedierii lucririlor...... 12 COLEGIUL ENERGETIC Scoala partenera/ Instituti RAMNICU VALCEA eee et Ne din .. Nr. ACORD DE PARTENERIAT intre scoli nergetic Ramnicu Valcea, reprezentat de dl. prof. Mihiiti Simion, in calitate de director calitate de coordonatori ai Proiectului Judefean ,TRANSALUTANIA ” si si prof. Tanase Ovid © Scoala/Liceul , reprezentat(a) de dl./d-na prof. in calitate de partener in cadrul Proiectului Judetean “TRANSALUTANIA”, edifia I, martie-mai 2018. Scoala coordonatoare se obliga: Sa distribuie regulamentul concursului gi al simpozionului scolilor partenere; Sa colecteze lucrarile elevilor, sa le selecteze gi s& asigure o jurizare impartiala; Sa acorde diplome elevilor prem ‘S& acorde certificate de participare profesorilor implicafi in cadrul simpozionului Sa acorde diplome de indrumator profesorilor care au elevi participanti la concu $4 mediatizeze rezultatele concursului si ale simpozionului in revista concursului si in media locala. Scoala participanta/ Institutia se obliga: * S& inscrie elevii in concurs, conform condifiilor regulamentului: ndrume elevii in realizarea lucrarilor; © Sa-selecteze lucrarile elevilor si sa le expedieze in perioada specificata scolii organizatoare: ‘© Sa distribuie elevilor si profesorilor participangi diplomele cuvenite, in conditiile stabilite: S& mediatizeze concursul, simpozionul gi rezultatele objinute in localitatea de provenienfé a participangilor. se obliga sii colaboreze pe toata durata proiectului, pentru ca acesta si se deruleze in bune i, conform scopului stabilit. Prezentul contract se incheie in doua exemplare. Prezentul acord a fost incheiat si semnat asti in doud exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, Director, Director unitatea partenera Prof. Dr Simion Mihaiga PrOfesrrsese B CONCURS JUDETEAN PENTRU ELEVII DE GIMNAZIU $I LICEU TRANSALUTANIA “ EDITIA 1/2017-2018 Regulamentul de concurs Proiectul se adreseaza elevilor de liceu gi celor de gimnaziu. Materialele pentru concurs vor consta in referate, comunicari gi creafii artistice. Premierea elevilor const in diplome. Nu se percepe taxit de i iscriminatorie. Profesorii coordonatori vor realiza un acord de parteneriat cu liceul nostru in numele scolii pe care o reprezinta, iar modelul se giseste in ultima anexa a regulamentului Participanii vor trimite in plicul cu propriile lucrari si un plic Ad timbrat si autoadresat, pentru a putea primi inapoi documentele de participare la concurs. in acest plic, profesorii coordonatori vor introduce si acordul de parteneriat, semnat de scoala participanta. FIECARE PROFESOR COORDONATOR POATE PARTICIPA LA CONCURS CU MAXIMUM 2 ELEVI PENTRU FIECARE SECTIUNE. Elevii vor expedia creatiile pe adresa: Colegiul Energetic, Aleea Sergiu Purece, nr. 10, zona Nord, Ramnicu Valea, judeful Valcea, cu mengiunea: Pentru Concursul JUDETEAN Transalutania, in perioada 1 martie ~ 1 aprilie 2018, urménd ca rezultatele sa fie anunjate in cursul lunilor mai-iunie 2018. Premiile cdstigatorilor din alte localitagi sau judee vor fi expediate prin Post, cu confirmare de primire, in cursul lunilor mai-iunie 2018. Creafiile elevilor, in dublu exemplar, tehnoredactate in format 12, Times New Roman, distanga dintre randuri 1, se introduc intr-un plic, alaturi de figa de inscriere, personalizata prin motto-ul ales. Primul plic este introdus intr-un plic mai mare, pe care se inscrie adresa mai sus-menfionata. Creatiile elevilor nu se vor returna participanfilor, iar acest lueru nu va atrage nicio pretentie de niciun fel din partea organizatorilor Concursul Judetean TRANSALUTANIA. Toate creafiile elevilor vor fi apreciate de cdtre un juriu imparfial, format din profesori competenti si personalitagi ale culturii judeqului Valcea, Céstigatorii vor primi din partea organizatorilor concursului diplome gi mentiuni. Pentru fiecare sectiune din concurs se acorda premiile I, II, III, mentiuni si premii speciale, iar profesorii cordonatori vor primi diploma aferenta, Lista elevilor participanti la concurs, cat si cea a celor premiai vor fi publicate pe CD-ul eu ISSN, ce va fi pastrat ca document de ctre organizatori. Organizatorii nu raspund pentru plicurile pierdute din vina Postei sau firmelor de curierat. Coordonatori proiect, * Se va accepia introducerea in planul de activitagi CCD a unei activitayi: += la nivel interjudefean/regional, numai daca anterior activitatea a fost desféiguratd la nivel judefean , cel pugin I an: < la nivel nagional, numai daca anterior activitatea a fost desfésurata la nivel judefean , cel puyin 3 ani; « la nivel international, numai dacd anterior activitatea a fost desfésurata la nivel national, cel putin I an: B, INFORMATII DESPRE ACTIVITATE IMPOZION JUDETEAN TRANSALUTANIA B.1. Titlul proiectului: B.2 Precizafi tipul activitatii principale : SIMPOZION B.3. Domeniul + Domeniul stiingific B4: Edifia nr. 1 BS: Numar participangi la activitate (estimat): 20 B.6. Data, perioada si locul de desfagurare MAI 2018, COLEGIUL ENERGETIC B7. Descrierea grupului fint&personal didactic BB. Activitatea este cu participare: directa a indirect a, online af B9. Activitatea se va finaliza cu editarea unui volum al activitaqii: DAw, NUo: B10, Activitati secundare: atelier 5, workshop 0, focus grup 0; C. PREZENTAREA ACTIVITATIL (maxim 2 pagini) C.1_ Argument, justificare, context (analiza de nev. Simpozionul Judetean TRANSALUTANIA este organizat de Colegiul Energetic Ramnicu Valcea, cu avizul Inspectoratului Scolar Judefean Valea, al Casei Corpului Didactic Valea si cu mnicului, Directiei Judefene pentru Patrimoniu si Cultura National Valeea, Muzeul Athiepiscopiei Judejean de Istorie Aurelian Sacerdoyeanu. Scoala are rolul de a-i responsabiliza pe elevi, de a le forma priceperi si deprinderi, de a-i invafa sa ia decizii corecte. De aceea, formarea unor valori si atitudini patriotice intr-o societate globala specific& secolului XX1 devine o prioritate. Pornind de la aceasta idee, le propunem profesorilor s& participe la ‘Simpozionul Judeyean TRANSALUTANIA. in anul in care s&rbatorim 100 de ani de la Marea Unire din anul 1918, Colegiul Energetic din Ramnicu Valcea igi propune prin acest concurs al crui titlu evoca legatura dintre provineiile farii s4 adued in prim plan necesitatea pastrarii legaturilor gi a unitajii, a sentimentului nafional roménese ce trebuie si se regéseasca in sufletul elevilor nostri Propunem aceasta titulatura a simpozionului deoarece consideram cf raul Olt, batranul Alutus este firul central al romanitajii, el legind provinciile vechiului regat Moldova, Oltenia si Muntenia de Transilvania, provincie alipita farii la 1 decembrie 1918. Transalutania reprezint& un nume simbol al unitafii vettelor de civilizatie gi stiruiné roméneasc& milenard. Simpozionul vine ca 0 manifestare ce isi propune sé marcheze centenarul Marii Uni C2. Seopul activit Simpozionul face parte din seria manifestarilor care marcheaz Centenarul Mati Uniti C3. Obiective specifice ale activitagit Obiective: recunoasterea aseminarilor si diferenfelor dintre sine si celalalt, dintre popoare, dintre grupuri utilizarea adec’ ‘a a coordonatelor temporale si spatiale relative la un subiect istoric realizarea de analize comparative referitoare la spafii si perioade istorice dezvoltarea capacitatii de comunicare si argumentare cu privire la diverse teme; stimularea dorintei de cunoastere si performanga C4, Deserierea pe scurt a activitai Comunicari stinfifice de specialitate cu tema: Personalitéti ale raéizboiului de intregire nafionala (1916-1919) C.6 Modalitifi de monitorizare gi de evaluare ale activiti Proiectul se desfaisoara sub monitorizarea ISJ Valcea si CCD Valcea C.7 Activititi de promovare/mediatizare gi de diseminare Simpozionul va fi promovat in presa local& gi pe site-uri dedicate profesorilor. Lista cu numele cdstigdtorilor va apdrea si in revista concursului - revista Transalutania pe CD si vor fi de asemenea popularizate si in presa local&. Numele cdstigdtorilor pentru fiecare sectiune vor fi postate pe site-urile DIDACTIC. RO. C.8 Regulamentul de participare avizat de catre directorul unitaii de invayamant; Luerarile profesorilor vor avea 2, maximum 3 pagini si vor respecta urmatoarele cerinfe de redactare:marime caracter-12,Times New Roman, distanfa intre randuri-1). Ele vor fi expediate pe adresa: Colegiul Energetic, Aleea Sergiu Purece, nr. 10, Ramnicu Vélcea) intre 1 martie-Laprilie 2018 si totodata in format electronic la adresa: transalutania2017@yahoo.compentru a putea fi incluse de cdtre organizatori in revista Simpozionului(care va avea ISSN si va fi editata in format electronic pe CD). Fiecare participant se obliga sa respecte legislajia in vigoare referitoare la plagiat si frauda intelectual, organizatorii declinandu-si orice responsabilitate in aceasta cauza. Nu_se_percepe taxa de participare iar_participarea oricirui profesor _este_liberit nediscriminatorie. Profesorii vor realiza un acord de parteneriat cu liceul nostru in numele scolii pe care 0 reprezinta, iar modelul se gaseste in ultima anexa a regulamentului SIMPOZION JUDETEAN PENTRU PROFESORII DE GIMNAZIU $I LICEU Istorie, Religie, Arte TRANSALUTANIA EDITIA 1/ 2017-2018 Regulamentul de participare Lucrarile profesorilor vor avea 2, maximum 3 pagini si vor respecta urmatoarele cerinte de redactare: marime caracter-12,Times New Roman, distanta intre randuri-1). Ele vor fi expediate pe adresa: Colegiul Energetic, Aleea Sergiu Purece, nr. 10, Ramnicu Valcea) intre 1 martie-laprilie 2018 si totodata in format electronic la _adresa: transalutania2017@yahoo.com pentru a putea fi incluse de catre organizatori in revista Simpozionului(care va avea ISSN si va fi editata in format electronic pe CD). Fiecare participant se obliga sa respecte legislatia in vigoare referitoare la plagiat gi frauda intelectual, organizatorii declinandu-si orice responsabilitate in aceastA cauza. Nu se percepe taxa de participare iar participarea oricdrui profesor este liberd si nediscriminatorie. Profesorii vor realiza un acord de parteneriat cu liceul nostru in numele scolii pe care o reprezinta, iar modelul se gaseste in ultima anexa a regulamentului.

S-ar putea să vă placă și