Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

CLASA:I
DURATA: 45 min.
OBIECTUL: Matematica

SUBIECTUL: Evaluarea cunostintelor referitoare la pozitia obictelor


si a multimilor de obiecte (deasupra , dedesubt , in interior , in
exterior etc .) , precum si la caracteristicile acestora (mare , mic ,
greu ,usor etc .)
TIPUL LECTIEI:evaluare
OBIECTIVE CADRU:
1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice
matematicii
2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi
rezolvare de probleme
3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica
utilizând limbajul matematic
4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi
aplicarea matematicii în contexte variate
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, copiii vor fi capabili:
a) cognitive:
-Să realizeze ordonarea grupelor de obiecte în ordine crescătoare;
-Să raporteze corect numărul la cantitatea corespunzătoare şi cifra
respectivă, în vederea formării şirului natural în ordine crescătoare;
-Să numere în ordine crescătoare şi descrescătoare grupele de obiecte,
prin diferite exerciţii;
-Să identifice caracteristicile obiectelor si ale multimilor de obiecte ;
-Să recunosca proprietati ale obiectelor si ale multimilor de obiecte care
se gasesc in jurul lor;
-Să foloseasca diverse materiale si tehnici;
-Sa se raporteze la unele caracteristici ale obiectelor.
b) psihomotorii:
-Sa utilizeze corect materialele puse la dispozitie pentru a raspunde
cerintelor propunatorului;
-Sa utilizeze un limbaj matematic adecvat.
c) afective:
-Sa participe cu placere si interes la lectie.
MEODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
problematizarea.
FORME DE ORGANIZARE: Frontal si individual
MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: fise, sticle, creioane .
NR. EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE
CRT. DIDACTIC DIDACTICE
1. Moment organizatoric Asigurarea climatului
propice pentru desfăşurarea
optimă a activităţii:
-aerisirea sălii de clasa,
-asigurarea ordinii şi a
disciplinei.
2. Captarea atenţiei Se realizează prin intuirea -interacţiune dialogată
materialului individual. -conversaţie
3. Anunţarea temei şi a Se anunţă tema: „Astăzi vom face -interacţiune expozitivă
obiectivelor exerciţii şi probleme în limitele 1- -obiectivele urmărite se
10.” prezintă într-un limbaj
accesibil copiilor.
4. Desfăşurarea activităţii „Aşezaţi mulţimile în ordine -conversaţia -observarea
crescătoare!” -explicaţia comportamentului
-exerciţiul
Se realizează prin dialog şi
acţiune personală, sub
îndrumarea invatatoarei,
care le reaminteşte că se
începe cu mulţimea cu cele
mai puţine elemente,
terminându-se cu cea cu
cele mai multe elemente.
Elementele în mulţime se -apreciere verbală
aşează de jos în sus.
„Aşezaţi mulţimea cu cele mai puţine
elemente şi alegeţi cifra
corespunzătoare numărului de Se realizează prin -stimularea
obiecte! (1) interacţiune dialogată şi
„Ce grupă urmează?” (2) personală.
„Care este vecinul mai mare cu o -conversaţia -încurajarea
unitate decât 2?” (3) -exerciţiul
„Aşezaţi mulţimile şi indicaţi cifrele
corespunzătoare!”
„Aşezaţi în continuare grupa care are -jetoane
atâtea elemente câte bătăi din palme
auziţi! Cum este 4 faţă de 3?”
„Câte degete are o mână?” (5)
„Numărul 5 după ce număr -conversaţia
urmează?” -exerciţiul
„Aşezaţi mulţimea care are cu un -observarea
obiect mai mult decât mulţimea cu 5 comportamentului
obiecte!”
„Care este numărul care are cu o
unitate mai mult decât 5?” (6)
„Câte zile are săptămâna? Cum este 6
faţă de 7?”
„Aşezaţi mulţimile , însoţindu-le de
cifrele corespunzătoare!”
„Ce număr urmează?” (8)
„Care este vecinul mai mare al lui
8?”(9)
„Ce grupă urmează?”
„Cum este 10 faţă de 9?”
„Formaţi mulţimea cu 10 elemente şi
ataşaţi-i cifra corespunzătoare!” -exerciţiul
„Care este mulţimea cu cele mai
multe elemente? Dar cu cele mai
puţine?” -conversaţia
„Indicaţi vecinii numărului…” -exerciţiul individual
 Se trece la fişa de muncă Item 1
independentă (1) Scara numerică
Se intuieşte fişa care cuprinde scările crescătoare şi
numerice, crescătoare şi descrescătoare
descrescătoare, cu mulţimile
incomplete.
-În continuare se rezolvă exerciţii şi
probleme. -probleme ilustrate
1. Câte flori sunt în prima vază?
Câte sunt în cea de-a doua? -conversaţia
Câte flori sunt împreună? -problematizarea
Cum am calculat? -exerciţiul -aplauze
(7+ 1 = 8 )
2. Iepurilă are 5 morcovi în
hambar şi-ncă unu-n buzunar.
Câţi morcovi are în total? (5+
1= 6 )
3. Ana are 9 mere. Unul îl
dăruieşte fratelui ei. Câte mere
are Ana acum? (9- 1= 8)
5. Evaluare  Fişa nr. 2 -munca independentă Item 2
„Desenează pe ciupercă tot atâtea - problema
buline cât arată rezultatul exerciţiului:
6+ 1.
6. Încheierea activităţii Se realizează prin Se fac aprecieri
interacţiune dialogată, asupra modului
folosind ca metodă de participare a
conversaţia şi comunicarea copiilor la
orală. activitate.