Sunteți pe pagina 1din 13

PLANIFICARE ZILNICĂ

Miercuri – 27 ianuarie 2014


Educatoare: Ghiţă Adelina
Grădiniţa: P.P. Nr. 45 Constanţa
Grupa: mare ”Iepurașii cei isteţi”
Tema anuală: “Cum este, a fost şi va fi aici pe Pământ”
Proiectul: „Vieţuitoare de ieri și de azi”
Subtema : “Vieţuitoarele adâncurilor”
Tema zilei: “Peștele Curcubeu”
Obiective operaţionale:
DLC:
- să asculte cu atenţie un text lecturat;
- să înţeleagă mesajul transmis prin lectura textului literar;
- să se exprime cursiv, în propoziţii logice;
- să se exprime corect din punct de vedere gramatical.
DS:
- să numească şi să descrie animale subacvatice;
- să cunoască animale subacvatice şi mediul lor de viaţă;
DOS:
- să exprime o atitudine pozitivă în raport cu mesajul transmis prin lectura
poveştii;
- să conștientizeze consecinţele pozitive și negative ale actelor sale de
comportment asupra sa și asupra celorlalţi;
- să participe la efectuarea ordinii in sala de grupă.
DEC:
- să redea corect linia melodică și textul cântecului;
- să cânte cu dezinvoltură cântece pentru copii.
DPM:
- să respecte poziţia corectă a corpului în timpul activităţii;
- să inspire pe nas și să expire pe gură.
SCENARIUL ZILEI
ADP – Întâlnirea de dimineaţă – „O lume subacvatică”

Copiii sunt aşezaţi în cerc pentru a putea stabili un mai bun contact vizual.
După salut se va realiza prezenţa. Fiecare copil prezent va veni în mijoc şi va saluta
întreaga grupă.
Se va purta o scurtă conversaţie referitoare la tema abordată în această
săptămână şi se va prezenta noutatea zilei: “Astăzi vom călători împreună în
lumea din adâncul oceanului pentru a face cunoștinţă cu Peștele Curcubeu și cu
prietenii săi.”. Discutăm despre vieţuitoarele subacvatice și mediul lor de viaţă.
Voi prezenta copiilor diversitatea lumii din adâncuri în general și cu
preponderenţă pe cea a peștilor.
Vom încheia întâlnirea de dimineaţă prin jocul de mișcare ”Prinde coada
peștelui” – copiii așezaţi în coloană încep să meargă în cerc din ce în ce mai
repede astfel încât primul copil să îl prindă pe ultimul.

Rutine: „Am învăţat de la peşti” – deprinderea de a păstra liniştea.

Tranziţii: “Lanţul peștișorilor”- mers in coloană; „ Dansul peştişorilor” – euritmie,


”Prinde coada peștelui!”- joc de mișcare

ALA1 – Activităţi liber alese

Centrul Tema Sarcina


Bibliotecă “Răsfoim atlase şi cărţi -să recunoască şi să
cu vieţuitoare subacvatice” descrie vieţuitoare
subacvatice;
Construcţii “Delfinariul” -să colaboreze cu colegii
de grup la realizarea
lucrării;
Joc de masă “Pestisorul curcubeu”-joc -să alcătuiască cu ajutorul
cu piuneze piunezelor imaginea
peştelui - curcubeu;
Artă “Peștișorii din acvariu”- -să redea cât mai fidel
desen tema propusă.
ACTIVITAŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE

Tema zilei: “Peştele Curcubeu”

Domenii experienţiale: Domeniul om și societate – DOS


Domeniul estetic şi creativ - DEC

Mijloc de realizare: activitate integrată


-educaţie pentru societate (DOS) – “Peștele Curcubeu”- de
Marcus Pfister - lectura educatoarei;
-educaţie muzicală (DEC) – Ritmul – Combinaţii ritmice
”Reproducerea vocală cu jucării muzicale, cu bătăi din palme și onomatopee a
unor combinaţii ritmice simple” (2 măsuri).

Obiective cadru:
Cunoașterea și respectarea normelor de comportare în societate; educarea
abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi (DOS).
Formarea capacităţii de exprimare prin muzică (DEC).

Obiective de referinţă
Să cunoască și să respecte normele necesare integrării în viaţa socială
(DOS);
Să-și adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăiește
(DOS);
Să acompanieze ritmic cântecele (DEC).

Obiective operationale
Cognitiv-formative:
să asculte cu atenţie un text lecturat;
să demonstreze înţelegerea textului răspunzând la întrebări;
să-și evalueze comportamentul în raport cu normele de convieţuire socială;
să acompanieze ritmic cântecul cu obiecte sonore și jucării muzicale.
Psiho-motor
să răspundă prin acţiune la cerinţele formulate;
să-și coordoneze mișcările cu ritmul melodiei;
Socio-afectiv
să participe cu interes la activitatea desfăşurată;
să-și aprecieze propriul comportament în raport cu persoane, personaje și
situaţii cunoscute;
să respecte regulile şi sarcinile date;

Strategii didactice
 Metode si procede: conversaţia, explicaţia, observaţia, audiţia, jocul,
demonstraţia, exerciţiul.
 Mijloace didactice: computer, dvd, tablă magnetică, imagini cu scene din
poveste, jetoane, jucării muzicale.
 Material demonstrativ: cântecul ”Peștișorul Curcubeu”; joc muzical: ”Bate
în ritmul muzicii”, exerciţii de tehnică vocală (respiraţie, dicţie, intonaţie).

Forme de organizare: frontal, idividual.


Locul de desfasurare: sala de grupă.

Bibliografie:
 M.E.C., Coord.Dumitrana M., Preda V., 2005, Programa activităţilor
instructiv-educative în grădiniţa de copii, Ed. A 2-a rev. şi ad., Ed. V&I
Integral, Bucureşti;
 *** 2009, Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar – Ghid
pentru cadrele didactice, vol.II, Ed. Didactica Publishing House, Bucureşti,;
 *** 2007, Metodica activităţilor instructiv-educative în învăţământul preprimar,
Ed. Didactica Nova, Craiova;
 The Rainbow Fish (http://www.micatelierdecreatie.ro/2013/03/the-rainbow-
fish.html, accesat la 1.10.20140)
Secvenţe Strategii didactice Evaluare
didactice Conţinut Metode şi Mijloace Metode Indicatori
procedee didactice
Moment Crearea condiţiilor pentru -observarea -intră în sala
organizatoric buna desfăşurare a activităţii: comporta- de grupă în
-aerisirea sălii; mentului rând şi se
-pregătirea materialului copiilor; aşază pe
intuitiv; scăunele;
-aşezarea scăunelelor în
semicerc.
Captarea Le prezint copiilor Peștele -conversaţia; -flipchart; -analiza -ascultă cu
atenţiei Curcubeu, eroul povestirii. -imagine. raspunsuri- atenţie;
Răspund şi pun întrebări -observaţia; lor; -observă
copiilor legate de tema zilei. -aprecieri imaginea;
verbale; -răspund la
întrebări;
Anunţarea Le comunic copiilor că astăzi -conversaţia; -observarea -ascultă cu
temei şi vor afla o întâmplare din viaţa comporta- atenţie;
enunţarea Peștelui Curcubeu. Trebuie să -explicaţia; mentului; -pun şi
obiectivelor fie foarte atenţi deoarece pe -analiza răspund la
tema povestirii se va răspunsuri- întrebări
desfășura un concurs. Vom lor;
învăţa deasemeni și un cântec
despre Peștele Curcubeu.
Dirijarea Copiii poartă în piept -conversaţia; -tablă -observarea -ascultă cu
învăţării ecusoane diferite (pestișori și magnetică comportam atenţie;
steluţe de mare) formând entului;
astfel două echipe ce se vor -explicaţia; -imagini
confrunta în concurs. -analiza
Citesc expresiv povestea -jetoane răspunsuri-
Peștele Curcubeu de Marcus -observaţia; lor şi
Pfister. -computer corectarea -răspund la
Prezint copiilor imaginile lor atunci întrebări;
poveștii și le pun întrebări -dvd când este
referitoare la textul audiat. -povestirea; cazul;
Continuarea activităţii se va
desfășura sub formă de -analiza
concurs. expunerii
Pe flipchart este expus verbale şi -redau oral
Pestele Curcubeu. În partea corectarea scene din
stângă voi desena simbolul -problema- atunci când povestire;
steluţelor de mare iar în tizarea este cazul;
partea dreaptă simbolul
peștișorilor. Pe masură ce -aprecieri
copiii vor răspunde cerinţelor verbale;
sau întrebărilor, vom așeza pe
flipchart peștișori (prietenii
Peștelui Curcubeu) în dreptul -aşază
echipei corespunzătoare. imaginileîn
Echipa în dreptul căreia s-au ordine
adunat mai mulţi peștișori, va -exerciţiul; succesivă;
fi echipa câștigătoare.
În desfășurarea concursului,
copiii vor recunoaște și
descrie scene din poveste
prezentate în imagini și vor -demon-
răspunde la întrebări straţia.
formulate de educatoare. În
final vom așeza imaginile în
ordinea succesivă a
întâmplărilor.
Copiii formează apoi un lanţ
al peștișorilor și ”călătoresc”
în coloană mișcându-și
aripioarele. Facem astfel -execută
tranziţia catre activitatea de exerciţii de
educaţie muzicală. tehnică
În deschiderea activităţii vocală și de
vom efectua câteva exerciţii încălzire a
de tehnică vocală. vocii;
Le voi prezenta copiilor
câteva slide-uri cu imagini și
sunete corespunzatoare în
funcţie de care copiii vor
executa exerciţiile:
-ţărm de mare – inspirăm pe
nas, expirăm pe gură;
-valuri – ”fâșșșș-fâșșșș”;
-vânt – ” vâjjjj-vâjjjj”;
-pești – ”plici-plici”;
-zmeu – ”ssssss-ssssss”;
-barcă cu motor – ”rrrrrrrrr”;
Efectuăm încălzirea vocilor -interpre-
prin interpretarea cu vocale a tează
unor scurte fragmente cântecul;
muzicale.
Copiii vor audia cântecul
”Peștișorul Curcubeu” în
interpretarea educatoarei.
Explicăm și recităm textul
cântecului.
Interpretăm și repetăm
prima și a doua strofă.
Interpretăm și repetăm
integral cântecul.
Pentru o mai bună retenţie, -execută
cântecul se va interpreta mișcări în
individual și pe grupuri de ritmul
copii. muzicii.
Pentru a interpreta cantecul
cu acompaniament muzical
trebuie să știm că există
sunete scurte și sunete lungi.
Vom exemplifica prin
onomatopee și vom continua
cu un scurt joc muzical ”Bate
în ritmul muzicii”.
Educatoarea va interpreta
scurte fragmente muzicale pe
care copiii le vor acompania
cu bătăi din palme și jucării
muzicale. În final vom
interpreta cântecul
”Peștișorul Curcubeu” cu
acompaniament muzical de
percuţie (jucării muzicale).
Vom încheia activitatea de
educaţie muzicală printr-un
moment de euritmie pe
melodia Under the Sea (În
adâncul mării)din filmul de
desene animate Mica sirenă.
Asigurarea Copiii vor enumera și vor -fac aprecieri
feedback-ului face aprecieri asupra -conversaţia; -aprecieri -pun între-
personajelor cunoscute astăzi verbale; bări;
precum și asupra mesajului și -răspund la
învăţăturilor transmise. intrebări.
Voi ajuta copiii prin întrebări
sau completări la răspunsuri.

Evaluarea Se vor face aprecieri generale -aprecieri -ascultă cu


performanţe- asupra modului de -conversaţia; -stimulen- verbale; atenţie;
lor desfăşurare al activităţii, te -observarea
asupra efortului şi progresului comporta- -fac
realizat de copii. mentului; aprecieri;
Ofer copiilor drept stimulent -oferirea
jetoane reprezentând stimulente- -primesc
Peștișorul Curcubeu. lor. stimulente.
ALA 2
JOC DINAMIC - RECHINUL ȘI PEȘTIȘORII

Jocul se va desfășura în sala de grupă sau în aer liber. Înaintea începerii jocului
se vor delimita casa peștișorilor și locul de pândă al rechinului.
Unul dintre copii va fi rechinul iar ceilalţi peștișorii. Toţi copiii își vor ocupa
poziţia iniţială : rechinul la pândă, peștișorii în casă.
La semnalul educatoarei ”Peștișori, haideţi la joacă!”, peștișorii vor ieși din casă
și vor zburda în voie. La semnalul ”Peștișori, fugiţi în casă!”, peștișorii fug către
casă, timp în care rechinul iese la atac și încearcă să îi prindă.
Copilul care va fi prins va lua locul rechinului și jocul continuă până la epuizarea
timpului alocat

JOC LINIŞTITOR – “RECE, CALD, FRIGE!”

Copiii sunt aşezaţi pe scăunele, în semicerc. Unul dintre copii va sta cu faţa la perete
și mâinile la ochi. Un alt copil va ascunde o jucărie dinainte stabilită. Odată ascunsă,
copilul care a stat cu faţa la perete va porni să o caute. Cu cât se va îndepărta mai mult
de jucăria ascunsă, copiii vor striga: ”Rece! Rece!”. Când se va apropia, copiii vor striga:
”Cald! Cald!”, iar atunci când va fi foarte aproape vor striga: ”Frige! Frige!”.
Copiii își vor aplauda colegul care a găsit jucăria și jocul continuă prin înlocuirea
celor doi copii cu alţii doi.
Grădiniţa P.P. Nr.45 Constanţa
Prof. Înv. Preșcolar: Ghiţă Adelina

Grupa mare: Iepuraşii cei isteţi


PEȘTELE CURCUBEU
de Marcus Pfister

Departe, departe, în adâncul oceanului albastru, trăia un pește. Nu era un


pește oarecare ci era peștele cel mai frumos din întreg oceanul. Solzii lui aveau
toate nuanţele de albastru, verde și violet printre care străluceau solzi argintii.
Ceilalţi pești se minunau de frumuseţea lui și l-au numit Peștele Curcubeu.
– Haide, Pește Curcubeu, vino să te joci cu noi! strigau ei.
Peștele Curcubeu însă, trecea pe lângă ei mândru și tăcut arătându-și solzii
strălucitori.
Într-o zi, a venit la el un peștișor albastru.
– Pește Curcubeu, a strigat el. Așteaptă-mă și pe mine! Te rog frumos, dă-mi
și mie un solzișo r strălucitor. Tu ai atât de mulţi și sunt atât de minunaţi!
– Vrei să-ţi dau unul dintre solzii mei speciali?! Cine te crezi?! a ţipat Peștele
Curcubeu. Pleacă din calea mea!
Speriat, peștișorul albastru a plecat grăbit. Foarte trist, le-a povestit
prietenilor săi ce s-a întâmplat. De atunci, nici un pește nu a vrut să mai aibă de-a
face cu Peștele Curcubeu și îi întorceau spatele de câte ori trecea pe lângă ei.
Ce folos mai aveau minunaţii lui solzi strălucitori dacă nimeni nu îl mai
admira? Acum el era cel mai singur pește din întreg oceanul.
Într-o zi, el s-a plâns de necazul său stelei de mare:
– Sunt cu adevărat frumos! De ce oare nu mă place nimeni?
– Nu pot să-ţi răspund, spuse steaua de mare. Dacă te duci în spatele recifului
de corali o vei găsi într-o peșteră adâncă pe înţeleapta caracatiţă. Poate că ea te
poate ajuta.
Peștele Curcubeu a găsit peștera. Era atât de întuneric acolo încât nu putea
vedea nimic. Deodată, l-au aţintit doi ochi sclipind și caracatiţa s-a ivit din
întuneric.
– Te așteptam, spuse caracatiţa cu voce groasă. Valurile mi-au spus povestea
ta. Sfatul meu este să dai câte unul din solzii tăi strălucitori fiecărui pește. Nu vei
mai fi cel mai frumos pește din ocean dar vei afla cum să fii fericit.
– Nu pot...a apucat să spună Peștele Curcubeu dar caracatiţa deja dispăruse
într-un nor întunecat de cerneală.
– Să dăruiesc solzii mei? Frumoșii mei solzi strălucitori? Niciodată! Cum aș
pute fi fericit fără ei? își tot spunea Peștele Curcubeu.
Deodată, simţi o atingere ușoară de aripioară. Peștișorul albastru venise din
nou!
– Pește Curcubeu, te rog, nu te supăra. Vreau doar un solzișor.
Peștele curcubeu se gândea: ” Un singur solz strălucitor, unul mic, mic de
tot...ei, bine, poate n-o să simt lipsa unui singur solzișor.”.
Cu grijă, Peștele Curcubeu și-a scos cel mai mic solz și l-a dăruit peștișorului.
– Mulţumesc! Mulţumesc tare mult! spuse peștișorul și așezându-și solzul
primit printre solzii săi albaștri, se răsucea jucăuș.
Peștele Curcubeu a fost cuprins de un sentiment ciudat. L-a privit îndelung pe
peștișorul albastru care-și admira vesel noul său solz strălucitor.
Peștișorul albastru a răspândit vestea în tot oceanul așa că nu a trecut mult
timp până ce Peștele Curcubeu a fost înconjurat de ceilalti pești. Toţi doreau câte
un solz strălucitor.
Peștele Curcubeu a început să-și împartă solzii în stânga și în dreapta și cu cât
împărţea mai mult cu atât devenea mai încântat. Când apa s-a umplut în jurul lui
cu solzi strălucitori, se simţea în sfârșit ca acasă printre ceilalţi pești.
Peștele Curcubeu a rămas cu un singur solz strălucitor. A dăruit cea mai
preţioasă avuţie a sa însă era foarte fericit.
– Haide, Pește Curcubeu! au strigat peștișorii. Vino să te joci cu noi!
– Vin imediat! Spuse Peștele Curcubeu și sărind fericit a pornit înot să-și
însoţească prietenii.
PEȘTIȘORUL CURCUBEU

&=2=F===D===F===D==!==F===D====V==!==C===C===C===C==!==D===C===R==!
Peș- ti- șo- rul cur- cu- beu, ta- re-aș vrea să fi- e-al meu.

&===F===D===F===D===!===F===D===F===F==!==C===C===C===C===!==D===C===B===B===!
Mi-aș pe- tre- ce zi- ua toa- tă, ad- mi- rân- du-l cum î- noa- tă

&=(=W===W==!==W===W==!==X===W=!=V===V==!==U===U==!=U===U==!==W===V==!=T===T===!
Și cum la ori- ce miș- ca- re a- re o al- tă cu- loa- re,

&===W===W=!==W===W==!==X===W=!=V===:==!==U===U=!==U===U==!==T===S==!=R====:===)
Ver- de, ro- șu, ar- gin- tiu, de nici eu nu le mai știu.

&===F===D===F===D==!==F===D====V==!==C===C===C===C==!==D===C===R==!
Peș- ti- șo- rul cur- cu- beu, ta- re-aș vrea să fi - e-al meu,

&===F===D===F===D==!==F===D====V==!==C===C===C===C==!==D===C===R==!
Dar eu știu că-n- tr-un bor- can, nu e via- ţa din o- cean

&==(=W===W==!=W===W===!==X===W=!==V==:!==U===U==!=U===U==!===W===V==!==T====:=!
Ș-a- tunci peș- ti- șo- rul meu, su- pă- rat ar fi me- reu,

&===W===W==!=W===W===!==X===W==!=V==:!==U===U==!=U===U==!===T===S==!==R===:===)
Fă- ră pri- e- teni, să știţi, nici voi n-aţi fi fe- ri- ciţi.

S-ar putea să vă placă și