Sunteți pe pagina 1din 16

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie


Aplicată

Catedra Ştiinţe Juridice şi Securitate Criminologică

Aprobat la şedinţa Senatului


din „____” ___________2013

GHID

PRIVIND DESFĂȘURAREA PRACTICII DE


SPECIALITATE

CHIȘINĂU, 2013
I. Domeniul
Ghidul privind desfășurarea stagiului practicii de specialitate se implementează de către
studenții și persoanele (conducătorii) responsabile numite de la catedrele de specialitate și de
facultate din cadrul Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată.
Ghidul stagiului de practică reprezintă un suport de informare pentru studenții cu referire
directă la procesul de instruire practică, stabilind cadrul general de organizare și desfășurare a
stagiilor de practică de specialitate. Conținutul acestui ghid a fost elaborat în acord cu:
- Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare
a Legii nr. 71- XVI din 05 mai 2005 pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului,
privind organizarea învăţămîntului superior pe cicluri;
- Ghidul de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin ordinul
Ministrului Educaţiei, Tineretului şi Sportului nr. 140 din 25. 02. 2006;
- Planul - cadru pentru învăţămîntul superior (ciclul I -studii superioare de licenţă, ciclul
II -studii superioare de masterat, studii superioare integrate şi învăţămînt medical şi
farmaceutic);
- Regulamentul de pregătire a specialiștilor din cadrul Departamentului învățămînt cu
frecvență redusă al IPÎ Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată;
- Regulamentul cu privire la organizarea şi executarea stagiului de practică de către
studenţii Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată;
- Legea cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului nr. 145 din 27.12.2012. În:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 42-47 din 05.03.2013;
- Legea privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc
nr. 218 din 19.10.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 254-262 din 14.12.2012;
- Codul contravenţional al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 218-XVI din
24.10.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 3-6/15 din 16.01.2009 și alte
actedin domeniu;
- Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 128-129/1012 din 13.09.2002;
- Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24.12.2004. În: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr. 34-35 din 03.03.2005.

II. Scopul
Ghidul urmărește desfășurarea în bune condiții a stagiului de practică conform planurilor
de studii din cadrul Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată.

2
III. Terminologie
Stadiul de practică reprezintă activitatea desfășurată de studenți în conformitate cu planul
de studii care are drept scop verificarea aplicabilității cunoștințelor teoretice însușite de către
aceștia în cadrul programului de pregătire profesională;
Practicant (stagiar) este studentul de la ciclul I – studii superioare de licență care
desfășoară activități practice în cadrul stagiului de practică în vederea consolidării cunoștințelor
teoretice și formării abilităților și competențelor de a le aplica în concordanță cu specialitatea la
care se instruiește;
Organizatorul de practică este instituția de învățămînt, catedra de specialitate din cadrul
acestei instituții care desfășoară activități instructiv-educative și formative, conform legislației în
vigoare;
Partenerul de practică este organizația, instituția, întreprinderea, agentul economic,
autoritatea publică centrală sau locală sau orice altă persoană juridică ce are tangență cu
specialitatea din Republica Moldova și care poate participa la procesul de instruire practică a
studenților.
Tutore (conducătorul de practică din partea întreprinderii) este persoana desemnată de
partenerul de practică, care va asigura respectarea condițiilor de pregătire și dobîndire de către
practicant a competențelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică;
Conducătorul de practică din partea catedrei – persoana desemnată de catedră care va
asigura planificarea, organizarea și supravegherea desfășurării stagiului de practică;
Creditul transferabil este noțiunea care se reglementează de Ghidul de implementare a
Sistemului Național de Credite de Studiu, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei, Tineretului
şi Sportului nr. 140 din 25. 02. 2006;
Contract privind efectuarea stagiului de practică – acord încheiat între organizatorul de
practică – Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, partenerul de practică – instituția,
autoritatea publică și practicant;
Convenție-cadru de parteneriat – acord încheiat între organizatorul de practică -
Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată și partenerul de practică – instituția,
autoritatea publică de stat și alte organizații pe termen lung (dela 3 la 5 ani), prin care sunt
stabilite activitățile ce vor fi desfășurate de către instituție în pregătirea practică a studenților la
anumite specialități;
Ghidul (programul) stagiului de practică – document elaborat de către catedra de profil
care cuprinde obiectivele de instruire ce urmează a fi atinse și competențele ce urmează a fi
obținute prin stagiul de practică, precum și modalitățile de derulare a acestuia.

3
IV. Scopurile și obiectivele stagiului de practică
Scopul practicii de specialitate a stagiarilor este:
4.1. De a familiariza studenţii cu profesia aleasă, aceştia verificîndu-şi capacităţile lor
morale, fizice, teoretice de ordin general;
4.2. De a lua cunoştinţă de sistemul organelor de drept în complex şi separate;
4.3. De a face cunoștință cu activitatea cotidiană a inspectoratelor de poliție din cadrul MAI
al RM;
4.4. De a avea capacitatea de implementare a cunoștințelor accumulate, de a întocmi acte
specifice specialității și viitoarei profesii;
4.5. De a întocmi acte procesuale și de alt ordin/gen de la locul stagiului de practică;
4.6. Aplicarea normelor din Codul Penal al RM, Codului contravențional al RM și a altor
acte nrmative în vigoare;
4.7. Cunoașterea modului de colaborare a inspectoratelor de poliție cu alte organe din
sistemul dreptului, cu instituțiile/autoritățile statului.
Obiectivele activității de practică a stagiarilor sunt:
4.8. Cunoașterea mai aprofundată a domeniului său de pregătire profesională;
4.9. Cunoașterea instituției/autorității publice, întreprinderii, organizației, a obiectului de
activitate al acestuia și a modului de organizare a activității;
4.10. Cunoașterea modului de organizare a activității corespunzătoare unde își petrece
stagiul de practică, ținînd seama de programul de studio pe care îl urmează;
4.11. Cunoașterea sistemul respective, cadrul normativ după care se conduce, colaborarea
cu alte instituții;
4.12. Să poată realize un miniproiect tematic privind aspectele care caracterizează
activitateta organizației în care și-a desfășurat stagiul de practică și să țină seama, totodată, de
specificul programului de studii;
4.13. Să-și extindă, aprofundenze și să-și integreze cunoștințele și capacitățile de
înțelegere, să-și formeze competențele de aplicare a cunoștințelor și capacităților de soluționare a
problemelor atît în domeniul de studii realizat, cît și în împrejurări noi sau necunoscute, precum
și modul de efectuare a cercetărilor, documentarea și colectarea materialelor sau a informației din
domeniul respectiv.

4
V. Rolul și importanța practicii de specialitate
5.1. O componentă esențială a pregătirii universitare o constituie implicarea studenților în
aplicarea practică a cunoștințelor teoretice accumulate. Obiectivul fundamental al acestei
activități este dobîndirea de către studenți a abilităților practice printr-o implicare directă alături
de specialiaștii din domeniul specific profesiei.
5.2. Stagiile de practică incluse în planurile de studii sunt obligatorii și constituie o condiție
de promovare la anul următor de studii.
5.3. Scopul și obiectivele stagiului de practică pe specialități și tipuri de practică sunt
definite în indicațiile metodice pentru stagiile de practică elaborate de catedrele de profil.
5.4. Rolul deosebit al stagiului de practică constă în crearea unor condiții favorabile de
integrare mai rapidă a viitorilor absolvenți în activitatea practică.

VI. Descrierea procesului stagiului de practică


6.1. Practica de specialitate este cuprinsă în planurile de studii și este obligatorie pentru
fiecare student (secția zi/frecvență redusă), unde va trebui să realizeze numărul de ore prevăzut
în planul de studii. Practica se desfășoară în unitățile și instituțiile/autoritățile publice cu care
Institutul de Criminologie are încheiate contracte sau în organisme publice și/sau de cercetare
care au domeniul principal de activitate relevant pentru specializarea studentului.
6.2. Pe toată durata desfășurării activității practicii, studenții se vor afla sub îndrumarea
unui cadru didactic numit conducător.
6.3. Realizarea scopurilor și obiectivelor stagiului de practică este condiționată de
respectarea ghidului privind organizarea, efectuarea și evaluarea acesteia, care presupune
parcurgerea mai multor etape:
- exprimarea opțiunii pentru baza de practică;
- organizarea pregătirii etapei de efectuare a practicii;
- efectuarea practicii;
- evaluarea practicii.
6.4. Întreaga activitate se va desfășura conform unui plan-model care se întocmește de
persoanele responsabile.
6.5. Activitățile de practică se desfășoară în conformitate cu programele de practică și cu
domeniul de competență al partenerului de practică. Partenerii de practică sunt obligați să
instruiască stagiarii cu privire la modul de desfășurare a activității, disciplina muncii interioare și
alte reguli specifice activităților pe care le vor desfășura. De asemenea, se va stabili un regim

5
(program) de lucru/colaborare al stagiarilor pentru a atinge scopurile și obiectivele nominalizate
mai sus.
6.6. Stagiul practicii de specialitate desfăşurat în instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile
de profil prezintă o etapă principală în procesul instructiv-educativ şi asigură consolidarea şi
aprofundarea cunoştinţelor acumulate.
Stagiul de practică contribuie la perfecţionarea măiestriei, familiarizarea studenţilor cu
activitatea organizatorică şi practică în domeniu.
Pe parcursul stagiului de practică se va face o studiere profundă şi multilaterală a calităţilor
personale, morale şi profesionale ale studenţilor pentru alegerea corectă a direcţiei de activitate
după absolvirea instituţiei.
6.7. Responsabilii de practică la nivel de facultate/catedră centralizează ofertele de practică
ale instituțiilor partenere și informează studenții prin afișarea listelor pe panoul de avize a
facultății/pagina web a facultății/catedrei cu cel puțin o lună înainte de începerea stagiului de
practică. Însă, ca excepție, se acceptă locul de desfășurare a stagiului de practică identificat de
sine stătător de către stagiar și prezintă la catedra de profil, cu cel puțin o lună înainte de
începutul stagiului, confirmarea de la instituția care îl primește la practică.
Anume această modalitate de efectuare a practicii este încurajată ca un mijloc de dobîndire
a experienței în căutarea unui loc de muncă și facilitare a inserției profesionale a studenților după
absolvire.

VII. Competențe generale dezvoltate în cadrul stagiilor de practică


7.1. Acumularea de cunoștințe și competențe cuprinse în activitățile specifice domeniului în
care stagiarii își desfășoară practica de specialitate, prin plasarea lor în situații reale de muncă.
7.2. Creșterea motivației pentru profesia aleasă, printr-o mai bună cunoaștere a acesteia în
context real de muncă.
7.3. Pregătirea stagiarilor pentru încadrarea în cîmpul muncii, prin acumularea de
experiență practică în domeniul vizat.
7.4. Formarea de competențe privind relațiile interumane în procesul de muncă (spirit de
echipă, abilități de comunicare și relaționare, conștientizarea importanței calității muncii).

VIII. Monitorizarea stagiilor de practică din partea catedrei de profil


8.1. Catedra de profil desemnează un cadru didactic responsabil pentru stagiul de practică
(la fiecare specializare în cazul a mai multor specializări la catedră).
8.2. Responsabilul (conducătorul) de stagiul de practică la nivel de catedră are
următoarele atribuții/obligații:

6
- planifică, organizează și supraveghează desfășurarea stagiilor de practică;
- aduce la cunoștința studenților-stagiari Ghidul de organizare și desfășurare a practicii;
- sistematizează ofertele de practică din partea partenerilor de practică și le aduce la
cunoștința studenților care urmează să fie repartizați la practică;
- organizează și desfășoară procedura de atribuire a locurilor de practică disponibile prin
contractele anuale/de lungă durată încheiate de către Institutul de Criminologie;
- analizează și validează, după caz, locurile pentru stagii de practică propuse de către
studenții-stagiari;
- asigură organizarea și desfășurarea examenului de evaluare a rezultatelor stagiului de
practică.
8.3. În timpul derulării stagiului de practică, persoana responsabilă de stagiul de practică
împreună cu conducătorul de la unitatea/autoritatea publică vor monitoriza desfășurarea stagiului
de practică în permanență. Vor fi evaluate atît nivelul de dobîndire a competențelor profesionale,
cît și comportamentul și modalitatea de integrare a stagiului în activitatea profesională la
întreprinderea/instituția/autoritatea publică (disciplină, punctualitate, responsabilitate în
rezolvarea sarcinilor puse, respectarea regulamentului de ordine interioară a instituției/autorității
în cauză).

IX. Activitatea de îndrumare a stagiarilor din partea partenerului de practică


9.1. Obligațiunile partenerului de practică sunt stabilite în contractul încheiat între Institutul
de Criminologie, student și partenerul de practică.
Partenerul de practică va desemna un conducător pentru stagiul de practică, care va asigura
respectarea condițiilor necesare pentru dobîndirea de către student a competențelor profesionale
planificate pentru perioada stagiului de practică.
9.2. Partenerul de practică este obligat să instruiască studentul-stagiar cu privire la normele
de protecție a muncii și de apărare a diverselor incendii specifice activităților pe care le va
desfășura.
9.3. Pe perioada stagiului de practică, conducătorul din partea instituției/autorității publice
și cadrul didactic responsabil pentru desfășurarea programului de practică, urmăresc și
înregistrează prezența la activitate a studentului-stagiar și semnalează facultății/catedrei
eventualele abateri.
Partenerul de practică trebuie să asigure condiții necesare realizării programului stagiului
de practică, punînd la dispoziția stagiarului mijloacele necesare.
9.4. La finalul stagiului de practică, conducătorul din partea instituției/autorității publice
eliberează un aviz sau caracteristică despre activitatea stagiarului de practică cu semnătura lui și

7
cu ștampila instituției. Rezultatul acestei evaluări va fi luat în considerare la evaluarea stagiarului
a practicii efectuate.

X. Drepturile și obligațiile coordonatorilor de practică și a studenților-stagiari

10.1. Conducătorul practicii din cadrul Institutului de Criminologie este obligat:


- Să verifice disponibilitatea acceptării studenţilor – stagiari în subdiviziunile,
întreprinderile şi organizaţiile unde se va desfăşura practica.
- Să efectueze o instrucţiune prealabilă cu studenţii şi să le pună sarcini privind
executarea programului respectiv.
- Să efectueze dirijarea metodică a întocmirii de către studenţi a planului individual de
executare a practicii (în baza programei), să controleze planul individual al studenţilor
subordonaţi.
- Să organizeze în teritoriu adunări instructiv-metodice cu participarea conducătorilor
nemijlociţi ai practicii.
- Să efectueze controlul strict al implicării studenţilor în procesul de stagiere după
cerinţele programului, a exercitării de către ei a planurilor individuale şi respectării disciplinei de
serviciu.
- Să studieze experienţa de lucru a serviciilor în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea
studenţii în scopul folosirii ei în procesul de instruire.
- Să acorde ajutor metodic conducătorilor stagiului în întocmirea referinţelor, iar
stagiarilor – în alcătuirea dării de seamă cu privire la efectuarea stagiului de practică.
- Să generalizeze rezultatele stagiului de practică, după care să informeze conducerea
unităţii respective.
- La revenirea în Institut, să verifice documentele de dare de seamă pe care să le prezinte
apoi comisiei de examinare a practicii.
- Să generalizeze rezultatele stagiului de practică şi să informeze Prorectorul responsabil cu
efectuarea practicii de stagiu, printr-o notă (dare de seamă), înaintînd propuneri concrete de
perfectare a acestui proces.

10.2. Conducătorului stagiului de practică i se recomandă:


- Dirijarea zilnică a activităţii stagiarilor.
- Informarea şi familiarizarea studenţilor cu planul de lucru, constatarea misiunilor pentru
fiecare şi efectuarea controlului asupra executării indicaţiilor.
- Formarea deprinderilor profesionale la studenţii-stagiari.

8
- Întocmirea referinţelor cu trei zile înainte de încheierea stagiului şi prezentarea lor
conducerii instituţiei, organizaţiei, întreprinderii pentru avizare.
- Conţinutul referinţei cuprinde volumul şi calitatea muncii efectuate conform planului
individual, gradului de competenţă al stagiarilor în executarea obligaţiunilor de funcţie,
calităţilor personale şi organizatorice, cunoaşterii actelor normative şi aplicării lor în lucru,
calităţii întocmirii documentelor, disciplinei personale, nivelului de conduită şi cultură, evaluării
generale a stagierii.
- Pe parcursul stagiului de practică studentul se subordonează conducătorului instituţiei,
organizaţiei, întreprinderii unde activează şi conducătorului său direct.
- Copiile ordinelor despre stimulare sau aplicare a sancţiunilor disciplinare stagiarilor se
expediază pe adresa Institutului, iar datele corespunzătoare se indică în referinţele studenţilor.

10.3. Studenţii-stagiari sînt obligaţi:


- În corespundere cu programul practicii să elaboreze planurile individuale de lucru, să
execute toate sarcinile conform programului şi în termenul indicat.
- Să respecte Regulamentul de ordine interioară la locul de stagiere;
- Să manifeste vigilenţa şi să respecte strict legislaţia Republicii Moldova;
- Să studieze ordinele, instrucţiunile, regulamentele şi actele normative care
reglementează activitatea subdiviziunilor în care-şi fac stagierea;
- Să participe la viaţa sportivă, social-culturală, obştească a colectivului, să frecventeze
toate manifestările organizate la locul de lucru.
- Să pregătească darea de seamă cu o notă explicativă corespunzătoare pînă la încheierea
stagierii, iar după avizare, să prezinte documentele conducătorului stagierii.
- Să fie exemplu şi să contribuie la crearea imaginii Institutului în care-şi face studiile.

10.4. Studenții-stagiari au dreptul:


- Să ia act, în limitele programului, de actele normative, documentele de serviciu care
reglementează activitatea organelor în care-şi satisface stagierea;
- Să semneze documentele întocmite la cerinţa conducătorului stagierii;
- Să înainteze propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de serviciu şi perfectării planului
de studiu.
- Să respecte normele de securitate și sănătate în muncă pe care și le-a însușit de la
reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică.

9
- Se angajează să nu folosească, în nici un caz, informațiile la care are acces în timpul
stagiului despre partenerul de practică sau clienții săi, pentru a le comunica unui terț sau pentru a
le publica, chiar după terminarea stagiului, decît cu acordul respectivului partener de practică.
- Studenţii bine pregătiţi pot fi desemnaţi în funcţiile vacante cu remunerarea respectivă
din contul instituţiei în care fac practica.
- Studenţii au dreptul la odihnă şi protecţie socială în conformitate cu legislaţia muncii
din Republica Moldova.

XI. Finalizarea practicii de specialitate


1. Recunoașterea stagiului de practică se realizează prin acordarea creditelor ECTS
prevăzute în planul de studii.
2. Evaluarea competențelor dobîndite de studentul-stagiar în cadrul practicii de
specialitatese face prin examen, desfășurat într-o perioadă stabilită de catedră/decanat și susținut
în fața unei comisii din cadrul catedrei de profil și reprezentanții decanatului/administrației.
3. Raportul privind stagiul de practică este elaborat de practicant pe parcursul stagiului de
practică, este verificat și semnat de către îndrumătorii din partea partenerului de practică și a
catedrei.
4. La finele practicii de specialitate studenții vor elabora un raport de practică care va
conține următoarele compartimente:
- foaia de titlu (anexa1);
- cuprinsul raportului;
- CV-ul studentului-stagiar (anexa 2);
- declarația de proprie răspundere că nu a efectuat stagiul de practică în mod formal și că
personal a completat agenda, sau că nu a copiat dosarul de practică (anexa 3);
- caracteristica studentului-stagiar eliberată de conducătorul unității/instituției/autorității
unde și-a desfășurat practica de specialitate, conform formularului primit de la Institutul de
Criminologie (certificată prin semnătură și ștampila unității);
- scurtă descriere a unității/instituției/autorității de practică;
- agenda: descrierea activității desfășurate, pe zile din care să rezulte calitatea activității
desfășurate pentru a putea evalua corect activitatea de practică;
- observațiile proprii efectuate pe parcursul realizării sarcinilor în cadrul stagiului de
practică;
- concluziile și recomandările proprii.
Copiile documentelor, actelor de la instituțiile/autoritățile de practică folosite pentru
întocmirea raportului de practică vor fi anexate la raport.

10
Raportul trebuie să fie elaborat de către fiecare student în mod individual și va reflecta
analiza, atitudinea și concluziile proprii ale studentului. Raportul trebuie să fie elaborat în mod
computerizat.
Conținutul și ordinea de prezentare în raport a informației acumulate sunt determinate la
punctul 4 din acest compartiment.
La evaluarea stagiului de practică se va lua în considerare:
- valoarea proiectului realizat;
- cunoștințele și deprinderile dobîndite pe durata stagiului;
- aprecierile care rezultă din caracteristica eliberată de partenerul de practică.
Studenţii care n-au realizat planul efectuării practicii de specialitate, fac acest lucru în
timpul vacanţei, iar acei care n-au programul stagierii, nu sunt admişi, ulterior, se consideră că au
restanță.
Totalurile practicii de stagiu se aduc la cunoştinţa conducerii Institutului şi se raportează
la Senat.

11
ANEXA 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA


INSTITUTUL DE ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINOLOGIE APLICATĂ

FACULTATEA DREPT/
SERVICIUL SECURITATE A PROPRIETĂȚII

CATEDRA
„ȘTIINȚE JURIDICE ȘI SECURITATE CRIMINOLOGICĂ”

RAPORT

PRIVIND PRACTICA DE SPECIALITATE

Autor
AICHIN Eugenia
________________
Coordonator ştiinţific

VASILOI Djulieta,
drd., master în drept
_________________

Nota (admis/respins) _______________________________

Chişinău – 2014

12
CUPRINS:
1. Scurtă descriere a unității/instituției/autorității de practică.
2. Caracteristica studentului-stagiar eliberată de conducătorul unității/instituției/autorității
unde și-a desfășurat practica de specialitate, conform formularului primit de la Institutul de
Criminologie (certificată prin semnătură și ștampila unității).
3. CV-ul studentului-stagiar (anexa 2);
4. Declarația de proprie răspundere că nu a efectuat stagiul de practică în mod formal și
că personal a completat agenda, sau că nu a copiat dosarul de practică (anexa 3);
5. Agenda: descrierea activității desfășurate, pe zile din care să rezulte calitatea activității
desfășurate pentru a putea evalua corect activitatea de practică;
6. Observațiile proprii efectuate pe parcursul realizării sarcinilor în cadrul stagiului de
practică;
7. Concluziile și recomandările proprii.
8. Copiile documentelor, actelor de la instituțiile/autoritățile de practică folosite pentru
întocmirea raportului de practică vor fi anexate la raport

13
ANEXA 2

CURRICULUM VITAE

Nume: _____________
Prenumele: _____________
Patronimicul: _____________
Adresa: ____________________
Telefon: ____________________
Date personale: data naşterii: ___________________
locul naşterii: ___________________
naţionalitatea: ___________________
cetăţenia: ___________________

Starea civilă: ____________


Studii: _______________________
Formare extrauniversitară:
_________________________________

Experienţa profesională:
__________________________________

Limbi străine:
Ex.: engleză – debutant;
Cunoştinţe operative
PC: - Programul de instruire şi acces la Internet;
- Bazele calculatorului pentru utilizatori оncepători;

Hobbу – uri: ex.: literatura clasică şi de specialitate.

Data: ________________ 2013

14
ANEXA 3

Declaraţia privind asumarea răspunderii

Subsemnatul(a), _______________________, declar pe răspundere personală


că nu am efectuat stagiul de practică în mod formal și că personal am completat
agenda sau că nu am copiat dosarul de practică de la alte persoane.
Conştientizez că, în caz contrar, urmează să suport consecinţele
corespunzătoare.

Numele/Prenumele Semnătura

„_____” ____________ 2014

15
AGENDA pentru perioada 22.12.2014-16.01.2015

Data Activităţile desfăşurate Notă

16