Sunteți pe pagina 1din 19

Unitatea de învăţământ: Scoala gimnaziala

Numele şi prenumele cadrului didactic:


Manualul utilizat: Compendiu introductiv pentru gimnaziu
An şcolar 2017-2018
Planificare realizată conform OMEN 3393/28.02.2017

PLANIFICARE ANUALĂ PENTRU DISCIPLINA LIMBA ENGLEZĂ


CLASA A V-A, L1

Nr. UNITATEA DE COMPETENŢE VIZATE CONŢINUTURI NR. SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII


crt. ÎNVĂŢARE DE
ORE
REVISION 2 S1

TEST INIŢIAL 1 S2

1. GOING PLACES 1.1 Identificarea sensului global al Suporturi de învăţare 4 S2-S4


Unit 1 unor mesaje și dialoguri uzuale, (resurse)
Lesson: Countries clar articulate Semne și indicatoare 5th Oct.-
and nationalities 1.2 . Identificarea semnificaţiei curente (locuri publice) Teacher’s
Lesson: Itinerary unor schimburi verbale uzuale și - Anunţuri sau mesaje international
clar articulate, în situaţia în care scrise în locuri publice day
interlocutorul oferă ajutor pentru a - Pagini web ale unor
facilita înţelegerea locaţii turistice, planuri
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de de oraș / muzeu, pliante,
unele elemente specifice spaţiului hărţi, afișe turistice
cultural al limbii studiate Contexte de
2.2 Stabilirea de contacte sociale comunicare/ vocabular
pe baza unor formule Domenii de prioritate
conversaţionale simple (salut, bun imediată: cumpărături,
rămas, prezentare, mulţumire, activităţi curente, timp
instrucţiuni) liber, preferinţe, relaţii
2.4 Manifestarea disponibilităţii sociale
pentru participarea la dialog - Orașe și locuri din
3.1 Identificarea informaţiilor din spaţiul cultural respectiv
panouri și semne aflate în locuri Gramatică funcţională
publice pentru facilitarea A cere și a oferi
orientării informaţii
3.4 Manifestarea curiozităţii pentru - A mulţumi
lectura de orientare - A exprima preferinţe
4.2 Descrierea unor aspecte ale - A participa la schimburi
vieţii cotidiene (oameni, locuri, verbale orale simple
școală, familie, hobby-uri), folosind
propoziţii scurte
2. 1.1 Identificarea sensului global al Suporturi de învăţare 4 S4-S6
HOLIDAYS unor mesaje și dialoguri uzuale, (resurse)
Unit 2 clar articulate - Anunţuri şi mesaje
Lesson:My perfect 1.2 . Identificarea semnificaţiei scrise - pagini web
holiday unor schimburi verbale uzuale și Contexte de
Lesson: Places in clar articulate, în situaţia în care comunicare/ vocabular
town interlocutorul oferă ajutor pentru a Domenii de prioritate
facilita înţelegerea imediată: propria
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de persoană,
unele elemente specifice spaţiului timp liber, preferinţe,
cultural al limbii studiate relaţii sociale
2.2 Stabilirea de contacte sociale - Sărbători naţionale
pe baza unor formule Gramatică funcţională
conversaţionale simple (salut, bun - A cere și a oferi
rămas, informaţii
prezentare, mulţumire, instrucţiuni) - A mulţumi
2.3 Exprimarea preferinţelor - A exprima preferinţe
2.4 Manifestarea disponibilităţii - A relata la timpul
pentru participarea la dialog prezent
3.1 Identificarea informaţiilor din - A participa la schimburi
panouri și semne aflate în locuri verbale orale simple
publice pentru facilitarea
orientării
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-
un text clar structurat (articole de
ziar/digitale simple, broșuri), în
care numerele și numele joacă un
rol important
3.4 Manifestarea curiozităţii pentru
lectura de orientare
4.2 Descrierea unor aspecte ale
vieţii cotidiene (oameni, locuri,
școală, familie, hobby-uri), folosind
propoziţii scurte
3. 1.2 . Identificarea semnificaţiei Suporturi de învăţare
PERSONAL unor schimburi verbale uzuale și (resurse) 4 S6-S8
PROFILE clar articulate, în situaţia în care - Anunţuri şi mesaje Halloween Day
Unit 3 interlocutorul oferă ajutor pentru a scrise - pagini
Lesson: My facilita înţelegerea web/platforme
personal profile 2.1 . Realizarea unei expuneri educaţionale
Lesson: My family scurte, exersate, asupra unui subiect Contexte de
tree familiar comunicare/ vocabular
2.2 Stabilirea de contacte sociale Domenii de prioritate
pe baza unor formule imediată: propria
conversaţionale simple (salut, bun persoană,
rămas, timp liber, preferinţe,
prezentare, mulţumire, instrucţiuni) relaţii sociale
2.3 Exprimarea preferinţelor Gramatică funcţională
2.4 Manifestarea disponibilităţii - A cere și a oferi
pentru participarea la dialog informaţii
3.2 Extragerea informaţiilor dintr- - A exprima preferinţe
un text scurt, însoţit de ilustraţii - A descrie persoane
3.3 Identificarea informaţiilor din - A relata la timpul
mesaje scrise simple de la prieteni prezent
sau de la colegi - A participa la schimburi
4.1 Redactarea de mesaje simple și verbale orale simple
scurte
4.2 Descrierea unor aspecte ale
vieţii cotidiene (oameni, locuri,
școală, familie, hobby-uri), folosind
propoziţii scurte
4. Unit 4 1.1 Identificarea sensului global al Suporturi de învăţare 4 S8-S9
SPARE TIME unor mesaje și dialoguri uzuale, (resurse)
Lesson 1: My free clar articulate - Anunţuri şi mesaje
time activities 1.2 Identificarea semnificaţiei unor scrise - pagini
Lesson 2: My new schimburi verbale uzuale și clar web/platforme
hobby articulate, în situaţia în care educaţionale
interlocutorul oferă ajutor pentru a Contexte de
facilita înţelegerea comunicare/ vocabular
2.2 Stabilirea de contacte sociale pe Domenii de prioritate
baza unor formule conversaţionale imediată: propria
simple (salut, bun rămas, persoană,
prezentare, mulţumire, instrucţiuni) timp liber, preferinţe,
2.3 Exprimarea preferinţelor relaţii sociale
2.4 Manifestarea disponibilităţii Gramatică funcţională
pentru participarea la dialog - A cere și a oferi
3.2 Extragerea informaţiilor dintr- informaţii
un text scurt, însoţit de ilustraţii - A exprima preferinţe
3.3 Identificarea informaţiilor din - A descrie locuri
mesaje scrise simple de la prieteni sau - A relata la timpul
de la colegi prezent
3.4 Manifestarea curiozităţii pentru - A participa la schimburi
lectura de orientare verbale orale simple
4.1 Redactarea de mesaje simple și
scurte
4.2 Descrierea unor aspecte ale
vieţii cotidiene (oameni, locuri,
școală, familie, hobby-uri), folosind
propoziţii scurte
5. Unit 5 1.2 . Identificarea semnificaţiei Suporturi de învăţare
PEOPLE unor schimburi verbale uzuale și (resurse) 4 S10-S11
clar articulate, în situaţia în care - Anunţuri şi mesaje
Lesson 1:My interlocutorul oferă ajutor pentru a scrise - pagini
favourite superhero facilita înţelegerea web/platforme
Lesson 2: Parts of 2.1 . Realizarea unei expuneri educaţionale
the body scurte, exersate, asupra unui subiect - flashcards
familiar Contexte de
2.2 Stabilirea de contacte sociale comunicare/ vocabular
pe baza unor formule Domenii de prioritate
conversaţionale simple (salut, bun imediată: propria
rămas, persoană,
prezentare, mulţumire, instrucţiuni) timp liber, preferinţe,
2.3 Exprimarea preferinţelor relaţii sociale
2.4 Manifestarea disponibilităţii Gramatică funcţională
pentru participarea la dialog - A cere și a oferi
3.2 Extragerea informaţiilor dintr- informaţii
un text scurt, însoţit de ilustraţii - A exprima preferinţe
3.3 Identificarea informaţiilor din - A descrie persoane
mesaje scrise simple de la prieteni - A relata la timpul
sau de la colegi prezent
4.1 Redactarea de mesaje simple și - A participa la schimburi
scurte verbale orale simple
4.2 Descrierea unor aspecte ale
vieţii cotidiene (oameni, locuri,
școală, familie, hobby-uri), folosind
propoziţii scurte
6. Unit 6 1.1 Identificarea sensului global al Suporturi de învăţare 4 S12-S13
BOOKS unor mesaje și dialoguri uzuale, (resurse) 30th Nov-
clar articulate - pagini web/platforme St.Andrew
Lesson 1: My 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de educaţionale
favourite book unele elemente specifice spaţiului CD-uri
Lesson 2: At school cultural al limbii studiate Contexte de
2.1 Prezentarea simplă a unei comunicare/ vocabular
persoane / a unui personaj Personaje
2.2 Stabilirea de contacte sociale pe preferate/cartea preferată
baza unor formule conversaţionale Gramatică funcţională
simple (salut, bun rămas, - A cere și a oferi
prezentare, mulţumire, instrucţiuni) informaţii
2.3 Exprimarea preferinţelor - A exprima preferinţe
2.4 Manifestarea disponibilităţii - A descrie
pentru participarea la dialog personaje/cartea preferată
3.1 Identificarea informaţiilor din - A relata la timpul
panouri și semne aflate în locuri prezent
publice pentru facilitarea - A participa la schimburi
orientării verbale orale simple
3.2 Extragerea informaţiilor dintr-
un text scurt, însoţit de ilustraţii
4.2 Descrierea unor aspecte ale
vieţii cotidiene (oameni, locuri,
școală, familie, hobby-uri), folosind
propoziţii scurte
4.3
7. Unit 7 1.1 Identificarea sensului global al Suporturi de învăţare 3 S14-S15
PETS unor mesaje și dialoguri uzuale, (resurse)
clar articulate - pagini web/platforme
Lesson 1: Pet shop 1.2 Identificarea semnificaţiei unor educaţionale Winter holiday-
Lesson 2: A schimburi verbale uzuale și clar CD-uri Christmas/New
description of an articulate, în situaţia în care Contexte de Year’s Eve
animal interlocutorul oferă ajutor pentru a comunicare/ vocabular
facilita înţelegerea Animal preferat
2.1 Prezentarea simplă a unei persoane Gramatică funcţională
/a unui personaj - A cere și a oferi
2.2 Stabilirea de contacte sociale pe informaţii
baza unor formule conversaţionale - A exprima preferinţe
simple (salut, bun rămas, - A descrie animale
prezentare, mulţumire, instrucţiuni) - A relata la timpul
2.3 Exprimarea preferinţelor prezent
2.4 Manifestarea disponibilităţii - A participa la schimburi
pentru participarea la dialog verbale orale simple
3.2 Extragerea informaţiilor dintr-
un text scurt, însoţit de ilustraţii
4.1 Redactarea de mesaje simple și
scurte
4.2 Descrierea unor aspecte ale
vieţii cotidiene (oameni, locuri,
școală, familie, hobby-uri), folosind
Christmas around propoziţii scurte 1
the world 4.3

8. Unit 8 1.1 Identificarea sensului global al Suporturi de învăţare 4 S16-S17


FOOD AND unor mesaje și dialoguri uzuale, (resurse) 24th Jan-Ziua
DRINK clar articulate - Anunţuri sau mesaje unirii
1.2 Identificarea semnificaţiei unor scrise în locuri publice principatelor
Lesson 1: At the schimburi verbale uzuale și clar - Pagini web ale unor romane
restaurant articulate, în situaţia în care locaţii turistice, planuri
Lesson 2: Healthy interlocutorul oferă ajutor pentru a de oraș /youtube, pliante
living facilita înţelegerea Contexte de
2.2 Stabilirea de contacte sociale pe comunicare/ vocabular
baza unor formule conversaţionale Domenii de prioritate
simple (salut, bun rămas, imediată: cumpărături,
prezentare, mulţumire, instrucţiuni) activităţi curente, timp
2.4 Manifestarea disponibilităţii liber, preferinţe
pentru participarea la dialog Gramatică funcţională
3.2 Extragerea informaţiilor dintr- - A cere și a oferi
un text scurt, însoţit de ilustraţii informaţii
4.1 Redactarea de mesaje simple și - A mulţumi
scurte - A exprima preferinţe
4.2Descrierea unor aspecte ale vieţii - A participa la schimburi
cotidiene (oameni, locuri, școală, verbale orale simple
familie, hobby-uri), folosind propoziţii -A relata la timpul
scurte prezent
4.3. Manifestarea disponibilităţii
pentru schimbul de mesaje scrise
simple

9. Unit 9 1.1 Identificarea sensului global al Suporturi de învăţare 4 S18-S19 Intersemm.vac.


CHARACTERS unor mesaje și dialoguri uzuale, (resurse)
clar articulate - Pagini web, youtube ,
Lesson 1: My 1.2 . Identificarea semnificaţiei cărţi, reviste, desene
favourite character unor schimburi verbale uzuale și animate
Lesson 2: Telling clar articulate, în situaţia în care Contexte de
stories interlocutorul oferă ajutor pentru a comunicare/ vocabular
facilita înţelegerea Domenii de prioritate
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de imediată: propria
unele elemente specifice spaţiului persoană,
cultural al limbii studiate preferinţe, relaţii sociale
2.1. Prezentarea simplă a unei Gramatică funcţională
persoane /a unui personaj - A cere și a oferi
2.2 Stabilirea de contacte sociale informaţii
pe baza unor formule - A exprima preferinţe
conversaţionale simple (salut, bun - A descrie personaje
rămas, - A participa la schimburi
prezentare, mulţumire, instrucţiuni) verbale orale simple
2.3. Exprimarea preferinţelor - A relata la timpul
2.4 Manifestarea disponibilităţii prezent
pentru participarea la dialog
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un
text scurt, însoţit de ilustraţii
3.3. Identificarea informaţiilor din
mesaje scrise simple de la prieteni sau
de la colegi
4.1. Redactarea de mesaje simple și
scurte
4.3. Manifestarea disponibilităţii
pentru schimbul de mesaje scrise
simple
10. Unit 10 1 Identificarea sensului global al 4 S20-S21
INTERPERSONAL unor mesaje și dialoguri uzuale,
RELATIONSHIPS clar articulate
1.2 . Identificarea semnificaţiei
Lesson 1: Abilities unor schimburi verbale uzuale și
Lesson 2: Sport for clar articulate, în situaţia în care
all interlocutorul oferă ajutor pentru a
facilita înţelegerea
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de
unele elemente specifice spaţiului
cultural al limbii studiate
2.1. Prezentarea simplă a unei
persoane /a unui personaj
2.2 Stabilirea de contacte sociale
pe baza unor formule
conversaţionale simple (salut, bun
rămas,
prezentare, mulţumire, instrucţiuni)
2.3. Exprimarea preferinţelor
2.4 Manifestarea disponibilităţii
pentru participarea la dialog
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un
text scurt, însoţit de ilustraţii
3.3. Identificarea informaţiilor din
mesaje scrise simple de la prieteni sau
de la colegi
4.1. Redactarea de mesaje simple și
scurte
4.3. Manifestarea disponibilităţii
pentru schimbul de mesaje scrise
simple
11. Unit 11 1.1 Identificarea sensului global al 4 S22-S23
DAILY LIFE unor mesaje și dialoguri uzuale,
clar articulate
Lesson 1: My 1.2 . Identificarea semnificaţiei
habbits unor schimburi verbale uzuale și
Lesson 2: Going to clar articulate, în situaţia în care
an interview interlocutorul oferă ajutor pentru a
facilita înţelegerea
2.2 Stabilirea de contacte sociale
pe baza unor formule
conversaţionale simple (salut, bun
rămas,
prezentare, mulţumire, instrucţiuni)
2.3 Exprimarea preferinţelor
2.4 Manifestarea disponibilităţii
pentru participarea la dialog
3.3. Identificarea informaţiilor din
mesaje scrise simple de la prieteni sau
de la colegi
3.2 Extragerea informaţiilor dintr-
un text clar structurat (articole de
ziar/digitale simple, broșuri), în
care numerele și numele joacă un
rol important
4.2 Descrierea unor aspecte ale
vieţii cotidiene (oameni, locuri,
școală, familie, hobby-uri), folosind
propoziţii scurte
4.3. Manifestarea disponibilităţii
pentru schimbul de mesaje scrise
simple
12. Unit 12 1.1 Identificarea sensului global al Suporturi de învăţare 4 S24-S26 Mother’s day
SHOPPING unor mesaje și dialoguri uzuale, (resurse)
clar articulate Semne și indicatoare
Lesson 1: Going 1.2 . Identificarea semnificaţiei curente (locuri publice)
shooping unor schimburi verbale uzuale și - Anunţuri sau mesaje
Lesson 2: I am a clar articulate, în situaţia în care scrise în locuri publice
fashion designer interlocutorul oferă ajutor pentru a Contexte de
facilita înţelegerea comunicare/ vocabular
2.2 Stabilirea de contacte sociale Domenii de prioritate
pe baza unor formule imediată: cumpărături,
conversaţionale simple (salut, bun activităţi curente
rămas, Gramatică funcţională
prezentare, mulţumire, instrucţiuni) - A cere și a oferi
2.3 Exprimarea preferinţelor informaţii
2.4 Manifestarea disponibilităţii - A mulţumi
pentru participarea la dialog - A exprima preferinţe
3.2 Extragerea informaţiilor dintr- - A participa la
un text clar structurat (articole de schimburi verbale orale
ziar/digitale simple, broșuri), în simple
care numerele și numele joacă un
rol important
4.2 Descrierea unor aspecte ale
vieţii cotidiene (oameni, locuri,
școală, familie, hobby-uri), folosind
propoziţii scurte.

SAPTAMANA Activitati extracurriculare 2 S25


ALTFEL
13. Unit 13 1.1 Identificarea sensului global al Suporturi de învăţare 4 S27-S28
THE NATURAL unor mesaje și dialoguri uzuale, (resurse)
WORLD clar articulate - Anunţuri sau mesaje
1.2 . Identificarea semnificaţiei scrise
Lesson 1: Animals unor schimburi verbale uzuale și - Pagini web,youtube,
around the world clar articulate, în situaţia în care pliante, hărţi, afișe
Lesson 2: This is interlocutorul oferă ajutor pentru a turistice
mine facilita înţelegerea Contexte de
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de comunicare/ vocabular
unele elemente specifice spaţiului Domenii de prioritate
cultural al limbii studiate imediată: propria
2.3. Exprimarea preferinţelor persoană, activităţi
2.4 Manifestarea disponibilităţii curente, timp liber,
pentru participarea la dialog preferinţe, relaţii sociale
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un - Orașe și locuri din
text scurt, însoţit de ilustraţii spaţiul cultural respectiv
3.3. Identificarea informaţiilor din Gramatică funcţională
mesaje scrise simple de la prieteni sau A cere și a oferi
de la colegi informaţii
4.1. Redactarea de mesaje simple și
- A exprima preferinţe
scurte
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii - A participa la schimburi
cotidiene (oameni, locuri, școală, verbale orale simple
familie, hobby-uri), folosind propoziţii -A relata la timpul
scurte prezent
4.3. Manifestarea disponibilităţii
pentru schimbul de mesaje scrise
simple

14. Unit 14 1.1.Identificarea sensului global al Suporturi de învăţare 4 S27-S28


ANIMALS unor mesaje și dialoguri uzuale, clar (resurse)
articulate - Pagini web, youtube
Lesson 1: Have you 1.2. Identificarea semnificaţiei unor Contexte de
got a pet? schimburi verbale uzuale și clar comunicare/ vocabular
Lesson 2: Personal articulate, în situaţia în care Domenii de prioritate
interlocutorul oferă ajutor pentru a
possessions imediată:activităţi
facilita înţelegerea
curente, timp liber,
2.2. Stabilirea de contacte sociale pe
baza unor formule conversaţionale preferinţe
simple (salut, bun rămas, prezentare, Gramatică funcţională
mulţumire, instrucţiuni) A cere și a oferi
2.3. Exprimarea preferinţelor informaţii
2.4. Manifestarea disponibilităţii - A exprima preferinţe
pentru participarea la dialog - A participa la schimburi
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un verbale orale simple
text scurt, însoţit de ilustraţii -A relata la timpul
3.3. Identificarea informaţiilor din prezent
mesaje scrise simple de la prieteni sau
de la colegi
4.1. Redactarea de mesaje simple și
scurte
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii
cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind propoziţii
scurte
4.3. Manifestarea disponibilităţii
pentru schimbul de mesaje scrise
simple
15. Unit 15 1.1.Identificarea sensului global al Suporturi de învăţare 6 S29-31 1st May- Labour
MY WORLD unor mesaje și dialoguri uzuale, clar (resurse) Day
articulate Semne și indicatoare
Lesson 1: Gadgets 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de curente (locuri publice)
unele elemente specifice spaţiului - Anunţuri sau mesaje
Lesson 2: The way
cultural al limbii studiate
we were scrise în locuri publice
2.1. Prezentarea simplă a unei
Lesson 3: Our persoane /a unui personaj - Pagini web ale unor
favourite place in 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe locaţii turistice, planuri de
our community baza unor formule conversaţionale oraș / muzeu,youtube,
simple (salut, bun rămas, prezentare, pliante, hărţi, afișe
mulţumire, instrucţiuni) turistice
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un Contexte de
text scurt, însoţit de ilustraţii comunicare/ vocabular
3.3. Identificarea informaţiilor din
Domenii de prioritate
mesaje scrise simple de la prieteni sau
imediată: propria
de la colegi
4.1. Redactarea de mesaje simple și persoană, cumpărături,
scurte activităţi curente, timp
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii liber, preferinţe, relaţii
cotidiene (oameni, locuri, școală, sociale
familie, hobby-uri), folosind propoziţii - Orașe și locuri din
scurte spaţiul cultural respectiv
Gramatică funcţională
A cere și a oferi
informaţii
- A mulţumi
- A exprima preferinţe
- A participa la schimburi
verbale orale simple
-A relata la timpul
prezent
16. Unit 16 1.1.Identificarea sensului global al Suporturi de învăţare 3 S32-S33
WORLD AND unor mesaje și dialoguri uzuale, clar (resurse) 28th May -
TALES articulate - Pagini web/youtube Rusalii
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de -cărți de povești/CD-uri
unele elemente specifice spaţiului
Contexte de
cultural al limbii studiate
Lesson 1: Travelling 2.1. Prezentarea simplă a unei comunicare/ vocabular
around the world persoane /a unui personaj Domenii de prioritate
Lesson 2: Writing a 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe imediată: propria
story baza unor formule conversaţionale persoană activităţi
simple (salut, bun rămas, prezentare, curente, timp liber,
mulţumire, instrucţiuni) preferinţe, relaţii sociale
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un - Orașe și locuri din
text scurt, însoţit de ilustraţii spaţiul cultural respectiv
3.3. Identificarea informaţiilor din Gramatică funcţională
mesaje scrise simple de la prieteni sau A cere și a oferi
de la colegi informaţii
4.1. Redactarea de mesaje simple și - A exprima preferinţe
scurte
- A participa la schimburi
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii
verbale orale simple
cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind propoziţii -A relata la timpul
scurte prezent
17. FINAL REVISION 1.1 Identificarea sensului global al Suporturi de învăţare 4 S34-S35 5th June-
AND unor mesaje și dialoguri uzuale, (resurse) Teacher’s Day
EVALUATION clar articulate Semne și indicatoare
1.2 . Identificarea semnificaţiei curente (locuri publice)
unor schimburi verbale uzuale și - Anunţuri sau mesaje
clar articulate, în situaţia în care scrise în locuri publice
interlocutorul oferă ajutor pentru a - Pagini web ale unor
facilita înţelegerea locaţii turistice, planuri de
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de oraș / muzeu,youtube,
unele elemente specifice spaţiului pliante, hărţi, afișe
cultural al limbii studiate turistice
2.1. Prezentarea simplă a unei Contexte de
persoane /a unui personaj comunicare/ vocabular
2.2 Stabilirea de contacte sociale Domenii de prioritate
pe baza unor formule imediată: propria
conversaţionale simple (salut, bun persoană, cumpărături,
rămas, activităţi curente, timp
prezentare, mulţumire, instrucţiuni) liber, preferinţe, relaţii
2.3. Exprimarea preferinţelor sociale
2.4 Manifestarea disponibilităţii - Orașe și locuri din
pentru participarea la dialog spaţiul cultural respectiv
3.1 Identificarea informaţiilor din Gramatică funcţională
panouri și semne aflate în locuri A cere și a oferi
publice pentru facilitarea informaţii
orientării - A mulţumi
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un - A exprima preferinţe
text scurt, însoţit de ilustraţii - A participa la schimburi
3.3. Identificarea informaţiilor din verbale orale simple
mesaje scrise simple de la prieteni sau - A relata la timpul
de la colegi prezent
3.4 Manifestarea curiozităţii pentru
lectura de orientare
4.1. Redactarea de mesaje simple și
scurte
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii
cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind propoziţii
scurte
4.3. Manifestarea disponibilităţii
pentru schimbul de mesaje scrise
simple

CLASA a V-a
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1. Receptarea de mesaje orale în situaţii de comunicare uzuală
Clasa a V-a
1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate
- Identificarea situaţiei de comunicare
- Selectarea imaginii corespunzătoare dintr-un set (cu distractori plauzibili)
- Oferirea de răspunsuri scurte la întrebarea: „Despre ce este vorba …?”
1.2. Identificarea semnificaţiei unor schimburi verbale uzuale și clar articulate, în situaţia în care
interlocutorul oferă ajutor pentru a facilita înţelegerea
- Participarea cu replici simple adecvate la un dialog
- Trasarea unui itinerariu pe un plan, după instrucţiuni de orientare simple
- Oferirea de răspunsuri simple / reacţii nonverbale în interacţiuni uzuale (de exemplu: la piaţă, pe
stradă, timp liber).
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de unele elemente specifice spaţiului cultural al limbii studiate
- Realizarea de colecţii de cântece provenite din spaţiul cultural respectiv
- Căutarea de clipuri/ filme pe youtube care aparţin spaţiului cultural al limbii studiate
- Realizarea unor afișe de sărbători specifice pe baza unui document audio-video

2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală


Clasa a V-a
2.1. Prezentarea simplă a unei persoane / a unui personaj
- Relatarea pe baza unei imagini și / sau a unor texte lacunare
- Oferirea de răspunsuri simple la întrebări de sprijin: cine e în fotografie? Ce se întâmplă?
- Realizarea unui organizator grafic (de exemplu: Arbore genealogic) și realizarea prezentării pe
baza acestuia
2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor formule conversaţionale simple (salut, bun rămas,
prezentare, mulţumire, instrucţiuni)
- Conversaţii simple, de tipul: „Bună”, „Ce mai faci”, „Ţi-l/o prezint pe...”, „Scuză-mă”, „Îmi pare rău”
- Solicitarea / oferirea de indicaţii de orientare pe baza unei hărţi (de exemplu: „Cum pot ajunge
la..”)
- Solicitarea / oferirea de indicaţii simple pentru derularea unui joc
- Jocuri de rol pe tematici amuzante: de exemplu: ”Ești Albă ca Zăpada și te întâlnești cu
Rapunzel. Ce îi spui?”, ”Ești Prinţul și dai nas în nas cu Harry Potter/ Asterix/ Manolito/
Pinocchio/Fraţii Grimm etc. Ce spui?”
2.3. Exprimarea preferinţelor
- Formularea în propoziţii / fraze simple a preferinţei
- Realizarea și prezentarea unui top al preferinţelor din clasă
- Realizarea unui tabel în grup pentru a relaţiona preferinţele cu membrii grupului
2.4. Manifestarea disponibilităţii pentru participarea la dialog
- Utilizarea unor formule conversaţionale simple adecvate situaţiei
- Jocuri de rol tematice: de exemplu: La cumpărături, activităţi pentru timpul liber, în excursie etc.
- Pantomime și recunoașterea acţiunii mimate/ personajului mimat

3. Receptarea de mesaje scrise în situaţii de comunicare uzuală


Clasa a V-a
3.1. Identificarea informaţiilor din panouri și semne aflate în locuri publice pentru facilitarea
orientării
- „Căutarea comorii” pe baza unor simboluri și semne
- Exerciţii de identificare a unor informaţii vitale de securitate (Pericol, Nu traversaţi, Drum blocat,
Drum în construcţie, Ocolire etc.)
- Tur de galerie cu afişe realizate de grupuri
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, însoţit de ilustraţii
- Ordonarea/ gruparea unor imagini pe baza informaţiilor din text
- Oferirea de răspunsuri scurte la întrebări care vizează detalii, de exemplu: Cine? Ce? Unde?
Când?
- Asocierea unor enunţuri cu imagini dintr-un set
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje scrise simple de la prieteni sau de la colegi
- Efectuarea unei activităţi în funcţie de instrucţiunile dintr-un mesaj primit (pe bileţel, prin e-mail/
sms)
- Oferirea unui răspuns scurt adecvat la mesajul primit
- Identificarea expeditorului în cadrul unui schimb de bileţele în clasă
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru lectura de orientare
- Jocuri de orientare pe hartă, plan, în spaţiul clasei, în funcţie de instrucţiuni
- Realizarea de colecţii (de exemplu: itinerarii de vacanţă folosind hărţi, pagini web, planuri de oraș
4. Redactarea de mesaje în situaţii de comunicare uzuală
Clasa a V-a
4.1. Redactarea de mesaje simple și scurte
- Scrierea unei etichete pentru o imagine
- Formularea unui mesaj scurt pe WhatsApp
- Redactarea unei invitaţii / unui mesaj de mulţumire
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni, locuri, școală, familie, hobby-uri),
folosind propoziţii scurte
- Realizarea unui album cu hobby-urile personale sau ale membrilor familiei sau ale clasei
(însoţite de o descriere elementară)
- Realizarea unui poster de grup cu o scurtă prezentare a eroilor preferaţi;
- Realizarea unui colaj (școala, parcul, pădurea, grădina zoo etc.) şi aplicarea de etichete adecvate
4.3. Manifestarea disponibilităţii pentru schimbul de mesaje scrise simple
- Propunerea de teme stimulative pentru redactare
- Concurs de mesaje amuzante după 1-2 exemple oferite de profesor: Donald răţoiul e
președintele clubului dansatorilor; mâine începe Războiul Stelelor