Sunteți pe pagina 1din 8

I

ARHIVELE NAŢIONALE
DIRECTIA
, ARHIVELOR NATIONALE
, ISTORICE CENTRALE
SERVICIUL ARHIVE CONTEMPORANE

FOND
ORGANIZA ŢII SOCIAL DEMOCRA TE DIN
TIMIŞOARA ŞI BRAŞOV

1893 - 1918
2

PREFATĂ
,

Documentele prezentului inventar au fost preluate de la Ministerul


Apărării Naţionale în temeiul Procesului-verbal Nr.227 din 4 aprilie 1995.
Unităţile arhivistice au fost inventariate şi microfilmate de instituţia
detinătoare
, anterior evenimentelor din decembrie 1989 - fosta Arhivă a C.C.
al P.C.R. - Secţia Cancelarie şi se află în prezent în depozitele Serviciului
Arhive Contemporane.
\ ,

c . C. li 1 P. C• R. Colecţia nr.57 J~
ltd:z'tr.tl:tk:
P.G.H.

1 N V E N '1' A HUL Nr •

al docwnentclor din anul

din G u:
H
o OB~:~HVATI1
rl
r-lll)
;jH
Il)
rl
a
r-l
·rI
·rI
(limba,
H r.l ro ·rI Pt starea)
UI )(.'1rl ~ <H o
·rI o o
§~ ro
• .-1
H
o
o
.p
ZW
X H •.-1 o
Il) o a <H
---------_.
4 7 10

rtCevor 1.. 1 l.J'_ limba


. ţii", editată :!,f=!~~t1ană
Timii-oara in anul 1893. ~J:;'/
ltl.ul_l.U:.Erşte :prlncilliileT de baa u.evUJ..
F.S.D. din Ungaria.
1893 tf ~O

~,
Rezoluţii &doptate de Oonfe- 1 1 1.:.1 ~..imba
•.r .•.
.I..I. •• a .t'artidului Social-Dei'llo-
croat din.Uns;aria de su!i, ;!h 7'Jj
ţiQută la Ti~işoarat in zilele
de"'i-8 decembrie 1902. &dvA
8·dece:n.brie 1902 1- /2...

~te~t intitulat: "thUlcitori 1 1 ît1 lj.mba


U1~citoaren sen:.n.at "Asociaţia
de femei" t' 'Cheama la .luptă
pen.:t;ru vot uniyer~al şi drept
de vot pentru ~~nei•
.9 ~septemb:tie '1908
.. :
.. _-,_ . -
. ":\-
':',
';,
)'
"
. \. '
- 2 - \,\:- ,
~' '.'.

CI=::z r;: =:'1 CI:;. fiii &'1;:'~ IO:'~ a aCI •• c e::acu C =;a ~ a: ,.:; g:.J r: ea e- ~ :;::s r. t s r,; e- ~::.,!'::-; -u s, :~..::::...:..:,;:: '_. :: _ .~,. r;. ~, •

",~ I~ 5 6 '1 U () 10
::1 c:: :s: = 1.: ::z #.::.: ''::: ~-: ••. .; r.;.;.::::;:::_. .:::

Proie'ctde hot~îre pregătit 1 1


publică or--
pentru ·,~ş.dunarea dactil.în lb
maghiară
zată de Secţiune a FBD
Braşov; în 1eg~tură cu
unele hot~îri ale P.S.D. ~J~I
din Ungaria referitoare la wc:f.v,L
orma electorală din tfG ~('1
tr<l:-Ungaria.
27 sept~mbrie 1908

'Proiect de hotărîre pregăti 1 1


.pentru o adunare publică dact.în Iba
maghicră
, organizat~ de Secţiunea PSD
din Braşov,. se.cer drepturi
'politice şi economice pent
,cei ce muncesc.
1908

.Proie~t:,de hot~îre pregătit 1 1


dact.în Iba
tru adunarea populară din maghiară
'de~embrie 1909,organizată
de'către Secţiunea P.S.D.
'~in Braş,ov.
(!k J 'il/
~duA
<.,26 .decembrie 1909 2 î ....- 2-1"-

, . ,

PI'oiect'de,'hotărîre pregătit 1 1
pentru adunarea publică din Ir8.ct.înIba
aghiară
26 'decembrie 1909, organiza-
tă de Secţiunea P.S.D. din
Braşov. -..
/J& ~1/
~
, 26 decembrie 1909
iJ- 3/

Proiect de hotărîre pregătit 1 1


tru adunarea publică din
martie 1910, organizată
Se,cţiunea P.S.D. din

1910
- 3- .-
=:. .= = = = = ? ::= ..:~ ;::.~ = ;,;== :;: ;: ;; .t: ;: = :: = ;.: = = ::::.:::: .:.::.;::;::
~-::..:.
e- - :: .a r- ~.; == =- e- ::. :..:-: •...::.:= ~ '':' ;.. :...;z: .• :.: :... .•.• ;:.. ~. ~

3 10
:; :..:= =;:: = ;: ;.;;.::; ;::;::;::::;= ;.:= :.:= :: c :: :-: z: ::: == :-: ::: :. =-. ' : = ::-~ = -e : = :..:.== =::;:::; == :: == =- - ...::.::.::.' ,;:,:"'. .:;:';:': =.' :..::

'Scrisoare diA 11 ianuarie 1 1 manuscris,


1911 . at>arţin1aa:lui V. cerneală
Go1dts {Arad) adresat~ lui
C.Dobrogeanu Gherea, (cere UJy.!
-./
permiaiunea de a reproduce ~
in ziarul "Românul" şi 7~~'J7
"Transilvania" părţi din
lucrarea nNeoiob~gia"). J

II 1anuarie.1911

Broşur~ intitulat~ "Ce este 1 1


'şi ce vrea social-democra-
ţia" ap~t~ in Biblioteca
Adevărului şi a Glasului
Poporului., nr .1,tipări tă la
Budapesta in 1911.
1911.

Afiş· al Secţiunii roaânea 1 1 în limbile


PSD din ~1mişoara,intitulat: română şi
"Tovarlşi1 ~1ncitoril", germană
hun-vll organizarea -,
unei con-
·ferinţ. cu'temele: ~)ACriza
;u, 1)2 )
,conomica şi ce'ar f~,de ~
tăcut"; 2) Reformele politic ". G/~~)
1 aprilie 1914

Afiş 8l Secţiunii române a 1 1 în limbile


PSD dUl"fl.m1şoara care cheam română şi
la o adunare in 19 aprilie. germană
1914 rfk )P
C42~
(;;~-C,t

.-
.J.
~iş al Secţiunii PSD din 1 1 în limbile
!f1mi,şoara~.intitulat : română şi ...--'
"Chemar." •..
Convoacă munci- maghiară
torii· şi m.uncitoare1e de la
fabrica de chibrituri din
I~ -;;ZJ
localitate la o consfătuire C&~
de uzinll. ,iP;;~b/
.28 aprilie 1914
- 4 -
.".'
;;: ';;;;;. .;:=;;:::::-: ~ ;;:;..; ~.=.::::.=;;::.:::::::= = sz ~ =:::;:::.::.: == :-::.: :;: ;:.;'; ~:: ::.;.:-' '-', =:-:_;.:::-:-:::. :'-:".',. :-..; : .•. .s r: .. ::::::....-:.:-:.:.;

() 10
3 '/
:= :; ::: =: ;:: :: =- ::: :..:. = :.: == ::: == :::;..: = :.::: ~ c; :=:. ~ z: :-; :.;:;::::.::= ;-.. : = :"__ = -: -:= ;,..;= ::.=::.: c- .::.: =-.. .:.:::.:: "::'~.", .:;:-=:'=:: " .:.;

Afiş al Secţiunii PSD din . 1 1 în limbile


T,imişoar~,intitu1at "Munci- germană şi
toriI To~ăşilll. Face apel maghiară
la 'participarea cît mai nu-
meroasă a muncitorilor la
tt.o 3':;-1
examenul de Bcrisşi citit, ~~
pentru a primi dreptul la k;-:;1
·vot.
16 mai 191:4

Afiş al Secţiunii PSD din 1 1 în limbile


Timişoara ,adresat "Către germană şi
poporul muncitor din Timi- maghiară
şoarafl• Anunţă că reprezen-
tanţii parţidului vor merge
~in casă în casă pentru a
fac'e'listă de cei ce au
dreptul la vot.
16 iunie 1914

Manifest n~semnat,intitulat: 1 l
flFraţi soldaţilfl• Demască
politica războinică a guver-
1 nului austro-~ar.
decembrie ~9l?

.RegistŢ'U'de procese verbale 1 1 în limba


'a~,Secţi~ii, Partidului' maghiară
Socia~~Damocraţ din Timişoar
cuprinzînd perioada 21 mai
/k~
1916 - 11 noiembrie 1918.
c:.CR~
I:!L-lfJ
11. noiembrie 1918

Foaie de vot lansată,de CC 1 1 în limba


.Român al Partidului Social- maghiar~,
Pem9crat din Ungaria,' cu . deteriorat:;
prilejul proclamării Repu- (i(~ JH
blicii Ungare.
ce..~
20 noiembrie 1918 (2...o-/~
- 5 -

1:1= ;:r;:;;~Q ~_=~=:=~C: UaaCl.a;::C::Q~U=::!:It:: = . ..;g:2r: c.;:,' ~ :.": =~.r;.C';;;= ~::". :'':'i;.'''::. !!'.=::':-:";:':: _0:::"- ..•

"

~ZiarU1, ~Adevăruln - organul' 1 1 deteriorat


ce Român a! PSD ,din Ungaria
" )~IV,. nr.45 din 12 (24) (Zk'J'H
iembrie:
. "..
1918.. , (8~
1918 12.J-fLr
./

:Broşură intitulată "Puterea 1 1


'~indicFl1ănde Vanczak Ianoş,
editată la Timişoara.
1918

-== == ~== === ===~=======---


25 24' 1

Prezentul inventar itEiţi de


"păstrare, conţinînd 25 ( en' e din care:
, 24 (douăzeci şi patru) actilogra-
',' fiată.

~.

".

\,
I

I
2"2.12.2.004